Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3 Jana Broskvy Brno 1.2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno Městská část Brno Chrlice Chrlické nám Ředitel školy: PaedDr. Marie Vlčková 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 1.5 Kontakty: telefon: fax: http: 1

2 1.6 Úplná / neúplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1. stupeň ,20 / 2. stupeň ,75 / Celkem , Kapacita 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: Bronislava Trepešová, Mgr. Bohdan Hladký, Bc. Ivana Telecká 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník Školní vzdělávací program pro ZŠMŠ/660/2012/VLCK základní vzdělávání, Úspěch pro všechny Jiné specializace, zaměření: / 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a zaměst. školy a vlastní ostatní* žáci důchodci L 11 ŠJ - úplná / L 13 ŠJ výdejna / / / / Náhradní stravování / / / / * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 8 Přepočtení na plně zaměstnané 7,25 Školní stravování Školní kuchyně v letošním školním roce zkvalitňovala přípravu jídel a hledala nové trendy přípravy jídel s důrazem na zdravou výživu, čímž se podílela na boji proti obezitě dětí. Využívala k tomu konzultace, vaření různých firem, kteří v naší škole prezentovali své výrobky, a různé druhy školení. Školní jídelna uspořádala ochutnávku několika druhů pomazánek v budově MŠ Šromova 55 v rámci akce Bubu den. Školní kuchyně zajišťuje různé akce jako např. pobyt pěveckého sdružení Kampanela na naší škole a v neposlední řadě se podílela na prezentaci a zajištění občerstvení při pořádání Evropského dne realizovaného v rámci soutěže Evropa otevřená všem, škola otevřená všem pořádané Domem zahraničních služeb. 2

3 1.11 Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet počet dětí počet vychovatelů kapacita oddělení celkem fyz. 5 / přepoč. 3, Z činnosti ŠD: Školní družina Školní družina pracovala podle školního vzdělávacího programu Být lepší v tom, co nás baví, č. j. 835/06. V letošním roce byl v zájmovém vzdělávání kladen zvláštní důraz na dopravní, etickou, environmentální, osobnostní a sociální výchovu. Pozornost byla opět věnována BOZ s cílem udržet snižování počtu úrazů ve škole. Účastníci zájmového vzdělávání měli na výběr ze tří kroužků. Kroužek keramiky, country tanců a poznávací navštěvovalo 72 účastníků. V září kroužek country tanců vystoupil na Burčákových slavnostech. Dále se tento kroužek podílel na programu pro jubilanty Brna Chrlic a pro bývalé zaměstnance Kovolitu Modřice. Vystoupil také na plese Mezinárodní asociace žen a na Letní zámecké slavnosti v Chrlicích. Poznávací kroužek neměl své pravidelné schůzky jen ve škole, ale děti vyjížděly na výlety do centra města Brna a jeho okolí. Kalendářní rok 2012 školní družina uzavřela pořádáním každoroční akce Vánoční jarmark, kde se prezentovaly práce účastníků zájmového vzdělávání a keramického kroužku. 3

4 Spolupráce se sociálními partnery pokračovala i tento školní rok. CCS se spolupodílelo na Vánočním jarmarku a účastníci zájmového vzdělávání vystoupili pro obyvatele s vánočním programem a ke Dni matek. Během ledna až března se uskutečnily akce jako Talentmánie, maškarní country bál, turnaj v rychlé vybíjené a výtvarná soutěž na téma ilustrace pohádek. V dubnu účastníci zájmového vzdělávání navštívili galerii Skleněnka v Březině u Tišnova. Ve stejném měsíci vybraní žáci reprezentovali naši školu na obvodní olympiádě školních družin na ZŠ Jihomoravské náměstí Školní klub, který je součástí školy ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem / / fyz./ / přepoč./ / Z činnosti ŠK: 4

5 2.0 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / % fyzický Celkový počet pedagogických pracovníků 23,27/24 100/100 z toho odborně kvalifikovaných 23,27/24 100/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let a více 0 2 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 1 Pracující důchodci pobírající důchod 0 2 Celkem 4 20 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 4 Cizí jazyky 6 Umění, estetika 0 Speciální pedagogika, SVPU 10 Informatika, PC, SIPVZ 14 Společenské vědy 6 Legislativa, řízení, ekonomie 5 Sport, TV, turistika 0 Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 3 Alternativní pedagogika 0 Přírodní vědy 5 Technické vědy 0 Český jazyk a literatura 1 Zdravotnictví, BOZP, PO 0 Jiné ŠVP změny a jejich realizace 3 Celkem 57 5

6 2.4 Asistenti pedagoga Počet celkem (přepočtený/fyzický) 3,66/7 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakuje vyznamenání Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 5 1, , Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 410 průměr na jednoho žáka: 1, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium SOŠ SOU 4-leté studium 6-leté studium 8- leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9. ročník nižší ročník/5.ročník 9/1 18 Celkem Přestupy žáků mezi ZŠ 6

7 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 12 Důvody: změna bydliště Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 14 Důvody: dobré jméno školy, změna bydliště, kvalita ŠVP 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: nebyly 4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: nebyla 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: nebyly 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: nebyla 5.0 Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 5 0 Dodatečné odložení povinné školní docházky 1 0 Jiné Další údaje o škole V letošním roce již tradičně pokračoval projekt Výuka angličtiny na vybraných školách v městě Brně, díky kterému se na ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 učí žáci anglickému jazyku již od mateřské školy. Výuka probíhá formou hry za použití audiovizuálních materiálů s častým střídáním forem a metod práce. Témata, se kterými se děti postupně seznamují, jsou volena tak, aby jim byla blízká a korespondovala se ŠVP. Děti se tedy v průběhu školního roku naučí základním pozdravům, počítat do deseti, vyjmenovat základní barvy, poznat některá zvířata, vyjmenovat členy nukleární rodiny, jednoduše popsat svoje tělo, poznávat věci kolem sebe (převážně hračky) a pojmenovat základní potraviny. Děti i žáci na výuku reagují velmi pozitivně. Realizovány byly a jsou projekty vyhlášené MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích zemí na rok 2012 a 2013 Realizací projektu Úspěch pro všechny prostřednictvím inovace metod a forem výuky, v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání byla prohloubena tradice blokové výuky na druhém stupni základní školy. 7

8 Výuka v blocích Nové přístupy ke vzdělávání vycházejí z nových poznatků pedagogické psychologie a psychodidaktiky na proces učení, proto je třeba zaměřit se na průběh žákova učení. Nestačí, aby chápal jednotlivé pojmy, je zapotřebí i pochopení souvislostí. Pomocí nových metod kooperativního učení, projektového učení v rámci blokových výuk - pracují žáci víceméně samostatně. Spolupráce, učení se jeden od druhého, samostatné využívání informačních technologií zvyšuje efektivitu vzdělávání. V tomto školním roce se nám opět podařilo zrealizovat týden věnovaný výuce v blocích. Tato netradiční forma výuky proběhla ve všech třídách na II. stupni. Celkem tedy proběhly čtyři různé bloky. 6. ročník ZOO Smyslem tohoto bloku bylo zvýšit informovanost a povědomí žáků o významu biologické a živočišné rozmanitosti života na Zemi. Žáci poznali základní přírodní krajiny (ekosystémy, biomy) světa, jejich oblast, podnebí, faunu a flóru, uvědomili si ohrožení biodiverzity a tím nutnost chránit jednotlivé druhy. Pomocí internetu a encyklopedií získávali informace o zvířatech, která viděli v ZOO. Na základě údajů o původu těchto zvířat, jejich způsobu života, jejich přirozených potřebách a jejich srovnání s realitou sepsali formou úředního dopisu obžalobu z nedůstojného zacházení se zvířaty v ZOO a požadavek konkrétního řešení. Jakožto představitelé zvířat také přednesli svědectví pro i proti v tomto celém případu. Žáci vytvořili plastické modely zvířat chovaných v ZOO. Výtvarnou technikou bylo kašírování v ploše. V průběhu modulu si žáci rozšířili slovní zásobu a rozvíjeli komunikativní dovednosti nejen z českého, ale i anglického jazyka. 7. ročník Zdravá výživa Žáci se seznámili se základními složkami potravy, jejich poměru ve zdravém jídelníčku a s potravní pyramidou. Na základě získaných informací žáci hodnotili složení jídla v předložených receptech z pohledu výživové pyramidy. Dále sestavili zdravý jídelníček, včetně uplatnění znalosti ideálního množství jednotlivých porcí ve zdravé výživě. K jednomu jídlu vybranému ze sestaveného jídelníčku připravili recept s pracovním postupem, podle něhož jídlo připravili. V rámci modulu se dále seznámili s pojmem BMI, tedy indexem tělesné hmotnosti, jeho výpočtem a užitím. Všechny získané znalosti aplikovali ve fiktivním rozhovoru mezi výživovým poradcem, sportovním trenérem a nezdravě se stravujícím klientem. Na základě komplexního pohledu na téma měli žáci možnost uvědomit si zdravou výživu jako základ zdraví a plnohodnotného života. 8. ročník Napoleon Bonaparte Žáci se seznámili s významnými mezníky v životě Napoleona Bonaparte. Navázali na znalosti o Francouzské revoluci, objasnili si změny v myšlení lidí a souvislosti v období napoleonských válek. Poznali základní znaky architektury, sochařství, malířství napoleonské doby, seznámili se s dalšími významnými osobnostmi a tehdejšími názory na světadíly. Získané vědomosti uplatnili při tvorbě prezentace 8

9 v programu Microsoft Office PowerPoint. Seznámili se také s Napoleonovým tažením po Evropě. Navštívili památník Mohyla míru. Sepsali reportáž z cesty či cestovní deník. Žáci také tvořili typické ornamentální vzory, které dekorovaly ve zmíněné době především nábytek nebo budovy či dveře. Podle skutečných empírových vzorů vytvořili vlastní ornament, poté vzor zpracovali technikou vrstvení kartonu a vytvořili koláž. V průběhu modulu si žáci rozšířili slovní zásobu a rozvíjeli komunikativní dovednosti nejen z českého, ale i anglického jazyka. 9. ročník Život máme ve svých rukou Žáci si během výuky prohloubili své znalosti o lidském těle, pravidla poskytování první pomoci včetně praktického nácviku provádění život zachraňujících úkonů, získali informace o ochraně zdraví a života před vybranými nemocemi a závislostmi a vypracovali srozumitelné zásady chování s cílem zachovat člověku plnohodnotný a zdravý život se zaměřením na své vrstevníky. Dále se zabývali problematikou životního prostředí, zejména vlivu kyselých dešťů na životní prostředí a život člověka. Součástí aktivit byl i fiktivní prožitek několika let s drogou se všemi důsledky a společným vyhodnocením dopadů pro život. Žáci také získali informace o masážích a naučili se provádět masáž šíje, což si také prakticky vyzkoušeli. UNESCO - Mezinárodní rok vodní spolupráce Problematikou vody jsme se zabývali v rámci Mezinárodního roku vodní spolupráce, který pro rok 2013 vyhlásila organizace UNESCO. Projektové dny o vodě proběhly 9. a 10. května. Žáci se zajímali a pátrali, jak využíváme a hospodaříme s pitnou vodou, jak je pitná voda dostupná u nás a ve světě, jak člověk reguluje vodní toky, nebo se zaměřili na pozorování vodních ekosystémů. Celoškolní projekt završila dobrovolná finanční sbírka (Člověk v tísni Skutečný dárek) na vyvrtání studně v zemích, kde je vody nedostatek. Celkem se sešlo Kč, takže se mohla koupit nejen studna a kanystry na vodu, ale i školní potřeby, slepice a úsporná kamínka. Práce našich žáků budou prezentovány na setkání zástupců škol ASP Net UNESCO ve Valašském Meziříčí. Rok 2014 vyhlásila organizace UNESCO Mezinárodním rokem geologie. 9

10 Školní žákovský parlament V letošním školním roce realizoval školní žákovský parlament opět celoškolní akce. V říjnu 2012 proběhla na naší škole Halloween párty, na kterou zavítali kouzelníci, upíři, čarodějnice, čerti, princezny a spousta dalších pohádkových stvoření a roztomilých zvířátek. Párty byla realizována ve školní jídelně a setkala se s obrovským úspěchem u dětí i vyučujících. V prosinci 2012 navštívil ZŠ Mikuláš se svojí družinou. Společně prošli celou školu, v každé třídě si vyslechli básničku, či písničku a odměnili všechny žáky sladkostí a zlobivé uhlím. V únoru 2013 uspořádal školní žákovský parlament novou akci s názvem Valentýnská přání. Každý žák i žákyně obdrželi po jednom (někdy i více) srdíčku, na které mohli napsat vzkaz pro své kamarády, kamarádky, učitele, učitelky, zkrátka pro někoho, koho mají rádi. Srdíčka byla poté rozdána majitelům, kterým přinesla radost a vykouzlila úsměv na tváři. 10

11 Po celý rok se školní žákovský parlament podílí na rozvoji kompetencí komunikativních, pracovních a k řešení problémů u všech žáků. EVVO Plán EVVO v tomto školním roce byl převážně zaměřen na využití výchovných a vzdělávacích programů a materiálů s environmentální tematikou ve spolupráci s ekologickými centry a nadacemi. Žáci 4. ročníku se v letošním roce zapojili do projektu Od semínka k lesu. V rámci celoročního projektu získávají informace o lesním společenství, stromech a zvířatech žijících v našich lesích. Také se pokusili vypěstovat dub ze žaludu a následně si zasadí vlastní stromky v lese. Žáci druhého stupně se zúčastnili výukového programu od Rezekvítku Po proudu s řekou, který byl zaměřen na vodní toky (formování krajiny, přírodní společenstva, regulace toků). Koordinátor EVVO poskytoval vyučujícím informace, materiály a pomůcky pro výuku - Krabice plná vody, časopisy, metodické listy, materiály k dopravní výchově, zkompletoval badatelské batůžky pro terénní výuku. 11

12 Bezpečné Chrlice Cílem projektu školy a vlastně celého grantového programu Na Zelenou Nadace Partnerství je zlepšit dopravní situaci v okolí škol a seznámit děti s problematikou silničního provozu. Do mapování cest do školy se zapojily jak děti ze základní školy, tak ze školy mateřské. Dále z projektu byly zakoupeny hry s dopravní tematikou a spolufinancována brána, která slouží mj. k zabezpečení úschovy kol. Dalším výstupem projektu je zpracování školního plánu mobility. Tento plán představuje strategický dokument školy, který vzešel z dotazníkového šetření. Školní plán mobility si stanovil tyto cíle: zvýšení dopravní gramotnosti žáků, spolupráce s odbornou veřejností na zlepšení dopravní situace, umožnění dojíždění na kole do školy a ze školy a vytvoření podmínek pro uložení kol a podpora udržitelné mobility a zdravého životního stylu. Projektant Adolf Jebavý z projekční kanceláře ADOS pak zpracoval studii řešení jednotlivých nebezpečných míst. Ve výsledku navrhl řešení téměř pro celé Chrlice. Všechny problémy samozřejmě nemají jednoduchá řešení, v dopravní studii ale škola získala návrhy na řešení těch, u kterých se je podařilo projektantovi a pracovní skupině najít. Žáci žákovského parlamentu předali hotovou studii slavnostně paní starostce Bc. Ivaně Telecké ve čtvrtek 28. listopadu. Paní starostka přislíbila, že se jednotlivými návrhy bude městská část zabývat a hledat cesty na jejich realizaci. Další akce a aktivity, které v rámci EVVO proběhly: - Recyklohraní třídění starých baterií a elektroodpadu - Den bez aut - Den Země - Sběr starého papíru - Spolupráce s organizacemi: Lipka, Rezekvítek, Ekocentrum Brno, Na Zemi - ITV pro 7. ročníky -Týdenní výuka ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání - Rychta - Dny třídního učitele 12

13 Evropský den Naše škola se zapojila do soutěže Evropa otevřená všem, škola otevřená všem pořádané Domem zahraničních služeb a byla vybrána k pořádání Evropského dne, který připadl na Projektový den byl spojen se dnem otevřených dveří pro širokou veřejnost. Během dopoledního vyučování si žáci v jednotlivých třídách připravili prezentace o zemích EU a ty byly v průběhu odpoledního programu vystaveny v prostorách školy. Odpoledne byla škola otevřena všem zájemcům ze strany široké veřejnosti. Den otevřených dveří probíhal netradiční formou, a to soutěže rodin s dětmi. Součástí projektového dne byl krátký seminář vedený lektorem Domu zahraničních služeb, který seznámil všechny účastníky s programem celoživotního učení. Na závěr programu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání hlavních cen. 13

14 Školní projekt Velký a malý kamarád V letošním školním roce byl zahájen projekt Velký a malý kamarád. Jedná se o spolupráci žáků 9. ročníků s nováčky ve škole prvňáčky. Každý deváťák má na starosti jednoho nebo více prvňáčků, kterým na začátku školního roku pomáhá s orientací ve škole, chystáním pomůcek na první vyučovací hodinu, komunikuje s rodiči, a stává se tak jeho garantem. V průběhu školního roku spolupráce pokračuje a velcí a malí kamarádi se setkávají na mnoha vydařených školních akcích. Náš cíl usnadnit dětem zahájení školní docházky a v dospívajících vzbudit pocit odpovědnosti byl prostřednictvím tohoto projektu velmi dobře naplněn. Hasík - oficiálního preventivního programu Hasičského záchranného sboru ČR, zastoupeného Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje se zúčastnili žáci 2. a 6. ročníku. Program Hasík je součástí minimálního preventivního programu školy. Ovoce do škol v rámci projektu obdrží žáci ročníku minimálně jednou měsíčně čerstvé ovoce a zeleninu, případně balené ovocné a zeleninové šťávy. 14

15 Evaluace Testování ICILS Testování ICILS si kladlo za cíl zmapovat rozdíly v dosažené úrovni počítačové a informační gramotnosti nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale i v rámci těchto zemí (např. mezi jednotlivými kraji, druhy škol, mezi chlapci a dívkami). Na ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 se testování ICILS zúčastnilo 25 žáků a 14 učitelů ve dnech a Pro žáky byly připraveny dva třicetiminutové testové moduly s úlohami zasazenými do simulovaného počítačového prostředí. Kromě toho žáci odpovídali na otázky žákovského dotazníku. Testové moduly ověřovaly znalosti a dovednosti žáků, vyhledávání informací, sdílení informací, práce s dokumenty a editory. Součástí testování bylo také zapojení ředitelů škol, učitelů testovaných žáků a koordinátorů ICT. Pro ně byly připraveny online dotazníky sledující např. dostupnost vybavení ICT ve škole, využívání ICT při výuce či vzdělávání učitelů v oblasti ICT. Testování na naší škole proběhlo bez technických závad. V květnu bezproblémově proběhla druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků vzdělávání na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol pokračoval Ústav výzkumu rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy ve výzkumu, jenž je součástí projektu Centrum základního výzkumu školního vzdělávání, jehož záměrem je prohloubit poznávání stavu a procesů, jež ve školním vzdělávání dnes probíhají. K základním cílům výzkumu patří rovněž srovnání vývoje v českém školství v průběhu posledních let. V průběhu celého školního roku byla sledována oblast průběh vzdělávání a soustřeďovali jsme se na podmínky vzdělávání. Učitelé využívají 5 interaktivních tabulí, dataprojektory audio techniku a výpočetní techniku, která je postupně a smysluplně obnovována. Daná zjištění byla využita i při úpravách učebního plánu ve školním vzdělávacím programu. Akce a soutěže trivia: Akce všech tříd TRIVIA Tancuj s krtkem preventivní program nadace Krtek Den TU, podzimní cvičení se zaměřením na dopravní a tělesnou výchovu Dopravní výchova Městská policie Brno, 3 výukové lekce III. A, III. B výchovně vzdělávací koncert cimbálové kapely Réva Zdravá pětka nadační fond Albert, zaměření na zdravou výživu I. A, I. B, II. A, II. B Den bez aut zaměření na ekologickou a dopravní výchovu II. A, II. B Den TU, vycházka, soutok řeky Svratky a Svitav, proměny podzimní přírody Den Země soutěžní dopoledne na školní zahradě, I. A, I. B Den TU vánoční besídky ve třídách Pohár ředitelky školy, tělesná zdatnost žáků, hřiště, tělocvična, pohár získala I. A Veselé zoubky preventivní program ve spolupráci s dm drogerií, I. A, I. B 15

16 Sama doma prevence kriminality a rizikového chování dětí, Městská policie Brno, III. A, III. B Den TU - Velikonoční dílny I. A, I. B, II. A, II. B, jarní a velikonoční výstava III. A, III. B Hasík, preventivní program HSZ ČR, II. A, II. B, ukázka techniky pro všechny třídy divadelní představení Mrazík, Čert a Káča, Kráska a netvor, O Popelce divadlo B. Polívky Seiferos výukový program ze života dravců a sov školní jednodenní výlet ZOO Lešná, I. A, I. B, II. A, II. B školní jednodenní výlet Strážnice, ZOO Hodonín, Baťův kanál, III. A, III. B Evropský den Poznej Evropu všemi smysly Kinderiáda regionální atletická soutěž vybraní žáci 2. a 3. ročníku Plavecký výcvik v rámci TV, I. pololetí III. třídy, II. pololetí II. třídy Matematická miniolympiáda, kategorie Cvrček, II. a III. třídy projekt Hranice a její prolínání, čtyři dvouhodinové bloky, II. A, II. B, III. B projekt UNESCO Mezinárodní rok vodní spolupráce projekt Velký a malý kamarád I. A, I. B, IX. A, IX. B (seznámení, hry, vánoční setkání, výtvarné dílny, ukončení školního roku hry a soutěže) Spolupráce s MŠ: návštěva dětí nastupujících do prvních ročníků, ukázka výuky, třída I. B, I. A spolupráce pedagogů při rozdělení žáků do budoucích prvních tříd Soutěže, umístění v městském kole: Speciální olympiáda pro žáky s dys. poruchami, 3 žáci 3. ročníku se umístili na 2. místě 16

17 Akce a soutěže II. období: Účast na celoškolních akcích: Tancuj s krtkem - vystoupení taneční skupiny v tělocvičně školy Podzimní cvičení v přírodě Den TU Cimbálová muzika Réva - výchovný koncert v tělocvičně školy Seiferos ukázka výcviku dravců na hřišti SK Chrlice Projektové dny UNESCO Mezinárodní rok vodní spolupráce Koncert pěveckého sboru ZŠ v Ústavu sociální péče v Chrlicích Pohár ředitelky školy sportovní den Projekt Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Akce 4. ročníku: Moravská vesnička prohlídka expozice, procházka historickým Brnem Den TU Čítárna u čerta (Brněnské pověsti) Empík cyklista (dopravní soutěž MP Brno) 3 bloky teoretické přípravy, praktické jízdy na dopravním hřišti při ZŠ Horácké náměstí, vyhodnocení soutěže na velodromu v Brně Den TU Vánoční besídky ve třídách Projekt Od semínka k lesu s Motorolou ve spolupráci s Rezekvítkem Divadelní představení Malované na skle Den TU Špilberk, prohlídka expozice o historii Brna, návštěva dětské dílny Školní výlet Pernštejn, Draxmoor (strašidelný zámek v Dolní Rožínce) Co se nám podařilo ve 4. ročníku: Aktivovat žáky k účasti v různých soutěžích Realizovat environmentální projekt ve spolupráci s Rezekvítkem Od semínka k lesu s Motorolou Motivovat děti k zájmu o poezii, na solidní úrovni proběhla třídní kola i školní kolo recitačních soutěží Zima a Jaro a literární soutěž Zlepšit klima třídy, podporovat ve třídách kooperativní učení Rozvíjet kamarádské vztahy mezi žáky ve třídě i vztahy mezi třídami v ročníku Vést děti k vedení žákovských i předmětových portfolií Akce 5. ročníku: Den TU - Špilberk, expozice o historii Brna (5. A), Bongo (5. B) Návštěva hvězdárny a planetária Divadelní představení třídy 5. B Popelka v tělocvičně školy Den TU vánoční besídky ve třídách Gotika, život rytířů výukový program v tělocvičně školy Divadelní představení Kytice 17

18 Den TU velikonoční výstava na Špilberku Škola v přírodě v Jedovnicích Co se nám podařilo v 5. ročníku: Motivovat děti k zájmu o poezii, na solidní úrovni proběhla třídní kola i školní kolo recitačních soutěží Zima a Jaro a literární soutěž Podporovat děti v dramatické výchově pohádka Popelka (5. B) Zařazovat do výuky skupinovou práci, rozvíjet kooperativní učení Rozvíjet kamarádské vztahy mezi žáky ve třídě i vztahy mezi třídami v ročníku Aktivovat žáky k účasti v různých soutěžích Vést děti k vedení žákovských i předmětových portfolií Realizovat školu v přírodě Soutěže žáků 4. a 5. ročníku: Recitační soutěž Zima Soutěž ve vybíjené smíšených družstev na ZŠ Pavlovská Mateso matematická soutěž pro žáky 5. ročníku (školní kolo, městské kolo) Klokánek matematická soutěž Matematická miniolympiáda žáků 4. ročníku - školní kolo, městské kolo (Svatopluk Raška ze 4. B 6. místo) McDonald s Cup fotbalový turnaj žáků na ZŠ Janouškova Kinderiáda regionální atletická soutěž Literární soutěž Labyrint Echelidor zážitková hra týmů žáků 4. ročníku na ZŠ Kuldova Soutěž hlídek mladých zdravotníků (2. místo a 4. místo v městském kole) Speciální olympiáda pro žáky s dys. poruchami na ZŠ Bosonožská (9. místo) Recitační soutěž Jaro Empík cyklista (celoměstská soutěž žáků 4. ročníku Julie Šenkyříková a Lukáš Hromek ze 4. B byli oceněni mezi nejlepšími jednotlivci města Brna) 18

19 Akce a soutěže III. Období: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Od letošního školního roku je ve škole podporována a postupně zařazována do jednotlivých nejazykových předmětů nebo jejich součástí metoda CLIL Content and Language Integrated Lerning typ bilingvního vzdělávání, který se zaměřuje na integraci výuky cizího jazyka a dalšího školního předmětu. V letošním školním roce zejména pracovní činnosti, fyzika, ale také ve vhodných situacích v předmětech 1. třídy. Metoda rozvíjí systematicky schopnost žáků komunikovat o daném obsahu v českém i anglickém jazyce. V září se již tradičně konal Evropský den jazyků. Smyslem této aktivity bylo upozornit žáky na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství jazyků, které se v Evropě používají, a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání. V prosinci byl pro žáky 2. stupně zorganizován poznávací zájezd do Vídně. Žáci nejen poznali zajímavá místa a památky, ale měli možnost nakoupit vánoční dárky a ochutnat vídeňské speciality a současně si ověřit své jazykové znalosti. 19

20 V květnu měli žáci díky pětidennímu poznávacímu zájezdu možnost seznámit se s krásami Holandska. Žáci navštívili výrobnu sýrů a dřeváků, přímořské lázně s podmořským světem, větrné mlýny. Projížďkou na chrachtech výletníci nasáli atmosféru Amsterodamu. Po celý pobyt žáci procvičovali anglický a německý jazyk. I nadále se žáci v rámci vyučovacích hodin věnovali četbě knih v originále. V letošním školním roce se naši žáci opět na II. stupni zúčastnili několika soutěží v anglickém jazyce. Soutěže English Jungle se zúčastnili žáci 1. stupně s velmi dobrými výsledky v první polovině zúčastněných. V konverzační soutěži Sportuj, uč se anglicky a dobudeš svět! žákyně 5. ročníků obdržely diplom za účast. V městském kole olympiády v anglickém jazyce se Teodor Hybský umístil v první desítce. 20

21 Od září 2012 byla žákům nabídnuta široká škála kroužků angličtiny, a to už od prvních ročníků. Anglický jazyk byl rozvíjen převážně dle přímé a komunikativní metody. Žáci si rozšířili slovní zásobu a učili se jazyk správě používat v typických konverzačních situacích. Český jazyk Žáci již tradičně svými pracemi uctili den památky holocaustu a žáci 9. ročníků se s těžkým osudem Židů seznámili prostřednictvím netradičního představení Židovka, aneb Žonglování se životem. Návštěva divadelního představení Limonádový Joe ročníků. V letošním školním roce se žáci II. stupně opět zúčastnili školního kola olympiády v českém jazyce. Matematika a její aplikace Matematický klokan Již tradičně se naše škola zapojila se do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Letošní ročník se uskutečnil a zúčastnilo se ho 256 žáků naší školy. Žáci soutěžili ve čtyřech kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. Mezi nejlepší řešitele patří: Tomáš Měntiel z III. A (cvrček), Svatopluk Raška z IV. B (klokánek), Pavel Kubeš z VII. B (benjamín) a Lukáš Volánka z VIII. B (kadet). Přírodní vědy Integrovaná terénní výuka KRÁSENSKO Na ITV si žáci 7. Ročníku prohloubili znalosti z biologie a zeměpisu, učili se poznávat různé druhy hmyzu, ptáky, horniny, byliny i dřeviny. Naučili se zacházet s nářadím na odchyt některých živočichů, určovali podle klíčů hmyz a rostliny. Procvičili si práci s mapou v terénu. Samostatně zpracovávali vlastní projekty. 21

22 Oslava 175. výročí narození Ernsta Macha v Chrlicích Městská část Brno-Chrlice ve spolupráci se ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 uspořádala dne 28. února 2013 setkání u příležitosti 175. výročí narození Ernsta Macha. Setkání se uskutečnilo ve společenském sále Centra sociálních služeb v Brně Chrlicích za účasti RNDr. Martina Černohorského a jeho kolegů z Masarykovy Univerzity, představitelů městské části, žáků školy a veřejnosti. Ernst Mach se v areálu zámku narodil a následně byl v tuřanském kostele pokřtěn. Dlouhou dobu byl u nás opomíjen, ale jeho dílo ve světě žilo jako součást letectví i teoretické fyziky, mechaniky a kosmologie. Je největším fyzikem, který v 19. století působil v českých zemích. Světovou proslulost získal svými průkopnickými pracemi především ve fyzice a filosofii, ale také ve fyziologii a psychologii. Jeho jménem je označena řada fyzikálních veličin a pojmů jako je Machovo číslo, Machův vlnostroj, Machův kužel, Machův úhel. Žáci volitelného předmětu Praktika z fyziky ze ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 představili Ernsta Macha v krátké prezentaci a zábavném vědomostním kvízu o jeho životě a díle. Odborníci z Masarykovy Univerzity všechny přítomné zaujali ukázkami vybraných experimentů. Podrobnější výklad byl věnován pamětním deskám z let 1938 a 1988 a reliéfu z roku 2008 odhaleného před pěti lety v rámci Brněnských dnů Ernsta Macha. Biologická olympiáda Účast v soutěži Biologická olympiáda má na naší škole již dlouholetou tradici. V letošním školním roce se do ní zapojilo 34 žáků tříd s velmi pěknými výsledky. V kategoriích D (6. 7. třídy) a C (8. 9. tříd) žáky čekal test znalostí, laboratorní úkol a praktické poznávání rostlin a živočichů. Ve školním kole kategorie D se na 1. místě umístila Linda Kvardová (VII. A), na druhém místě Koláček Václav z téže třídy, na třetím místě Táňa Klodwigová (VII. B). V městském kole soutěže úspěšně reprezentovala školu Linda Kvardová, která se umístila na pěkném 22. místě ze 45 žáků brněnských základních škol a víceletých gymnázií. V kategorii C skončila na 1. místě Alžběta Duchoňová z IX. B, na 2. místě Nikola Dvořáková (VIII. B) a na třetím místě Jana Valentová (IX. B). První dvě žákyně výborně reprezentovaly školu v městském kole. Alžběta Duchoňová se umístila ve 22

Výroční zpráva školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3 Jana Broskvy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Brno září 2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Brno září 2013 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Část I. Základní charakteristika školy 1.0 Základní charakteristika školy: škola s běžnými třídami od

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Základní charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 (dále jen škola) je

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Brno říjen 2011 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Vypracovali: Mgr. Olga Bauerová Mgr. Hana Sedláková PaedDr. Jiřina Hlaváčová Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Alena Štěpánková Mgr. Jan Bláha Naděžda Nováková Mgr. Ondřej

Více

školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a

školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Otevřená, je školou neúplnou, bezbariérovou, pouze pro žáky 1. stupně, která

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Brno září 2012 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám.

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Kneslova 28, 618 00 Brno Tel.: 548425710-13 Tel./fax.: 548531575 E-mail.: sekretariat@zskneslova.cz http://www.zskneslova.cz IČO 49466321 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Výroční zpráva školní rok 202/203 Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9.0 Základní charakteristika školy. Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Brno,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školní rok 2010 / 2011 Výroční zpráva školní rok 200 / 20 Základní škola a Mateřská škola Brno.0 Základní charakteristika školy Blažkova 9, 638 00 Brno. Název právnické osoby vykonávající činnost školy:.2 Zřizovatel školy: ÚMČ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008 / 2009. Brno, 10. 9. 2009. Zpracovala: Mgr. Eva Baráková

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008 / 2009. Brno, 10. 9. 2009. Zpracovala: Mgr. Eva Baráková Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008 / 2009 Brno, 10. 9. 2009 Zpracovala: Mgr. Eva Baráková 1 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Základní škola Brno. Bakalovo nábřeží 8

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Základní škola Brno. Bakalovo nábřeží 8 Výroční zpráva školní rok 29/21 Základní škola Brno Bakalovo nábřeží 8 1. Základní charakteristika školy Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků a s výukou některých předmětů v cizím jazyce 1.1

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Předkládá: Mgr. Olga Bauerová www.zsjihomoravske.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 203/204 Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9.0 Základní charakteristika školy. Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Brno,

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Novoměstská 21 IČ

Více