Geoinformační inženýrství - integrující disciplína systémového inženýrství a (geo)informatiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geoinformační inženýrství - integrující disciplína systémového inženýrství a (geo)informatiky"

Transkript

1 Geoinformační inženýrství - integrující disciplína systémového inženýrství a (geo)informatiky Veronika Vlčková FD ČVUT, Ústav řídicích systémů a telematiky Abstrakt: Podstata technologie geografických informačních systémů (dále jen GIS) je dána obsahem pojmů inženýrství, systém, geografie, které zahrnují celé specializované vědní disciplíny, o nichž musí mít řešitel úloh alespoň orientační znalost. Geoinformační inženýrství je naplněno problematikou jak klasifikace a kvalifikace prostorově orientovaných údajů, tak vlastnostmi a principy inženýrské práce, tak - vlastně především - systémovým přístupem k řešení komplikovaných, tedy ve své podstatě systémových, prostorově orientovaných úloh. V tomto smyslu pak jednak naplňuje, jednak i tematicky rozvíjí další související disciplíny, především však svým způsobem výchozí znalostní inženýrství. Klíčová slova: inženýrství, informatika, geodata, geoinformace, geoznalost, technologie, systém, prostor, metodologie, modelování, územní jev, prostorově orientovaná data, měkké systémy Abstract: The heart of technology of geographic information system (further GIS ) is determined by a term s content: an engineering, a system, a geography, containing whole specialized sciences, about that a solver needs at least general information. The geoinformatical engineering is filled as with tasks about classification and qualification of space oriented data, as with attributes and principles of engineer s work, as - in fact firstly - with a system approach to resolve complicated, also, in their base, system space oriented tasks. In this sense at first the geoinformatical engineering fulfils, at second thematically increases another continuing branches, mainly of course, in its way initial knowledge engineering. Keywords: engineering, informatics, geodata, geoinformation, geoknowledge, technology, system, space, methodology, simulation, territorial phenomena, space oriented data, soft systems 1. Výchozí předpoklady pro užití pojmu geoinformační inženýrství 1.1 Inženýrství - informační, systémové, znalostní Inženýrství jako způsob řešení úloh zahrnuje podle [13, 15] základní principy v přístupu k předmětu řešení, odlišujících inženýrské úlohy od uměleckých děl - ve zkratce jimi jsou zejména měřitelnost a parametrizovatelnost jevů, typizace a standardizace prvků jevů a jejich přenositelnost, organizace práce, dokumentace této práce ve smyslu reprodukovatelnosti a koneckonců i naučitelnosti či opakovatelnosti postupů. Metodologickou podmínkou použití inženýrského přístupu je jednak soubor požadavků odůvodňujících samostatnou existenci oboru (zde tedy geoinformační 44

2 Geoinformační inženýrství - integrující disciplína systémového inženýrství a (geo)informatiky inženýrství), dohodu o obsahu teorie (zahrnující původní teoretické základy - zde vědní disciplíny, vstupující do řešení úloh, zabývajících se zpracováním geografických dat a informací) [13]. Prostředím, souborem metodologických analogií a východisek pro další analýzy, týkající se geoinformačního inženýrství, specifik této informační technologie, je podstata pojmu GIS - geografické informační systémy, tedy systémové teorie a související teze a terminologie. Mezi ně patří především základní definice systému, a to i v rozšířené podobě, vymezení úrovní systém - multisystém - hybridní systém - aliance systémů (viz [14] a [9], podrobněji v [19]). Vzhledem k tomu, že technologie GIS, resp. z něj se vyvíjející obor geoinformačního inženýrství jsou zacíleny na fyzické prostředí, na území, na krajinu, vcelku na environment, je zcela zřejmé, že předmětem zájmu není (inženýrská) konstrukce relativně jednoduchého objektu s jediným cílem z limitované sady konstrukčních prvků, ale právě naopak složité soustavy, dlouhodobě ovlivňující způsob života a možnosti dalšího vývoje celé, nejen lidské společnosti. Proto je vhodné využít i nástrojů konstruktivní teorie systémů a navazujících disciplín, které mohou doplnit a usnadnit vymezení geoinformačního inženýrství a termínu geoznalosti. V této souvislosti je zaměření na inženýrské zpracování informací prostorově charakterizovaných (orientovaných) informací prostorem, ve kterém reálně existuje, resp. je a má být rozvíjen zvláštní fenomén nakládání, resp. práce (provádění operací) se zvláštním typem informační kategorie - tzv. geoznalosti. Tu lze pojmout jako základní inženýrský nástroj pro ovládání a řízení speciálního informačního prostoru - prostorově orientovaných údajů ve všech stupních informačních kategorií. Využití tohoto pojmu zejména umožňuje lépe se orientovat v kontextu řešeného problému, lépe určovat a volit vlastní inženýrské informační postupy - geoinformační inženýrství - při zpracování, vyhodnocování a šíření prostorově specifikovaných informačních zdrojů i výstupů jejich analýz a koncových zpracování, jinými slovy k řízení a ovládání prostorových jevů (samozřejmě mám na mysli jevy, zapříčiněné člověkem, nikoliv jevy ryze přírodní). Na druhé straně a v neposlední řadě přispěje ke snižování rizik nedorozumění při hodnocení výsledků, formulování podmínek a požadavků na cíle řešení. Podle [14] jsou předmětem studia informačního inženýrství informační kategorie, odstupňované v zásadě podle stupně jejich uživatelského vztahu k řešiteli (tedy jde o relaci mezi předmětem řešení a řešitelem), tj. data, nesoucí dále nijak nekvalifikované údaje o sledovaném jevu, bez jakékoliv uživatelské relace - či užitné hodnoty - k řešiteli; informace, vyšší stupeň původních dat, kvalifikované však již různou užitnou hodnotou - relací k řešiteli úlohy; znalost, vznikající relací tranzitivity mezi daty a informacemi, čili nesoucí i již mnohem vyšší užitnou hodnotu řešiteli a zakládající v podstatě vznik nových dat či informací, původně sice neměřených, ale v kombinaci měřených dat a hodnocených informací skrytých; v dalších již vysoce sofistikovaných úrovních odpovědnost, která je výsledkem aktivace informačního procesu, vedoucího k nějakému efektu, jako jeho úspěšnosti, kdy v té nejvyšší odpovědnosti na ní může záviset např. až přežití objektu či jeho další úspěšný rozvoj; moudrost, míra podpory či obsluhy úloh procesu, zvyšující jejich kvalitu poznáním o kvalitě jejich účelnosti; víra, představující kvalitu oprávněnosti i oprávněnosti použití získaných poznatků, rozhodnutí, moudrosti, odpovědnosti. Ovšem tyto poslední tři úrovně nejsou dále v kontextu s pojmem geoznalosti podrobněji rozebírány. 45

3 Veronika Vlčková 1.2 Technologie GIS Podstata GIS Informační systém - od dat ke konceptu znalosti Při postupném vymezování pojmu geoznalosti v souladu s [14], tedy zpodobněním či rozšířením obecných pojmů znalosti do prostoru geoinformačního inženýrství, je možno jednotlivé informační kategorie v oblasti prostorově orientovaných informací upřesnit následovně: data: prostorově orientovaná data čili geodata Geodata jsou taková původní data, která byla pořízena přímo z terénních šetření libovolnou technologií (zaměřením v terénu, odečtem z mapových podkladů, přepočtem z dat navigačního sledování), lokalizující vybraný (homogenní) územní jev a jsou charakteristická tím, že jsou vyhodnocována v poměrové škále v absolutních hodnotách příslušných fyzikálních jednotek měřeného (sledovaného) jevu. V zásadě nejsou mimo naměřené hodnoty a lokalizované vybavena dalšími vlastnostmi či charakteristikami kromě jednoznačného identifikátoru, případně uživatelského názvu a samozřejmě vlastností topologických vztahů s ostatními objekty universa sledovaných prvků daného územního jevu. V daném smyslu lze mj. říci, že soubor geodat, vzniklý např. ze satelitní navigace, je určitou formou klasické slepé mapy. informace: prostorová informace čili geoinformace Geoinformace jsou geodata, vybavená již uživatelskou kvalitou ve vztahu k řešiteli, tedy dalšími připojenými (relačními) vlastnostmi či charakteristikami, rozšiřující původní pořízená geodata o doplňující, původním měřením však nesledované, vlastnosti. Typickými příklady jsou např. informace o počtu obyvatel základních sídelních jednotek, o výměře jednotlivých zvláště chráněných území, o délce určených silničních úseků apod. Geoinformaci mohou tvořit i data, relačně připojená k původním geodatům prostřednictvím heslářů, číselníků, klíčových slov apod., jako např. zatřídění katastrálních území do zón zvýšené péče o krajinu, přiřazení polygonů měst k třídám věkové struktury obyvatelstva, rozřazení úseků dopravních tras ke stupni modernizace technického stavu, v případě rastrových geodat vymezení pásem imisního znečištění aj. Hlavním znakem geoinformace je možnost vyhodnocení navíc i v ordinálních nebo nominálních škálách. Zvláštní kvalifikací geoinformace je charakter podstaty vystavěného relačního vztahu, který není určován propojením objektů prostřednictvím jejich identifikátorů a klíčů jejich vlastností, ale právě vztahem objektů (čili jejich identifikátorů) v prostoru - jejich vzdáleností a charakterem prostorového propojení. znalost: prostorová znalost čili geoznalost Geoznalost lze ve smyslu [14] přirozeně chápat jako propojování, relací mezi geoinformacemi, přičemž toto propojení lze konstruovat nejen datově čili pomocí směrníků a vazeb mezi samotnými numericky či sémanticky ohodnocenými určenými geodaty a geoinformacemi, ale i prostorově, tedy vztahem vzdálenosti v prostoru v definované souřadné soustavě. Jinými slovy relace čili vztah vzniká velikostí 46

4 Geoinformační inženýrství - integrující disciplína systémového inženýrství a (geo)informatiky vzájemné vzdálenosti (délkou, intenzitou, hustotou - jako míru vzdálenosti si lze teoreticky dosadit jakoukoliv měřitelnou veličinu) v tomto prostoru (zde je např. možné zapojit i metodologii fuzzy množin do diskuse o měkkosti, o míře neurčitosti takto určené relace: zatímco v případě numerické či sémantické relace mezi daty či informacemi jde prakticky o hodnocení existence relace v binární soustavě hodnot, v případě relace určené jakoukoliv mírou vzájemné vzdálenosti lze úspěšně zavést měkkost - fuzzy charakteristiku - míru jistoty či neurčitosti v existenci relace). Tento zvláštní typ relace, vztahu daného vzájemnou vzdáleností přináší ve svém výsledku prakticky nový, zpravidla tradičními metodami neměřitelný územní, resp. prostorový jev, zkonstruovaný právě z jakoby skrytých geoinformací, určitelný pouze z jejich vzájemné kombinace a z jejich relačního - datového či prostorového - vztahu a jeho vyhodnocení. Geoznalost v tomto smyslu může být klasifikována i kvantifikována již v jakémkoli druhu škály. Geoznalost je takto východiskem pro jakékoliv inženýrské technologie, uplatňované v oborech a koncepcích udržitelného rozvoje území v původním, systémově chápaném slova smyslu. Samotný environment, prostředí rozvoje společnosti je v systémově chápaném výkladu aliancí systémů, který lze s výhodou právě systémovými přístupy, technologiemi systémového inženýrství (celostní přístup k řešení problému včetně základních vlastností inženýrské práce v požadavku opakovatelnosti, podmíněného dokladovatelností atd.) ovlivňovat a směrovat. V případě prostorově lokalizovatelných vlastností tohoto prostředí, tedy územních jevů, je kategorie geoznalosti poznatkovým základem (geo)informační technologie pro všechny možné další řídicí a koncepční strategie managementů území všech úrovní Konceptuální model technologie GIS Technologie GIS samozřejmě z uvedeného hlediska výkladu není buď jen sestavení územně orientovaných sad dat ( prostá relační databáze), nebo jen účelový grafický software ( jeden z mnoha grafických programů, vybavených jakýmisi souřadnými projekcemi), ale právě ze systémového hlediska komplexně provázaný soubor metodologických přístupů, účelové zaměřeného jazyka (terminologie), specifických externě vstupujících dalších vědních disciplín či konkrétních technik a softwarových nástrojů. Pro ilustraci je využita Checklandova metodologie konceptuálních modelů[18] s jejich tzv. rich picture : 47

5 Veronika Vlčková Rich picture technologie GIS Pokud by byl učebnicově dodržen úvodní postup využití tohoto typu analýzy systému, pak lze odpovídat na položené otázky následovně: 48 otázka 1. Jaké druhy zdrojů jsou používány v aktivovaných procesech? 2. Jak se provádí plánování těchto procesů? 3. Jaké je organizační uspořádání? 4. Jaké je okolí a jaký je vyšší systém? 5. Jak jsou procesy řízeny a sledovány? odpověď Základní zdroje jsou dále rozvedeny v kap a tohoto textu. Doposud se systematické plánování procesů v technologii GIS nijak přesněji neprovádělo (pokud zde pomíjím např. specializovanou školní výuku či komerční studijní kursy), právě proto je vývoj této technologie poněkud živelný [16]; to je ovšem stále možno ovlivnit právě usazením pojmů geoinformačního inženýrství, ustálením jazyka geoznalosti apod. Platí obdobná diskusní teze jako výše. Okolí je vyjádřeno v předcházejícím schématu v jednolitých blocích mimo samotné srdce GIS - budiž připomenuto, že samotná představa technologie GIS jakožto systému je velice soft, tedy jednotlivé bloky jsou samozřejmě dále diskutovatelné. Řízení a sledování procesů (zde chápáno ve smyslu plánování, analýzy a dokumentace úloh) je jednou ze složek inženýrského přístupu k celé technologii GIS - podrobnější rozvaha je vedena v závěrečné kapitole

6 Geoinformační inženýrství - integrující disciplína systémového inženýrství a (geo)informatiky Jestliže by byla - zhruba - použita metoda CATWOE, pak lze jednotlivé body zodpovídat např. následovně: C (customer) - kdo může získávat, těžit nebo tratit ze systému, resp. chodu jeho procesů A (actor) - kdo provádí příslušné činnosti v systému T (transformation) - jaké vstupy jsou transformovány na jaké výstupy W (weltanschaung) - jaký pohled na svět činí tento systém významným O (owner) - kdo může zrušit, odstranit systém E (environmental constraints) - co určuje v daném prostředí, že je systém takový, jaký je v prvém plánu projektant, manager, konceptor práce s prostorem/územím, v druhém pak vývojáři souvisejících technologií ať SW, nebo HW, ve třetím samozřejmě uživatel výsledků rozhodnutí a konstrukcí uživatelů prvého okruhu (tedy především lidé, žijící v daném prostoru/území) dosud (bohužel) víceméně ex post doškolení specialisté jiných věd, ovšem žádoucí je (vysoko)školská produkce specialistů inženýrství GIS [4, 11] podrobněji je tato rozprava vedena v kap tohoto textu vedoucím motivem jsou úlohy, zadané zejména problematikou udržitelného rozvoje nelze odstranit mj. i pro jeho živelný rozvoj, vycházející z výjimečně časově propojeného rozvoje původně oddělených nástrojů územního plánování a využitelných technologií práce s obrazovými daty, s počítačovou grafikou, s prostorově orientovanými údaji zcela jednoznačně je tento systém předurčen vývojem informačních technologií a aplikací matematických nástrojů v praxi zpracování prostorově orientovaných údajů 2. Znalostní charakteristiky technologie GIS 2.1 Prvky technologie GIS Jiný způsob ilustrace obsahu technologie GIS je uveden na následujícím schématu, které na rozdíl od rich picture GIS zvýrazňuje obsah vstupů a výstupů technologie GIS. Lépe tak uvádí smysl pojmu geoinformační inženýrství směrem k výchozím předpokladům o integraci zmíněných oborů informačního, systémového a znalostního inženýrství spolu s dalšími obory, potřebnými ke zvládnutí technologie GIS jako např. zeměměřictví apod. 49

7 Veronika Vlčková S odvoláním na kap. 1.1 jsou - v silně zjednodušeném schématu - dále popsány jednotlivé obláčky či složky technologie GIS se zahrnutím zpodrobnění samotné specifikace oboru geoinformačního inženýrství použitím pojmu prostorově orientovaných dat - informací - znalostí Prostorově orientovaná data - specifická vlastnost dat Pořizování dat Základní otázkou je samozřejmě umístění dat na bramboroidu, základní zeměměřická úloha zahrnující úlohu projekce na elipsoid a posléze do roviny. Toto primárně zeměměřické cvičení obsahuje podúlohy najít pro daný územní jev vhodný způsob lokalizace bodu, přímky, plochy jakožto elementárních typů prostorových objektů, k nimž jsou vztahována prostorově orientovaná dat - informace - znalosti (geodata - geoinformace - geoznalosti). Je možné využít základních dvou přístupů k této úloze, a to buď formou přímé lokalizace, tj. jednoznačným přiřazením souřadnic ve vybrané souřadné soustavě s příslušnou projekcí, anebo nepřímého způsobu za 50

8 Geoinformační inženýrství - integrující disciplína systémového inženýrství a (geo)informatiky prostřednictví územní identifikace příslušných primárních objektů, na nichž jsou měřena geodata (toto členění lze např. vzdáleně srovnat s teorií signálních soustav - přímá lokalizace představuje přístup analogicky s 1. signální soustavou, zatímco nepřímá územní lokalizace, resp. přiřazení identifikátorů územní identifikace je určitou formou zohlednění 2. signální soustavy). Pochopitelně zásadní roli hraje zeměměřická problematika a s ní spojený výběr vhodného typu souřadné soustavy pro příslušné zpracování projekce dat (lze připustit i nezeměměřické souřadné soustavy v těch případech, kde jde o relativní orientaci v jakémkoli jiném než zeměpisně pojatém prostoru, ovšem to je již úloha překračující rámec tohoto příspěvku) Typy dat Samozřejmě je potřebné zmínit základní grafické typy dat, která mohou být charakterizována jednak jako vektorová, jednak jako rastrová. Typ dat vektor vychází z postupů deskriptivní geometrie, pro jeho zpracování se využívá běžný euklidovský počet, zatímco typ dat rastru zahrnuje spíše práci s matematickou statistikou; ovšem na rozdíl od vektorového znázornění geodat, kdy každý prostorový objekt sady geodat (geoinformací, geoznalostí) je provázán jednoznačně s přiřazeným identifikátorem, ve formě rastru se projevuje praktická nemožnost jednoznačné identifikace objektů, pixelová charakteristika znázornění umožňuje pouze indikaci výskytu jevu či objektu, jehož identifikace v množině ostatních objektů studovaného územního či prostorového jevu je možná toliko cestou relačního klíče a konstrukce způsobu rozlišení v stupnici hodnot původního rastru. Z jiného ohledu na problém lze konstatovat, že vektorová data fungují jako statický (systém) model vyjadřující rozmístění objektů v daném časovém okamžiku, zatímco rastrová dat jako dynamický (systém) model, umožňující zobrazit průběh (gradient) jevu. Je zřejmé, že pro každý účel studia územního či prostorového jevu je vhodný jiný typ znázornění (reprezentace) geodat. Specialitou mohou být úlohy, např. vytvářející časové řady vektorových snímků aktuálního rozložení územního či prostorového jevu nad rastrovými podklady terénu apod Zpracování dat Součástí koncepce práce s daty je bezpochyby i stanovení konstrukčního formátu ukládání geodat, geoinformací či geoznalostí - v technologii GIS se pracuje především s pojmem vrstvy a atributové tabulky. Nejvhodnější výchozí představou uložení prostorově orientovaných dat je pauzák s kresbou rozložení prostorových objektů, na nichž se klasifikuje příslušný územní či prostorový jev, na prosvětlovacím stole, přičemž grafické vyjádření (ohodnocení barvou či značkou a její velikosti) vlastností těchto objektů je uloženo jako tzv. vrstva. Tato vrstva obsahuje jednak množinu prostorových objektů, které reprezentují územní či prostorový jev, dále jejich lokalizaci (přímou či nepřímou ve výše zmíněném významu) a nakonec hodnotu měřených vlastností, což představuje atributová tabulka (tabulka vlastností) zahrnutých prostorových objektů. Je zřejmé, že vlastností může být v tomto kontextu teoreticky nekonečně mnoho. Vnitřní struktura vrstvy je pochopitelně formátována jako určitá relační databáze, propojující seznam lokalizovaných objektů s jejich vlastnostmi, potažmo potřebnými číselníky, hesláři či tezaury. 51

9 Veronika Vlčková Zatímco práce s lokalizovanými objekty vede k metodám a postupům vycházejícím z deskriptivní geometrie, zpracování připojených vlastností dat v atributové tabulce znamená využití běžných numerických metod, matematické statistiky apod Analýza dat Na rozdíl od předcházející poznámky ke zpracování dat ve smyslu transformace pořízených dat do vrstev, vlastní analýza geodat, vedoucí k získávání geoinformací a geoznalostí (a případně k jejich zpětnému promítnutí do nově zkonstruovaných vrstev zdánlivě nezměřitelných prostorových veličin), zde přichází ke slovu především statistické zpracování přímo lokalizovaných (čistá statistika výskytu objektů jakoby horizontálně) objektů či naproti tomu statistické zpracování nepřímo územně identifikovaných dat (shlukování dat do vyšších územních jednotek jakoby vertikálně). Základem je výběr vhodné statistické metody, jejíž součástí jsou poté příslušné matematické algoritmy pro výpočty vybraných charakteristik - jedná se tedy v převažujícím objemu o numerické úlohy, zatímco původní dojem o technologii GIS bývá charakterizován představou o práci s grafikou. Tuto vlastnost technologie GIS lze s nadsázkou pojmenovat např. jako určitý GIS-paradox: maximální vypovídací schopnost geografických dat se vlastně nachází v numerických výstupech, zatímco samotná vizualizace jevů a výsledků jejich analýz je prakticky jen zpřehledněním výstupu pro lidské oko Výstup dat Samotnou koncovku práce s prostorovými daty je forma a uspořádání, případně vypovídací schopnost zpracovaného výstupu. Ten je možné členit do následujících základních typů, resp. tzv. aplikačních úrovní GIS : prosté zobrazování územních jevů Nejjednodušším způsobem využití nástrojů GIS a získané geoznalosti je prosté zobrazování územních jevů. Údaje, vybavené souřadnicemi, se vykreslují podle jejich grafické charakteristiky (body, linie, polygony) grafickou značkou, přiřazenou k hodnotě vlastnosti údaje z atributové tabulky, kde se používá metod statistického vyhodnocení k výběru typu, barvy, velikosti značky. Nutné je si uvědomit, že tímto způsobem se nevytváří mapy v kartografickém slova smyslu, ale kartogramy (zobrazení přímo hodnot charakteristik v lokalizovaných prvcích územních jevů) či kartodiagramy (znázornění např. průběhu hodnot charakteristiky vybraným typem diagramu v lokalizovaných prvcích územních jevů). Kartogramy a kartodiagramy nijak neřeší zmíněné kartografické problémy (tj. překrývání či souběžnost značení, účelovou generalizaci hodnot sledovaných jevů). Jejich případné znázornění do skutečné mapy totiž již následně vyžaduje účast kvalifikovaného kartografa. Kartogram či kartodiagram lze podložit pro přiblížení vjemu odpovídajícího mapě např. rastrovou formou základní mapy apod., ovšem zpracovatel musí pečlivě zvažovat vypovídací schopnost kartogramu, míru složitosti a účelnost zahrnutí vybraných dat, aby neriskoval nečitelnost a neinterpretovatelnost výsledného zobrazení. modelování územních jevů, vytvoření nové, odvozené prostorové informace Modelování je vyšší stupeň zobrazování územních jevů, kdy jde převážně již nejen o zobrazení jednotlivých izolovaných jevů, ale o zobrazení výsledků určité kombinace vstupních geodat, vytvoření odvozené geoinformace a její 52

10 Geoinformační inženýrství - integrující disciplína systémového inženýrství a (geo)informatiky zobrazení, která je výsledkem použití vybraného algoritmu na vstupní geodata, reprezentujícího vybranou charakteristiku území, která je však sama o sobě v území těžko či vůbec ne měřitelná. Mezi typické modely lze počítat zobrazování různých typů znečištění (prašného, hlukového, NOx apod.), směrů větru, migrace živočišných druhů apod., kdy z některých naměřených hodnot podle určitého algoritmu jsou zpracována již ovšem nenaměřená prostorová data, zobrazující pravděpodobný celkový výskyt jevu v území. prognózování územních jevů, vytvoření nové (časo)prostorové informace ve speciálním případě zahrnutí časového parametru Dalším stupněm využití geoznalosti je prognózování, resp. modelování předpokladu průběhu územních jevů v závislosti na změně hodnot vstupních parametrů. Lze se zabývat pojmem časoprostorová analogie - tento pojem vychází z předpokladu, že nabývá-li územní jev v aktuálním časovém horizontu v určitém algoritmizovatelném vyjádření a za dané kombinace hodnot vstupních parametrů nějakých hodnot, pak za použití stejného algoritmu a změněných hodnot vstupních parametrů v daném území v jiném časovém horizontu můžeme předpovídat, prognózovat (a to i např. zpětně, proti chodu času) vývoj územního jevu v budoucnu (či naopak pravděpodobný stav v minulosti). Tohoto principu se dá využít obecně, nemusí jít nutně o změny vstupních parametrů v čase - podle stejné logiky lze vytvářet variantní řešení návrhů zásahů nebo právě např. dopravních projektů v území apod. práce v prostředí GIS - prostorové znalosti již komplexně environmentálního charakteru, pracovní nástroj řešitele, managera, konceptora Nejnáročnějším, ovšem v podstatě nejžádoucnějším způsobem využívání geoznalosti je přímo práce v prostředí GIS. To znamená, že nejen konkrétní řešitel, ale celé pracoviště, resp. pracovní kolektiv využívá GIS jako běžný pracovní nástroj, pracovní prostředí jako například běžné kancelářské balíky typu MS Office, T602, Lotus atd. Významnou charakteristikou toho způsobu práce s GIS je to, že pracovníci již zcela automaticky, bez dalšího rozmýšlení veškerou svoji práci koncipují s ohledem na její zpracování v GIS, při vytváření dat počítají běžně s jejich prostorovou lokalizací tak, aby daný jev byl zobrazitelný, řešení úloh plánují nejen s cílem výsledek zobrazit v kartogramech či kartodiagramech, ale počítají i s výpočetními, modelovacími a prognostickými možnostmi prostorové analýzy dat. Vzniká tím nová kvalita práce s (geo)informacemi (synergická kvalita geoznalosti), kdy od vynálezu klínového písma či snad ještě od starších nástrojů zaznamenávání (uzlová písma aj.) je dnes zcela běžná textová informace, posléze numerická, a nyní se na stejnou úroveň dostává informace prostorová, geoznalost. Práce v prostředí GIS znamená nejvyšší možnou míru zužitkování možností nástrojů GIS - od pořizování dat přes jejich zpracování a analýzu až k jejich kvalitní prezentaci Jazyk geoznalosti Vzhledem k prvopočátečnímu původu kategorie geoznalosti vycházejí i příslušné jazykové konstrukty geoznalosti z původních oborových disciplín. Ovšem s rozvojem vnímání a používání geoznalosti jakožto zvláštní samostatné informační kategorie nabývají i tyto původní jazykové konstrukty v dané oblasti geoinformačního inženýrství vlastní sémantiky, vlastního specializovaného významu [15]. 53

11 Veronika Vlčková Ústřední úlohou je přitom excelentní úloha systémového inženýrství o přeložitelnosti - právě v takto průřezovém oboru její úloha významně vzrůstá, neboť propojuje jazyky více vědních disciplín s vlastním prostorem pro upřesnění syntaktických vztahů, vzájemné konverze gramatik či účelové sémantiky uplatněných jazykových konstruktů. Obory a jednotlivé vědní disciplíny, z nichž geoznalost čerpá základní terminologii a jazykové konstrukty, jsou především oblast pořizování a validace geodat - vedle geografie a zeměměřictví i teorie grafů a základní statistické metody; oblast vizualizace geodat, geoinformace, geoznalosti - kartografie; oblast analýzy a zpracování geoinformací - deskriptivní či analytická geometrie, matematická statistika; oblast vytváření geoznalosti - informatika, systémové a znalostní inženýrství, kybernetika a umělá inteligence, projektování systémů, počítačová grafika, CAD systémy a oblast aplikace geoznalostí - územní plánování, udržitelný rozvoj a environmentalistika. V pouze stručném přiblížení lze příkladem uvést, že jazyk geoznalosti využívá mj. koncových jazykových konstruktů zeměměřictví, vlastním oborem jako takovým se nezabývá. V tomto případě pro geoznalost je podstatné použití pojmů místně vhodných souřadných projekcí a jejich vlastností v rovinném zobrazení pro výstupní roli geoznalosti, pro vstupní analýzu a práci s geoinformací využívá geoinformační inženýrství především oblast zeměměřictví spojenou s kvalitou a přesností výpočtu převodu zaměřených dat (příkladné publikace jsou např. [2, 3, 5, 7]) Prostor úloh technologií GIS Na základě rich picture GIS jsou dále stručně pojmenovány čtyři hlavní oblasti či směry nebo dimenze prostoru úloh technologie GIS, a to teoretická oblast (vstupní premisy), oblast nástrojů (vnějších, poskytnutých speciálními obory, a vnitřních, pocházejících z vlastního specifického vývoje) a oblast uplatnění výstupů a aplikací technologie GIS. Vstupní soubor východisek znamená jednak vlastní společenskou poptávku po tvorbě, zpracování a využití geodat - geoinformací - geoznalostí včetně záměru vybrané aplikační úrovně, jednak reálná vstupující data, jednak jejich věcné, normativní či jiné limity a případná omezení. Vnější nástroje zahrnují v podstatě spolupracující další obory a disciplíny, jejichž nástrojů technologie GIS využívají, případně je dále specificky obohacují a pomáhají tak i jejich vlastnímu rozvoji. Jsou zde účelově rozlišeny na softwarové, případně informační, a znalostní ve smyslu jednoznačně vymezených např. vědních oborů apod. (viz dále v textu externí obory v kap ). Nástroje vnitřní zahrnují vlastní specifický vývoj specializovaných technik a postupů včetně jejich softwarového zpracování. A opět tyto nástroje dále mohou vstupovat do spolupracujících oblastí a technologií ve výše uvedeném smyslu. Ovšem tuto část opět nemá smysl dále zpodrobňovat opět proto, že by byl značně překročen záměr tohoto příspěvku - jedná se o velmi složitou a rozsáhlou problematiku v podstatě samotného softwarového vývoje se vším všudy od jednoduchých grafických algoritmů až po úroveň specializovaných serverů a webových nástrojů. V oblasti samotných aplikací technologie GIS je možné rozlišit tři hlavní směry využití geoznalosti následovně: 54

12 Geoinformační inženýrství - integrující disciplína systémového inženýrství a (geo)informatiky dokumentace - zpracování geoznalosti ve výsledku zejména listinných výstupů (př. mapy, průvodce, doklady právních norem apod.) s cílem doložit, uložit, zadokumentovat, archivovat - nástroj řešitele; koncepce - modelování, prognózování, dokladování dlouhodobých strategických rozhodnutí - nástroj konceptora; navigace - využití schopností dynamických modelů v real-time a podpora operativního rozhodování a řízení (monitoring dopravy či komunikace, záchranné systémy a systémy včasného varování, monitoring okamžitých hodnot veličin kvality životního prostředí apod.) - nástroj managera Externí obory nejdůrazněji vstupující do technologie GIS Obor geografie, čili zeměpis se zabývá popisem a klasifikací krajinné sféry v základních částech fyzické geografie, sociální geografie a regionální geografie a jako taková je základem celého oboru geoinformačního inženýrství ve smyslu zpřístupnit popis krajinné sféry, resp. informačně jej využít nástroji moderní informatiky, kybernetiky a automatizace. Obor zeměměřictví jako vůbec vstupní disciplína vzniku geoznalosti zahrnuje ve vlastním vědním oboru složitou problematiku určení a lokalizace objektů v reálném časoprostoru se všemi matematicko-deskriptivně astronomickými záludnostmi převodu hodnot, naměřených jakoukoliv z metodik měření zemského povrchu, nejprve do projekce na ideální kouli, poté z kulových souřadnic do souřadnic rovinných. Zvláštní disciplína geografie - kartografie, která cíleně studuje oblast grafické vizualizace do rovinné projekce (dnes už i třírozměrné vzhledem k aplikaci hluboce propracovaných metod zobrazení objektů ve všech třech rozměrech našeho světa), dává geoinformačnímu inženýrství připravená řešení v oblasti vyznačování objektů způsobem zpracovatelným lidským okem a vnímáním zobrazovaných objektů, problematiku vhodné míry generalizace jedinečných fyzicky existujících a do zobrazení vkládaných objektů pro čitelnost konstruovaného vyobrazení a interpretovatelnou jeho sdělení - čili vznik vizuální či virtuální geoznalosti (ještě stále bez vzniku numericky zachytitelné, a tedy i složitelné a dále analyzovatelné datově podložené geoznalosti). Z oboru matematických věd především deskriptivní či analytická geometrie samotná je metodickým nástrojem nejen zeměměřictví a kartografie, ale vzhledem k prostorové charakteristice statisticky zpracovávaných geodat a geoinformací i pomocnou abstrakcí pro prostorově ovlivněnou statistiku. Geodata a geoinformace jsou pro statistické zpracování vnímána i v jejich prostorové souvislosti, čili statistické soubory pro následné analýzy jsou vytvářeny z prostorově souvisejících geodat a geoinformací, jakož i jejich další třídění a filtrování - bez ohledu na jejich ostatní neprostorové vlastnosti. Jako výsostné statistické a zároveň protivě vnímatelné metody právě s ohledem na vlastnosti objektů v prostoru, popsatelné a spočitatelné nástroji deskriptivní geometrie, patří např. nejrůznější postupy vícerozměrné a shlukové analýzy, kde je podobnost objektů zkoumána vzhledem k formulaci jejich vzdálenosti. Další disciplínou z oboru matematiky matematická statistika obsahuje naprosto nezbytný aparát pro vlastní analýzu a další zpracování geoinformací a vznik datově podložené geoznalosti. Bez použití jejích metod a způsobu abstrakce reálných jevů 55

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů Acta Informatica Pragensia 3(1), 2014, 70 88, ISSN 1805-4951 Sekce / Section: Online: aip.vse.cz Recenzované stati / Peer-reviewed papers Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických

Více

MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA

MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA (studijní texty) Václav Talhofer Brno 2001 1 Obsah 1. Účel a obsah projekčních

Více

Úvod do geografických informačních systémů

Úvod do geografických informačních systémů Vsoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut ekonomik a sstémů řízení oddělení GIS Program celoživotního vzdělávání Geoinformatika a geoinformační technologie Úvod

Více

Struktura kartografie

Struktura kartografie Struktura kartografie V této kapitole je popsáno několik možných členění kartografie. Je uvedena stručná charakteristika těchto členění, jejich disciplíny a popis těchto odvětví. Jako téměř u všech vědních

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE Mgr. Jaroslav BURIAN GEOINFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ RIGORÓZNÍ PRÁCE PRAHA 2009 Autorské

Více

Geografické Informační Systémy (GIS) Studijní opora

Geografické Informační Systémy (GIS) Studijní opora Geografické Informační Systémy (GIS) Studijní opora Ing. Martin Hrubý, Ph.D. září 2006 Tento učební text vznikl za podpory projektu "Zvýšení konkurenceschopnosti IT odborníků absolventů pro Evropský trh

Více

Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie

Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie Zpracovatel: T-MAPY spol. s r.o., Nezvalova 850, 500 03 Hradec Králové Obsah 1. ÚVOD 2. ÚLOHA CELOSTÁTNÍCH INSTITUCÍ V GIS 2.1. LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Ing. Josef Brzák, CSc PRAHA 2012 1 Název: Manažerská informatika Autor:

Více

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Prof. Ing. Imrich Rukovanský,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Projektování informačních systémů

Projektování informačních systémů Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350/4 Projektování informačních systémů Sylaby ke kurzu Helena Kučerová 2007 Obsah 1. Úvod...2 2. Systémová teorie a metodologie...3 2.1 Systémová

Více

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS POČÍTAČOVÁ

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

informace pro uživatele software Esri

informace pro uživatele software Esri informace pro uživatele software Esri Business Intelligence a GIS Sdílení geodat 2 20 11 GIS pro město Námi dodávané aplikace zajišťují vše potřebné pro účelné využití geografických dat v důležitých agendách

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta. Inovace a znalosti. Eva Grublová Jiří Franek

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta. Inovace a znalosti. Eva Grublová Jiří Franek Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Inovace a znalosti Eva Grublová Jiří Franek Olomouc 2014 Oponenti: prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. Ing. Pavel Adámek, Ph.D. Publikace byla vytvořena

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS 1 20 08 o b s a h úvod INSPIRE 2 téma INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe Evropská infrastruktura prostorových

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa 20 204 o b s a h ú v o d Ing. Petr Seidl, CSc 2 1 t é m a Geo-portál budování národní infrastruktury prostorových dat 3 Ing.

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Souborné mapové dílo o české krajině. informace pro uživatele software ESRI

Souborné mapové dílo o české krajině. informace pro uživatele software ESRI Souborné mapové dílo o české krajině informace pro uživatele software ESRI 2 20 10 o b s a h úvod Když se řekne deset 2 téma Souborné mapové dílo o české krajině 3 Prostorové analýzy pravěkého pohřebiště

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V MARKETINGU. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V MARKETINGU. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V MARKETINGU Diplomová práce Diplomant: Mgr. David Vít Vedoucí diplomové

Více

Václav Sýkora. Environmentální výchova v práci učitele matematiky

Václav Sýkora. Environmentální výchova v práci učitele matematiky Václav Sýkora Environmentální výchova v práci učitele matematiky Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2007 Zpracoval RNDr. Václav Sýkora, CSc. Václav Sýkora Technická spolupráce: Renata Skálová

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více