Situace geografických informačních systémů pro dopravu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Situace geografických informačních systémů pro dopravu"

Transkript

1 Situace geografických informačních systémů pro dopravu Jean-Claude Thill Department of Geography and National Center for Geographic Information and Analysis (Katedra geografie a Národní centrum pro geografické informace a analýzu), State University of New York at Buffalo, Buffalo, NY USA Konec 80. let byl svědkem prvního širokého využití geografických informačních systému (GIS) v dopravním výzkumu a řízení. Díky specifickým požadavkům dopravních aplikací a poněkud pozdního přijetí této informační technologie v dopravě byl výzkum zaměřen na posilování stávajících přístupů GIS za účelem umožnění plného spektra možností potřebných v dopravním výzkumu a řízení. Tento materiál klade koncepci dopravních GIS do širšího pohledu výzkumu v oblasti GIS a geografické informatiky. Důraz je kladen na požadavky, které jsou specifické pro dopravní oblast aplikací u této rozvíjející se informační technologie a též na hlavní výzkumné úkoly. 1. Úvod Je určitým paradoxem, že oblast dopravy byla jednou z posledních oblastí, která akceptovala geografické informační systémy (GIS) jako klíčovou technologii pro podporu svého výzkumu a svých provozních potřeb, zatímco někteří z prvních průkopníků GIS na University of Washington a Northwestern University byli ve skutečnosti vědci v oblasti dopravy. Uplynula téměř tři desetiletí od těchto ztracených příležitostí pro vzájemné obohacení. GIS se od té doby vyvinuly a vyzrály z jakéhosi nástroje do podoby technologie a dokonce se staly legitimní oblastí vědeckého prostředí známou pod názvem geografická informatika (Goodchild, 1992). Mezitím se problematika dopravy sama vzdálila od svých historických kořenů v geografických a prostorových vědách, ale rovněž se stala ve větší míře multidisciplinárním oborem, a tudíž odráží realitu dopravní infrastruktury a toků a pohybů cestujících a nákladů, která má mnoho tváří. Ve Spojených státech byl multidisciplinární pohled na dopravu posilován několika klíčovými nástroji federální legislativy, které byly schváleny v průběhu 90. let (Meyer, 1999), včetně novelizací zákona o čistotě ovzduší, zákona o efektivitě intermodální povrchové dopravy, zákona o tělesně postižených osobách a zákona o rovnosti v dopravě pro 21. století. Všechny čtyři zákony obsahovaly explicitní požadavky orientované na to, aby místní a státní vlády uvažovaly o dopravních systémech prostřednictvím jejich vzájemné provázanosti s jinými přírodními, společenskými nebo hospodářskými systémy. Z nového integračního poslání dopravních studií vyrostla potřeba posílených přístupů k ukládání, manipulaci a analýze dat s pokrytím různých témat: například se jedná o dálniční infrastrukturu, dopravní tok v době špičky, dopravní nabídky (jízdné, frekvence, spolehlivost), etnické složení obyvatelstva, účast pracovních sil a kvalitu ovzduší. Díky nabídce řízení dat a modelovací platformy schopné integrovat širokou oblast dat z různých zdrojů pořízených v různých prostředích (úseky ulic, obyvatelské průzkumy, dopravní analytické zóny, rohy ulic, atd.) a při různých, vzájemně nesouvisejících tématech, se GIS stal silnou technologií pro integraci informací. V rámci GIS je prováděna integrace tím, že všechny objekty jsou odkazovány na určitý společný lokalizační rámec. Za použití správných konverzních pravidel a algoritmů je Tel.: ; fax: ová adresa: (J.-C. Thill).

2 možno zaregistrovat data uložená v různých stupnicích, projekcích a datové modely do téhož hlavního referenčního rámce. Je možno prohlašovat, že současné přijetí GIS v dopravě vytváří pole pro plný kruh, neboť dochází k znovuobjevování klíčových významů prostoru a místa, dvou koncepcí, které spustily systematickou studii dopravy v geografické a regionální vědě v 50. letech. Akronym GIS-T se často používá pro uvádění aplikace a přizpůsobení GIS na výzkum, plánování a řízení v oblasti dopravy. V tomto materiálu uvádím přehled povahy GIS a místo jeho vývoje v kontextu. Rovněž se zde rozebírá specifičnost a požadavky GIS v dopravě. Také je zde kladen důraz na některá hlavní výzkumná témata v dopravě. 2. Charakteristika geografických informačních systémů GIS jsou počítačově založené systémy pro shromažďování, ukládání, manipulaci, zobrazování a analýzu geografických informací. Větší funkční zaměření umožňované systémy GIS je vyděluje od starších technologií. Integrace této širší třídy funkcí v rámci jediného, v podstatě spojitého prostředí osvobozuje uživatele od nutnosti zvládnout několik samostatných a specializovaných technologií. S tím, jak probíhá vývoj, je tento aspekt často chápán organizacemi jako jedno z rozhodujících kritérií při jejich rozhodování přijmout GIS technologii díky jejím přínosům v oblasti efektivity. Funkční komplexnost GIS je něco, díky čemuž je tento systém odlišný od všech ostatních. Bez možnosti geografického zobrazování by GIS byly pouhým nástrojem databázového řízení, který by měl k dispozici určité prostředky pro extrahování významných vztahů mezi datovými subjekty. Bez analytické stránky by byly GIS zredukovány na automatizované mapovací aplikace. Bez prvků databázového řízení by GIS nebyly schopny shromažďovat prostorové a topologické vztahy mezi geograficky souvisejícími subjekty, pokud by tyto vztahy nebyly předdefinovány. To, co vyčleňuje GIS z jiných databázových řídících systémů (DBMS), není povaha informací, s nimiž se pracuje. GIS a DBMS mohou skutečně obsahovat přesně stejné informace, řekněme smrtelné nehody, k nimž došlo na dálnicích státu New York během nějakého daného roku. Rozdíl mezi těmito dvěma systémy je "pod pokličkou", konkrétně ve způsobu, jakým jsou zajištěny odkazy na příslušné informace. DBMS provádí odkazy na nehody podle určitého jednoznačného indexu nebo kombinace indexů, jako je např. datum, kdy k nehodě došlo, druh vozidla nebo povětrnostní podmínky. Naproti tomu v prostředí GIS dané informace představují vše o geografickém popisu povrchu zeměkoule. Každý nehodový záznam je geografickou událostí v tom smyslu, že je svázán s jednoznačně definovaným místem v nějakém daném referenčním rámci (jedná se tedy o globální, národní či místní data). Díky prostorovým odkazům objektů je možno zadefinovat topologii dat, která zase umožňuje zajišťovat hostitelství prostorových dotazových operací objektů a skupiny objektů. Například úloha "zjistěte všechny nehody, ke kterým došlo do vzdálenosti 100 metrů od jakékoliv křižovatky na městských tepnách" vyžaduje malé množství úsilí z důvodu prostorového oindexování všech nehodových objektů a objektů pro spojení komunikací v databázích GIS. Koncepce GIS sahá svými kořeny do několika výzkumných iniciativ USA, Kanadě a Evropě během konce 50. let. Je široce uznáváno, že první skutečný DIS byl kanadský geografický informační systém vytvořený pro Kanadský pozemkový fond. Čtenář se může seznámit s úplnými historickými okolnostmi GIS v literatuře (Coppock a Rhind, 1991 a Foresman, 1998). Stačí říci, že vývoj této koncepce a její implementace jsou úzce spojeny s požadavky pozemkových informačních systémů. Zpočátku bylo jen málo dopravních aplikací GIS a tyto aplikace nemohly vytvořit žádný přelomový bod ve výzkumu GIS, který by stačil k nápravě známých omezení technologie při manipulaci s dopravními daty, při tvorbě rozhraní

3 se složitými analytickými síťovými modely a při sestavování v rámci stávajícího celopodnikového modelu. Dokonce i duální nezávislý mapový kódovací systém (DIME) Amerického úřadu pro evidenci obyvatelstva - jakýsi předchůdce systému topologicky integrovaného geografického kódování a geografických referencí (TIGER) - díky své hrubé topologii nesplňuje požadavky nároků orientovaných na posílení dopravních GIS. GIS je prostorovou reprezentací nebo modelem dat používaných pro vyobrazení určité části zemského povrchu (Frank, 1992). V dopravních souvislostech se uvažují tři třídy modelů GIS (Goodchild, 1992b, 1998). Polní modely nebo reprezentace spojité změny nějakého jevu v prostoru. Tento model se používá z hlediska vertikální projekce terénu. Diskrétní modely, podle kterých diskrétní subjekty (body, přímky nebo mnohoúhelníky) obsazují prostor. Odpočívadla při dálnicích, prostory pro výběr mýtného a urbanizované oblasti mohou využívat tento model. Síťové modely pro reprezentaci topologicky spojených lineárních subjektů (jako jsou silnice, železniční tratě nebo aerolinie), které jsou spojeny v nějakém spojitém referenčním povrchu. Zatímco všechny tři modely mohou být užitečné pro dopravu, síťový model vybudovaný kolem koncepce oblouku a uzlu hraje nejdůležitější úlohu v této aplikační oblasti, neboť síťová infrastruktura pro jeden či více druhů dopravy je velmi důležitá při umožňování a podpoře osobní a nákladní dopravy. Ve skutečnosti mnoho dopravních aplikací pouze vyžaduje určitý síťový model pro reprezentaci dat. Příklady takových aplikací zahrnují: povrchy vozovek a další systémy pro řízení možností; směrovací procedury pracující v reálném čase a offline způsobem, včetně vysílání záchranných vozidel a dopravního přiřazení v čtyřstupňovém plánovacím procesu pro městskou dopravu; webové dopravní informační systémy a nástroje pro plánování cest; navigační systémy ve vozidlech; řízení dopravních zácp v reálném čase a detekce nehod. 3. Co je zvláštního na GIS-T? Předchozí oddíl se zabýval pojmenováním hlavních datových modelů GIS. Rovněž zdůraznil, že společným rysem výzkumu v oblasti GIS-T je spoléhání na síťový datový model v době, kdy jsou vyloučeny i jiné datové modely. Tím nechceme říci, že jiné oblasti aplikace nemají žádné použití pro síťové reprezentace, ale když se vůbec používají, hrají sítě dosti periferní roli. Síťový model je elegantně jednoduchý a přesto funkční. Díky své struktuře oblouků a uzlů reprezentuje jednorozměrný síťový objekt jakožto referenční prostředek k dvourozměrnému nebo trojrozměrnému povrchu země. Oblouky a uzly samotné jsou primitivní objekty modelu diskrétního subjektu. Jejich umísťovací odkazy jsou absolutní, obvykle jsou dvourozměrné a vyjádřené souřadnicemi x a y, například se může jednat o zeměpisnou délku/šířku. Jakmile bude na síti zadefinována správná topologie, bude síťový model podporovat základní i vyspělé formy síťové analýzy (Waters, 1999; Souleyrette a Strauss, 2000) od modelování pro přiřazení lokalit přes směrování vozidel a časové plánování a dopravní přiřazení až k optimalizaci a návrhu síťového spojení. Síťový GIS tudíž umožňuje studium toků a pohybů, což jsou oblasti, které se nacházejí v centru dopravního výzkumu. Pozemkové informační systémy a prvotní informační systémy pro obyvatelské průzkumy nehovořily o vozovkách, železnicích a jiné dopravní infrastruktuře "jako charakteristických objektech pro analýzu v souvislosti s nimi" (O Neill a Harper, 2000), neboť dopravní trasy

4 podobně jako jiné lineární prvky - v nejkrajnějších případech proudy - slouží především pro zobrazování mnohoúhelníků a lomených čar. V dopravním výzkumu však existuje naléhavá potřeba pro přiřazování atributů u infrastrukturních tras. To je v souladu s hlavním úkolem dopravních úřadů, v jejichž rámci mají pečovat o dopravní infrastrukturu v příslušné jurisdikci a udržovat ji v dobrém provozním stavu (Petzold a Freund, 1990). Navíc platí, že většina modelů síťové analýzy, které jsou uvedeny výše, zahrnuje určité opatření "zdánlivého odporu k cestě" na každém spoji dané sítě, zatímco některé z nich používají též atributy dopravní kapacity specifické pro konkrétní spoje. Rovněž je široce známo, že vnější platnost mnoha modelů je ve velké míře podporována lepší reprezentací dopravních podmínek v uzlech na síti (na úrovňových křižovatkách, vjezdech na dálnici nebo výjezdech z dálnice). Uzly jsou pozoruhodná místa na síti, kde mohou existovat různá omezení pohybu a kde se často vytvářejí prodlevy vzhledem ke kombinaci dopravních proudů. Atributy uzlů mohou vytvářet dosti propracovaný popis nějaké křižovatky podle dopravních priorit, přítomnosti dopravní signalizace, její načasování a fázování, spolu s dalšími faktory. Až dosud bylo implicitním předpokladem, že síťová spojení jsou homogenní. To může platit v určitých systémech, ale nikoliv v jiných. Počet pruhů, šířka vozovky, stav vozovky, základní rychlost - to je téměř několik atributů, u kterých nelze omezit, že budou konstantní mezi koncovými uzly nějakého spojení. Podobně na národním dálničním systému není možno očekávat, že budou dopravní parametry rychlosti, toku a kapacity konstantní mezi uzly s širokými rozestupy. Dynamická povaha těchto distribuovaných atributů sítě vylučuje, že daná síť se bude trvale editovat za účelem udržení homogenního charakteru každého spoje na každém atributu. Místo toho je možno pozorovat nějaký atribut jako prostorovou (lineární) událost, ke které dochází na dané síti. Změnu atributu je možno vztáhnout k diskrétním místům měřeným relativními polohami na lineární charakteristice náležející k dané síti. V tomto přístupu jsou atributy lineárně odkazovány a dynamicky připojeny k subjektům tvořícím danou síť (Scarponcini, 1999). Prvotní výzkum v GIS v dopravě vedl Duekera (1987), Fletchera (1987) a Vonderohe a kol. (1993) k stanovení kritické potřeby pro tuto schopnost v GIS-T. Dopravní nehody, mosty, dopravní značky a další bezrozměrné události mohou rovněž využívat lineárních referenčních systémů pro napojení na jednorozměrnou dopravní infrastrukturu. Ačkoliv je základní síťový datový model již svým zaměřením specifickou odchylkou od konvenčního modelování dat v rámci GIS, nepostačuje pro manipulaci s komplexním zaměřením, které je obsaženo v datech dopravní sítě. Jak bylo zdůrazněno Goodchildem (1998), je třeba určitých rozšíření pro práci s konkrétními strukturami. Goodchild rozlišoval následující tři smysluplná rozšíření (1998). Rovinný proti nerovinnému modelu, ve kterém se topologická reprezentace liší od kartografické reprezentace tím, že nevynucuje uzly na kartografických průsečíkových bodech. Nerovinný charakter umožňuje reprezentaci dálničních nadjezdů a též zákazy otáčení. Navigační databáze musejí splňovat nerovinný model. Odbočovací tabulky obsahují vlastnosti odbočení mezi jakoukoliv dvojicí spojů, které jsou spojeny na síti. Tyto vlastnosti mohou být binární (odbočení povoleno, odbočení zakázáno) nebo se může jednat o měření určitých hodnot (například očekávaná prodleva přes nějakou křižovatku). Spoje jsou objekty tvořené dopravními pruhy. Struktura umožňující tento objektově orientovaný pohled na infrastrukturu potřebuje, aby byla zadefinována topologie mezi pruhy. Může provádět ukládání atributů pro jednotlivé pruhy. Zcela jistě potřeba těchto a dalších rozšíření k základnímu síťovému modelu není univerzální. Může být motivována rozlišením a geografickým měřítkem pro reprezentaci. Daná potřeba je rovněž určována konkrétní aplikací GIS-T. Reprezentace umožňovaná rozšířeními tohoto druhu je podstatná pro vývoj navigačních databází. Na druhou stranu je

5 velice pravděpodobné, že bude nadměrná v úkolech dopravního plánování pro celou metropolitní oblast. Pro provedení shrnutí uveďme, že GIS v dopravě je více než pouze jednou oblastí aplikace generických funkčních prvků GIS. GIS-T má několik požadavků z oblasti modelování dat, manipulace s daty a datové analýzy, které nejsou splněny konvenčním GIS. Závěrečná zpráva z projektu NCHRP (Vonderohe a kol., 1993) uvádí teorii GIS-T jakožto produktu vzájemného obohacení mezi posíleným GIS a posíleným dopravním informačním systémem (TIS). Viz obrázek 1. Abychom citovali z Vonderohe a kol. (1993), "je nezbytným posílením stávajících TIS strukturování databází atributů za účelem poskytnutí konzistentních lokalizačních referenčních dat ve formě slučitelné s GIS, který tak byl posílen za účelem reprezentace a zpracování geografických dat ve formách požadovaných pro dopravní aplikace" (str. 11). GIS TIS GIS-T Obrázek 1: GIS-T, produkt posíleného GIS a posíleného TIS. Podle Vonderohe a kol. (1993).

6 4. Výzvy, které přinesla přípona "T" Současný rozmach výzkumné činnosti v oblasti GIS-T je jasným příznakem zájmu dopravních výzkumníků a odborníků o tuto stále ještě nově se vyvíjející technologii. Některé z nových trendů rozlišitelných v nejmodernějším výzkumu v oblasti GIS-T pouze odrážejí transformace GIS samy o sobě. Některé z těchto transformací jsou motivovány technologicky (Fletcher, 2000), další jsou součástí agendy stanovené universitním konsorciem pro geografickou informatiku (UCGIS) za účelem posílení vědeckého základu této nově se tvořící disciplíny vycházející z technologie GIS. V roce 1997 UCGIS načrtlo výzkumný program skládající se z výzkumných priorit v deseti oblastech. Tyto priority jsou uvedeny v tabulce 1. Stav výzkumu v oblasti GIS-T vzhledem ke každé z priorit UCGIS byl nedávno zkoumán Wigginsem a kol. (2000). Tento oddíl se dotýká vybraných výzkumných témat a výzev, které jsou zvláště patrné v současném výzkumu GIS-T. Tabulka 1 Výzkumné priority UCGIS pro geografickou informatiku (1) Pořizování prostorových dat a jejich integrace (2) Distribuované výpočty (3) Rozšíření ke geografické reprezentaci (4) Rozlišování geografických informací (5) Interoperabilita geografických informací (6) Měřítko (7) Prostorová analýza v prostředí GIS (8) Budoucnost prostorové informační infrastruktury (9) Nejistota v prostorových datech a analýzy založené na systému GIS (10) GIS a společnost Výzkumná témata a výzvy se mohou projevovat různě vzhledem k různým funkčním aspektům GIS. Je proto naprosto nutné, aby byly projednány v nějakém funkčním rámci. Z důvodu jejich vystavení vlivům jsou zde funkční prvky GIS organizovány ve vztahu k úrovni intenzity příslušného zpracování dat. Společný rámec odvozený z tohoto náhledu rozlišuje tři funkční skupiny: řízení dat, které se týká ukládání a vyhledávání dat; manipulace s daty, která se týká vytváření nových dat z hrubých dat; a datovou analýzu nebo analytické modelování. Viz McCormack a Nyerges (1997), kde je uveden obdobný rámec v souvislosti s GIS-T. Je zajímavé, že požadavky sdružené s každou skupinou nejsou nezávislé. Vzhledem k tomu, že manipulace s daty vyžaduje ukládání dat a modelování je postaveno na dalších dvou skupinách, jsou dané požadavky a výzvy kumulativního charakteru. Hierarchický pohled na funkční prvky je vyobrazen na obrázku 2. Tato logika je též sledována v organizaci příspěvků zahrnutých v tomto svazku, který je věnován GIS v dopravním výzkumu. Mnoho z témat uvedených ve zbývající části tohoto materiálu je proto dále rozvíjeno v těchto příspěvcích. 4.1 Systém řízení zděděných dat Dopravní úřady a orgány mají dlouholetou tradici v oblasti udržování rozsáhlých záznamů o dopravní infrastruktuře, jejím stavu a využívání veřejností. Normou je, že v rámci jednoho úřadu spolu existuje řada zděděných TIS. Není neznámým jevem, že každý TIS pracuje s jediným typem informací (inventář mostů, síť pro plánování dálnic, systém řízení vozovek, databáze nehod, atd.) se svými vlastními daty a běží pouze na své vlastní hardwarové a softwarové platformě. Významnou výzvou GIS-T je převést rozptýlená data do

7 nějakého unifikovaného systému řízení dat, který zachová přístup ke starým datům a umožní jejich integraci, aby byly splněny požadavky multitématické analýzy. GIS-T může hrát tuto integrační roli pouze tehdy, když budou vytvořeny rámce pro komunikaci a výměnu dat mezi rozptýlenými datovými modely tak, aby byla umožněna vícedruhová analýza a modelování a podpůrné rozhodování v dopravní politice a řízení. Některé z možností, jež jsou k dispozici, zahrnují generické relační datové modely, nové dynamické segmentační datové standardy a objektově orientované datové modely. Řízení dat Manipulace s daty Datová analýza Obrázek 2: Hierarchický model funkčních skupin řízení dat, manipulace s daty a datové analýzy 4.2 Datová interoperabilita Dopravní data jsou v typickém případě udržována širokou třídou úřadů, orgánů a soukromými poskytovateli dat. Každý datový zdroj může mít svůj vlastní datový model a vzhledem k tomu, že existují různé techniky a normy pro získávání dat, může být přesnost u různých datových množin velmi různorodá. Rozmanitost datových modelů a přístupů, které jsou k dispozici pro řešení tohoto problému, je uvedena v oddílu 4.1. Chyby v datové pozici, topologii, klasifikaci a inkluzi, v názvosloví a atributech a v lineárním měření mají za následek, že sjednocení dat z různých zdrojů představuje obtížný úkol s nejasnými výsledky. Pokrok v této oblasti bude možný pouze tehdy, když bude výzkumný program GIS-T sledovat třístupňový přístup: algoritmy pro sladění map, modely chyb a šíření chyb v dopravních datech (zejména v souvislosti s jednorozměrným datovým modelem), normy v oblasti jakosti dat a normy pro výměnu dat. Otázka interoperability se rychle stává jedním z nejpalčivějších témat v GIS-T s tím, jak data s geografickými odkazy nacházejí svou cestu na trh. Systémy podrobných digitálních databází ulic používané pro obsazování a směrování a vysílání záchranných služeb a systémy pro navigaci vozidel přístupné pro širokou veřejnost a pro vozový park komerčních vozidel hrají stále větší roli. Prvky inteligentních dopravních systémů (ITS), které zahrnují bezdrátovou komunikaci mezi motoristy a dopravním řídícím centrem nebo poskytovatelem informačních služeb vyžadují jednoznačnou identifikaci míst, kde se motorista nachází, s přiměřenou přesností. Výše načrtnutý program bude přispívat k umožnění nové generace bezdrátových informačních služeb.

8 4.3 GIS-T pracující v reálném čase Data s geografickými odkazy jsou ve stále větší míře shromažďována jakožto součást určitého spojitého procesu a nikoliv jako akce v několika předem stanovených časových okamžicích. Rovněž vyvstala potřeba pro přístup k těmto datům v reálném čase. Jako příklad uveďme, že souvislé proudy dopravních dat z vozidel nesoucích regenerační zesilovače pro mýtné na části dálničního systému státu New York jsou dodávány do výpočtových algoritmů pro včasnou detekci nehod. V jiných metropolitních oblastech poskytují sondovací vozidla vybavená zařízením s globálním pozičním systémem (GPS) rychlostní data pro dopravní řídící centrum, které pak rozšiřuje informace o dopravních zácpách a zasílá příslušné informace poskytovatelům bezdrátových informačních služeb, a tudíž je zabudovává do oblastního systému řízení nouzových dopravních situací. Tato dopravní data v (kvazi)reálném čase jsou rovněž primárním vstupem aplikací na světovém webu, které jsou k dispozici níže. Ukládání, vyhledávání, zpracování a analýzy dat v reálném čase v současné době nesplňují potřeby společnosti v oblasti dat s geografickými odkazy. Je třeba, aby datové modely s rychlejším přístupem a výkonnější postupy pro slučování prostorových dat a dynamické směrovací algoritmy využívaly výhod dopravních informací v reálném čase. 4.4 Velké datové množiny Dopravní problémy z reálného světa mají tendenci zahrnovat velká množství dat s geografickými odkazy a pracovat s velikými sítěmi. Zobrazovací techniky, na nichž je založeno mapování GIS, jsou zděděny z doby, kdy dat nebyla tak veliká množství. GIS-T bude těžit z vývoje, jehož bude dosaženo ve výzkumu v oblasti geografické informatiky směrem k užší integraci geografických zobrazovacích principů a výpočtových metod pro získávání znalostí a pořizování dat. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o stále ještě samotné počátky, není možno očekávat v nejbližší budoucnosti žádný hmatatelný výsledek. U GIS-T je složitost představována obtížností zobrazit informace na jediném rozměru sítě. Značná velikost množin dopravních dat často vyžaduje inovační systémové návrhy, kterým se podaří jak optimalizovat rychlost a přesnost zobrazování informací, tak i optimalizovat dobu běhu algoritmů a analytických nástrojů analýzy toků a sítí. 4.5 Distribuované výpočty Možnost propojení nabízená internetovou technologií znamenala změnu vztahu mezi počítačem, softwarovou aplikací, daty a uživatelem. Výpočty vyvstaly jako mobilní, distribuovaná a všudypřítomná realita. Webově založené aplikace GIS se staly obvyklou skutečností, včetně oblasti dopravy. Tranzitní trasy v reálném čase a informace o časových plánech, informace o výstavbě silnic a dopravní informace jsou příklady aplikací, které jsou v současné době k dispozici. Zbývající oblasti se točí kolem možností zajištění výkonu nějakého stolního GIS-T pro internetové prostředí klient-server. To obsahuje vývoj výkonnějších a silnějších analytických nástrojů, které by mohly vyhovovat omezeným distribuovaným výpočtovým zdrojům a omezené šířce pásma na komunikačních sítích. Rovněž bude třeba, aby architektury systému byly navrženy se správným úsudkem, aby bylo zajištěno efektivní využití lokálních a vzdálených výpočtových zdrojů. Budoucnost - která již není příliš vzdálená - mobilních výpočtů je u internetově podporovaných osobních digitálních asistentů (PDA), osobních navigačních asistentů (PNA) a u dalších palubních výpočetních zařízení. Všechny otázky, jež byly nadneseny výše v tomto

9 oddílu, jsou v tomto ohledu značně zesíleny v důsledku přísnějších omezení na šířku pásma a místní výpočetní zdroje. Otázka, která znovu vyvstává v této souvislosti, je otázka geografických odkazů vzdálených uživatelů služeb a trasování jejich pohybu v reálném čase. 5. Závěry Konec 80. let byl svědkem prvního širokého využití GIS v dopravním výzkumu a řízení. V důsledku specifických požadavků dopravních aplikací a dosti pozdního přijetí této informační technologie v dopravě byl výzkum směrován k posilování stávajících přístupů GIS pro umožnění plného spektra možností potřebných v dopravním výzkumu a řízení. Tento materiál kladl koncepci dopravního GIS do širší souvislosti výzkumu v geografických informačních systémech a do souvislostí geografické informatiky. Důraz byl kladen na požadavky, jež jsou specifické pro oblast dopravy u aplikace této nově vyvstávající informační technologie. Daný materiál je uzavřen přehledem dominantních témat v současném výzkumu v GIS pro dopravu. Úspěšné navázání na tento program by mohlo upevnit postavení GIS jakožto integračního systému pro dopravní výzkum a řízení. Literatura Copoock, J.T., Rhind, D.W., The history of GIS. In: Maguire, D.J., Goodchild, M.F., Rhind, D.W. (Eds), Geographical Information Systems: Principle and Applications, vol. 1. (Geografické informační systémy: Princip a aplikace, svazek 1) Longman, Harlow, UK, str Dueker, K.j., Geographic information systems and computer-aided mapping (Geografické informační systémy a počítačově podporované mapování). Journal of the American Planning Association 53, Fletcher, D.R., Modelling GIS transportation networks. In: Proceedings of the 25 th Annual Conference of the Urban and regional Information Systems Association (Modelování dopravních sítí GIS. V rámci: Jednání 25. výroční konference Sdružení městských a regionálních dopravních systémů), Fort Laudrdale, str Fletcher, D.R., GIS-T in the new millenium - A look forward. In: Transportation in the New Millenium, Transportation Research board (GIS-T v novém miléniu - Pohled do budoucnosti. V rámci: Doprava v novém tisíciletí, Rada dopravního výzkumu), Washington, DC (CD-Rom). Foresman, T.W., The History of Geographic Information Systems: Perspectives from the Pioneers (Historie geografických informačních systémů: Perspektivy od průkopníků). Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ. Frank, A.U., Spatial concept, geometric data models, and geometric data structures. (Prostorová koncepce, geometrické datové modely a geometrické datové struktury). Computer and Geosciences 18, Goodchild, M.F., 1992a. Geographic information science (Geografická informatika). International Journal of Geographic Information Systems 6, Goodchild, M.F., 1992b. Geographical data modeling (Modelování geografických dat). Computers and Geosciences 18, Zdroj: Research Part C 8 (2000) 3-12 Překlad: Petr Zavadil

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Současné projekty CDV oblasti dopravní telematiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Témata prezentace Konference projektu ROMODIS 1. Úvod

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 GIS v Dopravě Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 Obsah Příklady využití GIS v dopravě Mapování silničních a uličních sítí Jednotný systém dopravních informací v ČR Sledování vozidel pomocí GPS Příklady využití

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ Město Zlín Jednou z možností monitorování a řízení dopravy v obcích je automatické snímání silničního provozu Monitorování dopravy vozidel

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

Zajištění bezpečného provozu aplikací. odpovídající současným požadavkům

Zajištění bezpečného provozu aplikací. odpovídající současným požadavkům Zajištění bezpečného provozu aplikací odpovídající současným požadavkům Ing. Martin Pavlica 29. listopadu 2011 Vrcholové cíle podnikání a činnosti státních institucí Generovat zisk, dosahovat dlouhodobého

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Telematika Řízení dopravy ve městech Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Jaký je dnešní trh? Rozdílné, komplexní potřeby Záchranné a asistenční služby

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního

Více

Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu

Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu Fraser MacDonald, ze společnosti Mott MacDonald, navrhuje novou smlouvu o spolupráci s Radou města Leedsu, která povede k racionalizaci, modernizaci

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1 GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

GIS a DPZ v geologii. Geoinformační systémy. Dálkový průzkum Země. Ondrej Lexa. Karel Martínek

GIS a DPZ v geologii. Geoinformační systémy. Dálkový průzkum Země. Ondrej Lexa. Karel Martínek GIS a DPZ v geologii Geoinformační systémy Ondrej Lexa Dálkový průzkum Země Karel Martínek Cíle získat nejzákladnější teoretické znalosti terminologie a principů GIS a DPZ žijeme v informačním věku postindustriální

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o.

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS jako důležitá součást BI Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. ARCDATA PRAHA, s.r.o. THE GEOGRAPHIC ADVANTAGE Motto Sladit operační taktiku s organizační strategií Strategie bez taktiky je

Více

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných a společenskovědních předmětů PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Obsah 1) Porovnání staré a nové koncepce výuky geografie a kartografie 2) Jaké jsou

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Martin Hanuš Český telekomunikační úřad Odbor správy kmitočtového spektra Obsah 2 Průběh a výsledky výběrového řízení

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Počítačová geometrie I

Počítačová geometrie I 0 I RNDr., Ph.D. Katedra didaktiky matematiky Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta petra.surynkova@mff.cuni.cz http://surynkova.info Osnova předmětu Pojem výpočetní geometrie, oblasti

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová INFORMATIKA Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena.

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Automatizované řešení úloh s omezeními

Automatizované řešení úloh s omezeními Automatizované řešení úloh s omezeními Martin Kot Katedra informatiky, FEI, Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba 708 33 Česká republika 25. října 2012 M. Kot

Více

Laserové skenování (1)

Laserové skenování (1) (1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem

Více

Dopravní data: nutná podmínka efektivního dopravního systému v ČR

Dopravní data: nutná podmínka efektivního dopravního systému v ČR Dopravní data: nutná podmínka efektivního dopravního systému v ČR Tento text je pozičním dokumentem Sdružení pro dopravní telematiku a jako takový formuluje názor oboru dopravní telematiky na žádoucí vývoj

Více

krajiny povodí Autoři:

krajiny povodí Autoři: Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelovýchh map k Metodice stanovení vybraných faktorů tvorby povrchového odtoku v podmínkách malých povodí Případová studie povodí

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 30. 11. 1. 12. 2011 Your contact information AKM 2011 INTEROPERABILITA V PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍCH: VIZE A REALITA Marie Balíková, Miroslav Kunt,

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu

Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu CZ.1.07/2.2.00/07.0284 Závěrečná konference Mezioborové souvislosti informační vědy Richard Papík http://uisk.ff.cuni.cz http://www.linkedin.com/in/papik

Více

EXTRAKT z mezinárodní technické normy

EXTRAKT z mezinárodní technické normy EXTRAKT z mezinárodní technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Rámec pro spolupracující telematické aplikace

Více

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR WAK System spol. s r.o. AZIN CZ s.r.o. Telematix Services, a.s. 18.března 2010 Aktivity projektu

Více

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Více

Portál veřejné správy ČR - CENIA

Portál veřejné správy ČR - CENIA Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 13 GEOGRAFIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. ICS 35.240.60 Elektronické vybírání poplatků (EFC) Služby přidané hodnoty založené

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Mgr. Aleš RUDA Teorie, základnz kladní principy Organizovaný, počíta tačově založený systém m hardwaru, softwaru a geografických informací vyvinutý ke vstupu, správě,, analytickému

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR?

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Zdravotnická dokumentace a elektronický zdravotní záznam 11. 10. 2012 Lékařský dům Daniel Krsička 1 Agenda Aktuální cíle a požadavky na elektronické

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

Přehled vhodných metod georeferencování starých map Přehled vhodných metod georeferencování starých map ČVUT v Praze, katedra geomatiky 12. 3. 2015 Praha Georeferencování historická mapa vs. stará mapa georeferencování umístění obrazu mapy do referenčního

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace a zvyšování efektivity Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace Mobilita zaměstnanců dnes představuje významný faktor zvašování efektivity. Mobilita vyžaduje přístup k informačním

Více

řízení dopravy zpracování dopravních dat

řízení dopravy zpracování dopravních dat řízení dopravy zpracování dopravních dat Cross rs 4 Cross rs 4s Cross ptc ŘADIČE SVĚTELNÉ SIGNALIZACE SERVISNÍ A PROGRAMOVACÍ SOFTWARE DOPRAVNĚ ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA Systémy dopravy v městských oblastech Řízení

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více