VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M05 VYUŽITÍ GIS PI EŠENÍ 1D ÚLOH PROUDNÍ VODY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M05 VYUŽITÍ GIS PI EŠENÍ 1D ÚLOH PROUDNÍ VODY"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M05 VYUŽITÍ GIS PI EŠENÍ 1D ÚLOH PROUDNÍ VODY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Hydroinformatika I Modul 5 Aleš Dráb, Brno (29) -

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Metodický návod na práci s textem (nepovinné) Píprava vstupních dat (pre-processing) Definování osy toku Definování behových ar Definice os protékaných oblastí Definice výpotových píných profil Pevod 2D kivek na 3D Generování vstupního souboru pro HEC-RAS Hydraulický výpoet v HEC-RAS Vyhodnocení výsledk (post-processing) Závr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplkové studijní literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny (29) -

4

5 Úvod 1 Úvod Pi ešení jednorozmrných (1D) úloh proudní vody je v inženýrské praxi využívána celá ada, pedevším geografických podklad. Jedná se o mapová díla, geodetická mení, digitální modely terénu, ortofotomapy, hydrologická data atd.. Rovnž výsledky výpot hodnoty kót hladin v píných profilech se zpravidla prezentují v podob mapových podklad (mapy rozliv a hloubek vody). Na vypotených datech je teba asto aplikovat metody plošné a prostorové analýzy. Zpracovatel tedy krom programového vybavení pro hydrodynamické modelování potebuje úinný nástroj pro práci s geografickými daty, kterým je asto geografický informaní systém (GIS). Souasné programové nástroje GIS jsou již schopny ve vtšin pípad plnit bezezbytku úlohy spojené s ešením 1D úloh. ada z nich rovnž disponuje otevenou architekturou, která umožuje tvorbu uživatelských nástroj a aplikací dle poteb uživatele. 1.1 Cíle Cílem tohoto modulu je na píklad ešení 1D úlohy proudní vody prezentovat možnosti GIS pi píprav dat pro simulaní modely (pre-processing) a vyhodnocení výsledk (post processing). Tento modul je úvodem do analýzy záplavových území s využitím výsledk 1D matematického modelování proudní vody. K tomuto úelu existuje celá ada rzných metod a program. Zde se seznámíte s výpotovým modelem HEC-RAS (HEC-River Analysis Systém) [7] a nádstavbou ArcGIS HEC- GeoRas [7]. Souásti modulu jsou následující innosti: Pre-processing - získání geometrických dat koryta toku a záplavového území z digitálního modelu terénu ve formátu TIN s využitím ArcGIS + GeoRAS. Data budou sloužit jako vstup do výpotového 1D modelu HEC-RAS. Import dat do HEC-RAS a spuštní výpotu ustáleného nerovnomrného proudní. Export výsledk výpot z HEC-RAS do ArcGIS + GeoRAS a vytvo- ení map záplavových území a hloubek vody. Zájmová oblast, která byla zvolena pro úely výpotu byla pevzata z [6].Vstupní data používaná pro projekt zahrnují soubory ve formátu shapefile, digitální model terénu ve formátu TIN a sešit aplikace MS Excel s hydrologickými údaji. 1.2 Požadované znalosti K absolvování tohoto modulu jsou nezbytné základní znalosti práce s programovým vybavením ArcGIS v rozsahu zpracovaném v rámci modulu 4 (Vodohospodáský projekt GIS). Výhodou je rovnž orientaní znalost ešení 1D úloh proudní vody. - 5 (29) -

6 Hydroinformatika I Modul Doba potebná ke studiu Doba potebná ke zvládnutí textu odpovídá 6 výukovým hodinám, tedy cca 6 x 50 min. 1.4 Klíová slova geografický informaní systém (GIS), 1D matematické modelování, ArcGIS, HEC-RAS, HEC-GeoRAS. 1.5 Metodický návod na práci s textem (nepovinné) Text modulu je teba procházet postupn (nepeskakovat mezi kapitolami) a prbžn zpracovávat uvedené píklady a úlohy. Splnním úlohy je mnohdy podmínno pochopení dalšího textu, který navazuje na poznatky získané bhem jejího ešení. K úspšnému absolvování obsahu modulu je teba mít k dispozici nadstavbu Hec-GeoRas (Verze 4.1 pro ArcGIS 9.1), která byla vytvoena na základ spolupráce mezi organizacemi Hydrologic Engineering Center (HEC) a Enviromental Systém Research Institute, Inc. (ESRI). K tomu, abyste mohli tuto nadstavbu využívat je teba mít nainstalovaný software ArcGIS 9.x s nadstavbami 3D Analyst a Spatial Analyst. Rovnž musíte mít nainstalovaný HEC-RAS verze a vyšší. Podrobnjší informace o programech HEC-Ras a HEC-GeoRas je možné získat na internetových stránkách [7]. Zde je rovnž možné stáhnout uvedené programy, vetn manuál a vzorových píklad. - 6 (29) -

7 Vyhodn 2 Píprava vstupních dat (pre-processing) Cílem této kapitoly je vytvoit vstupní data, která budou importována do HEC- RAS. Jedná se o 3D osu toku a 3D píné profily na toku. Postup provedeme ve tech krocích: 1. Píprava 2D kivek vymezujících osu toku, píné profily, behy toku a smry proudní vody. 2. Použití nástroj z menu RAS Geometry aplikace GeoRas k vytvoení 3D dat na základ DMT. Konkrétn se bude jednat o úpravu kivek pipravených v pedcházejícím kroku. 3. Generování souboru s geometrií koryta pro import do HEC-RAS. Otevete nový dokument v ArcMap a pesvdte se zda máte zapnutý panel nástroj HEC-GeoRas. Ped zahájením práce je teba uložit váš nový dokument do vašeho pracovního adresáe nap. pod názvem georas_cv.mxd. V této ásti projektu bude vaším úkolem získat z digitálního modelu terénu (DMT) údaje o geometrii koryta a záplavového území. Tyto informace budou sloužit jako podklad pro výpoet v programu HEC-RAS. Nyní již mžete do dokumentu pidat DMT ve formátu TIN. Kliknutím na tla- ítko (Add Data) vložíte soubor DMT. Obr. 2.1 ArcMap s vloženým DMT ve formátu TIN - 7 (29) -

8 Hydroinformatika I Modul 5 Úkol 2.1 Soubor s DMT ve formátu TIN otevete v aplikaci ArcScene a vyzkoušejte si nástroje pro práci s prostorovými daty 2.1 Definování osy toku Zakreslení kivek vymezujících osu toku, píné profily, behy toku a smry proudní vody se provádí z menu RAS Geometry aplikace GeoRas. Jako první je teba zakreslit osu toku. Zvolíme menu Ras Geometry Create RAS Layers Stream Centerline (obrázek 2.2) a následn zadáme do dialogového okna (obrázek 2.3) název vrstvy pro zakreslení osy toku (nap. Osa_toku). Obr. 2.2 Vytvoení vrstvy s osou toku v GeoRas Obr. 2.3 Zadání názvu vrstvy s osou toku v GeoRas V tuto chvíli máme dv možnosti, jak dále postupovat. Osu toku je možné zakreslit run, nap. na základ mapových podklad. Druhou, mén pracnou možností, je pevzít již vytvoenou osu toku z jiného souboru. V našem pípad pipadá v úvahu druhá možnost, nebo máme k dispozici soubor osa.shp, který již zakreslené osy toku obsahuje. Praktický postup zahájíme pepnutím do editaního režimu volbou Editor Start Editing na panelu nástroj Editor. Následuje volba vrstvy pro editaci pomocí rozbalovací nabídky. tak, jak je vidt na obrázku 2.4. Nyní bychom mohli zahájit runí kreslení osy toku tlaítkem. - 8 (29) -

9 Vyhodn Obr. 2.4 Zapnutí editaního režimu v ArcMap My však zvolíme jinou možnost, a to využití zakreslené osy toku v samostatném souboru osa.shp. Postup je velice jednoduchý, zaponeme ho pidáním vrstvy osa.shp do stávajícího dokumentu v ArcMap. Z panelu nástroj Editor zvolíme tlaítko pro výbr prvk a vybereme jednotlivé ásti osy toku z vrstvy osa.shp (viz obrázek 2.5). Vícenásobný výbr prvk provedeme za souasného stisku klávesy SHIFT. Pokud máme vybrány všechny ásti osy, tak jak je vidt na obrázku 2.5, pokraujeme kopírováním vybraných prvk z vrstvy osa do vrstvy Osa_toku. Stiskem CTRL + C nakopírujeme vybrané prvky z vrstvy osa do schránky a následným stiskem CTRL + V je vložíme do vrstvy Osa_toku. Obr. 2.5 Výbr ástí osy toku z vrstvy osa.shp V tuto chvíli již mžeme ukonit editaní režim pomocí Editor Stop Editing. Definování osy toku však ješt není u konce. K osám je nutno piadit atributový údaj o názvu úseku (Reach) a názvu toku (River). Pokud oteveme atributovou tabulku vrstvy Osa_toku, mžeme se pesvdit, že sloupce River a Reach jsou prázdné (viz obrázek 2.6). - 9 (29) -

10 Hydroinformatika I Modul 5 Obr. 2.6 Atributová tabulka vrstvy Osa_toku Piazení tchto chybjících údaj provedeme s panelem nástroj HEC- GeoRas, tlaítkem. Po jeho stisku se kurzor zmní do podoby kíže, kterým postupn vybereme jednotlivé úseky toku (obrázek 2.7) a piadíme jim píslušné názvy nap. dle tabulky 2.1. Obr. 2.7 Piazení údaj River a Reach úsekm osy toku - 10 (29) -

11 Vyhodn Tab. 2.1 Hodnoty údaj River a Reach na jednotlivých úsecích osy toku Lokalizace úseku River Reach Severovýchod Severozápad Jih Úkol 2.2 Po piazení údaj River a Reach se pesvdte otevením atributové tabulky vrstvy Osa_toku, zda píslušné sloupce obsahují zadané údaje. Poznámka V pípad, že se jeden tok (River) skládá z více úsek (Reach) je teba dodržet pravidlo stejného názvu toku. Jednotlivé úseky stejného toku musí mít zadaný identický název toku (River). Informace Pokud se íní sí skládá z více úsek, pak je teba dodržovat jistá topologická pravidla. Pedevším se jedná o místa, kde na sebe navazují jednotlivé úseky toku. Zde je teba striktn dodržet, aby useky na sebe navazovaly pesn v jednom uzlu. Nesmí docházet ke kížení úsek, nebo naopak k jejich nepropojení. V pípad runího kreslení úsek toku (nap. pi digitalizaci z mapových podklad) lze s výhodou využít tzv. uchopování (Snap), které lze nastavit v panelu nástroj Editor. Pro stávající data (nap. pevzatá z geodetického mení, ZABAGED, HEIS, apod.) mžeme provést kontrolu definování tzv. topologických pravidel. Úkol 2.3 Vyzkoušejte prakticky možnosti uchopování (Snap) nastavením v panelu nástroj Editor. Bližší informace k tomuto tématu naleznete nap. v nápovd (Help). Úkol 2.4 Pomocí aplikace ArcCatalog zjistte, v jakém formátu se ukládají data vytvoená nadstavbou GeoRas (29) -

12 Hydroinformatika I Modul Definování behových ar V tomto okamžiku máme definovány osy toku a mžeme pistoupit zakreslení behových ar, tvoících hranici mezi korytem toku a inundaním územím. Tento krok není povinný, protože linie beh lze definovat i pímo v programu HEC-RAS v jednotlivých píných profilech toku. Postup zadání behových ar zahájíme, obdobn jako u osy toku, tlaítkem Ras Geometry Create RAS Layers Bank Lines. Rovnž zadáme název vrstvy do které se budou zakreslovat behové áry (nap. Breh_cary). Zkontrolujeme zda se nám nová vrstva Breh_cary pidala do seznamu vrstev v levé ásti obrazovky a pepneme se do editaního režimu volbou Editor Start Editing na panelu nástroj Editor. Samozejm zvolíme správnou vrstvu pro editaci pomocí rozbalovací nabídky. Nyní zahájíme runí kreslení behových ar tlaítkem. Poznámka Pi kreslení behových ar bychom mli mít na pamti následující pravidla: K ose mohou být piazeny pouze dva behy (levý, pravý). Behové áry mohou být perušené. Nemusíme tedy dodržovat písná topologická pravidla jako u osy toku. Pi kreslení behových ar nezáleží na orientaci. Je lhostejné, zda nejprve kreslíme levý i pravý beh. Stejn tak nezaleží, zda postupujeme proti i po proudu toku. Jak již bylo zmínno, vytvoení této vrstvy je volitelné. K zakreslení behových ar použijeme v našem pípad jako podklad DMT. V praxi lze rovnž využít nap. mapové podklady, geodetická mení apod. Stejn jako u osy toku i behové áry mžeme pevzít z již vytvoených podklad a nemusíme je tedy vždy run digitalizovat. Trasu behových ar odhadneme tak, jak je zachyceno na obrázku 2.8. Dodatené korekce je možné provést i v programu HEC-RAS (29) -

13 Vyhodn Obr. 2.8 Zakreslení behových ar na podklad DMT 2.3 Definice os protékaných oblastí Dalším krokem je definice os protékaných oblastí (Flow Path Centerlines). Mezi protékané oblasti zaadíme koryto toku a inundaní území na obou bezích. Pokud již existuje zakreslená osa toku, což je i náš pípad, je možné ji automaticky nakopírovat jako jednu os protékané oblasti (koryto toku). Nyní zvolte na panelu nástroj Ras Geometry Create RAS Layers Bank Lines. Pokud již existuje osa toku, následuje dotaz, zda chceme provést její kopii mezi osy protékaných oblasti (obrázek 2.9). V našem pípad mžeme potvrdit kliknutím na Yes. Dále jsme dotázáni na volbu vrstvy s osou toku (zde Osa_toku) a název pro novou vrstvu s osami protékaných oblastí (zvolíme nap. Osa_prot_oblast). Úkol 2.5 Obr. 2.9 Dotaz na kopii osy toky mezi osy protékaných oblasti Ovte použitím aplikace Arc Catalog, zda v geodatabázi projektu nov pibyla vrstva s osami protékaných oblastí (29) -

14 Hydroinformatika I Modul 5 Nyní je teba pokraovat zakreslením os protékaných oblastí na pravém a levém behu. Stejn jako v pípad zakreslování behových linií je teba dodržovat jisté zásady: Osy protékaných oblastí je teba zakreslovat ve smru toku. Všechny osy protékaných oblastí se musí protínat s pínými profily (vytvoení píných profil bude vysvtleno v dalším textu). Osy protékaných oblastí zakreslete do píslušné vrstvy v editaním režimu pibližn tak, jak vidíte na obrázku Pi kreslení nezapomete na dodržování orientace postupu zadávání jednotlivých bod osy ve smru toku. Obr Zakreslení os protékaných oblastí Pokud již máte jednotlivé osy zakresleny, je teba jim piadit atributový údaj o tom, zda se jedná o protékanou oblast v toku, na levém i pravém behu. Tato akce se provede pomocí tlaítka na panelu nástroj HEC-GeoRas. Po kliknutí na tlaítko je teba pomocí kurzoru vybrat jednotlivé osy protékaných oblastí a piadit jim píslušný údaj v rozbalovací nabídce, jak je patrné z obrázku (29) -

15 Vyhodn Úkol 2.6 Obr Piazení atribut osám protékaných oblastí Zjistte, jak se v atributové tabulce vrstvy Osa_prot_oblast projevil práv zadaný údaj o umístní protékané oblasti. 2.4 Definice výpotových píných profil Dalším krokem pípravy dat je definování výpotových píných profil na toku. Pro zakreslené píné profily bude následn aplikací GeoRas stanoveno staniení na toku. Jednotlivým bodm píného profilu budou dále piazeny údaje o výškových kótách na základ DMT. Zde je podstatný pínos použití aplikace GeoRas, který spoívá v omezení runího zadávání profil pímo v programu HEC-RAS. Definice píného profilu sestává pouze v jeho zakreslení pomocí pímé nebo lomené áry. Pro danou akci je však nutné mít k dispozici odpovídající DMT. Základní pravidla pro zakreslení píných profil jsou následující: Píné profily musí být zakresleny ve smru z levého behu na pravý. Tedy, zakreslete všechny píné profily z leva doprava tak, jako byste se dívali ve smru proudní vody v toku. Píné profily musí protínat všechny ti osy prtoných oblastí, osu toku a ob behové linie (pokud jsou definovány). Linie vymezující trasu píného profilu by mla mít smr normály ke smru proudní. Toto pravidlo je obtížné v nkterých pípadech striktn dodržet, ale mli byste ho mít vždy na pamti. Píné profily se nesmí vzájemn protínat. Kreslení píných profil zante klinutím na Ras Geometry Create RAS Layers XS Cut Lines a zadejte název vrstvy pro píné profily (nap. Profily) (29) -

16 Hydroinformatika I Modul 5 Zakreslení píných profil provedete opt v editaním režimu, piemž neopomete dodržet zmiované pravidlo o smru zadání bod píného profilu. Dále berte v úvahu tato doporuení: V pípad budov, které jsou souásti DMT se chovejte, jako by neexistovaly. Vyhnte se umístní profil v místech, kde je z DMT patrné nap. pemostní toku. V tchto místech totiž DMT neobsahuje údaje o výškových kótách dna koryta, ale nap. mostovky. Píklad je vidt na obrázku Umístte píné profily v místech pedpokládaného zadání okrajových podmínek pro výpoet. Poátení a koncový bod píného profilu by se ml nacházet mimo pedpokládané hranice rozlivu vody v inundaním území. Je tedy lépe poítat s jistou rezervou a píný profil radji zakreslit delší. Pro úely tohoto cviení zakreslete na každý úsek toku cca 10 až 20 píných profil, jak je vidt na obrázku Obr Detail mostu v DMT nevhodné pro umístní píného profilu. Informace GeoRAS umožuje i hromadné zakreslování píných profil, nap. urením potu profil na daném úseku toku. Bližší informace viz Nápovda (Help) (29) -

17 Vyhodn Úkol 2.7 Obr Píklad umístní píných profil na toku. Znovu pekontrolujte, zda vámi zakreslené píné profily splují požadavky uvedené v pedchozím textu. Pro ovení správné orientace píných profil zapnte ve vlastnostech vrstvy Profil, šipky na konci linie (viz obrázek 2.14). Obr Kontrola orientace píných profil na toku. Informace V rámci pedchozích odstavc jsme vytvoili pouze základní nezbytné vrstvy pro import do HEC-RAS. Nádstavba GeoRas však umožuje zadávat i množství dalších parametr, jako je nap. drsnost povrchu, ochranné hráze atd. Podrobnjší informace o tchto užitených funkcích lze nálézt bu pímo - 17 (29) -

18 Hydroinformatika I Modul 5 v nápovd (Help) GeoRas nebo v uživatelském manuálu, který je k dispozici na internetu. Úkol 2.8 Zjistte funkci a otestujte tlaítka,. Využijte nápovdu, popípad uživatelský manuál GeoRas. 2.5 Pevod 2D kivek na 3D V tuto chvíli již máme pipraveny všechny nezbytné vrstvy po generování vstupních dat do programu HEC-RAS. Je teba si však uvdomit, že všechny námi dosud vytvoené vrstvy jsou prozatím pouze dvourozmrné (2D). Napíklad píným profilm chybí dležitý údaj o výškových kótách dna koryta a inundaního území. Údaje o výškopisu zájmového území však máme k dispozici ve formátu TIN (v podob digitálního modelu terénu) ve vrstv DMT. Zbývá tedy pouze piadit údaje o výškopisu z vrstvy DMT zbývajícím, prozatím 2D vrstvám. Princip této operace je dobe patrný na píklad píného profilu z obrázku Obr Piazení výškových kót bodm píného profilu. Nejprve je teba sdlit nadstavb GeoRas, kde nalezne píslušné vrstvy k provedení výše zmiovaných inností. K tomu zvolíme z menu Ras Geometry Layer Setup a ovíme zda souhlasí nastavení s obrázky 2.16 až (29) -

19 Vyhodn Obr Nastavení umístní DMT. Obr Nastavení umístní povinných vrstev s osou toku a pínými profily. Obr Nastavení umístní volitelných vrstev s behovými liniemi a osami prtoných oblastí (29) -

20 Hydroinformatika I Modul 5 Úkol 2.9 Otevete postupn atributové tabulky námi vytvoených vrstev a poznate si, které sloupce jsou dosud nevyplnné, tj. obsahují hodnotu <Null>. Bhem následujících operací, kontrolujte, zda dochází ke vkládání údaj do prázdných sloupc atributových tabulek a zjistte co tyto údaje znamenají. Nyní budeme postupn doplovat chybjící údaje do atributových tabulek jednotlivých vrstev. Všechna tato data jsou nezbytná pro budoucí úspšné vytvo- ení importního souboru do HEC-RAS. Z panelu nástroj GeoRas postupn zvolíme Ras Geometry Stream Centerline Atributes Topology, Ras Geometry Stream Centerline Atributes Lengths/Stations a Ras Geometry Stream Centerline Atributes Elevations. Posledn zmiovaná volba vyvolá dialog (viz obrázek 2.19), který vyžaduje zadání stávající 2D osy toku, zdroje výškopisu (DMT) a název nové vrstvy do které se uloží 3D osa toku. Obr Dialog konverze 2D na 3D osu toku. Obdobným postupem jako u osy toku postupn volíme Ras Geometry XS Cut Line Atributes River/Reach Atributes, Stationing, Bank Stations, Downstream Reach Lengths, Elevations. Úkol 2.10 Objasnte funkci jednotlivých píkaz v menu Ras Geometry XS Cut Line Atributes Úkol 2.11 Do aplikace ArcScene natte všechny souasné vrstvy projektu. Pokuste se dosáhnout obdobného zobrazení, jako je na obrázku Srovnejte rozdíl mezi 2D a 3D daty (29) -

21 Vyhodn Obr Srovnání 2D na 3D datových vrstev projektu. 2.6 Generování vstupního souboru pro HEC-RAS Nyní již máme vše pipraveno k poslednímu kroku a tím je vytvoení vstupního souboru pro HEC-RAS s údaji o geometrii toku. Akci provedeme volbou Ras Geometry Extract GIS Data. Následuje výzva k zadání názvu a umístní souboru ureného pro import do HEC-RAS. Zvolíme nap. GIS2RAS. Výsledkem jsou soubory ve dvou rzných formátech: textový soubor s koncovkou *.sdf urený pro import do HEC-RAS; soubory ve formátu XML. Úkol 2.12 Otevete textový soubor GIS2RAS.RASImport.sdf a pokuste se porozumt jeho obsahu. Provete zbžnou kontrolu, zda generování souboru probhlo úspšn (29) -

22 Hydroinformatika I Modul 5 3 Hydraulický výpoet v HEC-RAS V této ásti ešení projektu by následovalo sestavení výpotového modelu v programu HEC-RAS pro naši zájmovou oblast. Jako vstupní podklad by sloužila data o geometrii koryta pipravená s pomocí nadstavby GeoRas v rámci minulé kapitoly a dále hydrologická data v souboru *.xls. Celý postup by spoíval v tchto krocích: Založení nového projektu HEC-RAS, natení geometrie toku a hydrologických dat. Doplnní chybjících vstupních parametr modelu a kontrola dat pipravených v GIS. Spuštní výpotu ustáleného nerovnomrného proudní, kalibrace a pípadná úprava modelu. Export výsledk ke zpracování v GeoRas. Vzhledem k tomu, že cílem tohoto modulu není provádní výpot v programu HEC-RAS, využijeme v další kapitole již pipravené výsledky výpot. Seznámení s programem HEC-RAS mžete provést formou samostudia, pop. v rámci jiných odborných pedmt. Obr. 3.1 Program HEC-RAS (29) -

23 Vyhodnocení výsledk (post-processing) 4 Vyhodnocení výsledk (post-processing) Cílem této ásti cviení je natení výsledk z HEC-RAS do GIS za úelem vytvoení hranic rozliv a map hloubek vody. Prvním krokem je konverze souboru s výsledky (*.sdf) do formátu XML, což provedeme tlaítkem na panelu nástroj GeoRas. Veškeré další akce budou již probíhat v menu Ras Mapping. Nejdíve provedeme základní nastavení v Ras Mapping Layer Setup, jak je vidt na obrázku 4.1. Výsledkem je nový datový rámec (Data Frame), který se nám zobrazí v seznamu vrstev (viz obrázek 4.2). Obr. 4.1 Nastavení parametr v Ras Mapping. Obr. 4.2 Nový datový rámec vytvoený v Ras Mapping Layer Setup. Dále budeme pokraovat natením souboru s výsledky, který jsem si vygenerovali po výpotu v HEC-RAS (nyní má konverzi formát XML), a to volbou Ras Mapping Read RAS GIS Export File. Po natení dat bychom mli dosáhnout stavu, který je na obrázku (29) -

24 Hydroinformatika I Modul 5 Obr. 4.3 Natená data s výsledky z HEC-RAS. Obr. 4.4 Výbr sady výsledk výpotu pro které bude vytvoen TIN hladiny. Po natení dat s výsledky z HEC-RAS budeme pokraovat jejich analýzou, tj. vytvoením hranic rozlivu (vektorová data polygon) a výpotem hloubek v záplavovém území (rastrová data). Nejprve vytvoíme plochu hladiny ve formátu TIN, která je nezbytná k provedení výše uvedených analýz. Volíme Ras Mapping Inundation Mapping Water Surface Generation. Výsledek je patrný na obrázku 4.5. Je zejmé, že další analýza se bude provádt pouze v oblasti ohraniené ervenou arou, tj. v oblasti vymezené pínými profily. Mimo tyto hranice nelze hodnoty z TIN hladiny použít! - 24 (29) -

25 Vyhodnocení výsledk (post-processing) Obr. 4.5 Vytvoený TIN plochy hladiny. Nyní z vytvoeného TIN hladiny a DMT vytvoíme mapy hloubek. Z menu vybereme Ras Mapping Inundation Mapping Floodplain Delineation Grid Intersection. Výsledkem jsou dv nové vrstvy obsahující vektorová data s polygony ohraniujícími záplavové území (viz obrázek 4.6) a rastrová data s hodnotami hloubek vody v záplavovém území (viz obrázek 4.7). Obr. 4.6 Vytvoené hranice rozlivu (29) -

26 Hydroinformatika I Modul 5 Úkol 4.1 Obr. 4.7 Vytvoené mapy hloubek vody. Zjistte jaká je plocha záplavového území v zájmové oblasti. Lokalizujte místa s maximální hloubkou vody mimo koryto toku. Data, která jsme práv obdrželi jako výsledek analýz, nelze v žádném pípad brát jako finální. Vždy je teba provést kontrolu a korekce zpracovatelem. Úkol 4.2 V souvislosti s výše uvedenými informacemi provete kontrolu vámi vytvoených hranic rozlivu, oznate místa nutná ke korekci a provete diskuzi nad dvody vzniku nedostatk ve výsledcích. Úkol 4.3 Provete prezentaci výsledk s použitím aplikace ArcScene. Použijte vrstvy DMT a TIN plochy hladiny. Mli byste dosáhnout podobného výsledku, jako je uvedeno na obrázku (29) -

27 Vyhodnocení výsledk (post-processing) Obr. 4.8 Prezentace výsledk v ArcScene (29) -

28

29 Závr 5 Závr 5.1 Shrnutí Práv jste úspšn dokonili poslední z modul uebního textu pedmtu Hydroinformatika I. Obsah tohoto modulu vám naznail souasný trend využití GIS ve spojení se simulaními modely. Seznámili jste se s možnostmi využití DMT jako zdroje vstupních dat pro ešení 1D úloh proudní vody. DMT jste rovnž využili pi prostorové analýze ke stanovení hranic rozlivu a výpotu hloubek vody v záplavovém území. 5.2 Studijní prameny Seznam použité literatury [1] Ackerman, C.T. HEC-GeoRAS An extension for suppor of HEC-RAS using ArcGIS. U.S. Army Corps of Engineers Seznam doplkové studijní literatury [2] Bratt, S., Booth, B. ArcGIS 9 - Using ArcGIS 3D Analyst. Esri Press [3] McCoy, J. et.al. ArcGIS 9 - Using ArcGIS Spatial Analyst. Esri Press Odkazy na další studijní zdroje a prameny [4] ESRI - [5] Stránky zamené na virtuální výuku GIS - [6] GIS Water Resources Consortium - [7] The Hydrologic Engineering Center (HEC) (29) -

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

7 CFD SIMULACE BEZ DATABÁZOVÉ PODPORY WORKBENCH 7.1 Vytvoení sít v programu ICEM CFD

7 CFD SIMULACE BEZ DATABÁZOVÉ PODPORY WORKBENCH 7.1 Vytvoení sít v programu ICEM CFD 7 CFD SIMULACE BEZ DATABÁZOVÉ PODPORY WORKBENCH 7.1 Vytvoení sít v programu ICEM CFD as ke studiu: 0.5 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umt vytvoit geometrii v programu ICEM CFD. vytvoit

Více

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0 Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie IDES-CZ Verze 2.0 eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel leden 2005 Obsah: 1. Program

Více

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 SIPVZ úvodní modul P-0 2003 SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 OBSAH Obsah 1 Elektronická komunikace 3 Základní druhy 4 ICQ 5 Tabulkový procesor Excel 9 Základní pojmy 10 Operace se souborem 13 Základy editace

Více

Výroba tvarových souástí na NC stroji. Václav Petík

Výroba tvarových souástí na NC stroji. Václav Petík Výroba tvarových souástí na NC stroji Václav Petík Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakaláská práce je zamena na výrobu tvarové souásti na CNC frézce. Zvolený bitmapový obrázek byl peveden do vektorové

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Diagnostický SW PP2CAN Uživatelský manuál. Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz

Diagnostický SW PP2CAN Uživatelský manuál. Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz ! "# $%&$' ' Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz Strana 1 (celkem 51) www.pp2can.wz.cz Verze dokumentu 0.90 CZ Verze dokumentu: Verze: Datum: Zmny: 0.80 9.10.2005 První

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150 Ekonomický systém !"#"$" 2 Struný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150 3 Podrobný obsah STRUNÝ OBSAH 3 PODROBNÝ OBSAH

Více

ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce

ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Akademický rok 2008/2009 Ing. Jaroslav HALVA 1 ChronData - databázové ešení provedení a vyhodnocení chronometráže ešení mé diplomové práce v roce 2006 ukázalo, že poteba softwarové

Více

Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0

Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0 Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES CreoElements/Pro 5.0 Úvod Tato pedloha popisuje postup vytváení 2D výkresové dokumentace k modelu. Ped zapoetím tvorby výkresu je velmi vhodné doplnit

Více

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 Podvojné úetnictví !"#"$" 2 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP

Více

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup.

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup. Program INVENTURY Tento program slouží k provádní fyzické inventarizace zásob zboží za pomoci snímae árového kódu. Program umožní poídit položkový pehled zásob zboží na provozovn, umožní zadat úetní pohyby

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 00 4 ABSTRAKT Tato práce se zabývá Signal Processing Toolboxem (SPTOOL) a Filter Design&Analysis Toolboxem (FDATOOL) v prostedí MATLAB. Jedním z cíl této práce

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému

Více

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002 Anotace Cílem této

Více

Upravte si Windows na 200 zpsob Autoi: Pavel Gregor a Jakub Dvoák Publikováno na www.technet.cz

Upravte si Windows na 200 zpsob Autoi: Pavel Gregor a Jakub Dvoák Publikováno na www.technet.cz Tipy a triky Upravte si Windows na 200 zpsob Autoi: Pavel Gregor a Jakub Dvoák Publikováno na www.technet.cz Programátoi spolenosti Microsoft se již léta snaží nám, normálním uživatelm a firmám, nabídnout

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informaních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informaní systémy a technologie Diplomant: Martin Navrkal

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

GENEREL LITOVICKO-ŠÁRECKÉHO POTOKA A JEHO PŘÍTOKŮ

GENEREL LITOVICKO-ŠÁRECKÉHO POTOKA A JEHO PŘÍTOKŮ GENEREL LITOVICKO-ŠÁRECKÉHO POTOKA A JEHO PŘÍTOKŮ POVODŇOVÝ MODEL ČÁST: HYDRAULICKÉ ŘEŠENÍ PROUDĚNÍ V ŘÍČNÍ SÍTI ZPRACOVATEL: JIŘÍ ZEZULÁK, FRANTIŠEK KŘOVÁK, JIŘÍ HYBÁŠEK Praha, Září 2005 revize 2010 REVIDOVANÉ

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

VISK 8 Informaní zdroje B 2007

VISK 8 Informaní zdroje B 2007 VISK 8 Informaní zdroje B 2007 ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní a knihoven MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006 JIÍ HORNÍK Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Student Jií Horník Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Vlasta Stížová, CSc.

Více