Čestné doktoráty pro dva světové vědce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čestné doktoráty pro dva světové vědce"

Transkript

1 Červen 2008 Ročník 13/4-5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Čestné doktoráty pro dva světové vědce Zasedání vědeckých rad a akademických senátů Slezské univerzity poctili svou účastí představitelé našich i zahraničních univerzit Foto ian Český matematik prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc., a rumunský informatik Dr. Gheorghe Păun se stali protagonisty slavnostního zasedání vědeckých rad a akademických senátů Slezské univerzity, které se v univerzitní aule Na Rybníčku v Opavě uskutečnilo 18. června. V jeho programu jim byla udělena čestná vědecká hodnost doctor honoris causa. Vybraná společnost čestných doktorů Slezské univerzity, z nichž prvním dvěma z nich byl tento čestný titul udělen v roce 2001, tak dosáhla počtu deseti, přičemž ve čtyřech případech ocenila naše univerzita zahraniční vědce. Petr Hájek měl původně tuto poctu získat už při příležitosti 10. výročí vzniku Slezské univerzity, ale právě v té době byl jmenován členem Akreditační komise Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, a tak jsme od návrhu upustili. Nechtěli jsme, aby byl vnímán Vedoucí činitelé Slezské univerzity a jejích tří součástí při slavnostním nástupu do univerzitní auly Na Rybníčku v Opavě Foto ian jako neetický, uvedl prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., zástupce ředitele Matematického ústavu Slezské univerzity, při představování prvního z oceňovaných. Při něm vyzdvihl především Hájkův přínos matematické logice. Založil vlastně zcela novou disciplínu fuzzy logiky, zhodnotil Smítal vědeckou erudici čestného doktora, jehož pokládá za integrující osobnost. Jako vynikající matematik a logik vystudoval také obor varhanní hry na Akademii múzických umění v Praze, dodal. Člen Rumunské akademie a Academia Europaea Dr. Gheorghe Păun je zase dlouholetým spolupracovníkem odborníků z Ústavu informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity. Laudatio za navrhovatele přednesl prof. RNDr. Jozef Kele- (Pokračování na str. 2) Promotorka doc. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., předává prof. RNDr. Petru Hájkovi, DrSc., Zlatou medaili Slezské univerzity Foto ian Rektor doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., blahopřeje Dr. Gheorghe Păunovi k čestnému doktorátu Slezské univerzity v Opavě Foto ian

2 strana 2 Noviny Slezské univerzity červen 2008 Čestné doktoráty pro dva světové vědce Obsahem doktorské přednášky prof. Petra Hájka byla matematická fuzzy logika, za jejíhož zakladatele je jmenovaný považován Foto ian (Dokončení ze str. 1) men, DrSc. Svého kolegu Păuna charakterizoval jako autora více než desítky odborných monografií a se stovkou spolupracovníků z celého světa spoluautora čtyř stovek odborných statí. Păun hostoval na mnoha univerzitách a vědeckých institucích v Evropě, Americe, Asii a v Austrálii. Mohu bez nadsázky uvést, že akademik Păun ovlivnil též vědeckou orientaci pracovníků opavského Ústavu informatiky, potvrdil Kelemen, který s oceňovaným, činným také literárně a aktivně hrajícím go, spolupracuje už od druhé poloviny osmdesátých let. Po představení obou osobností požádala promotorka doc. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., proděkanka Filozoficko- -přírodovědecké fakulty, rektora doc. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr, o udělení souhlasu s promočním aktem a poté se ujala svého akademického úřadu. Vykonáním slibu splnili prof. Hájek a Dr. Păun všechny podmínky nezbytné k předání čestné vědecké hodnosti, vyslechli latinské texty dedikačních listin, které přednesl nestor akademické obce PhDr. Artur Sommer z Ústavu cizích jazyků opavské Filozoficko-přírodovědecké fakulty, a ty pak společně se Zlatou medailí Slezské univerzity z rukou promotorky převzali. Ve své doktorské přednášce se prof. Hájek zaměřil na stručný a neformální popis toho, co je a čím se zabývá matematická logika, co to je klasická matematická logika a matematická fuzzy logika a vyjádřil naději, že podaný skicovitý přehled podá o tom posluchačům alespoň hrubou představu. Matematická fuzzy logika Program zasedání s pozorností sobě vlastní sledoval také první rektor Slezské univerzity prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. (vlevo) Foto ian Celkový pohled do téměř zaplněné univerzitní auly Dr. Gheorghe Păun ve svém vystoupení mimo jiné ocenil pracovní i lidské kontakty, které ho spojují s opavským Ústavem informatiky Foto ian Foto ian umožňuje odvozovat důsledky výroků zatížených vágností. Tak také může sloužit jako teoretický základ metod fozzy logiky v širším smyslu. Je mou radostí, že jejím studiem a rozvojem se zabývá velmi pěkná mezinárodní vědecká komunita obsahující také několik velmi nadaných mladých českých členů. Jsem vděčen za to, že jsem se po léta matematickou logikou mohl zabývat. Udělení čestného doktorátu Slezské univerzity je pro mne velikou ctí, řekl prof. Hájek závěrem. Dr. Păun svůj výklad nazval Má cesta se skvělými kolegy k membránovým výpočtům. Membránové výpočty totiž sám považuje za svůj hlavní a nejdůležitější vědecký přínos. Přestože díky nim jsem se nestal jménem, o což jsem se jako ostatně každý vědec snažil, ale pouhým písmenem: písmenem P, konstatoval s úsměvem na adresu často citovaných P systémů, jimiž se v současnosti zabývají téměř všechny odborné tituly z oblasti membránových výpočtů. Dále Dr. Păun připomněl pracovní i osobní vztahy, které ho dlouhá léta poutají k doc. RNDr. Alici Kelemenové, CSc., a prof. Kelemenovi. Membránové počítání dnes rozvíjí skutečná, živá a aktivní komunita. Jí bych rád věnoval můj čestný doktorát, kterým mě poctila Slezská univerzita v Opavě, uzavřel svou přednášku přednesenou v angličtině Păun. Program slavnostního zasedání ukončilo všemi jeho účastníky příznivě přijaté vystoupení Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity pod taktovkou MgA. et MgA. Petra Škarohlída. (ian)

3 červen 2008 Noviny Slezské univerzity strana 3 Akademický senát Slezské univerzity zřídil Fakultu veřejných politik V úterý 22. dubna letošního roku rozhodl Akademický senát Slezské univerzity v Opavě jednomyslně o zřízení Fakulty veřejných politik (FVP), která se stane již třetí fakultou Slezské univerzity a pátou univerzitní součástí. Nová fakulta zahájí činnost k 1. říjnu vyčleněním čtyř studijních programů ze stávající Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) v Opavě. Stane se tak se souhlasem Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která přesun studijních programů na novou fakultu na svém dubnovém zasedání schválila. Její zřízení patří k prioritám univerzity a umožní optimalizovat strukturu studia i výzkumu na obou fakultách. FVP budou tvořit Ústav veřejné správy a regionální politiky, Ústav pedagogických a psychologických věd a Ústav ošetřovatelství, které jsou zatím dislokovány na různých místech v Opavě, ale v horizontu přibližně tří let by měly být soustředěny v rekonstruované budově na Bezručově nám. 14. Zvolený název charakterizuje rozvojový potenciál uvedených ústavů, které by v dlouhodobé perspektivě měly společně usilovat o vytváření netradičně pojatých studijních programů i realizaci výzkumných projektů v oblasti veřejných politik na různých úrovních, zejména v rámci regionů a obcí. Půjde např. o problematiku národnostní a menšinovou, o decentralizační procesy a specifické otázky regionálních a lokálních politik i sociální politiky a práce, o tvorbu a realizaci vzdělávací politiky v celém rozsahu věkové struktury populace od povinné školní docházky až k nejrůznějším systémům celoživotního vzdělávání, o realizaci zdravotní politiky, především ve směru zdravotnického vzdělávání, osvěty, ošetřovatelství a pečovatelských služeb. K nejbližším úkolům patří Slezská univerzita se sídlem v Opavě Zřízena zákonem České národní rady č. 314 /1991 Sb. ze dne 9. července 1991, Zákon České národní rady o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity nabyl účinnosti 28. září Filozofická fakulta se sídlem v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta se sídlem v Karviné Zřízeny Akademickým senátem Masarykovy univerzity v Brně dne 17. září Zákonem č. 314/1991 Sb. se Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně se sídlem v Opavě a Obchodně podnikatelská fakulta Masarykovy univerzity v Brně se sídlem v Karviné od Masarykovy univerzity v Brně oddělily a sloučily se ve Slezskou univerzitu v Opavě. Filozoficko-přírodovědecká fakulta se sídlem v Opavě Zřízena statutem schváleným Akademickým senátem Slezské univerzity dne 10. května Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Zřízen s účinností od 1. ledna 1999 rozhodnutím rektora č. 11/1998 ze dne 8. prosince Vzdělávací centrum Slezské univerzity v Opavě se sídlem v Krnově Zřízeno s účinností od 1. ledna 1999 rozhodnutím rektora č. 12/1998 ze dne 8. prosince Fakulta veřejných politik v Opavě Zřízena k 1. říjnu 2008 rozhodnutím Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě č. 1/2008 dne 22. dubna rozšíření nabídky moderních, interdisciplinárně koncipovaných studijních oborů v akreditovaných programech. V akademickém roce 2008/09 bude na FVP probíhat bakalářské a magisterské studium v programu Sociální politika a sociální práce a dále bakalářské studium ve studijních programech Mezinárodní teritoriální studia, Specializace v pedagogice a Ošetřovatelství (přijímací řízení do prvních ročníků se uskuteční ještě na FPF). Vedle přibližně 1200 posluchačů prezenčního i kombinovaného studia zde bude studovat i na 200 frekventantů dvouletých kurzů celoživotního vzdělávání v akreditovaných bakalářských oborech. Tyto počty by se měly dále zvyšovat v návaznosti na rozšiřování možností kombinovaného a distančního studia i celoživotního vzdělávání. Současně se fakulta zaměří na přípravu akreditace dvou navazujících magisterských studijních oborů v prezenční formě (Středoevropská studia, Sociální patologie a prevence) a jednoho ve formě kombinované (Veřejná správa a sociální politika), perspektivně pak i programu doktorského. Realizace těchto záměrů vyžaduje průběžné posilování stávajícího pedagogického i vědeckého potenciálu FVP. Vědeckovýzkumné aktivity se budou opírat jednak o dosavadní výzkumy národnostní politiky a menšin, novodobé historie i současného vývoje Slezska jako modelového příkladu přeshraničního regionu i osudů a odškodňování obětí politických perzekucí totalitních režimů v ČR a ve střední a východní Evropě, které dlouhodobě probíhají na Ústavu veřejné správy a regionální politiky, jednak o zkoumání kvality života dětí a adolescentů i ošetřovatelské péče na dalších dvou ústavech. Řada z těchto výzkumů se uskutečnila nebo ještě probíhá ve spolupráci s polskými kolegy, především z Opolské univerzity v Opolí. Do sousedního Polska, zejména na Opolskou i Vratislavskou univerzitu, směřuje i nezanedbatelná část výměnných pobytů a stáží pedagogů a studentů nové fakulty. Její ústavy však mají uzavřeny bilaterální dohody i s univerzitami a vysokými školami ve slovinském Koperu, německém Coburgu či nizozemském Groningenu a připravují řadu dalších nejen ve středoevropském prostoru, ale např. i v Edinburghu. Spolupracují také s tuzemskými vysokými školami a výzkumnými ústavy, při zajišťování výuky a odborné praxe pak i s orgány státní správy, zejména úřady sociálního zabezpečení a úřady práce, s místními a krajskými orgány územní i zájmové samosprávy, s organizacemi veřejného i neziskového sektoru v oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče atd. Dušan Janák

4 strana 4 Noviny Slezské univerzity červen 2008 Zájem o studium v prvním kole přijímacího řízení Pravidelný rytmus akademického roku se dostal opět do fáze, ve které byly hlavní činnosti příslušných studijních oddělení soustředěny na jediné v termínu a bezchybně zaevidovat všechny přihlášky uchazečů o studium, které byly nejpozději k datu 29. února 2008 doručeny a splňovaly všechny požadované náležitosti. Evidence byla prováděna obdobným způsobem jako v minulých letech, ovšem některé události nastaly vůbec poprvé v historii univerzity: - poprvé byl na všech součástech použit k evidenci přihlášek prvního kola informační systém STudijní AGendy (STAG); - poprvé se konají přijímací zkoušky na některé studijní obory formou Národních srovnávacích zkoušek společnosti SCIO nebo jsou v přijímacím řízení zohledněny; - poprvé byly přijímací zkoušky na mnohé studijní obory zcela zrušeny. Můžeme již nyní konstatovat, že roste počet přihlášek zasílaných elektronicky, když jejich nespornou výhodou je především nižší administrativní poplatek. Zatím bylo nutné zaslání rovněž tištěného výstupu elektronické přihlášky, protože informační systém STAG nebyl v období podávání přihlášek patřičným způsobem propojen na ekonomický systém MAGION a proto nebylo možné ověřit, zda elektronická přihláška je jakýmsi pokusem potenciálního adepta o studium, nebo je projevem vážného zájmu, protože uchazeč uhradil zároveň příslušný poplatek. Již několik let vysoký zájem o některé studijní obory byl hybným momentem pro to, aby Filozofi cko-přírodovědecká fakulta v Opavě využila nabídky společnosti SCIO pro zabezpečení přijímacích zkoušek u vybraných studijních oborů Veřejná správa a regionální politika, Sociální patologie a prevence, Středoevropská studia a Všeobecná sestra. Na Obchodně podnikatelské fakultě se k výsledkům Národních srovnávacích zkoušek zatím přihlíží, zisk 25. harmonizovaného percentilu a vyššího je důvodem pro prominutí přijímací zkoušky. Naopak oživení trvale nízkého zájmu o jiné, méně atraktivní studijní obory mělo přinést zrušení přijímacích zkoušek pro obory z oblasti přírodních věd, obory zaměřené na knihovnictví, případně historii. Nesmíme zapomenout, že byla dále nastavena širší pravidla pro prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu získaného na střední škole, což určitě výběr uchazečů také ovlivnilo. A jak to zatím dopadlo? O tom vypovídají tabulkové přehledy o počtu přihlášek v bakalářských studijních programech. Pětileté magisterské studijní programy jsou nabízeny v oborech, ve kterých mají součásti dosud zájem přijímat studenty, nebo tam, kde nebylo dosud akreditováno strukturované studium tedy bakalářský obor a k němu příslušné navazující magisterské studium. Obory navazujícího magisterského Tabulka č. 1 - Matematický ústav v Opavě Prezenční bakalářské studium Studijní program/obor počet uchazečů Matematika 155 Aplikovaná matematika 16 Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací 28 Matematické metody v ekonomice 80 Obecná matematika 31 Celkem 155 Tabulka č. 2 - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Prezenční bakalářské studium Studijní program počet uchazečů Aplikovaná fyzika 42 Dramatická umění 24 Filologie 192 Fyzika 27 Gastronomie, hotelnictví a turismus 331 Historické vědy 286 Humanitní studia 254 Informační studia a knihovnictví 347 Informatika 172 Mezinárodní teritoriální studia 327 Ošetřovatelství 284 Sociální politika a sociální práce 431 Specializace v pedagogice 554 Kombinované bakalářské studium Studijní program počet uchazečů Filologie 193 Sociální politika a sociální práce 325 Specializace v pedagogice 312 Informační studia a knihovnictví 293 Informatika 96 Filmové, televizní a fotografické umění a nová média 334 Celkem studia mají termín odevzdání přihlášek stanoven později, případně jsou nabízeny ve druhém kole přijímacího řízení, nejsou tedy v následujících přehledech roku 2008 zohledněny. Matematickému ústavu v Opavě (tabulka č. 1) se rozhodnutí zrušit přijímací zkoušky zatím vyplatilo oproti loňským 65 přihláškám bylo v prvním kole celkem 160 přihlášek (155 na bakalářské, pět na magisterské studium). Nejvíce zaujal obor Matematické metody v ekonomice, na téměř stejné úrovni je Obecná matematika a Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací, nejmenší je zájem o Aplikovanou matematiku. Magisterské studium je reprezentováno oborem Matematická analýza, přihlášku si podalo celkem pět uchazečů. Filozofi cko-přírodovědecká fakulta v Opavě (tabulka č. 2) vsadila na větší uplatnění úlev z konání přijímacích zkoušek jednak přijímací zkoušky ve velké míře zrušila, jednak je také promíjela výborným studentům. Vzhledem k vysokému počtu studijních oborů je zájem členěn na studijní programy. Zatím je největší zájem o humanitní obory na prvních místech v prezenční formě je již téměř tradičně Veřejná správa a regionální politika (studijní program Sociální politika a sociální práce), ještě více uchazečů je ale o obor Sociální patologie a prevence (Specializace v pedagogice). Kolem tří set přihlášených mají další obory nový obor Lázeňství a turismus (Gastronomie, hotelnictví a turismus), obory zaměřené na historii, knihovnictví, obor Všeobecná sestra (Ošetřovatelství). O něco málo

5 červen 2008 Noviny Slezské univerzity strana 5 nižší zájem je o humanitní studia, informatiku a dramatická umění. I přes zvýhodnění formou zrušených přijímacích zkoušek je stále nejméně atraktivní fyzika a příbuzné obory. Magisterské Tabulka č. 3 - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné studium zastupuje obor Učitelství fyziky-matematiky pro střední školy se čtyřmi přihlášenými, devět uchazečů podalo přihlášku na obor Informatika a výpočetní technika, 255 studentů Prezenční bakalářské studium Studijní program/obor počet uchazečů Ekonomika a management Ekonomika podnikání v obchodě a službách 230 Ekonomika cestovního ruchu 284 Firemní finance 49 Marketing a management 542 Gastronomie, hotelnictví a turismus 393 Hotelnictví 393 Hospodářská politika a správa 588 Bankovnictví 118 Evropská integrace 135 Finance 74 Sociální management 73 Veřejná ekonomika a správa 188 Systémové inženýrství a informatika 80 Manažerská informatika 80 Kombinované bakalářské studium Studijní program/obor počet uchazečů Ekonomika a management 268 Ekonomika podnikání v obchodě a službách 98 Marketing a management 170 Hospodářská politika a správa 153 Evropská integrace 15 Finance 21 Veřejná ekonomika a správa 117 Celkem středních škol projevilo zájem o studium Učitelství pro střední školy v různých kombinacích. U kombinované formy se počty přihlášených ve většině studijních programů pohybují kolem tří set, 194 uchazečů má zájem o studium Filologie, nejméně se zatím přihlásilo na informatiku. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (tabulka č. 3) přijala v termínu celkem 2587 přihlášek. Stále je patrný vysoký zájem o studium oboru Marketing a management v obou formách studia, téměř čtyři sta přihlášek bylo podáno na studijní obor Hotelnictví. Jen málo pod tři sta je zájemců o studium Ekonomiky cestovního ruchu, studenty láká rovněž Ekonomika podnikání v obchodě a službách i Veřejná ekonomika a správa. Nejmenší zájem je o obory zaměřené na oblast fi nancí. Vývoj za období posledních sedm let znázorňuje graf počtu přihlášek evidovaných ke dni 31. března příslušného roku. V období 2002 až 2006 měl počet uchazečů stoupající tendenci, po loňském poklesu následuje letošní výrazný nárůst, absolutně především zásluhou Filozofi cko-přírodovědecké fakulty v Opavě, procentuálně vlivem zájmu o studium v Matematickém ústavu. Fakulta v Karviné zaznamenala v tomto roce rovněž mírný nárůst. Všechny tři součásti univerzity vypsaly druhé kolo přijímacích zkoušek, takže až v září bude k dispozici celkový počet přihlášek na všechny typy studia. Budeme také vědět, kolik uchazečů se přihlásilo do navazujících magisterských studijních programů a doktorského studia a jaké množství přijatých uchazečů se ke studiu skutečně zapsalo. A první zkouškové období nám následně ukáže, zda kritéria výběru byla nastavena správně a získali jsme kvalitní studenty, nebo je třeba podmínky modifi kovat, abychom budoucí studenty univerzity vybrali o něco lépe. Hana Šimečková

6 strana 6 Noviny Slezské univerzity červen 2008 S rektorem o naší univerzitě dnes a zítra Na rektorský post jste jako čtvrtý rektor Slezské univerzity v Opavě jmenovaný prezidentem republiky nastoupil 1. března loňského roku. Jak ze svého pohledu hodnotíte 15 měsíců, které od té chvíle uplynuly? Na prvém místě bych chtěl vyzvednout fakt, že se podařilo vytvořit z užšího vedení univerzity skutečně dělný tým. Za bezproblémovou lze podle mého názoru označit rovněž spolupráci s vedením všech součástí, ale i součástí navzájem mezi sebou. To je myslím něco, co nebylo donedávna zcela obvyklým jevem, zejména pak ve vztazích mezi Opavou a Karvinou. Zdá se mi, že ona nezdravá atmosféra jakési podezíravosti a obranářství, která v nich ještě před nedávnem takřka dominovala, se stává přece jen minulostí. Dík za to nesporně náleží vedením všech tří součástí. V takřka každodenní vzájemné komunikaci se podařilo vytvořit ovzduší velmi korektních, a domnívám se, že bych se nedopustil omylu, kdybych použil i slova přátelských, vztahů. Myslím si, že se Slezská univerzita zdárně propracovává k tomu, aby nejen byla vnímána, ale také sebe sama vnímala jako jeden nedělitelný celek. Z konkrétních úkolů, které se podařilo zatím naplnit, mohu vyjmenovat alespoň ty nejzávažnější. Náleží sem stabilizace Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, kde se jejímu vedení podařilo úspěšně projít procesem evaluace a reakreditovat všechny studijní programy a obory, vybudování celouniverzitního Centra informačních technologií, implementace ECTS včetně přechodu na pětistupňový systém známkování a postupné zavádění studijního informačního systému STAG do každodenního života univerzity. Podařilo se otevřít Ruskou knihovnu v nově rekonstruované budově na Olbrichově ulici v Opavě a nalézt i prostory pro zatímní umístění mimořádně cenné tzv. Neuwirthovy knihovny v Krnově. Nesporné úspěchy zaznamenává i Vzdělávací centrum v Krnově, jemuž se i přes problémy se zátěží s obtížně využitelnou nemovitostí daří vyrovnávat s finančními problémy. Zatím nejdůležitějším dosaženým cílem je ale bezpochyby akreditace nové fakulty v Opavě. Vznik Fakulty veřejných politik lze z hlediska příštího rozvoje celé Slezské univerzity považovat za událost zásadního významu. Můžeme se u ní ještě chvíli zastavit? Vytvoření nové fakulty bylo nutné z hlediska posílení postavení Slezské univerzity, racionalizace řídících činností a řady dalších důvodů, na jejichž podrobnou specifikaci zde není prostor. Pro její vznik bylo zapotřebí zkonstruovat její náplň tak, aby byla zárukou otevření perspektiv rozvoje moderně a netradičně koncipovaných studijních oborů, přitažlivých pro uchazeče i zaručujících absolventům uplatnitelnost. Současně bylo nutné zajistit, aby nová fakulta byla v krátkodobé perspektivě finančně soběstačná a aby současně nedošlo k nepřijatelnému oslabení Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Na vedení fakulty, ale stejně tak i na všech jejích pedagogických a vědeckých pracovnících ovšem bude, aby očekávání a naděje, které pro Slezskou univerzitu představuje, skutečně naplnili. Rektor Slezské univerzity v Opavě doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. Nemělo by smyslu si zastírat, že nepůjde o snadný či rychle splnitelný úkol. Vedení nové fakulty bude v prvé řadě muset vytvořit akceschopný manažerský tým, formulovat krátkodobé a střednědobé cíle i perspektivy rozvoje, stabilizovat personální složení správního aparátu a případně potřeby inovovat a doplnit vědeckopedagogické týmy ústavů. Musí rovněž přesvědčit rozhodující většinu pracovníků, aby se ztotožnila s úkoly, které budou nesporně vyžadovat vysoké pracovní vytížení i nové a netradiční přístupy k jejich řešení. To by mělo být přitažlivé zejména pro mladé, schopné a ambiciózní pracovníky, před kterými se tak otevírá cesta k růstu kvalifi kačnímu i funkčnímu. Důležité je, že do vínku dostává stabilně vysoký zájem uchazečů o studium v podstatě všech svých specializací. Jak jste spokojen s aktivitou Foto ian univerzitních součástí ve směru k podávání akreditací nových studijních programů resp. oborů? Aktivitu součástí pokládám v tomto směru za vcelku uměřenou. Vychází ze zájmu uchazečů, personálního složení součástí a ekonomické situace a snaží se přihlížet i k potřebám praxe a uplatnitelnosti absolventů. Je třeba si uvědomit, že dnes jsou pro přípravu nových studijních programů zcela odlišné podmínky než ještě před nedávnem. Možnosti, jež dával zejména Fond rozvoje vysokých škol, financování přípravy, náběhu a mimořádné navýšení počtu fi nancovaných studentů, jsou v této oblasti již minulostí. Veškeré náklady je nutno zajistit z peněz součástí, případně z rozvojového fondu vytvářeného samotnou univerzitou. Z tohoto důvodu je nutno přistupovat k akreditaci nových programů a oborů velmi uvážlivě, s ohledem na náklady související s jejich zřízením, náběhem a provozováním. Součástí úvah o zavedení nových studijních programů a oborů musí proto být rovněž rozbor perspektivnosti stávajících studijních programů a oborů. A jak jste spokojen s růstem počtu studentů, co říkáte rekordnímu počtu přihlášek ke studiu pro akademický rok na obou opavských součástech? Růst počtu studentů považuji za jednu z nejvíce pozitivních skutečností v životě Slezské univerzity, která tak naplňuje své základní společenské poslání. Za stávajícího způsobu financování vysokých škol je vedle využití evropských fondů a příjmů z vědeckého výzkumu růst počtu studentů rovněž jedním z rozhodujících předpokladů jejího dalšího rozvoje. Rekordní počty přihlášených uchazečů v letošním roce přirozeně vítám. Přesto bych je však nepřeceňoval. Uchazeči si zvykli hlásit se na co nejvyšší počet škol a zajistit si tak vyšší pravděpodobnost přijetí či možnost výběru z několika škol, na které byli přijati. Skutečně zajímavá budou teprve čísla zapsaných studentů. Často se ovšem uvádí, že růst počtu studentů je spojen bezprostředně se snižováním kvality. Jaký je Váš názor? Často opakované stesky na zhoršující se kvalitu uchazečů mají bezpochyby svůj reálný podklad. Nelze oprávněně očekávat, že v situaci, kdy na vysoké školy přechází dnes již v podstatě rozhodu-

7 červen 2008 Noviny Slezské univerzity strana 7 jící část každého populačního ročníku, bude kvalita nastupujících studentů plně srovnatelná s kvalitou těch, kteří představovali pouze její vybranou, početně takřka zanedbatelnou část. Prvořadé je, že přijatí studenti musí bezpodmínečně projevit vůli, potřebnou píli a snahu studovat. Žádné, ani ty nejpokrokovější metody a technické prostředky, ani snaha pedagogů, toto nemohou nahradit. Nemá smysl si namlouvat, že na vysoké školy nepřichází řada studentů s cílem si pouze vyzkoušet studentský život, zajistit si výhodnější podmínky pro práci v zahraničí nebo jen zkusit nějaký obor, který se jim zdá být pokud možno co nejsnazší, k získání bakalářského diplomu, aniž by o studium měli hlubší či alespoň nějaký zájem. Ti většinou své studium brzy ukončí. Teprve těm studentům, kteří skutečně chtějí studovat tedy tvrdě pracovat v plném toho slova smyslu, může škola vyjít vstříc např. formou poskytování studijních opor, využitím internetu v komunikaci s pedagogy a dalšími způsoby v oblasti pomoci a poradenství. Rozhodující roli pak musí sehrát kvalita procesu studia, jeho obsah a zaměření. Nelze si nepřiznat, že nemálo vysokoškolských pedagogů v podstatě dodnes vnitřně nepřijalo princip zavedení bakalářského a navazujícího magisterského studia. Rovněž ne každý bakalářský program splňuje požadavek programu uzavřeného studia zaměřeného do praxe. Snaha dostat do bakalářského studia vše, co bývalo obsahem prvních tří ročníků studia pětiletého, často způsobená prostým rozseknutím pětiletého studia na dvě části, pak způsobuje převážnou většinu oněch konfl iktů s kvalitou. Často se postupuje tak, jakoby každý bakalář chtěl a mohl postoupit do studia navazujícího. I Slezskou univerzitu proto, domnívám se, čeká ještě dosti práce s inovací bakalářských studijních programů, především s jejich průběžným přizpůsobováním potřebám praxe. Zde je naštěstí nyní otevřena nová možnost využití finančních prostředků z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jak hodnotíte dosažený stupeň celoživotního vzdělávání na Slezské univerzitě? Jeho rozvoj je v posledním období velmi výrazný. Předpokládám však, že jde i přesto teprve o jakési první vlaštovky. Právě v této oblasti spatřuji největší aktuálně dostupné rozvojové možnosti Slezské univerzity a je na součástech, především pak jednotlivých ústavech, aby dokázaly vygenerovat natolik atraktivní nabídku studijních programů a oborů, která by otevřela cestu ke zvýšení vzdělání či jeho inovaci pro široké vrstvy již pracujícího obyvatelstva České republiky. Zejména v procesu celoživotního vzdělávání budou stále větší význam nabývat kombinované formy studia, využití e-learningu a další obdobné způsoby výuky. Kde spatřujete slabé stránky dosaženého stupně rozvoje Slezské univerzity a jak dále postupovat, aby byly minimalizovány? Je jich přirozeně ještě celá řada. Za jeden z největších nedostatků považuji stávající úroveň sledovatelnosti zpětné vazby spočívající v hodnocení kvality vzdělání absolventy zejména po jednom až třech letech po nástupu do praxe. Připravujeme proto komplexní program šetření s cílem získávání dlouhodobých řad údajů. Problémy se občas objevují v zajišťování kvalitních pedagogů. Jde mnohdy o důsledek nedostatečné péče věnované u některých ústavů zajištění vyvážené věkové a odborné struktury vyučujících a v té souvislosti někde i v doposud nedotaženém procesu nutné generační obměny. Výchova vlastních pedagogických a vědeckých pracovníků je zpravidla velmi dlouhodobý proces a vzniklé mezery je pak nutné překlenout zaměstnáváním externích pedagogů, což je sice v řadě případů vítaným obohacením, základ však vždy musí tvořit kmenoví pracovníci. Jednou z možných cest, jak takovéto případy řešit, je podstatně širší využití možností mezinárodní spolupráce. Nejsem dále vůbec spokojen s dosavadní úrovní prezentace univerzity, zejména s atraktivitou jejích webových stránek. Rozhodli jsme se proto využít talentu našich studentů a připravujeme vyhlášení soutěže honorované, myslím, i zajímavými finančními částkami. Zamýšlíme se ale rovněž nad podle mého nedostatečnou šíří nabídky různých mimoškolních aktivit. Máme např. co dohánět s vytvářením podmínek pro sportovní vyžití studentů, zejména v Opavě. Zde ovšem musí vyvinout iniciativu i samotní studenti, kteří jsou zvyklí spíše pasivně konzumovat to, co se jim nabídne, než se aktivně zúčastnit na přípravě studentských aktivit, viz např. majáles, jehož organizace doslova visí na bedrech několika obětavců, které by bylo možno spočítat na prstech jedné ruky. Přejděme k resortu vědy a zahraničních styků. Na Slezské univerzitě jsou v současnosti řešeny tři výzkumné záměry, jedinou součástí, která výzkumný záměr nemá, zůstává karvinská Obchodně podnikatelská fakulta. Dva naši vědecko-pedagogičtí pracovníci získali prestižní cenu Učené společnosti České republiky. Jsou šance naší univerzity v uvažované kategorizaci univerzit na reaserch a teaching slibné? Samotná fakta uvedená v otázce svědčí o tom, že Slezská univerzita není ve vědecké oblasti nějakým slabým partnerem ve srovnání s ostatními českými vysokými školami. Zejména, jak vyplývá ze získaných výzkumných záměrů, obory jako je matematika, historie či fyzika dosahují špičkových výsledků, o čemž ostatně svědčí také skutečnost, že první dva disponují oprávněním vést docentská a profesorská řízení. Za výjimečně závažné bych považoval to, že i řada dalších oborů - anglistika, germanistika, informatika, tvůrčí fotografi e, archeologie či ekonomika - může poskytovat i s vědou neodlučitelně spjaté doktorské studium. To mne opravňuje k naději, že přinejmenším jedna až dvě součásti univerzity by měly mít reálnou šanci na zařazení mezi ony výzkumné. A co jako účastník několika setkání pořádaných European University Association, jíž je Slezská univerzita od podzimu 2001 individuálním členem, říkáte celkovému trendu vývoje vysokoškolského vzdělávání na kontinentě? Domnívám se, že v současnosti se nepřipravují nějaké převratné změny, jako přinesla tzv. boloňská deklarace. Dnes jde spíše o důsledné zavedení jejích principů do obecné praxe tak, aby byl opravdu vytvořen jednotný evropský prostor vysokoškolských studií umožňující bezproblémové mobility studentů i pedagogů. Za neobyčejně důležitý prvek považuji možnost pravidelného setkávání představitelů evropských vysokých škol vytvářející prostor pro diskusi, a to i za účasti kolegů především z Asie či obou Amerik. V čem ze střednědobého výhledu vidíte hlavní směry dalšího rozvoje Slezské univerzity? Jedním z hlavních úkolů bude průběžně přizpůsobovat obsah studia požadavkům praxe, rozšířit nabídku především bakalářských studijních programů v kombinované a distanční formě, zaměřit se podstatně více na oblast celoživotního vzdělávání. Potřebné bude rovněž rozšířit škálu doktorských studijních programů a v oborech, kde je to reálné, např. ve fyzice či informatice, dosáhnout i oprávnění k habilitačnímu a profesorskému řízení. Opomenout nelze ani péči o další rozvoj organizační struktury univerzity. Rád bych proto začal vytvářet postupně podmínky pro přípravu vzniku jedné až dvou dalších fakult v Opavě a minimálně jedné fakulty a vysokoškolského ústavu v Karviné. To už je ovšem běh na poněkud delší trať, než je jedno rektorské volební období. Nedávno jste si připomněl významné životní jubileum. Co byste si k němu ve vztahu ke Slezské univerzitě nejvíce přál? Další posílení postavení Slezské univerzity v systému veřejných vysokých škol, zájem kvalitních a vysoce kvalifikovaných pedagogů o výuku na Slezské univerzitě, zájem nadaných a dobře připravených uchazečů o studium, v ekonomické oblasti pak vedle dosažení v Evropě obvyklé úrovně financování vysokých škol i získání prostředků na rekonstrukci budovy bývalého Okresního úřadu v Opavě a dokončení rekonstrukce objektu Na Vyhlídce v Karviné. Za odpovědi poděkoval Ivan Augustin

8 strana 8 Noviny Slezské univerzity červen 2008 Ruská knihovna byla slavnostně otevřena Vzácní ruští hosté si nejprve prohlédli malou výstavku darovaných knih instalovanou v prostorách budovy rektorátu Foto ian Ruská knihovna na Slezské univerzitě (SU) v Opavě se stala skutečností. O tento primát mezi českými vysokými školami se postaral dar moskevské knihovny N. A. Někrasova v podobě téměř pěti stovek svazků, které na jaře 2006 vytvořily základ nově budovaného fondu. Vznik knihovny osobně zprostředkoval a zaštítil generální konzul Ruské federace v České republice se sídlem v Brně Viktor Ivanovič Sibilev, který naši univerzitu poprvé navštívil v dubnu Je to pro nás bez nadsázky velký svátek, uvedl Sibilev při slavnostním otevření knihovny, k němuž v univerzitním objektu na Olbrichově ulici v Opavě došlo v pondělí 21. dubna. Hned při startu získala knihovna dalších pět desítek titulů, jimiž přispělo Ruské středisko vědy a kultury v Praze. Jeho ředitel Boris Viktorovič Ionov potvrdil, že knihovna je první svého druhu v ČR. Větší disponuje naše centrum a brněnský generální konzulát, ale mít Ruskou knihovnu na české univerzitě je novinkou, řekl. Účastníci slavnostního otevření knihovny byli seznámeni se zdravicí představitelů Centrální univerzální vědecké knihovny Iniciátor vzniku Ruské knihovny v Opavě při setkání se studenty Foto ian Generální konzul V. I. Sibilev (uprostřed) s rektorem R. Žáčkem a ředitelem Ruského střediska vědy a kultury v Praze B. V. Ionovem (vpravo) Foto ian N. A. Někrasova, kteří se ho nemohli zúčastnit (její text publikujeme v originálním znění na jiném místě). O využití získaných knih nepochybuji. Myslím, že pro posluchače a pedagogy historie, veřejné správy či středoevropských studií bude okamžitě vítaným pomocníkem, konstatoval v poděkování rektor doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. V té souvislosti připomněl existenci a dobré zkušenosti z provozu Rakouské a Německé knihovny. Navíc neopouštíme ani myšlenku otevřít v Opavě Polskou knihovnu, pro niž už byly některé tituly zajištěny, dodal. Generálního konzula Sibileva přijal rovněž opavský primátor Ing. Zbyněk Stanjura a posléze diplomat diskutoval se studenty Ústavu veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Od jeho vedoucího doc. PhDr. Dušana Janáka, Ph.D., se dozvěděl, že mezi jinými předměty si posluchači oboru Středoevropská studia zapisují též čtyřsemestrální výuku ruštiny. Ruská knihovna je v suterénu budovy na Olbrichově ulici otevřena v pondělí, ve středu a ve čtvrtek v době od 16 do 19 hodin a její knižní fond lze využívat pouze k prezenčním zápůjčkám. (ian) Prorektor F. Koliba přečetl v originále zdravici představitelů Centrální univerzální vědecké knihovny N. A. Někrasova Foto ian Na závěr své návštěvy v Ruské knihovně se generální konzul V. I. Sibilev zapsal do pamětní knihy Slezské univerzity Foto ian

9 červen 2008 Noviny Slezské univerzity strana 9 Zdravice představitelů Někrasovovy knihovny Nikolaj Alexejevič Někrasov Foto archiv Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Государственное учреждение культуры города Москвы «Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова» была образована в 1919 году и является главной библиотекой Москвы. По масштабам своей деятельности она относится к крупнейшим библиотекам Российской Федерации. Сегодня - это общедоступное культурно-просветительное и научно- -информационное учреждение с многоотраслевым библиотечным фондом и справочно-библиографическим аппаратом универсальной тематики, организатор досуга и духовного общения читателей, научно- -методический центр по библиотечному делу для государственных массовых библиотек столицы. Фонд библиотеки составляет свыше 2 млн. единиц хранения более чем на 100 языках народов мира. Ежегодно библиотека получает до 700 наименований журналов и 170 наименований газет. В 2007 году Библиотека получила статус научной библиотеки. В настоящее время библиотека имеет 32 структурных подразделения. Среди наших партнеров библиотеки и центры русской культуры многих странах мира Канады, Китая, Польши, Словакии, Чехии, Сербии, Хорватии, Египта, Македонии и других. В 2006 году между Силезским университетом и Центральной универсальной научной библиотекой имени Н. А. Некрасова в Москве было Centrální univerzální vědecká knihovna N. A. Někrasova v Moskvě Z dohody o spolupráci Cílem dohody je vytvoření Ruské knihovny v rámci Slezské univerzity v Opavě, což by přispívalo k dalšímu rozvoji a upevňování rusko-českých vztahů v oblasti kultury a vzdělávání a také k vypracování a realizaci společných projektů a programů prezentujících vzájemný zájem občanů obou zemí. Obě strany se zavazují vypracovat koncepci vzájemné spolupráce, přičemž berou v úvahu: a) sjednanou výměnu knih a jiných publikací; b) uskutečnění setkání představitelů vědecké a tvůrčí inteligence; c) organizaci literárně-ilustračních výstav na dohodnuté téma; d) systematickou výměnu korespondence a dokumentace; e) stálou výměnu informací o všech otázkách zajímajících obě strany. Doba plnění závazků se určuje vzájemnou dohodou mezi stranami. V Moskvě 6. února 2006 Světlana Nikolajevna Prosekova ředitelka V Opavě 15. března 2006 prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. rektor Foto archiv заключено Соглашение о сотрудничестве. Цель Соглашения - создание Русской библиотеки. Первая партия книг для Русской библиотеки составила 500 экземпляров. Это - книги о Москве и России, художественная литература, поэтические сборники, иллюстрированные альбомы. Взаимный интерес к культуре двух наших народов имеет давнюю традицию. Мы разные, но у нас много общего. Открытие Русской библиотеки в Опаве призвано послужить дальнейшему развитию и укреплению российско-чешских гуманитарных связей. Мы надеемся, что наши книги будут интересны студентам и преподавателям Вашего Университета, помогут им ближе познакомиться с нашей историей и культурой. Примите наши самые искренние пожелания и поздравления по случаю открытия Русской библиотеки в Силезском университете в Опаве. Мы уверены, что наши дружеские и профессиональные связи будут успешно и плодотворно развиваться и в дальнейшем. К сожалению, наши профессиональные планы не позволяют нам посетить Ваш прекрасный город и принять участие в торжественном мероприятии. Директор Центральной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова Светлана Просекова Заместитель директора по общественным и международным связям Раиса Самсонова г. Москва, 07 апреля 2008 года

10 strana 10 Noviny Slezské univerzity červen 2008 Úspěšné mezinárodní vědecké jednání v Karviné Ve dnech května se na půdě Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) v Karviné konala mezinárodní vědecká konference Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce. Spoluorganizátory této akce, nad níž převzal osobní záštitu evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti PhDr. Vladimír Špidla, byly Obchodně podnikatelská fakulta a české zastoupení německé nadace Friedrich-Ebert-Stiftung e.v. O tom, že se jednalo o akci svým rozměrem a obsahem nejen v regionálním měřítku výjimečnou, svědčí zájem řady významných odborníků z akademické, politické a podnikové sféry i přítomnost více 150 účastníků z několika zemí. Namátkou lze zmínit Slovensko, Polsko, Maďarsko, Litvu, ale také Kazachstán či Dánsko. Hlavním cílem konference bylo umožnit odbornou diskusi o problematice trhu práce, Část členů pracovního předsednictva konference (nahoře) a další účastníci jednání konaného v malém sále karvinské fakulty (dole) Foto archiv zaměstnanosti, nezaměstnanosti a migraci pracovní síly v podmínkách členství země v Evropské unii a fungování její ekonomiky v rámci jednotného vnitřního trhu. Moravskoslezský kraj jako region, který se dlouhodobě potýká s problémem nezaměstnanosti a zároveň sousedí s dalšími obdobně postiženými regiony z Polska a Slovenska, byl z tohoto pohledu vhodným místem pro řešení dané problematiky. Nezaměstnanost a trhy práce však nebyly jedinou oblastí, kterou se účastníci konference zabývali. Konference si kladla i další cíl, kterým bylo vytvořit platformu pro odbornou diskusi o výsledcích členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii. Čtyřletá účast těchto zemí na realizaci projektu evropské integrace již umožňuje identifikovat a analyzovat celou řadu dopadů na jejich ekonomický, politický i sociální systém. V tematickém zaměření konference nebyla opomenuta ani problematika měnové integrace a účasti České republiky a ostatních zemí střední a východní Evropy na projektu společné měny. Diskuse v rámci konference by měla být východiskem pro koncipování další strategie uvedených zemí v procesu evropské integrace, a to včetně jejich zapojení do eurozóny. Jiným cílem bylo rozvinout diskusi o roli evropského integračního procesu ve světové ekonomice jak v minulosti a současnosti, tak především do budoucnosti. Účastníci konference se však v rámci jednotlivých sekcí zabývali nejen ekonomickými aspekty členství v EU, ale diskutovali i o informačních a komunikačních technologiích včetně komunikační a jazykové kultury v podmínkách evropské hospodářské a společenské integrace. Samotné jednání konference zahájili a její účastníky přivítali rektor Slezské univerzity doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., děkan OPF PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D., zástupkyně spolupořadatelské nadace Friedrich-Ebert-Stiftung e.v. Ing. Kristina Larischová a člen kabinetu eurokomisaře PhDr. Vladimíra Špidly MUDr. Jan Jařab, MSc., který zastupoval eurokomisaře, jenž se z pracovních důvodů nemohl osobně účastnit. Všichni čtyři ve svých úvodních projevech vyzdvihli význam členství České republiky v Evropské unii a nezbytnost průběžného hodnocení jeho důsledků na všechny subjekty a sféry fungování českého státu. Z tohoto hlediska shledali tuto konferenci na karvinské fakultě jako velice prospěšnou. První den jednání v plénu byl věnován problematice trhu práce a zaměstnanosti v zemích střední a východní Evropy v kontextu jejich členství v Evropské unii. Hlavními řečníky, kteří v prvním bloku jednání vystoupili, byl ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas a předseda Českomoravské komory odborových svazů Milan Štěch. Oba se věnovali problematice vývoje na trhu práce v ČR v posledních letech a především hodnocení politiky zaměstnanosti a její realizace v minulosti a současnosti. Diskutovalo se také o budoucím směřování této politiky a o opatřeních, které by měly vést k zefektivnění jejího fungování. Zvláštní pozornost věnovali oba řečníci problematice tzv. zelených karet a jejich pozitivním či negativním dopadům. V dalším bloku byly kumulovány příspěvky hodnotící nejen vývoj na trhu práce v ČR (Ing. Petr Zahradník, MSc.), ale také regionální trh práce v Moravskoslezském kraji. Zabývaly se i postavením specifických skupin (jako jsou například absolventi všech stupňů a typů škol). Důležitými faktory ovlivňujícími situaci na národních i regionálních trzích práce členských zemí Unie jsou stárnutí populace a pracovní migrace. Řečníci i diskutující se shodli, že se jedná o palčivé problémy, kterým je zapotřebí do budoucna věnovat zvýšenou pozornost. Poslední blok prvního dne jednání byl věnován vývoji trhu práce a zaměstnanosti v dalších zemích střední Evropy na Slovensku a v Polsku, především dopadům vstupu těchto zemí do EU na jejich trhy práce, a to v souvislosti s vytvářením jednotného vnitřního trhu a s tím souvisejícím volným pohybem pracovníků. V daném bloku vystoupila i Mariola Pytlíková, Ph.D., z dánské Aarhus University. Prezentovala závěry svého dlouhodobého výzkumu, jenž je na této univerzitě prováděn v oblasti vlivu úrovně mezd na zaměstnanost či nezaměstnanost v unijních zemích. Důraz však byl i v tomto příspěvku kladen na Českou republiku. Druhý konferenční den bylo plenární zasedání rozděleno do čtyř tematických bloků věnovaných dopadům členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii v různých oblastech fungování států. Prvním z těchto bloků byl blok věnovaný politickým aspek-

11 červen 2008 Noviny Slezské univerzity strana 11 tům členství zemí v EU. S úvodním příspěvkem vystoupila dr. Věra Flasarová, poslankyně Evropského parlamentu, která se v rámci svého referátu zabývala politickým potenciálem ČR v rámci Unie. Mimo jiné konstatovala, že Česká republika zdaleka nevyužívá možností, které jí členství v EU nabízí. Nedokáže se ujmout rolí, které by mohly zvýšit její význam v evropském kontextu. Její politický potenciál je proto větší, než nakolik jej Česká republika využívá. K obdobným závěrům v případě Polska dochází i profesor Garbacik z Polytechniky Gdaňsk, který zároveň konstatoval, že současné vnímaní Polska na půdě EU je výrazným způsobem negativně ovlivněno politickou situací v této zemi a specifickým přístupem některých významných politických sil v Polsku. V politické oblasti hraje důležitou roli nejen v ČR, ale také v Unii lobbing a prosazování zájmů různých skupin. V zemích střední a východní Evropy je stále lobbing vnímán poněkud jinak, a to díky nástrojům a praktikám, které jsou v jeho rámci využívány. Na základě provedeného výzkumu má proces lobbování v nových členských státech poněkud blíže ke korupčnímu jednání, než je tomu v původních členských státech. S příspěvkem na toto téma vystoupil prof. Žák. Posledním z referujících v tomto bloku byl doc. Havel, jenž se zabýval širšími aspekty politického vývoje v ČR a s tím souvisejícími aktivitami v rámci EU včetně reflexe posledního vývoje v ekonomické oblasti. Diskuse nad členstvím zemí střední a východní Evropy a vhodností jejího načasování se následně odvíjela i v bloku věnovaném makroekonomickým aspektům členství země v EU. Zde byl hlavním řečníkem Ing. Petr Dufek, ředitel útvaru makroekonomických analýz ČSOB. Ten na základě vyhodnocení makroekonomické situace v České republice konstatoval, že brzké členství ČR v eurozóně by mohlo ohrozit její další příznivý vývoj a tempo konvergence české ekonomiky k ekonomice Evropské unie. Stejné postoje zastával i dr. Debowski z Polské republiky, který na základě vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií polskou ekonomikou doporučoval této zemi příliš do eurozóny nepospíchat. Opačné názory na základě teoretických modelů prezentoval doc. Helísek, jenž dospěl k závěru, že zavedení eura je nezbytné, chce-li Česká republika do budoucna udržet své podniky konkurenceschopné. Ty svou konkurenceschopnost v současné době částečně ztrácejí díky posilující koruně. Všichni referující se potom shodli na tom, že Česká republika učinila od roku 2000 výrazný pokrok, ať již v reálné či nominální konvergenci k Evropské unii, a upozornili na možná rizika zpomalení tohoto procesu v příštích letech. Vstup země do EU se výrazným způsobem dotkne také jednotlivých ekonomických subjektů. Jedním z nich jsou i firmy. Z tohoto důvodu byli jako referující pozváni představitelé podnikové sféry. Konkrétně se jednalo o výkonného ředitele ČEZ, a. s., Ing. Daniela Beneše (jeho příspěvek přednesl v zastoupení mimo jiné absolvent OPF Ing. Daniel Morys, ředitel divize prodeje ČEZ logistika, Z plenárního zasedání druhého jednacího dne Foto archiv a.s.) a generálního ředitele Arcelor Mittal Tubular Products Karviná, a.s. Ing. Stanislava Konkolského. Oba příspěvky se zabývaly problematikou dopadů členství ČR v EU na fungování těchto podniků a specifikovaly změny, ke kterým muselo dojít. V obou případech byly akcentovány dopady evropských norem v oblasti ekologie, pracovně-právních vztahů a kvality produkce. Pozitivně je potom vnímáno rozšíření obchodních možností a v případě Arceloru i odstranění nebezpečí antidumpingových opatření. V rámci tohoto bloku věnovaného mikroekonomickým aspektům členství země v EU se diskutovala i problematika dopadů integrace zemí do Unie na jejich regionální rozvoj a politiku v této oblasti, jakož i důsledky vyplývající z tohoto kroku pro spotřebitele. Především zde byla diskutována problematika růstu cen a harmonizace daní. Poslední den konání konference byl ve znamení jednání v sedmi tematicky zaměřených sekcích, kde se účastníci konference hlouběji zabývali makroekonomickými, mikroekonomickými, politickými a sociálními aspekty členství v EU, dále problematikou dopadů členství země v EU na trh práce a také, jak již bylo zmíněno výše, informačními a komunikačními technologiemi v ekonomice, vzdělávání či státní správě a konečně i jazykem, resp. komunikační kulturou v podmínkách evropské hospodářské a společenské integrace. Nechyběla ani sekce pro anglicky hovořící účastníky konference. V průběhu pátečního dopoledne tak paralelně v těchto sekcích odezněla více než stovka referátů. V Karviné se však pouze usilovně nejednalo. Pro účastníky byla kromě dvou společenských akcí připravena prohlídka centra města a návštěva zámku Fryštát. Doprovodný program, jak vyplynulo z průzkumu spokojenosti mezi účastníky konference, který proběhl poslední den konference, byl hodnocen velmi pozitivně. Vysoké ohodnocení se ovšem dostalo celému organizačnímu zajištění konference a předneseným příspěvkům, přínosným pro další vědeckou práci účastníků jednání. Přestože konference je již minulostí, některé práce s ní související stále dobíhají. Do finále směřuje příprava sborníku příspěvků, jenž bude zpracován v elektronické podobě. Veškeré příspěvky jsou tak v současné době podrobovány přísnému recenznímu řízení, a to jak po odborné, tak i formální stránce. Konference byla významným počinem OPF na poli prezentace výsledků vědecko-výzkumných aktivit v oblasti evropské integrace. Vytvořila tak dobré východisko pro založení tradice konání významných mezinárodních vědeckých konferencí tohoto či obdobného zaměření v Karviné. Z pozitivního ohlasu účastníků je zřejmé, že do budoucna by mohl počet účastníků dále narůstat. Rád bych proto poděkoval všem svým spolupracovníkům, jmenovitě pak prof. Ing. Christianě Klikové, CSc., proděkance OPF pro vědu a výzkum, Ing. Lucii Krzystkové a Miroslavě Snopkové, jakož i všem zúčastněným doktorandům a studentům za čas a úsilí, které věnovali organizaci a zajištění zdárného průběhu celé akce. Marian Lebiedzik

12 strana 12 Noviny Slezské univerzity červen 2008 Cena Učené společnosti Martě Štefánkové Marta Štefánková přebírá ocenění určené pro mladého vědeckého pracovníka roku 2008 Matematička doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D., se stala mladou vědeckou osobností roku. Toto prestižní ocenění jí za mezinárodně uznávaný přínos k rozvoji teorie dynamických systémů udělila Učená společnost České republiky. Vědecko-pedagogická pracovnice Matematického ústavu Slezské univerzity, která se svou rodinou žije v Bystřici nad Olší na Třinecku, ho v pondělí 19. května převzala z rukou odstupujícího předsedy Učené společnosti ČR RNDr. Jiřího Grygara, CSc., při slavnostním zasedání ve Velké aule pražského Karolina. Podařilo se jí tak bezprostředně navázat na loňský úspěch prof. RNDr. Miroslava Engliše, DrSc., ředitele Matematického ústavu Slezské univerzity (SU), jenž se stal vědeckým pracovníkem roku V těchto měsících jsem sice na mateřské dovolené, ale přesto se snažím, abych nešidila ani vědu, řekla Štefánková po slavnostní části 14. valného shromáždění Učené společnosti Do jinak ryze odborně laděného charakteru výjezdního zasedání pracovníků Matematického ústavu Slezské univerzity, které od 1. do 3. května dílčím způsobem hodnotilo činnost této univerzitní součásti, a to se zvláštním zřetelem na vědu a výzkum, byl v pátek 2. května zasazen slavnostní okamžik. Mezi matematiky zavítal prorektor doc. RNDr. František Koliba, CSc., aby v zastoupení rektora doc. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr., předal Stříbrnou medaili Slezské univerzity v Opavě Ing. Jaromíru Sýkorovi, CSc. Byla mu udělena na návrh ředitele Matematického ústavu prof. RNDr. Miroslava Engliše, DrSc., s nímž v září ČR. Čtyřměsíční Jan je sice jejím prvním synem, ale už třetím potomkem. Nejstarší Kateřina chodí do první třídy, Aničce jsou tři roky, dodala a s úsměvem prozradila, že si po převzetí ceny a před tiskovou konferencí musela i v Karolinu na chvíli odskočit ke kojení. Celá dosavadní profesní dráha doc. Štefánkové je úzce spjata se SU a jejím matematickým pracovištěm. Nejprve tu před 11 lety absolvovala učitelské studium matematiky a fyziky, v roce 2000 obhájila titul Ph.D. z matematické analýzy a v témže roce získala také Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro vynikající studenty a absolventy. O tři roky později se v oboru Matematická analýza habilitovala. K dnešku se stihla zúčastnit 16 zahraničních konferencí, z toho v pěti případech - do USA, dvakrát do Španělska a dále do Polska a do Japonska - byla pořadateli k přednáškám na jejich náklady pozvána. Její práce dosáhly více než sedmi desítek citací, loňského roku vyslovila souhlas Vědecká rada Matematického ústavu. Návrh na udělení citovaného ocenění byl podán v souvislosti s odchodem Ing. Sýkory Foto ian z funkce vedoucího oddělení aplikované matematiky Matematického ústavu Slezské univerzity. Prorektor Koliba při předávání medaile vyzdvihl určující podíl Při hodnocení výzkumného záměru Foto ian většinou zahraničních a kvalifi kovaných. Je úspěšnou školitelkou v doktorském studiu; její první vědecký žák RNDr. Marek Lampart získal titul Ph.D. v roce Cenu získala za soubor osmi prací z dynamických systémů (zdůraznit je nutno práce věnované extrémním formám distribučního chaosu v diskrétních dynamických systémech z hlediska velikosti chaotických množin), které se setkaly s výrazným ohlasem v zahraničí a ovlivnily bádání v této oblasti. V jistém smyslu je lze hodnotit i tak, že završily čtvrt století trvající úsilí renomovaných matematiků, mezi nimž jsou osobnosti typu A. M. Brucknera nebo M. Misiurewicze, prohlásil na jejich adresu prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., učitel a později školitel doc. Štefánkové. Pochopitelně mě to těší, ale stejně si vážím úspěchů těch, které vedu v doktorském studiu, konstatovala a svá slova potvrdila účastí při červnových státnicích na Matematickém ústavu. Ivan Augustin Vysoké univerzitní ocenění Jaromíru Sýkorovi Ing. Sýkora (vpravo) přebírá Stříbrnou medaili Slezské univerzity Foto ian Ing. Sýkory na akreditaci bakalářského studijního oboru Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací, který se významně zasloužil o zájem o studium na Matematickém ústavu a přispěl k dalšímu rozvoji kontaktů této univerzitní součásti s partnery z praxe. Oceněnému dále poděkoval za devítileté vedení oddělení aplikované matematiky a popřál mu mnoho úspěchů v budoucí práci pro Slezskou univerzitu. K blahopřání se připojil také statutární zástupce ředitele Matematického ústavu prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., jenž poté prorektora Kolibu seznámil s připravovanými vědeckými aktivitami pracoviště. (ian)

13 červen 2008 Noviny Slezské univerzity strana 13 Desetiletí Německé knihovny zhodnoceno Rektor Rudolf Žáček předává Stříbrnou medaili Slezské univerzity v Opavě předsedovi představenstva obecně prospěšné nadace Hermann-Niermann- -Stiftung se sídlem v Düsseldorfu Uwe Stiemkemu Foto archiv Na deset tisíc svazků, které slouží čtyřem stovkám uživatelů. Takovou bilancí se může pyšnit Německá knihovna na Filozoficko-přírodovědecké fakultě (FPF) Slezské univerzity (SU). Od jejího vzniku uplynulo vloni na podzim deset let a existence knihovny situované v budově fakulty na Masarykově ulici v Opavě je přesvědčivým výsledkem partnerství pracoviště germanistů Ústavu cizích jazyků FPF s představiteli obecně prospěšné nadace Hermann-Niermann-Stiftung v Düsseldorfu. K jeho bilancování došlo při slavnostním setkání v univerzitní aule v pátek 16. května dopoledne. V úvodním vystoupení ocenil rektor doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., kroky, které z obou stran na konci roku 1995 vedly k navázání kontaktů, jejichž nejvýraznějším výsledkem se záhy stalo otevření Německé knihovny v Opavě, k němuž došlo 26. září Setkání se členy představenstva a správní rady obecně prospěšné nadace Hermann- -Niermann-Stiftung završilo odborné akce, které byly k desetiletí Německé knihovny uspořádány. Šlo především o mezinárodní konferenci Sprache Deutsch. Její literární část proběhla v září v Opavě a byla ke 150. výročí úmrtí věnována prozaikovi, básníkovi a dramatikovi Josephu von Eichendorffovi, slezskému rodákovi z Łubowic u Ratiboře. Zúčastnili se jí znalci Eichendorffova díla z ČR, Polska i Německa. Jazykovědná část konference se v říjnu konala v bavorském Sambachshofu. Odpolední křest sborníku referátů z konference se 16. května přímo na Ústavu cizích jazyků stal součástí velkého svátku opavských germanistů. Ještě dříve však SU ocenila dvě významné osobnosti, bez Účastníky česko-německého setkání v univerzitní aule oslovili též oba ocenění - Uwe Stiemke (nahoře) a Zdeněk Masařík (dole) Foto ian Totéž ocenění obdržel i zakladatel opavského germanistického pracoviště a čestný předseda Svazu germanistů České republiky Zdeněk Masařík, který svým kolegům z naší univerzity stále významně pomáhá Foto ian nichž by germanistika v Opavě nemohla dosáhnout tak výrazných výsledků, jakými se dnes prezentuje. Stříbrnou medaili SU předal rektor R. Žáček předsedovi představenstva obecně prospěšné nadace Hermann-Niermann-Stiftung Uwe Stiemkemu a dále zakladateli germanistického pracoviště v Opavě prof. PhDr. Zdeňku Masaříkovi, DrSc., z Brna, čestnému předsedovi Svazu germanistů v České republice. V dalším programu vystoupili ocenění. O poslání obecně prospěšné nadace Hermann- -Niermann-Stiftung a jejím vztahu k naší univerzitě, Slezsku, České republice i k dalším zemím střední a východní Evropy hovořil U. Stiemke a poté účastníci setkání, mezi nimiž nechyběli ani četní studenti, s živým ohlasem přijali spontánně přednesený výklad prof. Masaříka nazvaný Triebkräfte der Sprachmischung in den Inselmundarten Mährens. Na závěr setkání vystoupil Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity pod taktovkou dirigenta MgA. et MgA. Petra Škarohlída. Hosté z obecně prospěšné nadace Hermann-Niermann- -Stiftung absolvovali v odpoledních hodinách prohlídku vybraných pamětihodností města s výkladem a později se, tentokrát v roli hostitelů, s představiteli SU znovu setkali při neformální večeři. (ian)

14 strana 14 Noviny Slezské univerzity červen 2008 Tereza Vlčková uspěla na festivalu v Lille Z nejnovějšího cyklu portrétů dvojčat Two, 2007 Ještě nedávno znal Terezu Vlčkovou (1983) jenom málokdo. Po úspěchu na dubnovém Prague Foto, na němž získala cenu UniCredit Bank Young Talent Award pro nejlepšího zastoupeného autora ve věku do 35 let a prodala nejvíce fotografi í z celého veletrhu, se její uhrančivá díla začala intenzivně objevovat v novinách, časopisech i v televizi. Po účasti na výstavách Institutu tvůrčí fotografi e (ITF) Filozofi cko- -přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě na loňském Měsíci fotografi e v Bratislavě a na letošním květnovém Mezinárodním festivalu fotografi e v Lodži (tam získala Cenu diváků) bude letos v létě spolu s Kateřinou Držkovou a Ditou Pepe zastupovat českou fotografi i na Setkáních fotografi e v Arles a v září se její práce objeví na výstavě Identita mladých českých fotografek na fotografi ckém bienále v Lyonu a v expozici ITF na veletrhu Photokino v Kolíně nad Rýnem. Skutečně mimořádný úspěch tvorba této mladé autorky, která souběžně studuje ve 3. ročníku na ITF a v Ateliéru reklamní fotografi e Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, slavila v květnu a v červnu na festivalu Transphotographiques v Lille, kde byla představena hned na třech samostatných výstavách. Skvěle obstála i v bezprostředním sousedství děl světově proslulých tvůrců Joela Petra Witkina, Karla Foto Tereza Vlčková Tereza Vlčková na festivalu Transphotographiques A Perfect Day, Elise..., 2007 Foto archiv Foto Tereza Vlčková Lagerfelda, Jeanloupa Sieffa, Petra Knappa a dalších. Jejím dílům věnoval pařížský časopis Photo, distribuovaný ve 100 státech, tři strany, mnohokrát je také publikovaly různé francouzské deníky. Práce T. Vlčkové zpravidla stojí na hranicích volné tvorby a módní fotografi e, někdy zachycují konkrétní módní kreace (třeba v případě cyklu Little Garden jde o modely mladého českého návrháře Ondřeje Adámka), jindy jde o šaty po babičce. Podobně jako bývá vágní styl fotografi í T. Vlčkové, bývá neurčitá i jejich časová zařaditelnost. Autorka se totiž často inspiruje uměleckými díly z různých období a nechává nás v nejistotě, kdy a kde se vlastně scény na jejích fotografi ích odehrávají. Velký význam v tom mívá i nadpozemsky nádherná příroda bez jakýchkoliv civilizačních zásahů, s níž ženy a dívky před kamerou dokonale souzní, jíž se zcela odevzdávají, s níž se snaží splynout. Příroda je zde jakýmsi ideálem krásy, čistoty, neposkvrněnosti i duchovní hloubky. Samotné modelky (mužské postavy se dosud na fotografi ích T. Vlčkové neobjevily), které někdy více než skutečná děvčátka, dívky a ženy připomínají panenky či fi guríny z výkladních skříní, působí neurčitě a tajemně. U magických, někdy až mírně strašidelných portrétů dvojčat z nejnovějšího cyklu Two zase najdeme paralely s díly starých italských a španělských mistrů, s fotografi emi Augusta Sandera, Diany Arbus, Rijneke Dijkstra či Loretty Lux, zachycujícími portrétované s uhrančivými pohledy přímo na diváka, i s fi lmy Stanleyho Kubricka The Shining nebo Tima Burtona Sleepy Hollow, které autorku silně ovlivnily. Nejsme v nich schopni rozeznat, kdy se jedná o skutečná dvojčata a kdy o klony jednoho děvčátka, vytvořené v počítači, někdy si dokonce nejsme jisti, zda nejde o dokonalé panenky z umělé hmoty, někdy z nich máme trochu strach. Autorce však nejde o hru, ale snaží se prozkoumávat identitu maximálně fyziologicky blízkých lidí, jejichž vnější podobnost ještě zdůrazňuje stejným oblečením i stejnými účesy. V jemných kontrastech a analozích výrazů jejich tváří s překvapivě dospělými výrazy přitom akcentuje otázky, zda stejně blízký je i jejich psychický svět a jejich charakter, nebo jaké jsou jejich vzájemné vztahy, jaké je jejich alter ego, kolik tváří se v každém z nás skrývá. Velkou roli zejména v novějších fotografi ích T. Vlčkové hrají dodatečné úpravy snímků v počítači, kdy autorka ovlivňuje výslednou barevnost, odstraňuje zbytečné detaily nebo, jako v případě souboru Two, skládá výsledný obraz z několika záběrů. Intenzivní využívání photoshopu však v jejím případě nevede k samoúčelným efektům, ale umocňuje působivost fotografi í, které okouzlují svou nevšední poetikou, osobitým světem na rozhraní skutečnosti a snu i kladením otázek, na které jen obtížně hledáme přesné odpovědi. Vladimír Birgus

15 červen 2008 Noviny Slezské univerzity strana 15 K šedesátinám doc. Rudolfa Žáčka Slavit významné životní jubileum v příznivém rozpoložení fyzických i duševních sil, ve významném kariérním bodě, s příznivým pohledem na vykonané v minulosti a za širokého domácího i mezinárodního uznání svých vědeckých a odborných výsledků si opravdu může každý přát. Ne všem se to však podaří. Rudolf Žáček ovšem mezi skupinu lidí, kteří všeho uvedeného dosáhli, nesporně patří. A připočteme-li i příznivý úsměv jeho okolí, jeho přátel a kamarádů, pak je možno říci, že bychom jen těžko hledali oblast, s níž by oslavenec mohl být nespokojen. Leč tato meta se nedostavila jako bůh na stroji. Byla dosažena obrovským úsilím a mnohdy se zdálo, že bude vinou vnějších okolností v Žáčkově životě naprosto nedosažitelnou. Při pohledu do minulosti začínáme prakticky vždy momentem zrození. Nejinak učiníme i v této souvislosti. Rudolf Žáček se narodil 20. května roku 1948 v Ostravě. Ač o svém dětství nikdy příliš nemluvil, i z náhodných poznámek bylo možno usoudit, že byl dítětem velmi vnímavým, se zájmem o okolní svět a jeho poznání. Tato vlastnost jej provázela nejen na základní a střední škole, ale především na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde studoval historii a ruštinu. Měl štěstí. Na vysoké škole od roku 1966 zažil ono historicky unikátní liberální období. Zároveň však smůlu, neboť za svoji studentskou činnost se dostal mezi ty, kdož byli po roce 1970 komunistickým režimem pronásledováni a jimž byl odpovídající profesní růst na dlouhou dobu znemožněn. Již v době vysokoškolských studií se Rudolf Žáček zajímal o problematiku nejnovějších dějin. V následujícím období mu však bádání a publikování na tomto úseku nebylo umožněno. Přes zoufalý kádrový posudek nastoupil v roce 1971 do Okresního vlastivědného muzea Frýdek-Místek jako odborný pracovník. Pracoval zde až do roku A přestože nejednou dávali vůči němu tehdejší mocní znát svoji nepřízeň, vytvořil zde úctyhodné dílo. Nejen muzejního pracovníka pečujícího o sbírkové fondy a pořádajícího výstavy, ale i historika, který se zabýval středověkými a raně novověkými dějinami Těšínska, který se podílel na archeologických výzkumech a který díky svému nadání a schopnostem již tehdy dokázal překročit úzký rámec regionálního bádání. Připomeňme, že Žáčkovy studie a příspěvky jsou dodnes ceněny a citovány. V době eroze komunistického režimu na sklonku léta 1989 mohl Rudolf Žáček přejít jako odborný pracovník do Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., jako prorektor při slavnostním zasedání ve Sněmovním sále minoritského kláštera v Opavě v červnu Jeho opolskému kolegovi a dlouholetému spolupracovníkovi W. T. Lesiukovi (vlevo) byl na něm předán čestný doktorát Slezské univerzity Foto archiv Doc. Žáček při jednom z četných vystoupení v univerzitní aule tehdejšího Slezského ústavu Československé akademie věd v Opavě. Počal se zde zabývat po dlouhé době nejnovějšími dějinami, konkrétněji hospodářskou historií. Krátce nato došlo k zásadnímu zvratu v politické situaci v zemi a definitivně padly veškeré mantinely dosud svazující činnost mnohých lidí včetně Rudolfa Žáčka. V roce 1991 obhájil doktorát, k němuž jej dávno předurčovala jeho odborná práce. Téhož roku se stal ředitelem akademického ústavu v Opavě. Při pohledu zpět nemohlo tehdy dojít k lepší volbě. Žáčkovi se podařilo přes nepřízeň doby transformovat renomované vědecké pracoviště do podoby součásti Slezského zemského muzea, v jehož svazku existuje dodnes. V letech působil jako ředitel tohoto pracoviště, po určitou dobu i jako náměstek ředitele muzea. To, že se v Opavě udržela institucionálně čistě vědecká báze, je především jeho zásluhou. Od počátku existence Slezské univerzity působil Rudolf Žáček i na této instituci, kde jeho aktivity postupně narůstaly. V roce 2001 se stal jejím prorektorem, v roce 2006 byl jejím akademickým senátem zvolen kandidátem na rektora a k 1. březnu 2007 byl prezidentem České republiky Václavem Klausem jmenován rektorem opavského vysokého učení. Uplynul tedy více než rok jeho funkčního období a je možno říci, že výsledky jeho činnosti již nyní předjímají úspěšný rozvoj jím vedené instituce. Vyrovnanost mezi detailně promyšleným postupem a mezi výrazným důrazem na všestranný dynamický rozvoj slibují příznivou budoucnost opavského vysokého školství. Úctyhodný soubor tvoří Žáčkovy odborné práce. Je autorem či spoluautorem mnoha článků, více než 150 vědeckých studií, řady knih a monografií. Vyjádřil se tak k mnoha podstatným odborným problémům historie českého středověku a raného novověku, dějin Slezska, dějin česko-polských vztahů, k historii druhé světové války i období poválečného. Pro Opavu a zdejší pracoviště orientující se na společenské vědy má velký význam i Žáčkova angažovanost v mnoha vědeckých, redakčních i muzejních radách, ve strukturách grantové agentury ministerstva kultury. A nelze zapomínat ještě na jednu sféru, totiž popularizaci. Plejáda novinových článků, televizních či rozhlasových vystoupení se nesčetněkrát setkala se značným ohlasem u čtenářů i posluchačů. Popřejme oslavenci mnoho dalších úspěchů, a co nejvíce spokojenosti. Všichni, kdo Rudolfa Žáčka blíže známe, se, myslím, shodneme na názoru, že svět by bez takových lidí, jako je on, byl chudší a smutnější. Foto ian Zdeněk Jirásek

16 strana 16 Noviny Slezské univerzity červen 2008 Dát fakultě pro studenty přitažlivou podobu Přestože doc. Ing. Petr Sosík, Dr., už v minulosti stál v čele jednoho z oddělení Ústavu informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) Slezské univerzity v Opavě a pracoval při vedení grantů a projektů, větší zkušenosti s řízením před nástupem do proděkanské funkce neměl. Od loňského března je však rodák z Brna, který do Opavy přišel v roce 1989 a na Slezskou univerzitu o tři roky později ( aby se mohl více vyžít ve výzkumu ), na FPF šéfem resortu pro informace a rozvoj. Z pohledu své profesní orientace (těžiště jeho odborného profilu představují biovýpočty a bioinformatika, tedy multidisciplinární výzkum na pomezí informatiky, molekulární biologie a matematiky) proto za proděkanským postem v prvním plánu viděl informační technologie a provoz počítačových sítí. Přiznávám, že hlavní motivací k přijetí nabízené funkce byla zásadní změna internetové prezentace fakulty, řekl na úvod našeho setkání, při němž hovořil o svých pohledech na činnost jemu svěřeného resortu. Nebudu snad mluvit příliš odvážně, když řeknu, že fakulta ve vztahu k internetové prezentaci zaspala a nechala se předběhnout těmi, kdo na svém mediálním obraze pracovali více, konstatuje Sosík na adresu dlouhé roky zakonzervovaného stavu. Jeho neudržitelnost násobila skutečnost, že nebylo ujasněno, kdo a jak by se měl o jednotu internetové prezentace starat, dodává s tím, že každé fakultní pracoviště přistupovalo k naplňování tohoto úkolu na svou pěst. O dramatické rozdíly v kvalitě a stylu nebyla žádná nouze, potvrzuje proděkan, který nápravě věnoval intenzivní úsilí. Řádově bych ho vymezil dobou mezi šesti až osmi měsíci, specifikuje a dosažený efekt nepovažuje za konečný. Nazval bych ho uspokojivým mezikrokem, potvrzuje odhodlanost dál se internetové prezentaci FPF věnovat. V uvedeném čase bylo ovšem nutné řešit rovněž další významnou záležitost nasazování informačního systému Studijní agenda (STAG). Tento proces bych dokonce nazval skokem do studené vody bez přípravy. Zabral asi tak 60 procent celé mé proděkanské agendy. Ale oceňuji, že v součinnosti pracovníků rektorátu a všech univerzitních součástí jsme překonali opravdu krušné období loňského září a října a zajistili jeho funkčnost na stávající úrovni. V současnosti už mohu potvrdit, že kladné reakce na fungování systému výrazně převažují nad těmi zápornými, akcentuje Sosík. V proděkanské funkci se samozřejmě záhy přesvědčil o značné šíři toho, co mu bylo svěřeno. Má výchozí představa Akademické obci je proděkan Petr Sosík znám také jako člen Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity (nahoře), Nejčastěji ho však lze zastihnout u počítače (dole) Foto ian byla překonána ve chvíli, kdy jsem si uvědomil, že je potřeba intenzivně pracovat na celkové mediální prezentaci fakulty včetně marketingu, přiznává po prvních zkušenostech s přípravou informačních letáků pro veletrhy vzdělávání, prezentační výstavy a dny otevřených dveří. Pokud jde o péči o rozvoj, považuje ji Sosík pro její administrativní charakter za snadnější. Ale podobné konstatování platí jen při vědomí přerozdělení kompetencí mezi proděkany, které provázel příchod Ing. Kašné na mé oddělení. Zatímco v oblasti správy informačních systémů jsem po svém předchůdci přebral hodnotné dědictví v podobě fakultního Centra výpočetní techniky, referát rozvoje pracovníkem obsazen nebyl, objasňuje. Jmenovaná tedy nyní zajišťuje shromažďování všech podkladů a administraci rozvojových či evropských projektů a plní další povinnosti v souvislosti s obsahem dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti fakulty a jeho aktualizace. Těm zasvěcenějším určitě nemusím připomínat, že jich není málo, poznamenává proděkan. V čem jsou podle něj dosud slabé stránky? Mým blízkým cílem je zlepšit prezentaci fakulty v dalších typech tištěných a elektronických médií, i když u těch nejvýznamnějších záležitostí by měla univerzita vystupovat navenek jako celek, vypočítává, ale současně upozorňuje, že i v této oblasti už bylo ledacos vykonáno. Máme Mgr. Novotného, sice pracovníka Centra výpočetní techniky a částí své náplně rozvrháře, nicméně v poslední době toho, kdo se stále více soustřeďuje na mediální prezentaci fakulty. To je velmi podstatné, protože fakulta by se měla výrazně prezentovat jako součást mladé a dynamicky se rozvíjející instituce působící v multikulturním regionu, v němž se otevírají dříve tabuizované fenomény typu česko-polských a česko-německých vztahů. A v neposlední řadě tu vystupuje pracovní potenciál a dynamika lehkého průmyslu a informačních technologií, která si žádá příliv mladých odborníků. Ti by tu mohli nepochybně nalézat šance, které jinde nemusejí být, argumentuje Sosík a FPF by rád viděl v roli pružného a dynamického hráče na trhu vzdělávání. Předpokladem k tomu je ovšem odstranění dosavadní roztříštěnosti mediální prezentace a absence mediální politiky, uzavírá tuto kapitolu. Jako dovětek k ní může sloužit konstatování, že proděkan Sosík se ze svého postu snaží se slabými místy vypořádat. Je členem řešitelského týmu rozvojového projektu Zmírnění dopadu slabých stránek Slezské univerzity a posílení silných stránek v oblasti organizační struktury a marketingu, který vede RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. z katedry informatiky karvinské fakulty, a členem v dubnu rektorem nově jmenované Rady rozvoje Slezské univerzity. Na poslední otázku, jak povinnosti proděkana spojuje s pedagogickou a vědeckou činností, reaguje nejen informací o uspořádání prestižní konference DNA 14, o níž píšeme na jiném místě. Práce pedagoga je dána a nelze ji nijak ošidit. V prvním červnovém týdnu mi udělal radost můj student Daniel Beneš, který za práci na téma Analýza genomů vinné révy získal 3. místo v celostátním kole Studentské vědecké odborné činnosti. Já sám jsem musel ve vědě zpočátku polevit, ale spolupracuji s kvalitními zahraničními i opavskými kolegy, a tak kontakt neztrácím, zakončil náš rozhovor proděkan Sosík. Ivan Augustin

17 červen 2008 Noviny Slezské univerzity strana 17 Opavský Ústav informatiky letos bilancuje Pamětní medaili ocenil rektor doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., vedoucí jubilujícího pracoviště doc. RNDr. Alici Kelemenovou, CSc. Foto ian Deset let samostatného univerzitního pracoviště. Ano, takové jubileum si připomíná Ústav informatiky (ÚI) Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) Slezské univerzity (SU) v Opavě. Provázet ho budou celý rok připravované odborné i společenské akce. A první z nich, jímž bylo slavnostní zasedání ústavu v univerzitní aule Na Rybníčku, se za účasti představitelů SU i pozvaných hostů odjinud uskutečnila ve čtvrtek 10. dubna. Po uvítání, jehož se zhos- V programu slavnostního zasedání se dostalo i na blahopřání hudební. Postaral se o ně Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity Foto ian Ocenění v podobě pamětní medaile Slezské univerzity se dostalo také prof. RNDr. Jozefu Kelemenovi, DrSc. Foto ian til vědecko-pedagogický pracovník ÚI doc. Ing. Petr Sosík, Dr., proděkan FPF pro informace a rozvoj, a zahajovacích pozdravech rektora SU doc. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr., a předsedy Akademického senátu FPF PhDr. Jiřího Sedláčka, který jej přednesl v zastoupení děkana prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., se ujala slova vedoucí ÚI doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. Podala hodnotící zprávu o desetileté činnosti pracoviště. Vznikem ústavu získala fakulta platformu pro rozvoj teoretické informatiky a sledování nových trendů v informačních technologiích a v informační vědě. Tyto zkušenosti využíváme ve výchově nových odborníků, uvedla mimo jiné. Její slova nejlépe potvrzuje akreditace doktorského studia v oboru Autonomní systémy. Jedná se o oblast, v níž v České republice patříme k průkopníkům. Vždyť někdejší pracovník ústavu Ing. Aleš Kubík, Ph.D., je autorem první české monografie k této problematice, konstatovala Kelemenová a připomněla i skutečnost, že pracoviště může udělovat též tituly doktora přírodních věd (RNDr.). Výsledky vědecké a výzkumné práce ÚI jsou prezentovány na odborných setkáních po celém světě. Mám-li jmenovat zastoupení našeho ústavu na mezinárodním poli jen za poslední dobu, mohu zmínit, že kolegové referovali v Torontu, ve Vídni, Budapešti, Soluni, Seville, Plovdivu, v tuniském Gammarthu, a na několika místech v USA, třeba v Orlandu na Floridě či v Memphisu v Tennessee, akcentovala Kelemenová. Za vrcholnou domácí událost pak označila od roku 2001 pravidelně konaný česko- -slovenský seminář Kognice a umělý život, jehož je opavské pracoviště informatiků tradičním spolupořadatelem. Zvláštní postavení ve výčtu vědeckých a výzkumných aktivit ÚI ovšem patří také 6. evropské konferenci o umělém životě (ECAL), která se na podzim 2001 konala v Praze. Pětičlenné zastoupení ÚI jako hlavního organizátora akce podtrhla skutečnost, že prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., pracoval jako předseda jejího programového výboru. Spolu s P. Sosíkem pak také sestavil obsáhlý sborník vydaný nakladatelstvím Springer - Verlag Berlín v edici Lecture Notes in Computer Science. Během desetiletí vybudoval ústav tři poměrně silně personálně obsazená oddělení. K dnešku máme v Opavě dva profesory, šest docentů a dále pět odborných asistentů s vědeckou hodností, zdůraznila doc. Kelemenová ještě dříve, než předala slovo právě vedoucím jednotlivých oddělení. O základní informace charakterizující činnost oddělení ÚI se poté s účastníky zasedání přitažlivou formou podělili Mgr. Luděk Cienciala, Ph.D., za oddělení teoretické informatiky, doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D., za oddělení informačních a znalostních systémů, a PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D., za oddělení informační vědy. K blahopřání k dosaženým výsledkům a k ocenění, které bylo rektorem doc. Žáčkem v podobě pamětní medaile SU předáno Alici a Jozefu Kelemenovým, se v závěru připojili jejich kolegové z informatických pracovišť jiných univerzit - prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc., z Univerzity Hradec Králové a prof. RNDr. Alena Lukasová, CSc., z Ostravské univerzity. (ian)

18 strana 18 Noviny Slezské univerzity červen 2008 Fakulta v Karviné hostila diplomatky JAR a Číny Velvyslankyně Jihoafrické republiky v ČR Nomsa Dube (vlevo) při přijetí u děkana karvinské fakulty Bohumila Fialy (vpravo) Foto archiv Obchodně podnikatelská fakulta (OPF) v Karviné přivítala v uplynulém období na své půdě dvě významné návštěvy. Její Excelence Nomsa Dube, velvyslankyně Jihoafrické republiky v České republice, poctila fakultu svou návštěvou 31. března. Téměř o měsíc později, přesně 21. dubna, to byla Její Excelence PhDr. Huo Yuzhen, mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Čínské lidové republiky v České republice, která přijala pozvání a zavítala do Karviné. Nad návštěvami převzal záštitu poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doc. Ing. Petr Wolf, CSc. Obě velvyslankyně se nejprve setkaly s děkanem a vedením fakulty a poté proběhly přednášky a diskuse s pedagogy a studenty na téma obchodně ekonomické spolupráce mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou a mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou. Příjemným překvapením byla přednáška velvyslankyně Číny, která svůj příspěvek přednesla v českém jazyce. Vystoupení jihoafrické velvyslankyně tlumočila Ing. Alena Fialová O obchodní a ekonomické spolupráci mezi Čínskou lidovou republikou a ČR hovořila v Karviné velvyslankyně Čímy PhDr. Huo Yuzhen Foto archiv z katedry ekonomie, která položila ambasadorce několik otázek týkajících se především oblasti školství a vzdělávání. Váš systém vysokoškolského vzdělání považuji za dobrý a rozvinutý. V této oblasti se od vás máme co učit. Na velmi vysoké úrovni jsou mimo jiné obory strojírenské, ekonomické a přírodovědecké, poznamenala N. Dube. Na dotaz, v čem spatřuje další možnosti spolupráce s ČR na poli vzdělávání, odpověděla, že největší potenciál spatřuje ve výměně know-how, pohybu studentů a pedagogů, tak aby se obě strany lépe poznaly. Snažím se o rozvoj spolupráce mezi ambasádou a univerzitami a středními školami. Domnívám se, že spolupráce s univerzitami by mohla být do budoucna na vyšší úrovni, řekla N. Dube a dodala, že děkan PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D., nabídl jihoafrickým studentům možnost studia na OPF v bakalářských a doktorském studijním programu v anglickém jazyce. Na závěr přiznala, že je v Karviné poprvé. V České republice se mi velice líbí. Mám to tady ráda. Lidé u vás jsou přátelští a dobře se mi tu žije a pracuje, podotkla. Lucie Krzystková Studenty oslovili hejtman, ministr a expremiér Hejtman Ing. Evžen Tošenovský Foto ian Ministr RNDr. Petr Nečas (vlevo) Foto ian Expremiér Ing. Jiří Paroubek Foto archiv Program návštěvy hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Evžena Tošenovského, k níž došlo v pondělí 12. května, zahájilo přijetí prof. RNDr. Zdeňkem Stuchlíkem, CSc., prorektorem pro vědu a zahraniční styky. V zastoupení rektora doc. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr., prof. Stuchlík připomněl kvalitu vzájemných kontaktů Slezské univerzity a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Hejtman pak ve výukovém areálu Filozofi cko-přírodovědecké fakulty na Hradecké ulici předstoupil před studenty oboru Veřejná správa a regionální politika s přednáškou věnovanou problematice vývoje postavení krajů v České republice. (ian) Na půdě rektorátu přijal rektor Slezské univerzity v Opavě doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., ve středu 14. května ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase. V přítomnosti děkana Filozofi cko-přírodovědecké fakulty (FPF) prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., a proděkana doc. PhDr. Dušana Janáka, Ph.D., ho seznámil s dalšími rozvojovými záměry Slezské univerzity. Bezprostředně po ofi ciálním přijetí se ministr Nečas setkal se studenty a pedagogy FPF, když ve zcela zaplněném Zrcadlovém sále budovy Filozofi cko-přírodovědecké fakulty na Masarykově ulici pronesl přednášku na téma důchodové reformy. (ian) Ve čtvrtek 22. května zavítal na Obchodně podnikatelskou fakultu (OPF) v Karviné expremiér, současný poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda ČSSD Ing. Jiří Paroubek. Poté co byl na půdě fakulty přijat rektorem Slezské univerzity doc. PhDr. Rudolfem Žáčkem, Dr., a proděkanem OPF pro rozvoj a vnější vztahy doc. Ing. Marianem Lebiedzikem, Ph.D., předstoupil před studenty a pedagogy fakulty s přednáškou na téma Současná ekonomická situace ČR. Před zcela zaplněným sálem se zabýval vývojem české ekonomiky od roku 1990 do současnosti a poté odpověděl na dotazy studentů i pedagogů. (lk)

19 červen 2008 Noviny Slezské univerzity strana 19 Noví vedoucí tří kateder karvinské fakulty V souvislosti se vznikem dvou nových kateder na Obchodně podnikatelské fakultě (OPF), a to katedry logistiky a katedry cestovního ruchu, a uvolněním místa na katedře účetnictví proběhla v letošním roce výběrová řízení na nové vedoucí kateder. Ke dni 6. března se jimi stali prof. Ing. František Němec, PhD. (katedra logistiky), Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. (katedra cestovního ruchu), a Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (katedra účetnictví). Prof. Ing. František Němec, PhD., se narodil 21. října 1950 v Havířově. Vysokoškolská studia absolvoval na Vysokém učení technickém v Brně, kde v roce 1975 získal titul inženýr. Diplomovou práci věnoval tématu Návrh funkčního měřiče 1/x. Na Univerzitě Palackého v Olomouci ukončil v roce 1989 postgraduální studium obhajobou práce Informační systém pro zabezpečení výuky na technických fakultách vysokých škol. Titul PhD. získal v roce 1992 na Technické univerzitě v Košicích. V témže roce se habilitoval na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě a byl jmenován docentem v oboru Automatizace metalurgických pochodů. V roce 2003 byl jmenován profesorem v oboru Řízení strojů a procesů. Je certifikovaným odborníkem pro marketing ČMS s platností certifikátu pro EU. Na karvinské OPF působí od roku 1993, nejprve jako docent na katedře matematiky a informatiky, o pět let později již jako vedoucí katedry marketingu. V letech byl proděkanem pro zahraniční styky. Poté se stal prorektorem pro studijní a sociální záležitosti a od roku 2004 prorektorem pro rozvoj. V současnosti je členem Vědecké rady SU, Vědecké rady OPF, oborové rady a členem kolegia děkana. Dále je členem výboru České marketingové společnosti Ostrava. Mým hlavním cílem je připravit a vychovat odborníky v oblasti logistiky, kterých je v současné době poměrně velký nedostatek. Tento cíl se skládá z dílčích cílů, jako je např. úspěšné dokončení akreditace oboru Řízení logistiky, následně pak akreditace pro navazující magisterská studia apod., uvedl prof. Němec. Logistice se věnuji již třetí desetiletí. Zajímá mě především problematika logistické infrastruktury našeho regionu. Její význam narůstá i s příchodem význačných investorů do našeho kraje. Ve spojení s žilinským a katowickým regionem pak náš region nabývá stále většího významu. Jedná se ve skutečnosti o oblast, která má prakticky šest milionů obyvatel a jednu z nejvyšších průmyslových koncentrací. Proto vidím do budoucna velký problém s odborníky na logistiku. Nelze zahálet a je potřebné pro náš, případně pro uvedené sousední regiony, vychovat specialisty na logistiku. A zde je patrný náš další cíl - snaha pomoci rozvoji našeho regionu, který je možný pouze v souvislosti s logistickými aktivitami. Je však jasné, že potřeba specialistů v oblasti logistiky není specifická jen pro náš region. I ostatní regiony ČR stále více volají po odbornících na logistiku, a tak je možno daný cíl chápat z hlediska potřeb celé ČR, vysvětlil prof. Němec. Ing. Miroslava Kostková, Ph.D., se narodila 5. ledna 1964 v Karviné. V roce 1987 absolvovala University of Food Technologies Plovdiv v Bulharsku, fakultu technologickou, obor Gastronomie. Počátkem roku 2007 obhájila na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě disertační práci Etika podnikání výchova manažerů k etickému jednání a získala doktorát v oboru Ekonomika podnikání. Na OPF nastoupila v roce 2000 jako odborný asistent katedry marketingu, kde vyučovala předměty z oblasti cestovního ruchu a hotelnictví. Jako vedoucí katedry cestovního ruchu je nyní také členkou kolegia děkana OPF. Katedra cestovního ruchu zajišťuje odbornou výuku bakalářského studijního oboru Ekonomika cestovního ruchu a oboru Hotelnictví. Mým hlavním cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení stále se zvyšující poptávky po nich. Jejich rozvoj přinese ještě vyšší uplatnění absolventů na trhu práce u nás i v zahraničí. Hodlám pracovat na zkvalitňování podmínek výuky vytvořením profesionálního týmu katedry a zajištění materiálních podmínek pro výuku odborných předmětů. Dalším cílem je v souladu s požadavky trhu připravit otevření kombinovaného studia těchto oborů a prosadit akreditaci nového bakalářského oboru Management lázeňských služeb a navazujícího magisterského studia oboru Hotelový management, řekla dr. Kostková. Ing. Jana Janoušková, Ph.D., se narodila 11. dubna 1963 v Karviné. Titul inženýr získala v roce 1985 po úspěšném absolvování Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě v oboru Národohospodářské plánování. Diplomovou práci zaměřila na úlohu rozpočetnictví v soustavě vnitropodnikového řízení Třineckých železáren. V roce 2003 obhájila doktorskou práci s názvem Česká účetní legislativa v kontextu mezinárodních účetních standardů a titul Ph.D. získala v oboru Podniková ekonomika a management na VŠB-TUO. Pedagogickou činnost na OPF zahájila v roce 1995, a to na pozici odborného asistenta katedry účetnictví. Na tomto pracovišti se zabývá problematikou účetních systémů, daní a daňové politiky. Z postu vedoucí katedry účetnictví nyní zasedá také v kolegiu děkana fakulty a dále je členkou Akademického senátu OPF. Chci se zaměřit především na spolupráci, týmovost a vytváření stále lepších podmínek pro odborné pracovníky katedry, aby se mohli úspěšně vyrovnat s pedagogickými a vědeckovýzkumnými úkoly. A současně bude v rámci odborné garance studijních předmětů třeba preferovat udržení kvality výuky a optimalizace profi lu klíčových kompetencí absolventů. Základním kritériem jejich úrovně musí být uplatnění na trhu práce, konstatovala dr. Janoušková. Strukturu karvinské součásti Slezské univerzity od 6. března utváří 13 odborných kateder a čtyři ústavy. Lucie Krzystková

20 strana 20 Noviny Slezské univerzity červen 2008 Po habilitaci je prioritou nová fakulta Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., vedoucí Ústavu veřejné správy a regionální politiky Filozofi cko-přírodovědecké fakulty a proděkan pro zřízení Fakulty veřejných politik v Opavě Foto ian Svou habilitační práci věnoval PhDr. Dušan Janák, Ph.D., vedoucí Ústavu veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) Slezské univerzity v Opavě, problematice československého vězeňství v období let Shrnula výsledky dlouholetého výzkumu perzekvovaných občanů a vývoje československých věznic, který byl zahájen v devadesátých letech. Habilitační přednášku před Vědeckou radou FPF pronesl 6. března a na základě souhlasného vyjádření 14 jejích členů byly výsledky habilitačního řízení, započatého v říjnu 2007, děkanem fakulty prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., postoupeny rektorovi Slezské univerzity doc. PhDr. Rudolfu Žáčkovi, Dr. Ten dr. Janáka dekretem ze 17. března jmenoval docentem s účinností od 7. března. Citovaný výzkum pokračoval v širším kontextu perzekuce československých občanů nejen na našem území, ale též v SSSR a byl rozšířen na období let , říká doc. Janák. Spolupráce řešitelů projektu Grantové agentury ČR, mezi nimiž jsou odborníci ze Slezské univerzity i Slezského zemského muzea v Opavě, přinesla vydání dvousvazkového sborníku studií Perzekuce československých občanů v SSSR v letech , jehož hlavním editorem byl doc. PhDr. Mečislav Borák, CSc. Grant získal ohodnocení výtečně, ale ještě podstatnější je skutečnost, že těžiště příštích výzkumů bude nyní přeneseno na Ústav veřejné správy a regionální politiky, kde se zpracovává projekt navazujícího grantu, dodává vedoucí tohoto pracoviště. Jeho cílem se stane využití nashromážděných materiálů a literatury, které byly získány zvláště v ruských archivech, a dále rozšíření výsledků rovněž o bádání v jiných než centrálních archivech. Opět půjde zejména o archivy na území Ruské federace a při bádání v nich si hodně slibujeme od spolupráce s ruskými univerzitami, přibližuje Janák. Sám už pro celkové postižení problematiky v SSSR vězněných československých občanů zpracoval nástin vývoje sovětského vězeňství v letech Nyní přijde na řadu výzkum etapy let zahrnující i návrat repatriantů, tedy těch, kdo perzekuce přežili. Samozřejmě k tomu bude potřeba nahlédnout také do našich archivů, např. Ministerstva zahraničních věcí nebo Ministerstva vnitra ČR, konstatuje Janák. Badatelské aktivity však v současné době doc. Janák intenzivně spojuje také s pracovním úsilím souvisejícím s přípravou nové Fakulty veřejných politik v Opavě. V kontextu s tím byl děkanem FPF prof. Jiráskem 9. května jmenován proděkanem pro zřízení nové fakulty. Fakulta veřejných politik vzniká ve zcela jiné době, než tomu bylo v případě obou stávajících fakult Slezské univerzity. Jak z hlediska dosaženého stupně rozvoje našeho vysokého školství, tak z pohledu na další aspekty, které ho budou v následujících letech přímo ovlivňovat. Mezi nimi mám na mysli především demografický vývoj společnosti, objasňuje Janák a je si dobře vědom, že nová univerzitní součást se musí opřít o potenciál pracovišť, která do ní vstupují. Období stabilizace nové fakulty odhaduje na dva roky a spojuje ho s naplněním tří základních ukazatelů. V prvé řadě je to stabilizace personální, tedy zvýšení kvalifikační struktury pracovníků v hlavním pracovním poměru. Rád bych do Opavy přilákal mladé kolegy a výhledově počítám s tím, že jednotlivé ústavy budou ještě intenzivněji spolupracovat se zahraničními partnery. Konkrétně Ústav ošetřovatelství se slovenskými, Ústav veřejné správy a regionální politiky s polskými, zamýšlí se Janák. Za druhý úkol v pořadí považuje rozšíření počtu studijních programů a oborů. Tady jako dohlednou perspektivu vidím získání akreditací jednoho studia ve všech stupních, od bakalářského, přes navazující magisterské, až po doktorské. Samozřejmě cílem je také akreditace magisterského studia na Ústavu pedagogických a psychologických věd, specifikuje a další rozvoj předpokládá nejméně v intencích dlouhodobého záměru rozvoje Slezské univerzity. Do třetice pak klade důraz na využití všech dostupných grantových systémů a zapojení daleko většího počtu odborných pracovníků do vědecké činnosti. Je z čeho vycházet. Vždyť na Ústavu veřejné správy a regionální politiky už dnes na nových projektech participují všichni docenti, dokumentuje Janák a akcentuje rovněž zvýšení počtu doktorských a postdoktorských grantů. Mým úkolem je dovést fakultu k volbě řádných orgánů, kterou předpokládám v závěru roku, netají a spojuje ho s představou, že na zřízení i řízení nové fakulty by se měly podílet všechny tři ústavy. Už jen samotný fakt, že zájem o studium na oborech fakulty je tak vysoký, vede k úvaze o těsnějším propojení pracovišť a jejich úzké součinnosti, přibližuje a nevyhýbá se ani reakci na některé už vznesené připomínky ke vzniku nové univerzitní součásti. Ve vztahu k jejímu názvu jsem přesvědčen, že důležité bude jeho naplnění, nikoliv název samotný. A pokud jde o věci koncepčního charakteru, námitky měly být rozhodně uplatněny tehdy, kdy se o nové fakultě začalo jednat. Namítat něco teprve poté, kdy byla projednána v Akreditační komisi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se mi zdá poněkud zpozdilé, argumentuje. Proděkan pro zřízení nové fakulty přistupuje ke svému pověření s optimismem. Přece kdybych si sám nebyl jist, že na to máme, nešel bych do toho, ujišťuje a současně potvrzuje, že chce stanoveným nárokům úspěšně dostát. Ústav veřejné správy a regionální politiky funguje, což mi umožňuje, abych se novým povinnostem mohl věnovat v takovém rozsahu, jaký si hned od okamžiku mého jmenování vyžádaly, uzavírá doc. Janák. Ivan Augustin

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Slezská univerzita v Opavě. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě na rok 2006

Slezská univerzita v Opavě. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě na rok 2006 Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě na rok 2006 Opava, říjen 2005 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

ZÁPIS z Vědecké rady UHK

ZÁPIS z Vědecké rady UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, www.uhk.cz ZÁPIS z Vědecké rady UHK ze dne 23. 4. 2008 Přítomni: prof. PhDr. Lubomír Brokl, prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc., doc. PhDr.

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2007 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ (FVP) Olbrichova 625/25, 746 01 Opava,

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně červen 2008 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání 20. - 21. listopadu 2007 v souladu s

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Metodické přístupy Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika pro sběr a vyhodnocení primárních dat, relevantní pro účely

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě se sídlem v Karviné

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě se sídlem v Karviné Zpráva Akreditační komise o hodnocení Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě se sídlem v Karviné duben 2007 Akreditační komise (dále AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 28. a 29.

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více