Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010. Schváleno školskou radou dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010. Schváleno školskou radou dne 8.11.2010"

Transkript

1 Z Á K L A D N Í Š K O L A, M U C H O V A 2 2 8, C H L U M E C - - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E W W W. Z S C H L U M E C. C Z Z C H L U M E C. C Z Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 C H L U M E C OBSAH O škole 2 Přehled oborů vzdělávání Údaje o pracovnících ZŠ 5 6 Přijímací řízení 7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Výsledky vzdělávání ţáků 9 12 Další vzdělávání 12 Aktivity a prezentace školy Inspekční činnost ČŠI Hospodaření školy Tabulková část výroční zprávy Schváleno školskou radou dne

2 S T R Á N K A 2 O škole Naše škola Vzdělává ţáky v pohodě, bez stresů. Ţáci jsou vzděláváni podle vlastních moţností a sil s příjemnými proţitky. Snaţí se o to, aby ţák dosáhl ve škole svého maxima svojí vlastní cestou. Ţákům objasňuje, proč se určité věci učí, k čemu jim v ţivotě mohou být a tím se je snaţí motivovat k učení. Místo encyklopedického vzdělávání a biflování dat a vzorečků vede děti k učení v souvislostech v dobovém a společenském kontextu. Utváří u dětí schopnost pracovat s informacemi, vede je k tomu, aby se uplatnily v informační společnosti. Dává ţákům kvalitní jazykovou přípravu, s kterou začíná jiţ od 1. třídy. V hodnocení bere na zřetel individuální schopnosti a pokrok jednotlivých ţáků.vede ţáky k aktivitě, moţnosti podílet se na přípravě, výuce i hodnocení. Identifikační údaje školy Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělání NAŠE ŠKOLA verze č.1; Základní škola, který schválilo MŠMT pod č. j /96-2 Název školy Základní škola, Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Adresa školy Muchova 228, Chlumec Ředitel Mgr. Josef Förster Zástupce ředitele Mgr. Bc. Petr Dušánek Výchovný poradce Mgr. Danuše Šalanská Koordinátor prevence sociálně patologických jevů Mgr. Nikola Broţová Šífová Koordinátor školního vzdělávacího programu Mgr. Petr Dušánek Koordinátor informačních a komunikačních technologií Mgr. Petr Dušánek Koordinátor environmentálního vzdělávání Mgr. Naděţda Gajdošová IČO: IZO: RED-IZO: Telefon: Fax: www stránky: Zřizovatel školy: Obec Chlumec Adresa zřizovatele: Krušnohorská 39, Chlumec Kontakty na zřizovatele: Telefon: , Fax: ,

3 S T R Á N K A 3 O škole Naše škola Vede děti k vstřícnosti a toleranci k druhým i odlišným lidem, schopnosti se domluvit a také se umět zodpovědně rozhodnout. Učí děti rozhodovat se ve prospěch svého zdraví, zdraví ostatních lidí, k ochraně přírody i kulturních hodnot. Při vzdělávání vašeho dítěte s vámi bude úzce spolupracovat, umoţní vám návštěvu vyučování a bude s vámi otevřeně o všem komunikovat. Umoţňuje setkání pedagog rodič ţák. Zajímá se o vaše názory, podněty a připomínky a je připravena na ně reagovat. Nabízí vašemu dítěti mnoţství mimoškolních aktivit, sluţby školní druţiny a školní jídelny. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace je plně organizovanou školou s 1. aţ 9. ročníkem. Nachází se v centrální části obce Chlumec nedaleko zastávek městské hromadné dopravy. Škola je pavilónového typu a zahájila svoji činnost v r Má kapacitu 600 ţáků a její součástí je školní druţina s kapacitou 100 ţáků a školní jídelna s kapacitou 500 strávníků. Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo školu celkem 318 ţáků, kterým bylo k dispozici celkem 31 učeben, z nichţ je 11 odborných. Činnost školy zabezpečuje 25 pedagogických pracovníků a 11 správních zaměstnanců. Vybavení školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je vyuţíván výukový SW. Vybavení počítači a ostatní ICT technologií je na velmi dobré úrovni i díky zapojení do projektů SIPVZ. Literatura, učebnice a ostatní učební pomůcky jsou soustavně doplňovány o nové. Prostorové Školní budova je tvořena třemi pavilony - pavilonem prvního stupně, pavilonem druhého stupně a pavilonem, kde se nachází školní druţina, školní jídelna a velká a malá tělocvična. K výuce je vyuţíváno 31 učeben (2 učebny na výuku jazyků, 2 učebny informatiky, 2 multimediální třídy, učebna na výuku fyziky a chemie, učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy, školní dílna, školní kuchyňka, školní knihovna a 2 tělocvičny, ostatní učebny jsou kmenové třídy). Školní druţina vyuţívá pro svoji činnost 3 herny. Školní jídelna má místo pro 150 strávníků. Součástí areálu školy je i venkovní víceúčelové školní hřiště a běţecká dráha s doskočištěm. Technické Jednou z priorit školy je vyuţívání informačních a komunikačních technologií ve výuce, z čehoţ vychází i vybavení školy touto technikou. Ţákům i učitelům jsou k dispozici dvě učebny informatiky celkem s 27 PC, které jsou propojeny do sítě a připojeny na internet rychlostí 16Mbs. Dalších 5 počítačů pro výuku je ve dvou multimediálních třídách, kde jsou umístěny i dvě interaktivní tabule, které jsou propojeny s PC a DVD- VHS přehrávačem. Učitelům slouţí i 8 notebooků s dalším dataprojektorem, které je moţné pouţít při výuce v kaţdé třídě. Celkem škola disponuje 47 PC pro potřeby ţáků, učitelů a ostatních pracovníků školy. Hygienické Pitný reţim je ve škole zajištěn výrobníkem sodovky, který je ţákům k dispozici zdarma, dále třemi prodejními automaty s nápoji. Škola má dostatek učeben s odpovídající plochou, osvětlením a školním nábytkem. Sociální zařízení vyhovuje hygienickým normám. Při výuce jsou respektována psychohygienická pravidla (přestávky, odpočinek ).

4 S T R Á N K A 4 O škole Charakteristika pedagogického sboru V Y B A V E N Í Š K O L Y S E S T Á L E Z L E P Š U J E. V pedagogickém sboru jsou zastoupeny všechny věkové kategorie. Sbor je tvořen jak zkušenými učiteli, tak učiteli na začátku své profesní dráhy. Ve školním roce 2009/2010 na škole působí celkem 22 učitelů a 3 vychovatelky školní druţiny.odborná a pedagogická způsobilost pedagogického sboru převyšuje 90%. Pět učitelek je proškoleno v oblasti nápravy specifických poruch učení. Velká část učitelů prošla v rámci SIPVZ školeními pro vyuţití informačních technologií. M Á M E D A L Š Í M U L T I - M E D I Á L N Í U Č E B N U, D O K T E R É J S M E D Í K Y Z A P O J E N Í D O A K C E Z Í S K A L I I N T E R A K T I V N Í T A B U L I Z D A R M A Charakteristika žáků Převáţnou většinu ţáků tvoří děti z katastru obce Chlumec, ale i děti z blízkých obcí /Telnice, Varvaţov, Přestanov, Krásný Les/ a není výjimečné, ţe do naší školy dojíţdějí i děti z Ústí nad Labem. Máme dobré zkušenosti s nápravou a integrací dětí se speciálními potřebami. Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Škola se zapojila do několika dlouhodobých projektů. Jedná se například o tyto projekty: Ajax, Dopravní výchova, Zdravé zuby, Bezpečí on-line, Strom ţivota, Normální je nekouřit, Muţi z Marsu, ţeny z Venuše, Dítě, škola, společnost, Děti a právo, Čas proměn, Hrou proti AIDS, projekty v rámci SIPVZ, projekty Cermat a TIMS, Třídíme ve škole, Dospívání, Adame, dneska uţ neva, ţe letadlo řídí Eva, Cesta odpadů a jiné. Učitelé pracují na školních projektech v různých předmětech, pořádají kulturní, odborné, historické exkurze a samozřejmostí je účast na řadě sportovních soutěţí. Škola spolupracuje se základní školou v německém Liebstadtu a spolupořádá různá sportovní, kulturní, turistická a jiná setkání. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty MULTIMEDIÁLNÍ TŘÍDA S INTERAKTIVNÍ TABULÍ Spolupráci s rodiči ţáků se snaţíme neustále rozvíjet. Rodiče mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné domluvě s učitelem, v době třídních schůzek a konzultací (ţáci mohou být přítomni při jednání). Pro rodiče organizujeme dny otevřených dveří, školní akademie, vernisáţe a pod. Rodiče jsou o dění ve škole informováni i prostřednictvím webových stránek školy. Na škole působí školská rada, která je tvořena dvěma zástupci jmenovanými zřizovatelem, dvěma volenými zástupci z řad rodičů ţáků a dvěma volenými zástupci pedagogů. Školská rada napomáhá spolupráci a komunikaci s veřejností, předkládá vedení školy různé návrhy a doporučení, iniciuje a pomáhá s realizací různých projektů. Úzce spolupracujeme se zřizovatelem Obcí Chlumec, dále spolupracujeme s PPP v Ústí nad Labem, Magistrátem Ústí n.l., různými občanskými sdruţeními a obecně prospěšnými společnostmi a dalšími organizacemi, které napomáhají realizovat cíle školy.

5 S T R Á N K A 5 Přehled oborů vzdělávání Více o Školním vzdělávacím programu na (odkaz ŠVP) Studijní obory Základní škola, Muchova 228, Chlumec-příspěvková organizace poskytuje podle platného Rozhodnutí MŠMT s účinností od vzdělání v těchto oborech: C/001 Základní škola - studium denní (dobíhající obor) - délka studia: 9 r C/01 Základní škola - studium denní - délka studia: 9 r. Vzdělávací programy Ţáci 4., 5. a 9. ročníku jsou vzděláváni podle vzdělávacího programu Základní škola, který schválilo MŠMT pod č. j /96-2. Ţáci 1., 2., 3. a 6. aţ 8.ročníku jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání Naše škola, který jsme si vytvořili podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání (se změnami provedenými k ). Informace o vzdělávacím programu na webových stránkách školy

6 S T R Á N K A 6 Údaje o pracovnících ZŠ Učitelé se také učí. Reforma zvyšuje nároky na další vzdělávání učitelů. Počítačová gramotnost je důleţitá pro přípravu na výuku i při samotné výuce K V A L I F I K O - V A N O S T P E D A G O G I C - K É H O S B O R U P Ř E V Y Š U J E 9 0 %. U Č I T E L É M A J Í V Y S O K O Š K O L - - S K É V Z D Ě L Á N Í, N E B O J S O U S T U D E N T Y V Š FÖRSTER Josef Mgr. VŠ ředitel DUŠÁNEK Petr Bc., Mgr. VŠ zástupce ř. DYNTAROVÁ Jaroslava Mgr. VŠ učitelka ŠÍFOVÁ Nikola Mgr. VŠ učitelka SUCHÁ Lenka Mgr. VŠ učitelka ŠIMKOVÁ Věra Mgr. VŠ učitelka KISLINGEROVÁ Ivana Mgr. VŠ učitelka ROKYTOVÁ Jana Mgr. VŠ učitelka ŠALANSKÁ Danuše Mgr. VŠ učitelka KAREŠOVÁ Hana Mgr. VŠ učitelka KRUŠINOVÁ Marie Mgr. VŠ učitelka BOUBELÍKOVÁ Alena Mgr. VŠ učitelka GAJDOŠOVÁ Naděţda Mgr. VŠ učitelka LORENCOVÁ Soňa Mgr. VŠ učitelka ŠALANSKÁ Anna Mgr. VŠ učitelka LENKLOVÁ Jitka Mgr. VŠ učitelka VEDRALOVÁ Pavlína Mgr. VŠ učitelka FÖRSTEROVÁ Andrea studentka VŠ učitelka NOVÁK Štěpán student VŠ učitel ŠPIČKOVÁ Kamila Mgr. VŠ učitelka VODŇANSKÁ Ivana Mgr. VŠ učitelka MAGASANIKOVÁ Kamila Mgr. VŠ učitelka ČÁPOVÁ Helena SŠ vychovatelka ROHÁČKOVÁ Helena SŠ vychovatelka RÖSLEROVÁ Kristína vychovatelka KRAMÁŘOVÁ Květoslava SŠ THP VERZICHOVÁ Věra SŠ THP SOVOVÁ Dana kuchařka SVOBODOVÁ Jaroslava kuchařka HOPPEOVÁ Ivana kuchařka FÖRSTER David kuchař TRÁVNÍČKOVÁ Pavlína uklízečka KUJANIKOVÁ Irena uklízečka ČÁLKOVÁ Helena uklízečka KŘIBALOVÁ Bohdana uklízečka ČÁP Miroslav školník

7 S T R Á N K A 7 Přijímací řízení Zápis do 1. tříd Zápis proběhl 3. února K zápisu přišlo celkem 42 dětí. Zápis do prvních tříd U zápisu bylo zapsáno 42 ţáků. Ve dvou prvních třídách je ve školní roce 2009/2010 celkem 33 ţáků.

8 S T R Á N K A 8 Přijímací řízení - úspěšní ţáci 9. ročníku. Za bezproblémovým přijímacím řízením našich ţáků je třeba vidět i kvalitní práci výchovné poradkyně. Přijímací řízení Vycházející žáci 2009/2010 Přijímací řízení 2009/2010 Rodiče ţáků měli opět moţnost podat tři přihlášky. Přijímací řízení trvalo dva týdny, konkrétní termíny vyhlašovali ředitelé středních škol. Na základě úspěšného přijímacího řízení pak rodiče zasílali zápisový lístek na zvolenou školu. Rodiče i ţáci byli o změnách včas a podrobně informováni, přijímací řízení proběhlo bez větších potíţí a všichni ţáci 9. ročníků byli přijati. Výsledky přijímacího řízení: 9. ročník ukončilo 30 ţáků. Na víceleté gymnázium byl přijat 1 ţák, na střední školy 20 ţáků a na střední odborná učiliště 11 ţáků, z toho jeden ţák z 8.ročníku. C E L K E M V Y Š L O 3 0 Ţ Á K Ů Z 9. R. 2 0 B Y L O P Ř I J A T O N A S T Ř E D N Í Š K O L Y. 1 0 B Y L O P Ř I J A T O N A O D B O R N Á U Č I L I Š T Ě. Při výuce pouţíváme nejen tištěné, ale i multimediální učebnice nakladatelství Fraus, které patří na našem trhu k nejlepším a obdrţely jiţ řadu zahraničních ocenění.

9 S T R Á N K A 9 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevenci sociálně patologických jevů je na naší škole věnovaná maximální pozornost Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 2009/2010 V oblasti prevence sociálně patologických jevů proběhla v letošním školním roce řada akcí. Ty byly zaměřeny zejména na práci s dětmi, formou besed a přednášek odborníků z praxe. V rámci prevence sociálně patologických jevů spolupracujeme s těmito organizacemi: Policie ČR Městská policie v Ústí nad Labem OSPOD Magistrátu Ústí nad Labem Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Krajská hygienická stanice v Ústí nad Labem Státní zdravotní ústav v Ústí nad Labem Věznice Bělušice Člověk v tísni Poradna pro integraci Poradna pro ţeny a dívky Spirála Ymca Ústí nad Labem Gynekologie MUDr. Petr Sudek Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Labem Na naší škole proběhly v uplynulém školním roce tyto projekty : Normální je nekouřit Muţi z Marsu, ţeny z Venuše Dítě, škola, společnost Děti a právo Čas proměn Hrou proti AIDS D Í K Y K V A L I T N Í P R Á C I K O O R D I N Á - T O R K Y P R E V E N C E S O C I Á L N Ě P A T O L O G I C - K Ý C H J E V Ů S E M O H L I Ţ Á C I N A Š Í Š K O L Y Z Ú Č A S T N I T V E L K É H O M N O Ţ S T V Í P R E V E N T I V - N Í C H A K T I V I T Ţáci naší školy se rovněţ zúčastnili sbírky Ţivot dětem a Fond Sidus. Výtěţek těchto sbírek je určen na pomoc dětským nemocnicím. Někteří naši ţáci reprezentovali školu na soutěţi Mladý cyklista (ve spolupráci s Městskou policií Ústí nad Labem) a Mladý záchranář (ve spolupráci s Hasičským sborem v Ústí nad Labem). Ačkoliv to byla jejich první zkušenost, získali velmi pěkné 4. a 5. místo. Níţe jsou uvedeny aktivity, které jsou zpětnou reakcí na Minimální preventivní program: 1.A Exkurze v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem Beseda s Policií ČR Exkurze v Hasičské zbrojnici v Ústí nad Labem Exkurze na Heliportu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 1.B Exkurze v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem Exkurze v Hasičské zbrojnici v Ústí nad Labem Exkurze na Heliportu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 2.A a 2.B AJAX Beseda s Policií ČR Nikdy, nikam, s nikým Beseda s Městskou policií Ústí nad Labem Exkurze v Hasičské zbrojnici v Ústí nad Labem

10 S T R Á N K A 10 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 3. třída Nikdy, nikam, s nikým - Beseda s Městskou policií Ústí nad Labem Exkurze v Hasičské zbrojnici v Ústí nad Labem Projekt Normální je nekouřit Státní zdravotní ústav v Ústí nad Labem 4.A Dopravní výchova Dopravní hřiště Městské policie v Ústí nad Labem Beseda s kriminalistou Poznat, chápat, předvídat - Beseda s Městskou policií Ústí nad Labem Projekt - Normální je nekouřit Státní zdravotní ústav v Ústí nad Labem Exkurze v Hasičské zbrojnici v Ústí nad Labem 4.B Dopravní výchova Dopravní hřiště Městské policie v Ústí nad Labem Beseda s kriminalistou Poznat, chápat, předvídat - Beseda s Městskou policií Ústí nad Labem Projekt - Normální je nekouřit Státní zdravotní ústav v Ústí nad Labem Intervenční program Pedagogicko psychologické poradny v Ústí nad Labem Exkurze v Hasičské zbrojnici v Ústí nad Labem 5.A a 5.B Poznat, chápat, předvídat - Beseda s Městskou policií Ústí nad Labem Projekt - Normální je nekouřit Státní zdravotní ústav v Ústí nad Labem 6. třída Projekt - Normální je nekouřit Státní zdravotní ústav v Ústí nad Labem Šikana Beseda s Policií ČR Drogy a legislativa - Beseda s Policií ČR Dítě, škola, společnost Projekt neziskové organizace Spirála, bude pokračovat v dalším školním roce 7.A Projekt - Normální je nekouřit Státní zdravotní ústav v Ústí nad Labem Drogy nejsou můj přítel beseda s pracovnicí Krajské hygienické sluţby v Ústí nad Labem 7.B Projekt - Normální je nekouřit Státní zdravotní ústav v Ústí nad Labem Drogy nejsou můj přítel beseda s pracovnicí Krajské hygienické sluţby v Ústí nad Labem 8.třída Projekt - Normální je nekouřit Státní zdravotní ústav v Ústí nad Labem Beseda - Sex, Aids a vztahy Beseda Drogy a právo Policie ČR Projekt Muţi z Marsu, ţeny z Venuše Poradna pro ţeny a dívky v Ústí nad Labem Exkurze ve vazební věznici Bělušice Praktický nácvik resuscitace Beseda Extremismus nezisková organizace Člověk v tísni Hrou proti AIDS - Státní zdravotní ústav v Ústí nad Labem Projekt děti a právo Oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu Ústí nad Labem

11 S T R Á N K A 11 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 9. třída Drogy a legislativa - Beseda s Policií ČR Exkurze v Hasičské zbrojnici v Ústí nad Labem Exkurze v Drug out v Ústí nad Labem Beseda Extremismus nezisková organizace Člověk v tísni Exkurze Ymca v Ústí nad Labem Beseda Mezilidské vztahy Poradna pro ţeny a dívky v Ústí nad Labem Projekt - Normální je nekouřit Státní zdravotní ústav v Ústí nad Labem Beseda s gynekologem Migrace a integrace cizinců - beseda se studenty a pracovníky poradny pro integraci Naše škola podporuje u ţáků i tvorbu základních kompetencí prevence v rámci podpory zdraví a zdravého ţivotního stylu. Do těchto základních kompetencí jsou zahrnuty kompetence sociální, dále posilování komunikačních dovedností, vytváření pozitivního sociálního klimatu a formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám. K vytváření pozitivního sociálního klimatu přispěla i častěji zařazovaná práce ve skupinách a dále společná příprava Mikulášské nadílky a Školní akademie. Preventivní témata jsou zařazována i v rámci výuky. Nejčastěji jsou frekventována v následujících předmětech: RV, OV, PŘ, VL, ČJ, PRV, VV, TV, CH. Na škole funguje schránka důvěry, kam mohou ţáci vhazovat dotazy týkající se sociálně patologických jevů, ale i dotazy vztahující se k jakékoliv jiné problematice. IV. Závěr Odezva dětí na všechny aktivity byla kladná.

12 S T R Á N K A 12 Výsledky vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání ţáků jsou součástí tabulkové části výroční zprávy P R O B Í H A J Í C Í Š K O L S K Á R E F O R M A K L A D E V Y Š Š Í N Á R O K Y N A D A L Š Í V Z D Ě L Á V Á N Í U Č I T E L Ů, P Ř E D E V Š Í M V P R O B L E M A T I - C E K L Í Č O V Ý C H K O M P E T E N C Í A P R Ů Ř E Z O V Ý C H T É M A T. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Ve školním roce 2009/2010 se učitelé zúčastnili celkem 30 vzdělávacích akcí, 16 z těchto akcí mělo akreditaci MŠMT k vzdělávání v rámci DVPP. Některých akcí se zúčastnilo více pedagogů najednou. Učitelé se zúčastnili například těchto vzdělávacích akcí: Den geografie Týden geografie Rozšiřující studium angličtiny Kurz nápravy specifických poruch učení Specializační studium koordinátora EVVO Interaktivní tabule ve výuce Fraus prvouka Osobnostní rozvoj Specializační studium výchovného poradenství Matematika s interaktivní tabulí Zeměpis aktivně a zábavně Hry v hodinách Čj a M na 1.stupni Neučí se a ještě zlobí Projektové řízení-klíčová kompetence pracovníka školy a dalších. Bohuţel řada kurzů, na které se pedagogové naší školy přihlásili, se nekonala z důvodu malého počtu přihlášených.

13 S T R Á N K A 13 Aktivity a prezentace školy Akce uskutečněné ve školním roce 2009/2010 U Č I T E L É O R G A N I Z U J Í, N E B O S E Ú Č A S T N Í S Ţ Á K Y N A Š Í Š K O L Y M N O H A S O U T Ě Ţ Í, O L Y M P I Á D A D A L Š Í C H A K T I V I T, V E D O U C Í C H K R E A L I Z A C I Š K O L N Í H O V Z D Ě L Á V A - C Í H O P R O G R A M U Úřad práce IPS v Ústí nad Labem /akce k volbě povolání pro 9. ročníky/ Mezilidské vztahy beseda v oblasti prevence pro 9. ročník Atletický čtyřboj mladších ţáků /pro 6. a 7. ročník/ Atletický čtyřboj starších ţáků /pro 8. a 9. ročník/ Úřad práce IPS v Ústí nad Labem /exkurze - volba povolání pro 8. ročníky/ Rop Severozápad soutěţ 5. třída Zámek Nelahozeves exkurze pro 7. a 8. roč. Teenage univerzity ţákyně 7. ročníku Sportovní den v Liebstadtu soutěţ 3. a 4. tříd MAK vývoj světové roc. hudby od 50. let ţáci 2. stupně MAK O perníkové chaloupce pohádka pro 1. stupeň Praha Ruzyně exkurze /4. a 6. třída/ Masarykova nemocnice exkurze ţáků 1. tříd Sex, AIDS a vztahy beseda pro ţáky 9. ročníků Poradna pro mezilidské vztahy exkurze ţáků 9. ročníku Hrou proti AIDS preventivní akce pro 8. ročník Intervenční program PPP - preventivní akce pro 4. třídu MAK Vývoj divadla ţáci 2. stupně MAK Co je divadlo? ţáci 1. stupně Návštěva keramické dílny ţáci 2. tříd Normální je nekouřit projekt pro ţáky tříd Beseda s policistou preventivní akce pro 1. třídy Stolní tenis okresní kolo /6. 7. třída/ Stolní tenis okresní kolo /8. 9. třída/ Beseda s policistou ţáci 6. třídy Dopravní výchova teoretická část /ţáci 4. ročníku/ Sběr lesních plodů v období září říjen Soutěţ Literární Ústí členové literárního krouţku Věznice Bělušice exkurze ţáků 8. třídy Dům pro seniory návštěva výstavy /ţáci 4. a 7. tříd/ Střekovská laťka skok vysoký /6. a 7. třída/ Střekovská laťka skok vysoký /8. a 9. třída/ ZOO exkurze ţáků 5. třídy v rámci přírodovědy Malá kopaná okresní soutěţ pro ţáky 6. a 7. třídy Beseda s kriminalistou preventivní akce pro 4. třídy Vánoční trhy Dráţďany ţáci 4. a 8. třídy Florbal sportovní soutěţ pro ţáky tříd Praţský hrad, IMAX exkurze Praha MAK Plecha Neplecha jdou do světa pro ţáky ročníku Výstava výrobků ŠD ve školní jídelně pletené košíky Předváděcí akce SŠ obchodu a sluţeb akce k volbě povolání Den pro předškoláky ţáci 1. tříd seznamují děti MŠ se školou Pohádka pro HITRÁDIO literární krouţek /ukázky ţáků v radiu/ Vánoční omalovánky /sborníček/ - literární krouţek Návštěva výstavy betlémů 1. třídy Vánoční trhy AJAX preventivní program pro 2. tř. Florbal okresní soutěţ 6. a 7. tříd Preventivní akce interaktivní beseda MARIHUANA Planetárium exkurze 5. tříd Anglická konverzace školní kolo Matematická olympiáda okresní kolo Olympiáda ČJ školní kolo Nikdy, nikam, s nikým preventivní akce pro 2. a 3. třídy

14 S T R Á N K A 14 Aktivity a prezentace školy Oceány a moře zeměpisná beseda pro 6. a 7. ročník Návštěva keramické dílny, Chabařovického muzea a městské knihovny Děti a právo pro 8. třídu Vánoční sbírka hraček pro nemocnici Novoroční sbírka pro útulek Olympiáda Z školní kolo Anglická konverzace okresní kolo Pythagoriáda pro 6. a 7. ročník Lyţařský kurz Loučná MAK Hurá na hrad Divadelní představení pro 2. stupeň Výstava školní druţiny STRAŠIDLA Poznat, chápat, předvídat beseda s městskou policií Okresní soutěţ ve sportovní gymnastice Drogy a legislativa preventivní akce pro 7. ročník /PČR/ Konverzační soutěţ v Aj okresní kolo Velikonoční výstava dům pro seniory Dračí nadílka literární sborník 5.B Velikonoční výstava školní druţiny Návštěva keramické dílny 2.B Prevence PČR 8. a 9. třída Hasiči exkurze třídy Volba povolání prezentace zdravotní školy v Ústí n. L. Prevence PČR 5. a 6. třídy Florbal okresní kolo pro mladší ţáky Planetárium exkurze 5. třídy Návštěva botanické zahrady /5. třída/ Malá kopaná okresní kolo starších ţáků Badminton školní soutěţ pro 2. stupeň Větruše návštěva bludiště /ŠD/ Exkurze Král. cesta /7. třídy/ Plavání Klíše akce ŠD Terezín exkurze 8. a 9. třídy Mladý cyklista - soutěţ ţáků 6. a 9. tříd Drog out exkurze 9. třídy

15 S T R Á N K A 15 Aktivity a prezentace školy Návštěva hradu Střekov a plavba lodí /akce ŠD/ Návštěva keramické dílny 4. třída Volejbal okresní kolo Mladý záchranář okresní soutěţ Resuscitace ukázka a nácvik pro 8. třídu Extremismus - preventivní akce pro 9. třídu Pohár rozhlasu okresní kolo Dravci ukázka dravých ptáků ZAYFERUS Národní divadlo 5. třídy Architektura odpadu beseda pro 8. třídu Keramická dílna 5. třídy Pohár rozhlasu krajské kolo Imax Praha 6. a 9. třída Volejbal /3 + 3/ pro 6. a 7. třídu Návštěva ZOO Děčín školní druţina Vyhodnocení projektu Ajax prevence 2. třídy Poţární ochrana očima dětí Zoo Dráţďany 4. třída Extremismus preventivní akce pro 8. třídu Zubrnice exkurze 4.B Migrace a integrace cizinců preventivní akce pro 9. třídu Den dětí Starý Chlumec výstava Helioport exkurze 1. tříd Ymca prevence 9. třída Ochrana za mimořádných událostí Mezilidské vztahy návštěva poradny Beseda s gynekologem /MUDr. Sudek/ - 9. třída Školní akademie

16 S T R Á N K A 16 Aktivity a prezentace školy Údaje o mimoškolních aktivitách Š K O L A T R A D I Č N Ě N A B Í Z Í D Í K Y O C H O T Ě U Č I T E L Ů V E L K É M N O Ţ S T V Í K R O U Ţ K Ů A N E P O V I N - N Ý C H P Ř E D M Ě T Ů. Na výchovně vzdělávací proces úzce navazují mimoškolní aktivity a akce, které škola pro ţáky organizuje. Samozřejmostí je, ţe pro tyto aktivity poskytuje prostory a ve většině případů i vybavení. V tomto školním roce uţ k tradičním zájmovým krouţkům, nepovinným předmětům a dalším aktivitám přibyly i nové, které zvýšily zájem ţáků v této oblasti. Účast ţáků v mimoškolních aktivitách je velmi vysoká a je zajisté důleţitou sloţkou v prevenci sociálně patologických jevů. Významnou součástí v této oblasti je i spolupráce se ZUŠ Chabařovice. Nadále pokračuje spolupráce s německou školou v Liebstadtu v oblasti společných projektů v rámci Sasko francouzsko českého spolku pro Evropu. Mimoškolní aktivity výrazně přispívají k prezentaci školy na veřejnosti a podílejí se na jejím kladném hodnocení. Přehled zájmové činnosti je uveřejněn nejen na webových stránkách školy. Rodiče byli s těmito aktivitami seznámeni i prostřednictvím Informáčku ZŠ. Z Á J M O V É Ú T V A R Y A N E P O V I N N É P Ř E D M Ě T Y / K R O U Ž K Y / / tyto aktivity mohou navštěvovat všechny děti, pro které jsou určeny / - aerobic - vede Mgr. Lenka Suchá - pohybové hry - vede Mgr. Lenka Suchá - sborový zpěv - vede Mgr. Ivana Vodňanská a Mgr. Josef Říha /informace na - kroužek anglického jazyka pro rodiče - vede Mgr. Jana Rokytová - literární kroužek - vede Mgr. Anna Šalanská - kroužek německého jazyka - vede p. Andrea Försterová - kroužek PC - vede Mgr. Jaroslava Dyntarová - dramatický kroužek - vede Mgr. Květoslava Gruntová - kroužek florbalu - vede p. Štěpán Novák - kroužek španělského jazyka - vede Mgr. Hana Karešová - kroužek šachů - vede p. Zdeněk Mittelbach - ambulantní náprava specifických poruch učení /SPU/ - vedou Mgr. Jaroslava Dyntarová, Mgr. Jana Hromasová, Mgr. Soňa Lorencová, Mgr. Nikola Brožová Šífová a p. Andrea Försterová / další podrobnější informace o kroužcích získáte od jejich vedoucích /

17 S T R Á N K A 17 Aktivity a prezentace školy Z A Ú S P Ě Š N O U R E P R E Z E N - T A C I Š K O L Y J E T Ř E B A P O D Ě K O V A T N E J E N Ţ Á K Ů M, A L E I J E J I C H U Č I T E L Ů M. Článek o daru pro psí útulek z MF DNES Článek z Ústeckého deníku z 13. ledna 2010

18 S T R Á N K A 18 Aktivity a prezentace školy Webové stránky jsou důleţitým prostředkem pro prezentaci školy.

19 S T R Á N K A 19 Výsledky inspekční činnosti ČŠI Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2009/2010 byla na naší škole provedena kontrola ze strany ČŠI. Kontrola byla zaměřena na výkon státní správy. Kontrola nezjistila ţádné nedostatky. Protokol o kontrole je součástí této zprávy jako příloha. Školní knihovna přispívá k rozvoji čtenářské gramotnosti Nedílnou součástí kvalitně poskytovaných služeb je činnost školní družiny a školní jídelny Práce ţáků ve školní druţině. Odd. p. Heleny Čápové

20 S T R Á N K A 20 Základní údaje o hospodaření školy INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Rok 2009 Ú D A J E Z A R O K J S O U K Rozpis příspěvku NIV od OÚ v Chlumci Z toho na jednoho ţáka (rozpočet OÚ) Rozpis rozpočtu NIV od KÚ Ústí nad Labem Z toho na jednoho ţáka (rozpočet KÚ) Rozpis rozpočtu NIV od OÚ Chlumec a KÚ Ústí nad Labem Celkem NIV na jednoho ţáka (od OÚ i KÚ) Z toho výdaje mzdové na jednoho ţáka Rok 2010 /údaje k / Rozpis příspěvku NIV od OÚ v Chlumci Z toho na jednoho ţáka (rozpočet OÚ) Rozpis rozpočtu NIV od KÚ Ústí nad Labem Z toho na jednoho ţáka (rozpočet KÚ) Rozpis rozpočtu NIV od OÚ Chlumec a KÚ Ústí nad Labem Celkem NIV na jednoho ţáka (od OÚ i KÚ) Z toho výdaje mzdové na jednoho ţáka ,- Kč 9 029,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 4 777,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč

21 S T R Á N K A 21 Tabulková část výroční zprávy Tabulková část výroční zprávy 1. Identifikace Název školy podle rozhodnutí Adresa Obec s rozšířenou působností Okres Součásti školy Jméno ředitele Jméno osoby odpovědné za vyplnění Základní škola, Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228, Chlumec Ústí nad Labem Ústí nad Labem školní druţina, školní jídelna Mgr. Josef Förster Mgr. Bc. Petr Dušánek 2. Počet tříd, ţáků a ped. pracovníků V T A B U L K O V É Č Á S T I V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y N A J D E T E Z Á K L A D N Í S T A T I S T I C K Ý P Ř E H L E D O N A Š Í Z Á K L A D N Í Š K O L E. Počet tříd 14 Počet žáků 318 Počet pedagogických pracovníků 25 Přepočtený počet ped. pracovníků 22,88 3. Výchovně vzdělávací programy na ZŠ Název Základní škola Č.j. MŠMT ČR /96-2 Datum schválení MŠMT ČR Ročník 5.r. Školní vzdělávací program pro základní Název vzdělání Naše škola Ročník 1.-4.r. a 6.-9.r. 4. Celkový prospěch ţáků na ZŠ 1. pololetí Počet žáků 1.pol. celkem 318 Z toho 1.pol. prospělo s vyznamenáním 155 Z toho 1.pol. prospělo 155 Z toho 1.pol. neprospělo 8

22 5. Celkový prospěch ţáků na ZŠ 2. pololetí Počet žáků 2.pol. celkem 318 Z toho 2.pol. prospělo s vyznamenáním 137 Z toho 2.pol. prospělo 175 Z toho 2.pol. neprospělo 6 6. Počet ţáků ZŠ, kteří ukončili povinnou školní docházku Celkem 31 Z toho v 1.-5.r. 0 Z toho v 6.r. 0 Z toho v 7.r. 0 Z toho v 8.r. 1 Z toho v 9.r Ţáci přestupující ze ZŠ Počet žáků, kteří přešli na víceletá gymnázia 1 Počet žáků, kteří přešli na konzervatoře 0 Počet žáků, kteří přešli do speciálních škol 1 Z toho do speciálních škol z 1. stupně 1 Z toho do speciálních škol z 2. stupně 0 8. Výsledky výchovy ţáků na ZŠ Počet žáků na škole 1. pol. 318 Počet žáků s 2. stupněm z chování za 1. pol. 1 Počet žáků se 3. stupněm z chování za 1. pol. 0 Počet žáků na škole 2. pol. 318 Počet žáků s 2. stupněm z chování za 2. pol. 1 Počet žáků se 3. stupněm z chování za 2. pol. 0

Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2010/2011. Schváleno školskou radou dne 15.11.2011

Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2010/2011. Schváleno školskou radou dne 15.11.2011 Z Á K L A D N Í Š K O L A, M U C H O V A 2 2 8, C H L U M E C - - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E W W W. Z S C H L U M E C. C Z Z S @ Z S C H L U M E C. C Z Výroční zpráva o činnosti ve školním

Více

Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2007/2008. Schváleno školskou radou dne 20.10.2008

Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2007/2008. Schváleno školskou radou dne 20.10.2008 Z Á K L A D N Í Š K O L A, M U C H O V A 2 2 8, C H L U M E C - - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E W W W. Z S C H L U M E C. C Z Z S @ C H L U M E C. C Z Výroční zpráva o činnosti ve školním roce

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk

Základní škola Aloise Klára Úštěk 1 Základní škola Aloise Klára Úštěk obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Rudíkov 167, 675 05 Rudíkov IČO: 70283001

Rudíkov 167, 675 05 Rudíkov IČO: 70283001 Rudíkov 167, 675 05 Rudíkov IČO: 70283001 Obsah Výroční zpráva za školní rok 2012/2013..3 1) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříţ, Albertova 4062, příspěvková organizace, 767 01 Kroměříţ tel.:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Výroční zpráva

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková Výroční zpráva 2010/2011 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková 31.8.2010. Obsah : OBSAH... 2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOL... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Hlavní

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: 611/2010 Školní rok 2009-2010 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Předkladatel: Josef Knepr Zpracovatelé: Josef Knepr, Lenka Raisová, Zuzana Kronďáková, Věra Kovářová, Miluše Adamčíková,

Více

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E-

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E- Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 m. 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha 13, Klausova 2450 sídlo školy: Klausova 2450, 155 00 Praha

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY název školy Základní škola Ústí nad Labem adresa školy Mírová 2734/4, Ústí nad Labem právní forma příspěvková organizace IČO 44 55 32 26 102517371 Identifikátor právnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více