2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Rok 2009 v číslech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Rok 2009 v číslech"

Transkript

1 Nadace VIA V roãní zpráva 2009

2 Obsah 2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Rok 2009 v číslech 10 Dárci a partneři Nadace VIA 11 Portrét dárce Marcela a Jan kolníkovi 12 Na i dárci a partnefii 22 Rozvoj neziskových organizací 26 Mezinárodní aktivity 28 Podpora místních iniciativ 38 Rozvoj filantropie 42 Základní údaje 44 Správní rada, dozorãí rada, zamûstnanci 46 Seznam grantů udělených v roce Finanční zpráva a výrok auditora 89 Zpráva o uïití pfiíspûvku z Nadaãního investiãního fondu Nadace VIA podporuje aktivity, jimiï se lidé snaïí ovlivàovat chod vûcí vefiejn ch a Ïivot kolem sebe. Podporujeme ty, ktefií nechtûjí ãekat, aï zmûnu zafiídí nûkdo jin, a zaãali sami jednat. SnaÏíme se pomáhat jim penûzi, zprostfiedkováním vzdûlání, dobr ch rad i potfiebn ch kontaktû. SnaÏíme se, aby se o tom, co se na jednom místû podafiilo, dozvûdûli i jinde snaïíme se, aby jednou pro lapaná cesta uï znova nezarostla, ale aby se po ní vydávalo ãím dál víc lidí.

3 Nadace VIA je pilífiem ãeské obãanské spoleãnosti, neboè oïivuje tradici odpovûdnosti, zájmu lidí o jejich okolí a filantropii. My, ktefií pracujeme na Velvyslanectví Spojen ch státû americk ch v Praze, jsme hrdí na na i dlouhodobou podporu Nadace VIA a její vynikající práce. I v tûchto ekonomicky tûïk ch ãasech je povzbudivé vidût, Ïe firmy i individuální dárci se nepfiestali zab vat filantropií. Pro mne to je potvrzením faktu, Ïe dárcovství není jen luxusem nebo nûãím, co dûláme pouze pro své potû ení v dobách hojnosti, ale naopak nûãím, co je váïnû bráno jako nedílná souãást na í kolektivní odpovûdnosti za budování silné a rozmanité spoleãnosti. A Nadace VIA je od roku 1997 v srdci tohoto v voje a ukazuje cestu k plnohodnotné obãanské spoleãnosti v âeské republice. Mary Thompson-Jones, ata é Velvyslanectví Spojen ch státû americk ch v âeské republice nadace via 1

4 Úvodní slovo

5 Milí pfiátelé, rok 2009 nebyl snadn : rok ekonomické recese, narûstající nezamûstnanosti a nejistoty. Rok rozhárané politické scény a korupãních skandálû, ale i rok oslav dvaceti let svobody... To v e byl kontext, v nûmï jsme pracovali. Bezpochyby rok, kter kladl zv ené nároky i na nadace ve spoleãnosti je vût í poptávka po dobroãinnosti, neboè se více lidí ocitá v tûïk ch Ïivotních situacích, a zároveà je k dispozici ménû finanãních prostfiedkû potfiebn ch k financování dobroãinn ch projektû. Ménû tûdfií jsou alespoà vût inou firemní dárci. etfií i vefiejné rozpoãty. Proto více neziskov ch organizací obrací svou pozornost v nadûji právû k nadacím. Pfii bliï ím pohledu na ekonomiku ãesk ch nadací je v ak oãekávání, Ïe ty by mohly zásadnû nav it objem své podpory, zatím spí e utopií. Co by se muselo zmûnit, aby mohly ãeské nadace v podobn ch krizov ch dobách naplnit oãekávání na nû kladená? Pfiednû by musely do financování sv ch programû zapojit více individuálních dárcû. Ti b vají recesí postiïeni ménû neï firmy a v tûïk ch ãasech jsou solidárnûj í. ZároveÀ by nadace mûly zaãít vûnovat více energie tomu, aby navy ovaly své nadaãní jmûní. Právû to a jeho v nosy je totiï pro nadace zásadním zdrojem nezávislosti, ale i flexibility. Nás tû í, Ïe jsme v roce 2009 získali od individuálních dárcû a firem do nadaãního jmûní 775 tisíc Kã a jsme pfiesvûdãeni, Ïe tito dárci udûlali nejlep í moïnou investici do dlouhodobého rozvoje Nadace VIA. I díky v nosûm nadaãního jmûní jsme loni udrïeli ná grantov rozpoãet na úrovni roku 2008 a podpofiili témûfi 250 dobroãinn ch projektû ãástkou 14,7 milionu Kã. Dûkujeme v em, bez kter ch by na e práce nebyla moïná pfiíjemcûm grantû, dárcûm a podporovatelûm, ãlenûm hodnotících komisí a poradních v borû, kolegûm ve správní a dozorãí radû a dal ím nezi tn m jednotlivcûm. Tû íme se, Ïe budeme mít moïnost setkávat se s Vámi i v roce Jifií Teichmann pfiedseda správní rady Jifií Bárta v konn fieditel Je tû na jafie 2009 rostl na malebné samotû vedle boïích muk javor, jehoï kofieny naru ily statiku památky a její definitivní zhroucení bylo jen otázkou ãasu. Obãanské sdruïení Vlãice v ak bylo rychlej í neï záludn strom, muka tradiãními materiály a technikami opravilo, a ty tak nyní ãekají jen na sochu, kterou z pískovce vyrábûjí místní kluci. Podpofieno z Fondu kulturního dûdictví. úvodní slovo 3

6 O Nadaci VIA

7 Jesenick horsk spolek získal darem od katolické církve me ní kapli v osadû Franti kov (Franzberg), kousek od polské hranice. K dispozici má pouze jedinou ãernobílou fotografii pûvodního vzhledu kaple, podle níï ji chce opravit. Není to jednoduché je tû pfied rokem rostl v lodi kaple strom, kter byl vy í neï její vûï. Spolek zatím v rámci Fondu kulturního dûdictví opravil fasádu a osadil okna a dvefie. PÛjde-li v e podle plánu, mûla by b t oprava, podpofiená z Fondu kulturního dûdictví, dokonãena v roce 2010, a kaple pak znovu vysvûcena. Historie Nadace VIA vznikla v roce 1997, aby navázala na ãinnost ãeské poboãky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která pûsobila v âeskoslovensku od roku Dnes patfiíme mezi nejvût í a nejaktivnûj í ãeské nadace od svého vzniku jsme podpofiili jiï témûfi obecnû prospû n ch projektû ãástkou v celkové v i 227 milionû Kã a stali se nejvût ím soukrom m podporovatelem komunitního rozvoje v âechách a na Moravû. V letech 2002 aï 2006 jsme pûsobili jako regionální partner skupiny americk ch nadací sdruïen ch do Trustu pro obãanskou spoleãnost ve stfiední a v chodní Evropû (CEE Trust). V âeské republice jsme realizovali rozsáhl grantov a asistenãní program v celkové hodnotû témûfi 100 milionû korun, jehoï cílem bylo posílit stabilitu a sobûstaãnost ãesk ch neziskov ch organizací a pfiispût k vytvofiení pfiíznivého prostfiedí pro rozvoj obãanské spoleãnosti. Od roku 2005 úzce spolupracujeme s americkou neziskovou organizací Friends of Via sídlící v Pittsburghu a se Sdru- Ïením VIA. Zatímco Friends of Via pomáhá Nadaci VIA získávat dary od americk ch dárcû, SdruÏení VIA doplàuje práci Nadace VIA aktivitami, jeï posilují Ïivotaschopnost ãesk ch neziskov ch organizací. o nadaci via 5

8 Poslání Nadace VIA podporuje a posiluje aktivní úãast vefiejnosti na rozvoji demokratické spoleãnosti v âeské republice. Podporujeme rozvoj dobr ch vztahû a spolupráce mezi neziskov mi organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli, protoïe jsme pfiesvûdãeni, Ïe právû to je cesta, na níï mohou lidé pfievzít odpovûdnost za prostfiedí kolem sebe spoleãnû o nûm pfiem let a mluvit, spoleãnû plánovat zmûny a poté spoleãnû mûnit tyto plány ve skuteãnost. Podporujeme rozvoj neziskov ch organizací, protoïe jsou na cestû k obãanské spoleãnosti nenahraditelné. Podporujeme rozvoj dárcovství, protoïe obãanská spoleãnost ani neziskové organizace nemohou existovat bez podpory osvícen ch jednotlivcû, firem a institucí. Povaha na í ãinnosti Kombinujeme finanãní pomoc s asistencí vzdûlávacího typu Bûhem uplynul ch desetiletí doznala KfiíÏová cesta v Kamenickém enovû znaãn ch zmûn pfiilehl kostelík a barokní ml n byly zbourány a z cesty samotné zbylo jen torzo. SdruÏení NA V SLUNÍ se rozhodlo cestu vlastními silami obnovit díky finanãní podpofie fondu âsob a Po tovní spofiitelna pro podporu regionû Men í komunitní granty mohl b t opraven rozpadající se historick pramen Svatého kfiíïe. V rámci dobrovolnick ch brigád bylo odpracováno nûkolik tisíc hodin a pramen se stal vyhledávan m zdrojem osvûïující vody a oblíben m místem vycházek. Jsme grantovû operaãní nadací, a pomáháme tedy nejen prostfiednictvím grantû, ale i promy lenou nabídkou know-how ve formû konzultací, kouãingu ãi vzdûlávání. SnaÏíme se pfiiná et nové koncepty a my lenky, organizujeme semináfie a diskusní setkání a hledáme dal í zpûsoby, jak posilovat Ïivotaschopnost ãesk ch neziskov ch organizací. Poskytujeme granty v otevfien ch grantov ch fiízeních Vût inu grantû rozdûlujeme v otevfien ch grantov ch fiízeních, a to na základû hodnocení nezávisl ch hodnotících komisí. V nich se setkávají lidé z neziskov ch organizací, nadací, firem, samospráv, médií aj. Na e grantová pravidla jsou pfiístupná na Své programy zamûfiujeme do oblastí: rozvoje neziskov ch organizací, rozvoje filantropie a dárcovství, místního a komunitního rozvoje. 6 o nadaci via

9 Na i ãinnost financujeme z v nosû nadaãního jmûní, darû zahraniãních nadací a mnoha domácích i nadnárodních firem a k na í radosti také ãím dál více i z darû tûdr ch jednotlivcû. Kvalifikovanû propojujeme dárce s dobroãinn mi projekty PÛsobíme jako kvalifikovan partner dárcû, ktefií chtûjí promy lenû a efektivnû podporovat dobroãinné projekty, a poskytujeme jim konzultace i ucelen servis v oblasti firemního i individuálního dárcovství. DárcÛm nabízíme nûkolik moïností, jak spolu s námi podpofiit kvalitní projekty: ZaloÏit si u Nadace VIA Fond dárce ten nese jméno dárce a odráïí jeho filantropick zámûr. Tento typ fondu je v hodn pro firmy ãi jednotlivce, ktefií se rozhodli vûnovat urãité oblasti dlouhodobû a systematicky. O zamûfiení a jménu fondu rozhoduje dárce, nadace zaji Èuje pfiípravu a administrativu spojenou s jeho fungováním. Pfiispût do úãelov ch fondû Nadace VIA, a podpofiit tak rozvoj neziskov ch organizací, místní a komunitní rozvoj ãi obnovu drobn ch kulturních památek. Úãelové fondy propojují sílu více dárcû, ãímï umoïàují vypsat grantové fiízení, které by u samostatn ch men ích ãástek nebylo úãelné. Smûrovat svûj dar do nadaãního jmûní, a investovat tak do dlouhodobé stability Nadace VIA jako nezávislého zdroje financování kvalitních dobroãinn ch projektû. Nadaãní jmûní je základním kapitálem nadace a kaïdoroãnû jsou v grantech rozdûlovány pouze jeho v nosy. V echny dary poskytnuté Nadaci VIA jsou da- Àovû odeãitatelné a sniïují základ danû z pfiíjmu pro fyzické osoby aï o 10 % základu danû, pro právnické osoby aï o 5 % základu danû. Obãanské sdruïení Náchodská Prima sezóna kaïdoroãnû pofiádá stejnojmenn studentsk festival, jehoï cílem je pomáhat studentûm v prezentaci jejich autorské tvorby a nabízí jim pestr repertoár workshopû (v tvarné, literární, divadelní apod.), kde se mohou seznámit s nov mi technikami a pfiístupy na poli tvûrãích ãinností. Dílny vedou osobnosti pûsobící na poli kultury v Královéhradeckém kraji. SdruÏení rovnûï v rámci projektu prohloubilo spolupráci se stfiediskem Impuls Hradec Králové, které je velice dûleïit m kulturním uzlem. Projekt byl podpofien z Fondu T-Mobile pro Královéhradecko. o nadaci via 7

10 Rok 2009 v ãíslech

11 Jak byl rok 2009 v ãíslech? 20 mil. Kã 15 mil. Kã 14,165 14,761 14, mil. Kã 5 mil. Kã 0 Kã mil. Kã 40 mil. Kã 41,444 44,062 45, mil. Kã V roce 2009 jsme vyplatili v grantech celkovou ãástku Kã. 20 mil. Kã 10 mil. Kã 0 Kã Firmy 60 % V roce 2009 jsme získali do nadaãního jmûní Kã. V nosy nadaãního jmûní 5 % Individuální dárci 5 % âeské nadace 8 % Zahraniãní nadace 16 % Vlády 6 % V roce 2009 jsme pokraãovali ve strategii zamûfiené na rozvoj soukromého dárcovství a diverzifikaci finanãních zdrojû Nadace VIA. rok 2009 v číslech 9

12 Dárci a partnefii Nadace VIA

13 Jste spoluvlastníkem rodinné firmy Hobra kolník v Broumovû a vedení firmy jistû vûnujete hodnû ãasu a energie. Pfiesto si najdete ãas na aktivní podporu tamních neziskov ch organizací. Co Vás nejvíc láká na jejich ãinnosti? âinnost tûchto neziskovek pfiispívá k rozvoji regionu Broumovska, krásného a klidného místa, kde pracujeme a Ïijeme. A my díky zapojení do jejich aktivit potkáváme zajímavé lidi, se kter mi je radost spolupracovat. SnaÏíme se pomoci jak zku enostmi, tak i tím, Ïe se podílíme na spoluvytváfiení podmínek, které budou rozhodující pro úspûch na eho regionu v budoucnosti. I kdyï se Ïenou Ïijete v Broumovû, pfiesto podporujete i dobroãinné projekty mimo tento region. Léta napfi. podporujete ãinnost Nadace VIA. Co Vás k ní pfiivedlo? KaÏd, kdo se u nás zaãne angaïovat v neziskovém sektoru, narazí dfiíve ãi pozdûji, alespoà podle na eho názoru, na Nadaci VIA. To se pfiihodilo i nám. VIA pomáhala pfii rozvoji neziskovek na Broumovsku a zároveà pfiispívala k obnovû a propagaci firemní a soukromé filantropie. Na e firma byla ocenûna Cenou VIA Bona za firemní dárcovství. Bylo pro nás pfiirozené podpofiit následnû Nadaci VIA, aby mohla stejn m zpûsobem pomáhat i dal ím aktivním lidem a organizacím. V loàském roce jste se stal ãlenem správní rady Nadace VIA a spolu s dal- ími ãleny jste jiï nûkolikrát tûdfie pfiispûl do nadaãního jmûní nadace. Jak rozdíl spatfiujete v daru do nadaãního jmûní v porovnání s darem na ãinnost nadace? Jsem velmi rád, Ïe se mohu díky ãlenství ve správní radû podílet na chodu Nadace VIA. Vûfiím, Ïe její filozofie a práce je pro dne ní spoleãnost velmi potfiebná. Dary do nadaãního jmûní pfiispíváme, dle mého názoru, k dlouhodobé stabilitû nadace. Investujeme tím do budoucnosti nadace a pfiispíváme k její dlouhodobé nezávislosti. Právû ta jí umoïní realizovat své poslání i v pfií tích letech. Portrét dárce Marcela a Jan kolníkovi Marcela a Jan kolníkovi Ïijí a pracují v Broumovû. Genius loci tohoto kraje jim natolik uãaroval, Ïe dnes vûnují rozvoji Broumovska velkou ãást své energie a volného ãasu. Marcela pracuje v Agentufie pro rozvoj Broumovska, Jan je fieditelem a spoluvlastníkem rodinné firmy, aktivním ãlenem Agentury, iniciátorem portálu a jedním ze zakladatelû Podnikatelského klubu Broumovska. Oba se podílejí na komunitních a kulturních projektech, jeï zapojují do aktivního Ïivota tohoto krásného regionu tisíce lidí. Poãet darû za poslední 3 roky: 4 dary do nadaãního jmûní Nadace VIA Hodnota darû celkem: Kã Marcela a Jan kolníkovi, dárci Nadace VIA dárci a partneři nadace via 11

14 Na i dárci a partnefii Nadace VIA naplàuje své poslání díky tûdrosti mnoha ãesk ch i zahraniãních dárcû, partnerû a nezi tn ch jednotlivcû. Dûkujeme v em, kdo nás v roce 2009 podpofiili finanãnû, poskytnutím pro bono sluïeb a produktû ãi svou prací a dobr mi nápady. Nadace a neziskové organizace SdruÏení Calla se úãastnilo v Jihoãeském kraji správních fiízení, jejichï v sledky by mohly mít negativní dopad na Ïivotní prostfiedí, a usilovalo rovnûï o medializaci tûchto kauz a spolupráci s orgány místních a regionálních samospráv. ZároveÀ se vûnovalo poradenství vefiejnosti v otázkách úãasti v podobn ch fiízeních a vydalo publikaci Úãast vefiejnosti ve správních fiízeních, kterou doprovodil CD-ROM s komentovan mi vzory podání, umoïàujících zástupcûm vefiejnosti zapojit se do rozhodování o vûcech vefiejn ch, coï zákony sice zaruãují, odpovûdné orgány to v ak zrovna neulehãují. Projekt byl podpofien z programu Vefiejnû osvûtleno. Silicon Valley Community Foundation / The Hero Charitable Fund The Charles Stewart Mott Foundation The Pittsburgh Foundation z VIA fondu pro âeskou republiku The Foundation for a Civil Society Trust pro obãanskou spoleãnost ve stfiední a v chodní Evropû The Skoll Fund Vlády a mezivládní programy pomoci Ministerstvo zahraniãních vûcí âeské republiky Transformaãní spolupráce Evropská komise prostfiednictvím WCIF Bulharsko U. S. Department of State Firmy do nadaãního jmûní Diatech, s. r. o. Hobra kolník, s. r. o. Chaloupka & Lenda, s. r. o. NT Naturam T- Mobile Czech Republic, a. s. 12 dárci a partneři nadace via

15 Dárci jednotlivci Dárci do nadaãního jmûní Tomá Absolon Jifií Bárta Katefiina Bláhová Lenka Borgesová Ivana Bursíková Jifií Ekart Pavlína Folovská Ivan Fridrich Marek Herman TáÀa Hlavatá Ester Janeãková Michal Jare Magdalena Jirousová Petr KfiíÏ Vávlav Kubiãka Anna Kulíková Martina Kulíková Jan Leiner Jan Lich AlÏbûta Mattasová Lenka Mrázová Michal Musil Martin My iãka Katefiina Ratajová Katefiina Saparová Franti ek Skála Petr Skoãdopole Petr Stulík Ondfiej indeláfi Pavel indeláfi Martina indeláfiová MAS Labské skály chce projektem Ostrov Iniciativa pro na e kostelíky vzbudit zájem obyvatel mikroregionu Labské skály o sakrální památky, jehoï v sledkem má b t záchrana zanedban ch památek a jejich vzkfií ení jakoïto lokálních duchovních a kulturních center, coï pfiispûje i k rozvoji cestovního ruchu. V kostelících místní organizace pofiádají napfi. koncerty, v stavy, happeningy, pfiedná ky, divadelní pfiedstavení nebo filmové projekce. DÛleÏit m rozmûrem iniciativy je zpfiístupnûní kostelû a vytvofiení informaãního systému. Podpofieno z Fondu místního rozvoje rozvoje regionálního a komunitního Ïivota. Milena indeláfiová Jan a Marcela kolníkovi Dagmar tûpánková Hana Tlapáková Alexandra Václavíková Michal Valenãík Zuzana Vani ová Petr Vojtûch Luká Zach Dárci do nadaãního jmûní Dobroãinná aukce vín Jaroslav Antonín Alena Bártová Ladislav BlaÏek Irena Brabcová Kvûtoslava Budínová Stanislava BuÈová Daniel Cahel Lenka âábelová Ivan Dvofiák Joachim Dvofiák Roman Frkous Jifií Gregor Jifií Halouzka Ladislav Hlavat Markéta Hlavicová Jifií Hub Jifií Kahlen Viktor Kotlán Tomá Krejãí Jan Luãan David Marek Radka Matthey Lenka Mrázová Josef Müeller Miroslava NebuÏelská Martin Nûmeãek Michal Nosek Dita Stejskalová Pepa Stfieda Jan kolník Petr mídl Blanka rámková Olga mídlová Jifií Teichmann Jan Tuma Jindfiich Vanûk Blanka VyslouÏilová Vûra V tvarová Eva Závadová âsob, a. s. dárci a partneři nadace via 13

16 Dárci do Fondu kulturního dûdictví a ãlenové The Via Foundation Czech Heritage Society Michal Barto ek Alena Bártová Ladislav BroÏek Alina Buriánková Filip Ditrich Eva Gütlingová Jan Hendrych Lenka Houbová Vít JankÛ Jifií Jiroutek Zbynûk Kabelík J. Kelly Jan Kleiner Arno t Klouda Jan Kováfi Jifií Kovafiík Vladimír Kosík Josef Krause Pavel KrÛta Mojmír Kyselka Pavel Mackerle árka MoráÀová Karel Mrázek Nata a Orsiniová Jan Palan Miroslav Pavljuk Petra Pleskaãová Tomá Podhajsk Martin Poche Vlasta Poláãková Kvûtoslav Pfiibyl Petr Pfiibyla Jitka ehofiová Jan Slanina Jindfiich Synek Jifií terba Kry tof tulc Olga Tausingerová Jana Tesafiová Miroslav TÛma Michal Valenãík Ivan Vorel a firma Arpema, s. r. o Golden Spire Society Cascade Foundation Via Trustee Society Donald W. Hamer & Marka Bednáfiová Peter decourcy Hero Via Bona Society Drs. Oldrich A. & Silva Vasicek Founder John Caulkins Peter & June Kalkus Dr. James & Rebecca Mauch Joan Miles Stfiíbrní dárci Drs. Tomas & Patricia Ganz Lorraine Gebhard Thomas and Lauren Gibian Carol A. Helps Carol Hochman Charles B. Kalvoda Joseph A. Kocab Daniel J. Kucera Richard & Pat Kutilek George & Helen Lauscher Martin G. Lobkowicz Dr. Robert & Marcia Popper Ronald Ranum John & Elaine Reiner Dr. Hana F. Romovacek John & Geri Stiber James K. Whelan Rosemarie Wyke John J. Zitny Patroni Dr. Mario & Becky Mazzarella Emil J. Polak Nancy Taus Stanislawski Waldemar D. Stopkey Jack & Anna White Pfiátelé Ivan & Carolyn Backer Joseph S. Bielecki, Esq. Michael A. Cwach Joseph Dadok Dallas Circle of Czech Women Stephen C. Davies Violet Kral De Wind Robert Doubek Milena Fencl Veronica H. Frost Eva F. Hanka Earl & Joanne Hayward In Honor of Stepan Zelenka Dr. Charles O. Heller Chuck Hlava Gerald F. Horna Charlene Hurta Lois Hybl Patricia Imperiale Jan Janku Marta Kastner-Prochazkova Barbara A. Kostka Catherine Lee Luke Dr. Josef & Annette Macháã May Anne Mahoney 14 dárci a partneři nadace via

17 Raymond Marik Patrick McLean Patrick Muller Vratislav & Alena Nenicka Rita Pavlas Patrick & Teresa S. Rea Olga Sochurek Rosser Celeste Sampson Martha S. Schrader Herb M. Sheldon Kenneth & Valerie Spale St. Ann Society Czech Catholic Union Charles & Margaret Supik Dorothy Tichavsky Joseph & Vera Truhlar Western Fraternal Life Association Lodge Colorado 431 Frank Winkler Patrick John Zika Dary na památku Josefa Stasi Harriet Ahouse D. K. & Marie Nûmcová Banerjee David & Harriet Griesinger In Memory of Josef Stasa & Zlín Edward & Margaret Handy Joseph & Diethild Harrington Ortrud I. Koob Ladislav Matejka Teresa Neighbor Robert & Rosemarie Scully Robert & Hana Sittler Nadette Stasa Dr. Stephen J. Fitzsimmons Judith Zohn Dárci v rámci internetové aukce spoleãnosti T-Mobile 97 zamûstnancû T-Mobile Czech Republic, a. s. Dárci do Fondu RachÛnek Martin Adamík Pavla BartoÀová Luká Brázda Jaroslav Crhonek Lucie âerná Marek Herman Diana Hladeãková Martina Hrazdírová Jana Jano íková Martina Jelínková Lucie Jírová Margita Keková Marek KfiíÏ Tomá Nohejl Jifií Pavelka Pavla Pavelková Radka Titzová Jifií Trávníãek Jana Vlãková Monika Vosolová Jana ZuzaÀáková a firma Fortuna, a. s. Dárci do vefiejné sbírky Dove DMS prostfiednictvím Fóra dárcû Dárci do fondu manïelû Horov ch Martina Coufalová Marie âeloudová Dal í individuální dárci Nadace VIA Dalibor Dostál Jarmila FÛsková Tomá Hejsler Ladislav Hlavat Petr Jake Jifií Juchelka Roman KfiíÏ Libu e RÛãková Michael Short Milena indeláfiová Jifií Waldhans Ná velk dík patfií také v em dal ím jednotlivcûm a ãlenûm hodnotících komisí, ktefií nám bûhem roku 2009 pomáhali a nezi tnû vûnovali svûj ãas, námûty a nápady. Dûkujeme! dárci a partneři nadace via 15

18 Firmy a firemní nadace Dûkujeme firemním dárcûm, ktefií nám pomáhají s obnovou tradice filantropie a osvíceného firemního dárcovství v âeské republice. T-Mobile Czech Republic, a. s., podporuje rozvoj regionû, kde pûsobí prostfiednictvím Fondu T-Mobile Nadace VIA spravuje grantové programy pro regiony Královéhradecko, Praha 11 a Fond T-Mobile pro zamûstnance, jehoï cílem je zv it zájem pracovníkû spoleãnosti o dûní v jejich okolí. Zamûstnanci tak mohou vyzvat neziskové organizace z celé âr, které sami znají, aby si podaly Ïádost o grant. Nadace âeské spofiitelny je na ím dlouhodob m partnerem v programu Místo, kde Ïijeme (dfiíve pod názvem Pomáháme lidem zlep ovat místo, kde Ïijí). Díky této spolupráci bylo podpofieno jiï 35 vefiejn ch prostranství po celé republice. Philip Morris âr, a. s., podporuje skrze Dobroãinn fond Philip Morris pfii Nadaci VIA sociální projekty a projekty místního rozvoje na Hodonínsku a v Praze. V rámci programu Milion pro aktivní Ïivot obce pfiispívá k obnovû spolkového Ïivota na území celé republiky. V roce 2009 jsme díky podpofie Philip Morris ukonãili první roãník programu Akcelerátor ASP, kter stejnû jako pfiedchozí roãníky Akademie sociálního podnikání podporuje sociálnû podnikající neziskové organizace. Nadace Vodafone nám umoïnila v rámci programu Rok jinak zamûstnat IT profesionála Ale e Jeníka. Program nabízí vítûzûm celonárodního v bûrového fiízení pfiíleïitost strávit jeden rok prací pro neziskovou organizaci dle jejich v bûru. Díky tomu Nadace VIA mûïe vytvofiit on-line dárcovsk portál pro neziskové organizace, kter propojí dárce a neziskové organizace. Prostfiednictvím programu âsob a Po tovní spofiitelna pro podporu regionû podporují obû banky komunitní projekty v celé âeské republice. SnaÏí se zv it zájem obãanû o dûní v jejich regionu a povzbudit je k vlastní aktivitû. ZároveÀ upevàují vztahy mezi obãany navzájem, ale i obãany a neziskov mi organizacemi, podnikateli a vefiejnou správou. âsob i nadále podporuje Fond âsob pro rozvoj neziskov ch organizací, v jehoï prûbûïné ãásti probíhá cyklus workshopû PrÛvodce po nástrahách v neziskovém sektoru. Z permanentní ãásti fondu pouïíváme na stejn úãel pouze jeho v nosy. Spoleãnost Mucos Pharma CZ, s. r. o., je dobr m pfiíkladem toho, Ïe zapojení stfiednû velk ch a mal ch firem do podpory neziskov ch organizací vede ke zlep- ení vztahû firmy a jejího okolí a také k prohloubení pocitu sounáleïitosti mezi zamûstnanci. Spoleãnost se stala generálním partnerem Ceny VIA Bona Spoleãnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s., paralelnû s nadaãní ãinností, zamûfienou na rozvoj dûtí a mládeïe nebo rozvoj komunit, podporuje irokou kálu projektû jedním z nich je i Cena VIA Bona za individuální a firemní filantropii. Nadaãní fond Veolia podpofiil grantem fundraisingové aktivity a rozvoj Nadace VIA. 16 dárci a partneři nadace via

19 Za spolupráci a podporu dûkujeme následujícím firemním partnerûm: Firmû Asseco Solutions, a. s., za poskytování systémové podpory k informaãnímu systému Helios. Spoleãnost Microsoft, s. r. o., nám poskytuje zdarma licence Windows a Microsoft Office. Spoleãnost T-Mobile Czech Republic, a. s., nám poskytuje zv hodnûn tarif pro mobilní telefony. Spoleãnost NEWTON Media, a. s., nám poskytuje zdarma monitoring médií. Spoleãnost AC&C Public Relations nám poskytuje zdarma poradenství v oblasti komunikace a práce s médii. Ekonomick zpravodajsk server motejlek.com je na ím mediálním partnerem. Nadace VIA se stala oficiálním charitativním partnerem bûïeckého seriálu Prague International Marathon. Na realizaci semináfiû na téma efektivního firemního dárcovství v rámci spoleãenské odpovûdnosti firem se s námi v roce 2009 podíleli tito partnefii: Dárci v USA Velvyslanectví Spojen ch státû americk ch v âeské republice nám zdarma poskytlo prostory pro pofiádání semináfiû. Asociace PR agentur nám poskytla zá titu a poradenství a pomohla nám roz ífiit informace o semináfiích. T deník Strategie byl mediálním partnerem semináfiû. Dûkujeme v em jednotlivcûm a partnerûm ve Spojen ch státech, ktefií nám dlouhodobû pomáhají pfii získávání podpory a oslovování nov ch dárcû v USA. Friends of VIA, Pittsburgh The Pittsburgh Foundation, Pittsburgh The Foundation for a Civil Society, New York V roce 2009 poskytl Deník vydavatelství Vltava-Labe-Press mediální podporu prvnímu roãníku soutûïe Po tovní spofiitelna Starosta roku. dárci a partneři nadace via 17

20 Nadaãní jmûní Nadaãní jmûní je spolu s posláním základním kamenem, na nûmï stojí ãinnost kaïdé nadace. Jeho v nosy v znamnû pfiispívají k nezávislosti i dlouhodobé udrïitelnosti nadaãní ãinnosti a umoïàují nadaci flexibilnû reagovat na aktuální témata a problémy. Právû z v nosû nadaãního jmûní totiï mûïe nadace podporovat klíãové projekty, které naplàují její poslání. NESEHNUTÍ Brno nechalo vypracovat právní anal zu opakovan ch pochybení stavebního odboru brnûnského magistrátu, kvûli nimï musela b t jeho rozhodnutí zru ena soudy, a vypracovalo systém doporuãení, jak pochybením pfiedcházet. V sledky distribuovalo nejen odpovûdn m politikûm a úfiedníkûm, ale i médiím a neziskov m organizacím, které se s podobn mi chybami pot kají. Projekt se setkal s kladnou odezvou, tajemník magistrátu nyní poïaduje po sv ch úfiednících, aby závûry anal zy zohlednili pfii dal í práci. O metodiku anal zy projevilo zájem i nûkolik organizací, které ji chtûjí vyuïít pro audit sv ch úfiadû. Podpofieno z Fondu místního rozvoje Rychl ch grantû. Nadace VIA jiï nûkolik let soustavnû buduje své nadaãní jmûní a oslovuje dárce jak v âeské republice, tak i v USA. V tomto úsilí nám pomáhá The Charles Stewart Mott Foundation z Michiganu, která zdvojnásobuje kaïd dar do na eho nadaãního jmûní. V první kampani v letech se nám podafiilo dosáhnout stanoveného cíle a od dárcû jsme získali 140 tisíc dolarû. Povzbuzeni tímto úspûchem jsme se s nad ením pustili do druhé kampanû. Mottova nadace svou podporu dokonce v raznû zv ila, a zdvojnásobí tak v echny dary aï do celkové v e 500 tisíc dolarû. A co tato pobídka 1 : 1 znamená pro na e dárce? Dobrou zprávu darujete-li napfi. 10 tisíc Kã do nadaãního jmûní, Mottova nadace pfiidá dal ích 10 tisíc, a pûvodní dar tak zdvojnásobí. Pro nás je to v zva! Dûkujeme Vám v em, ktefií podporujete nezávislou budoucnost Nadace VIA. Do nadaãního jmûní jsme v roce 2009 získali dary desítek dárcû, a to zejména díky následujícím aktivitám: pofiádali jsme jiï 3. roãník Dobroãinné aukce vín, která probûhla na podzim v hotelu Prague Marriott, a stali jsme se charitativním partnerem bûïeckého seriálu Prague International Marathon. Bûh pro dobrou vûc je nedílnou souãástí tradiãního lond nského ãi newyorského maratonu a my bychom byli rádi, aby se spojení bûhu a dobroãinnosti stalo samozfiejmostí i v âechách. 18 dárci a partneři nadace via

21 Dobroãinná aukce moravsk ch vín Nadace VIA a Jihomoravská komunitní nadace z Moravské Nové Vsi spojily své síly, aby v partnerství s hotelem Prague Marriott, spoleãností Via Perfecta, aukãním domem Dorotheum, moravsk m sommeliérem Liborem Nazarãukem a Asociací komunitních nadací uskuteãnili jiï 3. benefiãní aukci moravsk ch vín a v tiché aukci draïili zajímavé pfiedmûty a nev ední záïitky. Dûkujeme v em 270 úãastníkûm charitativní aukce za krásn veãer s nezapomenutelnou atmosférou. V tûïek z aukce, kter ãinil Kã, byl rovn m dílem rozdûlen mezi Nadaci VIA a Jihomoravskou komunitní nadaci. Ty jej pouïijí na podporu obecnû prospû n ch projektû. Na e podûkování za organizaãní pomoc s dobroãinnou aukcí patfií: Zlata Madûfiiãová a Jifií Bárta, fieditelé pofiádajících nadací Dûkujeme v em partnerûm, ktefií aukci podpofiili finanãnû: Neoveská cimbálová muzika Dûkujeme také ãlenkám organizaãního v boru, které nám obûtavû pomáhaly s pfiípravami: Irena Brichta Milada Fi erová Jaroslava Hájková Vendula Seifertová Danica Siváková dárci a partneři nadace via 19

22 V neposlední fiadû na e podûkování patfií i moravsk m vinafiûm, ktefií do aukce a na degustaci darovali to nejlep í ze sv ch sklepû: Augustiniánsk sklep Bakchantky Spolek moravsk ch vinafiek Vinafiství Jaroslav Bene Vinafiství BlaÏek Vinafiství âebav Vinafiství Lubomír a Helena Glosovi Petr Hru ka Miroslav Chytil Vinafiství Kosík Vinafiství Krist Vinafiství Madûfiiã Vinafiství Stûpán Maláník Vinafiství Franti ek Meãl Morava Collection Vinafiství Josef Mráz Vinafiství Jaroslav Ne por Vinafiství Jifií Ne por Vinafiství Bohumil Netopilík Rodinné vinafiství Ko ut Rodinné vinafiství U SamsonÛ Vinafiství Sedláãek Vinafiství Jan Seãkáfi Vinafiství Stapleton & Springer Vinafiství Jifií merák Vinafiství Richard Tich Josef Uher Vinafiství Josef Valihrach Velkobílovická vína Stanislav Krejãí Víno ze ÎiÏkova Jan Koneãn Podûkování patfií i následujícím institucím a jednotlivcûm, ktefií pfiispûli materiálními dary do tiché aukce: Autolokátor AL Ondfiej Klofáã Madeleine Albrightová Zdenûk Bergman Vladimír BlaÏek Ivona Danziger Caledonian School, s. r. o. FS Hotel Prague, s. r. o. Skupina GaráÏ Karel Hanák Dagmar Havlová Václav Havel Hotel Imperial Karlovy Vary Markéta KubáÀová Chef Gurmán Michelin âeská republika, s. r. o. Moravské sklárny Kvûtná, s. r. o. L Oréal âeská republika Infinity Nokia Czech Republic, s. r. o. Peugeot âr, s. r. o. PlzeÀsk Prazdroj, a. s. Restaurace Pod kfiídlem noci Po tovní spofiitelna ProKennex Sport, s. r. o. Franti ek Skála Pepa Stfieda Ludûk Tich Jifií Tillman, Aktivní vinné sklepy Threshold Training Associates Lucie Pilipová, Zámek Trnová Robert Vano Olbram Zoubek Dûkujeme Neoveské cimbálové muzice za folklorní hudební doprovod veãera. 20 dárci a partneři nadace via

nadace via 1 Peter de Courcy Hero, Senior Advisor, Silicon Valley Community Foundation, Kalifornie

nadace via 1 Peter de Courcy Hero, Senior Advisor, Silicon Valley Community Foundation, Kalifornie Nadace VIA Výroční zpráva 2007 Obsah 2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Dárci a partneři Nadace VIA 9 Portrét dárce Marek Herman 10 Naši dárci a partneři 19 Nadace VIA 1997 až 2007 20 Rozvoj neziskových

Více

Nadace VIA V roãní zpráva 2012

Nadace VIA V roãní zpráva 2012 Nadace VIA V roãní zpráva 2012 Obsah 2 Úvodní slovo 4 Rok 2012 v ãíslech 6 Kdo jsme a co dûláme 9 Na e programy v roce 2012 10 Dárci a partnefii Nadace VIA 20 Portrét dárce: David Fojtík 22 Programy Nadace

Více

Chcete se zapojit do aktivit NESEHNUTÍ? Loì plná uprchlíkû a uprchlic. Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004

Chcete se zapojit do aktivit NESEHNUTÍ? Loì plná uprchlíkû a uprchlic. Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004 Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004 Loì plná uprchlíkû a uprchlic Spolu s brnûnskou Amnesty International (AI) jsme vzali 13. ãervna skupinu asi 60 obyvatelû/ek uprchlick ch zafiízení v

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Zbrojím, zbrojí, zbrojíme!

Zbrojím, zbrojí, zbrojíme! Ti tûná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 dobrovolná cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 28/ãerven 2005 Zbrojím, zbrojí, zbrojíme! Dívka podávající informace o vystaven ch

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

SOCIÁLNÍ DRUÎSTVO A PODNIK VE T ETÍM TISÍCILETÍ (II)

SOCIÁLNÍ DRUÎSTVO A PODNIK VE T ETÍM TISÍCILETÍ (II) SOCIÁLNÍ DRUÎSTVO A PODNIK VE T ETÍM TISÍCILETÍ (II) KNIHOVNIâKA PROJEKTU PODNIKÁNÍ V SOCIÁLNÍ EKONOMICE 10 +Miroslav Brázdil, Franti ek ujan, Vojtûch Beck, Hana Sta ãáková, Vlastimil Mikulá ek, Katefiina

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.2 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. První jundrovsk ples

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky číslo 5/2009 vyšlo 13. 3. 2009 cena 15 Kč Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou kolku Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky ročník XI. Foto: Franti ek âermák Îáci v roli porotcû na koncertû

Více

Îenu ani kvûtinou neuhodí

Îenu ani kvûtinou neuhodí Ti tûná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 25 + 26/prosinec 2004 Sloupek redaktora Cena ALARMu Milí ãtenáfii a ãtenáfiky, je na mnû, abych

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova Jak se Ïije v Ugandû - rozhovor sjifiím

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruïení 2. Vznik, poslání a cíle organizace 3. Z historie sdruïení OkamÏik 4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005 4.1. Osobní asistence

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady

V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady 07_2007_.qxd:NP2 28.6.2007 14:57 Stránka 1 7 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 ČERVENEC 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce LÉTO V PRAZE 2 Informace PRÁZDNINOVÉ UZAVÍRKY Nûkolik tipû, kam

Více

Stalo se v dubnu. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA. Klá terní námûstí.

Stalo se v dubnu. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA. Klá terní námûstí. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA Mûstsk úfiad v Oseku získal certifikát evropské normy kvality Oprava pomníku Nelsonské katastrofy Opakovaná v zva pro místní firmy Problém s koufiením dûtí

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

/1 1. âeská MANAÎERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION Z OBSAHU:

/1 1. âeská MANAÎERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION Z OBSAHU: âeská MANAÎERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION 1 /1 1 Z OBSAHU: Dopis prezidenta âma ãlenûm Informace z ãinnosti v boru âma Informace o ãinnosti âma ManaÏersk svazov fond Kluby manaïerû RÛzná sdûlení

Více

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) www.tisnov.cz Vy lo 27. 4. 2011

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) www.tisnov.cz Vy lo 27. 4. 2011 roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) Vy lo 27. 4. 2011 www.tisnov.cz Dubnové slovo radní Koncem dubna nám jiï slunce hfieje záda a táhne nás

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více