František David Krch, Hana Drábková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "František David Krch, Hana Drábková"

Transkript

1 Současné změny životního stylu a duševní zdraví české mládeže František David Krch, Hana Drábková

2 František David Krch, Hana Drábková Published in March 1999 by: OPEN SOCIETY INSTITUTE CENTER FOR PUBLISHING DEVELOPMENT ELECTRONIC PUBLISHING PROGRAM Open Society Institute Center for Publishing Development Electronic Publishing Program Október 6. u. 12 H-1051 Budapest Hungary This work was prepared under financial support from the Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation. Research Support Scheme Bartolomějská Praha 1 Czech Republic The digitization of this report was supported by the Electronic Publishing Development Program and the Higher Education Support Program of the Open Society Institute Budapest. Digitization & conversion to PDF by: Virtus Libínská Praha 5 Czech Republic The information published in this work is the sole responsibility of the author and should not be construed as representing the views of the Open Society Institute. The Open Society Institute takes no responsibility for the accuracy and correctness of the content of this work. Any comments related to the contents of this work should be directed to the author. All rights reserved. No part of this work may be reproduced, in any form or by any means without permission in writing from the author.

3 Contents Úvod Vztah ke společnosti - sociální postoje Vztah k vlastní osobě Vztah k hodnotám Volný čas Rodinné, přátelské a partnerské vztahy Tělesné charakteristiky, vztah ke svému tělu Výživa, jídelní postoje a zvyklosti Zdravotní a psychické problémy Poruchy příjmu potravy Kouření cigaret a alkohol - postoje, konzumace Jiné psychoaktivní látky - postoje, konzumace...45 Závěr...48 Literatura...50

4

5 1 Úvod Úvod V rámci současných sociálních, ekonomických, technických a politických změn získává obzvláštní význam životní styl, jako individuální a kolektivní výraz podobnosti a odlišnosti v sociálním chování (Bourdieu 1984, Giddens 1991). Životní styl představuje vzor sociálních praktik, které skýtají hmotný předobraz osobní identity (Giddens, 1991). Tyto praktiky zahrnují styl oblékání, stravování, práce, trávení volného času a jsou relativně otevřené změnám v pokročilých společnostech, kde se lidé rychleji adaptují na nové podmínky a zájmy. Ve vyspělé společnosti charakterizované vysokou mírou osobního rozhodování mohou hrát životní styly rozhodující roli při určování zdravotního stavu a předpokládané délky života. Toto rozhodování však není jednoduché, protože v současné společnosti jsou jedinci konfrontováni s rozmanitými možnostmi výběru a současně jsou stále ve své volbě určováni reálnými životními možnostmi. Životní styl je založen na souhře voleb a možností, s výběrem jako nejdůležitější proměnnou. Rozhodnutí o kouření, pití alkoholu a tělesném cvičení záleží především na jedinci, i když společenské normy, socioekonomické zdroje a skupinové tlaky jsou velmi důležité. Zdraví se stává předností - něčím, co vytváří jedinec. Ve vznikající postmoderní společnosti zažívají tradiční autority včetně medicíny úpadek postavení a lidé jsou více ponecháni svému osobnímu rozhodnutí o způsobu zdravotní péče. K destabilizaci životního stylu přispívá větší flexibilita života a myšlení v moderních společnostech, kde je tato destabilizace vnímána spíše pozitivně. Jako vývoj přinášející pocit, že každý ve společnosti má možnost a měl by vylepšovat" svůj životní styl bez ohledu na věk a sociální původ. Podle Bourdieuea (1984) tento vývoj spočívá v expanzi a legitimizaci životního stylu vyšší střední třídy a jeho hlavní důraz je především v péči o tělo. Jak vysvětluje Shilling (1993), v podmínkách moderní společnosti se tělo stává zvýšeně důležitým pro pocit sebe sama, který je přetvářen volbami životních stylů. Někteří lidé však mají větší možnosti a zdroje k naplnění svých rozhodnutí a výběru, pokud jde o realizaci svých zájmů, přání i uspokojení potřeb. Možnost tak omezuje výběr životního stylu. Samotný výběr je však determinován i minulou zkušeností a úrovní realizace individua v určitých sociálních a ekonomických podmínkách. Bourdieu uvádí, že nezávislost nepřichází bez sociálních podmínek nezávislosti. Různé společenské vrstvy preferují různé cesty ke zdraví s ohledem na kvalitu, rozsah a odlišnost zdravých životních stylů. Ekonomicky méně rozvinuté země mají jednak menší (odlišné) možnosti k realizaci určitého životního stylu, jednak jejich konzum může sledovat uspokojení odlišných aktuálních potřeb a vyplývat z odlišné sebepercepce a sociální zkušenosti. V případě rychlých sociálních změn tak může dojít k větší diverzifikaci životního stylu u různých vrstev obyvatelstva s ohledem na věk, vzdělání a ekonomickou situaci než je tomu běžné ve stabilních moderních společnostech. Přijetí a ztotožnění se s určitým životním stylem může být v tomto rozporuplném sociálním kontextu vyhrocenější a spojené s odlišnými atributy. Individuální výběr může být často jen deklarativní (výběr neodpovídá podmínkám, ale ani skutečné vzory chování neodpovídají výběru), nebo může nabývat extrémních poloh (potřeba zdůraznit odlišnost, přiblížit se nereálnému standardu, bránit se apod.). Pro transformující se tzv. postkomunistické země je příznačná nesouměrnost probíhajících politických, sociálních, kulturních a ekonomických změn, kdy výběr, určovaný kulturními vzory, informacemi a nabídkou trhu, nemusí odpovídat životním možnostem limitovaným ekonomickou situací a dosavadní životní zkušeností velké části obyvatelstva, která se nemusí stačit těmto změnám adaptovat. Výsledkem může být zpochybnění tohoto výběru ( to není pro nás ), pocit ohrožení a odpor ke změně glorifikující uzavřenost společenství a tradiční hodnoty. Samotná otázka výběru, který může být v tomto kontextu nejistý, a tedy ohrožující, může být zpochybňována ve prospěch zdůraznění významu podmínek. Tento přístup navíc koresponduje s tradičními postoji a dominující zkušeností většiny obyvatelstva v posledních desetiletích, kdy možnost osobní volby byla nejenom potlačována, ale i zpochybňována. Větší důraz na osobní výběr při volbě životního stylu, vyšší úroveň prokazované spoluúčasti (volný čas, racionální výživa, alkohol, kouření...) proto pokládáme za dobrý ukazatel pozitivní adaptace standardům moderní společnosti nebo tak často zmiňované tzv. westernalizace.

6 2 Úvod Rychlost kulturních a sociálních změn v České Republice pravděpodobně výrazněji než v tzv. západních zemích předstihuje přirozený generační posun v řadě zásadních životních postojů, generačních zkušeností a návyků, které limitují životní možnosti a výběr. Dosavadní sociální hodnoty a standardy jsou často netrpělivě odmítány a pro nové ještě chybí nejenom podmínky, ale zejména pak odpovídající, diferencované a přístupné vzory s jasnější strukturou. Výsledkem může být zdání, že všechno je možné" (případně, že nic není možné) nebo netrpělivá snaha rychle se přiblížit novému životnímu stylu, zaměřená především na některé jeho vnější a snadno dostupné znaky. V určitém období a u určitých populačních skupin tak může nabývat nebezpečných variant (například rychle se zvyšující incidence toxikománie nebo poruchy příjmu potravy). K identifikaci s nevhodnými vzory postojů a chování může přispívat i destabilizace stávajících norem a hodnot a s tím spojený stres a nejistota promítající se do osobního, rodinného i sociálního života. Tato překotná westernalizace může mít nejen řadu sociálně patologických konotací, ale zejména pak může snižovat význam nezbytnosti orientace na pozitivní znaky moderní, demokratické a otevřené společnosti. Dospívání je tradičně vnímáno jako období formování vlastní identity v kontextu existující sociální reality. Tyto procesy vymezování a definování vlastního Já", změny životní orientace, aktualizace nových potřeb a adaptace na každodenní život dospívajících mohou být analyzovány na různých úrovních, různým způsobem a v různém kontextu. Strukturu studie a výzkumné nástroje jsme se snažili zvolit tak, aby komplexně postihovaly danou problémovou oblast a umožňovaly její diferencovaný popis. Vzorek a metoda Česká Republika má 10,5 milionů obyvatel, z nichž je obyvatel, tj. 7,9% ve věku od 14 do 19 let. Podle údajů Českého stat. úřadu je v Praze ( ) dospívajících ve věku let, tj. 8 % celkové populace, v okresu České Budějovice ( ) je v tomto věku osob, tj. 8,2%. Tato věková proporce se přirozeně může měnit. V daném případě odráží určitou nerovnoměrnost populačního vývoje v Česko-slovensku, zejména období baby-boomu v letech 1973 až Na skladbě sledovaného vzorku se projevilo i prodloužení povinné školní docházky na devět let, které proběhlo v roce Z tohoto důvodu jsou ve sledovaném vzorku proporčně méně zastoupeni studenti prvních ročníků, tj. v nejnižším věkovém pásmu z rozmezí mezi 15 a 19 lety. Životní styl české mládeže, její postoje a chování jsme sledovali za pomoci dotazníku administrovaného na pražských a budějovických gymnáziích, středních a učňovských školách. Celkem bylo distribuováno 1296 dotazníků. Po vyloučení 43 nevalidních nebo neúplných dotazníků jsme získali 1253 dotazníků (návratnost 96,7 %), které byly zpracovány. V proporci k počtu obyvatel České Republiky jsme získali údaje od 0,15% všech dospívajících v tomto věku. České Budějovice byly vybrány jako reprezentant poměrně sociálně stabilní mimopražské a venkovské populace s agrikultur. tradicí a poměrně malou migrací. Velkoměstská populace bývá oproti venkovské často pokládána za přístupnější (otevřenější) vnějším vlivům a změnám, ale současně i za ohroženější z hlediska výskytu možných sociálně patologických jevů. Předpokládali jsme, že ve školách v Českých Budějovicích studují žáci především z jihočeského regionu. Poměr škol v Praze a Budějovicích byl zvolen 2 : respondentů (67%) bylo z Prahy, 414 (33%) z Budějovic. Při výběru respondentů jsme se snažili dodržet reálnou proporci návštěvnosti jednotlivých typů škol. Typ školy (druh studia) jsme považovali za jednu z možných společensko-ekonomických proměnných odrážejících životní podmínky (vzdělanost, sociální prestiž, rodinné zázemí, kupní síla apod.) dospívajících. Základních poměr při výběru škol (gymnázia, SŠ, OUŠ) byl zvolen 1 : 2 : 2. Školy byly vybrány ze seznamu škol počítačem na základě náhodného výběru čísel. V Praze bylo vybráno jedno státní a jedno soukromé gymnázium, SŠ chemická, stavební, zdravotní a obchodní akademie, SOU elektrotechnická, zpracování masa a potravin, strojírenské a zdravotní. V Budějovicích bylo vybráno státní gymnázium, SŠ zemědělská a ISŠ technická, SOU stavební a Středisko prakt. vyučování - obor kadeřnictví. Poměr respondentů studujících na jednotlivých typech škol (22,3% respondentů studovalo na gymnáziu, 34,2% na SŠ a 43,5 na SOU) zhruba

7 3 Úvod odpovídal poměru studujících na gymnáziích, SŠ a SOU v Praze (24,3% : 42 % : 33,7%) a v Budějovicích (22,4% : 33,9% : 43,7%) v roce 1996 (údaje Státní statistický úřad). Sledovaný vzorek byl poměrně vyvážený pokud jde o pohlaví respondentů. Zpracovali jsme data od 614 mužů (49% respondentů) a 639 žen (51%). Průměrný věk sledovaného souboru byl 16,4 roku v intervalu let respondentů bylo svobodných, jeden chlapec byl ženatý, jedna dívka vdaná, jeden chlapec rozvedený. 26 respondentů (2.1%) žilo s partnerem. Více než 90% respondentů žilo společně se svými rodiči (častěji v Praze, než v Budějovicích), 3.3% na koleji a téměř 2% s přítelem (spolužákem) v bytě. 936 respondentů (76,5%) uvedlo že je bez vyznání, římskokatolické vyznání uvedlo 16,1%, evangelické 1,6%, 0,3% židovské, 0,7% buddhistické, zbytek jiné vyznání. Pokud jde o vyznání, nebyl mezi chlapci a dívkami, ani jednotlivými typy škol zjištěn statisticky významný rozdíl. V Budějovicích bylo statisticky významně více katolíků a v Praze naopak více respondentů bez vyznání. Tab. č. 1 - Základní charakteristiky sledovaného souboru Gymnázium S.Š SOU Celkem Praha N N N N muži ženy celkem České Budějovice Muži ženy celkem Dotazníky byly administrovány vyškolenými tazateli (studenty) v průběhu září až října Všechny vybrané školy byly nejprve telefonicky kontaktovány a potom navštíveny tazatelem, který předal vedení školy vysvětlují dopis a domluvil si plán výzkumu. Dvě vybrané pražské učňovské školy již neexistovaly a v jedné z dalších nesouhlasilo vedení školy s realizací výzkumu. Byl proto udělán náhradní výběr, stejně tak jako v případě jedné SŠ, kde bylo málo žáků. V každém ročníku byla náhodně vybrána jedna třída, na několika školách však chyběly první ročníky nebo byla jen jedna třída. Na čtyřech středních a učňovských školách byly dotazníky administrovány ve dvou třídách v ročníku pro malý počet žáků ve třídě. Dotazníky byly administrovány hromadně v rámci jedné školní hodiny. Všechny vyplněné dotazníky byly bezprostředně kontrolovány tazateli a ještě znovu v průběhu prvního uložení dat. Další kontrola dat proběhla v rámci jejich druhého (kontrolního) uložení a analýzy dat (1997). Jako neúplné dotazníky byly vyloučeny ty, kde chyběly základní údaje o respondentovi (věk, pohlaví, výška, váha) nebo nebylo vyplněno souvisle několik stran dotazníku. Vyřazeny byly i dotazníky s větším počtem zjevně nesmyslných odpovědí. Administrovaný dotazník (viz. příloha č. 1) obsahoval následující metody: Social Life Feeling Scales (Schuessler Scales - zkrácená verze), Self-Esteem Scale (Rosenberg - 10 položková verze), Eating Attitudes Test (EAT-26), California F-Scales (Autoritarian Personality, Formula 45/40), Cage- Scale (WHO), EBSS-Scale (Weight control), General Health Questionnaire (GHQ 28) a otázky zaměřené na základní sociodemografické proměnné. Dále byl doplněn o položky týkající se výběru jídel, hodnotové orientace, volného času, konzumace návykových látek, postojů k drogám, sexuálního a rodinného život. Celkem obsahoval 200 položek, kdy respondent volil mezi dvěma a více alternativami. Poslední položka byla zaměřena na zhodnocení výzkumu a dotazníku.

8 4 Úvod Ze 66 položek Social Life Scale bylo zařazeno 12 položek (odpověď typu souhlasí x nesouhlasí) zaměřených na míru vnitřně vnímané (očekávané) závislosti na okolí a spol. událostech, 8 položek zaměřených na důvěru (nedůvěru) k okolí, 7 na politickou participaci (nakolik hodnotí potřebnou a účinnou participaci na polit. životě), 8 na spokojenost se současnými životními podmínkami ("optimismus"), 12 položek zaměřených na předpověď jak se může dále vyvíjet kvalita života dotazovaného, 5 položek zaměřených na to, jak hodnotí své osobní možnosti dosáhnout ekonomického bohatství. S ohledem na věk respondentů a časové možnosti byly vyřazeny škály zaměřené na spokojenost se zaměstnáním a politickou deziluzi (celkem 16 položek ze 66). California F-Scale (Adorno a kol., 1950) je stále často užívanou validní metodou (Meleon, 1993) zaměřenou na autoritativní tendence a konzervatismus. 29 různých tvrzení (položek) je hodnoceno na šestibodové škále (silně souhlasí - 7 až silně nesouhlasí - 1). Kromě celkového F skóru lze ještě diferencovat výsledky do devíti dílčích škál (konzervatismus, submisivita vůči autoritám, agresivita a opovržení ve vztahu k menšinám, cizincům a zvláštnostem, pověrčivost apod.). Jejich vnitřní konzistence však není příliš vysoká (Hartmann, 1977). 10 položková Rosenbergova Self-Esteem Scale (1965) je často užívaným nástrojem hodnocení obecné úrovně sebevědomí umožňující postihnout jak pozitivní (5 položek), tak negativní (5 položek) sebehodnocení (sebekoncepci) respondentů, kteří na čtyřbodové škále hodnotí nakolik mají k sobě kladný postoj nebo výhrady. Gardnerův Test jídelních postojů (EAT-26) obsahuje 26 položek citlivých na aktuální jídelní postoje a chování ve směru dodržování redukčních diet nebo naopak pocitu ztráty kontroly (bulimie) a kontroly jídelního chování (orální kontrola). Celkový skór ukazuje na narušené jídelní postoje ve směru poruch příjmu potravy. EBSS-Scale (Rathner, 1992) obsahuje 7 sedmibodových škál (nikdy až více než jednou denně) zaměřených na záchvaty přejídání a na nepřiměřenou kontrolu tělesné hmotnosti v posledních třech měsících (držení diet, cvičení, léky na zhubnutí, úmyslné zvracení, projímadla a diuretika užívaná jen ke kontrole tělesné hmotnosti). Goldbergův (Goldberg & Hillier, 1979) Dotazník obecného zdraví (GHG-28) představuje zkrácenou verzi GHQ-60, která je často užívána v populačních studiích. Tvoří ji čtyři škály zaměřené na somatické symptomy, úzkostnost a nespavost, sociální dysfunkci a známky deprese. Podobně populární screeningovou metodou je i CAGE dotazník (Ewing, 1984) sloužící k posouzení závislosti na alkoholu, respektive subjektivně pociťované problémy s jeho užíváním, který obsahuje jen 4 položky. U uvedených metod (nebyly standardizovány pro naši populaci) byl proveden jejich dvojitý překlad, který byl ještě prověřen v předvýzkumu. V případě GHQ 28 jsme využili překladu Psychiatrického centra Praha (Škoda, 1994) K testování rozdílu mezi skupinami respondentů bylo užito párového testu a Pearsonova chí kvadrát testu (hladiny významnosti.01,.05). Vzhledem k rozdílnému zastoupení mužů a žen u některých sledovaných skupin (Praha x ČB, typ školy) byly výsledky testovány vždy s ohledem na pohlaví respondentů. Výsledky Vzhledem k velkému množství dat, jejichž mechanická interpretace může být zavádějící a pro přehlednost zprávy jsou uvedeny jen základní a statisticky významné výsledky nejlépe charakterizující sledovaný soubor dospívajících. Celkové N je 1253 osob, 614 mužů a 639 dívek. Výsledky jsou hodnoceny s ohledem na pohlaví, místo bydliště a typ studia respondentů. Aby nedošlo ke zkreslení výsledků s ohledem na různé zastoupení mužů a žen v Praze, Budějovicích a na různých typech škol, je toto kritérium při prezentaci některých výsledků (je-li významný rozdíl mezi muži a ženami) zohledněno. Muži a ženy se nelišili ve svém průměrné věku. Pražští studenti (muži i ženy) byli však v průměru starší (16.4; 16.2 roku) než studenti v Českých Budějovicích a studenti gymnázia (jen muži) byli mladší než studenti SŠ a SOU.

9 5 1. Vztah ke společnosti - sociální postoje 1. Vztah ke společnosti - sociální postoje Autoritářské tendence a konzervatismus bývají považovány za významný indikátor prodemokratických změn společnosti, ke kterým se od r hlásí i Česká republika. I když je otázkou nakolik se tyto postoje promítají do skutečného života společnosti, jsou výrazem společenské a politické tradice posledních desetiletí (uzavřenost nebo otevřenost vnějším vlivům, rigidita nebo diferencovanost postojů apod.) a mnohem lépe než oficiální proklamace nebo odpovědi na přímou otázku ukazují skutečnou připravenost společnosti demokratickým změnám na občanské úrovni. Protože současné změny v postkomunistických zemích jsou na politické rovině spojovány s prodemokratickými změnami ve společnosti, rozhodli jsme se zařadit do test. baterie California F- scale (Form 45/40), která je navíc často užívanou komparativní metodou u kulturních studií nebo studií zabývajících se sociální stratifikací. Úroveň autoritářství u studentů bývá uváděna nižší než u ostatní populace. Jako autoritářské mohou být nazývány skupiny, které mají F skór vyšší než 4,5 (skupiny, které podporují antidemokratické a profašistické tendence). U obecná populace v západní Evropě a USA bývá uváděn F skór okolo středu škály (3,5-4,5), nižší skáry než 3,5 bývají nazývány antiautoritářskými (J.D. Meloen, 1993). Vysoký F skór vyjadřuje orientaci na autoritu, rigidní konvenčnost a netoleranci. Opačný extrém pak otevřený pohled na svět a citlivost pro sociální realitu jako vyvíjející se jev. Tyto postoje se projevují i ve vztahu rodič-dítě, ve vztahu k morální a náboženské ideologii a hierarchii moci. V tabulkách 2. až 4. je uveden průměrný F skór a některé průměrné skóry (celkový skór dělený počtem položek - 6 bodů, tj. silný souhlas s určitým tvrzením představuje maximum) dílčích škál, které jsou řazeny v tomto pořadí: konzervatismus, agres. postoje vůči menšinám, cizincům a zvláštnostem (xenofobie), pověrčivost a ztotožnění se s postojem síly (pozice síly). V dolní části tabulky jsou uvedeny počty a procenta respondentů s nízkým, středním a vysokým (kritickým) celkovým F skórem. Statisticky významné rozdíly jsou vyznačeny (* p.05, **.01). V tabulce č. 2 jsou srovnány výsledky s ohledem na pohlaví respondentů, v tab. č. 3 s ohledem na místo bydliště a v tab. č. 4. s ohledem na typ studia. Tab. č. 2 - F-Scale (autoritářské tendence), srovnání muži x ženy Muži Ženy Prům. SD Prům. SD F Skór Konzervatismus xenofobie** pověrčivost* postoje síly** N % N % F<3, F=3,5-4, F<4,

10 6 1. Vztah ke společnosti - sociální postoje Přestože mezi muži a ženami nebyl zjištěn výraznější rozdíl v celkové úrovni autoritářských tendencí, chlapci se v průměru více ztotožňovali s agresivnějším a méně tolerantním postojem (hodnocením, přístupem) k sociálním menšinám, zvláštnostem a cizincům a s postojem síly v řešení společenských problémů než dívky, které naopak projevovaly vyšší míru identifikace s některými sociálními předsudky a mýty (dispozice uvažovat v rigidních kategoriích, sklon k pověrčivosti a jednostrannosti v soc. postojích). Tab. č. 3 - F-Scale (autoritářské tendence), srovnání Praha - Č.B. Muži Praha (N 447) Č.B. (N 167) Prům. SD Prům. SD F Skór** konzervatismus * xenofobie** pověrčivost postoje síly** N % N % F<3, F=3,5-4, F<4, Ženy Praha (N 392) Č.B. (N 247) Prům. SD Prům. SD F Skór* konzervatismus * xenofobie* pověrčivost* postoje síly N % N % F<3, F=3,5-4, F<4,

11 7 1. Vztah ke společnosti - sociální postoje Studenti pražských škol vykazovali v průměru nižší míru autoritářských a antidemokratických tendencí. Byli méně konzervativní ve svých sociálních postojích a méně agresivní (netolerantní) v postoji k soc. menšinám a méně se ztotožňovali s autoritativním a tvrdým (nekompromismím) řešením společenských problémů než studenti z Českých Budějovic. Dívky, studentky Budějovických škol měly ještě sklon k větší rigiditě a pověrčivosti ve svých soc. postojích. Tab. č. 4 - F-Scale (autoritářské tendence), srovnání podle typu studia Muži gymnázium (N 124) SŠ (N 176) SOU (N 314) Významnost Prům. SD Prům. SD Prům. SD F Skór **,2**,3** konzervatismu s *,2**,3* xenofobie **,2**,3** pověrčivost **,2**,3** postoje síly **,2** N % N % N % F<3, F=3,5-4, F<4, Ženy gymnázium (N 156) SŠ (N 252) SOU (N 231) Významnost Prům. SD Prům. SD prům SD F Skór **,2**,3** konzervatismu s **,2**,3** xenofobie **,2**,3** pověrčivost **,3** postoje síly **,2**,3** N % N % N % F<3, F=3,5-4, F<4, Významnost: Stat. významný rozdíl mezi skupinami: 1 - mezi gymnáziem a SŠ, 2 - mezi gymnáziem a SOU, 3 - mezi SŠ a SOU. Počet * určuje stupeň významnosti (*.05; **.01).

12 8 1. Vztah ke společnosti - sociální postoje Typ studia se projevil jako jednoznačně nejvíce diferencující faktor nejen s ohledem na celkovou úroveň autoritářských tendencí, ale i míru konzervatismu, agresivity vůči odlišným soc. skupinám (etnocentrismus), rigidity postojů (pověrčivost) a ztotožnění se s postoji síly. Tyto autoritářské a antidemogratické sociální postoje vykazovaly výrazně rostoucí trend s ohledem na klesající úroveň vzdělání. Největší rozdíly byly mezi studenty gymnázií a učňovských škol. Autoritářské, antidemokratické a konzervativní tendence byly zjištěny u 38.5% studentů gymnázia, 62.3% studentů středních a 75.8 učňovských škol. V souhrnu výzkumů realizovaných v USA a Kanadě v letech uvádí J.D. Meloen (1993) u studentů průměrný F skór 3,34 a 3,9 u ostatní populace, u výzkumů realizovaných v období pak 3,O3 u studentů a 4,43 u ostatních. V našem souboru jsme zjistili prům. F. skór u celé skupiny 4,73. Pouze 3,6% vyšetřených adolescentů mělo skáry nižší než 3,5 (antiautoritářské tendence), zatímco 63,1% mělo skór vyšší než 4,5 (autoritářské tendence příznačné pro antidemokratické skupiny). Vysoké F skóre bývá spojováno s antidemokratickými tendencemi charakterizovanými extrémními formami nacionalismu, etnocentrismu nebo rasismu a verbálním nebo fyzickým bojem proti vnitřním nepřátelům". V zahraničí bývají tyto postoje spojovány s extrémně pravicovými názory a politikou. Není zatím dostatek důkazů k závěru (Meloen, 1993), že by vysoké skóre autoritářských tendencí ukazovalo také na podporování bývalých nebo existujících autoritářských komunistických režimů. Nejvýrazněji mezi respondenty diferencoval typ školy. Nejvyšší skóry měli muži i ženy studující SOU, kde 74,8% chlapců a 75,8% dívek mělo F> 4.5 (pouze 2,9% chlapců a 1.3% dívek nižší než 3.5), nejnižší F skáry měli studenti gymnázia, kde 42,7% chlapců a 38,5% dívek mělo F > 4,5; 8,1% chlapců a 6,4% dívek < 3.5. Vyšší autoritářské a konzervativní tendence byly rovněž patrnější u chlapců studujících v Českých Budějovicích. Muži v průměru vykazovali více autoritářské tendence než dívky. Pokud jde o jednotlivé dílčí škály, nejvyšší skór vykazoval sledovaný soubor ve škále Cynism and destructivness (5,71), což ukazuje na v této skupině akceptovanou a legitimizovanou obranu agresivního chování ve společnosti, kterou shodně vykazovali jak muži a ženy i studenti různých typů škol v Praze i Budějovicích (nebyl zjištěn stat. rozdíl v žádném ze sledovaných kritérií). S ohledem na sledovaná kritéria se prokázalo, že autoritářské tendence, konzervatismus, etnocentrismus a xenofobie, rigidita (ztotožnění se s určitými nepodloženými mýty, silnější emotivnost postojů) v myšlení a postojích, uzavřenost vůči změnám a legitimizace jednání z pozic síly jsou vyšší u mimopražské populace a u studentů středních a zejména učňovských škol. Je zřejmé, že zejména typ a úroveň vzdělání dospívajících (skupina vrstevníků) a pravděpodobně i jejich rodičů (rodiče gymnazistů byli častěji vysokoškoláci než rodiče ostatních skupin) je v tomto směru rozhodujícím kritériem. Typ vzdělání kladoucí větší důraz na tvořivost a společenské vztahy (v našem případě gymnázium) bývá i v zahraničních studiích často spojován s nižší úrovní autoritářství. Zjištěné výsledky rovněž ukazují na poměrně vyhraněné rozdíly v sociálních postojích mezi jednotlivými skupinami dospívajících. Zdá se, že u většiny dospívajících (kromě studentů gymnázií) se projevovala poměrně vysoká konformita k diktátu autority a síly, rigidní konvenčnost, etnocentrimus a intolerance. Je otázkou zda jde jen o projev sociální zkušenosti několika předcházejících desetiletí nebo zda se na formování těchto postojů podílí i nejistota, případně frustrace spojená se současnou destabilizací společenských hodnot a norem a probíhajícími změnami. Sledovaných vzorek vzhledem ke svému věku dosahoval překvapivě vysokých skórů, které vysoce přesahovaly hodnoty zjištěné v západoevropských zemích a USA. Lze předpokládat, že česká, zejména učňovská a mimopražská mládež vykazuje poměrně silnou orientaci na autoritu, konformitu s autoritářskými a konzervativními tendencemi a nízkou vnitřní toleranci k rozdílnosti a mnohoznačnosti. I když vztah autoritářských postojů a autoritářského chování závisí na řadě různých okolností, můžeme předpokládat, že podobné postoje nejsou zárukou vnitřní demokracie společnosti a že ukazují na nepřipravenost velké části dospívajících k obhajování demokratické politické reprezentace, lidských práv a práv etnických menšin. Pro některé skupiny mládeže s obdobnými postoji mohou být velmi přitažlivé různé extremistické skupiny s nacionalistickou,

13 9 1. Vztah ke společnosti - sociální postoje rasistickou nebo fašistickou orientací. S ohledem na věk respondentů a skutečnost, že oproti západoevropským zemím jich většina stále žije se svojí rodinou je však možné, že jsou ve svých postojích konformnější s postoji rodiny a dospělých. Na rozdíl od dospělosti bývají postoje adolescentů velmi proměnlivé a tvárné. Sklon k radikalismu, který se v nich často objevuje může být dán spíše nedostatkem životních zkušeností a snahou ke všemu zaujímat vlastní stanovisko. Naše výsledky proto možná více vypovídají o sociálních postojích společnosti než samotných respondentů. Na různou kvalitu sociálního cítění (determinovanost, důvěra v ostatní a spol. systém) a postoje k současné sociální, ekonomické a politické situaci ukazují výsledky Social Life Feeling Scale. V následujících tabulkách jsou uvedeny průměrné skóry pro každou dílčí škálu (součet souhlasných odpovědí na jednotlivé položky dané škály) zjištěné u jednotlivých skupin. Průměrné skóry se počítají z celkového počtu položek, který je v rámci jednotlivý škál rozdílný (5-12 položek) a určuje i maximální hodnotu skóru. Položky ve škále osobní perspektivy jsou formulovány negativně (budoucnost země je nejistá, vypadá chmurně apod.), tj. ukazují na míru očekávání negativního vývoje. Výsledky jsou interpretovány jen s ohledem na rozdíly mezi jednotlivými skupinami, k obecnějšímu zhodnocení celkové distribuce skórů nám chyběla komparativní data. Tab. č. 5 - Ukazatele sociálního cítění, srovnání muži x ženy Muži Ženy Prům. SD Prům. SD determinovanost* nedůvěřivost** pol. participace* optimismus osob. perspektivy** ekonom. dermin.** Chlapci se oproti dívkám cítili být méně determinováni náhodou, okolnostmi a osudem, projevovali větší důvěru v ostatní lidi, dnešní dobu a současnou situaci (důvěřivost - nedůvěřivost), předpokládali, že mohou méně participovat na politickém životě a místní správě a zprostředkovaně tak měnit svůj život (politická participace). Další společnou budoucnost v daném soc. kontextu vnímali spíše pozitivně. Pokud jde o individuální možnosti zlepšit ekonomickou situaci a dosáhnout bohatství (míra determinovanosti v ekonom. směru) byli oproti dívkám rezervovanější a připisovali menší význam osobní angažovanosti.

14 10 1. Vztah ke společnosti - sociální postoje Tab. č. 6 - Ukazatele sociálního cítění, srovnání Praha - Č.B. Muži Praha Č.B. Prům. SD Prům. SD determinovanost nedůvěřivost* pol. participace optimismus osob. perspektivy ekonom. dermin Ženy Praha Č.B. Prům. SD Prům. SD determinovanost * nedůvěřivost pol. participace optimismus osob. perspektivy ekonom. dermin Výsledky SLFS se s ohledem na místo bydliště příliš nelišily, pražští studenti pouze vykazovali nižší míru nedůvěřivosti vůči lidem, vnějším okolnostem a změnám a budějovické studentky se cítily více determinovány ve svém životě - více závislé na náhodě, společenském vývoji a dalších na nich nezávislých okolnostech.

15 11 1. Vztah ke společnosti - sociální postoje Tab. č. 7 - Ukazatele sociálního cítění, srovnání podle typu studia Muži gymnázium (N 119) SŠ (N 167) SOU (N 297) Významnos t Prům. SD Prům. SD Prům. SD determinovanos t *,2**,3** nedůvěřivost *,3* pol. participace optimismus **, osob. perspektivy ekonom. dermin **,3** **,3** Ženy gymnázium (N 154) SŠ (N 250) SOU (N 226) Významnos t Prům. SD Prům. SD prům SD determinovanos t **,2**,3* nedůvěřivost **, 2** pol. participace optimismus osob. perspektivy ekonom. dermin **,2**,3* Významnost: Stat. významný rozdíl mezi skupinami: 1 - mezi gymnáziem a SŠ, 2 - mezi gymnáziem a SOU, 3 - mezi SŠ a SOU. Počet * určuje stupeň významnosti (*.05; **.01). V distribuci jednotlivých SLF skórů se typ studia projevil jako významný diferencující faktor. Studenti gymnázií (muži) vykazovali oproti ostatním středoškolákům a učňům nižší subjektivní míru determinovanosti (pocit vyšší osobní nezávislosti a podílu spoluzodpovědnosti na svém životě) a vyšší míru optimismu. Společně se středoškoláky byli ve srovnání s učni důvěřivější pokud jde o ostatní lidi, stávající sociální a politickou situaci a svoje další perspektivy. Oproti učňům však vnímali současnou realitu jako více determinující z hlediska výrazného zlepšení ekonomické situace (dosažení bohatství). Rovněž studentky gymnázií se oproti středoškolačkám a studentkám učňovských škol cítily být méně sociálně determinovány, vykazovaly vyšší míru sociální důvěry a svoje osobní perspektivy vnímaly pozitivněji.

16 12 1. Vztah ke společnosti - sociální postoje Samostatně analyzovány byly i odpovědi na některé konkrétní otázky SLF nebo F scale. Například 86% všech respondentů kladně odpovědělo na otázku Cizincům se nedá důvěřovat a 74.5% souhlasilo s tím, že průměrný člověk nemá žádný vliv na politiku. 53.4% respondentů mělo pocit, že každodenní život průměrných lidí v ČR se zhoršuje. Vůči cizincům a menšinám byli nedůvěřivější ženy a zejména pak studenti učňovských škol. S tvrzením, že spíše než zákony a politické programy potřebuje naše země několik odvážných vůdců souhlasilo 34% mužů a 32.6% žen (23.6% studentů gymnázia a 39.1% učňovských škol). Na základě uvedených výsledků můžeme předpokládat, že sociální cítění a s nimi související postoje adolescentů jsou v mnoha směrech významně závislé na pohlaví a především pak na typu vzdělání a jemu odpovídajícímu referenčnímu prostředí (spolužáci, učitelé, rodiče). I když se dívky cítí být více determinovány svým okolím, osudem a podmínkami stávajícího sociálního světa, kterému spíše nedůvěřují, vnímají svoje osobní perspektivy v průměru pozitivněji než chlapci a přiznávají si větší podíl participace na politickém a sociálním dění. Jak u chlapců, tak dívek klesá s rostoucím vzděláním pocit osudové a sociální determinovanosti vnucující vyšší podíl spoluzodpovědnosti na svém životě a okolním světě. Společně s tím klesá nedůvěřivost vůči okolí a sociálnímu dění a rozšiřují se osobní perspektivy, které jsou vnímány pozitivněji.

17 13 2. Vztah k vlastní osobě 2. Vztah k vlastní osobě Existující společenské podmínky a zkušenost se výrazným způsobem podílí na vytváření si určitého konceptu o vlastní osobě, limitují jeho hranice a nabízí přirozené vzory a korektivní zpětnou vazbu pro jeho diferenciaci a další vývoj. Určitá představa o sobě pak ovlivňuje vytváření a změnu základních rysů mezilidské odpovědi člověka (soc. postojů a chování), které pak zpětně odráží i jeho názor na sebe samotného. Sebeúcta je významným integrujícím a motivujícím faktorem a podmínkou duševního zdraví člověka (Burns, 1979). Rosenberg (1979) definuje sebeúctu jako souhrn myšlenek a pocitů, které jedinec pociťuje ve vztahu k sobě samotnému. Zahrnuje to sociální identitu, osobnostní sklony a tělesné charakteristiky. Sebeúcta je mimořádně důležitá zejména v období dospívání, které je klíčové z hlediska rozvoje osobnosti a společenských vazeb. Sebepojetí se v průběhu dospívání stále více formuluje jako celkový postoj a vztah k vlastní osobě. Obsahuje prvky kognitivní (sebepoznání a sebedefinování), emocionální (sebecit, sebeúcta) a regulační (sebeprosazení, sebeuplatnění, sebekontrola a sebeurčení). Sebehodnocení neznamená jen neustálé zvažování vlastní ceny, ale i uvědomování si svých možností a hledání vlastní společenské role. Negativní sebepojetí a nízké sebevědomí bývají spojovány s rozvojem řady psychických obtíží. Užitá Rosentbergova Self-esteem scale, obsahuje 5 položek zaměřených na pozitivní sebekoncept a 5 položek na negativní, kde skór 4 je ukazatelem vysoce pozitivního nebo negativního sebehodnocení a 1 je ukazatelem jeho nízké úrovně. V tabulkách č. 8. a 9. jsou uvedeny průměrné skáry (součet hodnot 5 položek) sledovaných skupin adolescentů. Tab. č. 8 - Sebehodnocení, srovnání muži x ženy, Praha x České Budějovice Muži Ženy Prům. SD Prům. SD Pozit. sebekoncept** Negat. sebekoncept** Muži Praha Č.B. Prům. SD Prům. SD Pozit. sebekoncept Negat. sebekoncept Ženy Pozit. sebekoncept Negat. sebekoncept* S ohledem na sledované proměnné byl zjištěn statisticky nejvýznamnější rozdíl mezi skupinou chlapců a dívek, kde chlapci měli vyšší pozitivní a současně nižší negativní sebekoncept, tj. že celkově vykazovali signifikantně vyšší sebedůvěru a současně i méně pochybností o vlastní osobě. Jejich sebevědomí bylo v průměru celkově vyšší než sebevědomí dívek (více si věří, méně o sobě pochybují). Mezi pražskými a budějovickými adolescenty nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl, pouze pražské dívky měly významně nižší negativní sebekoncept než budějovické (vykazovaly méně pochybností o sobě)

18 14 2. Vztah k vlastní osobě Tab. č. 9 - Sebehodnocení, srovnání podle typu studia Muži gymnázium (N 122) SŠ (N 172) SOU (N 308) Významnos t Prům. SD Prům. SD Prům. SD Pozit. sebekoncept Negat. sebekoncept *,3** Ženy gymnázium (N 154) SŠ (N 250) SOU (N 226) Významnos t Prům. SD Prům. SD prům SD Pozit. sebekoncept **,2*, Negat. sebekoncept **,2**,3* Významnost: Stat. významný rozdíl mezi skupinami: 1 - mezi gymnáziem a SŠ, 2 - mezi gymnáziem a SOU, 3 - mezi SŠ a SOU. Počet * určuje stupeň významnosti (*.05; **.01). Chlapci studující gymnázium a střední školu měli nižší negativní sebehodnocení (méně o sobě pochybovali) než studenti učňovských škol. Pokud jde o pozitivní sebehodnocení nebyl mezi sledovanými skupinami výraznější rozdíl. Dívky studující gymnázium se v průměru hodnotily lépe (vyšší sebevědomí) než dívky studující střední nebo učňovskou školu. S vyšším a diferencovanějším typem studia u dívek rovněž ubývalo pochybností o vlastní osobě (snižovalo se negativní sebehodnocení). Citované výsledky svědčí pro měnící se vztah k vlastní osobě (sebepojetí) a úroveň sebehodnocení s ohledem na pohlaví dospívajících a typ studia. Lze předpokládat, že sebehodnocení dívek je v průměru labilnější a diferencovanější. Celkové sebevědomí dívek je nižší a citlivější. Pravděpodobně se snadněji cítí ohroženy, jsou citlivější na svoji osobu, ke které mají větší výhrady. Pravděpodobně jsou v tomto věku i citlivější na svůj sociální statut a sociální hodnocení (gymnazistky a dívky z Prahy měly vyšší sebevědomí než ostatní skupiny). U chlapců v průměru významně přibývalo výhrad k vlastní osobě a negativního sebehodnocení se snižující se (méně soc. prestižní) úrovní vzdělání. Pozitivní sebehodnocení (deklarovaná sebedůvěra) se však významně neměnilo.

19 15 3. Vztah k hodnotám 3. Vztah k hodnotám Podobně jako se v průběhu dospívání formují a diferencují postoje k sobě a okolnímu světu, utváří se i poměrně stabilní představa (hodnocení) o tom, co je dobré a co není. Dospívající si vytvářejí vztah k určitým společenským hodnotám (co je společensky oceňováno jako prospěšné, užitečné a cenné v současnosti i budoucnosti) a některé z těchto hodnot přijímají za vlastní. S rostoucím ztotožněním se s určitou hodnotou a jejím racionálním zpracováním (jedinec je přesvědčován nebo se sám přesvědčuje o jejím významu) roste i význam hodnot v jednání dospívajícího. Hodnoty motivují jeho jednání, pomáhají při rozhodování, jsou jedním z kritérií sebehodnocení apod. Když dospívající přijme určitou hodnotu za vlastní, může se mu stát její naplnění cílem. Vztah mezi hodnotami a postoji však není jednoduchý. Například jedna určitá hodnota může vést u různých osob k odlišným postojům. Funkční vztah mezi určitou hodnotou a postoji jednotlivce je podle D. Krecha a kol. (1968) ovlivněný jeho dalšími poznatky, hodnotami a postoji, jeho potřebami i skupinovou příslušností. Výraznější společenské změny přináší obvykle i změnu určitých obecně přijímaných hodnot nebo jsou těmito změnami podmíněny. Zajímalo nás jaké jsou cílové hodnoty českých adolescentů, respektive, co považují v dnešní době a ve svém životě za nejvýznamnější. Respondenti byli v dotazníku vyzváni, aby odpověděli na následující otázku: Proto, aby byl člověk spokojený a měl v životě úspěch, je nejdůležitější (vyberte jen jednu možnost): (1) umět si užít, (2) být chytrý, (3) vyznat se, (4) mít peníze, (5) mít přátele a známé, (6) mít správné zásady a charakter, (7) podat co nejlepší výkon, (8) dobře vypadat (být hezký/á), (9) všechno vydržet, (10) nechat všechno být, (11) mít spokojený rodinný život a (12) mít dobré zaměstnání. Uvedené alternativy jsme vybrali s ohledem na obecně oceňované hodnoty (rodina, přátelé, práce...), ale i nejčastější výhrady k dospívajícím a současné době (nechat všeho být nebo vyznat se) a s ohledem na některé často uváděné rizikové faktory (postoje, hodnoty) z hlediska rozvoje některých typických poruch dospívání (podat co nejlepší výkon). V tabulce je uvedena četnost voleb jednotlivých hodnot diferencovaná s ohledem na pohlaví respondentů. Samostatně je uvedeno pořadí prvních sedmi preferovaných hodnot. Tab. č Hodnotové preference (frekvence), srovnání muži x ženy ** Muži Ženy Hodnota N % Pořadí N % Pořadí umět si užít být chytrý vyznat se mít peníze mít přátele a známé správné zásady, podat co nejlepší výkon dobře vypadat všechno vydržet umět nechat všeho být spokojený rodin. život mít dobré zaměstnání

20 16 3. Vztah k hodnotám Mezi preferencemi chlapců a dívek byl statisticky významný rozdíl. U chlapců byl na prvním místě spokojený rodinný život (19%), následovali přátelé a známí (18,1%), mít správné zásady a charakter (15,4%), vyznat se (10,2%), umět si užít, být chytrý, podat co nejlepší výkon, mít peníze, mít dobré zaměstnání a všechno vydržet. Dívky v průměru nejvíce oceňovaly nezbytnost mít správné zásady (20,5%), až po nich následoval rodinný život (19,5%), přátelé a známí (19,2%), vyznat se (10,1%), podat nejlepší výkon (8,1%), všechno vydržet (7,3%), mít dobré zaměstnání, být chytrý, umět si užít, mít peníze, nechat všeho být a dobře vypadat. Dívky v průměru nepovažovaly za tolik významnou chytrost, umění si užít nebo mít peníze, naopak však více oceňovaly správné zásady a charakter, schopnost podat co nejlepší výkon a všechno vydržet. Mezi hodnotami chlapců studujících v Praze a v Českých Budějovicích nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl. Pražští studenti oproti budějovickým přikládali překvapivě menší význam dobrému zaměstnání (nízká nezaměstnanost?); potřeby vyznat se a být chytrý pro ně byly důležitější než mít peníze. V případě dívek však byl zjištěn stat. významný rozdíl mezi Prahou a Č. Budějovicemi (p =.047). Studentky v Praze preferovaly správné zásady a charakter (21.8%), mít přátele a známé (21.6%), spokojený rodinný život (15.8%) a vyznat se (9.5%). Dívky z Budějovic dávaly přednost spokojenému rodin. životu (25.4%), správným zásadám a charakteru (18.2%), přátelům a známým (15.3%), vyznat se (11.0%) a všechno vydržet (9.3%). Budějovické dívky nejvíce oceňovaly šťastný rodinný život, zatímco pražské studentky měly na prvním místě správné zásady, potom přátele a až na třetím místě rodinu. Pro dívky v Praze byl významnější co nejlepší výkon a dobré zaměstnání, pro dívky v Budějovicích všechno vydržet. Podobně jako v případě místa bydliště nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi chlapci navštěvujícími různé typy škol, ale jen ve skupině dívek (p =.026). S rostoucím vzděláním byl chlapci i dívkami přisuzován větší význam správným zásadám a charakteru a relat. menší význam spokojenému rodinnému životu, který byl u studentů gymnázia až na čtvrtém místě. Pro studentky středních a zejména učňovských škol bylo významnější hodnotou než pro studentky gymnázia všechno vydržet. S rostoucím vzděláním u dívek naopak vzrůstala hodnota co nejlepšího výkonu, která může svědčit pro zvýšenou sebekontrolu a perfekcionismus. Dobrému zaměstnání přisuzovali nejvyšší hodnotu středoškoláci (chlapci i dívky). Umění si užít bylo nejvíce oceňováno chlapci. Nejvýraznější rozdíly v hodnotových preferencích chlapců a dívek byly u učňovské mládeže, zatímco chlapci a dívky studující gymnázium a střední školu byli v nejvýznamnějších hodnotách poměrně konzistentní. Skutečnost, že s ohledem na typ vzdělání a místo bydliště byl zjištěn statisticky významný rozdíl jen v případě dívek, může svědčit pro jejich diferencovanější hodnocení v závislosti na sociálním kontextu a postavení.

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009 Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 01 včetně porovnání s rokem 01 a 00 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala na přelomu dubna a května 01 dotazníkové

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

MANUÁL PRO ŽIVOT. pro pedagogy

MANUÁL PRO ŽIVOT. pro pedagogy MANUÁL PRO ŽIVOT pro pedagogy MANUÁL PRO ŽIVOT pro pedagogy 1. vydání, Most 2011 Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracovatel publikace: Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302, 434 01 MOST Autoři:

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti zpráva z empirického výzkumu Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic Spoluautorka přílohy: Martina Prinzová VÚPSV Praha výzkumné centrum

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření Život ve stáří 2003 Zpráva o výsledcích empirického šetření Zpracovala: PhDr. Věra Kuchařová, CSc. Spolupracovali: Prof. Dr. Ladislav Rabušic, CSc., Mgr. Lucie Ehrenbergerová OBSAH Úvod 2 Základní charakteristiky

Více

Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst *

Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst * Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst * ZDENKA VAJDOVÁ ** TOMÁŠ KOSTELECKÝ ** Sociologický ústav AV ČR, Praha The Political Culture of Local Communities: The Case of Three Towns Abstract:

Více

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad let květen 0 Zadavatel výzkumu: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Realizátor výzkumu: Centrum pro mediální studia CEMES UK FSV Autorský kolektiv:

Více

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 79 100 EMPIRICKÉ STUDIE Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 79 Jana Straková, Vladimíra Spilková, Jaroslava Simonová Univerzita Karlova v Praze,

Více

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie.

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Bakalářská práce Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny Vypracovala: Dita Krčmová Vedoucí práce: Dino Numerato Brno, 2007

Více

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH: 1 1. ÚVOD... 4 2. RÁMCOVÉ VYMEZENÍ GENDEROVÉ

Více

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ 60 VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ Abstrakt: Studie se zabývá řešením dílčího cíle 4 projektu LC 06046 Centra základního výzkumu školního vzdělávání, zaměřeného na zjišťování vzdělávacích potřeb a požadavků

Více

Podpora využívání rodičovské dovolené muži

Podpora využívání rodičovské dovolené muži Podpora využívání rodičovské dovolené muži PhDr. Hana Maříková Mgr. Radka Radimská Studie je závěrečnou zprávou výzkumu Podpora využívání rodičovské dovolené muži, který byl proveden jako zakázka Ministerstva

Více

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Bakalářská diplomová práce Autor: Barbora Burešová Vedoucí práce: Doc.

Více