rámci stravování Bc. T. Starnovská Sekce výživy a nutriční péče ČAS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rámci stravování Bc. T. Starnovská Sekce výživy a nutriční péče ČAS"

Transkript

1 Zásady přípravy p pravy dietních pokrmův rámci školního stravování Bc. T. Starnovská Sekce výživy a nutriční péče ČAS

2 Program Kontakty Úvod o Jakédiety a proč o Účel nutričního terapeuta o Jak na to snadno, aneb metodika nám poradí o o Jak to je špatněa jak to jde dobře Rekapitulace jak postupovat o Problémy s nimižjsme se setkali o Diskuse SZÚ, CPVZ,

3 Kontakty Komunikace: SZÚ, CPVZ,

4 Úvod Vyhláška 17/2015, s účinností od , umožňuješkolním jídelnám realizaci dietního stravování, cílem je otevřít možnost školního stravováníčásti žákůa studentůschronickými onemocněními, pro tuto realizaci stanovuje podmínky (ve spolupráci s MZ), Důležité! Škola může, ale nemusí! Jde o její svobodnou volbu! Ale školka? SZÚ, CPVZ,

5 Jakédiety a proč Realizace dietního stravováníprostřednictvím stávajícího systému spotřebního koše a pokud to v danéškolníjídelnělze, s využitím stávajícího systému. Diety, které budou řešeny = bezlepková (s omezením lepku), šetřící. Řešístravovánístrávníkůs chronickým onemocněním, tedy obvykle dlouhodobě. Další často žádané a možné diety jsou individuální nejčastěji při alergiích na potraviny. SZÚ, CPVZ,

6 Druhy diet V souladu s dosavadními požadavky na dietní stravování, jako jednoznačně nejpotřebnější vyplynula dieta s omezením lepku (při onemocnění celiakií, jak se střevní, tak s kožní formou onemocnění). Pro tuto dietu je charakteristické, že jejípříprava musísplňovat kritéria oddělenévýroby (pro zabránění rizika kontaminace surovinami obsahujícími lepek). Strava nemá nutriční ani technologickéomezení, ale vyžaduje sortiment potravin bez lepku či sjeho nízkým obsahem. Speciálnípotraviny jsou potřebnépouze vsituaci, kdy je poskytováno jako součást stravy pečivo, moučníky nebo kdyžje třeba nahradit přílohu sobsahem lepku (například v situaci, kdy nelze z nabídky jídel zvolit přílohu přirozeně bezlepkovou). Je ovšem nutno odlišit situaci, kdy mástrávník alergii na lepek. Vtomto případěnemůže být stravován dietou somezením lepku, ale podle pravidel diety se striktním vyloučením alergenu (v tomto případělepku), sčímžsouvisíspecifickézásady přípravy a výdeje stravy, které nejsou totožné se zásadami přípravy výdeje stravy při celiakii. Druhou dietou, která se ukázala jako potřebná, je dieta šetřící. Pro ni je charakteristické zejména omezeníněkterých technologických postupů. Vtéto dietěnenímožnévyužívat smaženía postupy při nichždocházíkpřepalovánítuku. Zhlediska výběru potravin nejsou vhodné potraviny nadýmavé, těžko stravitelné a potraviny obsahující velké množstvínerozpustnévlákniny. Nevhodnéjsou některédruhy konveniencí. Charakteristika diet, jejich specifika včetněvýběru potravin a technologických postupů, jsou součástí přílohy č. 1 tohoto metodického pokynu. SZÚ, CPVZ,

7 Další šímožnédiety Může nastat situace, kdy dítěpotřebuje speciálnídietu (nejčastěji s vyloučením potraviny obsahujícíalergen, který u dítěte způsobuje alergickou reakci) vtakovém případěje třeba individuálnínastavenístravovacího režimu dítěte ve spolupráci sgarantujícím nutričním terapeutem (dále jen NT ) jde o zcela individuálnípotřebu. Stejnětak je třeba postupovat vsituaci, kdy jde o některáspecifickáonemocnění například při fenylketonurii tyto případy ale rozhodněnebudou tvořit většinu. Dieta diabetická její příprava v rámci školního stravování není podle obecných pravidel léčebnévýživy nutná. Každédítěmůže mít jiný způsob zvolené léčby a má nastavený také individuální stravovacíplán, který je třeba aktuálněmodifikovat (například podle aktuálnípohybovéaktivity). Jde tedy o stravovacírežim zcela individuální, kdy si správně edukované dítě své stravování a aplikaci dávek inzulínu uzpůsobuje denním aktivitám a aktuálním hladinám glykémie. Pro stravovánítěchto dětínejsou potřebná v rámci školního stravování žádná omezení ve smyslu výběru potravin a jejich technologickéúpravy. SZÚ, CPVZ,

8 Specifika MŠM Více denních jídel (přesnídávka, oběd, svačina). Výrazněvyšší% zastoupenídětís dietním omezením. Alergie, včetně kombinovaných. = vysokápravděpodobnost nenaplněníspotřebního koše (zejména v oblasti mléka a mléčných výrobků), = vysoké riziko pochybení při náhradách potravin, Týkáse hlavněalergenů1-lepek,3 vejce, 7 -mléko, 13 vlčíbob, případněi 4 -ryby. SZÚ, CPVZ,

9 Jak na to snadno, metodika nám m poradí Metodický pokyn je určen k tomu, aby popsal postup, jak splnit požadavky vyhlášky, zejména v odst Poskytuje potřebnéinformace, aby školy mohly posoudit, jaké podmínky aktuálně pro dietní stravování majía co naopak musízhodnotit či připravit, pokud dietní stravování poskytovat chtějí. Stanovuje, jak správněpostupovat, pokud se škola rozhodne dietní stravování poskytovat. Ve dvou přílohách pak upřesňuje, co je důležité pro dvě vyjmenované diety, a jaké podmínky musí splnit nutriční terapeut, který bude spolupracujícím nutričním terapeutem. SZÚ, CPVZ,

10 Podmínky Stanovisko pediatra o potřebě dietního stravování. Vůle a podmínky pro přípravu dietního stravování na straně školní jídelny. Materiálně technické a personální vybavení. Postup v souladu s metodickým pokynem. SZÚ, CPVZ,

11 Možnářešen ení Školní jídelna, která bude připravovat dietní stravování pro více odběratelů. Školníjídelna, kterábude připravovat dietnístravu pro své žáky a studenty. Školníjídelna, kterábude dietnístravu pouze vydávat. Školka, která je povinna zajistit stravování dítěte. SZÚ, CPVZ,

12 Spotřebn ebníkoš Výborný a potřebný nástroj Správnévyužitíjeho limitů= soulad s aktuálními výživovými doporučeními Směrodatný kontrolní bod i pro spolupracující nutriční terapeuty + doporučenápestrost stravy SZÚ, CPVZ,

13 Konkrétn tnípříklady SZÚ, CPVZ,

14 Doporučen ená pestrost stravy Není zákonem daná norma Ale Souvisí s vyvážeností jídelníčku Podle DPP lze předběžněhodnotit schopnost aplikace dietního stravování do systému Je důležitým ukazatelem pro připravenost školní jídelny na aplikaci dietního školního stravování Jejídodržování= lepšíaplikovatelnost dietního školního stravování SZÚ, CPVZ,

15 Doporučen ená pestrost stravy Polévky zeleninová luštěninová drožďová Doporučení frekvence vměsíci preferovat 3x 1x vývary umírněně drůbež 3x Hlavní jídla ryby vepřové hovězí a jiné bezmasé zeleninové vč. luštěnin 2x 4x 5x 4x + další obecné zásady uzeniny max. 1 sladký pokrm 2x brambory 5x bramborová kaše 2x těstoviny 3x Přílohy rýže 4x houskové knedlíky 2x bramborové knedlíky 1x luštěniny min 1x Technologické úpravy smažení a grilování 2x SZÚ, CPVZ,

16 Receptury -použité suroviny S omezením lepku o o o obsah konveniencí vstupní suroviny s obsahem lepku vynechat, vyměnit výhodnějšíjsou receptury složenéze základnísurovin, kde je lepšírozklíčovatelnost složení = je možné(s úpravou) zachovat stávající pokrmy Šetřící o o o obsah konveniencí(např. česnek, cibule, dráždivé koření) vstupní suroviny a jejich vhodnost v rámci šetřící diety (příp. vynechat, vyměnit výhodnějšíjsou receptury složenéze základnísurovin, kde je lepšírozklíčovatelnost složení = je možné zachovat stávající pokrmy jednoduše se vymění či vynechají pro dietu nevhodné suroviny Další případné diety o dle specifik diety SZÚ, CPVZ,

17 Receptury -použité suroviny SZÚ, CPVZ,

18 Receptury -použité suroviny SZÚ, CPVZ,

19 Technologické postupy S omezením lepku o obsah konveniencí v některých případech není možné pokrm použít o výhodnější jsou receptury složené ze základní surovin, kde je lepší rozklíčovatelnost složení = je možné zachovat stávající technologické postupy vynechat zahuštění vyměnit zahuštění, příloha, stejná surovina bez obsahu lepku Šetřící o obsah některých konveniencí změna technologického postupu o výhodnější jsou receptury složené ze základní surovin, kde je lepší rozklíčovatelnost složení= je možnézachovat stávajícípokrmy úprava technologického postupu (na úrovni pořadí použití surovin) Další případné diety o dle specifik diety SZÚ, CPVZ,

20 Rekapitulace = jak postupovat 1) Rozhodnout se zda dietnístravováníbude školníjídelna poskytovat a jakým způsobem (výdejna, příprava pro vlastnístrávníky, příprava i pro externíodběratele). 2) Zhodnocení stávajících možností v realizovaném školním stravování podle přílohy metodického postupu = používáme suroviny či postupy, kteréjsou pro dietnístravovánínevhodné? Můžeme to změnit, upravit? 3) Jaký objem dietního stravovánípřipadá v úvahu a vyhovuje tomu naše technickéa personálnívybavení? 4) Příprava podkladů pro vyhodnocení nutričním terapeutem = plnění spotřebního koše, jídelnílístek, receptury připravovaných jídel, HACCP, případnějakédiety byly jižškolníjídelnou realizovány a jakéjsou poptávány rodiči. 5) Výběr spolupracujícího nutričního terapeuta z oficiálního seznamu. 6) prostřednictvím on-line přihlášky zařazenína seznam k řešení. SZÚ, CPVZ,

21 Rekapitulace = jak postupovat 2 7) Dohodnut časový harmonogram a uzavřena dohoda se spolupracujícím nutričním terapeutem. 8) Zaslánípodkladů(dle bodu 4) spolupracujícímu nutričnímu terapeutovi. 9) Písemnéstanovisko spolupracujícím nutričního terapeuta k zaslaným podkladům návrh na potřebnéúpravy či změny. 10)Společnéřešenípotřebných úprav a změn. 11)Zaškolenípracovníkůškolníjídelny v jejich podmínkách. 12)Zapracovánípřípadných změn do vnitřního řádu. Pro poskytnutídietnístravy je podmínkou stanovisko praktického lékaře, který určíjakou dietu, případněpo jakéčasovéobdobídítěpotřebuje. Pokud je požadavek jiný nežstrava s omezením lepku, nebo dieta šetřící, kontaktuje škola spolupracujícího nutričního terapeuta, který poradí (písemnéstanovisko) jak postupovat. SZÚ, CPVZ,

22 Problémy s nimiž jsme se setkali Stavebně oddělené prostory pro přípravu dietní stravy proč? SZÚ, CPVZ,

23 Problémy s nimiž jsme se setkali Spotřební koš Penalizace školy za to, že nesplňujícukry volnéo -25 %, ale třeba o -28%. Argumentem je, že tak jídelna nezajišťuje dětem dostatečnou energetickou hodnotu! vedoucí SJ si stěžují, že aby se dostaly na -25% musejí např. sladit nápoje. požadavek plněnímasa na max 80 %, jinak jsou děti překrmovány bílkovinami. SZÚ, CPVZ,

24 Problémy s nimiž jsme se setkali Skladba JL zákaz kombinace masová polévka a bezmasé jídlo, čočka doporučovaná pouze s chlebem (ne vejce, ne uzené), ale v rámci pestrosti stravy to není problém (vejde se i s párkem, pokud jindy uzenina není), zákaz kyselé okurky k čočce, doporučen salát, až k doporučení strouhané mrkve se strouhanou okurkou. SZÚ, CPVZ,

25 Problémy s nimiž jsme se setkali Problematika alergenů požadavek na členění do podskupin (1 lepek, 1a žito, 1b pšenice,..), nemá však oporu v legislativě, ČIPA rozporuje). Strava vnesená nejasná pravidla oddělené prostory v lednici, zvlášť lednice, zvlášť mikrovlnná trouba? SZÚ, CPVZ,

26 Problémy s nimiž jsme se setkali ČOČKA! SZÚ, CPVZ,

27 DĚKUJI ZA POZORNOST SZÚ, CPVZ,

METODICKÉ DOPORUČENÍ k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování

METODICKÉ DOPORUČENÍ k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Č. j.: MSMT-43643/2014-11 V Praze dne 3. dubna 2015 METODICKÉ DOPORUČENÍ k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková Mgr. Monika Němcová Základní požadavky správné

Více

Školní jídelny v ČR a jejich obraz v médiích

Školní jídelny v ČR a jejich obraz v médiích Tento materiál sponzoruje firma Školní jídelny v ČR a jejich obraz v médiích Ing. Pavel Ludvík, vedoucí redakce portálu Jídelny.cz V posledních letech se o školní jídelny v ČR média živě zajímají. Většinou

Více

Dietní systém FN Brno

Dietní systém FN Brno Směrnice Předkládá: Přezkoumal: Schválil: Doc.MUDr.Miroslav Tomíška CSc. Prim. MUDr. Ivo Burget MUDr. Jan Burian Vedoucí NPT a ústavní dietolog Náměstek LPP pro interní obory Ředitel FN Brno Datum: 1.4.2005

Více

CO RODIČE NEVĚDÍ O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Článek z portálu Jídelny.cz Trochu legislativy úvodem Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná

CO RODIČE NEVĚDÍ O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Článek z portálu Jídelny.cz Trochu legislativy úvodem Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná CO RODIČE NEVĚDÍ O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Článek z portálu Jídelny.cz Trochu legislativy úvodem Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát proto pro něho stanovuje poměrně přesná pravidla.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Léčebná výživa pohledem pacienta Brno 2015 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D Vypracovala: Bc. Jana Zimolová

Více

Aktuální problematika školního stravování

Aktuální problematika školního stravování MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Aktuální problematika školního stravování Bakalářská práce Brno 2009 Autor práce: Barbora Kostihová Vedoucí práce:

Více

Platnost od: 01. 01. 2015 Standard č. 13

Platnost od: 01. 01. 2015 Standard č. 13 Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Řád stravovacího provozu centrální jídelny. Platnost od: 01. 01. 2015 Standard č. 13 Tímto řádem se řídí uživatelé sociálních

Více

STRAVOVÁNÍ V ORGANIZACI

STRAVOVÁNÍ V ORGANIZACI Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Vnitřní směrnice pro strávníky, pro zákonné zástupce strávníků STRAVOVÁNÍ V ORGANIZACI Č.j.: 78/07 Vypracovala:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Zdravá strava v mateřské škole Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Lenka Smržová Vypracovala: Iva Maroušková České Budějovice

Více

SYSTÉM STRAVOVÁNÍ A DIETETOLOGICKÉ PÉČE

SYSTÉM STRAVOVÁNÍ A DIETETOLOGICKÉ PÉČE SYSTÉM STRAVOVÁNÍ A DIETETOLOGICKÉ PÉČE Nemocnice Český Krumlov, a.s. Obsah: 1) Časový harmonogram podávání stravy 2) Možnosti individuálních požadavků na stravování ze strany pacienta 3) Seznam diet nemocnice

Více

Stravovací režim dětí v mateřské škole

Stravovací režim dětí v mateřské škole UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÉ FAKULTA KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY Darina Nešporová 3. ročník Obor: Učitelství pro mateřské školy Stravovací režim dětí v mateřské škole Bakalářská práce vedoucí

Více

NÁKLADNOST DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ OPROTI STRAVOVÁNÍ BĚŽNÉMU

NÁKLADNOST DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ OPROTI STRAVOVÁNÍ BĚŽNÉMU Forsapi s.r.o. K Horoměřicům 1113/29 165 00 Praha 6 Suchdol NÁKLADNOST DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ OPROTI STRAVOVÁNÍ BĚŽNÉMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŘEŠENÍ PROJEKTU VÝZKUMU Výtisk 6/6 Forsapi, s.r.o. K Horoměřicům 1113/29

Více

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet ZdravaSvacina_prelom.indd 1 12/9/2014 2:15:47 PM ZdravaSvacina_prelom.indd 2 12/9/2014 2:15:47 PM ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA aneb uzdravme svůj

Více

VÝŽIVOVÉ HODNOCENÍ POKRMŮ VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ. Konzultační den HDM říjen 2012 SZÚ Praha

VÝŽIVOVÉ HODNOCENÍ POKRMŮ VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ. Konzultační den HDM říjen 2012 SZÚ Praha VÝŽIVOVÉ HODNOCENÍ POKRMŮ VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Konzultační den HDM říjen 2012 SZÚ Praha KHS Královéhradeckého kraje, odbor hygieny dětí a mladistvých Legislativa Školský zákon 561/2004 Sb. 122 stanovuje,

Více

Tabulka stanovuje gramáž potravin, které jídelna nakoupí. Počítá tak se ztrátou při zpracování.

Tabulka stanovuje gramáž potravin, které jídelna nakoupí. Počítá tak se ztrátou při zpracování. Spotřební koš Spotřební koš vyjadřuje zastoupení různých potravin, které by se ve školních jídelnách měly objevovat na talíři strávníků. Jeho cílem je zajistit dostatečnou pestrost a výživovou hodnotu

Více

Výživa pacientů/klientů ve zdravotnických a pobytových zařízeních sociální péče

Výživa pacientů/klientů ve zdravotnických a pobytových zařízeních sociální péče Strana 1 z 12 Název: Výživa pacientů/klientů ve zdravotnických a pobytových zařízeních sociální péče Platnost od: 5. 11. 2007 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- REVIZE: Datum Platnost 17. 11. 2011

Více

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI SYSTÉMU JAKOSTI PŘI VÝROBĚ COOK SERVE A COOK CHILL POKRMŮ. Jitka Ležatková

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI SYSTÉMU JAKOSTI PŘI VÝROBĚ COOK SERVE A COOK CHILL POKRMŮ. Jitka Ležatková HODNOCENÍ ÚČINNOSTI SYSTÉMU JAKOSTI PŘI VÝROBĚ COOK SERVE A COOK CHILL POKRMŮ. Jitka Ležatková Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářská práce je zaměřena na ověření funkčnosti systému

Více

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet *FÓRUM PREVENCE* dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y spv Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet! Tento materiál

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

Jméno a příjmení dítěte

Jméno a příjmení dítěte Jméno a příjmení dítěte Zdravý start do života Proč je výživa dětí tak důležitá 1 Milí rodiče, když dítě správně jí, dobře roste, snadněji odolává infekcím a je méně nemocné. Nejde jen o tělesnou schránku,

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Alice Kolaříková Trendy v dietologii Bakalářská práce 2015 Trendy v dietologii Bakalářská práce Alice Kolaříková, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol.

Více

Biopotraviny ve školních stravovacích zařízeních

Biopotraviny ve školních stravovacích zařízeních Country Life K pramenům zdraví Biopotraviny ve školních stravovacích zařízeních ANALÝZA Vytvořeno v rámci projektu Zavádění biopotravin do škol a předškolních zařízení Zadavatel projektu: Ministerstvo

Více

Monitoring nabídky potravin ve školách

Monitoring nabídky potravin ve školách Monitoring nabídky potravin ve školách MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MUDr. Zdenka Trestrová Ministerstvo zdravotnictví MUDr. Jana Pilnáčková KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberce Předpoklady úkolu HH

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU BIORESTAURACE

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU BIORESTAURACE OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROJEKT Č. CZ.1.07/3.2.13/03.0036 METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU BIORESTAURACE Autor: Hromas Michal PRO-BIO SVAZ EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ 2013 OBSAH ÚVOD...

Více

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Jak naucit deti lépe jíst Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Vymalujte si Potravinová pyramida aneb Co jíst často a co jen výjimečneˇ Přestože je určena zejména pro dospělé,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Petrů

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Petrů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Petrů Hygienické návyky u dětí předškolního věku Olomouc 2012 vedoucí práce: Mgr. Petr Zemánek,

Více

Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje za rok 2012

Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje za rok 2012 Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje za rok 2012 Personální obsazení v roce 2012 Hradec Králové 3 pracovnice, z toho 1 vedoucí odboru

Více