Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR"

Transkript

1 Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou na vysokých školách v ČR Ing. Pavla Tryhubová Katedra mapování a, Stavební fakulta ČVUT Thákurova 7, Praha 6 Abstrakt Příspěvek navazuje na přehled zpracovaný v rámci CAGI koncem roku 2001 a vychází z materiálu Doc. Halounové a Ing. Zimové Studijní obory k problematice na vysokých školách v ČR.. Článek shrnuje současnou situaci uchazečů a do studijních ů s problematikou na vysokých školách v České republice. Dále ukazuje začlenění ů orientovaných na problematiku geografických informačních systémů 1. Úvod Přehled studijních oborů s výukou ů zaměřených na geografické informační systémy () navazuje na zprávu zpracovanou v rámci CAGI koncem roku 2001 [ 1 ] a vychází z materiálu Doc. Halounové a Ing. Zimové Studijní obory k problematice na vysokých školách v ČR [ 2 ]. Údaje byly podle dostupných informací doplněny a aktualizovány. Ve spolupráci s časopisem Zeměměřič byly obeslány všechny vysoké školy z materiálů Studijní obory k problematice na vysokých školách v ČR [ 2 ]. 2. Předměty Pro statistické potřeby článku jsem rozdělila výuku pouze do dvou částí. Dle Doc. Halounové a Ing. Zimové [ 2 ] se výuka dělí na 3 části. a) výuka jednoho nebo dvou ů z problematiky v rámci existujících studijních plánů různých oborů. Tento typ výuky probíhá na většině studijních ů, které se různým způsobem - zabývají využitím prostorových dat. Lze sem zařadit většinu vysokých škol zařazených do přehledu uvedeného v následující kapitole. Absolventi získají povědomí či přehled o tom, že existují geografické informační systémy a s nimi spojené technologie, které je možné případně využít v rámci jejich oboru činnosti. b) komplexní integrace výuky do existujícího (souvisejícího) oboru nebo samostatný vysokoškolský studijní obor zaměřený primárně na výuku geoinformatiky. Komplexní integrace výuky je např. geografie, geodézie a, dopravní systémy apod. Poznatky celého studovaného oboru jsou m zpřístupňovány v duchu znalosti. K vysokým školám poskytujícím výuku tohoto typu se řadí Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Univerzita Pardubice, Západočeská univerzita v Plzni či Vojenská akademie v Brně. Absolventi takto zaměřených studijních ů si osvojí dobré znalosti svého oboru činnosti zároveň s dobrými znalostmi problematiky. 1

2 Samostatný vysokoškolský obor (případně ) nabízí Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Absolventi studia jsou odborníky s hlubokými znalostmi geoinformatiky a geoinformačních technologií, v průběhu studia získají přehled o některých oblastech možného uplatnění geoinformačních technologií. 3. Statistiky Bc. Ing. PhD. Celkem G+K Bc. Ing. PhD. Celkem G+K Tabulka č.1 Statistika škol, které odpověděly V první kategorii jsou školy, které odpověděly. Společně s kategorií b jsou uvedeny v tabulce č.1 pod názvem celkem. Kromě níže uvedených, ze kterých nemáme údaje. Do druhé kategorie (b) spadají níže uvedené školy. V tabulce č.1 jsou uvedeny pod názvem G+K: Vojenská akademie Brno; Fakulta vojenských technologií studijní : Vojenská geodézie a ; studijní Vojenská geodézie a (Ing.5); Masarykova univerzita v Brne, Fakulta Přírodovědecká studijní :Geografie, Geografie a studijní :Geografie (Mgr.2), Geografie a - Kartografie, geoinformatika a studijní : Geografie (D.), Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum země Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební studijní : (Ing.5), Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta studijní : Geografie, Kartografie a geoinformatika studijní : Geografie (Mgr.2), Kartografie a geoinformatika Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO studijní :, Geoinformatika studijní : (NMgr./Ing.2), Inženýrská geodézie, Geoinformatika Západočeská univerzita v plzni, Fakulta aplikovaných věd studijní : Aplikované vědy a informatika, katastr nemovitostí studijní :Geomatika (Ing.5), Geomatika studijní :Geomatika Prezenční studium, Kombinované studium, Geomatika studijní :Geomatika Prezenční studium(ing.2), Geomatika studijní :Geomatika Kombinované studium - navazující(ing.3), Geomatika studijní :Geomatika Doktorský studijní (Ph.D..3), Geomatika České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební studijní : (Ing.5,5), Univerzita Palackého v Olomouci studijní : Geografie, Geografie-Geoinformatika studijní : Geografie (Mgr.2), Aplikovaná geoinformatika 2

3 Školy a fakulty ze kterých nemáme údaje: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Stavební fakulta VŠB-TUO ČVUT - Fakulta architektury, Fakulta dopravní Univerzita Karlova v Praze Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií 4. Přehled studijních oborů k problematice V následujícím přehledu jsou uvedeny vysoké školy, fakulty, studijní y (bakalářské, magisterské nebo inženýrské, i doktorské, číslo označuje obvyklou délku studia), studijní obory a y z problematiky, zařazené na uvedených oborech do studijních plánů. Dále je zde uveden počet uchazečů a počty v roce (zimní i letní semestr). Pokud byly potřebné informace v době přípravy článku k dispozici, jsou y charakterizovány týdenním hodinovým em (počet výukových hodin přednášek + počet výukových hodin cvičení), dále jsou y volitelné označeny v, povinně volitelné pv, y bez označení spadají do povinného studijního plánu. Podrobnější údaje o výuce lze ve většině případů získat na www stránkách jednotlivých vysokých škol a jejich fakult. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální ČZU studijní studijní obor (Ing.5) Aplikovaná ekologie Lesnictví Lesnictví Lesní inženýrství Lesní inženýrství r. I 1+3 v Inženýrská ekologie (Ing.5) Krajinářství Krajinné inženýrství (Ing.5) Aplikovaná ekologie Inženýrská ekologie Krajinářství Krajinné inženýrství I I I, I 1+3, Regionální a environmentální správa Regionální a environmentální správa 1+3 Pozn.: Předměty zaměřené na jsou též součástí navazujících magisterských studijních ů (Ing.2) uvedených oborů. 3

4 Fakulta provozně-ekonomická ČZU Výuku zajišťují pedagogové Fakulty lesnické a environmentální ČZU studijní studijní obor Provoz a ekonomika Provoz a ekonomika Základy geodezie, kartorafie a České vysoké učení technické v Praze Fakulta architektury ČVUT - neaktualizováno studijní studijní obor Architektura a urbanismus (Bc.3,5, Ing.3, Ing.6) Architektura v Pozn.: Fakulta připravuje kurs v rámci celoživotního vzdělávání. Fakulta dopravní ČVUT - neaktualizováno studijní Dopravní inženýrství a spoje (Ing.5) studijní obor Dopravní infrastruktura v území Management a ekonomika dopravy a telekomunikací Automatizace v dopravě a telekomunikacích Provoz a řízení letecké dopravy a jejich aplikace pv Fakulta stavební ČVUT studijní (Ing.5,5) studijní obor 0/173/15 0/76/8 4

5 Stavební inženýrství (Ing.5,5) Vodní hospodářství a vodní stavby Inženýrství životního prostředí 0/1552/21 0/nezjištěno/12 nebo AutoCAD 0/1552/12 0/90/6 Fotogrammetrie a Monitorování a modelování () Pozn.: Předměty jsou zařazeny i do studijních plánů navazujícího magisterského studia (Ing.3) uvedených oborů. Problematika je též součástí doktorského studijního u oboru Geodézie a, zejména specializace Kartografie, a geoinformatika. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta JČU studijní studijní obor Zemědělské inženýrství Pozemkové úpravy a (Ing.5) Zemědělství (Bc.) 0/40/0 0/25/0 1+3 převody nemovitostí v Agroekologie 39/0/0 41/0/0 1+3 Pedagogická fakulta JČU studijní studijní obor Učitelství pro základní školy (Mgr.5) Zeměpis 0/68/02 0/47/0 a VTGZ** p **Výpočetní technika ve výuce geografie a v druhé polovině již obsahuje. Masarykova univerzita v Brně Fakulta informatiky MU studijní studijní obor Informatika Aplikovaná informatika Informatika a druhý obor Informatika Aplikovaná informatika Informatika a druhý obor 903/0/0 160/0/0 předmě t I v v 5

6 Informatika (N-Mgr.2) Aplikovaná informatika (N-Mgr.2) Učitelství pro střední školy(n-mgr.2) Informatika (N-Mgr.2) Aplikovaná informatika (N-Mgr.2) Učitelství pro střední školy(n-mgr.2) 0/59/0 0/150/0 Pedagogická fakulta MU studijní Učitelství zeměpisu pro základní školy (Mgr.5) studijní obor 0/100/0 0/35/0 Geoinformatika I, kartografické aplikace Přírodovědecká fakulta MU studijní Geografie Geografie (Mgr.5) Geografie (D.) studijní obor Geografie a 15/0/0 25/0/0 Statistické metody a I Diplomový seminář z Aplikovaná matematika a geografie Geografie a - zaměření Kartografie, geoinformatika a Regionální geografie 0/0/6 0/0/2 a regionální rozvoj Fyzická geografie 0/0/4 Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum země 0/0/1 - - Zpracování prostorových dat I - 0/5/0 - úvod - praktikum - praktikum Digitální zpracování materiálů Programování v 2+0 v v v 6

7 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta MZLU - neaktualizováno studijní studijní obor Zemědělská specializace Pozemk. úpravy, ochrana a využití půdního fondu Geoinformatika Agroekologie (Ing.5) Lesnická a dřevařská fakulta MZLU neaktualizováno studijní studijní obor Dřevařství Hospodářská úprava lesů Lesnictví Lesnictví Dřevařské inženýrství (Ing.5) Dřevařské inženýrství Krajinné inženýrství (Ing.5) Krajinné inženýrství Lesní inženýrství (Ing.5) Lesní inženýrství Základy Digitální TOPOLem Základy Analýza a podpora rozhodování v Digitální zpracování dat Aplikace v krajinné ekologii Pozn: Řada ů z oblasti a je součástí postgraduálního doktorského studia oboru Hospodářská úprava lesů, specializace Geoinformatika. MZLU nabízí též distanční postgraduální kurs celoživotního vzdělávání Uni v britské licenci, v české nebo anglické mutaci. Provozně ekonomická fakulta MZLU studijní studijní obor Ekonomika a management (Bc. 3, Ing. 2) Systémové inženýrství a informatika (Bc. 3, Ing. 2) Hospodářská politika a správa (Bc. 3, Ing. 2) a) Manažerskoekonomický obor b) Sociálně ekonomický obor c) Management obchodní činnosti Ekonomická informatika a) Finance b) Veřejná správa 295/158/20 128/125/4 115/44/8 58/36/3 Sociálně ekonomické aspekty Sociálně ekonomické aspekty 110/44/2 65/22/2 Sociálně ekonomické aspekty v v v v v v Zahradnická fakulta MZLU v Lednici studijní studijní obor 7

8 Zahradní a krajinářská architektura (bc.3 + nmgr. 2) Zahradní a krajinářská architektura (bc.3 + nmgr. 2) Zahradní a krajinářská architektura Management zahradních a krajinářských úprav** ** nový studijní obor (nyní bude 3. rok) 40/40 39/38 Systémy zk 40/0 - Systémy zk Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta OU Studijní Geografie Geografie (Mgr.2) Ekologie a ochrana prostředí Ekologie a ochrana prostředí (Mgr.2) Učitelství geografie pro SŠ (Mgr.5) Studijní obor Sociální geografie a region. rozvoj Politická a kulturní geografie Fyzická geografie a geoekologie Kartografie a geoinformatika Sociální geografie a region. rozvoj Politická a kulturní geografie Fyzická geografie a geoekologie Kartografie a geoinformatika Ochrana a tvorba krajiny Ochrana a tvorba krajiny Učitelství geografie v kombinaci s dalším oborem 43/0/0 43/0/0 16/0/0 11/0/0 0/10/0 0/9/0 3/0/0 1/0/0 4/0/0 0/0/0 0/12/0 0/2/0 Předmět a fotointerpretace a fotointerpretace 1 Základy CAD systému Elektronické inf. zdroje projekt projekt 0/16/0 0/6/0 - projekt a fotointerpretace2 a fotointerpretace2-cv. 0/0/0 0/0/0 projekt a fotointerpretace2 a fotointerpretace2-cv. Modelování v Vybrané kapitoly z 10/0/0 0/0/ projekt 0/11/0 0/13/0 a fotointerpretace 1 a fotointerpretace 2 a fotointerpretace2-cv. projekt 0/32/0 0/24/0 1 2 Rozsah

9 Geografie Doktorské studium (Ph. D.) Environmentální geografie 0/0/11 0/0/0 a digitální Fotogrammetrie a Pozn.: Výuku ů z oblasti a zajišťuje Oddělení a geoinformatiky při katedře Fyzické geografie a geoekologie na PřF OU. Pedagogická fakulta OU Studijní Učitelství geografie pro ZŠ (Mgr.4) Studijní obor Učitelství geografie v kombinaci s dalším oborem Předmět 0/14/0 0/20/0 1 2 Rozsah Pozn.: Výuku ů z oblasti a zajišťuje Oddělení a geoinformatiky při katedře Fyzické geografie a geoekologie na PřF OU. Technická univerzita v Liberci Pedagogická fakulta TU studijní studijní obor Učitelství pro základní školy Učitelství geografie (Mgr.4) v kombinaci s dalším oborem 1 2 Základy didaktiky geoinformatiky pv pv v Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí UJEP studijní studijní obor 2003/200 4 Ekologie a ochrana prostředí (Ing.5) M1601 Ekologie a ochrana prostředí (navazující magisterský) N1601 Revitalizace krajiny 3914T009 Odpadové hospodářství 1604T004 Odpadové hospodářství 1604T /24/0 0/61/0 Základy Aplikace Modelování ekosystémů Kartografie a DTM Aplikace 9

10 Ekologie a ochrana prostředí B1601 Inženýrská ekologie B3904 Ochrana životního prostředí 1604R007 Ochrana životního prostředí v průmyslu 3904R012 Vodní hospodářství 3904R023 0/272/0 0/45/0 Základy geografie Základy 0/38/0 Základy Základy 0/38/0 Základy Základy DTM Univerzita Karlova v Praze - neaktualizováno Přírodovědecká fakulta UK studijní studijní obor Demografie Demografie-v kombinaci s v praxi 1+3 dalším oborem Fyzická geografie (Mgr.5) Fyzická geografie Sociální geografie (Mgr.5) Sociální geografie 1+0 Regionál. geografie (Mgr.5) Regionální geografie Kartografie (Mgr.5) Kartografie a geoinformatika pro kartografy Kartografická informatika Aplikace v Aplikace v Učitelství pro SŠ (Mgr.5) Učitelství geografie Pozn.: Předměty s problematikou jsou rovněž náplní postgraduálního doktorského studia geografických oborů. Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta UPOL studijní Geografie studijní obor Geografie- Geoinformatika každoročně / /05 26 Geografická Geografické informační systémy Fotogrammetrie Prostorové databázové systémy Počítačová Tematická Dálkový průzkum Země 10

11 Geografie (Mgr.2) Aplikovaná geoinformatika každoročně /05 6 Digitální zpracování dat Programové prostředky 1 Programové prostředky 2 Programové prostředky 3 ve veřejné 2+0 správě Geoinformatika ve fyzické geografii Geoinformatika v socioekonomické geografii Praxe z 2 týdny geoinformatiky 1 Praxe z 4 týdny geoinformatiky 2 Informační systémy o území Geostatistika Exkurze z 3 dny geoinformatiky Digitální modely reliéfu CAD a DTP 0+1 Diplomová práce z geoinformatiky Informatizace 2+0 veřejné správy Modelování v 2+0 Trendy 2+0 v geoinformatice a GIT Státní informační 1+0 politika ČR Praxe 3 týdny z geoinformatiky Geoinformatika v geologii v geologii 2+0 Geologické mapy a atlasy Dynamická geomorfologie v Zdroje digitálních geologických dat Geologické modely Digitální model krajiny 11

12 Využití v krajinném výzkumu Přírodní hazardy a jejich modelování Zpracování klim. a meteorol. digit. dat v lesnictví Geoinformatika v ochraně ŽP Sledování a hodnocení změn krajiny v Globální problémy ŽP v bakalářské, magisterské, doktorské studium Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera neaktualizováno studijní studijní obor Dopravní technologie a spoje Dopravní infrastruktura Systémy CAD 0+3 Dopravní inženýrství a spoje (Ing.5) Dopravní infrastruktura Systémy CAD 2+4 Fakulta ekonomicko-správní studijní Hospodářská politika a správa Hospodářská politika a správa (Navazující magisterské. 2) Systémové inženýrství a informatika studijní obor Veřejná ekonomika a správa Ekonomika veřejného sektoru Informatika ve veřejné správě 2004/ /0/0 248/0/0 Informační systémy veřejné správy 0/160/0 0/148/0 Geografické informační systémy 1 232/0/0 0 1) /0/0 Informační systémy regionů Geografické informační systémy 1 rozs ah 12

13 Regionální a informační management 204/0/0 0 1) /0/0 Informační systémy regionů Geografické informační systémy 1 Systémové inženýrství a informatika (Navazující magisterské. 2) Regionální a informační management Informatika ve veřejné správě 0/37/0 0 1) /0/0 Geografické informační systémy 2 Prostorová analýza území Služby mapových serverů 0/4/0 0 1) /0/0 Geografické informační systémy 2 Služby mapových serverů Systémové inženýrství a informatika (Ing.5) 1) Pozn.: Informatika ve veřejné správě 0/0/0 0/14/0 Geografické informační systémy 1 Geografické informační systémy 2 Informační systémy regionů Interaktivní prezentace dat Prostorová analýza území 1) Pětiletý studijní Systémové inženýrství a informatika byl restrukturalizován na tříletý bakalářský a navazující dvouletý magisterský studijní. Proto již do tohoto u nejsou přijímáni noví posluchači a naopak nejsou zatím žádní absolventi nových studijních ů. 2) Problematika je též součástí doktorského studijního u Systémové inženýrství a informatika, obor Informatika ve veřejné správě. Vojenská akademie v Brně Fakulta vojenskotechnických druhů vojsk studijní studijní obor Vojenská geodézie a 0/0/0 0/0/0 Kartografie Matematická Vojenská geografie 13

14 Vojenská geodézie a (Ing.5) 0/0/0 0/12/0 Geografické zabezpečení vojsk Od akademického roku 2005/06 je otevírán nový bakalářský obor vojenská geografie a meteorologie studijního u vojenské technologie. Do tohoto oboru je přijato 10 ( ) Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Stavební fakulta VŠB-TUO neaktualizováno studijní studijní obor Stavební inženýrství (Ing.5) Městské stavitelství a inženýrství Geoinformační technologie I pv Pozemní stavby a architektura (Ing.5) Dopravní stavitelství Geoinformační technologie II pv Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO studijní studijní obor Hornictví a geologie (Ing.5) Nerostné suroviny (Ing.5) Geoinformatika 60/40/8 15/23/1 Geologické inženýrství Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu Základy geoinformatiky Úvod do GIT Zpracování dat v Digitální modely reliéfu Základy geografie Tematická Prostorová analýza dat Zdroje prostorových dat Digitální zpracování dat Družicové navigační a polohové systémy Programové prostředky pro Programové prostředky pro Programové prostředky pro I Socioekonomixká geografie Mobilní geoinformační technologie I II 14

15 Systémové inženýrství v oblasti surovin Komerční inženýrství v oblasti surovin Inženýrská I II geodézie (NMgr./Ing.2) Geoinformatika 0/25/0 0/6/0 Plánování aplikací GIT Expertní systémy v Modelování a simulace v geovědách Algoritmizace prostorových úloh Mobilní geoinformační technologie Publikování prostorových dat v prostředí Internetu Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií VUT neaktualizováno studijní studijní obor Informační technologie (Ing.2) Počítačová grafika a multimédia Pozn.: Nově vzniklá fakulta VUT s novými obory, které budou od roku 2002/03 postupně naplňovány. Fakulta stavební VUT studijní (Ing.5) studijní obor 0 / 103 / 6 0 / 39 / 1 Územní informační systémy rozs ah Stavební inženýrství (Ing.5) Pozemní stavby ** 3. roč. Počítačová podpora projektování 0 / 256 / 14 0 / 205 / 3 ** SP Stavební inženýrství má první 2 ročníky společné, na jednotlivé obory se studenti dělí od 3. ročníku v Západočeská univerzita v Plzni Fakulty aplikovaných věd studijní studijní obor rozs ah 15

16 Aplikované vědy a informatika Geomatika (Ing.5) Geomatika Prezenční studium Kombinované studium katastr nemovitostí Geomatika - specializace: geoinformační systémy Kartografie Katastr nemovitostí a občanské právo Převedeno na studijní Geromatika Převedeno na studijní Geromatika 2/0/0 Úvod do Teorie tvorby 0/15/0 Databázové systémy 1 Databázové systémy 2 Úvod do Teorie tvorby Aplikace Dálkový průzkum Země Geomatika 60/0/0 Teorie tvorby Základy počítačové grafiky Programovací techniky Počítače a ování 2 Počítače a ování 1 Základy operačních systémů Teoretická informatika Teorie systémů Geometrické a počítačové modelování Dálkový průzkum Země

17 Geomatika Prezenční studium (Ing.2) Geomatika Kombinované studium - navazující (Ing.3) Geomatika - specializace: geoinformační systémy Kartografie Katastr nemovitostí a občanské právo Geomatika - specializace: katastr nemovitostí 0/40/0 Úvod do Teorie tvorby Aplikace Počítače a ování 2 Počítače a ování 1 Databázové systémy 1 Databázové systémy 2 Dálkový průzkum Země Zpracování digitalizovaného obrazu Grafické systémy a vizualizace dat Databázové systémy 2 Databázové systémy 1 Aplikace geometrie 1 0/40/0 Úvod do Teorie tvorby Aplikace Počítače a ování 2 Počítače a ování 1 Základy počítačové grafiky Databázové systémy 1 Databázové systémy 2 Dálkový průzkum Země Grafické systémy a vizualizace dat Databázové systémy 2 Databázové systémy 1 Aplikace geometrie 1 Geometrické a počítačové modelování

18 Geomatika Doktoraký studijní (Ph.D..3) Geomatika 0/0/6 (záměr) Geometrie v geomatice Teoretická a výpočtová geodézie Metody sběru geoprostorových dat Geoprostorové a datové modelování Metody rozpoznávání obrazu Vybrané kapitoly z teoretické geodézie Geoinformační technologie Metody aplikované geomatiky * bakalářské, magisterské, doktorské studium Pedagogická fakulta ZČU neaktualizováno Učitelství pro střední školy (Mgr.5) Geografie Učitelství geografie v kombinaci s dalším oborem Ekonomická a regionální geografie Informační technologie pro geografy Geografické informační systémy 5. Shrnutí Ze zaslaných odpovědí,lze shrnout několik závěrů. V první řadě přibývá oborů, především aplikovaných (např. aplikovaná ekologie, ČZU) a informatických oborů (Přírodovědecká fakulta UPOL), dále přibývá v oborech z okruhu veřejné správy (např. Hospodářská politika a správa, MZLU). Diky restruktualizace se také mnoho oboru rozdělilo na bakalářské a navazující magisterské obory (např. zemědělská fakulta, JČU). V oborech se rozšiřují ekologické y, např. fakulta životního prostředí, UJEP. Otvírá se také stále více ů na školách např. fakulta životního prostředí UJEP, Hornickégeologická VŠB-TUO, fakulta aplikovaných věd ZU, Přírodovědecká fakulta UPOL I když rozvoj ovských ů na fakultě životního prostředí, UJEP způsobilo pravděpodobně přijetí ing. Dolanského do funkce vedoucího katedry. Jedinou školou která y seškrtala je VUT v Brně, na fakultě stavební. Největší počt přijímaných a jsou na ČVUT v Praze a ZU v Plzni. 6. Závěr Uvedené informace v článku dávají přibližnou představu o uchazečích a absolventech našeho oboru v České republice. Údaje nejsou kompletní z nedostatku dosažitelných informací, problémy v ové komunikace, problémy se studijními referentkami a podobně. Bylo by vhodné je dále aktualizovat a doplňovat. Na většině vysokých škol nyní probíhají změny související s přechodem na 18

19 strukturované studium (bakalářské studium + navazující magisterské studium) či se zaváděním nově akreditovaných studijních ů a oborů, proto je spousta údajů neúplných. Možná by bylo zajímavé tyto údaje centrálně evidovat, včetně například abstraktů diplomových prací. Ujmout takového úkolu by se mohla CAGI nebo některý z našich oborových časopisů. Literatura [1] Halounová L., 2001: Výuka a na vysokých školách České republiky. Přehled vypracovaný v rámci pilotního projektu, který zajišťovala Česká asociace pro geoinformace v gesci Ministerstva vnitra ČR. [2] Halounová L., Zimová R., 2003: Studijní obory k problematice na vysokých školách v ČR, Příspěvek byl zpracován v rámci VZ Stavební fakulty ČVUT. 19

Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů Geodézie a kartografie. Doc. Ing. Josef Weigel, CSc.

Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů Geodézie a kartografie. Doc. Ing. Josef Weigel, CSc. Vyhodnocení ankety Kvalita výuky pro Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie a Navazující studijní program Geodézie a kartografie - školní rok 2010-11 včetně personálního hodnocení a se základním

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Geomatika v České republice

Geomatika v České republice Geomatika v České republice Václav Čada, Otakar Čerba Oddělení geomatiky, Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni Geoinformace ve veřejné správě 2013, Praha, 27. 28.

Více

GEOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (GEODID II) PROFIL ABSOLVENTŮ UČITELSTVÍ GEOGRAFIE V ČESKU

GEOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (GEODID II) PROFIL ABSOLVENTŮ UČITELSTVÍ GEOGRAFIE V ČESKU GEOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (GEODID II) PROFIL ABSOLVENTŮ UČITELSTVÍ GEOGRAFIE V ČESKU Barbara Baarová Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Chittussiho 10 710 00 Ostrava barbara.baarova@osu.cz

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Výuka geoinformačních technologií

Výuka geoinformačních technologií TU Zvolen, 29.5.2015 doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. Výuka geoinformačních technologií Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci GEOGRAFIE A MAPOVÁNÍ PROSTORU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SEKTOREM VENKOVA RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky http://www.geoinformatics.upol.cz

Více

Geografie 1. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie

Geografie 1. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka   ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie Geografie 1 Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz Laboratoř e fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování Předměty Geografie

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management... 3 3.2 Hospodářská

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST?

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? Pavel Hasal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Pavel.Hasal@vscht.cz

Více

Kombinované studium aplikované informatiky na katedře informatiky

Kombinované studium aplikované informatiky na katedře informatiky 1 Kombinované studium aplikované informatiky na katedře informatiky 2016 2 Obsah Co je kombinované studium?... 3 Proč studovat na katedře informatiky PřF UJEP?... 6 Studijní plán a uplatnění absolventů...

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017 Harmonogram kombinovaného studia PEF Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2015/2016 končí 9. 9. 2016. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle stanoveného harmonogramu.

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Geoinformační technologie v egyptologické praxi

Geoinformační technologie v egyptologické praxi Geoinformační technologie v egyptologické praxi EGY022014a/ Spec.přednáška I ZS 2015 2016, 1. přednáška Organizační záležitosti: Výuka bude probíhat ve čtvrtek od 15:00 do 17:00 hod. Internetové stránky

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Den otevřených dveří 24. října 2012

Den otevřených dveří 24. října 2012 Den otevřených dveří 24. října 2012 www.fsv.cvut.cz Obsah prezentace: Úvod do studia na FSv Informace o studiu Struktura studia Studijní programy a obory Přijímací řízení Dnešní den otevřených dveří Informace

Více

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky doc. Ing. František Kuda, CSc. Ing. Eva Wernerová, Ph.D. Docent a odborná asistentka VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební 1 Vzdělávací

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla Obsah 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management...

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE... spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor,

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2008/2009 končí 11. 9. 2009. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 7/2016

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 7/2016 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2017/2018. 1) Maximální počty přijímaných

Více

Název prezentace Michal Krátký

Název prezentace Michal Krátký Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2015 Proděkan pro VaV Název prezentace Michal Krátký Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Ostrava, 23.2.2016 Nadpis Obsah Doktorské studium

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 30.1.2015 Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně Lesnická a dřevařská fakulta budova B, Zemědělská 3,linka 9 a 11 Mendelova univerzita v Brně areál Lesnická

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Masarykova univerzita Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta Název studijního programu Geografie Název studijního oboru

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Bakalářské studijní programy a jejich obory Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Konstrukce pozemních staveb Stavební inženýrství Staveb. inženýrství

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Informace o studiu v doktorských studijních programech

Informace o studiu v doktorských studijních programech Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Informace o studiu v doktorských studijních programech Akademický rok 2017/2018 Brno, 2017 Informace o studiu v doktorských studijních programech

Více

Studijní program Geodézie a kartografie

Studijní program Geodézie a kartografie Fakulta stavební ČVUT v Praze Hříjen 2013 Fakulta stavební ČVUT v Praze společný bakalářský obor Geodézie, kartografie a geoinformatika dva magisterské studijní obory Geodézie a kartografie Geomatika Strukturované

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2015 2016 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9.

Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9. Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9.2010) Pořadatelem v pořadí již šesté konference, jejíž zaměření

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo)

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo) Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-2016 (platí pouze pro 2. kolo) PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vážená studentko, vážený studente, jsem studentkou 5. ročníku Ekonomicko-správní fakulty MU a v současné době pracuji na své

Více

Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Jaroslav Burian 18. 11. 2014, Brno Palacký University Katedra geologie Katedra ekologie Katedra rozvojových studií Katedra geografie Katedra geoinformatiky

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor Konstrukce a dopravní stavby

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor Konstrukce a dopravní stavby Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor Konstrukce a dopravní stavby Strukturované studium bakalářské studium magisterské studium doktorské studium bakalářská práce státní závěrečná zkouška

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2016 2017 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-16 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 Děkan Hornicko-geologické fakulty (HGF) vyhlašuje od 1.1.2015 přijímací řízení pro studium v konzultačních

Více