ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA KDO CO DĚLÁ S CHUTÍ, MILE, PRÁCE JEST MU KRATOCHVÍLE ŠKOLA DĚTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LANŠKROUN, DOBROVSKÉHO 630, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 PREAMBULE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Velikost a úplnost školy Historie školy Současnost Areál školy Podmínky školy Ročníkové a celoškolní projekty Školní parlament Spolupráce s rodiči Mezinárodní partneři školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Pojetí školního vzdělávacího programu Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu Výchovné a vzdělávací strategie Strategie naplňování klíčových kompetencí Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami specifické poruchy učení Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (specifické poruchy učení) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci sociálně znevýhodnění) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci sluchově a zrakově postižení) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesně postižení) Vzdělávání žáků s autismem Vzdělávání žáků s poruchami chování Vzdělávání žáků s kombinovanými vadami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žáci nadaní Začlenění průřezových témat I. stupeň II. stupeň Poznámky k začlenění průřezových témat Klíčové kompetence a průřezová témata v celoročních školních akcích... 28

3 3.9 ETICKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ PLÁN Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu UČEBNÍ OSNOVY I. STUPEŇ Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce Pracovní činnosti Disponibilní časová dotace Dramatická výchova Informatika UČEBNÍ OSNOVY II. STUPEŇ Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk anglický jazyk Druhý cizí jazyk německý jazyk Druhý cizí jazyk ruský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství

4 5.5 Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Disponibilní časová dotace Konverzace v cizím jazyce Informatika Domácí nauky Sportovní a pohybové aktivity Technický kroužek Biologická praktika Anglický jazyk (nepovinný předmět) HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků Hodnocení na I. stupni Hodnocení na II. stupni Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Konverzace v anglickém jazyce Informatika www stránky, programování Domácí nauky Sportovní a pohybové aktivity

5 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: pro základní vzdělávání Adresa školy: Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630 Ředitel školy: Mgr. Oldřich Strnad Zástupce ředitele: Mgr.Dana Krátká Koordinátor ŠVP: Mgr. Ivona Vyoralová Mgr. Radomíra Koudelková Mgr. Pavel Resler Kontakty: telefon: web:www.zslado.cz Zřizovatel školy: Město Lanškroun nám. J.M.Marků 12 Lanškroun IČO: telefon: IČO: IZO: REDIZO: Platnost dokumentu: od ŠVP byl schválen pedagogickou radou dne Škola dětí, verze 6.0 ŠVP pro základní vzdělávání Škola dětí, č. j. ZSDo147/ Oldřich Strnad ředitel školy razítko školy

6 Preambule Změny ve vzdělávání pro XXI. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. Vzdělávání je nutné přizpůsobit a zaměřit na osobnost dítěte. Společnost se výrazně globalizuje, neustále dochází k přílivu nových informací. S touto situací se musí každý občan vyrovnat, informace musí umět vyhledávat a využívat. Takovému postoji je blízké tematizování obsahu vzdělávání, ne soustřeďování se jen úzce na izolované předměty. Kdo co dělá s chutí, mile, práce jest mu kratochvíle. J.A. Komenský Strana 6 (celkem 369)

7 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost a úplnost školy Základní škola, Lanškroun, Dobrovského 630 je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni je zpravidla po dvou třídách v ročníku, na 2. stupni po dvou paralelních třídách v ročníku. Kapacita školy je 620 žáků. Vybrané ukazatele Školní rok Počet tříd Počet žáků Počet oddělení školní družiny Přepočtený počet ped. pracovníků 2010/ ,8 2011/ ,9 2012/ ,6 Budovy základní školy jsou situovány u hlavní silnice na Šumperk s dobrou dopravní dostupností. Jedná se o areál s mnohaletou školní tradicí. 2.2 Historie školy Naše základní škola navazuje na tradice české menšinové školy v Lanškrouně. Vyučování v českém jazyce nebylo na Lanškrounsku vždy samozřejmostí, zahájeno mohlo být až po vzniku samostatného Československa v roce 1919, a to přes četné překážky kladené tehdejší německou městskou radou. Zásluhou organizátora české menšiny v Lanškrouně Josefa Lorence získali Češi pro své děti po mnoha sporech prostory bývalé německé tkalcovské školy, stará budova časem nevyhovovala velikostí a hygienickými podmínkami. Nevyhovující poměry si vyžádaly novou školní budovy. Moderně postavená česká menšinová škola byla slavnostně otevřena 15. září V roce 1994, kdy jsme si připomínali 65. výročí české školy, žáci a učitelé slavnostně vysadili lipovou alej, pojmenovanou po p. J. Lorencovi. Pracovníci školy k 80. výročí., tj. v roce 2009, zorganizovali celoškolní akademii a žáci vysázeli alej u nové Haly B. Modrého. 2.3 Současnost Základní škola je úplnou školou, která poskytuje základní vzdělání cca 300 dětem (celková kapacita je 620 žáků) ve věku od šesti do patnácti let. Výuka probíhá zpravidla ve dvou paralelních třídách v ročníku. Průměrná naplněnost tříd je 22 žáků Součástí školy je školní družina se 3 odděleními, ranní provoz zahajuje v 6.00 hod., odpoledne končí v hod. Strana 7 (celkem 369)

8 V průběhu výuky na I. stupni děti v každém ročníku absolvují plavecký výcvik, v 5. třídě je pro zájemce organizován lyžařský kurz, na II. stupni absolvují žáci následující kurzy: v 6. ročníku výuka bruslení, v 7. ročníku lyžařský výcvikový kurz a v 8. cyklistický kurz. Školní sportovní slavnosti O pohár ZŠ Dobrovského jsme poprvé uspořádali v roce Téměř na konci každého školního roku měří své výkony v atletických disciplínách žáci lanškrounských základních škol a gymnázia. V květnu 2013 byly sportovní slavnosti poprvé organizovány na novém atletickém stadionu Romana Šebrleho. 2.4 Areál školy Celý školní areál leží na okraji města, při výjezdu směrem na Šumperk. Škola je bez problému dostupná i dojíždějícím žákům z okolních vesnic. V areálu školy stojí dvě budovy, původní z roku 1929 a druhá moderní, rekonstruovaná v roce V této budově jsou v podkroví umístěny nově vybavené prostory ŠD a v prvním poschodí učebny, které jsou určeny pro žáky Ročníku. V této bezbariérové budově se nachází také rekondiční bazén, který je využíván nejen pro výuku plavání našich žáků, ale i ostatních dětí z mateřských a základních škol na Lanškrounsku. V odpoledních hodinách je využíván školní družinou, veřejností, probíhá zde např. plavání maminek s dětmi, plavání těhotných žen a realizují se zde kroužky Domu dětí a mládeže. V letním provozu, v době prázdnin, je přístupný veřejnosti včetně okolních venkovních prostor. V přízemí budovy je umístěna moderní školní jídelna MADORET. Před školou se nachází kombinované sportovní hřiště vhodné zejména pro míčové hry (vybíjená, odbíjená, malá kopaná, ), běžecký ovál, který jsme zbudovali svépomocí. Za budovami leží zahrada, školní pozemky se skleníkem, pečují o ně žáci v rámci výuky pěstitelství. Byl zde také vybudován relaxační koutek pro školní družinu, v letech zde byly nově vybudovány hrací prvky pro školní družinu. V dubnu 2013 jsme začali realizovat grant z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na vybudování Školního arboreta. Cílem je vybudovat naučnou stezku s informačními panely, které budou sloužit k výuce. Při vstupu do areálu je na levé straně umístěn stánek s občerstvením, zde si žáci mohou zakoupit např. svačinu, pití, Celý areál nabízí dostatek možností k vhodnému trávení volného času dětí. 2.5 Podmínky školy Výuka probíhá v 15 kmenových třídách a ve 10 odborných učebnách (počítačová učebna, přírodopisná, jazyková, knihovna, učebna hudební výchovy, rodinné výchovy, výtvarné výchovy, učebna fyziky a chemie, dvě dílny na pracovní výchovu, kuchyňka). Součástí školy je tělocvična, která nedostačuje počtu hodin tělesné výchovy. Z tohoto důvodu škola využívá také tělocvičnu v tzv. Dělnickém domě. Vybudování nové moderní tělocvičny v areálu školy je jedním z dlouhodobých cílů, který se snažíme uskutečnit. Škola je vybavena počítačovou učebnou, financovanou z projektu EU peníze školám. Celá škola je propojena počítačovou sítí, kterou mohou využívat všichni žáci a učitelé. Na počítačovou síť je napojeno 16 interaktivních tabulí a malá fyzikální počítačová učebna. Přes školní server jsou všechny počítače připojeny k internetu. Strana 8 (celkem 369)

9 Nedílnou součástí práce školy je školní knihovna koncipovaná jako informační centrum školy. Jsou zde soustředěny všechny knihy (pro žáky i učitele) a časopisy. Inventář knihovny je zpracován v programu na počítači a celé vybavení knihovny směřuje k tomu, aby zde každý mohl informaci vyhledat a na místě i zpracovat (počítač, tiskárna, kopírka). Knihovna obsahuje asi 3700 knih, každý den je přístupná pro žáky. V dílnách je umístěna keramická pec, týdně se zde uskuteční keramický kroužek. Ve škole už několik let pracuje Dětský parlament. V současné době se snažíme o vybudování bezbariérového přístupu na hlavní (původní) budovu. 2.6 Ročníkové a celoškolní projekty Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: ročníkové (krátkodobé, celoroční) a celoškolní (taktéž krátkodobé i celoroční). Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Každoročně se uskuteční jednodenní, popř. dvoudenní celoškolní projekt Napříč školou, vždy na určité téma. Výstupy z projektů jsou vystaveny v prostorách školy a přístupny pro všechny zájemce. Pedagogové vzájemně spolupracují na dalších projektech pro paralelní třídy, ale připravují i tento způsob výuky ve svých předmětech (např. fyzika, český jazyk, prvouka, dějepis, vlastivěda, ). 2.7 Školní parlament Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty. 2.8 Spolupráce s rodiči Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně mimo jiné na třídních schůzkách nebo konzultacích jednotlivých vyučujících. Prostřednictvím ONLINE školy jsou také pravidelně informováni o prospěchu a chování svých dětí. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy a má na naší škole dlouholetou tradici. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí, toho není možné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout. Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí, souběžně funguje a pracuje Rada školy a Sdružení rodičů, přátel dětí a školy. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, výchovnou poradkyní, nebo v době konzultačních hodin. Dvakrát ročně probíhají třídní schůzky. Spolupráce s jinými subjekty Vedení ZŠ a výchovný poradce úzce spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí, také s Policií ČR a Odborem sociálních věcí MěÚ Lanškroun. Strana 9 (celkem 369)

10 Dále je třeba zmínit se také o spolupráci s Domem dětí a mládeže v Lanškrouně, účastníme se projektů a soutěží jimi pořádaných. 2.9 Mezinárodní partneři školy Šestnáct let škola úzce spolupracuje se 3. podstavovou školou v Dzierzoniowie. Škola realizuje již třetí česko-polský grant v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika Polsko pro období pod názvem Učíme se a pracujeme ve společné Evropě. Tento miniprojekt obsahově a tematicky navazuje na název projektu. Společně realizované akce: česko-polské lyžování, Noc s Andersenem, Festiwal Piosenki Klasowej, pobyt v Ekocentru Paleta Oucmanice, šachové turnaje online Organizujeme také kulturně-vzdělávací pobyty v zahraničí (Anglie, Vídeň) Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má celkem 26 stálých členů, tvoří jej 10 učitelek na 1. stupni, 12 pedagogů 2. stupně ZŠ a 4 vychovatelky ŠD. Výuka na 1. stupni je plně aprobovaná (cizí jazyky vyučují učitelky z 2. stupně, jež jsou aprobované nebo absolvovaly studium v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků), na 2. stupni je většina předmětů vyučována plně aprobovaně s výjimkou informatiky, z části anglického jazyka. Ve škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. Na velmi dobré úrovni je spolupráce mezi učiteli paralelních tříd na 1. stupni a mezi vyučujícími jednotlivých předmětů na 2. stupni v rámci předmětových komisí Charakteristika žáků V současné době se počet žáků pohybuje kolem 300. Téměř 2/3 žáků školy bydlí v Lanškrouně, ostatní žáci dojíždí z okolních obcí. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení a chování, ale i s jiným zdravotním postižením. Školu absolvují také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a to skupina asi 15 žáků s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení. V poslední době dochází k masivnímu úbytku žáků. V souvislosti s tím, máme špatné zkušenosti s odchodem lepších žáků do primy víceletých gymnázií. Strana 10 (celkem 369)

11 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Při úvahách o charakteru našeho školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z dlouhodobé orientace školy. Již s přechodem na Občanskou školu jsme usilovali o zásadní změnu klimatu ve škole a změnu vzdělávacích podmínek. Při složitosti změn, kterými škola procházela, lze říci, že jsme se snažili využívat myšlenku J.A.Komenského Prospívá-li žák ve vědění a neprospívá-li v mravech, spíš neprospívá než prospívá. V našem ŠVP chceme hledat rovnováhu mezi výchovou a vzděláním. Za poslední desetiletí jsme vytvořili podmínky pro výuku informatiky. Spolupráce školy s volejbalovým oddílem spoluvytváří dobré podmínky pro pohybové aktivity našich žáků. Již v devadesátých letech byly položeny základy pro výuku jazyků. Škola od svého založení má ideální podmínky pro výuku pracovní činnosti. Škola v průběhu let získala dovednosti v péči o hendikepované žáky, také areál je částečně bezbariérový. V současnosti vytváříme podmínky pro vzdělávání talentované mládeže. V ŠVP nespecifikujeme úzké zaměření školy, ale snažíme se dle potřeb žáků nabízet širší zaměření tak, aby si jednotlivé zájmové skupiny žáků mohly na naší škole vybrat. Toto širší zaměření nám umožňují vzdělávací podmínky školy a kvalifikovanost pedagogického sboru. Naší prvořadou snahou je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. O podobnou proměnu školy se společně s rodiči našich žáků a odborníky z pedagogické veřejnosti pokoušíme již druhou desítku let. Chceme rozvíjen u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století. Cíl 3.2 Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu Co představuje v životě školy a žáka ve výuce 1. Umožnit žákům osvojit si strategie učení, motivovat je pro celoživotní učení. - dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů (nabídek) knihovna, internet, exkurze - propojení informací se skutečným životem - komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu - prezentace vlastních výsledků - samostatnost, organizace vlastní činnosti - účast v různých soutěžích a olympiádách - žáci vedeni k sebehodnocení a poznání vlastních možností - během výuky kladen důraz na práci s textem, čtení s porozuměním, vyhledávání informací - zařazování metod, které podporují zvídavost - vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost - tvořivost (práce na projektech) Strana 11 (celkem 369)

12 - využívání kladného hodnocení - účast na organizaci vzdělávání - práce v motivujícím prostředí - práce s přiměřeným učivem - stanovení dílčích cílů - osobní příklad 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. - poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě - uplatňování mezipředmětových vztahů - objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních, společenských a dalších jevů a dějů - přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám - motivace v co největší míře problémovými úlohami z praktického života - uplatňování základních myšlenkových operací srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce - rozvíjení schopnosti logického uvažování - podpora netradičních způsobů řešení problémů - samostatné pozorování, experimentování, výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti - sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů - ve vhodných oblastech vzdělávání využít netradiční úlohy (Kalibro, matematický Klokan, CERMAT atd.) 3. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. 4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. - formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu - naslouchat jiným a porozumět jim - dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, respektování) - obhajovat svůj názor vhodnou a kultivovanou argumentací - vytvořit prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky, pomocí technických prostředků atd.) - základ spolupráce a společného prožívání, předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným - práce v týmu - jasná pravidla pro soužití ve škole práva, povinnosti - atmosféra demokracie a přátelství - respektování společně dohodnutých pravidel Strana 12 (celkem 369)

13 chování - kooperativní učení, spolupráce ve skupině - podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a na utváření příjemné atmosféry v týmu - schopnost střídat role ve skupině - osobní odpovědnost za výsledky společné práce - spolupráce s rodiči a dalšími partnery 5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. 6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě. 7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný 8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit se žít společně s ostatními lidmi. - učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí - demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii - nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání - znalost svých práv a povinností - řešit praktické problémy nebo situace, a to na základě principů, jimiž se společnost řídí - vhodnou formou prosazovat své zájmy - učit se argumentovat - pracovat se školním řádem - školní parlament účast zástupců tříd - chápání bohatství a složitosti citového života, rozvíjet citovou otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí - orientace ve vlastním citovém životě a v citových vztazích - s pomocích dospělých řešení citových vztahů - učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city - učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám - vést k uvědomění citové nevyzrálosti v období dospívání - používat bezpečné materiály, nástroje a vybavení - rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví ostatních - poskytnout dle svých možností účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví - vhodné prostředí účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí spoluúčast na jeho úpravě - kompenzační a hygienické přestávky - zdravý stravovací a pitný režim - prevence šikanování a násilí - vztahy ve škole úcta, sounáležitost, uznání - chápání principů a fungování demokracie v osobním životě, ve škole a společnosti - otevřenost vůči spolužákům - solidarita s druhými - rozvíjení kritických postojů k negativním projevům Strana 13 (celkem 369)

14 ve škole i společnosti - integrace žáků vyžadujících speciální péči - uvažování v evropských a souvislostech - rozvíjení schopnosti empatie - multikulturní výchova porozumět odlišnému způsobu života lidí jiných kultur - vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí - vnímat kulturní i historické dědictví jako významný fenomén - být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných národností 9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. - využívat znalostí a zkušeností získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucnost - rozvíjet své podnikatelské myšlení - orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru - chápat podstatu, cíl a riziko podnikání - uplatňování sebehodnocení žáků a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci - harmonogram informační a poradenské činnosti v oblasti profesní orientace - osvojování základních pracovních dovedností a návyků 3.3 Výchovné a vzdělávací strategie Společné výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy, kterými chce škola směřovat k cílům základního vzdělávání, a tím k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků spočívá uplatňování společných postupů: Pedagog musí být dovedným organizátorem i vyučujícím, musí umět plánovat, Je nenápadným režisérem při kooperativní práci. Práce pedagoga předpokládá tedy jisté manažerské schopnosti (jinak řečeno musí být kompetentní). Využívání různých zdrojů informací, kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní např.: o učitelé učí žáky pracovat s různými zdroji informací (tištěnými, elektronickými, apod.) o žáci mají k dispozici školní knihovnu a mohou využívat školní počítače s připojením na internet Využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků (moderní pedagogické trendy, skupinová práce, dialog, projekty, atd.) kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní např.: o škola organizuje tematicky zaměřené projekty a exkurze Strana 14 (celkem 369)

15 Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi Rada školy, Sdružení rodičů a přátel školy, Volejbalový klub Lanškroun, DDM, 3. podstavova škola v Dzierzoniowie atd. kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní např.: o žáci se účastní společných akcí a setkání s polskou školou Proměna klimatu školy (tvůrčí, partnerská komunikace mezi učitelem a žákem, týmová práce, bezpečnost, tolerance k odlišnostem, školní parlament). kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní např.: o žáci se podílí na organizaci školy školní parlament, třídní samosprávy 3.4 Strategie naplňování klíčových kompetencí Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíž i kombinovaně k rozvoji všech klíčových kompetencí. Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí ve vzdělávacím procesu žáků je možno popsat následujícím způsobem. Kompetence k řešení problémů rozvíjíme zejména učením v souvislostech, to znamená, že neučíme izolovaná data jednotlivých oborů, ale u dětí vytváříme ucelený obraz světa. žáky motivujeme v co největší míře problémovými úlohami z praktického života a jsou jim předkládány takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti resp. vzdělávacích oblastí a tudíž i více přístupů k řešení problémů a dokázali svoje řešení obhájit. Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi z co největšího množství všech dostupných zdrojů informací ústních, prací s knihou, internetem, praktickými pokusy atd. Kompetence k učení rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého žáka, individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci na prožití úspěchů. Během výuky vhodně používáme kooperativní učení, klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací. Podporujeme rozvoj sebehodnocení žáků. Žáci se účastní různých soutěží a olympiád, je podněcována jejich tvořivost, ve vhodných případech umožňujeme realizovat jejich vlastní nápady. Kompetence komunikativní rozvíjíme vytvářením dostatečného prostoru pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování, v komunitních kruzích, při zpracovávání školních projektů z nejrůznějších oblastí a jejich výstupů. Učíme žáky obhajovat svůj názor, vhodnou formou argumentovat a zároveň naslouchat jiným názorům. Děti vedeme také ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli, ostatními dospělými, podporujeme komunikaci s jinými školami. Kompetence sociální a personální budujeme formami sociálního učení. Snažíme se děti zapojit do organizace činnosti školy prostřednictvím školního parlamentu. V rámci skupinového vyučování usilujme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat různé role ve skupině. Chceme je naučit základům kooperace a týmové práce. Vedeme je k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Kompetence občanské rozvíjíme hlavně učením sociálním, metodami sebepoznávání a seznamováním žáků s jejich právy, odpovědností a povinnostmi. Ve třídních kolektivech žáci Strana 15 (celkem 369)

16 společně stanoví pravidla chování. Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice, k tomuto je mimo jiné využívána spolupráce se školou v Polsku. Kompetence pracovní u žáků rozvíjíme opět formou projektové činnosti, skupinové a individuální práce. Hodnocení a sebehodnocení všech činností, které žáci provádějí, je prostředkem k uvědomění si důležitosti znalostí pracovních postupů. Žáky také vedeme k objektivnímu sebehodnocení a posouzení svých možností s reálnými při profesní orientaci. 3.5 Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) EVVO vede k pochopení komplexnosti vztahů člověka a životního prostředí. Cílem EVVO ve škole je ovlivnit myšlení a jednání žáků a uvést je do souladu s potřebami životního prostředí tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace. Vzdělávací cíle a výstupy EVVO: - zvýšení ekologického vědomí žáků - vést žáky k pochopení složitosti a komplexnosti vztahů člověka a životního prostředí - podpora žáků v aktivní účasti na ochraně a citlivém utváření životního prostředí - připravit žáky na řešení aktuálních problémů v oblastech péče o životní prostředí - působit na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu ve smyslu potřeb udržitelného rozvoje - přesvědčit žáky o potřebě ochrany vlastního zdraví - v areálu školy příkladně plnit všechny zásady správné péče o životní prostředí Opatření a postupy k zajištění EVVO ve vzdělávání všech žáků: Environmentální výchova žáků musí být v přiměřené míře součástí výuky žáků školy ve všech předmětech i ročnících, proto základní zodpovědnost si ponechává vedení školy. Zodpovědnost spočívá především ve vytváření podmínek pro EVVO, v zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v daném směru i v následné kontrole realizace programu EVVO. Naplňování jednotlivých cílů EVVO je zařazeno do učebních osnov jak pro I. stupeň, tak pro II. stupeň. Aktivitami programu jsou rozvíjeny nejen kompetence občanské a komunikativní, ale i kompetence k učení, kompetence sociální a personální. Kromě témat v učebních osnovách bude škola zajišťovat environmentální výchovu žáků i následujícími akcemi: - přímá podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentální výchově - pravidelné návštěvy středisek ekologické výchovy (Oucmanice) - ekologické vycházky spojené s poznáváním přírodního parku a oblasti Natura 2000 Lanškrounské rybníky, dokumentace oblasti - jednou za čtyři roky zorganizovat celoškolský ekoprojekt zaměřený na průřezová témata ekologické výchovy - zajistit v areálu školy důsledné třídění odpadu - pravidelné návštěvy ZOO - pravidelná účast na akcích pořádaných ke Dni Země - zřídit v areálu školy učebnu v přírodě a v průběhu několika let arboretum se základními druhy dřevin Strana 16 (celkem 369)

17 3.6 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami specifické poruchy učení Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (specifické poruchy učení) Škola poskytuje péči žákům se specifickými poruchami učení formou integrace do běžné třídy. Pro každého integrovaného žáka je na základě posudku pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního centra vypracován individuálně vzdělávací plán. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP nebo SPC, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno paní učitelky, která bude s dítětem pracovat. V reedukačních hodinách se žáky pracují jejich učitelé. Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu vychází škola vždy z konkrétní identifikace a popisu speciálních vzdělávacích potřeb. Žákům je umožněno používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, je zohledňován druh, stupeň a míra postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků. V rámci diagnostiky a případné další pomoci při vzdělávaní těchto žáků spolupracujeme s rodiči nebo zákonnými zástupci. Škola umožňuje působení asistenta pedagoga v případě potřeby a v souladu s právními předpisy. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci sociálně znevýhodnění) Při vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, a to především žáků z kulturně odlišného prostředí, bude pozornost věnována především osvojení si českého jazyka a seznámení s českým prostředím, jeho zvyklostmi a tradicemi. V případě potřeby vypracuje škola pro tyto žáky individuálně vzdělávací plány, které budou jejich potřebám maximálně vyhovovat. Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním škola zajistí individuální popř. skupinovou péči, odpovídající metody a formy práce, pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu, spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem případně s dalšími odborníky Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci sluchově a zrakově postižení) Vzdělávání žáků zrakově postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. V rámci disponibilní dotace budou realizovány podle individuálních potřeb jednotlivých žáků předměty speciální péče zejména: Strana 17 (celkem 369)

18 prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově a sluchově postižených zraková a sluchová stimulace práce s optickými pomůckami logopedická péče zdravotní tělesná výchova Rozvrh hodin a týdenní časové dotace budou jako dosud zpracovány na každý školní rok tak, aby byl naplněn učební plán daného ročníku ve spolupráci s SPC. Podle stupně postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesně postižení) Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Druhá školní budova je bezbariérová, což umožňuje integrovat i vozíčkáře Vzdělávání žáků s autismem Jedná se o žáky s lehčími formami autismu (s autistickými rysy). Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu. Učitel musí s žáky, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s takto postiženými spolužáky. Na základě posouzení SPC o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Strana 18 (celkem 369)

19 3.6.6 Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky, stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Zavést systém pochval a trestů Vzdělávání žáků s kombinovanými vadami Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. 3.7 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žáci nadaní Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování. Při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného žáka škola spolupracovat (se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců) s psychology ze sítě pedagogicko-psychologických poraden. Při vzdělávání těchto žáků se ve způsobu výuky vychází důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy), i navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v Strana 19 (celkem 369)

20 mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní uměleckou školou. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vynikáli žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Strana 20 (celkem 369)

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR 5.10.2 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

3. Co chceme a kam směřujeme

3. Co chceme a kam směřujeme 3. Co chceme a kam směřujeme 1. Základní škola má za cíl stát se vzdělávacím centrem pro žáky i v případě zájmu veřejnosti vzdělávacím centrem Meziměstí. Pro veřejnost bude poskytovat prostory, sportovní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Etická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 40. DOPLŇKOVÝ VZDĚLÁVACÍ OBOR

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 12586/2009-22 V Praze dne 16.12.2009 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk

ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

III. CHARAKTERISTIKA ŠVP

III. CHARAKTERISTIKA ŠVP III. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy První stupeň základního vzdělávání je z hlediska vývoje žáků velmi významným a didakticky specifickým stupněm vzdělávání. Zprostředkovává žákům přechod z režimově

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ Školní vzdělávací program Klíč k poznání je v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka Značka OSV 1 OSV 2 OSV 3 OSV 4 OSV 5 OSV 6 OSV 7 Tematické okruhy průřezového tématu - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více