ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2979-59/2011"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2011 o ceně majetku v místě a čase obvyklé - bezobslužné čerpací stanice PHM - objektu dopravy bez čp/če na pozemku parc. č. 3304/9, včetně pozemků parc. č. 3304/9 a 3304/15, včetně součástí, příslušenství, hlavní technologie s vybavením a včetně závad, které v důsledku přechodu vlastnictví nezaniknou, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obci Ostrava, okres Ostrava-město, dle LV a právní evidence ze soupisu majetkové podstaty. Objednatel : Mgr. Lukáš Stoček, insolvenční správce dlužníka KARIMPEX, a.s. Účel ocenění : Návrh tržní hodnoty (ceny v místě a čase obvyklé) pro účely prodeje majetku, včetně prodeje v dobrovolné veřejné dražbě dle 13 odst. 1 zák. č. 26/2000 Sb. Zhotovitel : Ing. Miroslav Bešík, znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a podniků, certifikovaný odhadce majetku dle ČSN EN ISO/IEC oceňování nemovitostí, oceňování podniků, odhadce s ohlašovací vázanou živností pro oceňování věcí nemovitých a movitých. práce: IDEAPROJEKT spol. s r.o., nám. Míru 13, Bruntál tel , , fax , domů: Dělnická 8, Bruntál, tel , mobil , Znalecký posudek obsahuje včetně titulního listu 27 stran textu a 15 stran příloh, předává se ve 2 vyhotoveních. V Bruntále, dne :

2 A. NÁLEZ Znalecký úkol Na základě požadavku Mgr. Lukáše Stočka, insolvenčního správce dlužníka KARIMPEX, a.s., je znaleckým posudkem stanovena cena předmětného majetku v místě a čase obvyklá, včetně závad, které v důsledku přechodu vlastnictví nezaniknou, s použitím pro účely přímého prodeje, včetně prodeje v dobrovolné veřejné dražbě dle zák. č. 26/2000 Sb. Obvyklá cena i tržní hodnota mají v daném konkrétním případě stejný význam a představují shodnou konstrukci stejné veličiny, jejich definice jsou uvedeny v závěru ocenění. Ocenění je vypracováno v souladu s "Metodikou oceňovaní nemovitostí" České komory odhadců majetku, zejména pro potřeby poskytování úvěrových obchodů. Metodika obsahuje základní pravidla evropských a mezinárodních oceňovacích standardů. Pro specifický produkt oceňování pro záruky půjček, hypotéky a dluhopisy vychází metodika ze standardu IVS č. 4 a navazující uživatelské směrnice. Metodika je průběžně doplňována o všechny nové poznatky a dohody, které vznikají v rámci evropského sdružení oceňovacích svazů (TEGoVA a IVSC). Jedná se o návrh tržní hodnoty (ceny v místě a čase obvyklé) - bezobslužné čerpací stanice PHM - objektu dopravy bez čp/če na pozemku parc. č. 3304/9, včetně pozemků parc. č. 3304/9 a 3304/15, včetně součástí, příslušenství, hlavní technologie s vybavením a včetně závad, které v důsledku přechodu vlastnictví nezaniknou, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obci Ostrava, okres Ostrava-město, dle LV a právní evidence ze soupisu majetkové podstaty. M.1. ČERPACÍ STANICE PHM KARIMPEX OSTRAVA ČSAD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vlastník majetku : Dle výpisu z katastru nemovitosti č. LV a dalších podkladů je k datu ocenění zsapsán jako vlastník oceňovaných staveb a hlavní technologie, tedy oceňovaného dlouhodobého hmotného majetku nemovitého a movitého: KC Ostrava a.s., Pohraniční 3135/16, Moravská Ostrava, Ostrava 2 IČ Pozn. Uvedený majetek byl zapsán insolvenčním správcem do soupisu majetkové podstaty společnosti KARIMPEX, a.s., IČ , společnost v konkursu dle usnesení soudu Adresa majetku : Čerpací stanice PHM ul. Vítkovická, Ostrava - Moravská Ostrava Kód katastrálního území : Název katastrálního území : Moravská Ostrava Kód obce : Název obce : Ostrava Počet obyvatel obce : Datum stanovení počtu obyvatel : Kód okresu : CZ0806 Název okresu : Ostrava Název kraje : Moravskoslezský Název státu : Česká republika Poloha v obci : Ostatní 2

3 Časové koeficienty : ČSÚ Podklady : - Soupis majetkové podstaty pro Krajský soud v Ostravě, zpracovala advokátní kancelář JUDr. Z. Bětáková, Mgr. L Stoček, Nový Jičín, K Nemocnici 18, dne a doplnění č. 1 soupisu majetkové podstaty ze dne Znalecký posudek č /2011 o ceně technologie a doprovodného movitého majetku čerpací stanice PHM v Bruntále, zpracoval znalec Ing. Jan Bartušek, Olomouc, dne (tento posudek tvoří nedílnou součást tohoto ocenění v příloze). - Výpis z katastru nemovitostí č. LV 11515, na objekt dopravy bez čp/če na pozemku parc. č. 3304/9, včetně na pozemků parc. č. 3304/9 a 3304/15, v k.ú. Moravská Ostrava, vydal Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj dne pod č. 2045/ Kopie katastrální mapy pro k.ú. Moravská Ostrava - Výtoče PHM, nákupy a tržby za PHM v letech 2010 a Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcných břemen, uzavřená mezi prodávajícím ČSAD Ostrava a.s. a kupujícím Union Leasing,,a.s., ze dne , vklad práva Nájemní smlouva o nájmu čerpací stanice, uzavřená mezi Mgr. Lukášem Stočkem jako pronajímatelem a Nikey s.r.o. jako nájemcem, ze dne a dodatek č. 1 ze dne a Cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 11, dle obecně závazné vyhlášky č. 11/ Vlastní databáze obvyklých cen a nájmů, databáze spolupracujících znalců, informace realitních kanceláří a realitní inzerce - Fotodokumentace 10/ Informace a údaje sdělené vlastníkem a nájemcem nemovitosti - Skutečnosti a výměry zjištěné na místě Místní šetření : Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za podpory a účasti obsluhy čerpací stanice - zaměstnance nájemce Nikey s.r.o. a za účasti znalce na technologii a movitý majetek Ing. Jana Bartuška, jehož ocenění je součástí tohoto znaleckého posudku. Infrastruktura : Počet obyvatel v obci k : V obci je pošta V obci je základní škola ročník V obci je zdravotnické zařízení V obci je zařízení Policie ČR V obci je kanalizace s připojením na čističku odpadních vod V obci je vodovod V obci je plynofikace Ostrava je třetím největším městem v České republice co do počtu obyvatel, druhým největším městem co se týče rozlohy správního území města a zároveň je největší aglomerací v příhraniční oblasti tří států: České republiky, Polska (15 km) a Slovenska (55 km). V rámci České republiky má zcela zvláštní postavení. Během uplynulých desetiletí je chápána jako významné centrum těžkého průmyslu a dále jako město obchodní a tranzitní. V důsledku politických změn po roce 1989, Ostrava jako jedno z mála měst v ČR zaznamenala obrovský přerod způsobený omezováním těžkého průmyslu včetně s tím spojené ztráty pracovních příležitostí a nezbytnosti restrukturalizace. Pokud jde o územně právní členění má Ostrava 23 městských obvodů a 39 katastrálních území. V Ostravě žije přes trvale žijících obyvatel a dalších dojíždějících z přilehlého okolí do zaměstnání. V posledních letech v důsledku snížení počtu pracovních příležitostí docházelo k postupnému úbytku obyvatel. Věková struktura obyvatelstva města Ostravy: Předproduktivní (0-14 let) 17,2% Produktivní (15-59 muži, ženy) 66,0% Poproduktivní (60 a více) 16,8% Počet ekonomicky aktivních obyvatel v Ostravě činí 52,6%, průměrný věk obyvatelstva činí 37,7 let. Město Ostrava je sídlem administrativních, obchodních, kulturních, zdravotních, vědeckých a sportovních společností, organizací i institucí, a to především že dříve byla krajským městem, nyní hlavním městem 3

4 Moravskoslezského kraje. Základním průmyslovým odvětvím ve městě je hutnictví a strojírenství, dále chemický průmysl. Hornictví, jež bylo v minulosti jednou z nejintenzivnějších průmyslových oblastí provozovaných v Ostravě, bylo již na území města zcela utlumeno. Ostrava je také vzhledem ke své poloze tranzitním uzlem, zejména železniční dopravy. Ostrava má také hustou síť městské hromadné dopravy, tato je zastoupena třemi druhy dopravních prostředků, a to autobusem, trolejbusem a tramvají. Dále je v Ostravě 5 železničních stanic a mezinárodní letiště v Mošnově. Ostrava je téměř zcela pokryta elektrickou, vodovodní a telekomunikační sítí. Kanalizace je vybudována na celém území vnitřního města, ve velkých průmyslových areálech a jejich přilehlých okolí, tj. v průmyslových částech a okrajových územích vnitřního města a dále i městských obvodech na území mimo kompaktní město. Co se týče vybavení zemním plynem, jsou jednotlivé obvody města napojeny všechny, pouze v některých okrajových oblastech mimo kompaktní město je plyn rozveden pouze částečně. Do některých ostravských obvodů je zavedeno centrální zásobování teplem. Popis a účel : Jedná se o bezobslužnou čerpací stanici pohonných hmot v areálu ČSAD v k.ú. Moravská Ostrava. Moravská Ostrava a Přívoz je významným průmyslovým centrem. Nejbližší správní centrum je Ostrava, od kterého je nemovitost vzdálena cca 2,0 km. Okolní zástavbu tvoří provozní dopravní a inženýrské stavby, vzhledem k tomu, že stavba je situována v areálu ČSAD Ostrava, na jeho jižním okraji mezi ulicemi Vítkovická a Místecká. Zařízení čerpací stanice je umístěno na vlastních pozemcích zájmového území čerpací stanice parc. č. 3304/9 a 3304/15 v k.ú. Moravská Ostrava. Čerpací stanice zajišťuje bezobslužný prodej motorové nafty pro vybrané smluvní zákazníky, využíváno je zejména autobusovými a nákladními autodopravci ve vlastním areálu. Žádné doplňkové služby motoristům zde aktuálně nejsou poskytovány. Příjezd a přístup k čerpací stanici z místní komunikace Vítkovická je zajištěn vedlejším vjezdem do areálu ČSAD Ostrava a.s. přes cizí pozemky parc. č. 3304/20 a 3304/4, odtud na vlastní pozemky zájmového území čerpací stanice. Pro užívání těchto přístupových pozemků parc. č. 3304/20 a 3304/4, včetně přilehlého pozemku parc. č. 3304/2 je zřízeno věcné břemeno ve prospěch čerpací stanice, zapsané také na LV Inženýrské sítě čerpací stanice jsou napojeny na vnitroareálové rozvody, jedná se o přípojku kanalizace splaškové a dešťové, přípojku vody, přípojku NN. Objekt není plynofikován, původní připojení potrubím na dálkové teplo areálu bylo již dávno odpojena a je nefunkční, Hlavním zapsaným nemovitým objektem čerpací stanice je zděný kiosek - objekt dopravy bez čp/če na pozemku parc. č. 3304/9, na okolním pozemku ostatní plochy parc. č. 3304/15 jsou umístěny výdejní stojany zastřešené ocelovým přístřeškem, po obou stranách kiosku jsou dále na této ostatní ploše umístěny jednoplášťové podzemní nádrže PHM v krytých izolovaných podzemních zastřešených železobetonových jímkách. Součástí čerpací stanice jsou i přilehlé pojízdné zpevněné plochy na pozemku ostatní plochy parc. č. 3304/15 a drobné venkovní úpravy, vše s pozemky funkčního celku parc. č. 3304/9 a 3304/15. Technologie čerpací stanice je její součástí, ostatní doplňuje doprovodný movitý majetek. Užívání je v souladu s územním plánem. Příslušenství : Příslušenství hlavních staveb tvoří doplňkové objekty charakteru inženýrských sítí, doplňkových staveb a venkovních úprav, součástí je i hlavní technologie ČS PHM. Stavební úpravy : Historie, stavební úpravy, vhodnost využití Od čerpací stanice nebyla předána žádná technická dokumentace. Dle sdělení původního uživatele a nájemce byla stanice budována kolem roku 1969, během užívání bylo zařízení stavebně upravováno a doplňováno. Čerpací stanice PHM se svou technologií je speciální jednoúčelové zařízení a není možno efektivně uvažovat s jiným budoucím využitím. K datu ocenění zařízení slouží svému účelu a provozuje ho nájemce. Břemena, závazky, zatížení nemovitosti : Věcná břemena Na listu vlastnictví č. LV jsou ke všem zapsaným vlastním nemovitostem zapsaná věcná břemena, týkající se omezení vlastnického práva dle části "C" výpisu. Všechna břemena (podle listiny ) dle smlouvy V3 5299/2000 ze dne , právní účinky vkladu ke dni Dle smlouvy se jedná o: 4

5 - Kupující jako vlastník nově vzniklé parcely č. 3304/15 ost. plocha-jiná plocha k. ú. Moravská Ostrava a povinný z věcného břemene zřizuje ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 3304/4 ost. plocha-jiná plocha k. ú. Moravská Ostrava právo odpovídající věcnému břemeni, dle něhož je kupující povinen trpět užití této parcely pro umístění stávající přípojky slaboproudu, stávající přípojky NN, sloupu osvětlení odstavné plochy spolu s rozvaděčem a kabelovým vedením včetně příchodu a příjezdu k těmto zařízením pro zajištění oprav a údržby těchto zařízení, včetně příchodu a příjezdu pracovníků, dopravních prostředků či nutných zařízení dodavatelského subjektu, tak jak je vyznačeno v témže geometrickém plánu. - Kupující jako vlastník budovy objektu dopravy postaveného na pozemku parc. č. 3304/9 zast. plocha k.ú. Moravská Ostrava a povinný z věcného břemene touto smlouvu zřizuje ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 3304/4 ost. plocha-jiná plocha k. ú. Moravská Ostrava právo odpovídající věcnému břemeni, dle něhož je vlastník budovy povinen trpět užití této budovy pro umístění, opravy a údržbu vedení slaboproudu, a to po ocelové konstrukci zastřešení budovy, tak jak je vyznačeno ve shora uvedeném geometrickém plánu Ing. Dagmar Grygarové, déle svislým směrem po obvodu jižní stěny budovy do místnosti č. 301 v budově se zaústěním ve skříňce v této místnosti. - Kupující jako vlastník budovy objektu dopravy postaveného na pozemku parc. č. 3304/9 zast. plocha k. ú. Moravská Ostrava a povinný z věcného břemene touto smlouvu zřizuje ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 3304/4 ost. plocha-jiná plocha k. ú. Moravská Ostrava právo odpovídající věcnému břemeni, dle něhož je vlastník budovy povinen trpět užití této budovy pro umístění, opravy a údržbu vedení NN, a to po jižní obvodové stěně budovy přes místnost č. 302 do přilehlé chodby s ukončením v rozvaděči NN, který je zde umístěn. Na listu vlastnictví jsou vedena v části B jiná práva ve prospěch oceňované nemovitosti, konkrétně věcné břemeno chůze a jízdy dle smlouvy následovně: Prodávající jako vlastník pozemků parc. č. 3304/2 ostatní plocha jiná plocha v k. ú. Moravská Ostrava a jako povinný z věcného břemene touto smlouvou zřizuje ve prospěch vlastníka budovy-objekt dopravy postavený na pozemku parc. č. 3304/9 zast. plocha k. ú. Moravská Ostrava právo odpovídající věcnému břemeni, dle něhož je prodávající povinen trpět užití části tohoto pozemku pro uložení stávajících inženýrských sítí, které jsou předmětem této kupní smlouvy, a to horkovodní přípojky, vodovodní přípojky včetně šachty a l hydrantu, přípojky slaboproudu a silnoproudu, dále pak pro příchod a příjezd za účelem opravy a údržby těchto sítí, včetně příchodu a příjezdu pracovníků, dopravních prostředků či jiných nutných zařízení dodavatelského subjektu, tak jak je vyznačeno v geometrickém plánu Ing. Dagmar Grygarové ze dne č /2000 pro rozdělení pozemku parc. č. 3304/1, 3304/2, 3304/4 a pro vyznačení věcných břemen, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy. Prodávající zavazuje se zdržet bezdůvodného odpojení inženýrských sítí sloužících zabezpečení provozu nemovitostí, které jsou předmětem této smlouvy. Aktuální LV tvoří nedílnou přílohu tohoto ocenění. Zástavní a předkupní práva k majetku a omezení K datu ocenění je na aktuálním výpisu z LV č vedeno na nemovitý majetek: - Zástavní právo smluvní pro Hutyra Janusz Andrzej dle smlouvy ze dne , právní účinky ke dni Zapsáno do soupisu majetkové podstaty (zák. č. 182/2006 Sb.) k č.j. KSOS 31 NS 3456/ Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro Finanční úřad Ostrava I, dle rozhodnutí ze dne , právní moc ke dni Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro Finanční úřad Ostrava I, dle rozhodnutí ze dne , právní moc ke dni Ekologické zatížení Každý provozní areál ČS PHM je potencionálním zdrojem ekologického zatížení v případě nekontrolovaného úniku ropných látek. Na ochranu před těmito vlivy bylo celé zařízení projektováno i povoleno a takto provozováno. Na oceňované ČS PHM nebyly dle sdělení v uplynulém období provozu žádné ekologické ani jiné havárie, pokuty z tohoto titulu nebyly uděleny žádné. Restituční nároky Nejsou známy žádné údaje o uplatňovaných restitučních nárocích k pozemkům. 5

6 Pojištění majetku Aktuálně k datu ocenění je dle sdělení majetek pojištěn u nájemce, podrobnosti smlouvy nebyly sděleny. Další závazky, omezení, problémy a specifika majetku Zařízení ČS PHM je insolvenčním správcem dlužníka KARIMPEX a.s., do jehož majetkové podstaty byl majetek zapsán, pronajímáno nájemci společnosti Nikey s.r.o. na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Jako určité riziko se jeví napojení inženýrských sítí na vnitroareálové rozvody soukromého subjektu. Dle původní kupní smlouvy (viz. podklady) čl. IV. odst. 1 se prodávající zavazuje zdržet se bezdůvodného odpojení inženýrských sítí sloužících zabezpečení provozu nemovitostí nového vlastníka. Služby spojené s dodávkou energií, vodné, stočné a další byly a k datu ocenění jsou zabezpečovány pro nájemce vlastníkem areálu ČSAD Ostrava a.s. Nejsou známa žádná další omezení a rizika, vyplývající z uzavřených smluv nebo okolností provozování majetku. Předmět podnikatelské činnosti : Celou podnikatelskou činnost u neveřejné ČS PHM představuje bezobslužný prodej motorové nafty smluvním zákazníkům. Žádné jiné služby motoristům zde nejsou poskytovány. Postup při ocenění : Pro další postup ocenění je provedena aplikace jednotlivých metod se závěrečnou analýzou, jak je uvedeno v podmínkách v závěru tohoto ocenění. Pro stanovení hodnoty technologie, hlavních movitých věcí a ostatního movitého majetku dle zjištění při prohlídkách a dle soupisu majetkové podstaty insolvenčního správce k 08/2009 s doplněním k 11/2009 byl využit znalecký posudek č /2011 znalce pro obor strojírenství všeobecné a obor ekonomika a ceny pro odvětví oceňování podniků, odhady strojů, strojního zařízení a movitostí Ing. Jana Bartuška, který je v příloze ocenění jeho nedílnou součástí. 6

7 B. POSUDEK Věcná hodnota majetku V následujícím oddíle je provedeno ocenění nemovitého majetku, ocenění movitého majetku hlavní zabudované technologie je provedeno samostatným znaleckým posudkem v příloze této zprávy, následuje souhrn věcné hodnoty. Seznam oceňovaných objektů M.1.1. Kiosek bez čp/če na parc. č. 3304/9 M.1.2. Zastřešení stáčecí plochy na parc. č. 3304/15 M.1.3. Podzemní uložiště nádrží na parc. č. 3304/15 M.1.4. Zpevněné plochy na parc. č. 3304/15 M.1.5. Ostatní stavby a úpravy M.1.6. Pozemky zájmového území M.1.1. Kiosek bez čp/če na parc. č. 3304/9 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Popis a účel : Jedná se o jednopodlažní objekt provozní budovy zděného kiosku, nepodsklepený, obdélníkového půdorysu. Budova byla vystavěna kolem roku Základy jsou betonové s izolací, obvodové zdivo je z tvárnic tl mm, strop nespalný s rovným podhledem, střecha plochá s obvodovou atikou, krytina je živičná s oplechováním atiky a klempířskými prvky z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená, jižní okna opatřeny ocelovými mřížemi, prosvětlení skladu sklobetonovými tvárnicemi, vnitřní dveře dřevěné hladké do ocelových zárubní, vchodové dveře ocelohliníkové prosklené, venkovní dveře a vrata ocelové. Podlahy jsou opatřeny keramickou dlažbou a PVC, ve skladu betonové. Vnitřní omítky vápenné v kombinaci s keramickým obkladem sociálního zařízení, venkovní omítky vápenocementové s kabřincovým obkladem soklu. Přízemí (1.NP) obsahuje vstupní chodbu se závěsným elektrokotlem ÚT, kancelář obsluhy, 2 provozní místnosti, WC s předsíní a samostatně přístupný sklad z venkovní strany. Budova obsahuje vnitřní kanalizaci pro WC a umývadlo, venkovní dešťovou kanalizaci, rozvod studené pitné vody s ohřevem v průtokovém elektrickém ohřívači, kompletní elektroinstalaci, bleskosvod, vytápění je ústřední teplovodní do žebrových litinových těles, zdrojem je elektrokotel. Stáří objektu je 41 roků. ANALÝZA OCENĚNÍ Věcná hodnota Metoda ukazatelová Zatřídění : JKSO : Budovy pro dopravu a spoje ostatní SKP : Budovy pro obchod a služby Materiálová charakteristika : zděná z cihel,tvárnic,bloků Zastavěná plocha (m 2 ) 7

8 Popis Výpočet / komentář Počet m2 Zastavěná plocha 7.42* ,28 Zastavěná plocha celkem : 99 m 2 Výkaz výměr (m 3 obestavěného prostoru) Popis Výpočet / komentář Výsledek Vrchní stavba 7.42*13.38* ,48 Celkem : 347,48 m 3 obestavěného prostoru Výpočet reprodukční ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: Kč/m 3 obestavěného prostoru Kč/m 3 obestavěného prostoru Koeficient úpravy základní hodnoty : Zařízení staveniště 1,0420 Územní vlivy 1,0370 Mezisoučet - A 1,0790 Časový koeficient 1,1205 Celkem 1,0790 * 1,1205 = 1,2090 Výpočet : * 1,2090 = Výchozí hodnota jednotková : Kč/m 3 obestavěného prostoru Výpočet : * 347,48 = Výchozí hodnota celková : Kč Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních dílů Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (Kč) Koef Podíl 2 RC (Kč) Základy a zemní práce 12, , , Svislé konstrukce 18, , , Stropy a podhledy 9, ,9000 9, Konstrukce střechy 8, ,0000 9, Krytina střechy 3, ,0000 4, Klempířské konstrukce 1, ,0000 2, Úprava vnitřních povrchů 7, ,0000 8, Úprava vnějších povrchů 4, ,0000 4, Schodiště 1, ,0000 0,000 0 Dveře 1, ,9000 1, Vrata 1, ,0000 1, Okna 4, ,9000 4, Podlahy 4, ,8500 3, Vytápění 3, ,9000 3, Elektroinstalace 5, ,0000 6, Bleskosvod 1, ,0000 1, Vnitřní vodovod 0, ,8000 0, Vnitřní kanalizace 1, ,0000 1, Zdroj teplé vody 0, ,6000 0, Hygienická vybavení 0, ,0000 0, Výtahy 0, ,0000 0,000 0 Ostatní 6, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,8843 Výpočet : * 0,8843 = Reprodukční cena celková : Kč Výpočet : / 347,48 = 4 649,8158 8

9 Reprodukční cena jednotková nezaokr. : Reprodukční cena jednotková : 4 649,8158 Kč/m 3 obestavěného prostoru Kč/m 3 obestavěného prostoru Výpočet věcné hodnoty : Opotřebení : Stáří : Celková životnost : lineární 41 roků 75 roků Výpočet : 100 * 41 / 75 = 54,667 Míra opotřebení : 54,667 % Výpočet : * (1-0,54667) = Věcná hodnota : Kč Kiosek bez čp/če na parc. č. 3304/9 - celkem : Reprodukční cena Věcná hodnota Kč Kč M.1.2. Zastřešení stáčecí plochy na parc. č. 3304/15 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Popis a účel : Jedná se o samostatně stojící objekt ocelového přístřešku, sloužící pro zastřešení výdejních stojanů a stáčecí plochy. Přístřešek je protáhlého obdélníkového půdorysu. Základy jsou z betonových patek. Nosnou konstrukci přístřešku tvoří 6 ocelových sloupů uzavřeného profilu ve tvaru písmene Y, podporující ocelové vazničky s tvarovaným ocelovým pozinkovaným plechem. Objekt bez podhledu a bez atiky obsahuje pouze světelnou elektroinstalaci. Dešťová voda je svedena do středního žlabu a svedena odpadními troubami do dešťové kanalizace areálu. Konstrukce přístřešku je uzemněna. Podlahu tvoří izolovaná zámková dlažba na zvýšené refýži se stojany a na přilehlém chodníku, zbývající pojízdná plocha je betonová s odvodňovacími kanály. Objekt byl vystavěn a kolaudován v roce 1970, některé prvky s krytinou byly doplněny a vyměněny. ANALÝZA OCENĚNÍ Věcná hodnota Metoda ukazatelová Zatřídění : JKSO : Haly pro skladování hořlavin, výbušnin SKP : Budovy pro skladování a manipulaci Materiálová charakteristika : kovová Zastavěná plocha (m 2 ) Popis Výpočet / komentář Počet m2 9

10 Zastavěná plocha 8.90* ,54 Zastavěná plocha celkem : 344 m 2 Výkaz výměr (m 3 obestavěného prostoru) Popis Výpočet / komentář Výsledek Výkaz výměr 8.90*38.60* ,88 Celkem : 1 734,88 m 3 obestavěného prostoru Výpočet reprodukční ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: Kč/m 3 obestavěného prostoru Kč/m 3 obestavěného prostoru Koeficient úpravy základní hodnoty : Zařízení staveniště 1,0420 Územní vlivy 1,0370 Mezisoučet - A 1,0790 Časový koeficient 1,1081 Úprava za ZP a OP 0,8500 Celkem 1,0790 * 1,1081 * 0,8500 = 1,0163 Výpočet : * 1,0163 = Výchozí hodnota jednotková : Kč/m 3 obestavěného prostoru Výpočet : * 1 734,88 = Výchozí hodnota celková : Kč Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních dílů Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (Kč) Koef Podíl 2 RC (Kč) Základy a zemní práce 16, , , Svislé konstrukce 27, , , Stropy a podhledy 8, ,0000 0,000 0 Konstrukce střechy 9, , , Krytina střechy 2, ,0000 7, Klempířské konstrukce 0, ,0000 2, Úprava vnitřních povrchů 3, ,4000 3, Úprava vnějších povrchů 2, ,0000 0,000 0 Schodiště 0, ,0000 0,000 0 Dveře 1, ,0000 0,000 0 Vrata 1, ,0000 0,000 0 Okna 3, ,0000 0,000 0 Podlahy 3, ,0000 8, Vytápění 2, ,0000 0,000 0 Elektroinstalace 5, ,3500 4, Bleskosvod 0, ,8000 1, Vnitřní vodovod 0, ,0000 0,000 0 Vnitřní kanalizace 0, ,0000 0,000 0 Zdroj teplé vody 0, ,0000 0,000 0 Hygienická vybavení 0, ,0000 0,000 0 Ostatní 7, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,4020 Výpočet : * 0,4020 = Reprodukční cena celková : Kč Výpočet : / 1 734,88 = 1 668,0796 Reprodukční cena jednotková nezaokr. : 1 668,0796 Kč/m 3 obestavěného prostoru 10

11 Reprodukční cena jednotková : Kč/m 3 obestavěného prostoru Výpočet věcné hodnoty : Opotřebení : Stáří : Celková životnost : lineární 41 roků 55 roků Výpočet : 100 * 41 / 55 = 74,545 Míra opotřebení : 74,545 % Výpočet : * (1-0,74545) = Věcná hodnota : Kč Zastřešení stáčecí plochy na parc. č. 3304/15 - celkem : Reprodukční cena Věcná hodnota Kč Kč M.1.3. Podzemní uložiště nádrží na parc. č. 3304/15 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Popis a účel : Jedná se o 2 železobetonové izolované podzemní zastropené jímky, sloužící jako uložiště nádrží PHM, jímka navazující severně od kiosku slouží pro uložení 2 ocelových jednoplášťových nádrží, jímka navazující jižně je pro 1 nádrž, dále jsou zde 2 stáčecí jímky umístěné na zastřešené refýži. ANALÝZA OCENĚNÍ Věcná hodnota Metoda ukazatelová Zatřídění : JKSO : Nádrže průmyslové (máčecí apod.) SKP : Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod - pozemní Materiálová charakteristika : monolitická betonová plošná Zastavěná plocha (m 2 ) Popis Výpočet / komentář Počet m2 Zastavěná plocha 1 1,00 Zastavěná plocha celkem : 1 m 2 Výkaz výměr (m 3 obestavěného prostoru) Popis Výpočet / komentář Výsledek 11

12 Výkaz výměr 10.64*9.40* *9.18* *2.00* * ,17 Celkem : 488,17 m 3 obestavěného prostoru Výpočet reprodukční ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: Kč/m 3 obestavěného prostoru Kč/m 3 obestavěného prostoru Koeficient úpravy základní hodnoty : Zařízení staveniště 1,0420 Mezisoučet - A 1,0420 Časový koeficient 1,1241 Úprava za ZP a OP 0,7000 Celkem 1,0420 * 1,1241 * 0,7000 = 0,8199 Výpočet : * 0,8199 = Výchozí hodnota jednotková : Kč/m 3 obestavěného prostoru Výpočet : * 488,17 = Výchozí hodnota celková : Kč Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních dílů Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (Kč) Koef Podíl 2 RC (Kč) Základy a zemní práce 30, , , Svislé a kompletní konstrukce 50, , , Vodorovné konstrukce 5, ,0000 8, Úpravy povrchů 4, ,0000 0,000 0 Strojní vybavení 0, ,0000 0,000 0 Elektroinstalace 0, ,0000 0,000 0 Ostatní 6, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,7209 Výpočet : * 0,7209 = Reprodukční cena celková : Kč Výpočet : / 488,17 = 3 116,9552 Reprodukční cena jednotková nezaokr. : 3 116,9552 Kč/m 3 obestavěného prostoru Reprodukční cena jednotková : Kč/m 3 obestavěného prostoru Výpočet věcné hodnoty : Opotřebení : Stáří : Celková životnost : lineární 41 roků 50 roků Výpočet : 100 * 41 / 50 = 82,000 Míra opotřebení : 82,000 % Výpočet : * (1-0,82000) = Věcná hodnota : Kč Podzemní uložiště nádrží na parc. č. 3304/15 - celkem : Reprodukční cena Věcná hodnota Kč Kč 12

13 M.1.4. Zpevněné plochy na parc. č. 3304/15 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Popis a účel : Jedná se o živičné a v malé části betonové pojízdně plochy cca na 50% plochy pozemku parc. č. 3304/15, tvořící obslužné pojízdné plochy vjezdu a výjezdu z čerpací stanice. Původní plochy byly budované současně s čerpací stanicí, později jejich rekonstrukce a úpravy povrchů, průměrné stáří 25 let. ANALÝZA OCENĚNÍ Věcná hodnota Metoda ukazatelová Zatřídění : JKSO : Komunikace pozemní SKP : Dálnice, ulice, silnice, stezky Materiálová charakteristika : z kameniva obalovaného živicí Výkaz výměr (m 2 plochy komunikace) Popis Výpočet / komentář Výsledek Výkaz výměr ,00 Celkem : 1 725,00 m 2 plochy komunikace Výpočet reprodukční ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: Kč/m 2 plochy komunikace Kč/m 2 plochy komunikace Koeficient úpravy základní hodnoty : Zařízení staveniště 1,0325 Mezisoučet - A 1,0325 Časový koeficient 1,1308 Celkem 1,0325 * 1,1308 = 1,1676 Výpočet : * 1,1676 = Výchozí hodnota jednotková : Kč/m 2 plochy komunikace Výpočet : * 1 725,00 = Výchozí hodnota celková : Kč Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních dílů Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (Kč) Koef Podíl 2 RC (Kč) Základy a zemní práce 30, , , Kryty a podklady 60, , , Doplňkové konstrukce 1, ,7000 0,

14 Ostatní 7, ,6000 4, Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,9665 Výpočet : * 0,9665 = Reprodukční cena celková : Kč Výpočet : / 1 725,00 = 1 408,1455 Reprodukční cena jednotková nezaokr. : 1 408,1455 Kč/m 2 plochy komunikace Reprodukční cena jednotková : Kč/m 2 plochy komunikace Výpočet věcné hodnoty : Opotřebení : Stáří : Celková životnost : lineární 25 roků 45 roků Výpočet : 100 * 25 / 45 = 55,556 Míra opotřebení : 55,556 % Výpočet : * (1-0,55556) = Věcná hodnota : Kč Zpevněné plochy na parc. č. 3304/15 - celkem : Reprodukční cena Věcná hodnota Kč Kč M.1.5. Ostatní stavby a úpravy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Popis a účel : Jedná se o drobné stavby a úpravy, které doplňují užívání hlavních staveb. Zde jde o objekty uvedené v kupní smlouvě - části přípojek na vlastních pozemcích a hydranty, odvodňovací kanálky, lapol, příslušná část oplocení, dále neuváděné základy pod stojany, podzemní kanálky, apod. ANALÝZA OCENĚNÍ Věcná hodnota Přímá metoda Oceněno podílem 2% z reprodukční ceny hlavních stavebních objektů, opotřebení 65%. Výkaz výměr (neurčena) Název části Výpočet / komentář Počet m.j. Výkaz výměr ,02 14

15 Výpočet reprodukční ceny : Název části Počet m.j. Jednotková cena Podíl 2 (%) RC (Kč) Výkaz výměr 0, , Reprodukční cena celková : Výpočet věcné hodnoty : Opotřebení : Kč přímé Název části Podíl 2 (%) Opotř (%) Př.opotř (%) VH (Kč) Výkaz výměr 100,000 65,000 65, Míra opotřebení : 65,00 % Výpočet : (1-0,6500) = Věcná hodnota : Kč Ostatní stavby a úpravy - celkem : Reprodukční cena Věcná hodnota Kč Kč M.1.6. Pozemky zájmového území IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Popis a účel : Jde o 2 pozemky ve funkčním celku čerpací stanice PHM, stavby a pozemky jsou ve stejném vlastnictví. Pozemek parc. č. 3304/2 je zcela zastavěn budovou kiosku, na okolním pozemku parc. č. 3304/15 jsou ostatní stavby a plochy, z části je pozemek zatravněn s křovinami. Zainvestovanost pozemků je dobrá, zařízení není plynofikováno, je však možnost napojení. Podrobný popis viz. úvod - popis a účel. ANALÝZA OCENĚNÍ Věcná hodnota Výpočet plochy pozemku Číslo Popis Výpočet Plocha (m2) 3304/9 zastavěná plocha a nádvoří , /15 ostatní plocha, jiná plocha ,00 Plocha pozemku celkem : 3886,00 m 2 Přímá metoda Město Ostrava má k datu ocenění. platnou cenovou mapu stavebních pozemků města Ostravy č. 11, dle obecně závazné vyhlášky č. 11/2010. Pro celé území areálu ČSAD a Veolia je stanovena jednotková cena pozemků Kč/m2. Po srovnání 15

16 realizací není žádný významnější důvod se odchýlit od této ceny i v tomto ocenění. Číslo Popis Plocha (m2) Jednot. cena Hodnota 3304/9 zastavěná plocha a nádvoří 399, , , /15 ostatní plocha, jiná plocha 3 487, , ,00 Plocha (m 2 ): 3 886,00 Celková hodnota : Kč Pozemky zájmového území - celkem : Jednotková cena : Věcná hodnota Kč/m Kč Rekapitulace nemovitého majetku věcná hodnota Název Reprodukční cena [Kč] Věcná hodnota [Kč] Kiosek bez čp/če na parc. č. 3304/ Zastřešení stáčecí plochy na parc. č. 3304/ Podzemní uložiště nádrží na parc. č. 3304/ Zpevněné plochy na parc. č. 3304/ Ostatní stavby a úpravy Pozemky zájmového území Čerpací stanice PHM KARIMPEX Ostrava ČSAD Čerpací stanice PHM KARIMPEX Ostrava ČSAD

17 Hlavní technologie a movitý majetek Provozní soubor hlavní technologie čerpací stanice a doprovodného movitého majetku oceněn samostatně znalecký posudek č /2011 znalce pro obor strojírenství všeobecné a obor ekonomika a ceny pro odvětví oceňování podniků, odhady strojů, strojního zařízení a movitostí Ing. Jana Bartuška, který je v příloze ocenění jeho nedílnou součástí. Rekapitulace technologie ČS PHM KARIMPEX ČSAD Ostrava - technologie upraveno Název Výchozí cena [Kč] Časová (obvyklá) cena [Kč] Nemovitosti s hlavní zabudovanou technologií a movitým majetkem celkem zaokrouhleno: Čerpací stanice PHM KC x KARIMPEX Ostrava ČSAD celkem : Reprodukční (výchozí) cena Věcná hodnota(časová) cena Kč Kč 17

18 Výnosová hodnota majetku Do výnosové hodnoty se promítá hodnota jak nemovitého, tak movitého dlouhodobého majetku, tj. zabudované technologie čerpací stanice s doprovodným movitým majetkem. Zařízení ČS PHM vlastníka společnosti KARIMPEX, a.s. je v pronájmu, nájemcem je společnost Nikey s.r.o., která tuto čerpací stanici také provozuje. Test na výnosy ze smluvního a obvyklého nájemného Obvyklé nájmy u jiných vlastníků a provozovatelů se řídí různými pravidly. Někdy je provozovatelem zabezpečováno PHM s vlastní cenovou politikou a nájemce provádí pouze obsluhu a provozuje ve vlastní režii ostatní zařízení (shop, kávomaty, bistro, vysavač, myčka, atd.). Nájemce potom zpravidla zabezpečuje jenom nutnou údržbu a hradí drobné opravy do určité výše. U některých případů je pro nájemce stanoven určitý fixní nájem za pronájem celého zařízení, nájemce potom odvádí určité procento z tržeb ostatního zařízení, dále mu přísluší určitý provizní podíl na prodeji PHM, stanovený odstupňovaně podle množství výtoče. V jiných případech provozuje nájemce ostatní zařízení bez odvodu na tržbách a z prodeje PHM má provizi pouze zanedbatelnou nebo téměř žádnou. Předmětem smluvního nájmu u oceňované čerpací stanice jsou movité i nemovité věci, nacházející se v areálu ČS PHM. Nájemce je povinen zajišťovat provoz čerpací stanice s prodejem PHM, je oprávněn provozovat další činnost v čerpací stanici. Smlouva o pronájmu a provozování je uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Na základě nájemní smlouvy činí fixní měsíční nájemné Kč, bez pohyblivé složky. Fluktuace nájemného je uvažováno do 5%, obhospodařovací náklady jsou stanoveny v obvyklých výších, kapitalizační míra stanovena pro podnikatelské majetky se středním stupněm rizika. Je velmi problematické z běžně realizovaných neplnohodnotných a tržně obtížně čitelných nájmů či provozovatelských smluv nájemné obvyklé porovnávat. Pro test na výnosy je zde využito smluvní nájemné. Pro vlastní stanovení výnosové hodnoty tohoto speciálního majetku však není tento způsob dostatečně relevantní. Výpočet nájemného Název Plocha (m2) Kč/m2/měsíc Kč/m2/rok Koef. Kč/měsíc Nájemné B 1, , ,00 0, , Celkem 1, Vysvětlivky : B - byty, K - kanceláře, S - sklady, O - ostatní Výpočet výnosové hodnoty : Příjmy [Kč] Výdaje [Kč] Nájemné Daň z nemovitosti Pojistné budov Odpisy střádací - amortizace 0 Náklady na údržbu Náklady provozní Pronájem pozemku 0 Míra ekonomické výnosnosti : 4,50 % Míra rizika : 6,00 % Míra kapitalizace : 10,50 % Stabilizovaný roční výnos Výpočet : 100 * / 10,50 = Výnosová hodnota : Kč Výnosová hodnota z provozu majetku 18

19 provozování ČS PHM jako samostatného hospodářského střediska z pohledu vlastníka. Na výnosech zařízení se obecně podílí celý soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. V podstatě se jedná se o obdobu podnikového ocenění, jelikož se však jedná o návrh hodnoty nemovitého a hlavního movitého majetku, je nutno provést korekce výnosů pouze na podíl těchto majetkových složek. V daném případě čerpací stanice nebývá obvykle podíl ostatních složek podstatný. Provozující společnost vede denní, měsíční a roční záznamy o výtočích PHM. Výnosovou hodnotu odhadneme na základě dosahovaných, resp. dosažitelných korigovaných hospodářských výsledků z provozování této stanice. Z hlediska metodiky by bylo obecně nejvhodnější zjišťovat výnosovou hodnotu na bázi diskontovaných free cash-flow, zejména z důvodů určité omezené ekonomické životnosti zařízení. S ohledem na výkyvy budoucích příjmů závislých na spoustě faktorů (kolísání cen ropy na světových trzích, státní daňové zásahy, ekonomická recese bez dostupnosti výhledů), dále také pro problematické plánování investic do majetku a pracovního kapitálu je použití těchto postupů zatíženo značnou chybovostí. Z těchto důvodů je pro zjednodušení použita kapitalizace pomocí věčné renty. Výše použitých nákladů proti výnosům z marží je stanovena dle konkrétní situace, zkušeností zpracovatele a obecných uzancí z provozování obdobných majetků. Jedinou složkou výnosů u neveřejné bezobslužné ČS PHM je v daném případě prodej PHM motorové nafty pro smluvní partnery a držitele odběrových karet. Výnosy z prodeje PHL Žádné historické výsledky nejsou k dispozici, čerpací stanice byla také v letech 2008 a 2009 mimo provoz. Jsou k dispozici pouze výsledky současného nájemce Nikey s.r.o. od do současnosti. Ostrava období výtoč (l) Marže jedn / ,00 0, / ,00 0,50 Dle sdělení provozovatele a nájemce je pro všechny jeho zařízení vnitroareálových bezobslužných čerpacích stanic v areálech autobusové dopravy stanovena velmi nízká jednotná marže 0,50 Kč/l. Dominantním odběratelem je zde autobusová doprava, společnost ČSAD Ostrava a.s. je 100% vlastníkem nájemce a provozovatele Nikey s.r.o. Tato marže není obvyklá pro tržní podnikatelské prostředí, běžná marže u jiných zařízení se však pohybuje nejčastěji v rozpětí 1,50 až 2,00 Kč/l. Z toho důvodu je možno bez rizika úbytku odběratelů a snížení výtoče do budoucna predikovat jednotkovou marži minimálně 1,00 Kč/l, kdy při předpokládané roční výtoči litrů nafty dosáhne celková roční marže Kč. Výnosy a náklady celkem Po zvážení všech nákladů ve vztahu k uvedenému zařízení jak na straně pronajímatele, tak na straně provozovatele, tj. včetně osobních nákladů, spotřeby, daní, odpisů, pojištění, správy a záchovné údržby včetně nezbytných investic pro udržení konkurenceschopnosti, poplatků a dalších nepřesáhne trvalý roční odnímatelný výnos před zdaněním 60% (obvyklý sledovaný průměr pro vlastníka z uvedených výsledků z prodeje PHM u bezobslužných zařízení ) Hospodářský výsledek je bez ohledu na provozovatele zdaněn sazbou daně z příjmů právnických osob pro další období konzervativně ve výši 20 %. Výnosy z prodeje PHL v Kč Výnosu ze shopu a ostatní služby v Kč 0 Nezahnuté výnosy v Kč 0 Nezahnuté náklady v Kč (obvyklé nájemné pro uložení nádrží) 0 Celkem výnosy Náklady provozní 40% Provozní HV před daní Daň z příjmu právnických osob 20% HV zdaněný

20 Při stanovení kapitalizační míry a následném odhadu tržní hodnoty je třeba zohlednit všechny rizikové faktory, které mohou na hodnotu působit. Běžná kapitalizační míra při tržním oceňování standardních nemovitostí zejména při poskytování záruk a půjček se pohybuje v rozmezí 6 až 12% pro kapitalizaci výnosů z bezpečnějších nájmů. U tohoto typu majetku s urychlenou návratností, malou morální i technickou životností při stanovení výnosů z provozu a nikoliv zběžných nájmů je nutno uvažovat se zvýšenou mírou rizika nad průměrnou výnosností nejbezpečnějších investic, v konkrétním případě také s ohledem na aktuální právní stav s exekučním příkazem k prodeji majetku. Je brán také ohled na konkrétní situaci silných a slabých stránek, zejména příležitostí a hrozeb ze SWOT analýzy. Výnosnost : 4.50 % Inflace : 0.00 % Riziko : 9,50 % Životnost : 0.00 % Míra kapitalizace : 14,00% Stabilizovaný roční výnos ,- Kč Výnosová hodnota z provozu : ,- Kč Po zvážení okolností tuto hodnotu výnosovou hodnotu z provozování majetku využijeme jako základ pro stanovení tržní hodnoty. Z uvedených výnosových hodnot je ve výsledku převzata hodnota z provozu majetku v zaokrouhlené výši ,- Kč. Čerpací stanice PHM KC x KARIMPEX Ostrava ČSAD - celkem : Výnosová hodnota Kč Porovnávací hodnota majetku Přímá metoda U daného typu majetku je velmi problematické přímé srovnání s realizovanými prodeji nebo nabízenými čerpacími stanicemi. Realizované ceny vykazují značné rozdíly. Mezi hlavní faktory, hrající důležitou roli ve výnosnosti s výtočí a prodejnosti lze řadit: - polohu v regionu a lokalitě s průjezdem vozidel a pohodlností přístupů - cenovou politiku státu, preference podnikatelských aktivit, daňová zatížení - cenovou politiku a sílu provozovatele, konkurence - rozsah, využitelnost kvalitu a vybavení zařízení s péčí o zákazníka a poskytování služeb - v neposlední řadě značku a marketing s reklamou. Při prodejích či nabídkách hrají vlivy také některé netržní faktory, zejména stavy tísně, vzájemné dohody mimo oficiální smluvní vztahy, vazby mezi stranami, kartelové dohody, atd. U nabídek dochází v průběhu řízení zpravidla k poklesu cen, někdy i velmi výraznému. Také z těchto důvodů nelze pro daný typ majetku výsledky ze srovnání přeceňovat. Srovnání je využito pouze pro závěrečnou korekci tržní hodnoty, bylo použito know-how zpracovatelů a zástupců České komory odhadců majetku z ocenění a ve velké většině i realizací cca 250 ČS PHM v uplynulém období. Vlastní porovnávací hodnota se z výše uvedených důvodů a irelevantností výstupů samostatně nestanovuje. Čerpací stanice PHM KC x KARIMPEX Přerov - celkem : Porovnávací hodnota : Nestanovuje se 20

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 Předmětem ocenění je stanovení návrhu ceny obvyklé areálu Státního archivu, který je situován v katastrálním území Žlutice, obec Žlutice, okres Karlovy Vary. Objednatel: Státní

Více

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 o obvyklé ceně pozemku komunikace parc. č. 533 včetně součástí a příslušenství, jde o ulici Průmyslovou v obci Dolní Břežany, Katastrální území Dolní Břežany, kraj Středočeský.

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2978-58/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2978-58/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2978-58/2011 o ceně majetku v místě a čase obvyklé - bezobslužné čerpací stanice PHM společnosti KARIMPEX, a.s. - objektu dopravy bez čp/če na pozemku parc. č. st. 5633, včetně pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Znalecký posudek č. 7591/2012 o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Vlastník nemovitosti: SEMOS a.s. (úpadce) Kyslíková 1984/4 143 00 Praha 4 Objednavatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.326-136 / 14 o obvyklé ceně podílu 1/6 nemovitých věcí - 4 ks pozemků ZPF parc.č.902/10, parc.č.971/31, parc.č.1000/18, parc.č.1000/29 dle LV 39 pro k.ú.slavonín, obec Olomouc,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2359/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 656/20 v objektu čp. 656/4, ulice Bajkalská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 04357/12-052 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: spoluvlastnického podílu o velikosti 2/20 na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2494/134/14 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 689/215 včetně podílu na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Milovice a obci Milovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6183-035/1/2011 o ceně obvyklé spol.podílu ve výši ideální ½ na pozemku parc.č. 715/1 v kat.území a obci Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav, kraj Středočeský. Ocenění vypracoval: Ing.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1916-502/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1916-502/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1916-502/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 stavby č.p. 6127 na pozemku parc.č. 3609/39, katastrální území Poruba-sever, obec Ostrava,

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2370/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2370/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2370/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 801/2 v objektu čp. 801/6, ulice Kišiněvská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Znalecký posudek č. 187-2927/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 187-2927/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. Znalecký posudek č. 187-2927/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. pro dražebníka Předmět ocenění: Garáž bez č.p. na pozemku parc.č. 2197/149 a pozemek parc.č.

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ

Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 174/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 174/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 174/12 o obvyklé ceně podílu id. 1/6 na nemovitostech - pozemku p.č. 4307/55 - ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 4317/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace LV číslo 719, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012 Okres:Rokycany Obec :Rokycany ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.667/1 v osobním vlastnictví v domě č.p.667 v ulici Čechova v Rokycanech, okres Rokycany, včetně spoluvlastnického

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6633/154-2012 o ceně nemovitosti I. bytové jednotky č. 359/6 v k.ú. Žacléř, obec Žacléř, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech domů a pozemcích II. řadové garáže na

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více