KŘ/61/01 Kanalizační řád. Obsah Identifikační údaje Zkratky a definice Účel Působnost Popis území...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KŘ/61/01 Kanalizační řád. Obsah...1. 1 Identifikační údaje...2. 2 Zkratky a definice...2. 3 Účel...3. 4 Působnost...4. 5 Popis území..."

Transkript

1

2 Strana/celkem stran: 1/18 OBSAH Obsah Identifikační údaje Zkratky a definice Účel Působnost Popis území Technický popis kanalizace Údaje o stávajícím a výhledovém množství, jakosti a rozdělení odpadních vod Údaje o recipientech Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno Nejvyšší přípustná míra znečištění a nejvyšší přípustné množství odpadních vod Způsob a četnost měření množství odpadních vod u odběratelů Opatření při poruchách a haváriích Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem Použité podklady Aktualizace kanalizačního řádu Přílohy...18

3 Strana/celkem stran: 2/18 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vlastník infrastruktury: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Prokešovo náměstí Ostrava - Moravská Ostrava Provozovatel: Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Nádražní 28/ Ostrava - Moravská Ostrava IČ: schvaluje vodoprávní úřad: Magistrát města Ostravy, odbor ochrany vod a půdy Prokešovo náměstí Ostrava - Moravská Ostrava 2 ZKRATKY A DEFINICE 2.1 Zkratky AOX BSK 5 Cl - CN - Cr ČOV ČSN ČSOV Cu DVT EL Hg CHSK Cr MMO MŽP N celk NEL + N-NH 4 Ni OOVP OS OVAK a.s. PAL A adsorbovatelné organicky vázané halogeny biochemická spotřeba kyslíku za pět dnů chloridy kyanidy chrom čistírna odpadních vod česká technická norma čerpací stanice odpadních vod měď drobný vodní tok extrahovatelné látky rtuť chemická spotřeba kyslíku dichromanem Magistrát města Ostravy Ministerstvo životního prostředí dusík celkový nepolární extrahovatelné látky amoniakální dusík nikl odbor ochrany vod a půdy odlehčovací stoka Ostravské vodárny anionaktivní tenzidy

4 Strana/celkem stran: 3/18 PAU Pb PCB P celk ph RL SKO SO 4 2- TNV ÚČOV Zn polycyklické aromatické uhlovodíky olovo polychlorované bifenyly fosfor celkový záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů rozpuštěné látky soustavná kanalizace města Ostravy sírany odvětvová technická norma vodního hospodářství Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava - Přívoz zinek 2.2 Definice Kanalizační síť (stoková síť) Soustava kanalizačních řadů, stok a objektů na nich (např. vstupních šachet, odlehčovacích komor, uličních vpustí, kanalizačních výustí) včetně kanalizačních přípojek sloužící na zachycování a odvádění odpadních vod z daného území města Ostravy ve správě OVAK a.s. Kanalizační přípojka Samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od výustění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační výusť Kanalizační objekt na vyústění stoky do recipientu. Slouží k ochranně stoky před porušením. Odlehčovací komora Kanalizační objekt k odlehčení směsi splaškových a dešťových odpadních vod z jednotné stokové soustavy. Drobný vodní tok Nevýznamný vodní tok tvořený vodami tekoucími vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku. Odpadní voda Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. 3 ÚČEL stanoví podmínky a pravidla, kterým je podřízeno vypouštění vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu Statutárního města Ostravy. Současně upravuje právní vztahy mezi správcem (provozovatelem) kanalizace a uživateli, respektive chrání před: ohrožením jejího provozu, včetně ohrožení provozu objektů na kanalizaci pro veřejnou potřebu, (čistíren odpadních vod apod.); ohrožením kvality vod ve vodních tocích a kvality podzemních vod; zhoršováním pracovních podmínek pracovníků zajišťujících její řádný provoz s cílem zajistit maximální bezpečnost.

5 Strana/celkem stran: 4/18 Údaje v kanalizačním řádu jsou základem řady dalších smluvních a technicko-ekonomických vztahů. 4 PŮSOBNOST Tento kanalizační řád je závazný pro provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu a producenty odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu na území statutárního města Ostravy. 5 POPIS ÚZEMÍ 5.1 Charakteristika města Město Ostrava a nejbližší okolí má v současné době okolo 350 tisíc trvalých obyvatel. Stupněm koncentrace obyvatelstva se řadí v rámci ČR k nejhustěji zalidněným velkoměstům se značně rozvinutým průmyslem. Charakteristickým pro Ostravu byl zejména báňský, hutní, strojírenský a chemický průmysl. Přes silný útlum těžkého průmyslu zůstávají některé závody v provozu a kanalizační síť je rovněž ovlivňována starou ekologickou zátěží. Množství pracovních příležitostí a regionální charakter města má za následek periodické narůstání obyvatel s trvalým bydlištěm mimo území města. Městem Ostrava protéká řeka Odra, jejími největšími přítoky jsou Opava a Ostravice s přítokem Lučinou. Dále se na území města nachází desítky drobných vodních toků. Roční průměrný úhrn srážek se pohybuje okolo 769 mm, kdy větší množství srážek připadá na letní období. Průměrný 355 denní průtok Odry v Hrušově pod soutokem s Ostravicí činí Q 355 = 5,83 m 3.s Odkanalizování města Převážná část kanalizace pro veřejnou potřebu je jednotná. S budováním oddílné kanalizace se začalo u některých nově budovaných sídlišť. Z hlediska odkanalizování je na území města vytvořeno několik kanalizačních systémů s čištěním odpadních vod na ČOV nebo s odváděním odpadních vod přímo do recipientu. Čištění odpadních vod je zajišťováno mechanicko-biologickou rozšířenou ÚČOV, na ní jsou přiváděny odpadní vody od obyvatelstva i z průmyslu. Zde jsou přiváděny odpadní vody z centra města, Slezské Ostravy, Muglinova, Přívozu, Vítkovic, Mariánských Hor, Zábřehu, Hrabové, Výškovic, Hrabůvky, Dubiny, Hošťálkovic, Lhotky, Martinova, Poruby, Pustkovce, Plesné, Třebovic, Svinova a Polanky a rovněž odpadní vody z Vratimova, Klimkovic a Vřesiny. Některé okrajové a částečně i vnitřní části města jsou řešeny jako bezodtokové systémy s žumpami. V rámci asanace staré zástavby vnitřní části města dochází k postupnému rušení žumpového systému. Ve správě OVAK a.s. jsou ČOV Heřmanice I, Heřmanice II a ČOV Michálkovice. 5.3 Zvláštnosti v návaznosti na posuzovanou stokovou síť Ke zvláštnostem z hlediska návaznosti na stokovou síť patří poddolování některých částí města způsobené těžbou černého uhlí. Poklesy v těchto částech města způsobují lokální změny spádových poměrů. Na kanalizaci pak dochází v těchto lokalitách ke zmenšování kapacity a vytváření protisklonů. Na rozhraní větších poklesů dochází k porušení kanalizace tzv. střihem. Z uvedených důvodů je nutno věnovat na poddolovaném území kanalizačních sběračů vyšší pozornost z hlediska proměřování sklonu, čištění a oprav poruch.

6 Strana/celkem stran: 5/18 6 TECHNICKÝ POPIS KANALIZACE 6.1 Stručný popis vývoje stokové sítě Teprve v roce 1928 se začalo s výstavbou jednotné kanalizace, která měla být v nejnižším místě zakončena čistírnou odpadních vod. Práce však byly přerušeny v roce 1940 v důsledku války. V poválečném období byla výstavba kanalizace zaměřena pouze na nově budovaná sídliště. Tak vznikly dočasné samostatné kanalizační systémy i s čištěním odpadních vod na ČOV Poruba, ČOV Zábřeh a na ČOV Třebovice, tyto jsou nyní připojeny na sběrač D, kterým jsou odpadní vody přiváděny na ÚČOV a uvedené ČOV jsou mimo provoz. S realizací koncepce tzv. Soustavné kanalizace města Ostravy (SKO) bylo započato v roce SKO tvoří v současné době největší kanalizační systém na území města. Tento kanalizační systém byl zakončen ČOV v Ostravě -Přívoze uvedenou do provozu v roce V osmdesátých létech došlo k dalšímu rozšiřování kanalizační sítě a k přípravě výstavby nové ústřední čistírny odpadních vod. Tím byla na území města vytvořena koncepce jednotného systému odkanalizování aglomerace. Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě Přívoze byla uvedena do zkušebního provozu v polovině roku Schéma stokové sítě s vyznačením hlavních producentů odpadních vod, producentů s možností vzniku havarijního znečištění, míst pro měření a odběr vzorků, odlehčovacích komor a výustních objektů, čistíren odpadních vod kanalizace a čistíren odpadních vod a předčistících zařízení odběratelů je součástí dokumentu PŘ/61/01 Provozní řád kanalizační sítě. 6.2 Druh kanalizace, rozsah spravovaného zařízení Kanalizace na území města je z převážné většiny jednotná, pouze malá část nové zástavby má kanalizaci oddílnou. Údaje o stokové síti k : Celková délka stokové sítě Celková délka odlehčovacích stok Počet dešťových oddělovačů Počet kanalizačních přípojek Délka kanalizačních přípojek Počet ČOV na stokové síti Počet přečerpávacích stanic odpadních vod Drobné vodní toky ve správě OVAK a.s.. Počet obyvatel napojených na kanalizaci Počet obyvatel napojených na kanalizaci s vyústěním na ČOV 739,9 km 19,5 km 32 ks ks 172,5 km 4 ks 24 ks 17 ks osob osob 6.3 Situování kmenových stok Kmenové stoky tvoří sběrače A, A I a A II odvádějící odpadní vody z Moravské Ostravy a Přívozu, sběrač B a B II odvádějící odpadní vody ze Slezské Ostravy a Muglinova, sběrač D I přebírající odpadní vody sběračů C a CIII odvádějící odpadní vody z Mariánských Hor a Hulvák, Ostravy jih, Hrabové a Vratimova a sběrač D situovaný podél řeky Odry a odvádějící odpadní vody ze západní a jižní části města. Hlavními přítoky sběrače D jsou sběrače D IV, K a L odvádějící odpadní vody z Poruby, Pustkovce, části Plesné, Martinova a Třebovic, sběrač D VI odvádějící odpadní vody ze Svinova, jižní části Poruby, Lázní Klimkovic, a je prodloužen přes Vřesinu do Krásného Pole. Dále je to sběrač D IX odvádějící odpadní vody ze starého Zábřehu, sběrač D XI odvádějící odpadní vody z nového Zábřehu a sběrač D XII odvádějící odpadní vody

7 Strana/celkem stran: 6/18 z Výškovic. Připravuje se realizace prodloužení sběrače D do Staré Bělé a Proskovic a je realizována výstavba sběrače Z pro napojení Polanky a Klimkovic. Povodí jednotlivých kmenových stok a jejich situování je zřejmé ze schématu stokové sítě, uvedené v příloze tohoto kanalizačního řádu. Pro výstavbu hlavních stok bylo použito především železobetonu, v menší míře bylo použito trub zhotovených z vibrolisovaného betonu. Stoky prováděné tunelováním byly sestavovány z betonových segmentů s vnitřním obkladem. K výstavbě stok menších profilů bylo použito taktéž trub z kameniny, PVC a laminátů. Část starších stok v oblasti Ostravy-Vítkovic je provedena z cihel. 6.4 Odlehčovací komory na kanalizační síti Přehled odlehčovacích komor, havarijních přepadů a jejich vyústění do recipientů je uveden v tabulce č Důležité objekty na kanalizační síti Shybky Na kanalizační síti je několik shybek pod vodními toky. Shybkami pod řekou Opavou a Odrou prochází sběrač D IV, pod Odrou sběrač D VI, pod Porubkou kanalizace z ulic Jelínkova, Záhumenní, Klimkovická a z Lázní Klimkovice a sběrač D VI, pod Plesenským potokem 2 kanalizace z ulice Na Svobodě Kanalizační šoupátka Kanalizační šoupátka jsou součástí shybek pod Odrou a Opavou a na sběrači A za odlehčovací komorou v Sadu Boženy Němcové a na sběračích D I a C v rozdělovací komoře na ul. Mariánskohorské Měrné šachty Měrné šachty jsou součástí kanalizačních přípojek nebo zároveň revizní šachty na kanalizační síti a musí kdykoliv umožňovat odběr vzorků a měření objemu protékajících odpadních vod Čerpací stanice na kanalizační síti Čerpací stanice odpadních vod umožňují odvádění těchto vod z členitého terénu, kdy je nerealizovatelné jejich odvádění gravitačně. Součástí kanalizační sítě jsou k tyto ČSOV: Poř. č. Název Umístění ČSOV 1. ČSOV - NOVÁ VES I ul. Bartošova, Ostrava - Nová Ves 2. ČSOV - PROSKOVICE ul. Proskovická, Ostrava - Výškovice 3. ČSOV - HRABOVÁ ul. Mlýnská, Ostrava - Hrabová 4. ČSOV - MEXIKO ul. Mexická, Ostrava - Muglinov 5. ČSOV - U JEZU ul. Bohumínská, Ostrava - Hrušov 6. ČSOV - HEŘMANICE I ul. Orlovská, Ostrava - Heřmanice 7. ČSOV - VESLAŘSKÁ ul. Veslařská, Ostrava - Hrušov 8. ČSOV - WINTROVA ul. Wintrova, Ostrava - Přívoz 9. ČSOV - PAŠEROVÝCH ul. Pašerových, Ostrava - Mar. Hory 10. ČSOV - PETŘKOVICE I ul. Hlučínská, Ostrava - Petřkovice 11. ČSOV - PETŘKOVICE II ul. Pod Landekem, Ostrava - Petřkovice 12. ČSOV - NA SVOBODĚ ul. Na Svobodě, Ostrava - Martinov 13. ČSOV - PLESNÁ I ul. Hrábek, Ostrava - Pustkovec 14. ČSOV - MARTINOV ul. Provozní, Ostrava - Třebovice

8 Strana/celkem stran: 7/18 Poř. č. Název Umístění ČSOV 15. ČSOV - LIPKA ul. Lipka, Ostrava - Hošťálkovice 16. ČSOV - ŽLEBY ul. Žleby, Ostrava - Hošťálkovice 17. ČSOV - VČELÍNEK ul. Včelínek, Ostrava - Hošťálkovice 18. ČSOV - LHOTKA ul. U Splavu, Ostrava - Lhotka 19. ČSOV - HEŘMANICE II ul. Orlovská, Ostrava Heřmanice 20. ČSOV KUNČICE ul. U sýpky,ostrava Kunčice,část Žabinec 21. ČSOV - VTP PORUBA areál VŠB, Ostrava - Poruba 22. ČSOV - SVINOV ul. Peterkova, Ostrava - Svinov 23. ČSOV - KAPLÍŘOVA ul. Kaplířova, Ostrava - Hrušov 24. ČSOV - POLANKA I. ul. Hraničky, Ostrava - Polanka 6.6 Hydrologické a klimatické údaje města Ostravy Nadmořská výška území: m n.m. Teplota ovzduší: roční průměr 8,0 C maximum 34,9 C minimum 23,2 C Roční srážkový úhrn: 769 mm Intenzita 15-ti minutového deště při p = 1: 128 l/s/ha Intenzita 15-ti minutového deště při p = 0,5: 157 l/s/ha Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou: 57,1 dnů/rok 6.7 Spotřeba vody Průměrná spotřeba pitné vody na území Ostravy v 90. letech letech klesala, v současné době je stabilizovaná. V roce 2005 bylo spotřebitelům dodáno celkem m 3 pitné vody, průměrná spotřeba činí 180 litrů na osobu a den. Domácnostem bylo dodáno m 3, což odpovídá 122 litrů na osobu a den. Údaje o počtu obyvatel a kanalizačních přípojkách jsou uvedeny v bodu Čistírny odpadních vod Seznam ČOV na stokové síti ÚČOV Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava. ČOV Heřmanice I ČOV Heřmanice II ČOV Michálkovice ČOV na stokové síti - základní údaje Všechny čistírny odpadních vod na stokové síti spravované správcem kanalizace pro veřejnou potřebu jsou mechanicko - biologické s anaerobní stabilizací čistírenských kalů. Všechny čistírny jsou před vstupem odpadních vod vybaveny odlehčovacími komorami, dešťové vody na ÚČOV Přívoz jsou do recipientu vypouštěny po mechanickém předčištění.

9 Strana/celkem stran: 8/18 Hlavní části technologické linky ČOV a projektované parametry: a) ÚČOV Přívoz ČOV uvedena do zkušebního provozu v roce Hlavní části technologické linky: česle hrubé a jemné stroj. lapák štěrku lapák písku provzduš. usazovací nádrž aktivační nádrž dosazovací nádrž vyhnívací nádrž plynojem uskladňovací nádrž odvodňovací stanice kalu Projektované parametry: Q denní m 3.den -1 t.j l.s -1 BSK 5 přítok kg.den -1 t.j. 208 mg.l -1 BSK 5 odtok kg.den -1 t.j. 14,7 mg.l -1 Čistící efekt 92,9 % Počet ekvivalentních obyvatel EO 2+4ks 2 ks 2 ks 4 ks 3 ks 10 ks 3 ks 2 ks 1 ks 1 ks Odtok biologicky vyčištěných vod je zaústěn do Černého příkopu. Odlehčované mechanicky předčištěné vody jsou zaústěny do řeky Odry a vody odlehčené před ÚČOV jsou zaústěny do Černého příkopu. b) ČOV Heřmanice I (HYDROVIT 650S) ČOV uvedena do trvalého provozu v roce Hlavní části technologické linky: česlový koš lapák písku štěrbinová nádrž aktivační nádrž s nitrifikací a denitrifikací dosazovací nádrž uskladňovací nádrž kalu kalová pole Projektované parametry: Q denní 370 m 3.den -1 t.j. 4,3 l.s -1 BSK 5 přítok 73,3 kg.den -1 t.j. 198 mg.l -1 BSK 5 odtok 5,55 kg.den -1 t.j. 15 mg.l -1 Čistící efekt % Počet ekvivalentních obyvatel EO Odtok z ČOV je zaústěn do bezejmenného drobného vodního toku. 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 5 ks

10 Strana/celkem stran: 9/18 c) ČOV Heřmanice II (MČ 3750 HYCO BLAVA) ČOV uvedena do trvalého provozu v roce Hlavní části technologické linky: česle aktivační nádrž dosazovací nádrž kalojem Projektované parametry: Q denní m 3.den -1 t.j. 12,2 l.s -1 BSK 5 přítok 202,5 kg.den -1 t.j. 193 mg.l -1 BSK 5 odtok 22 kg.den -1 t.j. 21 mg.l -1 Čistící efekt 89 % Počet ekvivalentních obyvatel EO Odtok z je ČOV zaústěn do drobného vodního toku - Korunka. d) ČOV Michálkovice ČOV uvedena do trvalého provozu v roce Hlavní části technologické linky: česle lapák písku nádrž regenerace kalu aktivační nádrž s nitrifikací a denitrifikací dosazovací nádrž kalojem Projektované parametry: Q denní 792,5 m 3.den -1 t.j. 9,2 l.s -1 BSK 5 přítok 163,0 kg.den -1 t.j. 274 mg.l -1 BSK 5 odtok 11,9 kg.den -1 t.j. 20 mg.l -1 Čistící efekt 92,7 % 1 ks 2 ks 4 ks 2 ks 1 ks 1 ks 2 ks 2 ks 2 ks 1 ks Počet ekvivalentních obyvatel 5283 EO Odtok z ČOV je zaústěn do drobného vodního toku - Michálkovický potok.

11 Strana/celkem stran: 10/18 7 ÚDAJE O STÁVAJÍCÍM A VÝHLEDOVÉM MNOŽSTVÍ, JAKOSTI A ROZDĚLENÍ ODPADNÍCH VOD 7.1 Čištěné odpadní vody Údaje o množství,jakosti a rozdělení čištěných odpadních vod vypouštěných do toků z roku 2005 jsou uvedeny v následující tabulce: Původce znečištění Ukazatel Jednotka obyvatelstvo průmysl Přítok na ČOV Odtok z ČOV m 3.r Q m 3.d l.s ,6 737, t.r ,5 BSK 5 kg.d ,9 mg.l ,7 t.r ,4 NL kg.d ,8 mg.l ,6 7.2 Nečištěné odpadní vody Údaje o množství a jakosti znečištěných odpadních vod vypouštěných do toků z roku 2005 jsou uvedeny v následující tabulce: Ukazatel Q CHSK Cr NL Jednotka Původce znečištění obyvatelstvo průmysl Vypouštěno celkem m 3.r m 3.d l.s t.r , ,9 kg.d , ,8 mg.l -1 38,0 0 38,0 t.r -1 51,5 0 51,5 kg.d , ,0 mg.l -1 15,5 0 15,5 7.3 Hodnoty množství a znečištění s vyústěním do recipientu Hodnoty množství a znečištění s vyústěním do recipientu údaje z roku 2005 pro výustě jednotné kanalizace a přehled výustí drobných vodních toků do recipientů ve správě OVAK a.s. jsou uvedeny v tabulce č. 1 a č. 2 v příloze č. 1 tohoto kanalizačního řádu.

12 Strana/celkem stran: 11/18 8 ÚDAJE O RECIPIENTECH Hlavním recipientem, do něhož jsou vypouštěny odpadní vody na území města Ostravy, je řeka Odra s přítoky Porubkou, Opavou a Ostravicí s přítokem Lučinou a s přítoky desítek drobných vodních toků. Průměrný 355 denní průtok Odry v Hrušově pod soutokem s Ostravicí činí Q 355 = 5,83 m 3.s -1. Příklady charakteristických hodnot C 90 pro vybrané ukazatele a profily v roce 1997: Tok - profil BSK 5 (mg.l -1 ) CHSK Cr (mg.l -1 ) RL (mg.l -1 ) NL (mg.l -1 ) + N-NH 4 (mg.l -1 ) P celk (mg.l -1 ) Odra Polanka 5, ,58 0,61 Odra Svinov 6, ,26 0,65 Odra Petřkovice 6, , Odra Bohumín 6, ,25 0,87 Ostravice Vratimov 4, ,31 0,40 Ostravice nad Lučinou 7, ,61 0,54 Ostravice Muglinov 7, , SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI A JEJICHŽ VNIKNUTÍ DO KANALIZACE MUSÍ BÝT ZABRÁNĚNO 9.1 Látky, které nesmí vniknout do kanalizace Do kanalizace pro veřejnou potřebu musí být zabráněno vniknutí těchto látek: a) radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach, b) narušující materiál stokové sítě nebo čistírny odpadních vod, c) způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo ohrožující provoz čistírny odpadních vod, d) hořlavé, výbušné, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi, e) jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky, f) pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny, g) kaly z čistíren, úpraven a z předčistících zařízení, h) soli, použité v údobí zimní údržby komunikací, v množství přesahujícím 300 mg v jednom litru vody. 9.2 Zvlášť nebezpečné látky Odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné látky lze vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu jen s povolením vodoprávního úřadu. Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: a) organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí, b) organofosforové sloučeniny, c) organocínové sloučeniny,

13 Strana/celkem stran: 12/18 d) látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem, e) rtuť a její sloučeniny, f) kadmium a jeho sloučeniny, g) persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu, h) persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod, i) kyanidy. 9.3 Nebezpečné látky Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin: a) Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: zinek selen cín vanad měď arzen baryum kobalt nikl antimon berylium thalium chrom molybden bor telur olovo titan uran stříbro b) Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. c) Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. d) Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňující ve vodě na neškodné látky. e) Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu. f) Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. g) Fluoridy. h) Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. i) Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty.

14 Strana/celkem stran: 13/18 10 NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ A NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD Všeobecné požadavky na složení odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu vyplývají z ustanovení směrnice MLVH ČSR č. 8/1975 (respektive z přílohy této směrnice ze dne , č.j.13123/806/oss/75), vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění, vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. v platném znění a ze zkušeností s aplikací kanalizačních řádů. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečistění stanovené tímto kanalizačním řádem vyžadují předchozí čistění, mohou být vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu jen s povolením vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad může povolení udělit jen tehdy, bude-li zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu. Jednotliví producenti odpadních vod, kteří mají vybudovaná předčistící zařízení, jsou povinni tato provozovat dle schváleného provozního řádu a udržovat je v dobrém provozním stavu. Stanovené množství a limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu s odtokem do recipientu nebo do kanalizace zakončené na ČOV jsou uvedeny v tabulkách č. 3 5 a 8 12 v příloze č. 1 tohoto kanalizačního řádu. Přehled typů odpadních vod, které mohou být dováženy na ÚČOV, včetně maximální koncentrační hodnoty znečištění je uveden v tabulce č ZPŮSOB A ČETNOST MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD U ODBĚRATELŮ Pro kontrolu množství a jakosti odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu platí ČSN ISO Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod. Kontrolu provádějí producenti odpadních vod tak, aby byly k dispozici potřebné údaje o množství těchto vod a vypouštěném znečištění v ukazatelích stanovených tímto kanalizačním řádem. Kvalita vypouštěných odpadních vod se sleduje v těch ukazatelích, které jsou charakteristické pro konkrétní činnost v odkanalizovaném objektu a tím pro daný druh odpadní vody. Charakteristické ukazatele vybraných činností jsou uvedeny v příloze č. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V pochybnostech, které jsou charakteristické ukazatele, tyto určí vodoprávní úřad po projednání se správcem kanalizace pro veřejnou potřebu Stanovení znečištění odpadních vod Producenti odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě OVAK a.s. jsou povinni provádět kontrolu jejich objemů a jakosti podle následujících ustanovení. Producenti odpadních vod uvedení v tab. 4, 5 a 8-12 budou právnímu subjektu Ostravské vodárny předkládat 1 x ročně, a to v termínu do 1. února následujícího kalendářního roku, rozbory vypouštěných odpadních vod a jejich objem. Kontrola vod je soubor činnosti zahrnujících měření objemů (průtoku) a vyšetřování jakosti vod včetně hodnocení získaných dat. Producenti mají povinnost evidence výsledků měření a rozborů po dobu 5-ti let od stanovení povinnosti této kontroly. Limity vypouštěných odpadních vod a jejich znečištění - největší povolený objem a průtok vypouštěných vod, jejich nejvyšší povolené koncentrační hodnoty znečištění nebo jejich teploty

15 Strana/celkem stran: 14/18 pro vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu jsou stanoveny v tomto kanalizačním řádu tab. č. 3 až 12. Při zjištění překročení kvalitativních nebo kvantitativních limitů daných tímto kanalizačním řádem předloží producenti výsledky správci kanalizace pro veřejnou potřebu do 3 dnů po obdržení rozboru. Pokud z předložených rozborů odpadních vod nebo na základě oznámení producenta odpadních vod nebo z vlastních rozborů právního subjektu Ostravské vodárny vyplyne překročení limitů znečištění, OVAK a.s. oznámí toto překročení vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Ostravy do 3 dnů od obdržení rozborů nebo zjištění překročení Měření průtoku a objemů vod Měrný objekt se buduje u výustí vod s nejvyšším bezdeštným průtokem nad 0,005 m 3.s -1. V ostatních případech vypouštění vod se zřizuje kontrolní profil. Pokud lze množství vypouštěných odpadních vod spolehlivě stanovit jiným způsobem (pomocí vodoměrů na odebírané pitné vodě nebo vodě z jiných zdrojů, jednorázovým týdenním měřením nebo průkazným výpočtem), lze po dohodě se správcem kanalizace pro veřejnou potřebu a vodoprávním úřadem od budování měrného objektu upustit. Měrný objekt k měření množství vypouštěných odpadních vod je dále třeba budovat u velkokapacitních parkovišť s předpokládaným množstvím větším než m 3 /rok. Průtok a objem odpadní vody se neměří z bytových domů nebo rodinných domků a v těch případech, kdy měření lze nahradit jiným, zcela spolehlivým způsobem (měřením odebírané vody, jestliže spotřeba a ztráty vody jsou zanedbatelné, výpočtem, jednorázovým týdenním měřením) a je vyloučeno, že kontrolovaným profilem jsou odváděny vody z jiných zdrojů. Měrný objekt je určený pro nepřetržité měření průtoku a objemu vod (s trvale instalovaným zařízením) a pro kontrolu jejich jakosti (umožňující ruční nebo automatický odběr vzorků vod, popř. automatické měření hodnot). Průtokoměr musí být vybaven záznamovým zařízením. Tyto záznamy budou evidovány producenty po dobu nejméně 2 let a na požádání předloženy provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu. Kontrolní profil je určené místo (popř. objekt) umožňující kdykoliv: a) měřit objem protékající vody (osazením přenosného zařízení), b) odebírat vzorky vody. Měrný objekt se zabezpečuje proti poškození nebo znehodnocení nepovolanou osobou. Odchylka přesnosti měření v intervalu průtoku vody s nejvyšší četností nesmí být větší než ± 5%. Zařízení k měření průtoku se z hlediska správnosti a podmínek měření kontroluje nejméně jednou ročně u měrných objektů, u kontrolních profilů jednou za dva roky, pokud výrobce zařízení nestanoví jinak Kontrola jakosti vod Způsob odběru vzorků vody musí zaručovat reprezentativní jakost vody, její časové změny a závislosti na průtoku. Místem odběru vzorků je kontrolní profil, tedy např. revizní šachta na přípojce co nejblíže napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu nebo revizní šachta přímo v místě napojení. U starších objektů, které nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu v revizní šachtě a tato není vybudována ani na přípojce, lze po dohodě se správcem kanalizace a vodoprávním úřadem za kontrolní profil považovat i jiné místo na kanalizační přípojce, z něhož lze odebrat reprezentativní vzorek odpadních vod (např. čistící kus). Rozsah kontrolovatelných ukazatelů jakosti vypouštěných vod je stanoven v tab. č. 4, 5 a Počet pravidelně sledovaných ukazatelů jakosti může být po dohodě s OVAK a.s. a vodoprávním úřadem omezen o ty, jejichž přínos k výsledné jakosti smíšených vod je spolehlivě zanedbatelný.

16 Strana/celkem stran: 15/18 Nejnižší četnost kontroly jakosti vod podle průtoku prováděných producenty odpadních vod: Největší bezdeštný průtok l/s Typ vzorků Druh odběrů Četnost n x za rok Přibližný interval dny do 1,0 prostý jednorázový ,0 až 5,0 prostý jednorázový až 10 A směsný 2 hod z 8 dílčích vzorků a 15 min až 100 B směsný 24 hod z 12 dílčích vzorků a 2 hod nad 100 C směsný 24 hod z 12 dílčích vzorků a 2 hod. úměrných průtoku 48 7 Tato četnost a druh odběrů se vztahuje na všechny znečišťovatele na bezdeštné období s výjimkou odpadních vod z parkovišť. Vzorky odpadních vod z parkovišť se odebírají zásadně v průběhu deště a bezprostředně po něm s četností 4 x ročně jako vzorek prostý jednorázový. Pokud jsou odpadní vody vypouštěny přes retenční nádrž, odebírá se vzorek typu A směsný 2 hodinový složený z 8 stejných dílčích vzorků odebraných v intervalu 15 minut s četností 6 x ročně. Kontrola jakosti vody se neprovádí na odtoku z bytových domů nebo rodinných domků ve kterých nejsou zřízeny provozovny, školská a výchovná zařízení s podáváním stravy a zdravotnická zařízení s možností vypouštění nebezpečných látek. Kontrola jakosti se rovněž neprovádí na odtoku z domů, v nichž prokazatelně vznikají pouze splaškové vody (administrativní budovy, školská, výchovná, kulturní a církevní zařízení bez stravování), napojených na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod. Rozbory vzorků vod provádí oprávněná laboratoř nebo odborně způsobilá osoba oprávněná k podnikání v souladu s vyhláškou MŽP č. 293/2002 Sb. Náklady na kontrolu budou hrazeny producentem odpadních vod. V případě laboratorních porovnávacích vzorků rozbory těchto budou prováděny kontrolní laboratoří splňující podmínky vyhlášky MŽP č. 293/2002 Sb. Zpracování a vyhodnocování výsledků kontroly vod zahrnuje: a) jednotlivé záznamy prováděných rozborů b) výpočet a záznam aritmeticky průměrných a nejvyšších hodnot sledovaných ukazatelů (za měsíc, čtvrtletí, rok). Vyhodnocení zahrnuje rovněž výpočet bilancí znečištění pro jednotlivé ukazatele (kg/d, t/rok).

17 Strana/celkem stran: 16/18 12 OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH A HAVÁRIÍCH Podle místa a příčiny vzniku poruchy (havárie) je nutno rozdělit příslušná opatření na: 1. opatření při havarijním úniku znečištění způsobeném uživateli kanalizace pro veřejnou potřebu, 2. opatření při poruše (havárií) na vlastním zařízení kanalizace pro veřejnou potřebu. Postup opatření při havarijním úniku závadných látek do kanalizace pro veřejnou potřebu je předmětem dokumentu OVAK a.s. PL/61/01 Havarijní plán při úniku závadných látek do kanalizační sítě Opatření při havarijního úniku znečištění způsobeném uživateli kanalizace Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení určených k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v předchozí větě, pokud vniknutí do kanalizace předcházejí. Hlášení o havarijním úniku je nutno podat Hasičskému záchrannému sboru ČR nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii ČR, případně Povodí Odry s.p., a dispečinku OVAK a.s., tel s nepřetržitou službou. Původce havárie je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí Opatření při poruše (havárii) na vlastním zařízení kanalizace pro veřejnou potřebu Při havárii v provozu vlastní kanalizace, bránící odvádění odpadních vod, nebo v jiných případech vyvolaných provozní potřebou (např. při odstavení ČOV), je provozovatel kanalizace oprávněn omezit nebo přerušit odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu ( 9 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění). V případě havárie je povinností provozovatele upozornit Magistrát města Ostravy, OOVP na tel a Povodí Odry na tel Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení: - při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích, - neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřní kanalizace, - bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky, - neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojce nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, - při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod, - v případě prodlení odběratele s placením stočného po dobu delší než 30 dnů.

18 Strana/celkem stran: 17/18 13 KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM Uplatněním nápravných opatření v případě nedodržení stanovených podmínek se stává kanalizační řád nástrojem tvorby jakosti odpadní vody v kanalizaci pro veřejnou potřebu. Za dodržování množství a kvality odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu zodpovídají jednotliví producenti odpadních vod, kteří jsou povinni poskytnout provozovateli kanalizace a vodoprávnímu úřadu údaje o vypouštěných odpadních vodách. Všichni producenti jsou povinni provádět kontrolu kvality vypouštěných odpadních vod dle platných technických norem a vyhlášky MŽP č. 293/2002 Sb. Provozovatel kanalizační sítě je oprávněn provádět kdykoliv nezávisle kontrolu množství a kvality vypouštěných vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, tyto odběry se provádí za přítomnosti zástupce producenta odpadních vod v odběrném místě, co nejblíže napojení na kanalizaci, o provedeném odběru je sepsán protokol potvrzený podpisem obou zúčastněných stran. 14 POUŽITÉ PODKLADY 1 Vodoprávní rozhodnutí o povolení vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod a kanalizačních vyústí do toků. 2 Směrnice č. 8 MLVH ČSR čj /806/OSS/75 ze dne Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a související předpisy 4 TNV Provozní řád kanalizace 5 ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky 6 ČSN EN Jakost vod 7 ČSN ISO 5667 Jakost vod 8 Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. v platném znění. 9 Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., v platném znění 10 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění 15 AKTUALIZACE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Dojde-li ke změnám skutečností, za nichž byl kanalizační řád schválen, navrhne provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu vodoprávnímu úřadu příslušnou změnu nebo doplnění kanalizačního řádu. Tyto změny se realizují formou dodatku kanalizačního řádu.

19 Strana/celkem stran: 18/18 16 PŘÍLOHY 1 Tab. 1 Hodnoty množství a znečištění s vyústěním do recipientu (údaje z roku 2005) Tab. 2 Tab. 3 Tab. 4 Tab. 5 Tab. 6 Tab. 7 Tab. 8 Tab. 9 Výustě drobných vodních toků do recipientů ve správě OVAK a.s. Přípustné limity znečistění vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu Stanovené množství a znečištění odpadních vod vypouštěných významnými producenty do kanalizace s odtokem do recipientu Stanovené množství a limity znečištění odpadních vod významných producentů vypouštěných do kanalizace s odtokem na ÚČOV Ukazatele znečištění pro nemocnice a lázně v Ostravě Přehled typů a znečištění dovážených koncentrovaných odpadních vod Subjekty předčisťující odpadní vody ve více předčistících zařízeních Subjekty předčisťující odpadní vody v jednom předčistícím zařízení Tab. 10 Subjekty předčisťující odpadní vody v lapači tuků Tab. 11 Subjekty předčisťující odpadní vody v odlučovači ropných látek Tab. 12 Subjekty vypouštějící zvlášť nebezpečné látky Tab. 13 Přehled odlehčovacích komor, havarijních přepadů a jejich vyústění do recipientů

20 Tab. 1 Strana/celkem stran: 1/3 Tab. 1 Hodnoty množství a znečištění s vyústěním do recipientu (údaje z roku 2005) Recipient Koncentrační Bilanční Povolené hodnoty Číslo Q hodnoty hodnoty Ř.km Název vyústě povolení CHSK Cr NL CHSK Cr NL Q CHSK Cr NL m 3.r -1 mg.l -1 mg.l -1 t.r -1 t.r -1 m 3.r -1 mg.l -1 t.r -1 mg.l -1 t.r -1 OSTRAVICE 7,46 Strusková ,8 9,5 1,0 0, ,4 30 3,6 12/05 7,20 Návozní ,0 4,3 0,6 0, ,4 25 2,0 12/05 4,18 Frýdecká ,2 3,3 0,6 0, ,8 10 0,9 12/05 3,18 Sadová ,8 17,8 1,6 0, ,5 40 2,4 12/05 1,81 Gebauerova ,1 42,2 4,2 1, , ,2 12/05 1,42 Keramička ,1 22,9 8,0 3, ,2 30 7,2 12/05 0,65 Elektrárna Svoboda ,8 12,3 10,3 3, , ,0 12/05 MITROVICKÝ POTOK 0,88 Mitrovická ,4 16,5 2,1 0, , , /04 SLEZSKOMLÝNSKÝ 5,90 Škrobálkova ,0 8,3 0,6 0, ,6 35 2,1 1414/04 NÁHON 1,62 Stavovská ,2 15,5 2,2 1, ,2 45 5,4 1414/04 1,20 Výhradní ,1 14,3 2,2 0, ,2 45 2,7 1414/04 LUČINA 3,55 Lihovarská ,2 21,3 3,3 1, ,0 30 4,5 12/05 3,45 Hvězdná ,2 17,2 0,9 0, ,0 60 1,44 12/05 3,06 Hranečník ,5 18,7 3,2 1, , ,52 12/05 MOŠŇOK 0,83 Dalimilova II ,0 29,8 3,7 1, ,4 45 5,4 1414/04 0,41 Dalimilova I ,1 19,8 4,5 1, ,4 45 5,4 1414/04 0,37 Těšínská II ,9 16,5 1,8 0, ,5 45 2,7 1414/04 0,36 Těšínská I ,1 16,7 1,0 0, ,0 35 2,1 1414/04 BEZEJMENNÝ DVT 2.4 1,11 Kubečkova ,4 12,7 1,0 0, ,8 30 1,8 1414/04 0,87 Na Kopci ,8 14,2 0,04 0, , , /04 0,37 U Kasáren ,7 34,8 3,1 1, , ,2 1414/04 BEZEJMENNÝ DVT 2.5 1,10 Zvěřinská ,9 24,7 3,5 1, ,8 45 4, /04 PODLESKÝ POTOK 1,72 U Pramenů ,1 14,0 1,2 0, , , /04

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA. Nádražní 28/3114, Ostrava Moravská Ostrava

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA. Nádražní 28/3114, Ostrava Moravská Ostrava Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČO: 45193673 DIČ: 388-45193673 Zapsáno v OR KS v Ostravě, spisová značka B 348 KB Ostrava č.ú.: 5302-761/0100

Více

Kanalizační řád Hlučín. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA. HLUČÍN Aktualizace. Prosinec/2011. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.

Kanalizační řád Hlučín. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA. HLUČÍN Aktualizace. Prosinec/2011. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN Aktualizace Prosinec/2011 Hlučín Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 1 OBSAH 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO

Více

K /61/01 Kanaliza ní ád 1 OBSAH 1. 2 Identifika níúdaje...2. 3 Zkratky adefinice...2. 4 Ú el...4. 5 P sobnost...5. 6 Popis území...

K /61/01 Kanaliza ní ád 1 OBSAH 1. 2 Identifika níúdaje...2. 3 Zkratky adefinice...2. 4 Ú el...4. 5 P sobnost...5. 6 Popis území... K /61/01 Strana/celkemstran:1/71 1 OBSAH 1 2 Identifika níúdaje...2 3 Zkratky adefinice...2 4 Ú el...4 5 P sobnost...5 6 Popis území...6 7 Technický popiskanalizace...7 8 Údaje ojakosti amnožství odpadních

Více

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ listopad 2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU, DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ Kanalizační řád

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE

Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 25 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE červen 2009

Více

červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU:

červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU: K AN ALIZ AČ NÍ Ř Á D STOKOVÉ SÍTĚ M ARIÁNSKÉ LÁZNĚ červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU: OBSAH Obsah... 2 Titulní list kanalizačního řádu... 3 1. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu... 4 1.1. Vybrané povinnosti

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr po dokončených stavbách projektů Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun a Kanalizace obce Hýskov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

Kanalizační řád. Bílenice, Kadešice Rozsedly

Kanalizační řád. Bílenice, Kadešice Rozsedly Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu sídel obce Žihobce Bílenice, Kadešice Rozsedly Vypracovaný podle ustanovení 14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD Letohrad Kanalizační řád stokové sítě Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD (podle zákona

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti)

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti) KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí (volné výusti) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16%&, (1) )0 Teplice Identifikační

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města Strážnice POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (www.vak-hod.cz). Obsahuje

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011 Počet stran: 1/25 K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D stokové sítě obce Červenec 2011 Zhotovitel : 1.SčV, a. s. provoz Příbram Nová Hospoda 93 Příbram IX 261 01 (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010)

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PELHŘIMOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PELHŘIMOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PELHŘIMOV (zpracován podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Březen 2004

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města/obce a připojených částí červenec 2010 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Název města Kanalizační

Více

SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUBICE

SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUBICE Vybrané části z kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUICE Provozovatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice IČ: 60108631 Pardubice

Více

Obecný kanalizační řád

Obecný kanalizační řád Obecný kanalizační řád Kanalizační řád (dále jen KŘ) je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek připojení jsou

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Splaškové kanalizace v obci Březina. Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Splaškové kanalizace v obci Březina. Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina KANALIZAČNÍ ŘÁD Splaškové kanalizace v obci Březina Vypracoval: Petr Vobejda Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina 1. Identifikační údaje Místo: Katastrální území: Vlastník

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod

KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod MO KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod MO KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace

Více

C) Oblast kvality vod

C) Oblast kvality vod C) Oblast kvality vod 1 Obsah části C) str. 1. Úvod 3 1.1. Základní pojmy 3 1.2 Legislativní vymezení na úseku kvality vod 4 2. Popis současného stavu jakosti vod v MS kraji 7 2.1 Monitoring jakosti vod

Více

B.2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE B2.1.2 ODTOKOVÉ POMĚRY VODA. Praha - Životní prostředí 2011

B.2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE B2.1.2 ODTOKOVÉ POMĚRY VODA. Praha - Životní prostředí 2011 B.2 VODA.1 POVRCHOVÁ VODA VODA.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE Základní tepnu říční sítě na území hlavního města tvoří řeka Vltava, resp. její dolní tok. U Lahovic se do Vltavy vlévá její

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

Průtok na řece Vltavě byl za rok 2013 vysoce nadprůměrný, průměrný roční průtok dosáhl 159,7 % dlouhodobého normálu (Q a

Průtok na řece Vltavě byl za rok 2013 vysoce nadprůměrný, průměrný roční průtok dosáhl 159,7 % dlouhodobého normálu (Q a B2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE Základní tepnu říční sítě na území hlavního města tvoří řeka Vltava, resp. její dolní tok. U Lahovic se do Vltavy vlévá její

Více

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most Jakost vody Zpracovalo Ekologické centrum Most ˇ na základeˇ dat pro Krušnohorí ˇ státní podnik od Povodí Ohre, 2-212 Obsah 1 Úvod... 4 2 Voda a její ochrana... 5 2.1 Ochrana vod v ČR... 7 2.2 Správa vodních

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více