BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57"

Transkript

1 BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 II/1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ (včetně souladu s územně plánovací dokumentací, vydanou krajem) Řešení Změny ÚP Popice č. 1 respektuje republikové priority pro územní plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovené v Politice ÚR. Pro území, jehož je řešený katastr součástí byla vydána územně plánovací dokumentace ZUR, požadavky z ní vyplývající jsou Změnou ÚP Popice č. 1 respektovány. Z hlediska širších vztahů se zájmové území se nachází ve střední části okresu Břeclav, sídlem ORP je město Hustopeče. II/2. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ Zadání změny č. 1 územního plánu Popice bylo schváleno Zastupitelstvem obce Popice Byla zrušena dílčí č.1.3. Požadavky, vyplývající z projednané verze zadání ZM č. 1 ÚP Popice byly ve své podstatě naplněny; splněny byly požadavky DO, okolní obce požadavky nevznesly. II/3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ (včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území) Zdůvodnění přijatého řešení obsahuje odůvodnění v členění kapitol ÚP (Blok I) s předsunutím indexu "Z" před kód. Z.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Z.1.1 Vymezení řešeného území Zájmové území dotčené změnou č. 1 ÚP Popice je vymezeno tak, aby v nezbytném rozsahu postihlo řešení předmětu dílčích změn; dílčí předmět změny ODŮVODNĚNÍ rozsahu vymezení řešeného území 1.1 lokality P2, P3, P4, P5, P6 a P7 - úprava regulativů využití, úprava limitního PHO řešené území není graficky vymezováno, je řešena pouze úpravou textové části, limitní PHO se mění pouze u ploch P1, P2 a P3, toto je dostatečně dokumentováno ve výřezu pro řešení dílčí změny znění regulativu plochy lokalita B se nemění organizačně, mění se pouze specifikace regulativu B plochy obytné zóny bez vyjádřeného graficky a popisem ve výkrese - znění regulativu staveb pro bydlení s cílem při zachování smyslu jeho vymezení odblokování možnosti získání ploch od PF ČR 1.3 z projednání Zadání zrušena - 1

2 dílčí předmět změny 1.4 Návrhové plochy P1, P2 a P3 změnit z výrobní na smíšené výrobní s vymezením systému regulativů 1.5 na pozemku p.č vymezit návrhovou plochu pro výstavbu penzionu 1.6 rozšíření plochy vinařství Žídek v lokalitě J 1.7 rozšíření občanské vybavenosti vinařského dvora - vinařský pension s možností integrovaného bydlení správce ODŮVODNĚNÍ rozsahu vymezení řešeného území pokrývá řešené lokality včetně zákresu limitního PHO ploch P4, P5, P6 a P7 rozsah - tedy celá plocha návrhu a změny (rozšíření)- pokrývá potřebu řešení požadavku dílčí změny, zajišťuje srozumitelnost v grafickém vyjádření plocha, rozšiřující vinařství Žídek je jednoznačně definována, navazuje na stávající areál vinařského dvora záměr rozšíření je v rozsahu členitý a při samostatném vymezení v rozsahu požadovaného rozšíření by mohla být dokumentace nezřetelná, proto je řešené území požadovaného rozšíření zakresleno včetně původního návrhu dle ÚP Z.1.2 Zastavěné území Zastavěné území obce k 08/2011 v dotčeném řešeném území je zakresleno pro informaci a orientaci v problematice začlenění Změny č. 1 na přilehlých plochách ve zvoleném výřezu podle rozsahu řešeného území, dokumentujícím změnu č. 1 ÚP Popice. V rámci Změny ÚP Popice č. 1 nedochází ke změně v ÚP vymezeného zastavěného území obce. Z.2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANY JEHO HODNOT Z.2.1 Zásady koncepce rozvoje obce Změna ÚP č.1 nemá významný vliv na koncepci rozvoje území obce, dochází k rozšíření ploch pro občanskou vybavenost v prostoru obce, navazujícím na stávající zastavěné území a dále rozšíření plochy vinařské výroby (vinařského dvora) ve vazbě na stávající areál vinařství Žídek. Tato rozšíření nekolidují výrazně s prostorově-funkčními vztahy. Z.2.2 Hlavní cíle řešení Změny č. 1 územního plánu a rozvoje obce dílčí předmět změny (lokalita) 1.1 lokality P2, P3, P4, P5, P6 a P7 - úprava regulativů využití, úprava limitního PHO 1.2 znění regulativu plochy B plochy obytné zóny bez staveb pro bydlení s cílem odblokování možnosti získání ploch od PF ČR odůvodnění, poznámka potřeba ploch pro smíšené formy výroby s možností integrovaného vázaného bydlení (ubytování) správce ve vymezeném sektoru ploch, omezení zátěžové výroby v území cílem je zachování věcné urbanistické podstaty regulace v plochách obytné zóny (= plochy pro bydlení dle 4 vyhl. č. 501/2006 Sb.) a současně odblokování možnosti získání ploch od PF ČR (výklad předmětného regulativu dle PF neumožňuje plochy takto regulované považovat za plochy bydlení, nebo zeleně), nezbývá, než pro dosažení cíle změnit regulativ 1.3 z projednání Zadání zrušena Návrhové plochy P1, P2 a P3 změnit z výrobní na smíšené výrobní s vymezením systému regulativů 1.5 na pozemku p.č vymezit návrhovou plochu pro výstavbu penzionu 1.6 rozšíření plochy vinařství Žídek v lokalitě J 1.7 rozšíření občanské vybavenosti vinařského dvora - vinařský pension s možností integrovaného bydlení správce podpora rozvoje smíšených forem výroby na úkor výroby zátěžové, vymezená plocha pro zátěžovou výrobu je z hlediska aktuálních potřeb převyšující potřebu; realizace potřeby neomezuje limitní vymezené PHO ostatních ploch (P4, P5, P6 a P7) požadavek vlastníka pozemku, řešení aktuálních potřeb a disproporcí služeb v obci v souladu s prioritami rozvoje obce a Programem rozvoje JmK požadavek vlastníka pozemku, řešení aktuálních potřeb a disproporcí provozovatele vinařského dvora v lokalitě J požadavek vlastníka pozemku, řešení aktuálních potřeb a disproporcí provozovatele vinařského dvora v lokalitě J 2

3 Ochrana hodnot území je řešena navrženým systémem regulativů. S ohledem na charakter dílčích změn rozsah ploch a jejich lokalizaci se nejedná o záměry s možným nepříznivým dopadem na ochranu hodnot krajiny a obce. Dílčí 1.7 při vymezení opatření (územní studie, řešení autorizovaným architektem) a regulativů rovněž nenese rizika narušení hodnot sídla a krajiny. Z.2.3. Rámcová kvantifikace navrženého rozvoje, časový průběh. Z.2.4 Zhodnocení vztahů dříve zpracované a schválené ÚPD Ze schválené politiky územního rozvoje ČR, která byla schválena usnesením vlády č. 929 dne 20. července 2009 nevyplývají pro Změnu č. 1 ÚP Popice, kromě obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje, území žádné požadavky, katastr obce zasahuje OP koridoru VRT kterého se území dotčené změnou přímo nedotýká. Obecné republikové priority dle obsahu PÚR ČR 2008, jsou zohledněny v koncepci ÚP Popice a Změna č. 1 ÚP Popice není s nimi v rozporu. Z.2.5 Ochrana přírody a krajiny, NATURA 2000, CHKO Řešené území nezasahuje velkoplošné chráněné území přírody a krajiny. Dílčí změny se nedotýkají ploch zájmů ochrany přírody a krajiny, respektují je. Dílčí 1.7, je podmíněna ÚP opatřeními podle kapitoly č. 10 a 13. Navržený systém ÚP opatření a regulativů vytváří podmínky pro ochranu hodnot území. Ostatními dílčími mi není navrhována zástavba a činnosti, které by potenciálně vytvářely kolizi se zájmy ochrany přírody a krajiny. Z.2.5 Ochrana památek Katastrální území Popice lze považovat za území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem dle 22, odstavce 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a navazujících právních předpisů. Investor je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu AV ČR, uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů a umožnit provedení archeologického výzkumu. Z.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Z.3.1 Urbanistická koncepce Urbanistická koncepce vychází z vyhodnocení potenciálů řešeného území, č. 1 ÚP Popice vychází z přijaté vymezené koncepce a tuto v urbanistické podstatě nemění. Z.3.2 Vymezení zastavitelných ploch Změna č. 1 ÚP Popice řeší dílčí změny 1.1, 1.2 a 1.4 v rozsahu v ÚP vymezených zastavitelných ploch, nové zastavitelné plochy u těchto dílčích změn nenavrhuje. Z Plochy bydlení ( 4 vyhl.č. 501/2006 Sb.) V grafické části výkrese 1b a 2a je vyznačena návrhová plocha dle ÚP z důvodu srozumitelnosti vyjádření měněného regulativu dle požadavku Zadání (Změnou č. 1 ÚP Popice není navrhována nová plocha pro bydlení). Z Plochy pro rekreaci ( 5 vyhl.č. 501/2006 Sb.) 3

4 Z Plochy pro občanské vybavení ( 6 vyhl. č. 501/2006 Sb.) lok. ozn. /dílčí L1 / 1.5 Odůvodnění vymezení plochy možnost zajištění nabídky služeb podporujících rekreaci, vinařství a vinařskou tiristiku; v obci je nedostatek ubytovacích možností, lokalizace v místě nese výhodný potenciál ve vztahu k funkčnímu uspořádání i dopravní a technické obslužnosti Z Plochy pro veřejná prostranství ( 7 vyhl. č. 501/2006 Sb.) Z Plochy smíšené obytné ( 8 vyhl. č. 501/2006 Sb.) Z Plochy dopravní infrastruktury ( 9 vyhl. č. 501/2006 Sb.) ) Z Plochy technické infrastruktury ( 10 vyhl. č. 501/2006 Sb.) Z Plochy pro výrobu a sklady ( 11 vyhl.č. 501/2006 Sb.) plochy pro výrobu: LOKALITY, VYUŽITELNÉ DLE NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚP: lok. ozn. / dílčí Odůvodnění změny P1 / 1.4 funkčního vymezení stávající plochy z důvodu zajištění ploch pro smíšenou výrobu P2 / 1.4 funkčního vymezení návrhové plochy z důvodu zajištění ploch pro smíšenou výrobu (možnost integrovaného bydlení (ubytování) správce P3 / 1.4 funkčního vymezení návrhové plochy z důvodu zajištění ploch pro smíšenou výrobu (možnost integrovaného bydlení (ubytování) správce Ostatní v ÚP vymezené funkční plochy pro výrobu jsou zachovány, nejsou Změnou č. 1 ÚP územně dotčeny. Pro vymezené plochy výroby P4, P5, P6 a P7 je zachováno limitní PHO v hloubce 100m od oplocení, což znamená, že jejich výrobní i polohový potenciál je zachován. Odůvodnění doplnění popisu (podmínek) využití ploch: - P4, P5, P6 a P7 - zdroje velkého znečištění nesou potenciál znečištění (zamoření) území při potenciální provozní havárii; podmínka reflektuje prioritu funkčního využívání území obce, zakotvenou v urbanistické koncepci... obytné funkce tvoří prioritu využívání území katastru obce. Odůvodnění změny se popisu (podmínek) využití ploch: - P1 U nádraží PHO z provozu nepřesáhne hranici lokality z důvodu zajištění možnosti integrovaného bydlení (resp. ubytování) správce ve vymezeném sektoru ploch P2 a P3 (část ploch s regulativem Vb) - P2, P3 (Za tratí-písky) PHO z provozu nepřesáhne hranici lokality z důvodu zajištění možnosti integrovaného bydlení (resp. ubytování) správce ve vymezeném sektoru ploch P2 a P3 (část ploch s regulativem Vb) 4

5 Specifické výrobní plochy pro vinařskou výrobu se souvisejícím příslušenstvím: LOKALITY, VYUŽITELNÉ DLE NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚP: lok. ozn. / dílčí způsob Odůvodnění změny využití J/ 1.6 vinařství Žídek vinařský dvůr rozšíření v ÚP navržené plochy pro vinařský penzion jako součásti stávajícího vinařského dvora Žídek; rozšíření zahrnuje plochy, navazující na vinařský dvůr, J / 1.7 penzion vinařství Žídek vybavenost vin. dvora plocha přiléhá ze dvou stran k zastavěnému území obce rozšíření plochy pro penzion v souvislé ploše, navazující na vin. dvůr a cestu - na pozemcích vlastníka - J - plochu vinařského dvora vč. penzionu, která je specificky vymezena pro danou funkci není přípustné transformovat na obecnou výrobu z důvodu takto podmíněného vymezení; rozvoj obecné výroby v daném prostoru je s ohledem na prostorově-funkční uspořádání a hodnoty obce i krajiny nepřípustný Plochy pro smíšenou výrobu ( 12 vyhl. č. 501/2006 Sb.) lok. ozn. / dílčí P1 / 1.4 P2 / 1.4 P3 / 1.4 Odůvodnění změny funkčního vymezení stávající plochy z důvodu zajištění ploch pro smíšenou výrobu funkčního vymezení návrhové plochy z důvodu zajištění ploch pro smíšenou výrobu (možnost integrovaného bydlení (ubytování) správce funkčního vymezení návrhové plochy z důvodu zajištění ploch pro smíšenou výrobu (možnost integrovaného bydlení (ubytování) správce Z.3.3 Vymezení ploch přestavby Z.3.4 Vymezení systému sídelní zeleně Z.4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY (včetně podmínek pro její umisťování) Z.4.1 DOPRAVA Nemění se. Plochy dílčích změn 1.2 a 1.4 se nacházejí v blízkosti územně chráněného koridoru vysokorychlostní tratě (VRT); Organizace Centrum dopravního výzkumu doporučuje posoudit záměry na těchto lokalitách z hlediska možných negativních vlivů (hlukových emisí a vibrací ), vznikajících železničním provozem, případně budoucím provozem VRT. Změnou č. 1 dotčené plochy budou dopravně obsluhovány z komunikačního systému, vymezeného v ÚP Popice. Parkování bude řešeno v plochách jednotlivých lokalit v souladu s legislativou. Plocha dílčí změny 1.5 je v kontaktu s OP silnice (ze zákona 15m od osy, uvedeno v ÚP, Změnou se nemění); zastavitelná je plocha za hranicí OP viz regulativy ve výkresové části. Z.4.2 ENERGETIKA Z Zásobování elektrickou energií Stávající elektroenergetická koncepce se nemění, zařízení jsou respektována vč. OP. Potřeba připojení nových návrhových ploch v lokalitě L1 (občanská vybavenost-penzion) bude řešena po dohodě s provozovatelem sítě navázáním na stávající stav. V koncepci ÚP je dostatečná výkonová rezerva 5

6 Z Zásobování plynem ING ARCH IVO KABELÁČ, autorizovaný architekt, Anenská 12, BRNO Pro zajištění zásobování návrhové lokality L1 bude akceptován systém dle ÚP, pro pokrytí potřeby bude po dohodě s provozovatelem sítě navázáno na stávající stav v čase podle aktuální potřeby. Stávající plynárenské zařízení včetně jeho ochranných a bezpečnostních pásem budou respektována v souladu se zákonem č.458/2000 Sb, respektovány budou z něj vyplývající požadavky provozovatele. Z Zásobování teplem Z.4.3. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ Navrhovanou změnou č. 1 ÚP SÚ nebudou dotčena stávající komunikační zařízení. Z.4.4. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ Změna č. 1 ÚP Popice nemá vliv na vodní zdroje a systém zásobování obce. Nová návrhová plocha L1 bude napojena po dohodě s provozovatelem sítě na stávající vodovodní a kanalizační řad. Z.5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY (včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně) Celková koncepce uspořádání krajiny zůstává nezměněna, nově vymezené zastavitelné plochy mají trvalý urbanizační charakter, jejich návaznost na zastavěné území, uspořádání a rozsah nenese rizika významných dopadů na funkci a obraz krajiny, kromě lokality J vinařský penzion, záměr bude prověřen uloženým ÚP opatřením (územní studie dle kap. č. 10) a zpracován autorizovaným architektem (dle podmínky kapitoly č. 13. Z.6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ - SYSTÉM REGULATIVŮ (s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možno jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) Systém regulativů ÚP Popice se plně vztahuje na plochy, řešení Změnou č.1. *** Z.7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření nejsou Změnou č. 1 ÚP Popice vymezovány, charakter navrhovaných dílčích změn nenese potřebu vymezení ploch pro zajištění a ochranu veřejných zájmů. 6

7 Požadavek MO ČR: Všechny lokality řešené Změnou č. 1 ÚP Popice (a celé zájmové území obce) se nacházejí v zájmovém území Ministerstva obrany ČR v ochranném pásmu radiolokačních zařízení (OP RLP), které je nutno respektovat dle ustanovení 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu větrných elektráren, výškových staveb, průmyslových hal, venkovních vedení VVN a VN, retranslačních stanic, základnových stanic mobilních operátorů jen na základě stanoviska ČR Ministerstva obrany, jehož jménem jedná VUSS Brno. V území může být výstavba výše uvedených staveb nad 30m nad terénem výškově omezena nebo zakázána. Pozn.: ÚP ani Změna č. 1 takové stavby nepřipouští, požadavek je uveden na základě pokynu pořizovatele dle přílohy č. 1 Důvodové zprávy o pořízení a projednání návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu (ÚP) Popice. Z.8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB (VPS) A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ (VPO) PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO na tyto plochy se vztahuje předkupní právo podle 2 odst.1písm.l zákona č. 183/2006 Sb. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření nejsou Změnou č. 1 ÚP Popice vymezovány, charakter navrhovaných dílčích změn nenese potřebu vymezení ploch pro zajištění a ochranu veřejných zájmů. Z.9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJICH PROVĚŘENÍ Nejsou vymezovány - bez odůvodnění. Z.10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ (a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti). Z.10.1 plochy označení plochy / dílčí J / 1.7 B / 1.2 odůvodnění nařízené územní studie Prověření řešení záměru územní studií požaduje Zadání, tento požadavek je dán lokalizací záměru do zranitelné vinohradnické polohy zóny. Plocha pro vinařský penzion je poměrně rozsáhlá a vzhledem ke kontextu s obytnou zónou obce a hodnotným přírodním zázemím je potřeba vytvořit zpětnou vazbu pro možnost ovlivnění charakteru zařízení, jeho funkčního a prostorového uspořádání Prověření uspořádání, vymezení koridoru pro technické sítě a komunikaci, rozsah nezbytných regulativů pro zajištění cílů harmonického řešení bez urbanizace záhumenní účelové komunikace mezi lokalitou B a záhumenní částí zástavby v ul. U jízdárny Odůvodnění lhůty pro pořízení studie Územní studie jsou nařízeny z důvodu nezbytnosti prověření urbanistické koncepce využití ploch, podmínek jejich urbanizace. Potřeba se v době platnosti územního plánu (s vymezenou urbanistickou koncepcí, vymezující podstatu) časem nemění, při stanovení pevné lhůty by marným uplynutím této lhůty byly vytvořeny podmínky pro libovůli v nakládání s dotčeným územím s potenciální hrozbou vzniku nevratných změn v území, resp. škod na hodnotách území, pro nějž byla podmínka prověření územní studií stanovena s dalšími možnými negativními dopady (interakcemi) do okolních ploch, resp. celého správního území obce. 7

8 Z.10.2 koridory ING ARCH IVO KABELÁČ, autorizovaný architekt, Anenská 12, BRNO Z.11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O JEJICH VYUŽITÍ Nejsou vymezovány s ohledem na předmět změny to není účelné. Z.12. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) Etapizace není v podmínkách území obce a při navrženém uspořádání návrhových plochy účelná, může být vymezena v rámci nařízené územní studie pro vinařský penzion v lokalitě J. Z.13. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT označení plochy / dílčí J / 1.7 L1 / 1.5 Odůvodnění požadavku lokalita je z hlediska obce a krajiny atraktivní, nese specifické hodnoty a je zranitelná; nezbytné je proto zajistit architektonicky kvalitní řešení s cílem zachování kvality lokality a vzniku díla, podporujícího vinohradnictví jako atribut vymezené funkční zóny lokalita je z hlediska obce a krajiny atraktivní, nese specifický potenciál hodnot, je zranitelná; nezbytné je proto zajistit architektonicky kvalitní řešení s cílem ochrany a podpory hodnot sídla Z.14. VYMEZENÍ STAVEB, NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE 117 ODST.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA Stavby (soubory) jsou vymezovány s cílem zajištění práv účastníků, urbanisticky a architektonicky kvalitního řešení a bezkolizních stavů, což při zkráceném řízení nelze garantovat podle nálezu NSS (2011) není překoumatelné rozhodnutí autorizovaného inspektora. II/4 INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ spolu s informací zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo Zadáním Zm. č. 1 ÚP Popice vyžadováno, nebylo provedeno. Chráněná území a evidované plochy ochrany přírody nejsou změnou č. 1 ÚP Popice dotčeny 8

9 II/5 VYHODNOCENÍ VLIVŮ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL) II/5.1. ZPF, VYHODNOCENÍ NAVRHOVANÝCH ZÁBORŮ Charakteristika lokality potenciálního záboru ZPF Označení Rozloha BPEJ Třída Poloha převažující Účel potenciálního záboru / poznámka lokality (ha) ochrany (ZÚ/extr) kultura Z1 0, I. ext O penzion lokalita L1 /nový zábor, nevyhodnocován v ÚP, nařízena ÚZEMNÍ STUDIE Z2 0, II. ext O, Z vinařský dvůr Žídek rozšíření /nový zábor, nevyhodnocován v ÚP Z3 0, II. ext O, Z vin. penzion vin. dvora Žídek lok. J, / v ÚP souhlas se záborem v rozsahu 0,2 ha (lok.12)- uvedena je celková výměra včetně nárůst 0,1 ha; nařízena ÚZEMNÍ STUDIE legenda: Z = sady, zahrady; O = orná půda; TTP = trvalý travní porost; ost. = ostatní ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU Grafický zákres potenciálních záboru ZPF dle návrhu ÚP SÚ je obsahem výkresové přílohy č. 2b této dokumentace. Lokalita č. Z1 plocha navazuje na zastavěné území obce, je ve strategické poloze z hlediska funkčního, dopravního i napojení na technické sítě, prostorově a funkčně vhodně navazuje na stávající urbanistické struktury; rozvojový směr sleduje širší územní vztahy. Lokalizace nezhoršuje podmínky blokace a obhospodařování ZPF; variantní řešení není účelné vzhledem k podmínkám místa a prostorově-funkčním vztahům - ve srovnání s jinými rozvojovými směry je tento nejvýhodnější, respektující vyvážené vztahy v obci a krajině; realizace je podmíněna prověřením záměru územní studií Lokalita č. Z2 navazuje na plochu stávajícího zařízení vinařského dvora Žídek, jedná se o plochy v klidovém zázemí obce s využitím jako drobná držba. Záměrem konkrétního investora, vlastníka pozemků a vin. dvora je rozšířit stávající provoz Lokalita č. Z3 rozšiřuje v ÚP vymezenou a vyhodnocenou ploch záboru (jako lok. č. 12 rozloha 0,2 ha) navazuje na plochu stávajícího zařízení vinařského dvora Žídek, jedná se o plochy v klidovém zázemí obce s využitím jako drobná držba. Záměrem konkrétního investora, vlastníka pozemků a vin. dvora je vybudovat zde jeho zázemí a vytvořit vinohradnický komplex ve vinohradnické zóně v kontaktu s obytnou zónou; variantní řešení není účelné vzhledem k podmínkám místa a prostorově-funkčním vztahům návrh vytváří podmínky pro podporu vinohradnictví, vinařství a na ně vázané aktivity (v obci je nedostatek ubytovacích možností), realizace je podmíněna prověřením záměru územní studií. II/5.2. PUFL - VYHODNOCENÍ NAVRHOVANÝCH ZÁBORŮ Nemění se, bez odůvodnění. 9

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Č.j.:MJ/34735/2007/103/OSMI/Vý V Žulové 19.9.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Zastupitelstvo města Žulová, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více