ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ SE OTEVÍRAJÍ NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ SE OTEVÍRAJÍ NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI"

Transkript

1 ING. BOHUMIL BELADA, viceprezident AK ČR HODNOTÍ PŘIJATÝ RÁMEC SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU PRO ROKY JAKO PŘIJATELNÝ KOMPROMIS str. 3 PGRLF ZEMĚDĚLCI DLOUHODOBĚ VNÍMAJÍ JAKO VÝZNAMNÉHO A STRATEGICKÉHO PARTNERA, VÍCE V PŘÍSPĚVKU ING. JANA ZÁHORKY str. 7 SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ REGIONÁLNÍ POTRAVINY JSOU ÚČINNOU CESTOU JAK KOMUNIKOVAT S TUZEMSKÝMI SPOTŘEBITELI str ŘÍJEN 2014 INFORMAČNÍ NOVINY AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY > ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ SE OTEVÍRAJÍ NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI KULTURNÍ DŮM V ČESKÝCH HEŘMANICÍCH SE DNE STAL DĚJIŠTĚM AKCE OSOBNOST ING. JOSEFA LUXE A ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, AKCE, KTERÁ PŘIPOMÍNÁ ŽIVOT A DÍLO JOSEFA LUXE, KTERÝ CELÝ SVŮJ, BOHUŽEL, KRÁTKÝ ŽIVOT ZASVĚTIL ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ A JEHO ROZVOJI A PROSPE- RITĚ, AŤ UŽ JAKO ZOOTECHNIK V ZÁLŠÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH NEBO JAKO MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ. Se svým příspěvkem vystoupil při této příležitosti i prezident Agrární komory ČR Ing. Miroslav Toman, CSc., který uvedl, že od dob Josefa Luxe se mnohé v zemědělském a potravinářském sektoru změnilo vstoupili jsme do Evropské unie, musíme se řídit Společnou zemědělskou politikou, která není vždy zemědělcům a potravinářům v nových členských zemích příznivě nakloněna, náš domácí trh se otevřel Evropské unii a zároveň s tím rozměr naší zemědělské produkce neustále klesá. Na druhé straně máme evropské dotace, které tvoří významnou část příjmů zemědělců, programy rozvoje venkova, které napomáhají diverzifikaci činností na venkově a posilují konkurenceschopnost sektoru a alespoň teoretickou možnost přístupu na trhy ostatních zemí evropské osmadvacítky. Některé principy se v zemědělství za 15 let, které letos uplynou od Foto: Nina Havlová úmrtí Josefa Luxe, ale nezměnily a nezměnily se vlastně za celou dobu fungování moderního zemědělství. Tím prvním je nepochybně v poslední době velmi populární striktní dělení zemědělských podniků na velké, malé a střední. Musíme si přece všichni uvědomit, že v každém případě jsou to jedni zemědělci, kteří hospodaří na stejné půdě ve stejné republice, a jestliže slyšíme v televizi, jak je potřeba změnit strukturu zemědělské

2 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA výroby z pohledu velikosti podniků, tak z toho jde hrůza. Ať už se to někomu líbí nebo ne, je nezvratným faktem, že právě velké zemědělské a potravinářské podniky jsou nositeli inovací a nových technologií, ale i zdrojem pracovních míst v regionech. Na druhé straně malí a střední zemědělci s diverzifikovanou činností, jako je agroturistika nebo prodej ze dvora, jsou rovněž velkým přínosem pro údržbu krajiny a rozvoj venkovského prostoru. Měli bychom tedy při veškerém plánování zemědělské politiky zohledňovat všechny tyto aspekty, podpořit všechny zemědělce a neupřednostňovat jednu formu podnikání před druhou. Druhým principem, který není v současné době příliš zdůrazňován, je věda a aplikace výsledků výzkumu do praxe. Českému zemědělství a potravinářství jednoznačně chybí informace z vědecko-výzkumné sféry, možnost reagovat na nejnovější trendy v těchto oborech a následně tyto poznatky aplikovat do praxe, pokud zemědělský podnik shledá, že jsou pro něj přínosem. Obávám se, že se z našeho sektoru trochu vytratily Foto: archiv AK ČR strategické záměry a dobré nápady, které by bylo možné okamžitě realizovat. Buď skutečně nejsou, nebo, a to spíše, na ně a na jejich realizaci nejsou finance. Doufám, že tato situace se alespoň částečně zlepší v novém programovacím období PRV, a bude alespoň relativně dostatek peněz na podporu inovací v zemědělství i v potravinářství. Třetím principem, který nabývá stále na více na aktuálnosti, je diverzifikace činností zemědělského podniku. V dnešní době již zemědělství nemůže vystačit jen s výrobou základních surovin, ale musí produkovat výrobky s co nejvyšší přidanou hodnotou, a maximálně využít všech příležitostí, které mohou podniku přinést zisk. A není to otázka jen malých a středních podniků, ale i těch velkých. Vezměme si například energii. Právě její cena začne být pro zemědělství zásadním problémem. V posledních letech rapidně rostou ceny benzínu, nafty, plynu i elektřiny, a právě to je důvodem, proč by zemědělský a potravinářský sektor měl v každém případě především umět využívat veškerou energii. Jako příklad uvedeme biopaliva. Proč nevyužít takto vytvořenou energii a teplo například pro vytápění skleníků, kde bychom mohli pěstovat zeleninu a ovoce? Všichni víme, že v minulosti bylo v Čechách a na Moravě tisíce hektarů skleníků a Česká republika byla zelinářskou velmocí. A jaká je situace dnes? Plocha skleníků s bídou dosahuje pár stovek, ne-li spíše desítek hektarů. Máme tak velmi omezenou možnost pěstovat pro spotřebitele ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ MUSÍ BÝT VNÍMÁNO JAKO DLOUHODOBÁ PRIORITA VLÁDY ČR S CÍLEM JEJICH DALŠÍHO ROZVOJE A POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI. čerstvé ovoce a zeleninu, a výsledkem toho je, že se 70 % zeleniny dováží prakticky z celého světa. Doufejme, že i tento neradostný stav se podaří alespoň částečně změnit díky nastavení nové Společné zemědělské politiky pro další období. Jestliže už jsme zmínili novou Společnou zemědělskou politiku, je potřeba také několik pohledů na její strukturu ze strany Agrární komory ČR. Finální verzi národního rámce dokumentů, který v červenci schválila vláda ČR, vnímáme jako kompromis dlouhodobého vyjednávání, ve kterém byly Ministerstvem zemědělství zváženy názory většiny zúčastněných stran. Díky Agrární komoře se v něm podařilo prosadit na úrovni EU i v ČR větší podporu chovu skotu, prasat, ale i speciálních plodin jako ovoce, zeleniny a konzumních brambor. Úspěchem je udržení úrovně alokace na investiční opatření pro oblast zemědělství a potravinářství ve výši 400 mil. Kč/rok. Bohužel, mezi požadavky AK ČR, které nebyly schváleny, patří vyplácení podpor v I. pilíři na všechny kategorie přežvýkavců, a platba je určena pouze na dojnice, telata masného skotu, bahnice a kozy. Rovněž v PRV jsme usilovali o zařazení chovů drůbeže do programu welfare, kde nyní jsou skot a prasata. Pevně doufáme, že se podaří podpora welfare drůbeže v částce 300 miliónů korun vyřešit přes národní dotační titul. Požadovali jsme také větší podmíněnost produkce u podpory ekologického zemědělství, kde jsme navrhovali zatížení 0,4 VDJ na ha z.p., ale ve schváleném materiálu je hranice 0,3 VDJ. Nicméně, AK ČR stále hlídá proces tak, aby byly podrženy stanovené priority. Zároveň se zúčastní diskuze k nastavení národních programů posílení pozice zemědělců a potravinářů. Diskutabilní zůstává z našeho pohledu stále oblast LFA i definice aktivního zemědělce. Pokud jde o znevýhodněné oblasti, pak je zřejmé, že zemědělci v těchto oblastech požadují udržení plateb jako základního zdroje příjmu Při menším objemu peněz se tak hledal průchozí kompromis, platby se krátily všem. AK ČR se snažila a snaží dojednat zvýšení celkového objemu plateb, aby se udržela stávající úroveň. Je potřeba znovu zdůraznit, že finální verze SZP je kompromisem, který samozřejmě nemůže vyhovovat všem. V každém případě by ale ministerstvo mělo při stanovování podmínek skutečně naslouchat zemědělcům a potravinářům a zásadní rozhodnutí s nimi intenzivně konzultovat. Podobná diskuse pak probíhá i u definice aktivního zemědělce. Zde je cílem Agrární komory nastavit pravidla tak, aby bylo zamezeno zneužívání dotací pro skutečně hospodařící zemědělce. Navrhujeme proto, aby při posuzování bylo uplatněno kritérium prokázání minimálních příjmů ze zemědělské činnosti, bez dotací a v přepočtu na 1 ha za uplynulé účetní období (minimální tržba z 1 ha), kdy by výše minimálních příjmů byla stanovena v závislosti na výrobní oblasti, míře znevýhodnění oblasti a druhu pozemku (orná půda., TTP, aj.). Dalším vhodným kritériem, které by bylo jednoduše kontrolovatelné, je podle názoru AK ČR nastavení minimální výměry zemědělské půdy žadatele na úrovni cca 4 ha, s výjimkou pro trvalé kultury, léčivé byliny a další speciální komodity. I přes tyto mnohdy vypjaté diskuse jsme přesvědčeni, že nová Společná zemědělská politika nabízí českému zemědělství a potravinářství řadu příležitostí a možností. Nezbytnou podmínkou pro naplnění těchto ambicí je ale také podpora našeho sektoru ze strany státní správy a vlády této republiky. Doufejme, že již skončilo období, kdy bylo české zemědělství a potravinářství vnímáno jako obtížný resort s vysokými nároky a i nadále bude právě tento resort a jeho rozvoj vládní prioritou. Ale ještě jednu záležitost bych zde chtěl připomenout. Je více než zřejmé, a z výše uvedeného to také vyplývá, že Agrární komora ČR je při diskusích o podobě zemědělské politiky rozhodujícím subjektem a partnerem ministerstva. Jejím hlavním cílem a úkolem je úspěšné hájit vaše zájmy, zájmy zemědělců a potravinářů České republiky. Což, bohužel, není někdy členy Agrární komory ČR plně doceňováno a uvnitř komory vznikají vnitřní rozbroje, když jedni mají pocit, že ti druzí mají vyjednány lepší podmínky a odmítají přistoupit na kompromisy. A nejen z těchto důvodů se zde opakovaně nabízí otázka, zda by nebylo pro vnitřní stabilitu resortu lepší povinné členství v Agrární komoře, jako je tomu například v Rakousku, za jasně daných podmínek. Jsme přesvědčeni, že poté by komora plnila svoji roli rozhodující nevládní zemědělské organizace ještě efektivněji ku prospěchu celého zemědělské resortu i všech zemědělců. Podle příspěvku prezidenta AK ČR Miroslava Tomana zpracovala Dana Večeřová 2

3 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA DO ROKU 2020 NA ÚVOD SE POKUSÍM STRUČNĚ ZREKAPITULOVAT NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PARAMETRY SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU, KTERÁ BYLA V ČERVENCI 2014 SCHVÁLENÁ VLÁDOU A V SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHÁ JEJÍ NOTIFIKACE V BRUSELU. VŠECHNY SAZBY UVÁDÍM PŘI PŘEDPOKLÁDANÉM KURZU 27 KČ/EURO. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR I. PILÍŘ Základní platba bude zhruba Kč/ha zemědělské půdy. Na evropské úrovni se podařilo odstranit zastropování, které by významným způsobem zasáhlo české zemědělce. Tato platba bude na jedno identifikační číslo do hranice ha vyplácená v plné míře a nad tuto výměru bude z důvodu degresivity krácena o 5 %, což je asi 175 Kč/ha. Takto získané prostředky budou přesunuty do opatření dobré životní podmínky zvířat v Programu rozvoje venkova. Zavedena nebude redistributivní platba na první hektary, která by významným způsobem znevýhodnila větší podniky. Také nebude otevřen formát pro malé zemědělce o velikosti hospodářství 1 až 5 ha, který by podle uvažovaných předpokladů způsobil ohromnou destabilitu v půdní držbě, a to proto, že by tuto skupinu zemědělců nikdo nekontroloval a ti by zároveň brali v přepočtu větší podpory. Platba na ozelenění bude zhruba Kč/ha zemědělské půdy. Zemědělec bude muset střídat minimálně tři plodiny a vykázat minimálně 5 % půdy mimo produkci. Na evropské úrovni se podařilo prosadit náš návrh, aby se do plochy mimo produkci počítali plodiny vázající vzdušný dusík. To byl takříkajíc husarský kousek. Plocha zcela mimo produkci se bude počítat koeficientem 1, plodiny vázající vzdušný dusík (jetel, vojtěška, luskoviny) koeficientem 0,7 a meziplodiny koeficientem 0,3. Do této plochy se nepočítají trvalé travní porosty a zároveň při 75 % trvalých travních porostů z celkové zemědělské půdy se splní podmínky automaticky. Výjimka je vyjednána i na trvalé kultury. Couplované platby spojené s produkcí nebudou vypláceny na hektar zemědělské půdy, ale na skutečný stav daných komodit v konkrétním roce výplaty. Jejich celková alokace bude asi 3 mld. Kč za rok na citlivé komodity a k tomu dalších 450 mil. Kč na proteinové plodiny. To je významný pozitivní posun proti předchozím rokům. Proti původnímu návrhu Komise se podařilo vyjednat stejnou procentuální úroveň těchto plateb na produkci pro všechny země EU a na relativně vysoké úrovni. V roce 2012 a 2013 bylo na citlivé komodity vyplaceno 800 mil. Kč a v letošním roce to bude cca 1,6 mld. Kč. Z citlivých komodit bude podpořen v ročních alokacích chmel s 85 mil. Kč, škrob také s 85 mil. Kč, ovoce se 100 mil. Kč, zelenina také se 100 mil. Kč, konzumní brambory s 50 mil. Kč a cukrovka se 450 mil. Kč. Zbytek financí, v objemu 2,1 mld. Kč, bude směrován na podporu přežvýkavců. Zde se počítá s rozdělením částky v objemech 1,36 mld. korun na dojné krávy, 657 mil. korun na krávy bez tržní produkce mléka a 77 mil. korun na ovce a kozy. Byl dodržen systém stejné platby na dojné i masné krávy s tím, že u dojných krav bude platba na krávu a u masných krav na odchované tele tak, jak je to v současné době. Odhaduji sazbu na jednu krávu cca Kč. Vedle toho bude podpořen chov dobytka přes proteinové plodiny. Zde bude platba na hektar jetele, vojtěšky a luskovin podmíněná minimálním zatížením 3 VDJ/ha těchto plodin z toho důvodu, aby platba byla pouze na podniky, které mají zaměření na živočišnou výrobu. Tady odhaduji platbu přes tyto plodiny na jednu krávu cca Kč/kus, takže celková platba z prvního pilíře by měl být cca Kč na jednu krávu. II. PILÍŘ PROGRAM ROZVOJE VENKOVA S finančním krytím Programu rozvoje venkova to z počátku nevypadalo vůbec dobře. Snížila se základní alokace z EU i díky taktice bývalého premiéra Nečase a zároveň byla umožněna minimální alokace z národních zdrojů jen na úrovni 15 %. Dlouhým a tvrdým vyjednáváním se podařilo, již za ministra Miroslava Tomana, přesunout významnou část nezemědělských opatření z PRV na jiné Operační programy v rámci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. Zároveň bylo se současnou vládní koalicí vyjednáno minimální financování z národních zdrojů na úrovni 25 %. Při převodu cca 4 % z prvního pilíře to celkově představuje výsledný, již relativně slušný roční objem zhruba 11,7 mld. Kč. Z této částky je směrováno cca 1,4 mld. Kč/rok na podporu investic pro zemědělce a cca 600 mil. Kč/rok na podporu pro potravináře. Tyto finance jsou důležité pro zajištění rozvoje podniků a jejich konkurenceschopnosti. Na platby LFA je alokováno cca 2,6 mld. Kč s tím, že oblasti O, budou vyplácené na hektar TTP a v oblastech S a H na hektar zemědělské půdy. U této platby bylo stanoveno minimální zatížení stejně, jako u AEO, tedy 0,3 VDJ/ha do roku 2017 a od roku STÁVAJÍCÍ RÁMEC SZP EU JE V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY PŘIJATELNÝ KOMPROMIS ZAJIŠŤUJÍCÍ DALŠÍ ROZVOJ SEKTORU 2018 ve výši 0,35 VDJ/ha. Tímto navýšením zatížení z 0,2 VDJ/ha se alespoň částečně přibližujeme vyspělým zemím v EU. Na platby AEO je alokováno 3,5 mld. Kč/rok. V novém období nebudou z tohoto opatření podporovány meziplodiny. Zachovány zůstaly systémy integrované produkce pro ovoce, zeleninu a víno. Další část tvoří podpora trvalých travních porostů v různých managementech. Na podporu Ekologického zemědělství je alokováno 1,15 mld. Kč/rok s tím, že došlo k navýšení minimálního zatížení ekologicky chovaných zvířat na 0,3 VDJ/ha. Zároveň budou zpřísněny kontroly, zda jde o skutečnou produkci ekologických potravin a ne pouze o dotace bez žádného ekologického výstupu. Prosadit se také podařila opatření na dobré životní podmínky zvířat v oblasti skotu a prasat. Na toto opatření je včetně přesunu z degresivity alokováno 750 mil. Kč. U skotu bude muset chovatel doložit větší lehací prostor pro zvíře o 15 %, než je v normě. To u jednořadého lehacího boxu představuje 2,9 m 2 / kus u dvouřadého boxu 2,6 m 2 / kus a například lehárna v porodně pak bude s požadavkem 10,35 m 2 /kus. Pokud to stáje nesplňují a chovatel bude chtít tuto podporu přesto čerpat, je řešením snížení počtu zvířat. Dále je v podmínkách ochrana proti ektoparazitům, podestýlka přírodním materiálem a výběhy pro krávy stojící na sucho. Pro prasnice jsou podmínky nastaveny na turnusový způsob chovu, ošetření spárků a minimální věk zapouštění prasniček. U selat je zařazen požadavek navýšení minimální plochy o 20 % v kategorii do 20 kg celkově na 0,24 m 2 a zajištění minimálně 10 % nezaroštované plochy. Probíhající notifikace V současné době probíhá v orgánech EU notifikace Programu rozvoje venkova a jednotlivých nástrojů prvního pilíře a oficiální připomínky k PRV z Komise se očekávají v polovině října letošního roku. AK ČR se bude snažit v procesu jednání maximálně 3

4 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Foto: archiv AK ČR podpořit MZe, abychom po předložení připomínek neustupovali, ale naopak se snažili předložit jasné argumenty na obhájení našeho řešení. To je velmi důležité pro naše zemědělství v horizontu do roku 2020, protože Komise EU obvykle kritizuje podporu výroby. Jak jsme se ale inspirovali u vyspělých zemědělských zemí EU, je důležité nenechat se zastrašit prvními názory evropských úředníků a tvrdě prosazovat a obhajovat své zájmy. AK ČR je proto připravena pomoci při jednáních na nevládní úrovni, a to obdobně jako jsme tvrdě pracovali při evropském nastavování podmínek Společné zemědělské politiky. Konečná notifikace se pak očekává nejpozději do konce ledna Schvalování prováděcích předpisů SZP v ČR Vedle bruselské notifikace probíhá v rámci činností Ministerstva zemědělství také příprava a schvalování prováděcích předpisů pro podmínky našeho agrárního sektoru. Tento proces velmi správně probíhá v rámci urychlení celého procesu současně s notifikací tak, aby dokumenty byly rámcově připraveny a po notifikaci se případně dle potřeby bezodkladně dokončily a byly připraveny pro schválení vládou ČR. Svou činnost proto obnovily pracovní skupiny, kde jsou kromě pracovníků státních institucí také zástupci jednotlivých nevládních a zájmových organizací. Na těchto jednání se probírají velmi důležitá témata a přijímají rozhodnutí, která ovlivní směřování dotací. AK ČR bude tyto návrhy projednávat podrobně v rámci diskuze s vlastní členskou základnou. Přes jednání představenstva AK ČR zašleme návrhy jednotlivých opatření na agrární komory v regionech a na členská společenstva se žádostí o zpětnou vazbu. Další platformou na projednávání bude Ekonomická komise AK ČR a dle odborností i další komise a komoditní rady. Práce na prováděcích předpisech by měly skončit v prvním čtvrtletí V příštím AGRÁRNÍ KOMORA ČR JE PŘIPRAVENA K DISKUZI O NASTAVENÍ OPTIMÁLNÍ PODOBY NÁRODNÍCH PŘEDPISŮ roce již budeme podávat žádosti v prvním i druhém pilíři dle nových pravidel SZP. Pevně věřím, že se nám společně podaří uskutečnit i poslední krok nastavení Společné zemědělské politiky pro toto plánovací období co nejlépe tak, abychom se úrovní zemědělství a potravinářství co nejvíce přiblížili nejvyspělejším zemím v EU. Bohumil Belada viceprezident AK ČR ZEMĚDĚLCE ZAJÍMÁ, JAK TO BUDE S PODPORAMI V MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTECH V MINULÉM ČÍSLE JSME OTISKLI ČLÁNEK O TOM, JAK BUDOU VYPADAT PLATBY PODPOR V MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTECH (LFA) OD ROKU 2015 A OD ROKU O PODROBNĚJŠÍ VYSVĚTLENÍ DANÉHO PROBLÉMU, TJ. PROČ U HORSKÝCH OBLASTÍ BUDE PLATIT NOVÝ SYSTÉM JIŽ OD ROKU 2015, ZATÍMCO U SPECIFICKÝCH OBLASTÍ AŽ OD ROKU 2018, JSME POŽÁDALI PŘÍSLUŠNÉ PRACOVNÍKY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Bruntál Ing. Miroslavu Novákovou, která nám sdělila, že nové vymezení méně příznivých oblastí se týká v okrese Bruntál jak horských (H), tak i ostatních oblastí. Okres Bruntál má 94 katastrů zařazených do LFA typu H1 a H2, dle původních kritérií pro roky Nynějšími novými podmínkami dojde výraznému přesunu jednotlivých oblastí do skupin H3-H5, což bude mít Z jejich odpovědi, kterou nám zaslal vedoucí tiskového oddělení Ministerstva zemědělství ČR Mgr. et Mgr. Radek Melichar, jsme dozvěděli, že ministerstvo zemědělství se rozhodlo využít možnosti dané nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a posunout termín vymezení LFA-O na základě biofyzikálních kritérií (tzv. redefinici) až na rok V důsledku tohoto rozhodnutí je možné platby v oblastech LFA-O poskytovat na základě podmínek daných Programem rozvoje venkova ČR na období , tj. na travní porosty mající pozitivní vliv na zabránění eroze půdy a kvalitu vody. Vzhledem k této skutečnosti nebyla provedena nová kalkulace platby pro oblast LFA-O a došlo s ohledem na navrhovanou celkovou finanční alokaci opatření LFA pouze k procentnímu snížení platby poskytované v období Nová kalkulace platby bude provedena společně s novým vymezením LFA-O na základě biofyzikálních kritérií od roku 2018, kdy je rovněž předpokládána revize kalkulace platby pro oblasti LFA-H a LFA-S. Jak to vidí zemědělci na Bruntálsku? Přirozeně, že jsme chtěli znát názor našich zemědělců, kteří hospodaří v méně příznivých oblastech LFA. Proto jsme se obrátili mimo jiné na ředitelku Agrární komory Foto: archiv AK ČR 4

5 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA za následek nižší platby horských oblastí. V nastavených podmínkách je zohledněna jen nadmořská výška a svahovitost. Není brán zřetel na půdně-klimatické podmínky, např. průměrná teplota horských katastrů je na Bruntálsku + 6 stupňů ºC, v návaznosti pak není zohledněno krátké vegetační období. V rámci okresu se udrželo pouze 7,5 % v původním zařazení. Položila si otázku, zda dřívější nastavení nebylo provedeno správně? Odpověděla si, že ano, ale konstatovala, že nyní je zde asi jiný zájem. Podle Novákové je výpočet plateb pro LFA na celkovou zemědělskou plochu zavádějící. Tyto navrhované podpory jsou stanoveny proto, aby se tímto způsobem kompenzovala nemožnost pěstovat tržní plodiny právě na orné půdě. Konkrétní podpora specifických oblastí není až takový problém z důvodu toho, že se nejedná o příliš velký rozsah ploch. Výplatu až od roku 2018 chápou jako určitý manévr proti stávajícímu nesouhlasu horských oblastí s výplatou podpor na zemědělskou půdu celkem. Pokud jde o nové vymezení kategorií 01 až 05, je podle ředitelky Novákové nelogické, že podpory v těchto oblastech jsou ve srovnávání s horskými oblastmi poměrně vysoké a rovněž na celkovou zemědělskou půdu. S ohledem na to, že je vymezeno cca tis. ha zemědělské půdy v LFA, z toho cca 310 tis. ha travních porostů pro rok , je možné, že vlivem takto směrovaných podpor dojde k prudkému rozorávání TTP a mohlo by dojít k nedodržení oněch 5 % převodu ploch TTP do orné. Uvedený nástup podpor od roku 2018 na celkovou zemědělskou plochu by zřejmě měl pomoci toto procento udržet. Jde o podporu orné půdy, původně vyjmuté z LFA Ředitelka Nováková dále konstatovala, že nové nastavení podpor do LFA oblastí není de facto pomocí méně produkčním oblastem, ale jde o podporu vlastně orné půdy, která byla z LFA původně vyjmuta, kdy podpory právem směřovaly do TTP, jejichž rentabilita je logicky nižší než u tržních plodin (orná půda). Tento princip podpor je na úkor horských oblastí, kde nejsou žádné přímé tržby. TTP navíc plní i funkci protierozní, zlepšující životní prostředí (nezatěžování chemií jako jsou hnojiva, postřiky apod.). O udržování kvality pitné vody z důvodu četných pramenišť v horských oblastech, nemluvě. Oblasti s vysokým procentem TTP jsou navíc nápomocny k navyšování stavů skotu. Navrhované změny, Foto: archiv AK ČR ale tento trend výrazně negativně ovlivní, dodala ředitelka Nováková. Kterak jsme v novém programovém období podpořili rozvoj zemědělství na horách Tímto titulkem začala svůj dopis s kritickými připomínkami k novému ZEMĚDĚLCI Z LFA OBLASTÍ JSOU PŘE- SVĚDČENI, ŽE JE NOVÉ NASTAVENÍ PODPOR POŠKOZUJE A BRÁNÍ JEJICH PODNIKÁNÍ systému podpory LFA Ing. Marcela Beranová, ředitelka Okresní agrární komory Trutnov. Podle ní se zástupci představenstva OAK zapojili do jednání o podpoře LFA prostřednictvím několika setkání se zástupci AK ČR v pracovních skupinách a snažili se tak předat své zkušenosti tvůrcům nového systému podpory LFA. Podle Beranové se bohužel ukázalo, že ministerští úředníci mají naprosto odlišný názor na podporu/nepodporu LFA oblastí. Navíc část informací, která byla pro přípravu na nové období pro zemědělce důležitá, byla ministerstvem tajena až do chvíle, kdy byl návrh PRV odeslán do Bruselu. Konkrétně šlo o zařazení jednotlivých katastrů v LFA horské oblasti do pěti stupňů. Již při čtení průběžných verzí podpor bylo jisté, že LFA horské budou mít výrazně nižší sazby už z důvodu téměř zdvojnásobení plochy, na kterou se bude podpora LFA vyplácet. Bylo nám naprosto jasné, že hospodáři na travních porostech bez orné půdy budou výrazně kráceni na dotacích. Mohli jsme jen doufat, že částečně tuto ztrátu vykompenzují vyšší podpory na dojnice a masná telata. Konkrétní zařazení jednotlivých katastrů do H1-H5 nám však nikdo z MZe, ani z UZEI, neposkytl. Byli jsme odbýváni ujištěním, že se nic nezmění. Věděli jsme, že to nemůže být pravda, uvedla ředitelka Beranová. Nejhorší obavy se naplnily Až po schválení návrhu Programu vládou, ke kterému trutnovští zemědělci zasílali připomínky, a po jeho odeslání orgánům EU, ministerstvo zveřejnilo zařazení jednotlivých katastrů do H1-H5. Naše nejhorší obavy se naplnily!, zdůraznila Beranová. Podle ní ze 177 katastrů okresu Trutnov jich 77 spadalo do LFA HA se sazbou 157 Eur/ha. Po redefinici LFA HA jich v H1 a H2 zůstalo 27, ostatní spadly do H3- H5. Z HA do H5 spadlo 10 katastrů, do H3 14 katastrů. H5 a H3 jsou úrovně s nejnižší sazbou podpory. V H3 má být podpora 2.454,- Kč/ha zemědělské půdy, v H5 dokonce jen 2.235,- Kč/ha. Musíme upozornit, že LFA S, které v našem okrese máme také zastoupeny, mají podporu ve výši Kč. Pro představu je třeba dodat, že v nejvyšší H1 klesne podpora o 12%, v katastrech, které byly přeřazeny z HA do H5 klesne o 47,3%. Nové LFA se hodnotí pouze podle nadmořské výšky a svažitosti. Není zohledněna kvalita půdy, délka vegetačního období, délka sněhové pokrývky, teploty vzduchu. Výsledkem je, že katastry z HA, které nemají svažitost, ale nacházejí se na horách, mají nižší sazbu podpory, než LFA S katastry nedaleko Dvora Králové nad Labem. V bývalých LFA HA, nyní LFA H5, je mělká, málo úrodná půda, chladné a vlhké klima, 5

6 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Foto: archiv AK ČR dlouhá zima a dosud byli hospodáři v těchto oblastech pobízeni k zatravňování, extenzivní výrobě a péči o krajinu. Nyní, rozhodnutím ministerských úředníků, jsou to najednou pro polní intenzivní výrobu oblasti vhodné, které nepotřebují výraznější podporu. Byli jsme ubezpečováni, že bude výrazně podpořena živočišná výroba. Sazba na podporu masného telete sice stoupne, ale tato částka zdaleka nevyrovná ztráty z podpory LFA, zejména u hospodářů, kteří z HA klesli do H3 a H5, dále vysvětlila ředitelka Beranová. Podle ní mají černého Petra v rukou zemědělci, kteří hospodaří převážně nebo výlučně na travních porostech. Rozorat je nemohou a vzhledem k plánované výši podpor by tím stejně nic nezískali. Kvůli přírodním podmínkám nemohou zvednout počty chovaných zvířat nad 1 VDJ/ha, jako úvahu kompenzace snížení podpory LFA zvýšením příjmů na masná telata, protože by je neuživili a jiné možnosti příjmu už nemají. Dalším dárečkem od ministerstva je sazba podpory na ošetřování travních porostů, která je vyšší, než stará podpora luk, ale nižší než podpora pastvin. Tudíž, kdo chová masný skot a pase, má smůlu, opět bude počítat ztrátu, doplnila svůj kritický náhled ředitelka Beranová. Podle ní tak jediným nadějným zdrojem příjmů pro hospodáře z postižených LFA zůstává zapojení do ekologického zemědělství, které opět štědře dotuje pěstování ekologické trávy. Většina zdejších hospodářů hranici 0,3 VDJ na hektar zemědělské půdy splňuje, a ačkoliv trutnovská okresní agrární komora patří mezi kritiky štědrého dotování ekologické nevýroby, její představitelé chápou, že postižení hospodáři využijí každou možnost, která jim zajistí přežití. Co na závěr? Horské oblasti LFA se nacházejí jednoznačně mimo sféru zájmu úředníků ministerstva zemědělství. Člověka napadá jen lehce upravené rčení: Pánbůh je vysoko, ministr daleko, sedláku pomoz si, jak můžeš!, dodala závěrem ředitelka Beranová. Miroslav Svoboda PROBĚHLO JEDNÁNÍ KE COUPLOVANÝM PLATBÁM DNE SE NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ USKUTEČNILO JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘÍMÉ PLATBY. TÉMATEM TOHOTO SETKÁNÍ BYLA DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI (VCS). TATO PODPORA JE NA UNIJNÍ ÚROVNI UPRAVENA ČLÁNKEM 52 NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU 1307/2013. V obecných pravidlech článku 52 se mimo jiné píše: 5. Podpora vázaná na produkci může být poskytnuta pouze v míře nezbytné pro vytvoření motivace pro zachování současných úrovní produkce v příslušných odvětvích nebo regionech. 6. Podpora vázaná na produkci se poskytuje formou roční platby, a to na základě stanovených množstevních omezení, stanovených ploch a výnosů nebo stanoveného počtu zvířat. V současném návrhu nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády v části V ( 20-32) jsou v tomto duchu stanoveny například minimální výsadby či výsevky na plochu, ale také minimální výnosy z hektaru doložené prodejními doklady u konzumních brambor (22 t/ha- materiálu je ještě uvedeno 24, po diskuzi byla zvolena kompromisní varianta 22t/ha), přepočet čistého škrobu na určitou minimální hmotnost (6 t/ha) u brambor škrobových a také minimální sklizeň u ovocných sadů. Někteří účastníci jednání považují jakékoli minimální prahy produkce diskriminující pro malé, začínající a extenzivně hospodařící zemědělce. Navrhují jejich úplné zrušení, což by podle našeho názoru odporovalo původnímu nařízení 1307/2013. Na tomto místě je třeba říci, že číselné hodnoty uvedené v návrhu nařízení jsou výsledkem dlouhodobě trvající otevřené diskuze mezi zástupci ministerstva a pěstitelskými svazy. Byly nastaveny tak, aby byly splnitelné i při ztížených podmínkách pro hospodaření. Stejně tak je nutné si uvědomit, že se v případě dobrovolné podpory vázané na produkci jedná o cílenou, nikoli plošnou podporu. Cílem této podpory je stabilizace citlivých sektorů a udržení pěstování určitých komodit. Pokud ZEMĚDĚLSKÉ PODPORY MAJÍ PŘEDEVŠÍM OMEZOVAT VÝKYVY CEN NA TRHU, STABILIZOVAT A DÁLE STIMULOVAT ROZVOJ AKTIVNĚ HOSPODAŘÍCÍCH SUBJEKTŮ. na tuto dotaci nedosáhnou mladí nebo extenzivně hospodařící zemědělci, existuje pro ně celá řada jiných (také konkrétně cílených) dotačních opatření s daleko vyšší alokací. Zemědělské dotace mají podle našeho názoru mít především stabilizační (normalizovat výkyvy na trhu nebo výrobní vertikále) a stimulační funkci (podpora inovace, konkurenceschopnosti, specializace). V žádném případě nechceme, aby byly dotace brány za jakousi automatickou rentu pro držitele půdy. Toto přesvědčení jsme ostatně vyjádřili již v rámci diskuze o definici aktivního zemědělce. Jan Doležal, AK ČR 6

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012 ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období Vážený pane ministře, vážení páni senátoři a poslanci, vážení hosté, vážení

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZAJÍMAVOU ALTERNATIVOU I V OBLASTI PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN, KDE DOKÁŽE VYUŽÍT I MINORITNÍ DRUHY A ODRŮDY. str.

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZAJÍMAVOU ALTERNATIVOU I V OBLASTI PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN, KDE DOKÁŽE VYUŽÍT I MINORITNÍ DRUHY A ODRŮDY. str. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ A PGRLF PŘIPRAVILY PRO ZEMĚDĚLCE A DALŠÍ ZÁJEMCE KOMPLEXNÍ ŘADU NOVÝCH PROGRAMŮ str. 10 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZAJÍMAVOU ALTERNATIVOU I V OBLASTI PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN, KDE DOKÁŽE

Více

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc.

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Zemědělství v globalizovaném světě MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Brusel Slušovice 2010 Zemědělství je obor s velmi širokou oblastí působnosti, není to zdaleka

Více

Jak to (asi) bude se zatížením VDJ/ha

Jak to (asi) bude se zatížením VDJ/ha SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ SDRUŽUJE FARMÁŘE Z HORSKÝCH, PODHORSKÝCH A PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČR, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŽNĚ ŽIVOČIŠNOU VÝROBOU. ČLENY SMO ČI JEHO ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ JE VÍCE NEŽ 950 ZEMĚDĚLSKÝCH

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

Falešná ztrátovost mléka se vyplácí aneb, jak se zavádí nové desátky

Falešná ztrátovost mléka se vyplácí aneb, jak se zavádí nové desátky SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ SDRUŽUJE FARMÁŘE Z HORSKÝCH, PODHORSKÝCH A PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČR, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŽNĚ ŽIVOČIŠNOU VÝROBOU. ČLENY SMO ČI JEHO ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ JE VÍCE NEŽ 950 ZEMĚDĚLSKÝCH

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. o Zemědělství a rozvoji venkova, lesnictví, vodohospodářské politice a rozvoji potravinářského a zpracovatelského průmyslu

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. o Zemědělství a rozvoji venkova, lesnictví, vodohospodářské politice a rozvoji potravinářského a zpracovatelského průmyslu V Praze dne 4. 3. 2009 Předkládá stínový ministr zemědělství Mgr. Michal Hašek ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD o Zemědělství a rozvoji venkova, lesnictví, vodohospodářské politice a rozvoji potravinářského a zpracovatelského

Více

Slovo prezidenta Potravinářské komory ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc.,

Slovo prezidenta Potravinářské komory ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc., Číslo 6 Ročník IX 10. června 2008 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na stranách č. 14 15 Vám přinášíme výsledky soutěže o Mlékárenský výrobek roku 2008 Čeká nás cenový boom? V nedělní relaci Otázky Václava Moravce

Více

V říjnu loňského roku jsem se na stránkách Potravinářského

V říjnu loňského roku jsem se na stránkách Potravinářského Číslo 7 Ročník IX 8. července 2008 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně č. 10 Vám přinášíme informace o akci Dny chleba 2008. Obilí bude dost, přesto nezlevní Žně se blíží a s nimi i očekávání výše úrody

Více

ŽIJEME NA VENKOVĚ, nová příloha magazínu Agrobase MÁ AMBICI UKÁZAT ZEMĚDĚLSTVÍ V CELÉ JEHO ŠÍŘI A PŘINÉST ČTENÁŘŮM ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACI

ŽIJEME NA VENKOVĚ, nová příloha magazínu Agrobase MÁ AMBICI UKÁZAT ZEMĚDĚLSTVÍ V CELÉ JEHO ŠÍŘI A PŘINÉST ČTENÁŘŮM ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACI STANISLAV BECÍK, bývalý ministr zemědělství Slovenska, NEUSTÁLE SLEDUJE VÝVOJ SEKTORU DOMA I V ZAHRANIČÍ A K MNOHA ROZHODNUTÍM EU JE KRITICKÝ. str. 4-5 ŽIJEME NA VENKOVĚ, nová příloha magazínu Agrobase

Více

Volný pohyb zboží společně se zásadami volného pohybu osob, služeb a kapitálu charakterizuje vnitřní trh.

Volný pohyb zboží společně se zásadami volného pohybu osob, služeb a kapitálu charakterizuje vnitřní trh. Kapitola 1: Volný pohyb zboží Volný pohyb zboží společně se zásadami volného pohybu osob, služeb a kapitálu charakterizuje vnitřní trh. Volný pohyb zboží znamená, že zboží vyrobené nebo uvedené na trh

Více

Změny PRV - strategie

Změny PRV - strategie SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ SDRUŽUJE FARMÁŘE Z HORSKÝCH, PODHORSKÝCH A PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČR, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŽNĚ ŽIVOČIŠNOU VÝROBOU. ČLENY SMO ČI JEHO ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ JE VÍCE NEŽ 950 ZEMĚDĚLSKÝCH

Více

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary ZEMĚDĚLSTVÍ 2005 Připravili: MZe: Odbor enviromentální politiky a obnovitelných zdrojů energie Odbor financování SZP, veřejné podpory a statistiky Odbor komunikace Odbor legislativní a právní Odbor pro

Více

Společná zemědělská politika EU

Společná zemědělská politika EU Speciální analýzy červen 2004 Společná zemědělská politika EU Jan Jedlička EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 140 EU 00 OFFICE Praha 4 tel.: Česká +420 spořitelna,

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Slabá místa roku 2009 Nižší tržby tuzemských maloobchodníků jsou podle šéfa Svazu českých a moravských spotřebních družstev Zdeňka Juračky v poslední době způsobené především obavami

Více

Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč

Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč 27. mezinárodní potravinářský veletrh 2. 5. 3. 2010 Brno Česká republika www.salima.cz Nezapomeňte se přihlásit!!! Školy mají zájem o

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z ledna. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z ledna. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z ledna Vinařský věstník 2 2014 Obsah: Dopis předsedy sv ČR 2 Z MZe 2 Z PK ČR 3 Z AK ČR 12 Z publikace 20 let Národního programu konzervace a využívání genetických

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 1999

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 1999 ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 1999 OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY...IV VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM ČÍSELNÝM ÚDAJŮM...VIII ÚVOD...IX A. SITUACE ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 1999... 1 1 Obecné podmínky vývoje zemědělství...

Více

Agrární Obzor. Mladí přebírají štafetu sedláctví. Téma měsíce Osiva, stroje na zpracování půdy a setí strana 24

Agrární Obzor. Mladí přebírají štafetu sedláctví. Téma měsíce Osiva, stroje na zpracování půdy a setí strana 24 Agrární Obzor MAGAZÍN PRO ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV 1 2015 Téma měsíce Osiva, stroje na zpracování půdy a setí strana 24 Mladí přebírají štafetu sedláctví V řadě komodit ztratila ČR soběstačnost Novinky

Více

Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY. Prosinec 2012. Vydává Ministerstvo zemědělství

Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY. Prosinec 2012. Vydává Ministerstvo zemědělství Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY Prosinec 2012 Vydává Ministerstvo zemědělství 1 Odbor rostlinných komodit MZe Odpovědný redaktor: Jana Potměšilová MZe Ředitel odboru rostlinných komodit: Ing. Jiří

Více

Tůma: ČR může v příštích letech růst dvakrát rychleji než EU

Tůma: ČR může v příštích letech růst dvakrát rychleji než EU L I S T P O T R A V I N Á Ř S K É K O M O R Y Č E S K É R E P U B L I K Y Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 5 Ročník V 11. května 2004 Cena

Více

Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27. Informační noviny Agrární komory České republiky www.agrocr.cz www.apic-ak.cz 12.

Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27. Informační noviny Agrární komory České republiky www.agrocr.cz www.apic-ak.cz 12. Národní výstava hospodářských zvířat v Brně Strana 17 Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27 Regionální potraviny z jižní Moravy Příloha uvnitř MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Zemědělský magazín o biopotravinách

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Krize si žádá i mimořádná opatření Světová hospodářská krize na nás denně kouká z novin, obrazovky a slyšíme o ní doslova na každém kroku. Během nejsilnější zemědělské demonstrace

Více

Obsah: Informace z května. Pro Vinařský fond zpracoval

Obsah: Informace z května. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z května 2013 Obsah: Stručné zprávy 2 Zemědělství v EU 6 Ruský trh s vínem 7 Agrární komora podporuje strategii pro růst českého zemědělství 8 Studie o vinařské turistice

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z března. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z března. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z března Vinařský věstník 4 2014 Obsah: Agroenvironmentální opatření zpoždění výplat a finanční zajištění v roce 2014 2 Z Výroční zprávy SZPI 2013 2 Soutěže vín 7

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

Výroční zpráva. Potravinářské komory České republiky PKČR

Výroční zpráva. Potravinářské komory České republiky PKČR Výroční zpráva Potravinářské komory České republiky 2008 PKČR Obsah výroční zprávy 3 4 8 10 11 12 16 18 20 26 32 32 32 32 33 33 36 Úvodní slovo Rok 2008 a Potravinářská komora ČR Rozvoj českého potravinářského

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více