Dědičné poruchy metabolismu sacharidů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dědičné poruchy metabolismu sacharidů"

Transkript

1 Dědičné poruchy metabolismu sacharidů

2 Poruchy metabolismu monosacharidů ( malé molekuly ) Fruktosa Galaktosa Poruchy metabolismu polysacharidů ( velké molekuly ) Glykogenosy (též deficit produktu) Poruchy glykosylace proteinů (a lipidů) deficit produktu

3 Dědičné poruchy metabolismu fruktosy

4 Fruktosa Fruktosa, fruktóza (β-d-fruktofuranosa) Med, ovoce, zelenina Součást disacharidu sacharosy Fruktosa je hlavní cukr seminální tekutiny rafinosa, stachyosa, inulin nehrají žádnou roli v lidské výživě sorbitol: cukerný alkohol, běžný v ovoci, díky sorbitol dehydrogenase je zdrojem fruktosy GLUT5 isoforma glukosového transportéru je zodpovědná za transport fruktosy v tenském střevě Fruktosa je do jater importována stejným transportním systémem jako glukosa and galaktosa

5 Dědičné poruchy metabolismu fruktosy Denní příjem fruktosy v západní stravě : 100 g Fruktosa je metabolizována v játrech, ledvinách, tenkém střevě Intravenózní fruktosa ve velkých dávkách je toxická: hyperuurikémie, hyperlaktacidémie, ultrastrukturální změny v játrech Esenciální fruktosurie Hereditární intolerance fruktosy (deficit aldolasy B) Deficit fruktoso 1,6-bisfosfatasy Autosomálně recesivní onemocnění

6

7 Toxicita fruktosy Rychlá akumulace fruktosa-1-fosfátu Utilizaci F-1-P limituje triokinasa Deplece ATP ATP Hyperurikémie Hyperurikemický účinek fruktosy je důsledkem odbourávání adeninových nukleotidů (ATP). Adeninové nukleotidy kyselina močová Vzestup koncentrace laktátu

8 Hereditární intolerance fruktosy Deficit fruktoaldolasy B v játrech, kůře ledvin (jeden z izoenzymů A,B,C) Těžká hypoglykemie po požití fruktosy Při prolongované přívodu fruktosy: zvracení, hepatomegalie, hepatopatie, žloutenka, krvácení, proximální tubulární renální porucha, jaterní selhání, může končit smrtí Pacienti mají silný odpor vůči pokrmům obsahujícím fruktosu Fruktosa -1- fosfát inhibuje glukoneogenesu: fosforylasu a aldolasu Na bezfruktosové dietě jsou pacienti bez zdravotních potíží Diagnostika: (dříve i.v. Fruktosový toleranční test). Vyšetření DNA, enzymologie

9 Hereditární deficit fruktosa-1,6-bisfosfatasy Fruktosa-1,6-bisfosfatasa katalyzuje ireverzibilní štěpení fruktosa 1,6-bisfosfátu na fruktosa 6-fosfát a anorganický fosfát (P) Autozomálně recesivní nemocnění Těžná poruch aglukoneogeneze, u pacientů se po depleci glykogenu se akumulují prekurzory glukoneogeneze (aminokyseliny, laktát, ketolátky) Epizody hyperventilace, apnoe, hypoglykémie, ketózy a laktátové acidemie, mohou mít letální průběh Epizody často spouští hladovění a infekce Pacienti nemají odpor k jídlům obsahujícím fruktosu, tolerance vůči hladovění se zlepšuje s věkem

10

11 Esenciální fruktosurie Deficie fruktokinázy Benigní metabolická anomálie Pacienti mají hyperfruktosemii a hyperfruktosurii diferenciálně diagnostický význam při odlišení ostatních poruch metabolismu fruktosy

12 Dědičné poruchy metabolismu galaktosy

13 Dědičné poruchy metabolismu galaktosy Hlavními zdroji galaktosy v potravě jsou mléko a mléčné výrobky. Galaktosa je přítomna v disacharidu laktose (β-d-galaktopyranosyl-(1 4)-D-glucose) Dědičné deficity enzymů: Galaktokináza Galaktosa-1-fosfát uridyltranferáza Uridindifosfát galaktoso 4-epimeráza

14

15 Klasická galaktosemie: deficit galaktosa-1fosfát uridyltransferázy V prvních týdnech života: úbytek na váze, zvracení průjem, letargie a hypotonie. Těžká hepatopatie, hepatomegalie, ikterus, sklon ke krvácivosti, sepse, renální tubulární porucha Katarakty Zvýšená koncentrace galaktosy, galaktitolu, galaktosa-1-fosfátu Dieta s omezením galaktosy Dlouhodobé komplikace i při dobré dietní kontrole Kognitivní poruchy Ovariální selhání u žen Neurologické onemocnění s ataxií AR, incidence 1: , V některých zemích neonatální screening galaktosemie Varianty (Duarte)

16

17 Brit. J. Ophthal. (1953) 37, 655. Katarakty u klasické galaktosemie Galaktitol způsobuje osmotický edém vláken čočky

18 Deficit galaktokinázy Katarakty - obvykle bilaterální a detekovatelné v prvních týdnech života Pseudotumor cerebri Galaktitol osmotický edém čočky Onemocnění je léčitelné dietou s omezením galaktosy, katarakty mohou vymizet Autosomálně recesivní, vzácné onemocnění (cca 1: )

19 Deficit galaktokinázy Katarakty - obvykle bilaterální a detekovatelné v prvních týdnech života Pseudotumor cerebri Galaktitol osmotický edém čočky Onemocnění je léčitelné dietou s omezením galaktosy, katarakty mohou vymizet Autosomálně recesivní, vzácné onemocnění (cca 1: )

20 Deficit uridindifosfát 4-epimerázy Těžká forma: Těžký deficit epimerázové aktivity Novorozenci se zvracením, neprospíváním, hepatopatií připomínající klasickou galaktosemii. Mentální retardace Mírná forma: Částeční deficit epimerázové aktivity U většiny pacientů se jedná o benigní stav Autozomálně recesivní

21 Dědičné poruchy metabolismu glykogenu

22 Glykogenosy Glukosa: primární zdroj energie pro eukaryotní buňky Glykogen: maromolekulární zásobní forma glukosy Ve svalu: β glykogen do cca glukosových zbytků V játrech: α glykogen - agregáty β zrn glykogenu, glykosomy Syntéza glykogenu začíná na proteinovém primeru - glykogeninu Glykogenosy: dědičné enzymopatie jejichž důsledkem je střádání abnormálního množství a/nebo forem glykogenu

23

24

25 Jaterní glykogenosy Hypoglykemie nalačno, hepatomegalie, porucha růstu 5 typů, nejběžnější je GSG I (von Gierkeho choroba, deficit glukosa-6fosfatázy) Svalové glykogenosy Intolerance fyzické zátěže, křeče po svalové námaze, rhabdomyolýza 6 typů Generalizovaná glykogenóza Typ II (Pompeho choroba) Lysosomální α-1,4-glukosidáza - lysosomální střádání normálního glykogenu

26 Glykogenosa I typu (deficit glukosa-6-fosfatázy, von Gierkova nemoc) Excesivní akumulace glykogenu v játrech, ledvině a střevní mukose První projevy bývají v kojeneckém věku s hepatomegalií a hypoglykemiemi, hyperlaktacidemií po krátkém lačnění Dna, hyperlipidemie (hypertriglyceridemie), kožní xanthomy Panence podobná tvář, hubené končetiny, malý vzrůst, velké břicho (hepatomegalie), zánětlivé střevní onemocnění Jaterní fobrosa, jaterní adenomy (cave: maligní zvrat) Aterosklerosa Tolerance lačnění se zlepšuje s věkem, pozdní komplikace Léčba: časté krmení, v kojeneckém věku noční nasogastrická sondou, nevařený kukuřičný škrob, transplantace jater Autosomálně receivní dědičnost, celosvětově incidence cca 1:10000, časté v Aškenázské populaci Diagnosa je založena na klinických projevech, abnormálních koncentracích glukosy, laktátu, triglyceridů, kyseliny močové a ověřena molekulárně genetickým testováním (příp. enzymologií).

27 Glukosa-6-fosfatázový systém Katalytická podjednotka je na luminální straně ER GSD Ia : defici aktivity fosfatázy GSD Ib : deficit mikrosomálního membránového systému pro glukosa-6-fosfát GSD Ic : deficit transportéru pro fosfát a pyrofosfát Typy b a c jsou asociovány s neutropenií

28 Metabolické důsledky GSD I

29 Glykogenosa III typu (Debrancher Deficiency; deficit amylo 1 6 glukosidasy; Limitní dextrinosa; Coriho nebo Forbesova choroba) Postižena jsou jak játra, tak kosterní svaly: častou komplikací je cirhosa, myopatie Abnormální glykogen: limitní dextrin Glykogenosa IV typu (Branching Enzyme Deficiency, deficit amylo transglukosidasy; amylopektinosa, Andersenova choroba) Abnormální glykogen podobný amylopektinu s méně rozvětveními

30 Kongenitální poruchy glykosylace Congenital disorders of glycosylation (CDG)

31 Glykoproteiny N-glykosylace O-glykosylace Poruchy glykosylace : CDGs (dříve známé jako carbohydrate-deficient glycoprotein syndromes) N-glykosylace Asn-X-Ser/Thr O-glykosylace Thr, Ser

32 Glykoproteiny N-glykosylace O-glykosylace Poruchy glykosylace : CDGs (dříve známé jako carbohydrate-deficient glycoprotein syndromes) N-glykosylace Asn-X-Ser/Thr O-glykosylace Thr, Ser

33 Většina proteinů syntetizovaných v ER je glykosylována přidáním společného Nvázaného oligosacharidu (Common N-linked Oligosaccharide) Prekursorový oligosacharid je vázán na membránu ER dolicholem

34 GDP-mannosa Man5GlcNac2 Glc3Man9GlcNac2

35 Procesování oligosacharidových řetězců po přenesení na proteiny

36 Dědičné poruchy N-glykosylace CGD I: >16 poruch asemblace N-glykamů včetně poruch syntézy dolichol fosfátu (nejčastější : CDGIa : deficit fosfomannomutázy 2) CDGII: >8 poruch procesování N-glykanů Dědičné poruchy O-glykosylace > 6 onemocnění Poruchy glykosylace glykolipidů 3 onemocnění: deficit GM3 synthasy,... Velmi variabilní fenotyp Většina jsou autosomálně recesivně dědičná onemocnění Autosomálně dominantní : 1 onemocnění (syndrom hereditárních mnohočetných exostos) Jaak Jaeken

37 Dědičné poruchy glykosylace Aberantní glykosylace proteinů Diagnostické paradiagma: Analýza glykanů molekulární defekt Screening: U defektů N-glykosylace: isoelektrická fokusace sialyltransferinu U defektů o-glykosylace: isoelektrická fokusace Apo CIII Strukturální analýza glykanů (různé techniky: MS) Měření enzymové aktivity Mutační analýza CDG-x : poruchy glykosylace s neznámým molekulárním defektem

38 Isoelektrická fokusace sérového sialotransferinu A, G controls, B to F : type-i pattern B phosphomannomutase def., C phosphomannose isomerase (PMI) deficiency D, hypoglucosylation defect; E, F unidentifed H to J : type-ii pattern H, N-acetylglucosaminyltransferase (GnT II) def; I, J unidentifed

39 Glycoproteins Reported to Be Abnormal in Phosphomannomutase Deficiency and Showing an Abnormal Pattern on Isoelectrofocusing, Two-dimensional Electrophoresis, Western Blotting, and/or Decreased or Increased Concentration or Enzymatic Activity Serum Transport Proteins Apoprotein B, apoprotein CII, apoprotein E, ceruloplasminhaptoglobin, α2-macroglobulin, retinolbinding protein, sehormone-binding globulin, thyroxine-binding globulin, transcobalamin II, transcortin, transferrin, vitamin D-binding globulin Coagulation and Anticoagulation Factors Antithrombin, α2-antiplasmin, coagulation factors II, V, VI, VIIIIX, X, XI, and XII, heparin cofactor II, plasminogen, protein C, protein S Hormones Follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone, prolactinthyroid-stimulating hormone Lysosomal Enzymes Arylsulphatase A, α-fucosidase, β-galactosidase, β-glucuronidase, β-hexosaminidase Other Enzymes N-Acetylglucosaminidase, carboxypeptidase, cholinesterase Other Glycoproteins Amyloid P α1-acid glycoprotein, a1-antichymotrypsin, α1-antitrypsin, α1-b glycoprotein, clusterin, complement C3a, complement C4a, complement C1 esterase inhibitor, α2-hsglycoprotein, immunoglobulin G, orosomucoid, peptide PLS:29peptide PLS:34, Zn-a2-glycoprotein Cerebrospinal Fluid β-trace protein, transferrin Leukocytes Lysosomal Enzymes α-fucosidase, β-glucuronidase, α-iduronidase, α-mannosidase, β-mannosidase Sialoglycoproteins on B lymphocytes Fibroblasts Biglycan, decorin Liver α1-acid glycoprotein, α1-antitrypsin, haptoglobin, transferrin CDG vedou k abnormálně glykosylovaným glykoproteinům. Abnormální glykosylace může zásadně ovlivnit jejich funkci

40 Neurologie : axiální hypotonie, hyporeflexie, vývojové opoždění, křeče, epizody podobné cévní mozkové příhodě, mikro- i makrocefalie, myopatie Gastroenterologie: neprospívání, zvracení, enteropatie se ztrátami proteinů, jaterní dysfunkce, hepatomegalie, cholangitida, chronické průjmy Neonatologie: hydrops, ascites, multiorgánové selhání, neprospívání, floppy baby Hematologie: trombocytosa, trombocytopenie, koagulopatie, trombosa,, anemie, leukocytosa, Endokrinologie: hyperinsulinemická hypoglykemie, hypothyreosa,, hyporgonadotropní hypogonadismus, růstové opoždění Klinická genetika : dysmorfické rysy Ortopedie: osteopenie, svalové kontraktury, kyfosa, skoliosa, krátké končetiny, arthrogryposa Oftalmologie: abnormální oční pohyby, šilhání, katarakty, pigmentová retinitida, S pacienty s CDG senystagmus, kolobomy iris, kortikální slepota mohou setkat specialisté Radiologie: hypoplasie mozečku, kalcifikace bílé hmoty, opožděná myelinizace, polymikrogyria, v řadě oborů renalní hyperechogenicita Histologie: jaterní fibrosa, jaterní cirhosa, lamelární inkluse v hepatocytech, atrofie střevních klků Dermatologie: Ichtyosa, abnormální distribuce tuku Nefrologie: nefrotický syndrom, tubulopatie, renální cysty Imunologie: hypogamaglobulinemie, rekurentní infekce Kardiologie: kardiomyopatie, perikardiální výpotek Biochemie: hypoalbuminemie, zvýšené aktivity transaminas, nízký cholesterol a triglyceridy, snížený antitrombin III, snížený faktor VIII a XI, snížený protein C a S, zvýšené FSH, LH a prolaktin, zvýšené TSH, snížený volný T4 Podle Grunewald 2006

41 Vybrané poruchy N-glykosylace bílkovin CDG-Ia, deficit fosfomanomutasy 2 Invertované bradavky, abnormální podkožní tuk(lipodystrofie), strabismus, hypoplasie mozečku, faciální dysmorfie, křeče a psychomotorická retardace. Episody podobné cévní mozkové příhodě, periferní enuropatie, abnormality skeletu. Klinický průběh ve třech stadiích 1.multisystémové onemocnění kojeneckém věku, 2.ataxie a mentální retardace v pozdním kojeneckém věku a dětství, 3.stabilní postižení v dospělosti CDG-Ib, deficit fosfomanoso isomerasy Fosfomanosoisomerasa : krok v syntéze GDP-manosy: fruktosa-6-p manosa-6-fosfát Opakované zvracení, závažné hypoglykemie, neprospívání, jaterní fibrosa, enteropatie se ztrátami proteinu, nekonstantně poruchy koagulace. Bez neurologického postižení. LÉČBA!: mannosa 1g/kg/den (hexokinasa: manosa manosa-6-fosfát) CDG-Ic. Mírné až středně těžké neurologické postižení s hypotonií, vývojovým opožděním, ataxií, strabismem a křečemi. Průběh bývá mírnější než u CDG Ia

42 Deficit fosfomanomutasy 2 (obr: OMMBMD)

43 Léčba deficitu fosfomannosa isomerasy suplementací manosy

44 Vybrané poruchy O-glykosylace bílkovin Dědičné mnohočetné exostosy Autosomálně dominantní onemocnění Incidence 1/ Osteochondromy na koncích dlouhých kostí Komprese periferních nervů a cév Omezení hybnosti kloubů Možnost maligní transformace Mutace v genech pro exostosin 1 a exostosin 2 Walker-Warburgův syndrom Jedna z poruch migrace neuronů Lisencefalie, agenese corpus callosum, agenese mozečku Dysgenese mozku a očí Svalová muskulární dystrofie Muži mají často poruchy vývoje varlat Smrt obvykle před 1 rokem věku Porucha glykosylace α-dystroglykanu Deficit O-manosyltransferázy I

Klinické příznaky dědičných metabolických poruch u dětí

Klinické příznaky dědičných metabolických poruch u dětí 314 Přehledové články Klinické příznaky dědičných metabolických poruch u dětí doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. Klinika dětského a dorostového lékařství a Ústav dědičných metabolických poruch, 1. LF UK a

Více

2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE. metabolických drah. (2.

2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE. metabolických drah. (2. 2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE metabolických drah (2. doplněné vydání) Jaroslav MASOPUST Richard PRŮŠA Praha 2004 2 Obsah strana 1.

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Laboratoř: laboratoř klinické biochemie Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita:

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více

Dědičná mitochondriální onemocnění a poruchy mitochondriální beta oxidace mastných kyselin

Dědičná mitochondriální onemocnění a poruchy mitochondriální beta oxidace mastných kyselin Dědičná mitochondriální onemocnění a poruchy mitochondriální beta oxidace mastných kyselin prim.mudr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D. Ústav dědičných metabolických poruch 1.LF UK, VFN Metabolická jednotka Klinika

Více

DIABETES MELLITUS Hana Krejčí, duben 2004

DIABETES MELLITUS Hana Krejčí, duben 2004 DIABETES MELLITUS Hana Krejčí, duben 2004 Definice: Diabetes mellitus (DM) je metabolické onemocnění různé etiologie charakterizované chronickou hyperglykémií s poruchou metabolismu sacharidů, lipidů a

Více

14. FARMAKOGENETIKA, NUTRIGENETIKA

14. FARMAKOGENETIKA, NUTRIGENETIKA 14. FARMAKOGENETIKA, NUTRIGENETIKA 14.1 Farmakogenetika se je obor zabývající se studiemi a klinickými testy, které mají odhalit příčinu rozdílné odpovědi na podávané léky. Sleduje rozdíly v metabolických

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1 Změna č.: 2.1.2015 odborná část BLP1/LKB Vydání č. 7 Vypracoval: RNDr. Vladimíra Krišáková MUDr. Martina Fojtíková Mgr. Lenka Hebká Mgr. Adam Fojtík Schválil: RNDr. L. Faldynová

Více

www.cymedica.com Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21

www.cymedica.com Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21 www.cymedica.com 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21 Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center Obsah 22. čísla: Klinická biochemie interpretace vybraných biochemických parametrů

Více

Glykogenóza II. typu (GSD II, m. Pompe) Současné možnosti diagnostiky a terapie Klinická kazuistika

Glykogenóza II. typu (GSD II, m. Pompe) Současné možnosti diagnostiky a terapie Klinická kazuistika 331 Glykogenóza II. typu (GSD II, m. Pompe) Současné možnosti diagnostiky a terapie Klinická kazuistika MUDr. Věra Malinová Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika dětského a dorostového lékařství

Více

PŘÍRUČKA PRIMÁRNÍHO ODBĚRU

PŘÍRUČKA PRIMÁRNÍHO ODBĚRU Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-507 Název: Platnost od: 7.8.2015 Vydání číslo: 7 Výtisk číslo: 1 PŘÍRUČKA PRIMÁRNÍHO ODBĚRU Počet stran: 46 Zpracoval: Ověřil: Schválil: Jméno

Více

Kongenitální myopatie

Kongenitální myopatie 188 Kongenitální myopatie MUDr. Josef Kraus, CSc. 1, assoc. prof. Jiří Vajsar MD, MSc, FRCPC 2, doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. 3 1 Klinika dětské neurologie, UK 2. LF a FN Motol, Praha 2 Division of

Více

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace OBSAH Str. ABR 1 Albumin 15 ALP 17 ALT 18 Amniová tekutina na fosfolipidy 19 Amoniak 20 AMS 22 Anorganický fosfor (ip) 24 AT III 26 Apolipoprotein

Více

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER V PEDIATRII (3. ČÁST)

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER V PEDIATRII (3. ČÁST) VYŠETŘEÍ FUKCE JATER V PEDIATRII (3. ČÁST) prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Funkce jater bývá ovlivněna i v

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diabetes mellitus diagnostika, komplikace, terapie Diplomovaný farmaceutický asistent

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diabetes mellitus diagnostika, komplikace, terapie Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diabetes mellitus diagnostika, komplikace, terapie Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: PharmDr. Helena Kutilová Vypracovala:

Více

PROFILOVÁ VYŠETŘENÍ. Geriatric profile Large Check up profile. kvalita rychlost efektivita přesnost spolehlivost komplexnost

PROFILOVÁ VYŠETŘENÍ. Geriatric profile Large Check up profile. kvalita rychlost efektivita přesnost spolehlivost komplexnost PROFILOVÁ VYŠETŘENÍ Geriatric profile Large Check up profile kvalita rychlost efektivita přesnost spolehlivost komplexnost Referenční laboratoře IDEXX VET. MED. LAB Vážení zákazníci, Rádi bychom Vám představili

Více

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část)

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Postižení funkce jater v dětském

Více

Onemocnění jater u koček

Onemocnění jater u koček Strana 1 ze 5 Info 2/2014 Onemocnění jater u koček Vzhledem k tomu, že se játra podílí na mnoha tělesných funkcích, projevují se jejich onemocnění různými klinickými příznaky a laboratorními odchylkami.

Více

CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN

CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1 autorský kolektiv................. V Upozornění Předmluva...................... XIX 1. Fétus a novorozenec............. 1 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin......... 55 Všechna práva

Více

LP-OKB Laboratorní příručka OKB Příloha č.1 Přehled vyšetření

LP-OKB Laboratorní příručka OKB Příloha č.1 Přehled vyšetření Strana č.: 1 OBSAH Alfa-1-antitrypsin (AAT)... 4 Acidobazická rovnováha (ABR)... 4 Albumin v moči (albuminurie, ACR)... 6 Albumin v séru... 7 ALP, alkalická fosfatáza v séru... 8 ALT, alaninaminotransferáza...

Více

Poruchy endokrinního systému

Poruchy endokrinního systému Poruchy endokrinního systému Endokrinní systém Definice: endokrinní systém, systém žláz s vnitřní sekrecí, působí svými hormony na tkáně vzdálené, na tkáně sousední, či na samu tkáň, kde hormon vzniká

Více

Porovnání různých metod ke stanovení rizika podvýživy

Porovnání různých metod ke stanovení rizika podvýživy Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Porovnání různých metod ke stanovení rizika podvýživy Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: MUDr. Milana Šachlová, Ph.D. Autor: Bc. Dagmar Pifková Brno

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imatinib Richter 100 mg potahované tablety

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imatinib Richter 100 mg potahované tablety 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imatinib Richter 100 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje imatinibum 100 mg (jako imatinibi mesilas). Úplný seznam pomocných

Více