METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 Obce sobě Projekt Svazu měst a obcí ČR NA PODPORU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB verze 1.1, říjen 2013 s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B )

2 s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 2

3 s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 3

4 Obsah I. Vymezení a zdůvodnění řešeného tématu... 5 I.1 Vymezení území...5 I.2 Popis tématu...5 I.3 Popis sociálních služeb v ČR...7 I.4 Instituce v oblasti sociálních služeb I.5 Zdroje dat 6 I.6 Transformace sociálních služeb...9 I.7 Komunitní plánování sociálních služeb...9 I.8 Základní legislativa...10 II. Popis sociálních služeb ve správním obvodu ORP (situační analýza, finanční analýza), očekávaný vývoj II.1 Situační analýza, finanční analýza, očekávaný vývoj...11 II.2 Odvětvové třídění v oblasti sociálních služeb...30 II.3 Očekávaný vývoj ve správním obvodu.. 32 III. Analýza rizik a další potřebné analýzy IV. SWOT analýza sociálních služeb V. Souhrn výsledků analýz (analytické části) VI. Závěr VII. Použitá literatura VIII. Přílohy s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 4

5 I. Vymezení a zdůvodnění řešeného tématu I.1 Vymezení území Cílem projektu je posílit meziobecní spolupráci (MOS) v rámci právním řádem definovaného území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP). Obce spolu standardně komunikují při výkonu přenesené působnosti, v samostatné ojediněle. Podle zahraničních zkušeností přináší spolupráce prostřednictvím dobrovolného sdílení výkonů agend v samostatné působnosti významné úspory financí při zachování nezávislosti obcí. Území, které analýza řeší, je území správního obvodu ORP. I.2 Popis tématu K výběru tématu sociálních služeb pro meziobecní spolupráci přispělo několik zásadních faktorů: jedná se o téma, které obce aktuálně ve velkém měřítku řeší. je to téma, které není řešitelné pouze na území jedné obce, ale přesahuje hranice jednotlivých obcí: Téma sociálních služeb by primárně mělo být řešeno přímo v místě potřeby. Skutečnost je však taková, že cílová skupina sociálních služeb má tendenci migrovat do míst, kde jsou sociální služby poskytovány ve stacionárních zařízeních. Dochází tak k nežádoucím jevům, například vykořenění většinou starších občanů z míst, kde žili celý svůj dosavadní život nebo kumulace problémových obyvatel. Provoz pobytových zařízení sociálních služeb je také nesmírně finančně náročný. V některých lokalitách mohou být potřebné služby obtížně dostupné, zejména některé druhy ambulantních služeb, a to jak z hlediska nízké frekvence využití, tak zejména z hlediska finančního. toto téma je vhodné pro spolupráci malých obcí a středních a velkých měst: Jedná se o téma vhodné pro spolupráci všech velikostních kategorií obcí. Povinnost zajistit pro občany obce vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče je stanovena zákonem o obcích 1, zákonem o sociálních službách 2 a je jistě jedním z oprávněných očekávání obyvatel obcí. Je však potřebné, aby poskytování sociální sociálních služeb probíhalo koordinovaně, nedocházelo k nadbytečnému, paralelnímu poskytování služeb nebo naopak nebylo v regionu spektrum služeb, které by nepokrývalo skutečné a oprávněné potřeby obyvatel. Nezanedbatelným aspektem při plánování a poskytování služeb je rovněž jejich kvalita. S tématem sociálních služeb se v určitých fázích života setká každý z nás, z tohoto pohledu se jedná o téma celospolečenské. Z pohledu obcí je zajištění sociální péče jednou z povinností, kterou v rámci výkonu samostatné působnosti plní. Tato oblast je velmi široká, finančně náročná a je neustále kladen důraz na zvyšování kvality těchto služeb. Co se týče financování, veřejné zdroje zcela určitě nebudou přibývat, zatímco počet uživatelů těchto služeb bude, vzhledem k demografickému vývoji, spíše narůstat. 1 odst z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozd. předpisů 2 94 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 5

6 Při reformě veřejné správy, konkrétně zrušení okresních úřadů k , například převzaly mnohé obce zřizovatelské kompetence k části pobytových zařízení pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Do dnešní doby se neustále potýkají s financováním těchto zařízení. V rámci sociální reformy bylo také přeneseno břemeno zajištění poskytování sociálních služeb ve zvýšené míře na obce, a to bez dostatečného finančního zajištění. Vývoj společnosti a demografický vývoj vyžadují kvalitativní změnu sociálních služeb a flexibilitu jejich spektra. Takto zásadní a rozsáhlé změny vyžadují dlouhodobá koncepční řešení, která berou v úvahu i širší souvislosti. Z tohoto důvodu je oblast sociálních služeb vhodným tématem pro spolupráci obcí. Společně lze nastavit efektivnější systém nejen z pohledu ekonomického, ale také humánního. Meziobecní spolupráce na tomto poli může přinést vhodné strategie k řešení sociální problematiky, může vhodným způsobem podpořit přirozený rozvoj regionu. Obec je v této oblasti nejen v postavení poskytovatele a subjektu, který finančně přispívá ostatním poskytovatelům sociálních služeb, ale také koordinátora spolupráce s neziskovým sektorem, podnikatelskými strukturami a zájmovými sdruženími. Vhodně nastavenými strategiemi, programy, projekty je možné předejít sociální exkluzi některých skupin obyvatel, podpořit sociální začlenění již vyloučených skupin a saturovat oprávněné potřeby cílových skupin. Nezanedbatelným bonusem spolupráce v regionu může být rozvoj tzv. sociální ekonomiky, jejíž koncept přináší nová a moderní řešení aktuálních témat, kterými jsou například integrace osob sociálně vyloučených, rozvoj místních zdrojů apod. Jeden z předpokladů, z nichž sociální ekonomika vychází, je, že stát není schopen finančně ani organizačně zajistit všechny sociální potřeby občanů. Sociální ekonomika je sociálně odpovědná, podporuje sociální soudržnost, směřuje k boji proti chudobě a sociální exkluzi. Vzhledem k finanční náročnosti a proměnlivosti požadavků na spektrum sociálních služeb je žádoucí, aby byla vytvořena optimální síť sociálních služeb v regionu odpovídající skutečným potřebám. V této oblasti je celá řada problémů a témat, které je vhodné řešit společně, v rámci meziobecní spolupráce. Jedná se například o následující témata: budování infrastruktury zdravotních a sociálních služeb, kvalitativní posun, což se týká zejména služeb pobytových, a to pro osoby zdravotně postižené a seniory, podpora a rozšíření služeb komunitního charakteru, budování komunitních center sociálních služeb, rozvoj semimurální péče, tvorba komunikační strategie (zlepšení informovanosti obyvatel o sociálních službách, propagace sektoru sociálních služeb) podpora a aktivizace rodin s dětmi jako prevence sociálního vyloučení, podpora a aktivizace skupin sociálně vyloučených obyvatel a skupin ohrožených sociálním vyloučením, rozšíření služeb ambulantních a terénních s cílem poskytnout potřebné služby především v přirozeném prostředí uživatelů (klientů), budování chráněného bydlení, s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 6

7 koordinaci a efektivnější využití sociálních služeb nabízených regionu, řešení problematiky začleňování sociálně vyloučených osob do společnosti, přizpůsobení nabídky služeb aktuální poptávce, rozvoj dobrovolnictví, zapojování uživatelů pobytových služeb do běžného života, vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, vytváření možností pro aktivní zapojení seniorů do veřejného života, a další témata specifická pro konkrétní region. I.3 Popis sociálních služeb v ČR Zákon o sociálních službách definuje sociální služby jako souhrn odborných činností, které pomáhají člověku řešit nepříznivou sociální situaci 3. Tyto služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám a skupinám obyvatel, a to bez úhrady nákladů, nebo za částečnou či plnou úhradu nákladů. Smyslem zákona o sociálních službách je chránit práva a oprávněné zájmy těch, kteří jsou z různých důvodů v jejich prosazování znevýhodněni či oslabeni. Důvodem může být věk, zdravotní postižení, nepodnětné sociální prostředí, složitá životní situace apod. Kromě toho zákon vymezuje rovněž práva a povinnosti obcí, krajů, státu a pochopitelně všech poskytovatelů sociálních služeb. Zákon o sociálních službách rozlišuje následující členění služeb: 1. základní: (a) Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé situaci informace, které přispívají k řešení jejich situace. Základní poradenství je složkou všech poskytovaných sociálních služeb, odborné poradenství je specializované na určitou cílovou skupinu nebo situace. (b) Služby sociální péče hlavním cílem je zabezpečení životních potřeb osobám, které nemohou být zajištěny bez péče a pomoci jiné osoby, za současného zachování co nejvyšší možné míry zapojení do běžného života společnosti a zachování důstojného prostředí a zacházení v co nejméně omezujícím prostředí. Konkrétně se jedná o tyto typy služeb: osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy pro seniory, pro zdravotně postižené a domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. (c) Služby sociální prevence slouží zejména k předcházení sociální exkluze v případě osob, které jsou ohroženy sociálně negativními jevy. Cílem těchto služeb je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé situace a zamezit šíření společensky nežádoucích jevů. Spektrum těchto služeb zahrnuje ranou péči, telefonickou krizovou pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizovou pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny 3 Dle materiálu MPSV z roku 2010: Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 7

8 s dětmi, pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy, sociální rehabilitaci. 2. dle místa poskytování: (a) Terénní služby jsou poskytovány v přirozeném prostředí, kde člověk žije (domácnost, místo kde pracuje, vzdělává se, nebo tráví volný čas). (b) Ambulantní služby za těmito službami dochází osoby, nebo jsou dopravovány, do specializovaných zařízení (poradny, denní stacionáře, kontaktní centra, apod.). (c) Pobytové služby jsou spojeny s ubytováním, tedy jsou poskytovány v zařízeních, kde člověk v určitém období svého života dlouhodobě žije (domovy pro seniory, domovy se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy, apod.). I.4 Instituce v oblasti sociálních služeb Zákon o sociálních službách 4 definuje dvacet druhů zařízení poskytující sociálních služby: a) centra denních služeb, b) denní stacionáře, c) týdenní stacionáře, d) domovy pro osoby se zdravotním postižením, e) domovy pro seniory, f) domovy se zvláštním režimem, g) chráněné bydlení, h) azylové domy, i) domy na půl cesty, j) zařízení pro krizovou pomoc, k) nízkoprahová denní centra, l) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, m) noclehárny, n) terapeutické komunity, o) sociální poradny, p) sociálně terapeutické dílny, q) centra sociálně rehabilitačních služeb, r) pracoviště rané péče, s) intervenční centra, t) zařízení následné péče. I.5 Zdroje dat Celorepublikově jsou sledována data MPSV 5 a ČSÚ 6. Potřebná data může poskytnout také kraj, obec či samotní poskytovatelé sociálních služeb. Cennými zdroji dat pro práci v menším regionu mohou být výroční zprávy jednotlivých zařízení. Dalším zásadním zdrojem dat je registr poskytovatelů sociálních služeb 7, který na základě zákona o sociálních službách vede MPSV. Jedná se o elektronickou databázi všech 4 34 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 5 Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí dostupné z s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 8

9 právnických i fyzických osob, které poskytují sociální služby, tj. které k tomu mají zákonné oprávnění. Registr umožňuje vyhledání vhodné služby na základě zvolených kritérií, službu lze vyhledávat dle druhu, formy, cílové skupiny, věkové kategorie nebo působnosti v kraji. Ke každému poskytovateli je v databázi připojen také kontakt. I.6 Transformace sociálních služeb Pod pojmem transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb rozumíme proces přeměny pobytových zařízení sociálních služeb na služby komunitního charakteru v terénní či ambulantní podobě, které více podporují jejich uživatele v zapojení se do společnosti a na trh práce. V současné době se tento proces týká především zařízení poskytujících služby osobám se zdravotním postižením, do budoucna rovněž o zařízení pro seniory. Celý proces je pojímán jako prosazení a naplnění lidských práv osob se zdravotním postižením a seniorů, a způsob jak docílit individuálního nastavení sociálních služeb a vytvoření propojené struktury, která by byla funkční prevencí vstupu do pobytových zařízení. Více o projektu transformace sociálních služeb na Proces transformace má zásadní vliv na skladbu a charakter sociálních služeb poskytovaných v lokalitě, a je třeba jej při plánování sociálních služeb zohlednit. V následujícím programovacím období je podpora transformace sociálních služeb jedním ze specifických cílů prioritní osy OP Zaměstnanost. I.7 Komunitní plánování sociálních služeb 8 Dle MPSV je hlavním smyslem komunitního plánování zajištění dostupnosti sociálních služeb. Jedná se tedy na jedné straně o analýzu stavu dostupnosti sociálních služeb (v dané lokalitě, regionu, apod.), na straně druhé pak o koncepci jak (v rámci finančních možností daného území) problematiku sociálních služeb řešit. Komunitní plánování lze označit za cyklicky se opakující proces, který by měl reagovat na změny poptávky po institucích poskytujících sociální služby a to i na základě požadavků uživatelů sociálních služeb (tedy komunity). Pro územně samosprávné celky, ať už se jedná o obec či kraj, je komunitní plánování jednoznačně přínosem. Systém sociálních služeb v lokalitě odpovídá zjištěným potřebám a lokálním specifikům, a může pružně reagovat na změny potřeb. Nezbytnou součástí procesu implementace komunitního plánu je průběžný monitoring cílů a opatření vedoucích k jejich naplnění, pravidelná aktualizace a opakování komunitního plánu. Takto může být dosaženo optimálního stavu zajištění potřeb v oblasti sociálních služeb na daném území. Komunitní plány zpracovala celá řada obcí a organizací nejen pro jednotlivé obce, ale také celé oblasti (Jesenicko, Šluknovsko, Kadaň Klášterec nad Ohří atd.). Kraje zpracovávají střednědobé komunitní plány, kdy jejich strategie vychází především z jednotlivých obecních komunitních plánů. Zjištěné potřeby se promítají na krajskou úroveň a dostupnost sociálních služeb lze zabezpečovat jak z úrovně obecní, tak z krajské. Tyto strategické dokumenty obcí a krajů lze využít při přípravě souhrnného dokumentu v tomto projektu z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 9

10 I.8 Základní legislativa V roce 2006 byly schváleny zákony, které zásadním způsobem transformovaly sociální oblast a poskytování sociálních služeb v ČR. V současné době je poskytování sociálních služeb v České republice upraveno těmito základními právními předpisy: 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou upraveny podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. Kromě toho zákon upravuje podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v této oblasti, včetně kontroly kvality poskytovaných sociálních služeb, předpoklady pro výkon činností v sociálních službách a předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka. vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v níž je mj. stanoven rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb, maximální výše úhrad za poskytování některých sociálních služeb, způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby, obsah a hodnocení plnění standardů sociálních služeb atd. Související předpisy: zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů, zákon č. 110/2006., o životním a existenčním minimu, ve znění pozd. předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozd. předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozd. předpisů, zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozd. předpisů, zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozd. předpisů, zákon č. 359/1999 Sb.,o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozd. předpisů, a další. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 10

11 Do 2000 ob až 9999 ob až ob. Nad ob. Celkem II. Popis sociálních služeb ve správním obvodu ORP (situační analýza, finanční analýza), očekávaný vývoj II.1 Situační analýza, finanční analýza, očekávaný vývoj Situační analýza je důležitou součástí přípravy strategie. Její podstatou je identifikace, analýza a hodnocení všech relevantních faktorů, o nichž je možné předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategií. Umožňuje uvědomit si současný stav věcí, identifikaci současných i budoucích priorit. Jejím prostřednictvím lze určit směřování do budoucnosti. Pro provedení situační analýzy v oblasti sociálních služeb je nutné získat přehled o zařízeních sociálních služeb, službách v nich poskytovaných a o finančních zdrojích využívaných pro jejich zajištění. 9 Tab. 1 Přehled zařízení sociálních služeb v posuzovaném správním obvodu (za roky 2010, 2011, 2012) Obce s počtem obyvatel 10 Posuzovaný správní obvod Počet obcí Druh služby Centra denních služeb Denní stacionáře Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Azylové domy Domy na půl cesty Zařízení pro krizovou 9 Řádky se zeleným textem doplní projektový tým SMO, červeně označené texty vyplňuje zpracovatel 10 Přehled obcí podle počtu obyvatel je dostupný na A04 OB2.1 Velikostní kategorie obcí byly určeny na základě analýzy velikostního rozvrstvení obcí s rozšířenou působností. Nejmenší obec s rozšířenou působností (ORP; Konice) má 2840 obyvatel (k ), kategorie pod 2000 obyvatel tedy zahrnuje území mimo jádra ORP na celém území ČR, a zajišťuje dělení alespoň na dvě kategorie ve všech správních obvodech ORP. Další kategorie byly vymezeny na základě populační velikosti 205 ORP, kdy použitá kategorizace rozděluje ORP zhruba na třetiny tj. správní obvody ORP s jádrem s populací v rozmezí obyvatel (80 měst; dle dat ČSÚ k ), (64 měst) a nad obyvatel (61 měst). s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 11

12 pomoc Nízkoprahová denní centra Noclehárny Terapeutické komunity Sociální poradny Sociálně terapeutické dílny Centra sociálně rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče Intervenční centra Služby následné péče Průměrná hodnota SO v rámci kraje Počet obcí Druh služby uvést jednotlivé služby dle předchozího členění Průměrná hodnota SO v rámci ČR Počet obcí Druh služby uvést jednotlivé služby dle předchozího členění Průměrná hodnota srovnatelné skupiny SO Počet obcí Druh služby Uvést jednotlivé služby dle předchozího členění Zdroj dat: GRAFY 1. Procentuální podíl vybraných zařízení (v tabulce uvedeny kurzívou) na celkovém počtu zařízení sociálních služeb (koláčový) jednotlivě za každý kalendářní rok 2. Vývoj za každé vybrané zařízení ve sledovaném období (spojnicový) s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 12

13 Do 2000 ob až až Nad Celkem Tab. 2 Přehled sociálních služeb poskytovaných v zařízení sociálních služeb v posuzovaném správním obvodu (za roky 2010, 2011, 2012) Obce s počtem obyvatel Posuzovaný správní obvod Počet obcí Druh služby Centra denních služeb Denní stacionáře Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Azylové domy Domy na půl cesty Zařízení pro krizovou pomoc Nízkoprahová denní centra Noclehárny Terapeutické komunity Sociální poradny Sociálně terapeutické dílny Centra sociálně rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče Intervenční centra Služby následné péče Průměrná hodnota SO v rámci kraje Počet obcí Druh služby uvést jednotlivé služby dle předchozího členění Průměrná hodnota SO v rámci ČR Počet obcí Druh služby uvést jednotlivé služby dle předchozího členění s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 13

14 Průměrná hodnota srovnatelné skupiny SO Počet obcí Druh služby Uvést jednotlivé služby dle předchozího členění Zdroj dat: a_id=16 GRAFY 1. Procentuální podíl vybraných služeb (v tabulce uvedeny kurzívou) na celkovém počtu sociálních služeb (koláčový) jednotlivě za každý kalendářní rok 2. Vývoj za každou vybranou službu ve sledovaném období (spojnicový) s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 14

15 Tab. 3 Přehled zařízení sociálních služeb podle zřizovatele v posuzovaném správním obvodu (za roky 2010, 2011, 2012) Zřizovatel D r u h s l u ž b y Posuzovaný správní obvod Centra denních služeb Denní stacionáře Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Azylové domy Domy na půl cesty Zařízení pro krizovou pomoc Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Terapeutické komunity Sociální poradny Sociálně terapeutické dílny Centra sociálně rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče Intervenční centra Služby následné péče MPSV kraj obec církev FO Jiný celkem Průměrná hodnota SO v rámci kraje uvést jednotlivé služby dle předchozího členění Průměrná hodnota v rámci ČR uvést jednotlivé služby dle předchozího členění Průměrná hodnota srovnatelné skupiny SO Uvést jednotlivé služby dle předchozího členění Zdroj dat: MPSV: registr poskytovatelů sociálních služeb: Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí (2012,2011,2010); GRAF 1. Procentuální podíl podle jednotlivých zřizovatelů na celkovém počtu zařízení (koláčový) jednotlivě za každý kalendářní rok 2. Procentuální podíl jednotlivých zřizovatelů na vybraných zařízeních (v tabulce označeny kurzívou) - graf za každou službu samostatně (sloupcový, souhrnný za sledované období) s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 15

16 Tab. 4 Přehled zařízení sociálních služeb podle zřizovatele ve velikostních kategoriích obcí v posuzovaném správním obvodu (za roky 2010, 2011, 2012) D r u h s l u ž b y Posuzovaný správní obvod Centra denních služeb Denní stacionáře Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Azylové domy Domy na půl cesty Zařízení pro krizovou pomoc Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Terapeutické komunity Sociální poradny Sociálně terapeutické dílny Centra sociálně rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče Intervenční centra Služby následné péče Průměrná hodnota SO v rámci kraje uvést jednotlivé služby dle předchozího členění Průměrná hodnota v rámci ČR uvést jednotlivé služby dle předchozího členění Do Nad obec ostatní obec ostatní obec ostatní obec Ostatní Průměrná hodnota srovnatelné skupiny SO Uvést jednotlivé služby dle předchozího členění Zdroj dat: MPSV: registr poskytovatelů sociálních služeb: Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí (2012,2011,2010); GRAF 1. Podíl zařízení sociálních služeb zřizovaných obcí na celkovém počtu zařízení sociálních služeb ve správním obvodu ORP v členění dle velikostních kategorií obcí (v %) skupinový sloupcový. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 16

17 Tab. 5 Přehled sociálních služeb poskytovaných v zařízení sociálních služeb podle zřizovatele v posuzovaném správním obvodu (za roky 2010, 2011, 2012) Zřizovatel D r u h s l u ž b y Posuzovaný správní obvod Centra denních služeb Denní stacionáře Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Azylové domy Domy na půl cesty Zařízení pro krizovou pomoc Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Terapeutické komunity Sociální poradny Sociálně terapeutické dílny Centra sociálně rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče Intervenční centra Služby následné péče MPSV kraj obec Církev FO Jiný celkem Průměrná hodnota SO v rámci kraje uvést jednotlivé služby dle předchozího členění Průměrná hodnota v rámci ČR uvést jednotlivé služby dle předchozího členění Průměrná hodnota srovnatelné skupiny SO Uvést jednotlivé služby dle předchozího členění Zdroj dat: MPSV: Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí (2012,2011,2010); GRAFY 1. Procentuální podíl podle jednotlivých zřizovatelů na celkovém počtu služeb jednotlivě za každý kalendářní rok 2. Procentuální podíl jednotlivých zřizovatelů na vybraných službách (v tabulce označeny kurzívou) - graf za každou službu samostatně (sloupcový, souhrnný za sledované období) s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 17

18 Tab. 6 Přehled sociálních služeb poskytovaných v zařízení sociálních služeb podle zřizovatele ve velikostních kategoriích obcí v posuzovaném správním obvodu (za roky 2010, 2011, 2012) Do Nad D r u h s l u ž b y obec ostatní obec ostatní obec ostatní obec ostatní Posuzovaný správní obvod Centra denních služeb Denní stacionáře Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Azylové domy Domy na půl cesty Zařízení pro krizovou pomoc Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Terapeutické komunity Sociální poradny Sociálně terapeutické dílny Centra sociálně rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče Intervenční centra Služby následné péče Průměrná hodnota SO v rámci kraje uvést jednotlivé služby dle předchozího členění Průměrná hodnota v rámci ČR uvést jednotlivé služby dle předchozího členění Průměrná hodnota srovnatelné skupiny SO Uvést jednotlivé služby dle předchozího členění Zdroj dat: MPSV: Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí (2012,2011,2010); GRAFY 1. Podíl sociálních služeb poskytovaných obcemi z celkového počtu sociálních služeb poskytovaných ve správním obvodu ORP v členění dle velikostních kategorií obcí (v %) skupinový sloupcový s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 18

19 Tab. 7 Přehled financování zařízení sociálních služeb v posuzovaném správním obvodu v Kč (za roky 2010, 2011, 2012) D r u h s l u ž b y Posuzovaný správní obvod Centra denních služeb Denní stacionáře Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Azylové domy Domy na půl cesty Zařízení pro krizovou pomoc Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Terapeutické komunity Sociální poradny Sociálně terapeutické dílny Centra sociálně rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče Intervenční centra Služby následné péče CELKEM Průměrná hodnota SO v rámci kraje uvést jednotlivé služby dle předchozího členění Průměrná hodnota v rámci ČR uvést jednotlivé služby dle předchozího členění Průměrná hodnota srovnatelné skupiny SO Uvést jednotlivé služby dle předchozího členění dotace MPSV dotace kraj dotace obec finanční prostředky příspěvek zřizovatele úhrady uživatelů sponzorské dary jiné finanční zdroje finanční prostředk y celkem Zdroj dat: MPSV: Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí (2012, 2011, 2010); s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 19

20 GRAFY 1. Celkové příjmy ve sledovaném období (sloupcový) 2. Podíl jednotlivých zdrojů na celkových příjmech (spojnicový) celkově za sledované období 3. Podíl příjmů připadajících na jednotlivé služby z celkových příjmů (koláčový) samostatně za jednotlivá období Tab. 8 Přehled financování zařízení sociálních služeb podle velikostních kategorií v Kč v posuzovaném správním obvodu (za roky 2010, 2011, 2012) Do 2000 ob ob ob. Nad ob. D r u h s l u ž b y Posuzovaný správní obvod Centra denních služeb Denní stacionáře Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Azylové domy Domy na půl cesty Zařízení pro krizovou pomoc Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Terapeutické komunity Sociální poradny Sociálně terapeutické dílny Centra sociálně rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče Intervenční centra Služby následné péče CELKEM dotace obec dotace ostatní dotace obec dotace ostatní dotace obec dotace ostatní dotace obec dotace ostatní Průměrná hodnota SO v rámci kraje uvést jednotlivé služby dle předchozího členění Průměrná hodnota v rámci ČR uvést jednotlivé služby dle předchozího členění Průměrná hodnota s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 20

METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ Obce sobě Projekt Svazu měst a obcí ČR NA PODPORU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ verze 1.1, říjen 2013 s rozšířenou působností (číslo

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na období let 2014 2018 OBSAH ÚVOD... 1 1 Analýza města Sokolova... 4 1.1 Obecná charakteristika území... 4 1.2 Demografické údaje a sociální problémy... 5

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30. 6. 2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil, DiS.,

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Návrh plánu výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Úvod Východiskem pro výzkumnou činnost VÚPSV, v.v.i. v následujícím období je "Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU

Více

Návrh dokumentu 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 2014

Návrh dokumentu 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 2014 Návrh dokumentu 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 2014-1 - Vize V roce 2014 má statutární město Ostrava funkční a dostupnou síť návazných a efektivních

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2005 1 Problematiku zdravotní a dlouhodobé péče sledujeme z hlediska tří doporučených

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Sociální služby a jejich financování

Sociální služby a jejich financování Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Sociální služby a jejich financování Sociální práce Vypracoval: Pavel Končel Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Čelákovice 2011 Čestné prohlášení

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV Zpracovatel: Verze: 2. 12.

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby ZLÍNSKÝ KRAJ Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby Příloha č. 4 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015 Jakékoliv

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2017

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2017 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2017 Tým zpracovatelů střednědobého plánu Nikol Aková Petr Antoni Renata Cermanová Lenka Černá Venuše Firstlová Jana Hanousková

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2611 ze dne 30. 9. 2014 Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje ch služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 vypracoval odbor zdravotnictví,

Více