MATEŘSKÁ ŠKOLA LOUKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SE ZAJÍČKEM HOP A SKOK, HRAJEME SI CELÝ ROK. Platnost od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEŘSKÁ ŠKOLA LOUKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SE ZAJÍČKEM HOP A SKOK, HRAJEME SI CELÝ ROK. Platnost od 1.9. 2015"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOUKA, OKRES HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLA LOUKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SE ZAJÍČKEM HOP A SKOK, HRAJEME SI CELÝ ROK Platnost od Projednán pedagogickou radou a schválen ředitelkou ZŠ dne: ředitelka ZŠ A MŠ Mgr. Jana Janošková.. učitelka MŠ Pavla Vašicová 1

2 Motto: Na dobrém počátku všechno záleží Jan Ámos Komenský Hlavní myšlenka: Vychovávejme to křehké, co nám bylo svěřeno s láskou, neboť: Láska je svět srdíček, co se pevně spojí a laskavé pohlazení všechny rány zhojí 2

3 Obsah: strana: Identifikační údaje o mateřské škole 4 Charakteristika prostředí naší MŠ 5 Spolupráce 6 Informační systém 8 Podmínky vzdělávání 9 Organizace vzdělávání 11 Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 13 Charakteristika vzdělávacího programu 14 Vzdělávací obsah a jeho časový plán 16 Evaluace 27 3

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MATEŘSKÉ ŠKOLY LOUKA Název školy: Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: Louka 171 Telefon Provozovatel: Zřizovatel: Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín, příspěvková organizace Obec Louka Statutární orgán: Mgr. Jana Janošková Starosta obce: Anna Vašicová Vedoucí učitelka: Iveta Jagošová Učitelky: Školnice: Pavla Vašicová Bc. Alžběta Čajková Věra Maňáková 4

5 CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ NAŠÍ MŠ Mateřská škola je situovaná do centra menší horňácké obce Louka, do malebného prostředí Bílých Karpat. V současné době je dvoutřídní. Provoz v budově této vesnické školy byl zahájen 1. ledna Vnitřní uspořádání mateřské školy je rozděleno na dvě třídy a provozní část mateřské školy. V suterénu jednopatrové budovy je umístěna 1. třída, šatny a sociálním zařízením, které je po rekonstrukci. Dále se zde nachází kotelna na plynové vytápění a kuchyň, včetně svého zázemí. Suterén školy je opatřen ještě dalším vchodem, který využívají pracovnice školní jídelny k výdeji jídla důchodcům, pro které se v naší školní kuchyni připravují obědy. V 1. patře je velká a prosluněná 2. třída, se sociálním zařízením, prádelna, sušárna a kancelář. Školní zahrada, která budovu obklopuje je z části osetá trávou, na jihozápadní straně pečují děti a zaměstnanci o malou bylinkovou zahrádku. Víceúčelový kopec využíváme celoročně, nejvíce však v zimě k sáňkování a bobování. Okolo plotu byly za pomoci personálu školy, dětí a rodičů vysázeny jehličnany, buxusy, a trávy, které plní funkci poznávací, estetickou a vytváří přírodní zeď, která snižuje hlučnost a prašnost a plní rovněž funkci zastiňovací. Při pohybových aktivitách využíváme kovové i dřevěné herní prvky, které máme na zahradě od roku 2010, kdy proběhla její obnova. Prostorný altánek dětem poskytuje stín a tolik potřebné soukromí, jak k tvořivým, tak k výtvarným hrám. Pískoviště je opatřeno ochrannou sítí, která zabraňuje znečišťování písku zvířaty padajícím listím a jinými nečistotami. Protože žijeme na vesnici v blízkém vztahu s přírodou, tak i zaměření třídního vzdělávacího programu je spjato s pobytem dětí v přírodě. Proto je našim dlouhodobým záměrem přirozené poznávání přírody a aktivní přístup k ochraně životního prostředí. Od 1. ledna 2003 přešlo naše předškolní zařízení do právní subjektivity a stalo se součástí zdejší ZŠ. Má nový název - Základní škola, Louka, okres Hodonín, příspěvková organizace. Přáním obou škol je úspěšný přechod dětí z mateřské do základní školy, ve školním roce 2005/ 2006 byla škola přejmenována a v současné době nese název Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín, příspěvková organizace. 5

6 SPOLUPRÁCE a) Se základní školou Nabízíme: - Vystoupení dětí MŠ na akcích školy - Pomoc při organizaci školního plesu, pomoc s tombolou a výzdobou stolů a sálu - Společné návštěvy divadel, /výlety apod./ Očekáváme - Možnost využití tělocvičny a školního hřiště pro potřeby MŠ (s přihlédnutím k rozvrhu ZŠ) - Možnost využití keramické pece - Umožnění návštěv 1. třídy b) S Obecním úřadem Louka Nabízíme: - Vystoupení dětí při slavnostním VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - Vystoupení dětí při akcích pořádaných OÚ Očekáváme: - Finanční záštitu při pronájmu sálu KZ - Spolupráci při organizaci akcí MŠ na KZ - Možnost využití obecního rozhlasu při průvodech dětí a dle potřeby c) Se Svazem zdravotně a tělesně postižených Nabízíme: - Zhotovení drobných dárků - Vánoční vystoupení dětí na výroční schůzi Očekáváme: - Příjemný zážitek z dětského vystoupení d) S Českým svazem zahrádkářů Nabízíme: - Pomoc při výzdobě sálu - Zapůjčení tématicky zaměřených výtvarných prací dětí Očekáváme: - Možnost prezentace výrobků a prací dětí mateřské školy na tematicky zaměřených výstavách pro veřejnost e) Se Sborem dobrovolných hasičů Louka, Nabízíme: - Výtvarné práce dětí na soutěže a výstavy s požární tematikou, Očekáváme: - Seznámení dětí s prací hasičů - Seznámení dětí s technikou a s prostory zbrojnice - Pomoc a záštitu při organizování různých aktivit, které vyžadují dozor hasičů. 6

7 f) S Ččk Louka Nabízíme: - Zhotovení drobných dárků, výzdoba sálu KZ - Vystoupení dětí na besedách pro důchodce Očekáváme: - Radost v očích babiček a dědečků - Pomoc při zdravotnickém zajištění akcí školy - Finanční záštitu při půjčení nádobí Ččk g) S Mysliveckým sdružením Volavec, Nabízíme: - Vystoupení dětí na akcích sdružení - Sběr kaštanů a žaludů k zimnímu krmení zvěře Očekáváme: - Návštěvu výstavy spojenou s přednáškou - Zapůjčení myslivecké chaty h) S PPP Veselí nad Moravou Nabízíme: - Pedagogická pomoc dětem s diagnostikovanými poruchami - Individuální práce s dětmi s odloženou docházkou Očekáváme: * Odbornou pomoc a diagnostikování dětí * Besedy s psychologem či speciálním pedagogem ( dle zájmu rodičů) j) S Vis Bílé Karpaty Veselí nad Moravou Nabízíme: - Výtvarné práce dětí zážitky z besed s ekologickou tématikou Očekáváme: - Spoustu krásných environmentálně zaměřených programů pro děti 7

8 INFORMAČNÍ SYSTÉM Směrem k rodičům: - Rodiče nově přijatých dětí jsou na schůzce (před nástupem dítěte do mateřské školy) informování a seznámeni v plné míře se školním a provozním řádem mateřské školy, se směrnicí o úplatě školného a stravného v mateřské škole. - Na 1. schůzce s rodiči jsou přítomní rodiče seznámeni s potřebami dítěte, požadavky mateřské školy a s plánovanými aktivitami školního roku. - INFORMACE PRO RODIČE nástěnky v šatnách mateřské školy, kde jsou rodičům podávány informace v průběhu školního roku ( úplata stravného a školného v hotovosti, nejbližší plánované akce školy atd) - V šatnách dětí je volně k nahlédnutí rodičům ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy a ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, - V šatnách dětí je také informační nástěnka s aktuálními písněmi a říkadly, se kterými se děti seznámily v MŠ rodiče si mohou tuto nabídku libovolně opisovat - Dětské výrobky, práce a pracovní listy dětí jsou aktuálně vystavovány v šatnách jednotlivých tříd po chodbách a tvoří výzdobu oken - Stručné informace o dětech podávají učitelky rodičům denně dle potřeby (tak, aby nebyla ohrožená či narušená práce s dětmi). - Pro delší časovou potřebu řešení problému je s rodiči vzájemně dohodnuta individuální schůzka s třídními učitelkami, vedoucí učitelkou případně s ředitelkou školy. Směrem k mateřské škole: - Před zahájením školního roku vyžadujeme od rodičů aktualizaci Dohody o docházce dítěte - Rodiče jsou seznámeni s povinností ohlásit mateřské škole každou změnu zdravotního stavu dítěte, změnu trvalého bydliště a aktuální změnu telefonického kontaktu. - Své požadavky a kritiku dění v mateřské škole mají rodiče možnost vyjádřit i anonymně (krabičky v šatnách dětí). Velmi však vítáme otevřenost a přímost řešení problémů. Směrem k veřejnosti: - Obecní úřad vydává tzv.lúcký zpravodaj, kde má každá organizace i občan místo k svému vyjádření. Naše mateřská škola využívá možnosti seznámit veřejnost s aktuálním děním v mateřské škole. - Využíváme také nabídek různých organizací v obci a zúčastňujeme se četných výstav. Tímto způsobem se může veřejnost seznámit a potěšit výtvarnými a tvořivými činnostmi a v neposlední řadě obrovskou šikovností dětí mateřské školy. Směrem k zaměstnancům: - Zaměstnancům jsou informace podávány formou provozních a pedagogických porad. - Každý zaměstnanec má písemně daný rozvrh pracovní doby a rozpis náplně práce. 8

9 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 1. Věcné podmínky Prostory školy - Místnosti jsou dostatečně vysoké, světlé. - Prostorové řešení denní místnosti umožňuje skupinové i individuální činnosti dětí. - Ne všechny vnitřní prostory školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. - Plán: spolupracovat s obcí s na projektu naplánované rekonstrukce MŠ Nábytek - Židle a stoly ve 2. třídě jsou přizpůsobeny výšce dětí, ale je třeba navýšit počet židlí ve 2. třídě a vyměnit židle v 1. třídě - Úložné prostory pro hračky jsou starší a některé již neestetické, i když jsou nezávadné a hygienické normy splňují - Všechny děti mají své vlastní lůžko, které se nestohuje, ovšem tyto nejsou přizpůsobeny výšce dětí, jsou zastaralá. Plán: Výměna židlí a stolků v dolní třídě a doplnění počtu židlí v horní třídě, zakoupení dalších lehátek, povlečení, postupná výměna nábytku(hrací kouty) a dveří. Tělocvičné nářadí a náčiní - Škola je vybavena žíněnkami, ribstoly, skluzavkou, Pol. stavebnicí, psychomotorické padáky,. Plán: pravidelně obohacovat sortiment TV náčiní a pomůcky Hračky a pomůcky - Všechny hračky dosud nejsou umístěny v otevřených policích do výše očí dětí - Hračky jsou pravidelně doplňovány a obměňovány - Ve třídě je dostatek společenských, didaktických a konstruktivních her. Hračky pro námětové hry potřebujeme doplnit. - Děti mají možnost hrát si a tvořit s různými druhy materiálu v pískovně /písek, voda/ Plán: Hračky obměňovat pravidelně dle našich finančních možností, doplnit kontejnery na třídění odpadu Prostředí školy - Dětské práce jsou přístupné dětem i rodičům - Dětské výtvory jsou stálým a bohatým zdrojem výzdoby všech prostor - Je podnětné - Je zajištěno dostatečné větrání i zraková hygiena Zahrada - Dostatečné vybavení zahrady umožňuje dětem poznávací, pohybové, výtvarné i další aktivity jak dopoledne, tak v odpoledních hodinách. - Pro další aktivity je ve velké míře využíváno rozmanité a členité okolí mateřské školy i obecní hřiště Plán: obnovit nátěry na některých prvcích 9

10 2. Životospráva Strava - Je plnohodnotná a vyvážená vhodnou skladbou jídelníčku - Je dodržována správná technologie přípravy s vyhodnocením kritických bodů a alergenů - Je zajištěn pitný režim dětí děti se obsluhují samy - Denně jsou dětem podávány ovocné a zeleninové mísy v průběhu celého dne - Mezi jednotlivými jídly jsou dodrženy doporučené 3 hodinové intervaly - Do jídla děti nejsou nuceny, ale je snaha, aby děti jídlo alespoň ochutnaly - Dětem je nabídnuta suchá varianta stravy (na přání rodičů) - Děti stolují společně Denní režim - Je zajištěn pravidelný denní řád, je flexibilní a umožňuje organizaci činností dětí přizpůsobit aktuální situaci - Rodiče přivádějí děti do 8. hodin, ale mají možnost přivádět děti kdykoliv podle svých potřeb /návštěva zubní lékařky apod./ - Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy však s ohledem na okamžité povětrnostní podmínky a kvalitu ovzduší - silný vítr, mráz, děšť - Je zabezpečen dostatek volného pohybu, ale i relaxace - Potřeba spánku je řešena individuálně, děti které neusnou při četbě a poslechu pohádky jsou zaměstnány klidovými činnostmi - Učitelky svým zdravým životním stylem poskytují dětem přirozený vzor 3. Psychosociální podmínky - Všichni zaměstnanci školy jsou vstřícně nakloněni tvorbě takového prostředí, ve kterém se děti cítí spokojeně, jistě a bezpečně - Rodičům nově příchozích dětí je nabízen adaptační režim dle možností a zájmu rodičů, ale tak, aby nebyl dlouhodobě narušován denní řád - Všechny děti mají shodná práva, stejné možnosti i povinnosti, nikdo není znevýhodňován ani protěžován - Je dodržováno pravidlo: Jakékoliv projevy nerovnosti, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné a do mateřské školy nepatří! - Zaměstnanci respektují potřeby a přání dětí - Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídě tvořil kolektiv dobrých kamarádů, kteří se mají rádi, umí se omluvit a vzájemně si pomáhají - Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí vyplývajících z pravidel soužití stanovených dětmi a učitelkami - Převažuje pozitivní hodnocení a pochvala dětí - Děti jsou vedeny k pracovitosti, nebojácnosti a samostatnosti - Učitelky věnují dostatečnou pozornost vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem - prevence šikany 10

11 4. Organizace chodu MŠ - Provoz školy odpovídá požadavkům dětí a rodičů - Denní řád je v jednotlivých třídách přizpůsoben výdeji stravy. Jeho uspořádání dává možnost pružně reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby Stanovená organizace dne i plán lze změnit a přizpůsobit aktuálním potřebám dětí - Denní nabídka vždy obsahuje pohybové aktivity - ranní cvičení, pohybové chvilky - Je snaha o vyvážení spontánních a řízených činnosti - Pokud děti nedokončí spontánní činnost z důvodu dodržení doporučené doby mezi jednotlivými jídly nebo z důvodů dodržení doby pobytu venku, mohou činnost dokončit později - Pomalejším dětem nabízíme možnost dřívějších odchodů k činnostem, na které potřebují delší dobu než ostatní děti, při čemž mohou děti pracovat svým tempem a čímž zmenšujeme prostoje - Činnosti jsou propojeny a vzájemně na sebe navazují - Zaměstnanci neomezují samostatnost dětí, ale poskytují jim svou pomocí potřebné zázemí a pocit bezpečí - Děti mají možnost účastnit se individuálních činností, společných činností v malých i velkých skupinách i frontálních činností - Rozčlenění denní místnosti na jednotlivé sektory, zajišťuje dětem při hrách klid a soukromí - Používání toalet je diferencováno dle pohlaví dětí - Starší děti jsou podněcovány k aktivitě při pomoci mladším dětem jak v sebeobsluze, tak při hrách a úklidu, odměnou jim je pak delší doba na hry a pochvala 5. Řízení mateřské školy - Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou dány pracovními náplněmi - Pro informování rodičů slouží nástěnky, letáky a vymezené poutače na chodbách školy - Pedagogické pracovnice pracují týmově a zvou ke spolupráci rodiče Učitelka musí mít: - Psychickou odolnost a fyzickou zdatnost - Empatii, toleranci - Osobní postoje a hodnotové orientace - Osobní dovednosti (řešení problému, kooperace, kritické myšlení) - Osobní vlastnosti (zodpovědnost, důslednost, přesnost, aj.). Učitelka musí umět. - aktivně naslouchat a komunikovat - chválit / Dítě chválené a uznávané učitelkou je s klidem přijímané a oceňované rodičem. Tím se klima ve třídě mateřské školy posouvá do klimatu rodiny./ - Třídní vzdělávací program vypracovávají všechny pedagogické pracovnice Plán: Zlepšit evaluační činnost a výsledky uplatňovat v procesu vzdělávání. 6. Personální a pedagogické zajištění - Všechny učitelky mají předepsanou odbornou kvalifikaci a fungují dle vymezených pravidel - Učitelky se sebevzdělávají pomocí odborné literatury, PC a zúčastňují se seminářů pořádaných SSŠ, dle ekonomických možností daných zaměstnavatelem, samostudiem - Děti jsou neustále v péči jedné z pedagogických pracovnic - Učitelky jednají v souladu se společenskými pravidly 11

12 7. Spoluúčast rodičů - Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se dle svého zájmu různých programů a her svých dětí - dětský den, besídky v MŠ, grafomotorické kurzy, orientální tanečky, mažoretky atd. - Spolupráce mezi rodiči a MŠ funguje na základě partnerství - Pedagožky plně respektují soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost - Rodiče vstřícně spolupracují při organizování i mimoškolních společenských akcí jako jsou karnevaly, besedy pro důchodce, vítání nově narozených občánků, kdy se aktivně podílejí na přípravě vhodných kostýmů - Učitelky informují rodiče o prospívání jejich dětí 8. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami a dětí mimořádně nadaných - V naší škole se mohou vzdělávat děti s mentálním, tělesným i řečovým postižením a našim úkolem je pomoci jim v jejich začátcích. Spolupracujeme s logopedy a psychology z PPP ve Veselí nad Moravou - Mimořádně nadaným dětem doplňujeme nabídku dalších aktivit Organizace vzdělávání - Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která určuje kriteria pro přijímání dětí do mateřské školy. - Po přijetí dítěte, které probíhá v souladu se Správním řádem, zavede ředitelka mateřské školy každému dítěti spis, ve kterém jsou uloženy veškeré dokumenty, které mateřská škola o dítěti má k dispozici. - Příchod dětí do mateřské školy je časově neomezen, vychází z potřeb dětí a rodičů. Máme 2 třídy. Třídy jsou heterogenní, umístění do jednotlivých tříd je dopředu konzultováno s rodiči na schůzce, která probíhá ještě před nástupem dětí do mateřské školy. Tato konzultace umožňuje soustředit do jednoho oddělení sourozence a kamarády. Podle počtu zapsaných dětí zvolíme buď variantu, kdy v 1. třídě budou děti 3 4 let a ve 2. třídě dvě věkové skupiny 4 6 let nebo v 1. třídě se budou vzdělávat děti nejmladší a střední skupiny a nejstarší děti budou samostatně ve 2. třídě - Úplata za předškolní vzdělávání je určena na každý školní rok a je specifikována ve směrnici ředitelky mateřské školy. - Denní řád vychází z potřeb dětí a konkrétních situací s respektem zachování intervalů mezi jednotlivými podávanými jídly. - Odpočinek dětí vychází z potřeby dětí. Děti ve věku 3-5 let pravidelně odpočívají na lehátkách a děti v předškolním věku relaxují po dobu čtené pohádky a poté si volí různé klidové činnosti a také v této době probíhá individuální práce s předškoláky, kdy se děti věnují pracovním listům, grafomotorickým cvikům a dokončování započatých činností. 12

13 PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ 1. Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí od jejich nebo jim pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jim pověřené osobě. 2. Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše: a) dvaceti dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších tří let b) patnácti dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 děti od dvou do tří let c) dvanácti dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 postižené děti nebo 1 postižené dítě a 1 dítě od dvou do tří let. Bezpečnost dětí při pobytu venku je v našich podmínkách zajištěna překrýváním služeb pedagogů, v případě, že toto není možné: určuje vedoucí učitelka školy při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (opékání, sáňkování, výlet, apod.) nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí, další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí, (školnice, vedoucí stravování, atd). 3. Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte. 4. Děti v Mateřské škole Louka jsou pojištěny proti úrazu u pojišťovny Kooperativa. V případě úrazu rodiče obdrží od vedoucí učitelky školy vyplněný formulář k čerpání pojistné události. Toto pojištění je platné pro všechny akce, které škola pořádá. 5. V době realizace zájmových kroužků zodpovídá za děti, které se činnosti účastní, vždy vedoucí zájmového kroužku, a to od doby převzetí dětí od třídní učitelky nebo zákonného zástupce do doby jejich předání třídní učitelce nebo zákonnému zástupci 6. V oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na oblast šikany a vandalismu, vzdělávací působení na děti je zaměřeno na zdravý způsob života a ochranu přírodního prostředí a okolí. Děti jsou vedeny k úctě ke starším občanům a slabším jedincům. V rámci školního vzdělávacího programu jsou dětem vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 7. Budova MŠ je k zajištění bezpečnosti dětí zamčena, a to vždy v době od 6,30 do hodin. Příchozí musí použít domovní zvonek. 8. Vstup cizím osobám do budovy a prostoru MŠ je dovolen pouze v doprovodu nebo s vědomím vedoucí učitelky. 9. Opatření při úraze: a) Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte. b) Každý, i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů. U úrazů, kde bylo nutné ošetření lékaře, vyplní vedoucí učitelka nebo učitelka Protokol o úraze (3x) 13

14 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Záměr: Přijímat dítě takové jaké je, snažit se, aby nám bylo partnerem, uznávat dítě jako osobnost a tuto pak všestranně rozvíjet, aby zvládla nároky života. Pomoct dítěti překonat přechod ze světa her do světa povinností a vychovat z něho slušného, samostatného a pracovitého člověka. Vzdělávání dětí v naší škole je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se během dne vyskytnou. Učitelky pracují s dítětem individuálně, ve skupinách, ale i frontálně. Ve vzdělávání využíváme forem a metod, pomocí kterých naplňuje konkrétní vzdělávací cíle: prožitkové a kooperativní učení hrou spontánně podporující dětskou zvídavost a zájmy dítěte, situační učení seznamuje děti s praktickými životními situacemi přiměřeně jejich věku, spontánní sociální učení založené na přirozené nápodobě a interakci mezi učitelkou a dítětem, dramatické motivované hry U dětí s vadou řeči provádíme individuálně ve spolupráci s rodiči a logopedy logopedická cvičení formou jazykových okének. Vyšší péči věnujeme rozvoji dětí s odkladem školní docházky, kterým byl doporučen při vyšetření v pedagogicko psychologické poradně a odbornými lékaři. Mezi nadstandardní aktivity školy patří individuální grafomotorická cvičení u věkově nejstarší skupiny dětí, kroužek mažoretek a orientálních tanečků Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ze kterého vycházíme, je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, které tvoří vnitřně propojený celek Tyto oblasti jsou nazvány: Oblast biologická Dítě a jeho tělo Oblast psychologická Dítě a jeho psychika Oblast interpersonální Dítě a ten druhý Oblast sociálně kulturní Dítě a společnost Oblast environmentální Dítě a svět a) Dítě a jeho tělo Tato oblast zahrnuje stimulaci a podporu růstu, fyzické pohody, rozvoj pohybových a manipulačních dovedností, zlepšování tělesné zdatnosti dítěte, rozvoj sebeobslužných dovedností a vedení dětí ke zdravým životním návykům a postojům. b) Dítě a jeho psychika Oblast sleduje podporu duševní pohody, psychické zdatnosti a odolnosti, rozvoj intelektu, řeči, poznávacích procesů a funkcí, citů, vůle, sebepojetí, sebevyjádření a kreativity, stimulaci osvojování vzdělávacích dovedností dítěte. c) Dítě a ten druhý Jde především o utváření vztahů k jiným dětem či dospělým, posilování a obohacování vzájemné komunikace. 14

15 d) Dítě a společnost Tato oblast napomáhá uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s druhými. Dítě poznává materiální i duchovní hodnoty, svět kultury a umění. e) Dítě a svět Pomocí této oblasti získává dítě základní povědomí o okolním světě, o vlivu člověka na životní prostředí Obsah jednotlivých oblastí se odráží v integrovaných blocích, které zahrnují záměr, cíle vzdělávací nabídku a klíčové kompetence. Rozšířené vzdělávací nabídky a očekávané výstupy rozpracují pedagogické pracovnice v TVP a připraví je tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. S jednotlivými podtématy budeme pracovat minimálně týden, ale i déle, podle zájmu dětí a obsažnosti vzdělávací nabídky, kterou dětem připravíme. Doplňkové aktivity, které jsou plánovány i s rodiči, jsou vždy na daný kalendářní rok přílohou školního vzdělávacího programu Roční plán. Tématicky navazují na integrované bloky a tak doplňují a rozšiřují vzdělávací nabídku. Název školního vzdělávacího programu Se zajíčkem hop a skok hrajeme si celý rok symbolizuje integrovaný proces vzdělávání dítěte. Při hrách se zajíčkem děti sbírají zkušenosti, osvojují si vědomosti a dovednosti. Chceme, aby na konci docházky do MŠ byla všestranně rozvinutá osobnost, připravená přijímat další životní povinnosti. INTEGROVANÉ BLOKY 1. Zajíček jde za kamarády 2. Něco od zajíčka 3. Skřítek Podzimníček čaruje 4. Zajíčkův vánoční sen 5. Radujme se spolu z bílé nadílky 6. Pojďte se mnou za zvířátky 7. Sejdeme se v přírodě 8. Velikonoce se zajíčkem 9. Jarní probouzení 10. Zajíček ve světě lidí 11. Nasedat a jedem,,podtémata tematických bloků si paní učitelky mohou upravit ve svých třídních vzdělávacích plánech, dle situace, počasí a potřeb. 15

16 1. tématický blok: Zajíček jde za kamarády Záměr: Usnadnit dítěti adaptaci na nové podmínky a na nové situace a orientaci v novém prostředí. Pomoct dítěti postupně překonávat problémy s odloučením od nebližších, začlenit je do třídy, pomoct mu navazovat nové kontakty seznamovat se s novými kamarády, se zaměstnanci školy, s prostředím mateřské školy a jejím bezprostředním okolím. Dítě si bude; osvojovat schopnosti komunikovat s ostatními dětmi, a dospělými, navazovat vztahy k druhým lidem - rozvíjet prosociální chování a postoje ve vztahu k druhému. Bude se učit samostatnosti v rozhodování při volbě vlastní činnosti, při výběru partnera ve hře i místu, kde si bude hrát. Seznámí se s pravidly společného soužití, popřípadě si je osvěží. Podtémata: - Zajíček se představuje vítej mezi kamarády - Zamávání vlaštovkám Dílčí vzdělávací cíle: podporovat uvědomění si vlastního těla rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základ zdravého životního stylu osvojení si věku přiměřených praktických dovedností rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem k úmyslným, rozvoj a kultivace poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě ( uvědomění si vlastní identity, sebevědomí, sebedůvěra, spokojenost) získávání schopností záměrné řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociálního a kulturního prostředí seznamování se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu Vzdělávací nabídka: lokomoční pohybová cvičení, seznamovací hry, manipulace s předměty, spontánní hry, námětové hry, tvůrčí činnosti, poslech a vyprávění pohádek, sledování událostí v obci Klíčové kompetence: k učení - soustředě pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů k řešení problémů - všímá si problémů v bezprostředním okolí: přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem - řeší problémy, na které stačí: známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého komunikativní - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci sociální a personální - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování: vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost činnostní a občanské - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje: je otevřené aktuálnímu dění - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat 16

17 2. tématický blok: Něco od zajíčka Záměr: dát dětem možnost objevovat a pozorovat změny kolem nás. Seznámit je s plody přírody a lidské práce při sklizni ovoce, zeleniny a jejich zpracování a prospěšnost pro zdraví člověka. Chápání změn způsobené lidskou činností, technikou. Vnímání všemi smysly a vedení děti k tvořivému využívání přírodnin - darů podzimu. Podtémata: - Na zahradě aneb košík plný ovoce - Na poli je práce i zábava Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohybové a psychické zdatnosti ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku rozvoj a užívání všech smyslů zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně - hygienické a zdravotně-preventivní návyky formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat naučit se zpaměti krátké texty řešit problémy, úkoly a situace, předkládat nápady respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je přirozeně a bez zábran komunikovat s jiným dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství začlenit se do třídy a začlenit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti a dovednosti mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a o významu zdravé výživy Vzdělávací nabídka: prožitkové programy, manipulační hry, tvůrčí činnosti s využitím přírodnin - podzimní výstava a drakiáda, didaktické hry, smyslové hry, běžecké závody - Běh babího léta Klíčové kompetence: k učení - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje: chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí: poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo - má elementární poznatky o světě lidí, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách: orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije komunikativní - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými ) sociální a interpersonální - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje: v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku:je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy činnostní a občanské - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit 17

18 3. tématický blok: Skřítek Podzimníček čaruje Záměr: pozorovat a vnímat změny v přírodě a změny počasí. Mít povědomí o tom, proč k těmto změnám přichází, co se děje se stromy, rostlinami a zvířaty kolem nás. Vnímat krásu podzimní přírody Podtémata: - V lesním království - Kape, kape deštík Dílčí vzdělávací cíle: ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu domluvit se slovy i gesty, improvizovat správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči vnímat,že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení prožívat radost ze zvládnutého a poznaného rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí, spolupracovat s ostatními uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi osvojit si elementární poznatky o přírodě, o světě i o životě a jejich proměnách Vzdělávací nabídka: Výlety do přírody, beseda na výstavě myslivosti na KZ, hry zaměřené na srovnávání a výběr, estetické a tvůrčí aktivity, situační učení, didaktické hry Klíčové kompetence: k učení - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje: chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí: poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo k řešení problémů - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti: postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje: spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací: hledá různé možnosti a varianty(má vlastní originální nápady):využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost komunikativní - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými ) - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji užívá k dokonalejší komunikaci s okolím sociální a personální - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje: v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku: je schopné respektovat druhé, vyjednávat,přijímat a uzavírat kompromisy - spolupodílí se na společných rozhodnutích: přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti: činnostní a občanské - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení: k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně: váží si práce i úsilí druhých - chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 18

19 4. tématický blok: Zajíčkův vánoční sen Záměr: - seznámit děti s lidovými tradicemi a zvyky, navodit slavnostní, sváteční, vánoční atmosféru v srdcích dětí i rodičů a rozvíjet tak spolupráci MŠ s rodiči, OÚ, i s dalšími složkami i spoluobčany a vejít v povědomí širší veřejnosti. V neposlední řadě podpořit sebevědomí dětí - přiblížit dětem tradici a účel tříkrálové sbírky, prostřednictvím situací a plánovaných činností dětem přiblížit to, že vlastním přičiněním mohou ovlivnit prostředí kolem sebe, mohou být prospěšní i druhým lidem Podtémata: - Čertovské a andělské rojení - Těšíme se na vánoce - My tři králové jdeme k vám Dílčí vzdělávací cíle: zachovávat správné držení těla koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla sledovat a vyprávět příběh, pohádku projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat hudbu, četbu, divadlo záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy, orientovat se v prostoru a v rovině, částečně se orientovat v čase rozvíjet kulturně-estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické (vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromku) rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární (poslech pohádek, příběhů a veršů) všímat přání a potřeb druhých, vycházet jim vstříc zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace Vzdělávací nabídka: spontánní hra, estetické činnosti zaměřené na vánoční období koledy, říkadla, zdobení tříd, pečení, úklid hraček, atd., přípravy a realizace společných slavností Klíčové kompetence: k učení - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje: při zadané práci dokončí, co započalo: dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se výsledkům - pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí k řešení problémů - nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu komunikativní - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji užívá k dokonalejší komunikaci s okolím sociální a personální - spolupodílí se na společných rozhodnutích: přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti: dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim činnostní a občanské - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit 19

20 5. tématický blok: Radujme se spolu z bílé nadílky Záměr: osvojit si elementární poznatky o zimní přírodě, zimních sportech vést děti k radosti z pohybu, sounáležitosti s kolektivem, nebát se chybovat, soucítit se zvířátky v zimě Podtémata: - Zajíček má hlad /ptáci a zvířata v zimě/ - My se zimy nebojíme, my se teple oblečeme - Zimní radovánky a neposlušné sáňky - Už půjdu k zápisu /téma především pro nejstarší věkovou skupinu/ Dílčí vzdělávací cíle: Osvojovat si poznatky o pohybových činnostech mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy rozvíjet poznatky o tom, co je nebezpečné a proč sluchově rozlišovat začáteční koncové slabiky a hlásky ve slovech poznat některá písmena a číslice přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s tím být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, zvířatům, i k věcem respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračka, pomůcky atd. chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce Vzdělávací nabídka: tvořivé hry, situační a prožitkové učení, pracovní listy, didaktické hry, společenské hry, řešení myšlenkových problémů, návštěva 1. třídy ZŠ, Klíčové kompetence: k učení - soustředěně pozoruje, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů - odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých k řešení problémů - všímá si problémů v bezprostředním okolí: přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů, - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti: postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje: spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací: hledá různé možnosti a varianty(má vlastní originální nápady): využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost - nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu komunikativní - dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon ) - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci sociální a personální - samostatně rozhoduje o svých činnostech: umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej - uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky - spolupodílí se na společných rozhodnutích: přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim činnostní a občanské - svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat - chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá - chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost. 20

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Putování s krtečkem od podzimu do léta

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Putování s krtečkem od podzimu do léta ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Putování s krtečkem od podzimu do léta OBSAH 1) Základní údaje 2) Obecná charakteristika 3) Podmínky vzdělávání 4) Organizace vzdělávání 4.1 Přijímání dětí do MŠ 4.2 Organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Mateřská škola Tišnov, U Humpolky 1686 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2015

Mateřská škola Tišnov, U Humpolky 1686 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2015 Č.j. 152/2012 Mateřská škola Tišnov, U Humpolky 1686 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2015 JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA TO JE CELÝ ROK Motto : Jaro, léto, podzim, zima

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI

ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk, Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI Č.j.: 331/14 Spisový znak: 1.2.2. Skartační znak:

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Kouzelný rok v MŠ. Mateřská škola Bratčice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Kouzelný rok v MŠ. Mateřská škola Bratčice Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, p. Syrovice, 664 67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. zpracovaný podle RVP PV. Objevujeme svět

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. zpracovaný podle RVP PV. Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zpracovaný podle RVP PV Objevujeme svět 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Motivační název: Údaje o škole: Název školy: Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270 664 43 Želešice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270 664 43 Želešice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270 664 43 Želešice Obsah I. Identifikační údaje o mateřské škole... 3 II.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Číslo jednací: /2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Bosonožská 4, Brno, 62500 na školní rok 2013-2016 Vypracoval ho kolektiv pedagogických pracovnic mateřské školy.

Více

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j.

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j. Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ Život u splavu Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv Datum: 1. 9. 2015 Č.j.: 71/15 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ Staroměstská 16, České Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání (Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon)

Více

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj. 32 405/2004-22

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Čtyři roční období Paleta barev

Čtyři roční období Paleta barev Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání Čtyři roční období Paleta barev Školní rok 2015/18 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 5. Účinnost od : 19. 1. 2015 O b s a h : 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy

Školní vzdělávací program přípravné třídy Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program přípravné třídy Obsah 1. Charakteristika přípravné

Více