VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M05 VYUŽITÍ GIS PI EŠENÍ 1D ÚLOH PROUDNÍ VODY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M05 VYUŽITÍ GIS PI EŠENÍ 1D ÚLOH PROUDNÍ VODY"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M05 VYUŽITÍ GIS PI EŠENÍ 1D ÚLOH PROUDNÍ VODY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Hydroinformatika I Modul 5 Aleš Dráb, Brno (29) -

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Metodický návod na práci s textem (nepovinné) Píprava vstupních dat (pre-processing) Definování osy toku Definování behových ar Definice os protékaných oblastí Definice výpotových píných profil Pevod 2D kivek na 3D Generování vstupního souboru pro HEC-RAS Hydraulický výpoet v HEC-RAS Vyhodnocení výsledk (post-processing) Závr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplkové studijní literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny (29) -

4

5 Úvod 1 Úvod Pi ešení jednorozmrných (1D) úloh proudní vody je v inženýrské praxi využívána celá ada, pedevším geografických podklad. Jedná se o mapová díla, geodetická mení, digitální modely terénu, ortofotomapy, hydrologická data atd.. Rovnž výsledky výpot hodnoty kót hladin v píných profilech se zpravidla prezentují v podob mapových podklad (mapy rozliv a hloubek vody). Na vypotených datech je teba asto aplikovat metody plošné a prostorové analýzy. Zpracovatel tedy krom programového vybavení pro hydrodynamické modelování potebuje úinný nástroj pro práci s geografickými daty, kterým je asto geografický informaní systém (GIS). Souasné programové nástroje GIS jsou již schopny ve vtšin pípad plnit bezezbytku úlohy spojené s ešením 1D úloh. ada z nich rovnž disponuje otevenou architekturou, která umožuje tvorbu uživatelských nástroj a aplikací dle poteb uživatele. 1.1 Cíle Cílem tohoto modulu je na píklad ešení 1D úlohy proudní vody prezentovat možnosti GIS pi píprav dat pro simulaní modely (pre-processing) a vyhodnocení výsledk (post processing). Tento modul je úvodem do analýzy záplavových území s využitím výsledk 1D matematického modelování proudní vody. K tomuto úelu existuje celá ada rzných metod a program. Zde se seznámíte s výpotovým modelem HEC-RAS (HEC-River Analysis Systém) [7] a nádstavbou ArcGIS HEC- GeoRas [7]. Souásti modulu jsou následující innosti: Pre-processing - získání geometrických dat koryta toku a záplavového území z digitálního modelu terénu ve formátu TIN s využitím ArcGIS + GeoRAS. Data budou sloužit jako vstup do výpotového 1D modelu HEC-RAS. Import dat do HEC-RAS a spuštní výpotu ustáleného nerovnomrného proudní. Export výsledk výpot z HEC-RAS do ArcGIS + GeoRAS a vytvo- ení map záplavových území a hloubek vody. Zájmová oblast, která byla zvolena pro úely výpotu byla pevzata z [6].Vstupní data používaná pro projekt zahrnují soubory ve formátu shapefile, digitální model terénu ve formátu TIN a sešit aplikace MS Excel s hydrologickými údaji. 1.2 Požadované znalosti K absolvování tohoto modulu jsou nezbytné základní znalosti práce s programovým vybavením ArcGIS v rozsahu zpracovaném v rámci modulu 4 (Vodohospodáský projekt GIS). Výhodou je rovnž orientaní znalost ešení 1D úloh proudní vody. - 5 (29) -

6 Hydroinformatika I Modul Doba potebná ke studiu Doba potebná ke zvládnutí textu odpovídá 6 výukovým hodinám, tedy cca 6 x 50 min. 1.4 Klíová slova geografický informaní systém (GIS), 1D matematické modelování, ArcGIS, HEC-RAS, HEC-GeoRAS. 1.5 Metodický návod na práci s textem (nepovinné) Text modulu je teba procházet postupn (nepeskakovat mezi kapitolami) a prbžn zpracovávat uvedené píklady a úlohy. Splnním úlohy je mnohdy podmínno pochopení dalšího textu, který navazuje na poznatky získané bhem jejího ešení. K úspšnému absolvování obsahu modulu je teba mít k dispozici nadstavbu Hec-GeoRas (Verze 4.1 pro ArcGIS 9.1), která byla vytvoena na základ spolupráce mezi organizacemi Hydrologic Engineering Center (HEC) a Enviromental Systém Research Institute, Inc. (ESRI). K tomu, abyste mohli tuto nadstavbu využívat je teba mít nainstalovaný software ArcGIS 9.x s nadstavbami 3D Analyst a Spatial Analyst. Rovnž musíte mít nainstalovaný HEC-RAS verze a vyšší. Podrobnjší informace o programech HEC-Ras a HEC-GeoRas je možné získat na internetových stránkách [7]. Zde je rovnž možné stáhnout uvedené programy, vetn manuál a vzorových píklad. - 6 (29) -

7 Vyhodn 2 Píprava vstupních dat (pre-processing) Cílem této kapitoly je vytvoit vstupní data, která budou importována do HEC- RAS. Jedná se o 3D osu toku a 3D píné profily na toku. Postup provedeme ve tech krocích: 1. Píprava 2D kivek vymezujících osu toku, píné profily, behy toku a smry proudní vody. 2. Použití nástroj z menu RAS Geometry aplikace GeoRas k vytvoení 3D dat na základ DMT. Konkrétn se bude jednat o úpravu kivek pipravených v pedcházejícím kroku. 3. Generování souboru s geometrií koryta pro import do HEC-RAS. Otevete nový dokument v ArcMap a pesvdte se zda máte zapnutý panel nástroj HEC-GeoRas. Ped zahájením práce je teba uložit váš nový dokument do vašeho pracovního adresáe nap. pod názvem georas_cv.mxd. V této ásti projektu bude vaším úkolem získat z digitálního modelu terénu (DMT) údaje o geometrii koryta a záplavového území. Tyto informace budou sloužit jako podklad pro výpoet v programu HEC-RAS. Nyní již mžete do dokumentu pidat DMT ve formátu TIN. Kliknutím na tla- ítko (Add Data) vložíte soubor DMT. Obr. 2.1 ArcMap s vloženým DMT ve formátu TIN - 7 (29) -

8 Hydroinformatika I Modul 5 Úkol 2.1 Soubor s DMT ve formátu TIN otevete v aplikaci ArcScene a vyzkoušejte si nástroje pro práci s prostorovými daty 2.1 Definování osy toku Zakreslení kivek vymezujících osu toku, píné profily, behy toku a smry proudní vody se provádí z menu RAS Geometry aplikace GeoRas. Jako první je teba zakreslit osu toku. Zvolíme menu Ras Geometry Create RAS Layers Stream Centerline (obrázek 2.2) a následn zadáme do dialogového okna (obrázek 2.3) název vrstvy pro zakreslení osy toku (nap. Osa_toku). Obr. 2.2 Vytvoení vrstvy s osou toku v GeoRas Obr. 2.3 Zadání názvu vrstvy s osou toku v GeoRas V tuto chvíli máme dv možnosti, jak dále postupovat. Osu toku je možné zakreslit run, nap. na základ mapových podklad. Druhou, mén pracnou možností, je pevzít již vytvoenou osu toku z jiného souboru. V našem pípad pipadá v úvahu druhá možnost, nebo máme k dispozici soubor osa.shp, který již zakreslené osy toku obsahuje. Praktický postup zahájíme pepnutím do editaního režimu volbou Editor Start Editing na panelu nástroj Editor. Následuje volba vrstvy pro editaci pomocí rozbalovací nabídky. tak, jak je vidt na obrázku 2.4. Nyní bychom mohli zahájit runí kreslení osy toku tlaítkem. - 8 (29) -

9 Vyhodn Obr. 2.4 Zapnutí editaního režimu v ArcMap My však zvolíme jinou možnost, a to využití zakreslené osy toku v samostatném souboru osa.shp. Postup je velice jednoduchý, zaponeme ho pidáním vrstvy osa.shp do stávajícího dokumentu v ArcMap. Z panelu nástroj Editor zvolíme tlaítko pro výbr prvk a vybereme jednotlivé ásti osy toku z vrstvy osa.shp (viz obrázek 2.5). Vícenásobný výbr prvk provedeme za souasného stisku klávesy SHIFT. Pokud máme vybrány všechny ásti osy, tak jak je vidt na obrázku 2.5, pokraujeme kopírováním vybraných prvk z vrstvy osa do vrstvy Osa_toku. Stiskem CTRL + C nakopírujeme vybrané prvky z vrstvy osa do schránky a následným stiskem CTRL + V je vložíme do vrstvy Osa_toku. Obr. 2.5 Výbr ástí osy toku z vrstvy osa.shp V tuto chvíli již mžeme ukonit editaní režim pomocí Editor Stop Editing. Definování osy toku však ješt není u konce. K osám je nutno piadit atributový údaj o názvu úseku (Reach) a názvu toku (River). Pokud oteveme atributovou tabulku vrstvy Osa_toku, mžeme se pesvdit, že sloupce River a Reach jsou prázdné (viz obrázek 2.6). - 9 (29) -

10 Hydroinformatika I Modul 5 Obr. 2.6 Atributová tabulka vrstvy Osa_toku Piazení tchto chybjících údaj provedeme s panelem nástroj HEC- GeoRas, tlaítkem. Po jeho stisku se kurzor zmní do podoby kíže, kterým postupn vybereme jednotlivé úseky toku (obrázek 2.7) a piadíme jim píslušné názvy nap. dle tabulky 2.1. Obr. 2.7 Piazení údaj River a Reach úsekm osy toku - 10 (29) -

11 Vyhodn Tab. 2.1 Hodnoty údaj River a Reach na jednotlivých úsecích osy toku Lokalizace úseku River Reach Severovýchod Severozápad Jih Úkol 2.2 Po piazení údaj River a Reach se pesvdte otevením atributové tabulky vrstvy Osa_toku, zda píslušné sloupce obsahují zadané údaje. Poznámka V pípad, že se jeden tok (River) skládá z více úsek (Reach) je teba dodržet pravidlo stejného názvu toku. Jednotlivé úseky stejného toku musí mít zadaný identický název toku (River). Informace Pokud se íní sí skládá z více úsek, pak je teba dodržovat jistá topologická pravidla. Pedevším se jedná o místa, kde na sebe navazují jednotlivé úseky toku. Zde je teba striktn dodržet, aby useky na sebe navazovaly pesn v jednom uzlu. Nesmí docházet ke kížení úsek, nebo naopak k jejich nepropojení. V pípad runího kreslení úsek toku (nap. pi digitalizaci z mapových podklad) lze s výhodou využít tzv. uchopování (Snap), které lze nastavit v panelu nástroj Editor. Pro stávající data (nap. pevzatá z geodetického mení, ZABAGED, HEIS, apod.) mžeme provést kontrolu definování tzv. topologických pravidel. Úkol 2.3 Vyzkoušejte prakticky možnosti uchopování (Snap) nastavením v panelu nástroj Editor. Bližší informace k tomuto tématu naleznete nap. v nápovd (Help). Úkol 2.4 Pomocí aplikace ArcCatalog zjistte, v jakém formátu se ukládají data vytvoená nadstavbou GeoRas (29) -

12 Hydroinformatika I Modul Definování behových ar V tomto okamžiku máme definovány osy toku a mžeme pistoupit zakreslení behových ar, tvoících hranici mezi korytem toku a inundaním územím. Tento krok není povinný, protože linie beh lze definovat i pímo v programu HEC-RAS v jednotlivých píných profilech toku. Postup zadání behových ar zahájíme, obdobn jako u osy toku, tlaítkem Ras Geometry Create RAS Layers Bank Lines. Rovnž zadáme název vrstvy do které se budou zakreslovat behové áry (nap. Breh_cary). Zkontrolujeme zda se nám nová vrstva Breh_cary pidala do seznamu vrstev v levé ásti obrazovky a pepneme se do editaního režimu volbou Editor Start Editing na panelu nástroj Editor. Samozejm zvolíme správnou vrstvu pro editaci pomocí rozbalovací nabídky. Nyní zahájíme runí kreslení behových ar tlaítkem. Poznámka Pi kreslení behových ar bychom mli mít na pamti následující pravidla: K ose mohou být piazeny pouze dva behy (levý, pravý). Behové áry mohou být perušené. Nemusíme tedy dodržovat písná topologická pravidla jako u osy toku. Pi kreslení behových ar nezáleží na orientaci. Je lhostejné, zda nejprve kreslíme levý i pravý beh. Stejn tak nezaleží, zda postupujeme proti i po proudu toku. Jak již bylo zmínno, vytvoení této vrstvy je volitelné. K zakreslení behových ar použijeme v našem pípad jako podklad DMT. V praxi lze rovnž využít nap. mapové podklady, geodetická mení apod. Stejn jako u osy toku i behové áry mžeme pevzít z již vytvoených podklad a nemusíme je tedy vždy run digitalizovat. Trasu behových ar odhadneme tak, jak je zachyceno na obrázku 2.8. Dodatené korekce je možné provést i v programu HEC-RAS (29) -

13 Vyhodn Obr. 2.8 Zakreslení behových ar na podklad DMT 2.3 Definice os protékaných oblastí Dalším krokem je definice os protékaných oblastí (Flow Path Centerlines). Mezi protékané oblasti zaadíme koryto toku a inundaní území na obou bezích. Pokud již existuje zakreslená osa toku, což je i náš pípad, je možné ji automaticky nakopírovat jako jednu os protékané oblasti (koryto toku). Nyní zvolte na panelu nástroj Ras Geometry Create RAS Layers Bank Lines. Pokud již existuje osa toku, následuje dotaz, zda chceme provést její kopii mezi osy protékaných oblasti (obrázek 2.9). V našem pípad mžeme potvrdit kliknutím na Yes. Dále jsme dotázáni na volbu vrstvy s osou toku (zde Osa_toku) a název pro novou vrstvu s osami protékaných oblastí (zvolíme nap. Osa_prot_oblast). Úkol 2.5 Obr. 2.9 Dotaz na kopii osy toky mezi osy protékaných oblasti Ovte použitím aplikace Arc Catalog, zda v geodatabázi projektu nov pibyla vrstva s osami protékaných oblastí (29) -

14 Hydroinformatika I Modul 5 Nyní je teba pokraovat zakreslením os protékaných oblastí na pravém a levém behu. Stejn jako v pípad zakreslování behových linií je teba dodržovat jisté zásady: Osy protékaných oblastí je teba zakreslovat ve smru toku. Všechny osy protékaných oblastí se musí protínat s pínými profily (vytvoení píných profil bude vysvtleno v dalším textu). Osy protékaných oblastí zakreslete do píslušné vrstvy v editaním režimu pibližn tak, jak vidíte na obrázku Pi kreslení nezapomete na dodržování orientace postupu zadávání jednotlivých bod osy ve smru toku. Obr Zakreslení os protékaných oblastí Pokud již máte jednotlivé osy zakresleny, je teba jim piadit atributový údaj o tom, zda se jedná o protékanou oblast v toku, na levém i pravém behu. Tato akce se provede pomocí tlaítka na panelu nástroj HEC-GeoRas. Po kliknutí na tlaítko je teba pomocí kurzoru vybrat jednotlivé osy protékaných oblastí a piadit jim píslušný údaj v rozbalovací nabídce, jak je patrné z obrázku (29) -

15 Vyhodn Úkol 2.6 Obr Piazení atribut osám protékaných oblastí Zjistte, jak se v atributové tabulce vrstvy Osa_prot_oblast projevil práv zadaný údaj o umístní protékané oblasti. 2.4 Definice výpotových píných profil Dalším krokem pípravy dat je definování výpotových píných profil na toku. Pro zakreslené píné profily bude následn aplikací GeoRas stanoveno staniení na toku. Jednotlivým bodm píného profilu budou dále piazeny údaje o výškových kótách na základ DMT. Zde je podstatný pínos použití aplikace GeoRas, který spoívá v omezení runího zadávání profil pímo v programu HEC-RAS. Definice píného profilu sestává pouze v jeho zakreslení pomocí pímé nebo lomené áry. Pro danou akci je však nutné mít k dispozici odpovídající DMT. Základní pravidla pro zakreslení píných profil jsou následující: Píné profily musí být zakresleny ve smru z levého behu na pravý. Tedy, zakreslete všechny píné profily z leva doprava tak, jako byste se dívali ve smru proudní vody v toku. Píné profily musí protínat všechny ti osy prtoných oblastí, osu toku a ob behové linie (pokud jsou definovány). Linie vymezující trasu píného profilu by mla mít smr normály ke smru proudní. Toto pravidlo je obtížné v nkterých pípadech striktn dodržet, ale mli byste ho mít vždy na pamti. Píné profily se nesmí vzájemn protínat. Kreslení píných profil zante klinutím na Ras Geometry Create RAS Layers XS Cut Lines a zadejte název vrstvy pro píné profily (nap. Profily) (29) -

16 Hydroinformatika I Modul 5 Zakreslení píných profil provedete opt v editaním režimu, piemž neopomete dodržet zmiované pravidlo o smru zadání bod píného profilu. Dále berte v úvahu tato doporuení: V pípad budov, které jsou souásti DMT se chovejte, jako by neexistovaly. Vyhnte se umístní profil v místech, kde je z DMT patrné nap. pemostní toku. V tchto místech totiž DMT neobsahuje údaje o výškových kótách dna koryta, ale nap. mostovky. Píklad je vidt na obrázku Umístte píné profily v místech pedpokládaného zadání okrajových podmínek pro výpoet. Poátení a koncový bod píného profilu by se ml nacházet mimo pedpokládané hranice rozlivu vody v inundaním území. Je tedy lépe poítat s jistou rezervou a píný profil radji zakreslit delší. Pro úely tohoto cviení zakreslete na každý úsek toku cca 10 až 20 píných profil, jak je vidt na obrázku Obr Detail mostu v DMT nevhodné pro umístní píného profilu. Informace GeoRAS umožuje i hromadné zakreslování píných profil, nap. urením potu profil na daném úseku toku. Bližší informace viz Nápovda (Help) (29) -

17 Vyhodn Úkol 2.7 Obr Píklad umístní píných profil na toku. Znovu pekontrolujte, zda vámi zakreslené píné profily splují požadavky uvedené v pedchozím textu. Pro ovení správné orientace píných profil zapnte ve vlastnostech vrstvy Profil, šipky na konci linie (viz obrázek 2.14). Obr Kontrola orientace píných profil na toku. Informace V rámci pedchozích odstavc jsme vytvoili pouze základní nezbytné vrstvy pro import do HEC-RAS. Nádstavba GeoRas však umožuje zadávat i množství dalších parametr, jako je nap. drsnost povrchu, ochranné hráze atd. Podrobnjší informace o tchto užitených funkcích lze nálézt bu pímo - 17 (29) -

18 Hydroinformatika I Modul 5 v nápovd (Help) GeoRas nebo v uživatelském manuálu, který je k dispozici na internetu. Úkol 2.8 Zjistte funkci a otestujte tlaítka,. Využijte nápovdu, popípad uživatelský manuál GeoRas. 2.5 Pevod 2D kivek na 3D V tuto chvíli již máme pipraveny všechny nezbytné vrstvy po generování vstupních dat do programu HEC-RAS. Je teba si však uvdomit, že všechny námi dosud vytvoené vrstvy jsou prozatím pouze dvourozmrné (2D). Napíklad píným profilm chybí dležitý údaj o výškových kótách dna koryta a inundaního území. Údaje o výškopisu zájmového území však máme k dispozici ve formátu TIN (v podob digitálního modelu terénu) ve vrstv DMT. Zbývá tedy pouze piadit údaje o výškopisu z vrstvy DMT zbývajícím, prozatím 2D vrstvám. Princip této operace je dobe patrný na píklad píného profilu z obrázku Obr Piazení výškových kót bodm píného profilu. Nejprve je teba sdlit nadstavb GeoRas, kde nalezne píslušné vrstvy k provedení výše zmiovaných inností. K tomu zvolíme z menu Ras Geometry Layer Setup a ovíme zda souhlasí nastavení s obrázky 2.16 až (29) -

19 Vyhodn Obr Nastavení umístní DMT. Obr Nastavení umístní povinných vrstev s osou toku a pínými profily. Obr Nastavení umístní volitelných vrstev s behovými liniemi a osami prtoných oblastí (29) -

20 Hydroinformatika I Modul 5 Úkol 2.9 Otevete postupn atributové tabulky námi vytvoených vrstev a poznate si, které sloupce jsou dosud nevyplnné, tj. obsahují hodnotu <Null>. Bhem následujících operací, kontrolujte, zda dochází ke vkládání údaj do prázdných sloupc atributových tabulek a zjistte co tyto údaje znamenají. Nyní budeme postupn doplovat chybjící údaje do atributových tabulek jednotlivých vrstev. Všechna tato data jsou nezbytná pro budoucí úspšné vytvo- ení importního souboru do HEC-RAS. Z panelu nástroj GeoRas postupn zvolíme Ras Geometry Stream Centerline Atributes Topology, Ras Geometry Stream Centerline Atributes Lengths/Stations a Ras Geometry Stream Centerline Atributes Elevations. Posledn zmiovaná volba vyvolá dialog (viz obrázek 2.19), který vyžaduje zadání stávající 2D osy toku, zdroje výškopisu (DMT) a název nové vrstvy do které se uloží 3D osa toku. Obr Dialog konverze 2D na 3D osu toku. Obdobným postupem jako u osy toku postupn volíme Ras Geometry XS Cut Line Atributes River/Reach Atributes, Stationing, Bank Stations, Downstream Reach Lengths, Elevations. Úkol 2.10 Objasnte funkci jednotlivých píkaz v menu Ras Geometry XS Cut Line Atributes Úkol 2.11 Do aplikace ArcScene natte všechny souasné vrstvy projektu. Pokuste se dosáhnout obdobného zobrazení, jako je na obrázku Srovnejte rozdíl mezi 2D a 3D daty (29) -

21 Vyhodn Obr Srovnání 2D na 3D datových vrstev projektu. 2.6 Generování vstupního souboru pro HEC-RAS Nyní již máme vše pipraveno k poslednímu kroku a tím je vytvoení vstupního souboru pro HEC-RAS s údaji o geometrii toku. Akci provedeme volbou Ras Geometry Extract GIS Data. Následuje výzva k zadání názvu a umístní souboru ureného pro import do HEC-RAS. Zvolíme nap. GIS2RAS. Výsledkem jsou soubory ve dvou rzných formátech: textový soubor s koncovkou *.sdf urený pro import do HEC-RAS; soubory ve formátu XML. Úkol 2.12 Otevete textový soubor GIS2RAS.RASImport.sdf a pokuste se porozumt jeho obsahu. Provete zbžnou kontrolu, zda generování souboru probhlo úspšn (29) -

22 Hydroinformatika I Modul 5 3 Hydraulický výpoet v HEC-RAS V této ásti ešení projektu by následovalo sestavení výpotového modelu v programu HEC-RAS pro naši zájmovou oblast. Jako vstupní podklad by sloužila data o geometrii koryta pipravená s pomocí nadstavby GeoRas v rámci minulé kapitoly a dále hydrologická data v souboru *.xls. Celý postup by spoíval v tchto krocích: Založení nového projektu HEC-RAS, natení geometrie toku a hydrologických dat. Doplnní chybjících vstupních parametr modelu a kontrola dat pipravených v GIS. Spuštní výpotu ustáleného nerovnomrného proudní, kalibrace a pípadná úprava modelu. Export výsledk ke zpracování v GeoRas. Vzhledem k tomu, že cílem tohoto modulu není provádní výpot v programu HEC-RAS, využijeme v další kapitole již pipravené výsledky výpot. Seznámení s programem HEC-RAS mžete provést formou samostudia, pop. v rámci jiných odborných pedmt. Obr. 3.1 Program HEC-RAS (29) -

23 Vyhodnocení výsledk (post-processing) 4 Vyhodnocení výsledk (post-processing) Cílem této ásti cviení je natení výsledk z HEC-RAS do GIS za úelem vytvoení hranic rozliv a map hloubek vody. Prvním krokem je konverze souboru s výsledky (*.sdf) do formátu XML, což provedeme tlaítkem na panelu nástroj GeoRas. Veškeré další akce budou již probíhat v menu Ras Mapping. Nejdíve provedeme základní nastavení v Ras Mapping Layer Setup, jak je vidt na obrázku 4.1. Výsledkem je nový datový rámec (Data Frame), který se nám zobrazí v seznamu vrstev (viz obrázek 4.2). Obr. 4.1 Nastavení parametr v Ras Mapping. Obr. 4.2 Nový datový rámec vytvoený v Ras Mapping Layer Setup. Dále budeme pokraovat natením souboru s výsledky, který jsem si vygenerovali po výpotu v HEC-RAS (nyní má konverzi formát XML), a to volbou Ras Mapping Read RAS GIS Export File. Po natení dat bychom mli dosáhnout stavu, který je na obrázku (29) -

24 Hydroinformatika I Modul 5 Obr. 4.3 Natená data s výsledky z HEC-RAS. Obr. 4.4 Výbr sady výsledk výpotu pro které bude vytvoen TIN hladiny. Po natení dat s výsledky z HEC-RAS budeme pokraovat jejich analýzou, tj. vytvoením hranic rozlivu (vektorová data polygon) a výpotem hloubek v záplavovém území (rastrová data). Nejprve vytvoíme plochu hladiny ve formátu TIN, která je nezbytná k provedení výše uvedených analýz. Volíme Ras Mapping Inundation Mapping Water Surface Generation. Výsledek je patrný na obrázku 4.5. Je zejmé, že další analýza se bude provádt pouze v oblasti ohraniené ervenou arou, tj. v oblasti vymezené pínými profily. Mimo tyto hranice nelze hodnoty z TIN hladiny použít! - 24 (29) -

25 Vyhodnocení výsledk (post-processing) Obr. 4.5 Vytvoený TIN plochy hladiny. Nyní z vytvoeného TIN hladiny a DMT vytvoíme mapy hloubek. Z menu vybereme Ras Mapping Inundation Mapping Floodplain Delineation Grid Intersection. Výsledkem jsou dv nové vrstvy obsahující vektorová data s polygony ohraniujícími záplavové území (viz obrázek 4.6) a rastrová data s hodnotami hloubek vody v záplavovém území (viz obrázek 4.7). Obr. 4.6 Vytvoené hranice rozlivu (29) -

26 Hydroinformatika I Modul 5 Úkol 4.1 Obr. 4.7 Vytvoené mapy hloubek vody. Zjistte jaká je plocha záplavového území v zájmové oblasti. Lokalizujte místa s maximální hloubkou vody mimo koryto toku. Data, která jsme práv obdrželi jako výsledek analýz, nelze v žádném pípad brát jako finální. Vždy je teba provést kontrolu a korekce zpracovatelem. Úkol 4.2 V souvislosti s výše uvedenými informacemi provete kontrolu vámi vytvoených hranic rozlivu, oznate místa nutná ke korekci a provete diskuzi nad dvody vzniku nedostatk ve výsledcích. Úkol 4.3 Provete prezentaci výsledk s použitím aplikace ArcScene. Použijte vrstvy DMT a TIN plochy hladiny. Mli byste dosáhnout podobného výsledku, jako je uvedeno na obrázku (29) -

27 Vyhodnocení výsledk (post-processing) Obr. 4.8 Prezentace výsledk v ArcScene (29) -

28

29 Závr 5 Závr 5.1 Shrnutí Práv jste úspšn dokonili poslední z modul uebního textu pedmtu Hydroinformatika I. Obsah tohoto modulu vám naznail souasný trend využití GIS ve spojení se simulaními modely. Seznámili jste se s možnostmi využití DMT jako zdroje vstupních dat pro ešení 1D úloh proudní vody. DMT jste rovnž využili pi prostorové analýze ke stanovení hranic rozlivu a výpotu hloubek vody v záplavovém území. 5.2 Studijní prameny Seznam použité literatury [1] Ackerman, C.T. HEC-GeoRAS An extension for suppor of HEC-RAS using ArcGIS. U.S. Army Corps of Engineers Seznam doplkové studijní literatury [2] Bratt, S., Booth, B. ArcGIS 9 - Using ArcGIS 3D Analyst. Esri Press [3] McCoy, J. et.al. ArcGIS 9 - Using ArcGIS Spatial Analyst. Esri Press Odkazy na další studijní zdroje a prameny [4] ESRI - [5] Stránky zamené na virtuální výuku GIS - [6] GIS Water Resources Consortium - [7] The Hydrologic Engineering Center (HEC) (29) -

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M02 EXCEL PRO VODOHOSPODÁE

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M02 EXCEL PRO VODOHOSPODÁE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M0 EXCEL PRO VODOHOSPODÁE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Hydroinformatika I Modul Aleš

Více

Postup efektování jednotlivých part

Postup efektování jednotlivých part Postup efektování jednotlivých part Níže uvedený postup platí pro nástroje ady Yamaha PSR (konkrétn PSR-1000, 2000, 1100, 2100, 1500, 3000), pro Yamahu TYROS a také TYROS 2. Uvedené obrázky ovládacího

Více

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt BR 52 Proudění v systémech říčních koryt Přednášející: Ing. Hana Uhmannová, CSc., doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb 1 Přednáška Úvod do problematiky Obsah: 1.

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

GIS I cvičení Zimní semestr 2004/2005

GIS I cvičení Zimní semestr 2004/2005 Cvičení 1 Úvod do ArcGIS základní seznámení se software Toto úvodní cvičení by mělo být ukázkou práce s GIS. Seznámíte se s prostředím programu ArcGIS a naučíte se základní orientaci v programu. V některých

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích

Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích Tento materiál vznikl jako souást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpotem R. Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích Technická univerzita v Liberci

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0 Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie IDES-CZ Verze 2.0 eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel leden 2005 Obsah: 1. Program

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M03 ÚVOD DO MATLAB

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M03 ÚVOD DO MATLAB VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M03 ÚVOD DO MATLAB STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Hydroinformatika I Modul 3 Aleš Dráb,

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Výuka hrou jako souást vyuování vektorové grafiky na základní škole

Výuka hrou jako souást vyuování vektorové grafiky na základní škole Výuka hrou jako souást vyuování vektorové grafiky na základní škole Ing. Zdeka Javorková Rozšiující studium informatiky, 3. roník Ostrava 2006 OBSAH 1. ÚVOD 5 1.1. Spuštní 5 1.2. Zobrazení panel nástroj

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Manuál na tvorbu kartografického výstupu 1. Aplikace po startu 2. Přiblížení na zájmovou oblast www.omapy.cz 3. Přepnutí mód aplikace na editaci www.omapy.cz

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Commander. User s interface manual, v1.0

Commander. User s interface manual, v1.0 Commander User s interface manual, v1.0 1 Obsah 1 Obsah 2 2 Úvod 4 3 Než zanete 5 3.1 Instalace 5 3.2 Pihlášení 5 4 Navigace 6 4.1 Základní obrazovka 6 4.1.1 Hlavní menu 6 4.1.2 Navigátor 7 5 OnLine 8

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

7 CFD SIMULACE BEZ DATABÁZOVÉ PODPORY WORKBENCH 7.1 Vytvoení sít v programu ICEM CFD

7 CFD SIMULACE BEZ DATABÁZOVÉ PODPORY WORKBENCH 7.1 Vytvoení sít v programu ICEM CFD 7 CFD SIMULACE BEZ DATABÁZOVÉ PODPORY WORKBENCH 7.1 Vytvoení sít v programu ICEM CFD as ke studiu: 0.5 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umt vytvoit geometrii v programu ICEM CFD. vytvoit

Více

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup.

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup. Program INVENTURY Tento program slouží k provádní fyzické inventarizace zásob zboží za pomoci snímae árového kódu. Program umožní poídit položkový pehled zásob zboží na provozovn, umožní zadat úetní pohyby

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pístupný síový disk F:\, na kterém jsou

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Aplikace výpočetní techniky ve FG Jakub Langhammer ZS 2009/10 Program Google Earth Co je Vizualizace Možnosti

Více

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords !""!# $%&%'())*+), Abstrakt Tato práce se zabývá systémy detekce prnik. Rozdluje tyto systémy do kategorií a popisuje jejich funknost. Popisuje píklady jejich praktického nasazení. Zabývá se pedevším IDS

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah... 1 Úvod... 2 Práce s elektronickým formulářem... 2 Instalace programu... 2 Popis prostředí programu 602XML Filler...

Více

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150 Ekonomický systém !"#"$" 2 Struný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150 3 Podrobný obsah STRUNÝ OBSAH 3 PODROBNÝ OBSAH

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací.

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Během dosavadní činnosti společnost navázala dlouhodobou spolupráci

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 Podvojné úetnictví !"#"$" 2 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela Získávání znalostí z databází Alois Kužela Obsah související pojmy datové sklady, získávání znalostí asocianí pravidla 2/37 Úvod získávání znalostí z dat, dolování (z) dat, data mining proces netriviálního

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více