MATEŘSKÁ ŠKOLA LOUKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SE ZAJÍČKEM HOP A SKOK, HRAJEME SI CELÝ ROK. Platnost od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEŘSKÁ ŠKOLA LOUKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SE ZAJÍČKEM HOP A SKOK, HRAJEME SI CELÝ ROK. Platnost od 1.9. 2015"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOUKA, OKRES HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLA LOUKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SE ZAJÍČKEM HOP A SKOK, HRAJEME SI CELÝ ROK Platnost od Projednán pedagogickou radou a schválen ředitelkou ZŠ dne: ředitelka ZŠ A MŠ Mgr. Jana Janošková.. učitelka MŠ Pavla Vašicová 1

2 Motto: Na dobrém počátku všechno záleží Jan Ámos Komenský Hlavní myšlenka: Vychovávejme to křehké, co nám bylo svěřeno s láskou, neboť: Láska je svět srdíček, co se pevně spojí a laskavé pohlazení všechny rány zhojí 2

3 Obsah: strana: Identifikační údaje o mateřské škole 4 Charakteristika prostředí naší MŠ 5 Spolupráce 6 Informační systém 8 Podmínky vzdělávání 9 Organizace vzdělávání 11 Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 13 Charakteristika vzdělávacího programu 14 Vzdělávací obsah a jeho časový plán 16 Evaluace 27 3

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MATEŘSKÉ ŠKOLY LOUKA Název školy: Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: Louka 171 Telefon Provozovatel: Zřizovatel: Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín, příspěvková organizace Obec Louka Statutární orgán: Mgr. Jana Janošková Starosta obce: Anna Vašicová Vedoucí učitelka: Iveta Jagošová Učitelky: Školnice: Pavla Vašicová Bc. Alžběta Čajková Věra Maňáková 4

5 CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ NAŠÍ MŠ Mateřská škola je situovaná do centra menší horňácké obce Louka, do malebného prostředí Bílých Karpat. V současné době je dvoutřídní. Provoz v budově této vesnické školy byl zahájen 1. ledna Vnitřní uspořádání mateřské školy je rozděleno na dvě třídy a provozní část mateřské školy. V suterénu jednopatrové budovy je umístěna 1. třída, šatny a sociálním zařízením, které je po rekonstrukci. Dále se zde nachází kotelna na plynové vytápění a kuchyň, včetně svého zázemí. Suterén školy je opatřen ještě dalším vchodem, který využívají pracovnice školní jídelny k výdeji jídla důchodcům, pro které se v naší školní kuchyni připravují obědy. V 1. patře je velká a prosluněná 2. třída, se sociálním zařízením, prádelna, sušárna a kancelář. Školní zahrada, která budovu obklopuje je z části osetá trávou, na jihozápadní straně pečují děti a zaměstnanci o malou bylinkovou zahrádku. Víceúčelový kopec využíváme celoročně, nejvíce však v zimě k sáňkování a bobování. Okolo plotu byly za pomoci personálu školy, dětí a rodičů vysázeny jehličnany, buxusy, a trávy, které plní funkci poznávací, estetickou a vytváří přírodní zeď, která snižuje hlučnost a prašnost a plní rovněž funkci zastiňovací. Při pohybových aktivitách využíváme kovové i dřevěné herní prvky, které máme na zahradě od roku 2010, kdy proběhla její obnova. Prostorný altánek dětem poskytuje stín a tolik potřebné soukromí, jak k tvořivým, tak k výtvarným hrám. Pískoviště je opatřeno ochrannou sítí, která zabraňuje znečišťování písku zvířaty padajícím listím a jinými nečistotami. Protože žijeme na vesnici v blízkém vztahu s přírodou, tak i zaměření třídního vzdělávacího programu je spjato s pobytem dětí v přírodě. Proto je našim dlouhodobým záměrem přirozené poznávání přírody a aktivní přístup k ochraně životního prostředí. Od 1. ledna 2003 přešlo naše předškolní zařízení do právní subjektivity a stalo se součástí zdejší ZŠ. Má nový název - Základní škola, Louka, okres Hodonín, příspěvková organizace. Přáním obou škol je úspěšný přechod dětí z mateřské do základní školy, ve školním roce 2005/ 2006 byla škola přejmenována a v současné době nese název Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín, příspěvková organizace. 5

6 SPOLUPRÁCE a) Se základní školou Nabízíme: - Vystoupení dětí MŠ na akcích školy - Pomoc při organizaci školního plesu, pomoc s tombolou a výzdobou stolů a sálu - Společné návštěvy divadel, /výlety apod./ Očekáváme - Možnost využití tělocvičny a školního hřiště pro potřeby MŠ (s přihlédnutím k rozvrhu ZŠ) - Možnost využití keramické pece - Umožnění návštěv 1. třídy b) S Obecním úřadem Louka Nabízíme: - Vystoupení dětí při slavnostním VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - Vystoupení dětí při akcích pořádaných OÚ Očekáváme: - Finanční záštitu při pronájmu sálu KZ - Spolupráci při organizaci akcí MŠ na KZ - Možnost využití obecního rozhlasu při průvodech dětí a dle potřeby c) Se Svazem zdravotně a tělesně postižených Nabízíme: - Zhotovení drobných dárků - Vánoční vystoupení dětí na výroční schůzi Očekáváme: - Příjemný zážitek z dětského vystoupení d) S Českým svazem zahrádkářů Nabízíme: - Pomoc při výzdobě sálu - Zapůjčení tématicky zaměřených výtvarných prací dětí Očekáváme: - Možnost prezentace výrobků a prací dětí mateřské školy na tematicky zaměřených výstavách pro veřejnost e) Se Sborem dobrovolných hasičů Louka, Nabízíme: - Výtvarné práce dětí na soutěže a výstavy s požární tematikou, Očekáváme: - Seznámení dětí s prací hasičů - Seznámení dětí s technikou a s prostory zbrojnice - Pomoc a záštitu při organizování různých aktivit, které vyžadují dozor hasičů. 6

7 f) S Ččk Louka Nabízíme: - Zhotovení drobných dárků, výzdoba sálu KZ - Vystoupení dětí na besedách pro důchodce Očekáváme: - Radost v očích babiček a dědečků - Pomoc při zdravotnickém zajištění akcí školy - Finanční záštitu při půjčení nádobí Ččk g) S Mysliveckým sdružením Volavec, Nabízíme: - Vystoupení dětí na akcích sdružení - Sběr kaštanů a žaludů k zimnímu krmení zvěře Očekáváme: - Návštěvu výstavy spojenou s přednáškou - Zapůjčení myslivecké chaty h) S PPP Veselí nad Moravou Nabízíme: - Pedagogická pomoc dětem s diagnostikovanými poruchami - Individuální práce s dětmi s odloženou docházkou Očekáváme: * Odbornou pomoc a diagnostikování dětí * Besedy s psychologem či speciálním pedagogem ( dle zájmu rodičů) j) S Vis Bílé Karpaty Veselí nad Moravou Nabízíme: - Výtvarné práce dětí zážitky z besed s ekologickou tématikou Očekáváme: - Spoustu krásných environmentálně zaměřených programů pro děti 7

8 INFORMAČNÍ SYSTÉM Směrem k rodičům: - Rodiče nově přijatých dětí jsou na schůzce (před nástupem dítěte do mateřské školy) informování a seznámeni v plné míře se školním a provozním řádem mateřské školy, se směrnicí o úplatě školného a stravného v mateřské škole. - Na 1. schůzce s rodiči jsou přítomní rodiče seznámeni s potřebami dítěte, požadavky mateřské školy a s plánovanými aktivitami školního roku. - INFORMACE PRO RODIČE nástěnky v šatnách mateřské školy, kde jsou rodičům podávány informace v průběhu školního roku ( úplata stravného a školného v hotovosti, nejbližší plánované akce školy atd) - V šatnách dětí je volně k nahlédnutí rodičům ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy a ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, - V šatnách dětí je také informační nástěnka s aktuálními písněmi a říkadly, se kterými se děti seznámily v MŠ rodiče si mohou tuto nabídku libovolně opisovat - Dětské výrobky, práce a pracovní listy dětí jsou aktuálně vystavovány v šatnách jednotlivých tříd po chodbách a tvoří výzdobu oken - Stručné informace o dětech podávají učitelky rodičům denně dle potřeby (tak, aby nebyla ohrožená či narušená práce s dětmi). - Pro delší časovou potřebu řešení problému je s rodiči vzájemně dohodnuta individuální schůzka s třídními učitelkami, vedoucí učitelkou případně s ředitelkou školy. Směrem k mateřské škole: - Před zahájením školního roku vyžadujeme od rodičů aktualizaci Dohody o docházce dítěte - Rodiče jsou seznámeni s povinností ohlásit mateřské škole každou změnu zdravotního stavu dítěte, změnu trvalého bydliště a aktuální změnu telefonického kontaktu. - Své požadavky a kritiku dění v mateřské škole mají rodiče možnost vyjádřit i anonymně (krabičky v šatnách dětí). Velmi však vítáme otevřenost a přímost řešení problémů. Směrem k veřejnosti: - Obecní úřad vydává tzv.lúcký zpravodaj, kde má každá organizace i občan místo k svému vyjádření. Naše mateřská škola využívá možnosti seznámit veřejnost s aktuálním děním v mateřské škole. - Využíváme také nabídek různých organizací v obci a zúčastňujeme se četných výstav. Tímto způsobem se může veřejnost seznámit a potěšit výtvarnými a tvořivými činnostmi a v neposlední řadě obrovskou šikovností dětí mateřské školy. Směrem k zaměstnancům: - Zaměstnancům jsou informace podávány formou provozních a pedagogických porad. - Každý zaměstnanec má písemně daný rozvrh pracovní doby a rozpis náplně práce. 8

9 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 1. Věcné podmínky Prostory školy - Místnosti jsou dostatečně vysoké, světlé. - Prostorové řešení denní místnosti umožňuje skupinové i individuální činnosti dětí. - Ne všechny vnitřní prostory školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. - Plán: spolupracovat s obcí s na projektu naplánované rekonstrukce MŠ Nábytek - Židle a stoly ve 2. třídě jsou přizpůsobeny výšce dětí, ale je třeba navýšit počet židlí ve 2. třídě a vyměnit židle v 1. třídě - Úložné prostory pro hračky jsou starší a některé již neestetické, i když jsou nezávadné a hygienické normy splňují - Všechny děti mají své vlastní lůžko, které se nestohuje, ovšem tyto nejsou přizpůsobeny výšce dětí, jsou zastaralá. Plán: Výměna židlí a stolků v dolní třídě a doplnění počtu židlí v horní třídě, zakoupení dalších lehátek, povlečení, postupná výměna nábytku(hrací kouty) a dveří. Tělocvičné nářadí a náčiní - Škola je vybavena žíněnkami, ribstoly, skluzavkou, Pol. stavebnicí, psychomotorické padáky,. Plán: pravidelně obohacovat sortiment TV náčiní a pomůcky Hračky a pomůcky - Všechny hračky dosud nejsou umístěny v otevřených policích do výše očí dětí - Hračky jsou pravidelně doplňovány a obměňovány - Ve třídě je dostatek společenských, didaktických a konstruktivních her. Hračky pro námětové hry potřebujeme doplnit. - Děti mají možnost hrát si a tvořit s různými druhy materiálu v pískovně /písek, voda/ Plán: Hračky obměňovat pravidelně dle našich finančních možností, doplnit kontejnery na třídění odpadu Prostředí školy - Dětské práce jsou přístupné dětem i rodičům - Dětské výtvory jsou stálým a bohatým zdrojem výzdoby všech prostor - Je podnětné - Je zajištěno dostatečné větrání i zraková hygiena Zahrada - Dostatečné vybavení zahrady umožňuje dětem poznávací, pohybové, výtvarné i další aktivity jak dopoledne, tak v odpoledních hodinách. - Pro další aktivity je ve velké míře využíváno rozmanité a členité okolí mateřské školy i obecní hřiště Plán: obnovit nátěry na některých prvcích 9

10 2. Životospráva Strava - Je plnohodnotná a vyvážená vhodnou skladbou jídelníčku - Je dodržována správná technologie přípravy s vyhodnocením kritických bodů a alergenů - Je zajištěn pitný režim dětí děti se obsluhují samy - Denně jsou dětem podávány ovocné a zeleninové mísy v průběhu celého dne - Mezi jednotlivými jídly jsou dodrženy doporučené 3 hodinové intervaly - Do jídla děti nejsou nuceny, ale je snaha, aby děti jídlo alespoň ochutnaly - Dětem je nabídnuta suchá varianta stravy (na přání rodičů) - Děti stolují společně Denní režim - Je zajištěn pravidelný denní řád, je flexibilní a umožňuje organizaci činností dětí přizpůsobit aktuální situaci - Rodiče přivádějí děti do 8. hodin, ale mají možnost přivádět děti kdykoliv podle svých potřeb /návštěva zubní lékařky apod./ - Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy však s ohledem na okamžité povětrnostní podmínky a kvalitu ovzduší - silný vítr, mráz, děšť - Je zabezpečen dostatek volného pohybu, ale i relaxace - Potřeba spánku je řešena individuálně, děti které neusnou při četbě a poslechu pohádky jsou zaměstnány klidovými činnostmi - Učitelky svým zdravým životním stylem poskytují dětem přirozený vzor 3. Psychosociální podmínky - Všichni zaměstnanci školy jsou vstřícně nakloněni tvorbě takového prostředí, ve kterém se děti cítí spokojeně, jistě a bezpečně - Rodičům nově příchozích dětí je nabízen adaptační režim dle možností a zájmu rodičů, ale tak, aby nebyl dlouhodobě narušován denní řád - Všechny děti mají shodná práva, stejné možnosti i povinnosti, nikdo není znevýhodňován ani protěžován - Je dodržováno pravidlo: Jakékoliv projevy nerovnosti, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné a do mateřské školy nepatří! - Zaměstnanci respektují potřeby a přání dětí - Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídě tvořil kolektiv dobrých kamarádů, kteří se mají rádi, umí se omluvit a vzájemně si pomáhají - Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí vyplývajících z pravidel soužití stanovených dětmi a učitelkami - Převažuje pozitivní hodnocení a pochvala dětí - Děti jsou vedeny k pracovitosti, nebojácnosti a samostatnosti - Učitelky věnují dostatečnou pozornost vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem - prevence šikany 10

11 4. Organizace chodu MŠ - Provoz školy odpovídá požadavkům dětí a rodičů - Denní řád je v jednotlivých třídách přizpůsoben výdeji stravy. Jeho uspořádání dává možnost pružně reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby Stanovená organizace dne i plán lze změnit a přizpůsobit aktuálním potřebám dětí - Denní nabídka vždy obsahuje pohybové aktivity - ranní cvičení, pohybové chvilky - Je snaha o vyvážení spontánních a řízených činnosti - Pokud děti nedokončí spontánní činnost z důvodu dodržení doporučené doby mezi jednotlivými jídly nebo z důvodů dodržení doby pobytu venku, mohou činnost dokončit později - Pomalejším dětem nabízíme možnost dřívějších odchodů k činnostem, na které potřebují delší dobu než ostatní děti, při čemž mohou děti pracovat svým tempem a čímž zmenšujeme prostoje - Činnosti jsou propojeny a vzájemně na sebe navazují - Zaměstnanci neomezují samostatnost dětí, ale poskytují jim svou pomocí potřebné zázemí a pocit bezpečí - Děti mají možnost účastnit se individuálních činností, společných činností v malých i velkých skupinách i frontálních činností - Rozčlenění denní místnosti na jednotlivé sektory, zajišťuje dětem při hrách klid a soukromí - Používání toalet je diferencováno dle pohlaví dětí - Starší děti jsou podněcovány k aktivitě při pomoci mladším dětem jak v sebeobsluze, tak při hrách a úklidu, odměnou jim je pak delší doba na hry a pochvala 5. Řízení mateřské školy - Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou dány pracovními náplněmi - Pro informování rodičů slouží nástěnky, letáky a vymezené poutače na chodbách školy - Pedagogické pracovnice pracují týmově a zvou ke spolupráci rodiče Učitelka musí mít: - Psychickou odolnost a fyzickou zdatnost - Empatii, toleranci - Osobní postoje a hodnotové orientace - Osobní dovednosti (řešení problému, kooperace, kritické myšlení) - Osobní vlastnosti (zodpovědnost, důslednost, přesnost, aj.). Učitelka musí umět. - aktivně naslouchat a komunikovat - chválit / Dítě chválené a uznávané učitelkou je s klidem přijímané a oceňované rodičem. Tím se klima ve třídě mateřské školy posouvá do klimatu rodiny./ - Třídní vzdělávací program vypracovávají všechny pedagogické pracovnice Plán: Zlepšit evaluační činnost a výsledky uplatňovat v procesu vzdělávání. 6. Personální a pedagogické zajištění - Všechny učitelky mají předepsanou odbornou kvalifikaci a fungují dle vymezených pravidel - Učitelky se sebevzdělávají pomocí odborné literatury, PC a zúčastňují se seminářů pořádaných SSŠ, dle ekonomických možností daných zaměstnavatelem, samostudiem - Děti jsou neustále v péči jedné z pedagogických pracovnic - Učitelky jednají v souladu se společenskými pravidly 11

12 7. Spoluúčast rodičů - Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se dle svého zájmu různých programů a her svých dětí - dětský den, besídky v MŠ, grafomotorické kurzy, orientální tanečky, mažoretky atd. - Spolupráce mezi rodiči a MŠ funguje na základě partnerství - Pedagožky plně respektují soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost - Rodiče vstřícně spolupracují při organizování i mimoškolních společenských akcí jako jsou karnevaly, besedy pro důchodce, vítání nově narozených občánků, kdy se aktivně podílejí na přípravě vhodných kostýmů - Učitelky informují rodiče o prospívání jejich dětí 8. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami a dětí mimořádně nadaných - V naší škole se mohou vzdělávat děti s mentálním, tělesným i řečovým postižením a našim úkolem je pomoci jim v jejich začátcích. Spolupracujeme s logopedy a psychology z PPP ve Veselí nad Moravou - Mimořádně nadaným dětem doplňujeme nabídku dalších aktivit Organizace vzdělávání - Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která určuje kriteria pro přijímání dětí do mateřské školy. - Po přijetí dítěte, které probíhá v souladu se Správním řádem, zavede ředitelka mateřské školy každému dítěti spis, ve kterém jsou uloženy veškeré dokumenty, které mateřská škola o dítěti má k dispozici. - Příchod dětí do mateřské školy je časově neomezen, vychází z potřeb dětí a rodičů. Máme 2 třídy. Třídy jsou heterogenní, umístění do jednotlivých tříd je dopředu konzultováno s rodiči na schůzce, která probíhá ještě před nástupem dětí do mateřské školy. Tato konzultace umožňuje soustředit do jednoho oddělení sourozence a kamarády. Podle počtu zapsaných dětí zvolíme buď variantu, kdy v 1. třídě budou děti 3 4 let a ve 2. třídě dvě věkové skupiny 4 6 let nebo v 1. třídě se budou vzdělávat děti nejmladší a střední skupiny a nejstarší děti budou samostatně ve 2. třídě - Úplata za předškolní vzdělávání je určena na každý školní rok a je specifikována ve směrnici ředitelky mateřské školy. - Denní řád vychází z potřeb dětí a konkrétních situací s respektem zachování intervalů mezi jednotlivými podávanými jídly. - Odpočinek dětí vychází z potřeby dětí. Děti ve věku 3-5 let pravidelně odpočívají na lehátkách a děti v předškolním věku relaxují po dobu čtené pohádky a poté si volí různé klidové činnosti a také v této době probíhá individuální práce s předškoláky, kdy se děti věnují pracovním listům, grafomotorickým cvikům a dokončování započatých činností. 12

13 PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ 1. Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí od jejich nebo jim pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jim pověřené osobě. 2. Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše: a) dvaceti dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších tří let b) patnácti dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 děti od dvou do tří let c) dvanácti dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 postižené děti nebo 1 postižené dítě a 1 dítě od dvou do tří let. Bezpečnost dětí při pobytu venku je v našich podmínkách zajištěna překrýváním služeb pedagogů, v případě, že toto není možné: určuje vedoucí učitelka školy při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (opékání, sáňkování, výlet, apod.) nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí, další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí, (školnice, vedoucí stravování, atd). 3. Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte. 4. Děti v Mateřské škole Louka jsou pojištěny proti úrazu u pojišťovny Kooperativa. V případě úrazu rodiče obdrží od vedoucí učitelky školy vyplněný formulář k čerpání pojistné události. Toto pojištění je platné pro všechny akce, které škola pořádá. 5. V době realizace zájmových kroužků zodpovídá za děti, které se činnosti účastní, vždy vedoucí zájmového kroužku, a to od doby převzetí dětí od třídní učitelky nebo zákonného zástupce do doby jejich předání třídní učitelce nebo zákonnému zástupci 6. V oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na oblast šikany a vandalismu, vzdělávací působení na děti je zaměřeno na zdravý způsob života a ochranu přírodního prostředí a okolí. Děti jsou vedeny k úctě ke starším občanům a slabším jedincům. V rámci školního vzdělávacího programu jsou dětem vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 7. Budova MŠ je k zajištění bezpečnosti dětí zamčena, a to vždy v době od 6,30 do hodin. Příchozí musí použít domovní zvonek. 8. Vstup cizím osobám do budovy a prostoru MŠ je dovolen pouze v doprovodu nebo s vědomím vedoucí učitelky. 9. Opatření při úraze: a) Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte. b) Každý, i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů. U úrazů, kde bylo nutné ošetření lékaře, vyplní vedoucí učitelka nebo učitelka Protokol o úraze (3x) 13

14 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Záměr: Přijímat dítě takové jaké je, snažit se, aby nám bylo partnerem, uznávat dítě jako osobnost a tuto pak všestranně rozvíjet, aby zvládla nároky života. Pomoct dítěti překonat přechod ze světa her do světa povinností a vychovat z něho slušného, samostatného a pracovitého člověka. Vzdělávání dětí v naší škole je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se během dne vyskytnou. Učitelky pracují s dítětem individuálně, ve skupinách, ale i frontálně. Ve vzdělávání využíváme forem a metod, pomocí kterých naplňuje konkrétní vzdělávací cíle: prožitkové a kooperativní učení hrou spontánně podporující dětskou zvídavost a zájmy dítěte, situační učení seznamuje děti s praktickými životními situacemi přiměřeně jejich věku, spontánní sociální učení založené na přirozené nápodobě a interakci mezi učitelkou a dítětem, dramatické motivované hry U dětí s vadou řeči provádíme individuálně ve spolupráci s rodiči a logopedy logopedická cvičení formou jazykových okének. Vyšší péči věnujeme rozvoji dětí s odkladem školní docházky, kterým byl doporučen při vyšetření v pedagogicko psychologické poradně a odbornými lékaři. Mezi nadstandardní aktivity školy patří individuální grafomotorická cvičení u věkově nejstarší skupiny dětí, kroužek mažoretek a orientálních tanečků Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ze kterého vycházíme, je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, které tvoří vnitřně propojený celek Tyto oblasti jsou nazvány: Oblast biologická Dítě a jeho tělo Oblast psychologická Dítě a jeho psychika Oblast interpersonální Dítě a ten druhý Oblast sociálně kulturní Dítě a společnost Oblast environmentální Dítě a svět a) Dítě a jeho tělo Tato oblast zahrnuje stimulaci a podporu růstu, fyzické pohody, rozvoj pohybových a manipulačních dovedností, zlepšování tělesné zdatnosti dítěte, rozvoj sebeobslužných dovedností a vedení dětí ke zdravým životním návykům a postojům. b) Dítě a jeho psychika Oblast sleduje podporu duševní pohody, psychické zdatnosti a odolnosti, rozvoj intelektu, řeči, poznávacích procesů a funkcí, citů, vůle, sebepojetí, sebevyjádření a kreativity, stimulaci osvojování vzdělávacích dovedností dítěte. c) Dítě a ten druhý Jde především o utváření vztahů k jiným dětem či dospělým, posilování a obohacování vzájemné komunikace. 14

15 d) Dítě a společnost Tato oblast napomáhá uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s druhými. Dítě poznává materiální i duchovní hodnoty, svět kultury a umění. e) Dítě a svět Pomocí této oblasti získává dítě základní povědomí o okolním světě, o vlivu člověka na životní prostředí Obsah jednotlivých oblastí se odráží v integrovaných blocích, které zahrnují záměr, cíle vzdělávací nabídku a klíčové kompetence. Rozšířené vzdělávací nabídky a očekávané výstupy rozpracují pedagogické pracovnice v TVP a připraví je tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. S jednotlivými podtématy budeme pracovat minimálně týden, ale i déle, podle zájmu dětí a obsažnosti vzdělávací nabídky, kterou dětem připravíme. Doplňkové aktivity, které jsou plánovány i s rodiči, jsou vždy na daný kalendářní rok přílohou školního vzdělávacího programu Roční plán. Tématicky navazují na integrované bloky a tak doplňují a rozšiřují vzdělávací nabídku. Název školního vzdělávacího programu Se zajíčkem hop a skok hrajeme si celý rok symbolizuje integrovaný proces vzdělávání dítěte. Při hrách se zajíčkem děti sbírají zkušenosti, osvojují si vědomosti a dovednosti. Chceme, aby na konci docházky do MŠ byla všestranně rozvinutá osobnost, připravená přijímat další životní povinnosti. INTEGROVANÉ BLOKY 1. Zajíček jde za kamarády 2. Něco od zajíčka 3. Skřítek Podzimníček čaruje 4. Zajíčkův vánoční sen 5. Radujme se spolu z bílé nadílky 6. Pojďte se mnou za zvířátky 7. Sejdeme se v přírodě 8. Velikonoce se zajíčkem 9. Jarní probouzení 10. Zajíček ve světě lidí 11. Nasedat a jedem,,podtémata tematických bloků si paní učitelky mohou upravit ve svých třídních vzdělávacích plánech, dle situace, počasí a potřeb. 15

16 1. tématický blok: Zajíček jde za kamarády Záměr: Usnadnit dítěti adaptaci na nové podmínky a na nové situace a orientaci v novém prostředí. Pomoct dítěti postupně překonávat problémy s odloučením od nebližších, začlenit je do třídy, pomoct mu navazovat nové kontakty seznamovat se s novými kamarády, se zaměstnanci školy, s prostředím mateřské školy a jejím bezprostředním okolím. Dítě si bude; osvojovat schopnosti komunikovat s ostatními dětmi, a dospělými, navazovat vztahy k druhým lidem - rozvíjet prosociální chování a postoje ve vztahu k druhému. Bude se učit samostatnosti v rozhodování při volbě vlastní činnosti, při výběru partnera ve hře i místu, kde si bude hrát. Seznámí se s pravidly společného soužití, popřípadě si je osvěží. Podtémata: - Zajíček se představuje vítej mezi kamarády - Zamávání vlaštovkám Dílčí vzdělávací cíle: podporovat uvědomění si vlastního těla rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základ zdravého životního stylu osvojení si věku přiměřených praktických dovedností rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem k úmyslným, rozvoj a kultivace poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě ( uvědomění si vlastní identity, sebevědomí, sebedůvěra, spokojenost) získávání schopností záměrné řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociálního a kulturního prostředí seznamování se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu Vzdělávací nabídka: lokomoční pohybová cvičení, seznamovací hry, manipulace s předměty, spontánní hry, námětové hry, tvůrčí činnosti, poslech a vyprávění pohádek, sledování událostí v obci Klíčové kompetence: k učení - soustředě pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů k řešení problémů - všímá si problémů v bezprostředním okolí: přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem - řeší problémy, na které stačí: známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého komunikativní - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci sociální a personální - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování: vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost činnostní a občanské - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje: je otevřené aktuálnímu dění - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat 16

17 2. tématický blok: Něco od zajíčka Záměr: dát dětem možnost objevovat a pozorovat změny kolem nás. Seznámit je s plody přírody a lidské práce při sklizni ovoce, zeleniny a jejich zpracování a prospěšnost pro zdraví člověka. Chápání změn způsobené lidskou činností, technikou. Vnímání všemi smysly a vedení děti k tvořivému využívání přírodnin - darů podzimu. Podtémata: - Na zahradě aneb košík plný ovoce - Na poli je práce i zábava Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohybové a psychické zdatnosti ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku rozvoj a užívání všech smyslů zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně - hygienické a zdravotně-preventivní návyky formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat naučit se zpaměti krátké texty řešit problémy, úkoly a situace, předkládat nápady respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je přirozeně a bez zábran komunikovat s jiným dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství začlenit se do třídy a začlenit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti a dovednosti mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a o významu zdravé výživy Vzdělávací nabídka: prožitkové programy, manipulační hry, tvůrčí činnosti s využitím přírodnin - podzimní výstava a drakiáda, didaktické hry, smyslové hry, běžecké závody - Běh babího léta Klíčové kompetence: k učení - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje: chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí: poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo - má elementární poznatky o světě lidí, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách: orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije komunikativní - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými ) sociální a interpersonální - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje: v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku:je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy činnostní a občanské - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit 17

18 3. tématický blok: Skřítek Podzimníček čaruje Záměr: pozorovat a vnímat změny v přírodě a změny počasí. Mít povědomí o tom, proč k těmto změnám přichází, co se děje se stromy, rostlinami a zvířaty kolem nás. Vnímat krásu podzimní přírody Podtémata: - V lesním království - Kape, kape deštík Dílčí vzdělávací cíle: ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu domluvit se slovy i gesty, improvizovat správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči vnímat,že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení prožívat radost ze zvládnutého a poznaného rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí, spolupracovat s ostatními uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi osvojit si elementární poznatky o přírodě, o světě i o životě a jejich proměnách Vzdělávací nabídka: Výlety do přírody, beseda na výstavě myslivosti na KZ, hry zaměřené na srovnávání a výběr, estetické a tvůrčí aktivity, situační učení, didaktické hry Klíčové kompetence: k učení - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje: chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí: poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo k řešení problémů - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti: postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje: spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací: hledá různé možnosti a varianty(má vlastní originální nápady):využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost komunikativní - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými ) - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji užívá k dokonalejší komunikaci s okolím sociální a personální - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje: v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku: je schopné respektovat druhé, vyjednávat,přijímat a uzavírat kompromisy - spolupodílí se na společných rozhodnutích: přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti: činnostní a občanské - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení: k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně: váží si práce i úsilí druhých - chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 18

19 4. tématický blok: Zajíčkův vánoční sen Záměr: - seznámit děti s lidovými tradicemi a zvyky, navodit slavnostní, sváteční, vánoční atmosféru v srdcích dětí i rodičů a rozvíjet tak spolupráci MŠ s rodiči, OÚ, i s dalšími složkami i spoluobčany a vejít v povědomí širší veřejnosti. V neposlední řadě podpořit sebevědomí dětí - přiblížit dětem tradici a účel tříkrálové sbírky, prostřednictvím situací a plánovaných činností dětem přiblížit to, že vlastním přičiněním mohou ovlivnit prostředí kolem sebe, mohou být prospěšní i druhým lidem Podtémata: - Čertovské a andělské rojení - Těšíme se na vánoce - My tři králové jdeme k vám Dílčí vzdělávací cíle: zachovávat správné držení těla koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla sledovat a vyprávět příběh, pohádku projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat hudbu, četbu, divadlo záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy, orientovat se v prostoru a v rovině, částečně se orientovat v čase rozvíjet kulturně-estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické (vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromku) rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární (poslech pohádek, příběhů a veršů) všímat přání a potřeb druhých, vycházet jim vstříc zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace Vzdělávací nabídka: spontánní hra, estetické činnosti zaměřené na vánoční období koledy, říkadla, zdobení tříd, pečení, úklid hraček, atd., přípravy a realizace společných slavností Klíčové kompetence: k učení - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje: při zadané práci dokončí, co započalo: dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se výsledkům - pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí k řešení problémů - nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu komunikativní - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji užívá k dokonalejší komunikaci s okolím sociální a personální - spolupodílí se na společných rozhodnutích: přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti: dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim činnostní a občanské - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit 19

20 5. tématický blok: Radujme se spolu z bílé nadílky Záměr: osvojit si elementární poznatky o zimní přírodě, zimních sportech vést děti k radosti z pohybu, sounáležitosti s kolektivem, nebát se chybovat, soucítit se zvířátky v zimě Podtémata: - Zajíček má hlad /ptáci a zvířata v zimě/ - My se zimy nebojíme, my se teple oblečeme - Zimní radovánky a neposlušné sáňky - Už půjdu k zápisu /téma především pro nejstarší věkovou skupinu/ Dílčí vzdělávací cíle: Osvojovat si poznatky o pohybových činnostech mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy rozvíjet poznatky o tom, co je nebezpečné a proč sluchově rozlišovat začáteční koncové slabiky a hlásky ve slovech poznat některá písmena a číslice přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s tím být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, zvířatům, i k věcem respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračka, pomůcky atd. chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce Vzdělávací nabídka: tvořivé hry, situační a prožitkové učení, pracovní listy, didaktické hry, společenské hry, řešení myšlenkových problémů, návštěva 1. třídy ZŠ, Klíčové kompetence: k učení - soustředěně pozoruje, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů - odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých k řešení problémů - všímá si problémů v bezprostředním okolí: přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů, - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti: postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje: spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací: hledá různé možnosti a varianty(má vlastní originální nápady): využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost - nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu komunikativní - dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon ) - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci sociální a personální - samostatně rozhoduje o svých činnostech: umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej - uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky - spolupodílí se na společných rozhodnutích: přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim činnostní a občanské - svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat - chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá - chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost. 20

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Záměr naší vzdělávací práce Naším záměrem je dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté a vlastním úsudkem, schopné se dívat

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika přípravné třídy 4 2.1. Charakteristika přípravné třídy 4 2.2. Materiálně technické podmínky přípravné třídy 5 2.3. Psychohygienické podmínky 5 2.4.

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Číslo jednací: /2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Bosonožská 4, Brno, 62500 na školní rok 2013-2016 Vypracoval ho kolektiv pedagogických pracovnic mateřské školy.

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více