2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Rok 2009 v číslech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Rok 2009 v číslech"

Transkript

1 Nadace VIA V roãní zpráva 2009

2 Obsah 2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Rok 2009 v číslech 10 Dárci a partneři Nadace VIA 11 Portrét dárce Marcela a Jan kolníkovi 12 Na i dárci a partnefii 22 Rozvoj neziskových organizací 26 Mezinárodní aktivity 28 Podpora místních iniciativ 38 Rozvoj filantropie 42 Základní údaje 44 Správní rada, dozorãí rada, zamûstnanci 46 Seznam grantů udělených v roce Finanční zpráva a výrok auditora 89 Zpráva o uïití pfiíspûvku z Nadaãního investiãního fondu Nadace VIA podporuje aktivity, jimiï se lidé snaïí ovlivàovat chod vûcí vefiejn ch a Ïivot kolem sebe. Podporujeme ty, ktefií nechtûjí ãekat, aï zmûnu zafiídí nûkdo jin, a zaãali sami jednat. SnaÏíme se pomáhat jim penûzi, zprostfiedkováním vzdûlání, dobr ch rad i potfiebn ch kontaktû. SnaÏíme se, aby se o tom, co se na jednom místû podafiilo, dozvûdûli i jinde snaïíme se, aby jednou pro lapaná cesta uï znova nezarostla, ale aby se po ní vydávalo ãím dál víc lidí.

3 Nadace VIA je pilífiem ãeské obãanské spoleãnosti, neboè oïivuje tradici odpovûdnosti, zájmu lidí o jejich okolí a filantropii. My, ktefií pracujeme na Velvyslanectví Spojen ch státû americk ch v Praze, jsme hrdí na na i dlouhodobou podporu Nadace VIA a její vynikající práce. I v tûchto ekonomicky tûïk ch ãasech je povzbudivé vidût, Ïe firmy i individuální dárci se nepfiestali zab vat filantropií. Pro mne to je potvrzením faktu, Ïe dárcovství není jen luxusem nebo nûãím, co dûláme pouze pro své potû ení v dobách hojnosti, ale naopak nûãím, co je váïnû bráno jako nedílná souãást na í kolektivní odpovûdnosti za budování silné a rozmanité spoleãnosti. A Nadace VIA je od roku 1997 v srdci tohoto v voje a ukazuje cestu k plnohodnotné obãanské spoleãnosti v âeské republice. Mary Thompson-Jones, ata é Velvyslanectví Spojen ch státû americk ch v âeské republice nadace via 1

4 Úvodní slovo

5 Milí pfiátelé, rok 2009 nebyl snadn : rok ekonomické recese, narûstající nezamûstnanosti a nejistoty. Rok rozhárané politické scény a korupãních skandálû, ale i rok oslav dvaceti let svobody... To v e byl kontext, v nûmï jsme pracovali. Bezpochyby rok, kter kladl zv ené nároky i na nadace ve spoleãnosti je vût í poptávka po dobroãinnosti, neboè se více lidí ocitá v tûïk ch Ïivotních situacích, a zároveà je k dispozici ménû finanãních prostfiedkû potfiebn ch k financování dobroãinn ch projektû. Ménû tûdfií jsou alespoà vût inou firemní dárci. etfií i vefiejné rozpoãty. Proto více neziskov ch organizací obrací svou pozornost v nadûji právû k nadacím. Pfii bliï ím pohledu na ekonomiku ãesk ch nadací je v ak oãekávání, Ïe ty by mohly zásadnû nav it objem své podpory, zatím spí e utopií. Co by se muselo zmûnit, aby mohly ãeské nadace v podobn ch krizov ch dobách naplnit oãekávání na nû kladená? Pfiednû by musely do financování sv ch programû zapojit více individuálních dárcû. Ti b vají recesí postiïeni ménû neï firmy a v tûïk ch ãasech jsou solidárnûj í. ZároveÀ by nadace mûly zaãít vûnovat více energie tomu, aby navy ovaly své nadaãní jmûní. Právû to a jeho v nosy je totiï pro nadace zásadním zdrojem nezávislosti, ale i flexibility. Nás tû í, Ïe jsme v roce 2009 získali od individuálních dárcû a firem do nadaãního jmûní 775 tisíc Kã a jsme pfiesvûdãeni, Ïe tito dárci udûlali nejlep í moïnou investici do dlouhodobého rozvoje Nadace VIA. I díky v nosûm nadaãního jmûní jsme loni udrïeli ná grantov rozpoãet na úrovni roku 2008 a podpofiili témûfi 250 dobroãinn ch projektû ãástkou 14,7 milionu Kã. Dûkujeme v em, bez kter ch by na e práce nebyla moïná pfiíjemcûm grantû, dárcûm a podporovatelûm, ãlenûm hodnotících komisí a poradních v borû, kolegûm ve správní a dozorãí radû a dal ím nezi tn m jednotlivcûm. Tû íme se, Ïe budeme mít moïnost setkávat se s Vámi i v roce Jifií Teichmann pfiedseda správní rady Jifií Bárta v konn fieditel Je tû na jafie 2009 rostl na malebné samotû vedle boïích muk javor, jehoï kofieny naru ily statiku památky a její definitivní zhroucení bylo jen otázkou ãasu. Obãanské sdruïení Vlãice v ak bylo rychlej í neï záludn strom, muka tradiãními materiály a technikami opravilo, a ty tak nyní ãekají jen na sochu, kterou z pískovce vyrábûjí místní kluci. Podpofieno z Fondu kulturního dûdictví. úvodní slovo 3

6 O Nadaci VIA

7 Jesenick horsk spolek získal darem od katolické církve me ní kapli v osadû Franti kov (Franzberg), kousek od polské hranice. K dispozici má pouze jedinou ãernobílou fotografii pûvodního vzhledu kaple, podle níï ji chce opravit. Není to jednoduché je tû pfied rokem rostl v lodi kaple strom, kter byl vy í neï její vûï. Spolek zatím v rámci Fondu kulturního dûdictví opravil fasádu a osadil okna a dvefie. PÛjde-li v e podle plánu, mûla by b t oprava, podpofiená z Fondu kulturního dûdictví, dokonãena v roce 2010, a kaple pak znovu vysvûcena. Historie Nadace VIA vznikla v roce 1997, aby navázala na ãinnost ãeské poboãky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která pûsobila v âeskoslovensku od roku Dnes patfiíme mezi nejvût í a nejaktivnûj í ãeské nadace od svého vzniku jsme podpofiili jiï témûfi obecnû prospû n ch projektû ãástkou v celkové v i 227 milionû Kã a stali se nejvût ím soukrom m podporovatelem komunitního rozvoje v âechách a na Moravû. V letech 2002 aï 2006 jsme pûsobili jako regionální partner skupiny americk ch nadací sdruïen ch do Trustu pro obãanskou spoleãnost ve stfiední a v chodní Evropû (CEE Trust). V âeské republice jsme realizovali rozsáhl grantov a asistenãní program v celkové hodnotû témûfi 100 milionû korun, jehoï cílem bylo posílit stabilitu a sobûstaãnost ãesk ch neziskov ch organizací a pfiispût k vytvofiení pfiíznivého prostfiedí pro rozvoj obãanské spoleãnosti. Od roku 2005 úzce spolupracujeme s americkou neziskovou organizací Friends of Via sídlící v Pittsburghu a se Sdru- Ïením VIA. Zatímco Friends of Via pomáhá Nadaci VIA získávat dary od americk ch dárcû, SdruÏení VIA doplàuje práci Nadace VIA aktivitami, jeï posilují Ïivotaschopnost ãesk ch neziskov ch organizací. o nadaci via 5

8 Poslání Nadace VIA podporuje a posiluje aktivní úãast vefiejnosti na rozvoji demokratické spoleãnosti v âeské republice. Podporujeme rozvoj dobr ch vztahû a spolupráce mezi neziskov mi organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli, protoïe jsme pfiesvûdãeni, Ïe právû to je cesta, na níï mohou lidé pfievzít odpovûdnost za prostfiedí kolem sebe spoleãnû o nûm pfiem let a mluvit, spoleãnû plánovat zmûny a poté spoleãnû mûnit tyto plány ve skuteãnost. Podporujeme rozvoj neziskov ch organizací, protoïe jsou na cestû k obãanské spoleãnosti nenahraditelné. Podporujeme rozvoj dárcovství, protoïe obãanská spoleãnost ani neziskové organizace nemohou existovat bez podpory osvícen ch jednotlivcû, firem a institucí. Povaha na í ãinnosti Kombinujeme finanãní pomoc s asistencí vzdûlávacího typu Bûhem uplynul ch desetiletí doznala KfiíÏová cesta v Kamenickém enovû znaãn ch zmûn pfiilehl kostelík a barokní ml n byly zbourány a z cesty samotné zbylo jen torzo. SdruÏení NA V SLUNÍ se rozhodlo cestu vlastními silami obnovit díky finanãní podpofie fondu âsob a Po tovní spofiitelna pro podporu regionû Men í komunitní granty mohl b t opraven rozpadající se historick pramen Svatého kfiíïe. V rámci dobrovolnick ch brigád bylo odpracováno nûkolik tisíc hodin a pramen se stal vyhledávan m zdrojem osvûïující vody a oblíben m místem vycházek. Jsme grantovû operaãní nadací, a pomáháme tedy nejen prostfiednictvím grantû, ale i promy lenou nabídkou know-how ve formû konzultací, kouãingu ãi vzdûlávání. SnaÏíme se pfiiná et nové koncepty a my lenky, organizujeme semináfie a diskusní setkání a hledáme dal í zpûsoby, jak posilovat Ïivotaschopnost ãesk ch neziskov ch organizací. Poskytujeme granty v otevfien ch grantov ch fiízeních Vût inu grantû rozdûlujeme v otevfien ch grantov ch fiízeních, a to na základû hodnocení nezávisl ch hodnotících komisí. V nich se setkávají lidé z neziskov ch organizací, nadací, firem, samospráv, médií aj. Na e grantová pravidla jsou pfiístupná na Své programy zamûfiujeme do oblastí: rozvoje neziskov ch organizací, rozvoje filantropie a dárcovství, místního a komunitního rozvoje. 6 o nadaci via

9 Na i ãinnost financujeme z v nosû nadaãního jmûní, darû zahraniãních nadací a mnoha domácích i nadnárodních firem a k na í radosti také ãím dál více i z darû tûdr ch jednotlivcû. Kvalifikovanû propojujeme dárce s dobroãinn mi projekty PÛsobíme jako kvalifikovan partner dárcû, ktefií chtûjí promy lenû a efektivnû podporovat dobroãinné projekty, a poskytujeme jim konzultace i ucelen servis v oblasti firemního i individuálního dárcovství. DárcÛm nabízíme nûkolik moïností, jak spolu s námi podpofiit kvalitní projekty: ZaloÏit si u Nadace VIA Fond dárce ten nese jméno dárce a odráïí jeho filantropick zámûr. Tento typ fondu je v hodn pro firmy ãi jednotlivce, ktefií se rozhodli vûnovat urãité oblasti dlouhodobû a systematicky. O zamûfiení a jménu fondu rozhoduje dárce, nadace zaji Èuje pfiípravu a administrativu spojenou s jeho fungováním. Pfiispût do úãelov ch fondû Nadace VIA, a podpofiit tak rozvoj neziskov ch organizací, místní a komunitní rozvoj ãi obnovu drobn ch kulturních památek. Úãelové fondy propojují sílu více dárcû, ãímï umoïàují vypsat grantové fiízení, které by u samostatn ch men ích ãástek nebylo úãelné. Smûrovat svûj dar do nadaãního jmûní, a investovat tak do dlouhodobé stability Nadace VIA jako nezávislého zdroje financování kvalitních dobroãinn ch projektû. Nadaãní jmûní je základním kapitálem nadace a kaïdoroãnû jsou v grantech rozdûlovány pouze jeho v nosy. V echny dary poskytnuté Nadaci VIA jsou da- Àovû odeãitatelné a sniïují základ danû z pfiíjmu pro fyzické osoby aï o 10 % základu danû, pro právnické osoby aï o 5 % základu danû. Obãanské sdruïení Náchodská Prima sezóna kaïdoroãnû pofiádá stejnojmenn studentsk festival, jehoï cílem je pomáhat studentûm v prezentaci jejich autorské tvorby a nabízí jim pestr repertoár workshopû (v tvarné, literární, divadelní apod.), kde se mohou seznámit s nov mi technikami a pfiístupy na poli tvûrãích ãinností. Dílny vedou osobnosti pûsobící na poli kultury v Královéhradeckém kraji. SdruÏení rovnûï v rámci projektu prohloubilo spolupráci se stfiediskem Impuls Hradec Králové, které je velice dûleïit m kulturním uzlem. Projekt byl podpofien z Fondu T-Mobile pro Královéhradecko. o nadaci via 7

10 Rok 2009 v ãíslech

11 Jak byl rok 2009 v ãíslech? 20 mil. Kã 15 mil. Kã 14,165 14,761 14, mil. Kã 5 mil. Kã 0 Kã mil. Kã 40 mil. Kã 41,444 44,062 45, mil. Kã V roce 2009 jsme vyplatili v grantech celkovou ãástku Kã. 20 mil. Kã 10 mil. Kã 0 Kã Firmy 60 % V roce 2009 jsme získali do nadaãního jmûní Kã. V nosy nadaãního jmûní 5 % Individuální dárci 5 % âeské nadace 8 % Zahraniãní nadace 16 % Vlády 6 % V roce 2009 jsme pokraãovali ve strategii zamûfiené na rozvoj soukromého dárcovství a diverzifikaci finanãních zdrojû Nadace VIA. rok 2009 v číslech 9

12 Dárci a partnefii Nadace VIA

13 Jste spoluvlastníkem rodinné firmy Hobra kolník v Broumovû a vedení firmy jistû vûnujete hodnû ãasu a energie. Pfiesto si najdete ãas na aktivní podporu tamních neziskov ch organizací. Co Vás nejvíc láká na jejich ãinnosti? âinnost tûchto neziskovek pfiispívá k rozvoji regionu Broumovska, krásného a klidného místa, kde pracujeme a Ïijeme. A my díky zapojení do jejich aktivit potkáváme zajímavé lidi, se kter mi je radost spolupracovat. SnaÏíme se pomoci jak zku enostmi, tak i tím, Ïe se podílíme na spoluvytváfiení podmínek, které budou rozhodující pro úspûch na eho regionu v budoucnosti. I kdyï se Ïenou Ïijete v Broumovû, pfiesto podporujete i dobroãinné projekty mimo tento region. Léta napfi. podporujete ãinnost Nadace VIA. Co Vás k ní pfiivedlo? KaÏd, kdo se u nás zaãne angaïovat v neziskovém sektoru, narazí dfiíve ãi pozdûji, alespoà podle na eho názoru, na Nadaci VIA. To se pfiihodilo i nám. VIA pomáhala pfii rozvoji neziskovek na Broumovsku a zároveà pfiispívala k obnovû a propagaci firemní a soukromé filantropie. Na e firma byla ocenûna Cenou VIA Bona za firemní dárcovství. Bylo pro nás pfiirozené podpofiit následnû Nadaci VIA, aby mohla stejn m zpûsobem pomáhat i dal ím aktivním lidem a organizacím. V loàském roce jste se stal ãlenem správní rady Nadace VIA a spolu s dal- ími ãleny jste jiï nûkolikrát tûdfie pfiispûl do nadaãního jmûní nadace. Jak rozdíl spatfiujete v daru do nadaãního jmûní v porovnání s darem na ãinnost nadace? Jsem velmi rád, Ïe se mohu díky ãlenství ve správní radû podílet na chodu Nadace VIA. Vûfiím, Ïe její filozofie a práce je pro dne ní spoleãnost velmi potfiebná. Dary do nadaãního jmûní pfiispíváme, dle mého názoru, k dlouhodobé stabilitû nadace. Investujeme tím do budoucnosti nadace a pfiispíváme k její dlouhodobé nezávislosti. Právû ta jí umoïní realizovat své poslání i v pfií tích letech. Portrét dárce Marcela a Jan kolníkovi Marcela a Jan kolníkovi Ïijí a pracují v Broumovû. Genius loci tohoto kraje jim natolik uãaroval, Ïe dnes vûnují rozvoji Broumovska velkou ãást své energie a volného ãasu. Marcela pracuje v Agentufie pro rozvoj Broumovska, Jan je fieditelem a spoluvlastníkem rodinné firmy, aktivním ãlenem Agentury, iniciátorem portálu a jedním ze zakladatelû Podnikatelského klubu Broumovska. Oba se podílejí na komunitních a kulturních projektech, jeï zapojují do aktivního Ïivota tohoto krásného regionu tisíce lidí. Poãet darû za poslední 3 roky: 4 dary do nadaãního jmûní Nadace VIA Hodnota darû celkem: Kã Marcela a Jan kolníkovi, dárci Nadace VIA dárci a partneři nadace via 11

14 Na i dárci a partnefii Nadace VIA naplàuje své poslání díky tûdrosti mnoha ãesk ch i zahraniãních dárcû, partnerû a nezi tn ch jednotlivcû. Dûkujeme v em, kdo nás v roce 2009 podpofiili finanãnû, poskytnutím pro bono sluïeb a produktû ãi svou prací a dobr mi nápady. Nadace a neziskové organizace SdruÏení Calla se úãastnilo v Jihoãeském kraji správních fiízení, jejichï v sledky by mohly mít negativní dopad na Ïivotní prostfiedí, a usilovalo rovnûï o medializaci tûchto kauz a spolupráci s orgány místních a regionálních samospráv. ZároveÀ se vûnovalo poradenství vefiejnosti v otázkách úãasti v podobn ch fiízeních a vydalo publikaci Úãast vefiejnosti ve správních fiízeních, kterou doprovodil CD-ROM s komentovan mi vzory podání, umoïàujících zástupcûm vefiejnosti zapojit se do rozhodování o vûcech vefiejn ch, coï zákony sice zaruãují, odpovûdné orgány to v ak zrovna neulehãují. Projekt byl podpofien z programu Vefiejnû osvûtleno. Silicon Valley Community Foundation / The Hero Charitable Fund The Charles Stewart Mott Foundation The Pittsburgh Foundation z VIA fondu pro âeskou republiku The Foundation for a Civil Society Trust pro obãanskou spoleãnost ve stfiední a v chodní Evropû The Skoll Fund Vlády a mezivládní programy pomoci Ministerstvo zahraniãních vûcí âeské republiky Transformaãní spolupráce Evropská komise prostfiednictvím WCIF Bulharsko U. S. Department of State Firmy do nadaãního jmûní Diatech, s. r. o. Hobra kolník, s. r. o. Chaloupka & Lenda, s. r. o. NT Naturam T- Mobile Czech Republic, a. s. 12 dárci a partneři nadace via

15 Dárci jednotlivci Dárci do nadaãního jmûní Tomá Absolon Jifií Bárta Katefiina Bláhová Lenka Borgesová Ivana Bursíková Jifií Ekart Pavlína Folovská Ivan Fridrich Marek Herman TáÀa Hlavatá Ester Janeãková Michal Jare Magdalena Jirousová Petr KfiíÏ Vávlav Kubiãka Anna Kulíková Martina Kulíková Jan Leiner Jan Lich AlÏbûta Mattasová Lenka Mrázová Michal Musil Martin My iãka Katefiina Ratajová Katefiina Saparová Franti ek Skála Petr Skoãdopole Petr Stulík Ondfiej indeláfi Pavel indeláfi Martina indeláfiová MAS Labské skály chce projektem Ostrov Iniciativa pro na e kostelíky vzbudit zájem obyvatel mikroregionu Labské skály o sakrální památky, jehoï v sledkem má b t záchrana zanedban ch památek a jejich vzkfií ení jakoïto lokálních duchovních a kulturních center, coï pfiispûje i k rozvoji cestovního ruchu. V kostelících místní organizace pofiádají napfi. koncerty, v stavy, happeningy, pfiedná ky, divadelní pfiedstavení nebo filmové projekce. DÛleÏit m rozmûrem iniciativy je zpfiístupnûní kostelû a vytvofiení informaãního systému. Podpofieno z Fondu místního rozvoje rozvoje regionálního a komunitního Ïivota. Milena indeláfiová Jan a Marcela kolníkovi Dagmar tûpánková Hana Tlapáková Alexandra Václavíková Michal Valenãík Zuzana Vani ová Petr Vojtûch Luká Zach Dárci do nadaãního jmûní Dobroãinná aukce vín Jaroslav Antonín Alena Bártová Ladislav BlaÏek Irena Brabcová Kvûtoslava Budínová Stanislava BuÈová Daniel Cahel Lenka âábelová Ivan Dvofiák Joachim Dvofiák Roman Frkous Jifií Gregor Jifií Halouzka Ladislav Hlavat Markéta Hlavicová Jifií Hub Jifií Kahlen Viktor Kotlán Tomá Krejãí Jan Luãan David Marek Radka Matthey Lenka Mrázová Josef Müeller Miroslava NebuÏelská Martin Nûmeãek Michal Nosek Dita Stejskalová Pepa Stfieda Jan kolník Petr mídl Blanka rámková Olga mídlová Jifií Teichmann Jan Tuma Jindfiich Vanûk Blanka VyslouÏilová Vûra V tvarová Eva Závadová âsob, a. s. dárci a partneři nadace via 13

16 Dárci do Fondu kulturního dûdictví a ãlenové The Via Foundation Czech Heritage Society Michal Barto ek Alena Bártová Ladislav BroÏek Alina Buriánková Filip Ditrich Eva Gütlingová Jan Hendrych Lenka Houbová Vít JankÛ Jifií Jiroutek Zbynûk Kabelík J. Kelly Jan Kleiner Arno t Klouda Jan Kováfi Jifií Kovafiík Vladimír Kosík Josef Krause Pavel KrÛta Mojmír Kyselka Pavel Mackerle árka MoráÀová Karel Mrázek Nata a Orsiniová Jan Palan Miroslav Pavljuk Petra Pleskaãová Tomá Podhajsk Martin Poche Vlasta Poláãková Kvûtoslav Pfiibyl Petr Pfiibyla Jitka ehofiová Jan Slanina Jindfiich Synek Jifií terba Kry tof tulc Olga Tausingerová Jana Tesafiová Miroslav TÛma Michal Valenãík Ivan Vorel a firma Arpema, s. r. o Golden Spire Society Cascade Foundation Via Trustee Society Donald W. Hamer & Marka Bednáfiová Peter decourcy Hero Via Bona Society Drs. Oldrich A. & Silva Vasicek Founder John Caulkins Peter & June Kalkus Dr. James & Rebecca Mauch Joan Miles Stfiíbrní dárci Drs. Tomas & Patricia Ganz Lorraine Gebhard Thomas and Lauren Gibian Carol A. Helps Carol Hochman Charles B. Kalvoda Joseph A. Kocab Daniel J. Kucera Richard & Pat Kutilek George & Helen Lauscher Martin G. Lobkowicz Dr. Robert & Marcia Popper Ronald Ranum John & Elaine Reiner Dr. Hana F. Romovacek John & Geri Stiber James K. Whelan Rosemarie Wyke John J. Zitny Patroni Dr. Mario & Becky Mazzarella Emil J. Polak Nancy Taus Stanislawski Waldemar D. Stopkey Jack & Anna White Pfiátelé Ivan & Carolyn Backer Joseph S. Bielecki, Esq. Michael A. Cwach Joseph Dadok Dallas Circle of Czech Women Stephen C. Davies Violet Kral De Wind Robert Doubek Milena Fencl Veronica H. Frost Eva F. Hanka Earl & Joanne Hayward In Honor of Stepan Zelenka Dr. Charles O. Heller Chuck Hlava Gerald F. Horna Charlene Hurta Lois Hybl Patricia Imperiale Jan Janku Marta Kastner-Prochazkova Barbara A. Kostka Catherine Lee Luke Dr. Josef & Annette Macháã May Anne Mahoney 14 dárci a partneři nadace via

17 Raymond Marik Patrick McLean Patrick Muller Vratislav & Alena Nenicka Rita Pavlas Patrick & Teresa S. Rea Olga Sochurek Rosser Celeste Sampson Martha S. Schrader Herb M. Sheldon Kenneth & Valerie Spale St. Ann Society Czech Catholic Union Charles & Margaret Supik Dorothy Tichavsky Joseph & Vera Truhlar Western Fraternal Life Association Lodge Colorado 431 Frank Winkler Patrick John Zika Dary na památku Josefa Stasi Harriet Ahouse D. K. & Marie Nûmcová Banerjee David & Harriet Griesinger In Memory of Josef Stasa & Zlín Edward & Margaret Handy Joseph & Diethild Harrington Ortrud I. Koob Ladislav Matejka Teresa Neighbor Robert & Rosemarie Scully Robert & Hana Sittler Nadette Stasa Dr. Stephen J. Fitzsimmons Judith Zohn Dárci v rámci internetové aukce spoleãnosti T-Mobile 97 zamûstnancû T-Mobile Czech Republic, a. s. Dárci do Fondu RachÛnek Martin Adamík Pavla BartoÀová Luká Brázda Jaroslav Crhonek Lucie âerná Marek Herman Diana Hladeãková Martina Hrazdírová Jana Jano íková Martina Jelínková Lucie Jírová Margita Keková Marek KfiíÏ Tomá Nohejl Jifií Pavelka Pavla Pavelková Radka Titzová Jifií Trávníãek Jana Vlãková Monika Vosolová Jana ZuzaÀáková a firma Fortuna, a. s. Dárci do vefiejné sbírky Dove DMS prostfiednictvím Fóra dárcû Dárci do fondu manïelû Horov ch Martina Coufalová Marie âeloudová Dal í individuální dárci Nadace VIA Dalibor Dostál Jarmila FÛsková Tomá Hejsler Ladislav Hlavat Petr Jake Jifií Juchelka Roman KfiíÏ Libu e RÛãková Michael Short Milena indeláfiová Jifií Waldhans Ná velk dík patfií také v em dal ím jednotlivcûm a ãlenûm hodnotících komisí, ktefií nám bûhem roku 2009 pomáhali a nezi tnû vûnovali svûj ãas, námûty a nápady. Dûkujeme! dárci a partneři nadace via 15

18 Firmy a firemní nadace Dûkujeme firemním dárcûm, ktefií nám pomáhají s obnovou tradice filantropie a osvíceného firemního dárcovství v âeské republice. T-Mobile Czech Republic, a. s., podporuje rozvoj regionû, kde pûsobí prostfiednictvím Fondu T-Mobile Nadace VIA spravuje grantové programy pro regiony Královéhradecko, Praha 11 a Fond T-Mobile pro zamûstnance, jehoï cílem je zv it zájem pracovníkû spoleãnosti o dûní v jejich okolí. Zamûstnanci tak mohou vyzvat neziskové organizace z celé âr, které sami znají, aby si podaly Ïádost o grant. Nadace âeské spofiitelny je na ím dlouhodob m partnerem v programu Místo, kde Ïijeme (dfiíve pod názvem Pomáháme lidem zlep ovat místo, kde Ïijí). Díky této spolupráci bylo podpofieno jiï 35 vefiejn ch prostranství po celé republice. Philip Morris âr, a. s., podporuje skrze Dobroãinn fond Philip Morris pfii Nadaci VIA sociální projekty a projekty místního rozvoje na Hodonínsku a v Praze. V rámci programu Milion pro aktivní Ïivot obce pfiispívá k obnovû spolkového Ïivota na území celé republiky. V roce 2009 jsme díky podpofie Philip Morris ukonãili první roãník programu Akcelerátor ASP, kter stejnû jako pfiedchozí roãníky Akademie sociálního podnikání podporuje sociálnû podnikající neziskové organizace. Nadace Vodafone nám umoïnila v rámci programu Rok jinak zamûstnat IT profesionála Ale e Jeníka. Program nabízí vítûzûm celonárodního v bûrového fiízení pfiíleïitost strávit jeden rok prací pro neziskovou organizaci dle jejich v bûru. Díky tomu Nadace VIA mûïe vytvofiit on-line dárcovsk portál pro neziskové organizace, kter propojí dárce a neziskové organizace. Prostfiednictvím programu âsob a Po tovní spofiitelna pro podporu regionû podporují obû banky komunitní projekty v celé âeské republice. SnaÏí se zv it zájem obãanû o dûní v jejich regionu a povzbudit je k vlastní aktivitû. ZároveÀ upevàují vztahy mezi obãany navzájem, ale i obãany a neziskov mi organizacemi, podnikateli a vefiejnou správou. âsob i nadále podporuje Fond âsob pro rozvoj neziskov ch organizací, v jehoï prûbûïné ãásti probíhá cyklus workshopû PrÛvodce po nástrahách v neziskovém sektoru. Z permanentní ãásti fondu pouïíváme na stejn úãel pouze jeho v nosy. Spoleãnost Mucos Pharma CZ, s. r. o., je dobr m pfiíkladem toho, Ïe zapojení stfiednû velk ch a mal ch firem do podpory neziskov ch organizací vede ke zlep- ení vztahû firmy a jejího okolí a také k prohloubení pocitu sounáleïitosti mezi zamûstnanci. Spoleãnost se stala generálním partnerem Ceny VIA Bona Spoleãnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s., paralelnû s nadaãní ãinností, zamûfienou na rozvoj dûtí a mládeïe nebo rozvoj komunit, podporuje irokou kálu projektû jedním z nich je i Cena VIA Bona za individuální a firemní filantropii. Nadaãní fond Veolia podpofiil grantem fundraisingové aktivity a rozvoj Nadace VIA. 16 dárci a partneři nadace via

19 Za spolupráci a podporu dûkujeme následujícím firemním partnerûm: Firmû Asseco Solutions, a. s., za poskytování systémové podpory k informaãnímu systému Helios. Spoleãnost Microsoft, s. r. o., nám poskytuje zdarma licence Windows a Microsoft Office. Spoleãnost T-Mobile Czech Republic, a. s., nám poskytuje zv hodnûn tarif pro mobilní telefony. Spoleãnost NEWTON Media, a. s., nám poskytuje zdarma monitoring médií. Spoleãnost AC&C Public Relations nám poskytuje zdarma poradenství v oblasti komunikace a práce s médii. Ekonomick zpravodajsk server motejlek.com je na ím mediálním partnerem. Nadace VIA se stala oficiálním charitativním partnerem bûïeckého seriálu Prague International Marathon. Na realizaci semináfiû na téma efektivního firemního dárcovství v rámci spoleãenské odpovûdnosti firem se s námi v roce 2009 podíleli tito partnefii: Dárci v USA Velvyslanectví Spojen ch státû americk ch v âeské republice nám zdarma poskytlo prostory pro pofiádání semináfiû. Asociace PR agentur nám poskytla zá titu a poradenství a pomohla nám roz ífiit informace o semináfiích. T deník Strategie byl mediálním partnerem semináfiû. Dûkujeme v em jednotlivcûm a partnerûm ve Spojen ch státech, ktefií nám dlouhodobû pomáhají pfii získávání podpory a oslovování nov ch dárcû v USA. Friends of VIA, Pittsburgh The Pittsburgh Foundation, Pittsburgh The Foundation for a Civil Society, New York V roce 2009 poskytl Deník vydavatelství Vltava-Labe-Press mediální podporu prvnímu roãníku soutûïe Po tovní spofiitelna Starosta roku. dárci a partneři nadace via 17

20 Nadaãní jmûní Nadaãní jmûní je spolu s posláním základním kamenem, na nûmï stojí ãinnost kaïdé nadace. Jeho v nosy v znamnû pfiispívají k nezávislosti i dlouhodobé udrïitelnosti nadaãní ãinnosti a umoïàují nadaci flexibilnû reagovat na aktuální témata a problémy. Právû z v nosû nadaãního jmûní totiï mûïe nadace podporovat klíãové projekty, které naplàují její poslání. NESEHNUTÍ Brno nechalo vypracovat právní anal zu opakovan ch pochybení stavebního odboru brnûnského magistrátu, kvûli nimï musela b t jeho rozhodnutí zru ena soudy, a vypracovalo systém doporuãení, jak pochybením pfiedcházet. V sledky distribuovalo nejen odpovûdn m politikûm a úfiedníkûm, ale i médiím a neziskov m organizacím, které se s podobn mi chybami pot kají. Projekt se setkal s kladnou odezvou, tajemník magistrátu nyní poïaduje po sv ch úfiednících, aby závûry anal zy zohlednili pfii dal í práci. O metodiku anal zy projevilo zájem i nûkolik organizací, které ji chtûjí vyuïít pro audit sv ch úfiadû. Podpofieno z Fondu místního rozvoje Rychl ch grantû. Nadace VIA jiï nûkolik let soustavnû buduje své nadaãní jmûní a oslovuje dárce jak v âeské republice, tak i v USA. V tomto úsilí nám pomáhá The Charles Stewart Mott Foundation z Michiganu, která zdvojnásobuje kaïd dar do na eho nadaãního jmûní. V první kampani v letech se nám podafiilo dosáhnout stanoveného cíle a od dárcû jsme získali 140 tisíc dolarû. Povzbuzeni tímto úspûchem jsme se s nad ením pustili do druhé kampanû. Mottova nadace svou podporu dokonce v raznû zv ila, a zdvojnásobí tak v echny dary aï do celkové v e 500 tisíc dolarû. A co tato pobídka 1 : 1 znamená pro na e dárce? Dobrou zprávu darujete-li napfi. 10 tisíc Kã do nadaãního jmûní, Mottova nadace pfiidá dal ích 10 tisíc, a pûvodní dar tak zdvojnásobí. Pro nás je to v zva! Dûkujeme Vám v em, ktefií podporujete nezávislou budoucnost Nadace VIA. Do nadaãního jmûní jsme v roce 2009 získali dary desítek dárcû, a to zejména díky následujícím aktivitám: pofiádali jsme jiï 3. roãník Dobroãinné aukce vín, která probûhla na podzim v hotelu Prague Marriott, a stali jsme se charitativním partnerem bûïeckého seriálu Prague International Marathon. Bûh pro dobrou vûc je nedílnou souãástí tradiãního lond nského ãi newyorského maratonu a my bychom byli rádi, aby se spojení bûhu a dobroãinnosti stalo samozfiejmostí i v âechách. 18 dárci a partneři nadace via

21 Dobroãinná aukce moravsk ch vín Nadace VIA a Jihomoravská komunitní nadace z Moravské Nové Vsi spojily své síly, aby v partnerství s hotelem Prague Marriott, spoleãností Via Perfecta, aukãním domem Dorotheum, moravsk m sommeliérem Liborem Nazarãukem a Asociací komunitních nadací uskuteãnili jiï 3. benefiãní aukci moravsk ch vín a v tiché aukci draïili zajímavé pfiedmûty a nev ední záïitky. Dûkujeme v em 270 úãastníkûm charitativní aukce za krásn veãer s nezapomenutelnou atmosférou. V tûïek z aukce, kter ãinil Kã, byl rovn m dílem rozdûlen mezi Nadaci VIA a Jihomoravskou komunitní nadaci. Ty jej pouïijí na podporu obecnû prospû n ch projektû. Na e podûkování za organizaãní pomoc s dobroãinnou aukcí patfií: Zlata Madûfiiãová a Jifií Bárta, fieditelé pofiádajících nadací Dûkujeme v em partnerûm, ktefií aukci podpofiili finanãnû: Neoveská cimbálová muzika Dûkujeme také ãlenkám organizaãního v boru, které nám obûtavû pomáhaly s pfiípravami: Irena Brichta Milada Fi erová Jaroslava Hájková Vendula Seifertová Danica Siváková dárci a partneři nadace via 19

22 V neposlední fiadû na e podûkování patfií i moravsk m vinafiûm, ktefií do aukce a na degustaci darovali to nejlep í ze sv ch sklepû: Augustiniánsk sklep Bakchantky Spolek moravsk ch vinafiek Vinafiství Jaroslav Bene Vinafiství BlaÏek Vinafiství âebav Vinafiství Lubomír a Helena Glosovi Petr Hru ka Miroslav Chytil Vinafiství Kosík Vinafiství Krist Vinafiství Madûfiiã Vinafiství Stûpán Maláník Vinafiství Franti ek Meãl Morava Collection Vinafiství Josef Mráz Vinafiství Jaroslav Ne por Vinafiství Jifií Ne por Vinafiství Bohumil Netopilík Rodinné vinafiství Ko ut Rodinné vinafiství U SamsonÛ Vinafiství Sedláãek Vinafiství Jan Seãkáfi Vinafiství Stapleton & Springer Vinafiství Jifií merák Vinafiství Richard Tich Josef Uher Vinafiství Josef Valihrach Velkobílovická vína Stanislav Krejãí Víno ze ÎiÏkova Jan Koneãn Podûkování patfií i následujícím institucím a jednotlivcûm, ktefií pfiispûli materiálními dary do tiché aukce: Autolokátor AL Ondfiej Klofáã Madeleine Albrightová Zdenûk Bergman Vladimír BlaÏek Ivona Danziger Caledonian School, s. r. o. FS Hotel Prague, s. r. o. Skupina GaráÏ Karel Hanák Dagmar Havlová Václav Havel Hotel Imperial Karlovy Vary Markéta KubáÀová Chef Gurmán Michelin âeská republika, s. r. o. Moravské sklárny Kvûtná, s. r. o. L Oréal âeská republika Infinity Nokia Czech Republic, s. r. o. Peugeot âr, s. r. o. PlzeÀsk Prazdroj, a. s. Restaurace Pod kfiídlem noci Po tovní spofiitelna ProKennex Sport, s. r. o. Franti ek Skála Pepa Stfieda Ludûk Tich Jifií Tillman, Aktivní vinné sklepy Threshold Training Associates Lucie Pilipová, Zámek Trnová Robert Vano Olbram Zoubek Dûkujeme Neoveské cimbálové muzice za folklorní hudební doprovod veãera. 20 dárci a partneři nadace via

Mary Thompson-Jones, nadace via 1. ata é Velvyslanectví Spojen ch státû americk ch v âeské republice

Mary Thompson-Jones, nadace via 1. ata é Velvyslanectví Spojen ch státû americk ch v âeské republice Nadace VIA V roãní zpráva 2009 Obsah 2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Rok 2009 v číslech 10 Dárci a partneři Nadace VIA 11 Portrét dárce Marcela a Jan kolníkovi 12 Na i dárci a partnefii 22 Rozvoj neziskových

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Hrabûnka Mathilda Nostitzová

Hrabûnka Mathilda Nostitzová Nadace VIA V roãní zpráva 2008 OBSAH 2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Rok 2008 v číslech 10 Dárci a partneři Nadace VIA 11 Portrét dárce Marie âeloudová 12 Na i dárci a partnefii 22 Rozvoj neziskových

Více

Nadace VIA. V roãní zpráva 2010

Nadace VIA. V roãní zpráva 2010 Nadace VIA V roãní zpráva 2010 Obsah 2 Rok 2010 v Nadaci VIA 5 Rok 2010 v ãíslech 6 Kdo jsme a co dûláme 9 Struktura na ich programû v roce 2010 10 Dárci a partnefii Nadace VIA 20 Portrét dárce: manïelé

Více

nadace via 1 Peter de Courcy Hero, Senior Advisor, Silicon Valley Community Foundation, Kalifornie

nadace via 1 Peter de Courcy Hero, Senior Advisor, Silicon Valley Community Foundation, Kalifornie Nadace VIA Výroční zpráva 2007 Obsah 2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Dárci a partneři Nadace VIA 9 Portrét dárce Marek Herman 10 Naši dárci a partneři 19 Nadace VIA 1997 až 2007 20 Rozvoj neziskových

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Nadace VIA V roãní zpráva 2012

Nadace VIA V roãní zpráva 2012 Nadace VIA V roãní zpráva 2012 Obsah 2 Úvodní slovo 4 Rok 2012 v ãíslech 6 Kdo jsme a co dûláme 9 Na e programy v roce 2012 10 Dárci a partnefii Nadace VIA 20 Portrét dárce: David Fojtík 22 Programy Nadace

Více

Nadace VIA V roãní zpráva 2011

Nadace VIA V roãní zpráva 2011 Nadace VIA V roãní zpráva 2011 OBSAH 2 Úvodní slovo 4 Rok 2011 v ãíslech 6 Kdo jsme a co dûláme 9 Struktura na ich programû v roce 2011 10 Dárci a partnefii Nadace VIA 20 Portrét dárce: Martin Hausenblas

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Desátek. a postní obûti

Desátek. a postní obûti Desátek a postní obûti Placeholder Sneste v ecky desátky do obilnice,... a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupû, nezotvírám-liè vám prûduchû nebesk ch, a nevyleji-li na vás poïehnání, tak Ïe neodoláte.

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice?

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice? 1:1 Moje životní radost Chcete, aby naše země, obce i instituce fungovaly lépe? Záleží vám na zachování kulturních hodnot a tradic pro další generace? Rádi byste společně s ostatními měnili své okolí k

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu

ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu RNDr. Jan Srb, DHV, CR spol. s r.o. 1. Úvod Schopnost turistick ch regionû obstát v rostoucí konkurenci je z velké míry ovlivnûna zpûsobem

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

čtvrtek, 17. listopadu 11

čtvrtek, 17. listopadu 11 Podíl krátk ch úvazkû na trhu práce v âr 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj âsu) PrÛmûr EU 19,3% 4Q 2010 RÛst part-time u Ïen v roce 2011 poprvé klesl. Zatímco roste poãet part-time zamûstnancû muïû!

Více

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 1. srpna 2005 O B S A H 55/VS/2005 Vefiejnoprávní smlouva

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

2OO4 VODNÍ TOKY. ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 23. - 24. LISTOPADU 2004 HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA

2OO4 VODNÍ TOKY. ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 23. - 24. LISTOPADU 2004 HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 1. CIRKULÁ A V ZVA K P ÍSPùVKÒM A PRESENTACÍM FIREM VODNÍ TOKY 2OO4 ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD A TECHNICKÁ OPATŘENÍ NA VODNÍCH TOCÍCH 23. - 24. LISTOPADU 2004

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF.

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF. V roãní zpráva 1999 Na e kultura, poslání a filozofie se vyvíjí v prûbûhu doby. Tradice, zku enosti a lidé to v e pfiispívá k vytváfiení trval ch hodnot, kter mi se profilujeme, odli ujeme od jin ch a

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Jsme součástí mezinárodní organizace Environmental Partnership Association.

Jsme součástí mezinárodní organizace Environmental Partnership Association. Úvodem V roce 2013 začalo naplno fungovat vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada, díky němuž jsme nejenom my, ale i kolegové z dalších významných ekologických organizací získali perfektní zázemí

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

Roz ífiení a obãanství: pohled do budoucnosti - âeská republika

Roz ífiení a obãanství: pohled do budoucnosti - âeská republika A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Roz ífiení a obãanství: pohled do budoucnosti - âeská republika Vladimír Bartovic, fieditel Institutu pro evropskou

Více

cena za firemní a individuální filantropii

cena za firemní a individuální filantropii VIA Bona cena za firemní a individuální filantropii Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Každý rok ve spolupráci s americkým velvyslanectvím oceňujeme firmy a jednotlivce, kteří

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruïení 2. Vznik, poslání a cíle organizace 3. Z historie sdruïení OkamÏik 4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005 4.1. Osobní asistence

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

VZ PS 04 COMPLET NEW 1.6.2005 11:57 Stránka 1. V ROâNÍ ZPRÁVA 2004 PROXIMA SOCIALE

VZ PS 04 COMPLET NEW 1.6.2005 11:57 Stránka 1. V ROâNÍ ZPRÁVA 2004 PROXIMA SOCIALE VZ PS 04 COMPLET NEW 1.6.2005 11:57 Stránka 1 V ROâNÍ ZPRÁVA 2004 PROXIMA SOCIALE VZ PS 04 COMPLET NEW 1.6.2005 11:57 Stránka 2 VZ PS 04 COMPLET NEW 1.6.2005 11:57 Stránka 3 1 PROXIMA SOCIALE Jaké je na

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Kulturní památky, cestovní ruch a strukturální fondy. Evropské unie v hody i rizika propojení. Vûra KUâOVÁ, Milo MATÚ EK

Kulturní památky, cestovní ruch a strukturální fondy. Evropské unie v hody i rizika propojení. Vûra KUâOVÁ, Milo MATÚ EK Kulturní památky, cestovní ruch a strukturální fondy Vûra KUâOVÁ, Milo MATÚ EK Motto: Je nutno mít vïdy na pamûti, Ïe památku lze pfii nevhodném postupu opravy nebo i dílãí pfiestavby zniãit jen jednou

Více