Konstruktivní simulace a GIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konstruktivní simulace a GIS"

Transkript

1 Konstruktivní simulace a GIS Doc. Ing. Vladimír VRÁB, CSc. pplk. Ing. Ladislav HAVELKA npor. Ing. Martin HUBÁČEK, Ph.D. Národní centrum simulačních a trenažérových technologií Velitelství pro výcvik a tvorbu doktrin Brno, Kounicova 44 tel.: , fax: Anotace: Článek popisuje jednu praktickou aplikaci dvou rozdílných (z hlediska určení) programových prostředků, které byly společně využity jako prostředek pro podporu rozhodování nejvyšších představitelů AČR v podmínkách začínajícího přechodu k profesionální armádě. The article describes a possible application both a constructive simulation tool (ModSAF) and GIS tool (ArcView) for providing of rescue service transport calculation. Experiments showed how to use both tools for important practice together. Klíčová slova: konstruktivní simulace, ModSAF, GIS Úvod Národní centrum simulačních a trenažérových technologií plní ve prospěch AČR funkci výcvikovou, vzdělávací a vědecko-výzkumnou. K tomu využívá programové prostředky patřící jak do kategorie prostředků konstruktivní simulace, která je určena především k plnění výcvikových úkolů, tak také programy řazené do kategorie geografických informačních systémů, které slouží zejména k podpoře rozhodování. V uplynulém roce byl zahájen proces transformace AČR s cílem jejího totálního přechodu na armádu profesionální. Velice důležitým prvkem přípravného a přechodného období je stanovit dislokaci transformované armády ale i jiných složek ozbrojených sil. Kritérií podle nichž dochází k obsazování staronových posádek je celá řada. Jedním z kritérií, které mohlo nebo může ukázat oprávněnost daných rozhodnutí, je dostupnost jednotek (posádek) k plnění úkolů na teritoriu ČR. Takový níže popsáný úkol řešilo podle hypotetického scénáře pro MO ČR i NCSTT. Ke splnění zadání byly společně využity nejen prostředky konstruktivní simulace ale i program z kategorie GIS. Konstruktivní simulace v AČR Konstruktivní simulace je chápána jako sofistikované programové dílo sloužící k výcviku velitelů a jejich štábů ve vedení boje, řízení činností spojených s OOTW nebo BOOTW, případně k výcviku štábů krizového managementu. V AČR je pro potřeby výcviku, vzdělávání a plnění vědecko-výzkumných úkolů využíván program ModSAF (v testovacím režimu program OneSAF jako jeho nástupce), kterým jsou vybavena specializovaná pracoviště Velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín v Brně a ve Vyškově. Simulace bojové činnosti probíhá s vysokým rozlišením, což znamená, že 1

2 je simulována činnost každé existující nebo vznikající entity. Pracoviště v Brně má pro svou činnost k dispozici několik databází terénu vybraných oblastí území ČR. Tyto databáze mají společný datový základ v DMÚ 25, který je v současné době jedním ze základních datových modelů využívaných v AČR pro podporu rozhodovacího procesu. Jak již bylo uvedeno, program ModSAF je prioritně určen pro výcvik velitelů a jejich štábů na stupni prapor a brigáda. Současně jej lze využít také k řešení vědeckých úkolů spojených se sledováním změn taktiky vyvolaných různými strukturálními, technickými nebo jinými činiteli bojové činnosti nebo k akviziční činnosti. V současnosti se hledají možnosti využití tohoto programu i pro podporu rozhodování velitelů. GIS v AČR Pojem geografický informační systém (GIS) je používán pro označení geograficky orientovaných počítačových technologií. V praxi je využívána celá řada těchto systémů, ale k úkolu popsaném tímto příspěvkem, byl využit program ArcView GIS s nástavbou Network Analyst. ArcView je geografický informační systém patřící do třídy tzv. desktop GIS pro koncové uživatele, umožňuje snadnou práci s informacemi, které mají vztah k mapě. ArcView : má intuitivní grafické uživatelské prostředí; umožňuje vytváření map pomocí symbolů, volbu barevnosti; podpore jednoduché i složité dotazy na prostorová a tabulková data; umožňuje vykreslování různých druhů grafů; podporuje komunikaci mezi aplikacemi (IAC); je objektově orientovaný systém; má nástroje pro vývoj aplikací a úpravu systému; pracuje v českém prostředí, podporuje různé kódové stránky. Rozšíření Network Analyst umožňuje uživatelům řešit řadu problémů založených na síťových úlohách. Takovýmito úlohami jsou např. nalezení nejefektivnější cesty, vygenerování itineráře, vyhledání nejbližšího zařízení k události (např. nehodě), nebo úloh obchodního cestujícího. Nástavba ArcView Network Analyst tedy umožňuje především nacházet optimální cesty mezi skupinou bodů, nacházet nejbližší zařízení od události a provádět analýzy cestovního času. Popis modelových situací- zadání Zadáním bylo požadováno navrhnout optimální trasy záchranných zborů nebo jejich části k poskytnutí pomoci při dvou katastrofách: 1. havárie dopravního letadla v prostoru města Kraslice (v Krušných horách), 2. havárie (výbuch) ve skladu škodlivého materiálu v prostoru Konice (západně od Olomouce). Úkolem bylo zjistit optimální trasu a vypočítat teoretickou dobu potřebnou k přesunu níže uvedené skupiny do místa neštěstí. Dále stanovit pravděpodobnou dobu potřebnou k přesunu záchranné skupiny do místa neštěstí s využitím počítačové simulace a na základě výsledků definovat hranice dopravní obslužnosti jednotlivých posádek záchranných sborů ČR. 2

3 V prvním zadání bylo rozehráváno letecké neštěstí v prostoru města Kraslice (v Krušných horách), 24 km SZ Karlovy Vary. Úkolem bylo stanovit dostupnost vojenských posádek v časovém rozpětí do 2 hodin, do 4 hodin a do 6 hodin od vydání rozkazu k přesunu. Kalkulace a simulace byla provedena pro vojenskou kolovou techniku přepravující osoby a těžkou speciální techniku. Pro přesun z posádek byla kalkulována nejrychlejší trasa definující osu přesunu potřebnou pro simulaci problému. Počítačovou simulací byly zpřesněny podmínky přesunu (časové, povětrnostní, terénní). Ve druhém zadání byla simulována ekologická havárie ve městě Konice, 25 km Z Olomouce. Ostatní podmínky zadání byly identické jako v prvním zadání. Tento úkol nebyl v konečném důsledku dokončen. Zadavatel rozhodl, že pro demonstraci možností využití schopnosti NCSTT pro mírový život, resp. pro zabezpečení některých podkladů pro rozhodování pracovníků nebo štábů krizových center bude postačující demonstrace výsledků prvního zadání. Popis modelových situací - podmínky výpočtu Tabulka 1 Technika rychlost [km/h] Pro výpočet byly stanoveny následující výchozí podmínky: osy přesunu musí splňovat kritérium pro nejrychlejší trasu; do doby přesunu nebyly započítány časy zahrnující pronikání signálu k vykonavatelům, přípravu jednotek, přestávky v průběhu přesunu a vliv hustoty silničního provozu na komunikacích; kalkulace byly provedeny bez uvažování vlivu vycvičenosti řidičů na kvalitu přesunu, a nebyly uvažovány provozní poruchy techniky; pro kalkulaci bylo vzato do úvahy, že přesun se uskutečňuje vozidly T-815 (6x6) s 40 osobami na korbě (celková uvažovaná hmotnost vozidla 20,6 t) a těžkými tahači s podvalníkem naloženým těžkou ženijní technikou (celková hmotnost soupravy 47,5 t); povolené maximální teoretické rychlosti vybrané techniky pro kalkulace jsou uvedeny v Tabulce 1. dálnice silnice I. tř silnice II.tř průjezd městem průjezd obcí ostatní silnice T Tahač K experimentům tj. simulacím a kalkulacím byl využíván stejný prostor. Program ArcView byl využit ke kalkulaci dopravní obslužnosti (dostupnosti) zájmového prostoru a k výpočtu nejkratší trasy k dosažení daného místa. Vypočítané nejkratší trasy (zohledňující nosnost mostů a propustnost silnic) se staly podkladem pro naplánování trasy simulovaného přesunu vybrané techniky ze stanovených bodů do cíle. 3

4 Popis modelových situací - podmínky počítačové simulace Počítačová simulace přesunu běžela za následujících podmínek: den; povětrnostní vlivy a počasí - počátek listopadu; charakter terénu (daný trasou z A do B); kolonu tvořila nákladní vozidla se 40 osobami (T-815) a tahače s naloženým podvalníkem, které byly identické s vozidly uvažovanými ve výpočtu doby přesunu; pro každou trasu bylo provedeno pět simulací; rychlost simulace 1:1 (reálný čas/simulační čas); ukázky přesunu běžely v poměru 10:1. Vnitřním úkolem bylo stanovit hrubý rozdíl mezi vypočítanou a simulovanou dopravní obslužností, tj. zjistit nakolik se teoretický výpočet (kdy je výpočet prováděn v ideálních časových, povětrnostních i terénních podmínkách) liší od simulované situace. Výsledky kalkulací a experimentů Kalkulace a simulační experimenty byly provedeny podle zadání. Možná varianta výpočtu nejkratší trasy pro vybrané posádky v prvním úkolu je uvedena na Obr.1. Ž A T E C P O D B O Ř A N Y R A K O V N ÍK Z B IR O H J IN C E Obr. 1 Zobrazení vypočítaných tras přesunu pro 1. zadání Jeden z příkladu vypočítaných zón dostupnosti (dopravní obslužnosti) je uveden na Obr. 2 Výsledky kalkulací a počítačové simulace jsou uvedeny v Tabulce 2. 4

5 Tabulka 2 Posádka Doba přesunu [min] ArcView øs S1 S2 S3 S4 S5 Délka trasy [km] přes celkem sídla Žatec Podbořany Zbiroh Rakovník Jince Obr. 2 Zóny dostupnosti pro krizovou situaci prvního zadání Závěr Tento zajímavý úkol ukázal, že lze za určitých podmínek využít různé počítačové programy k vyřešení jednoho problému. V dané situaci to bylo možné z toho důvodu, že oba programy využívají stejný základ terénní databáze. Jak lze vidět z Tabulky 2, jsou výsledky kalkulací optimističtější (asi 1,5 krát) oproti experimentům pomocí počítačové simulace. Rozdíly vyplývají zejména z toho, že při počítačové simulaci jsou brány v úvahu povětrnostní a terénní podmínky ve kterých se přesuny organizovaly. Pro ilustraci jsou na Obr. 3 zobrazeny profily vypočítaných tras přesunu, které nemohly výpočty v ArcView zohlednit. Dílčí rozdíly ve výsledcích mezi jednotlivými simulacemi jsou důsledkem konstrukce stochastického modelu jevů 5

6 a procesů v programu ModSAF. Pro rychlou orientaci v datech i pro možnost rychlého srovnání kalkulovaných výsledků a výsledků simulací jsou ve třetím sloupci tabulky uvedeny průměrné hodnoty časů simulovaných přesunů jednotlivých tras. I přesto, že mezi kalkulovanými a simulovanými výsledky jsou určité rozdíly, lze na základě objektivního posouzení situace (vliv počasí, převýšení a dalších faktorů) říci, že výsledky simulací přesunu, tj. doba přesunů, odpovídají více realitě. Tento závěr potvrzují i zkušenosti odborníků. ŽATEC PODBOŘANY ZBIROH RAKOVNÍK JINCE Obr. 3 Profily terénu pro přesun v prvním zadání Použité zkratky GIS ModSAF OOTW BOOTW Geografický informační systém Modificated SemiAutomatic Forces (modifikované poloautomatické síly) Operation Other Then War (operace jiné než válka) Battle Operation Other Then War (bojové operace jiné než válka) 6

Zdeněk Březovský 1, Petr Hrůza 2

Zdeněk Březovský 1, Petr Hrůza 2 VYUŽITÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU LOGISTIKY MINISTERSTVA OBRANY PŘI OPTIMALIZACI ŘÍZENÍ JEDNOTEK ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY NASAZENÝCH V RÁMCI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU UTILIZE OF THE INFORMATION SYSTEM

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR 2/2013 Sborník geografické služby AČR Obsah Úvodník 3 Z praxe 4 Projekt tvorby e-learningových kurzů pro vojenskogeografickou a topografickou přípravu Ing. Libor Laža 4 Aplikace

Více

Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce

Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc. Bc. Hana Ryšavá 2010/2011 Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Integrovaný záchranný

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Efektivní využití přepravní trasy u společnosti Pavel Pospíšil. Bc.

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Efektivní využití přepravní trasy u společnosti Pavel Pospíšil. Bc. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Efektivní využití přepravní trasy u společnosti Pavel Pospíšil Bc. Veronika Boudová Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Objednatel: Dopravní federace NNO o.s. Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 www.dopravnifederace.cz Zhotovitel: MOTRAN Research, s.r.o. Vranov 94, 664 32

Více

Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky

Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky Úvod Koncepce výstavby profesionální Armády ČR a mobilizace ozbrojených sil ČR se snaží odpovědět na

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ Bc. Jitka Valenová Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti (Bakalářská práce) Přerov 2012 Markéta Žákovská Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní

Více

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa 20 204 o b s a h ú v o d Ing. Petr Seidl, CSc 2 1 t é m a Geo-portál budování národní infrastruktury prostorových dat 3 Ing.

Více

Michal LOUTHAN VZTAH DIGITÁLNÍHO MODELU RELIÉFU A SÍŤOVÝCH ANALÝZ PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH ÚLOH

Michal LOUTHAN VZTAH DIGITÁLNÍHO MODELU RELIÉFU A SÍŤOVÝCH ANALÝZ PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH ÚLOH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Michal LOUTHAN VZTAH DIGITÁLNÍHO MODELU RELIÉFU A SÍŤOVÝCH ANALÝZ PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH ÚLOH magisterská práce Vedoucí práce:

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivost k problematice Informace o spolehlivosti produktů

Více

Diplomová práce GPS monitorování nakládek v podniku

Diplomová práce GPS monitorování nakládek v podniku Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce GPS monitorování nakládek v podniku Plzeň, 2013 Zuzana Fialová ZDE VLOŽIT LIST ZADÁNÍ Z

Více

MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA

MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA (studijní texty) Václav Talhofer Brno 2001 1 Obsah 1. Účel a obsah projekčních

Více

Vojenský management II

Vojenský management II Vojenská akademie v Brně Ústav managementu a podpory vzdělávání S 1746/2 Vojenský management II Prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. plk. doc. Ing. Lubomír Odehnal, CSc. doc. Ing. Rudolf Pomazal, CSc. doc.

Více

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems informace pro uživatele 3 San Diego 07 20 07 software ESRI a Leica Geosystems o b s a h úvod Po létě se otevírají školy 2 téma Geografický přístup způsob porozumění světu kolem nás Rozhovor s Deanem Angelidesem,

Více

TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc. Vysoká škola logistiky, Palackého 1381/25, 750 02 Přerov e-mail: zdenek.cujan@vslg.cz Příspěvek je součástí projektu OPVK CZ.1.07/3.2.05/03.0032

Více

Fleet Management. Radovan Kalous

Fleet Management. Radovan Kalous Fleet Management Radovan Kalous Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je se zabývá problematiku fleet managementu a specifiky této oblasti v České republice. V teoretické části jsou charakterizovány

Více

Řízení projektu podnikového informačního systému s podporou kvantitativních metod manažerské vědy

Řízení projektu podnikového informačního systému s podporou kvantitativních metod manažerské vědy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Barbora Vlková Řízení projektu podnikového informačního systému s podporou kvantitativních

Více

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace Červenec 2008 AP AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace STŘEDOČESKÝ KRAJ Pořizovatel: Ministerstvo dopravy ČR nábř. L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 Pověřená org. zpracováním: Ředitelství silnic

Více

Obsah. PŘÍLOHA Plukovník v. v. doc. RNDr. Karel Čermín, CSc. PhDr. Jaroslava Divišová

Obsah. PŘÍLOHA Plukovník v. v. doc. RNDr. Karel Čermín, CSc. PhDr. Jaroslava Divišová Obsah Úvodník Brigádní generál Ing. Aleš Opata...3 Přímé geograf ické zabezpečení a působení příslušníků Geograf ické služby AČR v zahraničních operacích a mezinárodních strukturách mjr. Ing. Jan Marša,

Více

Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Karlovarského kraje - NÁVRH

Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Karlovarského kraje - NÁVRH EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Karlovarského

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

TRANSFORMACE. resortu Ministerstva obrany České republiky

TRANSFORMACE. resortu Ministerstva obrany České republiky TRANSFORMACE resortu Ministerstva obrany České republiky PRAHA 2007 I. Úvod Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky (MO) je zpracována na základě rozhodnutí vlády vyjádřeného v jejím usnesení

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Ministerstvo dopravy ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Požadavky na výměnu, zpracování a distribuci dat a informací TECHNICKÉ PODMÍNKY únor 2005 Sdružení pro dopravní telematiku

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 David Dudáš 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval

Více

Bezpečnost silniční dopravy v dokumentech EU a EHK

Bezpečnost silniční dopravy v dokumentech EU a EHK UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Bezpečnost silniční dopravy v dokumentech EU a EHK DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Patrik Janota VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. Ing. Miroslav

Více

VÝPOČET UKAZATELŮ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V ROČNÍM JÍZDNÍM ŘÁDU CALCULATING INDICATORS OF RAILWAY TRANSPORT IN ANNUAL TIMETABLE

VÝPOČET UKAZATELŮ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V ROČNÍM JÍZDNÍM ŘÁDU CALCULATING INDICATORS OF RAILWAY TRANSPORT IN ANNUAL TIMETABLE VÝPOČET UKAZATELŮ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V ROČNÍM JÍZDNÍM ŘÁDU CALCULATING INDICATORS OF RAILWAY TRANSPORT IN ANNUAL TIMETABLE Karel Greiner 1 Anotace: Článek popisuje jeden z analytických nástrojů aplikace

Více