V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a 2012 Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ

2 Obsah: ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 SPOLEČNOST V ROCE ZAMĚSTNANECKÁ POLITIKA... 6 Bezpečnost práce... 6 Organizační struktura... 6 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE K ZÁKLADNÍ UKAZATELE - STAV K DOMOV PRO SENIORY SLUNEČNICE... 9 CHARAKTERISTIKA... 9 Poslání:... 9 Cílová skupina uživatelů služby domov pro seniory:... 9 Služby v DS UDÁLOSTI A ČINNOSTI V DS V ROCE Pravidelné aktivity pro uživatele Česká televize natáčela v našem Domově společné bubnování Přednášky profesora Martina Potůčka Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení Beseda o Všesokolském sletu Setkání se skauty Dobrovolnický den ve Slunečnici Tradiční společné oslavy a akce Vánoční prodej výrobků našich seniorů v České pojišťovně a.s Zooterapie v našem domově Konference na téma Reminiscence a domov NUTRIČNÍ PÉČE ÚPRAVA PROSTOR V DS PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘI DS SLUNEČNICE PROJEKT CESTA KE KVALITĚ PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ, PODPOŘENÝ Z ESF EU FINANČNÍ ČÁST ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPU Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Pohledávky PŘÍLOHY FINANČNÍ ČÁSTI: Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce za rok Zpráva nezávislého auditora

3 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, pro Evropské sociálně zdravotní centrum Praha obecně prospěšnou společnost, byl rok 2012 důležitý v pokračující realizaci dlouhodobého projektu, s kterým jsme vyhráli výběrové řízení na provoz Domova pro seniory Slunečnice. Nelehká hospodářská situace České republiky se odrazila i do financování sociálních služeb a neblaze dopadla i na provoz obecně prospěšné společnosti. Provoz domova pro seniory se musel této situaci přizpůsobit a správní rada dala za úkol řediteli o.p.s. přijmout opatření k dodržení upraveného rozpočtu. Na návrh ředitele o.p.s. na zasedání správní a dozorčí rady schválila navržené úsporné opatření v provozu domova pro seniory. Zásadním úkolem bylo překlenout dobu od dubna do srpna, kdy nám neoprávněně zadržoval objednavatel našich služeb MHMP finanční prostředky. Po celý rok jsme všechny kroky projednávali na pravidelných poradách v sídle společnosti za účasti správní a dozorčí rady s členy sdružení. Všechna zaváděná opatření slouží k naplnění projektu a k udržení poskytovaných služeb. Obyvatelé i zaměstnanci pochopili nutnost změn a úsporných opatření. Všechny opatření k úspornému provozu projednalo vedení domova s odborovou organizací. Kolektivní smlouva pro rok 2012 byla řádně projednána a uzavřena již na podzim roku Naše kroky ke zlepšení sociálních služeb jsou limitovány finančními prostředky, které pro naši činnost získáme. Zároveň je třeba mít na paměti, že se jedná o dlouhodobou práci k naplnění projektu a v dalších letech musíme věnovat ještě mnoho práce a zvýšeného úsilí, abychom naplnili celou naši vizi. Touto cestou chci na tomto místě poděkovat všem, kteří se na dílčím úspěchu podíleli a požádat je o vytrvání v práci pro naplnění našich cílů. Bc. Martin Hejtmánek MBA předseda správní rady 3

4 Základní údaje Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. (dále jen ESZC Praha ) je obecně prospěšná společnost ve smyslu zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Společnost je zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 518 ze dne 2. října Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s byla založena jako nezisková organizace, jejímž cílem je nezištně přispět svými aktivitami a schopnostmi do nabídky zejména sociálních, zdravotnických a vzdělávacích služeb především v Praze. ESZC Praha poskytuje následující druhy obecně prospěšných služeb: a) sociální programy a sociální služby (ESZC Praha je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), b) zdravotnické služby a zdravotnické programy, c) provozování zdravotnických zařízení a poskytování zdravotnických služeb, d) provozování sociálních zařízení, e) podpora a realizace vzdělávacích a vědeckých programů, f) podpora a realizace ekologických činností a programů, g) pomoc při živelných pohromách, h) poskytování poradenství v oblasti zdravotních a sociálních služeb, vzdělávacích, vědeckých, kulturních a ekologických činností. Společnost dále realizuje tuto doplňkovou činnost: a) pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, b) specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, c) maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny, d) velkoobchod, e) zprostředkování obchodu a služeb, f) správa a údržba nemovitostí, g) ubytovací služby, h) reklamní činnost a marketing, i) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitosti, bytů a nebytových prostor. Počátkem roku 2008 vyhlásil Magistrát hlavního města Prahy (dále jen MHMP ) veřejnou zakázku na Provozování domova pro seniory v Praze 8 Bohnicích. Správní rada Evropského sociálně zdravotního centra Praha o.p.s. se jednohlasně shodla s cílem ucházet se o vypsanou veřejnou zakázku. Na základě toho dne vstoupila do sdružení spolu s dalšími třemi společnostmi: OBCHODNÍ CENTRUM OPATOV s.r.o., EXCHANGE s.r.o., Lenka Mášová (Nestátní zdravotnické zařízení Domácí zdravotní péče, reg. č. j. 599/2000). Účelem sdružení je společné provozování domova pro seniory v Praze Bohnicích, v rozsahu společné nabídky do výběrového řízení. Účastníci se dohodli, že společnou činnost budou vykonávat pod společným jménem: Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Od ledna 2009 je Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. jako člen sdružení na základě smlouvy s Magistrátem hl. m. Prahy provozovatelem Domova pro seniory Slunečnice, v Praze 8 - Bohnicích (dále jen DS ). V roce 2012 bylo provozování DS jedinou činností ESZC Praha o.p.s. 4

5 Orgány společnosti Orgány společnosti - k Ředitel o.p.s. Richard Král Správní rada Předseda správní rady: Člen správní rady: Člen správní rady: Martin Hejtmánek Klára Trachtová Helena Vargová Dozorčí rada Předseda dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Daniel Hodek Markéta Fitzová Ivan Dvořák 5

6 Společnost v roce 2012 Zaměstnanecká politika Ve společnosti dochází k běžným personálním změnám, které podrobněji rozebíráme na jiném místě této výroční zprávy. V porovnání s minulým rokem nedošlo v roce 2012 k zvýšení mezd zaměstnanců z důvodu nutné úspory mzdových prostředků a z nařízení ředitele o.p.s. bylo nařízeno snížení nenárokové části mezd osobního ohodnocení zaměstnanců na 50%. Ke konci roku se podařilo doplatit zaměstnancům, kteří dobře pracují, osobní ohodnocení do 100%. Veškerá opatření v oblasti zaměstnanecké politiky byla prováděna ve spolupráci s odborovou organizací. Služby a chod organizace zajišťovalo v přepočtených počtech 121 zaměstnanců. Pro pokrytí služeb a inventur bylo uzavřeno 35 dohod o provedení práce. Bezpečnost práce V oblasti bezpečnosti práce probíhala stejně jako každý rok pravidelná školení všech zaměstnanců, je dbáno na důsledné používání ochranných prostředků a výsledkem této činnosti je skutečnost, že ve sledovaném roce nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Organizační struktura V roce 2012 zůstala organizační struktura beze změn. Na sociálním oddělení došlo pouze ke změnám v pracovní náplni některých pracovníků, kdy byly jednotlivé pracovní činnosti rozděleny efektivněji a např. vyřizování žádostí a přijímání nových uživatelů se nyní věnují dvě pracovnice. Došlo také ke snížení úvazků nutričních terapeutů. Organizační struktura v roce 2012 : uvedena na následující straně 6

7 Ředitel DS Slunečnice Asistentka ředitele Vedoucí centra Štefánikova Pracovník pro vzdělávání zaměstnanců Kontrolor Personalista Poradce pro kulturu Vedoucí SZO Vedoucí EHPO ošetřovatelský referát Č.1 ošetřovatelský referát Č.2 hospodářský úsek provozní úsek ošetřovatelský referát Č.3 ošetřovatelský referát Č.4 údržba účetní nutriční terapeuté fyzioterapie mzdová účetní pokladní sociální oddělení terénní pečovatelská služba DPP + DPČ referent úhrad DPP + DPČ 7

8 Základní ekonomické údaje k výnosy úhrady od uživatelů úhrady od zdrav. poj. úhrady za fakultativní činnosti příjmy z vedlejší činnosti příspěvky a dotace dary a ostatní příjmy úroky celkem výnosy ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 1.679,- Kč ,- Kč náklady spotřeba materiálu strava uživatelů soc. služeb ostatní nakoupené služby ,- Kč ,- Kč ,- Kč (likvidace odpadu, bezpečnostní agentura, služby IT, vzdělávání zaměstnanců, servisní služby atd.) spotřeba energie opravy a udržování mzdové náklady zdravotní a sociální poj. zákonné soc. náklady odpisy ostatní služby a náklady celkem náklady ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Za sledovaný rok vykázala organizace hospodářský zisk ve výši ,- Kč. Relativně dobrého hospodářského výsledku, oproti roku 2011, dosáhla společnost díky úspoře nákladů a neuhrazené péči od zdravotních pojišťoven. Zisk bude použit po úhradě pohledávek na činnost sociální služby. Základní ukazatele - stav k Dlouhodobý hmotný majetek v Kč ,- Kč Kapacita/obložnost DS v osobách/uživatelích 258 Průměrný počet zaměstnanců 121 Průměrný měsíční výdělek hrubého ,- Kč 8

9 Domov pro seniory Slunečnice Charakteristika ESZC Praha o.p.s. se od stala provozovatelem Domova pro seniory Slunečnice v Praze 8 (dále jen DS ). Na základě smlouvy s MHMP došlo k převedení všech zaměstnanců s platnou pracovní smlouvou pod nového provozovatele, stejně jako byl zapůjčen majetek k provozování (ESZC Praha o.p.s. není majitelem budov ani zařízení DS, které bylo v majetku příspěvkové organizace). ESZC Praha o.p.s. si klade za cíl rozvíjet kvalitu služeb poskytovaných v DS. Domov pro seniory Slunečnice je registrovanou sociální službou (identifikátor ). Poslání: Domov pro seniory - Slunečnice poskytuje celoroční pobytové služby seniorům s cílem podporovat samostatný a soběstačný způsob jejich života v podmínkách, které jsou blízké jejich vlastnímu prostředí, zabezpečují důstojný způsob života a respektují osobnost uživatele. Cílová skupina uživatelů služby domov pro seniory: Domov pro seniory - Slunečnice poskytuje pobytové služby osobám starším 60 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována seniorům, kteří potřebují komplexní péči, jenž jim nemůže být zajištěna členy rodiny v jejich domácím prostředí, ani terénními službami sociální péče. Služba domov pro seniory nemůže být poskytována: osobám, jež nespadají do cílové skupiny sociální služby domov pro seniory, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osobám, které mají akutní infekční onemocnění, osobám s demencí (vč. Alzheimerovy choroby), jejichž stav vyžaduje pobyt v domově se zvláštním režimem, osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, jsou sociálně nepřizpůsobiví, osobám, které potřebují specializovanou psychiatrickou péči, mají psychiatrické onemocnění nebo trpí chronickým duševním onemocněním, osobám závislých na alkoholu či jiných návykových látkách, osobám s mentálním nebo mentálním a kombinovaným postižením, osobám, jejichž smyslové postižení je ve formě úplné ztráty zraku nebo sluchu. DS má kapacitu 258 míst. Z toho je 68 míst na tzv. zvýšené ošetřovatelské péči, 190 pak na oddělení tzv. relativně zdravých neboli mobilních seniorů. K dispozici je 188 jednolůžkových pokojů, 14 dvoulůžkových pokojů a 14 třílůžkových pokojů. 9

10 Uživatelé služby DS K bylo v DS následující složení uživatelů: Počet uživatelů: 256, z toho 45 mužů a 211 žen. Průměrný věk uživatelů: 85,2 let. Obložnost : 97,9 % Služby v DS Domov pro seniory Slunečnice poskytuje pobytovou péči, která je časově neomezená (celoroční) a nepřetržitá (poskytována 24 hodin denně). Služba je poskytována kvalifikovaným personálem, který pomáhá každému uživateli se zajištěním každodenní potřebné péče, pomáhá v běžných denních činnostech uživatelům, kteří tyto činnosti již v důsledku svého věku nebo zdravotního stavu nemohou vykonávat samostatně. V DS je zaveden také tzv. adaptační program, který zajišťuje sociální pracovnice po dobu prvních třech měsíců po nástupu uživatele. V adaptačním programu se individuálně věnuje každému uživateli, informuje jej o chodu DS, nabídce aktivit a dalších činností, vyjednává přizpůsobení služby potřebám uživatele. Již v adaptačním programu začínáme pracovat se životním příběhem uživatele, který je pro nás inspirací a zdrojem pro nastavení individuální péče dle přání a potřeb jednotlivých uživatelů. Kromě personálu v ošetřovatelské péči se uživatelům věnují také fyzioterapeuté, nutriční terapeuté, ergoterapeutka a aktivizátoři ze sociálního oddělení. Uživatelům jsou nabízeny různé pravidelné či nepravidelné aktivity, k dispozici je knihovna a kulturní sál k pořádání větších akcí. Od října 2012 je k dispozici také nově zřízená místnost pro duchovní aktivity a setkávání kaplička. Tyto všechny aktivity přispívají k prostředí, kde mají uživatelé možnost výběru a volby toho, jak chtějí svůj čas trávit a zároveň jim umožňuje udržovat či navazovat sociální a přátelské kontakty nejen s obyvateli domova, ale i s návštěvníky odjinud. Události a činnosti v DS v roce 2012 Pravidelné aktivity pro uživatele V roce 2012 jsme zachovali všechny dosavadní aktivity a opět se nám na přání uživatelů podařilo nabídnout aktivitu novou a to Pánský klub. Dne 8. března roku 2012 se v DS Slunečnice udály 2 významné akce. První z nich byla oslava MDŽ, při které se ženám předávaly růže. Druhá akce se zaměřovala čistě na pány. V tento den se uskutečnil první Pánský Klub. Filosofií této akce je zaměřit se na mužské obyvatele DS, kteří se z různých důvodů neúčastní ostatních aktivit. V Pánském klubu mohou pánové jednou za 14 dní hovořit o všech možných tématech, které provázely nebo provázejí jejich život. Při premiérovém konání 10

11 Pánského klubu našlo cestu 7 pánů. Pro všechny bylo připraveno občerstvení ve formě čaje kávy nebo šťopičky koňaku. Tato aktivita si pak v průběhu roku našla své příznivce v řadách mužů v našem DS a je oblíbenou a vyhledávanou činností. Jak už je uvedeno výše, zachovali jsme v roce 2012 všechny aktivity jako v uplynulém roce: - keramika, - klub šikulek, - hudební pořady a koncerty, - sportovní hry, - kondiční cvičení, - cvičení TAO, - klub společenských her, - internetový koutek, - hudební internet, - bohoslužby a duchovní programy (tzv. kavárna u Salvátora), - trénování paměti, - diskuzní klub, - přednášky na různá témata, především z psychologie či přírodopisné, - čtení na pokračování, - poslech mluveného slova, - filmový klub, - reminiscenční skupiny, - setkání na halách, - kulinářské odpoledne. Nadále se nám daří rozvíjet práci se vzpomínkami a se životním příběhem našich uživatelů. Chodby a prostory v DS nadále ožívají dalšími předměty z doby mládí našich uživatelů a vznikají jakési reminiscenční koutky. S uživateli, kteří mají zájem, nadále vypracováváme fotografické koláže z jejich fotek z různých dob. Začali jsme také s menšími skupinkami na trénování paměti, které sdružují uživatele s podobnými schopnostmi a v menším počtu umožňují, aby se jim pracovnice ve zvýšené míře a cíleně věnovala. Česká televize natáčela v našem Domově společné bubnování Na začátku roku 2012 jsme obdrželi zajímavou nabídku od společnosti Original Rhythm Team na uspořádání tzv. Korporátního bubnování v našem Domově. Při Korporátním bubnování všichni účastníci hrají na buben, či jiný rytmický nástroj. Účastníci sedí v kruhu a hrají společně pod vedením lektora na bubny či jiné perkusní nástroje. Nejde primárně o vytváření hudby, ale o společný zážitek z hledání společného rytmu, kooperace a komunikace. Navíc Korporátní bubnování zlepšuje funkci pravé a levé mozkové hemisféry. Není vyžadována žádná hudební průprava, hrát může naprosto každý a tak nás tato nabídka zaujala a s radostí jsme ji přijali. Bonbónkem pak byl fakt, že celou tuto akci natáčela Česká televize pro pořad Barvy života. Hudebníků z řad uživatelů se dne 11. ledna sešlo nad očekávání. Spolu se zaměstnanci jich bylo kolem

12 Naštěstí na každého vyšel nějaký rytmický nástroj. Atmosféra byla těsně před začátkem ostýchavá a to zřejmě kvůli přítomnosti televizní kamery a televizní tváře moderátora pořadu a herce Vladimíra Čecha. Ovšem zkušený lektor brzy nezadržitelně rozehrál i našeho, v té době nejstaršího obyvatele pana Františka. Akce měla u uživatelů obrovský ohlas a tak někteří rádi poskytli i rozhovor na kameru. Přednášky profesora Martina Potůčka Na jaře roku 2012 nám nabídl cyklus přednášek profesor Martin Potůček. Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. založil a garantuje obor Veřejná a sociální politika na Karlově univerzitě. Na její Fakultě sociálních věd vede výzkumné a prognostické pracoviště - Centrum pro sociální a ekonomické strategie. Nabízená témata byla tato: Konflikt generací - mladí proti starým?, Prospívají zdravotnické reformy zdraví?, Sociální služby otloukánek politiků a úředníků., Jak politiky přimět k tomu, aby sloužili veřejnosti?. Kapacita našeho Kulturního sálu je velká a tak jsme tyto přednášky nabízeli jako otevřenou akci nejen našim seniorům a pracovníkům, ale také ostatním poskytovatelům a organizacím. Po každé přednášce následovala rozprava, do které se účastníci živě zapojovali. Pro naše uživatele to byla vítaná příležitost probrat aktuální témata s vědeckou kapacitou. Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení Tak jako v loňském roce jsme se i letos v červnu zúčastnili výstavy ručních prací s názvem Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení. Naše obyvatelka získala tentokrát cenu za své výrobky z keramiky. Celou akci pořádalo Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. letos již po jedenácté na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior Handicap: aktivní život. Mohli jsme si prohlédnout ručních prací seniorů z celé České republiky, které do soutěže zapůjčilo 1500 tvůrců. Celý den nám přinesl mnoho nápadů a motivace do další práce seniorů i zaměstnanců. Beseda o Všesokolském sletu Při příležitosti konání Všesokolského sletu jsme také v našem DS uspořádali besedu o Všesokolských sletech a o všem, co s tímto tématem souvisí. Setkání připravily a moderovaly pracovnice sociálního oddělení a byly potěšeny hojnou účastí našich obyvatel i jejich pochvalnými reakcemi po skončení besedy. Účastníci besedy seděli v kroužku, aby měli dobrý kontakt s pozvanými hosty, ale i se sociální pracovnicí, která četla o historii Sokola. Všichni se aktivně zapojovali do diskuze a hlásili se k jednotlivým župám, za které cvičili. Povídalo se také o krojích, které si cvičenci většinou sami šili anebo si vyšívali blůzy. K dobré náladě samozřejmě přispěly melodie ze sokolských pochodů a písničky, které nám přinesl a pustil na gramofonu náš muzikoterapeut Mgr. Vomáčka. Obyvatelé si je všechny pamatovali a s chutí si je zazpívali. 12

13 Setkání se skauty Také mladí skauti přišli s našimi seniory zavzpomínat, ale až v listopadu roku Setkání zpříjemnili připraveným vystoupením. Náš domov navštívil oddíl skautů z Vysočan v sobotu 17. listopadu. Jejich vystoupení začalo nejdříve hezkými trampskými písničkami, které byly doprovázeny také hudebním doprovodem kytarou. Zanotovali si s nimi rádi i naši obyvatelé. Pak následovali dvě pohádky, které nám sami s dětskou bezprostředností zahráli. Zvláště veselá a vydařená byla o třech prasátkách. Nakonec se s námi mladí skauti rozloučili jak jinak, než skautskou písničkou. Dobrovolnický den ve Slunečnici Novinkou roku 2012 byl také tzv. dobrovolnický den. V rámci firemního dobrovolnictví přišli obyvatelům DS jarní odpoledne zpříjemnit dne zaměstnanci mediální agentury PHD. Protože jim počasí přálo, jedna skupinka si vyšla společně s obyvateli na procházku na terapeutickou farmu v Bohnicích. Druhá část dobrovolníků pomohla s generálním úklidem jídelny tj. vyčištění židlí, stolů a výzdobou stěn a sloupů. Z vycházky se obyvatelé vrátili spokojení a večeře jim v příjemně vyzdobené jídelně jistě chutnala. Akce se zúčastnilo celkem 19 dobrovolníků a 15 klientů. Dobrovolníkům moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Tradiční společné oslavy a akce Jako v minulých letech i v roce 2012 proběhly v DS společné oslavy významných narozenin uživatelů, nejvýznamnější byla podzimní oslava 100. narozenin. Oslavy velikonoc proběhly nejen tradiční velikonoční výstavou výrobků našich uživatelů, ale také společným zdobením kraslic, velikonočním pečením a setkáním s panem farářem. V červnu a pak v září se opět konaly Zahradní slavnosti s grilováním klobás a hudebním vystoupením Pražského salónního orchestru. Stejně jako v uplynulých letech jsme se s našimi uživateli sportovci účastnili Sportovních her seniorů v Malešicích a souboje Chodovská šipka. Intelektuálněji ladění uživatelé nás reprezentovali na soutěži paměti Malešický mozek v březnu Vánoce jsme slavili společně a také tradičně: vánoční výstavou, vánočním pečením, společným vázáním adventních věnců a také vánočním setkáním s panem ředitelem a s panem farářem. Nově nám vánoční čas tak trochu prodloužili koledníci Tříkrálové sbírky Charity ČR. V den svátku Tří králů, tedy v pátek , navštívily náš DS děti z MŠ Na Přesypu, které seniory potěšily divadelním představením, společně s dobrovolnými pracovníky Farní charity Praha 8 Kobylisy, která působí při Římskokatolické farnosti sv. Terezie od Dítěte Ježíše. 13

14 Vánoční prodej výrobků našich seniorů v České pojišťovně a.s. V roce 2012 se také nově uskutečnil vánoční prodej výrobků našich seniorů v České pojišťovně a.s. Odbor optimalizace procesů a nákladové efektivity služby klientům České pojišťovny přišel s nabídkou podpořit v čase předvánočním i náš domov. Jako zajímavá forma podpory se nám, po vzájemné dohodě, jevila možnost prodeje výrobků z ergoterapeutické dílny. Vzniklo zhruba 150 krásných výrobků: rámečky, zrcadla a květináčky lepené mozaikou, vázičky zdobené různými technikami, pletené bačkůrky nebo teplé domácí ponožky, šitá zvířátka, keramické hrnky, vázy, sošky, ručně tkané koberečky a mnoho dalších. Nechyběly ani výrobky přímo s vánoční tématikou jako ručně šité vánoční ozdoby, drobné výrobky, přáníčka pro radost a v neposlední řadě 200 kusů vánočních perníčků, které vlastnoručně pekly a zdobily zejména naše uživatelky. Samotná prodejní akce propukla už v sedm hodin ráno v pátek V prostorách recepce České pojišťovny byly rozloženy stoly, které se prohýbaly pod výrobky našich uživatelů. Nakonec byla našemu domovu předána utržená částka v hodnotě ,- Kč. Závěrem nezbývá než potvrdit motto České pojišťovny pomáháme vám jít dál a dodat my vám za tu pomoc moc děkujeme. Zooterapie v našem domově Ke konci roku 2011 jsme v našem DS začali s tzv. felinoterapií tedy metodou podpory zdraví využívající pozitivního působení kontaktu člověka s kočkou. Tehdy se stala naší novou terapeutkou kočička Eliška. Během roku 2012 jsme k Elišce pořídili také Rastíka. Na další oddělení se zase nově nastěhovala Karolínka neboli Kája. Přínosy felinoterapie vidíme na vlastní oči každý den. Skutečně přispívá ke zlepšování zdravotního stavu seniorů, zlepšení adaptace na nové prostředí, zvýšení sebevědomí, zlepšení motoriky a zmírnění stresu. Kočky mají vrozený dar odnímat bolest a utrpení, navozovat duševní harmonii a napomáhat najít ztracenou životní rovnováhu. Také potlačují pocit osamění, zklamání, opuštěnosti, vytvářejí pocit jistoty a bezpečí. Kontakt s kočkou napomáhá seniorům také s orientací v čase (např. oddělení jednotlivých dnů v týdnu, střídání rytmu spánku a bdění). Přítomnost koček pomáhá také při motivování uživatelů. Když už nic a nikam nechce, za kočičkou se většinou vydá. Využít lze naše kočky i při trénování paměti a komunikace (když si klienti vybavují své předchozí zkušenosti s domácími zvířaty a dělí se o své vzpomínky s ostatními). O pozitivním vlivu zvířat na člověka není pochyb, nadále tedy chceme zooterapii rozvíjet. Stále máme andulky a křečky a nově v roce 2012 také trpasličího králíka na jednom z oddělení. V roce 2012 se nám také povedlo domluvit návštěvy chovatelů psů v rámci canisterapie. Navštívili nás pejsci plemene bišonků, čínského chocholatého psa i vlkodava. 14

15 Konference na téma Reminiscence a domov Dne 15. března 2012 proběhla v našem zařízení odborná konference na téma Reminiscence a domov Využití reminiscenčních metod v neformální i formální péči o seniory. Konferenci organizovalo Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví o. s. a Domov pro seniory Slunečnice. Konference se účastnilo více než 70 pracovníků převážně z domovů pro seniory z různých krajů České republiky. Dopolední program byl zaměřen na prezentaci příspěvků k tématu. Přednáškový cyklus zahájil pan doktor Zdeněk Kalvach. Na téma Pohled na seniora jako člověka, pokračovala paní doktorka Naděžda Špatenková se zkušenostmi z Univerzity třetího věku a z oblasti péče o pozůstalé. Následovala přednáška paní magistry Renáty Nentvichové Novotné, která promluvila o Využití validace v péči o člověka s demencí, cyklus přednášek uzavřela paní doktorka Hana Janečková přednáškou spojenou s videoprojekcí, ve které účastníky seznámila s projektem Vzpomínejme společně. Odpolední program byl strukturován jako Tržiště myšlenek a nápadů, kde si pracovníci předávali své zkušenosti z praxe. Ve čtyřech skupinách se diskutovala témata o zkušenostech s reminiscenční skupinou, o možnostech kreativního využití reminiscence, o reminiscenci v domově pro seniory a o kultuře vzpomínání v domácím prostředí. Veškeré diskusní skupiny byly doplněny prezentacemi fotografií, videí a předmětů, které se vázaly k tématu vzpomínání. Program celého dne provázela myšlenka důležitosti zaměření se důstojnost a smysl života seniorů. Konference byla účastníky hodnocena velmi pozitivně, vítali možnost předávání si zkušeností z praxe. Jsme hrdí, že DS Slunečnice byla hostitelem této konference a věříme, že se nám podaří uskutečnit i v budoucnu další odborné konference na aktuální témata týkající se seniorů. Nutriční péče V roce 2012 jsme snížili počet pracovníků v nutriční péči. Z původních dvou nutričních terapeutů zůstal jen jeden. Část jeho činnosti převzala vedoucí nutriční péče. Toto snížení se ukázalo jako efektivní a nesnižující úroveň nutriční péče poskytované v DS. Nadále jsou v našem DS aplikovány všechny postupy, které byly v rámci standardizace nutriční péče zavedeny. Pravidelně je sledován, vyhodnocován a dokumentován nutriční stav uživatelů. Nově jsme od podzimu 2012 navázali spolupráci s nutričním odborným lékařem, který v případě akutních stavů našich uživatelů reaguje svou léčbou a předpisem sippingu (nutriční výživy) tak, aby se stav uživatelů co nejdříve zlepšil. Nadále spolupracujeme s firmou AMDIA s.r.o., která je naším dodavatelem stravy. Naším cílem zůstává pracovat na zkvalitňování nutriční péče. 15

16 Úprava prostor v DS Stejně jako každý rok, i v roce 2012 jsme se věnovali vylepšení prostor našeho zařízení. Tentokrát jsme se zaměřili na obě oddělení zvýšené péče, kde během roku došlo k vymalování a obnově výzdoby nejen na chodbách, sesternách a kuchyňkách, ale také na jednotlivých pokojích. Na společné kuchyňky uživatelů na odděleních relativně zdravých byly zakoupeny dvě nové lednice a dva nové sporáky s pečící troubou. Již delší čas jsme se snažili v našem DS vybudovat místnost pro duchovní programy a mše, které zatím probíhaly v kulturním sále. V roce 2012 se nám podařilo vytipovat vhodnou místnost, domluvit přesun kanceláří některých pracovníků a získat tak prostor pro kapličku. Během léta a září jsme místnost upravovali a zařizovali židlemi, stoly, obrazy apod. Část vybavení jsme pořídili jen díky darům, několik cenných věcí nám darovala Římskokatolická farnost sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Na výzdobě se podíleli i někteří uživatelé, kteří darovali své kříže, svíčky, obrázky, sošky apod. Děkujeme všem za jejich dary a pomoc. Slavnostnímu otevření kapličky bylo věnováno magické datum v 10 hodin. Otevírání se ujal farář Českobratrské církve evangelické, pan Erdinger. Společně se svou manželkou, která doprovázela hrou na klávesy, připravil první bohoslužbu v naší nové kapličce. Kaplička je určena nejen pro bohoslužby, ale i tzv. Kavárny u Salvátora, tj. posezení s rozhovory s duchovní tématikou. Kaplička je také místem, kde se dá v klidu rozjímat či posedět se svými blízkými. Je otevřena všem obyvatelům každý den od 6 do 18 hodin. 16

17 Pečovatelská služba při DS Slunečnice Pečovatelská služba je registrovanou sociální službou (identifikátor ). Pečovatelská služba je terénní a je určena především seniorům bydlícím v okolí DS, v tzv. bývalých penzionech pro důchodce. Poskytování pečovatelské služby přispívá k tomu, že senioři mohou zůstávat ve svém samostatném bydlení a je jim poskytována podpora v soběstačnosti a samostatnosti, případně s běžnými denními úkony, včetně péče o domácnost. Nejvíce jsou využívány tři nabízené úkony z pečovatelské služby a to: donáška obědů, vyřízení nákupů a zajištění doprovodů. V roce 2012 jsme poskytovali pečovatelskou službu 42 uživatelům, doneseno bylo 3546 obědů a poskytnuto 20,5 hodin doprovodů a 455,6 hodin nákupů. V roce 2012 jsme udrželi na tuto službu dva úvazky pracovníků, ale žádostí o služby máme více, než můžeme uspokojit. Nicméně kvůli nízké finanční podpoře, nemůžeme službu více posílit. 17

18 Projekt Cesta ke kvalitě prostřednictvím vzdělávání pracovníků, podpořený z ESF EU Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti V roce 2012 byla úspěšně ukončena realizace projektu vzdělávání zaměstnanců Domova pro seniory Slunečnice, který započal v únoru roku Projekt byl financován v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA), který v období let čerpal prostředky Evropského sociálního fondu (ESF). Celkový rozpočet projektu je Kč, z čehož je veřejné spolufinancování v částce Kč a soukromé zdroje v částce Kč. V projektu byly realizovány 4 aktivity. Řízení projektu, Výuka práce na PC, Odborné kurzy mimo pracoviště a Kurzy na míru na pracovišti. V rámci řízení projektu, v posledních monitorovacích obdobích, koordinátorka vyhledávala a distribuovala mezi pracovníky různé nabídky vzdělávacích akcí, dále ve spolupráci s nadřízenými pracovníky rozhodovala o účasti jednotlivých pracovníků na jednotlivých kurzech, zajišťovala jejich přihlášení a platbu, evidovala certifikáty a sledovala monitorovací ukazatele. Dále vyjednávala s organizacemi i lektory o možnostech kurzů na míru, bližších podmínkách spolupráce a termínech realizace. Připravovala a supervidovala realizované přednášky a spolu s ekonomem projektu pracovala na Monitorovacích zprávách, vedla rozpočet projektu, prováděla kontroly ekonomických dokladů projektu. Koordinátorkou byl pravidelně měsíčně, dle rozpisů směn, vytvářen rozpis výuky PC pro jednotlivé lektory žáky. Koordinátorka projektu se pravidelně scházela s lektory výuky a konzultovala s nimi průběh a dílčí výsledky výuky. Výstupem této aktivity (dle grantové smlouvy) byla realizace projektu, dosahování monitorovacích ukazatelů a zpracované monitorovací zprávy. Realizace projektu a zpracovávání Monitorovacích zpráv probíhalo poměrně hladce. Monitorovací ukazatel Podpořených osob byl splněn s výsledkem 127. Ukazatel Úspěšně podpořených osob byl také splněn s výsledkem 121. Přičemž dvě osoby odešly neplánovaně z pracovního poměru dohodou, jedna osoba na mateřskou dovolenou, dvě osoby byly dlouhodobě na nemocenské, tedy ve Výuce práce na PC by měly obrovské mezery (lekce byly přiděleny jinému pracovníkovi) a poslední osoba odmítla vzdělávací program dokončit v jedné z naplánovaných aktivit, a to z důvodu vlastní nedostatečné motivace pro dané téma. Aktivitu č. 2 Výuka práce na PC jsme ukončili již na konci roku Výstupem této aktivity (dle grantové smlouvy) mělo být 40 plně proškolených osob v práci na PC. 18

19 Tento výstup se dařilo naplňovat, až na nepředvídatelnou událost, jakou bylo rozvázání pracovního poměru a dlouhodobá nemoc. Jak jsme uváděli výše, zbývající lekce těchto dvou osob převzala jedna osoba. Byl tedy předpoklad, že osob bude 39. Výsledkem je 37 plně proškolených osob, které úspěšně prošly závěrečným testem, jedna osoba byla plně proškolena, ale v závěrečném testu prošla 2 procenty pod hranicí, dvě osoby výuku nedokončily, za ně pak zkrácenou výukou úspěšně prošla jedna osoba. Až na těžko ovlivnitelné události se výstup aktivity Práce na PC podařilo naplnit, podpořené osoby vždy ovládají základní práci s počítačem a jsou schopny orientovat se v textovém a tabulkovém editoru. V rámci svých kompetencí ovládají IS Cygnus, což je komplexní informační systém Domova a v neposlední řadě pak mnoho z nich je nabytými znalostmi motivováno znalosti z oblasti výpočetní techniky dále prohlubovat a valná většina podpořených osob se dotazovala na pokračování výuky. Což bychom rádi realizovali na základě některé z dalších možných podpor. V rámci aktivity č. 3 Odborné kurzy mimo pracoviště koordinátorka projektu nadále vyhledávala a shromažďovala různé nabídky vzdělávacích agentur a zároveň s těmito poznatky a konzultacemi s vedoucími jednotlivých referátů Domova identifikovala vzdělávací potřeby každého zaměstnance. Zaměstnancům byla navržena a doporučena účast na jednotlivých školících akcích, kurzech a seminářích. Jednotliví zaměstnanci úseku zdravotního absolvovali v posledním monitorovacím období kurzy: První pomoc 3: Rozšířená KPR zaměřená na nácvik postupů, První pomoc 4: Pokračování rozšířené KPR s nácvikem a bezprostřední poresuscitační péče, XXVII. Mezinárodní kongres SKVIMP Mozek, metabolismus a výživa, Alzheimerova choroba zvláštnosti komunikace u lidí s demencí, Základní kurz bazální stimulace, Řešení konfliktních situací s klientem, Enterální a parenterální výživa a ošetřovatelská péče o pacienty NSG a PEG, Jak na stres a nepříjemné emoce, aneb bioenergetická cvičení pro každý den, Obrana proti manipulaci úvod do problematiky, Psychohygiena a relaxační techniky, Úvod do aktivizačních metod pro seniory. Zaměstnanci úseku sociálního, pečovatelky, vedoucí úseků či ergoterapeutka pak v daném monitorovacím období absolvovali kurzy: Kurz pro certifikované trenéry paměti, Management dobrovolnictví I., Základní orientace v psychiatrických diagnózách, Alzheimerova choroba zvláštnosti komunikace u lidí s demencí, Úvod do aktivizačních metod pro seniory, Zdravé stárnutí versus demence, Myšlenkové mapy, Průběh a úspěšné zvládání adaptace seniory při nástupu do zařízení, Relaxace, relaxační techniky a jejich praktické využití, Validační metody a jejich užití v praxi při péči o seniory, Jak na stres a nepříjemné emoce, aneb bioenergetická cvičení pro každý den, Problematika komunikace při nástupu klienta do zařízení a komunikace s rodinou klienta, Prevence syndromu vyhoření, Jednání s agresivním klientem, Obrana proti manipulaci úvod do problematiky, Práce s bolestí klienta, Reminiscence jako jedna z validačních technik, Pohybové aktivity ve vyšším věku. Někteří zaměstnanci také navštívil kurz právních úprav Zákon o sociálních službách aktuality a praxe. Výstupem aktivity (dle grantové smlouvy) mělo být 60 podpořených osob. Někteří pracovníci v průběhu projektu absolvovali několik kurzů, průměrně zhruba 2 ročně, za dobu trvání projektu tedy 5 kurzů na osobu, což je 300 kurzů (s různým zaměřením pro různé pracovníky). 19

20 V této aktivitě byly výstupy úspěšně naplněny, ukazatel podpořených osob byl již za uplynulé čtyři monitorovací období splněn a kurzů tyto osoby navštívily celkem 313. V rámci aktivity č. 4 Odborné kurzy na míru na pracovišti v posledním monitorovacím období i nadále pokračovala realizace bloku přednášek Základního kurzu pro klíčové pracovníky plánování služby, organizace CEKAS. Kurz byl zaměřen na získání praktických dovedností, součástí realizace byla i průběžná supervize procesu individuálního plánování v organizaci. Přednášek se aktivně účastnilo a úspěšně blok ukončilo 11 klíčových pracovníků. S lektorkou PhDr. Hasalíkovou pokračovaly interaktivní semináře Komunikační dovednosti v pomáhající profesi, kterých se za poslední monitorovací období zúčastnilo 59 osob. Některé osoby z řad zdravotního personálu se interaktivního semináře zúčastňovaly opakovaně a to pro to, že v této pomáhající profesi je nesnadné správně ovládat komunikační dovednosti. Tento workshop probíhal záměrně v minimálním počtu účastníků, důvodem je velká účinnost účasti na takovém workshopu, na každém z nich se tak mohly probírat s odborníkem i konkrétní zátěžové situace z praxe a byl situován dle pavilonů v našem Domově, který je rozdělen na pavilony zvýšené péče a pavilony relativně zdravých. Tedy i přístup k uživatelům z jednotlivých pavilonů vyžaduje rozličnější komunikační přístupy. V posledním monitorovacím období proběhl i cyklus přednášek na téma Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta s odbornicí tohoto tématu PhDr. Evou Procházkovou. V tomto tématu se jedná o inovativní metodu péče o klienty se symptomy demence a plány přímé péče, vytvořené dle modelu Prof. E. Böhma. Těchto přednášek se aktivně zúčastnilo 62 osob z řad zdravotníků, sociálních pracovníků ale i personálu provozního oddělení. V měsíci březnu proběhla akreditovaná přednáška na téma Úvod do problematiky umírání a smrti v práci poskytovatelů sociálních služeb, kterou vedl Mgr. Miroslav Erdinger, který je v dané oblasti zvláštním odborníkem, jelikož je zároveň farářem církve evangelické a do našeho Domova občas dochází i na bohoslužby a tak zná jak zdravotnický personál a uživatele, ale i dobře tyto citlivé a tabuizované události jako je proces umírání. V měsíci červnu se pak s Mgr. Erdingerem konaly dvě přednášky na téma Eticky myslet, lidsky pečovat, které volně navazovaly na témata, která nám pan magistr již přednášel. Pro velký ohlas na znalosti a způsob přednášení pana magistra jsme pak cyklus přednášek uzavřeli tématem Komunikace se seniory. Nově pak v posledním monitorovacím období proběhla dvě opakování kurzu Praktické základy komunikace a průvodcovství se zrakově postiženými. Kurzem prováděly odbornice na dané téma z domova pro zrakově postižené Palata. Kurz byl velmi interaktivní, účastníci měli možnost vcítit se do této problematiky a vyzkoušet si s klapkami na očích jak pocity a prožitky nevidomého tak doprovázejícího. Certifikovaný doprovázející pak zná specifické postupy jak přistupovat k doprovázení nevidomých. Výstupem aktivity (dle grantové smlouvy) měla být realizace 360 hodin odborných kurzů a seminářů tzv. na míru v prostorách Domova a účast nejméně 90%, tj. 73 pracovníků z přímé péče na každém z těchto kurzů (doloženo prezenčními listinami). 20

V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo : Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00

V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo : Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00 V ý r o č n í z p r á v a 2009 Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo : Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00 Obsah: Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Orgány společnosti... 5 Společnost

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00

V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00 V ý r o č n í z p r á v a 2011 Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00 1 Obsah: ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 SPOLEČNOST

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00

V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00 V ý r o č n í z p r á v a 2010 Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00 1 Obsah: ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 SPOLEČNOST

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. Obecné údaje 1.1 Charakteristika společnosti 1.2 Statutární orgány 2. Účetní metody a obecné účetní zásady 2.1 Způsoby ocenění a odepisování 2.1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Více

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce V říjnu až prosinci 2012 byly podepsány Dohody o projektu mezi zástupci švýcarské strany a Ministerstva financí Národní koordinační jednotky Programu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 2 I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218 Zahájení projektu: 1.1.2014 Ukončení projektu: 31.5.2015 Hlavním cílem projektu

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Konzervatoř Olomouc o.p.s. Konzervatoř Olomouc o.p.s. 1 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky:

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Pohořelická, obecně prospěšná společnost Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice za rok 2005 vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Podpis ředitele účetní jednotky: 1/9 1. PŘEDMĚT

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Vážení představitelé institucí a organizací, vážení příznivci, vážené dámy a vážení pánové,

Vážení představitelé institucí a organizací, vážení příznivci, vážené dámy a vážení pánové, Vážení představitelé institucí a organizací, vážení příznivci, vážené dámy a vážení pánové, dovoluji si Vám předložit výroční zprávu obecně prospěšné společnosti POMOCNÍK v akci o.p.s. (dále jen společnost)

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. OBSAH Úvodní slovo ředitelky str. 3 Základní údaje str. 4 Orgány společnosti str. 5 Přehled aktivit v roce 2013 str. 7 Poděkování str. 10 Plány na rok 2014

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva REMEDIA PLUS o.p.s., Břeclav, U Nemocnice 1 IČ: 26 27 69 25

Výroční zpráva REMEDIA PLUS o.p.s., Břeclav, U Nemocnice 1 IČ: 26 27 69 25 Výroční zpráva REMEDIA PLUS o.p.s., Břeclav, U Nemocnice 1 IČ: 26 27 69 25 ROK 2012 Společnost v roce 2012 poskytovala zaregistrované sociální služby dle zákona o sociálních službách. K těmto registrovaným

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více