Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem"

Transkript

1 Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / / / m a i S p is. a s ka rt. z n a k: A P o če t p ř í loh : 0 P o če t l is tů p ř í lo h : 0 V yř i zuj e: I v a M a r k o v á T ele f o n : E - m a il: m a rk o v a. i v m u d k.cz D a t u m : Účastníci řízení Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., IČO , Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2, kterou zastupuje MONTPROJEKT, a.s., IČO , zastoupené Markem Herelem, nar , K Blahobytu 1424, Zelené Předměstí, Pardubice, Arnošta z Pardubic č.p. 2082, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn Obec Zdobín, IČO , Zdobín č.p. 52, Dvůr Králové nad Labem 1 Účastníci řízení dle ustanovení 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona RWE GasNet, s.r.o., IČO , Klíše, Klíšská 940/46, Ústí nad Labem 1 Obec Zdobín, IČO , Zdobín č.p. 52, Dvůr Králové nad Labem 1 Sberbank CZ, a.s., IČO , Na Pankráci č.p. 1724/129, Praha 4-Nusle Okresní správa sociálního zabezpečení, IČO , Horská č.p. 5, Střední Předměstí, Trutnov 1 ČEZ Distribuce, a. s., IČO , Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 Účastníci řízení dle ustanovení 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona Vlastníci pozemků evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru: pozemkové parcely číslo 46/2, p.č. 230, vše katastrální území Zdobín ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 12/14/O (Veřejnou vyhláškou) Dne podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO , Teplická č.p. 874/8, Děčín IV- Podmokly, Děčín2, kterého zastupuje MONTPROJEKT, a.s., IČO , Arnošta z Pardubic č.p. 2082, Zelené Předměstí, Pardubice 2, žádost o územní souhlas pro stavbu: Zdobín knn p.č. 46/11 pro RD Štěrba (IV ) na pozemcích: pozemkové parcely č. 46/9 (ostatní plocha), č. 46/11 (ostatní plocha) v katastrálním území Zdobín. Stavba obsahuje: Jedná se o připojení elektroměrového rozvaděče pro budoucí rodinný dům na pozemku parcela číslo 46/11. Připojení bude provedeno z transformační stanice č. TU Ze stávajícího rozvaděče nn bude z volné sady pojistek vevedeno nové kabelové vedení nn 1 AYKY J4x70mm 2, které bude vedeno po pozemku p.č. 46/9 až na pozemek parcela číslo 46/11, kde bude ukončeno v nové přípojkové pojistkové skříni SS 100. Celková délka kabelu 1-AYKY J4 x 70mm 2 je cca 135m.

2 Č.j.: VÚP/ / /mai str. 2 Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") jako místně příslušný stavební úřad dle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) rozhodl svým usnesením vydaným pod č.j.: VÚP/ / /mai dne dle ustanovení 96 odst. 5 stavebního zákona, že výše uvedenou žádost projedná v územním řízení. Lhůta pro vydání územního rozhodnutí začíná běžet od právní moci citovaného usnesení. Stavební úřad dle ustanovení 84 odst. 1 stavebního zákona příslušný k vydání územního rozhodnutí, posoudil záměr žadatele a připojené podklady v územním řízení podle ustanovení 76 a dále podle ustanovení 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle ustanovení 92 odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y: Zdobín knn p.č. 46/11 pro RD Štěrba (IV ) na pozemcích pozemkové parcely číslo 46/9, 46/11 v katastrálním území Zdobín. Podmínky pro umístění a provedení stavby: 1. Stavba se umisťuje v souladu s dokumentací, kterou zpracovala společnost Montprojekt, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice, zak. č. VČE z roku 2013 a která obsahuje podrobnou situaci v měřítku 1:500 s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních vazeb. Účastníci řízení do této mohou nahlédnout na Stavebním úřadě ve Dvoře Králové nad Labem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Stavba kabelového vedení nn v trase délky ca 135,0m se umisťuje severozápadním směrem ze stávající jednosloupové TS 35/0,4kV na pozemku p.č. 46/9 a dále bude vedeno až na pozemek parcela číslo 46/11, kde bude ukončeno v nové přípojkové pojistkové skříni SS 100 v katastrálním území Zdobín, jak je vyznačeno ve výkrese č. 1, který je součástí dokumentace stavby. 3. Stavebním pozemkem a současně pozemkem určeným pro zařízení staveniště se určují pozemky pozemkové parcely číslo 46/9, 46/11 v katastrálním území Zdobín. 4. Stavba bude dokončena do 2 let od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 5. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené. 6. Stavebník bude respektovat stávající inženýrské sítě a jejich zařízení, včetně ochranných pásem. Stavebník zajistí zjištění, vytýčení podzemních inženýrských sítí, jejich označení a ochranu před zahájením stavby. Vytyčení prostorové polohy bude zajištěno odborně způsobilými osobami. 7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších

3 Č.j.: VÚP/ / /mai str. 3 požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, dále ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, příslušných norem a předpisů na stavbu se vztahujících. 9. Veškeré hlučné stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 10. Provádění stavby musí vyhovovat zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 11. Provádění stavby bude v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. 12. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek MŽP ČR č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů, tj. bude vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití, pouze nebude-li využití možné, může být odstraněn na řízené skládce odpadů. Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě dle 12 odst. 3 zákona o odpadech. 13. Stavebník je ve smyslu ustanovení 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, popřípadě oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezu, mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník ve smyslu 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu. 14. V místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné odpady. 15. Budou dodrženy podmínky obsažené z vyjádření Správy Silnic Královéhradeckého kraje, zn.: 208/2531/13 ze dne , zejména: Stavba se nedotkne pozemků v naší správě V případě vstupu na pozemky v naší správě (zábory pro mechanizaci, skládky apod.) bude s námi uzavřena příslušná smlouva o podmínkách zajištění užívání silničního pozemku (pozemkové parcely) ke stavebním pracem Stavbou nebudou narušeny odtokové poměry komunikace Případné poškození silnice nebo silničního příslušenství bude okamžitě po zjištění ohlášeno správci komunikace a nebude-li při posouzení na místě rozhodnuto jinak, neprodleně uvedeno do původního stavu. 16. Stavebník je povinen v ochranném pásmu zařízení ES dodržet podmínky ve vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s. ze dne , zn.: , zejména: Kabel nn pro RD Štěrba na parcele č.p. 46/11 v katastrálním území Zdobín bude umístěna v ochranném pásmu venkovního nadzemního vedení vysokého napětí VN 35 kv a bude umístěna v ochranném pásmu distribuční trafostanice VN/NN. Stavba bude provedena v souladu s příslušnými technickými normami zejména ČSN a PNE Výstavbou nedojde ke snížení výšky vodičů nad terénem a

4 Č.j.: VÚP/ / /mai str. 4 k ohrožení stability podpěrných bodů a trafostanic. Jde o připojení kabelu nízkého napětí do stávajícího rozvaděče nn distribuční trafostanice. Kabel nn pro RD Štěrba na parcele č.p. 46/11 v katastrálním území Zdobín bude zřízen v ochranném pásmu kabelového podzemního vedení nízkého napětí nn. Toto vedení je v místech přiblížení uloženo v hloubce cm. Výstavbou nedojde k jeho poškození. Křížení bude provedeno dle ČSN , ČSN a dalších technických norem. Upozorňujeme, že v dotčeném prostoru se nachází venkovní vedení nn provedené izolovanými a holými vodiči. Na uvedené vedení se nevztahuje ochranné pásmo dle zákona 458/2000 Sb. Stavba přípojek bude provedena tak, aby neohrožovala stabilitu podpěrných bodů. Křížení bude provedeno dle příslušných technických norem především PNE Stavební práce budou prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost a spolehlivý provoz vedení ani osob pohybujících se v blízkosti uvedeného vedení. Stavbou nebude ohrožen provoz zařízení energetické soustavy ani životy a zdraví osob pracujících v ochranném pásmu ES. Stavbou nebude omezen přístup ke stávajícímu energetickému zařízení. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu. Při provádění činností v blízkosti zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, které mohou ohrozit tato zařízení, je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby touto činností nedošlo k poškození energetického zařízení, zejména tím, že zajistí: 1. Uvědomění ČEZ Distribuční služby s.r.o. o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů předem a to přes zákaznickou linku tel.: Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení. 3. V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce a.s. 4. Každé poškození elektrického zařízení distribuční soustavy musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedených v bodě Po dobu provádění činnosti i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ Distribuční služby s.r.o. 6. Ohlášení ukončení činnosti na pracoviště ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedené v bodě 1. Dále požadujeme dodržet následující podmínky pro: - Nadzemní vedení VN - Distribuční trafostanice VN/NN - Podzemní vedení NN 1. Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení vodičů od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené PNE a k narušení stability podpěrných bodů výše uvedeného nadzemního vedení VN. 2. Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN a jen po dobu nezbytně nutnou. Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno! (např. práce autojeřábem nebo lanovými mechanismy v ochranném pásmu nadzemního vedení VN). 17. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření k existenci sítí ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., zn.: ze dne

5 Č.j.: VÚP/ / /mai str Stavebník je povinen před užíváním stavby zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy, jak je uvedeno výše v podmínce č. 5 tohoto rozhodnutí a následně na základě kladných výsledků vyhodnocení zkoušek lze stavbu hned užívat, jelikož se nejedná o stavbu, která by v souladu s ustanovením 119 stavebního zákona vyžadovala oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudační souhlas. Účastníkem dle ustanovení 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je ČEZ Distribuce, a.s., IČO , Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2, kterou zastupuje MONTPROJEKT, a.s., IČO , zastoupené Markem Herelem, nar , K Blahobytu 1424, Zelené Předměstí, Pardubice, Arnošta z Pardubic č.p. 2082, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Odůvodnění Dne podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO , Teplická č.p. 874/8, Děčín IV- Podmokly, Děčín, kterou zastupuje MONTPROJEKT, a.s., IČO , zastoupené Markem Herelem, nar , K Blahobytu 1424, Zelené Předměstí Pardubice, žádost o územní souhlas pro stavbu Zdobín knn p.č. 46/11 pro RD Štěrba (IV ) na pozemcích pozemkové parcely č. 46/9, 46/11 v katastrálním území Zdobín. Stavební úřad po posouzení žádosti o územní souhlas došel k závěru, že mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě osob uvedených v ustanovení 96 odst. 3 písm. d) stavebního zákona a tyto osoby nevyslovily souhlas s uvedeným záměrem, tudíž rozhodl podle ustanovení 96 odst. 5 stavebního zákona o provedení územního řízení. Stavební úřad upustil od výzvy k doplnění žádosti o územní souhlas o uvedené souhlasy osob dle ustanovení 96 odst. 5 stavebního zákona, neboť žadatel souhlasil o projednání žádosti o územní souhlas v územním řízení ve výše uvedené věci a osoby (držitelé) práv věcného břemene a zástavního práva k dotčeným pozemkům navrhovaným záměrem stavební úřad zahrnul do okruhu účastníků řízení. Na základě výše uvedeného stavební úřad rozhodl svým usnesením vydaným pod č.j.: VÚP/ / /mai dne dle ustanovení 96 odst. 5 stavebního zákona, že výše uvedenou žádost projedná v územním řízení. Stavební úřad opatřením ze dne vydaným pod čj.: VÚP/ / /mai oznámil v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den středu 5. března 2014 v 9:00 hodin se schůzkou pozvaných v kanceláři č. 351 stavebního úřadu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Zároveň je upozornil, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům a závazným stanoviskům nebude přihlédnuto. Dále bylo v oznámení o zahájení územního řízení uvedeno, že k podkladům rozhodnutí mají účastníci řízení podle ustanovení 36 odst. 3 správního řádu možnost se před vydáním rozhodnutí k nim vyjádřit, popřípadě navrhnout jejich doplnění a to v termínu do 3 dnů po skončení veřejného ústního jednání. Toto opatření však již nesloužilo k uplatnění námitek a stanovisek k předmětu vedeného územního řízení. Žadatel byl rovněž poučen o tom, aby informace o jeho záměru byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby konání veřejného ústního jednání. Žadatelem byla doložena fotodokumentace vyvěšení informace o záměru na pozemku, na němž se má záměr uskutečnit. Součástí informace bylo grafické znázornění vyjádření záměru. Stavební úřad provedl ohledání v místě budoucího záměru a ověřil rovněž splnění zákonné povinnosti dle ust. 87 odst. 2 stavebního zákona. Pro územní řízení stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením 85 stavebního zákona: dle ust. 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je účastníkem řízení žadatel: - ČEZ Distribuce, a. s., IČO , Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2, kterého zastupuje MONTPROJEKT, a.s., IČO , Arnošta z Pardubic č.p. 2082, Zelené Předměstí, Pardubice 2

6 Č.j.: VÚP/ / /mai str. 6 dle ust. 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je účastníkem řízení obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: - Obec Zdobín, IČO , Zdobín č.p. 52, Dvůr Králové nad Labem 1 dle ust. 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou účastníky řízení vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: - RWE GasNet, s.r.o., IČO , Klíše, Klíšská 940/46, Ústí nad Labem 1 - Obec Zdobín, IČO , Zdobín č.p. 52, Dvůr Králové nad Labem 1 - Sberbank CZ, a.s., IČO , Na Pankráci č.p. 1724/129, Praha 4-Nusle - Okresní správa sociálního zabezpečení, IČO , Horská č.p. 5, Střední Předměstí, Trutnov 1 - ČEZ Distribuce, a. s., IČO , Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 dle ust. 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou účastníky řízení osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: vlastníci pozemků (vč. staveb na nich) evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru pod čísly: - pozemkové parcely číslo 46/2, 230, vše katastrální území Zdobín Na podkladě výše uvedených skutečností stavební úřad přiznal stavebníkovi postavení účastníka řízení. Účastník řízení je uveden v rozdělovníku rozhodnutí. Stavební úřad konstatuje, že na základě možnosti nahlížet do spisu ve stanovené lhůtě pro podání námitek účastníků řízení ve věci územního řízení účastníci řízení nevyužili svého práva. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost vč. připojených podkladů a shledal, že přiměřeně k povaze záměru není nutné pro posouzení záměru vyzvat žadatele k doplnění podání. Žadatel k žádosti připojil dokumentaci, ze které jsou zřejmé potřebné informace o záměru, obsahuje jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy a pro posouzení záměru jsou přílohy žádosti dostačující. Záměr splňuje v odpovídající míře obecné požadavky na výstavbu; zejména požadavky mechanické odolnosti a stability konstrukcí, požární bezpečnosti, ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrany proti hluku a bezpečnosti při jejím užívání. Stanoviska dotčených orgánů jsou souhlasná a podmínky v nich obsažené byly zahrnuty do podmínek ve výrokové části tohoto rozhodnutí. K žádosti bylo doloženo koordinované stanovisko Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí ze dne vydané pod č.j.: OŽP/ / /kl, stanovisko obce Zdobín ze dne a Stavební úřad ověřil, že Obec Zdobín nemá vydán územní plán a nemá vymezené zastavěné území postupem podle ustanovení stavebního zákona. V souladu s ustanovením 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona nemá-li obec takto vymezené zastavěné území je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (tzv. intravilán). V zastavěném území obce, která nemá územní plán lze v souladu s ustanovením 20 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území vymezovat pozemky a umisťovat stavby pro bydlení, pro rodinnou rekreaci, pro stavby občanského vybavení souvisejícího a slučitelného s bydlením a rekreací, a pro stavby dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství; vymezování jiných pozemků a umisťování dalších staveb na nich je možné, jen pokud tyto stavby nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy. Vzhledem k výše uvedenému je záměr žadatele v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. V provedeném územním řízení stavební úřad posoudil a přezkoumal záměr žadatele (umístění stavby) zejména z hledisek uvedených v ustanovení 90 stavebního zákona a shledal, že záměr je v souladu s cíli

7 Č.j.: VÚP/ / /mai str. 7 a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Stavební úřad ověřil i účinky budoucího užívání stavby k povolenému účelu a dospěl k názoru, že nebudou negativně ovlivňovat okolní prostředí, navrhovaný záměr nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Vlastnická práva stavebníka ke stavbou dotčeným pozemkům byla stavebním úřadem ověřena v katastru nemovitostí. Jelikož žadatel nemá ke stavbou dotčeným pozemkům vlastnické právo, byla z jeho strany stavebnímu úřadu doložena smlouva o právu provést stavbu sepsaná s vlastníkem předmětných pozemků. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, vyhověl proto žádosti žadatele a rozhodl ve věci způsobem uvedeném ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení účastníků Poučení o opravném prostředku Proti tomuto rozhodnutí se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením 81 správního řádu odvolat ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu, který bude o odvolání rozhodovat, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v 37 odst. 2 správního řádu. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů (jeden stejnopis pro každého účastníka a správní orgán). Ostatní poučení Rozhodnutí má podle ustanovení 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Vypraveno dne Iva Marková odborná referentka otisk úředního razítka Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů. Vyvěšeno na úřední desce dne... Sejmuto dne... Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce : Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne... Sejmuto dne... Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup : Po sejmutí žádáme Obecní úřad Zdobín neprodleně o vrácení dokumentu veřejné vyhlášky doplněného potvrzením o vyvěšení a sejmutí na odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.

8 Č.j.: VÚP/ / /mai str. 8 Obdrží: (do datové schránky) Žadatel MONTPROJEKT, a.s., IDDS: fgdetem sídlo: Arnošta z Pardubic č.p. 2082, Zelené Předměstí, Pardubice 2 zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn (na dodejku) Obec Zdobín, Zdobín č.p. 52, Dvůr Králové nad Labem 1 Účastníci řízení dle ustanovení 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (do datové schránky) RWE GasNet, s.r.o., Klíše, Klíšská 940/46, Ústí nad Labem 1 Obec Zdobín, IČO , Zdobín č.p. 52, Dvůr Králové nad Labem 1 Sberbank CZ, a.s., IČO , Na Pankráci č.p. 1724/129, Praha 4-Nusle Okresní správa sociálního zabezpečení, Horská č.p. 5, Střední Předměstí, Trutnov 1 ČEZ Distribuce, a. s., IČO , Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 dotčené orgány (K) Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, k rukám koordinátora, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, Dvůr Králové nad Labem 1 Úřední desky: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Nám. T.G.Masaryka č.p.38, Dvůr Králové nad Labem Obecní úřad Zdobín, Zdobín č.p. 52, Dvůr Králové nad Labem Účastníci řízení dle ustanovení 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) vlastníci pozemků evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru: pozemkové parcely číslo 46/2, p.č. 230, vše katastrální území Zdobín Ostatní Stavební úřad MěÚ Dvora Králové n.l.

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/013715/12/OST/MATO V Praze dne 25.10.2012 Č.J.: P4/086216/12/OST/MATO Oprávněná úřední osoba:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2012, 26.3.2012 SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Č.j. METR 3322/2009- KuLe Vyřizuje: Kučerová Lenka V Třeboni dne 31. 8. 2009 R O Z H O D N U T Í

Č.j. METR 3322/2009- KuLe Vyřizuje: Kučerová Lenka V Třeboni dne 31. 8. 2009 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, tel: 384 341 219, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Č.j. METR

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.: 115/2916/2011-Pe Č.j. : MU-3543/2011 Vyřizuje : Ing.Kristýna Pekařová Karolinka, dne 6.9.2011

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 25.02.2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/15015/2015/Pro

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 80/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 8.7.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: výst.8139,8163/08-ko Č.J.: LIT 21481/2012 VYŘIZUJE: Jana Konstatská TEL.: 585 153 242 E-MAIL: konstatska@mestolitovel.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008f5vu* CRDUX008F5VU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-7/Bj V Praze dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-19978/15/Bj Telefon: +420 972

Více

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y Č.j. MUH/ 19992/14/13

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136 274 53 Slaný NAŠE Č. SPISU: 7154/2015 NAŠE ČJ.: MUSLANY/25249/2015/ODSH VYŘIZUJE: Mgr. Tomáš Černický TEL.: 312 511 260 E-MAIL: cernicky@meuslany.cz

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 2019/2010-SÚ-Ho-8 Vyřizuje: František Horák Telefon: 546419462 E-mail: horakf@muiv.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více