MATEŘSKÁ ŠKOLA LOUKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SE ZAJÍČKEM HOP A SKOK, HRAJEME SI CELÝ ROK. Platnost od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEŘSKÁ ŠKOLA LOUKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SE ZAJÍČKEM HOP A SKOK, HRAJEME SI CELÝ ROK. Platnost od 1.9. 2015"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOUKA, OKRES HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLA LOUKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SE ZAJÍČKEM HOP A SKOK, HRAJEME SI CELÝ ROK Platnost od Projednán pedagogickou radou a schválen ředitelkou ZŠ dne: ředitelka ZŠ A MŠ Mgr. Jana Janošková.. učitelka MŠ Pavla Vašicová 1

2 Motto: Na dobrém počátku všechno záleží Jan Ámos Komenský Hlavní myšlenka: Vychovávejme to křehké, co nám bylo svěřeno s láskou, neboť: Láska je svět srdíček, co se pevně spojí a laskavé pohlazení všechny rány zhojí 2

3 Obsah: strana: Identifikační údaje o mateřské škole 4 Charakteristika prostředí naší MŠ 5 Spolupráce 6 Informační systém 8 Podmínky vzdělávání 9 Organizace vzdělávání 11 Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 13 Charakteristika vzdělávacího programu 14 Vzdělávací obsah a jeho časový plán 16 Evaluace 27 3

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MATEŘSKÉ ŠKOLY LOUKA Název školy: Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: Louka 171 Telefon Provozovatel: Zřizovatel: Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín, příspěvková organizace Obec Louka Statutární orgán: Mgr. Jana Janošková Starosta obce: Anna Vašicová Vedoucí učitelka: Iveta Jagošová Učitelky: Školnice: Pavla Vašicová Bc. Alžběta Čajková Věra Maňáková 4

5 CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ NAŠÍ MŠ Mateřská škola je situovaná do centra menší horňácké obce Louka, do malebného prostředí Bílých Karpat. V současné době je dvoutřídní. Provoz v budově této vesnické školy byl zahájen 1. ledna Vnitřní uspořádání mateřské školy je rozděleno na dvě třídy a provozní část mateřské školy. V suterénu jednopatrové budovy je umístěna 1. třída, šatny a sociálním zařízením, které je po rekonstrukci. Dále se zde nachází kotelna na plynové vytápění a kuchyň, včetně svého zázemí. Suterén školy je opatřen ještě dalším vchodem, který využívají pracovnice školní jídelny k výdeji jídla důchodcům, pro které se v naší školní kuchyni připravují obědy. V 1. patře je velká a prosluněná 2. třída, se sociálním zařízením, prádelna, sušárna a kancelář. Školní zahrada, která budovu obklopuje je z části osetá trávou, na jihozápadní straně pečují děti a zaměstnanci o malou bylinkovou zahrádku. Víceúčelový kopec využíváme celoročně, nejvíce však v zimě k sáňkování a bobování. Okolo plotu byly za pomoci personálu školy, dětí a rodičů vysázeny jehličnany, buxusy, a trávy, které plní funkci poznávací, estetickou a vytváří přírodní zeď, která snižuje hlučnost a prašnost a plní rovněž funkci zastiňovací. Při pohybových aktivitách využíváme kovové i dřevěné herní prvky, které máme na zahradě od roku 2010, kdy proběhla její obnova. Prostorný altánek dětem poskytuje stín a tolik potřebné soukromí, jak k tvořivým, tak k výtvarným hrám. Pískoviště je opatřeno ochrannou sítí, která zabraňuje znečišťování písku zvířaty padajícím listím a jinými nečistotami. Protože žijeme na vesnici v blízkém vztahu s přírodou, tak i zaměření třídního vzdělávacího programu je spjato s pobytem dětí v přírodě. Proto je našim dlouhodobým záměrem přirozené poznávání přírody a aktivní přístup k ochraně životního prostředí. Od 1. ledna 2003 přešlo naše předškolní zařízení do právní subjektivity a stalo se součástí zdejší ZŠ. Má nový název - Základní škola, Louka, okres Hodonín, příspěvková organizace. Přáním obou škol je úspěšný přechod dětí z mateřské do základní školy, ve školním roce 2005/ 2006 byla škola přejmenována a v současné době nese název Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín, příspěvková organizace. 5

6 SPOLUPRÁCE a) Se základní školou Nabízíme: - Vystoupení dětí MŠ na akcích školy - Pomoc při organizaci školního plesu, pomoc s tombolou a výzdobou stolů a sálu - Společné návštěvy divadel, /výlety apod./ Očekáváme - Možnost využití tělocvičny a školního hřiště pro potřeby MŠ (s přihlédnutím k rozvrhu ZŠ) - Možnost využití keramické pece - Umožnění návštěv 1. třídy b) S Obecním úřadem Louka Nabízíme: - Vystoupení dětí při slavnostním VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - Vystoupení dětí při akcích pořádaných OÚ Očekáváme: - Finanční záštitu při pronájmu sálu KZ - Spolupráci při organizaci akcí MŠ na KZ - Možnost využití obecního rozhlasu při průvodech dětí a dle potřeby c) Se Svazem zdravotně a tělesně postižených Nabízíme: - Zhotovení drobných dárků - Vánoční vystoupení dětí na výroční schůzi Očekáváme: - Příjemný zážitek z dětského vystoupení d) S Českým svazem zahrádkářů Nabízíme: - Pomoc při výzdobě sálu - Zapůjčení tématicky zaměřených výtvarných prací dětí Očekáváme: - Možnost prezentace výrobků a prací dětí mateřské školy na tematicky zaměřených výstavách pro veřejnost e) Se Sborem dobrovolných hasičů Louka, Nabízíme: - Výtvarné práce dětí na soutěže a výstavy s požární tematikou, Očekáváme: - Seznámení dětí s prací hasičů - Seznámení dětí s technikou a s prostory zbrojnice - Pomoc a záštitu při organizování různých aktivit, které vyžadují dozor hasičů. 6

7 f) S Ččk Louka Nabízíme: - Zhotovení drobných dárků, výzdoba sálu KZ - Vystoupení dětí na besedách pro důchodce Očekáváme: - Radost v očích babiček a dědečků - Pomoc při zdravotnickém zajištění akcí školy - Finanční záštitu při půjčení nádobí Ččk g) S Mysliveckým sdružením Volavec, Nabízíme: - Vystoupení dětí na akcích sdružení - Sběr kaštanů a žaludů k zimnímu krmení zvěře Očekáváme: - Návštěvu výstavy spojenou s přednáškou - Zapůjčení myslivecké chaty h) S PPP Veselí nad Moravou Nabízíme: - Pedagogická pomoc dětem s diagnostikovanými poruchami - Individuální práce s dětmi s odloženou docházkou Očekáváme: * Odbornou pomoc a diagnostikování dětí * Besedy s psychologem či speciálním pedagogem ( dle zájmu rodičů) j) S Vis Bílé Karpaty Veselí nad Moravou Nabízíme: - Výtvarné práce dětí zážitky z besed s ekologickou tématikou Očekáváme: - Spoustu krásných environmentálně zaměřených programů pro děti 7

8 INFORMAČNÍ SYSTÉM Směrem k rodičům: - Rodiče nově přijatých dětí jsou na schůzce (před nástupem dítěte do mateřské školy) informování a seznámeni v plné míře se školním a provozním řádem mateřské školy, se směrnicí o úplatě školného a stravného v mateřské škole. - Na 1. schůzce s rodiči jsou přítomní rodiče seznámeni s potřebami dítěte, požadavky mateřské školy a s plánovanými aktivitami školního roku. - INFORMACE PRO RODIČE nástěnky v šatnách mateřské školy, kde jsou rodičům podávány informace v průběhu školního roku ( úplata stravného a školného v hotovosti, nejbližší plánované akce školy atd) - V šatnách dětí je volně k nahlédnutí rodičům ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy a ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, - V šatnách dětí je také informační nástěnka s aktuálními písněmi a říkadly, se kterými se děti seznámily v MŠ rodiče si mohou tuto nabídku libovolně opisovat - Dětské výrobky, práce a pracovní listy dětí jsou aktuálně vystavovány v šatnách jednotlivých tříd po chodbách a tvoří výzdobu oken - Stručné informace o dětech podávají učitelky rodičům denně dle potřeby (tak, aby nebyla ohrožená či narušená práce s dětmi). - Pro delší časovou potřebu řešení problému je s rodiči vzájemně dohodnuta individuální schůzka s třídními učitelkami, vedoucí učitelkou případně s ředitelkou školy. Směrem k mateřské škole: - Před zahájením školního roku vyžadujeme od rodičů aktualizaci Dohody o docházce dítěte - Rodiče jsou seznámeni s povinností ohlásit mateřské škole každou změnu zdravotního stavu dítěte, změnu trvalého bydliště a aktuální změnu telefonického kontaktu. - Své požadavky a kritiku dění v mateřské škole mají rodiče možnost vyjádřit i anonymně (krabičky v šatnách dětí). Velmi však vítáme otevřenost a přímost řešení problémů. Směrem k veřejnosti: - Obecní úřad vydává tzv.lúcký zpravodaj, kde má každá organizace i občan místo k svému vyjádření. Naše mateřská škola využívá možnosti seznámit veřejnost s aktuálním děním v mateřské škole. - Využíváme také nabídek různých organizací v obci a zúčastňujeme se četných výstav. Tímto způsobem se může veřejnost seznámit a potěšit výtvarnými a tvořivými činnostmi a v neposlední řadě obrovskou šikovností dětí mateřské školy. Směrem k zaměstnancům: - Zaměstnancům jsou informace podávány formou provozních a pedagogických porad. - Každý zaměstnanec má písemně daný rozvrh pracovní doby a rozpis náplně práce. 8

9 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 1. Věcné podmínky Prostory školy - Místnosti jsou dostatečně vysoké, světlé. - Prostorové řešení denní místnosti umožňuje skupinové i individuální činnosti dětí. - Ne všechny vnitřní prostory školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. - Plán: spolupracovat s obcí s na projektu naplánované rekonstrukce MŠ Nábytek - Židle a stoly ve 2. třídě jsou přizpůsobeny výšce dětí, ale je třeba navýšit počet židlí ve 2. třídě a vyměnit židle v 1. třídě - Úložné prostory pro hračky jsou starší a některé již neestetické, i když jsou nezávadné a hygienické normy splňují - Všechny děti mají své vlastní lůžko, které se nestohuje, ovšem tyto nejsou přizpůsobeny výšce dětí, jsou zastaralá. Plán: Výměna židlí a stolků v dolní třídě a doplnění počtu židlí v horní třídě, zakoupení dalších lehátek, povlečení, postupná výměna nábytku(hrací kouty) a dveří. Tělocvičné nářadí a náčiní - Škola je vybavena žíněnkami, ribstoly, skluzavkou, Pol. stavebnicí, psychomotorické padáky,. Plán: pravidelně obohacovat sortiment TV náčiní a pomůcky Hračky a pomůcky - Všechny hračky dosud nejsou umístěny v otevřených policích do výše očí dětí - Hračky jsou pravidelně doplňovány a obměňovány - Ve třídě je dostatek společenských, didaktických a konstruktivních her. Hračky pro námětové hry potřebujeme doplnit. - Děti mají možnost hrát si a tvořit s různými druhy materiálu v pískovně /písek, voda/ Plán: Hračky obměňovat pravidelně dle našich finančních možností, doplnit kontejnery na třídění odpadu Prostředí školy - Dětské práce jsou přístupné dětem i rodičům - Dětské výtvory jsou stálým a bohatým zdrojem výzdoby všech prostor - Je podnětné - Je zajištěno dostatečné větrání i zraková hygiena Zahrada - Dostatečné vybavení zahrady umožňuje dětem poznávací, pohybové, výtvarné i další aktivity jak dopoledne, tak v odpoledních hodinách. - Pro další aktivity je ve velké míře využíváno rozmanité a členité okolí mateřské školy i obecní hřiště Plán: obnovit nátěry na některých prvcích 9

10 2. Životospráva Strava - Je plnohodnotná a vyvážená vhodnou skladbou jídelníčku - Je dodržována správná technologie přípravy s vyhodnocením kritických bodů a alergenů - Je zajištěn pitný režim dětí děti se obsluhují samy - Denně jsou dětem podávány ovocné a zeleninové mísy v průběhu celého dne - Mezi jednotlivými jídly jsou dodrženy doporučené 3 hodinové intervaly - Do jídla děti nejsou nuceny, ale je snaha, aby děti jídlo alespoň ochutnaly - Dětem je nabídnuta suchá varianta stravy (na přání rodičů) - Děti stolují společně Denní režim - Je zajištěn pravidelný denní řád, je flexibilní a umožňuje organizaci činností dětí přizpůsobit aktuální situaci - Rodiče přivádějí děti do 8. hodin, ale mají možnost přivádět děti kdykoliv podle svých potřeb /návštěva zubní lékařky apod./ - Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy však s ohledem na okamžité povětrnostní podmínky a kvalitu ovzduší - silný vítr, mráz, děšť - Je zabezpečen dostatek volného pohybu, ale i relaxace - Potřeba spánku je řešena individuálně, děti které neusnou při četbě a poslechu pohádky jsou zaměstnány klidovými činnostmi - Učitelky svým zdravým životním stylem poskytují dětem přirozený vzor 3. Psychosociální podmínky - Všichni zaměstnanci školy jsou vstřícně nakloněni tvorbě takového prostředí, ve kterém se děti cítí spokojeně, jistě a bezpečně - Rodičům nově příchozích dětí je nabízen adaptační režim dle možností a zájmu rodičů, ale tak, aby nebyl dlouhodobě narušován denní řád - Všechny děti mají shodná práva, stejné možnosti i povinnosti, nikdo není znevýhodňován ani protěžován - Je dodržováno pravidlo: Jakékoliv projevy nerovnosti, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné a do mateřské školy nepatří! - Zaměstnanci respektují potřeby a přání dětí - Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídě tvořil kolektiv dobrých kamarádů, kteří se mají rádi, umí se omluvit a vzájemně si pomáhají - Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí vyplývajících z pravidel soužití stanovených dětmi a učitelkami - Převažuje pozitivní hodnocení a pochvala dětí - Děti jsou vedeny k pracovitosti, nebojácnosti a samostatnosti - Učitelky věnují dostatečnou pozornost vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem - prevence šikany 10

11 4. Organizace chodu MŠ - Provoz školy odpovídá požadavkům dětí a rodičů - Denní řád je v jednotlivých třídách přizpůsoben výdeji stravy. Jeho uspořádání dává možnost pružně reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby Stanovená organizace dne i plán lze změnit a přizpůsobit aktuálním potřebám dětí - Denní nabídka vždy obsahuje pohybové aktivity - ranní cvičení, pohybové chvilky - Je snaha o vyvážení spontánních a řízených činnosti - Pokud děti nedokončí spontánní činnost z důvodu dodržení doporučené doby mezi jednotlivými jídly nebo z důvodů dodržení doby pobytu venku, mohou činnost dokončit později - Pomalejším dětem nabízíme možnost dřívějších odchodů k činnostem, na které potřebují delší dobu než ostatní děti, při čemž mohou děti pracovat svým tempem a čímž zmenšujeme prostoje - Činnosti jsou propojeny a vzájemně na sebe navazují - Zaměstnanci neomezují samostatnost dětí, ale poskytují jim svou pomocí potřebné zázemí a pocit bezpečí - Děti mají možnost účastnit se individuálních činností, společných činností v malých i velkých skupinách i frontálních činností - Rozčlenění denní místnosti na jednotlivé sektory, zajišťuje dětem při hrách klid a soukromí - Používání toalet je diferencováno dle pohlaví dětí - Starší děti jsou podněcovány k aktivitě při pomoci mladším dětem jak v sebeobsluze, tak při hrách a úklidu, odměnou jim je pak delší doba na hry a pochvala 5. Řízení mateřské školy - Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou dány pracovními náplněmi - Pro informování rodičů slouží nástěnky, letáky a vymezené poutače na chodbách školy - Pedagogické pracovnice pracují týmově a zvou ke spolupráci rodiče Učitelka musí mít: - Psychickou odolnost a fyzickou zdatnost - Empatii, toleranci - Osobní postoje a hodnotové orientace - Osobní dovednosti (řešení problému, kooperace, kritické myšlení) - Osobní vlastnosti (zodpovědnost, důslednost, přesnost, aj.). Učitelka musí umět. - aktivně naslouchat a komunikovat - chválit / Dítě chválené a uznávané učitelkou je s klidem přijímané a oceňované rodičem. Tím se klima ve třídě mateřské školy posouvá do klimatu rodiny./ - Třídní vzdělávací program vypracovávají všechny pedagogické pracovnice Plán: Zlepšit evaluační činnost a výsledky uplatňovat v procesu vzdělávání. 6. Personální a pedagogické zajištění - Všechny učitelky mají předepsanou odbornou kvalifikaci a fungují dle vymezených pravidel - Učitelky se sebevzdělávají pomocí odborné literatury, PC a zúčastňují se seminářů pořádaných SSŠ, dle ekonomických možností daných zaměstnavatelem, samostudiem - Děti jsou neustále v péči jedné z pedagogických pracovnic - Učitelky jednají v souladu se společenskými pravidly 11

12 7. Spoluúčast rodičů - Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se dle svého zájmu různých programů a her svých dětí - dětský den, besídky v MŠ, grafomotorické kurzy, orientální tanečky, mažoretky atd. - Spolupráce mezi rodiči a MŠ funguje na základě partnerství - Pedagožky plně respektují soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost - Rodiče vstřícně spolupracují při organizování i mimoškolních společenských akcí jako jsou karnevaly, besedy pro důchodce, vítání nově narozených občánků, kdy se aktivně podílejí na přípravě vhodných kostýmů - Učitelky informují rodiče o prospívání jejich dětí 8. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami a dětí mimořádně nadaných - V naší škole se mohou vzdělávat děti s mentálním, tělesným i řečovým postižením a našim úkolem je pomoci jim v jejich začátcích. Spolupracujeme s logopedy a psychology z PPP ve Veselí nad Moravou - Mimořádně nadaným dětem doplňujeme nabídku dalších aktivit Organizace vzdělávání - Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která určuje kriteria pro přijímání dětí do mateřské školy. - Po přijetí dítěte, které probíhá v souladu se Správním řádem, zavede ředitelka mateřské školy každému dítěti spis, ve kterém jsou uloženy veškeré dokumenty, které mateřská škola o dítěti má k dispozici. - Příchod dětí do mateřské školy je časově neomezen, vychází z potřeb dětí a rodičů. Máme 2 třídy. Třídy jsou heterogenní, umístění do jednotlivých tříd je dopředu konzultováno s rodiči na schůzce, která probíhá ještě před nástupem dětí do mateřské školy. Tato konzultace umožňuje soustředit do jednoho oddělení sourozence a kamarády. Podle počtu zapsaných dětí zvolíme buď variantu, kdy v 1. třídě budou děti 3 4 let a ve 2. třídě dvě věkové skupiny 4 6 let nebo v 1. třídě se budou vzdělávat děti nejmladší a střední skupiny a nejstarší děti budou samostatně ve 2. třídě - Úplata za předškolní vzdělávání je určena na každý školní rok a je specifikována ve směrnici ředitelky mateřské školy. - Denní řád vychází z potřeb dětí a konkrétních situací s respektem zachování intervalů mezi jednotlivými podávanými jídly. - Odpočinek dětí vychází z potřeby dětí. Děti ve věku 3-5 let pravidelně odpočívají na lehátkách a děti v předškolním věku relaxují po dobu čtené pohádky a poté si volí různé klidové činnosti a také v této době probíhá individuální práce s předškoláky, kdy se děti věnují pracovním listům, grafomotorickým cvikům a dokončování započatých činností. 12

13 PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ 1. Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí od jejich nebo jim pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jim pověřené osobě. 2. Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše: a) dvaceti dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších tří let b) patnácti dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 děti od dvou do tří let c) dvanácti dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 postižené děti nebo 1 postižené dítě a 1 dítě od dvou do tří let. Bezpečnost dětí při pobytu venku je v našich podmínkách zajištěna překrýváním služeb pedagogů, v případě, že toto není možné: určuje vedoucí učitelka školy při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (opékání, sáňkování, výlet, apod.) nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí, další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí, (školnice, vedoucí stravování, atd). 3. Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte. 4. Děti v Mateřské škole Louka jsou pojištěny proti úrazu u pojišťovny Kooperativa. V případě úrazu rodiče obdrží od vedoucí učitelky školy vyplněný formulář k čerpání pojistné události. Toto pojištění je platné pro všechny akce, které škola pořádá. 5. V době realizace zájmových kroužků zodpovídá za děti, které se činnosti účastní, vždy vedoucí zájmového kroužku, a to od doby převzetí dětí od třídní učitelky nebo zákonného zástupce do doby jejich předání třídní učitelce nebo zákonnému zástupci 6. V oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na oblast šikany a vandalismu, vzdělávací působení na děti je zaměřeno na zdravý způsob života a ochranu přírodního prostředí a okolí. Děti jsou vedeny k úctě ke starším občanům a slabším jedincům. V rámci školního vzdělávacího programu jsou dětem vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 7. Budova MŠ je k zajištění bezpečnosti dětí zamčena, a to vždy v době od 6,30 do hodin. Příchozí musí použít domovní zvonek. 8. Vstup cizím osobám do budovy a prostoru MŠ je dovolen pouze v doprovodu nebo s vědomím vedoucí učitelky. 9. Opatření při úraze: a) Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte. b) Každý, i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů. U úrazů, kde bylo nutné ošetření lékaře, vyplní vedoucí učitelka nebo učitelka Protokol o úraze (3x) 13

14 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Záměr: Přijímat dítě takové jaké je, snažit se, aby nám bylo partnerem, uznávat dítě jako osobnost a tuto pak všestranně rozvíjet, aby zvládla nároky života. Pomoct dítěti překonat přechod ze světa her do světa povinností a vychovat z něho slušného, samostatného a pracovitého člověka. Vzdělávání dětí v naší škole je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se během dne vyskytnou. Učitelky pracují s dítětem individuálně, ve skupinách, ale i frontálně. Ve vzdělávání využíváme forem a metod, pomocí kterých naplňuje konkrétní vzdělávací cíle: prožitkové a kooperativní učení hrou spontánně podporující dětskou zvídavost a zájmy dítěte, situační učení seznamuje děti s praktickými životními situacemi přiměřeně jejich věku, spontánní sociální učení založené na přirozené nápodobě a interakci mezi učitelkou a dítětem, dramatické motivované hry U dětí s vadou řeči provádíme individuálně ve spolupráci s rodiči a logopedy logopedická cvičení formou jazykových okének. Vyšší péči věnujeme rozvoji dětí s odkladem školní docházky, kterým byl doporučen při vyšetření v pedagogicko psychologické poradně a odbornými lékaři. Mezi nadstandardní aktivity školy patří individuální grafomotorická cvičení u věkově nejstarší skupiny dětí, kroužek mažoretek a orientálních tanečků Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ze kterého vycházíme, je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, které tvoří vnitřně propojený celek Tyto oblasti jsou nazvány: Oblast biologická Dítě a jeho tělo Oblast psychologická Dítě a jeho psychika Oblast interpersonální Dítě a ten druhý Oblast sociálně kulturní Dítě a společnost Oblast environmentální Dítě a svět a) Dítě a jeho tělo Tato oblast zahrnuje stimulaci a podporu růstu, fyzické pohody, rozvoj pohybových a manipulačních dovedností, zlepšování tělesné zdatnosti dítěte, rozvoj sebeobslužných dovedností a vedení dětí ke zdravým životním návykům a postojům. b) Dítě a jeho psychika Oblast sleduje podporu duševní pohody, psychické zdatnosti a odolnosti, rozvoj intelektu, řeči, poznávacích procesů a funkcí, citů, vůle, sebepojetí, sebevyjádření a kreativity, stimulaci osvojování vzdělávacích dovedností dítěte. c) Dítě a ten druhý Jde především o utváření vztahů k jiným dětem či dospělým, posilování a obohacování vzájemné komunikace. 14

15 d) Dítě a společnost Tato oblast napomáhá uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s druhými. Dítě poznává materiální i duchovní hodnoty, svět kultury a umění. e) Dítě a svět Pomocí této oblasti získává dítě základní povědomí o okolním světě, o vlivu člověka na životní prostředí Obsah jednotlivých oblastí se odráží v integrovaných blocích, které zahrnují záměr, cíle vzdělávací nabídku a klíčové kompetence. Rozšířené vzdělávací nabídky a očekávané výstupy rozpracují pedagogické pracovnice v TVP a připraví je tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. S jednotlivými podtématy budeme pracovat minimálně týden, ale i déle, podle zájmu dětí a obsažnosti vzdělávací nabídky, kterou dětem připravíme. Doplňkové aktivity, které jsou plánovány i s rodiči, jsou vždy na daný kalendářní rok přílohou školního vzdělávacího programu Roční plán. Tématicky navazují na integrované bloky a tak doplňují a rozšiřují vzdělávací nabídku. Název školního vzdělávacího programu Se zajíčkem hop a skok hrajeme si celý rok symbolizuje integrovaný proces vzdělávání dítěte. Při hrách se zajíčkem děti sbírají zkušenosti, osvojují si vědomosti a dovednosti. Chceme, aby na konci docházky do MŠ byla všestranně rozvinutá osobnost, připravená přijímat další životní povinnosti. INTEGROVANÉ BLOKY 1. Zajíček jde za kamarády 2. Něco od zajíčka 3. Skřítek Podzimníček čaruje 4. Zajíčkův vánoční sen 5. Radujme se spolu z bílé nadílky 6. Pojďte se mnou za zvířátky 7. Sejdeme se v přírodě 8. Velikonoce se zajíčkem 9. Jarní probouzení 10. Zajíček ve světě lidí 11. Nasedat a jedem,,podtémata tematických bloků si paní učitelky mohou upravit ve svých třídních vzdělávacích plánech, dle situace, počasí a potřeb. 15

16 1. tématický blok: Zajíček jde za kamarády Záměr: Usnadnit dítěti adaptaci na nové podmínky a na nové situace a orientaci v novém prostředí. Pomoct dítěti postupně překonávat problémy s odloučením od nebližších, začlenit je do třídy, pomoct mu navazovat nové kontakty seznamovat se s novými kamarády, se zaměstnanci školy, s prostředím mateřské školy a jejím bezprostředním okolím. Dítě si bude; osvojovat schopnosti komunikovat s ostatními dětmi, a dospělými, navazovat vztahy k druhým lidem - rozvíjet prosociální chování a postoje ve vztahu k druhému. Bude se učit samostatnosti v rozhodování při volbě vlastní činnosti, při výběru partnera ve hře i místu, kde si bude hrát. Seznámí se s pravidly společného soužití, popřípadě si je osvěží. Podtémata: - Zajíček se představuje vítej mezi kamarády - Zamávání vlaštovkám Dílčí vzdělávací cíle: podporovat uvědomění si vlastního těla rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základ zdravého životního stylu osvojení si věku přiměřených praktických dovedností rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem k úmyslným, rozvoj a kultivace poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě ( uvědomění si vlastní identity, sebevědomí, sebedůvěra, spokojenost) získávání schopností záměrné řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociálního a kulturního prostředí seznamování se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu Vzdělávací nabídka: lokomoční pohybová cvičení, seznamovací hry, manipulace s předměty, spontánní hry, námětové hry, tvůrčí činnosti, poslech a vyprávění pohádek, sledování událostí v obci Klíčové kompetence: k učení - soustředě pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů k řešení problémů - všímá si problémů v bezprostředním okolí: přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem - řeší problémy, na které stačí: známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého komunikativní - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci sociální a personální - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování: vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost činnostní a občanské - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje: je otevřené aktuálnímu dění - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat 16

17 2. tématický blok: Něco od zajíčka Záměr: dát dětem možnost objevovat a pozorovat změny kolem nás. Seznámit je s plody přírody a lidské práce při sklizni ovoce, zeleniny a jejich zpracování a prospěšnost pro zdraví člověka. Chápání změn způsobené lidskou činností, technikou. Vnímání všemi smysly a vedení děti k tvořivému využívání přírodnin - darů podzimu. Podtémata: - Na zahradě aneb košík plný ovoce - Na poli je práce i zábava Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohybové a psychické zdatnosti ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku rozvoj a užívání všech smyslů zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně - hygienické a zdravotně-preventivní návyky formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat naučit se zpaměti krátké texty řešit problémy, úkoly a situace, předkládat nápady respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je přirozeně a bez zábran komunikovat s jiným dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství začlenit se do třídy a začlenit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti a dovednosti mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a o významu zdravé výživy Vzdělávací nabídka: prožitkové programy, manipulační hry, tvůrčí činnosti s využitím přírodnin - podzimní výstava a drakiáda, didaktické hry, smyslové hry, běžecké závody - Běh babího léta Klíčové kompetence: k učení - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje: chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí: poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo - má elementární poznatky o světě lidí, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách: orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije komunikativní - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými ) sociální a interpersonální - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje: v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku:je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy činnostní a občanské - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit 17

18 3. tématický blok: Skřítek Podzimníček čaruje Záměr: pozorovat a vnímat změny v přírodě a změny počasí. Mít povědomí o tom, proč k těmto změnám přichází, co se děje se stromy, rostlinami a zvířaty kolem nás. Vnímat krásu podzimní přírody Podtémata: - V lesním království - Kape, kape deštík Dílčí vzdělávací cíle: ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu domluvit se slovy i gesty, improvizovat správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči vnímat,že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení prožívat radost ze zvládnutého a poznaného rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí, spolupracovat s ostatními uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi osvojit si elementární poznatky o přírodě, o světě i o životě a jejich proměnách Vzdělávací nabídka: Výlety do přírody, beseda na výstavě myslivosti na KZ, hry zaměřené na srovnávání a výběr, estetické a tvůrčí aktivity, situační učení, didaktické hry Klíčové kompetence: k učení - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje: chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí: poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo k řešení problémů - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti: postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje: spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací: hledá různé možnosti a varianty(má vlastní originální nápady):využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost komunikativní - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými ) - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji užívá k dokonalejší komunikaci s okolím sociální a personální - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje: v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku: je schopné respektovat druhé, vyjednávat,přijímat a uzavírat kompromisy - spolupodílí se na společných rozhodnutích: přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti: činnostní a občanské - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení: k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně: váží si práce i úsilí druhých - chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 18

19 4. tématický blok: Zajíčkův vánoční sen Záměr: - seznámit děti s lidovými tradicemi a zvyky, navodit slavnostní, sváteční, vánoční atmosféru v srdcích dětí i rodičů a rozvíjet tak spolupráci MŠ s rodiči, OÚ, i s dalšími složkami i spoluobčany a vejít v povědomí širší veřejnosti. V neposlední řadě podpořit sebevědomí dětí - přiblížit dětem tradici a účel tříkrálové sbírky, prostřednictvím situací a plánovaných činností dětem přiblížit to, že vlastním přičiněním mohou ovlivnit prostředí kolem sebe, mohou být prospěšní i druhým lidem Podtémata: - Čertovské a andělské rojení - Těšíme se na vánoce - My tři králové jdeme k vám Dílčí vzdělávací cíle: zachovávat správné držení těla koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla sledovat a vyprávět příběh, pohádku projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat hudbu, četbu, divadlo záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy, orientovat se v prostoru a v rovině, částečně se orientovat v čase rozvíjet kulturně-estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické (vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromku) rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární (poslech pohádek, příběhů a veršů) všímat přání a potřeb druhých, vycházet jim vstříc zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace Vzdělávací nabídka: spontánní hra, estetické činnosti zaměřené na vánoční období koledy, říkadla, zdobení tříd, pečení, úklid hraček, atd., přípravy a realizace společných slavností Klíčové kompetence: k učení - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje: při zadané práci dokončí, co započalo: dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se výsledkům - pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí k řešení problémů - nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu komunikativní - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji užívá k dokonalejší komunikaci s okolím sociální a personální - spolupodílí se na společných rozhodnutích: přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti: dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim činnostní a občanské - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit 19

20 5. tématický blok: Radujme se spolu z bílé nadílky Záměr: osvojit si elementární poznatky o zimní přírodě, zimních sportech vést děti k radosti z pohybu, sounáležitosti s kolektivem, nebát se chybovat, soucítit se zvířátky v zimě Podtémata: - Zajíček má hlad /ptáci a zvířata v zimě/ - My se zimy nebojíme, my se teple oblečeme - Zimní radovánky a neposlušné sáňky - Už půjdu k zápisu /téma především pro nejstarší věkovou skupinu/ Dílčí vzdělávací cíle: Osvojovat si poznatky o pohybových činnostech mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy rozvíjet poznatky o tom, co je nebezpečné a proč sluchově rozlišovat začáteční koncové slabiky a hlásky ve slovech poznat některá písmena a číslice přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s tím být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, zvířatům, i k věcem respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračka, pomůcky atd. chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce Vzdělávací nabídka: tvořivé hry, situační a prožitkové učení, pracovní listy, didaktické hry, společenské hry, řešení myšlenkových problémů, návštěva 1. třídy ZŠ, Klíčové kompetence: k učení - soustředěně pozoruje, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů - odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých k řešení problémů - všímá si problémů v bezprostředním okolí: přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů, - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti: postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje: spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací: hledá různé možnosti a varianty(má vlastní originální nápady): využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost - nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu komunikativní - dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon ) - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci sociální a personální - samostatně rozhoduje o svých činnostech: umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej - uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky - spolupodílí se na společných rozhodnutích: přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim činnostní a občanské - svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat - chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá - chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost. 20

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Slunce svítí pro všechny

Slunce svítí pro všechny Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č. j. MŠČ/100/2015 Slunce svítí pro všechny Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ROSTE ZE MNE OSOBNOST Na období září 2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka Mateřská škola podporující zdraví Školní rok 2009/2010 Zpracoval: Miroslava Luxová září 2009 Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY

NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY PROJDEME SE DO POHÁDKY 1. PALEČEK A JEHO KAMARÁDI ZÁŘÍ PALEČEK POZNÁVÁ KAMARÁDY KAM SE ZTRATIL PALEČEK 2. O VELIKÉ ŘEPĚ ŘÍJEN/LISTOPAD

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy Platnost dokumentu od 2. 9. 2013 Mgr. Zdeněk Nosek ředitel školy - 1 - Realizace vzdělávací činnosti Při tvorbě vzdělávacího programu vycházíme

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více