V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a 2012 Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ

2 Obsah: ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 SPOLEČNOST V ROCE ZAMĚSTNANECKÁ POLITIKA... 6 Bezpečnost práce... 6 Organizační struktura... 6 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE K ZÁKLADNÍ UKAZATELE - STAV K DOMOV PRO SENIORY SLUNEČNICE... 9 CHARAKTERISTIKA... 9 Poslání:... 9 Cílová skupina uživatelů služby domov pro seniory:... 9 Služby v DS UDÁLOSTI A ČINNOSTI V DS V ROCE Pravidelné aktivity pro uživatele Česká televize natáčela v našem Domově společné bubnování Přednášky profesora Martina Potůčka Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení Beseda o Všesokolském sletu Setkání se skauty Dobrovolnický den ve Slunečnici Tradiční společné oslavy a akce Vánoční prodej výrobků našich seniorů v České pojišťovně a.s Zooterapie v našem domově Konference na téma Reminiscence a domov NUTRIČNÍ PÉČE ÚPRAVA PROSTOR V DS PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘI DS SLUNEČNICE PROJEKT CESTA KE KVALITĚ PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ, PODPOŘENÝ Z ESF EU FINANČNÍ ČÁST ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPU Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Pohledávky PŘÍLOHY FINANČNÍ ČÁSTI: Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce za rok Zpráva nezávislého auditora

3 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, pro Evropské sociálně zdravotní centrum Praha obecně prospěšnou společnost, byl rok 2012 důležitý v pokračující realizaci dlouhodobého projektu, s kterým jsme vyhráli výběrové řízení na provoz Domova pro seniory Slunečnice. Nelehká hospodářská situace České republiky se odrazila i do financování sociálních služeb a neblaze dopadla i na provoz obecně prospěšné společnosti. Provoz domova pro seniory se musel této situaci přizpůsobit a správní rada dala za úkol řediteli o.p.s. přijmout opatření k dodržení upraveného rozpočtu. Na návrh ředitele o.p.s. na zasedání správní a dozorčí rady schválila navržené úsporné opatření v provozu domova pro seniory. Zásadním úkolem bylo překlenout dobu od dubna do srpna, kdy nám neoprávněně zadržoval objednavatel našich služeb MHMP finanční prostředky. Po celý rok jsme všechny kroky projednávali na pravidelných poradách v sídle společnosti za účasti správní a dozorčí rady s členy sdružení. Všechna zaváděná opatření slouží k naplnění projektu a k udržení poskytovaných služeb. Obyvatelé i zaměstnanci pochopili nutnost změn a úsporných opatření. Všechny opatření k úspornému provozu projednalo vedení domova s odborovou organizací. Kolektivní smlouva pro rok 2012 byla řádně projednána a uzavřena již na podzim roku Naše kroky ke zlepšení sociálních služeb jsou limitovány finančními prostředky, které pro naši činnost získáme. Zároveň je třeba mít na paměti, že se jedná o dlouhodobou práci k naplnění projektu a v dalších letech musíme věnovat ještě mnoho práce a zvýšeného úsilí, abychom naplnili celou naši vizi. Touto cestou chci na tomto místě poděkovat všem, kteří se na dílčím úspěchu podíleli a požádat je o vytrvání v práci pro naplnění našich cílů. Bc. Martin Hejtmánek MBA předseda správní rady 3

4 Základní údaje Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. (dále jen ESZC Praha ) je obecně prospěšná společnost ve smyslu zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Společnost je zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 518 ze dne 2. října Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s byla založena jako nezisková organizace, jejímž cílem je nezištně přispět svými aktivitami a schopnostmi do nabídky zejména sociálních, zdravotnických a vzdělávacích služeb především v Praze. ESZC Praha poskytuje následující druhy obecně prospěšných služeb: a) sociální programy a sociální služby (ESZC Praha je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), b) zdravotnické služby a zdravotnické programy, c) provozování zdravotnických zařízení a poskytování zdravotnických služeb, d) provozování sociálních zařízení, e) podpora a realizace vzdělávacích a vědeckých programů, f) podpora a realizace ekologických činností a programů, g) pomoc při živelných pohromách, h) poskytování poradenství v oblasti zdravotních a sociálních služeb, vzdělávacích, vědeckých, kulturních a ekologických činností. Společnost dále realizuje tuto doplňkovou činnost: a) pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, b) specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, c) maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny, d) velkoobchod, e) zprostředkování obchodu a služeb, f) správa a údržba nemovitostí, g) ubytovací služby, h) reklamní činnost a marketing, i) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitosti, bytů a nebytových prostor. Počátkem roku 2008 vyhlásil Magistrát hlavního města Prahy (dále jen MHMP ) veřejnou zakázku na Provozování domova pro seniory v Praze 8 Bohnicích. Správní rada Evropského sociálně zdravotního centra Praha o.p.s. se jednohlasně shodla s cílem ucházet se o vypsanou veřejnou zakázku. Na základě toho dne vstoupila do sdružení spolu s dalšími třemi společnostmi: OBCHODNÍ CENTRUM OPATOV s.r.o., EXCHANGE s.r.o., Lenka Mášová (Nestátní zdravotnické zařízení Domácí zdravotní péče, reg. č. j. 599/2000). Účelem sdružení je společné provozování domova pro seniory v Praze Bohnicích, v rozsahu společné nabídky do výběrového řízení. Účastníci se dohodli, že společnou činnost budou vykonávat pod společným jménem: Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Od ledna 2009 je Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. jako člen sdružení na základě smlouvy s Magistrátem hl. m. Prahy provozovatelem Domova pro seniory Slunečnice, v Praze 8 - Bohnicích (dále jen DS ). V roce 2012 bylo provozování DS jedinou činností ESZC Praha o.p.s. 4

5 Orgány společnosti Orgány společnosti - k Ředitel o.p.s. Richard Král Správní rada Předseda správní rady: Člen správní rady: Člen správní rady: Martin Hejtmánek Klára Trachtová Helena Vargová Dozorčí rada Předseda dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Daniel Hodek Markéta Fitzová Ivan Dvořák 5

6 Společnost v roce 2012 Zaměstnanecká politika Ve společnosti dochází k běžným personálním změnám, které podrobněji rozebíráme na jiném místě této výroční zprávy. V porovnání s minulým rokem nedošlo v roce 2012 k zvýšení mezd zaměstnanců z důvodu nutné úspory mzdových prostředků a z nařízení ředitele o.p.s. bylo nařízeno snížení nenárokové části mezd osobního ohodnocení zaměstnanců na 50%. Ke konci roku se podařilo doplatit zaměstnancům, kteří dobře pracují, osobní ohodnocení do 100%. Veškerá opatření v oblasti zaměstnanecké politiky byla prováděna ve spolupráci s odborovou organizací. Služby a chod organizace zajišťovalo v přepočtených počtech 121 zaměstnanců. Pro pokrytí služeb a inventur bylo uzavřeno 35 dohod o provedení práce. Bezpečnost práce V oblasti bezpečnosti práce probíhala stejně jako každý rok pravidelná školení všech zaměstnanců, je dbáno na důsledné používání ochranných prostředků a výsledkem této činnosti je skutečnost, že ve sledovaném roce nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Organizační struktura V roce 2012 zůstala organizační struktura beze změn. Na sociálním oddělení došlo pouze ke změnám v pracovní náplni některých pracovníků, kdy byly jednotlivé pracovní činnosti rozděleny efektivněji a např. vyřizování žádostí a přijímání nových uživatelů se nyní věnují dvě pracovnice. Došlo také ke snížení úvazků nutričních terapeutů. Organizační struktura v roce 2012 : uvedena na následující straně 6

7 Ředitel DS Slunečnice Asistentka ředitele Vedoucí centra Štefánikova Pracovník pro vzdělávání zaměstnanců Kontrolor Personalista Poradce pro kulturu Vedoucí SZO Vedoucí EHPO ošetřovatelský referát Č.1 ošetřovatelský referát Č.2 hospodářský úsek provozní úsek ošetřovatelský referát Č.3 ošetřovatelský referát Č.4 údržba účetní nutriční terapeuté fyzioterapie mzdová účetní pokladní sociální oddělení terénní pečovatelská služba DPP + DPČ referent úhrad DPP + DPČ 7

8 Základní ekonomické údaje k výnosy úhrady od uživatelů úhrady od zdrav. poj. úhrady za fakultativní činnosti příjmy z vedlejší činnosti příspěvky a dotace dary a ostatní příjmy úroky celkem výnosy ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 1.679,- Kč ,- Kč náklady spotřeba materiálu strava uživatelů soc. služeb ostatní nakoupené služby ,- Kč ,- Kč ,- Kč (likvidace odpadu, bezpečnostní agentura, služby IT, vzdělávání zaměstnanců, servisní služby atd.) spotřeba energie opravy a udržování mzdové náklady zdravotní a sociální poj. zákonné soc. náklady odpisy ostatní služby a náklady celkem náklady ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Za sledovaný rok vykázala organizace hospodářský zisk ve výši ,- Kč. Relativně dobrého hospodářského výsledku, oproti roku 2011, dosáhla společnost díky úspoře nákladů a neuhrazené péči od zdravotních pojišťoven. Zisk bude použit po úhradě pohledávek na činnost sociální služby. Základní ukazatele - stav k Dlouhodobý hmotný majetek v Kč ,- Kč Kapacita/obložnost DS v osobách/uživatelích 258 Průměrný počet zaměstnanců 121 Průměrný měsíční výdělek hrubého ,- Kč 8

9 Domov pro seniory Slunečnice Charakteristika ESZC Praha o.p.s. se od stala provozovatelem Domova pro seniory Slunečnice v Praze 8 (dále jen DS ). Na základě smlouvy s MHMP došlo k převedení všech zaměstnanců s platnou pracovní smlouvou pod nového provozovatele, stejně jako byl zapůjčen majetek k provozování (ESZC Praha o.p.s. není majitelem budov ani zařízení DS, které bylo v majetku příspěvkové organizace). ESZC Praha o.p.s. si klade za cíl rozvíjet kvalitu služeb poskytovaných v DS. Domov pro seniory Slunečnice je registrovanou sociální službou (identifikátor ). Poslání: Domov pro seniory - Slunečnice poskytuje celoroční pobytové služby seniorům s cílem podporovat samostatný a soběstačný způsob jejich života v podmínkách, které jsou blízké jejich vlastnímu prostředí, zabezpečují důstojný způsob života a respektují osobnost uživatele. Cílová skupina uživatelů služby domov pro seniory: Domov pro seniory - Slunečnice poskytuje pobytové služby osobám starším 60 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována seniorům, kteří potřebují komplexní péči, jenž jim nemůže být zajištěna členy rodiny v jejich domácím prostředí, ani terénními službami sociální péče. Služba domov pro seniory nemůže být poskytována: osobám, jež nespadají do cílové skupiny sociální služby domov pro seniory, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osobám, které mají akutní infekční onemocnění, osobám s demencí (vč. Alzheimerovy choroby), jejichž stav vyžaduje pobyt v domově se zvláštním režimem, osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, jsou sociálně nepřizpůsobiví, osobám, které potřebují specializovanou psychiatrickou péči, mají psychiatrické onemocnění nebo trpí chronickým duševním onemocněním, osobám závislých na alkoholu či jiných návykových látkách, osobám s mentálním nebo mentálním a kombinovaným postižením, osobám, jejichž smyslové postižení je ve formě úplné ztráty zraku nebo sluchu. DS má kapacitu 258 míst. Z toho je 68 míst na tzv. zvýšené ošetřovatelské péči, 190 pak na oddělení tzv. relativně zdravých neboli mobilních seniorů. K dispozici je 188 jednolůžkových pokojů, 14 dvoulůžkových pokojů a 14 třílůžkových pokojů. 9

10 Uživatelé služby DS K bylo v DS následující složení uživatelů: Počet uživatelů: 256, z toho 45 mužů a 211 žen. Průměrný věk uživatelů: 85,2 let. Obložnost : 97,9 % Služby v DS Domov pro seniory Slunečnice poskytuje pobytovou péči, která je časově neomezená (celoroční) a nepřetržitá (poskytována 24 hodin denně). Služba je poskytována kvalifikovaným personálem, který pomáhá každému uživateli se zajištěním každodenní potřebné péče, pomáhá v běžných denních činnostech uživatelům, kteří tyto činnosti již v důsledku svého věku nebo zdravotního stavu nemohou vykonávat samostatně. V DS je zaveden také tzv. adaptační program, který zajišťuje sociální pracovnice po dobu prvních třech měsíců po nástupu uživatele. V adaptačním programu se individuálně věnuje každému uživateli, informuje jej o chodu DS, nabídce aktivit a dalších činností, vyjednává přizpůsobení služby potřebám uživatele. Již v adaptačním programu začínáme pracovat se životním příběhem uživatele, který je pro nás inspirací a zdrojem pro nastavení individuální péče dle přání a potřeb jednotlivých uživatelů. Kromě personálu v ošetřovatelské péči se uživatelům věnují také fyzioterapeuté, nutriční terapeuté, ergoterapeutka a aktivizátoři ze sociálního oddělení. Uživatelům jsou nabízeny různé pravidelné či nepravidelné aktivity, k dispozici je knihovna a kulturní sál k pořádání větších akcí. Od října 2012 je k dispozici také nově zřízená místnost pro duchovní aktivity a setkávání kaplička. Tyto všechny aktivity přispívají k prostředí, kde mají uživatelé možnost výběru a volby toho, jak chtějí svůj čas trávit a zároveň jim umožňuje udržovat či navazovat sociální a přátelské kontakty nejen s obyvateli domova, ale i s návštěvníky odjinud. Události a činnosti v DS v roce 2012 Pravidelné aktivity pro uživatele V roce 2012 jsme zachovali všechny dosavadní aktivity a opět se nám na přání uživatelů podařilo nabídnout aktivitu novou a to Pánský klub. Dne 8. března roku 2012 se v DS Slunečnice udály 2 významné akce. První z nich byla oslava MDŽ, při které se ženám předávaly růže. Druhá akce se zaměřovala čistě na pány. V tento den se uskutečnil první Pánský Klub. Filosofií této akce je zaměřit se na mužské obyvatele DS, kteří se z různých důvodů neúčastní ostatních aktivit. V Pánském klubu mohou pánové jednou za 14 dní hovořit o všech možných tématech, které provázely nebo provázejí jejich život. Při premiérovém konání 10

11 Pánského klubu našlo cestu 7 pánů. Pro všechny bylo připraveno občerstvení ve formě čaje kávy nebo šťopičky koňaku. Tato aktivita si pak v průběhu roku našla své příznivce v řadách mužů v našem DS a je oblíbenou a vyhledávanou činností. Jak už je uvedeno výše, zachovali jsme v roce 2012 všechny aktivity jako v uplynulém roce: - keramika, - klub šikulek, - hudební pořady a koncerty, - sportovní hry, - kondiční cvičení, - cvičení TAO, - klub společenských her, - internetový koutek, - hudební internet, - bohoslužby a duchovní programy (tzv. kavárna u Salvátora), - trénování paměti, - diskuzní klub, - přednášky na různá témata, především z psychologie či přírodopisné, - čtení na pokračování, - poslech mluveného slova, - filmový klub, - reminiscenční skupiny, - setkání na halách, - kulinářské odpoledne. Nadále se nám daří rozvíjet práci se vzpomínkami a se životním příběhem našich uživatelů. Chodby a prostory v DS nadále ožívají dalšími předměty z doby mládí našich uživatelů a vznikají jakési reminiscenční koutky. S uživateli, kteří mají zájem, nadále vypracováváme fotografické koláže z jejich fotek z různých dob. Začali jsme také s menšími skupinkami na trénování paměti, které sdružují uživatele s podobnými schopnostmi a v menším počtu umožňují, aby se jim pracovnice ve zvýšené míře a cíleně věnovala. Česká televize natáčela v našem Domově společné bubnování Na začátku roku 2012 jsme obdrželi zajímavou nabídku od společnosti Original Rhythm Team na uspořádání tzv. Korporátního bubnování v našem Domově. Při Korporátním bubnování všichni účastníci hrají na buben, či jiný rytmický nástroj. Účastníci sedí v kruhu a hrají společně pod vedením lektora na bubny či jiné perkusní nástroje. Nejde primárně o vytváření hudby, ale o společný zážitek z hledání společného rytmu, kooperace a komunikace. Navíc Korporátní bubnování zlepšuje funkci pravé a levé mozkové hemisféry. Není vyžadována žádná hudební průprava, hrát může naprosto každý a tak nás tato nabídka zaujala a s radostí jsme ji přijali. Bonbónkem pak byl fakt, že celou tuto akci natáčela Česká televize pro pořad Barvy života. Hudebníků z řad uživatelů se dne 11. ledna sešlo nad očekávání. Spolu se zaměstnanci jich bylo kolem

12 Naštěstí na každého vyšel nějaký rytmický nástroj. Atmosféra byla těsně před začátkem ostýchavá a to zřejmě kvůli přítomnosti televizní kamery a televizní tváře moderátora pořadu a herce Vladimíra Čecha. Ovšem zkušený lektor brzy nezadržitelně rozehrál i našeho, v té době nejstaršího obyvatele pana Františka. Akce měla u uživatelů obrovský ohlas a tak někteří rádi poskytli i rozhovor na kameru. Přednášky profesora Martina Potůčka Na jaře roku 2012 nám nabídl cyklus přednášek profesor Martin Potůček. Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. založil a garantuje obor Veřejná a sociální politika na Karlově univerzitě. Na její Fakultě sociálních věd vede výzkumné a prognostické pracoviště - Centrum pro sociální a ekonomické strategie. Nabízená témata byla tato: Konflikt generací - mladí proti starým?, Prospívají zdravotnické reformy zdraví?, Sociální služby otloukánek politiků a úředníků., Jak politiky přimět k tomu, aby sloužili veřejnosti?. Kapacita našeho Kulturního sálu je velká a tak jsme tyto přednášky nabízeli jako otevřenou akci nejen našim seniorům a pracovníkům, ale také ostatním poskytovatelům a organizacím. Po každé přednášce následovala rozprava, do které se účastníci živě zapojovali. Pro naše uživatele to byla vítaná příležitost probrat aktuální témata s vědeckou kapacitou. Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení Tak jako v loňském roce jsme se i letos v červnu zúčastnili výstavy ručních prací s názvem Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení. Naše obyvatelka získala tentokrát cenu za své výrobky z keramiky. Celou akci pořádalo Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. letos již po jedenácté na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior Handicap: aktivní život. Mohli jsme si prohlédnout ručních prací seniorů z celé České republiky, které do soutěže zapůjčilo 1500 tvůrců. Celý den nám přinesl mnoho nápadů a motivace do další práce seniorů i zaměstnanců. Beseda o Všesokolském sletu Při příležitosti konání Všesokolského sletu jsme také v našem DS uspořádali besedu o Všesokolských sletech a o všem, co s tímto tématem souvisí. Setkání připravily a moderovaly pracovnice sociálního oddělení a byly potěšeny hojnou účastí našich obyvatel i jejich pochvalnými reakcemi po skončení besedy. Účastníci besedy seděli v kroužku, aby měli dobrý kontakt s pozvanými hosty, ale i se sociální pracovnicí, která četla o historii Sokola. Všichni se aktivně zapojovali do diskuze a hlásili se k jednotlivým župám, za které cvičili. Povídalo se také o krojích, které si cvičenci většinou sami šili anebo si vyšívali blůzy. K dobré náladě samozřejmě přispěly melodie ze sokolských pochodů a písničky, které nám přinesl a pustil na gramofonu náš muzikoterapeut Mgr. Vomáčka. Obyvatelé si je všechny pamatovali a s chutí si je zazpívali. 12

13 Setkání se skauty Také mladí skauti přišli s našimi seniory zavzpomínat, ale až v listopadu roku Setkání zpříjemnili připraveným vystoupením. Náš domov navštívil oddíl skautů z Vysočan v sobotu 17. listopadu. Jejich vystoupení začalo nejdříve hezkými trampskými písničkami, které byly doprovázeny také hudebním doprovodem kytarou. Zanotovali si s nimi rádi i naši obyvatelé. Pak následovali dvě pohádky, které nám sami s dětskou bezprostředností zahráli. Zvláště veselá a vydařená byla o třech prasátkách. Nakonec se s námi mladí skauti rozloučili jak jinak, než skautskou písničkou. Dobrovolnický den ve Slunečnici Novinkou roku 2012 byl také tzv. dobrovolnický den. V rámci firemního dobrovolnictví přišli obyvatelům DS jarní odpoledne zpříjemnit dne zaměstnanci mediální agentury PHD. Protože jim počasí přálo, jedna skupinka si vyšla společně s obyvateli na procházku na terapeutickou farmu v Bohnicích. Druhá část dobrovolníků pomohla s generálním úklidem jídelny tj. vyčištění židlí, stolů a výzdobou stěn a sloupů. Z vycházky se obyvatelé vrátili spokojení a večeře jim v příjemně vyzdobené jídelně jistě chutnala. Akce se zúčastnilo celkem 19 dobrovolníků a 15 klientů. Dobrovolníkům moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Tradiční společné oslavy a akce Jako v minulých letech i v roce 2012 proběhly v DS společné oslavy významných narozenin uživatelů, nejvýznamnější byla podzimní oslava 100. narozenin. Oslavy velikonoc proběhly nejen tradiční velikonoční výstavou výrobků našich uživatelů, ale také společným zdobením kraslic, velikonočním pečením a setkáním s panem farářem. V červnu a pak v září se opět konaly Zahradní slavnosti s grilováním klobás a hudebním vystoupením Pražského salónního orchestru. Stejně jako v uplynulých letech jsme se s našimi uživateli sportovci účastnili Sportovních her seniorů v Malešicích a souboje Chodovská šipka. Intelektuálněji ladění uživatelé nás reprezentovali na soutěži paměti Malešický mozek v březnu Vánoce jsme slavili společně a také tradičně: vánoční výstavou, vánočním pečením, společným vázáním adventních věnců a také vánočním setkáním s panem ředitelem a s panem farářem. Nově nám vánoční čas tak trochu prodloužili koledníci Tříkrálové sbírky Charity ČR. V den svátku Tří králů, tedy v pátek , navštívily náš DS děti z MŠ Na Přesypu, které seniory potěšily divadelním představením, společně s dobrovolnými pracovníky Farní charity Praha 8 Kobylisy, která působí při Římskokatolické farnosti sv. Terezie od Dítěte Ježíše. 13

14 Vánoční prodej výrobků našich seniorů v České pojišťovně a.s. V roce 2012 se také nově uskutečnil vánoční prodej výrobků našich seniorů v České pojišťovně a.s. Odbor optimalizace procesů a nákladové efektivity služby klientům České pojišťovny přišel s nabídkou podpořit v čase předvánočním i náš domov. Jako zajímavá forma podpory se nám, po vzájemné dohodě, jevila možnost prodeje výrobků z ergoterapeutické dílny. Vzniklo zhruba 150 krásných výrobků: rámečky, zrcadla a květináčky lepené mozaikou, vázičky zdobené různými technikami, pletené bačkůrky nebo teplé domácí ponožky, šitá zvířátka, keramické hrnky, vázy, sošky, ručně tkané koberečky a mnoho dalších. Nechyběly ani výrobky přímo s vánoční tématikou jako ručně šité vánoční ozdoby, drobné výrobky, přáníčka pro radost a v neposlední řadě 200 kusů vánočních perníčků, které vlastnoručně pekly a zdobily zejména naše uživatelky. Samotná prodejní akce propukla už v sedm hodin ráno v pátek V prostorách recepce České pojišťovny byly rozloženy stoly, které se prohýbaly pod výrobky našich uživatelů. Nakonec byla našemu domovu předána utržená částka v hodnotě ,- Kč. Závěrem nezbývá než potvrdit motto České pojišťovny pomáháme vám jít dál a dodat my vám za tu pomoc moc děkujeme. Zooterapie v našem domově Ke konci roku 2011 jsme v našem DS začali s tzv. felinoterapií tedy metodou podpory zdraví využívající pozitivního působení kontaktu člověka s kočkou. Tehdy se stala naší novou terapeutkou kočička Eliška. Během roku 2012 jsme k Elišce pořídili také Rastíka. Na další oddělení se zase nově nastěhovala Karolínka neboli Kája. Přínosy felinoterapie vidíme na vlastní oči každý den. Skutečně přispívá ke zlepšování zdravotního stavu seniorů, zlepšení adaptace na nové prostředí, zvýšení sebevědomí, zlepšení motoriky a zmírnění stresu. Kočky mají vrozený dar odnímat bolest a utrpení, navozovat duševní harmonii a napomáhat najít ztracenou životní rovnováhu. Také potlačují pocit osamění, zklamání, opuštěnosti, vytvářejí pocit jistoty a bezpečí. Kontakt s kočkou napomáhá seniorům také s orientací v čase (např. oddělení jednotlivých dnů v týdnu, střídání rytmu spánku a bdění). Přítomnost koček pomáhá také při motivování uživatelů. Když už nic a nikam nechce, za kočičkou se většinou vydá. Využít lze naše kočky i při trénování paměti a komunikace (když si klienti vybavují své předchozí zkušenosti s domácími zvířaty a dělí se o své vzpomínky s ostatními). O pozitivním vlivu zvířat na člověka není pochyb, nadále tedy chceme zooterapii rozvíjet. Stále máme andulky a křečky a nově v roce 2012 také trpasličího králíka na jednom z oddělení. V roce 2012 se nám také povedlo domluvit návštěvy chovatelů psů v rámci canisterapie. Navštívili nás pejsci plemene bišonků, čínského chocholatého psa i vlkodava. 14

15 Konference na téma Reminiscence a domov Dne 15. března 2012 proběhla v našem zařízení odborná konference na téma Reminiscence a domov Využití reminiscenčních metod v neformální i formální péči o seniory. Konferenci organizovalo Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví o. s. a Domov pro seniory Slunečnice. Konference se účastnilo více než 70 pracovníků převážně z domovů pro seniory z různých krajů České republiky. Dopolední program byl zaměřen na prezentaci příspěvků k tématu. Přednáškový cyklus zahájil pan doktor Zdeněk Kalvach. Na téma Pohled na seniora jako člověka, pokračovala paní doktorka Naděžda Špatenková se zkušenostmi z Univerzity třetího věku a z oblasti péče o pozůstalé. Následovala přednáška paní magistry Renáty Nentvichové Novotné, která promluvila o Využití validace v péči o člověka s demencí, cyklus přednášek uzavřela paní doktorka Hana Janečková přednáškou spojenou s videoprojekcí, ve které účastníky seznámila s projektem Vzpomínejme společně. Odpolední program byl strukturován jako Tržiště myšlenek a nápadů, kde si pracovníci předávali své zkušenosti z praxe. Ve čtyřech skupinách se diskutovala témata o zkušenostech s reminiscenční skupinou, o možnostech kreativního využití reminiscence, o reminiscenci v domově pro seniory a o kultuře vzpomínání v domácím prostředí. Veškeré diskusní skupiny byly doplněny prezentacemi fotografií, videí a předmětů, které se vázaly k tématu vzpomínání. Program celého dne provázela myšlenka důležitosti zaměření se důstojnost a smysl života seniorů. Konference byla účastníky hodnocena velmi pozitivně, vítali možnost předávání si zkušeností z praxe. Jsme hrdí, že DS Slunečnice byla hostitelem této konference a věříme, že se nám podaří uskutečnit i v budoucnu další odborné konference na aktuální témata týkající se seniorů. Nutriční péče V roce 2012 jsme snížili počet pracovníků v nutriční péči. Z původních dvou nutričních terapeutů zůstal jen jeden. Část jeho činnosti převzala vedoucí nutriční péče. Toto snížení se ukázalo jako efektivní a nesnižující úroveň nutriční péče poskytované v DS. Nadále jsou v našem DS aplikovány všechny postupy, které byly v rámci standardizace nutriční péče zavedeny. Pravidelně je sledován, vyhodnocován a dokumentován nutriční stav uživatelů. Nově jsme od podzimu 2012 navázali spolupráci s nutričním odborným lékařem, který v případě akutních stavů našich uživatelů reaguje svou léčbou a předpisem sippingu (nutriční výživy) tak, aby se stav uživatelů co nejdříve zlepšil. Nadále spolupracujeme s firmou AMDIA s.r.o., která je naším dodavatelem stravy. Naším cílem zůstává pracovat na zkvalitňování nutriční péče. 15

16 Úprava prostor v DS Stejně jako každý rok, i v roce 2012 jsme se věnovali vylepšení prostor našeho zařízení. Tentokrát jsme se zaměřili na obě oddělení zvýšené péče, kde během roku došlo k vymalování a obnově výzdoby nejen na chodbách, sesternách a kuchyňkách, ale také na jednotlivých pokojích. Na společné kuchyňky uživatelů na odděleních relativně zdravých byly zakoupeny dvě nové lednice a dva nové sporáky s pečící troubou. Již delší čas jsme se snažili v našem DS vybudovat místnost pro duchovní programy a mše, které zatím probíhaly v kulturním sále. V roce 2012 se nám podařilo vytipovat vhodnou místnost, domluvit přesun kanceláří některých pracovníků a získat tak prostor pro kapličku. Během léta a září jsme místnost upravovali a zařizovali židlemi, stoly, obrazy apod. Část vybavení jsme pořídili jen díky darům, několik cenných věcí nám darovala Římskokatolická farnost sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Na výzdobě se podíleli i někteří uživatelé, kteří darovali své kříže, svíčky, obrázky, sošky apod. Děkujeme všem za jejich dary a pomoc. Slavnostnímu otevření kapličky bylo věnováno magické datum v 10 hodin. Otevírání se ujal farář Českobratrské církve evangelické, pan Erdinger. Společně se svou manželkou, která doprovázela hrou na klávesy, připravil první bohoslužbu v naší nové kapličce. Kaplička je určena nejen pro bohoslužby, ale i tzv. Kavárny u Salvátora, tj. posezení s rozhovory s duchovní tématikou. Kaplička je také místem, kde se dá v klidu rozjímat či posedět se svými blízkými. Je otevřena všem obyvatelům každý den od 6 do 18 hodin. 16

17 Pečovatelská služba při DS Slunečnice Pečovatelská služba je registrovanou sociální službou (identifikátor ). Pečovatelská služba je terénní a je určena především seniorům bydlícím v okolí DS, v tzv. bývalých penzionech pro důchodce. Poskytování pečovatelské služby přispívá k tomu, že senioři mohou zůstávat ve svém samostatném bydlení a je jim poskytována podpora v soběstačnosti a samostatnosti, případně s běžnými denními úkony, včetně péče o domácnost. Nejvíce jsou využívány tři nabízené úkony z pečovatelské služby a to: donáška obědů, vyřízení nákupů a zajištění doprovodů. V roce 2012 jsme poskytovali pečovatelskou službu 42 uživatelům, doneseno bylo 3546 obědů a poskytnuto 20,5 hodin doprovodů a 455,6 hodin nákupů. V roce 2012 jsme udrželi na tuto službu dva úvazky pracovníků, ale žádostí o služby máme více, než můžeme uspokojit. Nicméně kvůli nízké finanční podpoře, nemůžeme službu více posílit. 17

18 Projekt Cesta ke kvalitě prostřednictvím vzdělávání pracovníků, podpořený z ESF EU Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti V roce 2012 byla úspěšně ukončena realizace projektu vzdělávání zaměstnanců Domova pro seniory Slunečnice, který započal v únoru roku Projekt byl financován v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA), který v období let čerpal prostředky Evropského sociálního fondu (ESF). Celkový rozpočet projektu je Kč, z čehož je veřejné spolufinancování v částce Kč a soukromé zdroje v částce Kč. V projektu byly realizovány 4 aktivity. Řízení projektu, Výuka práce na PC, Odborné kurzy mimo pracoviště a Kurzy na míru na pracovišti. V rámci řízení projektu, v posledních monitorovacích obdobích, koordinátorka vyhledávala a distribuovala mezi pracovníky různé nabídky vzdělávacích akcí, dále ve spolupráci s nadřízenými pracovníky rozhodovala o účasti jednotlivých pracovníků na jednotlivých kurzech, zajišťovala jejich přihlášení a platbu, evidovala certifikáty a sledovala monitorovací ukazatele. Dále vyjednávala s organizacemi i lektory o možnostech kurzů na míru, bližších podmínkách spolupráce a termínech realizace. Připravovala a supervidovala realizované přednášky a spolu s ekonomem projektu pracovala na Monitorovacích zprávách, vedla rozpočet projektu, prováděla kontroly ekonomických dokladů projektu. Koordinátorkou byl pravidelně měsíčně, dle rozpisů směn, vytvářen rozpis výuky PC pro jednotlivé lektory žáky. Koordinátorka projektu se pravidelně scházela s lektory výuky a konzultovala s nimi průběh a dílčí výsledky výuky. Výstupem této aktivity (dle grantové smlouvy) byla realizace projektu, dosahování monitorovacích ukazatelů a zpracované monitorovací zprávy. Realizace projektu a zpracovávání Monitorovacích zpráv probíhalo poměrně hladce. Monitorovací ukazatel Podpořených osob byl splněn s výsledkem 127. Ukazatel Úspěšně podpořených osob byl také splněn s výsledkem 121. Přičemž dvě osoby odešly neplánovaně z pracovního poměru dohodou, jedna osoba na mateřskou dovolenou, dvě osoby byly dlouhodobě na nemocenské, tedy ve Výuce práce na PC by měly obrovské mezery (lekce byly přiděleny jinému pracovníkovi) a poslední osoba odmítla vzdělávací program dokončit v jedné z naplánovaných aktivit, a to z důvodu vlastní nedostatečné motivace pro dané téma. Aktivitu č. 2 Výuka práce na PC jsme ukončili již na konci roku Výstupem této aktivity (dle grantové smlouvy) mělo být 40 plně proškolených osob v práci na PC. 18

19 Tento výstup se dařilo naplňovat, až na nepředvídatelnou událost, jakou bylo rozvázání pracovního poměru a dlouhodobá nemoc. Jak jsme uváděli výše, zbývající lekce těchto dvou osob převzala jedna osoba. Byl tedy předpoklad, že osob bude 39. Výsledkem je 37 plně proškolených osob, které úspěšně prošly závěrečným testem, jedna osoba byla plně proškolena, ale v závěrečném testu prošla 2 procenty pod hranicí, dvě osoby výuku nedokončily, za ně pak zkrácenou výukou úspěšně prošla jedna osoba. Až na těžko ovlivnitelné události se výstup aktivity Práce na PC podařilo naplnit, podpořené osoby vždy ovládají základní práci s počítačem a jsou schopny orientovat se v textovém a tabulkovém editoru. V rámci svých kompetencí ovládají IS Cygnus, což je komplexní informační systém Domova a v neposlední řadě pak mnoho z nich je nabytými znalostmi motivováno znalosti z oblasti výpočetní techniky dále prohlubovat a valná většina podpořených osob se dotazovala na pokračování výuky. Což bychom rádi realizovali na základě některé z dalších možných podpor. V rámci aktivity č. 3 Odborné kurzy mimo pracoviště koordinátorka projektu nadále vyhledávala a shromažďovala různé nabídky vzdělávacích agentur a zároveň s těmito poznatky a konzultacemi s vedoucími jednotlivých referátů Domova identifikovala vzdělávací potřeby každého zaměstnance. Zaměstnancům byla navržena a doporučena účast na jednotlivých školících akcích, kurzech a seminářích. Jednotliví zaměstnanci úseku zdravotního absolvovali v posledním monitorovacím období kurzy: První pomoc 3: Rozšířená KPR zaměřená na nácvik postupů, První pomoc 4: Pokračování rozšířené KPR s nácvikem a bezprostřední poresuscitační péče, XXVII. Mezinárodní kongres SKVIMP Mozek, metabolismus a výživa, Alzheimerova choroba zvláštnosti komunikace u lidí s demencí, Základní kurz bazální stimulace, Řešení konfliktních situací s klientem, Enterální a parenterální výživa a ošetřovatelská péče o pacienty NSG a PEG, Jak na stres a nepříjemné emoce, aneb bioenergetická cvičení pro každý den, Obrana proti manipulaci úvod do problematiky, Psychohygiena a relaxační techniky, Úvod do aktivizačních metod pro seniory. Zaměstnanci úseku sociálního, pečovatelky, vedoucí úseků či ergoterapeutka pak v daném monitorovacím období absolvovali kurzy: Kurz pro certifikované trenéry paměti, Management dobrovolnictví I., Základní orientace v psychiatrických diagnózách, Alzheimerova choroba zvláštnosti komunikace u lidí s demencí, Úvod do aktivizačních metod pro seniory, Zdravé stárnutí versus demence, Myšlenkové mapy, Průběh a úspěšné zvládání adaptace seniory při nástupu do zařízení, Relaxace, relaxační techniky a jejich praktické využití, Validační metody a jejich užití v praxi při péči o seniory, Jak na stres a nepříjemné emoce, aneb bioenergetická cvičení pro každý den, Problematika komunikace při nástupu klienta do zařízení a komunikace s rodinou klienta, Prevence syndromu vyhoření, Jednání s agresivním klientem, Obrana proti manipulaci úvod do problematiky, Práce s bolestí klienta, Reminiscence jako jedna z validačních technik, Pohybové aktivity ve vyšším věku. Někteří zaměstnanci také navštívil kurz právních úprav Zákon o sociálních službách aktuality a praxe. Výstupem aktivity (dle grantové smlouvy) mělo být 60 podpořených osob. Někteří pracovníci v průběhu projektu absolvovali několik kurzů, průměrně zhruba 2 ročně, za dobu trvání projektu tedy 5 kurzů na osobu, což je 300 kurzů (s různým zaměřením pro různé pracovníky). 19

20 V této aktivitě byly výstupy úspěšně naplněny, ukazatel podpořených osob byl již za uplynulé čtyři monitorovací období splněn a kurzů tyto osoby navštívily celkem 313. V rámci aktivity č. 4 Odborné kurzy na míru na pracovišti v posledním monitorovacím období i nadále pokračovala realizace bloku přednášek Základního kurzu pro klíčové pracovníky plánování služby, organizace CEKAS. Kurz byl zaměřen na získání praktických dovedností, součástí realizace byla i průběžná supervize procesu individuálního plánování v organizaci. Přednášek se aktivně účastnilo a úspěšně blok ukončilo 11 klíčových pracovníků. S lektorkou PhDr. Hasalíkovou pokračovaly interaktivní semináře Komunikační dovednosti v pomáhající profesi, kterých se za poslední monitorovací období zúčastnilo 59 osob. Některé osoby z řad zdravotního personálu se interaktivního semináře zúčastňovaly opakovaně a to pro to, že v této pomáhající profesi je nesnadné správně ovládat komunikační dovednosti. Tento workshop probíhal záměrně v minimálním počtu účastníků, důvodem je velká účinnost účasti na takovém workshopu, na každém z nich se tak mohly probírat s odborníkem i konkrétní zátěžové situace z praxe a byl situován dle pavilonů v našem Domově, který je rozdělen na pavilony zvýšené péče a pavilony relativně zdravých. Tedy i přístup k uživatelům z jednotlivých pavilonů vyžaduje rozličnější komunikační přístupy. V posledním monitorovacím období proběhl i cyklus přednášek na téma Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta s odbornicí tohoto tématu PhDr. Evou Procházkovou. V tomto tématu se jedná o inovativní metodu péče o klienty se symptomy demence a plány přímé péče, vytvořené dle modelu Prof. E. Böhma. Těchto přednášek se aktivně zúčastnilo 62 osob z řad zdravotníků, sociálních pracovníků ale i personálu provozního oddělení. V měsíci březnu proběhla akreditovaná přednáška na téma Úvod do problematiky umírání a smrti v práci poskytovatelů sociálních služeb, kterou vedl Mgr. Miroslav Erdinger, který je v dané oblasti zvláštním odborníkem, jelikož je zároveň farářem církve evangelické a do našeho Domova občas dochází i na bohoslužby a tak zná jak zdravotnický personál a uživatele, ale i dobře tyto citlivé a tabuizované události jako je proces umírání. V měsíci červnu se pak s Mgr. Erdingerem konaly dvě přednášky na téma Eticky myslet, lidsky pečovat, které volně navazovaly na témata, která nám pan magistr již přednášel. Pro velký ohlas na znalosti a způsob přednášení pana magistra jsme pak cyklus přednášek uzavřeli tématem Komunikace se seniory. Nově pak v posledním monitorovacím období proběhla dvě opakování kurzu Praktické základy komunikace a průvodcovství se zrakově postiženými. Kurzem prováděly odbornice na dané téma z domova pro zrakově postižené Palata. Kurz byl velmi interaktivní, účastníci měli možnost vcítit se do této problematiky a vyzkoušet si s klapkami na očích jak pocity a prožitky nevidomého tak doprovázejícího. Certifikovaný doprovázející pak zná specifické postupy jak přistupovat k doprovázení nevidomých. Výstupem aktivity (dle grantové smlouvy) měla být realizace 360 hodin odborných kurzů a seminářů tzv. na míru v prostorách Domova a účast nejméně 90%, tj. 73 pracovníků z přímé péče na každém z těchto kurzů (doloženo prezenčními listinami). 20

V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00

V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00 V ý r o č n í z p r á v a 2011 Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00 1 Obsah: ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 SPOLEČNOST

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma:

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska Oblastní charita Uherský Brod Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Svatá Zdislava z Lemberka Caritas - milosrdná láska Na úvodní straně: Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1220 1252) byla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace

Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace Fügnerova 3523, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 040, web: www.ssmm.cz IČ: 708 242 82 pod č.j. 30/2007-71, DIČ: CZ708 242 82 pod č.j. 54134/04/0439003273 Výroční zpráva Centrum seniorů Mělník příspěvková organizace

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Obsah 1. ÚVOD str. 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE str. 4 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str. 4 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace za rok 2013 Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o organizaci... 3 1.1 Domov pro seniory... 3 1.2 Domov se zvláštním režimem... 5

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena,

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

G-centrum Tábor. Výroční zpráva za rok 2014

G-centrum Tábor. Výroční zpráva za rok 2014 G-centrum Tábor Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Slovo úvodem 3 Zdravotní úsek domov pro seniory... 4 Sociální úsek domov pro seniory... 6 Odlehčovací služby... 10 Středisko sociálních služeb.... 11 Noclehárna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb. Základní identifikační údaje:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb. Základní identifikační údaje: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní identifikační údaje: Název: Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Právní forma: příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. 768 61 Bystřice pod Hostýnem, A. Bartoše 1700. Výroční zpráva za rok 2014

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. 768 61 Bystřice pod Hostýnem, A. Bartoše 1700. Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo ředitelky Centra pro seniory Zahrada, o. p. s Vážení obyvatelé domova, zaměstnanci, přátelé, příznivci, podporovatelé. Předkládáme vám výroční zprávu obecně prospěšné

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace; Rybářská 27; 746 01 OPAVA; IČ: 00016772; tel.: 553 712 183; e-mail: dbo.rybarska@ddopava.cz; www.ddopava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Člověk s mentálním postižením je úkolem pro rozum a darem pro srdce.

Člověk s mentálním postižením je úkolem pro rozum a darem pro srdce. Člověk s mentálním postižením je úkolem pro rozum a darem pro srdce. Výroční zpráva 2011 D e n n í c e n t r u m M a t e ř í d o u š k a, o. p. s. Prohlášení Obecně prospěšná společnost Denní centrum Mateřídouška,

Více