Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o."

Transkript

1 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Analýza kvality cateringových služeb Diplomová práce Bc. Jiří Matušek Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Burešová Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce:

2 Master s Dissertation Analysis of the quality of catering services Bc. Jiří Matušek The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Pavla Burešová Date of Submission: Date of Thesis Defense:

3 Prohlášení o autorství práce Prohlašuji, že jsem magisterskou diplomovou práci na téma Analýza cateringových služeb s ohledem na online nabídku vypracoval samostatně a použil jen zdroje uvedené v seznamu literatury. V Šenově dne

4 Poděkování Rád bych tímto poděkoval všem, kteří mne podporovali a pomohli mi s vypracováním této diplomové práce. Předně děkuji Ing. Pavle Burešové, vedoucí mé diplomové práce, za odborné vedení, vstřícnost a cenné připomínky při psaní této práce.

5 ABSTRAKT MATUŠEK, Jiří. Analýza kvality cateringových služeb [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: s. Cílem diplomové práce je provést analýzu cateringových služeb ve městě Ostrava. Ze všech společností poskytující cateringové služby byly vybrány pouze hotely s banketním oddělením. Zohledněny jsou také faktory, jako je rozmanitost, dodržování standardů a správa online nabídky. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmu z oblasti typu cateringových akcí, moderních trendů a přípravě. Podstatná část je věnována kvalitě v pohostinství, prověřování standardů poskytovaných služeb formou tajného zákazníka. Neméně důležitou části je hygiena v pohostinství a vysvětlení nařízení HACCP. Teoretickou část uzavírá internetová prezentace a význam sociální sítě v dnešní době. Analytická část obsahuje praktické využití teorie v konkrétních zařízeních. Ty jsou vybrány na základě stanovených kritérií. Součásti jsou také formuláře z aplikace mystery shoppingu. Závěr práce nabízí zhodnocení a komplexní návrh na zlepšení. Zabývá se také hledáním shodných prvků napříč zařízeními, které byly zahrnuty do našeho výzkumu. Součásti je také potvrzení či vyvrácení hypotézy autora, který se domnívá, že vzhledem k nízké konkurenci postrádá inovace, což má za následek negativní vliv na kvalitu poskytovaných služeb. KLÍČOVÁ SLOVA Catering, mystery shopping, analýza konkurenceschopnosti, kvalita, pohostinství, hygiena, webové stránky

6 ABSTRACT MATUŠEK, Jiří. The Analysis of Quality of Catering Services [Diploma thesis] Vysoká škola hotelová. Praha: pages. The diploma thesis aims to carry out the analysis of catering services in the city of Ostrava. Out of all entities providing catering services only hotels disposing of a banquet department were selected. Other factors being taken into consideration relate to the variability, observance of standards and administration of an online offer. The theoretical part focuses on the clarification of concepts linked with different types of catering events, latest trends and preparation. A substantial part deals with the issue of quality in catering industry and the verification of standards related to the delivered services by means of a mystery shopping method. The hygiene in catering industry and the explanation of the HACCP system are equally important. The theoretical part is concluded by the specification of an internet presentation and the importance of a social network these days. The analytical part includes a practical application of the theory to particular catering entities selected based on pre-defined criteria. This part makes also use of forms employed in mystery shopping. The thesis eventually presents an evaluation and a comprehensive improvement proposal. It also aims to identify identical elements in all entities being subject to our research. Furthermore, this part is to confirm or falsify the hypothesis formulated by the author and claiming that given a low competition, the catering industry lacks innovations, which has a negative impact on the quality of the services provided. KEY WORDS Catering, mystery shopping, competitiveness analysis, quality, catering industry, hygiene, websites

7 OBSAH Úvod (cíle a metodika) Teoretická část Catering Moderní trendy v banketních službách Příprava cateringové služby Výroba Standardy kvality služeb v pohostinství Management jakosti Kontrolní strategie Mystery Shopping Certifikace cateringových služeb HACCP Hygiena ve veřejném stravování Systém jakosti se zaměřením na zaměstnance Internetová prezentace Sociální sítě Analytická část Vymezení metodologických postupů HOTEL č První část poptávka rautu Druhá část mystery shopping Online nabídka Hotel č První část poptávka rautu Druhá část mystery shopping Online nabídka Hotel č První část poptávka rautu Druhá část mystery shopping Online aktivity Hotel č

8 2.5.1 První část poptávka rautu Druhá část mystery shopping Online aktivity Hotel č První část poptávka rautu Druhá část mystery shopping Online aktivity Hotel č První část poptávka rautu Druhá část mystery shopping Online aktivity Hotel č První část poptávka rautu Druhá část mystery shopping Online aktivity Shrnutí analytické části Návrhová část Seznam literatury a ostatních zdrojů Internetové zdroje Seznam příloh Příloha č.1 znění dopisu na oslovení cateringové organizace Příloha č.2 dotazník na realizaci mystery shoppingu: Příloha č. 3 hodnotící kritéria pro webovou prezentaci ubytovacího zařízení Příloha č. 4 fotodokumentace... 82

9 Seznam ilustrací a tabulek Obrázek 1 - Ukázka přípravy provozních prostor na banket Obrázek 2 - ukázka komanda pro zaměstnance cateringu Obrázek 3 - ukázka využití facebook profilu Tabulka 1 - bodové hodnocení zkoumaných hotelů Tabulka 2 - časy odpovědí hotelů a typy a velikost navštívených akcí Tabulka 3 - webové stránky, sociální sítě a jejich využití... 64

10 Úvod (cíle a metodika) Dnešní svět se vyvíjí v některých ohledech obdivuhodnou rychlostí. Globalizace působí na všechny typy odvětví ve všech oborech. To, co bylo dříve určeno pro omezený okruh, je dostupné širší veřejností. Drahé technologie zlevňují a jdou ruku v ruce s nižšími cenami. Je to však stále v souladu s vysokou kvalitou? Je možné, aby si stále dostupnější a levnější služby držely nízkou cenu a zároveň byly maximálně inovativní? Vývoj v oblasti pohostinství se odehrává velmi rychlým tempem. Dnes je již zcela běžné, že manažeři velkých hotelových řetězců se na pozicích generálních ředitelů mění každé tři roky. Proč? Aby, jak se lidově říká, neusnuli na vavřínech a posouvali hotel stále dál a dál. Stačí si vzpomenout patnáct, dvacet let zpět. Jak vypadaly ubytovací zařízení tehdy a dnes? Především díky stále rostoucí konkurenci jsou ubytovací zařízení nucena neustále sledovat trendy, neustále zlepšovat své služby. Vedení hotelu musí přesně znát a umět odhadnout zákazníka. To mu zaručí výhodu před konkurencí a získání potřebné zakázky. Slovo catering nebylo nikdy tak hojně využíváno jako dnes. Z původní služby na míru určené pro specifický účel jsou společenské akce využívané jak soukromými, tak právnickými osobami. Rozhodující je především cena, která otevírá, také díky v poslední době mohutně se rozvíjející konkurenci, dveře zájemcům, kteří by dřív o služby tohoto typu nezavadili. Kde je ovšem kvalita těchto služeb? Je měřitelná? Co to vůbec kvalita v pohostinství je? Je třeba si položit dva možné úhly pohledu. První je věc legislativní. Tato problematika je jasně popsána a zdokumentována v zákonech. Druhá věc je subjektivního rázu. Každý člověk bude mít jiné požadavky, jiné potřeby. Každopádně subjektivní hodnocení jakosti začíná již při prvotní komunikaci klienta s event managerem. Člověk na této pozici musí hosta ohromit svou fantazií, zkušenostmi a musí umět nabídnout různé alternativy pro pořádání konkrétní akce. Je nesmírně důležité, aby zaměstnanec následně dokázal správně motivovat ostatní zaměstnance tak, aby se předvedli naprosto profesionálně a klient byl překvapen nad tím, jak vše funguje a jak je vše zařízeno. Jedině tímto způsobem je možné připravit se na nečekané a mimořádné situace, které určitě dříve nebo později během konání společenské události nastanou. Přísné dodržování standardů je základním stavebním kamenem úspěchu celé akce a zároveň velmi ovlivňuje subjektivní hodnocení kvality. Proto by v žádném případě nemělo být opomínáno vzdělávání pracovníků a zpětná kontrola jejich znalostí v oblasti stolničení a společenského chování Předkládaná diplomová práce si klade za cíl důkladně zkoumat kvalitu cateringových služeb ve vybraných ubytovacích zařízeních. V rámci takto zvolené perspektivy bude využito 9

11 několik klíčových konceptů upřesněných níže v textu, jež se vzhledem k cílům práce jeví jako relevantní. Výzkumný záměr předkládané diplomové práce spočívá v ověření platnosti hypotézy: Úroveň cateringových služeb v Ostravě postrádá inovace, což snižuje kvalitu poskytovaných služeb. Z hlediska struktury je práce rozdělena do tří hlavních oddílů, a to teoretickou, empirickou resp. analytickou část a návrhovou část. Základem teoretické části bude představení konceptu cateringových služeb včetně přiblížení jednotlivých typů cateringových akcí. V základních rysech budou zmapovány hlavní oblasti spjaté s tímto odvětvím. Následně se práce podrobněji zaměří na vymezení pojmů souvisejících s kvalitou cateringových služeb a jejich kontrolou. V neposlední řadě bude nastíněna problematika internetové prezentace. Druhá resp. praktická část práce si klade za cíl aplikovat teoretické koncepty představené v teoretické části a přinést tak empirickou evidenci o kvalitě cateringových služeb na vzorku vybraných ubytovacích zařízení. Na základě výzkumu prostřednictvím metody mystery shoppingu jejíž parametry budou v této části rovněž upřesněny, bude na základě takto získaných primárních dat analyzována úroveň cateringových služeb vycházející z hotelového provozu vybraných ubytovacích zařízení. Hlavními opěrnými body prováděné analýzy bude přiblížení hlavních charakteristik daného zařízení, upřesnění zaměstnaneckého zabezpečení a specifikace jednotlivých typů poskytovaných cateringových služeb. V neposlední řadě bude analýza vycházet z online prezentace daného zařízení. V rámci každé podkapitoly týkající se konkrétního ubytovacího zařízení bude provedeno stručné sumarizační shrnutí zjištěných výsledků na základě dotazníkového šetření spolu s analytickým vyhodnocením těchto výsledků. Následovat bude komparace v rámci jednotlivých dimenzí výzkumu. Třetí část práce se zaměří na vyhodnocení stávající situace a přiblížení adekvátního návrhu na zlepšení úrovně cateringových služeb. Z hlediska zdrojů nám stručný exkurz do historie témat odhalí skutečnost, že zpracování této problematiky je poměrně rozsáhlé. Pro diplomovou práci bude použita cizojazyčná i česká sekundární literatura týkající se relevantních teoretických konceptů a výzkumu úrovně kvality cateringových služeb. Ze zahraniční literatury bude práce vycházet ze stěžejní publikace J. D. Ninemeiera s názvem Management of Food and Beverage Operations z roku 2005 a dále z prací dalších autorů věnujících se danému tématu. Namátkou lze jmenovat kolektiv autorů D. Lillicrap, J. Cousins a R. Smith a jejich odbornou publikaci Food and Beverage Service z roku 2002 či P. de Pelsmackera a jeho příspěvek s názvem Marketingová komunikace (v českém překladu z roku 2003). 10

12 V českém prostředí se tématu věnuje především P. Burešová v odborné publikaci Banketní a cateringové služby (2010) a množství tematicky souvisejících příspěvků publikovala také L. Mlejnková Služby společného stravování (2005) nebo B. Zimáková Food & Beverages Management z roku Důležitým zdrojem pro přiblížení dané problematiky bude rovněž společné dílo již zmíněných autorek, P. Burešové a B. Zimákové, nesoucí název Gastronomické služby servis (2008). Přínosem je také kniha F. Křižíka aj. Neufuse s názvem Moderní hotelový management, která byla publikována v roce

13 1. Teoretická část Obsahem teoretické části bude literární rozbor a vysvětlení pojmů využívaných v analytické části. Podstatná část je věnovaná systému řízení kvality. Autorova snaha byla především objasnit tento složitý systém nařízení a norem. Další podstatnou částí je hygiena, která je základním prvkem poskytování kvalitních zdravotně nezávadných služeb v oboru pohostinství. V teoretické části bylo čerpáno především z knižních zdrojů, výjimkou však nejsou státem vydané normy či zahraniční odborná literatura. 1.1 Catering V poslední době se stále hojněji skloňuje pojem vztahující se k pořádání pohostinské služby určené pro specifický okruh lidí na předem domluveném místě. Původní název catering pochází z anglického slova nakupování, zásobování. V poslední době však tento pojem nabyl nového rozměru a rozšířil se i do oblastí pro tento obor dosud neznámých. Hranice pojmu catering nelze jednoznačně určit, protože hranicí samotnou jsou možnosti a fantazie manažerů odpovědných za konání akce. Cateringové a banketní služby narůstají na síle především díky stále atraktivnějším cenám, díky čemuž jsou dostupné nejen pro firemní, ale také soukromou klientelu. To má krom jiného za následek snižování formálnosti pořádaných akcí, avšak na druhou stranu také stále se zvyšující očekávání klientů v oblasti inovací, kvality a standardů. Zkrátka účel zůstává, ale styl se mění. 1 Obecně dělíme základní cateringové služby na party servis a účelový (hromadný) catering. V prvním případě se jedná o akce na míru zákazníka. V druhém lze hovořit o zajištění hromadného stravování, například kantýny ve školách, podnicích, stravování v leteckých či železničních společnostech. 2 Při podrobnějším zkoumání můžeme catering rozdělit takto: 1. In-premise catering služby zajišťuje hotel či restaurace přímo v domě. Nevyužívá žádné externí prostory. 2. Off-premise catering opak stylu in house. Služba je pořádána v cizím prostředí. Tento typ se využívá například při zahradní slavnosti, gala opening. 3. Home delivery objednávka cateringových služeb přímo domů nebo do firmy. Zpravidla se jedná o dovoz například obložených mís, hotových jídel pro omezený počet strávníků bez najmutí personálu. 1 DENNIS LILLICRAP, John Cousins and Robert Smith. Food and beverage service. 6th ed. London: Hodder, ISBN Str.: MLEJNKOVÁ, Lena. Služby společného stravování. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2005, 100 s. ISBN Str.: 21 12

14 4. Zdravotní catering tento typ nabízí možnost doručení jídla specifických požadavků (dietních jídel). Využívá se například pro nemohoucí, nemocné. 3 Typy cateringových akcí Obor pohostinství je natolik rozmanitý, že nabízí prakticky na jakoukoliv klientovu otázku či jeho přání jasnou odpověď. Podle jednotlivých typů a žánrů rozlišujeme, o jakou akci se jedná a jak se na takovou akci dostatečně připravit, aby byl host spokojen. Řada autorů se shoduje na vymezení základních typů cateringových akcí, jak je přiblíženo níže. Recepce jedná se o jednu z nejčastějších forem společenského setkání. Oproti banketu není tak společensky formální a náročná na přípravu. Pozvaní hosté, kterých bývá od desítek, až po stovky se mohou po čas akce pohybovat kdekoliv a mohou bez problému navazovat kontakty. Jedná se tedy o akci bez pevně stanoveného kulturního programu. Díky tomu nemusí hosté přicházet před začátkem či přesně v určený čas, ale je v tomto případě tolerován i příchod o deset, patnáct minut později. S tím souvisí i odchod, který není časově limitován. Pořádá-li se recepce za určitým účelem, například uvedení do funkce, narozeniny apod. očekává se zde tzv. receiving line. To znamená, že hostitel vítá hosty u vchodu, kteří jsou zařazeni do fronty a osobně se s hostitelem přivítají a poděkují za pozvání. Recepce není omezená na dobu konání. Je běžné, že se uskutečňují odpoledne, večer, ale také je možné ji pořádat v dopoledních hodinách. Podle doby konání se volí styl a nabídka jídel a nápojů. Přes poledne se je vhodné zvolit formu rautu, na odpoledne se očekávají pokrmy studené kuchyně. Je vyloučeno, aby hosté u konverzace či konzumace jídel seděli. Sál či prostor konání musí být kromě nabídkových a bufetových stolů vybaven pouze vysokými koktejlovými stoly. Organizátor akce by však měl počítat s možností, že se hostovi udělá nevolno a měl by mít v místnosti k dispozici několik křesílek k sezení. Banket organizačně a protokolárně mnohem náročnější než recepce. Základní princip tkví v názvu samotném ten pochází z francouzského banquet tedy velkého shromáždění. Jedná se o akci, kdy hosté sedí u stolů a konzumují pokrmy z předem stanoveného menu. Obsluha probíhá podle předem jasně stanoveného návodu a bývají zde využity systémy, jako je například zrcadlová obsluha (práce obsluhy je totožná a sehraná navzájem naproti sobě). U banketu bývá (ale nemusí) stanoven zasedací pořádek. Hosté 3 BUREŠOVÁ, Pavla. Banketní a cateringové služby. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2010, 146 s. ISBN Str.: 10 13

15 však zpravidla ke stolu nesedají ihned při příchodu, ale je jim napřed nabídnut aperitiv v předsálí. Menu se skládá z několika chodů a na výjimky se od sebe neliší. 4 Raut obdobná forma jako recepce, ale s určitým například kulturním programem. Raut není tak formální jako recepce, nese se v uvolněném stylu. Hostům jsou k dispozici nabídkové a bufetové stoly, ze kterých si sami nebo s účastí kuchaře nabírají (kuchaři bývají většinou k dispozici u teplé kuchyně). Velice oblíbeným doplňkem na rautech bývají fingerfoody, kanapky. Obsluha prochází s tácy mezi hosty a nabízí jim je s popisem jednotlivých pokrmů. Servis nápojů probíhá z nápojových stolů či specifických míst, například wine station se sommeliérem či přímo ambasadorem určitého alkoholu. Použitý inventář hosté odkládají obsluze nebo na předem určený odkládací stůl, kde jej servis ihned odnáší do myčky. Garden party z pohledu cateringových služeb se jedná o zahradní slavnosti, kdy si klient objedná kompletní služby k sobě domů nebo na předem určené místo mimo restauraci či hotel (nebo venku v blízkosti). Tento typ bývá hojně využíván v letních měsících (ale najdou se i výjimky v podobě ledových barů apod.). Zkrátka se jedná o to, že poskytovatel služeb zajistí potřebný personál, připraví pokrmy a na improvizovaném místě se vystaví nabídkové stoly pro jídlo, nápoje, úklid. Zahradní slavnosti mívají nezaměnitelnou atmosféru a to díky možnosti využití grilu, pečení selat aj. Nevýhodou je, že musí provozovatel nebo zadavatel disponovat potřebným inventářem, tj. stoly, židle a je třeba počítat i s nevyzpytatelností počasí. Proto jsou mobilní stany či zastřešení nesmírnou výhodou. 5 4 ŠPAČEK, Ladislav. Nová velká kniha etikety. 2., rozš. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008, 268 s. ISBN Str.: Blíže k jednotlivým typům cateringových akcí viz BUREŠOVÁ, Pavla. Banketní a cateringové služby. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2010, 146 s. ISBN Str.: 74; Burešová, Zimáková 2008: str.: 111; Ryglová 2005: str.: ; Orieška 2010: str.: ; Poštulka (2006): dostupné na: Ověřeno k

16 Obrázek 1 - Ukázka přípravy provozních prostor na banket Zdroj: dostupné z 1.2 Moderní trendy v banketních službách Protože bychom dnes našli velkou spoustu společností, které poskytují cateringové služby, je pro jejich provozovatele nesmírně důležité neustále sledovat aktuální trendy a být díky tomu konkurenceschopnými. Konkurenční výhodu zajistí inovace a jedinečnost. Neustálý vývoj životního stylu a rozdílné kultury nutí upravovat nabídky, složení pokrmů a jejich vzhled. Mění, respektive vyvíjí se i samotné podnikání v pohostinství tak, aby se snažilo najít volnou mezeru na trhu či v mysli zákazníků. Své místo na trhu si nachází i opětovně obnovené dříve zapomenuté trendy. Návrat k tradici a kultuře dávno minulé, znovuobjevení regionálních specialit. Zkrátka nových trendů je nespočet a jejich omezení je jen ve fantazii pracovníků banketu. Mezi nejznámější výsledky inovací v banketních službách na světě jsou například finger food (jedná se o pokrmy, ke kterým se nepodávají příbory ani jiný inventář). Inovace se objevují například v jejich servisu či nabídce. Využívá se například inventář speciálně navržený pro tento typ pokrmu. Convenience food je naopak typ jídla, který usnadňuje kuchyni jejich přípravu. Jedná se o polotovary, které jsou průmyslově předpřipravené. Liší se od sebe hlavně kvalitou a chutí. Bio Food je 15

17 trendem, na který v dnešní době slyší velká část zákazníků a klientů. Svou přírodní výrobou či chovem dává zákazníkovi pocit něčeho kvalitnějšího, poctivějšího nebo lepšího. Tomu také odpovídá cena, která je vyšší než u ostatních potravin. Fun and Fancy food je ukázkou kreativního ducha kuchařů. Vyjadřuje totiž specifickou přípravu jídla, která je zároveň představením pro hosty. Tento prvek vyžaduje maximální profesionalitu pracovníka. Patří sem i například molekulární mixologie, která sice patří pod barmanské specializace, ale nabídne hostům vyzkoušení známých pokrmů a nápojů v exotické formě (míchaný nápoj, který díky využití sublimace změní tekutý stav na pevný a dá se z něj připravit ruská zmrzlina apod.). Slow food je boj proti celosvětovému trendu rychlého občerstvení. Má hostovi připomenout, že správné stolování a jeho kultura vyžaduje svůj čas. Prostor je zde dán také pro regionální suroviny, které nabízejí ten správný gastronomický zážitek Příprava cateringové služby Každá organizovaná služba musí mít svůj určitý řád a postup. Čím více jich má provozovatel zvládnutých, tím více má zkušeností a může jednotlivé postupy upravovat na a vycházet tak vstříc svým zákazníkům. Z pohledu banketového manažera je prvotním zájmem oslovení zákazníků. To se nabízí například formou online prodeje, kdy je nutné vlastnit internetovou stránku, která je aktuální, nabízí přesné informace a poskytuje seriózní pohled na společnost. Podrobněji bude o internetových aktivitách řeč v následující kapitole. Osobní prodej je jedním z hlavních komunikačních strategií při prodeji cateringové služby. Příslušný pracovník oslovuje klienty s nabídkami a rozesílá aktuální akce. V případě, že nabídka klienta zaujme a dojde k domluvě osobní schůzky obou stran, je nezbytně nutné si zájemce o službu získat svým profesionálním a lidským přístupem. Pracovník banketního oddělení by měl být na schůzku špičkově připraven, výhodou je, obzvláště v dnešní době internetu, zjistit si základní informace o svém zákazníkovi. Součásti schůzky by měla být i demonstrace prostor, které jsou k dispozici, prohlídka techniky a fotografií již pořádaných akcí. Na základě zájmu klientů s nimi na míru řeší veškeré úpravy, je v kontaktu s návaznými společnostmi (například floristické potřeby, svatební salóny, ozvučovací technika, fotograf) a je jejich služby připraven klientovi nabídnout, popřípadě s nimi již při organizaci počítá. Pokud jsou veškerá jednání úspěšná, nastává podpis objednávky. V té se zaznamenají veškeré požadavky klienta, zakreslují 6 BUREŠOVÁ, Pavla a Blanka ZIMÁKOVÁ. Gastronomické služby - servis. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2008, 152 s. ISBN Str.:

18 plány využití prostorů, počty účastníků, doba trvání, druh platby a v neposlední řadě název, druh akce a kontakt na objednavatele. Objednávka samotná musí být napsaná systematicky a přehledně. Na základě objednávky probíhá pracovní proces dále. Termín je zanesen do týdenních plánů, pro zaměstnance je vystaveno komando, které seznámí personál s podrobnostmi ohledně počtu hostů, zahájení, co je všechno připravit, co budou hosté konzumovat. Je také ideální, když den před pořádáním akce se koná mítink pro personál, kde je dojde k podrobnému seznámení 7. Obrázek 2 - Ukázka komanda pro zaměstnance cateringové společnosti Zdroj: snímek pořízený autorem. 1.4 Výroba Výrobní činnost, tedy hlavní prvek cateringové služby, probíhá ve výrobním středisku podniku. Ten musí být uzpůsobený pro provoz podle platných nařízení a norem. V tomto středisku probíhá výroba a expedice pokrmů dle jasně stanovených systémů a pravidel. 7 BUREŠOVÁ, Pavla. Banketní a cateringové služby. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2010, 146 s. ISBN Str:

19 Podle Zimákové (2007) je základním prvkem pro systematičnost (a zároveň nezbytnou podmínkou) rozdělení kuchyně a to na tyto části: - Teplá kuchyně - Studená kuchyně - Cukrárna - Jednotlivé přípravny - Umývárna na bílé nádobí - Umyvárna na černé nádobí - Sklady suché, sklady vajec, masa, chlazených výrobků apod. Teplá kuchyně slouží pro přípravu pokrmů na základě objednávky. Nachází se poblíž výdejních pultů (režonu), kde hotové jídlo čeká na expedici pod infra či halogenovými lampami, které zaručují po krátkou dobu jeho správnou teplotu. Studená kuchyně slouží k přípravě pokrmů, které se tepelně neopracovávají, například salátů, obložených mís, studených předkrmů apod. Cukrárna je místem, kde se připravují veškeré moučníky a ostatní cukrářské výrobky. Protože se ve výše zmíněných odděleních musí pracovat již s očistěnými vstupy, slouží k tomuto procesu přípravna. Ta se obvykle nachází v suterénu nebo v oddělené místnosti. Nezbytnou části kuchyně jsou umývárny. Ta nejbližší, přímo uvnitř kuchyně se nazývá černá a slouží pro používané nádobí (pánve, hrnce apod.). Bílá umyvárna slouží pro talíře a celkový inventář. Sklady se rozdělují podle toho, co se v nich nachází. Nejblíže kuchyně je suchý sklad a chladící místnosti, kde se uchovávají předpřipravené či hotové (musí být oddělené) potraviny. Velký důraz při kontrolách státní hygienické stanice je kladen na skladování vajec a masa. Vejce musí být skladována při nekolísavé teplotě +5 až +18 C, chráněná před slunečním svitem. Legislativa v současné době nenařizuje, jak mají být výrobní a ostatní provozy zrealizovány, trvají však na tom, aby zákazník dostal nezávadný pokrm. Moderní technologie dnes umožňuji zkrátit a zjednodušit dobu přípravy. Konvektomaty, šokovací zařízení jsou běžným vybavení vedle klasických sporáků. 8 8 ZIMÁKOVÁ, Blanka. Food & Beverage Management. Vyd. 2. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2007, 146 s. ISBN Str.:

20 1.5 Standardy kvality služeb v pohostinství Management jakosti Tak jako se vyvíjí moderní technologie, vyvíjí se i praktiky a postupy manažerského řízení. Především díky internetu je dnes možné si vyhledat daný podnik, přečíst si hodnocení a udělat si úsudek. V jiném případě je možné daný podnik přímo ohodnotit a vytvořit tak pro ostatní uživatele internetu parametry, které nasměřují jejich rozhodování. Na druhou stranu je v dnešní době patrná tendence ohánět kvalitou, hodnotit a posuzovat. Co to ale kvalita je? Kde je definice a hranice toho, co se dá považovat za kvalitní a co už ne? Do jisté míry se dá kvalita hodnotit subjektivně (nelze však toto hodnocení považovat za relevantní), pro ostatní případy je jakost definována mezinárodní normou, o té však bude řeč v následující kapitole. Pokud se budeme držet hotelového odvětví, je kvalita jedním ze základních prvků správného řízení. Vedení hotelu musí ve svém strategickém plánu a příkazech pro podřízené zohledňovat zpětné vazby hostů a zlepšovat své služby, popřípadě je vyvíjet tím směrem, který po něm hosté a daný segment, na který se zaměřuje, požaduje. Zpětná vazba je podstatným zdrojem informací vypovídající o úrovni kvality poskytovaných služeb. Společnost by se měla obracet také na interní systém hodnocení a měřeni kvality poskytovaných služeb (Darnel 1965: 274). Pohled na kvalitu výrobku a služeb lze dle Vebera charakterizovat třemi atributy: - Bezvadnost: Dle této teorie se očekává od výrobku nebo služby, má-li být splněna podmínka kvality, tak není prostor pro jakékoliv vady, nedostatky či neúplnosti. Jestliže klient odhalí u daného výrobku či služby některou z výše popsaných negativních vlastností, ztrácí pro něj důvěru. - Podle kvantitativních parametrů: zákazník či klient může porovnat daný produkt na základně kvantitativního srovnání s konkurencí, například cenou, rozsahem nabízených a doplňkových služeb. Zde se nabízí dvoje úhly pohledu na daný atribut. První je spojen s určitým produktem a jeho kvalitou a druhý je spojený s tím, jak kvalitně produkt dodavatel doručí či zpracuje (jak se bude prezentovat zákazníkovi). Nabízí se zde možnost, kdy produkt dodaný do výroby nedosahuje vhodné kvality, ale než jde k cílovému zákazníkovi, je dokončen či upraven tak, že je zákazník spokojen. 19

21 - Podle stability: Zde se očekává, že každý vyrobený produkt, který se dostane k zákazníkovi, bude obsahovat stabilní úroveň kvality. To znamená, že zde není prostor pro rozdílné vlastnosti produktu, ale je vyžadována jeho stálost Kontrolní strategie Jak bylo psáno v předchozí kapitole, úroveň kvality je částečně subjektivní (kromě legislativně ošetřených oblastí) a liší se podle zaměření. Jiné nároky na kvalitu bude mít ubytovací zařízení se zaměřením na turistickou třídu, jiné na kongresy, třídy first class či luxury. Zatímco první skupina bude požadovat nižší ceny, nebude závislá na technologickém vybavení, tak druhá zmiňovaná skupina bude zřejmě vyžadovat od ubytovacího zařízení připojení k internetu, jednací prostory, rozšířené konferenční služby jako jsou potřebné pomůcky (např. flipchart, psací potřeby), cateringové služby apod. Hotel musí vědět, na jaký segment zákazníků se zaměří a kam bude směřovat svou produktovou nabídku. Díky tomu může jednotlivé služby rozdílně zpoplatnit a přidat si k nim větší marži než bývá obvyklé. V rámci kontroly zvolené strategie kvality poskytovaných služeb může manažer podniku sestavit hodnotící formulář, kde bude sledovat pracovní proces zaměstnanců i jejich výkony. Ty bývají hodnoceny na základě zpětných vazeb hostů či klientů zařízení. Takový typ informací však bývá složitěji dostupný a není vždy k dispozici, proto se využívá zpravidla připravenost pracovníků. Jedná se například o dotazy na správnou technologii přípravy, kontroly pracoviště (uklizených pokojů, barového pultu). Výsledkem kontroly strategie kvality by měl být výstupní audit. Ten sestavuje většinou odpovědný manažer a jeho součásti by měla být snaha vcítit se do problematiky pohledem hosta. Aby byl audit naprosto spolehlivý, nejvhodnějším postupem je zvolení externího pracovníka, který nezná prostředí a poměry v zařízení. Díky tomu může zpracovat audit nestranně, objektivně a bez vazeb na pracovníky. 10 Při této možnosti bývají nejčastěji využívané metody mystery shoppingu. 9 VEBER, Jaromír. Management kvality a environmentu: učební text vedlejší specializace management kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická, ISBN Str.:11 10 JAROMÍR BERÁNEK, Pavel Kotek. Řízení hotelového provozu. 4., přeprac. vyd., V Mag Consulting 2. Praha: MAG Consulting, ISBN Str.:

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Hodnoticí standard. Barman (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Barman (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Barman (kód: 65-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZACE snaha firem (živnostníků) reagovat na individuální potřeby svých zákazníků a vyrábět produkty či poskytovat služby s přidanou

Více

Zajistěte aktuální bezpečnostní listy k používaným sanitačním prostředkům. Požádejte dodavatele těchto prostředků o jejich dodání.

Zajistěte aktuální bezpečnostní listy k používaným sanitačním prostředkům. Požádejte dodavatele těchto prostředků o jejich dodání. Strana 1 z 10 34.ZŠ PLZEN 34.ZŠ Vážená paní (pane), provedli jsme pro Vás zhodnocení v oblasti bezpečnosti pokrmů (správná praxe a "plný" systém kritických bodů - HACCP). Naše hodnocení vychází pouze z

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová

MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová 1 Obsah přednášky 1. DEFINICE KVALITY. 2. POČÁTKY MODERNÍHO HODNOCENÍ KVALITY. 3. KVALITA V ŘETĚZCI SLUŽEB. 4. PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ KVALITY

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele:

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele: Střední odborné učiliště společného stravování Poděbrady, Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Obor vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 3 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Principy a požadavky ČSN EN ISO 22000 Cílem je trvale poskytovat bezpečný produkt produkt, který bude vyhovovat nejen

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hygiena v gastronomických zařízeních

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hygiena v gastronomických zařízeních Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

CATERING MOTORLAND BĚLÁ

CATERING MOTORLAND BĚLÁ CATERING MOTORLAND BĚLÁ Catering je dnes velmi populární záležitost. Kvalitní catering dokáže proměnit klientskou akci v gala večer chutí a zároveň může být právě tou třešničkou na dortu, na které si vaši

Více

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX, ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 NUSLE 10-2013 SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT A TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX, ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 NUSLE 10-2013 SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT A TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika provozu 3. Popis technologie výroby 4. Přehled zaměstnanců 5. Nároky na energie 6. Systém sledování kritických bodů 7. Údržba 8. Hygiena pracovního prostředí a sanitace

Více

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty Servis rohoží Etalon vzhledu a čistoty Silný a kompetentní profesionální servis textilií Lindström je finská společnost založená v roce 1848. Díky průběžné a dlouhodobé vývojové práci se naše společnost

Více

Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování

Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování MVDr. Milena Frühaufová Konzultační den HDM, SZÚ 17.3.2010 Rozdíl v pojetí národní a evropské legislativy Evropská legislativa

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

GASTROTECHNOLOGIE 07.2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

GASTROTECHNOLOGIE 07.2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika provozu 3. Popis technologie výroby 4. Doprava a manipulace s materiálem 5. Přehled zaměstnanců 6. Nároky na energie 7. Systém sledování kritických bodů 8. Údržba 9. Hygiena

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu:

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu: Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_01.16 Společenské akce

Více

Od ledna 2011...Roky přípravy. Oslovte restaurace snadno

Od ledna 2011...Roky přípravy. Oslovte restaurace snadno www.praguedining.cz Organizování nezapomenutelné a úspěšné akce je více, než hosté odcházející s plným žaludkem. Najít to správné místo je složité a časově náročné. PragueDining.cz poskytuje zdarma službu,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník, servírka Kvalifikační úroveň

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST50 Číslo materiálu 50

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů projekt realizovaný v rámci programu partneři: Masarykova univerzita Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 Krajská hospodářská komora

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Systém HACCP v provozech veřejného stravování

Systém HACCP v provozech veřejného stravování Katedra marketingu, obchodu a služeb Případová studie Systém HACCP v provozech veřejného stravování Česal, P. - Klatová, E. Tato případová studia vznikla v rámci projektu FRVŠ č. 1209/2009/F5/a Inovace

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST23 Číslo materiálu 23

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFS

Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFS Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFS Jednotná forma posouzení systému dodavatele v oblasti bezpečnosti a kvality potravin (normy poskytují jednotná kritéria, která umožňují audit třetí stranou

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

SEO (optimalizace pro vyhledavače)

SEO (optimalizace pro vyhledavače) SEO (optimalizace pro vyhledavače) Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře Co je to SEO? Slovníček pojmů První internetové dokumenty Principy fungování Co se posuzuje Jak se vyhnout největším chybám SEO

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová Hygiena a sanitace potravinářských výrob Aneta Hniličková Tereza Matějcová Pojmy na úvod Správná výrobní praxe postupy zaměřené na zajišťování celkové jakosti výrobků tzn. způsobilosti k uvedenému či předpokládanému

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI 1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI Určené pro žáky učebních oborů vzdělání kategorie E HLAVNÍ INFORMACE Odborný garant soutěže Asociace kuchařů a cukrářů ČR Pořadatel soutěže SOŠ a SOU Městec

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

PRAVIDLA A ETAPY SOUTĚŽE FIT S MÜSLI

PRAVIDLA A ETAPY SOUTĚŽE FIT S MÜSLI PRAVIDLA A ETAPY SOUTĚŽE FIT S MÜSLI Soutěž Fit s müsli je určena žákům 8. tříd základních škol Olomouckého kraje. Každý registrovaný žák může být členem pouze jednoho týmu. Soutěž se skládá ze čtyř etap.

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Vzácnou knihu z roku 1935, Zlín město životní aktivity, má ve své knihovně Jan Beránek ze Zlína. Na jednom ze snímků je i autobusové nádraží,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. DISPOZICE PROJEKTU, MANAŽER PROJEKTU, ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU, PLÁNOVACÍ PROCES Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Certifikovaná služba

Certifikovaná služba Certifikovaná služba Certifikace kvality služeb a spokojenosti zákazníka ubytovací a gastronomická zařízení lázně a wellness cestovní kanceláře a agentury další subjekty cestovního ruchu TÜV SÜD Czech

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 8: kritické body ve výrobě potravin, systémy HACCP a managementu bezpečnosti

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 8: kritické body ve výrobě potravin, systémy HACCP a managementu bezpečnosti Úvod do potravinářské legislativy Lekce 8: kritické body ve výrobě potravin, systémy HACCP a managementu bezpečnosti Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více