M A T E Ř S K Á Š K O L A H L U Š O V I C E. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o p ř e d š k o l n í v z d ě l á v á n í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M A T E Ř S K Á Š K O L A H L U Š O V I C E. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o p ř e d š k o l n í v z d ě l á v á n í"

Transkript

1 M A T E Ř S K Á Š K O L A H L U Š O V I C E okr. Olomouc, příspěvková organizace Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o p ř e d š k o l n í v z d ě l á v á n í JÁ, MY A SVĚT OKOLO NÁS S rodiči projednán na třídní schůzce: Zpracovala: ředitelka MŠ Taťána Horáková učitelka MŠ Bc. Ivona Urbišová Zpracován k Platnost: školní roky Čj.29, sp.zn.16 ŠVP2/1/2014 1

2 Obsah: I. Identifikační údaje mateřské školy. II. Charakteristika školy. III. Charakteristika školního vzdělávacího programu. IV. Organizace vzdělávání. V. Vzdělávací obsah. VI. Evaluační systém. I. Identifikační údaje. Název školy: Mateřská škola Hlušovice,okr.Olomouc,příspěvková organizace Fakturační adr.: Hlušovice 36, Bohuňovice Právní forma: příspěvková organizace IČO: Ředitelka školy: Bc. Ivona Urbišová Učitelka: Jiřina Velíšková Školnice: Martina Lenochová Telefon: Číslo účtu: / Zřizovatel: obec Hlušovice Doručovací adr.: Hlavní 36, Hlušovice 2

3 II. Charakteristika školy: Typ a velikost školy: - nemovitost a pozemek je ve vlastnictví obce Hlušovice - počet tříd: 1 - typ třídy: heterogenní (3-6 let) - kapacita mateřské školy: 25 - provoz: celodenní - lokalita: obecní mateřská škola Charakter budovy: Mateřská škola Hlušovice je umístěna v rekonstruované budově bývalé základní školy. Budova je prostorná, světlá, suchá. V přízemí je umístěna šatna pro děti, přípravna jídla s nákladním výtahem, elektrická kotelna, vodárna, WC pro dospělé, umývárna a WC pro děti při pobytu na zahradě. V 1.p. slouží dětem herna, propojená se třídou. Z herny je vchod do umývárny a WC pro děti, které bylo v roce 2008 rekonstruováno tak, aby odpovídalo hygienickým předpisům a kapacitě mateřské školy. Dále se v 1.p. nachází ředitelna, sklad lůžkovin a sklad pomůcek. U školy je velká zahrada, která byla v r.2014 nově vybavena moderními hracími prvky pro děti. Vše vybudovala specializovaná firma, která má atesty na všechny výrobky. Zahrada je využívána celoročně. V srpnu 2011 byla zbudována stříška proti padání sněhu a rampouchů. Škola má elektrické vytápění, proti vloupání je zajištěna signalizačním zařízením. V části přízemí budovy sídlí obecní úřad, se samostatným vchodem. Toto zajišťuje velmi dobrou spolupráci se zřizovatelem při řešení aktuálních problémů. Pravidelně se provádí revize elektro, výtahu, hasicích přístrojů, tělovýchovného nářadí. Zaměstnankyně jsou proškoleny v oblasti PO a BOZP.. Dle finančních možností je vybavení mateřské školy modernizováno. V období let byl vyměněn el. kotel, zrekonstruovány rozvody teplé vody, radiátory byly opatřeny regulačními ventily, došlo k instalaci nových zářivek ve třídě a částečně na chodbě. V celé budově byla vyměněna okna a vchodové dveře do MŠ a na zahradu. Byla zrekonstruována a vymalována třída s hernou, upraveny podlahy a položen nový koberec. Zvětšila se hrací plocha a zlepšila světlost herny. Výdejna jídla byla vybavena vodní lázní na uchování potřené teploty jídla. Byl zakoupen nový počítač a tiskárna. Hračky a pomůcky jsou průběžně doplňovány dle finančních možností školy. Od roku 2014 slouží dětem nový elektrický klavír. 3

4 III. Charakteristika školního vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program s názvem Já, my a svět okolo nás je vlastní program mateřské školy zohledňující podmínky MŠ v Hlušovicích. Jeho cílem je dosahování rámcových cílů prostřednictvím vlastních cílů. Rámcové cíle v souladu s RVP PV jsou: 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Zároveň směřujeme k vytváření základů klíčových kompetencí: (soubor elementárních poznatků, dovedností, schopností, postojů a hodnot dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání) - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - kompetence komunikativní - kompetence sociální a personální - kompetence činnostní a občanské Způsoby a prostředky naplňování cílů: Umožňujeme dítěti v předškolním věk rozvíjet svou osobnost na základě svých možností, schopností, zájmů a prožitků, a to jak po stránce tělesné, tak i psychické, sociální a duchovní. Cílem školního vzdělávacího programu je umožnit dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Program je vypracován jako schematický a umožňuje učitelkám pracovat samostatně. Profilujeme se jako obecní MŠ v blízkosti velkého města, která respektuje přirozený způsob života v obci a jeho tradice. Nabídka činností je velmi pestrá. Děti si mohou samy vyzkoušet mnoho zajímavých činností. Snažíme se dětem přiblížit život lidí, jejich postoje k přírodě, okolnímu světu a sobě navzájem ve všech jeho podobách. Vytváříme 4

5 situace, které děti mají možnost samy řešit a projevit se. Je pro nás velmi důležité prožitkové učení, a proto dětem poskytujeme mnoho podnětů. Vzdělávací nabídka je doplňována pravidelnou návštěvou maňáskového divadla v mateřské škole, představeními loutkového divadla v Divadle hudby a divadle Šatovka v Olomouci, tvořivými dílnami výtvarnými a hudebními, seznamováním s canisterapií. Připravujeme pro děti (i rodiče) projektové dny, slavnosti a události, při kterých mohou děti spolu s rodiči prožít mnoho zážitků. Účastníme se některých kulturních akcí v obci: vítání občánků, mikulášské nadílky v KD,vystupujeme pro seniory. Tradice obce kopíruje i naše mateřská škola. Významnou součástí života v MŠ jsou i její tradice, ke kterým určitě patří oslava narozenin, zpívání a koledování v místním kostele, velikonoční tvořivé dílny na hradě Šternberku (ve skanzenu v Příkazích nebo na zámku v Náměšti na Hané), besídka ke Dni matek, oslava Dne dětí, pasování školáků šerpou se znakem obce Hlušovice na nějakém významném místě v rámci výletu ( hrad Bouzov, Šternberk, zámek Náměšť na Hané, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem) ), rozloučení s předškoláky. Hlavní zásady, principy, metody a formy práce: - respektování individuality dítěte - svobodná volba činností, nenásilné vedení dítěte - radostná, laskavá a vstřícná atmosféra - otevřenost k rodičům a veřejnosti - umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa - nacházíme vždy odpovědi na otázky dětí - rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí - vedeme ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci - dbáme na bezpečí dětí nejen po reálné stránce, ale i pocitové - dbáme na dodržování domluvených pravidel 5

6 Vzdělávací záměr Školního vzdělávacího programu: Záměrem tohoto vzdělávacího programu je všestranný rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, jeho vzdělávacího potenciálu s citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem něj, lidské práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím. Rozvíjíme a podporujeme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami. Rozvíjíme samostatnost dítěte a podporujeme jeho zdravé sebevědomí. Děti vedeme ke zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání za aktivní spolupráce s jejich rodiči. Nabízíme činnosti na rozvoj dovedností předcházejících čtení, psaní a pochopení elementárních matematických souvislostí. Seznamujeme děti s technickými dovednostmi, a tím vzbuzujeme zájem o technické a manuální činnosti. Dle zájmu dětem nabízíme depistáž klinickou logopedkou, screeningové vyšetření očí v preventivním programu Koukají na nás správně?, seznamování s anglickým jazykem, ozdravný pobyt v solné jeskyni v Olomouci, plavání v Centru zdraví v Bohuňovicích. IV. Podmínky vzdělávání. Věcné vybavení: - V mateřské škole je jedna třída pro max.počet 25 dětí. Nachází se v 1.patře a je tvořeno hernou, třídou, přípravnou jídla a hygienickým zařízením.nábytek je upraven tak, aby si děti mohly dle dohodnutých pravidel samy brát vše potřebné pro svou hru. - Ve třídě jsou nové stolečky a židličky, které odpovídají potřebám dětí. V jednání je pořízení nového nábytku. - Přípravna jídla je nová, funkční. Byly dokoupeny nové celé příbory. Stávající nebyly vhodné pro malé děti. - Prostor pro odpočinek je situován v herně. Denně se před chystáním lehátek vysává, lehátka jsou nová, zdravotně nezávadná. Hygienické zařízení je nové, odpovídá hyg. normám a počtu dětí. - Ve třídě i herně je dostatečné množství hraček a stavebnic z PVC, dřeva i z měkkých materiálů, které jsou průběžně obměňovány. Herní prostor je pokryt novým kobercem. - V kabinetu v 1.p. jsou didaktické pomůcky, výtvarný, obrazový materiál, pomůcky pro dramatiku. 6

7 - V herně je elektrický klavír, nový CD přehrávač a dostatek rytmických nástrojů Orffova instrumentáře a vlastních rytmických a melodických nástrojů. Rodiče nepožadují vybavení televizí a DVD. - Vybavení tělocvičným nářadím je slabší ( Polikarpova stavebnice - nová, žíněnka, tunely, žebřík). Je hlavně využíváno vybavení zahrady a hřiště. Náčiní ke cvičení je dostatek. Ze sponzorských darů je vše postupně obnovováno. - Šatna v přízemí je vybavena nábytkem pro odkládání oděvů a obuvi. Vybavení je starší, ale plně funkční (obnoveno rodiči). - V šatnách jsou informační nástěnky pro rodiče a prostor pro vystavení prací dětí. - V přízemí se nachází funkční plně vybavená výdejna jídla. Vzhledem k tomu, že se jídlo dováží, byla dokoupena vodní lázeň pro uchování stanovené teploty jídla. Pitná voda se dováží z jídelny při ZŠ Holečkova. - V přízemí se nachází kotelna s novým elektrickým kotlem a vodárna.byly vybudovány nové rozvody topné vody a radiátory byly opatřeny regulačními ventily. - Mateřská škola má rozlehlou zahradu. V roce 2014 byly zabudovány nové hrací prvky a na pískovišti vyměněna krycí plachta. - Výhledově dojde k rekonstrukci budovy a zřízení nového oddělení. Životospráva: - Denní řád je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, střídáme dobu činnosti a odpočinku. - Dbáme na dodržování pitného režimu v průběhu dne, každé dítě má svůj hrneček se svou značkou. - Stravování zajišťuje školní jídelna při ZŠ Holečkova v Olomouci.Jídlo se dováží denně. Skladba jídelníčku je pestrá a odpovídá vyživovacím hodnotám dětí. Připomínky rodičů i dětí předáváme. - Děti se stravují pravidelně. - Odpolední spánek využívají zvláště malé děti, ostatní podle potřeby mohou odpočívat při relaxační hudbě nebo zvolit klidný program u stolečků nebo na lehátku. - Umožňujeme dětem dostatečně dlouhý pobyt venku na školní zahradě, obecním hřišti, cyklostezce, u lesa, potoka. - Dle možností poznáváme přírodu vzdálenějšího okolí cyklostezka z Bohuňovic, pobyt na sv.kopečku, v ZOO, botanická zahrada v Olomouci - Jsou respektovány individuální potřeby dítěte. 7

8 Psychosociální podmínky: - navozujeme vzájemný pocit důvěry a spolupráce s dítětem - usnadňujeme dítěti období adaptace na pobyt v mateřské škole - děti vedeme k ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné spolupráci - každé dítě má stejná práva, možnosti a povinnosti - dítěti nabízíme činnosti dle jeho zájmu a vyspělosti - podporujeme důvěru v sebe sama - je respektována osobní svoboda a volnost dětí, která je v souladu s respektováním pravidel soužití v mateřské škole - vytváříme prostředí jistoty a spokojenosti dětí Personální podmínky: - v mateřské škole pracují 2 učitelky, obě s plnou kvalifikací - učitelka i ředitelka se účastní odborných seminářů ke zvýšení kvality vzdělávání dětí - úklid a výdej jídel zajišťuje provozní zaměstnankyně školnice - na vycházku, v případě nemoci nebo nepřítomnosti zastupují učitelky s plnou kvalifikací smluvně na Dohodou o pracovní činnosti - drobné opravy a sekání zahrady je zajištěno smluvně na Dohodu o provedení práce Řízení školy: - organizační řád a směrnice ředitelky školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy, důraz je kladem na týmovou práci, vzájemnou spolupráci a vytváření prostředí důvěry a otevřenosti - ředitelka kontroluje a vyhodnocuje práci všech zaměstnanců - ve škole je funkční informační systém, pedagogické a provozní porady se konají dle potřeby - ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s učitelkou - kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy - mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy 8

9 Spoluúčast rodičů: - spolupráce na základě partnerství ( otevřenost, důvěra, podpora a partnerství), pomoc při uskutečňování projektů - dostatek informací o životě v mateřské škole a možnost vyjádřit názor - osobní denní kontakt, schůzky s rodiči - společné projekty s rodiči Spolupráce s institucemi: - mateřská škola spolupracuje s Krajským úřadem olomouckého kraje - s Magistrátem města Olomouce - spolupráce se zřizovatelem je na výborné úrovni, naší společnou snahou je zkvalitnění prostředí mateřské školy a školní zahrady - děti navštěvují před nástupem do základní školy 1.tř. ZŠ v Bohuňovicích - spolupráce s logopedkou - depistáž v mateřské škole - zapojení do projektu Koukají na nás správně? - screeningové vyšetření očí - Centrum zdraví v Bohuňovicích - plavání - spolupráce s kulturními zařízeními v okolí mateřské školy: - Divadlo hudby Olomouc - divadlo Šantovka - maňáskové divadlo - ZOO na sv.kopečku - Vlastivědné muzeum Olomouc - botanická zahrada v Olomouci - Hrad Šternberk, Bouzov, zámek Náměšť na Hané V. Organizace vzdělávání Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3-6 let, dále děti s odkladem školní docházky. Přednostně jsou přijímány děti, které navštěvují mateřskou školu poslední rok před vstupem do základní školy, zvýhodněny jsou děti s místem trvalého pobytu v obci Hlušovice. Děti mladší 3 let jsou přijímány výjimečně a je přihlíženo ke zralosti dítěte pro vstup do mateřské školy. Mateřská škola je jednotřídní, s celodenním provozem. Kapacita je stanovena na 25 dětí. V současné době je naplněna. 9

10 Každý rok v březnu se koná po projednání se zřizovatelem zápis do mateřské školy. Konání zápisu je zveřejněno na vývěsce obce a v mateřské škole. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka o dohodě se zákonným zástupcem dítěte délku pobytu v mateřské škole. Děti si v den zápisu mohou prohlédnout se svými rodiči prostory školy, pohrát si a seznámit se s personálem školy. O prázdninách mohou s rodiči docházet na zahradu. Při nástupu do mateřské školy klademe velký důraz na adaptaci dítěte v novém prostředí a vytváříme podmínky k citlivému začlenění se do dětského kolektivu. Vzhledem k tomu, že třída se nachází v 1.p., je věnována zvýšená pozornost na bezpečnost. Adaptační doba je individuální podle potřeb dítěte i uvážení rodičů. Třídní vzdělávací program vychází z cílů školního vzdělávacího programu, dobré znalosti dětí a podmínek třídy a mateřské školy. U mladších dětí převážně učitelky vytváří základní hygienické návyky, adaptují děti na pobyt v mateřské škole a na její organizaci. Jednoduchými hrami, písničkami a říkankami rozvíjí základní komunikační dovednosti. Pozornost věnují správné výslovnosti. Dle zájmu dětem není bráněno účastnit se činností starších dětí. Se staršími dětmi již pracují učitelky cílevědomě, činnosti jsou pravidelné a všestranné. Dbají na harmonický rozvoj dítěte, rozvíjejí jeho osobnost, dbají na komunikační a sociální dovednosti. Zvýšená pozornost je věnována dětem před nástupem do základní školy. Všechny děti mají nárok na individuální přístup. Učitelky provádějí pravidelnou diagnostiku dětí ( ústní, písemnou) za účelem zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dětí, přičemž úzce spolupracují s rodiči dětí, případně školskými poradenskými institucemi. Logopeda na začátku školního roku provede v mateřské škole základní logopedické vyšetření dětí po písemné žádosti rodičů. Každé dítě má své portfolio, jehož součástí jsou také výtvarné práce. Portfolio slouží pro potřeby školy, nepředává se do ZŠ. Do MŠ docházejí 2 děti se zrakovým postižením. Vzdělávání je uskutečňováno dle individuálního vzdělávacího programu, který byl doporučen SPC pro zrakově postižené v Olomouci. Byla přijata opatření na zajištění jejich bezpečnosti. Také s dětmi s odkladem školní docházky pracujeme dle individuálního vzdělávacího programu. Po dohodě s rodiči se mohou děti seznamovat s anglickým jazykem. Je za úplatu a je zajištěno aprobovanou učitelkou, paní Mgr.McMullin. Činnost je organizována v době, kdy se ostatní děti oblékají na vycházku. Děti se pak ke skupině venku připojí. Vzdělávací činnost MŠ není narušena, délka pobytu venku není omezována. Děti mají možnost zúčastnit se ozdravného pobytu v solné jeskyni na ul.janského v Olomouci. Dopravujeme se mikrobusem od mateřské školy. Pobyt je za úplatu. 10

11 Plavání pro skupinu do 10 dětí s 1 učitelkou se uskuteční v Centru zdraví v Bohuňovicích. Dojíždět budeme vlakem. Škola rozhodne, zda dítě dopravu a pobyt zvládne zvýšený nárok na zajištění bezpečnosti. Všechny děti se zúčastňují ozdravného pobytu na sv.kopečku, v ZOO nebo poznáváním vzdálenějšího okolí mateřské školy. Pobyt je hrazen rodiči nebo sponzorsky. Organizace dne v mateřské škole: scházení dětí, hry dle volby dětí, cílené činnosti v malých skupinkách a individuálně, cvičení hygiena, přesnídávka ,25 ranní kruh programově řízené činnosti ,45 vycházka nebo pobyt na zahradě hygiena, oběd, příprava na odpočinek spánek, odpočinek hygiena, svačina odpolední zájmové činnosti a individuální práce s dětmi 11

12 VI. Vzdělávací obsah. Vzdělávací oblasti školního vzdělávacího programu: Oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí funkční celek. Základní vzdělávací oblasti jsou: Dítě a jeho tělo. Dítě a jeho psychika. Dítě a ten druhý. Dítě a společnost. Dítě a svět. Celoroční vzdělávací program má název Já, my a svět okolo nás a je sestaven tak,aby: - přispíval k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech - umožňoval naplnit život dítěte mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i praktických - dítě mělo možnost získávat potřebné dovednosti, poznatky, poznávat hodnoty a zaujímat postoje Jednotlivá témata jsou zpracována formálně na školní měsíce, ale v praxi nejsou pevně ohraničena. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole. Jsou dostatečně široká, vycházejí z přirozeného života kolem nás. Podtémata obsahují návrhy okruhu námětů pro denní nabídku vzdělávacích činností pro děti. Tyto návrhy si učitelky dále rozpracovávají a konkretizují v třídním programu. Ve své práci uplatňujeme tyto formy a metody práce: - prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte - upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání - aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností - využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat - uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení, didakticky cílenou činnost 12

13 Hlavní zásady pro naši práci s dětmi: - prioritou je pro nás vždy zájem dítěte - hlavní činností dítěte je hra nebo činnost, při které získává poznatky a dovednosti - respektujeme specifiku předškolního vzdělávání - uplatňujeme individuální přístup k dítěti - aktivity spontánní a řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené - různorodost činností - provádíme evaluační analýzu obsahu, metod a forem denní nabídky činností - sledujeme vývoj dítěte a jeho změny a pokroky zaznamenáváme - spolupracujeme s rodiči dětí 13

14 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace a násilí: 1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání. Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim ověřené osoby, až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě. K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžné třídy, výjimečně pak nejvýše 25 dětí, pokud to charakter pobytu dovoluje zahrada. Při specifických činnostech, např. sportovních, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole. 2. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi. Při vzdělávání dětí dodržují učitelky pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí dodržují učitelky následující zásady: a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po územních komunikacích: - děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech, - děti jsou zpravidla doprovázeny 2 učitelkami, z nichž jedna je na začátku skupiny a druhá na konci skupin ( počet dětí nad 20) - pokud jdou na vycházku integrované děti, doprovází děti vždy 2 učitelky - pokud jde učitelka sama, jde na začátku skupiny a sleduje děti na konci, - děti mají reflexní vesty, zejména na začátku a na konci skupiny, - skupina k přesunu využívá především chodníků a levé strany vozovky, - vozovku přechází skupina na přehledném místě pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny, - při přecházení vozovky používá pedagogický doprovod zastavovací terč, b) pobyt dětí v přírodě: - využívají se pouze známá bezpečná místa, - učitelky před volným pobytem dětí upozorní na nebezpečí a vedou děti,aby na nebezpečný předmět upozornily, učitelka jej odstraní - při hrách a pohybových aktivitách učitelky dbají na to, aby děti neopustily vymezené prostranství, c) sportovní činnosti a pohybové aktivity: - před cvičením a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídě, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují učitelky, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte, při použití tělocvičného nářadí a náčiní kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost - učitelky dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí 14

15 d) pracovní a výtvarné činnosti: - při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit (ostré nůžky, nože, velká kladívka), vykonávají práci s těmito nástroji výhradně učitelky. Děti pracují s nástroji, které jsou vyhrazeny pro děti. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí: Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již v předškolním věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti ( počítače, televize, video), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídě s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci s rodiči, případně za pomoci školských poradenských zařízení. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami, a mezi učitelkami a rodiči. 15

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY v souladu s 30 odst. 1 školského zákona Spisový / skartační znak

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY v souladu s 30 odst. 1 školského zákona Spisový / skartační znak Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: R04/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 ŠKOLNÍ ŘÁD v souladu s 30

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se zákonem č.561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace Školní řád Č.j. 1 Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: Ř 1 Skartační

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín. Směrnice č. 20/2015 Č.j.: MŠ 54/2015. Školní řád

Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín. Směrnice č. 20/2015 Č.j.: MŠ 54/2015. Školní řád Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín Směrnice č. 20/2015 Č.j.: MŠ 54/2015 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín Účinnost : od 1. září

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace Mírová 56, 739 31 Řepiště IČ 75029278, zastoupená Mgr. Martinou Bastovou ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracováno v souladu s 30 zákona č. 561/2004

Více

Dodatek č.2 školního řádu

Dodatek č.2 školního řádu Mateřská škola Studénka se sídlem Komenského 700 742 13 Studénka IČO 00848671. Tel., fax 556 401 537 E-mail: komenskol@wo.cz Dodatek č.2 školního řádu Číslo: Ř 5/2005 Účetní jednotka Mateřská škola Studénka

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Čl. I. Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Čl. I. Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Mateřská škola, Hradec Králové, Urxova 342 Školní řád Mateřské školy Č.j.: MSKLIC/392/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A5* Změny: Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Putim 159, okres Písek. Putim 159, 397 01 Písek. Identifikátor školy: 600 061 876

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Putim 159, okres Písek. Putim 159, 397 01 Písek. Identifikátor školy: 600 061 876 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Putim 159, okres Písek Putim 159, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 061 876 Termín konání inspekce: 23. a 24. květen 2006

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Č. j.: 67/MSK/2015 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Vypracoval: Šárka Králová Schválil: Šárka Králová Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 28.8. 2015 Směrnice

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PROVOZNÍ A ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

PROVOZNÍ A ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PROVOZNÍ A ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 133/2015 Vypracovala: Zdeňka Jindrová Schválila: Mgr. Věra Sovová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 11. 2015 Nabývá platnost: 1. 12. 2015 I. PRÁVA A POVINNOSTI

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-1121/11-M. Evou Vysloužilovou, zástupkyní statutárního orgánu Zřizovatel:

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-1121/11-M. Evou Vysloužilovou, zástupkyní statutárního orgánu Zřizovatel: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-1121/11-M Název právnické osoby Mateřská škola Tučín vykonávající činnost školy: Sídlo: Tučín 100, 751 16 Želatovice IČ: 47 184 787

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace. 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace. 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 30/15 Účinnost: 1.9.2015 Platnost: 28.8.2015 Spisový znak: Skartační znak: S10 Závaznost pro: zaměstnance, zákonné

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080

ŠKOLNÍ ŘÁD. 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080 Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 pracoviště 15. MŠ Písek, Erbenova 2080 ŠKOLNÍ ŘÁD 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080 ZŠ E. BENEŠE PÍSEK OBSAH 1 Úvodní ustanovení...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZŠ16/2015 Vypracovala: Schválila: Ivana Kacafírková, vedoucí učitelka MŠ Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Č. j.: 43/2012/ŘŠ Školní řád mateřské školy Účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád MŠ Hudlice Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace. 620 00 Brno. Identifikátor školy: 600 107 299

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace. 620 00 Brno. Identifikátor školy: 600 107 299 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace 620 00 Brno Identifikátor školy: 600 107 299 Termín konání inspekce: 15. a 16. březen

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Školní řád MŠ Halenkovice

Školní řád MŠ Halenkovice Školní řád MŠ Halenkovice Ředitel Základní a Mateřské školy Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace v souladu s 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Článek I

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Článek I 1 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Základní a mateřské školy Chomutice, okres Chomutice, v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-836/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-836/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-836/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Lázně Libverda, okres Liberec, příspěvková organizace Sídlo:

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní řád. Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Školní řád. Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Školní řád Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 66/2015 Vypracovala: Zachrdlová Hana Dis. Schválila: Mgr. Šárka Kamenská

Více

I. Přijímací řízení. II. Platby ve školní družině) Úplata za předškolní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2012

I. Přijímací řízení. II. Platby ve školní družině) Úplata za předškolní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2012 Mateřská škola Doksy Pražská 836 příspěvková organizace Vnitřní řád školní družiny Č.j.: MŠ/137/2013 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.6 Skartační znak: S5 Změny:2009, 2011, 2012 Zodpovídá: Bc. Ivana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 18/14 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Šanov Šanov 97, 763 21 Slavičín IČO: 75020637 tel.: 577341389 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Rašková Blanka, ředitelka školy Rašková

Více

Školní řád Mateřské školy, Trutnov

Školní řád Mateřské školy, Trutnov Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485, 541 01 Trutnov Školní řád Mateřské školy, Trutnov Č.j.: 148/MŠ/2014 Účinnost od: 1. 10. 2014 Spisový znak: 2.1 Skartační znak: S 5 Změny: Školní řád Mateřské školy,

Více

Mateřská škola v Břasích

Mateřská škola v Břasích Mateřská škola v Břasích Školní řád O b s a h I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1039/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1039/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1039/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 24 255 378 Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s. r. o. Na Příkopě 11/8,

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Mgr. Renata Hacaperková, ředitel školy

Mgr. Renata Hacaperková, ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: SM 1/ 2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Mateřská škola, Rosice, okres Chrudim 538 34 Rosice 38 IČO: 70986410 V/1 A 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní řád. Mateřská škola Terronská. Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pobočková Daniela. Účinnost : od 1.9.2005

Školní řád. Mateřská škola Terronská. Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pobočková Daniela. Účinnost : od 1.9.2005 Mateřská škola Terronská Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pobočková Daniela Účinnost : od 1.9.2005 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Terronská Zákonným

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIB-1359/10-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIB-1359/10-B 121 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIB-1359/10-B Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy (dle 30 školského zákona) v podmínkách mateřské školy. Obsah: 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov. Školní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Lišov. Školní řád MŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIŠOV Školní řád MŠ Vydal: ředitel školy Mgr. Petr Ročňák Účinnost: od 1. 4. 2015 Číslo jednací: ZŠMŠ 226/2015 Závaznost: školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ

Více

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola, Malé Svatoňovice Školní řád Mateřské školy Č.j.: MŠ 10/2012 Účinnost od: 1.9.2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Změny: 21.8.2013 Ředitelka Mateřské školy, Malé Svatoňovice v souladu

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více