OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 5 Charakteristika vzdělávacího programu Učební plán... 27

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 5 Charakteristika vzdělávacího programu... 10 Učební plán... 27"

Transkript

1

2 OBSAH 1. Úvodní identifikační údaje... 2 Charakteristika školy Profil absolventa Identifikační údaje Uplatnění absolventa Cíle Očekávané výsledky vzdělávání kompetence, způsob ukončení... 6 Strategický cíl školního vzdělávacího programu... 6 Shrnující přehled očekávaných kompetencí absolventa Charakteristika vzdělávacího programu Celkové pojetí vzdělávání Modulové uspořádání obsahu předmětů Koncepce vzdělávání A Základní principy B Klíčové a odborné kompetence realizace C Průřezová tématra realizace Organizace studia Způsob hodnocení žáků a diagnostika Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Způsob ukončení vzdělání, certifikace Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Učební moduly Materiální a organizační zabezpečení vzdělávacího programu Personální zajištění výuky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Inovace ŠVP

3 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Adresa školy Hlavní 114, Dalovice Zřizovatel Karlovarský kraj Rámcový vzdělávací program Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) Délka a forma vzdělávacího programu 6441L/51 Podnikání 6441L/51 Podnikání 3 roky dálkové formy vzdělávání Stupeň poskytovaného vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace Platnost ŠVP Maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce ŠVP platný od , počínaje 1. ročníkem Účinnost ŠVP Razítko ředitelky školy Jméno ředitelky školy Kontakt pro komunikaci se školou Vladimíra Štrynclová, PaedDr. sekretariát tel fax ČÍSLO JEDNACÍ 6441L/51/092012/a PROJEDNÁNO: ŠKOLSKÁ RADA PEDAGOGICKÁ RADA STUDENTSKÝ PARLAMENT 2

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Adresa školy: Střední odborná škola logistická a SOU Dalovice Hlavní Dalovice Tel.: , fax: Identifikační číslo školy: Střední škola IZO: Škola je příspěvkovou organizací a jako právní subjekt je součástí české výchovně vzdělávací soustavy. Jedná se o státní střední školu rodinného typu se zachováním náročnosti. Svojí činností navazuje na původní tradici spojového učiliště, které bylo založeno v roce V rámci nového státoprávního uspořádání v roce 2001 se zřizovatelem školy stal Karlovarský kraj. Škola se ve svém vývoji profilovala od úzkého spojového zaměření k široké oblasti logistiky. Unikátnost odborného zaměření posiluje modulární systém výuky a propojení počátečního vzdělávání s celoživotním učením. Těžiště výuky je v těchto oblastech: logistika ve službách (finančnictví, poštovnictví, doplňkové služby, veřejná správa, cestovní ruch), dopravní, firemní logistika a informační technologie v logistice, skladová a distribuční logistika. Provozně ekonomické vzdělávání se uskutečňuje ve čtyřletých i tříletých oborech s možností nástavbového studia, a to v modulárně připravených školních vzdělávacích programech. Modularizace obsahu učiva je základem zvýšení kvality výuky: prioritu tvoří nácvik dovedností a praktické činnosti, vytváření postojů, aktivní znalost cizích jazyků a informačních technologií, individualizace přístupů a podpora rovných příležitostí. Samostatné moduly učiva rozšíří nabídku dalšího vzdělávání pro dospělé a propojí tím počáteční a další profesní vzdělávání. Úzce spolupracujeme s firmami regionu, podporujeme zahraniční praxe a projektovou činnost. Absolvent má předpoklady být úspěšný na trhu práce, v dalším studiu a v podnikání. Střední škola nabízí 4 vzdělávací programy a zabezpečuje tyto aktivity: vzdělávání žáků ve tříletých i čtyřletých oborech, další vzdělávání v rámci Centra celoživotního učení, příprava na uznávání kvalifikací (autorizovaná osoba různé kvalifikace), mimoškolní činnosti a služby, odborné a poradenské služby, 3

5 zapojení do projektů na krajské i celostátní úrovni, projekt Komunitní škola. škola vzdělává 320 žáků, výuku zajišťuje 20 pedagogů ve vlastním objektu historického zámečku. 4

6 2. PROFIL ABSOLVENTA 2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Adresa školy Hlavní 114, Dalovice Zřizovatel Karlovarský kraj Rámcový vzdělávací program Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) Délka a forma vzdělávacího programu 6441L/51 Podnikání 6441L/51 Podnikání 3 roky dálkové formy vzdělávání Stupeň poskytovaného vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace Platnost ŠVP Maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce ŠVP platný od , počínaje 1. ročníkem 2.2 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA Absolventi získají v rámci školního vzdělávacího programu kvalifikaci odpovídající požadavkům na širokou profesní odbornost v povoláních oborů logistiky, obchodu, administrativy a ekonomiky. Absolventi mají široké uplatnění při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru, který vystudovali před přijetím ke studiu podnikání, nebo v oboru, který vykonávají během studia. Dále mohou vykonávat činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení. Budou se orientovat v práci se software SAP, budou rozumět administrativní činnosti v podniku, vést účetní dokumentaci a vyhodnocovat ji, vytvoří a předvede prezentaci podnikatelského záměru. Uplatní se například v těchto pozicích: osoba samostatně výdělečně činná (živnostník) mistr výroby vedoucí střediska nebo provozovny účetní pracovník investičního oddělení operátor skladu obchodní zástupce manažer útvaru lidských zdrojů učitel odborného výcviku manažer pojišťovny 5

7 samostatný pracovník státní správy nebo cestovního ruchu Absolventi získají také připravenost ke studiu ve vyšším odborném, vysokoškolském bakalářském či magisterském směru ekonomického i technického směru. 2.3 CÍLE OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ KOMPETENCE, ZPŮSOB UKONČENÍ Strategický cíl školního vzdělávacího programu Cílem programu Podnikání je připravit absolventa na takové úrovni, že kromě klíčových kompetencí zvládá problematiku administrativní činnosti, podnikové činnosti a logistiky. Důraz je kladen na znalost odborného aplikačního softwaru (SAP Bussines One) a cizího jazyka. Vzhledem k tomuto obsahu a vzhledem k rozdílnosti úrovně obecných studijních předpokladů žáků je optimální modulární zpracování obsahů výuky. Absolvent získá předpoklady pro široké uplatnění, neboť osvojenými kompetencemi podpoří konkurenceschopnost firem těchto odvětví, a tedy celého regionu. Osvojené klíčové a odborné kompetence dovede absolvent samostatně uplatnit jako zaměstnanec firmy, ve vlastním podnikání, případně i při studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. Program je určen ženám i mužům se zvýšeným zájmem o informační a komunikační technologie a cizí jazyky. Předpokládané výsledky celého procesu vzdělávání jsou definovány: A obecnými cíli středního vzdělávání B odbornými a klíčovými kompetencemi C výukovými cíli vzdělávacích oblastí Školní vzdělávací program přejímá cíle definované v RVP, některé dále rozvádí a rozšiřuje podle profilace programu. Rozhodujícím aspektem pro vlastní profilaci školního vzdělávacího programu jsou: zaměření regionu Karlovarského kraje na lázeňství, cestovní ruch, zpracovatelský průmysl, sektor financí a správy, požadavky trhu práce Karlovarského kraje, jeho současné a budoucí potřeby A Obecné cíle středního vzdělávání pro 21. století Učit se poznávat, Učit se pracovat a jednat, Učit se být, Učit se žít společně. Zohlednění specifika nástavbového, resp. dálkového studia, tj. návaznosti na předchozí vzdělání a věkovou kategorii žáků. B Kompetence absolventa Vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Podnikání směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žák vytvořil na úrovni odpovídající jeho schopnostem a studijním předpokladům následující kompetence (vědomostidovednostipostojehodnoty): Klíčové kompetence 1 kompetence k celoživotnímu učení 2 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání 6

8 3 personální a sociální kompetence 4 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 5 kompetence k řešení problémů 6 komunikativní kompetence 7 matematická a finanční gramotnost 8 občanské kompetence a kulturní povědomí Klíčové kompetence jsou univerzálně použitelné. Získávání KK viz KK realizace. Odborné kompetence 1 provádět administrativní činnosti 2 provádět základní podnikové činnosti 3 dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 4 usilovat o nejvyšší kvalitu své práce 5 jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje Odborné kompetence (odbornévědomostidovednostipostojehodnoty), které odpovídají profesnímu profilu absolventa a jeho způsobilosti pro výkon povolání. Získávání OK viz OK realizace. Dílčí kompetence (klíčové a odborné) absolventa jsou přímo definovány v úvodní části každého vyučovacího předmětu, a to v části Pojetí vyučovacího předmětu. Dále jsou formulovány v anotaci jednotlivých modulů. V souladu s unikátní profilací jsou doplněny tyto specifické odborné kompetence, tzn. specifické výsledky vzdělávání: V oblasti Podnikání je absolvent prostřednictvím praktických činností (manažerská hra Simgame) připravován tak, aby dokázal aplikovat základy logistiky na chod podniku v rámci logistického řetězce, orientoval se v problematice managementu, marketingu, prováděl základní ekonomické výpočty, vedl účetní dokumentaci a vyhodnocoval ji, rozuměl administrativní činnosti, vytvořil a předvedl prezentaci podnikatelského záměru, vedl jednání s obchodními partnery, dbal na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usiloval o nejvyšší kvalitu své práce a jednal ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje. V oblastech Logistika a Informační a telekomunikační technologie je absolvent připravován tak, aby se orientoval v práci s odborným aplikačním softwarem SAP Bussines One. Tento počítačový program se používá ve většině firem. C Výukové cíle (výsledky vzdělávání jednotlivých oblastí) Obsah jednotlivých předmětů je zpracován do modulů. Každý modul přesně formuluje výukové cíle předpokládané výsledky vzdělávání (viz 3.1). Žák v průběhu studia absolvuje povinné předměty, má možnost vybírat z nabídky modulů, a dotvářet tak svůj individuální studijní profil. 7

9 Absolvent po úspěšném složení maturitní zkoušky získá možnost širokého uplatnění v podnikatelské sféře daných odvětví. D Vzdělávací strategie v dálkové formě studia Specifika vzdělávání dospělých jsou spjatá s rodinným, pracovním a společenským životem a sociálním postavením dospělých. ŠVP bere proto v úvahu individuální vzdělávací potřeby dospělých, využíváme jejich výrazně vyšších životních zkušeností a orientaci na praxi. Dospělí žáci bývají celkově zkušenější, a proto také cílevědomější a spolehlivější než děti nebo mladiství. Z těchto pozic se vychází při rozvržení učiva a hodinové dotaci vyučovaných předmětů. Klade se velký důraz na samostudium, kdy učitel působí především jako konzultant a rádce při samostatné práci. Podmínkou dosažení úspěchu je úcta k dospělému při respektování jeho osobnosti, zájmů, schopností, ale i jeho vlastních představ o sobě samém. K dosažení učebního cíle směřujeme výhradně na základě partnerství a spolupráce. Dospělí žáci bývají často citlivější na případné studijní neúspěchy či selhání ve zkouškových situacích, to vyučující musí zohlednit při hodnocení. Je vhodné více využívat písemnou formu zjišťování znalostí žáků. Je třeba také brát v úvahu dobu, která uplynula od předchozího formálního vzdělávání. U dospělých v pozdějším aktivním věku je třeba také počítat s fyziologickým zhoršením zraku či sluchu a preventivně tomu přizpůsobit všechny relevantní podmínky výuky (volba učebny, její uspořádání z hlediska moderních forem výuky,materiálnětechnické vybavení atd.). Základním didaktickým principem, je oprostit se od snahy dospělého žáka vychovávat a formovat, neboť každý dospělý se vzdělává sám. Ve výuce je proto věnována náležitá pozornost metodám učení se. Maximálně využíváme principy vědeckosti, spojování teorie s praxí, soustavnosti, přiměřenosti, individuálního přístupu, názornosti, apod. Dospělí žáci jsou vedeni k aktivnímu využívání informačních a komunikačních technologií, které umožňují žákům získávat informace pro samostudium kdykoli a z domácího prostředí. Klíčové kompetence jsou u dospělých již většinou vytvořeny proto se zaměřujeme zejména na jejich rozvíjení, aby je mohli absolventi využívat v pracovních pozicích pro které se připravují. Průřezová témata jsou zařazena v jednotlivých vyučovacích předmětech, při tom vyučující využívá zkušeností dospělých a seznamuje je zejména s poznatky, které pro ně mohou být nové a tudíž významné. 8

10 Shrnující přehled očekávaných kompetencí absolventa Obecné kompetence (klíčové) Osobnostní kompetence klíčové kompetence č. 1, 2, 5, 7, 8 Absolvent byl veden tak, aby se choval společensky, vystupoval profesionálně a jednal asertivně odhadoval reálně své odborné a osobní kvality a stanovoval si reálné životní i profesní cíle dovedl identifikovat běžné problémy, hledal způsoby řešení i v oblasti interpersonální uměl jednat s lidmi a pracovat v týmu akceptoval hodnocení a názory jiných, adekvátně a konstruktivně na ně reagoval uvažoval a jednal v souladu s ekonomickými a environmentálními principy přijímal a odpovědně plnil svěřené úkoly uplatňoval morální principy, demokratické hodnoty a respekt k právům a osobnostem druhých lidí uplatňoval zásady kritického myšlení orientoval se v měnícím se tržním prostředí, akceptoval požadavky trhu práce adaptoval se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je ovlivňoval uplatňoval principy celoživotního vzdělávání + sledoval trendy v oboru Komunikativní kompetence klíčové kompetence č. 3, 4, 6, Absolvent byl veden tak, aby se vyjadřoval přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentoval formuloval své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně se aktivně účastnil diskusí, formuloval a obhajoval své názory a postoje zpracovával administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata dodržoval jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii zaznamenával písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí se vyjadřoval a vystupoval v souladu se zásadami kultury projevu a chování dosáhnul jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce dosáhnul jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace chápal výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, byl motivován k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení. pracoval s různými ICT prostředky, zdroji, technologiemi používal běžné programové i aplikační softwarové vybavení (SAP) pracoval s různými informačními zdroji logistika, přeprava, administrativa a správa dopravní infrastruktury ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ: MATURITNÍ ZKOUŠKA POTVRZENÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁVÁNÍ: VYSVĚDČENÍ O MATURITNÍ ZKOUŠCE Odborné kompetence činnosti provozní činnosti řídící nižší a střední úroveň činnosti obchodně podnikatelské Specifické kompetence Absolvent byl veden tak, aby ovládal klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, manipuloval s dokumenty podle stanovených norem a pravidel efektivně vyhodnotil působení makroekonomických jevů na chod podniku si osvojil základní manažerské schopnosti dokázal zvolit a použít efektivní marketingovou strategii prováděl základní výpočty vedl daňovou evidenci a orientoval se v soustavě daní zpracovával doklady související s pohybem majetku a závazků podniku vedl jednání s obchodními partnery ovládal a dodržoval zásady a standardy BOZP při práci, hygieny práce a požární prevence chápal kvalitu své práce jako významný nástroj dobrého jména firmy a konkurenceschopnosti, dodržoval standardy jakosti ovládal efektivní hospodaření s finančními a materiálními prostředky aby jednal ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje plánoval činnosti s ohledem na životní prostředí organizoval si práci účelně a efektivně, zvládal řešení pracovních úkolů i mimořádných problémových situací Absolvent byl veden tak, aby aplikoval základy logistiky na chod podniku v rámci logistického řetězce s pomocí projektové hry SimGame pracoval se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti orientoval se oblasti odborného aplikačního softwaru SAP Business One v případě zájmu byl připraven na vykonání státní zkoušky z písemné a elektronické komunikace v případě zájmu byl připraven na vykonání certifikovaných zkoušek z cizího jazyka 9

11 3. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program 6441L/51 Podnikání je koncipován jako tříleté dálkové studium ukončené maturitní zkouškou Modulové uspořádání obsahu předmětů Obsah vzdělávání je ve vzdělávacím programu členěn do povinných předmětů, které jsou dále strukturovány do vzdělávacích modulů. Modulové uspořádání obsahu vzdělávání ve vzdělávacím programu: optimálně koresponduje s odborným obsahem výuky, tzn. podnikání a jeho aplikace do jednotlivých odvětví; je prioritně zaměřeno na vymezení cílových kompetencí, znalostí, schopností a dovedností, které jsou předpokladem pro profesní výkon absolventa; umožňuje sestavit moduly jako samostatné bloky učiva, které lze vyjmout a obměnit, a pružně tak reagovat na poptávku trhu práce; určuje předem délku modulu, která se stává důležitým vodítkem pro učitele i žáka při stanovení plánu práce v daném modulu; je důležitým motivačním prvkem výuky, zprůhledňuje pravidla modulová výuka podporuje systematické průběžné hodnocení žáka a změnu přístupu k chybě žáka a též vztahu učitelžák struktura modulu je dobrým metodickým vodítkem pro začínající učitele z pohledu vymezení cílů i doporučených metod výuky; umožňuje škole vydávat žákovi potvrzení o absolvování jednotlivých modulů; modul je důležitou informací pro sociální partnery o kompetencích žáka, které v rámci modulu získal; podporuje rozvoj celoživotního učení i možností uznávání splněných částí učiva při přerušení studia; je predikcí pro možnost zavedení kreditního systému je důležitou formou podpory rovných příležitostí Kódování modulů Systém umožňuje rychlou a snadnou identifikaci modulu, kterou stručně popisuje následující příklad modulu 6441/3/CJa01K: 6441 Čtyřčíslí, které vyjadřuje příslušnou skupinu oborů v rámci zavedených kmenových oborů v rámci stabilního systému KKOV. Číslo 6441 je pro Podnikání. 3 Číselný kód je vyjádřením úrovně vzdělání 3 je vyčleněno pro třetí úroveň střední vzdělání s maturitní zkouškou. / / Lomítka slouží k oddělení čísla, které vyjadřuje úroveň vzdělávání. CJ Dva znaky vyjadřují odbornost modulu (stanovená zkratka předmětu). a První verze modulu (upravené verze budou mít označení b, c, ) 01 Číslo modulu (02, 03, ), které je mu přiděleno pro identifikaci v rámci jednotné databáze modulů daných předmětů. K Písemný kód určující pojetí modulu. K podává informaci o pojetí modulu. (v případě ukázky jde o modul kombinovaný). 10

12 Typy modulů podle závaznosti povinný, nepovinný je dáno v distribuční matici modulů Zkratky předmětů v kódech modulů Předmět Český jazyk Literární výchova Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Dějepis Společenská nauka Matematika Informační a komunikační technologie Ekonomika podniku Účetnictví Písemná a elektronická komunikace Právo Management a marketing Psychologie Základy logistiky Logistika a její aplikace Praktické činnosti Zkratka ČJ LV AJ NJ RJ DE SN MA IT EP ÚČ PK PR MM PS ZL LO PČ Obsahové vymezení modulů Vzdělávací modul tvoří v ŠVP různě rozsáhlou, relativně ucelenou část studia. Modul popisuje určitý soubor učebních situací, činností a učební látky. Má jasně danou strukturu: Vstupní část modulu Jádro modulu Výstupní část název modulu kód modulu typ délka platnost vstupní předpoklady charakteristika modulu cíle předpokládané výsledky vzdělávání obsah učiva jako prostředek k dosažení cíle doporučené postupy výuky kritéria hodnocení postupy hodnocení doporučená studijní literatura Struktura modulového uspořádání, distribuční matice Vzdělávací oblasti RVP jsou rozčleněny do jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci učebního plánu. Jednotlivé vyučovací předměty jsou obsahově zpracovány do vzdělávacích modulů jako relativně samostatných celků učiva. Řazení modulu pro realizaci v rámci výuky určují distribuční matice jako úvodní součást každého vyučovacího předmětu. Distribuční matice obsahuje přehled modulů pro ročník 1.3., a jsou tak základním vodítkem učitele při projektování výuky předmětu v rámci školního roku. Všechny moduly jsou zpracovány dle jednotné struktury a formy a podrobností rozpracování nahrazují klasické tematické plány. 11

13 Pro každý vyučovací předmět je obsah rozpracováno: anotace předmětudistribuční matice moduly. Součástí školního vzdělávacího programu jsou kromě učebního plánu a modulů další kapitoly (viz Obsah) Celý ŠVP je veřejně přístupný (PC v chodbě školy, intranet) Koncepce vzdělávání Škola uplatňuje ve své práci vlastní model řízení Koncept kvality logistické školy. V centru pozornosti stojí v tomto systému příjemce vzdělávací služby žák/žákyně. Koncepce vzdělávání dálkového studia je založena na: A základních principech B klíčových (obecných) a odborných kompetencích (včetně specifických) a strategiích jejich rozvoje Pro naplňování cílů jsou vytvořeny dokumenty, které specifikují: Proč? Co? Jak na to? Jak změřím výsledek? Jaké bude hodnocení? Jaké ocenění? Je vytvořena základní databáze prováděcích dokumentů. Databáze vnitřních dokumentů Rozvojový plán školy Koncept kvality logistické školy sebehodnocení školy Rámcová strategie rozvoje vzdělávání Strategie rozvoje jednotlivých klíčových kompetencí (projevy funkční gramotnosti) čtenářská gramotnost matematická gramotnost schopnost komunikace v cizím jazyce informační gramotnost sociální gramotnost přírodovědná gramotnost finanční gramotnost Strategie na podporu úspěšnosti žáka Etická výchova Mimořádné situace Standardy základních výstupů (projevů vzdělávání) + Kritéria hodnocení jednotlivých výsledků + Stupně hodnocení Standardy Postojů k předmětu Kritéria hodnocení výuky + Hodnocení výuky Kritéria prospěchu + Hodnocení prospěchu Školní portfolio 12

14 Školská rada Maturitní zkouška metodika Školní řád + přílohová část Návodník Školní Dvanáctero další vnitřní postupy, které jsou postupně doplňovány Databáze dokumentů tvoří jako přílohová část školního řádu (Návodník) nedílnou součást školního vzdělávacího programu. Celá databáze je otevřený systém, který je průběžně doplňován a aktualizován. Jednotlivé dokumenty nastavují standardy a pravidla pro jednotlivé oblasti, průběžně se aktualizují v souvislosti s přijímanými opatřeními A Základní principy 1. Princip trvalého zlepšování, který provází všechny činnosti a aktivity školy. 2. Princip spoluodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání jeho uplatnění rozvíjí žákovské osobnostní kompetence zejména potřebu pracovat na vlastním rozvoji, plánovat sebezdokonalování, chápat nutnost celoživotního vzdělávání ve znalostní společnosti 21.století 3. Princip těsného propojení výuky s praxí s důrazem na informační technologie a cizí jazyky 4. Princip těsného propojení výukových a mimovýukových (nadpředmětových) aktivit vytvářejí se tím podmínky pro nácvik a rozvoj vědomostídovednostínávyků a postojů, vytváření systému hodnot. ad 3 Princip těsného propojení výuky s praxí Během studia jsou v praktickém vyučování profesní dovednosti rozvíjeny v podmínkách odborných učeben vybavených moderní informační a komunikační technikou, a dále prostřednictvím manažerské hry Simgame. Je koordinována výuka teoretických a praktických předmětů. Odborné kompetence jsou průběžně rozšiřovány prostřednictvím žákovských prezentací v rámci výuky. Praktická maturitní zkouška představuje účetněekonomický případ a úkol z oblasti elektronické komunikace. Prezentace výsledků práce je nedílnou součástí všech forem praktického vzdělávání. Praktická výuka významně rozvíjí odborné profesní kompetence i celkově formuje osobnost budoucích provozně řídících pracovníků, vede je ke kulturnímu společenskému vystupování a komunikaci prostřednictvím kultivovaného zevnějšku, jímž se při své práci prezentují na veřejnosti. Zástupci firem tvoří externí tým poradců školy. Vedle praktického odborného vzdělávání je prioritou školní vzdělávací strategie vzdělávání jazykové: Škola doporučuje svým žákům a žákyním potvrdit si svoje jazykové kompetence získáním alespoň jednoho mezinárodně platného jazykového certifikátu. Uplatnitelnost absolventa školy na mezinárodním trhu práce zvýší: 13

15 tzv. dodatek k maturitnímu vysvědčení Europass, usnadňující uznání odborné kvalifikace absolventa v zahraničí, B Klíčové a odborné kompetence realizace Vyučovací proces ve školním vzdělávacím programu směřuje ve všech svých fázích k osvojení, rozvoji a upevnění klíčových kompetencí: obecné kompetence osobnostní a komunikativní kompetence (klíčové kompetence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) odborné kompetence (provádět administrativní činnosti, provádět základní podnikové činnosti, dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje) specifické kompetence (aplikovat základy logistiky na chod podniku v rámci logistického řetězce, aplikovat dovednosti a znalosti z praktických činností) Tyto klíčové kompetence se jako základní vědomosti, dovednosti, návyky, postoje a hodnoty žáků a žákyň průběžně rozvíjejí: v procesu teoretického vyučování, v procesu praktického vyučování při uplatnění průřezových témat zpracovaných na základě mezipředmětových vztahů při všech formách zavádění školního vzdělávacího programu Osvojování a rozvoj klíčových kompetencí zabezpečují ve školním vzdělávacím programu výukové metody: autodidaktické metody vedoucí k osvojení technik samostatného učení a samostatné práce (individuální procvičování nových dovedností, individuální čtení textu s porozuměním a výpis poznámek, individuální řešení problémových úloh s využitím myšlenkových operací, samostatné vyhledávání informací, doplňování cvičení, gramatická a stylistická cvičení, souvislá slohová práce, tvorba portfolia, ročníkové práce) sociálně komunikativní metody učení (řízený dialog, řízená diskuse, řečnické cvičení, referát, prezentace výsledků individuální nebo týmové práce ústní nebo písemnou formou, společná četba literárních textů, rozbor a interpretace literárních textů, kooperativní učení) názorné metody (práce s textem, s mapou, práce s grafy a statistickými tabulkami, multimediální metody využití videa, DVD, PC, dataprojektoru, interaktivní tabule, audiovizuální metody) metody na bázi informačních a komunikačních technologií (vyhledávání informací na internetu, využití dataprojektoru, interaktivní tabule, práce s aplikačním softwarem, využití systému moodle) metody činnostně zaměřeného vyučování ( learning by doing ) dotazníková šetření, zhotovování panelů a nástěnek, zhotovování digitálních výstupů, hra Simgame. metody motivační, podporující vlastní aktivitu a kreativitu podpora účasti v soutěžích odborných, jazykových a jiných (didaktické hry, soutěže v rámci výuky, kooperativní učení, prezentace výsledků individuální nebo týmové práce) metody projektového vyučování (zpracování projektů, projektové dny, podpora aktivit mezipředmětového charakteru, projekce a modelace, simulační metody, kooperativní učení, vyhledávání informací, řešení problému, zpracování vyřešeného problému na PC, prezentace) metody problémového vyučování (vysvětlování postupný a výstižný výklad zaměřený na objasňování vnitřních vztahů a zákonitostí, kooperativní učení, analýza dokumentu, řešení problému s využitím různých myšlenkových operací, zhodnocení možností, přístupů, metod řešení a výsledků, prezentace výsledného řešení) metody praktických cvičení vyžadující aplikaci teoretických poznatků v konkrétní praktické situaci i uplatnění mezipředmětových vztahů (podpora aktivit mezipředmětového charakteru, práce s odborným tiskem, se statistickými ročenkami a dalšími zdroji informací, exkurze, instruktáž teoretický úvod před praktickou činností, názorně demonstrační 14

16 metoda, práce s autentickými formuláři, simulační metody, kooperativní učení, prezentace výsledků) metody komplexně využívající informační a komunikativní technologie (praktické procvičování práce s textovým a tabulkovým procesorem, práce s grafickým editorem, s aplikačním softwarem, s internetem, samostatná práce, řešení komplexních úloh, projektový přístup týmová práce) metody maximálně propojující školu s praxí (odborné přednášky, besedy s odborníky z praxe, referáty metody umožňující samostatnou podnikatelskou činnost v oboru (různé pracovní činnosti fiktivních firem, činnosti při učební a odborné praxi, projekty) Metody z Nápadníku, např.: Volební kampaň, Vědecká konference, Pexeso + hádej kdo, Podnikatelský záměr, Brainstorming, Firma táhne za jeden provaz Důraz je kladen na pozitivní motivaci a vlastní prožitek žáků C Průřezová témata realizace Jedná se o témata, která mají vysoký společenský význam, a zaujímají v celkovém rozvoji osobnosti žáka prioritní pozici. Mají výrazně formativní charakter. V ŠVP jsou rozpracována čtyři průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk svět práce a Informační a komunikační technologie. Prostupují celým vzděláváním a promítají se v řadě činností ve výuce i mimo ni, tzn. nadpředmětově. K účasti na jednotlivých předmětových a nadpředmětových aktivitách jsou žáci pozitivně motivování přehledným systémem standardů a kritérií hodnocení získáváním kreditů vypsaných pro všechny oblasti vzdělávání (vyhodnocení jednou ročně, systém ocenění). Schéma komplexního působení průřezových témat na žáka I Témata probíraná v rámci jednotlivých modulů ve vyučovacích předmětech II Různé formy samostatných prací žáků v rámci výuky Specifikováno v anotaci jednotlivých modulů Ve stanovených předmětech žáci zpracovávají nejrůznějšími formami určená témata a zadání. Výsledky pak prezentují, popř. obhajují. Obsah, formu i prezentaci, hodnocení určují Standardy. K dispozici jsou žákům dány: 1. standardy požadavků na postup, formální a obsahové zpracování. 2. témata a formy, která podněcující tvůrčí přístup Standardy i stanovení témat vytváří prostor pro komplexní přístup žáků a požadovanou úroveň. Veškeré informace jsou přístupny na intranetu školy v rámci předmětových stránek. V rámci předmětu je také samostatná práce uzavřena a klasifikována. V časové ose jsou formy práce zařazovány podle záměru a náročnosti. Některé jsou realizovány jen v jednom ročníku studia, jiné procházejí všemi studii ročníky s gradací aktivit žáka. Průřezové produkty zapojují do aktivity vždy všechny žáky dané učební skupiny třídy. V metodice jsou vhodné především metody a formy skupinové práce, diskusí a prezentací dílčích výstupů před kolektivem třídy, posilující i klíčové kompetence žáka. 15

17 III Nadpředmětové aktivity Je to nedílná součást celého ŠVP. Je vytvořena možnost pro praktické aktivity pro konkrétní nácvik dovedností, vytváření postojů a pozitivní motivaci dle zájmu žáků. Jde o plánovanou činnost Aktivita a iniciativa bude využita i v rámci podpory a rozvoje sebehodnocení žáků v každém školním roce (sebehodnotící listy, záznam do osobního portfolia žáků). Průřezové téma č. 1 Občan v demokratické společnosti přináší: pochopení, že demokracie je určitý systém hodnot a na něm založený způsob soužití lidí a zároveň neustálý proces tázání, zpochybňování, budování, zlepšování a znovu objevování; demokracie je tedy diskuse; poznání,že demokracii tvoří svoboda, spravedlnost a prosperita ve smyslu určitého blahobytu pro nejvíce lidí; kompromis mezi osobní svobodou a sociální odpovědností k základním hodnotám demokracie, které tvoří základní práva a svobody pro všechny lidi, náleží pluralismus (názory se různí, existují různé politické strany, v zemi žijí různé menšiny a cizinci), solidarita, tolerance etnická, rasová, kulturní, náboženská; vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana; poznání, jak demokracie funguje v praxi, zvláště na úrovni obcí a občanské společnosti; vytvoření demokratického klimatu školy (např. dobré přátelské vztahy mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem, činnost třídní samosprávy, parlamentu); vztahu žáků školy k regionu jako místu práce a odpočinku, vlastní angažovanost, ochota posilování mediální gramotnosti žáků (tím se rozumí nejen kritický odstup od médií, ale zároveň kompetence k používání médií pro vlastní vzdělávání nebo hodnotnou zábavu odraz), budování systému hodnot (úcta, kladný vztah k životnímu prostředí, etické chování) Předmětově 1. ročník 2. ročník 3. ročník Český jazyk Literární výchova mluvní cvičení sebeprezentace mluvní cvičení referáty řečnická cvičení referáty publikační činnost (Expres, média, výroční zpráva) Dějepis ročníková práce Společenská nauka mluvní cvičení Cizí jazyky portfolio referát nebo prezentace elektronická komunikace portfolio referát nebo prezentace elektronická komunikace dopis /mail portfolio PC klipy v cizím jazyce prezentace elektronická komunikace Nadpředmětově 16

18 všichni zástupce ředitele třídní učitelé výchovný poradce koordinátor EVVO KLIMA ŠKOLY (kultura školy tradice, symboly, normy, vztahy, osobní příklad) Školská rada Etická výchova Maturitní ples Slavnostní vyřazení absolventů KULTURNÍ AKCE HUMANITÁRNÍ AKCE (etická výchova) Tým pro EVVO Průřezové téma č. 2 Člověk a životní prostředí přináší: gramotnost pro udržitelnost rozvoje pochopení zásadního významu přírody a životního prostředí pro člověka; povědomí o základních ekologických zákonitostech a negativních dopadech působení člověka na přírodu a životní prostředí; budování takových postojů a hodnotových orientací žáků, na jejichž základě budou utvářet svůj budoucí životní způsob a styl v intencích udržitelného rozvoje a ekologicky přijatelných hledisek; pozitivní vztah a aktivní účast poznávání významných míst krajiny v místě bydliště žáka a vztahu k jejich prezentaci a ochraně; naplňování cílů environmentální výchovy a vzdělávání určených Státním programem environmentálního vzdělávání, výchovy Předmětově 1. ročník 2. ročník 3. ročník Cizí jazyky portfolio portfolio portfolio Společenská nauka mluvní cvičení Logistika a její aplikace mluvní cvičení prezentace Ekonomika podniku prezentace prezentace prezentace Praktické činnosti mluvní cvičení prezentace Nadpředmětově koordinátor enviromentální výchovy řešení příkladů třídění odpadu všichni průběžně péče o vnitřní prostředí průběžně péče o okolí školy červen Eko nástěnka třídní učitelé pořádek a estetika tříd, úroveň vnitřního i vnějšího prostředí školy Průřezové téma č. 3 Člověk a svět práce přináší 17

19 ověření správnosti prvotní volby profesní orientace žáka v rámci předmětu Praxe a předmětu Úvod do světa práce; probírání tématických celků vedoucích poznávání světa práce zejména na oblasti uplatnění absolventů příslušného směru a oboru vzdělání; nácvik řešení situací souvisejících s hledáním zaměstnání, kontaktu se zaměstnavateli, s úřady apod.; osvojování obecných komunikativních dovedností; doplnění znalostí a dovedností žáků souvisejících s jejich uplatněním ve světě práce, které jim mají pomoci při rozhodování při další vzdělávací a profesní orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv; výběrová řízení, nácvik konkrétních situací vedení k osvojení kompetence aktivně rozhodovat o vlastní profesní kariéře, uplatnit se na trhu práce a přizpůsobit se jeho změnám; motivování žáků k tomu, aby si uvědomili odpovědnost za vlastní život, význam vzdělání pro život, k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře; budování a rozvíjení uplatnitelnosti absolventů, orientaci v nabídce profesních a vzdělávacích možností a schopnosti kriticky je posuzovat. přípravu na soukromé podnikání 1. ročník 2. ročník 3. ročník Cizí jazyky portfolio portfolio portfolio Společenská nauka mluvní cvičení Logistika a její aplikace mluvní cvičení prezentace Ekonomika podniku prezentace prezentace prezentace Praktické činnosti praxe ve firmě praxe ve firmě nadpředmětově vedení školy vztahová síť sociálních partnerů partnerské smlouvy o spolupráci Průřezové téma č. 4 Informační a komunikační technologie přináší: zdokonalování schopností žáků efektivně používat prostředků informačních a komunikačních technologií ve zběžném každodenním životě; dosažení připravenosti žáků využívat prostředky informačních a komunikačních technologií v rámci specifik dané odborné kvalifikace; možnosti žáků používat výpočetní techniku i v jiných předmětech než informační a komunikační technologie, výpočetní technika či práce s PC; při výuce odborných předmětů, cizích jazyků a všeobecných předmětů. posílení hodinové dotace předmětu zaměřeného na práci s informačními a komunikačními technologiemi natolik, aby v jeho rámci byly řešeny praktické úkoly z ostatních (zejména odborných) předmětů; chápání práce s prostředky informačních a komunikačních technologií jako průpravné funkce pro odbornou složku vzdělání, ale také pro všeobecné vzdělání moderního člověka; přípravu k tomu, aby byli žáci schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (teda i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují) stejně jako v činnostech, které jsou a budou jednou součástí jejich osobního a občanského života; splnění požadavků (základní úrovně) systému ECDL v oblasti vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích; 18

20 Informační technologie 1. ročník 2. ročník 3. ročník ECDL ECDL PWP zkoušky základní úroveň tvorba webové stránky žáka tvorba webové stránky třídy Všeobecně vzdělávací předmět všeobecně vzdělávací i odborné předměty internet práce se zdroji PEK práce v intranetu Pek práce v moodle školní knihovna PEK škola online e learning (potřeby celožitovního vzdělávání) formální a obsahové zpracování různých forem samostatných pracístandardy power point prezentace videoklipy učební pomůcky učební texty pracovní sešity práce s grafikou textový, tabulkový, databázový sf. Výukové programy Odborné předměty organizační a plánovací software Logistika v kostce Zav ATF MB Účetnictví SAP VV předměty jazykové programy program testy databáze Organizace studia Praktické vyučování se ve formě učební praxe vyučuje v předmětu Praktické činnosti. Probíhá v odborné učebně vybavené výpočetní technikou a odborným softwarem (SAP) ve dvouhodinovém/tříhodinovém bloku. Třída se dělí na dvě skupiny. Praktické činnosti navazují na odborné a ekonomické předměty. Forma výuky je činnostní (práce s PC, práce ve fiktivní firmě, prezentace, projekty, aj.). Úkolem předmětu je vypěstovat pracovní dovednosti a návyky potřebné při práci na pracovištích. V průběhu praxe si žáci osvojují zásady dodržování bezpečnostních pravidel. 19

IDENTIFIKACE PROJEKTU

IDENTIFIKACE PROJEKTU Tento Školní vzdělávací program byl vytvořen v rámci projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1.1. IDENTIFIKACE PROJEKTU Název programu: Operační program Vzdělávání pro

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Schválila rozhodnutím č. j. 5/12 dne

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 ŠVP - Podnikání Obsah: 1.2 Profil absolventa.. 3 1.3 Klíčové kompetence... 5 1.4 Odborné kompetence. 8 1.5 Učební plány 17 Tabulka souladu RVP a ŠVP

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání denní forma studia 64-41-L/51 Podnikání Platnost ŠVP od 1. září 2010 Identifikační údaje školy: Název školního vzdělávacího programu: Podnikání denní studium Název a

Více

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 735 72 Petrovice u Karviné 570

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 735 72 Petrovice u Karviné 570 Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 Sociální činnost se zaměřením: Sociální péče pečovatelská činnost 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie a ekonomika Ledeč nad Sázavou 2010 Identifikační údaje Název a adresa školy: Gymnázium,

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@ohsturnov.cz, www.ohsturnov.cz

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Zřizovatel: Název školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie - zaměření reklama a webdesign Ledeč nad Sázavou 2013 Identifikační údaje Název

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 36 44 L/51 STAVEBNÍ PROVOZ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 36 44 L/51 STAVEBNÍ PROVOZ ŠVP, obor Stavební provoz Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 36 44 L/51 STAVEBNÍ PROVOZ Vydáno dne: 1. 7. 2015 Platnost:

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427. Obsah. Platnost: od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427. Obsah. Platnost: od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Platnost: od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Denní forma. Obsah Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 Obsah...1 1.Úvodní identifikační údaje...2 2.Profil absolventa... 3 3.Charakteristika

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Identifikační údaje o škole... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 V oblasti pohostinství

Identifikační údaje o škole... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 V oblasti pohostinství Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání Identifikační údaje o škole... 3 Profil absolventa

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje 0.1 Charakteristika školy byla zřízena na dobu neurčitou ke dni 11.9.2001 zřizovací listinou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka jako samostatná příspěvková organizace.

Více