Situace geografických informačních systémů pro dopravu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Situace geografických informačních systémů pro dopravu"

Transkript

1 Situace geografických informačních systémů pro dopravu Jean-Claude Thill Department of Geography and National Center for Geographic Information and Analysis (Katedra geografie a Národní centrum pro geografické informace a analýzu), State University of New York at Buffalo, Buffalo, NY USA Konec 80. let byl svědkem prvního širokého využití geografických informačních systému (GIS) v dopravním výzkumu a řízení. Díky specifickým požadavkům dopravních aplikací a poněkud pozdního přijetí této informační technologie v dopravě byl výzkum zaměřen na posilování stávajících přístupů GIS za účelem umožnění plného spektra možností potřebných v dopravním výzkumu a řízení. Tento materiál klade koncepci dopravních GIS do širšího pohledu výzkumu v oblasti GIS a geografické informatiky. Důraz je kladen na požadavky, které jsou specifické pro dopravní oblast aplikací u této rozvíjející se informační technologie a též na hlavní výzkumné úkoly. 1. Úvod Je určitým paradoxem, že oblast dopravy byla jednou z posledních oblastí, která akceptovala geografické informační systémy (GIS) jako klíčovou technologii pro podporu svého výzkumu a svých provozních potřeb, zatímco někteří z prvních průkopníků GIS na University of Washington a Northwestern University byli ve skutečnosti vědci v oblasti dopravy. Uplynula téměř tři desetiletí od těchto ztracených příležitostí pro vzájemné obohacení. GIS se od té doby vyvinuly a vyzrály z jakéhosi nástroje do podoby technologie a dokonce se staly legitimní oblastí vědeckého prostředí známou pod názvem geografická informatika (Goodchild, 1992). Mezitím se problematika dopravy sama vzdálila od svých historických kořenů v geografických a prostorových vědách, ale rovněž se stala ve větší míře multidisciplinárním oborem, a tudíž odráží realitu dopravní infrastruktury a toků a pohybů cestujících a nákladů, která má mnoho tváří. Ve Spojených státech byl multidisciplinární pohled na dopravu posilován několika klíčovými nástroji federální legislativy, které byly schváleny v průběhu 90. let (Meyer, 1999), včetně novelizací zákona o čistotě ovzduší, zákona o efektivitě intermodální povrchové dopravy, zákona o tělesně postižených osobách a zákona o rovnosti v dopravě pro 21. století. Všechny čtyři zákony obsahovaly explicitní požadavky orientované na to, aby místní a státní vlády uvažovaly o dopravních systémech prostřednictvím jejich vzájemné provázanosti s jinými přírodními, společenskými nebo hospodářskými systémy. Z nového integračního poslání dopravních studií vyrostla potřeba posílených přístupů k ukládání, manipulaci a analýze dat s pokrytím různých témat: například se jedná o dálniční infrastrukturu, dopravní tok v době špičky, dopravní nabídky (jízdné, frekvence, spolehlivost), etnické složení obyvatelstva, účast pracovních sil a kvalitu ovzduší. Díky nabídce řízení dat a modelovací platformy schopné integrovat širokou oblast dat z různých zdrojů pořízených v různých prostředích (úseky ulic, obyvatelské průzkumy, dopravní analytické zóny, rohy ulic, atd.) a při různých, vzájemně nesouvisejících tématech, se GIS stal silnou technologií pro integraci informací. V rámci GIS je prováděna integrace tím, že všechny objekty jsou odkazovány na určitý společný lokalizační rámec. Za použití správných konverzních pravidel a algoritmů je Tel.: ; fax: ová adresa: (J.-C. Thill).

2 možno zaregistrovat data uložená v různých stupnicích, projekcích a datové modely do téhož hlavního referenčního rámce. Je možno prohlašovat, že současné přijetí GIS v dopravě vytváří pole pro plný kruh, neboť dochází k znovuobjevování klíčových významů prostoru a místa, dvou koncepcí, které spustily systematickou studii dopravy v geografické a regionální vědě v 50. letech. Akronym GIS-T se často používá pro uvádění aplikace a přizpůsobení GIS na výzkum, plánování a řízení v oblasti dopravy. V tomto materiálu uvádím přehled povahy GIS a místo jeho vývoje v kontextu. Rovněž se zde rozebírá specifičnost a požadavky GIS v dopravě. Také je zde kladen důraz na některá hlavní výzkumná témata v dopravě. 2. Charakteristika geografických informačních systémů GIS jsou počítačově založené systémy pro shromažďování, ukládání, manipulaci, zobrazování a analýzu geografických informací. Větší funkční zaměření umožňované systémy GIS je vyděluje od starších technologií. Integrace této širší třídy funkcí v rámci jediného, v podstatě spojitého prostředí osvobozuje uživatele od nutnosti zvládnout několik samostatných a specializovaných technologií. S tím, jak probíhá vývoj, je tento aspekt často chápán organizacemi jako jedno z rozhodujících kritérií při jejich rozhodování přijmout GIS technologii díky jejím přínosům v oblasti efektivity. Funkční komplexnost GIS je něco, díky čemuž je tento systém odlišný od všech ostatních. Bez možnosti geografického zobrazování by GIS byly pouhým nástrojem databázového řízení, který by měl k dispozici určité prostředky pro extrahování významných vztahů mezi datovými subjekty. Bez analytické stránky by byly GIS zredukovány na automatizované mapovací aplikace. Bez prvků databázového řízení by GIS nebyly schopny shromažďovat prostorové a topologické vztahy mezi geograficky souvisejícími subjekty, pokud by tyto vztahy nebyly předdefinovány. To, co vyčleňuje GIS z jiných databázových řídících systémů (DBMS), není povaha informací, s nimiž se pracuje. GIS a DBMS mohou skutečně obsahovat přesně stejné informace, řekněme smrtelné nehody, k nimž došlo na dálnicích státu New York během nějakého daného roku. Rozdíl mezi těmito dvěma systémy je "pod pokličkou", konkrétně ve způsobu, jakým jsou zajištěny odkazy na příslušné informace. DBMS provádí odkazy na nehody podle určitého jednoznačného indexu nebo kombinace indexů, jako je např. datum, kdy k nehodě došlo, druh vozidla nebo povětrnostní podmínky. Naproti tomu v prostředí GIS dané informace představují vše o geografickém popisu povrchu zeměkoule. Každý nehodový záznam je geografickou událostí v tom smyslu, že je svázán s jednoznačně definovaným místem v nějakém daném referenčním rámci (jedná se tedy o globální, národní či místní data). Díky prostorovým odkazům objektů je možno zadefinovat topologii dat, která zase umožňuje zajišťovat hostitelství prostorových dotazových operací objektů a skupiny objektů. Například úloha "zjistěte všechny nehody, ke kterým došlo do vzdálenosti 100 metrů od jakékoliv křižovatky na městských tepnách" vyžaduje malé množství úsilí z důvodu prostorového oindexování všech nehodových objektů a objektů pro spojení komunikací v databázích GIS. Koncepce GIS sahá svými kořeny do několika výzkumných iniciativ USA, Kanadě a Evropě během konce 50. let. Je široce uznáváno, že první skutečný DIS byl kanadský geografický informační systém vytvořený pro Kanadský pozemkový fond. Čtenář se může seznámit s úplnými historickými okolnostmi GIS v literatuře (Coppock a Rhind, 1991 a Foresman, 1998). Stačí říci, že vývoj této koncepce a její implementace jsou úzce spojeny s požadavky pozemkových informačních systémů. Zpočátku bylo jen málo dopravních aplikací GIS a tyto aplikace nemohly vytvořit žádný přelomový bod ve výzkumu GIS, který by stačil k nápravě známých omezení technologie při manipulaci s dopravními daty, při tvorbě rozhraní

3 se složitými analytickými síťovými modely a při sestavování v rámci stávajícího celopodnikového modelu. Dokonce i duální nezávislý mapový kódovací systém (DIME) Amerického úřadu pro evidenci obyvatelstva - jakýsi předchůdce systému topologicky integrovaného geografického kódování a geografických referencí (TIGER) - díky své hrubé topologii nesplňuje požadavky nároků orientovaných na posílení dopravních GIS. GIS je prostorovou reprezentací nebo modelem dat používaných pro vyobrazení určité části zemského povrchu (Frank, 1992). V dopravních souvislostech se uvažují tři třídy modelů GIS (Goodchild, 1992b, 1998). Polní modely nebo reprezentace spojité změny nějakého jevu v prostoru. Tento model se používá z hlediska vertikální projekce terénu. Diskrétní modely, podle kterých diskrétní subjekty (body, přímky nebo mnohoúhelníky) obsazují prostor. Odpočívadla při dálnicích, prostory pro výběr mýtného a urbanizované oblasti mohou využívat tento model. Síťové modely pro reprezentaci topologicky spojených lineárních subjektů (jako jsou silnice, železniční tratě nebo aerolinie), které jsou spojeny v nějakém spojitém referenčním povrchu. Zatímco všechny tři modely mohou být užitečné pro dopravu, síťový model vybudovaný kolem koncepce oblouku a uzlu hraje nejdůležitější úlohu v této aplikační oblasti, neboť síťová infrastruktura pro jeden či více druhů dopravy je velmi důležitá při umožňování a podpoře osobní a nákladní dopravy. Ve skutečnosti mnoho dopravních aplikací pouze vyžaduje určitý síťový model pro reprezentaci dat. Příklady takových aplikací zahrnují: povrchy vozovek a další systémy pro řízení možností; směrovací procedury pracující v reálném čase a offline způsobem, včetně vysílání záchranných vozidel a dopravního přiřazení v čtyřstupňovém plánovacím procesu pro městskou dopravu; webové dopravní informační systémy a nástroje pro plánování cest; navigační systémy ve vozidlech; řízení dopravních zácp v reálném čase a detekce nehod. 3. Co je zvláštního na GIS-T? Předchozí oddíl se zabýval pojmenováním hlavních datových modelů GIS. Rovněž zdůraznil, že společným rysem výzkumu v oblasti GIS-T je spoléhání na síťový datový model v době, kdy jsou vyloučeny i jiné datové modely. Tím nechceme říci, že jiné oblasti aplikace nemají žádné použití pro síťové reprezentace, ale když se vůbec používají, hrají sítě dosti periferní roli. Síťový model je elegantně jednoduchý a přesto funkční. Díky své struktuře oblouků a uzlů reprezentuje jednorozměrný síťový objekt jakožto referenční prostředek k dvourozměrnému nebo trojrozměrnému povrchu země. Oblouky a uzly samotné jsou primitivní objekty modelu diskrétního subjektu. Jejich umísťovací odkazy jsou absolutní, obvykle jsou dvourozměrné a vyjádřené souřadnicemi x a y, například se může jednat o zeměpisnou délku/šířku. Jakmile bude na síti zadefinována správná topologie, bude síťový model podporovat základní i vyspělé formy síťové analýzy (Waters, 1999; Souleyrette a Strauss, 2000) od modelování pro přiřazení lokalit přes směrování vozidel a časové plánování a dopravní přiřazení až k optimalizaci a návrhu síťového spojení. Síťový GIS tudíž umožňuje studium toků a pohybů, což jsou oblasti, které se nacházejí v centru dopravního výzkumu. Pozemkové informační systémy a prvotní informační systémy pro obyvatelské průzkumy nehovořily o vozovkách, železnicích a jiné dopravní infrastruktuře "jako charakteristických objektech pro analýzu v souvislosti s nimi" (O Neill a Harper, 2000), neboť dopravní trasy

4 podobně jako jiné lineární prvky - v nejkrajnějších případech proudy - slouží především pro zobrazování mnohoúhelníků a lomených čar. V dopravním výzkumu však existuje naléhavá potřeba pro přiřazování atributů u infrastrukturních tras. To je v souladu s hlavním úkolem dopravních úřadů, v jejichž rámci mají pečovat o dopravní infrastrukturu v příslušné jurisdikci a udržovat ji v dobrém provozním stavu (Petzold a Freund, 1990). Navíc platí, že většina modelů síťové analýzy, které jsou uvedeny výše, zahrnuje určité opatření "zdánlivého odporu k cestě" na každém spoji dané sítě, zatímco některé z nich používají též atributy dopravní kapacity specifické pro konkrétní spoje. Rovněž je široce známo, že vnější platnost mnoha modelů je ve velké míře podporována lepší reprezentací dopravních podmínek v uzlech na síti (na úrovňových křižovatkách, vjezdech na dálnici nebo výjezdech z dálnice). Uzly jsou pozoruhodná místa na síti, kde mohou existovat různá omezení pohybu a kde se často vytvářejí prodlevy vzhledem ke kombinaci dopravních proudů. Atributy uzlů mohou vytvářet dosti propracovaný popis nějaké křižovatky podle dopravních priorit, přítomnosti dopravní signalizace, její načasování a fázování, spolu s dalšími faktory. Až dosud bylo implicitním předpokladem, že síťová spojení jsou homogenní. To může platit v určitých systémech, ale nikoliv v jiných. Počet pruhů, šířka vozovky, stav vozovky, základní rychlost - to je téměř několik atributů, u kterých nelze omezit, že budou konstantní mezi koncovými uzly nějakého spojení. Podobně na národním dálničním systému není možno očekávat, že budou dopravní parametry rychlosti, toku a kapacity konstantní mezi uzly s širokými rozestupy. Dynamická povaha těchto distribuovaných atributů sítě vylučuje, že daná síť se bude trvale editovat za účelem udržení homogenního charakteru každého spoje na každém atributu. Místo toho je možno pozorovat nějaký atribut jako prostorovou (lineární) událost, ke které dochází na dané síti. Změnu atributu je možno vztáhnout k diskrétním místům měřeným relativními polohami na lineární charakteristice náležející k dané síti. V tomto přístupu jsou atributy lineárně odkazovány a dynamicky připojeny k subjektům tvořícím danou síť (Scarponcini, 1999). Prvotní výzkum v GIS v dopravě vedl Duekera (1987), Fletchera (1987) a Vonderohe a kol. (1993) k stanovení kritické potřeby pro tuto schopnost v GIS-T. Dopravní nehody, mosty, dopravní značky a další bezrozměrné události mohou rovněž využívat lineárních referenčních systémů pro napojení na jednorozměrnou dopravní infrastrukturu. Ačkoliv je základní síťový datový model již svým zaměřením specifickou odchylkou od konvenčního modelování dat v rámci GIS, nepostačuje pro manipulaci s komplexním zaměřením, které je obsaženo v datech dopravní sítě. Jak bylo zdůrazněno Goodchildem (1998), je třeba určitých rozšíření pro práci s konkrétními strukturami. Goodchild rozlišoval následující tři smysluplná rozšíření (1998). Rovinný proti nerovinnému modelu, ve kterém se topologická reprezentace liší od kartografické reprezentace tím, že nevynucuje uzly na kartografických průsečíkových bodech. Nerovinný charakter umožňuje reprezentaci dálničních nadjezdů a též zákazy otáčení. Navigační databáze musejí splňovat nerovinný model. Odbočovací tabulky obsahují vlastnosti odbočení mezi jakoukoliv dvojicí spojů, které jsou spojeny na síti. Tyto vlastnosti mohou být binární (odbočení povoleno, odbočení zakázáno) nebo se může jednat o měření určitých hodnot (například očekávaná prodleva přes nějakou křižovatku). Spoje jsou objekty tvořené dopravními pruhy. Struktura umožňující tento objektově orientovaný pohled na infrastrukturu potřebuje, aby byla zadefinována topologie mezi pruhy. Může provádět ukládání atributů pro jednotlivé pruhy. Zcela jistě potřeba těchto a dalších rozšíření k základnímu síťovému modelu není univerzální. Může být motivována rozlišením a geografickým měřítkem pro reprezentaci. Daná potřeba je rovněž určována konkrétní aplikací GIS-T. Reprezentace umožňovaná rozšířeními tohoto druhu je podstatná pro vývoj navigačních databází. Na druhou stranu je

5 velice pravděpodobné, že bude nadměrná v úkolech dopravního plánování pro celou metropolitní oblast. Pro provedení shrnutí uveďme, že GIS v dopravě je více než pouze jednou oblastí aplikace generických funkčních prvků GIS. GIS-T má několik požadavků z oblasti modelování dat, manipulace s daty a datové analýzy, které nejsou splněny konvenčním GIS. Závěrečná zpráva z projektu NCHRP (Vonderohe a kol., 1993) uvádí teorii GIS-T jakožto produktu vzájemného obohacení mezi posíleným GIS a posíleným dopravním informačním systémem (TIS). Viz obrázek 1. Abychom citovali z Vonderohe a kol. (1993), "je nezbytným posílením stávajících TIS strukturování databází atributů za účelem poskytnutí konzistentních lokalizačních referenčních dat ve formě slučitelné s GIS, který tak byl posílen za účelem reprezentace a zpracování geografických dat ve formách požadovaných pro dopravní aplikace" (str. 11). GIS TIS GIS-T Obrázek 1: GIS-T, produkt posíleného GIS a posíleného TIS. Podle Vonderohe a kol. (1993).

6 4. Výzvy, které přinesla přípona "T" Současný rozmach výzkumné činnosti v oblasti GIS-T je jasným příznakem zájmu dopravních výzkumníků a odborníků o tuto stále ještě nově se vyvíjející technologii. Některé z nových trendů rozlišitelných v nejmodernějším výzkumu v oblasti GIS-T pouze odrážejí transformace GIS samy o sobě. Některé z těchto transformací jsou motivovány technologicky (Fletcher, 2000), další jsou součástí agendy stanovené universitním konsorciem pro geografickou informatiku (UCGIS) za účelem posílení vědeckého základu této nově se tvořící disciplíny vycházející z technologie GIS. V roce 1997 UCGIS načrtlo výzkumný program skládající se z výzkumných priorit v deseti oblastech. Tyto priority jsou uvedeny v tabulce 1. Stav výzkumu v oblasti GIS-T vzhledem ke každé z priorit UCGIS byl nedávno zkoumán Wigginsem a kol. (2000). Tento oddíl se dotýká vybraných výzkumných témat a výzev, které jsou zvláště patrné v současném výzkumu GIS-T. Tabulka 1 Výzkumné priority UCGIS pro geografickou informatiku (1) Pořizování prostorových dat a jejich integrace (2) Distribuované výpočty (3) Rozšíření ke geografické reprezentaci (4) Rozlišování geografických informací (5) Interoperabilita geografických informací (6) Měřítko (7) Prostorová analýza v prostředí GIS (8) Budoucnost prostorové informační infrastruktury (9) Nejistota v prostorových datech a analýzy založené na systému GIS (10) GIS a společnost Výzkumná témata a výzvy se mohou projevovat různě vzhledem k různým funkčním aspektům GIS. Je proto naprosto nutné, aby byly projednány v nějakém funkčním rámci. Z důvodu jejich vystavení vlivům jsou zde funkční prvky GIS organizovány ve vztahu k úrovni intenzity příslušného zpracování dat. Společný rámec odvozený z tohoto náhledu rozlišuje tři funkční skupiny: řízení dat, které se týká ukládání a vyhledávání dat; manipulace s daty, která se týká vytváření nových dat z hrubých dat; a datovou analýzu nebo analytické modelování. Viz McCormack a Nyerges (1997), kde je uveden obdobný rámec v souvislosti s GIS-T. Je zajímavé, že požadavky sdružené s každou skupinou nejsou nezávislé. Vzhledem k tomu, že manipulace s daty vyžaduje ukládání dat a modelování je postaveno na dalších dvou skupinách, jsou dané požadavky a výzvy kumulativního charakteru. Hierarchický pohled na funkční prvky je vyobrazen na obrázku 2. Tato logika je též sledována v organizaci příspěvků zahrnutých v tomto svazku, který je věnován GIS v dopravním výzkumu. Mnoho z témat uvedených ve zbývající části tohoto materiálu je proto dále rozvíjeno v těchto příspěvcích. 4.1 Systém řízení zděděných dat Dopravní úřady a orgány mají dlouholetou tradici v oblasti udržování rozsáhlých záznamů o dopravní infrastruktuře, jejím stavu a využívání veřejností. Normou je, že v rámci jednoho úřadu spolu existuje řada zděděných TIS. Není neznámým jevem, že každý TIS pracuje s jediným typem informací (inventář mostů, síť pro plánování dálnic, systém řízení vozovek, databáze nehod, atd.) se svými vlastními daty a běží pouze na své vlastní hardwarové a softwarové platformě. Významnou výzvou GIS-T je převést rozptýlená data do

7 nějakého unifikovaného systému řízení dat, který zachová přístup ke starým datům a umožní jejich integraci, aby byly splněny požadavky multitématické analýzy. GIS-T může hrát tuto integrační roli pouze tehdy, když budou vytvořeny rámce pro komunikaci a výměnu dat mezi rozptýlenými datovými modely tak, aby byla umožněna vícedruhová analýza a modelování a podpůrné rozhodování v dopravní politice a řízení. Některé z možností, jež jsou k dispozici, zahrnují generické relační datové modely, nové dynamické segmentační datové standardy a objektově orientované datové modely. Řízení dat Manipulace s daty Datová analýza Obrázek 2: Hierarchický model funkčních skupin řízení dat, manipulace s daty a datové analýzy 4.2 Datová interoperabilita Dopravní data jsou v typickém případě udržována širokou třídou úřadů, orgánů a soukromými poskytovateli dat. Každý datový zdroj může mít svůj vlastní datový model a vzhledem k tomu, že existují různé techniky a normy pro získávání dat, může být přesnost u různých datových množin velmi různorodá. Rozmanitost datových modelů a přístupů, které jsou k dispozici pro řešení tohoto problému, je uvedena v oddílu 4.1. Chyby v datové pozici, topologii, klasifikaci a inkluzi, v názvosloví a atributech a v lineárním měření mají za následek, že sjednocení dat z různých zdrojů představuje obtížný úkol s nejasnými výsledky. Pokrok v této oblasti bude možný pouze tehdy, když bude výzkumný program GIS-T sledovat třístupňový přístup: algoritmy pro sladění map, modely chyb a šíření chyb v dopravních datech (zejména v souvislosti s jednorozměrným datovým modelem), normy v oblasti jakosti dat a normy pro výměnu dat. Otázka interoperability se rychle stává jedním z nejpalčivějších témat v GIS-T s tím, jak data s geografickými odkazy nacházejí svou cestu na trh. Systémy podrobných digitálních databází ulic používané pro obsazování a směrování a vysílání záchranných služeb a systémy pro navigaci vozidel přístupné pro širokou veřejnost a pro vozový park komerčních vozidel hrají stále větší roli. Prvky inteligentních dopravních systémů (ITS), které zahrnují bezdrátovou komunikaci mezi motoristy a dopravním řídícím centrem nebo poskytovatelem informačních služeb vyžadují jednoznačnou identifikaci míst, kde se motorista nachází, s přiměřenou přesností. Výše načrtnutý program bude přispívat k umožnění nové generace bezdrátových informačních služeb.

8 4.3 GIS-T pracující v reálném čase Data s geografickými odkazy jsou ve stále větší míře shromažďována jakožto součást určitého spojitého procesu a nikoliv jako akce v několika předem stanovených časových okamžicích. Rovněž vyvstala potřeba pro přístup k těmto datům v reálném čase. Jako příklad uveďme, že souvislé proudy dopravních dat z vozidel nesoucích regenerační zesilovače pro mýtné na části dálničního systému státu New York jsou dodávány do výpočtových algoritmů pro včasnou detekci nehod. V jiných metropolitních oblastech poskytují sondovací vozidla vybavená zařízením s globálním pozičním systémem (GPS) rychlostní data pro dopravní řídící centrum, které pak rozšiřuje informace o dopravních zácpách a zasílá příslušné informace poskytovatelům bezdrátových informačních služeb, a tudíž je zabudovává do oblastního systému řízení nouzových dopravních situací. Tato dopravní data v (kvazi)reálném čase jsou rovněž primárním vstupem aplikací na světovém webu, které jsou k dispozici níže. Ukládání, vyhledávání, zpracování a analýzy dat v reálném čase v současné době nesplňují potřeby společnosti v oblasti dat s geografickými odkazy. Je třeba, aby datové modely s rychlejším přístupem a výkonnější postupy pro slučování prostorových dat a dynamické směrovací algoritmy využívaly výhod dopravních informací v reálném čase. 4.4 Velké datové množiny Dopravní problémy z reálného světa mají tendenci zahrnovat velká množství dat s geografickými odkazy a pracovat s velikými sítěmi. Zobrazovací techniky, na nichž je založeno mapování GIS, jsou zděděny z doby, kdy dat nebyla tak veliká množství. GIS-T bude těžit z vývoje, jehož bude dosaženo ve výzkumu v oblasti geografické informatiky směrem k užší integraci geografických zobrazovacích principů a výpočtových metod pro získávání znalostí a pořizování dat. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o stále ještě samotné počátky, není možno očekávat v nejbližší budoucnosti žádný hmatatelný výsledek. U GIS-T je složitost představována obtížností zobrazit informace na jediném rozměru sítě. Značná velikost množin dopravních dat často vyžaduje inovační systémové návrhy, kterým se podaří jak optimalizovat rychlost a přesnost zobrazování informací, tak i optimalizovat dobu běhu algoritmů a analytických nástrojů analýzy toků a sítí. 4.5 Distribuované výpočty Možnost propojení nabízená internetovou technologií znamenala změnu vztahu mezi počítačem, softwarovou aplikací, daty a uživatelem. Výpočty vyvstaly jako mobilní, distribuovaná a všudypřítomná realita. Webově založené aplikace GIS se staly obvyklou skutečností, včetně oblasti dopravy. Tranzitní trasy v reálném čase a informace o časových plánech, informace o výstavbě silnic a dopravní informace jsou příklady aplikací, které jsou v současné době k dispozici. Zbývající oblasti se točí kolem možností zajištění výkonu nějakého stolního GIS-T pro internetové prostředí klient-server. To obsahuje vývoj výkonnějších a silnějších analytických nástrojů, které by mohly vyhovovat omezeným distribuovaným výpočtovým zdrojům a omezené šířce pásma na komunikačních sítích. Rovněž bude třeba, aby architektury systému byly navrženy se správným úsudkem, aby bylo zajištěno efektivní využití lokálních a vzdálených výpočtových zdrojů. Budoucnost - která již není příliš vzdálená - mobilních výpočtů je u internetově podporovaných osobních digitálních asistentů (PDA), osobních navigačních asistentů (PNA) a u dalších palubních výpočetních zařízení. Všechny otázky, jež byly nadneseny výše v tomto

9 oddílu, jsou v tomto ohledu značně zesíleny v důsledku přísnějších omezení na šířku pásma a místní výpočetní zdroje. Otázka, která znovu vyvstává v této souvislosti, je otázka geografických odkazů vzdálených uživatelů služeb a trasování jejich pohybu v reálném čase. 5. Závěry Konec 80. let byl svědkem prvního širokého využití GIS v dopravním výzkumu a řízení. V důsledku specifických požadavků dopravních aplikací a dosti pozdního přijetí této informační technologie v dopravě byl výzkum směrován k posilování stávajících přístupů GIS pro umožnění plného spektra možností potřebných v dopravním výzkumu a řízení. Tento materiál kladl koncepci dopravního GIS do širší souvislosti výzkumu v geografických informačních systémech a do souvislostí geografické informatiky. Důraz byl kladen na požadavky, jež jsou specifické pro oblast dopravy u aplikace této nově vyvstávající informační technologie. Daný materiál je uzavřen přehledem dominantních témat v současném výzkumu v GIS pro dopravu. Úspěšné navázání na tento program by mohlo upevnit postavení GIS jakožto integračního systému pro dopravní výzkum a řízení. Literatura Copoock, J.T., Rhind, D.W., The history of GIS. In: Maguire, D.J., Goodchild, M.F., Rhind, D.W. (Eds), Geographical Information Systems: Principle and Applications, vol. 1. (Geografické informační systémy: Princip a aplikace, svazek 1) Longman, Harlow, UK, str Dueker, K.j., Geographic information systems and computer-aided mapping (Geografické informační systémy a počítačově podporované mapování). Journal of the American Planning Association 53, Fletcher, D.R., Modelling GIS transportation networks. In: Proceedings of the 25 th Annual Conference of the Urban and regional Information Systems Association (Modelování dopravních sítí GIS. V rámci: Jednání 25. výroční konference Sdružení městských a regionálních dopravních systémů), Fort Laudrdale, str Fletcher, D.R., GIS-T in the new millenium - A look forward. In: Transportation in the New Millenium, Transportation Research board (GIS-T v novém miléniu - Pohled do budoucnosti. V rámci: Doprava v novém tisíciletí, Rada dopravního výzkumu), Washington, DC (CD-Rom). Foresman, T.W., The History of Geographic Information Systems: Perspectives from the Pioneers (Historie geografických informačních systémů: Perspektivy od průkopníků). Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ. Frank, A.U., Spatial concept, geometric data models, and geometric data structures. (Prostorová koncepce, geometrické datové modely a geometrické datové struktury). Computer and Geosciences 18, Goodchild, M.F., 1992a. Geographic information science (Geografická informatika). International Journal of Geographic Information Systems 6, Goodchild, M.F., 1992b. Geographical data modeling (Modelování geografických dat). Computers and Geosciences 18, Zdroj: Research Part C 8 (2000) 3-12 Překlad: Petr Zavadil

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 GIS v Dopravě Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 Obsah Příklady využití GIS v dopravě Mapování silničních a uličních sítí Jednotný systém dopravních informací v ČR Sledování vozidel pomocí GPS Příklady využití

Více

TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE

TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE Václav TALHOFER 1, Vít VOŽENÍLEK 2 Kartografická společnost České republiky 1 Univerzita obrany, katedra vojenské geografie a meteorologie, Brno

Více

Zajištění bezpečného provozu aplikací. odpovídající současným požadavkům

Zajištění bezpečného provozu aplikací. odpovídající současným požadavkům Zajištění bezpečného provozu aplikací odpovídající současným požadavkům Ing. Martin Pavlica 29. listopadu 2011 Vrcholové cíle podnikání a činnosti státních institucí Generovat zisk, dosahovat dlouhodobého

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ Město Zlín Jednou z možností monitorování a řízení dopravy v obcích je automatické snímání silničního provozu Monitorování dopravy vozidel

Více

3. přednáška z předmětu GIS1 atributové a prostorové dotazy

3. přednáška z předmětu GIS1 atributové a prostorové dotazy 3. přednáška z předmětu GIS1 atributové a prostorové dotazy Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Synchronní měření Podpora pro Smart Grids AIS spol. s r.o. Brno WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Profil společnosti AIS spol. s r.o.: Společnost AIS byla založena v roce 1990. Zaměstnanci společnosti

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Telematika Řízení dopravy ve městech Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Jaký je dnešní trh? Rozdílné, komplexní potřeby Záchranné a asistenční služby

Více

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO 24. 5. 2011 Agenda Cíle Rozsah zpoplatnění Technologie Výnosy a náklady Mýtné sazby Porovnání s okolními státy Cíle Záměr Výkonově

Více

Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky

Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky Bc. Jaromír Bok, DiS., Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky (2014-2015_B_05) Bc. Jaromír Bok, DiS. Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Cloudy a gridy v národní einfrastruktuře

Cloudy a gridy v národní einfrastruktuře Cloudy a gridy v národní einfrastruktuře Tomáš Rebok MetaCentrum, CESNET z.s.p.o. CERIT-SC, Masarykova Univerzita (rebok@ics.muni.cz) Ostrava, 5. 4. 2012 PRACE a IT4Innovations Workshop Cestovní mapa národních

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Současné projekty CDV oblasti dopravní telematiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Témata prezentace Konference projektu ROMODIS 1. Úvod

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o.

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. Národní e-infrastruktura CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. 2 1. M E Z I N Á R O D N Í S Y M P O Z I U M I N O V A C E 2 0 1 4 P R A H A 2. P R O S I N C E CESNET» Zájmové sdružení

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Mgr. Aleš RUDA Teorie, základnz kladní principy Organizovaný, počíta tačově založený systém m hardwaru, softwaru a geografických informací vyvinutý ke vstupu, správě,, analytickému

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

8. přednáška z předmětu GIS1 Rastrový datový model a mapová algebra

8. přednáška z předmětu GIS1 Rastrový datový model a mapová algebra 8. přednáška z předmětu GIS1 Rastrový datový model a mapová algebra Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI,

Více

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1 GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody

Více

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf Zpracování digitálního modelu terénu Zdrojová data Pro účely vytvoření digitálního modelu terénu byla použita data z Digitálního modelu reliéfu 4. Generace DMR 4G, který je jedním z realizačních výstupů

Více

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KVANTIFIKACE A PŘÍKLADY MOŽNÝCH OPATŘENÍ JiříJedlička, I. Dostál, L. Špička, K. Pospíšil, V. Adamec OBSAH Charakteristika dopravy a dopravní infrastruktury

Více

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o.

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS jako důležitá součást BI Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. ARCDATA PRAHA, s.r.o. THE GEOGRAPHIC ADVANTAGE Motto Sladit operační taktiku s organizační strategií Strategie bez taktiky je

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava

Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky www.it4innovations.eu 1 Obsah 1. Projekty VaVpI

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

Galileo evropský navigační družicový systém

Galileo evropský navigační družicový systém Galileo evropský navigační družicový systém Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové, 12. 13. duben 2010 1 Navigační systém Galileo je plánovaný autonomní evropský Globální družicový polohový

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)

Více

Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat

Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat Jan Žižka IBA Institut biostatistiky a analýz PřF & LF, Masarykova universita Kamenice 126/3, 625 00 Brno Email: zizka@iba.muni.cz Bioinformatika:

Více

Geografické informační systémy Říčany

Geografické informační systémy Říčany Téma aktivity: GIS v oblastním městě republiky Předmět: Vazba na ŠVP: GIS 4., 5. ročník, seminář ze zeměpisu Tematický celek: GIS, ČR Doporučený věk žáků: 16-19 let Doba trvání: 28 minut Specifické cíle:

Více

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni DIGITÁLNÍ MAPY Přednáška z předmětu KMA/TKA Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni 16.12.2008 Konec 20. století je charakterizován jako období informatiky. Mapa, jako výsledek geodetických měření

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Design systému. Komponentová versus procesní architektura

Design systému. Komponentová versus procesní architektura Design systému Komponentová versus procesní architektura Architektura : třídy statické aspekty propojení logický pohled struktura popisu systému Architektura procesů: objekty dynamické aspekty koordinace

Více

Algoritmizace prostorových úloh

Algoritmizace prostorových úloh Algoritmizace prostorových úloh Vektorová data Daniela Szturcová Prostorová data Geoobjekt entita definovaná v prostoru. Znalost jeho identifikace, lokalizace umístění v prostoru, vlastností vlastních

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

Zajištění absolutní polohy koleje. Radomír Havlíček

Zajištění absolutní polohy koleje. Radomír Havlíček Zajištění absolutní polohy koleje Radomír Havlíček Zlín, 27.- 29.března 2007 Vysvětlení pojmů Prostorová poloha koleje je množinou bodů osy koleje jednoznačně určených v projektu polohopisnými souřadnicemi

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.70 2005 Geografická informace - Polohové služby ČSN ISO 19116 97 9835 Říjen Geographic information - Positioning services Information géographique - Services de positionement

Více

Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací

Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací Jiří Šíma, AQUATEST a.s. Zpracovatelé a součinnost AQUATEST a.s. ARCDATA

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová INFORMATIKA Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena.

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Počítačová geometrie I

Počítačová geometrie I 0 I RNDr., Ph.D. Katedra didaktiky matematiky Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta petra.surynkova@mff.cuni.cz http://surynkova.info Osnova předmětu Pojem výpočetní geometrie, oblasti

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

Space-timeInsight. 3. dubna 2014. Martin Tauer, ČEPS Libor Sluka, Unicorn Systems

Space-timeInsight. 3. dubna 2014. Martin Tauer, ČEPS Libor Sluka, Unicorn Systems Space-timeInsight 3. dubna 2014 Martin Tauer, ČEPS Libor Sluka, Unicorn Systems Obsah Klíčové výzvy v energetice Problémy k řešení v ČEPS Způsob řešení Přínosy pro ČEPS Budoucí rozvoj Shrnutí Copyright

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

HEIS VÚV V ROCE 2006 Jiří Picek Klíčová slova Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. (HEIS VÚV) je centrálním informačním systémem odborných sekcí ústavu. Jeho hlavním posláním je zajištění zpracování,

Více

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Eva Kubátová 15. listopadu 2010, Praha, Novotného lávka 5 Obsah prezentace - Úvod - Úloha MV v oblasti ICT - Úloha MV v oblasti prostorových dat

Více

Bezpečně Vás provedeme světem GIS. Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat

Bezpečně Vás provedeme světem GIS. Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat Bezpečně Vás provedeme světem GIS Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat Bezpečně Vás provedeme světem GIS Obsah prezentace Představení společnosti Jaké výhody přináší zobrazení firemních dat

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy

Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy F.13. Příloha 13 - Model multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy A. Dopravní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

Petrov, v. o. s. Masarykova univerzita. Inovace systému pro správu prodejních automatů

Petrov, v. o. s. Masarykova univerzita. Inovace systému pro správu prodejních automatů Petrov, v. o. s. Masarykova univerzita Inovace systému pro správu prodejních automatů Firma příjemce voucheru Petrov, v. o. s. (http://www.petrov.cz/ ( http://www.petrov.cz/) Sídlo Obor Velikost Profil

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR WAK System spol. s r.o. AZIN CZ s.r.o. Telematix Services, a.s. 18.března 2010 Aktivity projektu

Více

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí CISAŽP Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí Cíl budování systému Komplexně přispět k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím

Více

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje Datum: - 1 - Digitální technická mapa je mapové dílo velkého měřítka, které se skládá z mapy povrchové situace a z průběhů sítí technické infrastruktury

Více

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Implementace prostředí MoNet a AddNet Jindřich Šavel 31/5/2013 NOVICOM s.r.o. 2012 2013 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz,

Více

Analýza sociální sítě

Analýza sociální sítě SÍŤ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU Analýza sociální sítě První výsledky ÖAR-Regionalberatung GmbH ve spolupráci s firmou CONVELOP cooperative knowledge design gmbh

Více

VÝZKUMNÝ POTENCIÁL: CÍLE PROGRAMU, AKTUÁLNÍ VÝZVA Brno, 29. září 2009 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz KONTEXT PROGRAMU V ROCE 2010 posílení potenciálu výzkumných institucí z méně

Více

xrays optimalizační nástroj

xrays optimalizační nástroj xrays optimalizační nástroj Optimalizační nástroj xoptimizer je součástí webového spedičního systému a využívá mnoho z jeho stavebních bloků. xoptimizer lze nicméně provozovat i samostatně. Cílem tohoto

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více