V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a 2012 Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ

2 Obsah: ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 SPOLEČNOST V ROCE ZAMĚSTNANECKÁ POLITIKA... 6 Bezpečnost práce... 6 Organizační struktura... 6 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE K ZÁKLADNÍ UKAZATELE - STAV K DOMOV PRO SENIORY SLUNEČNICE... 9 CHARAKTERISTIKA... 9 Poslání:... 9 Cílová skupina uživatelů služby domov pro seniory:... 9 Služby v DS UDÁLOSTI A ČINNOSTI V DS V ROCE Pravidelné aktivity pro uživatele Česká televize natáčela v našem Domově společné bubnování Přednášky profesora Martina Potůčka Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení Beseda o Všesokolském sletu Setkání se skauty Dobrovolnický den ve Slunečnici Tradiční společné oslavy a akce Vánoční prodej výrobků našich seniorů v České pojišťovně a.s Zooterapie v našem domově Konference na téma Reminiscence a domov NUTRIČNÍ PÉČE ÚPRAVA PROSTOR V DS PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘI DS SLUNEČNICE PROJEKT CESTA KE KVALITĚ PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ, PODPOŘENÝ Z ESF EU FINANČNÍ ČÁST ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPU Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Pohledávky PŘÍLOHY FINANČNÍ ČÁSTI: Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce za rok Zpráva nezávislého auditora

3 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, pro Evropské sociálně zdravotní centrum Praha obecně prospěšnou společnost, byl rok 2012 důležitý v pokračující realizaci dlouhodobého projektu, s kterým jsme vyhráli výběrové řízení na provoz Domova pro seniory Slunečnice. Nelehká hospodářská situace České republiky se odrazila i do financování sociálních služeb a neblaze dopadla i na provoz obecně prospěšné společnosti. Provoz domova pro seniory se musel této situaci přizpůsobit a správní rada dala za úkol řediteli o.p.s. přijmout opatření k dodržení upraveného rozpočtu. Na návrh ředitele o.p.s. na zasedání správní a dozorčí rady schválila navržené úsporné opatření v provozu domova pro seniory. Zásadním úkolem bylo překlenout dobu od dubna do srpna, kdy nám neoprávněně zadržoval objednavatel našich služeb MHMP finanční prostředky. Po celý rok jsme všechny kroky projednávali na pravidelných poradách v sídle společnosti za účasti správní a dozorčí rady s členy sdružení. Všechna zaváděná opatření slouží k naplnění projektu a k udržení poskytovaných služeb. Obyvatelé i zaměstnanci pochopili nutnost změn a úsporných opatření. Všechny opatření k úspornému provozu projednalo vedení domova s odborovou organizací. Kolektivní smlouva pro rok 2012 byla řádně projednána a uzavřena již na podzim roku Naše kroky ke zlepšení sociálních služeb jsou limitovány finančními prostředky, které pro naši činnost získáme. Zároveň je třeba mít na paměti, že se jedná o dlouhodobou práci k naplnění projektu a v dalších letech musíme věnovat ještě mnoho práce a zvýšeného úsilí, abychom naplnili celou naši vizi. Touto cestou chci na tomto místě poděkovat všem, kteří se na dílčím úspěchu podíleli a požádat je o vytrvání v práci pro naplnění našich cílů. Bc. Martin Hejtmánek MBA předseda správní rady 3

4 Základní údaje Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. (dále jen ESZC Praha ) je obecně prospěšná společnost ve smyslu zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Společnost je zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 518 ze dne 2. října Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s byla založena jako nezisková organizace, jejímž cílem je nezištně přispět svými aktivitami a schopnostmi do nabídky zejména sociálních, zdravotnických a vzdělávacích služeb především v Praze. ESZC Praha poskytuje následující druhy obecně prospěšných služeb: a) sociální programy a sociální služby (ESZC Praha je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), b) zdravotnické služby a zdravotnické programy, c) provozování zdravotnických zařízení a poskytování zdravotnických služeb, d) provozování sociálních zařízení, e) podpora a realizace vzdělávacích a vědeckých programů, f) podpora a realizace ekologických činností a programů, g) pomoc při živelných pohromách, h) poskytování poradenství v oblasti zdravotních a sociálních služeb, vzdělávacích, vědeckých, kulturních a ekologických činností. Společnost dále realizuje tuto doplňkovou činnost: a) pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, b) specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, c) maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny, d) velkoobchod, e) zprostředkování obchodu a služeb, f) správa a údržba nemovitostí, g) ubytovací služby, h) reklamní činnost a marketing, i) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitosti, bytů a nebytových prostor. Počátkem roku 2008 vyhlásil Magistrát hlavního města Prahy (dále jen MHMP ) veřejnou zakázku na Provozování domova pro seniory v Praze 8 Bohnicích. Správní rada Evropského sociálně zdravotního centra Praha o.p.s. se jednohlasně shodla s cílem ucházet se o vypsanou veřejnou zakázku. Na základě toho dne vstoupila do sdružení spolu s dalšími třemi společnostmi: OBCHODNÍ CENTRUM OPATOV s.r.o., EXCHANGE s.r.o., Lenka Mášová (Nestátní zdravotnické zařízení Domácí zdravotní péče, reg. č. j. 599/2000). Účelem sdružení je společné provozování domova pro seniory v Praze Bohnicích, v rozsahu společné nabídky do výběrového řízení. Účastníci se dohodli, že společnou činnost budou vykonávat pod společným jménem: Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Od ledna 2009 je Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. jako člen sdružení na základě smlouvy s Magistrátem hl. m. Prahy provozovatelem Domova pro seniory Slunečnice, v Praze 8 - Bohnicích (dále jen DS ). V roce 2012 bylo provozování DS jedinou činností ESZC Praha o.p.s. 4

5 Orgány společnosti Orgány společnosti - k Ředitel o.p.s. Richard Král Správní rada Předseda správní rady: Člen správní rady: Člen správní rady: Martin Hejtmánek Klára Trachtová Helena Vargová Dozorčí rada Předseda dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Daniel Hodek Markéta Fitzová Ivan Dvořák 5

6 Společnost v roce 2012 Zaměstnanecká politika Ve společnosti dochází k běžným personálním změnám, které podrobněji rozebíráme na jiném místě této výroční zprávy. V porovnání s minulým rokem nedošlo v roce 2012 k zvýšení mezd zaměstnanců z důvodu nutné úspory mzdových prostředků a z nařízení ředitele o.p.s. bylo nařízeno snížení nenárokové části mezd osobního ohodnocení zaměstnanců na 50%. Ke konci roku se podařilo doplatit zaměstnancům, kteří dobře pracují, osobní ohodnocení do 100%. Veškerá opatření v oblasti zaměstnanecké politiky byla prováděna ve spolupráci s odborovou organizací. Služby a chod organizace zajišťovalo v přepočtených počtech 121 zaměstnanců. Pro pokrytí služeb a inventur bylo uzavřeno 35 dohod o provedení práce. Bezpečnost práce V oblasti bezpečnosti práce probíhala stejně jako každý rok pravidelná školení všech zaměstnanců, je dbáno na důsledné používání ochranných prostředků a výsledkem této činnosti je skutečnost, že ve sledovaném roce nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Organizační struktura V roce 2012 zůstala organizační struktura beze změn. Na sociálním oddělení došlo pouze ke změnám v pracovní náplni některých pracovníků, kdy byly jednotlivé pracovní činnosti rozděleny efektivněji a např. vyřizování žádostí a přijímání nových uživatelů se nyní věnují dvě pracovnice. Došlo také ke snížení úvazků nutričních terapeutů. Organizační struktura v roce 2012 : uvedena na následující straně 6

7 Ředitel DS Slunečnice Asistentka ředitele Vedoucí centra Štefánikova Pracovník pro vzdělávání zaměstnanců Kontrolor Personalista Poradce pro kulturu Vedoucí SZO Vedoucí EHPO ošetřovatelský referát Č.1 ošetřovatelský referát Č.2 hospodářský úsek provozní úsek ošetřovatelský referát Č.3 ošetřovatelský referát Č.4 údržba účetní nutriční terapeuté fyzioterapie mzdová účetní pokladní sociální oddělení terénní pečovatelská služba DPP + DPČ referent úhrad DPP + DPČ 7

8 Základní ekonomické údaje k výnosy úhrady od uživatelů úhrady od zdrav. poj. úhrady za fakultativní činnosti příjmy z vedlejší činnosti příspěvky a dotace dary a ostatní příjmy úroky celkem výnosy ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 1.679,- Kč ,- Kč náklady spotřeba materiálu strava uživatelů soc. služeb ostatní nakoupené služby ,- Kč ,- Kč ,- Kč (likvidace odpadu, bezpečnostní agentura, služby IT, vzdělávání zaměstnanců, servisní služby atd.) spotřeba energie opravy a udržování mzdové náklady zdravotní a sociální poj. zákonné soc. náklady odpisy ostatní služby a náklady celkem náklady ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Za sledovaný rok vykázala organizace hospodářský zisk ve výši ,- Kč. Relativně dobrého hospodářského výsledku, oproti roku 2011, dosáhla společnost díky úspoře nákladů a neuhrazené péči od zdravotních pojišťoven. Zisk bude použit po úhradě pohledávek na činnost sociální služby. Základní ukazatele - stav k Dlouhodobý hmotný majetek v Kč ,- Kč Kapacita/obložnost DS v osobách/uživatelích 258 Průměrný počet zaměstnanců 121 Průměrný měsíční výdělek hrubého ,- Kč 8

9 Domov pro seniory Slunečnice Charakteristika ESZC Praha o.p.s. se od stala provozovatelem Domova pro seniory Slunečnice v Praze 8 (dále jen DS ). Na základě smlouvy s MHMP došlo k převedení všech zaměstnanců s platnou pracovní smlouvou pod nového provozovatele, stejně jako byl zapůjčen majetek k provozování (ESZC Praha o.p.s. není majitelem budov ani zařízení DS, které bylo v majetku příspěvkové organizace). ESZC Praha o.p.s. si klade za cíl rozvíjet kvalitu služeb poskytovaných v DS. Domov pro seniory Slunečnice je registrovanou sociální službou (identifikátor ). Poslání: Domov pro seniory - Slunečnice poskytuje celoroční pobytové služby seniorům s cílem podporovat samostatný a soběstačný způsob jejich života v podmínkách, které jsou blízké jejich vlastnímu prostředí, zabezpečují důstojný způsob života a respektují osobnost uživatele. Cílová skupina uživatelů služby domov pro seniory: Domov pro seniory - Slunečnice poskytuje pobytové služby osobám starším 60 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována seniorům, kteří potřebují komplexní péči, jenž jim nemůže být zajištěna členy rodiny v jejich domácím prostředí, ani terénními službami sociální péče. Služba domov pro seniory nemůže být poskytována: osobám, jež nespadají do cílové skupiny sociální služby domov pro seniory, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osobám, které mají akutní infekční onemocnění, osobám s demencí (vč. Alzheimerovy choroby), jejichž stav vyžaduje pobyt v domově se zvláštním režimem, osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, jsou sociálně nepřizpůsobiví, osobám, které potřebují specializovanou psychiatrickou péči, mají psychiatrické onemocnění nebo trpí chronickým duševním onemocněním, osobám závislých na alkoholu či jiných návykových látkách, osobám s mentálním nebo mentálním a kombinovaným postižením, osobám, jejichž smyslové postižení je ve formě úplné ztráty zraku nebo sluchu. DS má kapacitu 258 míst. Z toho je 68 míst na tzv. zvýšené ošetřovatelské péči, 190 pak na oddělení tzv. relativně zdravých neboli mobilních seniorů. K dispozici je 188 jednolůžkových pokojů, 14 dvoulůžkových pokojů a 14 třílůžkových pokojů. 9

10 Uživatelé služby DS K bylo v DS následující složení uživatelů: Počet uživatelů: 256, z toho 45 mužů a 211 žen. Průměrný věk uživatelů: 85,2 let. Obložnost : 97,9 % Služby v DS Domov pro seniory Slunečnice poskytuje pobytovou péči, která je časově neomezená (celoroční) a nepřetržitá (poskytována 24 hodin denně). Služba je poskytována kvalifikovaným personálem, který pomáhá každému uživateli se zajištěním každodenní potřebné péče, pomáhá v běžných denních činnostech uživatelům, kteří tyto činnosti již v důsledku svého věku nebo zdravotního stavu nemohou vykonávat samostatně. V DS je zaveden také tzv. adaptační program, který zajišťuje sociální pracovnice po dobu prvních třech měsíců po nástupu uživatele. V adaptačním programu se individuálně věnuje každému uživateli, informuje jej o chodu DS, nabídce aktivit a dalších činností, vyjednává přizpůsobení služby potřebám uživatele. Již v adaptačním programu začínáme pracovat se životním příběhem uživatele, který je pro nás inspirací a zdrojem pro nastavení individuální péče dle přání a potřeb jednotlivých uživatelů. Kromě personálu v ošetřovatelské péči se uživatelům věnují také fyzioterapeuté, nutriční terapeuté, ergoterapeutka a aktivizátoři ze sociálního oddělení. Uživatelům jsou nabízeny různé pravidelné či nepravidelné aktivity, k dispozici je knihovna a kulturní sál k pořádání větších akcí. Od října 2012 je k dispozici také nově zřízená místnost pro duchovní aktivity a setkávání kaplička. Tyto všechny aktivity přispívají k prostředí, kde mají uživatelé možnost výběru a volby toho, jak chtějí svůj čas trávit a zároveň jim umožňuje udržovat či navazovat sociální a přátelské kontakty nejen s obyvateli domova, ale i s návštěvníky odjinud. Události a činnosti v DS v roce 2012 Pravidelné aktivity pro uživatele V roce 2012 jsme zachovali všechny dosavadní aktivity a opět se nám na přání uživatelů podařilo nabídnout aktivitu novou a to Pánský klub. Dne 8. března roku 2012 se v DS Slunečnice udály 2 významné akce. První z nich byla oslava MDŽ, při které se ženám předávaly růže. Druhá akce se zaměřovala čistě na pány. V tento den se uskutečnil první Pánský Klub. Filosofií této akce je zaměřit se na mužské obyvatele DS, kteří se z různých důvodů neúčastní ostatních aktivit. V Pánském klubu mohou pánové jednou za 14 dní hovořit o všech možných tématech, které provázely nebo provázejí jejich život. Při premiérovém konání 10

11 Pánského klubu našlo cestu 7 pánů. Pro všechny bylo připraveno občerstvení ve formě čaje kávy nebo šťopičky koňaku. Tato aktivita si pak v průběhu roku našla své příznivce v řadách mužů v našem DS a je oblíbenou a vyhledávanou činností. Jak už je uvedeno výše, zachovali jsme v roce 2012 všechny aktivity jako v uplynulém roce: - keramika, - klub šikulek, - hudební pořady a koncerty, - sportovní hry, - kondiční cvičení, - cvičení TAO, - klub společenských her, - internetový koutek, - hudební internet, - bohoslužby a duchovní programy (tzv. kavárna u Salvátora), - trénování paměti, - diskuzní klub, - přednášky na různá témata, především z psychologie či přírodopisné, - čtení na pokračování, - poslech mluveného slova, - filmový klub, - reminiscenční skupiny, - setkání na halách, - kulinářské odpoledne. Nadále se nám daří rozvíjet práci se vzpomínkami a se životním příběhem našich uživatelů. Chodby a prostory v DS nadále ožívají dalšími předměty z doby mládí našich uživatelů a vznikají jakési reminiscenční koutky. S uživateli, kteří mají zájem, nadále vypracováváme fotografické koláže z jejich fotek z různých dob. Začali jsme také s menšími skupinkami na trénování paměti, které sdružují uživatele s podobnými schopnostmi a v menším počtu umožňují, aby se jim pracovnice ve zvýšené míře a cíleně věnovala. Česká televize natáčela v našem Domově společné bubnování Na začátku roku 2012 jsme obdrželi zajímavou nabídku od společnosti Original Rhythm Team na uspořádání tzv. Korporátního bubnování v našem Domově. Při Korporátním bubnování všichni účastníci hrají na buben, či jiný rytmický nástroj. Účastníci sedí v kruhu a hrají společně pod vedením lektora na bubny či jiné perkusní nástroje. Nejde primárně o vytváření hudby, ale o společný zážitek z hledání společného rytmu, kooperace a komunikace. Navíc Korporátní bubnování zlepšuje funkci pravé a levé mozkové hemisféry. Není vyžadována žádná hudební průprava, hrát může naprosto každý a tak nás tato nabídka zaujala a s radostí jsme ji přijali. Bonbónkem pak byl fakt, že celou tuto akci natáčela Česká televize pro pořad Barvy života. Hudebníků z řad uživatelů se dne 11. ledna sešlo nad očekávání. Spolu se zaměstnanci jich bylo kolem

12 Naštěstí na každého vyšel nějaký rytmický nástroj. Atmosféra byla těsně před začátkem ostýchavá a to zřejmě kvůli přítomnosti televizní kamery a televizní tváře moderátora pořadu a herce Vladimíra Čecha. Ovšem zkušený lektor brzy nezadržitelně rozehrál i našeho, v té době nejstaršího obyvatele pana Františka. Akce měla u uživatelů obrovský ohlas a tak někteří rádi poskytli i rozhovor na kameru. Přednášky profesora Martina Potůčka Na jaře roku 2012 nám nabídl cyklus přednášek profesor Martin Potůček. Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. založil a garantuje obor Veřejná a sociální politika na Karlově univerzitě. Na její Fakultě sociálních věd vede výzkumné a prognostické pracoviště - Centrum pro sociální a ekonomické strategie. Nabízená témata byla tato: Konflikt generací - mladí proti starým?, Prospívají zdravotnické reformy zdraví?, Sociální služby otloukánek politiků a úředníků., Jak politiky přimět k tomu, aby sloužili veřejnosti?. Kapacita našeho Kulturního sálu je velká a tak jsme tyto přednášky nabízeli jako otevřenou akci nejen našim seniorům a pracovníkům, ale také ostatním poskytovatelům a organizacím. Po každé přednášce následovala rozprava, do které se účastníci živě zapojovali. Pro naše uživatele to byla vítaná příležitost probrat aktuální témata s vědeckou kapacitou. Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení Tak jako v loňském roce jsme se i letos v červnu zúčastnili výstavy ručních prací s názvem Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení. Naše obyvatelka získala tentokrát cenu za své výrobky z keramiky. Celou akci pořádalo Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. letos již po jedenácté na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior Handicap: aktivní život. Mohli jsme si prohlédnout ručních prací seniorů z celé České republiky, které do soutěže zapůjčilo 1500 tvůrců. Celý den nám přinesl mnoho nápadů a motivace do další práce seniorů i zaměstnanců. Beseda o Všesokolském sletu Při příležitosti konání Všesokolského sletu jsme také v našem DS uspořádali besedu o Všesokolských sletech a o všem, co s tímto tématem souvisí. Setkání připravily a moderovaly pracovnice sociálního oddělení a byly potěšeny hojnou účastí našich obyvatel i jejich pochvalnými reakcemi po skončení besedy. Účastníci besedy seděli v kroužku, aby měli dobrý kontakt s pozvanými hosty, ale i se sociální pracovnicí, která četla o historii Sokola. Všichni se aktivně zapojovali do diskuze a hlásili se k jednotlivým župám, za které cvičili. Povídalo se také o krojích, které si cvičenci většinou sami šili anebo si vyšívali blůzy. K dobré náladě samozřejmě přispěly melodie ze sokolských pochodů a písničky, které nám přinesl a pustil na gramofonu náš muzikoterapeut Mgr. Vomáčka. Obyvatelé si je všechny pamatovali a s chutí si je zazpívali. 12

13 Setkání se skauty Také mladí skauti přišli s našimi seniory zavzpomínat, ale až v listopadu roku Setkání zpříjemnili připraveným vystoupením. Náš domov navštívil oddíl skautů z Vysočan v sobotu 17. listopadu. Jejich vystoupení začalo nejdříve hezkými trampskými písničkami, které byly doprovázeny také hudebním doprovodem kytarou. Zanotovali si s nimi rádi i naši obyvatelé. Pak následovali dvě pohádky, které nám sami s dětskou bezprostředností zahráli. Zvláště veselá a vydařená byla o třech prasátkách. Nakonec se s námi mladí skauti rozloučili jak jinak, než skautskou písničkou. Dobrovolnický den ve Slunečnici Novinkou roku 2012 byl také tzv. dobrovolnický den. V rámci firemního dobrovolnictví přišli obyvatelům DS jarní odpoledne zpříjemnit dne zaměstnanci mediální agentury PHD. Protože jim počasí přálo, jedna skupinka si vyšla společně s obyvateli na procházku na terapeutickou farmu v Bohnicích. Druhá část dobrovolníků pomohla s generálním úklidem jídelny tj. vyčištění židlí, stolů a výzdobou stěn a sloupů. Z vycházky se obyvatelé vrátili spokojení a večeře jim v příjemně vyzdobené jídelně jistě chutnala. Akce se zúčastnilo celkem 19 dobrovolníků a 15 klientů. Dobrovolníkům moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Tradiční společné oslavy a akce Jako v minulých letech i v roce 2012 proběhly v DS společné oslavy významných narozenin uživatelů, nejvýznamnější byla podzimní oslava 100. narozenin. Oslavy velikonoc proběhly nejen tradiční velikonoční výstavou výrobků našich uživatelů, ale také společným zdobením kraslic, velikonočním pečením a setkáním s panem farářem. V červnu a pak v září se opět konaly Zahradní slavnosti s grilováním klobás a hudebním vystoupením Pražského salónního orchestru. Stejně jako v uplynulých letech jsme se s našimi uživateli sportovci účastnili Sportovních her seniorů v Malešicích a souboje Chodovská šipka. Intelektuálněji ladění uživatelé nás reprezentovali na soutěži paměti Malešický mozek v březnu Vánoce jsme slavili společně a také tradičně: vánoční výstavou, vánočním pečením, společným vázáním adventních věnců a také vánočním setkáním s panem ředitelem a s panem farářem. Nově nám vánoční čas tak trochu prodloužili koledníci Tříkrálové sbírky Charity ČR. V den svátku Tří králů, tedy v pátek , navštívily náš DS děti z MŠ Na Přesypu, které seniory potěšily divadelním představením, společně s dobrovolnými pracovníky Farní charity Praha 8 Kobylisy, která působí při Římskokatolické farnosti sv. Terezie od Dítěte Ježíše. 13

14 Vánoční prodej výrobků našich seniorů v České pojišťovně a.s. V roce 2012 se také nově uskutečnil vánoční prodej výrobků našich seniorů v České pojišťovně a.s. Odbor optimalizace procesů a nákladové efektivity služby klientům České pojišťovny přišel s nabídkou podpořit v čase předvánočním i náš domov. Jako zajímavá forma podpory se nám, po vzájemné dohodě, jevila možnost prodeje výrobků z ergoterapeutické dílny. Vzniklo zhruba 150 krásných výrobků: rámečky, zrcadla a květináčky lepené mozaikou, vázičky zdobené různými technikami, pletené bačkůrky nebo teplé domácí ponožky, šitá zvířátka, keramické hrnky, vázy, sošky, ručně tkané koberečky a mnoho dalších. Nechyběly ani výrobky přímo s vánoční tématikou jako ručně šité vánoční ozdoby, drobné výrobky, přáníčka pro radost a v neposlední řadě 200 kusů vánočních perníčků, které vlastnoručně pekly a zdobily zejména naše uživatelky. Samotná prodejní akce propukla už v sedm hodin ráno v pátek V prostorách recepce České pojišťovny byly rozloženy stoly, které se prohýbaly pod výrobky našich uživatelů. Nakonec byla našemu domovu předána utržená částka v hodnotě ,- Kč. Závěrem nezbývá než potvrdit motto České pojišťovny pomáháme vám jít dál a dodat my vám za tu pomoc moc děkujeme. Zooterapie v našem domově Ke konci roku 2011 jsme v našem DS začali s tzv. felinoterapií tedy metodou podpory zdraví využívající pozitivního působení kontaktu člověka s kočkou. Tehdy se stala naší novou terapeutkou kočička Eliška. Během roku 2012 jsme k Elišce pořídili také Rastíka. Na další oddělení se zase nově nastěhovala Karolínka neboli Kája. Přínosy felinoterapie vidíme na vlastní oči každý den. Skutečně přispívá ke zlepšování zdravotního stavu seniorů, zlepšení adaptace na nové prostředí, zvýšení sebevědomí, zlepšení motoriky a zmírnění stresu. Kočky mají vrozený dar odnímat bolest a utrpení, navozovat duševní harmonii a napomáhat najít ztracenou životní rovnováhu. Také potlačují pocit osamění, zklamání, opuštěnosti, vytvářejí pocit jistoty a bezpečí. Kontakt s kočkou napomáhá seniorům také s orientací v čase (např. oddělení jednotlivých dnů v týdnu, střídání rytmu spánku a bdění). Přítomnost koček pomáhá také při motivování uživatelů. Když už nic a nikam nechce, za kočičkou se většinou vydá. Využít lze naše kočky i při trénování paměti a komunikace (když si klienti vybavují své předchozí zkušenosti s domácími zvířaty a dělí se o své vzpomínky s ostatními). O pozitivním vlivu zvířat na člověka není pochyb, nadále tedy chceme zooterapii rozvíjet. Stále máme andulky a křečky a nově v roce 2012 také trpasličího králíka na jednom z oddělení. V roce 2012 se nám také povedlo domluvit návštěvy chovatelů psů v rámci canisterapie. Navštívili nás pejsci plemene bišonků, čínského chocholatého psa i vlkodava. 14

15 Konference na téma Reminiscence a domov Dne 15. března 2012 proběhla v našem zařízení odborná konference na téma Reminiscence a domov Využití reminiscenčních metod v neformální i formální péči o seniory. Konferenci organizovalo Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví o. s. a Domov pro seniory Slunečnice. Konference se účastnilo více než 70 pracovníků převážně z domovů pro seniory z různých krajů České republiky. Dopolední program byl zaměřen na prezentaci příspěvků k tématu. Přednáškový cyklus zahájil pan doktor Zdeněk Kalvach. Na téma Pohled na seniora jako člověka, pokračovala paní doktorka Naděžda Špatenková se zkušenostmi z Univerzity třetího věku a z oblasti péče o pozůstalé. Následovala přednáška paní magistry Renáty Nentvichové Novotné, která promluvila o Využití validace v péči o člověka s demencí, cyklus přednášek uzavřela paní doktorka Hana Janečková přednáškou spojenou s videoprojekcí, ve které účastníky seznámila s projektem Vzpomínejme společně. Odpolední program byl strukturován jako Tržiště myšlenek a nápadů, kde si pracovníci předávali své zkušenosti z praxe. Ve čtyřech skupinách se diskutovala témata o zkušenostech s reminiscenční skupinou, o možnostech kreativního využití reminiscence, o reminiscenci v domově pro seniory a o kultuře vzpomínání v domácím prostředí. Veškeré diskusní skupiny byly doplněny prezentacemi fotografií, videí a předmětů, které se vázaly k tématu vzpomínání. Program celého dne provázela myšlenka důležitosti zaměření se důstojnost a smysl života seniorů. Konference byla účastníky hodnocena velmi pozitivně, vítali možnost předávání si zkušeností z praxe. Jsme hrdí, že DS Slunečnice byla hostitelem této konference a věříme, že se nám podaří uskutečnit i v budoucnu další odborné konference na aktuální témata týkající se seniorů. Nutriční péče V roce 2012 jsme snížili počet pracovníků v nutriční péči. Z původních dvou nutričních terapeutů zůstal jen jeden. Část jeho činnosti převzala vedoucí nutriční péče. Toto snížení se ukázalo jako efektivní a nesnižující úroveň nutriční péče poskytované v DS. Nadále jsou v našem DS aplikovány všechny postupy, které byly v rámci standardizace nutriční péče zavedeny. Pravidelně je sledován, vyhodnocován a dokumentován nutriční stav uživatelů. Nově jsme od podzimu 2012 navázali spolupráci s nutričním odborným lékařem, který v případě akutních stavů našich uživatelů reaguje svou léčbou a předpisem sippingu (nutriční výživy) tak, aby se stav uživatelů co nejdříve zlepšil. Nadále spolupracujeme s firmou AMDIA s.r.o., která je naším dodavatelem stravy. Naším cílem zůstává pracovat na zkvalitňování nutriční péče. 15

16 Úprava prostor v DS Stejně jako každý rok, i v roce 2012 jsme se věnovali vylepšení prostor našeho zařízení. Tentokrát jsme se zaměřili na obě oddělení zvýšené péče, kde během roku došlo k vymalování a obnově výzdoby nejen na chodbách, sesternách a kuchyňkách, ale také na jednotlivých pokojích. Na společné kuchyňky uživatelů na odděleních relativně zdravých byly zakoupeny dvě nové lednice a dva nové sporáky s pečící troubou. Již delší čas jsme se snažili v našem DS vybudovat místnost pro duchovní programy a mše, které zatím probíhaly v kulturním sále. V roce 2012 se nám podařilo vytipovat vhodnou místnost, domluvit přesun kanceláří některých pracovníků a získat tak prostor pro kapličku. Během léta a září jsme místnost upravovali a zařizovali židlemi, stoly, obrazy apod. Část vybavení jsme pořídili jen díky darům, několik cenných věcí nám darovala Římskokatolická farnost sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Na výzdobě se podíleli i někteří uživatelé, kteří darovali své kříže, svíčky, obrázky, sošky apod. Děkujeme všem za jejich dary a pomoc. Slavnostnímu otevření kapličky bylo věnováno magické datum v 10 hodin. Otevírání se ujal farář Českobratrské církve evangelické, pan Erdinger. Společně se svou manželkou, která doprovázela hrou na klávesy, připravil první bohoslužbu v naší nové kapličce. Kaplička je určena nejen pro bohoslužby, ale i tzv. Kavárny u Salvátora, tj. posezení s rozhovory s duchovní tématikou. Kaplička je také místem, kde se dá v klidu rozjímat či posedět se svými blízkými. Je otevřena všem obyvatelům každý den od 6 do 18 hodin. 16

17 Pečovatelská služba při DS Slunečnice Pečovatelská služba je registrovanou sociální službou (identifikátor ). Pečovatelská služba je terénní a je určena především seniorům bydlícím v okolí DS, v tzv. bývalých penzionech pro důchodce. Poskytování pečovatelské služby přispívá k tomu, že senioři mohou zůstávat ve svém samostatném bydlení a je jim poskytována podpora v soběstačnosti a samostatnosti, případně s běžnými denními úkony, včetně péče o domácnost. Nejvíce jsou využívány tři nabízené úkony z pečovatelské služby a to: donáška obědů, vyřízení nákupů a zajištění doprovodů. V roce 2012 jsme poskytovali pečovatelskou službu 42 uživatelům, doneseno bylo 3546 obědů a poskytnuto 20,5 hodin doprovodů a 455,6 hodin nákupů. V roce 2012 jsme udrželi na tuto službu dva úvazky pracovníků, ale žádostí o služby máme více, než můžeme uspokojit. Nicméně kvůli nízké finanční podpoře, nemůžeme službu více posílit. 17

18 Projekt Cesta ke kvalitě prostřednictvím vzdělávání pracovníků, podpořený z ESF EU Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti V roce 2012 byla úspěšně ukončena realizace projektu vzdělávání zaměstnanců Domova pro seniory Slunečnice, který započal v únoru roku Projekt byl financován v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA), který v období let čerpal prostředky Evropského sociálního fondu (ESF). Celkový rozpočet projektu je Kč, z čehož je veřejné spolufinancování v částce Kč a soukromé zdroje v částce Kč. V projektu byly realizovány 4 aktivity. Řízení projektu, Výuka práce na PC, Odborné kurzy mimo pracoviště a Kurzy na míru na pracovišti. V rámci řízení projektu, v posledních monitorovacích obdobích, koordinátorka vyhledávala a distribuovala mezi pracovníky různé nabídky vzdělávacích akcí, dále ve spolupráci s nadřízenými pracovníky rozhodovala o účasti jednotlivých pracovníků na jednotlivých kurzech, zajišťovala jejich přihlášení a platbu, evidovala certifikáty a sledovala monitorovací ukazatele. Dále vyjednávala s organizacemi i lektory o možnostech kurzů na míru, bližších podmínkách spolupráce a termínech realizace. Připravovala a supervidovala realizované přednášky a spolu s ekonomem projektu pracovala na Monitorovacích zprávách, vedla rozpočet projektu, prováděla kontroly ekonomických dokladů projektu. Koordinátorkou byl pravidelně měsíčně, dle rozpisů směn, vytvářen rozpis výuky PC pro jednotlivé lektory žáky. Koordinátorka projektu se pravidelně scházela s lektory výuky a konzultovala s nimi průběh a dílčí výsledky výuky. Výstupem této aktivity (dle grantové smlouvy) byla realizace projektu, dosahování monitorovacích ukazatelů a zpracované monitorovací zprávy. Realizace projektu a zpracovávání Monitorovacích zpráv probíhalo poměrně hladce. Monitorovací ukazatel Podpořených osob byl splněn s výsledkem 127. Ukazatel Úspěšně podpořených osob byl také splněn s výsledkem 121. Přičemž dvě osoby odešly neplánovaně z pracovního poměru dohodou, jedna osoba na mateřskou dovolenou, dvě osoby byly dlouhodobě na nemocenské, tedy ve Výuce práce na PC by měly obrovské mezery (lekce byly přiděleny jinému pracovníkovi) a poslední osoba odmítla vzdělávací program dokončit v jedné z naplánovaných aktivit, a to z důvodu vlastní nedostatečné motivace pro dané téma. Aktivitu č. 2 Výuka práce na PC jsme ukončili již na konci roku Výstupem této aktivity (dle grantové smlouvy) mělo být 40 plně proškolených osob v práci na PC. 18

19 Tento výstup se dařilo naplňovat, až na nepředvídatelnou událost, jakou bylo rozvázání pracovního poměru a dlouhodobá nemoc. Jak jsme uváděli výše, zbývající lekce těchto dvou osob převzala jedna osoba. Byl tedy předpoklad, že osob bude 39. Výsledkem je 37 plně proškolených osob, které úspěšně prošly závěrečným testem, jedna osoba byla plně proškolena, ale v závěrečném testu prošla 2 procenty pod hranicí, dvě osoby výuku nedokončily, za ně pak zkrácenou výukou úspěšně prošla jedna osoba. Až na těžko ovlivnitelné události se výstup aktivity Práce na PC podařilo naplnit, podpořené osoby vždy ovládají základní práci s počítačem a jsou schopny orientovat se v textovém a tabulkovém editoru. V rámci svých kompetencí ovládají IS Cygnus, což je komplexní informační systém Domova a v neposlední řadě pak mnoho z nich je nabytými znalostmi motivováno znalosti z oblasti výpočetní techniky dále prohlubovat a valná většina podpořených osob se dotazovala na pokračování výuky. Což bychom rádi realizovali na základě některé z dalších možných podpor. V rámci aktivity č. 3 Odborné kurzy mimo pracoviště koordinátorka projektu nadále vyhledávala a shromažďovala různé nabídky vzdělávacích agentur a zároveň s těmito poznatky a konzultacemi s vedoucími jednotlivých referátů Domova identifikovala vzdělávací potřeby každého zaměstnance. Zaměstnancům byla navržena a doporučena účast na jednotlivých školících akcích, kurzech a seminářích. Jednotliví zaměstnanci úseku zdravotního absolvovali v posledním monitorovacím období kurzy: První pomoc 3: Rozšířená KPR zaměřená na nácvik postupů, První pomoc 4: Pokračování rozšířené KPR s nácvikem a bezprostřední poresuscitační péče, XXVII. Mezinárodní kongres SKVIMP Mozek, metabolismus a výživa, Alzheimerova choroba zvláštnosti komunikace u lidí s demencí, Základní kurz bazální stimulace, Řešení konfliktních situací s klientem, Enterální a parenterální výživa a ošetřovatelská péče o pacienty NSG a PEG, Jak na stres a nepříjemné emoce, aneb bioenergetická cvičení pro každý den, Obrana proti manipulaci úvod do problematiky, Psychohygiena a relaxační techniky, Úvod do aktivizačních metod pro seniory. Zaměstnanci úseku sociálního, pečovatelky, vedoucí úseků či ergoterapeutka pak v daném monitorovacím období absolvovali kurzy: Kurz pro certifikované trenéry paměti, Management dobrovolnictví I., Základní orientace v psychiatrických diagnózách, Alzheimerova choroba zvláštnosti komunikace u lidí s demencí, Úvod do aktivizačních metod pro seniory, Zdravé stárnutí versus demence, Myšlenkové mapy, Průběh a úspěšné zvládání adaptace seniory při nástupu do zařízení, Relaxace, relaxační techniky a jejich praktické využití, Validační metody a jejich užití v praxi při péči o seniory, Jak na stres a nepříjemné emoce, aneb bioenergetická cvičení pro každý den, Problematika komunikace při nástupu klienta do zařízení a komunikace s rodinou klienta, Prevence syndromu vyhoření, Jednání s agresivním klientem, Obrana proti manipulaci úvod do problematiky, Práce s bolestí klienta, Reminiscence jako jedna z validačních technik, Pohybové aktivity ve vyšším věku. Někteří zaměstnanci také navštívil kurz právních úprav Zákon o sociálních službách aktuality a praxe. Výstupem aktivity (dle grantové smlouvy) mělo být 60 podpořených osob. Někteří pracovníci v průběhu projektu absolvovali několik kurzů, průměrně zhruba 2 ročně, za dobu trvání projektu tedy 5 kurzů na osobu, což je 300 kurzů (s různým zaměřením pro různé pracovníky). 19

20 V této aktivitě byly výstupy úspěšně naplněny, ukazatel podpořených osob byl již za uplynulé čtyři monitorovací období splněn a kurzů tyto osoby navštívily celkem 313. V rámci aktivity č. 4 Odborné kurzy na míru na pracovišti v posledním monitorovacím období i nadále pokračovala realizace bloku přednášek Základního kurzu pro klíčové pracovníky plánování služby, organizace CEKAS. Kurz byl zaměřen na získání praktických dovedností, součástí realizace byla i průběžná supervize procesu individuálního plánování v organizaci. Přednášek se aktivně účastnilo a úspěšně blok ukončilo 11 klíčových pracovníků. S lektorkou PhDr. Hasalíkovou pokračovaly interaktivní semináře Komunikační dovednosti v pomáhající profesi, kterých se za poslední monitorovací období zúčastnilo 59 osob. Některé osoby z řad zdravotního personálu se interaktivního semináře zúčastňovaly opakovaně a to pro to, že v této pomáhající profesi je nesnadné správně ovládat komunikační dovednosti. Tento workshop probíhal záměrně v minimálním počtu účastníků, důvodem je velká účinnost účasti na takovém workshopu, na každém z nich se tak mohly probírat s odborníkem i konkrétní zátěžové situace z praxe a byl situován dle pavilonů v našem Domově, který je rozdělen na pavilony zvýšené péče a pavilony relativně zdravých. Tedy i přístup k uživatelům z jednotlivých pavilonů vyžaduje rozličnější komunikační přístupy. V posledním monitorovacím období proběhl i cyklus přednášek na téma Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta s odbornicí tohoto tématu PhDr. Evou Procházkovou. V tomto tématu se jedná o inovativní metodu péče o klienty se symptomy demence a plány přímé péče, vytvořené dle modelu Prof. E. Böhma. Těchto přednášek se aktivně zúčastnilo 62 osob z řad zdravotníků, sociálních pracovníků ale i personálu provozního oddělení. V měsíci březnu proběhla akreditovaná přednáška na téma Úvod do problematiky umírání a smrti v práci poskytovatelů sociálních služeb, kterou vedl Mgr. Miroslav Erdinger, který je v dané oblasti zvláštním odborníkem, jelikož je zároveň farářem církve evangelické a do našeho Domova občas dochází i na bohoslužby a tak zná jak zdravotnický personál a uživatele, ale i dobře tyto citlivé a tabuizované události jako je proces umírání. V měsíci červnu se pak s Mgr. Erdingerem konaly dvě přednášky na téma Eticky myslet, lidsky pečovat, které volně navazovaly na témata, která nám pan magistr již přednášel. Pro velký ohlas na znalosti a způsob přednášení pana magistra jsme pak cyklus přednášek uzavřeli tématem Komunikace se seniory. Nově pak v posledním monitorovacím období proběhla dvě opakování kurzu Praktické základy komunikace a průvodcovství se zrakově postiženými. Kurzem prováděly odbornice na dané téma z domova pro zrakově postižené Palata. Kurz byl velmi interaktivní, účastníci měli možnost vcítit se do této problematiky a vyzkoušet si s klapkami na očích jak pocity a prožitky nevidomého tak doprovázejícího. Certifikovaný doprovázející pak zná specifické postupy jak přistupovat k doprovázení nevidomých. Výstupem aktivity (dle grantové smlouvy) měla být realizace 360 hodin odborných kurzů a seminářů tzv. na míru v prostorách Domova a účast nejméně 90%, tj. 73 pracovníků z přímé péče na každém z těchto kurzů (doloženo prezenčními listinami). 20

V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00

V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00 V ý r o č n í z p r á v a 2011 Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00 1 Obsah: ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 SPOLEČNOST

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo : Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00

V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo : Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00 V ý r o č n í z p r á v a 2009 Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo : Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00 Obsah: Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Orgány společnosti... 5 Společnost

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00

V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00 V ý r o č n í z p r á v a 2010 Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00 1 Obsah: ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 SPOLEČNOST

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00

V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00 V ý r o č n í z p r á v a 2013 Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00 1 Obsah: ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 SPOLEČNOST

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218 Zahájení projektu: 1.1.2014 Ukončení projektu: 31.5.2015 Hlavním cílem projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Informace o ukončení projektu. Název projektu: Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a analýza standardů

Informace o ukončení projektu. Název projektu: Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a analýza standardů Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a analýza standardů Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/66.00187 Zahájení projektu: 1.6.2011 Ukončení projektu: 30.11.2012

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5 Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. Obecné údaje 1.1 Charakteristika společnosti 1.2 Statutární orgány 2. Účetní metody a obecné účetní zásady 2.1 Způsoby ocenění a odepisování 2.1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa.

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa. Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Motto: Domov není místo, kde bydlíš, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern IČ 00511897

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s.

Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s. 2007 Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s. Zdeněk Ertl Česká rozvojová agentura o.p.s. 8.9.2007 Česká rozvojová agentura o.p.s. 2007 výroční zpráva Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb. terénní 25 (denní kapacita) 6

Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb. terénní 25 (denní kapacita) 6 Zápis Město Miletín pečovatelská služba Údaje o sociální službě byly zjištěny z Registru poskytovatelů sociálních služeb, od zástupců poskytovatele sociální služby a z Benchmarkingové aplikace. Údaje o

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce V říjnu až prosinci 2012 byly podepsány Dohody o projektu mezi zástupci švýcarské strany a Ministerstva financí Národní koordinační jednotky Programu

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Konzervatoř Olomouc o.p.s. 0 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Zpráva o činnosti za rok 2010 generální sponzor Ústí nad Labem 31.5..2011 Květoslava Votrubcová 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více