Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3 Jana Broskvy Brno 1.2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno Městská část Brno Chrlice Chrlické nám Ředitel školy: PaedDr. Marie Vlčková 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 1.5 Kontakty: telefon: fax: http: 1

2 1.6 Úplná / neúplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1. stupeň ,20 / 2. stupeň ,75 / Celkem , Kapacita 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: Bronislava Trepešová, Mgr. Bohdan Hladký, Bc. Ivana Telecká 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník Školní vzdělávací program pro ZŠMŠ/660/2012/VLCK základní vzdělávání, Úspěch pro všechny Jiné specializace, zaměření: / 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a zaměst. školy a vlastní ostatní* žáci důchodci L 11 ŠJ - úplná / L 13 ŠJ výdejna / / / / Náhradní stravování / / / / * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 8 Přepočtení na plně zaměstnané 7,25 Školní stravování Školní kuchyně v letošním školním roce zkvalitňovala přípravu jídel a hledala nové trendy přípravy jídel s důrazem na zdravou výživu, čímž se podílela na boji proti obezitě dětí. Využívala k tomu konzultace, vaření různých firem, kteří v naší škole prezentovali své výrobky, a různé druhy školení. Školní jídelna uspořádala ochutnávku několika druhů pomazánek v budově MŠ Šromova 55 v rámci akce Bubu den. Školní kuchyně zajišťuje různé akce jako např. pobyt pěveckého sdružení Kampanela na naší škole a v neposlední řadě se podílela na prezentaci a zajištění občerstvení při pořádání Evropského dne realizovaného v rámci soutěže Evropa otevřená všem, škola otevřená všem pořádané Domem zahraničních služeb. 2

3 1.11 Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet počet dětí počet vychovatelů kapacita oddělení celkem fyz. 5 / přepoč. 3, Z činnosti ŠD: Školní družina Školní družina pracovala podle školního vzdělávacího programu Být lepší v tom, co nás baví, č. j. 835/06. V letošním roce byl v zájmovém vzdělávání kladen zvláštní důraz na dopravní, etickou, environmentální, osobnostní a sociální výchovu. Pozornost byla opět věnována BOZ s cílem udržet snižování počtu úrazů ve škole. Účastníci zájmového vzdělávání měli na výběr ze tří kroužků. Kroužek keramiky, country tanců a poznávací navštěvovalo 72 účastníků. V září kroužek country tanců vystoupil na Burčákových slavnostech. Dále se tento kroužek podílel na programu pro jubilanty Brna Chrlic a pro bývalé zaměstnance Kovolitu Modřice. Vystoupil také na plese Mezinárodní asociace žen a na Letní zámecké slavnosti v Chrlicích. Poznávací kroužek neměl své pravidelné schůzky jen ve škole, ale děti vyjížděly na výlety do centra města Brna a jeho okolí. Kalendářní rok 2012 školní družina uzavřela pořádáním každoroční akce Vánoční jarmark, kde se prezentovaly práce účastníků zájmového vzdělávání a keramického kroužku. 3

4 Spolupráce se sociálními partnery pokračovala i tento školní rok. CCS se spolupodílelo na Vánočním jarmarku a účastníci zájmového vzdělávání vystoupili pro obyvatele s vánočním programem a ke Dni matek. Během ledna až března se uskutečnily akce jako Talentmánie, maškarní country bál, turnaj v rychlé vybíjené a výtvarná soutěž na téma ilustrace pohádek. V dubnu účastníci zájmového vzdělávání navštívili galerii Skleněnka v Březině u Tišnova. Ve stejném měsíci vybraní žáci reprezentovali naši školu na obvodní olympiádě školních družin na ZŠ Jihomoravské náměstí Školní klub, který je součástí školy ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem / / fyz./ / přepoč./ / Z činnosti ŠK: 4

5 2.0 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / % fyzický Celkový počet pedagogických pracovníků 23,27/24 100/100 z toho odborně kvalifikovaných 23,27/24 100/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let a více 0 2 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 1 Pracující důchodci pobírající důchod 0 2 Celkem 4 20 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 4 Cizí jazyky 6 Umění, estetika 0 Speciální pedagogika, SVPU 10 Informatika, PC, SIPVZ 14 Společenské vědy 6 Legislativa, řízení, ekonomie 5 Sport, TV, turistika 0 Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 3 Alternativní pedagogika 0 Přírodní vědy 5 Technické vědy 0 Český jazyk a literatura 1 Zdravotnictví, BOZP, PO 0 Jiné ŠVP změny a jejich realizace 3 Celkem 57 5

6 2.4 Asistenti pedagoga Počet celkem (přepočtený/fyzický) 3,66/7 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakuje vyznamenání Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 5 1, , Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 410 průměr na jednoho žáka: 1, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium SOŠ SOU 4-leté studium 6-leté studium 8- leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9. ročník nižší ročník/5.ročník 9/1 18 Celkem Přestupy žáků mezi ZŠ 6

7 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 12 Důvody: změna bydliště Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 14 Důvody: dobré jméno školy, změna bydliště, kvalita ŠVP 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: nebyly 4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: nebyla 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: nebyly 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: nebyla 5.0 Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 5 0 Dodatečné odložení povinné školní docházky 1 0 Jiné Další údaje o škole V letošním roce již tradičně pokračoval projekt Výuka angličtiny na vybraných školách v městě Brně, díky kterému se na ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 učí žáci anglickému jazyku již od mateřské školy. Výuka probíhá formou hry za použití audiovizuálních materiálů s častým střídáním forem a metod práce. Témata, se kterými se děti postupně seznamují, jsou volena tak, aby jim byla blízká a korespondovala se ŠVP. Děti se tedy v průběhu školního roku naučí základním pozdravům, počítat do deseti, vyjmenovat základní barvy, poznat některá zvířata, vyjmenovat členy nukleární rodiny, jednoduše popsat svoje tělo, poznávat věci kolem sebe (převážně hračky) a pojmenovat základní potraviny. Děti i žáci na výuku reagují velmi pozitivně. Realizovány byly a jsou projekty vyhlášené MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích zemí na rok 2012 a 2013 Realizací projektu Úspěch pro všechny prostřednictvím inovace metod a forem výuky, v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání byla prohloubena tradice blokové výuky na druhém stupni základní školy. 7

8 Výuka v blocích Nové přístupy ke vzdělávání vycházejí z nových poznatků pedagogické psychologie a psychodidaktiky na proces učení, proto je třeba zaměřit se na průběh žákova učení. Nestačí, aby chápal jednotlivé pojmy, je zapotřebí i pochopení souvislostí. Pomocí nových metod kooperativního učení, projektového učení v rámci blokových výuk - pracují žáci víceméně samostatně. Spolupráce, učení se jeden od druhého, samostatné využívání informačních technologií zvyšuje efektivitu vzdělávání. V tomto školním roce se nám opět podařilo zrealizovat týden věnovaný výuce v blocích. Tato netradiční forma výuky proběhla ve všech třídách na II. stupni. Celkem tedy proběhly čtyři různé bloky. 6. ročník ZOO Smyslem tohoto bloku bylo zvýšit informovanost a povědomí žáků o významu biologické a živočišné rozmanitosti života na Zemi. Žáci poznali základní přírodní krajiny (ekosystémy, biomy) světa, jejich oblast, podnebí, faunu a flóru, uvědomili si ohrožení biodiverzity a tím nutnost chránit jednotlivé druhy. Pomocí internetu a encyklopedií získávali informace o zvířatech, která viděli v ZOO. Na základě údajů o původu těchto zvířat, jejich způsobu života, jejich přirozených potřebách a jejich srovnání s realitou sepsali formou úředního dopisu obžalobu z nedůstojného zacházení se zvířaty v ZOO a požadavek konkrétního řešení. Jakožto představitelé zvířat také přednesli svědectví pro i proti v tomto celém případu. Žáci vytvořili plastické modely zvířat chovaných v ZOO. Výtvarnou technikou bylo kašírování v ploše. V průběhu modulu si žáci rozšířili slovní zásobu a rozvíjeli komunikativní dovednosti nejen z českého, ale i anglického jazyka. 7. ročník Zdravá výživa Žáci se seznámili se základními složkami potravy, jejich poměru ve zdravém jídelníčku a s potravní pyramidou. Na základě získaných informací žáci hodnotili složení jídla v předložených receptech z pohledu výživové pyramidy. Dále sestavili zdravý jídelníček, včetně uplatnění znalosti ideálního množství jednotlivých porcí ve zdravé výživě. K jednomu jídlu vybranému ze sestaveného jídelníčku připravili recept s pracovním postupem, podle něhož jídlo připravili. V rámci modulu se dále seznámili s pojmem BMI, tedy indexem tělesné hmotnosti, jeho výpočtem a užitím. Všechny získané znalosti aplikovali ve fiktivním rozhovoru mezi výživovým poradcem, sportovním trenérem a nezdravě se stravujícím klientem. Na základě komplexního pohledu na téma měli žáci možnost uvědomit si zdravou výživu jako základ zdraví a plnohodnotného života. 8. ročník Napoleon Bonaparte Žáci se seznámili s významnými mezníky v životě Napoleona Bonaparte. Navázali na znalosti o Francouzské revoluci, objasnili si změny v myšlení lidí a souvislosti v období napoleonských válek. Poznali základní znaky architektury, sochařství, malířství napoleonské doby, seznámili se s dalšími významnými osobnostmi a tehdejšími názory na světadíly. Získané vědomosti uplatnili při tvorbě prezentace 8

9 v programu Microsoft Office PowerPoint. Seznámili se také s Napoleonovým tažením po Evropě. Navštívili památník Mohyla míru. Sepsali reportáž z cesty či cestovní deník. Žáci také tvořili typické ornamentální vzory, které dekorovaly ve zmíněné době především nábytek nebo budovy či dveře. Podle skutečných empírových vzorů vytvořili vlastní ornament, poté vzor zpracovali technikou vrstvení kartonu a vytvořili koláž. V průběhu modulu si žáci rozšířili slovní zásobu a rozvíjeli komunikativní dovednosti nejen z českého, ale i anglického jazyka. 9. ročník Život máme ve svých rukou Žáci si během výuky prohloubili své znalosti o lidském těle, pravidla poskytování první pomoci včetně praktického nácviku provádění život zachraňujících úkonů, získali informace o ochraně zdraví a života před vybranými nemocemi a závislostmi a vypracovali srozumitelné zásady chování s cílem zachovat člověku plnohodnotný a zdravý život se zaměřením na své vrstevníky. Dále se zabývali problematikou životního prostředí, zejména vlivu kyselých dešťů na životní prostředí a život člověka. Součástí aktivit byl i fiktivní prožitek několika let s drogou se všemi důsledky a společným vyhodnocením dopadů pro život. Žáci také získali informace o masážích a naučili se provádět masáž šíje, což si také prakticky vyzkoušeli. UNESCO - Mezinárodní rok vodní spolupráce Problematikou vody jsme se zabývali v rámci Mezinárodního roku vodní spolupráce, který pro rok 2013 vyhlásila organizace UNESCO. Projektové dny o vodě proběhly 9. a 10. května. Žáci se zajímali a pátrali, jak využíváme a hospodaříme s pitnou vodou, jak je pitná voda dostupná u nás a ve světě, jak člověk reguluje vodní toky, nebo se zaměřili na pozorování vodních ekosystémů. Celoškolní projekt završila dobrovolná finanční sbírka (Člověk v tísni Skutečný dárek) na vyvrtání studně v zemích, kde je vody nedostatek. Celkem se sešlo Kč, takže se mohla koupit nejen studna a kanystry na vodu, ale i školní potřeby, slepice a úsporná kamínka. Práce našich žáků budou prezentovány na setkání zástupců škol ASP Net UNESCO ve Valašském Meziříčí. Rok 2014 vyhlásila organizace UNESCO Mezinárodním rokem geologie. 9

10 Školní žákovský parlament V letošním školním roce realizoval školní žákovský parlament opět celoškolní akce. V říjnu 2012 proběhla na naší škole Halloween párty, na kterou zavítali kouzelníci, upíři, čarodějnice, čerti, princezny a spousta dalších pohádkových stvoření a roztomilých zvířátek. Párty byla realizována ve školní jídelně a setkala se s obrovským úspěchem u dětí i vyučujících. V prosinci 2012 navštívil ZŠ Mikuláš se svojí družinou. Společně prošli celou školu, v každé třídě si vyslechli básničku, či písničku a odměnili všechny žáky sladkostí a zlobivé uhlím. V únoru 2013 uspořádal školní žákovský parlament novou akci s názvem Valentýnská přání. Každý žák i žákyně obdrželi po jednom (někdy i více) srdíčku, na které mohli napsat vzkaz pro své kamarády, kamarádky, učitele, učitelky, zkrátka pro někoho, koho mají rádi. Srdíčka byla poté rozdána majitelům, kterým přinesla radost a vykouzlila úsměv na tváři. 10

11 Po celý rok se školní žákovský parlament podílí na rozvoji kompetencí komunikativních, pracovních a k řešení problémů u všech žáků. EVVO Plán EVVO v tomto školním roce byl převážně zaměřen na využití výchovných a vzdělávacích programů a materiálů s environmentální tematikou ve spolupráci s ekologickými centry a nadacemi. Žáci 4. ročníku se v letošním roce zapojili do projektu Od semínka k lesu. V rámci celoročního projektu získávají informace o lesním společenství, stromech a zvířatech žijících v našich lesích. Také se pokusili vypěstovat dub ze žaludu a následně si zasadí vlastní stromky v lese. Žáci druhého stupně se zúčastnili výukového programu od Rezekvítku Po proudu s řekou, který byl zaměřen na vodní toky (formování krajiny, přírodní společenstva, regulace toků). Koordinátor EVVO poskytoval vyučujícím informace, materiály a pomůcky pro výuku - Krabice plná vody, časopisy, metodické listy, materiály k dopravní výchově, zkompletoval badatelské batůžky pro terénní výuku. 11

12 Bezpečné Chrlice Cílem projektu školy a vlastně celého grantového programu Na Zelenou Nadace Partnerství je zlepšit dopravní situaci v okolí škol a seznámit děti s problematikou silničního provozu. Do mapování cest do školy se zapojily jak děti ze základní školy, tak ze školy mateřské. Dále z projektu byly zakoupeny hry s dopravní tematikou a spolufinancována brána, která slouží mj. k zabezpečení úschovy kol. Dalším výstupem projektu je zpracování školního plánu mobility. Tento plán představuje strategický dokument školy, který vzešel z dotazníkového šetření. Školní plán mobility si stanovil tyto cíle: zvýšení dopravní gramotnosti žáků, spolupráce s odbornou veřejností na zlepšení dopravní situace, umožnění dojíždění na kole do školy a ze školy a vytvoření podmínek pro uložení kol a podpora udržitelné mobility a zdravého životního stylu. Projektant Adolf Jebavý z projekční kanceláře ADOS pak zpracoval studii řešení jednotlivých nebezpečných míst. Ve výsledku navrhl řešení téměř pro celé Chrlice. Všechny problémy samozřejmě nemají jednoduchá řešení, v dopravní studii ale škola získala návrhy na řešení těch, u kterých se je podařilo projektantovi a pracovní skupině najít. Žáci žákovského parlamentu předali hotovou studii slavnostně paní starostce Bc. Ivaně Telecké ve čtvrtek 28. listopadu. Paní starostka přislíbila, že se jednotlivými návrhy bude městská část zabývat a hledat cesty na jejich realizaci. Další akce a aktivity, které v rámci EVVO proběhly: - Recyklohraní třídění starých baterií a elektroodpadu - Den bez aut - Den Země - Sběr starého papíru - Spolupráce s organizacemi: Lipka, Rezekvítek, Ekocentrum Brno, Na Zemi - ITV pro 7. ročníky -Týdenní výuka ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání - Rychta - Dny třídního učitele 12

13 Evropský den Naše škola se zapojila do soutěže Evropa otevřená všem, škola otevřená všem pořádané Domem zahraničních služeb a byla vybrána k pořádání Evropského dne, který připadl na Projektový den byl spojen se dnem otevřených dveří pro širokou veřejnost. Během dopoledního vyučování si žáci v jednotlivých třídách připravili prezentace o zemích EU a ty byly v průběhu odpoledního programu vystaveny v prostorách školy. Odpoledne byla škola otevřena všem zájemcům ze strany široké veřejnosti. Den otevřených dveří probíhal netradiční formou, a to soutěže rodin s dětmi. Součástí projektového dne byl krátký seminář vedený lektorem Domu zahraničních služeb, který seznámil všechny účastníky s programem celoživotního učení. Na závěr programu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání hlavních cen. 13

14 Školní projekt Velký a malý kamarád V letošním školním roce byl zahájen projekt Velký a malý kamarád. Jedná se o spolupráci žáků 9. ročníků s nováčky ve škole prvňáčky. Každý deváťák má na starosti jednoho nebo více prvňáčků, kterým na začátku školního roku pomáhá s orientací ve škole, chystáním pomůcek na první vyučovací hodinu, komunikuje s rodiči, a stává se tak jeho garantem. V průběhu školního roku spolupráce pokračuje a velcí a malí kamarádi se setkávají na mnoha vydařených školních akcích. Náš cíl usnadnit dětem zahájení školní docházky a v dospívajících vzbudit pocit odpovědnosti byl prostřednictvím tohoto projektu velmi dobře naplněn. Hasík - oficiálního preventivního programu Hasičského záchranného sboru ČR, zastoupeného Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje se zúčastnili žáci 2. a 6. ročníku. Program Hasík je součástí minimálního preventivního programu školy. Ovoce do škol v rámci projektu obdrží žáci ročníku minimálně jednou měsíčně čerstvé ovoce a zeleninu, případně balené ovocné a zeleninové šťávy. 14

15 Evaluace Testování ICILS Testování ICILS si kladlo za cíl zmapovat rozdíly v dosažené úrovni počítačové a informační gramotnosti nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale i v rámci těchto zemí (např. mezi jednotlivými kraji, druhy škol, mezi chlapci a dívkami). Na ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 se testování ICILS zúčastnilo 25 žáků a 14 učitelů ve dnech a Pro žáky byly připraveny dva třicetiminutové testové moduly s úlohami zasazenými do simulovaného počítačového prostředí. Kromě toho žáci odpovídali na otázky žákovského dotazníku. Testové moduly ověřovaly znalosti a dovednosti žáků, vyhledávání informací, sdílení informací, práce s dokumenty a editory. Součástí testování bylo také zapojení ředitelů škol, učitelů testovaných žáků a koordinátorů ICT. Pro ně byly připraveny online dotazníky sledující např. dostupnost vybavení ICT ve škole, využívání ICT při výuce či vzdělávání učitelů v oblasti ICT. Testování na naší škole proběhlo bez technických závad. V květnu bezproblémově proběhla druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků vzdělávání na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol pokračoval Ústav výzkumu rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy ve výzkumu, jenž je součástí projektu Centrum základního výzkumu školního vzdělávání, jehož záměrem je prohloubit poznávání stavu a procesů, jež ve školním vzdělávání dnes probíhají. K základním cílům výzkumu patří rovněž srovnání vývoje v českém školství v průběhu posledních let. V průběhu celého školního roku byla sledována oblast průběh vzdělávání a soustřeďovali jsme se na podmínky vzdělávání. Učitelé využívají 5 interaktivních tabulí, dataprojektory audio techniku a výpočetní techniku, která je postupně a smysluplně obnovována. Daná zjištění byla využita i při úpravách učebního plánu ve školním vzdělávacím programu. Akce a soutěže trivia: Akce všech tříd TRIVIA Tancuj s krtkem preventivní program nadace Krtek Den TU, podzimní cvičení se zaměřením na dopravní a tělesnou výchovu Dopravní výchova Městská policie Brno, 3 výukové lekce III. A, III. B výchovně vzdělávací koncert cimbálové kapely Réva Zdravá pětka nadační fond Albert, zaměření na zdravou výživu I. A, I. B, II. A, II. B Den bez aut zaměření na ekologickou a dopravní výchovu II. A, II. B Den TU, vycházka, soutok řeky Svratky a Svitav, proměny podzimní přírody Den Země soutěžní dopoledne na školní zahradě, I. A, I. B Den TU vánoční besídky ve třídách Pohár ředitelky školy, tělesná zdatnost žáků, hřiště, tělocvična, pohár získala I. A Veselé zoubky preventivní program ve spolupráci s dm drogerií, I. A, I. B 15

16 Sama doma prevence kriminality a rizikového chování dětí, Městská policie Brno, III. A, III. B Den TU - Velikonoční dílny I. A, I. B, II. A, II. B, jarní a velikonoční výstava III. A, III. B Hasík, preventivní program HSZ ČR, II. A, II. B, ukázka techniky pro všechny třídy divadelní představení Mrazík, Čert a Káča, Kráska a netvor, O Popelce divadlo B. Polívky Seiferos výukový program ze života dravců a sov školní jednodenní výlet ZOO Lešná, I. A, I. B, II. A, II. B školní jednodenní výlet Strážnice, ZOO Hodonín, Baťův kanál, III. A, III. B Evropský den Poznej Evropu všemi smysly Kinderiáda regionální atletická soutěž vybraní žáci 2. a 3. ročníku Plavecký výcvik v rámci TV, I. pololetí III. třídy, II. pololetí II. třídy Matematická miniolympiáda, kategorie Cvrček, II. a III. třídy projekt Hranice a její prolínání, čtyři dvouhodinové bloky, II. A, II. B, III. B projekt UNESCO Mezinárodní rok vodní spolupráce projekt Velký a malý kamarád I. A, I. B, IX. A, IX. B (seznámení, hry, vánoční setkání, výtvarné dílny, ukončení školního roku hry a soutěže) Spolupráce s MŠ: návštěva dětí nastupujících do prvních ročníků, ukázka výuky, třída I. B, I. A spolupráce pedagogů při rozdělení žáků do budoucích prvních tříd Soutěže, umístění v městském kole: Speciální olympiáda pro žáky s dys. poruchami, 3 žáci 3. ročníku se umístili na 2. místě 16

17 Akce a soutěže II. období: Účast na celoškolních akcích: Tancuj s krtkem - vystoupení taneční skupiny v tělocvičně školy Podzimní cvičení v přírodě Den TU Cimbálová muzika Réva - výchovný koncert v tělocvičně školy Seiferos ukázka výcviku dravců na hřišti SK Chrlice Projektové dny UNESCO Mezinárodní rok vodní spolupráce Koncert pěveckého sboru ZŠ v Ústavu sociální péče v Chrlicích Pohár ředitelky školy sportovní den Projekt Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Akce 4. ročníku: Moravská vesnička prohlídka expozice, procházka historickým Brnem Den TU Čítárna u čerta (Brněnské pověsti) Empík cyklista (dopravní soutěž MP Brno) 3 bloky teoretické přípravy, praktické jízdy na dopravním hřišti při ZŠ Horácké náměstí, vyhodnocení soutěže na velodromu v Brně Den TU Vánoční besídky ve třídách Projekt Od semínka k lesu s Motorolou ve spolupráci s Rezekvítkem Divadelní představení Malované na skle Den TU Špilberk, prohlídka expozice o historii Brna, návštěva dětské dílny Školní výlet Pernštejn, Draxmoor (strašidelný zámek v Dolní Rožínce) Co se nám podařilo ve 4. ročníku: Aktivovat žáky k účasti v různých soutěžích Realizovat environmentální projekt ve spolupráci s Rezekvítkem Od semínka k lesu s Motorolou Motivovat děti k zájmu o poezii, na solidní úrovni proběhla třídní kola i školní kolo recitačních soutěží Zima a Jaro a literární soutěž Zlepšit klima třídy, podporovat ve třídách kooperativní učení Rozvíjet kamarádské vztahy mezi žáky ve třídě i vztahy mezi třídami v ročníku Vést děti k vedení žákovských i předmětových portfolií Akce 5. ročníku: Den TU - Špilberk, expozice o historii Brna (5. A), Bongo (5. B) Návštěva hvězdárny a planetária Divadelní představení třídy 5. B Popelka v tělocvičně školy Den TU vánoční besídky ve třídách Gotika, život rytířů výukový program v tělocvičně školy Divadelní představení Kytice 17

18 Den TU velikonoční výstava na Špilberku Škola v přírodě v Jedovnicích Co se nám podařilo v 5. ročníku: Motivovat děti k zájmu o poezii, na solidní úrovni proběhla třídní kola i školní kolo recitačních soutěží Zima a Jaro a literární soutěž Podporovat děti v dramatické výchově pohádka Popelka (5. B) Zařazovat do výuky skupinovou práci, rozvíjet kooperativní učení Rozvíjet kamarádské vztahy mezi žáky ve třídě i vztahy mezi třídami v ročníku Aktivovat žáky k účasti v různých soutěžích Vést děti k vedení žákovských i předmětových portfolií Realizovat školu v přírodě Soutěže žáků 4. a 5. ročníku: Recitační soutěž Zima Soutěž ve vybíjené smíšených družstev na ZŠ Pavlovská Mateso matematická soutěž pro žáky 5. ročníku (školní kolo, městské kolo) Klokánek matematická soutěž Matematická miniolympiáda žáků 4. ročníku - školní kolo, městské kolo (Svatopluk Raška ze 4. B 6. místo) McDonald s Cup fotbalový turnaj žáků na ZŠ Janouškova Kinderiáda regionální atletická soutěž Literární soutěž Labyrint Echelidor zážitková hra týmů žáků 4. ročníku na ZŠ Kuldova Soutěž hlídek mladých zdravotníků (2. místo a 4. místo v městském kole) Speciální olympiáda pro žáky s dys. poruchami na ZŠ Bosonožská (9. místo) Recitační soutěž Jaro Empík cyklista (celoměstská soutěž žáků 4. ročníku Julie Šenkyříková a Lukáš Hromek ze 4. B byli oceněni mezi nejlepšími jednotlivci města Brna) 18

19 Akce a soutěže III. Období: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Od letošního školního roku je ve škole podporována a postupně zařazována do jednotlivých nejazykových předmětů nebo jejich součástí metoda CLIL Content and Language Integrated Lerning typ bilingvního vzdělávání, který se zaměřuje na integraci výuky cizího jazyka a dalšího školního předmětu. V letošním školním roce zejména pracovní činnosti, fyzika, ale také ve vhodných situacích v předmětech 1. třídy. Metoda rozvíjí systematicky schopnost žáků komunikovat o daném obsahu v českém i anglickém jazyce. V září se již tradičně konal Evropský den jazyků. Smyslem této aktivity bylo upozornit žáky na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství jazyků, které se v Evropě používají, a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání. V prosinci byl pro žáky 2. stupně zorganizován poznávací zájezd do Vídně. Žáci nejen poznali zajímavá místa a památky, ale měli možnost nakoupit vánoční dárky a ochutnat vídeňské speciality a současně si ověřit své jazykové znalosti. 19

20 V květnu měli žáci díky pětidennímu poznávacímu zájezdu možnost seznámit se s krásami Holandska. Žáci navštívili výrobnu sýrů a dřeváků, přímořské lázně s podmořským světem, větrné mlýny. Projížďkou na chrachtech výletníci nasáli atmosféru Amsterodamu. Po celý pobyt žáci procvičovali anglický a německý jazyk. I nadále se žáci v rámci vyučovacích hodin věnovali četbě knih v originále. V letošním školním roce se naši žáci opět na II. stupni zúčastnili několika soutěží v anglickém jazyce. Soutěže English Jungle se zúčastnili žáci 1. stupně s velmi dobrými výsledky v první polovině zúčastněných. V konverzační soutěži Sportuj, uč se anglicky a dobudeš svět! žákyně 5. ročníků obdržely diplom za účast. V městském kole olympiády v anglickém jazyce se Teodor Hybský umístil v první desítce. 20

21 Od září 2012 byla žákům nabídnuta široká škála kroužků angličtiny, a to už od prvních ročníků. Anglický jazyk byl rozvíjen převážně dle přímé a komunikativní metody. Žáci si rozšířili slovní zásobu a učili se jazyk správě používat v typických konverzačních situacích. Český jazyk Žáci již tradičně svými pracemi uctili den památky holocaustu a žáci 9. ročníků se s těžkým osudem Židů seznámili prostřednictvím netradičního představení Židovka, aneb Žonglování se životem. Návštěva divadelního představení Limonádový Joe ročníků. V letošním školním roce se žáci II. stupně opět zúčastnili školního kola olympiády v českém jazyce. Matematika a její aplikace Matematický klokan Již tradičně se naše škola zapojila se do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Letošní ročník se uskutečnil a zúčastnilo se ho 256 žáků naší školy. Žáci soutěžili ve čtyřech kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. Mezi nejlepší řešitele patří: Tomáš Měntiel z III. A (cvrček), Svatopluk Raška z IV. B (klokánek), Pavel Kubeš z VII. B (benjamín) a Lukáš Volánka z VIII. B (kadet). Přírodní vědy Integrovaná terénní výuka KRÁSENSKO Na ITV si žáci 7. Ročníku prohloubili znalosti z biologie a zeměpisu, učili se poznávat různé druhy hmyzu, ptáky, horniny, byliny i dřeviny. Naučili se zacházet s nářadím na odchyt některých živočichů, určovali podle klíčů hmyz a rostliny. Procvičili si práci s mapou v terénu. Samostatně zpracovávali vlastní projekty. 21

22 Oslava 175. výročí narození Ernsta Macha v Chrlicích Městská část Brno-Chrlice ve spolupráci se ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 uspořádala dne 28. února 2013 setkání u příležitosti 175. výročí narození Ernsta Macha. Setkání se uskutečnilo ve společenském sále Centra sociálních služeb v Brně Chrlicích za účasti RNDr. Martina Černohorského a jeho kolegů z Masarykovy Univerzity, představitelů městské části, žáků školy a veřejnosti. Ernst Mach se v areálu zámku narodil a následně byl v tuřanském kostele pokřtěn. Dlouhou dobu byl u nás opomíjen, ale jeho dílo ve světě žilo jako součást letectví i teoretické fyziky, mechaniky a kosmologie. Je největším fyzikem, který v 19. století působil v českých zemích. Světovou proslulost získal svými průkopnickými pracemi především ve fyzice a filosofii, ale také ve fyziologii a psychologii. Jeho jménem je označena řada fyzikálních veličin a pojmů jako je Machovo číslo, Machův vlnostroj, Machův kužel, Machův úhel. Žáci volitelného předmětu Praktika z fyziky ze ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 představili Ernsta Macha v krátké prezentaci a zábavném vědomostním kvízu o jeho životě a díle. Odborníci z Masarykovy Univerzity všechny přítomné zaujali ukázkami vybraných experimentů. Podrobnější výklad byl věnován pamětním deskám z let 1938 a 1988 a reliéfu z roku 2008 odhaleného před pěti lety v rámci Brněnských dnů Ernsta Macha. Biologická olympiáda Účast v soutěži Biologická olympiáda má na naší škole již dlouholetou tradici. V letošním školním roce se do ní zapojilo 34 žáků tříd s velmi pěknými výsledky. V kategoriích D (6. 7. třídy) a C (8. 9. tříd) žáky čekal test znalostí, laboratorní úkol a praktické poznávání rostlin a živočichů. Ve školním kole kategorie D se na 1. místě umístila Linda Kvardová (VII. A), na druhém místě Koláček Václav z téže třídy, na třetím místě Táňa Klodwigová (VII. B). V městském kole soutěže úspěšně reprezentovala školu Linda Kvardová, která se umístila na pěkném 22. místě ze 45 žáků brněnských základních škol a víceletých gymnázií. V kategorii C skončila na 1. místě Alžběta Duchoňová z IX. B, na 2. místě Nikola Dvořáková (VIII. B) a na třetím místě Jana Valentová (IX. B). První dvě žákyně výborně reprezentovaly školu v městském kole. Alžběta Duchoňová se umístila ve 22

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více