Geoinformační inženýrství - integrující disciplína systémového inženýrství a (geo)informatiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geoinformační inženýrství - integrující disciplína systémového inženýrství a (geo)informatiky"

Transkript

1 Geoinformační inženýrství - integrující disciplína systémového inženýrství a (geo)informatiky Veronika Vlčková FD ČVUT, Ústav řídicích systémů a telematiky Abstrakt: Podstata technologie geografických informačních systémů (dále jen GIS) je dána obsahem pojmů inženýrství, systém, geografie, které zahrnují celé specializované vědní disciplíny, o nichž musí mít řešitel úloh alespoň orientační znalost. Geoinformační inženýrství je naplněno problematikou jak klasifikace a kvalifikace prostorově orientovaných údajů, tak vlastnostmi a principy inženýrské práce, tak - vlastně především - systémovým přístupem k řešení komplikovaných, tedy ve své podstatě systémových, prostorově orientovaných úloh. V tomto smyslu pak jednak naplňuje, jednak i tematicky rozvíjí další související disciplíny, především však svým způsobem výchozí znalostní inženýrství. Klíčová slova: inženýrství, informatika, geodata, geoinformace, geoznalost, technologie, systém, prostor, metodologie, modelování, územní jev, prostorově orientovaná data, měkké systémy Abstract: The heart of technology of geographic information system (further GIS ) is determined by a term s content: an engineering, a system, a geography, containing whole specialized sciences, about that a solver needs at least general information. The geoinformatical engineering is filled as with tasks about classification and qualification of space oriented data, as with attributes and principles of engineer s work, as - in fact firstly - with a system approach to resolve complicated, also, in their base, system space oriented tasks. In this sense at first the geoinformatical engineering fulfils, at second thematically increases another continuing branches, mainly of course, in its way initial knowledge engineering. Keywords: engineering, informatics, geodata, geoinformation, geoknowledge, technology, system, space, methodology, simulation, territorial phenomena, space oriented data, soft systems 1. Výchozí předpoklady pro užití pojmu geoinformační inženýrství 1.1 Inženýrství - informační, systémové, znalostní Inženýrství jako způsob řešení úloh zahrnuje podle [13, 15] základní principy v přístupu k předmětu řešení, odlišujících inženýrské úlohy od uměleckých děl - ve zkratce jimi jsou zejména měřitelnost a parametrizovatelnost jevů, typizace a standardizace prvků jevů a jejich přenositelnost, organizace práce, dokumentace této práce ve smyslu reprodukovatelnosti a koneckonců i naučitelnosti či opakovatelnosti postupů. Metodologickou podmínkou použití inženýrského přístupu je jednak soubor požadavků odůvodňujících samostatnou existenci oboru (zde tedy geoinformační 44

2 Geoinformační inženýrství - integrující disciplína systémového inženýrství a (geo)informatiky inženýrství), dohodu o obsahu teorie (zahrnující původní teoretické základy - zde vědní disciplíny, vstupující do řešení úloh, zabývajících se zpracováním geografických dat a informací) [13]. Prostředím, souborem metodologických analogií a východisek pro další analýzy, týkající se geoinformačního inženýrství, specifik této informační technologie, je podstata pojmu GIS - geografické informační systémy, tedy systémové teorie a související teze a terminologie. Mezi ně patří především základní definice systému, a to i v rozšířené podobě, vymezení úrovní systém - multisystém - hybridní systém - aliance systémů (viz [14] a [9], podrobněji v [19]). Vzhledem k tomu, že technologie GIS, resp. z něj se vyvíjející obor geoinformačního inženýrství jsou zacíleny na fyzické prostředí, na území, na krajinu, vcelku na environment, je zcela zřejmé, že předmětem zájmu není (inženýrská) konstrukce relativně jednoduchého objektu s jediným cílem z limitované sady konstrukčních prvků, ale právě naopak složité soustavy, dlouhodobě ovlivňující způsob života a možnosti dalšího vývoje celé, nejen lidské společnosti. Proto je vhodné využít i nástrojů konstruktivní teorie systémů a navazujících disciplín, které mohou doplnit a usnadnit vymezení geoinformačního inženýrství a termínu geoznalosti. V této souvislosti je zaměření na inženýrské zpracování informací prostorově charakterizovaných (orientovaných) informací prostorem, ve kterém reálně existuje, resp. je a má být rozvíjen zvláštní fenomén nakládání, resp. práce (provádění operací) se zvláštním typem informační kategorie - tzv. geoznalosti. Tu lze pojmout jako základní inženýrský nástroj pro ovládání a řízení speciálního informačního prostoru - prostorově orientovaných údajů ve všech stupních informačních kategorií. Využití tohoto pojmu zejména umožňuje lépe se orientovat v kontextu řešeného problému, lépe určovat a volit vlastní inženýrské informační postupy - geoinformační inženýrství - při zpracování, vyhodnocování a šíření prostorově specifikovaných informačních zdrojů i výstupů jejich analýz a koncových zpracování, jinými slovy k řízení a ovládání prostorových jevů (samozřejmě mám na mysli jevy, zapříčiněné člověkem, nikoliv jevy ryze přírodní). Na druhé straně a v neposlední řadě přispěje ke snižování rizik nedorozumění při hodnocení výsledků, formulování podmínek a požadavků na cíle řešení. Podle [14] jsou předmětem studia informačního inženýrství informační kategorie, odstupňované v zásadě podle stupně jejich uživatelského vztahu k řešiteli (tedy jde o relaci mezi předmětem řešení a řešitelem), tj. data, nesoucí dále nijak nekvalifikované údaje o sledovaném jevu, bez jakékoliv uživatelské relace - či užitné hodnoty - k řešiteli; informace, vyšší stupeň původních dat, kvalifikované však již různou užitnou hodnotou - relací k řešiteli úlohy; znalost, vznikající relací tranzitivity mezi daty a informacemi, čili nesoucí i již mnohem vyšší užitnou hodnotu řešiteli a zakládající v podstatě vznik nových dat či informací, původně sice neměřených, ale v kombinaci měřených dat a hodnocených informací skrytých; v dalších již vysoce sofistikovaných úrovních odpovědnost, která je výsledkem aktivace informačního procesu, vedoucího k nějakému efektu, jako jeho úspěšnosti, kdy v té nejvyšší odpovědnosti na ní může záviset např. až přežití objektu či jeho další úspěšný rozvoj; moudrost, míra podpory či obsluhy úloh procesu, zvyšující jejich kvalitu poznáním o kvalitě jejich účelnosti; víra, představující kvalitu oprávněnosti i oprávněnosti použití získaných poznatků, rozhodnutí, moudrosti, odpovědnosti. Ovšem tyto poslední tři úrovně nejsou dále v kontextu s pojmem geoznalosti podrobněji rozebírány. 45

3 Veronika Vlčková 1.2 Technologie GIS Podstata GIS Informační systém - od dat ke konceptu znalosti Při postupném vymezování pojmu geoznalosti v souladu s [14], tedy zpodobněním či rozšířením obecných pojmů znalosti do prostoru geoinformačního inženýrství, je možno jednotlivé informační kategorie v oblasti prostorově orientovaných informací upřesnit následovně: data: prostorově orientovaná data čili geodata Geodata jsou taková původní data, která byla pořízena přímo z terénních šetření libovolnou technologií (zaměřením v terénu, odečtem z mapových podkladů, přepočtem z dat navigačního sledování), lokalizující vybraný (homogenní) územní jev a jsou charakteristická tím, že jsou vyhodnocována v poměrové škále v absolutních hodnotách příslušných fyzikálních jednotek měřeného (sledovaného) jevu. V zásadě nejsou mimo naměřené hodnoty a lokalizované vybavena dalšími vlastnostmi či charakteristikami kromě jednoznačného identifikátoru, případně uživatelského názvu a samozřejmě vlastností topologických vztahů s ostatními objekty universa sledovaných prvků daného územního jevu. V daném smyslu lze mj. říci, že soubor geodat, vzniklý např. ze satelitní navigace, je určitou formou klasické slepé mapy. informace: prostorová informace čili geoinformace Geoinformace jsou geodata, vybavená již uživatelskou kvalitou ve vztahu k řešiteli, tedy dalšími připojenými (relačními) vlastnostmi či charakteristikami, rozšiřující původní pořízená geodata o doplňující, původním měřením však nesledované, vlastnosti. Typickými příklady jsou např. informace o počtu obyvatel základních sídelních jednotek, o výměře jednotlivých zvláště chráněných území, o délce určených silničních úseků apod. Geoinformaci mohou tvořit i data, relačně připojená k původním geodatům prostřednictvím heslářů, číselníků, klíčových slov apod., jako např. zatřídění katastrálních území do zón zvýšené péče o krajinu, přiřazení polygonů měst k třídám věkové struktury obyvatelstva, rozřazení úseků dopravních tras ke stupni modernizace technického stavu, v případě rastrových geodat vymezení pásem imisního znečištění aj. Hlavním znakem geoinformace je možnost vyhodnocení navíc i v ordinálních nebo nominálních škálách. Zvláštní kvalifikací geoinformace je charakter podstaty vystavěného relačního vztahu, který není určován propojením objektů prostřednictvím jejich identifikátorů a klíčů jejich vlastností, ale právě vztahem objektů (čili jejich identifikátorů) v prostoru - jejich vzdáleností a charakterem prostorového propojení. znalost: prostorová znalost čili geoznalost Geoznalost lze ve smyslu [14] přirozeně chápat jako propojování, relací mezi geoinformacemi, přičemž toto propojení lze konstruovat nejen datově čili pomocí směrníků a vazeb mezi samotnými numericky či sémanticky ohodnocenými určenými geodaty a geoinformacemi, ale i prostorově, tedy vztahem vzdálenosti v prostoru v definované souřadné soustavě. Jinými slovy relace čili vztah vzniká velikostí 46

4 Geoinformační inženýrství - integrující disciplína systémového inženýrství a (geo)informatiky vzájemné vzdálenosti (délkou, intenzitou, hustotou - jako míru vzdálenosti si lze teoreticky dosadit jakoukoliv měřitelnou veličinu) v tomto prostoru (zde je např. možné zapojit i metodologii fuzzy množin do diskuse o měkkosti, o míře neurčitosti takto určené relace: zatímco v případě numerické či sémantické relace mezi daty či informacemi jde prakticky o hodnocení existence relace v binární soustavě hodnot, v případě relace určené jakoukoliv mírou vzájemné vzdálenosti lze úspěšně zavést měkkost - fuzzy charakteristiku - míru jistoty či neurčitosti v existenci relace). Tento zvláštní typ relace, vztahu daného vzájemnou vzdáleností přináší ve svém výsledku prakticky nový, zpravidla tradičními metodami neměřitelný územní, resp. prostorový jev, zkonstruovaný právě z jakoby skrytých geoinformací, určitelný pouze z jejich vzájemné kombinace a z jejich relačního - datového či prostorového - vztahu a jeho vyhodnocení. Geoznalost v tomto smyslu může být klasifikována i kvantifikována již v jakémkoli druhu škály. Geoznalost je takto východiskem pro jakékoliv inženýrské technologie, uplatňované v oborech a koncepcích udržitelného rozvoje území v původním, systémově chápaném slova smyslu. Samotný environment, prostředí rozvoje společnosti je v systémově chápaném výkladu aliancí systémů, který lze s výhodou právě systémovými přístupy, technologiemi systémového inženýrství (celostní přístup k řešení problému včetně základních vlastností inženýrské práce v požadavku opakovatelnosti, podmíněného dokladovatelností atd.) ovlivňovat a směrovat. V případě prostorově lokalizovatelných vlastností tohoto prostředí, tedy územních jevů, je kategorie geoznalosti poznatkovým základem (geo)informační technologie pro všechny možné další řídicí a koncepční strategie managementů území všech úrovní Konceptuální model technologie GIS Technologie GIS samozřejmě z uvedeného hlediska výkladu není buď jen sestavení územně orientovaných sad dat ( prostá relační databáze), nebo jen účelový grafický software ( jeden z mnoha grafických programů, vybavených jakýmisi souřadnými projekcemi), ale právě ze systémového hlediska komplexně provázaný soubor metodologických přístupů, účelové zaměřeného jazyka (terminologie), specifických externě vstupujících dalších vědních disciplín či konkrétních technik a softwarových nástrojů. Pro ilustraci je využita Checklandova metodologie konceptuálních modelů[18] s jejich tzv. rich picture : 47

5 Veronika Vlčková Rich picture technologie GIS Pokud by byl učebnicově dodržen úvodní postup využití tohoto typu analýzy systému, pak lze odpovídat na položené otázky následovně: 48 otázka 1. Jaké druhy zdrojů jsou používány v aktivovaných procesech? 2. Jak se provádí plánování těchto procesů? 3. Jaké je organizační uspořádání? 4. Jaké je okolí a jaký je vyšší systém? 5. Jak jsou procesy řízeny a sledovány? odpověď Základní zdroje jsou dále rozvedeny v kap a tohoto textu. Doposud se systematické plánování procesů v technologii GIS nijak přesněji neprovádělo (pokud zde pomíjím např. specializovanou školní výuku či komerční studijní kursy), právě proto je vývoj této technologie poněkud živelný [16]; to je ovšem stále možno ovlivnit právě usazením pojmů geoinformačního inženýrství, ustálením jazyka geoznalosti apod. Platí obdobná diskusní teze jako výše. Okolí je vyjádřeno v předcházejícím schématu v jednolitých blocích mimo samotné srdce GIS - budiž připomenuto, že samotná představa technologie GIS jakožto systému je velice soft, tedy jednotlivé bloky jsou samozřejmě dále diskutovatelné. Řízení a sledování procesů (zde chápáno ve smyslu plánování, analýzy a dokumentace úloh) je jednou ze složek inženýrského přístupu k celé technologii GIS - podrobnější rozvaha je vedena v závěrečné kapitole

6 Geoinformační inženýrství - integrující disciplína systémového inženýrství a (geo)informatiky Jestliže by byla - zhruba - použita metoda CATWOE, pak lze jednotlivé body zodpovídat např. následovně: C (customer) - kdo může získávat, těžit nebo tratit ze systému, resp. chodu jeho procesů A (actor) - kdo provádí příslušné činnosti v systému T (transformation) - jaké vstupy jsou transformovány na jaké výstupy W (weltanschaung) - jaký pohled na svět činí tento systém významným O (owner) - kdo může zrušit, odstranit systém E (environmental constraints) - co určuje v daném prostředí, že je systém takový, jaký je v prvém plánu projektant, manager, konceptor práce s prostorem/územím, v druhém pak vývojáři souvisejících technologií ať SW, nebo HW, ve třetím samozřejmě uživatel výsledků rozhodnutí a konstrukcí uživatelů prvého okruhu (tedy především lidé, žijící v daném prostoru/území) dosud (bohužel) víceméně ex post doškolení specialisté jiných věd, ovšem žádoucí je (vysoko)školská produkce specialistů inženýrství GIS [4, 11] podrobněji je tato rozprava vedena v kap tohoto textu vedoucím motivem jsou úlohy, zadané zejména problematikou udržitelného rozvoje nelze odstranit mj. i pro jeho živelný rozvoj, vycházející z výjimečně časově propojeného rozvoje původně oddělených nástrojů územního plánování a využitelných technologií práce s obrazovými daty, s počítačovou grafikou, s prostorově orientovanými údaji zcela jednoznačně je tento systém předurčen vývojem informačních technologií a aplikací matematických nástrojů v praxi zpracování prostorově orientovaných údajů 2. Znalostní charakteristiky technologie GIS 2.1 Prvky technologie GIS Jiný způsob ilustrace obsahu technologie GIS je uveden na následujícím schématu, které na rozdíl od rich picture GIS zvýrazňuje obsah vstupů a výstupů technologie GIS. Lépe tak uvádí smysl pojmu geoinformační inženýrství směrem k výchozím předpokladům o integraci zmíněných oborů informačního, systémového a znalostního inženýrství spolu s dalšími obory, potřebnými ke zvládnutí technologie GIS jako např. zeměměřictví apod. 49

7 Veronika Vlčková S odvoláním na kap. 1.1 jsou - v silně zjednodušeném schématu - dále popsány jednotlivé obláčky či složky technologie GIS se zahrnutím zpodrobnění samotné specifikace oboru geoinformačního inženýrství použitím pojmu prostorově orientovaných dat - informací - znalostí Prostorově orientovaná data - specifická vlastnost dat Pořizování dat Základní otázkou je samozřejmě umístění dat na bramboroidu, základní zeměměřická úloha zahrnující úlohu projekce na elipsoid a posléze do roviny. Toto primárně zeměměřické cvičení obsahuje podúlohy najít pro daný územní jev vhodný způsob lokalizace bodu, přímky, plochy jakožto elementárních typů prostorových objektů, k nimž jsou vztahována prostorově orientovaná dat - informace - znalosti (geodata - geoinformace - geoznalosti). Je možné využít základních dvou přístupů k této úloze, a to buď formou přímé lokalizace, tj. jednoznačným přiřazením souřadnic ve vybrané souřadné soustavě s příslušnou projekcí, anebo nepřímého způsobu za 50

8 Geoinformační inženýrství - integrující disciplína systémového inženýrství a (geo)informatiky prostřednictví územní identifikace příslušných primárních objektů, na nichž jsou měřena geodata (toto členění lze např. vzdáleně srovnat s teorií signálních soustav - přímá lokalizace představuje přístup analogicky s 1. signální soustavou, zatímco nepřímá územní lokalizace, resp. přiřazení identifikátorů územní identifikace je určitou formou zohlednění 2. signální soustavy). Pochopitelně zásadní roli hraje zeměměřická problematika a s ní spojený výběr vhodného typu souřadné soustavy pro příslušné zpracování projekce dat (lze připustit i nezeměměřické souřadné soustavy v těch případech, kde jde o relativní orientaci v jakémkoli jiném než zeměpisně pojatém prostoru, ovšem to je již úloha překračující rámec tohoto příspěvku) Typy dat Samozřejmě je potřebné zmínit základní grafické typy dat, která mohou být charakterizována jednak jako vektorová, jednak jako rastrová. Typ dat vektor vychází z postupů deskriptivní geometrie, pro jeho zpracování se využívá běžný euklidovský počet, zatímco typ dat rastru zahrnuje spíše práci s matematickou statistikou; ovšem na rozdíl od vektorového znázornění geodat, kdy každý prostorový objekt sady geodat (geoinformací, geoznalostí) je provázán jednoznačně s přiřazeným identifikátorem, ve formě rastru se projevuje praktická nemožnost jednoznačné identifikace objektů, pixelová charakteristika znázornění umožňuje pouze indikaci výskytu jevu či objektu, jehož identifikace v množině ostatních objektů studovaného územního či prostorového jevu je možná toliko cestou relačního klíče a konstrukce způsobu rozlišení v stupnici hodnot původního rastru. Z jiného ohledu na problém lze konstatovat, že vektorová data fungují jako statický (systém) model vyjadřující rozmístění objektů v daném časovém okamžiku, zatímco rastrová dat jako dynamický (systém) model, umožňující zobrazit průběh (gradient) jevu. Je zřejmé, že pro každý účel studia územního či prostorového jevu je vhodný jiný typ znázornění (reprezentace) geodat. Specialitou mohou být úlohy, např. vytvářející časové řady vektorových snímků aktuálního rozložení územního či prostorového jevu nad rastrovými podklady terénu apod Zpracování dat Součástí koncepce práce s daty je bezpochyby i stanovení konstrukčního formátu ukládání geodat, geoinformací či geoznalostí - v technologii GIS se pracuje především s pojmem vrstvy a atributové tabulky. Nejvhodnější výchozí představou uložení prostorově orientovaných dat je pauzák s kresbou rozložení prostorových objektů, na nichž se klasifikuje příslušný územní či prostorový jev, na prosvětlovacím stole, přičemž grafické vyjádření (ohodnocení barvou či značkou a její velikosti) vlastností těchto objektů je uloženo jako tzv. vrstva. Tato vrstva obsahuje jednak množinu prostorových objektů, které reprezentují územní či prostorový jev, dále jejich lokalizaci (přímou či nepřímou ve výše zmíněném významu) a nakonec hodnotu měřených vlastností, což představuje atributová tabulka (tabulka vlastností) zahrnutých prostorových objektů. Je zřejmé, že vlastností může být v tomto kontextu teoreticky nekonečně mnoho. Vnitřní struktura vrstvy je pochopitelně formátována jako určitá relační databáze, propojující seznam lokalizovaných objektů s jejich vlastnostmi, potažmo potřebnými číselníky, hesláři či tezaury. 51

9 Veronika Vlčková Zatímco práce s lokalizovanými objekty vede k metodám a postupům vycházejícím z deskriptivní geometrie, zpracování připojených vlastností dat v atributové tabulce znamená využití běžných numerických metod, matematické statistiky apod Analýza dat Na rozdíl od předcházející poznámky ke zpracování dat ve smyslu transformace pořízených dat do vrstev, vlastní analýza geodat, vedoucí k získávání geoinformací a geoznalostí (a případně k jejich zpětnému promítnutí do nově zkonstruovaných vrstev zdánlivě nezměřitelných prostorových veličin), zde přichází ke slovu především statistické zpracování přímo lokalizovaných (čistá statistika výskytu objektů jakoby horizontálně) objektů či naproti tomu statistické zpracování nepřímo územně identifikovaných dat (shlukování dat do vyšších územních jednotek jakoby vertikálně). Základem je výběr vhodné statistické metody, jejíž součástí jsou poté příslušné matematické algoritmy pro výpočty vybraných charakteristik - jedná se tedy v převažujícím objemu o numerické úlohy, zatímco původní dojem o technologii GIS bývá charakterizován představou o práci s grafikou. Tuto vlastnost technologie GIS lze s nadsázkou pojmenovat např. jako určitý GIS-paradox: maximální vypovídací schopnost geografických dat se vlastně nachází v numerických výstupech, zatímco samotná vizualizace jevů a výsledků jejich analýz je prakticky jen zpřehledněním výstupu pro lidské oko Výstup dat Samotnou koncovku práce s prostorovými daty je forma a uspořádání, případně vypovídací schopnost zpracovaného výstupu. Ten je možné členit do následujících základních typů, resp. tzv. aplikačních úrovní GIS : prosté zobrazování územních jevů Nejjednodušším způsobem využití nástrojů GIS a získané geoznalosti je prosté zobrazování územních jevů. Údaje, vybavené souřadnicemi, se vykreslují podle jejich grafické charakteristiky (body, linie, polygony) grafickou značkou, přiřazenou k hodnotě vlastnosti údaje z atributové tabulky, kde se používá metod statistického vyhodnocení k výběru typu, barvy, velikosti značky. Nutné je si uvědomit, že tímto způsobem se nevytváří mapy v kartografickém slova smyslu, ale kartogramy (zobrazení přímo hodnot charakteristik v lokalizovaných prvcích územních jevů) či kartodiagramy (znázornění např. průběhu hodnot charakteristiky vybraným typem diagramu v lokalizovaných prvcích územních jevů). Kartogramy a kartodiagramy nijak neřeší zmíněné kartografické problémy (tj. překrývání či souběžnost značení, účelovou generalizaci hodnot sledovaných jevů). Jejich případné znázornění do skutečné mapy totiž již následně vyžaduje účast kvalifikovaného kartografa. Kartogram či kartodiagram lze podložit pro přiblížení vjemu odpovídajícího mapě např. rastrovou formou základní mapy apod., ovšem zpracovatel musí pečlivě zvažovat vypovídací schopnost kartogramu, míru složitosti a účelnost zahrnutí vybraných dat, aby neriskoval nečitelnost a neinterpretovatelnost výsledného zobrazení. modelování územních jevů, vytvoření nové, odvozené prostorové informace Modelování je vyšší stupeň zobrazování územních jevů, kdy jde převážně již nejen o zobrazení jednotlivých izolovaných jevů, ale o zobrazení výsledků určité kombinace vstupních geodat, vytvoření odvozené geoinformace a její 52

10 Geoinformační inženýrství - integrující disciplína systémového inženýrství a (geo)informatiky zobrazení, která je výsledkem použití vybraného algoritmu na vstupní geodata, reprezentujícího vybranou charakteristiku území, která je však sama o sobě v území těžko či vůbec ne měřitelná. Mezi typické modely lze počítat zobrazování různých typů znečištění (prašného, hlukového, NOx apod.), směrů větru, migrace živočišných druhů apod., kdy z některých naměřených hodnot podle určitého algoritmu jsou zpracována již ovšem nenaměřená prostorová data, zobrazující pravděpodobný celkový výskyt jevu v území. prognózování územních jevů, vytvoření nové (časo)prostorové informace ve speciálním případě zahrnutí časového parametru Dalším stupněm využití geoznalosti je prognózování, resp. modelování předpokladu průběhu územních jevů v závislosti na změně hodnot vstupních parametrů. Lze se zabývat pojmem časoprostorová analogie - tento pojem vychází z předpokladu, že nabývá-li územní jev v aktuálním časovém horizontu v určitém algoritmizovatelném vyjádření a za dané kombinace hodnot vstupních parametrů nějakých hodnot, pak za použití stejného algoritmu a změněných hodnot vstupních parametrů v daném území v jiném časovém horizontu můžeme předpovídat, prognózovat (a to i např. zpětně, proti chodu času) vývoj územního jevu v budoucnu (či naopak pravděpodobný stav v minulosti). Tohoto principu se dá využít obecně, nemusí jít nutně o změny vstupních parametrů v čase - podle stejné logiky lze vytvářet variantní řešení návrhů zásahů nebo právě např. dopravních projektů v území apod. práce v prostředí GIS - prostorové znalosti již komplexně environmentálního charakteru, pracovní nástroj řešitele, managera, konceptora Nejnáročnějším, ovšem v podstatě nejžádoucnějším způsobem využívání geoznalosti je přímo práce v prostředí GIS. To znamená, že nejen konkrétní řešitel, ale celé pracoviště, resp. pracovní kolektiv využívá GIS jako běžný pracovní nástroj, pracovní prostředí jako například běžné kancelářské balíky typu MS Office, T602, Lotus atd. Významnou charakteristikou toho způsobu práce s GIS je to, že pracovníci již zcela automaticky, bez dalšího rozmýšlení veškerou svoji práci koncipují s ohledem na její zpracování v GIS, při vytváření dat počítají běžně s jejich prostorovou lokalizací tak, aby daný jev byl zobrazitelný, řešení úloh plánují nejen s cílem výsledek zobrazit v kartogramech či kartodiagramech, ale počítají i s výpočetními, modelovacími a prognostickými možnostmi prostorové analýzy dat. Vzniká tím nová kvalita práce s (geo)informacemi (synergická kvalita geoznalosti), kdy od vynálezu klínového písma či snad ještě od starších nástrojů zaznamenávání (uzlová písma aj.) je dnes zcela běžná textová informace, posléze numerická, a nyní se na stejnou úroveň dostává informace prostorová, geoznalost. Práce v prostředí GIS znamená nejvyšší možnou míru zužitkování možností nástrojů GIS - od pořizování dat přes jejich zpracování a analýzu až k jejich kvalitní prezentaci Jazyk geoznalosti Vzhledem k prvopočátečnímu původu kategorie geoznalosti vycházejí i příslušné jazykové konstrukty geoznalosti z původních oborových disciplín. Ovšem s rozvojem vnímání a používání geoznalosti jakožto zvláštní samostatné informační kategorie nabývají i tyto původní jazykové konstrukty v dané oblasti geoinformačního inženýrství vlastní sémantiky, vlastního specializovaného významu [15]. 53

11 Veronika Vlčková Ústřední úlohou je přitom excelentní úloha systémového inženýrství o přeložitelnosti - právě v takto průřezovém oboru její úloha významně vzrůstá, neboť propojuje jazyky více vědních disciplín s vlastním prostorem pro upřesnění syntaktických vztahů, vzájemné konverze gramatik či účelové sémantiky uplatněných jazykových konstruktů. Obory a jednotlivé vědní disciplíny, z nichž geoznalost čerpá základní terminologii a jazykové konstrukty, jsou především oblast pořizování a validace geodat - vedle geografie a zeměměřictví i teorie grafů a základní statistické metody; oblast vizualizace geodat, geoinformace, geoznalosti - kartografie; oblast analýzy a zpracování geoinformací - deskriptivní či analytická geometrie, matematická statistika; oblast vytváření geoznalosti - informatika, systémové a znalostní inženýrství, kybernetika a umělá inteligence, projektování systémů, počítačová grafika, CAD systémy a oblast aplikace geoznalostí - územní plánování, udržitelný rozvoj a environmentalistika. V pouze stručném přiblížení lze příkladem uvést, že jazyk geoznalosti využívá mj. koncových jazykových konstruktů zeměměřictví, vlastním oborem jako takovým se nezabývá. V tomto případě pro geoznalost je podstatné použití pojmů místně vhodných souřadných projekcí a jejich vlastností v rovinném zobrazení pro výstupní roli geoznalosti, pro vstupní analýzu a práci s geoinformací využívá geoinformační inženýrství především oblast zeměměřictví spojenou s kvalitou a přesností výpočtu převodu zaměřených dat (příkladné publikace jsou např. [2, 3, 5, 7]) Prostor úloh technologií GIS Na základě rich picture GIS jsou dále stručně pojmenovány čtyři hlavní oblasti či směry nebo dimenze prostoru úloh technologie GIS, a to teoretická oblast (vstupní premisy), oblast nástrojů (vnějších, poskytnutých speciálními obory, a vnitřních, pocházejících z vlastního specifického vývoje) a oblast uplatnění výstupů a aplikací technologie GIS. Vstupní soubor východisek znamená jednak vlastní společenskou poptávku po tvorbě, zpracování a využití geodat - geoinformací - geoznalostí včetně záměru vybrané aplikační úrovně, jednak reálná vstupující data, jednak jejich věcné, normativní či jiné limity a případná omezení. Vnější nástroje zahrnují v podstatě spolupracující další obory a disciplíny, jejichž nástrojů technologie GIS využívají, případně je dále specificky obohacují a pomáhají tak i jejich vlastnímu rozvoji. Jsou zde účelově rozlišeny na softwarové, případně informační, a znalostní ve smyslu jednoznačně vymezených např. vědních oborů apod. (viz dále v textu externí obory v kap ). Nástroje vnitřní zahrnují vlastní specifický vývoj specializovaných technik a postupů včetně jejich softwarového zpracování. A opět tyto nástroje dále mohou vstupovat do spolupracujících oblastí a technologií ve výše uvedeném smyslu. Ovšem tuto část opět nemá smysl dále zpodrobňovat opět proto, že by byl značně překročen záměr tohoto příspěvku - jedná se o velmi složitou a rozsáhlou problematiku v podstatě samotného softwarového vývoje se vším všudy od jednoduchých grafických algoritmů až po úroveň specializovaných serverů a webových nástrojů. V oblasti samotných aplikací technologie GIS je možné rozlišit tři hlavní směry využití geoznalosti následovně: 54

12 Geoinformační inženýrství - integrující disciplína systémového inženýrství a (geo)informatiky dokumentace - zpracování geoznalosti ve výsledku zejména listinných výstupů (př. mapy, průvodce, doklady právních norem apod.) s cílem doložit, uložit, zadokumentovat, archivovat - nástroj řešitele; koncepce - modelování, prognózování, dokladování dlouhodobých strategických rozhodnutí - nástroj konceptora; navigace - využití schopností dynamických modelů v real-time a podpora operativního rozhodování a řízení (monitoring dopravy či komunikace, záchranné systémy a systémy včasného varování, monitoring okamžitých hodnot veličin kvality životního prostředí apod.) - nástroj managera Externí obory nejdůrazněji vstupující do technologie GIS Obor geografie, čili zeměpis se zabývá popisem a klasifikací krajinné sféry v základních částech fyzické geografie, sociální geografie a regionální geografie a jako taková je základem celého oboru geoinformačního inženýrství ve smyslu zpřístupnit popis krajinné sféry, resp. informačně jej využít nástroji moderní informatiky, kybernetiky a automatizace. Obor zeměměřictví jako vůbec vstupní disciplína vzniku geoznalosti zahrnuje ve vlastním vědním oboru složitou problematiku určení a lokalizace objektů v reálném časoprostoru se všemi matematicko-deskriptivně astronomickými záludnostmi převodu hodnot, naměřených jakoukoliv z metodik měření zemského povrchu, nejprve do projekce na ideální kouli, poté z kulových souřadnic do souřadnic rovinných. Zvláštní disciplína geografie - kartografie, která cíleně studuje oblast grafické vizualizace do rovinné projekce (dnes už i třírozměrné vzhledem k aplikaci hluboce propracovaných metod zobrazení objektů ve všech třech rozměrech našeho světa), dává geoinformačnímu inženýrství připravená řešení v oblasti vyznačování objektů způsobem zpracovatelným lidským okem a vnímáním zobrazovaných objektů, problematiku vhodné míry generalizace jedinečných fyzicky existujících a do zobrazení vkládaných objektů pro čitelnost konstruovaného vyobrazení a interpretovatelnou jeho sdělení - čili vznik vizuální či virtuální geoznalosti (ještě stále bez vzniku numericky zachytitelné, a tedy i složitelné a dále analyzovatelné datově podložené geoznalosti). Z oboru matematických věd především deskriptivní či analytická geometrie samotná je metodickým nástrojem nejen zeměměřictví a kartografie, ale vzhledem k prostorové charakteristice statisticky zpracovávaných geodat a geoinformací i pomocnou abstrakcí pro prostorově ovlivněnou statistiku. Geodata a geoinformace jsou pro statistické zpracování vnímána i v jejich prostorové souvislosti, čili statistické soubory pro následné analýzy jsou vytvářeny z prostorově souvisejících geodat a geoinformací, jakož i jejich další třídění a filtrování - bez ohledu na jejich ostatní neprostorové vlastnosti. Jako výsostné statistické a zároveň protivě vnímatelné metody právě s ohledem na vlastnosti objektů v prostoru, popsatelné a spočitatelné nástroji deskriptivní geometrie, patří např. nejrůznější postupy vícerozměrné a shlukové analýzy, kde je podobnost objektů zkoumána vzhledem k formulaci jejich vzdálenosti. Další disciplínou z oboru matematiky matematická statistika obsahuje naprosto nezbytný aparát pro vlastní analýzu a další zpracování geoinformací a vznik datově podložené geoznalosti. Bez použití jejích metod a způsobu abstrakce reálných jevů 55

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Výuka geoinformačních technologií

Výuka geoinformačních technologií TU Zvolen, 29.5.2015 doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. Výuka geoinformačních technologií Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou na vysokých školách v ČR Ing. Pavla Tryhubová Katedra mapování a, Stavební fakulta ČVUT Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tryhubova@fsv.cvut.cz

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Mgr. Aleš RUDA Teorie, základnz kladní principy Organizovaný, počíta tačově založený systém m hardwaru, softwaru a geografických informací vyvinutý ke vstupu, správě,, analytickému

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Autorské právo v kartografii a geoinformatice Autorské právo v kartografii a geoinformatice RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci Přehled témat Co je to autorské právo? Jak souvisejí

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce Číslo úkolu ČGS: 661030 RNDr. Jan Čurda člen Týmu pro

Více

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných a společenskovědních předmětů PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Obsah 1) Porovnání staré a nové koncepce výuky geografie a kartografie 2) Jaké jsou

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Typické problémy řešené informačními systémy

Typické problémy řešené informačními systémy Informační systémy Informační systém systém umožňující komunikaci a transformaci informací časově, prostorově i co do formy tak, aby byly lépe využity než v původním stavu (systém, který přidává hodnotu

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha

GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha Autorské právo v geoinformatice GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha www.cagi.cz Sekce GIVS 2013 Autorské právo v geoinformatice 11.15 11.45 RNDr. Alena Vondráková Univerzita Palackého v Olomouci Práce s prostorovými

Více

VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Protože s odbornou geografií a kartografií současně studuji obor

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Datový sklad KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartogramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2011 Definice Kartogram je

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Vratislava Janovská, Petra Šímová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta

Více

Systémy pro podporu rozhodování. Modelování a analýza

Systémy pro podporu rozhodování. Modelování a analýza Systémy pro podporu rozhodování Modelování a analýza 1 Připomenutí obsahu minulé přednášky Datové sklady, přístup, analýza a vizualizace Povaha a zdroje dat (data, informace, znalosti a interní, externí,

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ RELATIONAL AND OBJECT DATABASES DESIGN DIFFERENCES AND IT S IMPLICATIONS TO MODEL TRANSFORMATION Vít Holub

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 2 Tvorba tematických

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

Geografické informační systémy

Geografické informační systémy Geografické informační systémy Co je to GIS? Tato zkratka se používá pro Geografické Informační Systémy. V současné literatuře se objevuje velké množství definic GIS. Jednu z nejvýstižnějších definic uvádí

Více

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace 3D laserové skenování Silniční stavitelství Aplikace Využití technologie 3D laserového skenování v silničním stavitelství Je tomu již více než deset let, kdy se v USA začala využívat technologie laserového

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22306/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

Prezentace pro VŠE Praha 13.12.2013

Prezentace pro VŠE Praha 13.12.2013 Prezentace pro VŠE Praha 13.12.2013 Obsah Úvod přednášky Geocontrolling Geografické informace a podnikání Co je to Geocontrolling? Geografický informační systém (GIS) Podpora studentů Diskuse Kontakty

Více

PROSTOROVÉ ANALÝZY UCHAZEČŮ, STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ GEOINFORMATIKY NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI. Zdeňka Víchová, Vít Voženílek

PROSTOROVÉ ANALÝZY UCHAZEČŮ, STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ GEOINFORMATIKY NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI. Zdeňka Víchová, Vít Voženílek Abstract PROSTOROVÉ ANALÝZY UCHAZEČŮ, STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ GEOINFORMATIKY NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI Zdeňka Víchová, Vít Voženílek The paper treats spatial analysis of geoinformatics applicants,

Více

Portál veřejné správy ČR - CENIA

Portál veřejné správy ČR - CENIA Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Znalostní systém Environmentálního helpdesku

Znalostní systém Environmentálního helpdesku Martin Tax a Martin Bedroš Telefónica, Praha martin.bedros@o2.com Abstrakt: Projekt Environmentálního helpdesku je jedním z prvních projektů komplexních znalostních systémů nové generace ve veřejné správě

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

9 Prostorová grafika a modelování těles

9 Prostorová grafika a modelování těles 9 Prostorová grafika a modelování těles Studijní cíl Tento blok je věnován základům 3D grafiky. Jedná se především o vysvětlení principů vytváření modelů 3D objektů, jejich reprezentace v paměti počítače.

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042

GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042 GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ GIS, Antonín Hlosta HLO042 OSNOVA Idea metody historie Precizní zemědělství Odhady zemědělské produkce Vstupní zdroje Význam Technologie Aplikace GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ Jedná se o využití

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova dnešní přednášky Proč tento předmět vlastně existuje? Proč nestačí standardní metodiky SI? Co standardním

Více

Geografické informační systémy Říčany

Geografické informační systémy Říčany Téma aktivity: GIS v oblastním městě republiky Předmět: Vazba na ŠVP: GIS 4., 5. ročník, seminář ze zeměpisu Tematický celek: GIS, ČR Doporučený věk žáků: 16-19 let Doba trvání: 28 minut Specifické cíle:

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více