VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, LIBHOŠŤ 90, NOVÝ JIČÍN 6, VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2007 / 2008 ZŘIZOVATEL : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1, NOVÝ JIČÍN IDENTIFIKÁTOR ŠKOLY : IZO : IČ:

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY VEDENÍ ŠKOLY: Ředitelka školy: Mgr.Dagmar Michálková ZŘIZOVATEL : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1, NOVÝ JIČÍN IDENTIFIKÁTOR ŠKOLY : IZO : IČ: KONTAKT: tel.: ZŠ: , MŠ: , ŠJ: fax: ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ - založena dne členové: Předseda: Mgr.Pavla Jeníková Zást.ped.prac školy: Danuše Kletenská Zást.zřizovatele: Ing.Michaela Bluchová Zást.zřizovatele: Martin Rýpar Zást.žáků: Debora Krutílková Zást.žáků: Martina Kletenská Budova školy je umístěna v centru obce, v klidné části mimo hlavní komunikaci. Je přístupná jak pro žáky docházející pěšky, tak i pro osobní automobily. Dopravní obsluze je rovněž přístupnost zajištěna. I když je kolem budovy školy průjezd zakázán, můžeme zaznamenat hlavně v jarních a letních měsících velký provoz. Zpomalení provozu aut je částečně docíleno namontováním zpomalovacích ploch tzv.retardérů, které byly v letošním školním roce namontovány po dohodě s Osadním výborem v obci. Škola má k dispozici tělocvičnu s odpovídajícím sociálním vybavením, a to v nedaleké samostatné budově. Okolní příroda, lesa, rybníky, školní zahrada a školní hřiště skýtají velké možnosti pro výchovně vzdělávací práci. Širší veřejností zahrada ani školní tělocvična a hřiště využíváno není. Základní škola získala právní subjektivitu 1.ledna 2003 a nyní má tyto součásti: školní družinu, na odloučeném pracovišti Libhošť 435 pak mateřskou školu a školní jídelnu. Je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Město Nový Jičín, se sídlem na adrese Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín. Škola poskytuje základní vzdělání v rozsahu ročníku a realizuje vzdělávací program Základní škola.ve školním roce 2007/2008 zahájila škola výuku podle nového ŠVP v 1.ročníku. Má kapacitu 150 žáků, ve školním roce 2007/2008 organizovala výuku 61 žáků ve čtyřech třídách, sloučený byl 4. a 5. ročník a samostatně byly 1., 2. a 3.ročník. Žáci pokračují v plnění povinné školní docházky většinou v Základní škole Nový Jičín, Tyršova 1, se kterou spolupracujeme, nebo na škole podle výběru rodičů. Budova školy poskytuje potřebné výukové prostory, které neomezují výběr metod práce nebo realizaci pohybových aktivit. V původně sklepních prostorách jednopatrové budovy má vlastní místnost, šatnu a hygienické zařízení školní družina. Jedna místnost je vybavena keramickou pecí. Čtyři kmenové učebny doplňuje odborná pracovna, vhodným policovým nábytkem rozdělená na dvě části Během školního roku se škola zapojuje do aktivit navazujících na projekt Škola podporující zdraví.

3 Školní družina s kapacitou 25 žáků má jedno oddělení s 22 žáky zapsanými k pravidelné docházce a pouze odpolední provoz. Mateřskou školu tvoří dvě věkově rozlišené třídy s celodenním provozem. Kapacita mateřské školy je 50 dětí. Ve školním roce 2007/2008 docházelo do mateřské školy 36 dětí. Při zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2008/2009 jsme zaznamenali velký nárůst dětí. Kapacita dětí tak bude od nového školního roku plně vytížena. MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY Budova školy je udržována v dobrém technickém stavu. Údržba a opravy jsou průběžně prováděny. Ve spolupráci se zřizovatelem bylo dosaženo výrazných pozitivních změn, které tak podporují efektivitu vzdělávání a dobré technické zázemí školy. V tomto školním roce byla provedena 2.etapa výměny oken v zadní části budovy ZŠ. V kuchyni mateřské školy byla provedena výměna vstupních dveří, také byly vyměněny nové plastové dveře v zadní části školní budovy. Sklepní prostory základní školy byly vyklizeny za spolupráce rodičů. Tyto místnosti budou sloužit k úschově zahradního nářadí. Před budovou základní školy byla dokončena úprava terénu a zeleně a ve vstupní části budovy byla položena dlažba a instalovány lavičky. To vše ve spolupráci s Městem Nový Jičín a Osadním výborem v Libhošti. Byla vymalována mateřská škola. Na budově tělocvičny byla provedena první etapa oprav. Provedla se oprava střechy. I letos byly nakoupeny nové pomůcky pro výuku žáků: nové počítačové programy do angličtiny,vlastivědy a přírodovědy a také výukové tabule pro všechny ročníky. Od jsme příspěvková organizace ve smyslu ust. 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Součástí ZŠ jsou: Mateřská škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna IZO:

4 Od je součástí i: Školní výdejna - výdejna IZO: S účinností od se změnil název zařízení na: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 MATEŘSKÁ ŠKOLA Údaje o dětech: Celkový počet dětí počet oddělení 39 2 Provozní zaměstnanci: Jméno a příjmení pracovní zařazení délka praxe velikost úvazku Věra Krumpolcová školnice, uklízečka 3 1,00 Renata Krumpochová topič 8 0,15

5 Pedagogické pracovnice: Jméno a příjmení kvalifikace úvazek délka praxe věk Růžena Hanzelková PŠ 1, Od ,90 Eliška Hanzelková PŠ 1, Od ,90 Radka Žabková PŠ 1, Od ,90 Pracovní úvazek pedagogických pracovnic byl navýšen s platností od 1.prosince 2007 z 0,90 na 1,00 ŠKOLNÍ JÍDELNA Počet strávníků: MŠ ZŠ Počet dospělých strávníků: 7 5

6 Provozní zaměstnanci: Jméno a příjmení pracovní zařazení délka praxe velikost úvazku Věra Vladyková vedoucí ŠJ 0 0,50 Renata Krumpochová vedoucí kuchařka 9 1,00 Eva Zajacová pomocná kuchařka 1 1,00 ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Údaje o žácích: Celkový počet žáků počet tříd počet odd. ŠD Ve 2., 3., 4. a 5.ročníku se vyučuje podle vzdělávacího programu /96-2, Základní škola. V 1.ročníku se začalo vyučovat podle RVP ZV, ŠVP-L-verze1 2. Ve škole učí 4 učitelky, 1 vychovatelka ŠD, která dobírá vyučovací hodiny u ředitelky školy, dále zde pracuje 1 školnice-uklízečka Provozní zaměstnanci Jméno a příjmení pracovní zařazení délka praxe velikost úvazku Marcela Rašková topič 2 0,15 Věra Vladyková hospodářka 0 0,50 Marcela Rašková školník, uklizečka 4 1,00 Pedagogičtí pracovníci: Jméno a příjmení titul kvalifikace aprobace úvazek délka praxe věk Dagmar Michálková Mgr. PF Olomouc NŠ 1, Pavla Jeníková Mgr. PF OU NŠ 1, Veronika Miklasová Mgr. UP Olomouc uč.pro ZŠ 1,

7 Monika Hanzelková Mgr. PF Ostrava NŠ 1, Danuše Kletenská PŠ 0, Aprobovanost na škole není 100 %. Paní Mgr. Miklasová nesplňuje vzdělání stanovené pro učitele 1.stupně podle 7 Zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Ve školním roce 2009/2010 zahájí kvalifikační studium. Na škole vyučujeme anglický jazyk ve 3., 4. a 5. ročníku. Anglický jazyk vyučuje Mgr. Veronika Miklasová. 3. Dne proběhl zápis žáků do 1. třídy. K zápisu se dostavilo 13 dětí. Dva chlapci mají odklad školní docházky na návrh OPPP a dětského lékaře. Vedoucí učitelka MŠ se v letošním roce zápisu nezúčastnila, zastoupila ji učitelka MŠ Radka Žabková. Zápis dětí do oddělení ŠD je prováděn při nástupu žáků do prvních tříd. ŠD má pouze odpolední provoz. 4. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků. Ročník Počet žáků Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Celkem Docházka: Omluv. hodin neomluv. hodin prům. počet oml. hodin poč.žáků s 2st.cho , Inspekce a kontroly na škole ve školním roce 2007/2008: Odbor finanční a odbor ŠKMaTv MěÚ Nový Jičín Zaměření: fyzická kontrola pokladní hotovosti a cenin s namátkovou kontrolou pokladních dokladů za měsíc listopad 2007 a červen 2008 Zjištění: zpráva o plnění nápravných opatření byla odeslána

8 ČŠI Zaměření: Zjištění: dokumentace školy a školního řádu, dodržování zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( říjen 2007) nebylo zjištěno porušení Všeobecná zdravotní pojišťovna Zaměření: závady a rozdíly plateb pojistného ( ) Zjištění: nebyly zjištěny žádné finanční rozdíly Okresní správa sociálního zabezpečení Zaměření: konrola pojistného ( ) Zjištění: opatření k nápravě nebylo uloženo 7. Žáci školy se zúčastnili těchto soutěží Klokan ( 19 žáků) Klokánek ( 17 žáků ) V rámci dopravní výchovy jsme navštívili dopravní hřiště v Novém Jičíně s žáky 4. a 5. třídy. Uspořádali jsme soutěž z oblasti dopravní výchovy pro žáky naší školy. Navštívili nás dopravní policisté a uspořádali besedu pro žáky. Rovněž i nadále probíhal preventivní program AJAX pro 2. a 3. ročník ve spolupráci s PČR. Na závěr tohoto programu nám policisté uspořádali ukázku práce z oblasti kynologie. Žáci se zúčastnili několika sportovních soutěží: -soutěž v kopané McDonaldsCup, a to jak místní, tak i mezi školami v Bartošovicích (5.místo) -výtvarná soutěž s tématikou Požární ochrany -literární soutěž Moje nejoblíbenější kniha -soutěž ve sběru plastových uzávěrů -soutěž Mozaika - žáci sestavovali obraz z plastových víček -děti z MŠ se umístily na 1.místě ve sběru největšího počtu nasbíraných plastových uzávěrů na 1 dítě v soutěži organizované MěÚ Nový Jičín -v rámci jednotlivých tříd si učitelky uspořádaly soutěž v recitaci Spádová škola ZŠ Tyršova Nový Jičín i nadále je dobrá spolupráce. V letošním roce žáci 5.třídy navštívili také základní školu Komenského 66 s učitelkou Mgr. Monikou Hanzelkovou. Byli seznámeni s budovou a systémem výuky. Školou prováděla zástupkyně školy. Přestup na 2.stupeň necháváme na rozhodnutí zákonných zástupců.

9 Na škole pracovaly tyto kroužky: Lego Aerobic Klavír Keramika Žáci a učitelé se zúčastnili mnoha kulturně společenských akcí, které buď sami pořádáme, nebo v rámci spolupráce se složkami obce nebo s MŠ. - oslavy 5.5. a program - dětský maškarní ples s MŠ - vítání občánků program - návštěvy v MŠ a budoucích prvňáčků ve škole - recitační soutěž - velikonoční výstava spolu s OB - vánoční výstava ve spolupráci s OV - návštěva místní knihovny - sběr papíru - dopravní soutěž - vycházka s myslivci - branný závod uspořádaný hasiči - výchovný koncert - dětský den - den otevřených dveří spojený s výstavkou prací žáků - den obce pohádkový les - kreslení na asfalt - Borovecká naučná stezka - s rodiči - návštěva galerie výtvarného umění praktická ukázka malby obrazů - recitační pásma pro důchodce I v tomto školním roce jsme uspořádali školní výlet, a to do Liščího mlýna v Trojanovicích spojený se seznámením života Indiánů, soutěžemi a praktickými ukázkami výroby indiánských potřeb. 8. DVPP Hanzelková Růžena Neklidné dítě Hanzelková Růžena Relaxace pro děti II Hanzelková Růžena Praktická ukázka práce s dětmi v MŠ Žabková Radka Základy1.pomoci pro ped.pracovníky Hanzelková Růžena Autoevaluace krok za krokem Hanzelková Eliška Ovčí vlna Michálková Dagmar Metodická schůzka vých.poradců Michálková Dagmar Tvořivě na 1.stupni Michálková Dagmar Metody nácviku čtení a psaní Michálková Dagmar Personální práce na školách Michálková Dagmar Metodická poradna pro ředitele ZŠ Michálková Dagmar Funkční studium pro ředitele I. 09/ Miklasová Veronika Jazykový a metodický kurz AJ Miklasová Veronika Den výchovného poradenství Hanzelková Monika Kooperativní učení v matematice Hanzelková Monika Metody aktivizace a motivace žáků

10 Hanzelková Monika Zdravotník 1.pomoci pro zotav.akce duben 2008 Jeníková Pavla Dítě s vývojovou dysfázií Kletenská Danuše Ovčí vlna Kletenská Danuše Z pohádky do pohádky HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2007 Hospodaření v naší organizaci vykazovalo v roce 2007 úsporu ve výši ,33 Kč. Tato částka je vyšší než v minulých letech. Je to z toho důvodu, že naše organizace měla v tomto roce velmi mnoho neočekávaných oprav, proto jsme si vytvořili větší rezervu, aby hospodaření v naší organizaci neskončilo v záporném hospodářském výsledku. Byl podán návrh o převedení této finanční částky ve výši ,-Kč do fondu odměn a zbylou částku tj ,33 Kč do fondu rezervního. Tento návrh byl schválen MěÚ Nový Jičín. ZÁVĚR Akce pořádané KVIC jsou mezi pedagogickými pracovnicemi velmi oblíbené a hojně navštěvované. Jsou přínosem pro naši další práci. V tomto školním roce došlo k nárůstu počtu žáků v mateřské škole, a proto byl pedagogickým pracovnicím navýšen úvazek z 0,90 na 1,00. V ZŠ zůstal i nadále spoj pouze jeden a to čtvrtý a pátý ročník. Podle průzkumu, v dalších letech k poklesu již nedojde. Při spojení čtvrtého a pátého ročníku, kde bylo celkem 19 žáků byla práce pro paní učitelku Hanzelkovou Moniku velmi náročná, ale výsledky žáků byly velmi dobré, což je bezesporu zásluha paní učitelky. Spokojeni byli i rodiče, kteří výuku navštívili. Pro další zlepšení úrovně naší školy vyhotovil pedagogický sbor dotazníky pro rodiče po názvem Jak dobrá je naše škola?. Dotazníky byly anonymní, rozdáno bylo 60 dotazníků, odevzdáno bylo 43, což je 71,6 %. Dotazníky jsou uloženy u ředitelky školy a na základě jejich vyhodnocení pokračuje pedagogický sbor ve zkvalitňování výchovné práce s žáky. Vypracovali jsme ŠVP, podle kterého se ve školním roce 2007/2008 začal již vyučovat 1.ročník. Výsledky celoroční práce podle nového ŠVP budou vyhodnoceny ve Vlastním hodnocení školy. Nové metody práce jako je skupinové vyučování,projektové vyučování se stávají nutnou součástí denního programu žáků. Tyto nové formy se musí zavádět velmi citlivě a je nutná spolupráce s rodiči. K odešla do starobního důchodu paní Mgr. Ludmila Okáčová. Ve funkci ředitelky pracuji první rok. V prosinci jsem dokončila funkční studium pro ředitele škol I, které je nezbytné pro výkon této funkce. Celý pedagogický sbor a ostatní personál mi svou vstřícností velice usnadnil vstup do nové funkce. Rovněž bych chtěla poděkovat Zřizovateli naší organizace MěÚ Nový Jičín, odboru ŠKMaTv, který svou ochotou a pomocí přispěl ke zdárnému ukončení školního roku 2007/2008. V Libhošti dne Mgr. Dagmar Michálková ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2010/2011

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2012/2013 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok 2010 / 2011 Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Schváleno na pedagogické radě: 20. 10. 2011 OBSAH:

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-139/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-139/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-139/09-09 Základní škola a mateřská škola, Hořiněves, okres Hradec Králové Adresa: 503 06 Hořiněves 4 Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace

školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Školská rada schválila dne: Předsedkyně školské rady: Radmila Maráková

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

1. Základní charakteristika školy

1. Základní charakteristika školy 1. Základní charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Adresa školy Kostelec u Holešova č. 191, 768 43, okr. Kroměříž IČ 708 427 61

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Hrabyně, okres Opava, příspěvková organizace 747 63 Hrabyně 70 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č.561/2004sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz www.zschlumcany.cz 1 Identifikátor zařízení 600 070 425 Zřizovatel : Obec Chlumčany Družstevní 332 334 42 Chlumčany OBSAH : 1. charakteristika školy základní údaje 2. materiálně technické zajištění školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více