Smlouvu o poskytnutí sluţby sociální péče v Týdenním stacionáři podle 47 cit. zákona,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouvu o poskytnutí sluţby sociální péče v Týdenním stacionáři podle 47 cit. zákona,"

Transkript

1 Pan/í: Narozen/á: Bydliště: (dále jen Osoba) Zákonný zástupce, opatrovník osoby: Bydliště: a Centrum sociálních služeb Hvozdy / CSS Hvozdy / IČ: : Adresa: Zastoupené: Mgr. Magdalenou Zurinkovou, ředitelkou (dále jen Poskytovatel) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění tuto Smlouvu o poskytnutí sluţby sociální péče v Týdenním stacionáři podle 47 cit. zákona, (dále jen Smlouva) I. Předmět smlouvy Předmětem smlouvy je poskytování služby formou Týdenního stacionáře, dále jen TS, lidem s lehkým a středním mentálním postižením starším 16 let v souladu se zřizovací listinou Centra sociálních služeb Hvozdy, podmínkami registrace poskytovatele sociální služby, Stanovami SPMP ČR a Organizačním řádem Centra sociálních služeb Hvozdy. II. Rozsah poskytování sociální sluţby 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Osobě v Týdenním stacionáři a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, e) aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) sociálně terapeutické činnosti, h) poskytovatel zajistí Uživateli základní sociální poradenství v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách v platném znění

2 III. Ubytování Osobě se poskytuje ubytování v jedno třílůžkovém pokoji v objektu typu OKAL (dále jen domeček), v areálu CSS Hvozdy č.p.119 a to dle dohody, přání osoby a volné kapacity na jednom ze čtyř zvolených domků. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že v případě provozní nutnosti bude osoba přemístěna na dobu nezbytně nutnou na jiný domeček. (neteče voda, nejde topení, rekonstrukce apod.) K domečku náleţí: Balkon Předsíň Kuchyňka lednice, elektrický sporák, varná konvice, nádobí odpovídající počtu ubytovaných osob, mikrovlnná trouba, 2-3 utěrky týdně, vybavení saponáty dle potřeby. Lůžkové pokoje na domečku lůžkoviny (polštář, deka), noční stolek, šatní skříň nebo prádelník, stolní lampička, stropní světlo. Po dohodě s Poskytovatelem si může Osoba pokoj vybavit také vlastními doplňky rádio, cd přehrávač, apod. Osoba má nárok 1x týdně na výměnu ručníku, 1x za 4 týdny na výměnu ložního prádla. Společenská místnost s krbem - vybavena stolem (ubrusy dle potřeby), židlemi, křesly, pohovkou, stropními světly, televizí, DVD přehrávačem, CD radiopřehrávačem. WC Koupelna sprchový kout, umyvadlo. Komora nebo úklidová skříň vysavač, žehlicí prkno, žehlička, fén, úklidové potřeby včetně saponátů dle potřeby. Mimo Domeček a prostory uvedené v předchozím odstavci může Osoba způsobem obvyklým užívat společně s ostatními Osobami v zařízení také: Na hlavní budově: jídelnu, společenskou místnost, relaxační místnosti Dílnu v MFC Štěchovice rukodělné práce Areál Centra sociálních služeb Hvozdy a sportovní hřiště Venkovní bazén se solárním ohřevem Výtvarný atelier v chatě č. 2 Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, dřevo na topení v krbu, ložní prádlo, ručníky, utěrky, toaletní papír, úklidové prostředky dle specifikace. Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Osoby spojené s užíváním těchto prostor. Osoba je povinna užívat prostory vyhrazené jí k ubytování a k užívání řádně. Osoba je povinna dodržovat Ubytovací řád zařízení. Při svévolném poškození majetku zařízení Osobou, náklady na opravu a výměnu hradí Osoba resp. její zástupce. IV. Stravování 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Osobě stravu a Osoba se zavazuje za poskytnutí stravy platit úhradu. 2. Osobě bude poskytována strava Poskytovatelem 4x denně snídaně, oběd, svačina, večeře, podle podmínek stanovených ve vyhlášce MPSV č. 505/ 2006 Sb. v platném znění. 3. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku na internetových stránkách a podle vnitřních pravidel zařízení.

3 4. Stravování probíhá na Hlavní budově v jídelně a na domečcích. 5. Poskytovatel bude zajišťovat pro Osobu tekutiny (čaj, šťáva) celodenně. Tekutiny budou k dispozici v nápojových kontejnerech, které jsou umístěny ve společných prostorách zařízení. 6. Osoba má právo stravu neodebrat V. Péče Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Osobě, která je příjemcem příspěvku na péči, v souladu s 47 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění poskytnout osobě činnosti uvedené ve čl. II odst.1.: Pokud se zdravotní stav Osoby zhorší, je předána v co nejkratší možné době do domácí péče. Poskytovatel nemá možnost poskytovat Osobě klidový režim. Pokud má Osoba medikovaná antibiotika nelze ji převzít k pobytu. Pokud má Osoba zjevné známky nachlazení, není ji možné převzít k pobytu ani na doléčení. Podávání léků: Poskytovatel nemá zdravotní službu, proto je povinna si Osoba přivézt léky nadávkované v lékové kazetě s písemným popisem užívaných léků. VI. Místo a čas poskytování sociální sluţby 1. Služba sjednaná v čl. II. Smlouvy se poskytuje v areálu Centra sociálních služeb Hvozdy provozovaném Poskytovatelem SPMP ČR. Adresa. 2. Služba sjednaná v čl. II. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý týden vždy od pondělí do pátku, po dobu platnosti Smlouvy. 3. Doba nástupu Osoby do místa poskytování sociální služby je v pondělí v 8:30 9:00 hod. na Smíchovském nádraží v Praze. Osoba, nebo zákonný zástupce se podepíše do knihy docházky tímto okamžikem je zahájeno čerpání služby. 4. Ukončení týdenního pobytu je v pátek v 15:00 hod. na Smíchovském nádraží v Praze. Osoba nebo zákonný zástupce se odepíše z knihy docházky tím je ukončeno čerpání služby. V případě potřeby lze domluvit individuální nástup pobytu či ukončení pobytu. 5. Uživatel, který není příjemcem příspěvku na péči a jsou mu na základě jeho žádosti výše uvedené činnosti poskytovány, je povinen je uhradit dle ceníku obsaženého ve vnitřních pravidlech. VII. Rámcový průběh sluţeb Poskytovatel se zavazuje zajistit Osobě zejména tyto aktivizační činnosti za účelem dosažení stanoveného osobního cíle: a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti, správa financí a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění Integrační program b) vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. c) zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání možnost navštěvovat - kurz celoživotního vzdělávání.

4 VIII. Výše úhrady a způsob jejího placení 1. Osoba se zavazuje uhradit Poskytovateli za služby sjednané v čl. I, odst. (1) Smlouvy v souladu s ustanovením 73 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 2. Osoba je povinna zaplatit úhradu za ubytování a stravu viz. Příloha č Osoba je povinna uhradit za poskytování úkonů péče uvedených v čl. V. Smlouvy za kalendářní měsíc částku ve výši 75 % přiznaného příspěvku na péči podle zák. 108/2206 Sb., o sociálních službách v platném znění viz. Příloha č Úhrada za služby ubytování a stravování je Uživatelem hrazena z jeho vlastního příjmu (invalidního důchodu a příjmu ze zaměstnání), maximálně do výše 75 % tohoto celkového příjmu, a úkony péče jsou Uživatelem hrazeny z příspěvku na péči. 5. Pokud by Osobě po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši minimálně 25 % jeho měsíčních příjmů, předloží osoba všechny doklady o příjmu (výměr invalidního důchodu a potvrzení o dalších příjmech ze zaměstnání, pronájmů atd.) 6. Na základě takto předložených dokumentů se platba za pobyt a stravu sníží tak, aby Osobě zůstala k její ostatní potřebě částka rovnající se 25 % měsíčních příjmů. Takto vzniklý rozdíl mezi sazbou úhrady a skutečnou úhradou nebude považován za dluh Osoby vůči Poskytovateli. 7. Poskytovatel se může dohodnout s příbuznými Osoby o doplacení úhrady za ubytování a stravu v případě nižšího příjmu Osoby, než činí úhrada za pobyt a stravu, pokud 75 % příjmů Osoby na úhradu za ubytování a stravu nepostačuje 8. Poskytovatel je povinen předložit Osobě vyúčtování úhrady za veškeré služby poskytované podle této Smlouvy za kalendářní měsíc, jestliže o to Osoba požádá, a to do 8 dnů od požádání. 9. Osoba se zavazuje platit úhradu podle tohoto článku Smlouvy bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele , kód banky 0800, variabilní symbol je rodné číslo osoby bez lomítka, nebo v hotovosti v pokladně Poskytovatele. Úhrada musí být připsána na účet Poskytovatele, nebo složena do pokladny do posledního dne měsíce, za který je úhrada placena. 10. V případě, že Osoba v určitém období nečerpá sociální služby Poskytovatele, má právo na vrácení zaplacené úhrady za nečerpané stravování v souladu s Vnitřními pravidly. 11. V případě valorizace důchodů, zvýšení cen energií, potravin nebo dalších surovin či zdrojů oproti stavu ke dni uzavření Smlouvy, je poskytovatel oprávněn provést navýšení úhrady za stravu a ubytování v souladu se zákonem, a to s účinností od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude takové navýšení Osobě písemně oznámeno. Nesouhlasí-li Osoba se zvýšením úhrady za stravu a ubytování, je oprávněna od Smlouvy odstoupit. IX. Ujednání o dodrţování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními pravidly Centra sociálních služeb Hvozdy, zejména s Pobytovým řádem, Provozním řádem a Ceníkem služeb a prohlašuje, že tato pravidla přečetla, a že jim plně porozuměla. Osoba je povinna a zavazuje se tato pravidla dodržovat. X. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty. 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím uzavřením, tj. okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto Smlouvu může každá ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně.

5 3. Osoba (jeho zákonný zástupce, opatrovník) může tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí v tomto případě jeden měsíc a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena Poskytovateli. 4. Smluvní strany sjednávají tyto důvody, pro které může Poskytovatel Smlouvu odmítnout: /2006 Sb. zákona o soc. službách v platném znění a) Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, b) Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, nebo c) Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; 36 vyhl v platném znění a) Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, b) Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo c) Chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití. 5. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. XI. Doba platnosti Smlouvy 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.tuto Smlouvu může každá ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. 3. Dnem podpisu této smlouvy pozbývá platnost předchozí smlouva mezi Poskytovatelem a Osobou. 4. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran viz článek X. XII. Ostatní ujednání 1. Osoba, zákonný zástupce nebo opatrovník nemůžou práva z této Smlouvy postoupit na jiného. 2. Ochrana práv osob se řídí dle obecně závazných norem a pravidel občanského soužití, platných zákonů ČR, zejména Listiny základních práv a svobod a Etického kodexu CSS Hvozdy. Ochrana osobních údajů se řídí dle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění 3. Osoba (zákonný zástupce, opatrovník) souhlasí, aby Poskytovatel služeb v souladu s obecně závaznými právními předpisy shromažďoval a zpracovával jeho osobní a citlivé údaje pro vnitřní potřebu evidence a informovanosti zainteresovaného personálu, a to v rozsahu nezbytném pro plnění povinností Poskytovatele podle této Smlouvy. 4. Osoba (jeho zákonný zástupce, opatrovník) má právo nahlížet do dokumentace, kterou o něm Poskytovatel služeb vede. 5. Osoba (jeho zákonný zástupce, opatrovník) má právo podat ústní či písemnou stížnost na nedodržování podmínek rozsahu a kvality služeb. Stížnost se podává dle Vnitřních pravidel Poskytovatele. 6. Veškeré výrobky vzniklé na pracovištích Centra sociálních služeb Hvozdy jsou majetkem CSS Hvozdy. 7. Aktualizace záloh za platby probíhá dvakrát ročně. Případné změny budou řešeny dodatkem k této smlouvě.

6 XIII. Závěrečná ustanovení 1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 2. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 3. Jakékoliv změny této smlouvy je možné provést formou písemných dodatků, nebo uzavřením smlouvy nové, podepsaných oběma smluvními stranami. 4. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemném projednání, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že Smlouva nebyla uzavřena v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek. 5. Osoba (jeho zákonný zástupce, opatrovník) prohlašuje, že byl seznámen s Vnitřními pravidly CSS Hvozdy. Vnitřními pravidly CSS Hvozdy jsou obě strany povinny se řídit. 6. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Ve Hvozdech dne. (podpis Poskytovatele)... (podpis Osoby) (podpis zákonného zástupce Osoby)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Dvůr Králové nad Labem Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Pan nar. bydliště v textu této smlouvy dále jen "uživatel" zastoupen

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov,

Více

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tuto

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tuto S M L O U V A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ S ÚSMĚVEM V Z O R Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 1. Poskytovatel:, Domov s úsměvem Sídlo: Slavkov u Brna, Zlatá hora, 684 01 IČ: 60721901 DIČ:

Více

V Z O R S M L O U V Y

V Z O R S M L O U V Y V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Centrum sociálních služeb Hrabyně 747 67, Hrabyně 3/202 IČ: 70630551 Tel.: 553 607 800, 724 149 070 Fax: 553 775 071 Email: info@csshrabyne.cz SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č..

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory v Domově seniorů Rudná podle 49 cit. zák. číslo xxx-x/xxx/xx

Smlouvu o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory v Domově seniorů Rudná podle 49 cit. zák. číslo xxx-x/xxx/xx 1) Domov seniorů Rudná, poskytovatel sociálních služeb Ke Školce 1070, 252 19 Rudná IČO: 697 85 007 Zastoupený: ředitelkou Mgr. Ivanou Šimkovou (dále jen Poskytovatel ) a 2) Paní xxxxxx Bydliště: xxxxxxxxxxxx

Více

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory č.j. XX/XX/201X/XX Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXXX narozena X.X.19XX, r.č. bydliště Domov důchodců

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz www.ddst.cz ID

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 podle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby VZOR

Smlouva o poskytnutí sociální služby VZOR Smlouva o poskytnutí sociální služby VZOR Níže uvedeného dne, měsíce a roku pan (paní): nar.: bydliště: (v textu této smlouvy dále jen klient ) a Domov seniorů TGM, příspěvková organizace se sídlem Pod

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/ Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/ uzavřená, v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 49

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku 6 7 5 6 0 M y s l i b o ř i c e 1 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Strany: Organizace: Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více