M A T E Ř S K Á Š K O L A H L U Š O V I C E. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o p ř e d š k o l n í v z d ě l á v á n í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M A T E Ř S K Á Š K O L A H L U Š O V I C E. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o p ř e d š k o l n í v z d ě l á v á n í"

Transkript

1 M A T E Ř S K Á Š K O L A H L U Š O V I C E okr. Olomouc, příspěvková organizace Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o p ř e d š k o l n í v z d ě l á v á n í JÁ, MY A SVĚT OKOLO NÁS S rodiči projednán na třídní schůzce: Zpracovala: ředitelka MŠ Taťána Horáková učitelka MŠ Bc. Ivona Urbišová Zpracován k Platnost: školní roky Čj.29, sp.zn.16 ŠVP2/1/2014 1

2 Obsah: I. Identifikační údaje mateřské školy. II. Charakteristika školy. III. Charakteristika školního vzdělávacího programu. IV. Organizace vzdělávání. V. Vzdělávací obsah. VI. Evaluační systém. I. Identifikační údaje. Název školy: Mateřská škola Hlušovice,okr.Olomouc,příspěvková organizace Fakturační adr.: Hlušovice 36, Bohuňovice Právní forma: příspěvková organizace IČO: Ředitelka školy: Bc. Ivona Urbišová Učitelka: Jiřina Velíšková Školnice: Martina Lenochová Telefon: Číslo účtu: / Zřizovatel: obec Hlušovice Doručovací adr.: Hlavní 36, Hlušovice 2

3 II. Charakteristika školy: Typ a velikost školy: - nemovitost a pozemek je ve vlastnictví obce Hlušovice - počet tříd: 1 - typ třídy: heterogenní (3-6 let) - kapacita mateřské školy: 25 - provoz: celodenní - lokalita: obecní mateřská škola Charakter budovy: Mateřská škola Hlušovice je umístěna v rekonstruované budově bývalé základní školy. Budova je prostorná, světlá, suchá. V přízemí je umístěna šatna pro děti, přípravna jídla s nákladním výtahem, elektrická kotelna, vodárna, WC pro dospělé, umývárna a WC pro děti při pobytu na zahradě. V 1.p. slouží dětem herna, propojená se třídou. Z herny je vchod do umývárny a WC pro děti, které bylo v roce 2008 rekonstruováno tak, aby odpovídalo hygienickým předpisům a kapacitě mateřské školy. Dále se v 1.p. nachází ředitelna, sklad lůžkovin a sklad pomůcek. U školy je velká zahrada, která byla v r.2014 nově vybavena moderními hracími prvky pro děti. Vše vybudovala specializovaná firma, která má atesty na všechny výrobky. Zahrada je využívána celoročně. V srpnu 2011 byla zbudována stříška proti padání sněhu a rampouchů. Škola má elektrické vytápění, proti vloupání je zajištěna signalizačním zařízením. V části přízemí budovy sídlí obecní úřad, se samostatným vchodem. Toto zajišťuje velmi dobrou spolupráci se zřizovatelem při řešení aktuálních problémů. Pravidelně se provádí revize elektro, výtahu, hasicích přístrojů, tělovýchovného nářadí. Zaměstnankyně jsou proškoleny v oblasti PO a BOZP.. Dle finančních možností je vybavení mateřské školy modernizováno. V období let byl vyměněn el. kotel, zrekonstruovány rozvody teplé vody, radiátory byly opatřeny regulačními ventily, došlo k instalaci nových zářivek ve třídě a částečně na chodbě. V celé budově byla vyměněna okna a vchodové dveře do MŠ a na zahradu. Byla zrekonstruována a vymalována třída s hernou, upraveny podlahy a položen nový koberec. Zvětšila se hrací plocha a zlepšila světlost herny. Výdejna jídla byla vybavena vodní lázní na uchování potřené teploty jídla. Byl zakoupen nový počítač a tiskárna. Hračky a pomůcky jsou průběžně doplňovány dle finančních možností školy. Od roku 2014 slouží dětem nový elektrický klavír. 3

4 III. Charakteristika školního vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program s názvem Já, my a svět okolo nás je vlastní program mateřské školy zohledňující podmínky MŠ v Hlušovicích. Jeho cílem je dosahování rámcových cílů prostřednictvím vlastních cílů. Rámcové cíle v souladu s RVP PV jsou: 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Zároveň směřujeme k vytváření základů klíčových kompetencí: (soubor elementárních poznatků, dovedností, schopností, postojů a hodnot dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání) - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - kompetence komunikativní - kompetence sociální a personální - kompetence činnostní a občanské Způsoby a prostředky naplňování cílů: Umožňujeme dítěti v předškolním věk rozvíjet svou osobnost na základě svých možností, schopností, zájmů a prožitků, a to jak po stránce tělesné, tak i psychické, sociální a duchovní. Cílem školního vzdělávacího programu je umožnit dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Program je vypracován jako schematický a umožňuje učitelkám pracovat samostatně. Profilujeme se jako obecní MŠ v blízkosti velkého města, která respektuje přirozený způsob života v obci a jeho tradice. Nabídka činností je velmi pestrá. Děti si mohou samy vyzkoušet mnoho zajímavých činností. Snažíme se dětem přiblížit život lidí, jejich postoje k přírodě, okolnímu světu a sobě navzájem ve všech jeho podobách. Vytváříme 4

5 situace, které děti mají možnost samy řešit a projevit se. Je pro nás velmi důležité prožitkové učení, a proto dětem poskytujeme mnoho podnětů. Vzdělávací nabídka je doplňována pravidelnou návštěvou maňáskového divadla v mateřské škole, představeními loutkového divadla v Divadle hudby a divadle Šatovka v Olomouci, tvořivými dílnami výtvarnými a hudebními, seznamováním s canisterapií. Připravujeme pro děti (i rodiče) projektové dny, slavnosti a události, při kterých mohou děti spolu s rodiči prožít mnoho zážitků. Účastníme se některých kulturních akcí v obci: vítání občánků, mikulášské nadílky v KD,vystupujeme pro seniory. Tradice obce kopíruje i naše mateřská škola. Významnou součástí života v MŠ jsou i její tradice, ke kterým určitě patří oslava narozenin, zpívání a koledování v místním kostele, velikonoční tvořivé dílny na hradě Šternberku (ve skanzenu v Příkazích nebo na zámku v Náměšti na Hané), besídka ke Dni matek, oslava Dne dětí, pasování školáků šerpou se znakem obce Hlušovice na nějakém významném místě v rámci výletu ( hrad Bouzov, Šternberk, zámek Náměšť na Hané, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem) ), rozloučení s předškoláky. Hlavní zásady, principy, metody a formy práce: - respektování individuality dítěte - svobodná volba činností, nenásilné vedení dítěte - radostná, laskavá a vstřícná atmosféra - otevřenost k rodičům a veřejnosti - umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa - nacházíme vždy odpovědi na otázky dětí - rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí - vedeme ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci - dbáme na bezpečí dětí nejen po reálné stránce, ale i pocitové - dbáme na dodržování domluvených pravidel 5

6 Vzdělávací záměr Školního vzdělávacího programu: Záměrem tohoto vzdělávacího programu je všestranný rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, jeho vzdělávacího potenciálu s citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem něj, lidské práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím. Rozvíjíme a podporujeme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami. Rozvíjíme samostatnost dítěte a podporujeme jeho zdravé sebevědomí. Děti vedeme ke zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání za aktivní spolupráce s jejich rodiči. Nabízíme činnosti na rozvoj dovedností předcházejících čtení, psaní a pochopení elementárních matematických souvislostí. Seznamujeme děti s technickými dovednostmi, a tím vzbuzujeme zájem o technické a manuální činnosti. Dle zájmu dětem nabízíme depistáž klinickou logopedkou, screeningové vyšetření očí v preventivním programu Koukají na nás správně?, seznamování s anglickým jazykem, ozdravný pobyt v solné jeskyni v Olomouci, plavání v Centru zdraví v Bohuňovicích. IV. Podmínky vzdělávání. Věcné vybavení: - V mateřské škole je jedna třída pro max.počet 25 dětí. Nachází se v 1.patře a je tvořeno hernou, třídou, přípravnou jídla a hygienickým zařízením.nábytek je upraven tak, aby si děti mohly dle dohodnutých pravidel samy brát vše potřebné pro svou hru. - Ve třídě jsou nové stolečky a židličky, které odpovídají potřebám dětí. V jednání je pořízení nového nábytku. - Přípravna jídla je nová, funkční. Byly dokoupeny nové celé příbory. Stávající nebyly vhodné pro malé děti. - Prostor pro odpočinek je situován v herně. Denně se před chystáním lehátek vysává, lehátka jsou nová, zdravotně nezávadná. Hygienické zařízení je nové, odpovídá hyg. normám a počtu dětí. - Ve třídě i herně je dostatečné množství hraček a stavebnic z PVC, dřeva i z měkkých materiálů, které jsou průběžně obměňovány. Herní prostor je pokryt novým kobercem. - V kabinetu v 1.p. jsou didaktické pomůcky, výtvarný, obrazový materiál, pomůcky pro dramatiku. 6

7 - V herně je elektrický klavír, nový CD přehrávač a dostatek rytmických nástrojů Orffova instrumentáře a vlastních rytmických a melodických nástrojů. Rodiče nepožadují vybavení televizí a DVD. - Vybavení tělocvičným nářadím je slabší ( Polikarpova stavebnice - nová, žíněnka, tunely, žebřík). Je hlavně využíváno vybavení zahrady a hřiště. Náčiní ke cvičení je dostatek. Ze sponzorských darů je vše postupně obnovováno. - Šatna v přízemí je vybavena nábytkem pro odkládání oděvů a obuvi. Vybavení je starší, ale plně funkční (obnoveno rodiči). - V šatnách jsou informační nástěnky pro rodiče a prostor pro vystavení prací dětí. - V přízemí se nachází funkční plně vybavená výdejna jídla. Vzhledem k tomu, že se jídlo dováží, byla dokoupena vodní lázeň pro uchování stanovené teploty jídla. Pitná voda se dováží z jídelny při ZŠ Holečkova. - V přízemí se nachází kotelna s novým elektrickým kotlem a vodárna.byly vybudovány nové rozvody topné vody a radiátory byly opatřeny regulačními ventily. - Mateřská škola má rozlehlou zahradu. V roce 2014 byly zabudovány nové hrací prvky a na pískovišti vyměněna krycí plachta. - Výhledově dojde k rekonstrukci budovy a zřízení nového oddělení. Životospráva: - Denní řád je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, střídáme dobu činnosti a odpočinku. - Dbáme na dodržování pitného režimu v průběhu dne, každé dítě má svůj hrneček se svou značkou. - Stravování zajišťuje školní jídelna při ZŠ Holečkova v Olomouci.Jídlo se dováží denně. Skladba jídelníčku je pestrá a odpovídá vyživovacím hodnotám dětí. Připomínky rodičů i dětí předáváme. - Děti se stravují pravidelně. - Odpolední spánek využívají zvláště malé děti, ostatní podle potřeby mohou odpočívat při relaxační hudbě nebo zvolit klidný program u stolečků nebo na lehátku. - Umožňujeme dětem dostatečně dlouhý pobyt venku na školní zahradě, obecním hřišti, cyklostezce, u lesa, potoka. - Dle možností poznáváme přírodu vzdálenějšího okolí cyklostezka z Bohuňovic, pobyt na sv.kopečku, v ZOO, botanická zahrada v Olomouci - Jsou respektovány individuální potřeby dítěte. 7

8 Psychosociální podmínky: - navozujeme vzájemný pocit důvěry a spolupráce s dítětem - usnadňujeme dítěti období adaptace na pobyt v mateřské škole - děti vedeme k ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné spolupráci - každé dítě má stejná práva, možnosti a povinnosti - dítěti nabízíme činnosti dle jeho zájmu a vyspělosti - podporujeme důvěru v sebe sama - je respektována osobní svoboda a volnost dětí, která je v souladu s respektováním pravidel soužití v mateřské škole - vytváříme prostředí jistoty a spokojenosti dětí Personální podmínky: - v mateřské škole pracují 2 učitelky, obě s plnou kvalifikací - učitelka i ředitelka se účastní odborných seminářů ke zvýšení kvality vzdělávání dětí - úklid a výdej jídel zajišťuje provozní zaměstnankyně školnice - na vycházku, v případě nemoci nebo nepřítomnosti zastupují učitelky s plnou kvalifikací smluvně na Dohodou o pracovní činnosti - drobné opravy a sekání zahrady je zajištěno smluvně na Dohodu o provedení práce Řízení školy: - organizační řád a směrnice ředitelky školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy, důraz je kladem na týmovou práci, vzájemnou spolupráci a vytváření prostředí důvěry a otevřenosti - ředitelka kontroluje a vyhodnocuje práci všech zaměstnanců - ve škole je funkční informační systém, pedagogické a provozní porady se konají dle potřeby - ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s učitelkou - kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy - mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy 8

9 Spoluúčast rodičů: - spolupráce na základě partnerství ( otevřenost, důvěra, podpora a partnerství), pomoc při uskutečňování projektů - dostatek informací o životě v mateřské škole a možnost vyjádřit názor - osobní denní kontakt, schůzky s rodiči - společné projekty s rodiči Spolupráce s institucemi: - mateřská škola spolupracuje s Krajským úřadem olomouckého kraje - s Magistrátem města Olomouce - spolupráce se zřizovatelem je na výborné úrovni, naší společnou snahou je zkvalitnění prostředí mateřské školy a školní zahrady - děti navštěvují před nástupem do základní školy 1.tř. ZŠ v Bohuňovicích - spolupráce s logopedkou - depistáž v mateřské škole - zapojení do projektu Koukají na nás správně? - screeningové vyšetření očí - Centrum zdraví v Bohuňovicích - plavání - spolupráce s kulturními zařízeními v okolí mateřské školy: - Divadlo hudby Olomouc - divadlo Šantovka - maňáskové divadlo - ZOO na sv.kopečku - Vlastivědné muzeum Olomouc - botanická zahrada v Olomouci - Hrad Šternberk, Bouzov, zámek Náměšť na Hané V. Organizace vzdělávání Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3-6 let, dále děti s odkladem školní docházky. Přednostně jsou přijímány děti, které navštěvují mateřskou školu poslední rok před vstupem do základní školy, zvýhodněny jsou děti s místem trvalého pobytu v obci Hlušovice. Děti mladší 3 let jsou přijímány výjimečně a je přihlíženo ke zralosti dítěte pro vstup do mateřské školy. Mateřská škola je jednotřídní, s celodenním provozem. Kapacita je stanovena na 25 dětí. V současné době je naplněna. 9

10 Každý rok v březnu se koná po projednání se zřizovatelem zápis do mateřské školy. Konání zápisu je zveřejněno na vývěsce obce a v mateřské škole. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka o dohodě se zákonným zástupcem dítěte délku pobytu v mateřské škole. Děti si v den zápisu mohou prohlédnout se svými rodiči prostory školy, pohrát si a seznámit se s personálem školy. O prázdninách mohou s rodiči docházet na zahradu. Při nástupu do mateřské školy klademe velký důraz na adaptaci dítěte v novém prostředí a vytváříme podmínky k citlivému začlenění se do dětského kolektivu. Vzhledem k tomu, že třída se nachází v 1.p., je věnována zvýšená pozornost na bezpečnost. Adaptační doba je individuální podle potřeb dítěte i uvážení rodičů. Třídní vzdělávací program vychází z cílů školního vzdělávacího programu, dobré znalosti dětí a podmínek třídy a mateřské školy. U mladších dětí převážně učitelky vytváří základní hygienické návyky, adaptují děti na pobyt v mateřské škole a na její organizaci. Jednoduchými hrami, písničkami a říkankami rozvíjí základní komunikační dovednosti. Pozornost věnují správné výslovnosti. Dle zájmu dětem není bráněno účastnit se činností starších dětí. Se staršími dětmi již pracují učitelky cílevědomě, činnosti jsou pravidelné a všestranné. Dbají na harmonický rozvoj dítěte, rozvíjejí jeho osobnost, dbají na komunikační a sociální dovednosti. Zvýšená pozornost je věnována dětem před nástupem do základní školy. Všechny děti mají nárok na individuální přístup. Učitelky provádějí pravidelnou diagnostiku dětí ( ústní, písemnou) za účelem zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dětí, přičemž úzce spolupracují s rodiči dětí, případně školskými poradenskými institucemi. Logopeda na začátku školního roku provede v mateřské škole základní logopedické vyšetření dětí po písemné žádosti rodičů. Každé dítě má své portfolio, jehož součástí jsou také výtvarné práce. Portfolio slouží pro potřeby školy, nepředává se do ZŠ. Do MŠ docházejí 2 děti se zrakovým postižením. Vzdělávání je uskutečňováno dle individuálního vzdělávacího programu, který byl doporučen SPC pro zrakově postižené v Olomouci. Byla přijata opatření na zajištění jejich bezpečnosti. Také s dětmi s odkladem školní docházky pracujeme dle individuálního vzdělávacího programu. Po dohodě s rodiči se mohou děti seznamovat s anglickým jazykem. Je za úplatu a je zajištěno aprobovanou učitelkou, paní Mgr.McMullin. Činnost je organizována v době, kdy se ostatní děti oblékají na vycházku. Děti se pak ke skupině venku připojí. Vzdělávací činnost MŠ není narušena, délka pobytu venku není omezována. Děti mají možnost zúčastnit se ozdravného pobytu v solné jeskyni na ul.janského v Olomouci. Dopravujeme se mikrobusem od mateřské školy. Pobyt je za úplatu. 10

11 Plavání pro skupinu do 10 dětí s 1 učitelkou se uskuteční v Centru zdraví v Bohuňovicích. Dojíždět budeme vlakem. Škola rozhodne, zda dítě dopravu a pobyt zvládne zvýšený nárok na zajištění bezpečnosti. Všechny děti se zúčastňují ozdravného pobytu na sv.kopečku, v ZOO nebo poznáváním vzdálenějšího okolí mateřské školy. Pobyt je hrazen rodiči nebo sponzorsky. Organizace dne v mateřské škole: scházení dětí, hry dle volby dětí, cílené činnosti v malých skupinkách a individuálně, cvičení hygiena, přesnídávka ,25 ranní kruh programově řízené činnosti ,45 vycházka nebo pobyt na zahradě hygiena, oběd, příprava na odpočinek spánek, odpočinek hygiena, svačina odpolední zájmové činnosti a individuální práce s dětmi 11

12 VI. Vzdělávací obsah. Vzdělávací oblasti školního vzdělávacího programu: Oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí funkční celek. Základní vzdělávací oblasti jsou: Dítě a jeho tělo. Dítě a jeho psychika. Dítě a ten druhý. Dítě a společnost. Dítě a svět. Celoroční vzdělávací program má název Já, my a svět okolo nás a je sestaven tak,aby: - přispíval k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech - umožňoval naplnit život dítěte mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i praktických - dítě mělo možnost získávat potřebné dovednosti, poznatky, poznávat hodnoty a zaujímat postoje Jednotlivá témata jsou zpracována formálně na školní měsíce, ale v praxi nejsou pevně ohraničena. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole. Jsou dostatečně široká, vycházejí z přirozeného života kolem nás. Podtémata obsahují návrhy okruhu námětů pro denní nabídku vzdělávacích činností pro děti. Tyto návrhy si učitelky dále rozpracovávají a konkretizují v třídním programu. Ve své práci uplatňujeme tyto formy a metody práce: - prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte - upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání - aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností - využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat - uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení, didakticky cílenou činnost 12

13 Hlavní zásady pro naši práci s dětmi: - prioritou je pro nás vždy zájem dítěte - hlavní činností dítěte je hra nebo činnost, při které získává poznatky a dovednosti - respektujeme specifiku předškolního vzdělávání - uplatňujeme individuální přístup k dítěti - aktivity spontánní a řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené - různorodost činností - provádíme evaluační analýzu obsahu, metod a forem denní nabídky činností - sledujeme vývoj dítěte a jeho změny a pokroky zaznamenáváme - spolupracujeme s rodiči dětí 13

14 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace a násilí: 1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání. Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim ověřené osoby, až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě. K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžné třídy, výjimečně pak nejvýše 25 dětí, pokud to charakter pobytu dovoluje zahrada. Při specifických činnostech, např. sportovních, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole. 2. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi. Při vzdělávání dětí dodržují učitelky pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí dodržují učitelky následující zásady: a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po územních komunikacích: - děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech, - děti jsou zpravidla doprovázeny 2 učitelkami, z nichž jedna je na začátku skupiny a druhá na konci skupin ( počet dětí nad 20) - pokud jdou na vycházku integrované děti, doprovází děti vždy 2 učitelky - pokud jde učitelka sama, jde na začátku skupiny a sleduje děti na konci, - děti mají reflexní vesty, zejména na začátku a na konci skupiny, - skupina k přesunu využívá především chodníků a levé strany vozovky, - vozovku přechází skupina na přehledném místě pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny, - při přecházení vozovky používá pedagogický doprovod zastavovací terč, b) pobyt dětí v přírodě: - využívají se pouze známá bezpečná místa, - učitelky před volným pobytem dětí upozorní na nebezpečí a vedou děti,aby na nebezpečný předmět upozornily, učitelka jej odstraní - při hrách a pohybových aktivitách učitelky dbají na to, aby děti neopustily vymezené prostranství, c) sportovní činnosti a pohybové aktivity: - před cvičením a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídě, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují učitelky, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte, při použití tělocvičného nářadí a náčiní kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost - učitelky dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí 14

15 d) pracovní a výtvarné činnosti: - při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit (ostré nůžky, nože, velká kladívka), vykonávají práci s těmito nástroji výhradně učitelky. Děti pracují s nástroji, které jsou vyhrazeny pro děti. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí: Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již v předškolním věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti ( počítače, televize, video), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídě s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci s rodiči, případně za pomoci školských poradenských zařízení. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami, a mezi učitelkami a rodiči. 15

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v mateřské škole Perlička vypracovaný na základě RVP PV pod

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2009-2010

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2009-2010 Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace, Místecká 758, 739 21 Paskov Mezinárodní program předškolního vzdělávání projekt Z a č í t s p o l u Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Dražice Název programu: U nás nejsi nikdy sám Zřizovatel: obec Dražice Zpracovala: Věra Packová, Bc. Markéta Vojnarovičová Ředitelka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZĎĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZĎĚLÁVÁNÍ Č.j.: MŠ 290 / 2010 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZĎĚLÁVÁNÍ platnost od 1.9.2010 Vypracovala: Zuzana Zahradníčková vedoucí učitelka MŠ Vydal: Mgr. Milan Král ředitel FZŠ 1 Obsah: I. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. 776/ 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Ledeč nad Sázavou Výchozím materiálem při tvorbě ŠVP byl pro nás RVP PV, zkušenosti z praxe, odborné publikace a materiály ze seminářů. ŠVP je platný

Více

Mateřská škola Chotěšov

Mateřská škola Chotěšov Mateřská škola Chotěšov Školní rok 2012/2013 Vzdělávací program Rok s prasátkem Pigy verze 1.1 (aktualizováno 20.1.2013) 1/21 Obsah Charakteristika a historie mateřské školy... 3 Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

"OD PODZIMU DO LÉTA"

OD PODZIMU DO LÉTA "OD PODZIMU DO LÉTA" ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Zlín Kudlov, Na Vrchovici 21, příspěvková organizace Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín Kudlov 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE: Program mateřské

Více

Závěrečná práce. Školní vzdělávací program pro MŠ. Markéta Hobzková. Název práce: Autor:

Závěrečná práce. Školní vzdělávací program pro MŠ. Markéta Hobzková. Název práce: Autor: Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Školní vzdělávací program pro MŠ Autor:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání)

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. SVĚT KOLEM NÁS Motto : Kdo chce pokazit životní dráhu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program pro školní rok 2013-2014

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace, Místecká 758, 739 21 Paskov Mezinárodní program předškolního vzdělávání Projekt Z a č í t s p o l u Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program pro školní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV PROGRAMU: RADOSTNÉ POZNÁVÁNÍ MOTTO: Je důležité brát děti takové, jaké jsou, a ne jen takové, jaké bychom je chtěli mít 1 OBSAH: 1. Identifikační

Více

Směrnice č. 6. Školní řád MŠ. Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace

Směrnice č. 6. Školní řád MŠ. Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace Směrnice č. 6 Školní řád MŠ Vydal : Účinnost : Závaznost : Informace podána: Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace od 1.09.2013 Školní řád je závazný pro všechny

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Kouzelný rok v MŠ. Mateřská škola Bratčice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Kouzelný rok v MŠ. Mateřská škola Bratčice Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, p. Syrovice, 664 67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více

Školní řád Mateřské školy speciální

Školní řád Mateřské školy speciální Škola Pink Crocodile (Mateřská a základní škola pro děti s kombinovaným postižením Bobříci, o.p.s.), se sídlem Vršovická 7/27, Praha 10 Školní řád mateřské školy Č.j.: 1/2013 ŘŠ Účinnost od: 1.9. 2013

Více

Brno 2014. Směrnice č. 4/2014. Školní řád. Ředitelka Mateřské školy Rozárka, Herčíkova 2477/12, 612 00 Brno

Brno 2014. Směrnice č. 4/2014. Školní řád. Ředitelka Mateřské školy Rozárka, Herčíkova 2477/12, 612 00 Brno Mateřská škola Rozárka, Herčíkova 2477/12, 612 00 Brno Směrnice č. 4/2014 Vydal: Ředitelka Mateřské školy Rozárka, Herčíkova 2477/12, 612 00 Brno Č. J.: 318/2014 Účinnost: od 01. 09. 2014 Závaznost: Informace

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

MÁME SE RÁDI, JSME DOBŘÍ KAMARÁDI

MÁME SE RÁDI, JSME DOBŘÍ KAMARÁDI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁME SE RÁDI, JSME DOBŘÍ KAMARÁDI Motto: Malé džbánky mají velké uši. Děti, které celé dětství vdechovaly atmosféru vřelosti a zářivé

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Mateřská škola Růženka

Mateřská škola Růženka Mateřská škola Růženka Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: Hrajeme si celý den zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV), ve znění pozdějších

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více