VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M05 VYUŽITÍ GIS PI EŠENÍ 1D ÚLOH PROUDNÍ VODY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M05 VYUŽITÍ GIS PI EŠENÍ 1D ÚLOH PROUDNÍ VODY"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M05 VYUŽITÍ GIS PI EŠENÍ 1D ÚLOH PROUDNÍ VODY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Hydroinformatika I Modul 5 Aleš Dráb, Brno (29) -

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Metodický návod na práci s textem (nepovinné) Píprava vstupních dat (pre-processing) Definování osy toku Definování behových ar Definice os protékaných oblastí Definice výpotových píných profil Pevod 2D kivek na 3D Generování vstupního souboru pro HEC-RAS Hydraulický výpoet v HEC-RAS Vyhodnocení výsledk (post-processing) Závr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplkové studijní literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny (29) -

4

5 Úvod 1 Úvod Pi ešení jednorozmrných (1D) úloh proudní vody je v inženýrské praxi využívána celá ada, pedevším geografických podklad. Jedná se o mapová díla, geodetická mení, digitální modely terénu, ortofotomapy, hydrologická data atd.. Rovnž výsledky výpot hodnoty kót hladin v píných profilech se zpravidla prezentují v podob mapových podklad (mapy rozliv a hloubek vody). Na vypotených datech je teba asto aplikovat metody plošné a prostorové analýzy. Zpracovatel tedy krom programového vybavení pro hydrodynamické modelování potebuje úinný nástroj pro práci s geografickými daty, kterým je asto geografický informaní systém (GIS). Souasné programové nástroje GIS jsou již schopny ve vtšin pípad plnit bezezbytku úlohy spojené s ešením 1D úloh. ada z nich rovnž disponuje otevenou architekturou, která umožuje tvorbu uživatelských nástroj a aplikací dle poteb uživatele. 1.1 Cíle Cílem tohoto modulu je na píklad ešení 1D úlohy proudní vody prezentovat možnosti GIS pi píprav dat pro simulaní modely (pre-processing) a vyhodnocení výsledk (post processing). Tento modul je úvodem do analýzy záplavových území s využitím výsledk 1D matematického modelování proudní vody. K tomuto úelu existuje celá ada rzných metod a program. Zde se seznámíte s výpotovým modelem HEC-RAS (HEC-River Analysis Systém) [7] a nádstavbou ArcGIS HEC- GeoRas [7]. Souásti modulu jsou následující innosti: Pre-processing - získání geometrických dat koryta toku a záplavového území z digitálního modelu terénu ve formátu TIN s využitím ArcGIS + GeoRAS. Data budou sloužit jako vstup do výpotového 1D modelu HEC-RAS. Import dat do HEC-RAS a spuštní výpotu ustáleného nerovnomrného proudní. Export výsledk výpot z HEC-RAS do ArcGIS + GeoRAS a vytvo- ení map záplavových území a hloubek vody. Zájmová oblast, která byla zvolena pro úely výpotu byla pevzata z [6].Vstupní data používaná pro projekt zahrnují soubory ve formátu shapefile, digitální model terénu ve formátu TIN a sešit aplikace MS Excel s hydrologickými údaji. 1.2 Požadované znalosti K absolvování tohoto modulu jsou nezbytné základní znalosti práce s programovým vybavením ArcGIS v rozsahu zpracovaném v rámci modulu 4 (Vodohospodáský projekt GIS). Výhodou je rovnž orientaní znalost ešení 1D úloh proudní vody. - 5 (29) -

6 Hydroinformatika I Modul Doba potebná ke studiu Doba potebná ke zvládnutí textu odpovídá 6 výukovým hodinám, tedy cca 6 x 50 min. 1.4 Klíová slova geografický informaní systém (GIS), 1D matematické modelování, ArcGIS, HEC-RAS, HEC-GeoRAS. 1.5 Metodický návod na práci s textem (nepovinné) Text modulu je teba procházet postupn (nepeskakovat mezi kapitolami) a prbžn zpracovávat uvedené píklady a úlohy. Splnním úlohy je mnohdy podmínno pochopení dalšího textu, který navazuje na poznatky získané bhem jejího ešení. K úspšnému absolvování obsahu modulu je teba mít k dispozici nadstavbu Hec-GeoRas (Verze 4.1 pro ArcGIS 9.1), která byla vytvoena na základ spolupráce mezi organizacemi Hydrologic Engineering Center (HEC) a Enviromental Systém Research Institute, Inc. (ESRI). K tomu, abyste mohli tuto nadstavbu využívat je teba mít nainstalovaný software ArcGIS 9.x s nadstavbami 3D Analyst a Spatial Analyst. Rovnž musíte mít nainstalovaný HEC-RAS verze a vyšší. Podrobnjší informace o programech HEC-Ras a HEC-GeoRas je možné získat na internetových stránkách [7]. Zde je rovnž možné stáhnout uvedené programy, vetn manuál a vzorových píklad. - 6 (29) -

7 Vyhodn 2 Píprava vstupních dat (pre-processing) Cílem této kapitoly je vytvoit vstupní data, která budou importována do HEC- RAS. Jedná se o 3D osu toku a 3D píné profily na toku. Postup provedeme ve tech krocích: 1. Píprava 2D kivek vymezujících osu toku, píné profily, behy toku a smry proudní vody. 2. Použití nástroj z menu RAS Geometry aplikace GeoRas k vytvoení 3D dat na základ DMT. Konkrétn se bude jednat o úpravu kivek pipravených v pedcházejícím kroku. 3. Generování souboru s geometrií koryta pro import do HEC-RAS. Otevete nový dokument v ArcMap a pesvdte se zda máte zapnutý panel nástroj HEC-GeoRas. Ped zahájením práce je teba uložit váš nový dokument do vašeho pracovního adresáe nap. pod názvem georas_cv.mxd. V této ásti projektu bude vaším úkolem získat z digitálního modelu terénu (DMT) údaje o geometrii koryta a záplavového území. Tyto informace budou sloužit jako podklad pro výpoet v programu HEC-RAS. Nyní již mžete do dokumentu pidat DMT ve formátu TIN. Kliknutím na tla- ítko (Add Data) vložíte soubor DMT. Obr. 2.1 ArcMap s vloženým DMT ve formátu TIN - 7 (29) -

8 Hydroinformatika I Modul 5 Úkol 2.1 Soubor s DMT ve formátu TIN otevete v aplikaci ArcScene a vyzkoušejte si nástroje pro práci s prostorovými daty 2.1 Definování osy toku Zakreslení kivek vymezujících osu toku, píné profily, behy toku a smry proudní vody se provádí z menu RAS Geometry aplikace GeoRas. Jako první je teba zakreslit osu toku. Zvolíme menu Ras Geometry Create RAS Layers Stream Centerline (obrázek 2.2) a následn zadáme do dialogového okna (obrázek 2.3) název vrstvy pro zakreslení osy toku (nap. Osa_toku). Obr. 2.2 Vytvoení vrstvy s osou toku v GeoRas Obr. 2.3 Zadání názvu vrstvy s osou toku v GeoRas V tuto chvíli máme dv možnosti, jak dále postupovat. Osu toku je možné zakreslit run, nap. na základ mapových podklad. Druhou, mén pracnou možností, je pevzít již vytvoenou osu toku z jiného souboru. V našem pípad pipadá v úvahu druhá možnost, nebo máme k dispozici soubor osa.shp, který již zakreslené osy toku obsahuje. Praktický postup zahájíme pepnutím do editaního režimu volbou Editor Start Editing na panelu nástroj Editor. Následuje volba vrstvy pro editaci pomocí rozbalovací nabídky. tak, jak je vidt na obrázku 2.4. Nyní bychom mohli zahájit runí kreslení osy toku tlaítkem. - 8 (29) -

9 Vyhodn Obr. 2.4 Zapnutí editaního režimu v ArcMap My však zvolíme jinou možnost, a to využití zakreslené osy toku v samostatném souboru osa.shp. Postup je velice jednoduchý, zaponeme ho pidáním vrstvy osa.shp do stávajícího dokumentu v ArcMap. Z panelu nástroj Editor zvolíme tlaítko pro výbr prvk a vybereme jednotlivé ásti osy toku z vrstvy osa.shp (viz obrázek 2.5). Vícenásobný výbr prvk provedeme za souasného stisku klávesy SHIFT. Pokud máme vybrány všechny ásti osy, tak jak je vidt na obrázku 2.5, pokraujeme kopírováním vybraných prvk z vrstvy osa do vrstvy Osa_toku. Stiskem CTRL + C nakopírujeme vybrané prvky z vrstvy osa do schránky a následným stiskem CTRL + V je vložíme do vrstvy Osa_toku. Obr. 2.5 Výbr ástí osy toku z vrstvy osa.shp V tuto chvíli již mžeme ukonit editaní režim pomocí Editor Stop Editing. Definování osy toku však ješt není u konce. K osám je nutno piadit atributový údaj o názvu úseku (Reach) a názvu toku (River). Pokud oteveme atributovou tabulku vrstvy Osa_toku, mžeme se pesvdit, že sloupce River a Reach jsou prázdné (viz obrázek 2.6). - 9 (29) -

10 Hydroinformatika I Modul 5 Obr. 2.6 Atributová tabulka vrstvy Osa_toku Piazení tchto chybjících údaj provedeme s panelem nástroj HEC- GeoRas, tlaítkem. Po jeho stisku se kurzor zmní do podoby kíže, kterým postupn vybereme jednotlivé úseky toku (obrázek 2.7) a piadíme jim píslušné názvy nap. dle tabulky 2.1. Obr. 2.7 Piazení údaj River a Reach úsekm osy toku - 10 (29) -

11 Vyhodn Tab. 2.1 Hodnoty údaj River a Reach na jednotlivých úsecích osy toku Lokalizace úseku River Reach Severovýchod Severozápad Jih Úkol 2.2 Po piazení údaj River a Reach se pesvdte otevením atributové tabulky vrstvy Osa_toku, zda píslušné sloupce obsahují zadané údaje. Poznámka V pípad, že se jeden tok (River) skládá z více úsek (Reach) je teba dodržet pravidlo stejného názvu toku. Jednotlivé úseky stejného toku musí mít zadaný identický název toku (River). Informace Pokud se íní sí skládá z více úsek, pak je teba dodržovat jistá topologická pravidla. Pedevším se jedná o místa, kde na sebe navazují jednotlivé úseky toku. Zde je teba striktn dodržet, aby useky na sebe navazovaly pesn v jednom uzlu. Nesmí docházet ke kížení úsek, nebo naopak k jejich nepropojení. V pípad runího kreslení úsek toku (nap. pi digitalizaci z mapových podklad) lze s výhodou využít tzv. uchopování (Snap), které lze nastavit v panelu nástroj Editor. Pro stávající data (nap. pevzatá z geodetického mení, ZABAGED, HEIS, apod.) mžeme provést kontrolu definování tzv. topologických pravidel. Úkol 2.3 Vyzkoušejte prakticky možnosti uchopování (Snap) nastavením v panelu nástroj Editor. Bližší informace k tomuto tématu naleznete nap. v nápovd (Help). Úkol 2.4 Pomocí aplikace ArcCatalog zjistte, v jakém formátu se ukládají data vytvoená nadstavbou GeoRas (29) -

12 Hydroinformatika I Modul Definování behových ar V tomto okamžiku máme definovány osy toku a mžeme pistoupit zakreslení behových ar, tvoících hranici mezi korytem toku a inundaním územím. Tento krok není povinný, protože linie beh lze definovat i pímo v programu HEC-RAS v jednotlivých píných profilech toku. Postup zadání behových ar zahájíme, obdobn jako u osy toku, tlaítkem Ras Geometry Create RAS Layers Bank Lines. Rovnž zadáme název vrstvy do které se budou zakreslovat behové áry (nap. Breh_cary). Zkontrolujeme zda se nám nová vrstva Breh_cary pidala do seznamu vrstev v levé ásti obrazovky a pepneme se do editaního režimu volbou Editor Start Editing na panelu nástroj Editor. Samozejm zvolíme správnou vrstvu pro editaci pomocí rozbalovací nabídky. Nyní zahájíme runí kreslení behových ar tlaítkem. Poznámka Pi kreslení behových ar bychom mli mít na pamti následující pravidla: K ose mohou být piazeny pouze dva behy (levý, pravý). Behové áry mohou být perušené. Nemusíme tedy dodržovat písná topologická pravidla jako u osy toku. Pi kreslení behových ar nezáleží na orientaci. Je lhostejné, zda nejprve kreslíme levý i pravý beh. Stejn tak nezaleží, zda postupujeme proti i po proudu toku. Jak již bylo zmínno, vytvoení této vrstvy je volitelné. K zakreslení behových ar použijeme v našem pípad jako podklad DMT. V praxi lze rovnž využít nap. mapové podklady, geodetická mení apod. Stejn jako u osy toku i behové áry mžeme pevzít z již vytvoených podklad a nemusíme je tedy vždy run digitalizovat. Trasu behových ar odhadneme tak, jak je zachyceno na obrázku 2.8. Dodatené korekce je možné provést i v programu HEC-RAS (29) -

13 Vyhodn Obr. 2.8 Zakreslení behových ar na podklad DMT 2.3 Definice os protékaných oblastí Dalším krokem je definice os protékaných oblastí (Flow Path Centerlines). Mezi protékané oblasti zaadíme koryto toku a inundaní území na obou bezích. Pokud již existuje zakreslená osa toku, což je i náš pípad, je možné ji automaticky nakopírovat jako jednu os protékané oblasti (koryto toku). Nyní zvolte na panelu nástroj Ras Geometry Create RAS Layers Bank Lines. Pokud již existuje osa toku, následuje dotaz, zda chceme provést její kopii mezi osy protékaných oblasti (obrázek 2.9). V našem pípad mžeme potvrdit kliknutím na Yes. Dále jsme dotázáni na volbu vrstvy s osou toku (zde Osa_toku) a název pro novou vrstvu s osami protékaných oblastí (zvolíme nap. Osa_prot_oblast). Úkol 2.5 Obr. 2.9 Dotaz na kopii osy toky mezi osy protékaných oblasti Ovte použitím aplikace Arc Catalog, zda v geodatabázi projektu nov pibyla vrstva s osami protékaných oblastí (29) -

14 Hydroinformatika I Modul 5 Nyní je teba pokraovat zakreslením os protékaných oblastí na pravém a levém behu. Stejn jako v pípad zakreslování behových linií je teba dodržovat jisté zásady: Osy protékaných oblastí je teba zakreslovat ve smru toku. Všechny osy protékaných oblastí se musí protínat s pínými profily (vytvoení píných profil bude vysvtleno v dalším textu). Osy protékaných oblastí zakreslete do píslušné vrstvy v editaním režimu pibližn tak, jak vidíte na obrázku Pi kreslení nezapomete na dodržování orientace postupu zadávání jednotlivých bod osy ve smru toku. Obr Zakreslení os protékaných oblastí Pokud již máte jednotlivé osy zakresleny, je teba jim piadit atributový údaj o tom, zda se jedná o protékanou oblast v toku, na levém i pravém behu. Tato akce se provede pomocí tlaítka na panelu nástroj HEC-GeoRas. Po kliknutí na tlaítko je teba pomocí kurzoru vybrat jednotlivé osy protékaných oblastí a piadit jim píslušný údaj v rozbalovací nabídce, jak je patrné z obrázku (29) -

15 Vyhodn Úkol 2.6 Obr Piazení atribut osám protékaných oblastí Zjistte, jak se v atributové tabulce vrstvy Osa_prot_oblast projevil práv zadaný údaj o umístní protékané oblasti. 2.4 Definice výpotových píných profil Dalším krokem pípravy dat je definování výpotových píných profil na toku. Pro zakreslené píné profily bude následn aplikací GeoRas stanoveno staniení na toku. Jednotlivým bodm píného profilu budou dále piazeny údaje o výškových kótách na základ DMT. Zde je podstatný pínos použití aplikace GeoRas, který spoívá v omezení runího zadávání profil pímo v programu HEC-RAS. Definice píného profilu sestává pouze v jeho zakreslení pomocí pímé nebo lomené áry. Pro danou akci je však nutné mít k dispozici odpovídající DMT. Základní pravidla pro zakreslení píných profil jsou následující: Píné profily musí být zakresleny ve smru z levého behu na pravý. Tedy, zakreslete všechny píné profily z leva doprava tak, jako byste se dívali ve smru proudní vody v toku. Píné profily musí protínat všechny ti osy prtoných oblastí, osu toku a ob behové linie (pokud jsou definovány). Linie vymezující trasu píného profilu by mla mít smr normály ke smru proudní. Toto pravidlo je obtížné v nkterých pípadech striktn dodržet, ale mli byste ho mít vždy na pamti. Píné profily se nesmí vzájemn protínat. Kreslení píných profil zante klinutím na Ras Geometry Create RAS Layers XS Cut Lines a zadejte název vrstvy pro píné profily (nap. Profily) (29) -

16 Hydroinformatika I Modul 5 Zakreslení píných profil provedete opt v editaním režimu, piemž neopomete dodržet zmiované pravidlo o smru zadání bod píného profilu. Dále berte v úvahu tato doporuení: V pípad budov, které jsou souásti DMT se chovejte, jako by neexistovaly. Vyhnte se umístní profil v místech, kde je z DMT patrné nap. pemostní toku. V tchto místech totiž DMT neobsahuje údaje o výškových kótách dna koryta, ale nap. mostovky. Píklad je vidt na obrázku Umístte píné profily v místech pedpokládaného zadání okrajových podmínek pro výpoet. Poátení a koncový bod píného profilu by se ml nacházet mimo pedpokládané hranice rozlivu vody v inundaním území. Je tedy lépe poítat s jistou rezervou a píný profil radji zakreslit delší. Pro úely tohoto cviení zakreslete na každý úsek toku cca 10 až 20 píných profil, jak je vidt na obrázku Obr Detail mostu v DMT nevhodné pro umístní píného profilu. Informace GeoRAS umožuje i hromadné zakreslování píných profil, nap. urením potu profil na daném úseku toku. Bližší informace viz Nápovda (Help) (29) -

17 Vyhodn Úkol 2.7 Obr Píklad umístní píných profil na toku. Znovu pekontrolujte, zda vámi zakreslené píné profily splují požadavky uvedené v pedchozím textu. Pro ovení správné orientace píných profil zapnte ve vlastnostech vrstvy Profil, šipky na konci linie (viz obrázek 2.14). Obr Kontrola orientace píných profil na toku. Informace V rámci pedchozích odstavc jsme vytvoili pouze základní nezbytné vrstvy pro import do HEC-RAS. Nádstavba GeoRas však umožuje zadávat i množství dalších parametr, jako je nap. drsnost povrchu, ochranné hráze atd. Podrobnjší informace o tchto užitených funkcích lze nálézt bu pímo - 17 (29) -

18 Hydroinformatika I Modul 5 v nápovd (Help) GeoRas nebo v uživatelském manuálu, který je k dispozici na internetu. Úkol 2.8 Zjistte funkci a otestujte tlaítka,. Využijte nápovdu, popípad uživatelský manuál GeoRas. 2.5 Pevod 2D kivek na 3D V tuto chvíli již máme pipraveny všechny nezbytné vrstvy po generování vstupních dat do programu HEC-RAS. Je teba si však uvdomit, že všechny námi dosud vytvoené vrstvy jsou prozatím pouze dvourozmrné (2D). Napíklad píným profilm chybí dležitý údaj o výškových kótách dna koryta a inundaního území. Údaje o výškopisu zájmového území však máme k dispozici ve formátu TIN (v podob digitálního modelu terénu) ve vrstv DMT. Zbývá tedy pouze piadit údaje o výškopisu z vrstvy DMT zbývajícím, prozatím 2D vrstvám. Princip této operace je dobe patrný na píklad píného profilu z obrázku Obr Piazení výškových kót bodm píného profilu. Nejprve je teba sdlit nadstavb GeoRas, kde nalezne píslušné vrstvy k provedení výše zmiovaných inností. K tomu zvolíme z menu Ras Geometry Layer Setup a ovíme zda souhlasí nastavení s obrázky 2.16 až (29) -

19 Vyhodn Obr Nastavení umístní DMT. Obr Nastavení umístní povinných vrstev s osou toku a pínými profily. Obr Nastavení umístní volitelných vrstev s behovými liniemi a osami prtoných oblastí (29) -

20 Hydroinformatika I Modul 5 Úkol 2.9 Otevete postupn atributové tabulky námi vytvoených vrstev a poznate si, které sloupce jsou dosud nevyplnné, tj. obsahují hodnotu <Null>. Bhem následujících operací, kontrolujte, zda dochází ke vkládání údaj do prázdných sloupc atributových tabulek a zjistte co tyto údaje znamenají. Nyní budeme postupn doplovat chybjící údaje do atributových tabulek jednotlivých vrstev. Všechna tato data jsou nezbytná pro budoucí úspšné vytvo- ení importního souboru do HEC-RAS. Z panelu nástroj GeoRas postupn zvolíme Ras Geometry Stream Centerline Atributes Topology, Ras Geometry Stream Centerline Atributes Lengths/Stations a Ras Geometry Stream Centerline Atributes Elevations. Posledn zmiovaná volba vyvolá dialog (viz obrázek 2.19), který vyžaduje zadání stávající 2D osy toku, zdroje výškopisu (DMT) a název nové vrstvy do které se uloží 3D osa toku. Obr Dialog konverze 2D na 3D osu toku. Obdobným postupem jako u osy toku postupn volíme Ras Geometry XS Cut Line Atributes River/Reach Atributes, Stationing, Bank Stations, Downstream Reach Lengths, Elevations. Úkol 2.10 Objasnte funkci jednotlivých píkaz v menu Ras Geometry XS Cut Line Atributes Úkol 2.11 Do aplikace ArcScene natte všechny souasné vrstvy projektu. Pokuste se dosáhnout obdobného zobrazení, jako je na obrázku Srovnejte rozdíl mezi 2D a 3D daty (29) -

21 Vyhodn Obr Srovnání 2D na 3D datových vrstev projektu. 2.6 Generování vstupního souboru pro HEC-RAS Nyní již máme vše pipraveno k poslednímu kroku a tím je vytvoení vstupního souboru pro HEC-RAS s údaji o geometrii toku. Akci provedeme volbou Ras Geometry Extract GIS Data. Následuje výzva k zadání názvu a umístní souboru ureného pro import do HEC-RAS. Zvolíme nap. GIS2RAS. Výsledkem jsou soubory ve dvou rzných formátech: textový soubor s koncovkou *.sdf urený pro import do HEC-RAS; soubory ve formátu XML. Úkol 2.12 Otevete textový soubor GIS2RAS.RASImport.sdf a pokuste se porozumt jeho obsahu. Provete zbžnou kontrolu, zda generování souboru probhlo úspšn (29) -

22 Hydroinformatika I Modul 5 3 Hydraulický výpoet v HEC-RAS V této ásti ešení projektu by následovalo sestavení výpotového modelu v programu HEC-RAS pro naši zájmovou oblast. Jako vstupní podklad by sloužila data o geometrii koryta pipravená s pomocí nadstavby GeoRas v rámci minulé kapitoly a dále hydrologická data v souboru *.xls. Celý postup by spoíval v tchto krocích: Založení nového projektu HEC-RAS, natení geometrie toku a hydrologických dat. Doplnní chybjících vstupních parametr modelu a kontrola dat pipravených v GIS. Spuštní výpotu ustáleného nerovnomrného proudní, kalibrace a pípadná úprava modelu. Export výsledk ke zpracování v GeoRas. Vzhledem k tomu, že cílem tohoto modulu není provádní výpot v programu HEC-RAS, využijeme v další kapitole již pipravené výsledky výpot. Seznámení s programem HEC-RAS mžete provést formou samostudia, pop. v rámci jiných odborných pedmt. Obr. 3.1 Program HEC-RAS (29) -

23 Vyhodnocení výsledk (post-processing) 4 Vyhodnocení výsledk (post-processing) Cílem této ásti cviení je natení výsledk z HEC-RAS do GIS za úelem vytvoení hranic rozliv a map hloubek vody. Prvním krokem je konverze souboru s výsledky (*.sdf) do formátu XML, což provedeme tlaítkem na panelu nástroj GeoRas. Veškeré další akce budou již probíhat v menu Ras Mapping. Nejdíve provedeme základní nastavení v Ras Mapping Layer Setup, jak je vidt na obrázku 4.1. Výsledkem je nový datový rámec (Data Frame), který se nám zobrazí v seznamu vrstev (viz obrázek 4.2). Obr. 4.1 Nastavení parametr v Ras Mapping. Obr. 4.2 Nový datový rámec vytvoený v Ras Mapping Layer Setup. Dále budeme pokraovat natením souboru s výsledky, který jsem si vygenerovali po výpotu v HEC-RAS (nyní má konverzi formát XML), a to volbou Ras Mapping Read RAS GIS Export File. Po natení dat bychom mli dosáhnout stavu, který je na obrázku (29) -

24 Hydroinformatika I Modul 5 Obr. 4.3 Natená data s výsledky z HEC-RAS. Obr. 4.4 Výbr sady výsledk výpotu pro které bude vytvoen TIN hladiny. Po natení dat s výsledky z HEC-RAS budeme pokraovat jejich analýzou, tj. vytvoením hranic rozlivu (vektorová data polygon) a výpotem hloubek v záplavovém území (rastrová data). Nejprve vytvoíme plochu hladiny ve formátu TIN, která je nezbytná k provedení výše uvedených analýz. Volíme Ras Mapping Inundation Mapping Water Surface Generation. Výsledek je patrný na obrázku 4.5. Je zejmé, že další analýza se bude provádt pouze v oblasti ohraniené ervenou arou, tj. v oblasti vymezené pínými profily. Mimo tyto hranice nelze hodnoty z TIN hladiny použít! - 24 (29) -

25 Vyhodnocení výsledk (post-processing) Obr. 4.5 Vytvoený TIN plochy hladiny. Nyní z vytvoeného TIN hladiny a DMT vytvoíme mapy hloubek. Z menu vybereme Ras Mapping Inundation Mapping Floodplain Delineation Grid Intersection. Výsledkem jsou dv nové vrstvy obsahující vektorová data s polygony ohraniujícími záplavové území (viz obrázek 4.6) a rastrová data s hodnotami hloubek vody v záplavovém území (viz obrázek 4.7). Obr. 4.6 Vytvoené hranice rozlivu (29) -

26 Hydroinformatika I Modul 5 Úkol 4.1 Obr. 4.7 Vytvoené mapy hloubek vody. Zjistte jaká je plocha záplavového území v zájmové oblasti. Lokalizujte místa s maximální hloubkou vody mimo koryto toku. Data, která jsme práv obdrželi jako výsledek analýz, nelze v žádném pípad brát jako finální. Vždy je teba provést kontrolu a korekce zpracovatelem. Úkol 4.2 V souvislosti s výše uvedenými informacemi provete kontrolu vámi vytvoených hranic rozlivu, oznate místa nutná ke korekci a provete diskuzi nad dvody vzniku nedostatk ve výsledcích. Úkol 4.3 Provete prezentaci výsledk s použitím aplikace ArcScene. Použijte vrstvy DMT a TIN plochy hladiny. Mli byste dosáhnout podobného výsledku, jako je uvedeno na obrázku (29) -

27 Vyhodnocení výsledk (post-processing) Obr. 4.8 Prezentace výsledk v ArcScene (29) -

28

29 Závr 5 Závr 5.1 Shrnutí Práv jste úspšn dokonili poslední z modul uebního textu pedmtu Hydroinformatika I. Obsah tohoto modulu vám naznail souasný trend využití GIS ve spojení se simulaními modely. Seznámili jste se s možnostmi využití DMT jako zdroje vstupních dat pro ešení 1D úloh proudní vody. DMT jste rovnž využili pi prostorové analýze ke stanovení hranic rozlivu a výpotu hloubek vody v záplavovém území. 5.2 Studijní prameny Seznam použité literatury [1] Ackerman, C.T. HEC-GeoRAS An extension for suppor of HEC-RAS using ArcGIS. U.S. Army Corps of Engineers Seznam doplkové studijní literatury [2] Bratt, S., Booth, B. ArcGIS 9 - Using ArcGIS 3D Analyst. Esri Press [3] McCoy, J. et.al. ArcGIS 9 - Using ArcGIS Spatial Analyst. Esri Press Odkazy na další studijní zdroje a prameny [4] ESRI - [5] Stránky zamené na virtuální výuku GIS - [6] GIS Water Resources Consortium - [7] The Hydrologic Engineering Center (HEC) (29) -

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.6. Vyjádření míry povodňového ohrožení území

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Digitální kartografie 10

Digitální kartografie 10 Digitální kartografie 10 Možnosti vizualizace geodat v ESRI ArcGIS Digitální kartografie 10 Digitální model terénu v geodatabázi Tvorba příčných profilů 3D vizualizace DMT v geodatabázi strana 2 Založte

Více

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Roenka absolvent Modul zobrazuje seznam student a jejich závrených prací. Dále informaci o tom, zda studenti chtjí být uvedeni v tiskové roence a zda zaplatili poplatek nutný k jejich zveejnní v roence.

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Autocad ( zdroj www.designtech.cz )

Autocad ( zdroj www.designtech.cz ) Autocad ( zdroj www.designtech.cz ) AutoCAD patí k tradiním CAD aplikacím, které využívá celá ada technických i netechnických obor. V dnešním lánku se podíváme na bleskovku, jak lze zaít velmi tychle v

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0 Zpracování textu Word 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 ZÁKLADY EDITACE TEXTU...4 FORMÁT ODSTAVCE...5 ODRÁŽKY A ÍSLOVÁNÍ...6 TABULÁTORY...7 OHRANIENÍ A STÍNOVÁNÍ...8 STYL ODSTAVCE...9

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice Ing. Antonín Souek, e-mail: soucek@vukrom.cz Ing. Tomáš Dlouhý, e-mail: dlouhy@vukrom.cz Zemdlský

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Zamení fasády stavebního objektu

Zamení fasády stavebního objektu Zamení fasády stavebního objektu metodou pozemní stereofotogrammetrie - souhrn materiál k projektu OBSAH - technologický postup - poznámky - práce v terénu pehled - poznámky - fotogrammetrické vyhodnocení

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M02 EXCEL PRO VODOHOSPODÁE

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M02 EXCEL PRO VODOHOSPODÁE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M0 EXCEL PRO VODOHOSPODÁE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Hydroinformatika I Modul Aleš

Více

Software Xcalibur 1.3

Software Xcalibur 1.3 Software Xcalibur 1.3 LC-MS systém LCQ Classic Thermo Finnigan Obsah pednášky Uvedení pístroje do provozu Mení pímým nástikem do proudu mobilní fáze vedené pímo do iontového zdroje Ukonení práce s pístrojem

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Píkazy pro kreslení.

Píkazy pro kreslení. Píkazy pro kreslení. Tento text je psán pro AUTOCAD 2006, eskou modifikaci. V jiných verzích se proto vyskytnou odchylky. Jsou to píkazy, které umožují nakreslit jednotlivé entity v AUTOCADu. Z menu je

Více

Postup efektování jednotlivých part

Postup efektování jednotlivých part Postup efektování jednotlivých part Níže uvedený postup platí pro nástroje ady Yamaha PSR (konkrétn PSR-1000, 2000, 1100, 2100, 1500, 3000), pro Yamahu TYROS a také TYROS 2. Uvedené obrázky ovládacího

Více

Vyšetření charakteristik velmi malého povodí v ArcGIS

Vyšetření charakteristik velmi malého povodí v ArcGIS Vyšetření charakteristik velmi malého povodí v ArcGIS Níže popsaný postup je pouze jeden z mnoha možných, osobní invenci se tedy meze nekladou. Vrstvu vrstevnic a digitálního modelu terénu obdrženou k

Více

Nápověda k webové aplikaci určené k revizi. ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží

Nápověda k webové aplikaci určené k revizi. ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží Nápověda k webové aplikaci určené k revizi ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží 1. Úvodní informace Mapová aplikace slouží k revizi dat ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží.

Více

OBSAH: SPUŠT NÍ PROGRAMU A P IHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6

OBSAH: SPUŠT NÍ PROGRAMU A P IHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6 OBSAH: 1. SPUŠTNÍ PROGRAMU A PIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6 Vytvoení nového (zrušení stávajícího) uživatele... 7 Ikony hlavní lišty... 8 Panel píznak... 8 Panel nástroj v tiskových sestavách.... 8 2. EVIDENCE

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Projekt: POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Objednatel: Computer Agency o.p.s Zhotovitel: Jií Trnka Spoluešitel: Michal Klimeš - 1 - - 2 - OBSAH 1. ÚVOD..4

Více

Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích

Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích Tento materiál vznikl jako souást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpotem R. Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích Technická univerzita v Liberci

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt BR 52 Proudění v systémech říčních koryt Přednášející: Ing. Hana Uhmannová, CSc., doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb 1 Přednáška Úvod do problematiky Obsah: 1.

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GOCLEVER MAP 2.5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se GOCLEVER MAP 2.5 v uživatelské

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu.

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu. Školení programu TopoL xt Přechod na TopoL xt z programu TopoL pro Windows Cíl: Obsah: Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Příloha. Metodický návod pro identifikaci KB

Příloha. Metodický návod pro identifikaci KB Příloha Metodický návod pro identifikaci KB Listopad 2009 Obsah 1. Úvod... 3 2. Datové podklady... 3 3. Nástroje... 4 4. Pracovní postup... 4 4.1 Tvorba digitálního modelu terénu a vygenerování drah soustředěného

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

WEBOVÝ PROSTOROVÝ DOTAZ

WEBOVÝ PROSTOROVÝ DOTAZ WEBOVÝ PROSTOROVÝ DOTAZ Aplikace Webový prostorový dotaz slouží k rychlému a efektivnímu získávání údajů z datových zdrojů nejen AOPK ČR, ale i dalších institucí. Přístup k datovým zdrojům zajišťují webové

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Studie proveditelnosti Protipovod ových opat ení na ece Úhlav v P ešticích

Studie proveditelnosti Protipovod ových opat ení na ece Úhlav v P ešticích Pöyry Environment a.s. SRPEN 2011 Studie proveditelnosti Protipovod ových opat ení na ece Úhlav v P ešticích D. VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ Objednatel: Protipovod ová opat ení na ece Úhlav v P ešticích O B S

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Nástroj pro výpočet času vítěze tratě v orientačním běhu.

Nástroj pro výpočet času vítěze tratě v orientačním běhu. Uživatelský manuál pro práci s nástrojem pro výpočet času vítěze tratě v orientačním běhu v prostředí ArcGIS Desktop 10.1 Nástroj pro výpočet času vítěze tratě v orientačním běhu. Martin KLÍCHA Olomouc,

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2.1. Úvod P i proud ní skute ných tekutin vznikají následkem viskozity t ecí odpory, tj. síly, které p sobí proti pohybu ástic

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Návody do cvičení předmětu Grafické systémy II Oldřich Učeň Martin Janečka Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

GIS I cvičení Zimní semestr 2004/2005

GIS I cvičení Zimní semestr 2004/2005 Cvičení 1 Úvod do ArcGIS základní seznámení se software Toto úvodní cvičení by mělo být ukázkou práce s GIS. Seznámíte se s prostředím programu ArcGIS a naučíte se základní orientaci v programu. V některých

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). Import certifikátů Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

Uživatelský návod pro zpracování geometrických plánů na webu

Uživatelský návod pro zpracování geometrických plánů na webu Uživatelský návod pro zpracování geometrických plánů na webu Webová aplikace pro zpracování výměnného formátu geometrického plánu byla doplněna o nový způsob kreslení geometrického plánu přímo na webu,

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ HLADINY, MÍSTNOSTI, SCHODIŠTĚ, KOMÍNY, KOPÍROVÁNÍ

CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ HLADINY, MÍSTNOSTI, SCHODIŠTĚ, KOMÍNY, KOPÍROVÁNÍ SSTTŘŘEEDD NNÍÍÍ ŠŠKK OOLA LLA AA SSTTŘŘEEDD NNÍÍÍ OODDBB OORR NNÉÉ UUČILIŠ Č II LLIIŠTTĚĚ HH OORRŠŠ OOVVSSKÝ KÝ TTÝÝ NN ALLPLAN verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ HLADINY, MÍSTNOSTI,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

GIS1-7. cvičení. listopad 2008. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie. Obsah. Založení nového souboru s vektorovými daty

GIS1-7. cvičení. listopad 2008. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie. Obsah. Založení nového souboru s vektorovými daty ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie listopad 2008 Obsah prezentace 1 2 3 4 5 6 Měli bychom umět pracovat s rastrovými daty rozumět problematice vektorových dat u obou typů dat

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

Po íta ová prezentace U EBNICE

Po íta ová prezentace U EBNICE Poítaová prezentace UEBNICE - Strana 2 - Obsah Úvod... 3 Zásady tvorby prezentace... 4 Microsoft PowerPoint (verze XP a 2003)... 5 Tvorba prezentace... 6 První krok Výbr pozadí... 7 Druhý krok Výbr rozložení

Více

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX 1. Přihlášení do systému 2. Hlášení o nedůvěryhodném připojení: - instalace certifikátu pro prohlížeč Mozilla Firefox - instalace certifikátu pro

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

Voltampérová charakteristika diody

Voltampérová charakteristika diody Voltampérová charakteristika diody Pozn.: Voltampérovou charakteristiku diod, resp. i rezistorů, žárovek aj. lze proměřovat se soupravou ISES-PCI a též i s ISES-USB. Souprava ISES-PCI, resp. ISES-PCI Professional

Více

9. Práce s naskenovanými mapami

9. Práce s naskenovanými mapami 9. Práce s naskenovanými mapami V této kapitole si ukážeme práci s předlohami. Předlohou rozumíme naskenovanou bitmapu, načtenou jako pozadí na pracovní plochu. Použitím bitmapového obrázku jako podklad,

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M01 ÚVOD DO HYDROINFORMATIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M01 ÚVOD DO HYDROINFORMATIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M01 ÚVOD DO HYDROINFORMATIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Hydroinformatika I Modul 1

Více

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Manuál na tvorbu kartografického výstupu 1. Aplikace po startu 2. Přiblížení na zájmovou oblast www.omapy.cz 3. Přepnutí mód aplikace na editaci www.omapy.cz

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

Pracovní listy s komponentou ICT

Pracovní listy s komponentou ICT Pracovní listy s komponentou ICT Téma: Práce s programem Quantum GIS zpracování výsledků terénního cvičení zaměřeného na práci s přístrojem GPS Časová dotace: 6 hodin Cíl: Zpracovat výsledky terénního

Více

Inventury verze 1.40

Inventury verze 1.40 Inventury verze 1.40 popis zmn a nových funkcí programu Od verze 1.40 jsou k dispozici dv nové funkce: 1. lenní inventury prodejny na "Regály" 2. Vazba na sníma árového kódu CipherLab 711 Ob funkce usnadují

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

1. 3D laserové skenování - teorie

1. 3D laserové skenování - teorie 1. 3D laserové skenování - teorie Úvod Laserové skenovací systémy umožují bezkontaktní urování prostorových souadnic, 3D modelování a vizualizaci staveb, konstrukcí, interiér, podzemních prostor, terén

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více