Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR"

Transkript

1 Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou na vysokých školách v ČR Ing. Pavla Tryhubová Katedra mapování a, Stavební fakulta ČVUT Thákurova 7, Praha 6 Abstrakt Příspěvek navazuje na přehled zpracovaný v rámci CAGI koncem roku 2001 a vychází z materiálu Doc. Halounové a Ing. Zimové Studijní obory k problematice na vysokých školách v ČR.. Článek shrnuje současnou situaci uchazečů a do studijních ů s problematikou na vysokých školách v České republice. Dále ukazuje začlenění ů orientovaných na problematiku geografických informačních systémů 1. Úvod Přehled studijních oborů s výukou ů zaměřených na geografické informační systémy () navazuje na zprávu zpracovanou v rámci CAGI koncem roku 2001 [ 1 ] a vychází z materiálu Doc. Halounové a Ing. Zimové Studijní obory k problematice na vysokých školách v ČR [ 2 ]. Údaje byly podle dostupných informací doplněny a aktualizovány. Ve spolupráci s časopisem Zeměměřič byly obeslány všechny vysoké školy z materiálů Studijní obory k problematice na vysokých školách v ČR [ 2 ]. 2. Předměty Pro statistické potřeby článku jsem rozdělila výuku pouze do dvou částí. Dle Doc. Halounové a Ing. Zimové [ 2 ] se výuka dělí na 3 části. a) výuka jednoho nebo dvou ů z problematiky v rámci existujících studijních plánů různých oborů. Tento typ výuky probíhá na většině studijních ů, které se různým způsobem - zabývají využitím prostorových dat. Lze sem zařadit většinu vysokých škol zařazených do přehledu uvedeného v následující kapitole. Absolventi získají povědomí či přehled o tom, že existují geografické informační systémy a s nimi spojené technologie, které je možné případně využít v rámci jejich oboru činnosti. b) komplexní integrace výuky do existujícího (souvisejícího) oboru nebo samostatný vysokoškolský studijní obor zaměřený primárně na výuku geoinformatiky. Komplexní integrace výuky je např. geografie, geodézie a, dopravní systémy apod. Poznatky celého studovaného oboru jsou m zpřístupňovány v duchu znalosti. K vysokým školám poskytujícím výuku tohoto typu se řadí Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Univerzita Pardubice, Západočeská univerzita v Plzni či Vojenská akademie v Brně. Absolventi takto zaměřených studijních ů si osvojí dobré znalosti svého oboru činnosti zároveň s dobrými znalostmi problematiky. 1

2 Samostatný vysokoškolský obor (případně ) nabízí Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Absolventi studia jsou odborníky s hlubokými znalostmi geoinformatiky a geoinformačních technologií, v průběhu studia získají přehled o některých oblastech možného uplatnění geoinformačních technologií. 3. Statistiky Bc. Ing. PhD. Celkem G+K Bc. Ing. PhD. Celkem G+K Tabulka č.1 Statistika škol, které odpověděly V první kategorii jsou školy, které odpověděly. Společně s kategorií b jsou uvedeny v tabulce č.1 pod názvem celkem. Kromě níže uvedených, ze kterých nemáme údaje. Do druhé kategorie (b) spadají níže uvedené školy. V tabulce č.1 jsou uvedeny pod názvem G+K: Vojenská akademie Brno; Fakulta vojenských technologií studijní : Vojenská geodézie a ; studijní Vojenská geodézie a (Ing.5); Masarykova univerzita v Brne, Fakulta Přírodovědecká studijní :Geografie, Geografie a studijní :Geografie (Mgr.2), Geografie a - Kartografie, geoinformatika a studijní : Geografie (D.), Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum země Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební studijní : (Ing.5), Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta studijní : Geografie, Kartografie a geoinformatika studijní : Geografie (Mgr.2), Kartografie a geoinformatika Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO studijní :, Geoinformatika studijní : (NMgr./Ing.2), Inženýrská geodézie, Geoinformatika Západočeská univerzita v plzni, Fakulta aplikovaných věd studijní : Aplikované vědy a informatika, katastr nemovitostí studijní :Geomatika (Ing.5), Geomatika studijní :Geomatika Prezenční studium, Kombinované studium, Geomatika studijní :Geomatika Prezenční studium(ing.2), Geomatika studijní :Geomatika Kombinované studium - navazující(ing.3), Geomatika studijní :Geomatika Doktorský studijní (Ph.D..3), Geomatika České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební studijní : (Ing.5,5), Univerzita Palackého v Olomouci studijní : Geografie, Geografie-Geoinformatika studijní : Geografie (Mgr.2), Aplikovaná geoinformatika 2

3 Školy a fakulty ze kterých nemáme údaje: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Stavební fakulta VŠB-TUO ČVUT - Fakulta architektury, Fakulta dopravní Univerzita Karlova v Praze Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií 4. Přehled studijních oborů k problematice V následujícím přehledu jsou uvedeny vysoké školy, fakulty, studijní y (bakalářské, magisterské nebo inženýrské, i doktorské, číslo označuje obvyklou délku studia), studijní obory a y z problematiky, zařazené na uvedených oborech do studijních plánů. Dále je zde uveden počet uchazečů a počty v roce (zimní i letní semestr). Pokud byly potřebné informace v době přípravy článku k dispozici, jsou y charakterizovány týdenním hodinovým em (počet výukových hodin přednášek + počet výukových hodin cvičení), dále jsou y volitelné označeny v, povinně volitelné pv, y bez označení spadají do povinného studijního plánu. Podrobnější údaje o výuce lze ve většině případů získat na www stránkách jednotlivých vysokých škol a jejich fakult. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální ČZU studijní studijní obor (Ing.5) Aplikovaná ekologie Lesnictví Lesnictví Lesní inženýrství Lesní inženýrství r. I 1+3 v Inženýrská ekologie (Ing.5) Krajinářství Krajinné inženýrství (Ing.5) Aplikovaná ekologie Inženýrská ekologie Krajinářství Krajinné inženýrství I I I, I 1+3, Regionální a environmentální správa Regionální a environmentální správa 1+3 Pozn.: Předměty zaměřené na jsou též součástí navazujících magisterských studijních ů (Ing.2) uvedených oborů. 3

4 Fakulta provozně-ekonomická ČZU Výuku zajišťují pedagogové Fakulty lesnické a environmentální ČZU studijní studijní obor Provoz a ekonomika Provoz a ekonomika Základy geodezie, kartorafie a České vysoké učení technické v Praze Fakulta architektury ČVUT - neaktualizováno studijní studijní obor Architektura a urbanismus (Bc.3,5, Ing.3, Ing.6) Architektura v Pozn.: Fakulta připravuje kurs v rámci celoživotního vzdělávání. Fakulta dopravní ČVUT - neaktualizováno studijní Dopravní inženýrství a spoje (Ing.5) studijní obor Dopravní infrastruktura v území Management a ekonomika dopravy a telekomunikací Automatizace v dopravě a telekomunikacích Provoz a řízení letecké dopravy a jejich aplikace pv Fakulta stavební ČVUT studijní (Ing.5,5) studijní obor 0/173/15 0/76/8 4

5 Stavební inženýrství (Ing.5,5) Vodní hospodářství a vodní stavby Inženýrství životního prostředí 0/1552/21 0/nezjištěno/12 nebo AutoCAD 0/1552/12 0/90/6 Fotogrammetrie a Monitorování a modelování () Pozn.: Předměty jsou zařazeny i do studijních plánů navazujícího magisterského studia (Ing.3) uvedených oborů. Problematika je též součástí doktorského studijního u oboru Geodézie a, zejména specializace Kartografie, a geoinformatika. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta JČU studijní studijní obor Zemědělské inženýrství Pozemkové úpravy a (Ing.5) Zemědělství (Bc.) 0/40/0 0/25/0 1+3 převody nemovitostí v Agroekologie 39/0/0 41/0/0 1+3 Pedagogická fakulta JČU studijní studijní obor Učitelství pro základní školy (Mgr.5) Zeměpis 0/68/02 0/47/0 a VTGZ** p **Výpočetní technika ve výuce geografie a v druhé polovině již obsahuje. Masarykova univerzita v Brně Fakulta informatiky MU studijní studijní obor Informatika Aplikovaná informatika Informatika a druhý obor Informatika Aplikovaná informatika Informatika a druhý obor 903/0/0 160/0/0 předmě t I v v 5

6 Informatika (N-Mgr.2) Aplikovaná informatika (N-Mgr.2) Učitelství pro střední školy(n-mgr.2) Informatika (N-Mgr.2) Aplikovaná informatika (N-Mgr.2) Učitelství pro střední školy(n-mgr.2) 0/59/0 0/150/0 Pedagogická fakulta MU studijní Učitelství zeměpisu pro základní školy (Mgr.5) studijní obor 0/100/0 0/35/0 Geoinformatika I, kartografické aplikace Přírodovědecká fakulta MU studijní Geografie Geografie (Mgr.5) Geografie (D.) studijní obor Geografie a 15/0/0 25/0/0 Statistické metody a I Diplomový seminář z Aplikovaná matematika a geografie Geografie a - zaměření Kartografie, geoinformatika a Regionální geografie 0/0/6 0/0/2 a regionální rozvoj Fyzická geografie 0/0/4 Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum země 0/0/1 - - Zpracování prostorových dat I - 0/5/0 - úvod - praktikum - praktikum Digitální zpracování materiálů Programování v 2+0 v v v 6

7 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta MZLU - neaktualizováno studijní studijní obor Zemědělská specializace Pozemk. úpravy, ochrana a využití půdního fondu Geoinformatika Agroekologie (Ing.5) Lesnická a dřevařská fakulta MZLU neaktualizováno studijní studijní obor Dřevařství Hospodářská úprava lesů Lesnictví Lesnictví Dřevařské inženýrství (Ing.5) Dřevařské inženýrství Krajinné inženýrství (Ing.5) Krajinné inženýrství Lesní inženýrství (Ing.5) Lesní inženýrství Základy Digitální TOPOLem Základy Analýza a podpora rozhodování v Digitální zpracování dat Aplikace v krajinné ekologii Pozn: Řada ů z oblasti a je součástí postgraduálního doktorského studia oboru Hospodářská úprava lesů, specializace Geoinformatika. MZLU nabízí též distanční postgraduální kurs celoživotního vzdělávání Uni v britské licenci, v české nebo anglické mutaci. Provozně ekonomická fakulta MZLU studijní studijní obor Ekonomika a management (Bc. 3, Ing. 2) Systémové inženýrství a informatika (Bc. 3, Ing. 2) Hospodářská politika a správa (Bc. 3, Ing. 2) a) Manažerskoekonomický obor b) Sociálně ekonomický obor c) Management obchodní činnosti Ekonomická informatika a) Finance b) Veřejná správa 295/158/20 128/125/4 115/44/8 58/36/3 Sociálně ekonomické aspekty Sociálně ekonomické aspekty 110/44/2 65/22/2 Sociálně ekonomické aspekty v v v v v v Zahradnická fakulta MZLU v Lednici studijní studijní obor 7

8 Zahradní a krajinářská architektura (bc.3 + nmgr. 2) Zahradní a krajinářská architektura (bc.3 + nmgr. 2) Zahradní a krajinářská architektura Management zahradních a krajinářských úprav** ** nový studijní obor (nyní bude 3. rok) 40/40 39/38 Systémy zk 40/0 - Systémy zk Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta OU Studijní Geografie Geografie (Mgr.2) Ekologie a ochrana prostředí Ekologie a ochrana prostředí (Mgr.2) Učitelství geografie pro SŠ (Mgr.5) Studijní obor Sociální geografie a region. rozvoj Politická a kulturní geografie Fyzická geografie a geoekologie Kartografie a geoinformatika Sociální geografie a region. rozvoj Politická a kulturní geografie Fyzická geografie a geoekologie Kartografie a geoinformatika Ochrana a tvorba krajiny Ochrana a tvorba krajiny Učitelství geografie v kombinaci s dalším oborem 43/0/0 43/0/0 16/0/0 11/0/0 0/10/0 0/9/0 3/0/0 1/0/0 4/0/0 0/0/0 0/12/0 0/2/0 Předmět a fotointerpretace a fotointerpretace 1 Základy CAD systému Elektronické inf. zdroje projekt projekt 0/16/0 0/6/0 - projekt a fotointerpretace2 a fotointerpretace2-cv. 0/0/0 0/0/0 projekt a fotointerpretace2 a fotointerpretace2-cv. Modelování v Vybrané kapitoly z 10/0/0 0/0/ projekt 0/11/0 0/13/0 a fotointerpretace 1 a fotointerpretace 2 a fotointerpretace2-cv. projekt 0/32/0 0/24/0 1 2 Rozsah

9 Geografie Doktorské studium (Ph. D.) Environmentální geografie 0/0/11 0/0/0 a digitální Fotogrammetrie a Pozn.: Výuku ů z oblasti a zajišťuje Oddělení a geoinformatiky při katedře Fyzické geografie a geoekologie na PřF OU. Pedagogická fakulta OU Studijní Učitelství geografie pro ZŠ (Mgr.4) Studijní obor Učitelství geografie v kombinaci s dalším oborem Předmět 0/14/0 0/20/0 1 2 Rozsah Pozn.: Výuku ů z oblasti a zajišťuje Oddělení a geoinformatiky při katedře Fyzické geografie a geoekologie na PřF OU. Technická univerzita v Liberci Pedagogická fakulta TU studijní studijní obor Učitelství pro základní školy Učitelství geografie (Mgr.4) v kombinaci s dalším oborem 1 2 Základy didaktiky geoinformatiky pv pv v Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí UJEP studijní studijní obor 2003/200 4 Ekologie a ochrana prostředí (Ing.5) M1601 Ekologie a ochrana prostředí (navazující magisterský) N1601 Revitalizace krajiny 3914T009 Odpadové hospodářství 1604T004 Odpadové hospodářství 1604T /24/0 0/61/0 Základy Aplikace Modelování ekosystémů Kartografie a DTM Aplikace 9

10 Ekologie a ochrana prostředí B1601 Inženýrská ekologie B3904 Ochrana životního prostředí 1604R007 Ochrana životního prostředí v průmyslu 3904R012 Vodní hospodářství 3904R023 0/272/0 0/45/0 Základy geografie Základy 0/38/0 Základy Základy 0/38/0 Základy Základy DTM Univerzita Karlova v Praze - neaktualizováno Přírodovědecká fakulta UK studijní studijní obor Demografie Demografie-v kombinaci s v praxi 1+3 dalším oborem Fyzická geografie (Mgr.5) Fyzická geografie Sociální geografie (Mgr.5) Sociální geografie 1+0 Regionál. geografie (Mgr.5) Regionální geografie Kartografie (Mgr.5) Kartografie a geoinformatika pro kartografy Kartografická informatika Aplikace v Aplikace v Učitelství pro SŠ (Mgr.5) Učitelství geografie Pozn.: Předměty s problematikou jsou rovněž náplní postgraduálního doktorského studia geografických oborů. Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta UPOL studijní Geografie studijní obor Geografie- Geoinformatika každoročně / /05 26 Geografická Geografické informační systémy Fotogrammetrie Prostorové databázové systémy Počítačová Tematická Dálkový průzkum Země 10

11 Geografie (Mgr.2) Aplikovaná geoinformatika každoročně /05 6 Digitální zpracování dat Programové prostředky 1 Programové prostředky 2 Programové prostředky 3 ve veřejné 2+0 správě Geoinformatika ve fyzické geografii Geoinformatika v socioekonomické geografii Praxe z 2 týdny geoinformatiky 1 Praxe z 4 týdny geoinformatiky 2 Informační systémy o území Geostatistika Exkurze z 3 dny geoinformatiky Digitální modely reliéfu CAD a DTP 0+1 Diplomová práce z geoinformatiky Informatizace 2+0 veřejné správy Modelování v 2+0 Trendy 2+0 v geoinformatice a GIT Státní informační 1+0 politika ČR Praxe 3 týdny z geoinformatiky Geoinformatika v geologii v geologii 2+0 Geologické mapy a atlasy Dynamická geomorfologie v Zdroje digitálních geologických dat Geologické modely Digitální model krajiny 11

12 Využití v krajinném výzkumu Přírodní hazardy a jejich modelování Zpracování klim. a meteorol. digit. dat v lesnictví Geoinformatika v ochraně ŽP Sledování a hodnocení změn krajiny v Globální problémy ŽP v bakalářské, magisterské, doktorské studium Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera neaktualizováno studijní studijní obor Dopravní technologie a spoje Dopravní infrastruktura Systémy CAD 0+3 Dopravní inženýrství a spoje (Ing.5) Dopravní infrastruktura Systémy CAD 2+4 Fakulta ekonomicko-správní studijní Hospodářská politika a správa Hospodářská politika a správa (Navazující magisterské. 2) Systémové inženýrství a informatika studijní obor Veřejná ekonomika a správa Ekonomika veřejného sektoru Informatika ve veřejné správě 2004/ /0/0 248/0/0 Informační systémy veřejné správy 0/160/0 0/148/0 Geografické informační systémy 1 232/0/0 0 1) /0/0 Informační systémy regionů Geografické informační systémy 1 rozs ah 12

13 Regionální a informační management 204/0/0 0 1) /0/0 Informační systémy regionů Geografické informační systémy 1 Systémové inženýrství a informatika (Navazující magisterské. 2) Regionální a informační management Informatika ve veřejné správě 0/37/0 0 1) /0/0 Geografické informační systémy 2 Prostorová analýza území Služby mapových serverů 0/4/0 0 1) /0/0 Geografické informační systémy 2 Služby mapových serverů Systémové inženýrství a informatika (Ing.5) 1) Pozn.: Informatika ve veřejné správě 0/0/0 0/14/0 Geografické informační systémy 1 Geografické informační systémy 2 Informační systémy regionů Interaktivní prezentace dat Prostorová analýza území 1) Pětiletý studijní Systémové inženýrství a informatika byl restrukturalizován na tříletý bakalářský a navazující dvouletý magisterský studijní. Proto již do tohoto u nejsou přijímáni noví posluchači a naopak nejsou zatím žádní absolventi nových studijních ů. 2) Problematika je též součástí doktorského studijního u Systémové inženýrství a informatika, obor Informatika ve veřejné správě. Vojenská akademie v Brně Fakulta vojenskotechnických druhů vojsk studijní studijní obor Vojenská geodézie a 0/0/0 0/0/0 Kartografie Matematická Vojenská geografie 13

14 Vojenská geodézie a (Ing.5) 0/0/0 0/12/0 Geografické zabezpečení vojsk Od akademického roku 2005/06 je otevírán nový bakalářský obor vojenská geografie a meteorologie studijního u vojenské technologie. Do tohoto oboru je přijato 10 ( ) Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Stavební fakulta VŠB-TUO neaktualizováno studijní studijní obor Stavební inženýrství (Ing.5) Městské stavitelství a inženýrství Geoinformační technologie I pv Pozemní stavby a architektura (Ing.5) Dopravní stavitelství Geoinformační technologie II pv Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO studijní studijní obor Hornictví a geologie (Ing.5) Nerostné suroviny (Ing.5) Geoinformatika 60/40/8 15/23/1 Geologické inženýrství Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu Základy geoinformatiky Úvod do GIT Zpracování dat v Digitální modely reliéfu Základy geografie Tematická Prostorová analýza dat Zdroje prostorových dat Digitální zpracování dat Družicové navigační a polohové systémy Programové prostředky pro Programové prostředky pro Programové prostředky pro I Socioekonomixká geografie Mobilní geoinformační technologie I II 14

15 Systémové inženýrství v oblasti surovin Komerční inženýrství v oblasti surovin Inženýrská I II geodézie (NMgr./Ing.2) Geoinformatika 0/25/0 0/6/0 Plánování aplikací GIT Expertní systémy v Modelování a simulace v geovědách Algoritmizace prostorových úloh Mobilní geoinformační technologie Publikování prostorových dat v prostředí Internetu Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií VUT neaktualizováno studijní studijní obor Informační technologie (Ing.2) Počítačová grafika a multimédia Pozn.: Nově vzniklá fakulta VUT s novými obory, které budou od roku 2002/03 postupně naplňovány. Fakulta stavební VUT studijní (Ing.5) studijní obor 0 / 103 / 6 0 / 39 / 1 Územní informační systémy rozs ah Stavební inženýrství (Ing.5) Pozemní stavby ** 3. roč. Počítačová podpora projektování 0 / 256 / 14 0 / 205 / 3 ** SP Stavební inženýrství má první 2 ročníky společné, na jednotlivé obory se studenti dělí od 3. ročníku v Západočeská univerzita v Plzni Fakulty aplikovaných věd studijní studijní obor rozs ah 15

16 Aplikované vědy a informatika Geomatika (Ing.5) Geomatika Prezenční studium Kombinované studium katastr nemovitostí Geomatika - specializace: geoinformační systémy Kartografie Katastr nemovitostí a občanské právo Převedeno na studijní Geromatika Převedeno na studijní Geromatika 2/0/0 Úvod do Teorie tvorby 0/15/0 Databázové systémy 1 Databázové systémy 2 Úvod do Teorie tvorby Aplikace Dálkový průzkum Země Geomatika 60/0/0 Teorie tvorby Základy počítačové grafiky Programovací techniky Počítače a ování 2 Počítače a ování 1 Základy operačních systémů Teoretická informatika Teorie systémů Geometrické a počítačové modelování Dálkový průzkum Země

17 Geomatika Prezenční studium (Ing.2) Geomatika Kombinované studium - navazující (Ing.3) Geomatika - specializace: geoinformační systémy Kartografie Katastr nemovitostí a občanské právo Geomatika - specializace: katastr nemovitostí 0/40/0 Úvod do Teorie tvorby Aplikace Počítače a ování 2 Počítače a ování 1 Databázové systémy 1 Databázové systémy 2 Dálkový průzkum Země Zpracování digitalizovaného obrazu Grafické systémy a vizualizace dat Databázové systémy 2 Databázové systémy 1 Aplikace geometrie 1 0/40/0 Úvod do Teorie tvorby Aplikace Počítače a ování 2 Počítače a ování 1 Základy počítačové grafiky Databázové systémy 1 Databázové systémy 2 Dálkový průzkum Země Grafické systémy a vizualizace dat Databázové systémy 2 Databázové systémy 1 Aplikace geometrie 1 Geometrické a počítačové modelování

18 Geomatika Doktoraký studijní (Ph.D..3) Geomatika 0/0/6 (záměr) Geometrie v geomatice Teoretická a výpočtová geodézie Metody sběru geoprostorových dat Geoprostorové a datové modelování Metody rozpoznávání obrazu Vybrané kapitoly z teoretické geodézie Geoinformační technologie Metody aplikované geomatiky * bakalářské, magisterské, doktorské studium Pedagogická fakulta ZČU neaktualizováno Učitelství pro střední školy (Mgr.5) Geografie Učitelství geografie v kombinaci s dalším oborem Ekonomická a regionální geografie Informační technologie pro geografy Geografické informační systémy 5. Shrnutí Ze zaslaných odpovědí,lze shrnout několik závěrů. V první řadě přibývá oborů, především aplikovaných (např. aplikovaná ekologie, ČZU) a informatických oborů (Přírodovědecká fakulta UPOL), dále přibývá v oborech z okruhu veřejné správy (např. Hospodářská politika a správa, MZLU). Diky restruktualizace se také mnoho oboru rozdělilo na bakalářské a navazující magisterské obory (např. zemědělská fakulta, JČU). V oborech se rozšiřují ekologické y, např. fakulta životního prostředí, UJEP. Otvírá se také stále více ů na školách např. fakulta životního prostředí UJEP, Hornickégeologická VŠB-TUO, fakulta aplikovaných věd ZU, Přírodovědecká fakulta UPOL I když rozvoj ovských ů na fakultě životního prostředí, UJEP způsobilo pravděpodobně přijetí ing. Dolanského do funkce vedoucího katedry. Jedinou školou která y seškrtala je VUT v Brně, na fakultě stavební. Největší počt přijímaných a jsou na ČVUT v Praze a ZU v Plzni. 6. Závěr Uvedené informace v článku dávají přibližnou představu o uchazečích a absolventech našeho oboru v České republice. Údaje nejsou kompletní z nedostatku dosažitelných informací, problémy v ové komunikace, problémy se studijními referentkami a podobně. Bylo by vhodné je dále aktualizovat a doplňovat. Na většině vysokých škol nyní probíhají změny související s přechodem na 18

19 strukturované studium (bakalářské studium + navazující magisterské studium) či se zaváděním nově akreditovaných studijních ů a oborů, proto je spousta údajů neúplných. Možná by bylo zajímavé tyto údaje centrálně evidovat, včetně například abstraktů diplomových prací. Ujmout takového úkolu by se mohla CAGI nebo některý z našich oborových časopisů. Literatura [1] Halounová L., 2001: Výuka a na vysokých školách České republiky. Přehled vypracovaný v rámci pilotního projektu, který zajišťovala Česká asociace pro geoinformace v gesci Ministerstva vnitra ČR. [2] Halounová L., Zimová R., 2003: Studijní obory k problematice na vysokých školách v ČR, Příspěvek byl zpracován v rámci VZ Stavební fakulty ČVUT. 19

8. studentská konference. Abstrakty přihlášených prací

8. studentská konference. Abstrakty přihlášených prací 8. studentská konference y přihlášených prací Obsah SEMINÁRNÍ PRÁCE... 3 Zhodnocení interpretability leteckého laserového skenování... 3 BAKALÁŘSKÉ PRÁCE... 4 3D model památkově chráněného areálu na základě

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Články ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Jana Motyková 1. Úvod Dynamický rozvoj společnosti v posledních desetiletích, který se

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4.1 BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ (Personální údaje a informace o studijních oborech se vztahují k akademickému, resp. školnímu roku 2014-2015.) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ

Více

zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001

zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001 zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001 Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Pravoslav Stránský, Vladimír Křístek, Jan Štěpán, Jiří Sobota,

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

OBSAH 1. Úvod 1 2. Organizační schéma školy 2 3. Složení orgánů vysoké školy 4 3.1 Vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 4 3.2 Vědecká rada VŠB - TU Ostrava 5 3.3 Členové správní rady

Více

Zápis č. 03 14 ze zasedání Akreditační komise 16. 18. června 2014, Doksy

Zápis č. 03 14 ze zasedání Akreditační komise 16. 18. června 2014, Doksy Zápis č. 03 14 ze zasedání Akreditační komise 16. 18. června 2014, Doksy Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Jaroslav Petr,

Více

Zápis č. 02 10 ze zasedání Akreditační komise 12. 14. dubna 2010, Hejnice

Zápis č. 02 10 ze zasedání Akreditační komise 12. 14. dubna 2010, Hejnice Zápis č. 02 10 ze zasedání Akreditační komise 12. 14. dubna 2010, Hejnice Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda, Svatava Raková,

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. O nakladatelství Nakladatelství Institutu vzdělávání SOKRATES patří mezi největší a nejprogresivnější v oblasti vydavatelské činnosti týkající se přípravy studentů pro přijímací řízení na vysoké a střední

Více

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČ TEM Č ESKÉ REPUBLIKY Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2006/2007 Obsah Obsah: Obsah...2 Úvodní slovo rektora...3 Organizace VŠMIE...5 Informace o VŠMIE...7 e-teaching... 12 Harmonogram

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH MANUÁL Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ..07/..07/.050 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, Úvodem V Moravskoslezském kraji existuje velmi silná poptávka

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

E-LEARNINGOVÉ PRACOVIŠTĚ DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE

E-LEARNINGOVÉ PRACOVIŠTĚ DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE E-LEARNINGOVÉ PRACOVIŠTĚ DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE JAROSLAVA MACHALÍKOVÁ, FRANTIŠEK MACHALÍK, STANISLAV MACHALÍK Abstrakt: Příspěvek je věnován problematice zavádění e-learningu

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH 2013/2014 ARCHITEKTURY ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ CHEMICKÁ INFORMAČNÍCH TECHNOLIGIÍ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ STAVEBNÍ PODNIKATELSKÁ VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ÚSTAV

Více

Návrh cyklostezek a vyhlídkových míst v oblasti Jablunkovska s využitím geoinformačních technologií... 6

Návrh cyklostezek a vyhlídkových míst v oblasti Jablunkovska s využitím geoinformačních technologií... 6 y přednášek ARCDATA PRAHA, s.r.o. červen 2009 Seznam abstraktů Bakalářské práce... 4 Analýza časové dostupnosti zastávek MHD na Ústecku pomocí nástrojů GIS... 4 Bezpečnostní mapa města Olomouce... 4 Aplikace

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 15 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

" programu % Informatika 1. '1 Obecná informatika 2. : Programování $ 3. 6% % 4$ 4 Správa počítačových!. systémů #

 programu % Informatika 1. '1 Obecná informatika 2. : Programování $ 3. 6% % 4$ 4 Správa počítačových!. systémů # 8 Nově i v SR ! " # $$%& %&' " ()**+++% $$%& %&' (, - ". ( ' /. 0 (, 0 (, - " Obory bakalářského $! studijního " programu # Fyzika 1. '1 Obecná fyzika 2. Fyzika zaměřená

Více

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0308 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta. Přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta. Přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 Praha 2009 Vydal MATFYZPRESS vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Více

Analýza institucí poskytujících vzdělávání v oblasti Veřejná správa a regionální rozvoj. Marcela Jílková

Analýza institucí poskytujících vzdělávání v oblasti Veřejná správa a regionální rozvoj. Marcela Jílková Analýza institucí poskytujících vzdělávání v oblasti Veřejná správa a regionální rozvoj Marcela Jílková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce Analýza institucí poskytujících vzdělávání v

Více