KŘ/61/01 Kanalizační řád. Obsah Identifikační údaje Zkratky a definice Účel Působnost Popis území...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KŘ/61/01 Kanalizační řád. Obsah...1. 1 Identifikační údaje...2. 2 Zkratky a definice...2. 3 Účel...3. 4 Působnost...4. 5 Popis území..."

Transkript

1

2 Strana/celkem stran: 1/18 OBSAH Obsah Identifikační údaje Zkratky a definice Účel Působnost Popis území Technický popis kanalizace Údaje o stávajícím a výhledovém množství, jakosti a rozdělení odpadních vod Údaje o recipientech Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno Nejvyšší přípustná míra znečištění a nejvyšší přípustné množství odpadních vod Způsob a četnost měření množství odpadních vod u odběratelů Opatření při poruchách a haváriích Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem Použité podklady Aktualizace kanalizačního řádu Přílohy...18

3 Strana/celkem stran: 2/18 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vlastník infrastruktury: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Prokešovo náměstí Ostrava - Moravská Ostrava Provozovatel: Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Nádražní 28/ Ostrava - Moravská Ostrava IČ: schvaluje vodoprávní úřad: Magistrát města Ostravy, odbor ochrany vod a půdy Prokešovo náměstí Ostrava - Moravská Ostrava 2 ZKRATKY A DEFINICE 2.1 Zkratky AOX BSK 5 Cl - CN - Cr ČOV ČSN ČSOV Cu DVT EL Hg CHSK Cr MMO MŽP N celk NEL + N-NH 4 Ni OOVP OS OVAK a.s. PAL A adsorbovatelné organicky vázané halogeny biochemická spotřeba kyslíku za pět dnů chloridy kyanidy chrom čistírna odpadních vod česká technická norma čerpací stanice odpadních vod měď drobný vodní tok extrahovatelné látky rtuť chemická spotřeba kyslíku dichromanem Magistrát města Ostravy Ministerstvo životního prostředí dusík celkový nepolární extrahovatelné látky amoniakální dusík nikl odbor ochrany vod a půdy odlehčovací stoka Ostravské vodárny anionaktivní tenzidy

4 Strana/celkem stran: 3/18 PAU Pb PCB P celk ph RL SKO SO 4 2- TNV ÚČOV Zn polycyklické aromatické uhlovodíky olovo polychlorované bifenyly fosfor celkový záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů rozpuštěné látky soustavná kanalizace města Ostravy sírany odvětvová technická norma vodního hospodářství Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava - Přívoz zinek 2.2 Definice Kanalizační síť (stoková síť) Soustava kanalizačních řadů, stok a objektů na nich (např. vstupních šachet, odlehčovacích komor, uličních vpustí, kanalizačních výustí) včetně kanalizačních přípojek sloužící na zachycování a odvádění odpadních vod z daného území města Ostravy ve správě OVAK a.s. Kanalizační přípojka Samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od výustění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační výusť Kanalizační objekt na vyústění stoky do recipientu. Slouží k ochranně stoky před porušením. Odlehčovací komora Kanalizační objekt k odlehčení směsi splaškových a dešťových odpadních vod z jednotné stokové soustavy. Drobný vodní tok Nevýznamný vodní tok tvořený vodami tekoucími vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku. Odpadní voda Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. 3 ÚČEL stanoví podmínky a pravidla, kterým je podřízeno vypouštění vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu Statutárního města Ostravy. Současně upravuje právní vztahy mezi správcem (provozovatelem) kanalizace a uživateli, respektive chrání před: ohrožením jejího provozu, včetně ohrožení provozu objektů na kanalizaci pro veřejnou potřebu, (čistíren odpadních vod apod.); ohrožením kvality vod ve vodních tocích a kvality podzemních vod; zhoršováním pracovních podmínek pracovníků zajišťujících její řádný provoz s cílem zajistit maximální bezpečnost.

5 Strana/celkem stran: 4/18 Údaje v kanalizačním řádu jsou základem řady dalších smluvních a technicko-ekonomických vztahů. 4 PŮSOBNOST Tento kanalizační řád je závazný pro provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu a producenty odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu na území statutárního města Ostravy. 5 POPIS ÚZEMÍ 5.1 Charakteristika města Město Ostrava a nejbližší okolí má v současné době okolo 350 tisíc trvalých obyvatel. Stupněm koncentrace obyvatelstva se řadí v rámci ČR k nejhustěji zalidněným velkoměstům se značně rozvinutým průmyslem. Charakteristickým pro Ostravu byl zejména báňský, hutní, strojírenský a chemický průmysl. Přes silný útlum těžkého průmyslu zůstávají některé závody v provozu a kanalizační síť je rovněž ovlivňována starou ekologickou zátěží. Množství pracovních příležitostí a regionální charakter města má za následek periodické narůstání obyvatel s trvalým bydlištěm mimo území města. Městem Ostrava protéká řeka Odra, jejími největšími přítoky jsou Opava a Ostravice s přítokem Lučinou. Dále se na území města nachází desítky drobných vodních toků. Roční průměrný úhrn srážek se pohybuje okolo 769 mm, kdy větší množství srážek připadá na letní období. Průměrný 355 denní průtok Odry v Hrušově pod soutokem s Ostravicí činí Q 355 = 5,83 m 3.s Odkanalizování města Převážná část kanalizace pro veřejnou potřebu je jednotná. S budováním oddílné kanalizace se začalo u některých nově budovaných sídlišť. Z hlediska odkanalizování je na území města vytvořeno několik kanalizačních systémů s čištěním odpadních vod na ČOV nebo s odváděním odpadních vod přímo do recipientu. Čištění odpadních vod je zajišťováno mechanicko-biologickou rozšířenou ÚČOV, na ní jsou přiváděny odpadní vody od obyvatelstva i z průmyslu. Zde jsou přiváděny odpadní vody z centra města, Slezské Ostravy, Muglinova, Přívozu, Vítkovic, Mariánských Hor, Zábřehu, Hrabové, Výškovic, Hrabůvky, Dubiny, Hošťálkovic, Lhotky, Martinova, Poruby, Pustkovce, Plesné, Třebovic, Svinova a Polanky a rovněž odpadní vody z Vratimova, Klimkovic a Vřesiny. Některé okrajové a částečně i vnitřní části města jsou řešeny jako bezodtokové systémy s žumpami. V rámci asanace staré zástavby vnitřní části města dochází k postupnému rušení žumpového systému. Ve správě OVAK a.s. jsou ČOV Heřmanice I, Heřmanice II a ČOV Michálkovice. 5.3 Zvláštnosti v návaznosti na posuzovanou stokovou síť Ke zvláštnostem z hlediska návaznosti na stokovou síť patří poddolování některých částí města způsobené těžbou černého uhlí. Poklesy v těchto částech města způsobují lokální změny spádových poměrů. Na kanalizaci pak dochází v těchto lokalitách ke zmenšování kapacity a vytváření protisklonů. Na rozhraní větších poklesů dochází k porušení kanalizace tzv. střihem. Z uvedených důvodů je nutno věnovat na poddolovaném území kanalizačních sběračů vyšší pozornost z hlediska proměřování sklonu, čištění a oprav poruch.

6 Strana/celkem stran: 5/18 6 TECHNICKÝ POPIS KANALIZACE 6.1 Stručný popis vývoje stokové sítě Teprve v roce 1928 se začalo s výstavbou jednotné kanalizace, která měla být v nejnižším místě zakončena čistírnou odpadních vod. Práce však byly přerušeny v roce 1940 v důsledku války. V poválečném období byla výstavba kanalizace zaměřena pouze na nově budovaná sídliště. Tak vznikly dočasné samostatné kanalizační systémy i s čištěním odpadních vod na ČOV Poruba, ČOV Zábřeh a na ČOV Třebovice, tyto jsou nyní připojeny na sběrač D, kterým jsou odpadní vody přiváděny na ÚČOV a uvedené ČOV jsou mimo provoz. S realizací koncepce tzv. Soustavné kanalizace města Ostravy (SKO) bylo započato v roce SKO tvoří v současné době největší kanalizační systém na území města. Tento kanalizační systém byl zakončen ČOV v Ostravě -Přívoze uvedenou do provozu v roce V osmdesátých létech došlo k dalšímu rozšiřování kanalizační sítě a k přípravě výstavby nové ústřední čistírny odpadních vod. Tím byla na území města vytvořena koncepce jednotného systému odkanalizování aglomerace. Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě Přívoze byla uvedena do zkušebního provozu v polovině roku Schéma stokové sítě s vyznačením hlavních producentů odpadních vod, producentů s možností vzniku havarijního znečištění, míst pro měření a odběr vzorků, odlehčovacích komor a výustních objektů, čistíren odpadních vod kanalizace a čistíren odpadních vod a předčistících zařízení odběratelů je součástí dokumentu PŘ/61/01 Provozní řád kanalizační sítě. 6.2 Druh kanalizace, rozsah spravovaného zařízení Kanalizace na území města je z převážné většiny jednotná, pouze malá část nové zástavby má kanalizaci oddílnou. Údaje o stokové síti k : Celková délka stokové sítě Celková délka odlehčovacích stok Počet dešťových oddělovačů Počet kanalizačních přípojek Délka kanalizačních přípojek Počet ČOV na stokové síti Počet přečerpávacích stanic odpadních vod Drobné vodní toky ve správě OVAK a.s.. Počet obyvatel napojených na kanalizaci Počet obyvatel napojených na kanalizaci s vyústěním na ČOV 739,9 km 19,5 km 32 ks ks 172,5 km 4 ks 24 ks 17 ks osob osob 6.3 Situování kmenových stok Kmenové stoky tvoří sběrače A, A I a A II odvádějící odpadní vody z Moravské Ostravy a Přívozu, sběrač B a B II odvádějící odpadní vody ze Slezské Ostravy a Muglinova, sběrač D I přebírající odpadní vody sběračů C a CIII odvádějící odpadní vody z Mariánských Hor a Hulvák, Ostravy jih, Hrabové a Vratimova a sběrač D situovaný podél řeky Odry a odvádějící odpadní vody ze západní a jižní části města. Hlavními přítoky sběrače D jsou sběrače D IV, K a L odvádějící odpadní vody z Poruby, Pustkovce, části Plesné, Martinova a Třebovic, sběrač D VI odvádějící odpadní vody ze Svinova, jižní části Poruby, Lázní Klimkovic, a je prodloužen přes Vřesinu do Krásného Pole. Dále je to sběrač D IX odvádějící odpadní vody ze starého Zábřehu, sběrač D XI odvádějící odpadní vody z nového Zábřehu a sběrač D XII odvádějící odpadní vody

7 Strana/celkem stran: 6/18 z Výškovic. Připravuje se realizace prodloužení sběrače D do Staré Bělé a Proskovic a je realizována výstavba sběrače Z pro napojení Polanky a Klimkovic. Povodí jednotlivých kmenových stok a jejich situování je zřejmé ze schématu stokové sítě, uvedené v příloze tohoto kanalizačního řádu. Pro výstavbu hlavních stok bylo použito především železobetonu, v menší míře bylo použito trub zhotovených z vibrolisovaného betonu. Stoky prováděné tunelováním byly sestavovány z betonových segmentů s vnitřním obkladem. K výstavbě stok menších profilů bylo použito taktéž trub z kameniny, PVC a laminátů. Část starších stok v oblasti Ostravy-Vítkovic je provedena z cihel. 6.4 Odlehčovací komory na kanalizační síti Přehled odlehčovacích komor, havarijních přepadů a jejich vyústění do recipientů je uveden v tabulce č Důležité objekty na kanalizační síti Shybky Na kanalizační síti je několik shybek pod vodními toky. Shybkami pod řekou Opavou a Odrou prochází sběrač D IV, pod Odrou sběrač D VI, pod Porubkou kanalizace z ulic Jelínkova, Záhumenní, Klimkovická a z Lázní Klimkovice a sběrač D VI, pod Plesenským potokem 2 kanalizace z ulice Na Svobodě Kanalizační šoupátka Kanalizační šoupátka jsou součástí shybek pod Odrou a Opavou a na sběrači A za odlehčovací komorou v Sadu Boženy Němcové a na sběračích D I a C v rozdělovací komoře na ul. Mariánskohorské Měrné šachty Měrné šachty jsou součástí kanalizačních přípojek nebo zároveň revizní šachty na kanalizační síti a musí kdykoliv umožňovat odběr vzorků a měření objemu protékajících odpadních vod Čerpací stanice na kanalizační síti Čerpací stanice odpadních vod umožňují odvádění těchto vod z členitého terénu, kdy je nerealizovatelné jejich odvádění gravitačně. Součástí kanalizační sítě jsou k tyto ČSOV: Poř. č. Název Umístění ČSOV 1. ČSOV - NOVÁ VES I ul. Bartošova, Ostrava - Nová Ves 2. ČSOV - PROSKOVICE ul. Proskovická, Ostrava - Výškovice 3. ČSOV - HRABOVÁ ul. Mlýnská, Ostrava - Hrabová 4. ČSOV - MEXIKO ul. Mexická, Ostrava - Muglinov 5. ČSOV - U JEZU ul. Bohumínská, Ostrava - Hrušov 6. ČSOV - HEŘMANICE I ul. Orlovská, Ostrava - Heřmanice 7. ČSOV - VESLAŘSKÁ ul. Veslařská, Ostrava - Hrušov 8. ČSOV - WINTROVA ul. Wintrova, Ostrava - Přívoz 9. ČSOV - PAŠEROVÝCH ul. Pašerových, Ostrava - Mar. Hory 10. ČSOV - PETŘKOVICE I ul. Hlučínská, Ostrava - Petřkovice 11. ČSOV - PETŘKOVICE II ul. Pod Landekem, Ostrava - Petřkovice 12. ČSOV - NA SVOBODĚ ul. Na Svobodě, Ostrava - Martinov 13. ČSOV - PLESNÁ I ul. Hrábek, Ostrava - Pustkovec 14. ČSOV - MARTINOV ul. Provozní, Ostrava - Třebovice

8 Strana/celkem stran: 7/18 Poř. č. Název Umístění ČSOV 15. ČSOV - LIPKA ul. Lipka, Ostrava - Hošťálkovice 16. ČSOV - ŽLEBY ul. Žleby, Ostrava - Hošťálkovice 17. ČSOV - VČELÍNEK ul. Včelínek, Ostrava - Hošťálkovice 18. ČSOV - LHOTKA ul. U Splavu, Ostrava - Lhotka 19. ČSOV - HEŘMANICE II ul. Orlovská, Ostrava Heřmanice 20. ČSOV KUNČICE ul. U sýpky,ostrava Kunčice,část Žabinec 21. ČSOV - VTP PORUBA areál VŠB, Ostrava - Poruba 22. ČSOV - SVINOV ul. Peterkova, Ostrava - Svinov 23. ČSOV - KAPLÍŘOVA ul. Kaplířova, Ostrava - Hrušov 24. ČSOV - POLANKA I. ul. Hraničky, Ostrava - Polanka 6.6 Hydrologické a klimatické údaje města Ostravy Nadmořská výška území: m n.m. Teplota ovzduší: roční průměr 8,0 C maximum 34,9 C minimum 23,2 C Roční srážkový úhrn: 769 mm Intenzita 15-ti minutového deště při p = 1: 128 l/s/ha Intenzita 15-ti minutového deště při p = 0,5: 157 l/s/ha Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou: 57,1 dnů/rok 6.7 Spotřeba vody Průměrná spotřeba pitné vody na území Ostravy v 90. letech letech klesala, v současné době je stabilizovaná. V roce 2005 bylo spotřebitelům dodáno celkem m 3 pitné vody, průměrná spotřeba činí 180 litrů na osobu a den. Domácnostem bylo dodáno m 3, což odpovídá 122 litrů na osobu a den. Údaje o počtu obyvatel a kanalizačních přípojkách jsou uvedeny v bodu Čistírny odpadních vod Seznam ČOV na stokové síti ÚČOV Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava. ČOV Heřmanice I ČOV Heřmanice II ČOV Michálkovice ČOV na stokové síti - základní údaje Všechny čistírny odpadních vod na stokové síti spravované správcem kanalizace pro veřejnou potřebu jsou mechanicko - biologické s anaerobní stabilizací čistírenských kalů. Všechny čistírny jsou před vstupem odpadních vod vybaveny odlehčovacími komorami, dešťové vody na ÚČOV Přívoz jsou do recipientu vypouštěny po mechanickém předčištění.

9 Strana/celkem stran: 8/18 Hlavní části technologické linky ČOV a projektované parametry: a) ÚČOV Přívoz ČOV uvedena do zkušebního provozu v roce Hlavní části technologické linky: česle hrubé a jemné stroj. lapák štěrku lapák písku provzduš. usazovací nádrž aktivační nádrž dosazovací nádrž vyhnívací nádrž plynojem uskladňovací nádrž odvodňovací stanice kalu Projektované parametry: Q denní m 3.den -1 t.j l.s -1 BSK 5 přítok kg.den -1 t.j. 208 mg.l -1 BSK 5 odtok kg.den -1 t.j. 14,7 mg.l -1 Čistící efekt 92,9 % Počet ekvivalentních obyvatel EO 2+4ks 2 ks 2 ks 4 ks 3 ks 10 ks 3 ks 2 ks 1 ks 1 ks Odtok biologicky vyčištěných vod je zaústěn do Černého příkopu. Odlehčované mechanicky předčištěné vody jsou zaústěny do řeky Odry a vody odlehčené před ÚČOV jsou zaústěny do Černého příkopu. b) ČOV Heřmanice I (HYDROVIT 650S) ČOV uvedena do trvalého provozu v roce Hlavní části technologické linky: česlový koš lapák písku štěrbinová nádrž aktivační nádrž s nitrifikací a denitrifikací dosazovací nádrž uskladňovací nádrž kalu kalová pole Projektované parametry: Q denní 370 m 3.den -1 t.j. 4,3 l.s -1 BSK 5 přítok 73,3 kg.den -1 t.j. 198 mg.l -1 BSK 5 odtok 5,55 kg.den -1 t.j. 15 mg.l -1 Čistící efekt % Počet ekvivalentních obyvatel EO Odtok z ČOV je zaústěn do bezejmenného drobného vodního toku. 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 5 ks

10 Strana/celkem stran: 9/18 c) ČOV Heřmanice II (MČ 3750 HYCO BLAVA) ČOV uvedena do trvalého provozu v roce Hlavní části technologické linky: česle aktivační nádrž dosazovací nádrž kalojem Projektované parametry: Q denní m 3.den -1 t.j. 12,2 l.s -1 BSK 5 přítok 202,5 kg.den -1 t.j. 193 mg.l -1 BSK 5 odtok 22 kg.den -1 t.j. 21 mg.l -1 Čistící efekt 89 % Počet ekvivalentních obyvatel EO Odtok z je ČOV zaústěn do drobného vodního toku - Korunka. d) ČOV Michálkovice ČOV uvedena do trvalého provozu v roce Hlavní části technologické linky: česle lapák písku nádrž regenerace kalu aktivační nádrž s nitrifikací a denitrifikací dosazovací nádrž kalojem Projektované parametry: Q denní 792,5 m 3.den -1 t.j. 9,2 l.s -1 BSK 5 přítok 163,0 kg.den -1 t.j. 274 mg.l -1 BSK 5 odtok 11,9 kg.den -1 t.j. 20 mg.l -1 Čistící efekt 92,7 % 1 ks 2 ks 4 ks 2 ks 1 ks 1 ks 2 ks 2 ks 2 ks 1 ks Počet ekvivalentních obyvatel 5283 EO Odtok z ČOV je zaústěn do drobného vodního toku - Michálkovický potok.

11 Strana/celkem stran: 10/18 7 ÚDAJE O STÁVAJÍCÍM A VÝHLEDOVÉM MNOŽSTVÍ, JAKOSTI A ROZDĚLENÍ ODPADNÍCH VOD 7.1 Čištěné odpadní vody Údaje o množství,jakosti a rozdělení čištěných odpadních vod vypouštěných do toků z roku 2005 jsou uvedeny v následující tabulce: Původce znečištění Ukazatel Jednotka obyvatelstvo průmysl Přítok na ČOV Odtok z ČOV m 3.r Q m 3.d l.s ,6 737, t.r ,5 BSK 5 kg.d ,9 mg.l ,7 t.r ,4 NL kg.d ,8 mg.l ,6 7.2 Nečištěné odpadní vody Údaje o množství a jakosti znečištěných odpadních vod vypouštěných do toků z roku 2005 jsou uvedeny v následující tabulce: Ukazatel Q CHSK Cr NL Jednotka Původce znečištění obyvatelstvo průmysl Vypouštěno celkem m 3.r m 3.d l.s t.r , ,9 kg.d , ,8 mg.l -1 38,0 0 38,0 t.r -1 51,5 0 51,5 kg.d , ,0 mg.l -1 15,5 0 15,5 7.3 Hodnoty množství a znečištění s vyústěním do recipientu Hodnoty množství a znečištění s vyústěním do recipientu údaje z roku 2005 pro výustě jednotné kanalizace a přehled výustí drobných vodních toků do recipientů ve správě OVAK a.s. jsou uvedeny v tabulce č. 1 a č. 2 v příloze č. 1 tohoto kanalizačního řádu.

12 Strana/celkem stran: 11/18 8 ÚDAJE O RECIPIENTECH Hlavním recipientem, do něhož jsou vypouštěny odpadní vody na území města Ostravy, je řeka Odra s přítoky Porubkou, Opavou a Ostravicí s přítokem Lučinou a s přítoky desítek drobných vodních toků. Průměrný 355 denní průtok Odry v Hrušově pod soutokem s Ostravicí činí Q 355 = 5,83 m 3.s -1. Příklady charakteristických hodnot C 90 pro vybrané ukazatele a profily v roce 1997: Tok - profil BSK 5 (mg.l -1 ) CHSK Cr (mg.l -1 ) RL (mg.l -1 ) NL (mg.l -1 ) + N-NH 4 (mg.l -1 ) P celk (mg.l -1 ) Odra Polanka 5, ,58 0,61 Odra Svinov 6, ,26 0,65 Odra Petřkovice 6, , Odra Bohumín 6, ,25 0,87 Ostravice Vratimov 4, ,31 0,40 Ostravice nad Lučinou 7, ,61 0,54 Ostravice Muglinov 7, , SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI A JEJICHŽ VNIKNUTÍ DO KANALIZACE MUSÍ BÝT ZABRÁNĚNO 9.1 Látky, které nesmí vniknout do kanalizace Do kanalizace pro veřejnou potřebu musí být zabráněno vniknutí těchto látek: a) radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach, b) narušující materiál stokové sítě nebo čistírny odpadních vod, c) způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo ohrožující provoz čistírny odpadních vod, d) hořlavé, výbušné, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi, e) jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky, f) pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny, g) kaly z čistíren, úpraven a z předčistících zařízení, h) soli, použité v údobí zimní údržby komunikací, v množství přesahujícím 300 mg v jednom litru vody. 9.2 Zvlášť nebezpečné látky Odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné látky lze vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu jen s povolením vodoprávního úřadu. Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: a) organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí, b) organofosforové sloučeniny, c) organocínové sloučeniny,

13 Strana/celkem stran: 12/18 d) látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem, e) rtuť a její sloučeniny, f) kadmium a jeho sloučeniny, g) persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu, h) persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod, i) kyanidy. 9.3 Nebezpečné látky Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin: a) Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: zinek selen cín vanad měď arzen baryum kobalt nikl antimon berylium thalium chrom molybden bor telur olovo titan uran stříbro b) Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. c) Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. d) Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňující ve vodě na neškodné látky. e) Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu. f) Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. g) Fluoridy. h) Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. i) Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty.

14 Strana/celkem stran: 13/18 10 NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ A NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD Všeobecné požadavky na složení odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu vyplývají z ustanovení směrnice MLVH ČSR č. 8/1975 (respektive z přílohy této směrnice ze dne , č.j.13123/806/oss/75), vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění, vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. v platném znění a ze zkušeností s aplikací kanalizačních řádů. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečistění stanovené tímto kanalizačním řádem vyžadují předchozí čistění, mohou být vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu jen s povolením vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad může povolení udělit jen tehdy, bude-li zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu. Jednotliví producenti odpadních vod, kteří mají vybudovaná předčistící zařízení, jsou povinni tato provozovat dle schváleného provozního řádu a udržovat je v dobrém provozním stavu. Stanovené množství a limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu s odtokem do recipientu nebo do kanalizace zakončené na ČOV jsou uvedeny v tabulkách č. 3 5 a 8 12 v příloze č. 1 tohoto kanalizačního řádu. Přehled typů odpadních vod, které mohou být dováženy na ÚČOV, včetně maximální koncentrační hodnoty znečištění je uveden v tabulce č ZPŮSOB A ČETNOST MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD U ODBĚRATELŮ Pro kontrolu množství a jakosti odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu platí ČSN ISO Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod. Kontrolu provádějí producenti odpadních vod tak, aby byly k dispozici potřebné údaje o množství těchto vod a vypouštěném znečištění v ukazatelích stanovených tímto kanalizačním řádem. Kvalita vypouštěných odpadních vod se sleduje v těch ukazatelích, které jsou charakteristické pro konkrétní činnost v odkanalizovaném objektu a tím pro daný druh odpadní vody. Charakteristické ukazatele vybraných činností jsou uvedeny v příloze č. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V pochybnostech, které jsou charakteristické ukazatele, tyto určí vodoprávní úřad po projednání se správcem kanalizace pro veřejnou potřebu Stanovení znečištění odpadních vod Producenti odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě OVAK a.s. jsou povinni provádět kontrolu jejich objemů a jakosti podle následujících ustanovení. Producenti odpadních vod uvedení v tab. 4, 5 a 8-12 budou právnímu subjektu Ostravské vodárny předkládat 1 x ročně, a to v termínu do 1. února následujícího kalendářního roku, rozbory vypouštěných odpadních vod a jejich objem. Kontrola vod je soubor činnosti zahrnujících měření objemů (průtoku) a vyšetřování jakosti vod včetně hodnocení získaných dat. Producenti mají povinnost evidence výsledků měření a rozborů po dobu 5-ti let od stanovení povinnosti této kontroly. Limity vypouštěných odpadních vod a jejich znečištění - největší povolený objem a průtok vypouštěných vod, jejich nejvyšší povolené koncentrační hodnoty znečištění nebo jejich teploty

15 Strana/celkem stran: 14/18 pro vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu jsou stanoveny v tomto kanalizačním řádu tab. č. 3 až 12. Při zjištění překročení kvalitativních nebo kvantitativních limitů daných tímto kanalizačním řádem předloží producenti výsledky správci kanalizace pro veřejnou potřebu do 3 dnů po obdržení rozboru. Pokud z předložených rozborů odpadních vod nebo na základě oznámení producenta odpadních vod nebo z vlastních rozborů právního subjektu Ostravské vodárny vyplyne překročení limitů znečištění, OVAK a.s. oznámí toto překročení vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Ostravy do 3 dnů od obdržení rozborů nebo zjištění překročení Měření průtoku a objemů vod Měrný objekt se buduje u výustí vod s nejvyšším bezdeštným průtokem nad 0,005 m 3.s -1. V ostatních případech vypouštění vod se zřizuje kontrolní profil. Pokud lze množství vypouštěných odpadních vod spolehlivě stanovit jiným způsobem (pomocí vodoměrů na odebírané pitné vodě nebo vodě z jiných zdrojů, jednorázovým týdenním měřením nebo průkazným výpočtem), lze po dohodě se správcem kanalizace pro veřejnou potřebu a vodoprávním úřadem od budování měrného objektu upustit. Měrný objekt k měření množství vypouštěných odpadních vod je dále třeba budovat u velkokapacitních parkovišť s předpokládaným množstvím větším než m 3 /rok. Průtok a objem odpadní vody se neměří z bytových domů nebo rodinných domků a v těch případech, kdy měření lze nahradit jiným, zcela spolehlivým způsobem (měřením odebírané vody, jestliže spotřeba a ztráty vody jsou zanedbatelné, výpočtem, jednorázovým týdenním měřením) a je vyloučeno, že kontrolovaným profilem jsou odváděny vody z jiných zdrojů. Měrný objekt je určený pro nepřetržité měření průtoku a objemu vod (s trvale instalovaným zařízením) a pro kontrolu jejich jakosti (umožňující ruční nebo automatický odběr vzorků vod, popř. automatické měření hodnot). Průtokoměr musí být vybaven záznamovým zařízením. Tyto záznamy budou evidovány producenty po dobu nejméně 2 let a na požádání předloženy provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu. Kontrolní profil je určené místo (popř. objekt) umožňující kdykoliv: a) měřit objem protékající vody (osazením přenosného zařízení), b) odebírat vzorky vody. Měrný objekt se zabezpečuje proti poškození nebo znehodnocení nepovolanou osobou. Odchylka přesnosti měření v intervalu průtoku vody s nejvyšší četností nesmí být větší než ± 5%. Zařízení k měření průtoku se z hlediska správnosti a podmínek měření kontroluje nejméně jednou ročně u měrných objektů, u kontrolních profilů jednou za dva roky, pokud výrobce zařízení nestanoví jinak Kontrola jakosti vod Způsob odběru vzorků vody musí zaručovat reprezentativní jakost vody, její časové změny a závislosti na průtoku. Místem odběru vzorků je kontrolní profil, tedy např. revizní šachta na přípojce co nejblíže napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu nebo revizní šachta přímo v místě napojení. U starších objektů, které nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu v revizní šachtě a tato není vybudována ani na přípojce, lze po dohodě se správcem kanalizace a vodoprávním úřadem za kontrolní profil považovat i jiné místo na kanalizační přípojce, z něhož lze odebrat reprezentativní vzorek odpadních vod (např. čistící kus). Rozsah kontrolovatelných ukazatelů jakosti vypouštěných vod je stanoven v tab. č. 4, 5 a Počet pravidelně sledovaných ukazatelů jakosti může být po dohodě s OVAK a.s. a vodoprávním úřadem omezen o ty, jejichž přínos k výsledné jakosti smíšených vod je spolehlivě zanedbatelný.

16 Strana/celkem stran: 15/18 Nejnižší četnost kontroly jakosti vod podle průtoku prováděných producenty odpadních vod: Největší bezdeštný průtok l/s Typ vzorků Druh odběrů Četnost n x za rok Přibližný interval dny do 1,0 prostý jednorázový ,0 až 5,0 prostý jednorázový až 10 A směsný 2 hod z 8 dílčích vzorků a 15 min až 100 B směsný 24 hod z 12 dílčích vzorků a 2 hod nad 100 C směsný 24 hod z 12 dílčích vzorků a 2 hod. úměrných průtoku 48 7 Tato četnost a druh odběrů se vztahuje na všechny znečišťovatele na bezdeštné období s výjimkou odpadních vod z parkovišť. Vzorky odpadních vod z parkovišť se odebírají zásadně v průběhu deště a bezprostředně po něm s četností 4 x ročně jako vzorek prostý jednorázový. Pokud jsou odpadní vody vypouštěny přes retenční nádrž, odebírá se vzorek typu A směsný 2 hodinový složený z 8 stejných dílčích vzorků odebraných v intervalu 15 minut s četností 6 x ročně. Kontrola jakosti vody se neprovádí na odtoku z bytových domů nebo rodinných domků ve kterých nejsou zřízeny provozovny, školská a výchovná zařízení s podáváním stravy a zdravotnická zařízení s možností vypouštění nebezpečných látek. Kontrola jakosti se rovněž neprovádí na odtoku z domů, v nichž prokazatelně vznikají pouze splaškové vody (administrativní budovy, školská, výchovná, kulturní a církevní zařízení bez stravování), napojených na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod. Rozbory vzorků vod provádí oprávněná laboratoř nebo odborně způsobilá osoba oprávněná k podnikání v souladu s vyhláškou MŽP č. 293/2002 Sb. Náklady na kontrolu budou hrazeny producentem odpadních vod. V případě laboratorních porovnávacích vzorků rozbory těchto budou prováděny kontrolní laboratoří splňující podmínky vyhlášky MŽP č. 293/2002 Sb. Zpracování a vyhodnocování výsledků kontroly vod zahrnuje: a) jednotlivé záznamy prováděných rozborů b) výpočet a záznam aritmeticky průměrných a nejvyšších hodnot sledovaných ukazatelů (za měsíc, čtvrtletí, rok). Vyhodnocení zahrnuje rovněž výpočet bilancí znečištění pro jednotlivé ukazatele (kg/d, t/rok).

17 Strana/celkem stran: 16/18 12 OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH A HAVÁRIÍCH Podle místa a příčiny vzniku poruchy (havárie) je nutno rozdělit příslušná opatření na: 1. opatření při havarijním úniku znečištění způsobeném uživateli kanalizace pro veřejnou potřebu, 2. opatření při poruše (havárií) na vlastním zařízení kanalizace pro veřejnou potřebu. Postup opatření při havarijním úniku závadných látek do kanalizace pro veřejnou potřebu je předmětem dokumentu OVAK a.s. PL/61/01 Havarijní plán při úniku závadných látek do kanalizační sítě Opatření při havarijního úniku znečištění způsobeném uživateli kanalizace Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení určených k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v předchozí větě, pokud vniknutí do kanalizace předcházejí. Hlášení o havarijním úniku je nutno podat Hasičskému záchrannému sboru ČR nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii ČR, případně Povodí Odry s.p., a dispečinku OVAK a.s., tel s nepřetržitou službou. Původce havárie je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí Opatření při poruše (havárii) na vlastním zařízení kanalizace pro veřejnou potřebu Při havárii v provozu vlastní kanalizace, bránící odvádění odpadních vod, nebo v jiných případech vyvolaných provozní potřebou (např. při odstavení ČOV), je provozovatel kanalizace oprávněn omezit nebo přerušit odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu ( 9 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění). V případě havárie je povinností provozovatele upozornit Magistrát města Ostravy, OOVP na tel a Povodí Odry na tel Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení: - při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích, - neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřní kanalizace, - bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky, - neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojce nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, - při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod, - v případě prodlení odběratele s placením stočného po dobu delší než 30 dnů.

18 Strana/celkem stran: 17/18 13 KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM Uplatněním nápravných opatření v případě nedodržení stanovených podmínek se stává kanalizační řád nástrojem tvorby jakosti odpadní vody v kanalizaci pro veřejnou potřebu. Za dodržování množství a kvality odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu zodpovídají jednotliví producenti odpadních vod, kteří jsou povinni poskytnout provozovateli kanalizace a vodoprávnímu úřadu údaje o vypouštěných odpadních vodách. Všichni producenti jsou povinni provádět kontrolu kvality vypouštěných odpadních vod dle platných technických norem a vyhlášky MŽP č. 293/2002 Sb. Provozovatel kanalizační sítě je oprávněn provádět kdykoliv nezávisle kontrolu množství a kvality vypouštěných vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, tyto odběry se provádí za přítomnosti zástupce producenta odpadních vod v odběrném místě, co nejblíže napojení na kanalizaci, o provedeném odběru je sepsán protokol potvrzený podpisem obou zúčastněných stran. 14 POUŽITÉ PODKLADY 1 Vodoprávní rozhodnutí o povolení vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod a kanalizačních vyústí do toků. 2 Směrnice č. 8 MLVH ČSR čj /806/OSS/75 ze dne Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a související předpisy 4 TNV Provozní řád kanalizace 5 ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky 6 ČSN EN Jakost vod 7 ČSN ISO 5667 Jakost vod 8 Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. v platném znění. 9 Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., v platném znění 10 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění 15 AKTUALIZACE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Dojde-li ke změnám skutečností, za nichž byl kanalizační řád schválen, navrhne provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu vodoprávnímu úřadu příslušnou změnu nebo doplnění kanalizačního řádu. Tyto změny se realizují formou dodatku kanalizačního řádu.

19 Strana/celkem stran: 18/18 16 PŘÍLOHY 1 Tab. 1 Hodnoty množství a znečištění s vyústěním do recipientu (údaje z roku 2005) Tab. 2 Tab. 3 Tab. 4 Tab. 5 Tab. 6 Tab. 7 Tab. 8 Tab. 9 Výustě drobných vodních toků do recipientů ve správě OVAK a.s. Přípustné limity znečistění vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu Stanovené množství a znečištění odpadních vod vypouštěných významnými producenty do kanalizace s odtokem do recipientu Stanovené množství a limity znečištění odpadních vod významných producentů vypouštěných do kanalizace s odtokem na ÚČOV Ukazatele znečištění pro nemocnice a lázně v Ostravě Přehled typů a znečištění dovážených koncentrovaných odpadních vod Subjekty předčisťující odpadní vody ve více předčistících zařízeních Subjekty předčisťující odpadní vody v jednom předčistícím zařízení Tab. 10 Subjekty předčisťující odpadní vody v lapači tuků Tab. 11 Subjekty předčisťující odpadní vody v odlučovači ropných látek Tab. 12 Subjekty vypouštějící zvlášť nebezpečné látky Tab. 13 Přehled odlehčovacích komor, havarijních přepadů a jejich vyústění do recipientů

20 Tab. 1 Strana/celkem stran: 1/3 Tab. 1 Hodnoty množství a znečištění s vyústěním do recipientu (údaje z roku 2005) Recipient Koncentrační Bilanční Povolené hodnoty Číslo Q hodnoty hodnoty Ř.km Název vyústě povolení CHSK Cr NL CHSK Cr NL Q CHSK Cr NL m 3.r -1 mg.l -1 mg.l -1 t.r -1 t.r -1 m 3.r -1 mg.l -1 t.r -1 mg.l -1 t.r -1 OSTRAVICE 7,46 Strusková ,8 9,5 1,0 0, ,4 30 3,6 12/05 7,20 Návozní ,0 4,3 0,6 0, ,4 25 2,0 12/05 4,18 Frýdecká ,2 3,3 0,6 0, ,8 10 0,9 12/05 3,18 Sadová ,8 17,8 1,6 0, ,5 40 2,4 12/05 1,81 Gebauerova ,1 42,2 4,2 1, , ,2 12/05 1,42 Keramička ,1 22,9 8,0 3, ,2 30 7,2 12/05 0,65 Elektrárna Svoboda ,8 12,3 10,3 3, , ,0 12/05 MITROVICKÝ POTOK 0,88 Mitrovická ,4 16,5 2,1 0, , , /04 SLEZSKOMLÝNSKÝ 5,90 Škrobálkova ,0 8,3 0,6 0, ,6 35 2,1 1414/04 NÁHON 1,62 Stavovská ,2 15,5 2,2 1, ,2 45 5,4 1414/04 1,20 Výhradní ,1 14,3 2,2 0, ,2 45 2,7 1414/04 LUČINA 3,55 Lihovarská ,2 21,3 3,3 1, ,0 30 4,5 12/05 3,45 Hvězdná ,2 17,2 0,9 0, ,0 60 1,44 12/05 3,06 Hranečník ,5 18,7 3,2 1, , ,52 12/05 MOŠŇOK 0,83 Dalimilova II ,0 29,8 3,7 1, ,4 45 5,4 1414/04 0,41 Dalimilova I ,1 19,8 4,5 1, ,4 45 5,4 1414/04 0,37 Těšínská II ,9 16,5 1,8 0, ,5 45 2,7 1414/04 0,36 Těšínská I ,1 16,7 1,0 0, ,0 35 2,1 1414/04 BEZEJMENNÝ DVT 2.4 1,11 Kubečkova ,4 12,7 1,0 0, ,8 30 1,8 1414/04 0,87 Na Kopci ,8 14,2 0,04 0, , , /04 0,37 U Kasáren ,7 34,8 3,1 1, , ,2 1414/04 BEZEJMENNÝ DVT 2.5 1,10 Zvěřinská ,9 24,7 3,5 1, ,8 45 4, /04 PODLESKÝ POTOK 1,72 U Pramenů ,1 14,0 1,2 0, , , /04

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Strana/celkem stran: 2/36 Vydání č.: 4 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu statutárního města Ostrava.

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Podhrad OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Kostelec n. Orl. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE Identifikační číslo majetkové evidence Kanalizace : 5206-655104-00272710-3/1 leden 2015 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast

Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast Olomouc (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu -- v platném

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto

Více

OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD

OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD ZPRACOVAL: CENTROPROJEKT a.s. Titulní list kanalizačního řádu Název obce a příslušné stokové sítě: Obec Petrůvka Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce DOLNÍ BOJANOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Strana/celkem stran: 2/40 Vydání č.: 5 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu statutárního města Ostrava.

Více

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. jako provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídá za kvalitu

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu... 4 2.2 Cíle kanalizačního řádu...

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) ČERVEN 2013 zak. č. 001-13 1 leden

Více

PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE

PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE KANALIZAČNÍ ŘÁD PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE VLASTNÍK A PROVOZOVATEL INFRASTRUKTURY: Obec Vodochody zastoupená starostou Václavem Aronem Průběžná 50 250 69 Vodochody Verze: 3/2014 Datum zpracování:

Více

Kanalizační řád. stokové sítě města. HODONÍN a obce ROHATEC

Kanalizační řád. stokové sítě města. HODONÍN a obce ROHATEC Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín Kanalizační řád stokové sítě města HODONÍN a obce ROHATEC POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV zpracováno podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu březen 2004 OBSAH

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Březen 2004

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ /

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ / KANALIZAČNÍ ŘÁD / dále jen KŘ / Kanalizační řád je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek jsou stanoveny přípustné

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

Kanalizační řád. stokové sítě města KORYČANY

Kanalizační řád. stokové sítě města KORYČANY Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín Kanalizační řád stokové sítě města KORYČANY POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

stokové sítě obce ŽAROŠICE

stokové sítě obce ŽAROŠICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce ŽAROŠICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města Strážnice POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (www.vak-hod.cz). Obsahuje

Více

Dodatek č. 4 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN. Aktualizace

Dodatek č. 4 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN. Aktualizace Dodatek č. 4 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN Aktualizace Duben/2013 Hlučín ZÁPIS Z REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU STOKOVÉ SÍTĚ A ČOV HLUČÍN- JASÉNKY V rámci aktualizace kanalizačního řádu stokové sítě a

Více

OBCE RAČICE - PÍSTOVICE

OBCE RAČICE - PÍSTOVICE Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Brněnská 13, 682 01 Vyškov IČ: 49454587 KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné kanalizace OBCE RAČICE - PÍSTOVICE září 2014 Investor: Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Schválil:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě Lázně Kynžvart

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě Lázně Kynžvart KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě Lázně Kynžvart OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují.

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují. III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Okrouhlá

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Okrouhlá KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Okrouhlá OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

Obecný kanalizační řád

Obecný kanalizační řád Obecný kanalizační řád Kanalizační řád (dále jen KŘ) je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek připojení jsou

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) září 2015 OBSAH 1. Titulní

Více

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Obec Velký Luh Velký Luh čp.22, 351 34 Skalná Identifikační číslo IČ:00883603 Dne

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA ( k.ú. Oskava, Nemrlov,Mostkov ) Zpracovatel kanalizačního řádu: Šumperská provozní

Více

ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních vod Zahrádky

ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních vod Zahrádky ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních vod Zahrádky ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 5 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Žírovice

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Žírovice KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Žírovice OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné kanalizace Valy oddílné splaškové stokové sítě

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné kanalizace Valy oddílné splaškové stokové sítě KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné kanalizace Valy oddílné splaškové stokové sítě OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE březen 2012 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

OBEC Banín KANALIZAČNÍ

OBEC Banín KANALIZAČNÍ OBEC Banín KANALIZAČNÍ ŘÁD Listopad 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

MIMOŇ KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města Mimoň zakončený čistírnou odpadních vod

MIMOŇ KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města Mimoň zakončený čistírnou odpadních vod MIMOŇ KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém města Mimoň zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16(), +1,,0 Teplice Dne

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě města Luby

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě města Luby KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě města Luby OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro veřejnou kanalizaci Z Á B O Ř Í

KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro veřejnou kanalizaci Z Á B O Ř Í KANALIZAČNÍ ŘÁD pro veřejnou kanalizaci Z Á B O Ř Í - 1-1. TITULNÍ LIST Majitel veřejné kanalizace: Obec Záboří, okr. Strakonice Provozovatel kanalizace: Zpracovatel KŘ : Obec Záboří, okr. Strakonice Obec

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE. Častolovice.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE. Častolovice. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE Častolovice. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti)

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti) KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí (volné výusti) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA KLECANY

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA KLECANY KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA KLECANY září 2011 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ obce Loděnice Vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu: Obec Loděnice Husovo náměstí čp.4 267 12 Loděnice u Berouna Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Zpracovatel

Více

61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k.7.0 do částky 80/0 Sb. a 34/0 Sb.m.s. Obsah a text 6/003 Sb. - poslední stav textu 6/003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. ledna 003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Splaškové kanalizace v obci Březina. Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Splaškové kanalizace v obci Březina. Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina KANALIZAČNÍ ŘÁD Splaškové kanalizace v obci Březina Vypracoval: Petr Vobejda Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina 1. Identifikační údaje Místo: Katastrální území: Vlastník

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

CHOTINĚVES KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém obce Chotiněves zakončený čistírnou odpadních vod Chotiněves

CHOTINĚVES KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém obce Chotiněves zakončený čistírnou odpadních vod Chotiněves CHOTINĚVES KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém obce Chotiněves zakončený čistírnou odpadních vod Chotiněves Chotiněves KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém obce Chotiněves zakončený

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD CHOUSTNÍK PŘEDBOŘ, KAJETÍN. kanalizace pro veřejnou potřebu obce. a jeho částí. říjen 2013 výtisk č. 4

KANALIZAČNÍ ŘÁD CHOUSTNÍK PŘEDBOŘ, KAJETÍN. kanalizace pro veřejnou potřebu obce. a jeho částí. říjen 2013 výtisk č. 4 KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce CHOUSTNÍK a jeho částí PŘEDBOŘ, KAJETÍN říjen 2013 výtisk č. 4 KANALIZAČNÍ ŘÁD Choustník a jeho částí Předboř, Kajetín Majitel kanalizace pro veřejnou

Více

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846 Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY (Dále jen VOP) 1. Společná ustanovení 1. Pokud

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 (Leden 2015) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VLČICE

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VLČICE Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Vlčice strana 20 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VLČICE červen 2009 Kanalizační

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce MÍROV

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce MÍROV Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mírov strana 21 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce MÍROV červen 2009 Kanalizační

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města DAČICE - místní část PROSTŘEDNÍ VYDŘÍ květen 2011 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD PROSTŘEDNÍ VYDŘÍ Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Dačice

Více

Kanalizační řád stokové sítě Obce Čisovice

Kanalizační řád stokové sítě Obce Čisovice stokové sítě Obce Čisovice Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Titulní list Název

Více

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ listopad 2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU, DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ Kanalizační řád

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2880/13/ZPR/Kal V Sušici dne 5.12.2013 Spisov á značka: 2759/13/ZPR/Kal

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce LIBOŠ a místní část KRNOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce LIBOŠ a místní část KRNOV KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce LIBOŠ a místní část KRNOV Stránka 1 z 24 OBSAH 1. Titulní list 2. Záznamy o platnosti Kanalizačního řádu 3. Úvodní ustanovení Kanalizačního řádu 4.

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD PŘEŠTICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD PŘEŠTICE KANALIZAČNÍ ŘÁD PŘEŠTICE Majitel veřejné kanalizace: město Přeštice Kanalizační stoky - Identifikační číslo majetkové evidence: 3210-735256-257125-3/1 Čistírna odpadních vod - Identifikační číslo majetkové

Více

Kanalizační řád stokové sítě obce Třebotov

Kanalizační řád stokové sítě obce Třebotov stokové sítě obce Třebotov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah A POPIS ÚZEMÍ...

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Horní Stropnice a připojených částí Dobrá voda a Hojná Voda Červen 2011 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD HORNÍ STROPNICE Majitel kanalizace pro veřejnou

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD pro veřejnou kanalizaci obce Libějovice

KANALIZAČNÍ ŘÁD pro veřejnou kanalizaci obce Libějovice KANALIZAČNÍ ŘÁD pro veřejnou kanalizaci obce Libějovice (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Únor 2013

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE BENEŠOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE BENEŠOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE BENEŠOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu, v platných

Více

61_2003_Sb. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

61_2003_Sb. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Přední Výtoň květen 2013 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD PŘEDNÍ VÝTOŇ Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: obec Přední Výtoň Kanalizační stoky - Identifikační

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu BUK (město Jindřichův Hradec) říjen 2015 výtisk č. 1 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Buk Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Jindřichův Hradec Kanalizační stoková

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města Lišov Červenec 2014 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Lišov Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město LIŠOV Kanalizační stoky - Identifikační číslo

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Chromeč. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Chromeč. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Chromeč Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_012_01_05422 Název obce: Chromeč Kód obce (IČOB): 569305 (569305) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2020 (7111)

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace obce KOUTY NAD DESNOU

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace obce KOUTY NAD DESNOU Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce KOUTY NAD DESNOU červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou

Více

Kanalizační řád stokové sítě obce ŘITKA

Kanalizační řád stokové sítě obce ŘITKA stokové sítě obce ŘITKA Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah A POPIS ÚZEMÍ...

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu BENEŠOVA HORA, ČÁBUZE (místní části obce Vacov) květen 2014 výtisk č. 1 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD BENEŠOVA HORA, ČÁBUZE Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu Bavorovice, Munice, Purkarec (připojené části města Hluboká nad Vltavou) listopad 2014 výtisk č. 4 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Bavorovice, Munice,Purkarec Majitel

Více

VODOVODY spol.s r.o. Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl

VODOVODY spol.s r.o. Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl VODOVODY spol.s r.o. Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl KANALIZAČNÍ ŘÁD PRO kanalizaci BUČINA listopad 2011 Obsah kanalizačního řádu: 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 1 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Vstupní šneková čerpací stanice

Vstupní šneková čerpací stanice 1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje

Více

OBSAH. 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu

OBSAH. 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu á á Č Č č ířá É Í Ě ě í Ř í é ě é í č í ě í č í í ě í č í á í í í áě ě Čí í ž š ě ž í í ě í á í č í á š ě š Č ě á š ě Í Ť ě š ě Ž í š á í ú í á č á é ě ě á ť á í á ě í ě ší í á é í ě ě ě á á á í ě í ě

Více

DOKSY KANALIZAČNÍ ŘÁD

DOKSY KANALIZAČNÍ ŘÁD DOKSY KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Staré Splavy a oddílný kanalizační systém Doksy zakončený čistírnou odpadních vod Doksy Staré Splavy Doksy KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města/obce a připojených částí červenec 2010 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Název města Kanalizační

Více

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419).

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419). 1 Kód obce PRVK: 3605.5209.064.01 Kód obce UIR: 17841 Název obce: VELKÁ JESENICE 1. VELKÁ JESENICE číslo obce: IČZÚJ 574562 část obce (základní sídelní jednotka): Velká Jesenice Podklady: Dotazník k PRVK

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Ralsko KANALIZAČNÍ ŘÁD

Ralsko KANALIZAČNÍ ŘÁD Ralsko KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém části oe Hradčany - Sídliště zakončený ČOV Sigma Hradčany Vlastník kanalizae : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16&', )1* *0 Teplice

Více

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3.1 Opatření na ochranu životního prostředí Projekt zahrnoval řešení problematiky likvidace odpadních vod v regionu Trutnovsko.

Více