Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR"

Transkript

1 Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou na vysokých školách v ČR Ing. Pavla Tryhubová Katedra mapování a, Stavební fakulta ČVUT Thákurova 7, Praha 6 Abstrakt Příspěvek navazuje na přehled zpracovaný v rámci CAGI koncem roku 2001 a vychází z materiálu Doc. Halounové a Ing. Zimové Studijní obory k problematice na vysokých školách v ČR.. Článek shrnuje současnou situaci uchazečů a do studijních ů s problematikou na vysokých školách v České republice. Dále ukazuje začlenění ů orientovaných na problematiku geografických informačních systémů 1. Úvod Přehled studijních oborů s výukou ů zaměřených na geografické informační systémy () navazuje na zprávu zpracovanou v rámci CAGI koncem roku 2001 [ 1 ] a vychází z materiálu Doc. Halounové a Ing. Zimové Studijní obory k problematice na vysokých školách v ČR [ 2 ]. Údaje byly podle dostupných informací doplněny a aktualizovány. Ve spolupráci s časopisem Zeměměřič byly obeslány všechny vysoké školy z materiálů Studijní obory k problematice na vysokých školách v ČR [ 2 ]. 2. Předměty Pro statistické potřeby článku jsem rozdělila výuku pouze do dvou částí. Dle Doc. Halounové a Ing. Zimové [ 2 ] se výuka dělí na 3 části. a) výuka jednoho nebo dvou ů z problematiky v rámci existujících studijních plánů různých oborů. Tento typ výuky probíhá na většině studijních ů, které se různým způsobem - zabývají využitím prostorových dat. Lze sem zařadit většinu vysokých škol zařazených do přehledu uvedeného v následující kapitole. Absolventi získají povědomí či přehled o tom, že existují geografické informační systémy a s nimi spojené technologie, které je možné případně využít v rámci jejich oboru činnosti. b) komplexní integrace výuky do existujícího (souvisejícího) oboru nebo samostatný vysokoškolský studijní obor zaměřený primárně na výuku geoinformatiky. Komplexní integrace výuky je např. geografie, geodézie a, dopravní systémy apod. Poznatky celého studovaného oboru jsou m zpřístupňovány v duchu znalosti. K vysokým školám poskytujícím výuku tohoto typu se řadí Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Univerzita Pardubice, Západočeská univerzita v Plzni či Vojenská akademie v Brně. Absolventi takto zaměřených studijních ů si osvojí dobré znalosti svého oboru činnosti zároveň s dobrými znalostmi problematiky. 1

2 Samostatný vysokoškolský obor (případně ) nabízí Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Absolventi studia jsou odborníky s hlubokými znalostmi geoinformatiky a geoinformačních technologií, v průběhu studia získají přehled o některých oblastech možného uplatnění geoinformačních technologií. 3. Statistiky Bc. Ing. PhD. Celkem G+K Bc. Ing. PhD. Celkem G+K Tabulka č.1 Statistika škol, které odpověděly V první kategorii jsou školy, které odpověděly. Společně s kategorií b jsou uvedeny v tabulce č.1 pod názvem celkem. Kromě níže uvedených, ze kterých nemáme údaje. Do druhé kategorie (b) spadají níže uvedené školy. V tabulce č.1 jsou uvedeny pod názvem G+K: Vojenská akademie Brno; Fakulta vojenských technologií studijní : Vojenská geodézie a ; studijní Vojenská geodézie a (Ing.5); Masarykova univerzita v Brne, Fakulta Přírodovědecká studijní :Geografie, Geografie a studijní :Geografie (Mgr.2), Geografie a - Kartografie, geoinformatika a studijní : Geografie (D.), Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum země Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební studijní : (Ing.5), Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta studijní : Geografie, Kartografie a geoinformatika studijní : Geografie (Mgr.2), Kartografie a geoinformatika Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO studijní :, Geoinformatika studijní : (NMgr./Ing.2), Inženýrská geodézie, Geoinformatika Západočeská univerzita v plzni, Fakulta aplikovaných věd studijní : Aplikované vědy a informatika, katastr nemovitostí studijní :Geomatika (Ing.5), Geomatika studijní :Geomatika Prezenční studium, Kombinované studium, Geomatika studijní :Geomatika Prezenční studium(ing.2), Geomatika studijní :Geomatika Kombinované studium - navazující(ing.3), Geomatika studijní :Geomatika Doktorský studijní (Ph.D..3), Geomatika České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební studijní : (Ing.5,5), Univerzita Palackého v Olomouci studijní : Geografie, Geografie-Geoinformatika studijní : Geografie (Mgr.2), Aplikovaná geoinformatika 2

3 Školy a fakulty ze kterých nemáme údaje: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Stavební fakulta VŠB-TUO ČVUT - Fakulta architektury, Fakulta dopravní Univerzita Karlova v Praze Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií 4. Přehled studijních oborů k problematice V následujícím přehledu jsou uvedeny vysoké školy, fakulty, studijní y (bakalářské, magisterské nebo inženýrské, i doktorské, číslo označuje obvyklou délku studia), studijní obory a y z problematiky, zařazené na uvedených oborech do studijních plánů. Dále je zde uveden počet uchazečů a počty v roce (zimní i letní semestr). Pokud byly potřebné informace v době přípravy článku k dispozici, jsou y charakterizovány týdenním hodinovým em (počet výukových hodin přednášek + počet výukových hodin cvičení), dále jsou y volitelné označeny v, povinně volitelné pv, y bez označení spadají do povinného studijního plánu. Podrobnější údaje o výuce lze ve většině případů získat na www stránkách jednotlivých vysokých škol a jejich fakult. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální ČZU studijní studijní obor (Ing.5) Aplikovaná ekologie Lesnictví Lesnictví Lesní inženýrství Lesní inženýrství r. I 1+3 v Inženýrská ekologie (Ing.5) Krajinářství Krajinné inženýrství (Ing.5) Aplikovaná ekologie Inženýrská ekologie Krajinářství Krajinné inženýrství I I I, I 1+3, Regionální a environmentální správa Regionální a environmentální správa 1+3 Pozn.: Předměty zaměřené na jsou též součástí navazujících magisterských studijních ů (Ing.2) uvedených oborů. 3

4 Fakulta provozně-ekonomická ČZU Výuku zajišťují pedagogové Fakulty lesnické a environmentální ČZU studijní studijní obor Provoz a ekonomika Provoz a ekonomika Základy geodezie, kartorafie a České vysoké učení technické v Praze Fakulta architektury ČVUT - neaktualizováno studijní studijní obor Architektura a urbanismus (Bc.3,5, Ing.3, Ing.6) Architektura v Pozn.: Fakulta připravuje kurs v rámci celoživotního vzdělávání. Fakulta dopravní ČVUT - neaktualizováno studijní Dopravní inženýrství a spoje (Ing.5) studijní obor Dopravní infrastruktura v území Management a ekonomika dopravy a telekomunikací Automatizace v dopravě a telekomunikacích Provoz a řízení letecké dopravy a jejich aplikace pv Fakulta stavební ČVUT studijní (Ing.5,5) studijní obor 0/173/15 0/76/8 4

5 Stavební inženýrství (Ing.5,5) Vodní hospodářství a vodní stavby Inženýrství životního prostředí 0/1552/21 0/nezjištěno/12 nebo AutoCAD 0/1552/12 0/90/6 Fotogrammetrie a Monitorování a modelování () Pozn.: Předměty jsou zařazeny i do studijních plánů navazujícího magisterského studia (Ing.3) uvedených oborů. Problematika je též součástí doktorského studijního u oboru Geodézie a, zejména specializace Kartografie, a geoinformatika. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta JČU studijní studijní obor Zemědělské inženýrství Pozemkové úpravy a (Ing.5) Zemědělství (Bc.) 0/40/0 0/25/0 1+3 převody nemovitostí v Agroekologie 39/0/0 41/0/0 1+3 Pedagogická fakulta JČU studijní studijní obor Učitelství pro základní školy (Mgr.5) Zeměpis 0/68/02 0/47/0 a VTGZ** p **Výpočetní technika ve výuce geografie a v druhé polovině již obsahuje. Masarykova univerzita v Brně Fakulta informatiky MU studijní studijní obor Informatika Aplikovaná informatika Informatika a druhý obor Informatika Aplikovaná informatika Informatika a druhý obor 903/0/0 160/0/0 předmě t I v v 5

6 Informatika (N-Mgr.2) Aplikovaná informatika (N-Mgr.2) Učitelství pro střední školy(n-mgr.2) Informatika (N-Mgr.2) Aplikovaná informatika (N-Mgr.2) Učitelství pro střední školy(n-mgr.2) 0/59/0 0/150/0 Pedagogická fakulta MU studijní Učitelství zeměpisu pro základní školy (Mgr.5) studijní obor 0/100/0 0/35/0 Geoinformatika I, kartografické aplikace Přírodovědecká fakulta MU studijní Geografie Geografie (Mgr.5) Geografie (D.) studijní obor Geografie a 15/0/0 25/0/0 Statistické metody a I Diplomový seminář z Aplikovaná matematika a geografie Geografie a - zaměření Kartografie, geoinformatika a Regionální geografie 0/0/6 0/0/2 a regionální rozvoj Fyzická geografie 0/0/4 Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum země 0/0/1 - - Zpracování prostorových dat I - 0/5/0 - úvod - praktikum - praktikum Digitální zpracování materiálů Programování v 2+0 v v v 6

7 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta MZLU - neaktualizováno studijní studijní obor Zemědělská specializace Pozemk. úpravy, ochrana a využití půdního fondu Geoinformatika Agroekologie (Ing.5) Lesnická a dřevařská fakulta MZLU neaktualizováno studijní studijní obor Dřevařství Hospodářská úprava lesů Lesnictví Lesnictví Dřevařské inženýrství (Ing.5) Dřevařské inženýrství Krajinné inženýrství (Ing.5) Krajinné inženýrství Lesní inženýrství (Ing.5) Lesní inženýrství Základy Digitální TOPOLem Základy Analýza a podpora rozhodování v Digitální zpracování dat Aplikace v krajinné ekologii Pozn: Řada ů z oblasti a je součástí postgraduálního doktorského studia oboru Hospodářská úprava lesů, specializace Geoinformatika. MZLU nabízí též distanční postgraduální kurs celoživotního vzdělávání Uni v britské licenci, v české nebo anglické mutaci. Provozně ekonomická fakulta MZLU studijní studijní obor Ekonomika a management (Bc. 3, Ing. 2) Systémové inženýrství a informatika (Bc. 3, Ing. 2) Hospodářská politika a správa (Bc. 3, Ing. 2) a) Manažerskoekonomický obor b) Sociálně ekonomický obor c) Management obchodní činnosti Ekonomická informatika a) Finance b) Veřejná správa 295/158/20 128/125/4 115/44/8 58/36/3 Sociálně ekonomické aspekty Sociálně ekonomické aspekty 110/44/2 65/22/2 Sociálně ekonomické aspekty v v v v v v Zahradnická fakulta MZLU v Lednici studijní studijní obor 7

8 Zahradní a krajinářská architektura (bc.3 + nmgr. 2) Zahradní a krajinářská architektura (bc.3 + nmgr. 2) Zahradní a krajinářská architektura Management zahradních a krajinářských úprav** ** nový studijní obor (nyní bude 3. rok) 40/40 39/38 Systémy zk 40/0 - Systémy zk Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta OU Studijní Geografie Geografie (Mgr.2) Ekologie a ochrana prostředí Ekologie a ochrana prostředí (Mgr.2) Učitelství geografie pro SŠ (Mgr.5) Studijní obor Sociální geografie a region. rozvoj Politická a kulturní geografie Fyzická geografie a geoekologie Kartografie a geoinformatika Sociální geografie a region. rozvoj Politická a kulturní geografie Fyzická geografie a geoekologie Kartografie a geoinformatika Ochrana a tvorba krajiny Ochrana a tvorba krajiny Učitelství geografie v kombinaci s dalším oborem 43/0/0 43/0/0 16/0/0 11/0/0 0/10/0 0/9/0 3/0/0 1/0/0 4/0/0 0/0/0 0/12/0 0/2/0 Předmět a fotointerpretace a fotointerpretace 1 Základy CAD systému Elektronické inf. zdroje projekt projekt 0/16/0 0/6/0 - projekt a fotointerpretace2 a fotointerpretace2-cv. 0/0/0 0/0/0 projekt a fotointerpretace2 a fotointerpretace2-cv. Modelování v Vybrané kapitoly z 10/0/0 0/0/ projekt 0/11/0 0/13/0 a fotointerpretace 1 a fotointerpretace 2 a fotointerpretace2-cv. projekt 0/32/0 0/24/0 1 2 Rozsah

9 Geografie Doktorské studium (Ph. D.) Environmentální geografie 0/0/11 0/0/0 a digitální Fotogrammetrie a Pozn.: Výuku ů z oblasti a zajišťuje Oddělení a geoinformatiky při katedře Fyzické geografie a geoekologie na PřF OU. Pedagogická fakulta OU Studijní Učitelství geografie pro ZŠ (Mgr.4) Studijní obor Učitelství geografie v kombinaci s dalším oborem Předmět 0/14/0 0/20/0 1 2 Rozsah Pozn.: Výuku ů z oblasti a zajišťuje Oddělení a geoinformatiky při katedře Fyzické geografie a geoekologie na PřF OU. Technická univerzita v Liberci Pedagogická fakulta TU studijní studijní obor Učitelství pro základní školy Učitelství geografie (Mgr.4) v kombinaci s dalším oborem 1 2 Základy didaktiky geoinformatiky pv pv v Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí UJEP studijní studijní obor 2003/200 4 Ekologie a ochrana prostředí (Ing.5) M1601 Ekologie a ochrana prostředí (navazující magisterský) N1601 Revitalizace krajiny 3914T009 Odpadové hospodářství 1604T004 Odpadové hospodářství 1604T /24/0 0/61/0 Základy Aplikace Modelování ekosystémů Kartografie a DTM Aplikace 9

10 Ekologie a ochrana prostředí B1601 Inženýrská ekologie B3904 Ochrana životního prostředí 1604R007 Ochrana životního prostředí v průmyslu 3904R012 Vodní hospodářství 3904R023 0/272/0 0/45/0 Základy geografie Základy 0/38/0 Základy Základy 0/38/0 Základy Základy DTM Univerzita Karlova v Praze - neaktualizováno Přírodovědecká fakulta UK studijní studijní obor Demografie Demografie-v kombinaci s v praxi 1+3 dalším oborem Fyzická geografie (Mgr.5) Fyzická geografie Sociální geografie (Mgr.5) Sociální geografie 1+0 Regionál. geografie (Mgr.5) Regionální geografie Kartografie (Mgr.5) Kartografie a geoinformatika pro kartografy Kartografická informatika Aplikace v Aplikace v Učitelství pro SŠ (Mgr.5) Učitelství geografie Pozn.: Předměty s problematikou jsou rovněž náplní postgraduálního doktorského studia geografických oborů. Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta UPOL studijní Geografie studijní obor Geografie- Geoinformatika každoročně / /05 26 Geografická Geografické informační systémy Fotogrammetrie Prostorové databázové systémy Počítačová Tematická Dálkový průzkum Země 10

11 Geografie (Mgr.2) Aplikovaná geoinformatika každoročně /05 6 Digitální zpracování dat Programové prostředky 1 Programové prostředky 2 Programové prostředky 3 ve veřejné 2+0 správě Geoinformatika ve fyzické geografii Geoinformatika v socioekonomické geografii Praxe z 2 týdny geoinformatiky 1 Praxe z 4 týdny geoinformatiky 2 Informační systémy o území Geostatistika Exkurze z 3 dny geoinformatiky Digitální modely reliéfu CAD a DTP 0+1 Diplomová práce z geoinformatiky Informatizace 2+0 veřejné správy Modelování v 2+0 Trendy 2+0 v geoinformatice a GIT Státní informační 1+0 politika ČR Praxe 3 týdny z geoinformatiky Geoinformatika v geologii v geologii 2+0 Geologické mapy a atlasy Dynamická geomorfologie v Zdroje digitálních geologických dat Geologické modely Digitální model krajiny 11

12 Využití v krajinném výzkumu Přírodní hazardy a jejich modelování Zpracování klim. a meteorol. digit. dat v lesnictví Geoinformatika v ochraně ŽP Sledování a hodnocení změn krajiny v Globální problémy ŽP v bakalářské, magisterské, doktorské studium Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera neaktualizováno studijní studijní obor Dopravní technologie a spoje Dopravní infrastruktura Systémy CAD 0+3 Dopravní inženýrství a spoje (Ing.5) Dopravní infrastruktura Systémy CAD 2+4 Fakulta ekonomicko-správní studijní Hospodářská politika a správa Hospodářská politika a správa (Navazující magisterské. 2) Systémové inženýrství a informatika studijní obor Veřejná ekonomika a správa Ekonomika veřejného sektoru Informatika ve veřejné správě 2004/ /0/0 248/0/0 Informační systémy veřejné správy 0/160/0 0/148/0 Geografické informační systémy 1 232/0/0 0 1) /0/0 Informační systémy regionů Geografické informační systémy 1 rozs ah 12

13 Regionální a informační management 204/0/0 0 1) /0/0 Informační systémy regionů Geografické informační systémy 1 Systémové inženýrství a informatika (Navazující magisterské. 2) Regionální a informační management Informatika ve veřejné správě 0/37/0 0 1) /0/0 Geografické informační systémy 2 Prostorová analýza území Služby mapových serverů 0/4/0 0 1) /0/0 Geografické informační systémy 2 Služby mapových serverů Systémové inženýrství a informatika (Ing.5) 1) Pozn.: Informatika ve veřejné správě 0/0/0 0/14/0 Geografické informační systémy 1 Geografické informační systémy 2 Informační systémy regionů Interaktivní prezentace dat Prostorová analýza území 1) Pětiletý studijní Systémové inženýrství a informatika byl restrukturalizován na tříletý bakalářský a navazující dvouletý magisterský studijní. Proto již do tohoto u nejsou přijímáni noví posluchači a naopak nejsou zatím žádní absolventi nových studijních ů. 2) Problematika je též součástí doktorského studijního u Systémové inženýrství a informatika, obor Informatika ve veřejné správě. Vojenská akademie v Brně Fakulta vojenskotechnických druhů vojsk studijní studijní obor Vojenská geodézie a 0/0/0 0/0/0 Kartografie Matematická Vojenská geografie 13

14 Vojenská geodézie a (Ing.5) 0/0/0 0/12/0 Geografické zabezpečení vojsk Od akademického roku 2005/06 je otevírán nový bakalářský obor vojenská geografie a meteorologie studijního u vojenské technologie. Do tohoto oboru je přijato 10 ( ) Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Stavební fakulta VŠB-TUO neaktualizováno studijní studijní obor Stavební inženýrství (Ing.5) Městské stavitelství a inženýrství Geoinformační technologie I pv Pozemní stavby a architektura (Ing.5) Dopravní stavitelství Geoinformační technologie II pv Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO studijní studijní obor Hornictví a geologie (Ing.5) Nerostné suroviny (Ing.5) Geoinformatika 60/40/8 15/23/1 Geologické inženýrství Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu Základy geoinformatiky Úvod do GIT Zpracování dat v Digitální modely reliéfu Základy geografie Tematická Prostorová analýza dat Zdroje prostorových dat Digitální zpracování dat Družicové navigační a polohové systémy Programové prostředky pro Programové prostředky pro Programové prostředky pro I Socioekonomixká geografie Mobilní geoinformační technologie I II 14

15 Systémové inženýrství v oblasti surovin Komerční inženýrství v oblasti surovin Inženýrská I II geodézie (NMgr./Ing.2) Geoinformatika 0/25/0 0/6/0 Plánování aplikací GIT Expertní systémy v Modelování a simulace v geovědách Algoritmizace prostorových úloh Mobilní geoinformační technologie Publikování prostorových dat v prostředí Internetu Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií VUT neaktualizováno studijní studijní obor Informační technologie (Ing.2) Počítačová grafika a multimédia Pozn.: Nově vzniklá fakulta VUT s novými obory, které budou od roku 2002/03 postupně naplňovány. Fakulta stavební VUT studijní (Ing.5) studijní obor 0 / 103 / 6 0 / 39 / 1 Územní informační systémy rozs ah Stavební inženýrství (Ing.5) Pozemní stavby ** 3. roč. Počítačová podpora projektování 0 / 256 / 14 0 / 205 / 3 ** SP Stavební inženýrství má první 2 ročníky společné, na jednotlivé obory se studenti dělí od 3. ročníku v Západočeská univerzita v Plzni Fakulty aplikovaných věd studijní studijní obor rozs ah 15

16 Aplikované vědy a informatika Geomatika (Ing.5) Geomatika Prezenční studium Kombinované studium katastr nemovitostí Geomatika - specializace: geoinformační systémy Kartografie Katastr nemovitostí a občanské právo Převedeno na studijní Geromatika Převedeno na studijní Geromatika 2/0/0 Úvod do Teorie tvorby 0/15/0 Databázové systémy 1 Databázové systémy 2 Úvod do Teorie tvorby Aplikace Dálkový průzkum Země Geomatika 60/0/0 Teorie tvorby Základy počítačové grafiky Programovací techniky Počítače a ování 2 Počítače a ování 1 Základy operačních systémů Teoretická informatika Teorie systémů Geometrické a počítačové modelování Dálkový průzkum Země

17 Geomatika Prezenční studium (Ing.2) Geomatika Kombinované studium - navazující (Ing.3) Geomatika - specializace: geoinformační systémy Kartografie Katastr nemovitostí a občanské právo Geomatika - specializace: katastr nemovitostí 0/40/0 Úvod do Teorie tvorby Aplikace Počítače a ování 2 Počítače a ování 1 Databázové systémy 1 Databázové systémy 2 Dálkový průzkum Země Zpracování digitalizovaného obrazu Grafické systémy a vizualizace dat Databázové systémy 2 Databázové systémy 1 Aplikace geometrie 1 0/40/0 Úvod do Teorie tvorby Aplikace Počítače a ování 2 Počítače a ování 1 Základy počítačové grafiky Databázové systémy 1 Databázové systémy 2 Dálkový průzkum Země Grafické systémy a vizualizace dat Databázové systémy 2 Databázové systémy 1 Aplikace geometrie 1 Geometrické a počítačové modelování

18 Geomatika Doktoraký studijní (Ph.D..3) Geomatika 0/0/6 (záměr) Geometrie v geomatice Teoretická a výpočtová geodézie Metody sběru geoprostorových dat Geoprostorové a datové modelování Metody rozpoznávání obrazu Vybrané kapitoly z teoretické geodézie Geoinformační technologie Metody aplikované geomatiky * bakalářské, magisterské, doktorské studium Pedagogická fakulta ZČU neaktualizováno Učitelství pro střední školy (Mgr.5) Geografie Učitelství geografie v kombinaci s dalším oborem Ekonomická a regionální geografie Informační technologie pro geografy Geografické informační systémy 5. Shrnutí Ze zaslaných odpovědí,lze shrnout několik závěrů. V první řadě přibývá oborů, především aplikovaných (např. aplikovaná ekologie, ČZU) a informatických oborů (Přírodovědecká fakulta UPOL), dále přibývá v oborech z okruhu veřejné správy (např. Hospodářská politika a správa, MZLU). Diky restruktualizace se také mnoho oboru rozdělilo na bakalářské a navazující magisterské obory (např. zemědělská fakulta, JČU). V oborech se rozšiřují ekologické y, např. fakulta životního prostředí, UJEP. Otvírá se také stále více ů na školách např. fakulta životního prostředí UJEP, Hornickégeologická VŠB-TUO, fakulta aplikovaných věd ZU, Přírodovědecká fakulta UPOL I když rozvoj ovských ů na fakultě životního prostředí, UJEP způsobilo pravděpodobně přijetí ing. Dolanského do funkce vedoucího katedry. Jedinou školou která y seškrtala je VUT v Brně, na fakultě stavební. Největší počt přijímaných a jsou na ČVUT v Praze a ZU v Plzni. 6. Závěr Uvedené informace v článku dávají přibližnou představu o uchazečích a absolventech našeho oboru v České republice. Údaje nejsou kompletní z nedostatku dosažitelných informací, problémy v ové komunikace, problémy se studijními referentkami a podobně. Bylo by vhodné je dále aktualizovat a doplňovat. Na většině vysokých škol nyní probíhají změny související s přechodem na 18

19 strukturované studium (bakalářské studium + navazující magisterské studium) či se zaváděním nově akreditovaných studijních ů a oborů, proto je spousta údajů neúplných. Možná by bylo zajímavé tyto údaje centrálně evidovat, včetně například abstraktů diplomových prací. Ujmout takového úkolu by se mohla CAGI nebo některý z našich oborových časopisů. Literatura [1] Halounová L., 2001: Výuka a na vysokých školách České republiky. Přehled vypracovaný v rámci pilotního projektu, který zajišťovala Česká asociace pro geoinformace v gesci Ministerstva vnitra ČR. [2] Halounová L., Zimová R., 2003: Studijní obory k problematice na vysokých školách v ČR, Příspěvek byl zpracován v rámci VZ Stavební fakulty ČVUT. 19

GEOMATIKA NA ZČU V PLZNI

GEOMATIKA NA ZČU V PLZNI Quo Vadis Geodesy? Quo Vadis Geomatics? GEOMATIKA NA ZČU V PLZNI Václav Čada cada@kgm.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd katedra geomatiky Západočeská univerzita v Plzni byla

Více

Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů Geodézie a kartografie. Doc. Ing. Josef Weigel, CSc.

Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů Geodézie a kartografie. Doc. Ing. Josef Weigel, CSc. Vyhodnocení ankety Kvalita výuky pro Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie a Navazující studijní program Geodézie a kartografie - školní rok 2010-11 včetně personálního hodnocení a se základním

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500 Doktorandské stipendium v Kč (informace dostupné z webových stránek VŠ/fakult, informace budou postupně doplňovány) červeně neověřené údaje z konkrétního předpisu, většinou se jedná o osobní sdělení Vysoká

Více

Geomatika v České republice

Geomatika v České republice Geomatika v České republice Václav Čada, Otakar Čerba Oddělení geomatiky, Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni Geoinformace ve veřejné správě 2013, Praha, 27. 28.

Více

Soulad studijního programu. Ochrana a tvorba krajiny. Biologie, ekologie a životní prostředí

Soulad studijního programu. Ochrana a tvorba krajiny. Biologie, ekologie a životní prostředí Standard studijního Ochrana a tvorba krajiny A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí činností

Více

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500 Doktorandské stipendium v Kč (informace dostupné z webových stránek VŠ/fakult, informace budou postupně doplňovány) Vysoká škola 1. ročník Akademie múzických umění v Praze (AMU) Akademie výtvarných umění

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

GEOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (GEODID II) PROFIL ABSOLVENTŮ UČITELSTVÍ GEOGRAFIE V ČESKU

GEOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (GEODID II) PROFIL ABSOLVENTŮ UČITELSTVÍ GEOGRAFIE V ČESKU GEOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (GEODID II) PROFIL ABSOLVENTŮ UČITELSTVÍ GEOGRAFIE V ČESKU Barbara Baarová Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Chittussiho 10 710 00 Ostrava barbara.baarova@osu.cz

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Výuka geoinformačních technologií

Výuka geoinformačních technologií TU Zvolen, 29.5.2015 doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. Výuka geoinformačních technologií Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného studia (bakalářské programy navazující

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích

Více

INFORMACE PEDAGOGIKA. doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

INFORMACE PEDAGOGIKA. doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. INFORMACE PEDAGOGIKA doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. 1. 10. 2018 začátek akademického roku 2018/19 22. 9. 2019 konec akademického roku 2018/19 ABSOLVENTI Absolventi akademický rok 2017/2018

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Přírodní vědy. Doplňující pedagogické studium - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ

Přírodní vědy. Doplňující pedagogické studium - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ Přírodní vědy Doplňující pedagogické studium - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních

Více

Grémium děkanky Grémium děkanky

Grémium děkanky Grémium děkanky Grémium děkanky 24. 10. 2016 24. 10. 2016 Grémium děkanky 1 Absolventi akademický rok 2015/2016 magisterské studijní programy Program Absolventi celkem Vyznamenání AS 109 16 BP 77 16 GK 45 8 SI 349 66

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Grémium děkanky Grémium děkanky 1

Grémium děkanky Grémium děkanky 1 Grémium děkanky 19. 10. 2015 19.10.2015 Grémium děkanky 1 Absolventi akademický rok 2014/2015 magisterské studijní programy Program Absolventi celkem Vyznamenání AS 119 20 BP 97 13 GK 31 9 SI 362 58 CE

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí 10.1.2008 Jedná se o uchazeče s českým občanstvím, kteří se hlási do bakalářských a dlouhých magisterských programů. Uvedeny jsou pouze

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ. na Přírodovědecké fakultě. Irena Smolová

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ. na Přírodovědecké fakultě. Irena Smolová VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Irena Smolová Olomouc, 12. ledna 2019 Kreditový systém studia Doktorské studium Navazující magisterské studium Ph.D. Mgr. Bakalářské

Více

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci GEOGRAFIE A MAPOVÁNÍ PROSTORU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SEKTOREM VENKOVA RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky http://www.geoinformatics.upol.cz

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST?

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? Pavel Hasal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Pavel.Hasal@vscht.cz

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné U výchovného

Více

Jakou máte naději, že vás přijmou ke studiu na vysoké škole

Jakou máte naději, že vás přijmou ke studiu na vysoké škole Jakou máte naději, že vás přijmou ke studiu na vysoké škole Jakou máte naději, že vás přijmou ke studiu na vysoké škole 9.2.2011, rubrika: Vysoké školy, strana: 6 Veřejné vysoké školy Univerzita Karlova

Více

Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008

Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008 Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008 Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008 11.2.2009, rubrika: Vzdělávání, strana: 2 Veřejné vysoké školy

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2018/2019

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2018/2019 Harmonogram kombinovaného studia PEF na Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2017/2018 končí 7. 9. 2018. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle stanoveného harmonogramu.

Více

Kombinované studium aplikované informatiky na katedře informatiky

Kombinované studium aplikované informatiky na katedře informatiky 1 Kombinované studium aplikované informatiky na katedře informatiky 2016 2 Obsah Co je kombinované studium?... 3 Proč studovat na katedře informatiky PřF UJEP?... 6 Studijní plán a uplatnění absolventů...

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management... 3 3.2 Hospodářská

Více

Geografie 1. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie

Geografie 1. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka   ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie Geografie 1 Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz Laboratoř e fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování Předměty Geografie

Více

Geoinformační technologie v egyptologické praxi

Geoinformační technologie v egyptologické praxi Geoinformační technologie v egyptologické praxi EGY022014a/ Spec.přednáška I ZS 2015 2016, 1. přednáška Organizační záležitosti: Výuka bude probíhat ve čtvrtek od 15:00 do 17:00 hod. Internetové stránky

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Uplatnění absolventů vysokých škol v ČR na pracovním trhu

Uplatnění absolventů vysokých škol v ČR na pracovním trhu Uplatnění absolventů vysokých škol v ČR na pracovním trhu Uplatnění absolventů vysokých škol v ČR na pracovním trhu Lidové noviny, 6.4.2010, rubrika: Akademie, strana: 33 Absolventi a nezaměstnaní absolventi

Více

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Datum konání: 26. června 2017 a 27.června 2017 Místo konání : Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30, Ostrava-Jih Pondělí 26. června 2017

Více

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky doc. Ing. František Kuda, CSc. Ing. Eva Wernerová, Ph.D. Docent a odborná asistentka VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební 1 Vzdělávací

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Soulad studijního programu. Aplikovaná informatika

Soulad studijního programu. Aplikovaná informatika Standard studijního Aplikovaná informatika A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí činností

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2011-12 Pokud není u studijního oboru uveden počet přijímaných, budou přijati všichni uchazeči, kteří splní nutné podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA UNIVERZITĚ VČETNĚ JEJICH TYPU A STANDARDNÍ DOBY STUDIA. Agronomická fakulta

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA UNIVERZITĚ VČETNĚ JEJICH TYPU A STANDARDNÍ DOBY STUDIA. Agronomická fakulta SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA UNIVERZITĚ VČETNĚ JEJICH TYPU A STANDARDNÍ DOBY STUDIA Agronomická fakulta Standardní ba Forma B 2826 Technologie odpadů 1604R004 Odpavé hospodářství

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Den otevřených dveří 24. října 2012

Den otevřených dveří 24. října 2012 Den otevřených dveří 24. října 2012 www.fsv.cvut.cz Obsah prezentace: Úvod do studia na FSv Informace o studiu Struktura studia Studijní programy a obory Přijímací řízení Dnešní den otevřených dveří Informace

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2013

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2013 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2013 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě dne 19. 2. 2014. 1.

Více

PŘEHLED PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI: DANA ŘEZNÍČKOVÁ PEDAGOGICKÁ ČINNOST

PŘEHLED PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI: DANA ŘEZNÍČKOVÁ PEDAGOGICKÁ ČINNOST PŘEHLED PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI: DANA ŘEZNÍČKOVÁ PEDAGOGICKÁ ČINNOST Studijní program: Geografie Bakalářské studium studijní obor: Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) Geografie se zaměřením

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017 Harmonogram kombinovaného studia PEF Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2015/2016 končí 9. 9. 2016. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle stanoveného harmonogramu.

Více

NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY

NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY První

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Masarykova univerzita Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta Název studijního programu Geografie Název studijního oboru

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Statistiky počtů studentů se specifickými potřebami na vysokých školách a souvisejících ekonomických dat za léta 2005, 2010 a

Statistiky počtů studentů se specifickými potřebami na vysokých školách a souvisejících ekonomických dat za léta 2005, 2010 a Statistiky počtů studentů se specifickými potřebami na vysokých školách a souvisejících ekonomických dat za léta 2005, 2010 a 2012 2015 Veškerá data byla čerpána z veřejně dostupných zdrojů Obsah VVZPO

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2008/2009 končí 11. 9. 2009. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle

Více

Upravená žádost o akreditaci podle požadavků AK

Upravená žádost o akreditaci podle požadavků AK Upravená žádost o akreditaci podle požadavků AK fakulta studijní program studijní obory typ forma Fakulta stavební ČVUT v Praze Geodézie a kartografie Geodézie a kartografie Geoinformatika navazující magisterský

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla Obsah 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management...

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE... spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor,

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Studijní program, kód Přírodovědná B1001 B1301 B1407 Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2011-12 Bakalářské studijní programy Studijní obor Víceoborové studium Typ Délka Forma Přírodovědné vzdělávání

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 30.1.2015 Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně Lesnická a dřevařská fakulta budova B, Zemědělská 3,linka 9 a 11 Mendelova univerzita v Brně areál Lesnická

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více

Název prezentace Michal Krátký

Název prezentace Michal Krátký Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2015 Proděkan pro VaV Název prezentace Michal Krátký Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Ostrava, 23.2.2016 Nadpis Obsah Doktorské studium

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací (PZ) 2018/2019 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu

Více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO ZS 2008/2009

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO ZS 2008/2009 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2008/2009 Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně Informace o konání přijímacího řízení a přijímacích zkoušek Podmínky přijímacího řízení do zimního semestru akademického

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ bakalářské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ bakalářské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/2019 - bakalářské studijní obory Aplikovaná matematika Matematika (dvouoborové) konat PZ z matematiky v rozsahu učiva gymnázií. Aplikovaná matematika bakalářský

Více

Představení Technické fakultyčzu v Praze. Ing. Jiří Mašek, Ph.D. proděkan pro pedagogickou činnost

Představení Technické fakultyčzu v Praze. Ing. Jiří Mašek, Ph.D. proděkan pro pedagogickou činnost Představení Technické fakultyčzu v Praze Ing. Jiří Mašek, Ph.D. proděkan pro pedagogickou činnost Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Fakulta agrobiologie, potrav. a přírodních

Více

Vítejte na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Vítejte na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Vítejte na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Magisterské studium Den otevřených dveří na Geografické sekci 21. ledna 2016 Proč studovat geografii? je všestranná, kombinuje: sociální vědy (vývoj obyvatelstva,

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 7/2016

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 7/2016 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2017/2018. 1) Maximální počty přijímaných

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2004

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2004 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2004 Opava, únor 2005 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 2019 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Bakalářské studijní programy a jejich obory Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Konstrukce pozemních staveb Stavební inženýrství Staveb. inženýrství

Více

Výpočetní a aplikovaná matematika

Výpočetní a aplikovaná matematika Magisterský studijní program: Výpočetní a aplikovaná matematika (garant: prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.) 8. února 2019 1/12 Specializace: Aplikovaná matematika Výpočetní metody a HPC 2/12 Charakteristika

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni absolventi

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Datová věda (Data Science) akademický navazující magisterský program

Datová věda (Data Science) akademický navazující magisterský program Datová věda () akademický navazující magisterský program Reaguje na potřebu, kterou vyvolala rychle rostoucí produkce komplexních, obvykle rozsáhlých dat ve vědě, v průmyslu a obecně v hospodářských činnostech.

Více

STUDIUM na FST ZČU v Plzni

STUDIUM na FST ZČU v Plzni STUDIUM na FST ZČU v Plzni http://www.fst.zcu.cz Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc. Proděkan pro vzdělávací činnost Fakulty strojní ZČU v Plzni 1 HISTORIE FAKULTY STROJNÍ 1949 založena VŠSE v Plzni jako prozatimní

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 23.7.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP Studijní programy akreditované Narodním akreditačním

Více