Charakteristika školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika školy"

Transkript

1 Charakteristika školy Základní škola Průhonice je úplnou školou s 1. až 9. roníkem. V posledních letech se poet žáků pohyboval okolo 300. Škola je v provozu od 1. září Právní subjektivitu získala k 1. září Objekt školy je tvořen 4 pavilony vzájemně propojenými koridory. Kromě kmenových ueben škola má odborné pracovny (informatika fyzika). Na pavilonu I. stupně se nachází keramická dílna. V nedávné době byla dokonena stavba tělocviny která neslouží pouze pro potřeby výuky ale je hojně využívána širokou veřejností. Pavilony jsou obklopeny parkem kde žáci mohou trávit přestávky hrát si při pobytu v družině případně se i uit. Souástí areálu je školní hřiště jehož rekonstrukce byla dokonena v roce Tvoří ho hřiště na míové hry s umělou trávou atletický ovál s umělým povrchem a doskoiště pro skok daleký. Hřiště je využíváno nejen žáky školy ale i jinými subjekty formou pronájmu. V jednom z pavilonů se nachází informaní centrum které neslouží pouze žákům nýbrž ho mohou využívat i obané. Je vybaveno poítai s internetem a knihovnou. Všichni uitelé získali pedagogické vzdělání a tím kvalifikaci pro práci na základní škole. Všechny předměty nejsou ovšem vyuo vány kvalifikovaně jelikož Zákon o pedagogických pracovnících neuznává kvalifikaci pro II. stupeň jako postaující pro výuku stejného předmětu na I. stupni a naopak. Tuto situaci se snažíme řešit v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Škola věnuje tomuto vzdělávání znanou pozornost nejvíce jazykovému. i škole pracuje Školská rada tvořená zástupci zřizovatele uitelů a rodiů. Její lenové projevují zájem o dění ve škole a svými podněty přispívají k jejímu neustálému vylepšování. Velmi dobrou spolupráci má škola se svým zřizovatelem. Škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu-západ která nejen zajišťuje potřebná vyšetření žáků ale každoroně pomáhá svým programem žákům s volbou povolání. Ve škole pracuje

2 výchovná poradkyně která pomáhá nejen s volbou povolání ale řeší rovněž případné výchovné problémy. Ve škole funguje žákovský parlament. V práci parlamentu chceme i nadále pokraovat protože si myslíme že může být důležitým prostředníkem a pomocníkem při řešení dětských problémů ale také pomáhá rozvíjet důležité schopnosti a klíové kompetence všem svým lenům. Rodie jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně mimo jiné na třídních schůzkách nebo konzultacích jednotlivých vyu ujících. V případě že se objeví vážné kázeňské problémy jsou rodie pozváni na výchovnou komisi. Momentálně není škola zapojena do žádných mezinárodních projektů.

3 Charakteristika ŠVP Vzhledem k tomu že škola je v dané lokalitě jediná musí poskytovat vyvážené vzdělání přístupné všem dětem. Nelze se profilovat jednostranně. Nemůžeme mít ani jednostranně zaměřené roníky neboť je v některých ronících jen jedna třída. Program je orientován na žáka respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje efektivní profesionální a promyšlenou práci uitele. Má všem ve škole vytvořit zázemí které rozvijí tvořivost a souasně zohledňuje individuální možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život. V našem pojetí je škola místem které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu uení se. Cíle vzdělávání na naší škole - věnovat stejnou péi žákům nadaným ale i těm kterým to ve škole moc nejde - poskytovat vyvážené kvalitní všeobecné vzdělání - umožnit žákům osvojit si strategii uení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání - uit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické a duševní zdraví - rozvíjet samostatné logické myšlení - připravovat žáky ke studiu na středních školách a zejména pro život - vytvářet pohodové prostředí pro jeho vytvoření je důležité mít ve škole příznivé klima - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých - připravovat žáky k tomu aby se projevovali jako samostatné svobodné a zodpovědné osobnosti uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti - vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného asu v zájmových aktivitách - vyuovat cizímu jazyku již od I. třídy druhému cizímu jazyku od VII. třídy

4 - organizovat spolené akce napří roníky (př. dětský den kdo chce kam...? atd.) Výchovné a vzdělávací strategie Klíové kompetence představují souhrn vědomostí dovedností schopností postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého lena spolenosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíových kompetencí na úrovni která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve spolenosti. V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplat ňovány takové formy a metody práce s žáky aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku tudíž i kombinovaně k rozvoji všech klíových kompetencí. Naplňování jednotlivých klíových kompetencí ve vzdělávacím procesu žáků je možno izolovaně popsat následujícím způsobem. Kompetence k uení rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého žáka. Hlavními strategiemi jsou kooperativní uení práce s chybou a rozvoj sebehodnocení žáků. Kompetence k řešení problémů rozvíjíme zejména uením v souvislostech to znamená že neuíme izolovaná data jednotlivých oborů ale u dětí vytváříme ucelený obraz světa. Žákům jsou předkládány takové úkoly jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské innosti resp. vzdělávacích oblastí a tudíž i více přístupů k řešení. Tyto kompetence rozvíjíme také využíváním co největšího množství zdrojů informací prací s knihou internetem praktickými pokusy. Kompetence komunikativní rozvíjíme vytvářením dostateného prostoru pro vyjadřování žáků při vyuování při zpracovávání školních projektů z nejrůznějších oblastí a jejich výstupů. Kompetence sociální a personální budujeme formami sociálního uení. Snažíme se děti zapojit do organizace innosti školy (školní parlament). V rámci skupinového vyuování žáci p řejímají různé role. Kompetence obanské rozvíjíme hlavně uením sociálním metodami sebepoznávání a seznamováním žáků s jejich právy odpovědností a

5 povinnostmi. Žáci jsou vedeni k tomu aby respektovali národní kulturní a historické tradice. Kompetence pracovní u žáků rozvíjíme opět formou projektové innosti skupinové a individuální práce. ůležitou cestou k uvědomění si důležitosti znalosti pracovních postupů a dovednosti používat pracovní nástroje v nejširším smyslu je hodnocení a sebehodnocení všech inností které žáci provádějí. Zabezpeení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. i práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy žáka j eho rodiů a školského poradenského zařízení. V rámci školy jde pak především o spolupráci třídního uitele ostatních vyuujících žáka výchovného poradce a vedení školy. Tito jmenovaní spolu s pracovníky školských poradenských zařízení budou spolupra covat při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. Velký význam pro úspěšné vzdělávání má spolupráce mezi školou a rodii žáka. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Vycházíme ze zákona. 561/2004 vyhlášky. 73/2005 a z RVP ZV kapitoly.8 kde jsou popsány možnosti a podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodii na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy (možnost asistenta pedagoga poet žáků ve třídě atd.). Zásady práce se žáky se zdravotním postižením: - respektování zvláštností a možností žáka - vasné poskytnutí speciální pomoci - dodržení jednotlivých vývojových etap

6 - utvoření optimálního pracovního prostředí - zajištění kompenzaních a didaktických pomůcek - užívání speciálních metod práce - dodržení zásady soustavnosti (snaha zapojit ho do všech aktivit) Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Vycházíme ze zákona.561/2004 a z vyhlášky. 73/2005. i zjištění speciální poruchy uení vypracujeme individuální vzdělávací plán. Zásady práce s dětmi se specifickými poruchami uení: - kladení reálných cílů postupné zvyšování nároků - podporování snahy pochvala při zlepšení výkonu nedostatky neporovnávat s ostatními - dodržení astých přestávek střídání pracovního tempa - odstranění rušivých vlivů při práci při práci s dětmi se specifickými poruchami uení je velmi důležité získat pro spolupráci jejich rodie bez kterých nelze dosáhnout úspěchu. Je třeba získat si jejich důvěru podporovat a povzbuzovat je při nápravě specifické poruchy. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním o této skupiny patří žáci kteří pocházejí z prostředí sociálně kulturně a jazykově odlišného. Hlavním problémem bývá zpravidla nedostatená znalost vzdělávacího jazyka. Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním: - v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích plánů - volba odpovídajících metod a forem práce - nastolení pravidelné spolupráce s rodinou - vytvoření příznivého klimatu pro tyto žáky Zabezpeení výuky žáků mimořádně nadaných Nadaní žáci vykazují:

7 - paměť a znalost - rychlost myšlení - zpracování problému - záměrné a dlouhodobé soustředění - dávají přednost spolenosti starších dětí samotě - vnímají souvislosti tam kde je většina žáků nevidí - poukazují na nesrovnalosti odmítají se chovat korektně Nadání dítěte se dá ovlivnit záleží na škole jak dokáže vyhovět vzdělávacím potřebám těchto žáků. Jde o změnu metod forem i organizaci výuky. Je vhodné spolupracovat při práci s nadanými žáky s různými subjekty mimo školu (např. MENSA). Pokyny pro práci s nadanými žáky: - uitel by měl vědět co žák umí a dát najevo že to ví - poskytovat dostatené množství podnětů - nabídka podpůrného materiálu - umožnit úast na innostech stimulujících další rozvoj - respektovat individuální uební tempo umožnit rychlejší postup v uení (popř. přeskoení jedné nebo několika tříd) - umožnit stanovování vlastních cílů a podílení se na hodnocení své práce Zalenění průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových témat jsou integrovány do uebních osnov některého z předmětů. Realizovány jsou vzdělávacími strategiemi které naplňují oekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oborů. V následujících tabulkách jsou uvedeny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat roníky a vyuovací předměty ve kterých jsou realizovány.

8 Osobnostní a sociální výchova 1. ro. 2. ro. 3. ro. 4. ro. 5. ro. 6. ro. 7. ro. 8. ro. 9. ro. Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganiza ce Psychohygie na Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty postoje praktická etika MPrv AjVv P AjVv P Aj Aj Aj MPrv MPrv AjVv P M Aj Aj MPrv MPrv MPrv AjVv P MVl. M VlAj M Vl Aj AjVv P M VlAj M Vl Aj TvČj M Vl. Tv OvAj Tv Aj Tv Tv Aj Tv Tv Aj Aj Tv Tv Tv OvAj Tv Aj Tv Tv Tv Tv Aj Aj Tv Tv Tv OvAj Tv Aj Tv OvAj Tv Aj Tv Tv Tv Tv TvAj Aj Tv TvOv Tv Tv TvAj Aj Tv TvOv

9 Výchova demokratického obana Obanská spolenost a škola Oban obanská spolenost a stát Formy participace obanů v politické m životě Principy demokracie jako formy vlády 1. ro. M M 2. ro. M M 3. ro. M M 4. ro. 5. ro. 6. TvČj M Vl TvČj M Vl ro. Tv 7. ro. Tv 8. ro. Tv Ov 9. ro. Tv Ov Ov Ov Vl Vl Ov Ov M M M MVl MVl Ov Ov Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ro. 3. ro. 4. ro. 5. ro ro. 9. ro. ro. ro. ro. Evropa svět zajímá a nás Objevujem e Evropu a svět Jsme Evropané M M M M AjVv P M M M VlAj MVl MVl M VlAj MVl MVl M VlAj MVl MVl OvA j Ov Ov OvA j Ov Ov OvAj Z OvZ OvZ Aj Multikulturní výchova ro. 4. ro. 5. ro ro. ro. ro. ro. ro. ro. Kulturní diference Lidské vztahy M MAj MVl MVl MVl Ov MV v P MV v P Aj OvP ř

10 Etnický původ Multikultural ita Princip sociální smíru solidarity a Ov Aj OvP ř VlV VlV VlV Z Z Z v P v P v P M M MVl MVl MVl Ov OvP ř Vl Vl Vl Ov Z Ov Environmentální výchova Ekosystém y Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah lověka k prostředí 1. ro. 2. ro. 3. ro. 4. ro. 5. ro. 6. Vl Vl Vl Vl Vl Vl ro. 7. ro. 8. ro. 9. ro. P ř P ř Z Z OvZ Z Z Mediální výchova Kritické tení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu 1. ro. 2. ro. 3. ro. 4. ro. 5. ro. 6. ro. P ř 7. ro. 8. ro. P Čj Čj Čj Čj Čj ř 9. ro.

11 mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve spolenosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizaní m týmu Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj Aj Čj Čj Čj Čj Čj Ov O v Ov O v

12 Uební plán I. stupeň edmět I. II. III. IV. V. Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Vlastivěda írodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické innosti Tělesná výchova ormatika Týdenní dotace

13 II. stupeň VI. VII. VIII. IX. Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika ějepis Obanská výchova Fyzika írodopis Zeměpis Chemie Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Praktické innosti ormatika Povinně volitelný předmět Týdenní dotace

14 Poznámky k uebnímu plánu 1. edmět Český jazyk je posílen o 2 vyuovací hodiny na I. stupni a o 1 vyuovací hodinu na II. stupni z disponibilní asové dotace. Na II. stupni je hodina zařazena do 9. roníku s ohledem na přípravu žáků pro další studium. 2. Výuka anglického jazyka probíhá od 1. roníku. Vzhledem k tomu je tento předmět posílen o 4 hodiny z disponibilní asové dotace. 3. edmět ormatika je vyuován od 4. roníku. 4. Povinně volitelné předměty jsou zařazovány od 6. roníku.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Škola pro děti Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Škola pro děti Název školy: Základní škola Libčice

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ Školní vzdělávací program Klíč k poznání je v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky

Více

PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT

PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT Zpracovaný podle RVP ZV Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. PŘEDKLADATEL

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ ákladní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika ŠVP 13 4.

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k dospělosti Havířov

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, Školní vzdělávací program. START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09.

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, Školní vzdělávací program. START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09. 2013) ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ, KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 25 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka, č.j. 345/13

Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka, č.j. 345/13 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka, č.j. 345/13 ŠKOLA PRO KAŽDÉHO - ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka, č.j. 345/13 HIDDEN

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ OBSAH ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1.

Více

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07 Předkladatel: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Hlavní 17, 696 61 Vnorovy IZO:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Předkladatel: - název školy Základní škola Nelahozeves, okres

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace Spolu to zvládneme Základní škola

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy Úplnost a velikost školy, vybavení ákladní škola Přelouč, asarykovo náměstí je úplná základní škola a spádová škola pro děti z okolních vesnic. Je umístěna v centru města, dostupná

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více