Geoinformační systém Vimperka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geoinformační systém Vimperka"

Transkript

1 KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY Michal Schneider Geoinformační systém Vimperka Ročníková práce Vedoucí ročníkové práce: Mgr. Přemysl Štych Praha 2004

2 Použité názvy programových produktů a firem mohou být ochrannými nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Prohlašuji, že jsem předloženou ročníkovou práci vypracoval samostatně a uvedl veškerou použitou literaturu. V Praze 28. května

3 Chtěl bych poděkovat Přemkovi Štychovi za vedení ročníkové práce, laboratoři LabGIS za poskytnutí zázemí pro její tvorbu, Městskému úřadu Vimperk za zapůjčení Plánu města Vimperk a Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu za poskytnutí podkladových map. 3

4 Obsah 1. Úvod Cíle práce Literární rešerše GIS města a obce GIS na úřadech GIS na webových stránkách Manuály k použitému softwaru Metodologie Geografické informační systémy Základní pojmy Prostorová data v digitální podobě Geometrické parametry geoobjektů Negeometrické paramatry geoobjektů Reprezentace prostorových dat Rastrová reprezentace Vektorová reprezentace Přístupy k datovým modelům Vrstvový přístup Objektový přístup Databáze Hierarchický model Síťový model Relační model Objektově orientovaný model Vektorizace Ruční vektorizace Automatická vektorizace Vstup atributových dat Manuální vstup atributových dat Skenování atributových dat a rozpoznávání textu Převod atributových dat z externích digitálních zdrojů

5 5. Geoinformační systém města Vimperka Zdroje dat Zdroje prostorových dat Zdroje atributových dat Zdroje obrazových dat Použitý software Postup zpracování Zpracování prostorových dat Vektorizace Zpracování atributových dat Tvorba databáze Tématická náplň Památky a parky Turistika Obchody a služby Využití ploch Výsledky Závěr Literatura Knihy, články a sborníky Webové stránky Mapové podklady Abstrakt Seznam zkratek Seznam obrázků Seznam příloh

6 1. Úvod Dříve lidé kreslili mapy na skálu. Zjistili, že taková mapa je nepřenosná, a proto zkusili mapu překreslit na kamennou destičku. Později ale poznali, že kamenná destička je pro přenos velmi těžká. Pokrok šel kupředu a s ním se objevil papír. Na papír se mapa kreslila daleko lépe, snad proto počet vytvořených map velmi vzrostl. V současnosti je výroba papírových map dovedena k dokonalosti. Ale pokrok se nezastavil, objevily se geografické informační systémy. Důvodem proč se objevily geografické informační systémy jsou nevýhody tištěné mapy. Na mapovém listu jsme velmi omezeni z hlediska množného počtu znázorňovaných objektů a jevů. Pokud bychom chtěli provádět analýzy z více map, potřebovali bychom k tomu velký prostor. Problémy nastávají též při uchovávání a archivaci většího množství map. Při tvorbě mapy se neubráníme kompromisům. Například legendu musíme upravit tak, aby byla využitelná širokým okruhem uživatelů. Geografické informační systémy jsou z hlediska počtu znázorňovaných objektů a jevů omezeny pouze kapacitou digitálního média. Analýzy v geografickém informačním systému lze provádět velmi jednoduše a rychle. S rozvojem databázových systémů se stává archivace informací obsažených v geografickém informačním systému velmi účinnou a bezpečnou. Legendu si v geografickém informačním systému může každý uživatel upravit podle svého a nezávisle na ostatních uživatelích. V současné době se lidé žijící ve Vimperku stále více snaží přitáhnout do města a jeho okolí turisty. Na Šumavě se turistický ruch rozšiřuje již delší dobu, ale do Vimperka a jeho nejbližšího okolí zavítá ve srovnání s jinými oblastmi Šumavy stále velmi málo turistů. A přitom Vimperk jistě není turisticky nezajímavý. Turisté jsou jen o Vimperku a okolí, jeho památkách a přírodě, velmi málo informováni. V ročníkové práci se snažím proto podpořit současné vedení města Vimperk tvorbou geoinformačního systému města Vimperka, který je určen především turistům, ale využití by měl najít i ve státní správě a u místních obyvatel. 6

7 2. Cíle práce Snahou práce je vytvořit funkční geoinformační systém města Vimperka. Před tím, než jsem začal geoinformační systém vytvářet, jsem si položil několik otázek na které s pokusím vzápětí odpovědět: Pro koho bude navrhovaný geoinformační systém určený? Geoinformační systém bude určený hlavně turistům, v menší míře státní správě a místním obyvatelům. Co bude navrhovaný geoinformační systém umožňovat? Geoinformační systém bude poskytovat informace o památkách a službách a o území centra města Vimperka a bude napomáhat lepší orientaci ve městě. Jaká data bude geoniformační systém obsahovat? Geoinformační systém bude obsahovat zejména informace o obchodech, institucích, bankách, ubytovacích a stravovacích zařízeních, památkách, turistických trasách a cyklotrasách. Jak budou data uložena? Veškerá data budou uložena v databázi, která bude umožňovat přidávání nových dat, aktualizaci a mazání vložených dat, export a vizualizaci dat. Cílem práce bylo také vyhledat literaturu, která se zabývá geoinformačními systémy jak z teoretického, tak z praktického hlediska. 7

8 3. Literární rešerše Ucelené informace na téma geoinformační systém města se shání velmi těžko. Informace jsou velice kusé. Články, které se mi podařilo najít se často tématem zabývají pouze okrajově. Relativně dobře dostupné informace jsou zejména ve sbornících konference GIS ve veřejné správě. Několik článků jsem nalezl též v časopisem Geoinfo. Dalším zdrojem informací je internet. 3.1 GIS města a obce Budování GIS města Biberach am Riß komentuje Rovňák (http://www.pce.sk). Cílem projektu je vybudování topografie a inženýrských sítí vody a plynu. Informace o tvorbě městského informačního systému pro město Bardějov podává Hofierka, Repáň (1996). Bradáč (1998) popisuje modulární přístup k městskému GIS. Porovnáváním snímků z družice je možné porovnávat trendy dynamiky prostorové transformace města Olomouc (http://gis.vsb.cz). O metodice digitálního zpracování územního plánu obce pojednává Bradáč (2000). Zvěřina (2001) popisuje stávající a připravovaný obsah GIS města Kladno. Aplikování informačního systému MISYS na pražský region navrhuje Kniežová (2001). Důvody pro zpracování GIS města Plzně, jeho architekturu a hlavní směry rozvoje popisuje Štangl (2003). 3.2 GIS na úřadech O tvorbě GIS na Okresním úřadě ve Zlíně pojednává Jaroš (1994). Dále se zmiňuje o realizaci městského informačního systému ve Zlíně a Luhačovicích a o podpoře rozvoje cestovního ruchu. O tvorbě a vývoji GIS na Okresním úřadě v Táboře píše Příbramská, Mišík, Štěpánková (1999). O možnosti využití GIS ve státní správě a o jednotlivých etapách jeho budování píše Hanák (1994). Lebrová a Urban (1995) popisují tvorbu GIS na Obvodním úřadě Praha 4. Informace o informačním systému MISYS-PRAHA podávají Hoffmann a Kniežová (1997). Na popis vývoje informačního systému na Městském úřadě v Novém Jičíně se zaměřuje Kozelský, Kukolová, Fiedler (1998). Informují o využití prostředků GIS nejen pro práci úřadu, ale i dalších složek. Látal (2001) se zmiňuje o zpracování a tisku mapy Naučné stezky v prostředí ArcView. 8

9 3.3 GIS na webových stránkách Prezentací GIS na webu se zabývá Kamenický (2001). Binter (2000) se zabývá prezentací dat a map na webu a zejména jejich aktualizací a rychlým poskytováním uživatelům. Brandalík (2000) definuje požadavky na funkčnost GIS na webových stránkách a zabývá se architekturou a správou systému. 3.4 Manuály k použitému softwaru Zdroje, z kterých jsem čerpal při zpracovávání praktické části ročníkové práce jsou od firmy ESRI. Jsou to vlastně manuály k obsluze programu ArcGIS 8.3. Z knihy Using ArcMap (Minami 2000) jsem využil zejména kapitoly Creating maps, Symbolizing your data, Labeling maps with text and graphics, Working with tables a Working with rasters. Z knihy Using ArcCatalog (Vienneau 2001) jsme se nejvíce věnoval kapitole Working with shapefiles. Knihu Using ArcScan for ArcGIS (Sanchez 2002) jsem studoval proto, abych pochopil principy a metody automatické vektorizace v ArcGIS 8.3. K problematice geodatabází jsem studoval knihy Building a Geodatabase (MacDonald 2001) a Geodatabase Workbook (Booth, Shaner, MacDonald, Sanchez 2002). 9

10 4. Metodologie 4.1 Geografický informační systém Základní pojmy Objekty a jevy se v reálném světě vztahují k určitému místu v prostoru. Údaje o poloze v prostoru jsou dány souřadnicemi (zeměpisnými, prostorovými pravoúhlými, pravoúhlými rovinnými, polárními rovinnými nebo konstrukčními). Tyto údaje se nazývají prostorové informace. Pomocí prostorových informací můžeme popsat nejen to, kde daný objekt leží, ale i to, vedle jakého objektu leží. Snadno potom zjistíme, jak na sebe různé objekty a jevy působí nebo jak se navzájem ovlivňují. Když k prostorové informaci přidáme informace o objektu samotném, získáme geografickou informaci, které se také někdy říká geoinformace. Geografický informační systém (GIS) je organizovaný souhrn počítačové techniky, programového vybavení, geografických dat a zaměstnanců navržený tak, aby mohl efektivně získávat, ukládat, aktualizovat, analyzovat, přenášet a zobrazovat všechny druhy geograficky vztažených informací (http://www.arcdata.cz). Na GIS lze nahlížet z různých pohledů: GIS jako technologii můžeme chápat softwarové a hardwarové vybavení, tj. nutné prostředky pro vytvoření a provoz aplikace. GIS jako aplikace je projekt zpracovaný pomocí metod GIS. Předložená ročníková práce je chápána jako aplikace. GIS jako vědecká disciplína přispívá k rozvoji GIS novými poznatky Prostorová data v digitální podobě Množství digitálních dat je vždy omezené. Při převodu reálného světa do digitální podoby musí tedy zákonitě dojít k jeho zjednodušení. Reálný svět tedy nahradíme modelem reálného světa, který se skládá z takzvaných geoobjektů. Geoobjekt je prostorový reálný nebo imaginární objekt, který popisuje část prostoru na zemském povrchu. Od ostatních se podle Schejbala (2001) odlišuje svými parametry: geometrií (prostorovou polohou) topologií (polohovými vztahy k ostatním geoobjektům) atributy (charakteristiky) dynamikou (časovými změnami). 10

11 Geometrické parametry geoobjektů Reálný svět se nám jeví jako trojrozměrný. Proto se také u geometrie geoobjektů uvažuje ve třech dimenzích: bezrozměrné geoobjekty body v prostoru, které jsou souřadnicově umístěny, ale mají nulovou délku i plochu jednorozměrné geoobjekty linie, které mají definovanou délku, ale mají nulovou plochu dvojrozměrné geoobjekty polygony (nejjednodušším tvarem je trojúhelník) trojrozměrné geoobjekty tělesa s nenulovým objemem Negeometrické parametry geoobjektů Negeometrické parametry geoobjektů jsou ty vlastnosti, které nejsou založené na geometrické informaci o geoobjektech. Řadí se sem topologické, atributové a časové parametry. Topologické parametry Také u topologie geoobjektů uvažujeme ve třech rozměrech: bezrozměrné geoobjekty uzly (tvoří počáteční a koncové body hran) jednorozměrné geoobjekty hrany, řetězce (vznikají spojením hran v uzlech) dvojrozměrné geoobjekty polygony trojrozměrné geoobjekty tělesa. Mezi těmito prvky pak vznikají vztahy spojení, orientace, přilehlost a obsahování. Uzly jsou bez topologických vztahů. Řetězec vznikne spojením hran v uzlech. Orientace vyjadřuje směr hrany v řetězci. Dva polygony spolu mohou mít společnou hranu, jeden polygon potom k tomu druhému přiléhá. Polygon může obsahovat jiný polygon nebo bod. Atributové parametry Atributové parametry se vztahují ke geoobjektu na základě identifikátoru. Příslušná hodnota atributu potom platí pro jedno místo, pokud je geoobjektem bod, pro celou délku, v případě linie a pro celou plochu, když jde o plošné vyjádření objektu. 11

12 Časové parametry Velmi důležitým parametrem je časový parametr. V mnoha případech je klíčový pro správné užití dat. Udává se jako dodatek k některým atributovým parametrům. Geoobjektem je například penzion. Jeho geometrií jsou jeho zeměpisné souřadnice. Topologie značí polohu na okraji města vedle cesty do vedlejší vesnice. Atributy mohou být například cena za ubytování, telefonní číslo, ale i to jestli je součástí penzionu bazén. Dynamika vyjadřuje změnu telefonního čísla při přečíslování Reprezentace prostorových dat Existují dva základní přístupy, jak převést prostorová data do digitální podoby rastrový a vektorový Rastrová reprezentace V rastrovém modelu jsou data ukládána pomocí sítě pravidelně poskládaných velmi malých plošek (buněk), které neodpovídají svým tvarem objektům, jež zobrazují (http://gama.fsv.cvut.cz/~janaz). Buňky mohou být čtverce, trojúhelníky, šestiúhelníky (viz obr. č. 1). Nejjednodušší a nejpoužívanější je čtvercová síť. Obr. č. 1: Druhy pravidelné rastrové sítě Pramen: Popisné parametry se přiřazují ke každé buňce jediným parametrech, který odpovídá druhu objektu a který se nalézá na ploše dané buňky. Pokud se na ploše jedné buňky vyskytuje více druhů objektů, musí se stanovit přesná kritéria, jaký popisný parametr se buňce přiřadí. 12

13 Vektorová reprezentace Základním stavebním prvkem jsou geometrické prvky, které jsou uvedeny v odstavci Z těchto jednoduchých prvků se reprezentaci skládají složitější objekty. Špagetový model Jeden z nejjednodušších modelů. Každý objekt je definován jako soubor řetězců Souřadnic (viz obr. č. 2). Obr. č. 2: Špagetový vektorový model Pramen: V tomto modelu zcela chybí informace o vztazích mezi objekty, soubory řetězců nemají žádnou logickou strukturu. Model také ukládá každý polygon zvlášť a proto u polygonů, které mají společnou hraniční linii, dochází k zdvojování této linie. Díky své jednoduchosti je tento model používán v počítačové kartografii. 13

14 Topologický model Topologický model vyjadřuje spojení a vazby mezi objekty nezávisle na jejich souřadnicích (Kolář, 2003). Každá hrana začíná a končí v uzlu. Napojením hran za sebou v uzlech vznikají řetězce. Uzavřený řetězec tvoří polygon. Vazby jsou v topologickém modelu ukládány do topologických tabulek. Tyto tabulky slouží jako doplňkové k tabulkám se souřadnicemi jednotlivých bodů, které jsou vytvářeny stejně jako u špagetového modelu (viz obr. č. 3). Obr č. 3: Topologický vektorový model Pramen: Topologický datový model je výhodný zejména pro analýzu prostorových funkcí, které se mohou provádět bez počítání se souřadnicemi. Topologický model je také vhodný pro rychlé odhalování chyb ve vektorovém modelu (chyby například velmi často vznikají při vektorizaci), jako jsou například nežádoucí mezery mezi polygony. 14

15 4.1.4 Přístupy k datovým modelům K rastrové i vektorové reprezentaci, ale i k jejich kombinaci, lze přistupovat dvěma nejběžnějšími přístupy vrstvovým nebo objektovým přístupem Vrstvový přístup Vrstvový přístup vychází z navrhování a vytváření tematických a topografických vrstev a jejich skládáním nad sebe (viz obr. č. 4). Podmínkou pokládání jednotlivých vrstev nad sebe je jejich shodný souřadnicový systém, měřítko a identičnost zobrazovaného území (Schejbal, 2001). Obr. č. 4: Vrstvový přístup Pramen: Objektový přístup Objektový přístup je založen na principech objektově orientovaného programování. Jeho hlavní znaky jsou: každý objekt obsahuje geometrii, topologii, tématiku (atributy) a dále i chování (metody) 15

16 objekty je možné sdružovat do tříd objekt, objekt je pak instancí takovéto třídy je možné vytvářet hierarchické vztahy mezi objekty (rodič potomek) atributy a metody je možné dědit (linie -> komunikace -> silnice, železnice) (Břehovský, Jedlička). Pro navrhovaný geoinformační systém byl použit vrstvový přístup, zejména kvůli tomu, že jej upřednostňuje software, ve kterém byla ročníková práce zpracována. 16

17 4.2 Databáze K uložení objektů a jejich atributů používají moderní GIS databázové systémy. Veškeré informace jsou uloženy v databázi, což je sestava datových souborů tvořící významově jeden celek (Kolář, 2003). Datový soubor si můžeme představit jako množinu datových záznamů, který se skládá z jednotlivých datových polí, ve kterých jsou uloženy jednotlivé informace. Pro přístup k databázi byl vytvořen systém řízení báze dat (DataBase Management System DBMS). Je to soubor programů, který organizuje informace v databázi (http://www.geo.ed.ac.uk). Základní operace pro práci s databází jsou: vytvoření databáze vkládání dat do databáze aktualizace dat v databázi rušení dat v databázi výběr z databáze Databáze a DBMS dohromady tvoří databázový systém (viz obr. č. 5). Obr. č. 5: Databázový systém a komunikace s aplikacemi pomocí DBMS K tomu aby bylo vyhledávání a následné prezentování uložených objektů s atributy co nejrychlejší, je velmi důležité správně navrhnout databázový systém. Základní modely databázových systémů jsou: 17

18 4.2.1 Hierarchický model Hierarchický model organizuje data v jednoduché stromové struktuře (viz obr č. 6). Vrchol stromu se nazývá kořen a je vždy tvořen jedním prvkem. Všechny prvky kromě kořene mají právě jeden nadřazený prvek, který se nazývá rodič a libovolný počet nižších prvků (potomků), ovšem nemusí mít žádného potomka. Žádný podřízený prvek nemůže existovat bez nadřazeného prvku. Obr. č. 6: Hierarchický model databázového systému V hierarchickém modelu je možné snadno dosáhnout vztahu 1:1 (jeden rodič a jeden potomek) a 1:N (jeden rodič a více potomků). Vazbu M:N získáme pouze tak, že zkopírujeme pro všechny rodiče od 1 do M všechny potomky N. Nevýhodou hierarchického modelu je jeho nepružnost; je vhodný pouze pro aplikace se stabilní strukturou. Výhodou je možnost rychlého prohledávání stromové struktury Síťový model Podstatou síťového modelu je použití ukazatelů vyjadřujících vztahy mezi jednotlivými databázovými položkami. Vzhledem k tomu, že tyto ukazatele mohou být lineární i cyklické, lze poměrně snadno pomocí síťového modelu realizovat vztahy N:M, ovšem při větším množství dat začínají být vztahy velmi složité a nepřehledné. Výhodou síťového modelu je opět rychlé vyhledávání (nemusí se prohledávat celá databáze). Kromě složitosti je u síťového modelu nevýhodou složitá aktualizace. V mnoha případech musí autor aplikace znovu vytvořit celý databázový model. 18

19 4.2.3 Relační model Relační model je oproti předcházejícím modelům velmi jednoduchý, je to vlastně jen soubor vzájemně provázaných tabulek (viz obr. č. 7). Relace se mezi tabulkami vytvářejí pomocí shodných sloupců; samotné názvy sloupců nemusejí být totožné, stačí aby data ve společných sloupích měla stejný typ a doménu. Obr č. 7: Relační model databázového systému Obr č. 8: Řešení vztahu M:N v relačním modelu databázového systému 19

20 Data se v tabulkách vyhledávají pomocí názvu sloupce a podle identifikátoru, který je jedinečný pro každou řádku tabulky. Tento identifikátor se nazývá primární klíč. Největší výhodou relačního modelu je jednoduché vytváření relací mezi tabulkami (viz obr. č. 7 a 8). Pokud budeme chtít změnit strukturu databáze, stačí přidat nebo zrušit požadovaný sloupec. Pokud ale budeme chtít zrušit sloupec, pomocí něhož je vytvořena relace s jinou tabulkou, zrušíme i relaci mezi tabulkami. Velmi důležité je, že při provádění změn v relačním modelu nemusíme znovu vytvářet celou strukturu databáze (Salemi, 1993) Objektově orientovaný model Princip objektově orientovaného modelu popisuje Tuček (1998): Každá entita je modelována jako objekt s vlastní identitou. Tato identita se poskytuje objektově orientovaným databázovým systémem a je trvalá pro celý život objektu. Každý objekt je zapouzdřený, tedy chráněný oproti prostředí a má vlastní strukturu (atributy) a vlastní chování (metody). To umožňuje, že objekt je funkční nemusíme se více zajímat o jeho interní procedury, ale jen o jeho chování vůči okolí. Objekty komunikují mezi sebou pomocí zpráv. Pokud objekt dostane pochopitelnou zprávu, reaguje na ni plánovaným způsobem. Objekty se stejnými atributy a metodami jsou popsány jako třída objektů. Individuální objekt se nazývá příkladem instance této třídy. Třída objektů může být rozdělena na subtřídy specializací. Subtřídy dědí atributy a metody nadtřídy. Program ArcGIS, který jsem využil ke zpracování ročníkové práce využívá relační databázový model, ovšem program též obsahuje objektový datový typ BLOB. Tento typ modelu někteří autoři (Břehovský, Jedlička) označují jako objektově-relační. 20

21 4.3 Vektorizace Vektorizace je proces převodu digitálních rastrových dat na digitální vektorová data. Provádí se buď ručně nebo automaticky Ruční vektorizace Ruční vektorizaci můžeme rozdělit do následujících 4 skupin (Lamberts van Bueren in Janssen, Vossepoel, 1994): Slepá vektorizace Vektorizace se provádí na digitalizačním tabletu. Operátor používá myš k vložení počátečního a koncového bodu. Neexistuje zpětná vazba. Interaktivní vektorizace Stejný princip jako slepá vektorizace. Operátor může vložené body sledovat na monitoru počítače. Nevýhodou je, že operáor musí stále otáčet hlavu, při sledování digitalizačního tabletu a monitoru počítače. Skenování a manuální vektorizace Naskenovaná mapa je zobrazena ve vysokém rozlišení na monitoru. Vektorizace se provádí manuálně pomocí myši. Skenování a interaktivní vektorizace Nazývá se též poloautomatická vektorizace. Vektorizace probíhá automaticky, jen v problémových místech ji koriguje operátor Automatická vektorizace Tato vektorizace probíhá plně automaticky. Operátor ji koriguje pomocí úprav rastru před samotnou vektorizací a stanovením několika parametrů. Po provedení automatické vektorizace je většinou nutné opravit chyby ve výsledné vektorové vrstvě (Lamberts van Bueren in Janssen, Vossepoel, 1994). Než se pustíme do automatické vektorizace, je důležité zvážit, zda je rastrový podklad v dostatečné kvalitě. Kdyby v dostatečné kvalitě nebyl, úpravami před vektorizací a po ní bychom zabrali daleko více času, než kdybychom použili metodu skenování a interaktivní vektorizace. 21

22 4.4 Vstup atributových dat Velmi důležitou součástí tvorby GIS je vstup atributových dat. Břehovský, Jedlička člení vstupy atributových dat do následujících kategorií: Manuální vstup atributových dat Nejběžnější způsob zadávání atributových dat je manuálně, pomocí klávesnice. Atributy se navazují na prostorovou část pomocí primárního klíče, který je pro každý atribut jedinečný Skenování atributových dat a rozpoznávání textu Další možností je skenování textu obsahující žádané atributy a poté jeho automatizované rozpoznávání pomocí nějakého nástroje na rozpoznávání písma. Problémem této metody je její pouze částečná úspěšnost. Navozování atributů na prostorovou část probíhá stejným způsobem jako u manuálního vstupu dat Převod atributových dat z externích digitálních zdrojů Tato metoda je nejjednodušší z hlediska provedení, ale je velmi těžké žádaná data získat. Dalším problémem je napojení dat na prostorovou část. Pokud jsou k prostorovým datům již připojena atributová data, která mají shodný sloupec jako data importovaná, jde o velice jednoduchý převod. Pokud jsou však data rozdílná, musí se manuálně vytvořit primární klíč, podle kterého se atributová data k prostorovým připojí. 22

23 5. Geoinformační systém města Vimperka Cílem práce bylo vytvořit geoinformační systém Vimperka se zaměřením na turistiku. Nyní se pokusím popsat, jak jsem při tvorbě geoniformačního systému postupoval. 5.1 Zdroje dat Zdroje dat použitých při tvorbě geoinformačního systému jsem rozdělil na zdroje prostorových, atributových a obrazových dat Zdroje prostorových dat Od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) jsem získal základní mapy odvozené v měřítku 1: Jednalo se o listy Vimperk 2492, 2592 a Podkladem pro turistické značení byla mapa Klubu českých turistů Pošumaví Vimpersko 1: Podkladem pro cyklotrasy byla cyklomapa Klubu českých turistů Šumava Prachaticko 1: Zdrojem pro vycházkový okruh po památkách Vimperka byl popis trasy na oficiálních stránkách města a místní průzkum. Z podkladových map 1:5 000 jsem převzal všechny prostorové prvky kromě trigonometrických a nivelačních bodů, elektrického vedení a veškerých hranic Zdroje atributových dat Atributová data jsem získal místním průzkumem ve Vimperku. U vybraných obchodů v centru města jsem zjišťoval název obchodu, jméno odpovědného vedoucího, otvírací dobu, telefon, fax a webovou adresu. Čísla popisná a názvy ulic jsem získal z Plánu města Vimperka 1:2 000, kterou mi zapůjčil Městský úřad Vimperk. Na základě tohoto mapového podkladu a místního průzkumu jsem určoval také využití ploch. Dalším zdrojem byly webové stránky příslušných obchodů, ubytovacích či stravovacích zařízení, institucí nebo památkových objektů. Informace o památkách jsem dále čerpal z knihy Vimperk, město pod Boubínem (John 1979) Zdroje obrazových dat Fotografie použité při prezentaci památkových objektů jsem nafotil fotoaparátem Practica MTL 3 na filmy Kodak Gold s citlivostlí 200 ISO. 23

24 5.2 Použitý software Pro zpracování geoinformačního systému jsem zvolil software firmy ESRI ArcGIS 8.3, jenž obsahuje mnoho programů a rozšíření. Pro svou práci jsem nejvíce využil programy ArcMap a ArcCatalog. K vektorizaci jsem využil rozšíření ArcScan. Pro úpravu obrázků a fotografií jsem použil Adobe Photoshop 7.0. Webové prezentace jsem vytvářel v HTML editoru 1st Page 2000 od firmy Evrsoft. 5.3 Postup zpracování Zpracování prostorových dat Mapové podklady jsem od ČÚZK získal již v digitální rastrové podobě. Každý mapový list byl reprezentován dvěmi soubory s příponami TIFF a TFW. Soubor s příponou TIFF obsahoval vlastní mapový list v rastrové podobě; soubor TFW obsahoval informace o umístění rastru do souřadného systému. Všechny mapové listy 1:5 000 byly umístěny v souřadném systému JTSK. Po vložení do programu ArcMap je již nebylo nutné georeferencovat; byly připraveny k vektorizaci Vektorizace Když jsem měl rastry načtené v ArcMapu, mohl jsem začít s vektorizací. Vzhledem k tomu, že jsem od ČÚZK získal kvalitní rastrové podklady, zvolil jsem metodu automatické vektorizace. Nejprve jsem si v ArcCatalogu vytvořil liniový shapefile v souřadném systému JTSK (ten jsem vybral z předdefinovaných souřadných systémů Select predefined coordinate system -> Projected Coordinate Systems -> National Grids -> S-JTSK Krovak EastNorth.prj). Vytvořený shapefile a rastrový podklad jsem zobrazil v ArcMapu pomocí funkce Add Da a. t Rastr je nutné před samotnou vektorizací upravit tak, aby nabýval pouze dvou hodnot. To jsem provedl v Layer Properties rastru v záložce Symbology, kde jsem zvolil Categories a Unique Values. Abych mohl používat rozšíření ArcScan, musel jsem ho aktivovat v hlavním menu Tools -> Extensions. Dále jsem pracoval s nástrojem Editor. V něm jsem spustil editaci pomocí příkazu Start Editing. Potom jsem nastavil ve Vectorization Settings hodnoty Intersection Solution (Geometrical), Compression Tolerance (0.1), Smoothing Weight (4) a Gap Closure Tolerance (11). Z rastru jsem musel ještě odstranit grafiku, kterou jsem nechtěl vektorizovat (to jsem provedl pomocí příkazu 24

25 Start Raster Cleanup a nástrojů Raster Painting Toolbar). Byly to zejména popisy částí města, místních částí, mapové značky atd. Po provedení těchto úprav jsem mohl začít se samotnou vektorizací. Příkazem Show Preview jsem zobrazil vektorovou vrstvu a upravil poslední nejasnosti v rastrové vrstvě, které program vyznačuje modrým obarvením rastru v místě konfliktu. Příkazem Generate Features jsem vytvořil vektorovou vrstvu a uložil jí do vytvořené liniové vrstvy pomocí Save Edits v Editoru. Potom jsem musel liniový shapefile převést na polygonový. Liniovou vrstvu jsem exportoval do geodatabáze, kterou jsem vytvořil v ArcCatalogu (File -> New -> Personal Geodatabase). Při exportu bylo ještě nutné vytvořit Feature Dataset, do kterého jsem poté exportovanou vrstvu vložil. Polygony lze vytvořit v již zmíněném Feature Datasetu pomocí příkazu File > New > Polygon Feature Class From Lines Zpracování atributových dat Vzhledem k tomu, že jsem většinu atributových dat získal místním průzkumem, rozhodl jsem se pro manuální vstup atributových dat. Jako primární klíč jsem zvolil sloupec OBJECTID, který se automaticky generuje při vytvoření polygonu. U budov jsem na základě Plánu města Vimperk vkládal adresu a číslo popisné Tvorba databáze V páté kapitole jsem popisoval základní modely databází a jejich výhody. V softwaru ArcGIS 8.3 je k ukládání dat možné použít personální geodatabázi, do které je možné vložit jak prostorová vektorová data, tak data atributová. V rámci ročníkové práce jsem vybudoval geodatabázi, která obsahuje všechna data potřebná pro výstupy, kromě webových prezentací a doprovodných fotografií. Všechny vrstvy jsou uložené ve Feature Datasetu Vimperk a mají shodný souřadný systém JTSK. Jak lze geodatabázi vytvořit, jak se do ní vkládají shapefile a jak se v geodatabázi vytváří polygony jsem již popsal v kapitole Dále jsem v geodatabázi vytvořil vztahy (Relationship Class) mezi vrstvami památky, obchody, turistika a využití ploch, které jsou popsány v kapitole Pro zpřehlednění informací na mapě jsem v geodatabázi vytvořil popis jednotlivých vrstev (Annotation). Ty se vytvářejí v ArcMapu příkazem Label Features a následujícím příkazem Convert Labels to Annotation. Popisy je poté možno ještě upravit nástrojem Edit Annotation. 25

26 5.3.4 Tématická náplň Možnosti prezentace dat z geodatabáze jsem charakterizoval čtyřmi výstupy. První tři výstupy jsou zaměřeny turismus. Poslední výstup je pak uveden spíše jako příklad pro možné další využití Památky a parky Vimperk má jistě mnoho památek, které stojí za zhlédnutí. To si uvědomilo i současné vedení města a začalo podnikat první kroky pro popularizaci památek ve Vimperku. Chci v tomto úsilí městu pomoci, a proto jsem první výstup nazval Památky a parky (viz obr. č. 9). Na základě Plánu města Vimperk jsem vyčlenil památkové objekty a parky. K památkám jsem připojil jejich popis. Výstup obsahuje i popis ulic. Dále jsem připojil fotografii objektu a informace o objektu (toto jsem provedl pomocí příkazu Add Hyperlink). Fotografie a informace jsou zpracovány v HTML kódu. Obr. č. 9: Památky a parky 26

Počítačová grafika, prezentace informací, zpracování obrazu na počítači

Počítačová grafika, prezentace informací, zpracování obrazu na počítači Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Počítačová grafika, prezentace informací, zpracování obrazu na počítači Bakalářská práce Autor: Ivana

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky DIPLOMOVÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Plzeň, 2006 Jan Jedlinský Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Diplomová

Více

Využití volně dostupných (geo)dat pro tvorbu tematických map České republiky

Využití volně dostupných (geo)dat pro tvorbu tematických map České republiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Využití volně dostupných (geo)dat pro tvorbu tematických map České republiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Monika KORBELOVÁ Olomouc, 2010

Více

Publikace Socioekonomického atlasu Ostravy na webu

Publikace Socioekonomického atlasu Ostravy na webu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta institut geoinformatiky Publikace Socioekonomického atlasu Ostravy na webu bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Ivo Šajer

Více

Geografické Informační Systémy (GIS) Studijní opora

Geografické Informační Systémy (GIS) Studijní opora Geografické Informační Systémy (GIS) Studijní opora Ing. Martin Hrubý, Ph.D. září 2006 Tento učební text vznikl za podpory projektu "Zvýšení konkurenceschopnosti IT odborníků absolventů pro Evropský trh

Více

ú v o d Petr Seidl 2 ArcIMS - a co dál? 3 Rozhovor s Berniem Szukalskim, ESRI

ú v o d Petr Seidl 2 ArcIMS - a co dál? 3 Rozhovor s Berniem Szukalskim, ESRI o b s a h ú v o d Petr Seidl 2 t é m a ArcIMS - a co dál? 3 Rozhovor s Berniem Szukalskim, ESRI Nasazení ArcIMS na Magistrátu města Ostravy 5 Ing. Zdeněk Procner, Magistrát města Ostravy Co je architektura

Více

HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ

HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Lukáš PAVELEC HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ KRAJE V PROSTŘEDÍ ARCGIS Diplomová práce Vedoucí

Více

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS 1 20 08 o b s a h úvod INSPIRE 2 téma INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe Evropská infrastruktura prostorových

Více

Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner

Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner 2/2015 Časopis pro uživatele softwaru Esri a ENVI Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner Konference GIS Esri v ČR 4. a 5. listopadu 2015 Nejvyšší

Více

ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2007 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz,

ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2007 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz, ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2007 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz, http://www.arcdata.cz Tato publikace neprošla jazykovou ani odbornou korekturou.

Více

LIBERECKÝ KRAJ POD LUPOU THE LIBEREC REGION UNDER THE ZOOM

LIBERECKÝ KRAJ POD LUPOU THE LIBEREC REGION UNDER THE ZOOM Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: geografie Studijní program: 2. stupeň ZŠ Kombinace: matematika - zeměpis LIBERECKÝ KRAJ POD LUPOU THE LIBEREC REGION UNDER THE ZOOM Diplomová

Více

Struktura kartografie

Struktura kartografie Struktura kartografie V této kapitole je popsáno několik možných členění kartografie. Je uvedena stručná charakteristika těchto členění, jejich disciplíny a popis těchto odvětví. Jako téměř u všech vědních

Více

TVORBA NADSTAVEB ARCGIS PRO POŘIZOVÁNÍ A AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

TVORBA NADSTAVEB ARCGIS PRO POŘIZOVÁNÍ A AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Lukáš PAVELEC TVORBA NADSTAVEB ARCGIS PRO POŘIZOVÁNÍ A AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS POČÍTAČOVÁ

Více

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie...

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie... Publikace byla financována z projektu CZ.1.07.2.2.00/07.0053 Inovace geograficky orientovaných studijních oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce (řešitel T. Oršulák). Autoři tímto

Více

STANOVENÍ HODNOT ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

STANOVENÍ HODNOT ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Terezie VANČUROVÁ STANOVENÍ HODNOT ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Jaroslav BURIAN, Ph. D. Olomouc

Více

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa 20 204 o b s a h ú v o d Ing. Petr Seidl, CSc 2 1 t é m a Geo-portál budování národní infrastruktury prostorových dat 3 Ing.

Více

ATLAS CHKO OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA FYZICKÉ GEOGRAFIE A GEOEKOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ATLAS CHKO OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA FYZICKÉ GEOGRAFIE A GEOEKOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA FYZICKÉ GEOGRAFIE A GEOEKOLOGIE ATLAS CHKO PÁLAVA CHKO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: JAN MIKLÍN VEDOUCÍ PRÁCE: ING. RADEK DUŠEK, PH.D. 2008

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Využití mapových služeb v aplikacích pro iphone Autor BP: Vít Bareš Vedoucí BP: Mgr. Peter Buchlák 2014 Praha PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2014 Bc. Jan MAZANIK ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁMEK

Více

7. studentská konference. Sborník

7. studentská konference. Sborník 7. studentská konference Sborník ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2011 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz, http://www.arcdata.cz Tato publikace neprošla

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Souborné mapové dílo o české krajině. informace pro uživatele software ESRI

Souborné mapové dílo o české krajině. informace pro uživatele software ESRI Souborné mapové dílo o české krajině informace pro uživatele software ESRI 2 20 10 o b s a h úvod Když se řekne deset 2 téma Souborné mapové dílo o české krajině 3 Prostorové analýzy pravěkého pohřebiště

Více

Úvod do geografických informačních systémů

Úvod do geografických informačních systémů Vsoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut ekonomik a sstémů řízení oddělení GIS Program celoživotního vzdělávání Geoinformatika a geoinformační technologie Úvod

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

informace pro uživatele software Esri

informace pro uživatele software Esri informace pro uživatele software Esri Business Intelligence a GIS Sdílení geodat 2 20 11 GIS pro město Námi dodávané aplikace zajišťují vše potřebné pro účelné využití geografických dat v důležitých agendách

Více

Využití geoinformačních technologií pro hodnocení krajiny přeshraniční oblasti Česko-Saské Švýcarsko

Využití geoinformačních technologií pro hodnocení krajiny přeshraniční oblasti Česko-Saské Švýcarsko Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Využití geoinformačních technologií pro hodnocení krajiny přeshraniční oblasti Česko-Saské Švýcarsko JITK A ELZN ICO VÁ

Více

SERVEROVÁ APLIKACE PRO AUTOMATICKOU TVORBU WEBOVÉ MAPY TEPLOTY VZDUCHU Z AKTUÁLNÍCH DAT NA INTERNETU

SERVEROVÁ APLIKACE PRO AUTOMATICKOU TVORBU WEBOVÉ MAPY TEPLOTY VZDUCHU Z AKTUÁLNÍCH DAT NA INTERNETU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Ondřej RŮŽIČKA SERVEROVÁ APLIKACE PRO AUTOMATICKOU TVORBU WEBOVÉ MAPY TEPLOTY VZDUCHU Z AKTUÁLNÍCH DAT NA INTERNETU Bakalářská

Více

19. konference. Informační bulletin. Vážení účastníci,

19. konference. Informační bulletin. Vážení účastníci, 19. konference Informační bulletin Vážení účastníci, je mou milou povinností Vás srdečně přivítat na tradiční konferenci GIS ESRI v České republice, kterou pro naše uživatele a zájemce o GIS Esri pořádáme

Více