ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Fakulta životního prostředí. Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Fakulta životního prostředí. Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování"

Transkript

1 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování MOŽNOSTI VYUŽITÍ PROGRAMU ARCGIS V HYDROLOGII Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jana Ředinová Konzultant: Ing. Vítězslav Moudrý Vypracovala: Alena Stibalová 2009

2 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila pouze literární prameny, které jsou uvedeny v seznamu literatury. V Praze dne Stibalová Alena

3 Ráda bych poděkovala vedoucí práce Ing. Janě Ředinové a konzultantovi práce Ing. Vítězslavu Moudrému za cenné rady při zpracování této práce.

4 ABSTRAKT Tato práce se zabývala možnostmi využití programu ArcGIS v hydrologii. Součástí práce byla i stručná charakteristika geoinformačních systémů. Práce je koncipována jako návod pro vykreslení povodí a zjištění charakteristik vodního toku a výškových charakteristik povodí se stručnou definicí používaných funkcí. Byla provedena hydrologická analýza povodí pomocí dvou extenzí programu ArcGIS Spatial Analyst s nástroji Hydrology a extenzí pro hydrologické modelování ArcHydro na konkrétním povodí Smědé s uzávěrovým profilem Bílý Potok v Jizerských horách. Na závěr byly použité extenze porovnány podle získaných výsledků a podle srozumitelnosti aplikace pro uživatele. Výsledky jednotlivých analýz jsou srovnatelné pro obě dvě extenze, ale z hlediska srozumitelnosti a použitelnosti byla lépe hodnocena extenze ArcHydro. Klíčová slova: ArcHydro, Spatial Analyst Hydrology, vykreslení povodí ABSTRACT This work is about possibilities of use of ArcGIS software in hydrology. It contains short characterization of geographical information systems too. The work is written as instruction for watershed delineation and for determination of water flow, surface and elevation characteristics. It includes short descriptions of used tools and functions. Two extensions of software ArcGIS Spatial Analyst with tools Hydrology and extension ArcHydro for hydrological modeling were used for hydrological analyze of Smědá watershed with Bílý Potok outlet in Jizera mountains. The results of two used ArcGIS extensions were compared. Extension ArcHydro is more user friendly and has more hydrological funcions. Keywords: ArcHydro, Spatial Analyst Hydrology, watershed delineation

5 OBSAH 1. ÚVOD LITERÁRNÍ REŠERŠE GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Využití geografických informačních systémů Prostorová data Možnosti zobrazení prostorových dat v GIS Vektorová data Rastrová data GIS SOFTWARE GRASS IDRISI DEMETERR ArcGIS GIS A HYDROLOGICKÉ MODELY Klasifikace modelů Propojení GIS a hydrologických modelů NADSTAVBY ARCGIS VYUŽITELNÉ PRO HYDROLOGII ArcGIS Spatial Analyst ArcGIS 3D Analyst ArcHydro ArcHydro Data Model ArcHydro Tools HYDROLOGICKÁ ANALÝZA POVODÍ S VYUŽITÍM ARCGIS - SPATIAL ANALYST Interpolační metody Interpolace z bodových dat Interpolace z liniových dat Vykreslení povodí Odstranění bezodtokých oblastí Určení směru odtoku Akumulace vody Identifikace uzávěrového profilu Konečné vykreslení povodí Stanovení charakteristik povodí Charakteristiky vodního toku Charakteristiky terénu Další charakteristiky HYDROLOGICKÁ ANALÝZA POVODÍ S VYUŽITÍM ARCGIS - ARCHYDRO Úprava DEM Prohloubení říčního koryta Vykreslení povodí Odstranění bezodtokých oblastí Určení směru odtoku Akumulace vody Identifikace vodního toku Segmentace rastru vodních toků Odvodňované oblasti povodí Vektorizace odvodňovaných oblastí povodí Vektorizace rastru vodních toků Propojení vektorových odvodňovaných oblastí Identifikace uzávěrového profilu Konečné vykreslení povodí Vykreslení subpovodí Stanovení charakteristik povodí Charakteristiky vodního toku Charakteristiky terénu Další charakteristiky KONKRÉTNÍ PŘÍPADY VYUŽITÍ ARCGIS V HYDROLOGII A PŘÍBUZNÝCH VĚDÁCH Využití ArcGIS pro interpolace Využití ArcGIS pro hydrologické modelování...32

6 3. METODIKA POPIS LOKALITY CHARAKTERISTIKY POVODÍ ArcGIS Spatial Analyst Vytvoření DEM Vykreslení povodí Charakteristiky vodního toku Charakteristiky terénu ArcGIS - ArcHydro Vykreslení povodí Charakteristiky vodního toku Charakteristiky terénu VÝSLEDKY DISKUZE ZÁVĚR...48 POUŽITÁ LITERATURA...49 PŘÍLOHY...51

7 Úvod 1. ÚVOD Geografické informační systémy jsou stále více využívaným nástrojem pro usnadnění lidské práce při zpracování geografických dat. S rozvojem počítačové techniky jsou tyto systémy stále vyvíjeny a zlepšovány. S velkým využitím je možné se setkat ve veřejné správě, v oblasti přírodních zdrojů, životního prostředí a zemědělství, při tvorbě inženýrských sítí, jako podpora vzdělání, při řešení dopravy nebo obrany, v oboru kartografie a zdravotnictví. Tato práce je zaměřena na využití geografického informačního systému ArcGIS v oboru hydrologie, který je možné zařadit do oblasti životního prostředí. Existuje mnoho druhů GIS softwarů, ale ne všechny se mohou využívat pro účely hydrologie. Softwary, které se tímto oborem zabývají nebo mají speciální extenze určené pro hydrologické analýzy jsou například ArcGIS s extenzí ArcHydro a extenzí Spatial Analyst s nástroji Hydrology, DEMETERR vytvořený speciálně pro hydrologické modelování, GRASS a Idrisi s nadstavbami pro hydrologické analýzy. Velmi často se tyto softwary využívají pro přípravu vstupních dat pro hydrologické modely a následnou interpretaci výstupních dat hydrologických modelů. Cílem této práce bylo řešení hydrologických analýz v prostředí ArcGIS v nadstavbách Spatial Analyst a ArcHydro pro konkrétní povodí a tyto dvě extenze porovnat z hlediska výstupů a srozumitelnosti aplikace pro uživatele. Práce je rozdělena na tři tématické části. První část práce je zaměřena na obecnou charakteristiku a fungování geoinformačních systémů, charakteristiku hydrologických modelů podle prostorové diskretizace a jejich propojení s GIS. Hlavní část práce je popisem a návodem k hydrologickým analýzám v nadstavbách Spatial Analyst s nástroji Hydrology a Surface a nadstavbou ArcHydro. Při hydrologických analýzách povodí byla řešena témata určování směru odtoku vody podle sklonitosti terénu, generalizace vodní sítě, vykreslování povodí jako základní hydrologické jednotky. Poslední část práce je zaměřena na konkrétní využití hydrologických analýz na povodí Smědé k uzávěrovému profilu Bílý Potok v Jizerských horách. 1

8 Literární rešerše 2. LITERÁRNÍ REŠERŠE 2.1. Geografické informační systémy Geografické informační systémy (GIS) lze dle Rapanta (2002) definovat jako funkční celek vytvořený integrací technických a programových prostředků, dat, pracovních postupů, obsluhy, uživatelů a organizačního kontextu, zaměřený na sběr, ukládání, správu, analýzu, syntézu a prezentaci prostorových dat pro potřeby popisu, analýzy, modelování a simulace okolního světa s cílem získat nové informace potřebné pro racionální správu a využívání tohoto světa. S jednoduchými prostorovými daty může pracovat i mnoho široce používaných počítačových programů, jako jsou databáze, tabulkové procesory, statistické programy, programy pro technické kreslení, ve kterých postačí prohledat záznamy v databázi nebo provést v záznamech jednoduchý výpočet. Výhodou geografických informačních systému je možnost odpovědí na mnohem složitější otázky, které bychom pouhým prohledáváním databáze nevyřešili. GIS může tedy pracovat s údaji o poloze objektů, o jejich vzájemných vztazích a typologii. Zpracované výsledky navíc zobrazuje pomocí přehledných map (ARCDATA 2007) Využití geografických informačních systémů Geografické informační systémy se využívají téměř ve všech oborech lidské činnosti. S velkým využití GIS se můžeme setkat ve veřejné správě (na krajských úřadech, magistrátech, statistických úřadech, ministerstvech, zeměměřičských a katastrálních úřadech, hasičských záchranných sborech atd.), kde slouží pro tvorbu územních plánů, tvorbu informačních systému s mapovými službami, zpracování katastrálních map, tvorbu krizových a povodňových plánů atd. Další oblast, kde je GIS velice hojně využíván je oblast přírodních zdrojů, životního prostředí a zemědělství. Příkladem může být tvorba klimatických map a analýzy sledování klimatu, tvorba geologických map, mapování biotopů, monitoring chráněných živočichů a rostlin, povodňová rizika, evidence vodních toků, modely terénu, modelování hydrologických a erozních procesů v krajině a další. Jinými obory využívající GIS jsou inženýrské sítě, vzdělání, doprava, obrana, kartografie, zdravotnictví a jiné Prostorová data GIS využívá data prostorová (angl. spatial data), která zaznamenávají informace o daném objektu a jeho poloze. Jako synonymum pro prostorová data se používá pojem geodata (z angl. georeferenced data), který je ale spíše synonymem pro geografická data, která jsou druhem dat prostorových a jsou vázána na povrch Země (Rapant 2002). Reálné objekty na zemském povrchu jsou vždy třírozměrné (3D). V prostředí GIS jsou však objekty zjednodušeny neboli generalizovány. 2

9 Literární rešerše Základní entitou vyjádřenou prostorovými daty je tzv. geoobjekt (Krása a kol. 2006) či geoprvek (Rapant 2002) angl. feature, který je charakterizován prostorovými (např. tvar, poloha) a neprostorovými (např. název, pórovitost, hustota) vlastnostmi tzv. atributy. Prostorové a neprostorové informace jsou zaznamenány v atributových tabulkách, které tvoří databáze. Geoobjekty jsou dále již nedělitelnými částmi a podle počtu dimenzí je lze dle Krásy a kol. (2006) a Rapanta (2002) členit na: 0D geoobjekty body, bezrozměrné objekty, definované pouze svou polohou. 1D geoobjekty linie, jednorozměrné objekty, reprezentuje objekty jako řeky, silnice, potrubí, vedení, tedy objekty tak úzké, že je není vhodné reprezentovat plochami nebo také objekty, které nemají definovanou šířku (např.vrstevnice). 2D geoobjekty plochy (polygony), dvojrozměrné objekty, plocha reprezentuje objekty, jejichž hranice uzavírá nějakou homogenní oblast (např. jezera, lesy, zastavěná plocha, atd.). 3D geoobjekty trojrozměrné objekty, objemové, v GIS se používají výjimečně, ve specifických případech. Třetí rozměr je v GIS nejčastěji modelován pomocí tzv. digitálního modelu terénu (DMT, DEM). Někdy se také uvádějí 2,5D geoobjekty bez dna, pouze povrch. Geoobjekty popisující stejné téma se sdružují a ukládají do mapových vrstev (Pechanec 2006). Příklady takových vrstev mohou být vrstvy zobrazující např. vodstvo, silnice, vrstevnice, atd. Každá vrstva je uložena do jednoho datového souboru, který lze používat v několika mapových dokumentech. Tyto vrstvy je možné libovolně nakládat nad sebe (Obr. 1). Ke každé vrstvě přísluší nebo je možné vytvořit metadata neboli popisná data o datech, která obsahují informace o tom kdo, kdy a kde prostorová data vytvořil, jaký mají souřadný systém, rozsah a kvalitu, čeho se týkají a k jakému slouží účelu atd. Obr. 1 Příklady digitálních prostorových vrstev v prostředí GIS (ARCDATA 2007). 3

10 Literární rešerše Možnosti zobrazení prostorových dat v GIS Prostorová data tvořící jednotlivé vrstvy mohou být zobrazena pomocí vektorových nebo rastrových dat Vektorová data Vektorová data umožňují vyjádřit prvky na zemském povrchu pomocí bodů, linií a polygonů. Používají se při vyjádření hranic parcel, trasy silnice či řeky nebo budovy. Typy souborů, které uchovávají vektorová data jsou shp (spolu se soubory shx a dbf), dxf, dgn a jiné (Rapant 2006) Rastrová data Rastrová data zobrazují obraz zemského povrchu pomocí informací obsažených v pravidelných buňkách = pixelech (picture elements nebo cells), které rastr tvoří. Příkladem rastrových dat jsou letecké fotografie, družicové snímky nebo naskenované mapy. Každá buňka rastru nese své informace, což umožňuje složitější operace s rastrem tzv. analýzy. Soubory, ve kterých jsou rastrová data uložena, mohou být různých typů jsou např. tiff, bmp, jpg, ras, cit a jiné (Rapant 2006). Rastrové buňky (cells) mohou mít různé tvary (Obr. 2), avšak nejpoužívanější je čtvercová. Obr. 2 Různé tvary rastrových buněk ( Rapant 2002). Obr. 3 Ukázka změny rozlišení DMT, postihnutelných detailů a objemové náročnosti (Krása a kol. 2006). Rast může být prezentován v různém rozlišení. Podle Krásy a kol. (2006) ale nemůže být daný jev prezentován v příliš velkém a detailním rozlišení, protože s větším rozlišením 4

11 Literární rešerše roste i objemová náročnost datového souboru. Na druhou stranu však při příliš malém rozlišení nedochází k žádoucímu modelování a prezentaci sledovaného jevu (viz Obr. 3) GIS software Existuje mnoho GIS softwarů a to jak komerčních tak i volně šířitelných. V této kapitole jsou uvedeny stručné charakteristiky vybraných softwarů, které umožňují provádění hydrologických analýz nebo hydrologické modelování. Detailněji je popsán software ArcGIS, protože má speciální extenzi ArcHydro pro hydrologické analýzy, která byla využívaná v rámci této práce GRASS GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) je software publikovaný pod licencí GNU General Public License (GNU GPL). Software je volně ke stažení na GRASS byl vyvíjen od roku 1982 U.S. Army Corps of Enginneer/CERL (Construction Engineering Research Lab) pro vojenské účely. Současná verze je ideální pro plánování krajiny a inženýrsko-technické použití. Umožňuje provádět prostorové analýzy - vytvářet modely srážek a povrchových odtoků, počítání drah povrchových odtoků, šetření stability svahů a mnoho dalších. GRASS obsahuje rovněž soubor modelů z oblasti hydrologických modelů a analýz. Jedná se mimo jiné o vymezení povodí, počítání SCS CN křivek, analýzy povodňových vln a využití různých modulů pro kompletní simulaci povrchového odtoku z daného území. Další moduly mohou vytvářet diagramy a statistiky k modelovaným a kalibrovaným datům (Neteler 2003) IDRISI IDRISI je rastrově orientovaný programový systém rozvíjený univerzitním týmem Clark University ve Worcestru v Massachusetts. Více informací lze nalézt na IDRISI byl zpočátku volně dostupný program, který sloužil pro výuku GIS na univerzitách, ale nyní je už komerčním GIS programem. Obchodní zastoupení pro Českou republiku zajišťuje firma Aquion s.r.o. Od ledna 2009 existuje nová verze nazývaná jako IDRISI Taiga. Verze IDRISI Andes nabízí topologické a hydrologické funkce, které jsou součástí palety nástrojů pro analýzu povrchu. Obsahuje mnoho funkcí pro interpolace, geostatistiku, pro výpočet topologických charakteristik. IDRISI také umožňuje provádět analýzy srážkoodtokových procesů, modelování potencionální eroze, vymezení povodí i modelování povodní a jejich předpovědi (Mašková 2008, Clark Labs 2008). 5

12 Literární rešerše DEMETERR DEMETERR je nový software pro hydrologické modelování, který vytvořil Vojtěch Barták v roce 2008 jako součást své diplomové práce na České zemědělské univerzitě (ČZU) v Praze. Program v současné době není volně ani komerčně dostupný, zatím by měl sloužit pro výuku na ČZU v Praze. Název programu DEMETERR je zkratkou z angl. Digital Elevation Models Elementary TERRain analysis. Program nevyžaduje instalaci, ale je vytvořen jako spustitelná *.exe aplikace, která pracuje pod operačním systémem Windows 2000 a novějšími verzemi Windows (včetně Windows Vista). Vstupní data musí být ve formátu textové matice čísel v ANSII kódování, neboli souboru s příponou.txt, který obsahuje číselné hodnoty elevací. Program umožňuje prohlížet a upravovat grafické výstupy z řešených úloh, ukládat obrázky a výstupní textové soubory. Pro řešení úloh je možné využívat většího množství algoritmů, což následně umožňuje porovnání výsledků. (Barták 2008). Toto je velký rozdíl např. oproti softwaru ArcGIS, kde není možné volit algoritmy výpočtů jednotlivých funkcí a uživatel je odkázán pouze na jeden výsledek analýzy. DEMETERR vyžaduje po načtení vstupních dat provést tzv. úvodní scan, který slouží k shromáždění informací o načteném digitálním elevačním modelu, nalezení a vytvoření seznamu plošin a depresí a vytvoření základní podkladové vrstvy OriginalDEM a až poté lze řešit jednotlivé úlohy. DEMETERR řeší ošetřování depresí a plošin, charakteristiky terénu (sklon, orientace svahu, vertikální zakřivení), simulaci povrchového odtoku a akumulaci odtoku, topografický index, ohraničení povodí, extrakci říční sítě. Výstupem z jednotlivých úloh jsou vrstvy, které lze zobrazovat a popřípadě použít jako vstupní data do dalších úloh. DEMETERR pracuje se čtyřmi základními typy vrstev - podkladová vrstva (Background Layer), vrstva směrů odtoku (Flow Directions Layer), vrstva hranic povodí (Catchment Boundaries Layer), vrstva říční sítě (Channel Network Layer) ArcGIS ArcGIS je geografický informační systém nabízený firmou ESRI (Environmental System Research Institute), která vznikla v roce 1969 v Kalifornii. Tato firma je předním producentem geografických informačních systému a mapového softwaru. Poskytuje řadu produktů, které jsou vhodné pro zobrazování, analyzování a správu geografických dat. Informace o této firmě a jejích produktech jsou dostupné na Výhradním distributorem GIS ESRI pro Českou republiku je společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o., která má proto množství referencí ve veřejné správě (ministerstva, kraje, města, obce) a v celé řadě dalších soukromých i státních organizací. Více informací o této společnosti je dostupných na ArcGIS 9.x je nejnovější řadou softwaru ArcGIS a patří do kategorie ArcGIS Desktop. 6

13 Literární rešerše Do kategorie ArcGIS Desktop spadají produkty ArcView, ArcEditor, ArcInfo a volně dostupný prohlížeč publikovaných map ArcReader. Každý z těchto produktů splňuje různou úroveň funkcionality, a tak lze vybrat produkt, který bude uživateli nejvíce vyhovovat (ARCDATA 2007). ArcView je první ze tří úrovní řady ArcGIS Desktop, který je silným nástrojem pro tvorbu map a zpráv a získávání informací z map pomocí mapových analýz. ArcEditor je pracovním nástrojem pro automatizaci a shromažďování GIS dat určenou pro tvorbu a správu dat ve formátu geodatabáze, shapefile a dalších. ArcInfo je ze všech produktů nejobsáhlejší, který má nejvíce funkcí a nabízí všechny možnosti jako ArcView a ArcEditor. Navíc obsahuje kompletní sadu nástrojů v aplikaci ArcToolbox, která umožňuje pokročilé zpracování prostorových dat. Všechny produkty řady ArcGIS Desktop jsou tvořeny dvěma částmi ArcCatalog a ArcMap. ArcCatalog slouží k organizování a uspořádání dat v prostředí GIS. Navíc ještě umožňuje zobrazit náhled dat. ArcMap slouží k prohlížení a editaci geografických dat a umožňuje vytváření map, grafů, projektů a zpráv. ArcGIS pracuje s daty různých formátů. Pro mapové modely využívá vektorová data, rastrová data a TIN model (Triangulated Irregular Network) a pro zobrazení prvků vektorových dat používá coverage, shapefile a geodatabase GIS a hydrologické modely S častým využitím softwaru GIS se lze setkat při přípravě dat (tzv. preprocessing) pro hydrologické modely a při následném zpracování dat z modelů (tzv. postprocessing) např. ve formě přehledných map. Hydrologické a hydrodynamické modely se v dnešní době velmi rychle vyvíjejí společně se zlepšující se moderní výpočetní technikou. K tomu aby mohly modely pracovat a simulovat daný jev, je potřeba zpracovat velké množství prostorových dat. Právě k tomu jsou vhodné geografické informační systémy, které mohou provést i následnou vizualizaci vypočtených hodnot z modelů (Jeníček a Němečková 2007). Z toho důvodu je v následujících kapitolách uvedena základní klasifikace modelů, možné propojení GIS a hydrologických modelů a stručné charakteristiky vybraných modelů Klasifikace modelů Cílem matematického modelování hydrologických procesů je vyjádření časové a mnohdy i prostorové závislosti určitých veličin, charakterizujících hydrologický režim modelovaného objektu, tj. v našem případě povodí, nebo jeho části (Kovář 1990). Vodohospodáři vnímají modelování hydrologických procesů jako prostředek numerické simulace srážko-odtokového procesu (Daňhelka a kol. 2003). Matematické modely používané v hydrologii můžeme rozlišit různými způsoby. Daňhelka (2007) rozděluje modely podle prostorové diskretizace na: 7

14 Literární rešerše Lumped modely V těchto modelech, kterým se také říká modely celistvé, jsou parametry a vstupy pro celou simulovanou oblast vyjádřeny jednou reprezentativní hodnotou. Modely jsou velice zjednodušené a tím nerespektují plošnou variabilitu dané oblasti. Tyto modely jsou nenáročné na vstupní data a jsou stabilnější ve výpočtech, proto se nestávají tak často velké chyby a nebo je snadnější je najít. Pro výpočty jsou využívány jednoduché diferenciální rovnice v rozměrech 0D. Nevýhodou je však, že jsou použitelné pro omezenou rozlohu povodí a bez vlivů člověka a dalších komplikujících faktorů. Tyto modely jsou snadněji aplikovatelné a jsou proto tedy nejčastěji používanými modely. Distribuované modely Distribuované modely člení povodí na určitý počet pravidelných elementů (částí), které tvoří čtvercovou nebo trojúhelníkovou síť. Čtvercové části nazýváme tzv. gridy. Výhodami těchto modelů jsou vystižení prostorové variability hydrologických a meteorologických vstupů, vystižení prostorové variability charakteristik povodí (např. reliéf, vegetační pokryv, charakteristika půd). Naopak nevýhodami je datová náročnost modelu a složitost, časová náročnost v případě komplikovaných modelů a velkých povodí. Výpočty jsou prováděny pomocí parciálních diferenciálních rovnicích v rozměrech 1D, 2D a zřídka 3D. Semidistribuované modely Tyto modely se snaží eliminovat nevýhody předešlých modelů, a to datovou náročnost u distribuovaných modelů a přílišnou schematizaci u celistvých modelů. Semidistribuované modely dělí zájmovou oblast (povodí) na dílčí celky, homogenní podoblasti (nejčastěji subpovodí nebo výškové zóny). Tyto modely by měly být dostatečně jednoduché a zároveň by měly dostatečně vystihovat realitu Propojení GIS a hydrologických modelů Podle Sui a Maggio (1999) existují v současné době čtyři hlavní možnosti propojení GIS a hydrologických modelů (viz Obr. 4). Zahrnutí GIS do hydrologického modelu Prvním případem je zahrnutí GIS přímo do hydrologického modelu, což umožňuje přímo v prostředí modelu zpracovávat prostorová data. Toto propojení přináší výhodu v tom, že uživatel není omezen odlišnými formáty jednotlivých systémů. Ale nevýhodou může být nekompatibilita s ostatním GIS softwary. Příkladem je programový systém WMS (Watershed Modeling System), který vznikl jako samostatně se vyvíjející větev modelu HEC-1 a který v sobě integruje nástroje pro prea postprocessing prostorových dat (Jeníček a Němečková 2007). WMS využívá vstupní data vytvořená z DEM zájmového území v podobě fyzicko-geografických charakteristik povodí. Tímto způsobem získává model charakteristické rysy GIS, jako podpory distribuovaného hydrologického modelu (Daňhelka a kol. 2003). WMS je systém pro nejrůznější hydrologické výpočty zaměřený na přípravu dat pro některé podporované srážko-odtokové 8

15 Literární rešerše modely, které jsou jako vnější procedury systémem spuštěny. Možnosti využití prostředků GIS v rámci systému WMS se stále rozšiřují, v nejnovější verzi je podporován ArcGIS pomocí rozhraní ArcObject. (Kulasová a kol. 2004). Systém je komerční, ale jeho omezenou verzi je možné stáhnout na internetové adrese: Obr.4 Čtyři druhy propojení GIS a hydrologických modelů - (a) zahrnutí GIS do hydrologického modelu, (b) zapojení hydrologického modelu do GIS, (c) volná vazba a (d) těsná vazba (Sui a Maggio 1999). Zapojení hydrologického modelu do GIS Druhý případ je přesně opačný a to tak, že hydrologický model je zapojen do GIS. Toto propojení, kdy celý výpočetní proces probíhá v rámci GIS není výhodné. Příkladem je model SWAT (Soil and Water Assessment Tool). Model SWAT má několik verzí propojení se softwarem ArcGIS ArcSWAT 1.0 pro ArcGIS 9.1, nebo novější verze ArcSWAT pro ArcGIS 9.2, nejnovější verze ArcSWAT pro ArcGIS 9.3 bude k dispozici během roku Model je volně ke stažení na Volná vazba Dalším typem propojení, který je nejčastěji využíván je tzv. volná vazba mezi GIS a modelem. Tento typ vazby nevyžaduje žádné programové propojení mezi GIS a modelem. V GIS jsou data zpracována a přenesena do modelu ve formátu, který daný typ modelu vyžaduje. Nakonec jsou výsledná data z modelu opět přenesena do GIS a zpracována k prezentaci. Proto jsou vyvíjeny nástroje GIS pro zpracování prostorových dat a jejich export do modelů. Příklady jsou rozšíření pro produkty ESRI jako GeoHMS, GeoRAS nebo ArcHydro. V současné době je volně dostupný na internetu program HEC-HMS (Hydrologic Modeling System) pro Windows, který zahrnuje model HEC-1, takže je tedy jeho novou 9

16 Literární rešerše verzí. Pro odvozování fyzicko-geografických charakteristik povodí je kompatibilní s jednoduchým systémem GIS, a to HEC-GeoHMS a HEC-GeoHMS ADD-In (Kulasová a kol. 2004). HEC-GeoRas tvoří komunikační rozhraní mezi modelovacím softwarem HEC a prostředím GIS. Pomocí HEC-GeoRas lze snadným způsobem získat geometrická data (proudnice, příčné profily a břehové hrany, aj.), parametry modelu (drsnostní součinitel, atp.) a další data, která jsou následně importována do programu HEC-RAS (Sovina a kol. 2008). Hlavní předností srážko-odtokového modelu HEC-1 je, že se jedná o typ modelu semidistribuovaný, takže umožňuje sestavit řešené povodí z několika celků. Těsná vazba Posledním typem propojení jsou těsné vazby mezi GIS a modelem. Existuje tak programové propojení mezi jednotlivými částmi (např. na bázi DDE-Dynamic Data Exchange nebo NET platformy) Nadstavby ArcGIS využitelné pro hydrologii ArcGIS má mnoho nadstaveb. Pro využití ArcGIS v hydrologii mohou být využívány funkce v nadstavbách Spatial Analyst, 3DAnalyst a ArcHydro ArcGIS Spatial Analyst Nadstavba Spatial Analyst se používá pro prostorové modelování a analýzy. Pomocí této nadstavby se mohou vytvářet a analyzovat rastrová data, provádět vektorové analýzy, získávat nové informace z existujících dat, dotazovat se na problémy napříč rozmanitými datovými vrstvami a vytvářet rastr ze zadaných vektorových dat. Jednotně s geografickým systémem poskytuje Spatial Analyst snadný přístup k četným funkcím grafických modelových nástrojů ModelBuilder (ESRI 2007). Součástí Spatial Analyst je sada nástrojů Hydrology, která obsahuje funkce umožňující provádět hydrologické analýzy povodí např. identifikace bezodtokých oblasti, určení směru odtoku z buňky, vykreslení povodí a také obsahuje sadu nástrojů pro interpolace např. IDW a Kriging ArcGIS 3D Analyst Nadstavba 3D Analyst poskytuje výkonné a pokročilé nástroje pro vizualizaci, analýzu geografických dat a nástroje pro modelování povrchu. Pomocí ArcGIS 3D Analyst se může prohlížet velké množství dat v trojrozměrném formátu z mnohonásobného hlediska a vytvoření reálného obrazu, který je tvořen rastrovými a vektorovými daty překrývajícími povrch terénu. Součástí 3D Analyst je sada nástrojů pro interpolace, která je totožná s interpolačními metodami v Spatial Analyst (ESRI 2007). 10

17 Literární rešerše ArcHydro ArcHydro je model prostorových a časových dat pro hydrologické analýzy, který vznikl ve spolupráci firmy ESRI a Center for Research of Water Ressource (CRWR) Texaské univerzity v Austinu (www.crwr.utexas.edu/giswr). Skládá se ze dvou hlavních komponent - ArcHydro Data Model a ArcHydro Tools. Tyto dva komponenty spolu s vlastním prostředím ArcGIS poskytují základní databázovou strukturu a sadu nástrojů pro běžné hydrologické analýzy (Jedlička a Štych 2007). ArcHydro je volně přístupný program, který je ke stažení na internetových stránkách v oddělení downloads - Data models v těchto verzích: ArcHydro Tools verze 1.1 Final pro ArcGIS 8.3, ArcHydro Tools verze 1.1 Final pro ArcGIS 9 (9.0 or 9.1) ArcHydro Tools verze 1.2 Final pro ArcGIS 9.2 ArcHydro Tools verze 1.2 Final pro ArcGIS 9.0/9.1 ArcHydro Tools verze 1.3 Final pro ArcGIS 9.2/9.3. Před instalací je potřeba nainstalovat Water Utilities Application Framework (ApFramework). ApFramework slouží jako programový základ pro řadu dalších nadstaveb jako je ArcHydro, GeoRas či GeoHMS. Softwarové požadavky: ArcGIS 9.2/9.3 či vyšší verze (ArcHydro je plně funkční ve verzi ArcInfo nebo ArcEditor, škála ArcView umožňuje pouze omezenou funkčnost) Spatial Analyst Extension XML překladač verze 3.0 or 4.0 (MSXML 3.0 or MSXML 4.0) ArcHydro Data Model Datový model ArcHydro je určen pro analýzy přírodních vodních systémů. Není vhodný pro analýzy umělých vodních systémů (např. vodovodní sítě). Pro práci s umělými vodními systémy vyvinula firma ESRI samostatný datový model ArcGIS Water Utility. ArcHydro model neumožňuje pracovat s daty o podpovrchových vodách. Pro analýzu podpovrchových vod byl vyvinut ArcHydro Groundwater data model (ESRI 2009). Využití ArcHydro umožňuje vznik Hydrologického Informačního Systému. Tento systém propojuje prostorová data s časovými daty získanými z monitorovacích stanic (srážky, průtok a jiné) a umožňuje tak podporu hydrologických analýz a modelování. Díky jednoduchému, ale systematickému propojení prostorových a časových dat v rámci jedné geodatabáze, umožňuje sledovat pohyb vody sítí vodních toků, vytvářet série map, popisujících změny dané veličiny v čase. Prostorová data popisují prostředí, skrz které voda proudí, a časová data popisují pohyb vody tímto prostředím (Jedlička a Štych 2007). Geodatabáze je propojena pomocí přiřazování různých druhů ID, tedy identifikačních čísel vyjadřující každý prvek v databázi např. HydroID, HydroCode, DrainID, JunctionID atd. ArcHydro Data Model se skládá z 5 základních částí: Network (geometrická síť), Drainage (povodí), Channel (říční kanál), Hydrography (hydrografické informace) a Time Series (časová data) viz Obr

18 Literární rešerše Obr. 5 Struktura ArcHydro Data Model (ArcHydro 2006). Network Popisuje propojení vodního toku pomocí geometrické sítě. Network zajišťuje propojení segmentů vodních toků (Edge) a bodů na vodních tocích (Junction) jako jsou například soutoky, ústí vodních toků do nádrží či jezer nebo monitorovací stanice (Jedlička a Štych 2007, Olivera a kol. 2002b). Drainage Určuje směr povrchového odtoku podle konfigurace terénu. Vymezuje oblast, která je odvodňována jedním tokem. Jakákoli odvodňovaná oblast je v prostředí ArcHydro nazývána Drainage Area a obsahuje několik podtříd Catchment, Watershed a Basin (Jedlička a Štych 2007, Olivera a kol. 2002a): Catchment slouží k vymezení elementárních odvodňovaných oblastí. Ty jsou vymezeny na základě konfigurace terénu, kdy ke každému toku nebo jeho části je vymezena odvodňovaná oblast. Watershed vymezuje oblast odvodňovanou ke zvolenému uzávěrovému profilu. Na rozdíl od podtřídy Catchment, která je generována automaticky, se musí pro vytvoření Watershade zadat jeden či více uzávěrových profilů, ke kterým je následně vymezena odvodňovaná oblast. Basin představuje administrativně určené povodí, nejčastěji pojmenované po hlavní řece. Většinou je tato podtřída tvořena z několika polygonů Watershade a mnoha polygonů Catchment. Závěrový bod polygonů Drainage Area představuje Drainage point. Může být vytvořen pro všechny výše zmíněné podtřídy Drainage Area. Hydrography Hydrography představují důležité hydrologické objekty (např. jezera, mosty, monitorovací stanice) a jejich souřadnice získané z map nebo jiných zdrojů (Davis a kol. 2002). 12

19 Literární rešerše Channel Představuje trojrozměrnou prezentaci tvaru říčních kanálů, která je využívána pro určování záplavových oblastí. Je tvořena dvěma typy objektů příčnými a podélnými profily. Profily jsou tvořeny liniemi, které jsou vyjádřeny rovinnými souřadnicemi a navíc nadmořskou výškou a vzdáleností od počátku. Data jsou nejčastěji získána terénním měřením, mohou být také odvozena z digitálních modelů terénu (Noman a Nelson 2002). Time Series Time Series slouží k propojení časových a prostorových dat. Obsahují data znázorňující časový průběh měřené veličiny v dané monitorovací stanici. Všechny typy dat (např. průtoky, výška hladiny, srážkové úhrny) jsou ukládány v jedné atributové tabulce. Propojení těchto dat s konkrétním místem, se děje pomocí uložení HydroID konkrétního objektu jako FeatureID v atributové tabulce Time Series. Existuje více časoprostorových datových typů, ale základní verze ArcHydro využívá pouze jeden typ Atribut Series využívající atributové tabulky (Maidment a kol 2002) ArcHydro Tools Nástroje ArcHydro Tools slouží k vytvoření požadovaných dat z DEM, které lze následně využít pro datový model. Lze tedy vytvořit geometrická síť a povodí. Dále jsou zde nástroje pro práci s atributovými tabulkami jednotlivých objektů. Dalšími zajímavými nástroji jsou nástroje pro vytvoření série map popisující změnu veličiny v čase. ArcHydroTools obsahuje několik sad nástrojů (Jedlička a Štych 2007): Terrain processing Sada nástrojů sloužící k charakterizaci reliéfu a určení odtokových vlastností v dané oblasti. Získaná nová data a informace o oblasti slouží následně k vymezení hranic povodí. Nástroje DEM Reconditin a Fill Sinks slouží k upravení vstupního digitálního modelu terénu. Pokud je DEM dostatečně kvalitní není potřeba jej upravovat. Terrain morphology Terrain morphology je sada nástrojů sloužící k zjišťování morfologických charakteristik. Lze počítat povrch či objem zkoumaného povodí a charakter jeho hranic. Charakteristiky jsou odvozeny z DEM, který může být ve formě rastru nebo TIN (Triangulated Irregulary Network). Watershad Processing Pro použití této sady jsou nezbytné informace o terénu a charakteru odtoku získané z Terrain Processing. Nástroje Watershad Processing následně vymezí povodí k zadanému bodu (uzávěrovému profilu). Network Tools Sada nástrojů pro vytvoření geometrické sítě vodních toků, která slouží k popisu pohybu vody v prostředí a která se skládá ze dvou složek geometrické sítě a logické sítě. Vlastní geometrická síť je tvořena dvěma prvky hranami (Edge feature) a spoji (Juniction feature). V ArcHydro jsou hrany představují liniovou vrstvou vodních toků a spoje 13

20 Literární rešerše představují prameny, soutoky a uzávěrové profily povodí. Logická síť je představována tabulkou, která popisuje jednotlivé prvky geometrické sítě a vztahy mezi nimi. Směr pohybu ve vodním toku je dán hodnotami spojů, které mohou být označeny jako source (zdroj, např. pramen) a sink (cíl, např. uzávěrový profil). Průběh toku pak směřuje od spoje source ke spoji sink (Jedlička a Štych 2007, Olivera a kol. 2002b) Hydrologická analýza povodí s využitím ArcGIS - Spatial Analyst Funkce pro hydrologické analýzy povodí využívají jako základní zdroj dat digitální model terénu, který je možné vytvořit pomocí různých interpolačních metod. Digitální model terénu může obsahovat chyby v podobě bezodtokých oblastí, které je nutné odstranit pro správné určení odtokových směrů, následnou generalizaci vodního toku, identifikace uzávěrového profilu, vykreslení povodí atd. Tyto úpravy a analýzy umožňují především funkce v sadě nástrojů Hydrology a Interpolation v nadstavbě Spatial Analyst, které jsou popsány v následujících kapitolách Interpolační metody Interpolační metody se velmi často využívají pro tvorbu DEM (digitálního modelu terénu) z bodových měření nebo na základě vrstevnic. DEM je nezbytným zdrojem dat pro hydrologické analýzy povodí. Interpolační metody se dále využívají např. pro interpolaci plošných srážek z bodových měření ve srážkoměrech, interpolace sněhové pokrývky a vodní hodnoty sněhu z bodových měření výšek a hustot sněhu. Nadstavby 3D Analyst a Spatial Analyst obsahují sady nástrojů pro interpolace. V nadstavbě 3D Analyst jde o sadu Raster interpolation a v nadstavbě Spatial Analyst se jedná o sadu Interpolation. Obě tyto sady obsahují stejné interpolační techniky a pracují na stejném principu. dat. Interpolační metody se mohou rozdělit na 2 typy podle použitých druhů vstupních Interpolace z bodových dat Extenze Spatial Analyst nabízí několik typů interpolačních metod, které zpracovávají bodová vektorová data. Vstupní data musí obsahovat hodnotu z (např. nadmořskou výšku), která bude interpolována. Jedná se např. o metody IDW a Kriging. IDW Metoda IDW (Inverse Distance Weight) je závislá pouze na vzdálenosti mezi místy měření a místem s predikovanou hodnotou. Čím vzdálenější je místo měření od predikované hodnoty, tím menší váha je mu přidělena. Výhodou této metody je, že zachovává hodnoty v místech měření, ale na druhé straně dává absolutní váhu měrným místům a dochází tak v interpolovaných hodnotách k vytváření ok ( bull-eyes ) (Šercl 2008). 14

Digitální kartografie 7

Digitální kartografie 7 Digitální kartografie 7 digitální modely terénu základní analýzy a vizualizace strana 2 ArcGIS 3D Analyst je zaměřen na tvorbu, analýzu a zobrazení dat ve 3D. Poskytuje jak nástroje pro interpolaci rastrových

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové Petr Rapant Institut geoinformatiky VŠB TU Ostrava Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové 23.3.2009 Rapant, P.: DMR XIII (2009) 2 stékání vody po terénu není triviální proces je součástí

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Rastrové digitální modely terénu

Rastrové digitální modely terénu Rastrové digitální modely terénu Rastr je tvořen maticí buněk (pixelů), které obsahují určitou informaci. Stejně, jako mohou touto informací být typ vegetace, poloha sídel nebo kvalita ovzduší, může každá

Více

krajiny povodí Autoři:

krajiny povodí Autoři: Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelovýchh map k Metodice stanovení vybraných faktorů tvorby povrchového odtoku v podmínkách malých povodí Případová studie povodí

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.6. Vyjádření míry povodňového ohrožení území

Více

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf Zpracování digitálního modelu terénu Zdrojová data Pro účely vytvoření digitálního modelu terénu byla použita data z Digitálního modelu reliéfu 4. Generace DMR 4G, který je jedním z realizačních výstupů

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

Digitální kartografie 10

Digitální kartografie 10 Digitální kartografie 10 Možnosti vizualizace geodat v ESRI ArcGIS Digitální kartografie 10 Digitální model terénu v geodatabázi Tvorba příčných profilů 3D vizualizace DMT v geodatabázi strana 2 Založte

Více

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi Hana Nováková VÚV T.G.M., v.v.i. - Oddělení GIS a kartografie Co je DIBAVOD? DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) je pracovní označení návrhu katalogu

Více

8. přednáška z předmětu GIS1 Rastrový datový model a mapová algebra

8. přednáška z předmětu GIS1 Rastrový datový model a mapová algebra 8. přednáška z předmětu GIS1 Rastrový datový model a mapová algebra Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI,

Více

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací.

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Během dosavadní činnosti společnost navázala dlouhodobou spolupráci

Více

Algoritmizace prostorových úloh

Algoritmizace prostorových úloh INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Algoritmizace prostorových úloh Úlohy nad rastrovými daty Daniela

Více

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelových map k Metodice hospodářského využití pozemků s agrárními valy pro vytváření vhodného vodního režimu a pro snižování povodňového

Více

GIS Idrisi na Fakultě stavební ČVUT v Praze

GIS Idrisi na Fakultě stavební ČVUT v Praze GIS Idrisi na Fakultě stavební Josef Krása Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Stavební fakulta Josef.krasa@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství výuka - obory Životní

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

1 Obsah přípravné fáze projektu Poohří

1 Obsah přípravné fáze projektu Poohří 1 Obsah přípravné fáze projektu Poohří V rámci projektu Poohří budou pro účely zatápění povrchových hnědouhelných dolů modelovány a predikovány pohyby nadzemních i podzemních vod a jejich předpokládané

Více

ArcGIS Desktop 10. Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat

ArcGIS Desktop 10. Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat ArcGIS Desktop 10 Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat ArcGIS Desktop 10 Software ArcGIS Desktop 10 nabízí širokou paletu nástrojů pro všechny, kdo pracují s informacemi se vztahem k

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)

Více

Příloha. Metodický návod pro identifikaci KB

Příloha. Metodický návod pro identifikaci KB Příloha Metodický návod pro identifikaci KB Listopad 2009 Obsah 1. Úvod... 3 2. Datové podklady... 3 3. Nástroje... 4 4. Pracovní postup... 4 4.1 Tvorba digitálního modelu terénu a vygenerování drah soustředěného

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

Automatizace tvorby výškopisu pro mapy velkého měřítka v prostředí ArcGIS

Automatizace tvorby výškopisu pro mapy velkého měřítka v prostředí ArcGIS Automatizace tvorby výškopisu pro mapy velkého měřítka v prostředí ArcGIS Aleš Tippner Oldřich Kafka / Zeměměřický úřad Jakub Lysák / Přírodovědecká fakulta UK v Praze O čem bude prezentace Úkol: Z digitálního

Více

Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací

Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací Informační systémy v ochraně životního prostředí N240001 Ing. Radek Škarohlíd budova A, místnost F06 Radek.Skarohlid@vscht.cz Vysoká

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6 Lubomír Vašek Zlín 2013 Obsah... 3 1. Základní pojmy... 3 2. Princip rastrové reprezentace... 3 2.1 Užívané

Více

Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA02030806)

Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA02030806) Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA02030806) 1.část programů Předzpracování dat Program sloužící k vytvoření Digitálního modelu reliéfu, povrchu a bezpečnostní hladiny, do formátu grid, s konstantním

Více

ESRI v národním kroji

ESRI v národním kroji ESRI v národním kroji Ing. Michal Bílý Mgr. Filip Jung Ing. Mgr. Kateřina Meduňová SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ PRO PROCESY ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN A JEHO PROVÁZÁNÍ S GIS Zákazník: Pražská plynárenská a.s. Ing.

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 2 Tvorba tematických

Více

Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu

Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu Digitální modely terénu jsou dnes v geoinformačních systémech hojně využívány pro různé účely. Naměřená terénní data jsou často zpracována do podoby

Více

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy D H I a. s. 6 / 2 0 1 4 Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy OBSAH: 1 Úvod... 2 1.1 Cíle studie... 2 1.2 Popis zájmové oblasti... 2 2 Datové podklady... 2 2.1 Topografická data...

Více

10.12.2015. Co je Geoinformatika a GIT Přehled vybraných GIT GIS. GEOI NF ORM AČ NÍ T ECHNOL OGI E David Vojtek

10.12.2015. Co je Geoinformatika a GIT Přehled vybraných GIT GIS. GEOI NF ORM AČ NÍ T ECHNOL OGI E David Vojtek GEOI NF ORM AČ NÍ T ECHNOL OGI E David Vojtek In s ti t u t g e o i n fo r m a ti k y Vy s o k á š k o l a b á ň s k á Te c h n i c k á u n i v e r z i ta O s tr a v a Co je Geoinformatika a GIT Přehled

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 28181/2005-16000 Metodický pokyn k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Určeno: K využití: státním podnikům Povodí Zemědělské

Více

Vyšetření charakteristik velmi malého povodí v ArcGIS

Vyšetření charakteristik velmi malého povodí v ArcGIS Vyšetření charakteristik velmi malého povodí v ArcGIS Níže popsaný postup je pouze jeden z mnoha možných, osobní invenci se tedy meze nekladou. Vrstvu vrstevnic a digitálního modelu terénu obdrženou k

Více

Předmět: Praktikum ze zeměpisu

Předmět: Praktikum ze zeměpisu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Praktikum ze zeměpisu Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Projekt Poohří. Výstavba modelových sítí a automatizace v rámci tvorby modelových sítí. Zpráva o stavu řešení problematiky

Projekt Poohří. Výstavba modelových sítí a automatizace v rámci tvorby modelových sítí. Zpráva o stavu řešení problematiky Projekt Poohří. Výstavba modelových sítí a automatizace v rámci tvorby modelových sítí. Zpráva o stavu řešení problematiky RNDr. Blanka Malá, Ph.D., NTI, TUL Ing. Jan Pacina, Ph.D., UJEP Obsah: 1. Problematika

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1)

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář obor vodní stavby a krajinné inženýrství V Býšti, listopad 2005

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

Některé možnosti topografického a hydrologického modelování v Idrisi Kilimanjaro

Některé možnosti topografického a hydrologického modelování v Idrisi Kilimanjaro 1 Některé možnosti topografického a hydrologického modelování v Idrisi Kilimanjaro Prof. Vladimír Židek Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta MZLU 2 Anotace Příspěvek představuje

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Mgr. Aleš RUDA Teorie, základnz kladní principy Organizovaný, počíta tačově založený systém m hardwaru, softwaru a geografických informací vyvinutý ke vstupu, správě,, analytickému

Více

Geografické informační systémy Říčany

Geografické informační systémy Říčany Téma aktivity: GIS v oblastním městě republiky Předmět: Vazba na ŠVP: GIS 4., 5. ročník, seminář ze zeměpisu Tematický celek: GIS, ČR Doporučený věk žáků: 16-19 let Doba trvání: 28 minut Specifické cíle:

Více

GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042

GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042 GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ GIS, Antonín Hlosta HLO042 OSNOVA Idea metody historie Precizní zemědělství Odhady zemědělské produkce Vstupní zdroje Význam Technologie Aplikace GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ Jedná se o využití

Více

Algoritmizace prostorových úloh

Algoritmizace prostorových úloh Algoritmizace prostorových úloh Vektorová data Daniela Szturcová Prostorová data Geoobjekt entita definovaná v prostoru. Znalost jeho identifikace, lokalizace umístění v prostoru, vlastností vlastních

Více

Geografické informační systémy

Geografické informační systémy Geografické informační systémy Co je to GIS? Tato zkratka se používá pro Geografické Informační Systémy. V současné literatuře se objevuje velké množství definic GIS. Jednu z nejvýstižnějších definic uvádí

Více

Atlas EROZE moderní nástroj pro hodnocení erozního procesu

Atlas EROZE moderní nástroj pro hodnocení erozního procesu Projekt TA ČR č. TA02020647 Atlas EROZE moderní nástroj pro hodnocení erozního procesu České vysoké učení technické v Praze ATLAS, spol. s r.o. VÚMOP, v. v. i. Krása Josef, doc. Ing. Ph.D. Kavka Petr,

Více

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz 25. 10. 2012, Praha Ing. Petr Vahalík Ústav geoinformačních technologií Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz 21. konference GIS Esri v ČR Lesní vegetační stupně

Více

3D modelování. Výška objektů

3D modelování. Výška objektů terénu a objektů na něm bude předvedeno v produktu ESRI ArcGIS 3D Analyst, který zahrnuje i aplikace ArcGlobe a ArcScene. Pomocí nich lze na své zájmové území podívat z ptačí perspektivy. Na plasticky

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße

Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Zranitelnost vulnerabilita.

Více

Modelování výskytu živočišných druhů prostředky geografických IT

Modelování výskytu živočišných druhů prostředky geografických IT Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Modelování výskytu živočišných druhů prostředky geografických IT Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Machalová, Ph.D.

Více

Základy práce v programu ArcGIS 3D Analyst

Základy práce v programu ArcGIS 3D Analyst Základy práce 3D Analyst patří do skupiny nadstaveb systému ArcGIS. Jeho sadu nástrojů lze využívat v prostředí aplikace ArcMap nebo v aplikacích ArcScene a ArcGlobe, které umožňují prostorové zobrazení

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt BR 52 Proudění v systémech říčních koryt Přednášející: Ing. Hana Uhmannová, CSc., doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb 1 Přednáška Úvod do problematiky Obsah: 1.

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Aplikace výpočetní techniky ve FG Jakub Langhammer ZS 2009/10 Program Google Earth Co je Vizualizace Možnosti

Více

Popis metod CLIDATA-GIS. Martin Stříž

Popis metod CLIDATA-GIS. Martin Stříž Popis metod CLIDATA-GIS Martin Stříž Říjen 2008 Obsah 1CLIDATA-SIMPLE...3 2CLIDATA-DEM...3 2.1Metodika výpočtu...3 2.1.1Výpočet regresních koeficientů...3 2.1.2 nalezených koeficientu...5 2.1.3Výpočet

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Studie oblastí vzniku povodní v Krušných horách The study of flooding areas in the Krusne Mountains

Studie oblastí vzniku povodní v Krušných horách The study of flooding areas in the Krusne Mountains Oblasti vzniku povodní v Krušných horách Studie oblastí vzniku povodní v Krušných horách The study of flooding areas in the Krusne Mountains Oblasti vzniku povodní v Krušných horách Oblasti vzniku povodní

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

xrays optimalizační nástroj

xrays optimalizační nástroj xrays optimalizační nástroj Optimalizační nástroj xoptimizer je součástí webového spedičního systému a využívá mnoho z jeho stavebních bloků. xoptimizer lze nicméně provozovat i samostatně. Cílem tohoto

Více

Porovnání navržených a současných zón odstupňované ochrany přírody v CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem

Porovnání navržených a současných zón odstupňované ochrany přírody v CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Porovnání navržených a současných zón odstupňované ochrany přírody v CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Vratislava Janovská, Petra Šímová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Co je GIS a proč GIS? Geografický informační systém nástroj, poskytující informace

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Nástroj pro výpočet času vítěze tratě v orientačním běhu.

Nástroj pro výpočet času vítěze tratě v orientačním běhu. Uživatelský manuál pro práci s nástrojem pro výpočet času vítěze tratě v orientačním běhu v prostředí ArcGIS Desktop 10.1 Nástroj pro výpočet času vítěze tratě v orientačním běhu. Martin KLÍCHA Olomouc,

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

GEODATA PRO 3D MODEL PORUBSKÉHO AREÁLU VŠB-TUO BUDOVA NK

GEODATA PRO 3D MODEL PORUBSKÉHO AREÁLU VŠB-TUO BUDOVA NK GEODATA PRO 3D MODEL PORUBSKÉHO AREÁLU VŠB-TUO BUDOVA NK Pavlína Kiszová Geoinformatika VŠB Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E-mail: pavlina.kiszova.st@vsb.cz Abstrakt.

Více

Monitoring eroze zemědělské půdy

Monitoring eroze zemědělské půdy Monitoring eroze zemědělské půdy Ing. Jiří Kapička, Mgr. Daniel Žížala, Ing. Ivan Novotný Monitoring eroze zemědělské půdy (http://me.vumop.cz) vznikl jako společný projekt Státního pozemkového úřadu (SPÚ),

Více

Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení. 143VHK2 V8, LS 2013 2 + 1; z,zk

Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení. 143VHK2 V8, LS 2013 2 + 1; z,zk Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení 143VHK2 V8, LS 2013 2 + 1; z,zk Kvantifikace erozních jevů metoda USLE (Universal Soil Loss Equation ) odvozena W.H.Wischmeierem a D.D.Smithem v r. 1965 - používá

Více

Modelování povodňových škod

Modelování povodňových škod Modelování povodňových škod Adam Podlaha, Alexandra Králová 28. února 2007 Český národní výbor pro omezování následků katastrof Slide 1 Program Modely na odhad povodňových škod pro účely zajištění Data

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky Zpracoval: Václav KUDĚLKA, Filip HRIC, Zdena DOBEŠOVÁ, Olomouc 2014

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky Zpracoval: Václav KUDĚLKA, Filip HRIC, Zdena DOBEŠOVÁ, Olomouc 2014 QGIS 2.4.0 Processing modeler manuál Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky Zpracoval: Václav KUDĚLKA, Filip HRIC, Zdena DOBEŠOVÁ, Olomouc 2014 Dokument podléhá

Více

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartogramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2011 Definice Kartogram je

Více

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ing. Jiří Fryč, Ph.D. Školitel: doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské,

Více

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Metodický

Více

GIS MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

GIS MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2009/2010 GIS MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Jméno a příjmení studenta : Ročník : Obor : Vedoucí práce : Ústav

Více

Aplikace. prostorového navázání nehod v silničním provozu na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat

Aplikace. prostorového navázání nehod v silničním provozu na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat Aplikace prostorového navázání nehod v silničním provozu na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 UŽIVATELÉ 4 OPERÁTOR

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM, PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK ZKUŠENOSTI ZE ZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ SMĚRNICE 2007/60/ES V ČESKÉ REPUBLICE J. Cihlář, M. Tomek,

Více

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Ing. Jan TESLA, Ing. Igor IVAN, Ph.D. INSTITUT GEOINFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Cíle projektu Zpracování dat o dopravních

Více

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : Oddělení projektových činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP

Více

Existující zdroje dat pro GIS

Existující zdroje dat pro GIS Co je dobré vědět Existující zdroje dat pro GIS Přednáška 6. Jaká data existují a kdo je jejich majitelem (správcem) Mít přehled o existujícím GIS, popř. CAD programovém vybavení a formátech dat Vektor

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE VEŘEJNÝ INFORMAČNÍ PORTÁL (VIP)

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE VEŘEJNÝ INFORMAČNÍ PORTÁL (VIP) Objednatel Povodí Moravy, s.p. Poskytovatel VARS BRNO a.s. Projekt Automatizace výměny krizových dat v hydrologické oblasti Povodí Moravy a Dyje UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE VEŘEJNÝ INFORMAČNÍ PORTÁL (VIP)

Více

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Vratislava Janovská, Petra Šímová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta

Více

pro tvorbu map OCAD 11 (1)

pro tvorbu map OCAD 11 (1) software pro tvorbu map OCAD 11 (1) software pro tvorbu map OCAD 11 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt

Více

VY_32_INOVACE_INF.10. Grafika v IT

VY_32_INOVACE_INF.10. Grafika v IT VY_32_INOVACE_INF.10 Grafika v IT Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 GRAFIKA Grafika ve smyslu umělecké grafiky

Více

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 FORTANNS manuál Vojtěch Havlíček havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 1 Úvod Program FORTANNS je software určený k modelování časových řad. Kód programu má 1800 řádek a je napsán v programovacím jazyku

Více

Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11

Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt

Více

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS Digitální plán města Ing. Miloš Lulay správce GIS Statutární město Pardubice rozloha v km 2 82,5 počet katastrálních území 20 počet městských obvodů 8 počet parcel 56 500 počet částí obce 27 počet volebních

Více