ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ SE OTEVÍRAJÍ NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ SE OTEVÍRAJÍ NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI"

Transkript

1 ING. BOHUMIL BELADA, viceprezident AK ČR HODNOTÍ PŘIJATÝ RÁMEC SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU PRO ROKY JAKO PŘIJATELNÝ KOMPROMIS str. 3 PGRLF ZEMĚDĚLCI DLOUHODOBĚ VNÍMAJÍ JAKO VÝZNAMNÉHO A STRATEGICKÉHO PARTNERA, VÍCE V PŘÍSPĚVKU ING. JANA ZÁHORKY str. 7 SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ REGIONÁLNÍ POTRAVINY JSOU ÚČINNOU CESTOU JAK KOMUNIKOVAT S TUZEMSKÝMI SPOTŘEBITELI str ŘÍJEN 2014 INFORMAČNÍ NOVINY AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY > ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ SE OTEVÍRAJÍ NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI KULTURNÍ DŮM V ČESKÝCH HEŘMANICÍCH SE DNE STAL DĚJIŠTĚM AKCE OSOBNOST ING. JOSEFA LUXE A ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, AKCE, KTERÁ PŘIPOMÍNÁ ŽIVOT A DÍLO JOSEFA LUXE, KTERÝ CELÝ SVŮJ, BOHUŽEL, KRÁTKÝ ŽIVOT ZASVĚTIL ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ A JEHO ROZVOJI A PROSPE- RITĚ, AŤ UŽ JAKO ZOOTECHNIK V ZÁLŠÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH NEBO JAKO MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ. Se svým příspěvkem vystoupil při této příležitosti i prezident Agrární komory ČR Ing. Miroslav Toman, CSc., který uvedl, že od dob Josefa Luxe se mnohé v zemědělském a potravinářském sektoru změnilo vstoupili jsme do Evropské unie, musíme se řídit Společnou zemědělskou politikou, která není vždy zemědělcům a potravinářům v nových členských zemích příznivě nakloněna, náš domácí trh se otevřel Evropské unii a zároveň s tím rozměr naší zemědělské produkce neustále klesá. Na druhé straně máme evropské dotace, které tvoří významnou část příjmů zemědělců, programy rozvoje venkova, které napomáhají diverzifikaci činností na venkově a posilují konkurenceschopnost sektoru a alespoň teoretickou možnost přístupu na trhy ostatních zemí evropské osmadvacítky. Některé principy se v zemědělství za 15 let, které letos uplynou od Foto: Nina Havlová úmrtí Josefa Luxe, ale nezměnily a nezměnily se vlastně za celou dobu fungování moderního zemědělství. Tím prvním je nepochybně v poslední době velmi populární striktní dělení zemědělských podniků na velké, malé a střední. Musíme si přece všichni uvědomit, že v každém případě jsou to jedni zemědělci, kteří hospodaří na stejné půdě ve stejné republice, a jestliže slyšíme v televizi, jak je potřeba změnit strukturu zemědělské

2 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA výroby z pohledu velikosti podniků, tak z toho jde hrůza. Ať už se to někomu líbí nebo ne, je nezvratným faktem, že právě velké zemědělské a potravinářské podniky jsou nositeli inovací a nových technologií, ale i zdrojem pracovních míst v regionech. Na druhé straně malí a střední zemědělci s diverzifikovanou činností, jako je agroturistika nebo prodej ze dvora, jsou rovněž velkým přínosem pro údržbu krajiny a rozvoj venkovského prostoru. Měli bychom tedy při veškerém plánování zemědělské politiky zohledňovat všechny tyto aspekty, podpořit všechny zemědělce a neupřednostňovat jednu formu podnikání před druhou. Druhým principem, který není v současné době příliš zdůrazňován, je věda a aplikace výsledků výzkumu do praxe. Českému zemědělství a potravinářství jednoznačně chybí informace z vědecko-výzkumné sféry, možnost reagovat na nejnovější trendy v těchto oborech a následně tyto poznatky aplikovat do praxe, pokud zemědělský podnik shledá, že jsou pro něj přínosem. Obávám se, že se z našeho sektoru trochu vytratily Foto: archiv AK ČR strategické záměry a dobré nápady, které by bylo možné okamžitě realizovat. Buď skutečně nejsou, nebo, a to spíše, na ně a na jejich realizaci nejsou finance. Doufám, že tato situace se alespoň částečně zlepší v novém programovacím období PRV, a bude alespoň relativně dostatek peněz na podporu inovací v zemědělství i v potravinářství. Třetím principem, který nabývá stále na více na aktuálnosti, je diverzifikace činností zemědělského podniku. V dnešní době již zemědělství nemůže vystačit jen s výrobou základních surovin, ale musí produkovat výrobky s co nejvyšší přidanou hodnotou, a maximálně využít všech příležitostí, které mohou podniku přinést zisk. A není to otázka jen malých a středních podniků, ale i těch velkých. Vezměme si například energii. Právě její cena začne být pro zemědělství zásadním problémem. V posledních letech rapidně rostou ceny benzínu, nafty, plynu i elektřiny, a právě to je důvodem, proč by zemědělský a potravinářský sektor měl v každém případě především umět využívat veškerou energii. Jako příklad uvedeme biopaliva. Proč nevyužít takto vytvořenou energii a teplo například pro vytápění skleníků, kde bychom mohli pěstovat zeleninu a ovoce? Všichni víme, že v minulosti bylo v Čechách a na Moravě tisíce hektarů skleníků a Česká republika byla zelinářskou velmocí. A jaká je situace dnes? Plocha skleníků s bídou dosahuje pár stovek, ne-li spíše desítek hektarů. Máme tak velmi omezenou možnost pěstovat pro spotřebitele ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ MUSÍ BÝT VNÍMÁNO JAKO DLOUHODOBÁ PRIORITA VLÁDY ČR S CÍLEM JEJICH DALŠÍHO ROZVOJE A POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI. čerstvé ovoce a zeleninu, a výsledkem toho je, že se 70 % zeleniny dováží prakticky z celého světa. Doufejme, že i tento neradostný stav se podaří alespoň částečně změnit díky nastavení nové Společné zemědělské politiky pro další období. Jestliže už jsme zmínili novou Společnou zemědělskou politiku, je potřeba také několik pohledů na její strukturu ze strany Agrární komory ČR. Finální verzi národního rámce dokumentů, který v červenci schválila vláda ČR, vnímáme jako kompromis dlouhodobého vyjednávání, ve kterém byly Ministerstvem zemědělství zváženy názory většiny zúčastněných stran. Díky Agrární komoře se v něm podařilo prosadit na úrovni EU i v ČR větší podporu chovu skotu, prasat, ale i speciálních plodin jako ovoce, zeleniny a konzumních brambor. Úspěchem je udržení úrovně alokace na investiční opatření pro oblast zemědělství a potravinářství ve výši 400 mil. Kč/rok. Bohužel, mezi požadavky AK ČR, které nebyly schváleny, patří vyplácení podpor v I. pilíři na všechny kategorie přežvýkavců, a platba je určena pouze na dojnice, telata masného skotu, bahnice a kozy. Rovněž v PRV jsme usilovali o zařazení chovů drůbeže do programu welfare, kde nyní jsou skot a prasata. Pevně doufáme, že se podaří podpora welfare drůbeže v částce 300 miliónů korun vyřešit přes národní dotační titul. Požadovali jsme také větší podmíněnost produkce u podpory ekologického zemědělství, kde jsme navrhovali zatížení 0,4 VDJ na ha z.p., ale ve schváleném materiálu je hranice 0,3 VDJ. Nicméně, AK ČR stále hlídá proces tak, aby byly podrženy stanovené priority. Zároveň se zúčastní diskuze k nastavení národních programů posílení pozice zemědělců a potravinářů. Diskutabilní zůstává z našeho pohledu stále oblast LFA i definice aktivního zemědělce. Pokud jde o znevýhodněné oblasti, pak je zřejmé, že zemědělci v těchto oblastech požadují udržení plateb jako základního zdroje příjmu Při menším objemu peněz se tak hledal průchozí kompromis, platby se krátily všem. AK ČR se snažila a snaží dojednat zvýšení celkového objemu plateb, aby se udržela stávající úroveň. Je potřeba znovu zdůraznit, že finální verze SZP je kompromisem, který samozřejmě nemůže vyhovovat všem. V každém případě by ale ministerstvo mělo při stanovování podmínek skutečně naslouchat zemědělcům a potravinářům a zásadní rozhodnutí s nimi intenzivně konzultovat. Podobná diskuse pak probíhá i u definice aktivního zemědělce. Zde je cílem Agrární komory nastavit pravidla tak, aby bylo zamezeno zneužívání dotací pro skutečně hospodařící zemědělce. Navrhujeme proto, aby při posuzování bylo uplatněno kritérium prokázání minimálních příjmů ze zemědělské činnosti, bez dotací a v přepočtu na 1 ha za uplynulé účetní období (minimální tržba z 1 ha), kdy by výše minimálních příjmů byla stanovena v závislosti na výrobní oblasti, míře znevýhodnění oblasti a druhu pozemku (orná půda., TTP, aj.). Dalším vhodným kritériem, které by bylo jednoduše kontrolovatelné, je podle názoru AK ČR nastavení minimální výměry zemědělské půdy žadatele na úrovni cca 4 ha, s výjimkou pro trvalé kultury, léčivé byliny a další speciální komodity. I přes tyto mnohdy vypjaté diskuse jsme přesvědčeni, že nová Společná zemědělská politika nabízí českému zemědělství a potravinářství řadu příležitostí a možností. Nezbytnou podmínkou pro naplnění těchto ambicí je ale také podpora našeho sektoru ze strany státní správy a vlády této republiky. Doufejme, že již skončilo období, kdy bylo české zemědělství a potravinářství vnímáno jako obtížný resort s vysokými nároky a i nadále bude právě tento resort a jeho rozvoj vládní prioritou. Ale ještě jednu záležitost bych zde chtěl připomenout. Je více než zřejmé, a z výše uvedeného to také vyplývá, že Agrární komora ČR je při diskusích o podobě zemědělské politiky rozhodujícím subjektem a partnerem ministerstva. Jejím hlavním cílem a úkolem je úspěšné hájit vaše zájmy, zájmy zemědělců a potravinářů České republiky. Což, bohužel, není někdy členy Agrární komory ČR plně doceňováno a uvnitř komory vznikají vnitřní rozbroje, když jedni mají pocit, že ti druzí mají vyjednány lepší podmínky a odmítají přistoupit na kompromisy. A nejen z těchto důvodů se zde opakovaně nabízí otázka, zda by nebylo pro vnitřní stabilitu resortu lepší povinné členství v Agrární komoře, jako je tomu například v Rakousku, za jasně daných podmínek. Jsme přesvědčeni, že poté by komora plnila svoji roli rozhodující nevládní zemědělské organizace ještě efektivněji ku prospěchu celého zemědělské resortu i všech zemědělců. Podle příspěvku prezidenta AK ČR Miroslava Tomana zpracovala Dana Večeřová 2

3 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA DO ROKU 2020 NA ÚVOD SE POKUSÍM STRUČNĚ ZREKAPITULOVAT NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PARAMETRY SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU, KTERÁ BYLA V ČERVENCI 2014 SCHVÁLENÁ VLÁDOU A V SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHÁ JEJÍ NOTIFIKACE V BRUSELU. VŠECHNY SAZBY UVÁDÍM PŘI PŘEDPOKLÁDANÉM KURZU 27 KČ/EURO. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR I. PILÍŘ Základní platba bude zhruba Kč/ha zemědělské půdy. Na evropské úrovni se podařilo odstranit zastropování, které by významným způsobem zasáhlo české zemědělce. Tato platba bude na jedno identifikační číslo do hranice ha vyplácená v plné míře a nad tuto výměru bude z důvodu degresivity krácena o 5 %, což je asi 175 Kč/ha. Takto získané prostředky budou přesunuty do opatření dobré životní podmínky zvířat v Programu rozvoje venkova. Zavedena nebude redistributivní platba na první hektary, která by významným způsobem znevýhodnila větší podniky. Také nebude otevřen formát pro malé zemědělce o velikosti hospodářství 1 až 5 ha, který by podle uvažovaných předpokladů způsobil ohromnou destabilitu v půdní držbě, a to proto, že by tuto skupinu zemědělců nikdo nekontroloval a ti by zároveň brali v přepočtu větší podpory. Platba na ozelenění bude zhruba Kč/ha zemědělské půdy. Zemědělec bude muset střídat minimálně tři plodiny a vykázat minimálně 5 % půdy mimo produkci. Na evropské úrovni se podařilo prosadit náš návrh, aby se do plochy mimo produkci počítali plodiny vázající vzdušný dusík. To byl takříkajíc husarský kousek. Plocha zcela mimo produkci se bude počítat koeficientem 1, plodiny vázající vzdušný dusík (jetel, vojtěška, luskoviny) koeficientem 0,7 a meziplodiny koeficientem 0,3. Do této plochy se nepočítají trvalé travní porosty a zároveň při 75 % trvalých travních porostů z celkové zemědělské půdy se splní podmínky automaticky. Výjimka je vyjednána i na trvalé kultury. Couplované platby spojené s produkcí nebudou vypláceny na hektar zemědělské půdy, ale na skutečný stav daných komodit v konkrétním roce výplaty. Jejich celková alokace bude asi 3 mld. Kč za rok na citlivé komodity a k tomu dalších 450 mil. Kč na proteinové plodiny. To je významný pozitivní posun proti předchozím rokům. Proti původnímu návrhu Komise se podařilo vyjednat stejnou procentuální úroveň těchto plateb na produkci pro všechny země EU a na relativně vysoké úrovni. V roce 2012 a 2013 bylo na citlivé komodity vyplaceno 800 mil. Kč a v letošním roce to bude cca 1,6 mld. Kč. Z citlivých komodit bude podpořen v ročních alokacích chmel s 85 mil. Kč, škrob také s 85 mil. Kč, ovoce se 100 mil. Kč, zelenina také se 100 mil. Kč, konzumní brambory s 50 mil. Kč a cukrovka se 450 mil. Kč. Zbytek financí, v objemu 2,1 mld. Kč, bude směrován na podporu přežvýkavců. Zde se počítá s rozdělením částky v objemech 1,36 mld. korun na dojné krávy, 657 mil. korun na krávy bez tržní produkce mléka a 77 mil. korun na ovce a kozy. Byl dodržen systém stejné platby na dojné i masné krávy s tím, že u dojných krav bude platba na krávu a u masných krav na odchované tele tak, jak je to v současné době. Odhaduji sazbu na jednu krávu cca Kč. Vedle toho bude podpořen chov dobytka přes proteinové plodiny. Zde bude platba na hektar jetele, vojtěšky a luskovin podmíněná minimálním zatížením 3 VDJ/ha těchto plodin z toho důvodu, aby platba byla pouze na podniky, které mají zaměření na živočišnou výrobu. Tady odhaduji platbu přes tyto plodiny na jednu krávu cca Kč/kus, takže celková platba z prvního pilíře by měl být cca Kč na jednu krávu. II. PILÍŘ PROGRAM ROZVOJE VENKOVA S finančním krytím Programu rozvoje venkova to z počátku nevypadalo vůbec dobře. Snížila se základní alokace z EU i díky taktice bývalého premiéra Nečase a zároveň byla umožněna minimální alokace z národních zdrojů jen na úrovni 15 %. Dlouhým a tvrdým vyjednáváním se podařilo, již za ministra Miroslava Tomana, přesunout významnou část nezemědělských opatření z PRV na jiné Operační programy v rámci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. Zároveň bylo se současnou vládní koalicí vyjednáno minimální financování z národních zdrojů na úrovni 25 %. Při převodu cca 4 % z prvního pilíře to celkově představuje výsledný, již relativně slušný roční objem zhruba 11,7 mld. Kč. Z této částky je směrováno cca 1,4 mld. Kč/rok na podporu investic pro zemědělce a cca 600 mil. Kč/rok na podporu pro potravináře. Tyto finance jsou důležité pro zajištění rozvoje podniků a jejich konkurenceschopnosti. Na platby LFA je alokováno cca 2,6 mld. Kč s tím, že oblasti O, budou vyplácené na hektar TTP a v oblastech S a H na hektar zemědělské půdy. U této platby bylo stanoveno minimální zatížení stejně, jako u AEO, tedy 0,3 VDJ/ha do roku 2017 a od roku STÁVAJÍCÍ RÁMEC SZP EU JE V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY PŘIJATELNÝ KOMPROMIS ZAJIŠŤUJÍCÍ DALŠÍ ROZVOJ SEKTORU 2018 ve výši 0,35 VDJ/ha. Tímto navýšením zatížení z 0,2 VDJ/ha se alespoň částečně přibližujeme vyspělým zemím v EU. Na platby AEO je alokováno 3,5 mld. Kč/rok. V novém období nebudou z tohoto opatření podporovány meziplodiny. Zachovány zůstaly systémy integrované produkce pro ovoce, zeleninu a víno. Další část tvoří podpora trvalých travních porostů v různých managementech. Na podporu Ekologického zemědělství je alokováno 1,15 mld. Kč/rok s tím, že došlo k navýšení minimálního zatížení ekologicky chovaných zvířat na 0,3 VDJ/ha. Zároveň budou zpřísněny kontroly, zda jde o skutečnou produkci ekologických potravin a ne pouze o dotace bez žádného ekologického výstupu. Prosadit se také podařila opatření na dobré životní podmínky zvířat v oblasti skotu a prasat. Na toto opatření je včetně přesunu z degresivity alokováno 750 mil. Kč. U skotu bude muset chovatel doložit větší lehací prostor pro zvíře o 15 %, než je v normě. To u jednořadého lehacího boxu představuje 2,9 m 2 / kus u dvouřadého boxu 2,6 m 2 / kus a například lehárna v porodně pak bude s požadavkem 10,35 m 2 /kus. Pokud to stáje nesplňují a chovatel bude chtít tuto podporu přesto čerpat, je řešením snížení počtu zvířat. Dále je v podmínkách ochrana proti ektoparazitům, podestýlka přírodním materiálem a výběhy pro krávy stojící na sucho. Pro prasnice jsou podmínky nastaveny na turnusový způsob chovu, ošetření spárků a minimální věk zapouštění prasniček. U selat je zařazen požadavek navýšení minimální plochy o 20 % v kategorii do 20 kg celkově na 0,24 m 2 a zajištění minimálně 10 % nezaroštované plochy. Probíhající notifikace V současné době probíhá v orgánech EU notifikace Programu rozvoje venkova a jednotlivých nástrojů prvního pilíře a oficiální připomínky k PRV z Komise se očekávají v polovině října letošního roku. AK ČR se bude snažit v procesu jednání maximálně 3

4 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Foto: archiv AK ČR podpořit MZe, abychom po předložení připomínek neustupovali, ale naopak se snažili předložit jasné argumenty na obhájení našeho řešení. To je velmi důležité pro naše zemědělství v horizontu do roku 2020, protože Komise EU obvykle kritizuje podporu výroby. Jak jsme se ale inspirovali u vyspělých zemědělských zemí EU, je důležité nenechat se zastrašit prvními názory evropských úředníků a tvrdě prosazovat a obhajovat své zájmy. AK ČR je proto připravena pomoci při jednáních na nevládní úrovni, a to obdobně jako jsme tvrdě pracovali při evropském nastavování podmínek Společné zemědělské politiky. Konečná notifikace se pak očekává nejpozději do konce ledna Schvalování prováděcích předpisů SZP v ČR Vedle bruselské notifikace probíhá v rámci činností Ministerstva zemědělství také příprava a schvalování prováděcích předpisů pro podmínky našeho agrárního sektoru. Tento proces velmi správně probíhá v rámci urychlení celého procesu současně s notifikací tak, aby dokumenty byly rámcově připraveny a po notifikaci se případně dle potřeby bezodkladně dokončily a byly připraveny pro schválení vládou ČR. Svou činnost proto obnovily pracovní skupiny, kde jsou kromě pracovníků státních institucí také zástupci jednotlivých nevládních a zájmových organizací. Na těchto jednání se probírají velmi důležitá témata a přijímají rozhodnutí, která ovlivní směřování dotací. AK ČR bude tyto návrhy projednávat podrobně v rámci diskuze s vlastní členskou základnou. Přes jednání představenstva AK ČR zašleme návrhy jednotlivých opatření na agrární komory v regionech a na členská společenstva se žádostí o zpětnou vazbu. Další platformou na projednávání bude Ekonomická komise AK ČR a dle odborností i další komise a komoditní rady. Práce na prováděcích předpisech by měly skončit v prvním čtvrtletí V příštím AGRÁRNÍ KOMORA ČR JE PŘIPRAVENA K DISKUZI O NASTAVENÍ OPTIMÁLNÍ PODOBY NÁRODNÍCH PŘEDPISŮ roce již budeme podávat žádosti v prvním i druhém pilíři dle nových pravidel SZP. Pevně věřím, že se nám společně podaří uskutečnit i poslední krok nastavení Společné zemědělské politiky pro toto plánovací období co nejlépe tak, abychom se úrovní zemědělství a potravinářství co nejvíce přiblížili nejvyspělejším zemím v EU. Bohumil Belada viceprezident AK ČR ZEMĚDĚLCE ZAJÍMÁ, JAK TO BUDE S PODPORAMI V MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTECH V MINULÉM ČÍSLE JSME OTISKLI ČLÁNEK O TOM, JAK BUDOU VYPADAT PLATBY PODPOR V MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTECH (LFA) OD ROKU 2015 A OD ROKU O PODROBNĚJŠÍ VYSVĚTLENÍ DANÉHO PROBLÉMU, TJ. PROČ U HORSKÝCH OBLASTÍ BUDE PLATIT NOVÝ SYSTÉM JIŽ OD ROKU 2015, ZATÍMCO U SPECIFICKÝCH OBLASTÍ AŽ OD ROKU 2018, JSME POŽÁDALI PŘÍSLUŠNÉ PRACOVNÍKY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Bruntál Ing. Miroslavu Novákovou, která nám sdělila, že nové vymezení méně příznivých oblastí se týká v okrese Bruntál jak horských (H), tak i ostatních oblastí. Okres Bruntál má 94 katastrů zařazených do LFA typu H1 a H2, dle původních kritérií pro roky Nynějšími novými podmínkami dojde výraznému přesunu jednotlivých oblastí do skupin H3-H5, což bude mít Z jejich odpovědi, kterou nám zaslal vedoucí tiskového oddělení Ministerstva zemědělství ČR Mgr. et Mgr. Radek Melichar, jsme dozvěděli, že ministerstvo zemědělství se rozhodlo využít možnosti dané nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a posunout termín vymezení LFA-O na základě biofyzikálních kritérií (tzv. redefinici) až na rok V důsledku tohoto rozhodnutí je možné platby v oblastech LFA-O poskytovat na základě podmínek daných Programem rozvoje venkova ČR na období , tj. na travní porosty mající pozitivní vliv na zabránění eroze půdy a kvalitu vody. Vzhledem k této skutečnosti nebyla provedena nová kalkulace platby pro oblast LFA-O a došlo s ohledem na navrhovanou celkovou finanční alokaci opatření LFA pouze k procentnímu snížení platby poskytované v období Nová kalkulace platby bude provedena společně s novým vymezením LFA-O na základě biofyzikálních kritérií od roku 2018, kdy je rovněž předpokládána revize kalkulace platby pro oblasti LFA-H a LFA-S. Jak to vidí zemědělci na Bruntálsku? Přirozeně, že jsme chtěli znát názor našich zemědělců, kteří hospodaří v méně příznivých oblastech LFA. Proto jsme se obrátili mimo jiné na ředitelku Agrární komory Foto: archiv AK ČR 4

5 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA za následek nižší platby horských oblastí. V nastavených podmínkách je zohledněna jen nadmořská výška a svahovitost. Není brán zřetel na půdně-klimatické podmínky, např. průměrná teplota horských katastrů je na Bruntálsku + 6 stupňů ºC, v návaznosti pak není zohledněno krátké vegetační období. V rámci okresu se udrželo pouze 7,5 % v původním zařazení. Položila si otázku, zda dřívější nastavení nebylo provedeno správně? Odpověděla si, že ano, ale konstatovala, že nyní je zde asi jiný zájem. Podle Novákové je výpočet plateb pro LFA na celkovou zemědělskou plochu zavádějící. Tyto navrhované podpory jsou stanoveny proto, aby se tímto způsobem kompenzovala nemožnost pěstovat tržní plodiny právě na orné půdě. Konkrétní podpora specifických oblastí není až takový problém z důvodu toho, že se nejedná o příliš velký rozsah ploch. Výplatu až od roku 2018 chápou jako určitý manévr proti stávajícímu nesouhlasu horských oblastí s výplatou podpor na zemědělskou půdu celkem. Pokud jde o nové vymezení kategorií 01 až 05, je podle ředitelky Novákové nelogické, že podpory v těchto oblastech jsou ve srovnávání s horskými oblastmi poměrně vysoké a rovněž na celkovou zemědělskou půdu. S ohledem na to, že je vymezeno cca tis. ha zemědělské půdy v LFA, z toho cca 310 tis. ha travních porostů pro rok , je možné, že vlivem takto směrovaných podpor dojde k prudkému rozorávání TTP a mohlo by dojít k nedodržení oněch 5 % převodu ploch TTP do orné. Uvedený nástup podpor od roku 2018 na celkovou zemědělskou plochu by zřejmě měl pomoci toto procento udržet. Jde o podporu orné půdy, původně vyjmuté z LFA Ředitelka Nováková dále konstatovala, že nové nastavení podpor do LFA oblastí není de facto pomocí méně produkčním oblastem, ale jde o podporu vlastně orné půdy, která byla z LFA původně vyjmuta, kdy podpory právem směřovaly do TTP, jejichž rentabilita je logicky nižší než u tržních plodin (orná půda). Tento princip podpor je na úkor horských oblastí, kde nejsou žádné přímé tržby. TTP navíc plní i funkci protierozní, zlepšující životní prostředí (nezatěžování chemií jako jsou hnojiva, postřiky apod.). O udržování kvality pitné vody z důvodu četných pramenišť v horských oblastech, nemluvě. Oblasti s vysokým procentem TTP jsou navíc nápomocny k navyšování stavů skotu. Navrhované změny, Foto: archiv AK ČR ale tento trend výrazně negativně ovlivní, dodala ředitelka Nováková. Kterak jsme v novém programovém období podpořili rozvoj zemědělství na horách Tímto titulkem začala svůj dopis s kritickými připomínkami k novému ZEMĚDĚLCI Z LFA OBLASTÍ JSOU PŘE- SVĚDČENI, ŽE JE NOVÉ NASTAVENÍ PODPOR POŠKOZUJE A BRÁNÍ JEJICH PODNIKÁNÍ systému podpory LFA Ing. Marcela Beranová, ředitelka Okresní agrární komory Trutnov. Podle ní se zástupci představenstva OAK zapojili do jednání o podpoře LFA prostřednictvím několika setkání se zástupci AK ČR v pracovních skupinách a snažili se tak předat své zkušenosti tvůrcům nového systému podpory LFA. Podle Beranové se bohužel ukázalo, že ministerští úředníci mají naprosto odlišný názor na podporu/nepodporu LFA oblastí. Navíc část informací, která byla pro přípravu na nové období pro zemědělce důležitá, byla ministerstvem tajena až do chvíle, kdy byl návrh PRV odeslán do Bruselu. Konkrétně šlo o zařazení jednotlivých katastrů v LFA horské oblasti do pěti stupňů. Již při čtení průběžných verzí podpor bylo jisté, že LFA horské budou mít výrazně nižší sazby už z důvodu téměř zdvojnásobení plochy, na kterou se bude podpora LFA vyplácet. Bylo nám naprosto jasné, že hospodáři na travních porostech bez orné půdy budou výrazně kráceni na dotacích. Mohli jsme jen doufat, že částečně tuto ztrátu vykompenzují vyšší podpory na dojnice a masná telata. Konkrétní zařazení jednotlivých katastrů do H1-H5 nám však nikdo z MZe, ani z UZEI, neposkytl. Byli jsme odbýváni ujištěním, že se nic nezmění. Věděli jsme, že to nemůže být pravda, uvedla ředitelka Beranová. Nejhorší obavy se naplnily Až po schválení návrhu Programu vládou, ke kterému trutnovští zemědělci zasílali připomínky, a po jeho odeslání orgánům EU, ministerstvo zveřejnilo zařazení jednotlivých katastrů do H1-H5. Naše nejhorší obavy se naplnily!, zdůraznila Beranová. Podle ní ze 177 katastrů okresu Trutnov jich 77 spadalo do LFA HA se sazbou 157 Eur/ha. Po redefinici LFA HA jich v H1 a H2 zůstalo 27, ostatní spadly do H3- H5. Z HA do H5 spadlo 10 katastrů, do H3 14 katastrů. H5 a H3 jsou úrovně s nejnižší sazbou podpory. V H3 má být podpora 2.454,- Kč/ha zemědělské půdy, v H5 dokonce jen 2.235,- Kč/ha. Musíme upozornit, že LFA S, které v našem okrese máme také zastoupeny, mají podporu ve výši Kč. Pro představu je třeba dodat, že v nejvyšší H1 klesne podpora o 12%, v katastrech, které byly přeřazeny z HA do H5 klesne o 47,3%. Nové LFA se hodnotí pouze podle nadmořské výšky a svažitosti. Není zohledněna kvalita půdy, délka vegetačního období, délka sněhové pokrývky, teploty vzduchu. Výsledkem je, že katastry z HA, které nemají svažitost, ale nacházejí se na horách, mají nižší sazbu podpory, než LFA S katastry nedaleko Dvora Králové nad Labem. V bývalých LFA HA, nyní LFA H5, je mělká, málo úrodná půda, chladné a vlhké klima, 5

6 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Foto: archiv AK ČR dlouhá zima a dosud byli hospodáři v těchto oblastech pobízeni k zatravňování, extenzivní výrobě a péči o krajinu. Nyní, rozhodnutím ministerských úředníků, jsou to najednou pro polní intenzivní výrobu oblasti vhodné, které nepotřebují výraznější podporu. Byli jsme ubezpečováni, že bude výrazně podpořena živočišná výroba. Sazba na podporu masného telete sice stoupne, ale tato částka zdaleka nevyrovná ztráty z podpory LFA, zejména u hospodářů, kteří z HA klesli do H3 a H5, dále vysvětlila ředitelka Beranová. Podle ní mají černého Petra v rukou zemědělci, kteří hospodaří převážně nebo výlučně na travních porostech. Rozorat je nemohou a vzhledem k plánované výši podpor by tím stejně nic nezískali. Kvůli přírodním podmínkám nemohou zvednout počty chovaných zvířat nad 1 VDJ/ha, jako úvahu kompenzace snížení podpory LFA zvýšením příjmů na masná telata, protože by je neuživili a jiné možnosti příjmu už nemají. Dalším dárečkem od ministerstva je sazba podpory na ošetřování travních porostů, která je vyšší, než stará podpora luk, ale nižší než podpora pastvin. Tudíž, kdo chová masný skot a pase, má smůlu, opět bude počítat ztrátu, doplnila svůj kritický náhled ředitelka Beranová. Podle ní tak jediným nadějným zdrojem příjmů pro hospodáře z postižených LFA zůstává zapojení do ekologického zemědělství, které opět štědře dotuje pěstování ekologické trávy. Většina zdejších hospodářů hranici 0,3 VDJ na hektar zemědělské půdy splňuje, a ačkoliv trutnovská okresní agrární komora patří mezi kritiky štědrého dotování ekologické nevýroby, její představitelé chápou, že postižení hospodáři využijí každou možnost, která jim zajistí přežití. Co na závěr? Horské oblasti LFA se nacházejí jednoznačně mimo sféru zájmu úředníků ministerstva zemědělství. Člověka napadá jen lehce upravené rčení: Pánbůh je vysoko, ministr daleko, sedláku pomoz si, jak můžeš!, dodala závěrem ředitelka Beranová. Miroslav Svoboda PROBĚHLO JEDNÁNÍ KE COUPLOVANÝM PLATBÁM DNE SE NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ USKUTEČNILO JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘÍMÉ PLATBY. TÉMATEM TOHOTO SETKÁNÍ BYLA DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI (VCS). TATO PODPORA JE NA UNIJNÍ ÚROVNI UPRAVENA ČLÁNKEM 52 NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU 1307/2013. V obecných pravidlech článku 52 se mimo jiné píše: 5. Podpora vázaná na produkci může být poskytnuta pouze v míře nezbytné pro vytvoření motivace pro zachování současných úrovní produkce v příslušných odvětvích nebo regionech. 6. Podpora vázaná na produkci se poskytuje formou roční platby, a to na základě stanovených množstevních omezení, stanovených ploch a výnosů nebo stanoveného počtu zvířat. V současném návrhu nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády v části V ( 20-32) jsou v tomto duchu stanoveny například minimální výsadby či výsevky na plochu, ale také minimální výnosy z hektaru doložené prodejními doklady u konzumních brambor (22 t/ha- materiálu je ještě uvedeno 24, po diskuzi byla zvolena kompromisní varianta 22t/ha), přepočet čistého škrobu na určitou minimální hmotnost (6 t/ha) u brambor škrobových a také minimální sklizeň u ovocných sadů. Někteří účastníci jednání považují jakékoli minimální prahy produkce diskriminující pro malé, začínající a extenzivně hospodařící zemědělce. Navrhují jejich úplné zrušení, což by podle našeho názoru odporovalo původnímu nařízení 1307/2013. Na tomto místě je třeba říci, že číselné hodnoty uvedené v návrhu nařízení jsou výsledkem dlouhodobě trvající otevřené diskuze mezi zástupci ministerstva a pěstitelskými svazy. Byly nastaveny tak, aby byly splnitelné i při ztížených podmínkách pro hospodaření. Stejně tak je nutné si uvědomit, že se v případě dobrovolné podpory vázané na produkci jedná o cílenou, nikoli plošnou podporu. Cílem této podpory je stabilizace citlivých sektorů a udržení pěstování určitých komodit. Pokud ZEMĚDĚLSKÉ PODPORY MAJÍ PŘEDEVŠÍM OMEZOVAT VÝKYVY CEN NA TRHU, STABILIZOVAT A DÁLE STIMULOVAT ROZVOJ AKTIVNĚ HOSPODAŘÍCÍCH SUBJEKTŮ. na tuto dotaci nedosáhnou mladí nebo extenzivně hospodařící zemědělci, existuje pro ně celá řada jiných (také konkrétně cílených) dotačních opatření s daleko vyšší alokací. Zemědělské dotace mají podle našeho názoru mít především stabilizační (normalizovat výkyvy na trhu nebo výrobní vertikále) a stimulační funkci (podpora inovace, konkurenceschopnosti, specializace). V žádném případě nechceme, aby byly dotace brány za jakousi automatickou rentu pro držitele půdy. Toto přesvědčení jsme ostatně vyjádřili již v rámci diskuze o definici aktivního zemědělce. Jan Doležal, AK ČR 6

7 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Z HISTORIE PODPŮRNÉHO A GARANČNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO A LESNICKÉHO FONDU LETOS UPLYNULO 20 LET ÚSPĚŠNÉ ČINNOSTI PODPŮRNÉHO A GARANČNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO A LESNICKÉHO FONDU, JEMUŽ SE V ČASECH ŠKRTŮ VÝRAZNĚ OMEZOVALA ČINNOST. TATO DOBA JIŽ SNAD MINULA, ALE STÁLE SE ČAS OD ČASU OBJEVUJÍ ÚVAHY O JEHO VÝZNAMU A PODSTATĚ. NENÍ PROTO OD VĚCI PŘIPOMENOUT SI, PROČ TENTO FOND VZNIKL, JAKOU FUNKCI MĚL A MÁ PRO FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ S VÝHODAMI I PRO STÁTNÍ ROZPOČET. Fond vznikl k 1. lednu 1994 rozhodnutím vlády č. 337 ze dne 23. června 1993 jako akciová společnost s jediným akcionářem - Ministerstvem zemědělství ČR. Bylo to v situaci, kdy byla agrární odvětví náhle svěřena neviditelné ruce trhu bez jakékoli přípravy takzvaná šoková terapie. Ve dvou po sobě jdoucích krocích byly zrušeny dotace spotřebitelských cen potravin, které po roce 1989 představovaly 42 Kč na 100 Kč nákupu v maloobchodě. Na minimum se snížily dotace do zemědělství. Byl liberalizován zahraniční obchod. Takzvané rozdílné ukazatele, které představovaly v případě zemědělských výrobků a potravin v průměru cca 50 % dotací při vývozu, byly nahrazeny nízkými celními sazbami při dovozu. EU měla 2,5krát vyšší cla, než si vyjednala ČR. Transformovala se jednotná zemědělská družstva na družstva vlastníků nebo na společnosti, vydával se majetek z družstev a státních podniků podnikatelům, kteří se rozhodli hospodařit individuálně. Privatizovaly se státní statky, vydávaly restituce a podobně. Zemědělství tedy procházelo obdobím velkého kvasu, zpřetrháním původních vazeb a vytvářením nových. nebo nově vzniklých soukromých hospodářství, se stal nedostatek finančního kapitálu. Nedostatek financí se do té doby řešil přímými dotacemi podnikům do hospodářského výsledku, různými příplatky, prémiemi či diferenciálními příplatky v horších výrobních podmínkách, prostě necenovou úhradou. Tyto dotace však poklesly z 21,8 mld. Kč v roce 1989 na 7,6 mld. Kč v roce 1993 a byly orientovány především na regulaci trhu. Část dotací byla účelově zaměřena především na vznik a rozvoj soukromých podniků fyzických osob. Typické nenávratné přímé dotace byly poskytovány v roce V dalších letech se část dotačních prostředků použila na dotaci bankovních úvěrů a splátky úvěrů. Bylo to téměř 70 % všech dotací, které byly poskytnuty žadatelům přímo ze státního rozpočtu jako bezúročné půjčky. To se již blížilo klasickému úvěru s plnou dotací úroku. V tržní ekonomice je však zdrojem cizího kapitálu především bankovní úvěr, a to jak pro financování investičního rozvoje podnikatelské sféry, tak ke krytí provozních potřeb. Přístupnost, či spíše nepřístupnost těchto zdrojů pro zemědělství byla v transformační situaci poznamenána zejména dvěma rozhodujícími vlivy. Prvním vlivem byla relativně nízká zadluženost zemědělství na počátku ekonomické reformy, především v důsledku dotační podpory z předreformního období srovnatelná s vyspělými zeměmi, včetně tehdejších států Evropské unie. Podíl cizího kapitálu, to je dlouhodobé a krátkodobé závazky, úvěry a zákonné rezervy, činily na celkovém kapitálu zemědělství v roce ,3 %, v průmyslu 36,4 %. Zhruba ¾ celkového objemu úvěrů v tomto odvětví tvořily úvěry na krytí provozních potřeb. Z toho pak 75 % bylo využíváno ke krytí trvale se obracejících zásob s minimální úrokovou sazbou. Druhým vlivem byla samotná liberalizace finančního trhu, která vedla ke zvýšení diskontní PGRLF POMOHL ZEMĚDĚLCŮM PŘEKLENOUT OBTÍŽNÉ OBDOBÍ PŘECHODU Z PLÁNOVANÉHO NA TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A SVOU ÚLOHU MÁ DODNES. úrokové sazby ze 4 % v roce 1989 na 10 % v roce 1991 a posléze se ustálila na 8,5 až 8 %. To samozřejmě ovlivnilo podstatné zvýšení úrokových sazeb úvěrů poskytovaných jednotlivými obchodními bankami. Podle situace jednotlivých bank, druhu úvěru a rizikovosti klienta, byly úrokové sazby od 11,5 % až po 24 % p.a. Současně se výrazně zpřísnila kritéria pro poskytování úvěrů. Od r tak docházelo ke změnám úvěrových smluv a zvýšení úrokové sazby až na oněch 24 %. Pro zemědělce to znamenalo katastrofický zásah do finančního hospodářství v oblasti investic i provozu. V oblasti provozu se nejvýrazněji projevilo zrušení kategorie zvýhodněných úvěrů na trvale se obracející zásoby a jejich převod na komerční úvěry. Protože se tyto úvěry ukázaly většinou nesplatitelnými, byly převedeny do Konsolidační banky s tehdy zvýhodněnou úrokovou sazbou 13 % p.a. s požadavkem rychlého splacení. Byly poskytovány úvěry na pohledávky nesplacené ve lhůtě Financování odvětví zemědělství po r Zcela zásadním problémem podnikatelských subjektů v zemědělské prvovýrobě a to těch, kteří vydávaly majetek Foto: Nina Havlová 7

8 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Foto: archiv AK ČR a úvěry na přechodný nedostatek zdrojů. Ukázalo se však, že odvětví zemědělství nebylo schopno v tehdejších ekonomických podmínkách postup bank, včetně konsolidační banky, absorbovat.řádové zvýšení úrokových sazeb a z toho vyplývající neschopnost splácení úvěrů se stalo zásadním faktorem v propadu finanční pozice zemědělských podniků. Většina podniků v národním hospodářství řešila nastalou situaci zvýšením cen v rámci jejich liberalizace. Zemědělci byli limitováni výrazným snížením poptávky v důsledku odstranění dotací spotřebitelských cen ve formě takzvané záporné daně z obratu. To vyvolalo stagnaci cen placených zemědělcům. Přístupnost úvěrů pro zemědělství se tak při rostoucí poptávce po úvěrech z ostatních odvětví podstatně zhoršila. Zemědělství se stalo jediným odvětvím, kde při nedostatku finančních zdrojů objem bankovních úvěrů trvale klesal. Emise úvěrů do ekonomiky činila na počátku roku 1992 celkem 487,9 mld. Kč, ke konci roku 1993 pak 672,3 mld. Kč. V zemědělství se za stejné období snížila z 30,7 mld. Kč na 26,3 mld. Kč. Minimální, a v mnoha případech žádná výnosnost celkového zemědělského kapitálu a velmi nízká likvidita se projevily v růstu klasifikovaných úvěrů. Koncem roku 1993 činily pochybné pohledávky 50 %. Rostly požadavky na zajištění úvěru do nesmyslných výšek nad 120 %. Za této situace banky v podstatě přestávaly zemědělství financovat. Založení Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu Ke zvýšení atraktivnosti zemědělství pro komerční banky byl na návrh ministerstev financí a zemědělství vládou založen podpůrný fond. Jeho posláním se stalo poskytování záruk za úvěry podnikatelským subjektům zemědělské prvovýroby a lesního hospodářství a dotování části úroků z úvěrů poskytnutých těmto subjektům za předpokladu splnění podmínek vyhlášených v rámci příslušného programu Fondu. Pro tyto účely bylo v roce 1994 ze státního rozpočtu vyčleněno z dotací určených pro podporu zemědělské prvovýroby a lesního hospodářství celkem 2,6 mld. Kč a vloženo právě do nově založeného fondu. Současně bylo usnesením vlády rozhodnuto o vytvoření portfolia prostředků potřebných na garance úvěrů. Fondu byly prodány akcie potravinářských podniků, rezervovaných v první vlně PODPORA PODNIKÁNÍ A ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ SE KRIZOVÉM OBDOBÍ V POHLEDU BANK A DÍKY ZCELA NOVÝM PODMÍNKÁM FUNGOVÁNÍ TRHU PROPADLO AŽ K ÚPLNÉ NULE. kuponové privatizace pro zemědělskou prvovýrobu. Akcie v nominální hodnotě 3,8 mld. Kč, které do té doby spravoval Fond národního majetku, byly prodány v ceně jednoho promile jejich nominální hodnoty. Akcie byly do portfolia Fondu převedeny v polovině roku 1994, po schválení daňových úlev Fondu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Po výběrových řízeních se správy akcií pro fond ujala společnost Credit Suisse First Boston Praha Czechoslovakia, a.s. Praha a správcem finančních prostředků Fondu se stala Agrobanka Praha, a.s. Od roku 1994 tak nastal značný posun v rozhodování o poskytnutí státní podpory do zemědělství ke sféře obchodních bank. Státní podpora byla vázána k poskytnutému úvěru, a tak bylo prvotní rozhodování o podpoře podnikatelských projektů podrobeno běžným analýzám bonity klienta obvyklým pro alokaci úvěrových zdrojů. Možnost garance zvýšila atraktivnost zemědělského podnikání pro bankovní úvěr a zlepšila bonitu zemědělců. Kriteriem životaschopnosti projektu, podporovaného s využitím těchto prostředků, se tak stalo rozhodnutí banky a její ochota úvěr poskytnout. Do vztahu zemědělec stát tak vstoupil další partner, který je na kvalitě svého rozhodnutí angažován vlastními prostředky. Riziko bylo rozloženo mezi všechny účastníky úvěrového vztahu. Fond se stal ručitelem, nositelem značné části rizika spojeného s poskytováním úvěrů do zemědělství. Ani obchodní banky jako věřitelé, ani podnikatelské subjekty v zemědělství nebo lesnictví jako dlužníci, však touto garancí nebyly zbaveni svého rizika. Stát definuje okruh a účel podpor podmínkami jejich poskytování v pravidlech Fondu. dokončení na str. 10 8

9 INZERCE 9

10 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Foto: archiv AK ČR Řešení, kdy prostředky uvolněné státem pro pomoc zemědělství jsou využity na garanci úvěru a částečnou dotaci úrokové sazby zemědělce, znamenalo výraznou změnu podpory zemědělství. Prostředky státního rozpočtu se tak staly účinným podnětem zvýšení stabilizace toku kapitálu do zemědělství. Částečnou dotaci úroku z úvěrů poskytoval fond i v případě úvěrů zemědělců z let 1992 a 1993 jestliže byly spojeny s dotací nebo s půjčkou ze státního rozpočtu. V pravidlech Fondu účinně působila podmínka vypořádání restitučních nároků oprávněných osob. Fond od 1. března 1994 začal poskytovat podpory ve třech základních programech PROVOZ podpora řešení přechodného nedostatku vlastních finančních zdrojů na provozní účely. ZEMĚDĚLEC dlouhodobá podpora financování perspektivních projektů ke zvýšení efektivnosti a na restrukturalizaci zemědělských a lesních podniků. SLUŽBY program investičního rozvoje služeb pro prvovýrobu. K těmto základním programům bylo možné ve vazbě na dobu splatnosti úvěru poskytnout garance jistiny úvěru, maximálně do výše: v případě doby splatnosti úvěru do 2 let 50 %, při době splatnosti do 5 let 70 %, při době splatnosti úvěru nad 5 let 85 %. Nájemcům privatizovaného zemědělského majetku bylo možné garanci zvýšit na 100 %. Žadateli se poskytovala dotace formou úhrady části úroků z úvěru. Procentní sazba byla vyhlašována čtvrtletně představenstvem Fondu a byla platná po celou dobu trvání konkrétního úvěrového vztahu, na který byla dotace přiznána. Podmínky realizace výše uvedených programů byly zvýhodněny zvýšením dotace úroků z úvěru specifickými programy. KRAJINA podnikatelským subjektům hospodařících v těch oblastech, kde byly na základě příslušných zákonů o ochraně přírody, vod a krajiny přikázány režimy hospodaření a spočívala ve zvýšení dotace o 1 procentní bod úrokové sazby při podílu výměry v oblasti s přikázaným režimem hospodaření mezi 30 až 60 %, o 3 procentní body při podílu nad 60 % výměry. MLÁDÍ mladým podnikatelům a rodinám do věku 35 let, zahajujícím nebo rozvíjejícím zemědělské podnikání na bázi rodinných farem, zaváží-li se k hospodaření na dobu nejméně 10 let, byla zvýšena dotace o 5 procentních bodů úrokové sazby. AGROREGION zvýšením podpory rozvoje vhodných forem zemědělských i nezemědělských aktivit podnikům zemědělské a lesní výroby ve vybraných oblastech, charakterizovaných vysokým podílem nezaměstnanosti a ztíženými výrobními podmínkami (od května 1994, zvýšení dotace o 5 procentních bodů úrokové sazby). Kromě těchto programů byly ve druhém pololetí 1994 vyhlášeny další tři jednorázové specifické programy. RESTITUENT- platný od , byl zaměřen na jednorázovou podporu věcného vypořádání restitučních a transformačních závazků zemědělských družstev. JEDNOTLIVÉ PROGRAMY FONDU PŘIPRAVOVÁNY TAK, ABY POMOC BYLA EFEKTIVNÍ, ÚČINNÁ A PŘINÁŠELA DLOUHODOBÝ ROZVOJ SEKTORU. Podpora byla poskytována formou dotace části úrokové sazby u úvěrů použitých na věcné plnění závazků specifikovaných rozsahem předmětu podpory v programech Zemědělec, Provoz, Služby. NABYVATEL byl vyhlášen od , poskytoval 100 % garanci úvěru na první splátku majetku v rámci realizace schváleného privatizačního projektu, jejíž úhradu ukládalo usnesení vlády č. 393 ze dne Úvěr musel být přísně účelový, sjednaný pouze na hodnotu úhrady první splátky a poukázán na konto Pozemkového fondu. TOZ podporoval zemědělská družstva, subjekty z nich vzniklé v procesu transformace a podnikatelské subjekty, které převzaly majetek v privatizaci státních statků při vypořádání starých úvěrů na trvale se obracející zásoby u Konsolidační banky Praha, a.s.. Podpora byla poskytována formou garance části jistiny úvěru (do 30 %). Od , kdy Fond začal poskytovat podpory, do bylo zaknihováno celkem žádostí poskytnutí podpory v rámci vyhlášených programů. Z toho jich bylo schváleno, 207 zamítnuto a 10 zůstalo v řešení. Zamítnuté žádosti neodpovídaly vyhlášeným pravidlům. Počet schválených žádostí se vztahoval k celkové jistině úvěrů ve výši mil. Kč, z toho garantováno Fondem bylo mil. Kč, (tj. 24,76 %). Celková dotace úroku na celou dobu trvání úvěrového vztahu byla mil. Kč, přičemž bylo vyplaceno 286 mil. Kč, které příslušely k zúčtovaným úrokům dlouhodobých smluv od dle splátkového kalendáře. V roce 1994 představenstvo Fondu stanovilo sazbu dotace 10 procentních bodů s ohledem na výši úrokových sazeb obchodních bank. Normativním pravidlem bylo, že minimální úrok, který platí zemědělec, vždy činí 1 %, aby zůstala zachována jeho spoluúčast. Vážený průměr úrokové sazby obchodních bank úvěrů podporovaných Fondem činil 14,31 %, vážený průměr dotace Fondem činil 11,66 %, průměrná sazba úroku placeného zemědělcem tak byla 2,66 %. Z toho u cca 40 % žadatelů činila 1 % po zvýhodnění v programech Mládí, Krajina a Agroregion. Objem úvěrů poskytovaných zemědělcům s podporou Fondu byl od počátku přímo závislý na trhu úvěrů. Výrazně se zvýšil se změnou nabídky a poptávky po úvěrech koncem roku vlivem opatření České národní banky s následnou stagnací a poklesem úrokových sazeb obchodních bank. Ze schválených žádostí bylo v prvých třech čtvrtinách roku činnosti Fondu více než 70 % na program ZEMĚDĚLEC (1 674 žádostí), 27 % na program PROVOZ (651 žádostí), 2,5 % na program SLUŽBY (59 žádostí) a zbývající na program NABYVATEL a RESTITUENT. Převaha požadavků byla na podporu strukturálních investic. Velmi různá byla i výše podporovaných úvěrů Fondem v územním rozložení, od tis. Kč v okrese Sokolov až po tis. Kč v okrese Ústí nad Orlicí. Takové tedy byly začátky fondu. Pokračování příště Jan Záhorka 10

11 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA POVINNOST NAHLAŠOVÁNÍ POTRAVIN ROSTLINNÉHO A ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZVEŘEJNILA, V NÁVAZNOSTI NA NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 211/2014 SB., KTERÉ STANOVUJE ROZSAH A PODMÍNKY INFORMAČNÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÉHO PODNIKU V MÍSTĚ URČENÍ VE VZTAHU K NĚKTERÝM DRUHŮM ČERSTVÉHO OVOCE, ČERSTVÉ ZELENINY A BRAMBOR, INFORMACE O NOVÝCH POVINNOSTECH PROVOZOVATELŮ POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ. Cílem nařízení vlády je zaručit poctivé jednání v obchodu s potravinami a ochranu zájmů spotřebitelů, zejména důslednou kontrolu intrakomunitárního obchodu a dovozu potravinářského zboží do České republiky. Nově bude muset příjemce hlásit také údaje o předpokládané prodejní jednotkové ceně v místě dodání nebo prodeje bez daně z přidané hodnoty. Touto cenou se rozumí cena bez DPH, za kterou byl (bude) uskutečněn prodej mezi dodavatelem produktu a odběratelem v místě určení Nařízení vlády se vztahuje pouze na potraviny, jejichž místem určení je místo na území ČR, kde dochází k prvnímu příjmu, zacházení nebo manipulaci s potravinou. Tzn., že se týká všech, kdo první přijímají, zacházejí nebo manipulují s potravinou rostlinného původu včetně subjektů, které potraviny rostlinného původu dovezou a přímo prodávají, včetně různých typů pojízdných prodejen. V rámci těchto informací jsou uvedené také kontakty, na nichž je možné požadované informace zasílat a formulář pro nahlašování potravin. Do předmětu u je nezbytné uvést nahlášení potraviny dle NV 211/2014. Veškeré informace k vyplnění formuláře a další údaje naleznete na stránkách Stejná povinost platí i pro dovozce potravin a surovin živočišného původu. Tato povinnost je novelou nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení zavedena mj. také pro příjemce zásilek potravin živočišného původu z EU. Evidenci v tomto případě provádí Státní veterinární správa ČR, která k tomuto účelu aktualizovala vlastní on-line formulář. Data jsou využívána výhradně k organizaci úředních kontrol a k nediskriminačnímu ověřování toho, zda potraviny vyrobené v podnicích mimo ČR, které nejsou dozorovány inspektory Státní veterinární správy, splňují stejné požadavky, jako potraviny vyrobené v ČR. Informace nejsou poskytovány třetím stranám. Každý, kdo přijme ze země EU zásilku potravin živočišného původu je povinen předem oznámit Krajské veterinární správě definované informace týkající se zásilky. Včasným vyplněním a odesláním příslušného formuláře je tato NAHLAŠOVACÍ POVINNOST DOVOZŮ JE MÍNĚNA JAKO CÍLENÁ OCHRANA SPOTŘEBITELŮ A ZÁRUKA SPLNĚNÍ STEJNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝROBU POTRAVIN, JAKO BY BYLY PŮVODEM Z ČESKÉ REPUBLIKY povinnost splněna. Výrobce medikované krmné směsi je povinen krajské veterinární správě oznámit informace o druhu a způsobu použití medikované krmné směsi. Použití elektronického formuláře je pro příjemce potravin živočišného původu povinné, výrobci medikovaných krmiv můžou využít i další možnosti kontaktování Státní veterinární správy. Možnost použití formuláře podléhá z důvodu bezpečnosti jednoduché registraci s ověřením platnosti ové adresy. Přístup na formulář naleznete přes hlavní stránku SVS ČR, tedy Zdroj: tiskové zprávy SZPI a SVS ČR Foto: shutterstock.com 11

12 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V MAĎARSKU SE KONALO 54. SETKÁNÍ AGRÁRNÍCH KOMOR ZEMÍ VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY VE DNECH 11. A 12. ZÁŘÍ TOHOTO ROKU PROBĚHLO VE MĚSTĚ PÁPA V MAĎARSKU SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ AGRÁRNÍCH KOMOR ZEMÍ VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY, TEDY ČESKÉ REPUBLIKY, SLOVENSKA, POLSKA A POŘÁDAJÍCÍHO MAĎARSKA. Jednalo se o současné situaci na komoditních trzích, které byly ve všech zúčastněných zemích poznamenány velkým objemem úrody a s tím souvisejícím tlakem na snížení ceny obilovin. Ve Střední Evropě se obchodovala v posledních týdnech za nejnižší ceny potravinářská pšenice v České republice a na Slovensku. Očekáván byl propad ceny u kukuřice na zrno. Problémy se sklizní slunečnice hlásí Maďarsko, podmáčený terén v první polovině září znemožnil aplikaci desikantů, což by mohlo v kombinaci s deštivým počasím způsobovat nežádoucí výskyt houbových chorob. Pro ilustraci, jen během dvou dnů jednání V4 v regionu Pápa spadlo přes 100mm srážek. Velmi špatná situace nastala především u komodit ovoce a zelenina, kde se například cena u jablek, paprik nebo rajčat snížila až o dvě třetiny. Primárně jde o důsledek uvalení embarga na dovoz těchto komodit do Ruské federace. Velká část polského vývozu směřovala před 7. srpnem tohoto roku právě do Ruska a nyní polská strana hledá nová odbytiště. Hrozí tak sekundární negativní dopady na ostatní země společného trhu, na kterých se mohou postižení producenti pokusit uplatnit své zboží za dumpingové ceny. Polská agrární komora ve spolupráci s tamním ministerstvem zemědělství pozvala do Polska evropského komisaře pro zemědělství a venkov, Daciana Ciolose, aby ho přesvědčili o nutnosti naléhavého řešení situace. Představitelé polských pěstitelů vyjádřili obavu, že pomoc, kterou nabídla Evropská unie je v současné době nedostatečná a neefektivní. V prvním kole záchranného balíčku pro pěstitele komodit ovoce a zelenina docházelo k nesystémovému rozdělování prostředků přednostně těm subjektům, které se přihlásily o dotaci jako první. Ostatní pěstitelé pak měli smůlu. Zúčastněné strany se shodly na tom, že si současná situace vyžaduje neprodlené, systémové a hlavně efektivní řešení. Přebytky je třeba dostat mimo unijní trh, aby nedocházelo k vzájemnému poškozování producentů v jednotlivých členských zemích EU. Agrární komora České republiky a Slovenská poľnohospodárská a potravinárská komora trvají na tom, že v případě ohrožení vlastních trhů přebytky z jiných zemí - které navíc často obdržely kompenzace za nesklizení dotčených komodit - mají národní vlády právo podniknout takové kroky, které takovéto praxi zamezí, popřípadě ji značně ztíží a omezí. Jde například o zpřísnění kontrol dováženého zboží. Problém nastal také u živočišných komodit. U živých prasat a zpracovaného vepřového masa existoval zákaz dovozu do Ruské federace z důvodu veterinárně-sanitárních již od začátku roku Důvodem byl výskyt afrického moru prasat v některých státech EU. V letních měsících došlo k poklesu spotřeby vepřového a vzhledem k nadvýrobě v Německu také k poklesu ceny. Ruské sankce také negativně postihly odvětví výroby a zpracování mléka. Ačkoli Evropská unie nabídla podporu soukromému skladování sýrů, nebude nejspíš toto SETKÁNÍ AGRÁRNÍCH KOMOR V-4 POSKYTUJE PROSTOR PRO VÝMĚNU NÁZORŮ A ZKUŠE-NOSTÍ K NÁRODNÍM I EVROPSKÉ POLITICE řešení z dlouhodobějšího hlediska dostačující. Vzhledem k poklesu cen mléka a mléčných výrobků hrozí investičně poměrně náročnému odvětví živočišné výroby stagnace. Situaci dále komplikuje chování obchodních řetězců, které velmi bryskně reagují na signály o snížení ceny Foto: autor suroviny, velmi rigidně a neochotně však přizpůsobují nabízenou výkupní cenu, když naopak dojde ke zvýšení nákladů výrobce nebo zpracovatele. Agrární komora České republiky ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR dlouhodobě upozorňuje na nespravedlivé dělení nákladů a zisků v potravinové vertikále. Zatímco zisk končí u nadnárodní řetězce, případné ztráty si mezi sebe musí rozdělit výrobce a zpracovatel. Dále se na jednání probírala problematika škod způsobených volně žijící zvěří na polních plodinách a lesních kulturách. Hovořilo se o specifických právních úpravách v jednotlivých zemích a možnostech ochrany zemědělského hospodáře na unijní úrovni. Případná revize zákona o myslivosti na národní úrovni by pak měla především dbát na to, aby obě strany (zemědělec a myslivecký spolek) podnikly v součinnosti dostatečná opatření, aby se případným škodám předešlo. Diskutovalo se také o způsobech ochrany vlastnictví zemědělské půdy. Maďarská a slovenská komora v součinnosti s příslušnými ministerstvy již v této oblasti podnikly první kroky a legislativa týkající se nákupu zemědělské půdy vstoupila v platnost tento rok. Mezi hlavní principy patří především nemožnost nákupu půdy pro právnické osoby a nutnost prokázat, že na zemědělské půdě bude skutečně hospodařit osoba se zemědělským vzděláním anebo praxí. Další možností jak zpřístupnit půdu zemědělcům je stanovení maximální rozlohy obhospodařované půdy. Maximální velikost farmy je nyní stanovena na 1200 ha, ve výjimečných případech až 1800 ha. V okamžiku, kdy subjektu vyprší nájemní smlouva a prodloužení by znamenalo překročení tohoto stropu, nemůže být tato nájemní smlouva prodloužena a půda je nabídnuta subjektu, který tento strop nepřekračuje. Maďarská vláda navíc poskytuje komerčním bankám úvěry s velmi nízkými úroky a desetiletou fixací úroku, které tyto subjekty dále nabízejí zemědělcům, ale i dalším podnikatelům. Cílem těchto opatření je podle představitelů maďarské agrární komory především podpora rozvoje venkova v souladu s unijním nastavení Společné zemědělské politiky. Na závěr se diskuze věnovala nastavení Společné zemědělské politiky a Programu rozvoje venkova v jednotlivých zemích V4. Zatímco Maďarsko přesouvá finance z pilíře I. do pilíře II., tedy z balíku určeného na přímé platby do balíku určeného na rozvoj venkova, Slovensko ve snaze dorovnat výši přímých plateb, posiluje přesunem z II. pilíře pilíř I. Další jednání agrárních komor V4 se uskuteční závěrem roku v České republice. Jan Doležal, Agrární komora ČR 12

13 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA JAK NAŠI ZEMĚDĚLCI A POTRAVINÁŘI MOHOU ŘEŠIT ZÁKAZ DOVOZU POTRAVIN DO RUSKA? OD POČÁTKU SRPNA, KDY RUSKO UVALILO ZÁKAZ DOVOZU POTRAVIN, JAKO SVOJI REAKCI NA HOSPODÁŘSKÉ SANKCE EU A USA, NA DOBU JEDNOHO ROKU, UPLYNULY DVA MĚSÍCE. PŘIROZENĚ TO MEZI NAŠIMI ZEMĚDĚLCI A POTRAVINÁŘI VYVOLALO OTÁZKU, JAK TUTO SITUACI ŘEŠIT. PROTO JSME SE PŘEDSTAVITELŮ NĚKTERÝCH VÝZNAMNÝCH AGRÁRNÍCH A POTRAVINÁŘSKÝCH SVAZŮ ZEPTALI, JAK TUTO SITUACI BUDOU ŘEŠIT, A CO MOHOU OČEKÁVAT V PODPOŘE VLÁDY ČR, POTAŽMO ORGÁNŮ EU. Pokud jde o podporu vlády a ministerstva zemědělství, základní otázkou je, že evropský agrární trh je primárně řízen z Bruselu, zemědělští podnikatelé očekávají, že se jak MZe, tak i vláda ČR, se budou snažit maximálně ochránit zájmy Svazu chovatelů českého strakatého skotu. Zároveň se dotkl problematiky zahraničních obchodních řetězců v ČR. Zdůraznil, že je to u nás velký problém! Konstatoval, že dnes - od našich obchodních partnerů v zemích, odkud tyto Druhotné dopady budou mnohem vážnější Prvotní dopady do sektoru zemědělství v ČR nejsou příliš veliké, protože vývoz z ČR do Ruska není tak významný, jako v některých jiných zemích EU. Hodnota vývozu do Ruska činila v roce 2013 cca 2,4 mld. Kč. Nejvýznamnějšími výrobky, které se do Ruska vyvážely je pivo a cukrovinky. Ze zemědělských komodit je to mák a chmel, uvedl Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR. Podle něj však mnohem vážnější na český trh budou mít sekundární dopady, tj. že produkty a komodity, které byly určeny k exportu do jiných zemí, se budou jejich výrobci snažit uplatnit na vnitřním trhu EU a dojde tak k propadu cen. Z EU se do Ruska vyváželo zboží za cca 12 mld. EUR. Nejvíce se tam vyvážely mléčné výrobky především sýry, maso a masné výrobky, lihoviny, víno a také ovoce a zelenina. Zákazem dovozu do Ruska jsou prvotně nejvíce postiženy země jako Německo, Holandsko, Dánsko, Polsko, Finsko a pobaltské země. Z těchto zemí pak budou výrobky původně určené Rusku směřovat i na český trh. První signály o zhroucení cen se objevují u ovoce, především jablek, přičemž další signály zaznamenáváme u mléka a mléčných výrobků. Zemědělství je v EU řízeno Společnou zemědělskou politikou (SZP), proto jsou možnosti české vlády v této věci omezené. V první řadě je nezbytné urychleně zlepšit monitoring dovozů, tak aby bylo možné vyhodnocovat vývoj na trhu a minimalizovat ztráty. Současný monitoring je nedostatečný. Po zavedení tohoto monitoringu bude také možné, lépe vyhodnocovat chování obchodníků, kteří zneužívají současné situace a tlačí na snížení cen od dodavatelů pod hrozbou levných dovozů. Vrcholné orgány EU by měly být daleko pružnější v reakci na vývoj na vnitřním trhu. Dosud zavedená opatření podpora soukromého skladování, intervenční nákupy atd. - jsou naprosto nedostatečné, a to jak z hlediska vlivu jednotlivých kroků, tak i z hlediska velikosti a objemu vyčleněných finančních prostředků. Například intervenční ceny u mléka a mléčných výrobků jsou velmi nízké. Tady je potřebná i podpora našeho ministerstva zemědělství, které by mělo v EU tlačit na významnější kroky, které lepší situaci na trhu. Zároveň ocenil, že ministr zemědělství chce Foto: shutterstock.com spustit kampaň na podporu domácích potravin včetně aktivnějšího přístupu k podpoře vyhledávání nových trhů pro naše produkty. RUSKÁ KRIZE OTŘÁSLA CELOU EU A ZMAŘILA INVESTICE A ZÁMĚRY MNOHA FIREM. VSTOUPIT OPĚT NA RUSKÝ TRH, ČI HLEDAT ODBYT U TŘETÍCH ZEMÍ BUDE OBTÍŽNÉ. Obava z toho, aby zákaz nebyl dlouhodobější V tuto chvíli je nutné si uvědomit, že celosvětově je produkováno určité množství potravin a není zcela jednoduché přehodit výhybky. Všichni někam vyvážejí a odněkud dovážejí. Může se projevit dopad na určité komodity a určité státy, ale Rusko je tak velký spotřebitel, že přesunutí poptávky jinam není tak jednoduché, uvedl Ing. Pavel Vinohradník, místopředseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. Podle něho zemědělští podnikatelé vidí jako větší problém možnost, že by tyto sankce byly střednědobého až dlouhodobého rázu, neboť potom hrozí, že by se mnohým mimoevropským zemědělským podnikatelům vyplatilo zaměřit se na ruský trh a pokud by v tom byli podpořeni svými státy, mohli by změnit strukturu své výroby a v Rusku nahradit evropské produkty. českých zemědělců při vyjednávání v rámci Evropské unie. A v případě postupu orgánů EU by mělo platit, že když tyto orgány vyhlásily sankce, přičemž v důsledku těchto sankcí utrpí odvetnými sankce Ruska zemědělci škodu, potom by jim měla být tato škoda ze strany EU v maximální možné míře kompenzována. Vytvořit podmínky pro vývoz do třetích zemí Od začátku upozorňujeme především na druhotné dopady ruského embarga, tedy přesměrování neuskutečněných exportů ostatních členských států na náš trh, sdělil nám Ing. Roman Šustáček, předseda zahraniční řetězce pocházejí - začínáme slýchat větu: Něco s tím u vás udělejte, oni se už doma začínají chovat tak, jak se to naučili u vás. Šustáček dále připomněl, že jsme se příliš nepoučili ani z krize mléka v roce Tehdejší komisařka Mariann Fischer Boelová vytvořila pracovní skupinu na nejvyšší úrovni a jednou ze čtyř priorit tehdy byla transparentnost na trhu především z pohledu tvorby finální ceny mléčných výrobků. Jako producenti jsme tehdy uvěřili, že by se třeba skutečně dalo rozkrýt, kdo má jaký podíl na výsledné ceně mléčného produktu v obchodech. Bohužel, tak jak se v roce 13

14 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA 2010 začala oživovat cena mléka, tak klesala skutečná ochota komise, ale i tlak evropských producentů a zpracovatelů mléka, na tomto stavu něco měnit. Možná že by stálo za zamyšlení, zda se k této otázce nevrátit, dodal Šustáček. Zároveň zdůraznil, že by zemědělci uvítali větší podporu všeho, co souvisí s exportem zemědělských komodit na trhy třetích zemí. Evropská komise by měla být připravena na to, že bude třeba reagovat skutečně flexibilně a rychle, především v sektorech, ve kterých záchranné mechanismy existují a je možné je uplatnit. Je však přesvědčen o tom, že dosavadní kroky, např. podpora soukromého skladování vybraných mléčných výrobků nevyřeší nerovnováhu trhu. Už před posledním jednáním v Bruselu jsme požadovali spuštění exportních podpor pro vývozy do třetích zemí, dodal Šustáček. Problémy se týkají především mléka a mléčných výrobků Důsledkem embarga na dovoz mléka a mléčných výrobků do Ruska je to, že se v rámci mléčného sektoru ČR neuskutečnily Foto: shutterstock.com obchody ve výši zhruba 300 milionů korun, řekl nám Ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda Českomoravského svazu mlékárenského. Podle něho to konkrétně znamená, že jestliže v loňském roce jsme do Ruska vyvezli přibližně 1000 tun sýrů, 2000 tun syrovátky a 500 tun másla, letos do počátku srpna, než začalo platit embargo, jsme vyvezli 890 tun sýrů, 1500 tun syrovátky a 188 tun másla, což znamená, že do konce roku bychom loňské výsledky překročili. Vzniklý problém se snažíme řešit a najít nová odbytiště, ale to není nic jednoduchého a snadného, konstatoval Jiří Kopáček. Zároveň upozornil na druhý, a to závažnější problém, to je na skutečnost, že svaz před rokem spustil tříletý projekt, kterým se snaží proniknout na ruský trh s našimi mléčnými výrobky Tradičním pomazánkovým (dříve pomazánkové máslo), tvarohovými výrobky a jogurty apod. Jeho rozpočet je stanoven ve výši 110 milionů korun, přičemž za první rok jeho uplatnění, tedy ještě před embargem, do propagačních opatření investoval svaz více peněz, než byly dosud uskutečněné obchody, které byly ve 40 milionů korun. V plánu byly i další aktivity. Patří k nim i billboardová kampaň, která byla vyhlášena od 1. srpna a měla trvat až do konce října. Mimochodem, ta ještě RUSKO NABÍZELO VELKÝ POTENCIÁL NA KTERÝ SE ČEŠTÍ POTRAVINÁŘI STÁLE VÍCE ZAMĚŘOVALI, NYNÍ SE NAOPAK POTÝKAJÍ S HROZBOU PŘETLAKU DOMÁCÍ I UNIJNÍ PRODUKCE. stále probíhá, přestože naše zboží, které jsme měli dodat, nyní v Rusku chybí. Tyto aktivity, s cílem výrazněji se během podzimu uchytit na ruském trhu, znamenají pro svaz vynaložené finanční ztráty. Přesto máme zájem se na ruský trh vrátit, až embargo pomine, zdůraznil Jiří Kopáček. Podle něho jde o obrovský a potenciálně velmi silný trh. Třetím negativním dopadem tohoto embarga jsou další zmařené investice v obchodování s Ruskem. Týká se to ruských veterinárních certifikátů na potravinářské zboží, které tam prodáváte. Musíte nechat své mléčné výrobky nechat vyšetřit sofistikovaným způsobem, protože ruský federální zákon o mléce je mnohem přísnější, než jsou předpisy v Evropě. Sleduje totiž parametry, které se u nás nemusí sledovat. Jde např. o stanovení výskytu reziduí různých sloučenin těžkých kovů apod. Pro ruský trh je získání certifikátu, že výrobek je bezvadný, drahou záležitostí. Přejděme k otázce, že celá EU do Ruska vyvezla v loňském roce řádově čtvrt miliardy, to je tun sýra. Jestliže toto zboží do Ruska nesmí, dá se očekávat, že jednotlivé země EU se ho budou snažit uplatnit na evropském trhu. To naruší tržní rovnováhu, která způsobí přetlak zboží na trhu. Důsledkem tohoto embarga může být snížení poptávky po mléce a mléčných výrobcích a tyto výrobky se budou podbízet i s nižšími cenami. Bude to znamenat propad cen Foto: shutterstock.com nejen mléčných výrobků, ale i základní suroviny, tj. syrového mléka. Mimochodem, k tomuto propadu už došlo v srpnu, kdy u nás došlo ke snížení ceny jednoho litru mléka o 2,2 %, což znamenalo pokles ceny o 20 haléřů. Když se to promítne do celkového množství vyprodukovaného mléka, jde o velmi vysoké finanční částky. A přitom toto snižování ceny mléka nekončí, neboť to vypadá, že ještě nejsme u konce. Hrozí, že to zasáhne celý sektor výroby mléka, nejen zpracovatele, ale i prvovýrobce. Jestliže jsou dnes využívány některé nástroje Společné organizace trhu, např. prodloužení doby intervenčních nákupů a rozšíření podpory soukromého skladování másla, sušeného odstředěného mléka a nově také sýrů, jenže to vše nestačí. Podle Kopáčka důsledkem tohoto opatření bude totiž to, že řešení tohoto problému se tímto odsouvá na pozdější dobu. A za půl roku či za rok bude muset výrobce řešit, kam s oním uskladněným zbožím? Proto naši výrobci vyzývají naše činitele, aby lobovali u Evropské komise, aby byl použit další a mnohem účinnější nástroj, kterým jsou exportní dotace, protože dotace na vývoz potravin znamená stát se konkurenceschopnějším a tím se i zbavit určité části těchto přebytků a to okamžitě. Bohužel Rada ministrů zemědělství se na přijetí tohoto opatření zatím nedohodla. Jiří Kopáček vyzdvihl podporu českého patriotismu, tj. podporu prodeje českých výrobků kupujícím spotřebitelům. Ocenil vyhlášení motivační soutěže pro spotřebitele, která bude vrcholit v závěru roku a bude zaměřena na prodej domácích a regionálních potravin. Dalším pozitivním opatřením je sledování cen potravinářských výrobků, které by se na našem trhu neměly prodávat za dumpingové ceny, tj. pod výrobními náklady. Představitelé mlékárenského průmyslu věří, že dozorové orgány budou toto důrazně a důsledně kontrolovat. K tomu Pavel Lhoták, předseda představenstva a ředitel mlékařského odbytového družstva VIAMILK CZ družstvo doplnil, že dovozci potravin živočišného a vybraných produktů rostlinného původu budou muset nejméně dva dny před zahájením prodeje informovat o zásilce kontrolní úřady. V hlášení budou muset uvádět také předpokládanou prodejní cenu zboží. A zdůraznil, že doufá, že naše kontrolní orgány v tomto budou postupovat důsledně. V této anketě jsme představili názory několika představitelů zemědělských a potravinářských svazů na to, jak řešit situaci se zákazem dovozu potravin do Ruska. Ve svých úvahách mají jasno, ale jak to bude probíhat dále, to je však otázka, že i když se bude česká vláda snažit pomoci našim zemědělcům a potravinářům, tak odpověď na to, co bude dál, se nejspíše najde v Bruselu, neboť Společná zemědělská politika vymezuje mantinely zemědělského podnikání v celé EU, a přirozeně tím i u nás. Miroslav Svoboda 14

15 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA MIROSLAV KOBERNA, ŘEDITEL POTRAVINÁŘSKÉ KOMORY: RUSKO OMEZILO ZAČÁTKEM SRPNA NA DOBU JEDNOHO ROKU DOVOZ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE A POTRAVIN ZE ZEMÍ, KTERÉ NA NĚ UVALILY SANKCE, A TO ZE ZEMÍ EU A USA. JAK SE TATO SITUACE PROJEVÍ VE VAŠEM SEKTORU ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ, VE VAŠICH PODNICÍCH? Situace má několik scénářů a doposud není úplně jasné, který nakonec převáží a jaké budou reálné dopady na jednotlivé sektory a země, resp. závisí to na mnoha faktorech. Nicméně již dnes je jisté: Za prvé reálné dopady přímého exportu na ČR agrární obchod nejsou na první pohled až tak významné, protože obchod s Ruskem je malý (2,5 mld Kč za rok 2013) a sankce se týkají asi poloviny z toho. Hovoříme o primárních dopadech přímého omezení vývozu. Ovšem je nutno vzít v úvahu několik dalších faktorů. Pokud se podíváme blíže na složení zakázaného vývozu, tvoří jej z valné většiny mléko a mléčné výrobky, pak přípravky a konečně ovoce a zelenina, v našem případě sušené. Problém je ale u dotčených subjektů. Rusko v minulosti vymyslelo tolik omezujících opatření hygienické a technologické povahy, že složitým procesem schvalování vývozu prošlo jen několik firem a na ty dnes dopadá zákaz sýry, syrovátka, sušené mléko a nově i tvarohy a dezerty. Z pohledu sektoru zpracování mléka nic moc, z pohledu jednotlivých, čtyřech, pěti firem závažné ekonomické dopady. Totéž platí i pro sušené ovoce a zeleninu a přípravky. Maso a masné výrobky se kvůli africkému moru prasat, který na našem území navíc ani není, již dva roky nevyváží a živého skotu se omezení netýká. Za druhé tyto společnosti musely kvůli schválení na vývoz do Ruska investovat nemalé prostředky do splnění často nesmyslných požadavků ruských veterinářů a dnes, kdy by se měly tyto investice vracet, je EK svým rozhodnutím prakticky zmařila. Navíc vícenáklady spojené s udržováním systému nabíhají i dnes, kdy export reálně neprobíhá. Za třetí je nutno vzít v úvahu, že obchodní výměna s Ruskem měla trvale rostoucí trend, minimálně 10 % ročně, letos reálně přes 3 miliardy korun a byla vysoce pozitivní v náš prospěch, což je pravý opak obchodu s Polskem, Německem a dalšími EU zeměmi. Otázkou je, zda po tom, co se stalo, i v souvislosti s hloupými a zbytečnými výroky našich státních představitelů ve vztahu k Rusku bude možno na tento trend navázat, nebo jsme ruský EVROPSKÁ KOMISE STÁLE NEMÁ ŘEŠENÍ ANI DOSTATEK FINANCÍ A VÝROBCI A ZPRACOVATELÉ TAK JSOU POD STÁLE VĚTŠÍM TLAKEM OBCHODNÍ SFÉRY. trh trvale ztratili? A za čtvrté podíváme li se na objemy, kterých se embargo týká, je zřejmé, že v EU tvrdě dopadá na asi šest zemí a to je prakticky vše. V případě USA, Kanady nebo Japonska a Austrálie jde o tak minoritní objemy, které nemohou mít na jejich výrobce a ekonomiku agrárního sektoru žádný vliv a dají se snadno realizovat jinde. Z toho ovšem také bude patrně plynout zájem těchto zemí EU jakkoliv pomáhat a hlavně na těch třetích trzích se s nimi opět potkáme. Hovoří se o tom, že v zemích EU vznikne přetlak, kdy zemědělské a potravinářské podniky budou hledat odbytiště svých produktů v celém sektoru zemědělské a potravinářské produkce v celé EU, což, podle předpokladů, může vést k tomu, že výkupní ceny od obchodních řetězců pro vaše výrobky mohou být i podstatně nižší než je tomu dosud. Co to pro nás znamená a jakým způsobem budeme reagovat? Zde se bavíme o skutečném problému tak zvaných sekundárních dopadů. Některé z dotčených zemí realizovaly na ruském trhu významnou část své agrární produkce a ta je v současnosti prakticky neumístitelná jinde. Pokud nebudeme předpokládat, že zboží se dostane, i když za zvýšených nákladů jiným kanály do Ruska nebo sankce v dohledné obě neskončí, čeká nás zásadní problém co s produkcí mléka, masa a ovoce a zeleniny. V situaci kdy se sýry, máslo a SOM hromadí na skladech, kdy se začne sklizeň ovoce a zeleniny všichni čekají na řešení ze strany EK. Navíc jak bylo řečeno našimi státními představiteli, nikdo jiný než EK nemá pravomoc situaci řešit. A jak se zdá EK žádné řešení nemá a hlavně na něj nemá peníze a pokud nějaké má, týká se primárních dopadů, kde naši výrobci prakticky nic nedostanou. Podpory v sektoru ovoce a zeleniny a mléka zkrachovaly po pár dnech a nové nejsou. To znamená, že postupně se výrobci budou tohoto zboží zbavovat, v podstatě za jakoukoliv cenu ale hlavně s národní podporou na něco a obchodníci situace zneužijí a levně nakoupí, což se dle našich informací již děje, vylistují české dodavatele! a hlavně ponechají ceny pro spotřebitele. S ohledem na tristní situaciv tzv. českém maloobchodě se dá očekávat, že německé, holandské a britské diskonty si s českými dodavateli rychle poradí. Nakonec Svaz obchodu a cestovního ruchu byl jediný, kdo embargo přivítal. Protože nikdo neví, na jakou úroveň se ceny za takové situace propadnou, hovoří se i o 10 %, byla by to v podstatě likvidace českých producentů v dotčených sektorech a to hlavně v prvovýrobě za situace, kdy se konečně stát rozhodl podpořit české producenty masa, drůbeže nebo ovoce a zeleniny, a kdy český spotřebitel začal jejich produkci požadovat. I když si dovedu představit jak jdeme všichni na třetí trhy, vím současně, jak je obtížné se etablovat na nových trzích. Na přístupu v Číně a Vietnamu nebo Blízkém a Středním Východě dělají všichni léta a očekávat, že se náhle vše změní za situace, kdy tam všichni chtějí a že tam z měsíce na měsíc zdvojnásobí všichni dodávky je iluze. A vývoz nebo zpracování 1,5 milionu tun jablek je také iluze. Miroslav Koberna. Foto: archiv PK ČR Jakou konkrétní podporu očekáváte od vlády ČR, potažmo od ministerstva zemědělství? Vláda má již dnes dostatek nástrojů k řešení situace. Na základě vládního nařízení může monitorovat dovoz citlivých komodit včetně cen a v případě pokud půjde ceny mimo obvyklé rámce zasáhnout na základě antidumpingu. Podstatná je rychlost zásahu, s EK se to potom může řešit následující léta. Rovněž dozorové orgány mají řadu možností zjišťovat, zda není porušována bezpečnost nebo deklarovaná jakost produkce. A rovněž zákon o významné tržní síle dává ÚOHS nástroje ohledně vylistování českých dodavatelů. Vše je spíše o odvaze a ochotě hájit národní zájmy. Z toho co víme z okolních zemí, se podobná opatření rozbíhají všude a samozřejmě zasáhnou i české exportéry. Proto je tak důležité zvýšit jejich podíl na tuzemském trhu, a to mají bohužel v ruce obchodní řetězce a nikdo jiný. Druhou stranou je propagace spotřeby českých potravin, která je jistě chvályhodná a vítáme ji, ale na druhé straně je spotřebitel a pokud mu řetězec nabídne polská jablka nebo litevský sýr a dánské vepřové za poloviční cenu, jak se asi rozhodne. Co by měly, podle vás, učinit vrcholné orgány EU ke zmírnění této složité situace? Vrcholné evropské orgány by měly, než něco v budoucnu rozhodnou, ne dvakrát ale třikrát měřit než jednou řezat a asi počítat ne do deseti, ale do tisíce, než něco řeknou. Nyní je na pořadu dne postupné rušení sankcí proti Rusku a pak může EK jenom doufat, že Putin udělá totéž. Pokud ne, je cestou razantní podpora vývozu kamkoliv. Vyrobené zboží je třeba dostat z Evropy a zabránit hlavně tomu, aby se sem po papírovém kolečku někde v Polsku zase nevrátilo i s dotací. A na to bude muset EK a členské země najít peníze. Inu, každá legrace něco stojí. Podstatné je ale již konečně deklarovat další postup a alespoň se pokusit veřejnosti dokázat, že má EK také něco v rukou a je schopna situaci zvládnout. Pokud nemá a není a pokud to Putin ví, tak se asi pobavíme. Bohužel za naše peníze. 15

16 INZERCE RENOMIA AGRO VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ RENOMIA AGRO DISPONUJE TÝMEM SPECIALISTŮ, KTEŘÍ SE ZEMĚDĚLCŮM VĚNUJÍ KOMPLEXNĚ OD SESTAVENÍ POJISTNÉHO PROGRAMU PŘES SPRÁVU POJIŠTĚNÍ, AŽ PO LIKVIDACI ŠKOD. NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME NA PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI, O ČEMŽ SVĚDČÍ MIMO JINÉ I FAKT, ŽE RENOMIA ZÍSKALA TITUL POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘ ROKU 2013 A V LOŇSKÉM ROCE SE UMÍSTILA V SOUTĚŽI ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH, KTERÁ OCEŇUJE VÝZNAČNÉ ČESKÉ FIRMY NAPŘÍČ VŠEMI ODVĚTVÍMI. Jiří Havelka Jsme ryze českou rodinnou firmou, která vloni oslavila dvacet let své existence a za tu dobu se stala největší poradenskou firmou. Celkové spravované pojistné RENOMIA GROUP přesahuje 5,8 miliardy korun, z toho pojistné za pojištění plodin a zvířat je cca 340 milionů korun. Staráme se téměř o čtvrtinu zemědělců u nás. Síla a velikost RENOMIA AGRO dává zemědělcům záruku, že budou mít vyjednány ty nejlepší podmínky na trhu. Na trhu aktuálně nabízí pojištění plodin a zvířat již sedm pojistitelů a RENOMIA spolupracuje se všemi z nich. Výhodou i legislativní povinností makléře je ta skutečnost, že našim klientům vždy předkládáme nabídku od více pojistitelů tak, abychom vytvořili optimální variantu pojištění. Vývoj na trhu v pojištění plodin a zvířat je vidět v přiloženém grafu. Vstup nových pojistitelů v posledních letech má příznivý vliv jak na rozšiřování nabídky produktů, tak i na snižování ceny pojištění. Stabilizace sektoru zemědělství má samozřejmě na pojištění pozitivní vliv a zemědělci si stále více uvědomují jeho význam. Svou roli hraje i to, že zemědělci podnikají pod širým nebem, nemají ani možnost se proti škodám způsobenými živly bránit a vhodně zvolené pojištění jim dává záruku náhrady případných škod. V případě vzniku velké škody na plodinách či na stádu zvířat hrozí zemědělci ztráta, která by mohla mít pro jeho podnikání fatální důsledky. Například největší škoda na plodinách u jednoho klienta, kterou jsme letos likvidovali, dosáhla výše téměř 30 mil. korun Nezpochybnitelným faktem také je, že extrémní výkyvy počasí jsou stále častější. Zemědělci si význam práce pojišťovacího makléře uvědomují stále více. Jeho práci bych přirovnal k práci daňového poradce, či specializované právní kanceláře. Ještě před deseti lety u nás využívala služeb pojišťovacího makléřeporadce pouze desetina zemědělců, nyní je to již téměř polovina. Ve vyspělém světě je přitom prostřednictvím nezávislých makléřů pojištěna drtivá většina podnikatelů a k tomuto stavu zcela 83% ČESKÁ POJIŠŤOVNA 14% GENERALI nezpochybnitelně míří i Česká republika. Základním rizikem, které se u polních plodin pojišťuje, je pojištění proti riziku krupobití, specializovaní pěstitelé např. ovocnáři, zelináři či vinaři si ke krupobití většinou připojišťují mráz či záplavu. U zvířat je základem pojištění proti nákaze a doplňkovým, ale občas i podceňovaným, pojištěním je pojištění jednotlivých škod. Náš současný systém, kdy je komerční pojištění plodin a zvířat dotováno prostřednictvím PGRLF, je v současnosti funkční a jistě bude i do budoucna tvořit pevný základ komplexního řešení této problematiky. Komerční pojistitelé řeší tzv. pojistitelná rizika, kde se jedná o pojištění proti krupobití, povodni, záplavě, vichřici, požár apod. Co se týká tzv. nepojistitelných škod, jedná se třeba o sucho, vytrvalé srážky v období sklizně, riziko jarního mrazu na ovoci. Doposud se jejich náhrada částečně řešila poskytnutím tzv. ad hoc státní pomoci. Poskytnutí takové státní pomoci v případě vzniku nepojistitelných škod není ale příliš systémové. Mimo jiné tuto pomoc nelze dopředu garantovat. Co nám v této chvíli chybí, je nad již fungujícím 3% 3% ALLIANZ 1.9% AGRA KOOPERATIVA ČSOB POJIŠŤOVNA % základem komerčního pojištění dobudovat nadstavbu, která bude řešit tzv. nepojistitelnákatastrofická rizika, která komerční pojistitelé nepojišťují. Nejvhodnější a logická je pravděpodobně ta varianta, že se nepojistitelná rizika budou řešit prostřednictvím PGRLF, kam by se pravidelně vkládal přesně definovaný objem peněz. Zdrojem nejspíše budou jak peníze státu, tak i zemědělců a ostatních subjektů. Platí přitom pravidlo, že v případě katastrofy může čerpat z fondu katastrofickýchnepojistitelných škod jen ten zemědělec, který je řádným hospodářem a tedy má sjednáno komerční pojištění u rizik, která pojistit lze. Tato varianta je reálná a snad i v blízké budoucnosti realizovatelná. Budoucnost je tedy ve vybudování komplexního systému eliminace rizik v zemědělském podnikání, jenž bude řešit jak rizika SPOLEČNOST RENOMIA AGRO JE PŘIPRAVENA BÝT SPOLEHLIVÝM PARTNEREM VŠEM SVÝM KLIENTŮM 12.4% AGRA 15.6% GENERALI 3.5 HVP pojistitelná, tak i nepojistitelná-katastrofická. Systém bude založen na koncepční, transparentní a dlouhodobé spolupráci mezi zemědělci, pojistným trhem a státem. To vše zajistí zemědělcům poskytnutí finanční náhrady při vzniku škody a bude tak zabezpečena stabilita jejich podnikání. V RENOMIA máme motto: Sloužíme lidem a firmám a přispíváme k lepšímu životu, které výstižně vystihuje filozofii a poslání celé naší firmy. Jiří Havelka ředitel RENOMIA AGRO 61.4% ČESKÁ POJIŠŤOVNA 16

17 INZERCE VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ Exkluzivní nabídka pojištění plodin a zvířat, strojů, majetku, vozidel, odpovědnosti za škodu i osobního pojištění. Přínosy spolupráce Nabídka všech druhů pojištění Nejlepší cena, garance kvality Široký rozsah pojistného krytí Rychlé řešení škod Nabídky od všech pojišťoven Poskytované služby Zhodnocení stávající pojistné ochrany a identifikace úspor Návrh optimálního pojistného programu Nezávislé jednání s pojistiteli Osobní přístup a stálá individuální péče Partner Agrární komory ČR SLOUŽÍME VÁM S RADOSTÍ

18 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PROPAGACE ZEMĚDĚLSTVÍ POPULARITA ZEMĚDĚLSTVÍ A JEHO VNÍMÁNÍ JE ROZHODUJÍCÍM FAKTOREM PRO MLADÉ LIDI PŘI VOLBĚ BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ A PROTO ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČR ZAČAL SYSTEMATICKY PRACOVAT S OBRAZEM ZEMĚDĚLSTVÍ V OČÍCH VEŘEJNOSTI. K tomuto účelu začal v roce 2012 realizovat projekt s názvem Zemědělství žije!, jehož komplexním cílem je zvýšení atraktivity zemědělského sektoru napříč cílovými skupinami, které jsou tři děti na základních školách a jejich rodiče, žáci středních škol a široká veřejnost. Hlavním cílem je informování o zemědělství v obecné i konkrétní rovině, o jeho významu a pochopení souvislostí mezi zemědělskou výrobou, potravinami a životním prostředím. Zemědělský svaz ČR tímto začal řešit nezajištěnou generační obměnu pracovníků v zemědělství. Foto: archiv ZS ČR Mnoho členských podniků Zemědělského svazu již několik let spolupracuje se školami ve svém okolí a zve třídy na exkurze do svých podniků nebo se jinak zapojují do veřejného dění ve svém regionu. Někteří členové se připojili pod hlavičku projektu Zemědělství žije! a využily možnosti propagace a organizační výpomoci ze strany centrály ZS ČR. Ať tak či onak, jakákoli forma propagace zemědělství na veřejnosti je velmi potřebná a ceníme si všech zemědělců, kteří těmto činnostem věnují svůj čas a peníze. Projekt Zemědělství žije! byl v letech 2013 a 2014 podporován národní dotací ze strany MZe, která umožňuje tvorbu mnoha tištěných naučných materiální a personální zajištění celého projetu. Projekt také získal záštitu ministra zemědělství Mariana Jurečky, což zvyšuje prestiž projektu a dobré jméno Zemědělského svazu ČR. Dny otevřených dveří v zemědělských podnicích V roce 2013 bylo uspořádáno 25 dnů otevřených dveří v 10 krajích ČR, v roce 2014 jich bylo uspořádáno 19. Smyslem těchto akcí je představení zemědělského provozu, přiblížení práce zemědělců a představení dnešního moderního vybavení podniků. Pozitivní hodnocení ze strany návštěvníků (pedagogů, dětí i dospělých) možnost vidět dojírnu, kravín, telata, vlézt do kombajnu, ), nás utvrzuje v tom, že toto je správná cesta a pořádání takových akcí má smysl. Návštěvnost dnů otevřených dveří se pohybuje od 500 do 3000 lidí, vždy záleží na rozsahu a počtu dní konání akce. V roce 2013 bylo osloveno zhruba 20 tis. návštěvníků, z toho cca 6 tis. dětí ze základních škol, v roce 2014 bylo těchto čísel dosaženo již v prvním pololetí roku (v době uzávěrky tohoto textu ještě nebyla známá finální čísla za rok 2014). V rámci organizace dnů otevřených dveří se velmi osvědčila s spolupráce se studenty středních zemědělských škol studenti pomáhají při organizaci, obsluhují naučná stanoviště, doprovázejí skupiny při komentovaných prohlídkách apod. Pro studenty je taková výpomoc vhodnou seberealizací uplatní své znalosti o zemědělství a mohou předvést laické veřejnosti, co se již naučili. Výpomoc studentů také posiluje spolupráci podniku a školy, dojde k navázání kontaktů pro případné praxe, brigády, budoucí zaměstnání. Zapojení zemědělské školy do organizace dne otevřených dveří je také vhodnou reklamou pro školu. Účast naučného stánku ZS ČR na výstavách Osvětový stánek Zemědělského svazu ČR se za roky 2012, 2013 a 2014 zúčastnil více než 35 akcí typu dožínky, chovatelské dny, zemědělské dny, polní dny, národní výstavy apod. Tyto akce jsou též hojně navštěvované nejen odbornou veřejností, ale často také žáky mateřských, základních a středních škol. Stánek obsahuje aktivity s cílem předat základní informace o zemědělstvtví zemědělské soutěže, naučná stezka, poznávačka plodin, zvířat, strojů apod. Stánek disponuje také umělým vemenem, modelem farmy a dalšími interaktivními hrami. Zemědělské soutěže v Českých Budějovicích Zemědělský svaz ČR pořádá na českobudějovickém výstavišti zemědělské soutěže pro studenty středních zemědělských škol. Soutěže se uskutečňují v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo, v roce 2014 to bylo již potřetí, kdy Zemědělský svaz ČR reagoval na výzvu Výstaviště České Budějovice, aby v rámci doprovodného programu připravil pro zemědělskou soutěž. Vnímáme toto jako zviditelnění odvětví zemědělství a jeden ze způsobů, jak upoutat pozornost žáků 9. tříd základních škol. V roce 2012 jsme uspořádali 1. ročník Jízdy zručnosti traktorem s vlekem, v roce 2013 jsme k tomu přidali i 1. ročník Zemědělské olympiáy, aby se mohli zúčastnit žáci a zejména i žákyně jiných než mechanizačních oborů. V roce 2014 tedy proběhl již 3. ročník Jízdy zručnosti a 2. ročník Zemědělské olympiády. 18

19 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Foto: archiv ZS ČR Každoročně se soutěží účastní kolem čtyřiceti žáků středních škol. Při Jízdě zručnosti čeká na soutěžící slalom, couvání, přistavení k rampě, zastavení na přesnost a další úkoly, přičemž výsledné pořadí ovlivňuje nejen přesnost a minimum trestných bodů, ale také rychlost projetí dráhy. V rámci olympiády absolvuje každý soutěžící deset disciplín. Zahajuje se zpravidla písemným testem s dvaceti otázkami ze čtyř oborů zemědělství všeobecné, rostlinná a živočišná výroba a mechanizace. Následuje poznávání semen, plodin, krmiv, plemen hospodářských zvířat a zemědělské techniky, ale také manuální disciplíny jako je naložení a převoz slámy na kolečku, složení anglické uzdečky či dojení z umělého vemene. Soutěžící budou také odhadují hmotnost živého zvířete a rostlinné komodity. Obrázková a literární soutěž pro děti Zemědělský svaz ČR v lednu 2014 vyhlásil obrázkovou a literární soutěž pro žáky základních a středních škol na téma Moderní české zemědělství očima dětí a studentů. Soutěž dala prostor nové generaci, aby vyjádřila svoji představu o zemědělství a všem, co k němu patří. Do soutěže přišlo 250 obrázků od dětí z osmnácti základních škol a do literární soutěže se přihlásilo 20 úvah. Vybraná díla byla vystavena na veletrhu TechAgro 2014, kde byli také vyhlášeni vítězové v jednotlivých kategoriích. Výhercům byly předány zajímavé ceny od partnerů. SMYSLEM PROPAGACE ZEMĚDĚLSTVÍ JE UKÁZAT ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI MODERNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PROVOZY A UMOŽNIT TAK VŠEM ZÁJEMCŮM NAHLÉDNOUT DO CENTRA DĚNÍ. Školní zemědělské sešity Za klíčový postup ke změně ve vnímání zemědělství považujeme působení na děti již na základních školách. Proto Zemědělský svaz ČR vydal školní vzdělávací materiál o zemědělské výrobě s názvem Zemědělství žije! Učíme se o zemědělství a životě na venkově. Výukový materiál pro základní školy ve čtyřech úrovních vznikl ve spolupráci s irskou nevládní organizací Agri Aware jako překlad s úpravou pro české zemědělské podmínky. Jedná se tak o vůbec první výukový materiál se zaměřením na zemědělství, který budou mít žáci na základních školách k dispozici. Všechny čtyři úrovně navazují na učební plán základních škol a rozšiřují poznatky na prvním stupni předmětu člověk a jeho svět, na druhém stupni přírodopis či zeměpis. Školní vzdělávací sešity obsahují po osmnácti až dvaceti kapitolách od všeobecných podmínek zemědělství přes klasickou zemědělskou výrobu včetně chovu skotu, prasat, ovcí a drůbeže, pěstování obilovin, okopanin, ovoce a zeleniny. Na ně navazuje zpracování potravin a informace o zdravé výživě. Nechybí ani kapitoly o mechanizaci, zpracování půdy a bezpečnosti práce v blízkosti zemědělských strojů a při pohybu na farmě. Dnešní doba si však žádá také potřebu přírodu chránit, tudíž jsou zde zařazeny také kapitoly týkající se životního prostředí, koloběhu vody v přírodě, třídění odpadu a kvality půdy a vody. Školní pracovní sešity v první části seznamují s danou problematikou, v druhé části nabízejí mnoho hádanek, kvízů či doplňovaček s možností malování. Pomůckou pro učitele jsou také návody na různé hry, doplňkové aktivity a různorodé pokusy. Sešity jsou bohatě ilustrované a nabízejí hravou formou kvalitní výukový materiál, který seznamuje žáky Foto: archiv ZS ČR se zemědělstvím. Pracovní sešity jsou k volnému stažení na webových stránkách projektu a připravuje se vícenákladové tištěné vydání pro distribuci do škol. Ing. Klára Kozlová, Zemědělský svaz ČR 19

20 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA DALŠÍ PODPORU PRO OVOCE A ZELENINU VE VÝŠI 165 MILIONŮ EURO EVROPSKÁ KOMISE 29. ZÁŘÍ PŘIJALA V SOUVISLOSTI S RUSKÝM ZÁKAZEM DOVOZŮ Z EVROPSKÉ UNIE DALŠÍ PROGRAM NOUZOVÝCH TRŽNÍCH OPATŘENÍ PRO OVOCE A ZELENINU PODLÉHAJÍCÍ ZKÁZE Foto: shutterstock.com Tento balíček, na který je připraveno až 165 milionů Euro, navazuje na opatření prvního podpůrného programu, pro který bylo vyčleněno 125 milionů euro. První pomoc, vyhlášená 18. srpna, musela být 10. září zastavena, protože byla již zcela vyčerpána. Nový program má lepší zacílení, obsahuje totiž přílohu, ve které jsou stanoveny způsobilé objemy produkce, tedy reálné objemy s konkrétními čísly pro jednotlivé komodity, na které lze dotaci žádat pro každý členský stát. Množství produkce se vypočítá podle vývozů v referenčním období posledních tří let, přičemž je z tohoto objemu ještě odečtena suma odpovídající účasti státu na prvním kole pomoci. Nový režim podpory zařazuje do programu poprvé také pomeranče, mandarinky a klementinky. I tento režim podpory počítá s podporou pro stažení výrobků z trhu k volnému odběru (např. charita), kterou EU financuje ze 100 %. U stažení z trhu pro nepotravinářské využití (např. kompostování), jde již jen o částečnou kompenzaci. Obdobně umožňuje také nesklízení ovoce a zeleniny nebo sklízení v nezralosti, kde je podpora ještě o něco nižší. Stejně jako v předchozím programu je podpora dostupná také pro výrobce, kteří nejsou sdružení v organizaci producentů, ale úroveň financování ze zdrojů EU je pro organizace producentů vyšší (75 % z celkové částky pro organizace producentů, 50 % pro ostatní) s tím, že zbylých 25 % může být doplňkově financováno z operačního fondu organizací producentů. Nový režim podpory, který poběží do konce roku, definuje konkrétní podporované objemy ve čtyřech kategoriích produktů pro 12 zemí, které do Ruska před uvalením embarga vyvážely nejvíce ovoce a zeleniny v měsících září až prosinec (pro některé druhy ovoce září až březen) v referenčním období Čtyři kategorie produktů jsou jablka a hrušky (celkově 181 tis. tun) citrusové plody (celkově tun), ostatní zelenina (mrkev, okurky, papriky, rajčata tun); ostatní ovoce (kiwi, švestky a stolní hrozny tun). Větší množství produktů, které byly zahrnuty do prvního režimu podpory zelí, květák, brokolice, houby a bobuloviny se v novém programu již nepodporují. Mimo tyto konkrétně stanovené objemy bude moci všech 28 členských států využít rezervu 3000 tun pro každý stát pro doplňkové stažení z trhu u produktů, které jsou v programu vypsány (navíc květák, zelí a houby). Jednotlivé členské státy budou moci samostatně určit jednotlivým druhům zeleniny vlastní prioritu. Podle tiskové zprávy Evropské komise zpracoval Jan Doležal, AK ČR GLOSÁŘ MZe zřejmě předpokládá brzký konec světa Na návrh ministerstva zemědělství schválila počátkem října vláda Nařízení, podle kterého má zůstat ve státní rezervě půdy pouhých 245 hektarů. To je natolik titěrná plocha, která nemůže stačit ani pro různé typy strategických státních kroků při nakládání s půdou v rámci jednoho okresu. Mezi takové kroky patří nejen různé směny v rámci restitučních procesů nebo kompexních pozemkových úprav, ale i rezerva půdy pro budování všech možných komunikací, cest, opatření na ochranu přírody nebo prevence povodní či sucha. A mnohé jiné. V normálních zemích, kde myslí na budoucnost, činí přitom rezerva státní půdy tři až pět procent půdního fondu. To by u nás představovalo něco mezi až hektary. Samozřejmě, stát by půdu nemusel potřebovat, když by žádný z předchozích úkonů už nerealizoval. To je však v praxi možné jedině, pakliže to nebude potřeba, například když přijde konec světa. Zřejmě ale jenom do Česka, ostatní evropské země tak, jak naši politici, evidentně neuvažují. Není na čase přestěhovat se někam jinam? Na MŽP nerozumí slovensky Že má lidský mozek omezenou kapacitu a veškeré informace, které na něj kromě klasických médií ještě chrlí intenet, si není schopen uložit do paměti, je v zásadě známá věc. Konkrétní důkaz podal nedávný výsledek meziresortní mise při návštěvě EU, která zjišťovala, jestli naší zemi stopne Brusel dotace na výstavbu čistíren odpadních vod a zdali je nutná existence specifického regulátora cen vody, po kteréžto roli údajně touží Energetický regulační úřad. Tuzemští úředníci dostali na obě otázky zápornou odpověď, což jsou ovšem zcela opačné informace, než jakými léta zásobovali naší novinářkou a laickou veřejnost pracovníci ministerstva životního prostředí. Ještě daleko zajímavější je ale zjištění, že problematiku dotací do vodního hospodářství mají v Bruselu už léta na starosti dva kolegové ze Slovenska, takže důvodem přenosu nesprávných informací by neměla být jazyková bariéra. Na MŽP ale zřejmě ano, patrně proto, že se úředníci tohoto ministerstva pro samé vymýšlení ochranářských projektů už ani nedokáží domluvit slovensky. Aneb vážně a převážně nevážně myšlené poznámky k událostem v českém zemědělství Pivo za klesající návštěvnost hospod nemůže Den českého piva, jehož druhý ročník proběhl letos opět pod gescí Českého svazu piovovarů a sladoven, si mimo jiné jako cíl vytyčil zvýšit návštěvnost tuzemských restaurací a zvýšit konzumaci točeného piva, která mírně, ale přece jen v posledních letech klesá. V kvalitě a ceně piva ale pokles návštěvnosti zřejmě nebude. Všichni štamgasti i nepravidelní návštěvníci hospod se totiž shodují na tom, že hlavním důvodem pro strávení volného času v nich je především tradiční společenská hospodská atmosféra. Rozhodujícím tvůrcem této atmosféry je přitom personál, který ale často působí dojmem, že by pro danou restauraci bylo vhodnější, kdyby se místo obsluhy zařadil spíš mezi hosty. Především pro svou často totální neschopnost prostorového vidění. Naprostá většina personálu se totiž po place pohybuje ve zhruba metr širokém, jakoby hermeticky uzavřeném koridoru bez jakékoli známky vnímání okolního prostředí. Kdyby přitom do své práce zapojila obsluha hospod kromě končetin také krční obratle, piva by se v restauracích jistě vypilo víc. Copak vařit - ale sehnat Ve snaze o co nejvyšší originalitu se dostává podoba drtivé většiny televizních pořadů o vaření pro drtivou většinu diváků zcela mimo realitu. Zejména pak v okamžiku, kdy se na obrazovce objeví obvykle poměrně dlouhý seznam ingrediencí potřebných k tomu, aby našinec příslušný pokrm uvařil. Celá řada z nich totiž jednak nepatří k nejlevnějším, daleko větší problém ale je, že jde mnohdy u suroviny, které se běžně nedají sehnat nejen ve většině malých obchodů mimo velká města, ale právě ani ve větších městech. Pakliže nemá být televizní vaření pouhou exibicí příslušných kuchařů či jejich hostů, ale skutečným informačním servisem pro diváky, mělo by také obsahovat údaje o tom, kde suroviny pro přípravu pokrmu vůbec koupit. To je ovšem často takový oříšek, že by se kuchaři kvůli množství nutných údajů o dostupnosti surovin k vaření z časových důvodů ani nedostali. Takhle se ale k vaření podle televize nedostanou její diváci. Petr Havel 20

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Agroprogres Trnava. 14. listopad 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR

Agroprogres Trnava. 14. listopad 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR Agroprogres Trnava 14. listopad 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha +

Více

118 EUR LFA - průměrná sazba 1772,8 tis. ha 96 EUR. TTP 805 tis. ha - dotace pouze na TTP

118 EUR LFA - průměrná sazba 1772,8 tis. ha 96 EUR. TTP 805 tis. ha - dotace pouze na TTP Porovnání sazeb LFA v minulém a novém programovacím období 2007 2013 (2014) 2015-2020 Typ LFA 2007-2013 Možný rozsah Sazba v EUR Typ LFA 2015-2020 Možný rozsah Sazba v EUR LFA - průměrná sazba 1777 tis.

Více

Vývoj reformy SZP 2014-2020

Vývoj reformy SZP 2014-2020 Vývoj reformy SZP 2014-2020 10. května 2012, Větrný Jeníkov Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Reforma SZP Současný stav dotací do skotu Odhad vývoje dotací v období 2014-2020 Aktuální

Více

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha 1 Jde o odhad ekonomických dopadů nové politiky do vybraných kategorií podniků Jak

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Program rozvoje venkova Schvalovací proces PRV 2014-2020 - říjen 2014 (resp. do 3 měsíců od předložení PRV, tj. od 16.

Více

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY Kontaktní pracoviště FADN CZ DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ROK 2011 Termín odevzdání: 30.4.2012 Pracoviště provádějící zpracování: CREDIS s.r.o. Tomáše ze Štítného 634 393 01 Pelhřimov e-mail: petr.koten@credis.cz

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

Přehled programů podpor PGRLF, a.s.

Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Skalský dvůr 3. listopadu 2015 Subvence části úroků z komerčních úvěrů Programy podpory: Zemědělec Podpora nákupu

Více

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Státní zemědělský intervenční fond Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Obsah prezentace Jednotná žádost 2015 Program rozvoje venkova (PRV) 2014 2020 - projektová opatření Celostátní síť pro venkov (CSV) Jednotná

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství tisková konference 3. 10. 2013 Ministerstvo zemědělství Priority oznámené při nástupu do funkce odstranění povodňových

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují citlivé sektory v České

Více

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE VZTAHU KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE Ing. Václav Suchan, CSc., MBA FOODSERVIS s.r.o., Potravinářská komora ČR Školení pracovníků masného průmyslu Hotel Best Western Grand Beroun

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy

Více

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Jak již zaznělo v předchozích článcích, od roku 2015 dozná podoba I. pilíře Společné zemědělské politiky, tedy přímých plateb, značných

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 133. Žofínské fórum, 28. 5. 2012, Praha ILUSTRACE VÝVOJE A STAVU Po r. 1989 a posléze po r. 2004 prudké propady

Více

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova pro období 2014 2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Analýza nařízení k podpoře rozvoje venkova z EZFRV srovnání se stávajícím

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ Písek 7. června 2013 MPO K POMOCI ŽIVNOSTNÍKŮM A PODNIKATELŮM ZJIŠŤUJEME ŠKODY Český Krumlov Putim Husinec Spolana Neratovice Ministerstvo

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020)

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Ministerstvo zemědělství 19. 2. 2014 Evropský dům 1 VYJEDNÁVÁNÍ O REFORMĚ SZP představení legislativních návrhů reformované SZP Komisí 12. 10. 2011 finální

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Obecně: Fond poskytuje podporu, která umožňuje starším zemědělcům po dosažení

Více

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky Tab. č.: 5 pro poskytování plateb SAPS 1 Jednotná platba na plochu (SAPS). NR (ES) č.73/2009 ve znění nařízení EP a Rady (EU) č. 1310/2013. NK (ES) č.1120/2009, č. 1121/2009, č. 1122/2009. NV č. 144/2005

Více

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku Praha 1.8. 2011 - Jedna z důležitých činností, kterou SZIF zajišťuje, a která vyplývá z Evropské legislativy, je zpracování

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN. Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče

ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN. Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče AKTUÁLNÍ STAV SEKTORU Nízké cenové ohodnocení produkce, problémy s odbytem prakticky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

Preferenční kritéria Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek.

Preferenční kritéria Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek. Příloha 3 Preferenční kritéria Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek. Preferenční kritéria jsou závazná a jakékoliv nesplnění podmínek preferenčních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Environmentální opatření PRV Implementována jak prostřednictvím

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR Jan Březina, europoslanec Chronologie vývoje nové SZP v období 2014-2020 4-6/2010: veřejná konzultace k budoucí podobě a cílům SZP 11/2010:

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Jednotná žádost 2016

Jednotná žádost 2016 Jednotná žádost 2016 Jednotná žádost 2016 přehled opatření SAPS Greening Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) Mladý zemědělec Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) LFA NATURA 2000 na z. p. AEO 2007-2013

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

Společná zemědělská politika po roce 2014

Společná zemědělská politika po roce 2014 Společná zemědělská politika po roce 2014 Dotace v roce 2014 Rok 2014 je přechodné období, systém dotací jako v roce 2013 Přímé platby systém SAPS Způsobilé i pozemky které nebyly způsobilé k 30.3.2003

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS konané 23.3.2005 ve Skalském dvoře

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS konané 23.3.2005 ve Skalském dvoře Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS konané 23.3.2005 ve Skalském dvoře 1. Schůzi zahájil předseda ČSCHMS ing. Pavel Káčer 2. Řízení schůze se ujal ing. Chroust, pozdravil všechny přítomné a provedl uvítání

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Národní konference Venkov 2011 ZEMĚDĚLSTVÍ NA PRAHU REFORMY SZP EU

Národní konference Venkov 2011 ZEMĚDĚLSTVÍ NA PRAHU REFORMY SZP EU Národní konference Venkov 2011 ZEMĚDĚLSTVÍ NA PRAHU REFORMY SZP EU 14. listopad 2011 Ing. Jan ZÁHORKA, poradce prezidenta AK ČR AKTUÁLNÍ VÝVOJ V ČR Zemědělství mělo historicky vždy širší záběr a poskytovalo

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství 23932/2016-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické podmínky

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 investiční opatření Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací PRV ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 PRV 2007-2013 základní shrnutí

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

13. kolo příjmu žádostí

13. kolo příjmu žádostí I.1.1 Modernizace zemědělských podniků 13. kolo příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Charakteristika opatření dotace je zaměřena na investice

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Závěrečný účet. Státního zemědělského intervenčního fondu

Závěrečný účet. Státního zemědělského intervenčního fondu 2. Závěrečný účet Státního zemědělského intervenčního fondu 4 Státní zemědělský intervenční fond Č.j.: SZIF/2009/0110016 Závěrečný účet Státního zemědělského intervenčního fondu za rok 2008 Obsah: 1. Přehled

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Ing. Jana Skálová Ing. Slavomír Ladislav Vacík Mělník, 18.2.2014 PRV obecné informace I. Program rozvoje venkova ČR (dále jen PRV ) Pro období 2007 2013 PRV vychází z

Více

Společná zemědělská politika v ČR

Společná zemědělská politika v ČR Společná zemědělská politika v ČR Ministerstvo zemědělství Národní konference VENKOV 2014 16. 10. 2014, Konstantinovy Lázně Obsah prezentace Nová Společná zemědělská politika od roku 2014 Podpory v rámci

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 1. Popis podopatření

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla pro příjem žádostí v rámci 22. kola. Ing. Palová Bronislava

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla pro příjem žádostí v rámci 22. kola. Ing. Palová Bronislava PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Pravidla pro příjem žádostí v rámci 22. kola Ing. Palová Bronislava 22. Kolo příjmu žádostí 22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro podopatření I.1.1.1

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích SZP Společná zemědělská politika prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Společná zemědělská 1. Pilíř politika SZP přímé platby

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000

Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20. 11. 2000 na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 15. 11. 2000

Více

Význam lesů pro společnost a jejich podpora ze strany státu a krajů

Význam lesů pro společnost a jejich podpora ze strany státu a krajů Význam lesů pro společnost a jejich podpora ze strany státu a krajů SVOL, PELHŘIMOV, 16.4.2015 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10 ke státnímu rozpočtu

Více

Problematika dotací pro EZ v rámci PRV se zaměřením na změny oproti minulému období

Problematika dotací pro EZ v rámci PRV se zaměřením na změny oproti minulému období Problematika dotací pro EZ v rámci PRV se zaměřením na změny oproti minulému období 2.9. 2015 Ing. David Kuna Ředitel odboru environmentálních podpor PRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více