SENILNÍ MAKULÁRNÍ DEGENERACE A. CHOPDAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SENILNÍ MAKULÁRNÍ DEGENERACE A. CHOPDAR"

Transkript

1 SENILNÍ MAKULÁRNÍ DEGENERACE A. CHOPDAR VPMD FYZIOLOGIE VPMD (AMD) HLAVNÍ RYSY Věkem podmíněná makulární degenerace VPMD (age related macular degeneration AMD) je nejčastější příčinou zaznamenaných případů slepoty v průmyslově vyspělých zemích a ve Velké Británii je pravděpodobně hlavní příčinou nezvratné ztráty zraku u pacientů starších 65 let. Počet lidí, nevidomých nebo slabozrakých v důsledku tohoto onemocnění, se ve Velké Británii odhaduje na a očekává se, že tento počet v budoucnu rapidně vzroste [1]. Vzhledem ke stárnutí naší populace z toho vyplývá, že se AMD pravděpodobně ještě více rozšíří. Zatímco pacienty ve věku mezi 52 a 64 lety postihuje pouze ve 2 %, ve věku mezi 75 a 85 lety je to již 27 %. Předpovídá se, že celosvětově se počet lidí starších 60 let během následujících 50 let [2] ztrojnásobí, přičemž ve Velké Británii bude do roku 2040 přibližně 16 milionů osob starších 60 let [3]. VPMD degenerace sítnice v oblasti makuly způsobuje progresivní ztrátu centrálního vidění, při němž mají postižení potíže s rozeznáváním tváří, čtením nebo řízením. Periferní vidění není zasaženo, takže pacienti s tímto onemocněním jsou obvykle schopni se ve známém prostředí orientovat. Existují 2 formy onemocnění první, suchá VPMD, je rozšířenější a postupuje pomalu. Druhá, vlhká forma VPMD vede ke ztrátě zraku daleko rychleji. Způsobuje invaliditu, nejenom z hlediska mobility, nýbrž také z hlediska psychologického. Suchý typ VPMD léčit nelze, progresi vlhkého typu je však za ideálních podmínek možné zastavit pomocí laserové terapie. Nicméně lze přijmout i jistá preventivní opatření. Některé studie předpokládají, že klíčovou roli u VPMD sehrává výživa a že dieta bohatá na určité antioxidanty a karotenoidy, zvláště pak lutein a zeaxanthin, může pomoci snížit riziko rozvoje AMD a zpomalit její progresi. Zatímco role praktických lékařů, pokud jde o diagnostikování a léčbu VPMD, může být omezená, při včasném rozpoznání příznaků onemocnění mohou zajistit včasné odeslání pacientů na příslušná specializovaná pracoviště. U pacientů s potvrzenou diagnózou však praktičtí lékaři sehrávají důležitou roli při zajiš ování podpory, kontaktů a pomoci nemocným, kteří se musí vyrovnat se svým novým postižením. FYZIOLOGIE Pro pochopení vývoje VPMD je potřeba si zopakovat anatomii oka. Makula, část oka odpovědná za zrakové rozlišení jemných detailů, je oblast retiny o rozměru až 5,5 mm v průměru s foveou uprostřed. Fovea zdravého oka je bezcévná (capillary free zone CFZ). Přestože je sítnice komplexní mnohovrstevnatá struktura, z funkčního hlediska bude jednodušší uvažovat o ní jako o 2 částech. Vnitřní, fotosenzitivní vrstva se skládá z tyčinek a čípků, jež přeměňují Typický příklad suché formy věkem podmíněné makulární degenerace s atrofickými změnami retinálního pigmentového epitelu a několika drúzami. Nejsou zde známky (normální fundus) retinálního edému, na němž je vidět optický disk a oblast makuly. Klinicky definovaná oblast makuly je vyznačena v rámečku. 54 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/2003

2 světlo na elektrické impulzy vysílané prostřednictvím nervových spojení do optického nervu: tato vrstva tvoří jeden funkční celek. Druhým funkčním celkem je vnější vrstva, skládající se z retinálního pigmentového epitelu (RPE) a bazální laminy (Bruchovy membrány). Zevní vrstva sítnice získává cévní zásobení z cévnatky (z její vrstvy choriocapilaris) a spolu tvoří tzv. hematoretinální bariéru. Jak s přibývajícím věkem aktivita buněk RPE klesá, sítnice již není dostatečně vyživována a hromadí se v ní odpadní látky, které tvoří amorfní nánosy zvané drúzy. Buňky RPE časem degenerují a atrofují a nastává ztráta centrálního vidění. Suchá forma VPMD má někdy charakter geografické atrofie. Postihuje 85 % pacientů se senilní makulární degenerací a postupuje velmi pomalu. Doba, během níž dojde k těžké slabozrakosti, tj. k ostrosti zraku 3/60, se pohybuje mezi 5 až 10 lety. Na druhé straně, pokud je ohrožena integrita Bruchovy membrány, v cévnatce se tvoří nové cévy a vrůstají do prostor pod pigmentovým epitelem a sítnicí. Tyto nové cévy jsou propustné, což vede k otoku a extravazaci krve a lipidů. V důsledku toho je postupně narušena zraková funkce. Výsledkem je neproniknutelná fibrovaskulární skvrna, jež může pokrývat celou makulární oblast. Tato forma VPMD je vlhká neboli exsudativní a vede ke slepotě rychle, obvykle během několika týdnů. SENILNÍ MAKULÁRNÍ DEGENERACE RIZIKOVÉ FAKTORY Etiologie VPMD je multifaktoriální, nejzávažnějším rizikovým faktorem je však věk. K systémovým rizikovým faktorům patří hypertenze, kouření a pozitivní rodinná anamnéza. Roli při vzniku onemocnění může hrát strava a účinek UV záření. Mezi lokální rizikové faktory, pokud jde o rozvoj exsudativní VPMD, patří přítomnost drúz, pigmentové změny rohovka světelný paprsek čočka sklivec sítnice žluté tělísko optický nerv v makule a chorioideální neovaskularizace druhého oka [9 11]. PØÍZNAKY Hlavním příznakem tohoto onemocnění je rozmazané a deformované centrální vidění: pacient může mít potíže s viděním detailů, jako jsou rysy obličeje nebo slova na stránce. Stojany, svítilny a okenní rámy se mohou jevit jako zvlněné, a pokud je pacient požádán, aby se podíval na schéma, jako je Amslerova mřížka (na následující straně), prostřední čára se bude jevit jako křivá náčrt zakřivení pacienti často kreslí poměrně přesně. Schopnost nemocného rozeznávat barvy se sníží a střed zorného pole mohou zakrývat tmavé skvrny nebo prázdná místa bez detailů: tento jev je znám jako centrální skotom. Pacient již není schopen odhadnout vzdálenosti, má potíže s běžnými úkony, např. provléci nit uchem jehly, zasadit šroubovák do hlavičky šroubu anebo nalít čaj do šálku, a to v důsledku ztráty prostorového vidění. Ze stejného důvodu může mít nemocný potíže s přesným odhadem výšky schodů nebo obrubníků, takže mu ve větší míře hrozí nebezpečí pádů a vážných zranění. Suchá forma VPMD postupuje plíživě, exsudativní forma se však zpravidla projevuje náhlým zhorše- suchá forma VPMD PØÍZNAKY změna centrálního vidění vlhká forma VPMD centrální skotom prostorové vidění RIZIKOVÉ FAKTORY etiologie vývoj onemocnění Normální vidění Vidění s AMD Pozdní stádium AMD ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/

3 AMSLEROVA MØÍ KA AMSLEROVA MØÍ KA Praktičtí lékaři i sami pacienti mohou použít Amslerovu mřížku k odhalení deformací a abnormalit. Držte mřížku ve čtecí vzdálenosti. Střídavě si zakryjte obě oči a podívejte se na její střed. Zkontrolujte, zda jsou všechny čáry přímé a vodorovné, nebo jsou některé pokřivené. Zkontrolujte, zda nechybějí některé části mřížky. Pokud se čáry jeví jako zvlněné a pokřivené a pokud jsou tam jakékoli abnormality, ihned se spojte s očním lékařem. TERAPIE VÝZKUMY retinální a chorioideální angiografie ním nebo deformací centrálního vidění, jež postupuje rychle, zpravidla během několika týdnů nebo měsíců, dokud skvrna není úplná. U 60 až 90 % lidí s exsudativní formou VPMD se v zorném poli vyvine centrální defekt neboli skotom a nastává těžká slabozrakost. Jakmile se VPMD vyvine v jednom oku, druhé oko je značně ohroženo (kumulativní odhadovaná incidence je 10 % za rok, 28 % za tři roky a 42 % za 5 let).* Periferní vidění je zachováno, takže pacient je nadále mobilní a nezávislý. VÌKEM PODMÍNÌNÁ MAKULÁRNÍ DEGENERACE: VÝZKUMY Kromě stanovení zrakové ostrosti a celkového oftalmologického vyšetření je to sítnicová a chorioideální angiografie, využívající fluorescit a indocyaninovou zeleň, které slouží k přesnému určení diagnózy a plánování terapie (exsudativní VPMD). Retinální angiografie se provádí speciálně konstruovanou fundus kamerou vybavenou příslušnými filtry, které umožňují zobrazení a zaznamenání architektury retinálního cévního řečiště [12]. Nejnovější vývoj digitální angiografie a tomografických technik poskytuje lepší možnosti zobrazení chorioideálních neovaskularizací s ohledem na léčbu a sledování postupu onemocnění [13]. TERAPIE Neexistuje žádná účinná léčba suché formy VPMD. Pomoci však může používání různých zrakových pomůcek, jak na čtení, tak pro vidění na dálku. Jen malou část pacientů s vlhkou formou VPMD s prokazatelnou choroidální neovaskularizací lze léčit, a i to jen s částečným úspěchem. Nezřídka dochází k recidivě, jež definitivně vede k úplné ztrátě centrálního vidění. TERAPIE OVÌØENÁ Termální laserová fotokoagulace Fotodynamická terapie s verteporfinem Transpupilární termoterapie POTENCIÁLNÌ PROSPÌŠNÁ TERAPIE Protonové paprsky/radiografie sklerálního plaku Externí ozařování Submakulární chirurgie Makulární translokace Potravinové doplňky a mikroživiny KDY PACIENTA ODESLAT K ODBORNÍKOVI Praktičtí lékaři by měli každého pacienta, u něhož náhle nastane porucha centrálního vidění, případně deformace vidění, co nejdříve (do 4 týdnů) odeslat do nejbližšího střediska ke speciálnímu vyšetření sítnice. Včasná léčba termálním laserem nebo verteporfinovou fotodynamickou terapií (PDT) dává největší naději jak omezit ztrátu zraku. Ani léčba však nemůže navrátit již ztracený zrak. 56 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/2003

4 TERMÁLNÍ LASEROVÁ KOAGULACE Léčba je prospěšná pouze u vlhké formy AMD, při níž v extrafoveální části makuly vznikne chorioideální neovaskularizace. Účinky laserové fotokoagulace závisí na správné indikaci a komplexní léčbě, což vyžaduje velmi kvalitní angiografii a školené zkušené lékaře. FOTODYNAMICKÁ TERAPIE (PDT) Subfoveální chorioideální neovaskularizace lze v současné době léčit pomocí moderní techniky fotodynamické terapie. Ta je 2stupňová. Nejprve se intravenózně aplikuje 10minutová infuze fotoaktivátoru verteporfinu, poté se na celou plochu neovaskulární léze aplikuje chladné světlo laseru. Ten aktivuje látku soustředěnou v lézi v receptorech lipoproteinu s nízkou hustotou. Fotoaktivace ničí membránu, aniž by poškodila životaschopnou tkáň sítnice. Každé 3 až 4 měsíce po dobu 1 roku je možné v případě recidivy neovaskularizací léčbu provádět znovu, aby se zabránilo jejich dalšímu růstu [16,17]. Jelikož tato terapie vyvolává citlivost organismu na světlo, je důležité, aby se nemocní po dobu minimálně 48 hodin vyhýbali přímému slunečnímu záření a v případě, že jdou ven, aby se úplně zahalili a zabránili tak poškození kůže. Ochranné krémy s filtry (sunscreeny) neposkytují ochranu, bez ohledu na to, jak jsou silné. Měli by rovněž zrušit zubní nebo jiné chirurgické zásahy, jež by je vystavily silnému světlu. RADIOTERAPIE Nejnovější studie zjistila, že nízká dávka zevního záření podaného jako 1 ozařovací frakce, byla spojena se snížením ztráty průměrné zrakové ostrosti, zejména u pacientů s klasickou nebo převážně klasickou chorioideální neovaskularizací [18]. SUBMAKULÁRNÍ CHIRURGIE Chirurgická resekce choroidální neovaskularizace je méně úspěšná než laserová terapie, jelikož narušuje retinální pigmentový epitel. TERMÁLNÍ LASEROVÁ KOAGULACE FOTODYNA MICKÁ TERAPIE RADIOTERAPIE SUBMAKU LÁRNÍ CHIRURGIE LUTEIN: MECHANISMUS PÙSOBENÍ Lutein působí jako filtr pro modré světlo a antioxidanty. Tělo si ho nedokáže vyrobit, a tak jej musíme přijímat. Nejlepším zdrojem luteinu je listová zelenina, jako je kapusta a špenát, případně potravinové doplňky. Výzkum u opic prokázal, že vystavení modrému světlu a vysoká koncentrace kyslíku v krvi (tj. oxidativní stres) mají souvislost s těžkým makulárním poškozením a úbytkem makulárního pigmentu [23]. Optická hustota makulárního pigmentu (MPOD) je patrně jakýmsi biomarkerem makulárního zdraví [24,25,26]. Opice držené na dietě bez xantofylu neměly žádnou zjistitelnou MPOD a měly početné velké drúzy. Doplňováním luteinu (zeaxantinu) v jejich stravě po dobu 6 12 měsíců se jejich MPOD znovu dostala na normální úroveň [27]. První účinky doplňování stravy se projevily do 2 týdnů. Nejlepší výsledky měl čistý lutein doplňky jsou vůbec biologicky dostupnější, nežli přírodní potraviny. Dietní režim zaměřený na zvýšený příjem luteinu prostřednictvím listové zeleniny a doplňků může u pacientů způsobit drúzy, které v 50, 60 letech vymizí. V roce 1994 Seddon et al zkoumali vliv konzumace určitých karotenoidů na prevalenci VPMD. Zjistili, že nejlepší vliv na prevenci onemocnění má 6 mg luteinu denně, jelikož snížil výskyt VPMD až o 43 %. V roce 1999 měřil Richer po dobu 1 roku zrakovou ostrost u 14 pacientů s VPMD, přičemž jim podával 5 uncí (cca 142 g) špenátu denně (tj. přibližně 12 mg luteinu), dále obohaceného čistým luteinem. Během 12 měsíců trvání studie se stav studijních objektů zlepšil až o 92 % [29], studie však nebyla kontrolovaná. Poslední studie, Lutein Antioxidant Supplementation Trial (LAST), sledovala účinek luteinu v kombinaci s antioxidanty u atrofické VPMD v prospektivní placebem kontrolované dvojitě slepé zkřížené studii (crossover design) včetně opakovaných měření po dobu 12 měsíců. U účastníků, jimž byl podáván luitein s antioxidanty, se zvýšila během 12 měsíců průměrná optická hustota makulárního pigmentu o 50 % ve srovnání s placebo skupinou. Léčba luteinem a luteinem/antioxidanty významně zlepšila parametry zrakových funkcí, jako je obnova vidění po oslnění, kontrastní senzitivita a zraková ostrost. Autoři studie předpokládají, že VPMD je alespoň z části porucha reagující na nedostatky ve výživě a že zejména doplňování luteinu může zlepšit funkci oka a zpomalit progresi onemocnění [30]. BÌ NÉ OTÁZKY CO JE TO LUTEIN? Lutein je karotenoid, který se nachází zejména v listové zelenině. Lutein působí jako antioxidační látka a chrání buňky před škodlivými účinky volných radikálů. KOLIK LUTEINU POTØEBUJI? Odborníci na výživu doporučují příjem 6 mg luteinu denně ekvivalent velké mísy špenátového salátu. MÁ PØÍJEM LUTEINOVÝCH DOPLÒKÙ NÌJAKÉ VEDLEJŠÍ ÚÈINKY? Vedlejší účinky nebyly zaznamenány, přesto je vhodné přijímat potravinové doplňky společně s jídlem, aby se zabránilo možnému podráždění žaludku a také aby se zajistilo, že lutein a jiné živiny zmetabolizují. Na rozdíl od vitaminů C a A, nebyla určena žádná horní hranice příjmu. Většina oftalmologů a odborníků v oblasti výživy doporučuje alespoň 6 mg luteinu denně. LUTEIN ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/

5 LUTEIN: MECHANISMUS PÙSOBENÍ (KAZUISTIKA) MAKULÁRNÍ TRANSLOKACE MIKRO IVINY LITERATURA ZÁVÌR Paní D je 76 let a dlouho trpí hypertenzí, žádné vážnější potíže však nikdy neměla. Přestože hypertenze byla v posledních 5 letech kontrolována diuretiky a ACE inhibitorem, s průměrnými hodnotami kolem 138/84, poslední hodnota byla 156/92 a její dávka ACE inhibitoru se zvýšila. Bývalá kuřačka kouřila 15 let žije jinak zdravě, je nadšenou zahradnicí a na vesnici organizuje zahradní slavnosti. Během posledních 3 nebo 4 let postupně pozorovala mírně rozmazané vidění. Zanechala šití, jelikož nedokázala navléci nit do jehly. Usoudila, že její potíže souvisejí pouze se stárnutím, avšak během posledních asi 6 let jí činilo stále větší potíže přečíst si noviny. Kromě toho začala pozorovat i další známky zkresleného vidění, třeba když se při hraní kuželek pokoušela kutálet po rovné čáře. Rozhodla se zajít za svým očním lékařem, který stanovil předběžnou diagnózu senilní makulární degenerace. Po návštěvě očního lékaře si paní D domluvila schůzku se všeobecným praktickým MAKULÁRNÍ TRANSLOKACE Tato léčba je stále v experimentálním stadiu a vyžaduje nejenom extenzivní retinální chirurgii, ale také chirurgii extraokulárních svalů k opětovnému vyrovnání zrakové osy každého oka. MIKRO IVINY Výzkumná skupina, zabývající se věkem podmíněnými očními onemocněními (Age related Eye Disease Research Group AREDS) pozorovala významné snížení relativního rizika rozvoje neovaskulární membrány u osob, jimž byly dlouhodobě podávány vysoké dávky zinku, vitaminu A, C a E. [19]. Mikroživiny, jejichž potenciální ochranná funkce je daleko nejpravděpodobnější, jsou karotenoidy, lutein a zeaxantin. Jde o silné antioxidanty, které se ve vysokých koncentracích nacházejí v sítnici makuly [20]. Nyní je se nutno experimentálně zaměřit na testování úlohy luteinu a zeaxantinu při prevenci VPMD. Ze studií vyplynulo, že doplňování luteinu může zlepšit zrakovou ostrost pacientů s VPMD [21,22]. ZÁVÌR V současnosti neexistuje léčba, která by navrátila zrak pacientům s pokročilou VPMD. Progresi zastaví okamžité odeslání pacienta a včasná léčba s fotokoagulací nebo PDT. Role potravinových doplňků může být nadějná, jejich přesnou úlohu však musí potvrdit další v současné době probíhající studie. K největším přínosům pro pacienty s VPMD patří náprava zraku pomocí zvětšujících skel nebo počítačové technologie. lékařem a požádala ho o jeho osobní názor, aby s očním lékařem mohla probrat možnosti léčby. Určitě musí existovat nějaká forma léčby, která by mi pomohla, třeba laserem?, ptala se. Konzultující oftalmolog potvrdil rané stadium suché formy senilní makulární degenerace a vysvětlil, že v současné době neexistuje žádná speciální chirurgická ani laserová léčba, jež by jí mohla pomoci. Na otázku, zda může dělat něco, čím by zabránila další ztrátě zraku, jí konzultant poradil, aby se snažila přísně si hlídat krevní tlak a podotkl, že jediné, co by jí ještě mohlo pomoci, jsou luteinové doplňky, o nichž některé studie prokázaly, že mohou zlepšit zrakovou ostrost pacientů se senilní makulární degenerací [30]. O další informace o VPMD se pacienti mohou obrátit na The Macular Disease Society The Lutein Information Bureau BUDOUCNOST Probíhají výzkumy, zabývající se potlačením cévního endoteliálního růstového faktoru, transplantací retinálního pigmentového epitelu sítnice a genovou terapií. Polovodičová čipová technologie pomáhá pacientům rozpoznávat hrubé obrysy předmětů, studie je však v raném stadiu. LITERATURA 1. Owen CG, Fletcher AE, Donoghue M, Rudnicka AR. How big is the burden of visual loss caused by age-related macular degeneration in the United Kingdom? Briti J Ophthalmol 2003; 87: The world population prospects: the 2000 Revision, available at highlights.pdf. Accessed December National Population Projections, National Statistics Office, available at February Sarks JP. Sarks SH, Killingsworth M. Evolution of geographic atrophy of the retinal pigment epithelium. Eye 1988; 2:: Bressler SB, Bressler NM, Fine SL. Age-related macular degeneration. Surv Ophihalmol 1988: 32: Klein R, Klein BEK, Linton KLP. Prevalence of age-related maculopathy: The Beaver Dam eye study. Ophthalmology 1992; 99: [Abstract]. 7. Vingerling JR, Dielemans I, Hofman A, et al. The prevalence-of age-related maculopathy in the Rotterdam study. Ophthalmology 1995; 102: Mitchell P, Smith W, Attebo K, Wang JJ. Prevalence of agerelated maculopathy in Australia. The Blue Mountains eye study. Ophthalmology 1995; 102:: Macular Photocoagulation Study Group. Risk factors for choroidal neovascularisation in the second eye of patients with juxtafoveal or subfoveal choroidal neovascularisation secondary to age-related macular degeneration. Arch Ophfhalmol 1997; 115: Pieramici DJ, Bressler SB. Age-related macular degeneration and risk factors for the development of choroidal neo- 58 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/2003

6 vascularization in the fellow eye. Curr Opin Ophthalmol 1998; 9: Evans JR. Risk factors for age-related macular degeneration. Progress ih F7etinal & Eye Research. 2001; 20: Chopdar A. Fundus fluorescein angiography Butterworth- Heinemann, Oxford. 1996, pp Chopdar A. Fundus fluorescein angiography Butterworth- Heinemann, Oxford. 1996, pp 57-t Macular Photocoagulation Study Group. Argon laser photocoagulation for neovascular maculopathy: five-year results from randomized clinical trials. Arch Ophthalmol 1991; 109: Macular Photocoagulation Study Group. Persistent and recurrent neovascularization affer laser photocoagulation for subfoveal choroidal neovascularization of age-related macular degeneration. Arch Ophthalmol 1994; 112: Bressler N M, Gills JP. Age-related macular degeneration. 17. Bressler NM, Treatment of age-related macular degeneration with photodynamic therapy (TAO) study group. Photodynamic therapy of subfoveal choroidal neovascularization in age-related macular degeneration with verteporfin. Two-year result of two randomised clinical trials. Tap report 2. Arch Ophthalmol 2001; 119: Hart PM, Chakravarthy U, Bird AC et al. Subfoveal Radiotherapy study. Visual outcomes at 12 and 24 months. Arch Ophthalmol 2002; 120: Age-related eye disease study research group (AER Study). A randomized, placebo-controlled clinical trial of high dose supplementation with vitamin C and E, beta-carotene and zinc for age-related macular degeneration and vision loss. Arch Ophthalmol 2001; 119: Chopdar et al. Age-related macular degeneration. BMJ, 2003; 326: Richer S. ARMD-pilot (tase series) environmental intervention data. J Am Optom Assoc 1999; 70: Massacesi AL, Faletra R, Gerosa F et al. The effect of oral supplementation of macular carotenoids, lutein and zeaxabthin on the prevention of age-related macular degeneration in an 18-month follow-up study. Poster presentation at ARVO Fort Lauderdale, FL, US, April 29-May 4, Available at 23. Ruffolo JJ Jr, Ham WT Jr, Mueller HA, Millen JE, Photochemical lesions in the primate retina under conditions of elevated blond oxygen. Invest Ophihalmol Uis Sci 1984; 25: Beatty S, Mary IJ, Hanson DB et al, Macular pigment and risk for AMD in subjects from a Northern European population. Invest Ophthalmol Vis Sci 2001; 42: Hammond BR, Caruso-Avery M. Macular pigment optical density in a Southwestern sample. Invest Ophthalmol Uis Sci 2000; 41: Schalch W. Dayhaw-Barker P. Barker SM II. The carotenoids of the human retina. In: Taylor HA, ed. Nutritional and environmental nfluences on vision. Bota Raton, CRC Press, 1999, pp Malinow MR, Feeney-Burns L, Peterson LH et al. Diet related macular anomalies in monkeys. Ivest Ophthalmol Uis Sci 1980; 19: Seddon JM, Ajani UA, Sperduto RD et al. Dietry carotenoids, vitimins A, C and E, and advanced age-related macular degeneration. Eye Disease Case-Control Study Group. JÁMA 1994; 272: Richer S. ARMD- pilot (tase series) environmental intervention data. J Am Optom Assoc 1999; 70: Richer SP, Stiles W, Statkute L, Pei KY, Frankowski J, Nyland J, Pulido J and Rudy D. The Lutein Antioxidant Supplementation Trial (LAST), ARVO Zdroj: Update Supplement. Update Education 2003; May 2003: 2-7 AMRESH CHOPDAR FRCSED FRCOPHTH, KONZULTUJÍCÍ OFTALMOLOG V EAST SURREY HOSPITAL V REDHILL KOMENTÁØ Z. Dubská oční klinika VFN a l. LF UK v Praze, přednosta doc. MUDr. M. Filipec, DrSc. katedra oftalmologie IPVZ v Praze, přednostka prof. MUDr. J. Boguszaková, DrSc. Autor vyčerpávajícím způsobem zpracovává téma věkem podmíněné makulární degenerace. Uvádí výskyt onemocnění v populaci se zaměřením na Velkou Británii, přibližuje anatomii a fyziologii makuly. Popisuje rysy suché a vlhké formy degenerace. Pozornost věnuje obecným rizikovým faktorům, jako je hypertenze, kouření a pozitivní rodinná anamnéza, ale i lokálním rizikovým faktorům pro vznik vlhké VPMD. Upozorňuje na hlavní subjektivní příznaky obou forem: plíživý postup onemocnění u suché formy a náhlý vznik a rychlý pokles zrakové funkce u formy vlhké. Připomíná, kdy je třeba nemocného poslat k odborníkovi: zodpovědnost neleží jen na očních lékařích v terénu. Pomoci může i praktický lékař, který při poruše centrální zrakové funkce co nejdříve pošle nemocného na specializované pracoviště. Včasná léčba může v indikovaných případech omezit ztrátu zraku. K základním vyšetřovacím metodám patří především fluorescenční (FA) a indocyaninová angiografie (ICGA). Terapii VPMD dělí autor na dvě skupiny: 1. již ověřenou laserovou léčbu pomocí termální laserové fotokoagulace extra a juxtafoveálních membrán a na léčení subfoveálních chorioideálních neovaskulárních membrán transpupilární termoterapií a fotodynamickou terapií 2. potenciálně prospěšnou radioterapii, submakulární chirurgii, makulární translokace a celou problematiku potravinových doplňků a úlohu mikroživin v prevenci a léčbě VPMD. Probíhají výzkumy zabývající se inhibicí růstového faktoru, transplantací retinálního pigmentového epitelu (RPE), genovou terapií, čipovou technologií. ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/

7 V závěru autor rozvádí poznatky o luteinu a vysvětluje mechaismus jeho působení. Lutein jako antioxidační látka chrání buňky před škodlivými účinky volných radikálů. Je doporučována jeho spotřeba alespoň v dávce 6 mg denně. JAK JE TO S VPMD U NÁS? Je třeba zdůraznit, že v našich podmínkách je VPMD věnována mimořádná pozornost. Znovu připomeňme, že toto onemocnění je nejčastější příčinou slepoty v civilizovaném světě. Vyskytuje se u 10 % populace starší 60 let. S prodlužováním věku počet nemocných roste. Vzniká tak zdravotně ekonomický problém s nutností hledání účinné léčby a prevence. U našich nemocných s VPMD provádíme vždy kompletní oftalmologické vyšetření se zaměřením na rodinnou anamnézu, osobní anamnézu, celkový stav nemocného, následuje funkční a morfologické vyšetření. Zrakovou ostrost (ZO) vyšetřujeme do dálky i do blízka. Klademe důraz na význam sebekontroly jedince sledováním Amslerovy mřížky: je možné zjistit i drobné změny ve vidění vyvolané vlhkou formou VPMD. Monokulárně, s brýlemi na čtení je třeba zaostřit na tečku v centru mřížky a hodnotit eventuelní nerovnosti čar, velikosti čtverců, odbarvení plochy apod. V případě změn je třeba co nejdříve konzultovat očního lékaře. Nejlepší pohled na makulu poskytuje kontaktní čočka zadního pólu, Goldmannova čočka (94D). Má vynikající optiku, poskytuje desetinásobné zvětšení. V diagnostice VPMD na našich pracovištích rutinně užíváme metodiky FA, která rozliší klasické a skryté chorioideální neovaskularizace, v některých zařízeních lze pomocí indocyaninové zeleně (C40 H47 N2 O6 S2 Na) zviditelnit chorioideální cévy díky velké molekule barviva a jeho vysoké vazbě na plasmatické proteiny (98%). ICGA je velmi cennou metodou k vyšetření chorob chorioidey, jejich morfologie a vývoje, a to zvl. chorioideálních neovaskularizací (CHNV) a zvl. u VPMD. Zobrazení složitějších angiografických vyšetření si vyžádalo dokonalejší technické vybavení ve formě kamer s digitálním systémem a skenovacích laserových oftalmoskopů. Laserová oftalmoskopie poskytuje nové možnosti vyšetření očního pozadí. Pro studium a hodnocení makulárních onemocnění s úspěchem využíváme techniky optické koherentní tomografie (OKT OCT), která je v principu podobná běžné echografii, ale využívá optických vlnových délek: pomáhá vyšetřit vitreoretinální rozhraní, patologické změny struktur sítnice velmi citlivě zachycuje oblasti makulárního edému v průběhu léčení je doporučována pro studium a hodnocení makulárních onemocnění. VPMD léčíme nechirurgicky a chirurgicky. Způsoby nechirurgické terapie lze dále rozdělit: A. Nechirurgická léčba VPMD 1. Laserová koagulace extra a juxtafoveálním CHNV 2. Terapie subfoveálních CHNV a) transpupilární termoterapií /TTT/ b) fotodynamickou terapií /PDT/ c) radioterapií 3. Podpůrná medikamentózní léčba K šetrnému ošetření makuly jsou určeny nové lasery: žlutozelený, žlutý a diodový (o vlnové délce 488 až 810 nm, s absorpcí v RPE až cévnatce, tepelná nekróza nastává při 50 C). Značný pokrok v terapii VPMD přinesla laserová fotokoagulace (FK) juxtafoveálních a extrafoveálních chorioideálních neovaskularizcí, které je třeba souvisle pokrýt bělavými koagulačními stopami od neuroretiny po CHNV. Tento postup však nemocnému se subfoveální CHNV přináší okamžitý pokles zrakové ostrosti. VPMD je nejčastější příčinou CHNV. Naším cílem je zabránit okamžitému a těžkému poklesu ZO a selektivně léčit subfoveální CHNV v postižené tkáni s minimálním poškozením retiny. Nové techniky usilují o zachování, ale i zlepšení centrálního vidění. Naději v léčbě CHNV u VPMD přináší transpupilární termoterapi (TTT) a fotodynamická terapie (PDT). Využívají diodových laserů s radiací v červené a infračervené části spektra o vlnové délce nm, Podprahová koagulce nezpůsobuje viditelné stopy a má minimální vliv na zrakovou ostrost. Transpupilární termoterapií lze ošetřit především subfoveální okultní neovaskularizace. Podstatou léčby je hypertermie, nikoli koagulace. Podprahová laserová koagulace nepoškozuje perfuzi. Novotvořené cévy se uzavírají mírným zvýšením teploty (hypertermií). Záření modifikovaného infračerveného diodového laseru (810 nm) kontinuálně aplikované po dobu 60 sekund vyvolává v cílové tkáni teplotu do 44 C. Velikost stopy se v praxi pohybuje od 1,2 do 3 mm, potřebná energie od 320 do 800 mw. Infračervené paprsky diodového laseru mají vlnovou délku 700 až 900 nm a jsou absorbovány melaninem. TTT šetří průhledné struktury včetně sítnice. Je 60 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/2003

8 to fotodynamická terapie (PDT) s Verteporfinem Visudynem jako fotosenzitiní látkou, která, jak se ukázalo, dosáhne okluze CHNV, někdy dočasné, bez poklesu ZO, a je-li třeba, umožní opakované léčení. Žádoucí terapeutický mechanismus spočívá ve fotosenzitivními látkami navozené fotochemické destrukci novotvořených endoteliálních buněk s následnou selektivní okluzí NV struktury. U nás je prakticky používán derivát porfyrinu Verteporfin (Visudyne) aplikovaný po dobu 83 vteřin. Visudynová fotodynamická terapie představuje tč. nejméně invazivní způsob léčby subfoveálních neovaskulárních membrán. V indikovaných případech je v pravém slova smyslu nadějí pro nemocné různého věku, nejen s VPMD, a s překvapivým spektrem nálezů. V naší republice jsou v současné době 4 pracoviště s možností fotodynamické terapie: v Praze je to oční klinika FN Královské Vinohrady, naše pracoviště ve VFN, dále oční klinika v Olomouci a Brně. Radioterapie může mít příznivý vliv na vývoj izolovaných okultních subfoveálních membrán, je však riziko vzniku ionizační retinopatie. Uvedené léčebné postupy je možno kombinovat. Tč. není známa prevence vývoje atrofické či NV formy VPMD. Pro studium prevence a terapie VPMD má význam hemodynamický model patogeneze VPMD. VPMD se zdá být cévní poruchou. Podle hypotézy je porucha chorioideální cirkulace způsobena zpevněním očních tkání zhoršením cirkulace věkem a složením stravy. Roli při vzniku VPMD mohou hrát: hypertenze, kouření či kardiovaskulární choroby. Slibnou se zdá možnost užití lokálně podaných vazodilatancií ke snížení chorioideální rezistence, a tím zvýšení chorioideální perfuze u atrofické VPMD a poklesu chorioideálního tlaku u exsudativní VPMD. Neexistuje dostupná forma léčby suché formy VPMD. Klademe však důraz na význam pohovoru s nemocným. Důležité je sledování ZO a Amslerovy mřížky. Teoreticky podpůrný význam v prevenci a léčení VPMD mají látky s antioxidačními schopnostmi (C a E-vitamin, beta karoten, glutathion). Volné kyslíkové radikály uvolněné expozicí světlem by měly způsobovat poškození RPE a zevní vrstvy sítnice. Se a Zn jsou kofaktory usnadňující činnost antioxidačních enzymů. Základní výzkum usiluje o odhalení příčin onemocnění sítnice a cévnatky. Zabývá se možnostmi stabilizace, reparace, způsobů léčby ischemie či ovlivnění novotvorby. Etiopatogenetické mechanismy VPMD jsou multifaktoriální, a ne zcela objasněné. V tomto smyslu jsou kladeny naděje do rezerv v medikamentózní terapii. Je zkoumána morfologie a funkce buněk RPE, BM, složení drúz, je posuzována úloha lipidů, proteinů a genových mutací při vzniku VPMD. Neustává zájem o příčiny a mechanismus vzniku neovaskularizací. Chirurgické řešení CHNV se stalo alternativou laserové destrukce u VPMD a má velmi omezené indikace. Submakulární výkon je nejvíce indikován u zřetelně ohraničených CHNV lokalizovaných v optimálním případě nad vrstvou RPE, které se angiograficky manifestují v časné a v fázi. I u pacientů s rozsáhlým defektem subfoveálního RPE se může dostavit zlepšení vízu vzhledem k resorpci exsudativního odchlípení sítnice. pacientů má během 8 měsíců recidivu CHNV. Hledají se léky blokující angiogenezi, a zlepšující tak dlouhodobou úspěšnost Až 1 /3 submakulárních operací a skýtající dokonce naději na konzervatívní léčbu CHNV. Zkoumáním účinnosti takové látky po aplikaci do sklivce byla pověřena i oční kllinika FN Královské Vinohrady. Lze tedy uzavřít, že pouze vybraným nemocným s VPMD může operace makuly přinést zlepšení zraku. Dle názoru chirurgů mají operované oči lepší prognózu ve srovnání s pouhým sledováním, jejich snahy však narážejí na potíže s atrofií RPE a choriocapilaris. Naděje do budoucna nabízí transplantace RPE. ZÁVÌR I naši oftalmologové se zapojili do boje s VPMD. Nové naděje všichni vidí v možnostech nalezení nové účinné medikamentózní terapie VPMD na základě experimentálních studií na molekulární úrovni, nejlépe však v nalezení způsobu prevence tohoto závažného onemocnění. LITERATURA l. Berger JF, Fine SL, Maguire MG. Age Related Macular Degeneration. Mosby Fišer I, Šach J. Trendy soudobé oftalmologie: Operace makulární degenerace podmíněné věkem. Praha, Galén 2000, sv. 1: Karel I. Kompendium očního lékařství: Onemocnění sítnice. Praha, Grada 1997: Souček P, Boguszaková J, Cihelková I. Věkem podmíněná makulární degenerace. Informace pro pacienty. Zeiss, Novartis Ophatalmics, Makulární centrum oční kliniky FNKV, Praha, Regillo CD, Brown GC, Flynn HW. New York, Vitreoretinal Diseases The Essentials Thieme Stuttgart Souček P. Trendy soudobé oftalmologie: laserová terapie věkem podmíněné makulární degenerace, poznámky pro klinickou praxi. Galén, Praha, 2000, sv. l: Dubská Z. Je zápas s věkem podmíněnou makulární degenerací úspěšný? Lékařské listy 2000; 46: ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty Diabetická retinopatie Základní informace Ohromně vítám tuto možnost oslovit Vás, pacienty, kteří trpíte cukrovkou. Cukrovka je nemoc, která nebolí a přivede pacienta k lékaři často až po dlouhé době trvání

Více

Věkem podmíněná makulární degenerace

Věkem podmíněná makulární degenerace 68 Věkem podmíněná makulární degenerace Helena Štrofová 1, 2, Karel Sedláček 1, Alena Jarošová 1, Zora Dubská 3 1 Oční oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha 2 Dopravní zdravotnictví, a.s. Praha, oční ambulance

Více

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

Medicína Trendy zdraví

Medicína Trendy zdraví Stránka č. 1 z 5 Medicína Trendy zdraví o nás Medicína Kosmetika Domácnost Rodina Přírodní léčba Výživa a gastronomie Sport a wellness Poradna HLEDEJ» Nejčtenější Rotaviry mají na svědomí průjem a zvracení

Více

XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN

XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN OS ČLK Ústí nad Labem Oční klinika UJEP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní, a. s. za organizační spolupráce BOS. org s. r. o. pořádají XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN 16. října

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Problematika věkem podmíněné makulární degenerace a současné možnosti její léčby se zaměřením na biologickou terapii

Problematika věkem podmíněné makulární degenerace a současné možnosti její léčby se zaměřením na biologickou terapii 125 Problematika věkem podmíněné makulární degenerace a současné možnosti její léčby se zaměřením na biologickou terapii Zora Dubská Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Oční klinika 1. LF

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

Nejrychlejší Fotokoagulátor

Nejrychlejší Fotokoagulátor Nejrychlejší Fotokoagulátor VALON 5G BEZ KOMPROMISŮ NOVÝ DESIGN - Dostupný, Všestranný a s Vylepšenou Technologií Nový 5G fotokoagulátor je kompaktní, snadno přemístitelný a navržený tak, aby vyhovoval

Více

Vědecké monografie 1. CIHELKOVÁ, I. a SOUČEK, P. Atlas makulárních chorob. Atlas of macular diseases. 1. vydání. Praha: Galén/Karolinum, 2005. 521 s.

Vědecké monografie 1. CIHELKOVÁ, I. a SOUČEK, P. Atlas makulárních chorob. Atlas of macular diseases. 1. vydání. Praha: Galén/Karolinum, 2005. 521 s. Publikační činnost Vědecké monografie 1. CIHELKOVÁ, I. a SOUČEK, P. Atlas makulárních chorob. Atlas of macular diseases. 1. vydání. Praha: Galén/Karolinum, 2005. 521 s. Kapitoly v zahraničních monografiích

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY VYBRANÉ MAKULÁRNÍ DEGENERACE A JEJICH VYŠETŘENÍ Bakalářská práce VYPRACOVALA: Ilona Vrlíková Obor 5345R008 Optometrie Studijní rok

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Presbyopie Praktická příručka pro asistenty

Presbyopie Praktická příručka pro asistenty Presbyopie Praktická příručka pro asistenty Co je presbyopie? Presbyopie je snížená schopnost vidět ostře na blízké vzdálenosti z důvodu změn v oku, k nimž dochází s věkem. U mladého zdravého oka je čočka,

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Video mikroskopická jednotka VMU

Video mikroskopická jednotka VMU Video mikroskopická jednotka VMU Série 378 VMU je kompaktní, lehká a snadno instalovatelná mikroskopická jednotka pro monitorování CCD kamerou v polovodičových zařízení. Mezi základní rysy optického systému

Více

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková Pacient s hemofilií Radomíra Hrdličková Hemofilie Vrozené krvácivé onemocnění (Genetická porucha sekundární hemostázy) Hemofilie A - deficit koagulačního faktoru VIII Hemofilie B - deficit koagulačního

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Klinická studie domácího použití LD/LED přístroje : Hair JETT. Nemocnice Bundang při Národní univerzotě v Soulu. CHANG-HUN HUH, MD, PhD.

Klinická studie domácího použití LD/LED přístroje : Hair JETT. Nemocnice Bundang při Národní univerzotě v Soulu. CHANG-HUN HUH, MD, PhD. Klinická studie domácího použití LD/LED přístroje : Hair JETT Nemocnice Bundang při Národní univerzotě v Soulu. CHANG-HUN HUH, MD, PhD. Léčba Androgenní Alopecie Chemická léčba: Orální podávání Finasteridu

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

DOKUMENTACE PRO INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA

DOKUMENTACE PRO INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA Hospitalizace K hospitalizaci se dostavte v určený den, s sebou vezměte předoperační vyšetření, které by nemělo být starší 14 dnů, toaletní potřeby, věci pro osobní potřebu a doklady včetně průkazu pojištěnce.

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Identifikace potřeb pacienta

Identifikace potřeb pacienta Identifikace potřeb pacienta 1 Cíle porady pracovníků Vysvětlit složky produktových potřeb pacienta Vytvořit proces, který budeme v naší praxi používat k identifikaci produktové potřeby pacientů, abychom

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Reichert a Canon V dnešnom čísle nájdete PERIMETR M700. office@sk.cmi.sk - office@cz.cmi.sk www.cmi.sk 1/2003 BEZKONTAKTNÉ TONOMETRE

Reichert a Canon V dnešnom čísle nájdete PERIMETR M700. office@sk.cmi.sk - office@cz.cmi.sk www.cmi.sk 1/2003 BEZKONTAKTNÉ TONOMETRE 1/2003 office@sk.cmi.sk - office@cz.cmi.sk www.cmi.sk TRANSPUPILÁRNÍ TERMOTERAPIE U exudativní věkem podmíněné makulární degenerace. Neovaskulárních membrán mezi ostatními léčebnými postupy OPTIKON 2000

Více

UV záření, expozice, ochrana. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ

UV záření, expozice, ochrana. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ UV záření, expozice, ochrana MUDr Ariana Lajčíková,, CSc. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ UVA 400 320 nm - solária, terapeutické ozařovače - ze Slunce proniká na zemský povrch,

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Fotoomlazení. Viofor JPS System. LED terapie. pro krásu i zdraví

Fotoomlazení. Viofor JPS System. LED terapie. pro krásu i zdraví Fotoomlazení LED terapie pro krásu i zdraví Viofor JPS System MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT R VIOFOR JPS SYSTEM pozitivně působí napovrchové, střední i hluboké vrstvy tkání. Buněčné terapie zlepšuje: okysličení

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M.

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc Úvodem -vzácná jednotka i pro patologa Statistika Ústavu klinické a

Více

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady Aktuální dostupnost léků v ČR a SR CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 2.9.2006 Poděbrady I. OBECNÁ DOPORUČENÍ,

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více