ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2979-59/2011"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2011 o ceně majetku v místě a čase obvyklé - bezobslužné čerpací stanice PHM - objektu dopravy bez čp/če na pozemku parc. č. 3304/9, včetně pozemků parc. č. 3304/9 a 3304/15, včetně součástí, příslušenství, hlavní technologie s vybavením a včetně závad, které v důsledku přechodu vlastnictví nezaniknou, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obci Ostrava, okres Ostrava-město, dle LV a právní evidence ze soupisu majetkové podstaty. Objednatel : Mgr. Lukáš Stoček, insolvenční správce dlužníka KARIMPEX, a.s. Účel ocenění : Návrh tržní hodnoty (ceny v místě a čase obvyklé) pro účely prodeje majetku, včetně prodeje v dobrovolné veřejné dražbě dle 13 odst. 1 zák. č. 26/2000 Sb. Zhotovitel : Ing. Miroslav Bešík, znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a podniků, certifikovaný odhadce majetku dle ČSN EN ISO/IEC oceňování nemovitostí, oceňování podniků, odhadce s ohlašovací vázanou živností pro oceňování věcí nemovitých a movitých. práce: IDEAPROJEKT spol. s r.o., nám. Míru 13, Bruntál tel , , fax , domů: Dělnická 8, Bruntál, tel , mobil , Znalecký posudek obsahuje včetně titulního listu 27 stran textu a 15 stran příloh, předává se ve 2 vyhotoveních. V Bruntále, dne :

2 A. NÁLEZ Znalecký úkol Na základě požadavku Mgr. Lukáše Stočka, insolvenčního správce dlužníka KARIMPEX, a.s., je znaleckým posudkem stanovena cena předmětného majetku v místě a čase obvyklá, včetně závad, které v důsledku přechodu vlastnictví nezaniknou, s použitím pro účely přímého prodeje, včetně prodeje v dobrovolné veřejné dražbě dle zák. č. 26/2000 Sb. Obvyklá cena i tržní hodnota mají v daném konkrétním případě stejný význam a představují shodnou konstrukci stejné veličiny, jejich definice jsou uvedeny v závěru ocenění. Ocenění je vypracováno v souladu s "Metodikou oceňovaní nemovitostí" České komory odhadců majetku, zejména pro potřeby poskytování úvěrových obchodů. Metodika obsahuje základní pravidla evropských a mezinárodních oceňovacích standardů. Pro specifický produkt oceňování pro záruky půjček, hypotéky a dluhopisy vychází metodika ze standardu IVS č. 4 a navazující uživatelské směrnice. Metodika je průběžně doplňována o všechny nové poznatky a dohody, které vznikají v rámci evropského sdružení oceňovacích svazů (TEGoVA a IVSC). Jedná se o návrh tržní hodnoty (ceny v místě a čase obvyklé) - bezobslužné čerpací stanice PHM - objektu dopravy bez čp/če na pozemku parc. č. 3304/9, včetně pozemků parc. č. 3304/9 a 3304/15, včetně součástí, příslušenství, hlavní technologie s vybavením a včetně závad, které v důsledku přechodu vlastnictví nezaniknou, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obci Ostrava, okres Ostrava-město, dle LV a právní evidence ze soupisu majetkové podstaty. M.1. ČERPACÍ STANICE PHM KARIMPEX OSTRAVA ČSAD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vlastník majetku : Dle výpisu z katastru nemovitosti č. LV a dalších podkladů je k datu ocenění zsapsán jako vlastník oceňovaných staveb a hlavní technologie, tedy oceňovaného dlouhodobého hmotného majetku nemovitého a movitého: KC Ostrava a.s., Pohraniční 3135/16, Moravská Ostrava, Ostrava 2 IČ Pozn. Uvedený majetek byl zapsán insolvenčním správcem do soupisu majetkové podstaty společnosti KARIMPEX, a.s., IČ , společnost v konkursu dle usnesení soudu Adresa majetku : Čerpací stanice PHM ul. Vítkovická, Ostrava - Moravská Ostrava Kód katastrálního území : Název katastrálního území : Moravská Ostrava Kód obce : Název obce : Ostrava Počet obyvatel obce : Datum stanovení počtu obyvatel : Kód okresu : CZ0806 Název okresu : Ostrava Název kraje : Moravskoslezský Název státu : Česká republika Poloha v obci : Ostatní 2

3 Časové koeficienty : ČSÚ Podklady : - Soupis majetkové podstaty pro Krajský soud v Ostravě, zpracovala advokátní kancelář JUDr. Z. Bětáková, Mgr. L Stoček, Nový Jičín, K Nemocnici 18, dne a doplnění č. 1 soupisu majetkové podstaty ze dne Znalecký posudek č /2011 o ceně technologie a doprovodného movitého majetku čerpací stanice PHM v Bruntále, zpracoval znalec Ing. Jan Bartušek, Olomouc, dne (tento posudek tvoří nedílnou součást tohoto ocenění v příloze). - Výpis z katastru nemovitostí č. LV 11515, na objekt dopravy bez čp/če na pozemku parc. č. 3304/9, včetně na pozemků parc. č. 3304/9 a 3304/15, v k.ú. Moravská Ostrava, vydal Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj dne pod č. 2045/ Kopie katastrální mapy pro k.ú. Moravská Ostrava - Výtoče PHM, nákupy a tržby za PHM v letech 2010 a Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcných břemen, uzavřená mezi prodávajícím ČSAD Ostrava a.s. a kupujícím Union Leasing,,a.s., ze dne , vklad práva Nájemní smlouva o nájmu čerpací stanice, uzavřená mezi Mgr. Lukášem Stočkem jako pronajímatelem a Nikey s.r.o. jako nájemcem, ze dne a dodatek č. 1 ze dne a Cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 11, dle obecně závazné vyhlášky č. 11/ Vlastní databáze obvyklých cen a nájmů, databáze spolupracujících znalců, informace realitních kanceláří a realitní inzerce - Fotodokumentace 10/ Informace a údaje sdělené vlastníkem a nájemcem nemovitosti - Skutečnosti a výměry zjištěné na místě Místní šetření : Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za podpory a účasti obsluhy čerpací stanice - zaměstnance nájemce Nikey s.r.o. a za účasti znalce na technologii a movitý majetek Ing. Jana Bartuška, jehož ocenění je součástí tohoto znaleckého posudku. Infrastruktura : Počet obyvatel v obci k : V obci je pošta V obci je základní škola ročník V obci je zdravotnické zařízení V obci je zařízení Policie ČR V obci je kanalizace s připojením na čističku odpadních vod V obci je vodovod V obci je plynofikace Ostrava je třetím největším městem v České republice co do počtu obyvatel, druhým největším městem co se týče rozlohy správního území města a zároveň je největší aglomerací v příhraniční oblasti tří států: České republiky, Polska (15 km) a Slovenska (55 km). V rámci České republiky má zcela zvláštní postavení. Během uplynulých desetiletí je chápána jako významné centrum těžkého průmyslu a dále jako město obchodní a tranzitní. V důsledku politických změn po roce 1989, Ostrava jako jedno z mála měst v ČR zaznamenala obrovský přerod způsobený omezováním těžkého průmyslu včetně s tím spojené ztráty pracovních příležitostí a nezbytnosti restrukturalizace. Pokud jde o územně právní členění má Ostrava 23 městských obvodů a 39 katastrálních území. V Ostravě žije přes trvale žijících obyvatel a dalších dojíždějících z přilehlého okolí do zaměstnání. V posledních letech v důsledku snížení počtu pracovních příležitostí docházelo k postupnému úbytku obyvatel. Věková struktura obyvatelstva města Ostravy: Předproduktivní (0-14 let) 17,2% Produktivní (15-59 muži, ženy) 66,0% Poproduktivní (60 a více) 16,8% Počet ekonomicky aktivních obyvatel v Ostravě činí 52,6%, průměrný věk obyvatelstva činí 37,7 let. Město Ostrava je sídlem administrativních, obchodních, kulturních, zdravotních, vědeckých a sportovních společností, organizací i institucí, a to především že dříve byla krajským městem, nyní hlavním městem 3

4 Moravskoslezského kraje. Základním průmyslovým odvětvím ve městě je hutnictví a strojírenství, dále chemický průmysl. Hornictví, jež bylo v minulosti jednou z nejintenzivnějších průmyslových oblastí provozovaných v Ostravě, bylo již na území města zcela utlumeno. Ostrava je také vzhledem ke své poloze tranzitním uzlem, zejména železniční dopravy. Ostrava má také hustou síť městské hromadné dopravy, tato je zastoupena třemi druhy dopravních prostředků, a to autobusem, trolejbusem a tramvají. Dále je v Ostravě 5 železničních stanic a mezinárodní letiště v Mošnově. Ostrava je téměř zcela pokryta elektrickou, vodovodní a telekomunikační sítí. Kanalizace je vybudována na celém území vnitřního města, ve velkých průmyslových areálech a jejich přilehlých okolí, tj. v průmyslových částech a okrajových územích vnitřního města a dále i městských obvodech na území mimo kompaktní město. Co se týče vybavení zemním plynem, jsou jednotlivé obvody města napojeny všechny, pouze v některých okrajových oblastech mimo kompaktní město je plyn rozveden pouze částečně. Do některých ostravských obvodů je zavedeno centrální zásobování teplem. Popis a účel : Jedná se o bezobslužnou čerpací stanici pohonných hmot v areálu ČSAD v k.ú. Moravská Ostrava. Moravská Ostrava a Přívoz je významným průmyslovým centrem. Nejbližší správní centrum je Ostrava, od kterého je nemovitost vzdálena cca 2,0 km. Okolní zástavbu tvoří provozní dopravní a inženýrské stavby, vzhledem k tomu, že stavba je situována v areálu ČSAD Ostrava, na jeho jižním okraji mezi ulicemi Vítkovická a Místecká. Zařízení čerpací stanice je umístěno na vlastních pozemcích zájmového území čerpací stanice parc. č. 3304/9 a 3304/15 v k.ú. Moravská Ostrava. Čerpací stanice zajišťuje bezobslužný prodej motorové nafty pro vybrané smluvní zákazníky, využíváno je zejména autobusovými a nákladními autodopravci ve vlastním areálu. Žádné doplňkové služby motoristům zde aktuálně nejsou poskytovány. Příjezd a přístup k čerpací stanici z místní komunikace Vítkovická je zajištěn vedlejším vjezdem do areálu ČSAD Ostrava a.s. přes cizí pozemky parc. č. 3304/20 a 3304/4, odtud na vlastní pozemky zájmového území čerpací stanice. Pro užívání těchto přístupových pozemků parc. č. 3304/20 a 3304/4, včetně přilehlého pozemku parc. č. 3304/2 je zřízeno věcné břemeno ve prospěch čerpací stanice, zapsané také na LV Inženýrské sítě čerpací stanice jsou napojeny na vnitroareálové rozvody, jedná se o přípojku kanalizace splaškové a dešťové, přípojku vody, přípojku NN. Objekt není plynofikován, původní připojení potrubím na dálkové teplo areálu bylo již dávno odpojena a je nefunkční, Hlavním zapsaným nemovitým objektem čerpací stanice je zděný kiosek - objekt dopravy bez čp/če na pozemku parc. č. 3304/9, na okolním pozemku ostatní plochy parc. č. 3304/15 jsou umístěny výdejní stojany zastřešené ocelovým přístřeškem, po obou stranách kiosku jsou dále na této ostatní ploše umístěny jednoplášťové podzemní nádrže PHM v krytých izolovaných podzemních zastřešených železobetonových jímkách. Součástí čerpací stanice jsou i přilehlé pojízdné zpevněné plochy na pozemku ostatní plochy parc. č. 3304/15 a drobné venkovní úpravy, vše s pozemky funkčního celku parc. č. 3304/9 a 3304/15. Technologie čerpací stanice je její součástí, ostatní doplňuje doprovodný movitý majetek. Užívání je v souladu s územním plánem. Příslušenství : Příslušenství hlavních staveb tvoří doplňkové objekty charakteru inženýrských sítí, doplňkových staveb a venkovních úprav, součástí je i hlavní technologie ČS PHM. Stavební úpravy : Historie, stavební úpravy, vhodnost využití Od čerpací stanice nebyla předána žádná technická dokumentace. Dle sdělení původního uživatele a nájemce byla stanice budována kolem roku 1969, během užívání bylo zařízení stavebně upravováno a doplňováno. Čerpací stanice PHM se svou technologií je speciální jednoúčelové zařízení a není možno efektivně uvažovat s jiným budoucím využitím. K datu ocenění zařízení slouží svému účelu a provozuje ho nájemce. Břemena, závazky, zatížení nemovitosti : Věcná břemena Na listu vlastnictví č. LV jsou ke všem zapsaným vlastním nemovitostem zapsaná věcná břemena, týkající se omezení vlastnického práva dle části "C" výpisu. Všechna břemena (podle listiny ) dle smlouvy V3 5299/2000 ze dne , právní účinky vkladu ke dni Dle smlouvy se jedná o: 4

5 - Kupující jako vlastník nově vzniklé parcely č. 3304/15 ost. plocha-jiná plocha k. ú. Moravská Ostrava a povinný z věcného břemene zřizuje ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 3304/4 ost. plocha-jiná plocha k. ú. Moravská Ostrava právo odpovídající věcnému břemeni, dle něhož je kupující povinen trpět užití této parcely pro umístění stávající přípojky slaboproudu, stávající přípojky NN, sloupu osvětlení odstavné plochy spolu s rozvaděčem a kabelovým vedením včetně příchodu a příjezdu k těmto zařízením pro zajištění oprav a údržby těchto zařízení, včetně příchodu a příjezdu pracovníků, dopravních prostředků či nutných zařízení dodavatelského subjektu, tak jak je vyznačeno v témže geometrickém plánu. - Kupující jako vlastník budovy objektu dopravy postaveného na pozemku parc. č. 3304/9 zast. plocha k.ú. Moravská Ostrava a povinný z věcného břemene touto smlouvu zřizuje ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 3304/4 ost. plocha-jiná plocha k. ú. Moravská Ostrava právo odpovídající věcnému břemeni, dle něhož je vlastník budovy povinen trpět užití této budovy pro umístění, opravy a údržbu vedení slaboproudu, a to po ocelové konstrukci zastřešení budovy, tak jak je vyznačeno ve shora uvedeném geometrickém plánu Ing. Dagmar Grygarové, déle svislým směrem po obvodu jižní stěny budovy do místnosti č. 301 v budově se zaústěním ve skříňce v této místnosti. - Kupující jako vlastník budovy objektu dopravy postaveného na pozemku parc. č. 3304/9 zast. plocha k. ú. Moravská Ostrava a povinný z věcného břemene touto smlouvu zřizuje ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 3304/4 ost. plocha-jiná plocha k. ú. Moravská Ostrava právo odpovídající věcnému břemeni, dle něhož je vlastník budovy povinen trpět užití této budovy pro umístění, opravy a údržbu vedení NN, a to po jižní obvodové stěně budovy přes místnost č. 302 do přilehlé chodby s ukončením v rozvaděči NN, který je zde umístěn. Na listu vlastnictví jsou vedena v části B jiná práva ve prospěch oceňované nemovitosti, konkrétně věcné břemeno chůze a jízdy dle smlouvy následovně: Prodávající jako vlastník pozemků parc. č. 3304/2 ostatní plocha jiná plocha v k. ú. Moravská Ostrava a jako povinný z věcného břemene touto smlouvou zřizuje ve prospěch vlastníka budovy-objekt dopravy postavený na pozemku parc. č. 3304/9 zast. plocha k. ú. Moravská Ostrava právo odpovídající věcnému břemeni, dle něhož je prodávající povinen trpět užití části tohoto pozemku pro uložení stávajících inženýrských sítí, které jsou předmětem této kupní smlouvy, a to horkovodní přípojky, vodovodní přípojky včetně šachty a l hydrantu, přípojky slaboproudu a silnoproudu, dále pak pro příchod a příjezd za účelem opravy a údržby těchto sítí, včetně příchodu a příjezdu pracovníků, dopravních prostředků či jiných nutných zařízení dodavatelského subjektu, tak jak je vyznačeno v geometrickém plánu Ing. Dagmar Grygarové ze dne č /2000 pro rozdělení pozemku parc. č. 3304/1, 3304/2, 3304/4 a pro vyznačení věcných břemen, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy. Prodávající zavazuje se zdržet bezdůvodného odpojení inženýrských sítí sloužících zabezpečení provozu nemovitostí, které jsou předmětem této smlouvy. Aktuální LV tvoří nedílnou přílohu tohoto ocenění. Zástavní a předkupní práva k majetku a omezení K datu ocenění je na aktuálním výpisu z LV č vedeno na nemovitý majetek: - Zástavní právo smluvní pro Hutyra Janusz Andrzej dle smlouvy ze dne , právní účinky ke dni Zapsáno do soupisu majetkové podstaty (zák. č. 182/2006 Sb.) k č.j. KSOS 31 NS 3456/ Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro Finanční úřad Ostrava I, dle rozhodnutí ze dne , právní moc ke dni Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro Finanční úřad Ostrava I, dle rozhodnutí ze dne , právní moc ke dni Ekologické zatížení Každý provozní areál ČS PHM je potencionálním zdrojem ekologického zatížení v případě nekontrolovaného úniku ropných látek. Na ochranu před těmito vlivy bylo celé zařízení projektováno i povoleno a takto provozováno. Na oceňované ČS PHM nebyly dle sdělení v uplynulém období provozu žádné ekologické ani jiné havárie, pokuty z tohoto titulu nebyly uděleny žádné. Restituční nároky Nejsou známy žádné údaje o uplatňovaných restitučních nárocích k pozemkům. 5

6 Pojištění majetku Aktuálně k datu ocenění je dle sdělení majetek pojištěn u nájemce, podrobnosti smlouvy nebyly sděleny. Další závazky, omezení, problémy a specifika majetku Zařízení ČS PHM je insolvenčním správcem dlužníka KARIMPEX a.s., do jehož majetkové podstaty byl majetek zapsán, pronajímáno nájemci společnosti Nikey s.r.o. na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Jako určité riziko se jeví napojení inženýrských sítí na vnitroareálové rozvody soukromého subjektu. Dle původní kupní smlouvy (viz. podklady) čl. IV. odst. 1 se prodávající zavazuje zdržet se bezdůvodného odpojení inženýrských sítí sloužících zabezpečení provozu nemovitostí nového vlastníka. Služby spojené s dodávkou energií, vodné, stočné a další byly a k datu ocenění jsou zabezpečovány pro nájemce vlastníkem areálu ČSAD Ostrava a.s. Nejsou známa žádná další omezení a rizika, vyplývající z uzavřených smluv nebo okolností provozování majetku. Předmět podnikatelské činnosti : Celou podnikatelskou činnost u neveřejné ČS PHM představuje bezobslužný prodej motorové nafty smluvním zákazníkům. Žádné jiné služby motoristům zde nejsou poskytovány. Postup při ocenění : Pro další postup ocenění je provedena aplikace jednotlivých metod se závěrečnou analýzou, jak je uvedeno v podmínkách v závěru tohoto ocenění. Pro stanovení hodnoty technologie, hlavních movitých věcí a ostatního movitého majetku dle zjištění při prohlídkách a dle soupisu majetkové podstaty insolvenčního správce k 08/2009 s doplněním k 11/2009 byl využit znalecký posudek č /2011 znalce pro obor strojírenství všeobecné a obor ekonomika a ceny pro odvětví oceňování podniků, odhady strojů, strojního zařízení a movitostí Ing. Jana Bartuška, který je v příloze ocenění jeho nedílnou součástí. 6

7 B. POSUDEK Věcná hodnota majetku V následujícím oddíle je provedeno ocenění nemovitého majetku, ocenění movitého majetku hlavní zabudované technologie je provedeno samostatným znaleckým posudkem v příloze této zprávy, následuje souhrn věcné hodnoty. Seznam oceňovaných objektů M.1.1. Kiosek bez čp/če na parc. č. 3304/9 M.1.2. Zastřešení stáčecí plochy na parc. č. 3304/15 M.1.3. Podzemní uložiště nádrží na parc. č. 3304/15 M.1.4. Zpevněné plochy na parc. č. 3304/15 M.1.5. Ostatní stavby a úpravy M.1.6. Pozemky zájmového území M.1.1. Kiosek bez čp/če na parc. č. 3304/9 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Popis a účel : Jedná se o jednopodlažní objekt provozní budovy zděného kiosku, nepodsklepený, obdélníkového půdorysu. Budova byla vystavěna kolem roku Základy jsou betonové s izolací, obvodové zdivo je z tvárnic tl mm, strop nespalný s rovným podhledem, střecha plochá s obvodovou atikou, krytina je živičná s oplechováním atiky a klempířskými prvky z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená, jižní okna opatřeny ocelovými mřížemi, prosvětlení skladu sklobetonovými tvárnicemi, vnitřní dveře dřevěné hladké do ocelových zárubní, vchodové dveře ocelohliníkové prosklené, venkovní dveře a vrata ocelové. Podlahy jsou opatřeny keramickou dlažbou a PVC, ve skladu betonové. Vnitřní omítky vápenné v kombinaci s keramickým obkladem sociálního zařízení, venkovní omítky vápenocementové s kabřincovým obkladem soklu. Přízemí (1.NP) obsahuje vstupní chodbu se závěsným elektrokotlem ÚT, kancelář obsluhy, 2 provozní místnosti, WC s předsíní a samostatně přístupný sklad z venkovní strany. Budova obsahuje vnitřní kanalizaci pro WC a umývadlo, venkovní dešťovou kanalizaci, rozvod studené pitné vody s ohřevem v průtokovém elektrickém ohřívači, kompletní elektroinstalaci, bleskosvod, vytápění je ústřední teplovodní do žebrových litinových těles, zdrojem je elektrokotel. Stáří objektu je 41 roků. ANALÝZA OCENĚNÍ Věcná hodnota Metoda ukazatelová Zatřídění : JKSO : Budovy pro dopravu a spoje ostatní SKP : Budovy pro obchod a služby Materiálová charakteristika : zděná z cihel,tvárnic,bloků Zastavěná plocha (m 2 ) 7

8 Popis Výpočet / komentář Počet m2 Zastavěná plocha 7.42* ,28 Zastavěná plocha celkem : 99 m 2 Výkaz výměr (m 3 obestavěného prostoru) Popis Výpočet / komentář Výsledek Vrchní stavba 7.42*13.38* ,48 Celkem : 347,48 m 3 obestavěného prostoru Výpočet reprodukční ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: Kč/m 3 obestavěného prostoru Kč/m 3 obestavěného prostoru Koeficient úpravy základní hodnoty : Zařízení staveniště 1,0420 Územní vlivy 1,0370 Mezisoučet - A 1,0790 Časový koeficient 1,1205 Celkem 1,0790 * 1,1205 = 1,2090 Výpočet : * 1,2090 = Výchozí hodnota jednotková : Kč/m 3 obestavěného prostoru Výpočet : * 347,48 = Výchozí hodnota celková : Kč Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních dílů Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (Kč) Koef Podíl 2 RC (Kč) Základy a zemní práce 12, , , Svislé konstrukce 18, , , Stropy a podhledy 9, ,9000 9, Konstrukce střechy 8, ,0000 9, Krytina střechy 3, ,0000 4, Klempířské konstrukce 1, ,0000 2, Úprava vnitřních povrchů 7, ,0000 8, Úprava vnějších povrchů 4, ,0000 4, Schodiště 1, ,0000 0,000 0 Dveře 1, ,9000 1, Vrata 1, ,0000 1, Okna 4, ,9000 4, Podlahy 4, ,8500 3, Vytápění 3, ,9000 3, Elektroinstalace 5, ,0000 6, Bleskosvod 1, ,0000 1, Vnitřní vodovod 0, ,8000 0, Vnitřní kanalizace 1, ,0000 1, Zdroj teplé vody 0, ,6000 0, Hygienická vybavení 0, ,0000 0, Výtahy 0, ,0000 0,000 0 Ostatní 6, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,8843 Výpočet : * 0,8843 = Reprodukční cena celková : Kč Výpočet : / 347,48 = 4 649,8158 8

9 Reprodukční cena jednotková nezaokr. : Reprodukční cena jednotková : 4 649,8158 Kč/m 3 obestavěného prostoru Kč/m 3 obestavěného prostoru Výpočet věcné hodnoty : Opotřebení : Stáří : Celková životnost : lineární 41 roků 75 roků Výpočet : 100 * 41 / 75 = 54,667 Míra opotřebení : 54,667 % Výpočet : * (1-0,54667) = Věcná hodnota : Kč Kiosek bez čp/če na parc. č. 3304/9 - celkem : Reprodukční cena Věcná hodnota Kč Kč M.1.2. Zastřešení stáčecí plochy na parc. č. 3304/15 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Popis a účel : Jedná se o samostatně stojící objekt ocelového přístřešku, sloužící pro zastřešení výdejních stojanů a stáčecí plochy. Přístřešek je protáhlého obdélníkového půdorysu. Základy jsou z betonových patek. Nosnou konstrukci přístřešku tvoří 6 ocelových sloupů uzavřeného profilu ve tvaru písmene Y, podporující ocelové vazničky s tvarovaným ocelovým pozinkovaným plechem. Objekt bez podhledu a bez atiky obsahuje pouze světelnou elektroinstalaci. Dešťová voda je svedena do středního žlabu a svedena odpadními troubami do dešťové kanalizace areálu. Konstrukce přístřešku je uzemněna. Podlahu tvoří izolovaná zámková dlažba na zvýšené refýži se stojany a na přilehlém chodníku, zbývající pojízdná plocha je betonová s odvodňovacími kanály. Objekt byl vystavěn a kolaudován v roce 1970, některé prvky s krytinou byly doplněny a vyměněny. ANALÝZA OCENĚNÍ Věcná hodnota Metoda ukazatelová Zatřídění : JKSO : Haly pro skladování hořlavin, výbušnin SKP : Budovy pro skladování a manipulaci Materiálová charakteristika : kovová Zastavěná plocha (m 2 ) Popis Výpočet / komentář Počet m2 9

10 Zastavěná plocha 8.90* ,54 Zastavěná plocha celkem : 344 m 2 Výkaz výměr (m 3 obestavěného prostoru) Popis Výpočet / komentář Výsledek Výkaz výměr 8.90*38.60* ,88 Celkem : 1 734,88 m 3 obestavěného prostoru Výpočet reprodukční ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: Kč/m 3 obestavěného prostoru Kč/m 3 obestavěného prostoru Koeficient úpravy základní hodnoty : Zařízení staveniště 1,0420 Územní vlivy 1,0370 Mezisoučet - A 1,0790 Časový koeficient 1,1081 Úprava za ZP a OP 0,8500 Celkem 1,0790 * 1,1081 * 0,8500 = 1,0163 Výpočet : * 1,0163 = Výchozí hodnota jednotková : Kč/m 3 obestavěného prostoru Výpočet : * 1 734,88 = Výchozí hodnota celková : Kč Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních dílů Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (Kč) Koef Podíl 2 RC (Kč) Základy a zemní práce 16, , , Svislé konstrukce 27, , , Stropy a podhledy 8, ,0000 0,000 0 Konstrukce střechy 9, , , Krytina střechy 2, ,0000 7, Klempířské konstrukce 0, ,0000 2, Úprava vnitřních povrchů 3, ,4000 3, Úprava vnějších povrchů 2, ,0000 0,000 0 Schodiště 0, ,0000 0,000 0 Dveře 1, ,0000 0,000 0 Vrata 1, ,0000 0,000 0 Okna 3, ,0000 0,000 0 Podlahy 3, ,0000 8, Vytápění 2, ,0000 0,000 0 Elektroinstalace 5, ,3500 4, Bleskosvod 0, ,8000 1, Vnitřní vodovod 0, ,0000 0,000 0 Vnitřní kanalizace 0, ,0000 0,000 0 Zdroj teplé vody 0, ,0000 0,000 0 Hygienická vybavení 0, ,0000 0,000 0 Ostatní 7, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,4020 Výpočet : * 0,4020 = Reprodukční cena celková : Kč Výpočet : / 1 734,88 = 1 668,0796 Reprodukční cena jednotková nezaokr. : 1 668,0796 Kč/m 3 obestavěného prostoru 10

11 Reprodukční cena jednotková : Kč/m 3 obestavěného prostoru Výpočet věcné hodnoty : Opotřebení : Stáří : Celková životnost : lineární 41 roků 55 roků Výpočet : 100 * 41 / 55 = 74,545 Míra opotřebení : 74,545 % Výpočet : * (1-0,74545) = Věcná hodnota : Kč Zastřešení stáčecí plochy na parc. č. 3304/15 - celkem : Reprodukční cena Věcná hodnota Kč Kč M.1.3. Podzemní uložiště nádrží na parc. č. 3304/15 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Popis a účel : Jedná se o 2 železobetonové izolované podzemní zastropené jímky, sloužící jako uložiště nádrží PHM, jímka navazující severně od kiosku slouží pro uložení 2 ocelových jednoplášťových nádrží, jímka navazující jižně je pro 1 nádrž, dále jsou zde 2 stáčecí jímky umístěné na zastřešené refýži. ANALÝZA OCENĚNÍ Věcná hodnota Metoda ukazatelová Zatřídění : JKSO : Nádrže průmyslové (máčecí apod.) SKP : Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod - pozemní Materiálová charakteristika : monolitická betonová plošná Zastavěná plocha (m 2 ) Popis Výpočet / komentář Počet m2 Zastavěná plocha 1 1,00 Zastavěná plocha celkem : 1 m 2 Výkaz výměr (m 3 obestavěného prostoru) Popis Výpočet / komentář Výsledek 11

12 Výkaz výměr 10.64*9.40* *9.18* *2.00* * ,17 Celkem : 488,17 m 3 obestavěného prostoru Výpočet reprodukční ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: Kč/m 3 obestavěného prostoru Kč/m 3 obestavěného prostoru Koeficient úpravy základní hodnoty : Zařízení staveniště 1,0420 Mezisoučet - A 1,0420 Časový koeficient 1,1241 Úprava za ZP a OP 0,7000 Celkem 1,0420 * 1,1241 * 0,7000 = 0,8199 Výpočet : * 0,8199 = Výchozí hodnota jednotková : Kč/m 3 obestavěného prostoru Výpočet : * 488,17 = Výchozí hodnota celková : Kč Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních dílů Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (Kč) Koef Podíl 2 RC (Kč) Základy a zemní práce 30, , , Svislé a kompletní konstrukce 50, , , Vodorovné konstrukce 5, ,0000 8, Úpravy povrchů 4, ,0000 0,000 0 Strojní vybavení 0, ,0000 0,000 0 Elektroinstalace 0, ,0000 0,000 0 Ostatní 6, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,7209 Výpočet : * 0,7209 = Reprodukční cena celková : Kč Výpočet : / 488,17 = 3 116,9552 Reprodukční cena jednotková nezaokr. : 3 116,9552 Kč/m 3 obestavěného prostoru Reprodukční cena jednotková : Kč/m 3 obestavěného prostoru Výpočet věcné hodnoty : Opotřebení : Stáří : Celková životnost : lineární 41 roků 50 roků Výpočet : 100 * 41 / 50 = 82,000 Míra opotřebení : 82,000 % Výpočet : * (1-0,82000) = Věcná hodnota : Kč Podzemní uložiště nádrží na parc. č. 3304/15 - celkem : Reprodukční cena Věcná hodnota Kč Kč 12

13 M.1.4. Zpevněné plochy na parc. č. 3304/15 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Popis a účel : Jedná se o živičné a v malé části betonové pojízdně plochy cca na 50% plochy pozemku parc. č. 3304/15, tvořící obslužné pojízdné plochy vjezdu a výjezdu z čerpací stanice. Původní plochy byly budované současně s čerpací stanicí, později jejich rekonstrukce a úpravy povrchů, průměrné stáří 25 let. ANALÝZA OCENĚNÍ Věcná hodnota Metoda ukazatelová Zatřídění : JKSO : Komunikace pozemní SKP : Dálnice, ulice, silnice, stezky Materiálová charakteristika : z kameniva obalovaného živicí Výkaz výměr (m 2 plochy komunikace) Popis Výpočet / komentář Výsledek Výkaz výměr ,00 Celkem : 1 725,00 m 2 plochy komunikace Výpočet reprodukční ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: Kč/m 2 plochy komunikace Kč/m 2 plochy komunikace Koeficient úpravy základní hodnoty : Zařízení staveniště 1,0325 Mezisoučet - A 1,0325 Časový koeficient 1,1308 Celkem 1,0325 * 1,1308 = 1,1676 Výpočet : * 1,1676 = Výchozí hodnota jednotková : Kč/m 2 plochy komunikace Výpočet : * 1 725,00 = Výchozí hodnota celková : Kč Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních dílů Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (Kč) Koef Podíl 2 RC (Kč) Základy a zemní práce 30, , , Kryty a podklady 60, , , Doplňkové konstrukce 1, ,7000 0,

14 Ostatní 7, ,6000 4, Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,9665 Výpočet : * 0,9665 = Reprodukční cena celková : Kč Výpočet : / 1 725,00 = 1 408,1455 Reprodukční cena jednotková nezaokr. : 1 408,1455 Kč/m 2 plochy komunikace Reprodukční cena jednotková : Kč/m 2 plochy komunikace Výpočet věcné hodnoty : Opotřebení : Stáří : Celková životnost : lineární 25 roků 45 roků Výpočet : 100 * 25 / 45 = 55,556 Míra opotřebení : 55,556 % Výpočet : * (1-0,55556) = Věcná hodnota : Kč Zpevněné plochy na parc. č. 3304/15 - celkem : Reprodukční cena Věcná hodnota Kč Kč M.1.5. Ostatní stavby a úpravy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Popis a účel : Jedná se o drobné stavby a úpravy, které doplňují užívání hlavních staveb. Zde jde o objekty uvedené v kupní smlouvě - části přípojek na vlastních pozemcích a hydranty, odvodňovací kanálky, lapol, příslušná část oplocení, dále neuváděné základy pod stojany, podzemní kanálky, apod. ANALÝZA OCENĚNÍ Věcná hodnota Přímá metoda Oceněno podílem 2% z reprodukční ceny hlavních stavebních objektů, opotřebení 65%. Výkaz výměr (neurčena) Název části Výpočet / komentář Počet m.j. Výkaz výměr ,02 14

15 Výpočet reprodukční ceny : Název části Počet m.j. Jednotková cena Podíl 2 (%) RC (Kč) Výkaz výměr 0, , Reprodukční cena celková : Výpočet věcné hodnoty : Opotřebení : Kč přímé Název části Podíl 2 (%) Opotř (%) Př.opotř (%) VH (Kč) Výkaz výměr 100,000 65,000 65, Míra opotřebení : 65,00 % Výpočet : (1-0,6500) = Věcná hodnota : Kč Ostatní stavby a úpravy - celkem : Reprodukční cena Věcná hodnota Kč Kč M.1.6. Pozemky zájmového území IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Popis a účel : Jde o 2 pozemky ve funkčním celku čerpací stanice PHM, stavby a pozemky jsou ve stejném vlastnictví. Pozemek parc. č. 3304/2 je zcela zastavěn budovou kiosku, na okolním pozemku parc. č. 3304/15 jsou ostatní stavby a plochy, z části je pozemek zatravněn s křovinami. Zainvestovanost pozemků je dobrá, zařízení není plynofikováno, je však možnost napojení. Podrobný popis viz. úvod - popis a účel. ANALÝZA OCENĚNÍ Věcná hodnota Výpočet plochy pozemku Číslo Popis Výpočet Plocha (m2) 3304/9 zastavěná plocha a nádvoří , /15 ostatní plocha, jiná plocha ,00 Plocha pozemku celkem : 3886,00 m 2 Přímá metoda Město Ostrava má k datu ocenění. platnou cenovou mapu stavebních pozemků města Ostravy č. 11, dle obecně závazné vyhlášky č. 11/2010. Pro celé území areálu ČSAD a Veolia je stanovena jednotková cena pozemků Kč/m2. Po srovnání 15

16 realizací není žádný významnější důvod se odchýlit od této ceny i v tomto ocenění. Číslo Popis Plocha (m2) Jednot. cena Hodnota 3304/9 zastavěná plocha a nádvoří 399, , , /15 ostatní plocha, jiná plocha 3 487, , ,00 Plocha (m 2 ): 3 886,00 Celková hodnota : Kč Pozemky zájmového území - celkem : Jednotková cena : Věcná hodnota Kč/m Kč Rekapitulace nemovitého majetku věcná hodnota Název Reprodukční cena [Kč] Věcná hodnota [Kč] Kiosek bez čp/če na parc. č. 3304/ Zastřešení stáčecí plochy na parc. č. 3304/ Podzemní uložiště nádrží na parc. č. 3304/ Zpevněné plochy na parc. č. 3304/ Ostatní stavby a úpravy Pozemky zájmového území Čerpací stanice PHM KARIMPEX Ostrava ČSAD Čerpací stanice PHM KARIMPEX Ostrava ČSAD

17 Hlavní technologie a movitý majetek Provozní soubor hlavní technologie čerpací stanice a doprovodného movitého majetku oceněn samostatně znalecký posudek č /2011 znalce pro obor strojírenství všeobecné a obor ekonomika a ceny pro odvětví oceňování podniků, odhady strojů, strojního zařízení a movitostí Ing. Jana Bartuška, který je v příloze ocenění jeho nedílnou součástí. Rekapitulace technologie ČS PHM KARIMPEX ČSAD Ostrava - technologie upraveno Název Výchozí cena [Kč] Časová (obvyklá) cena [Kč] Nemovitosti s hlavní zabudovanou technologií a movitým majetkem celkem zaokrouhleno: Čerpací stanice PHM KC x KARIMPEX Ostrava ČSAD celkem : Reprodukční (výchozí) cena Věcná hodnota(časová) cena Kč Kč 17

18 Výnosová hodnota majetku Do výnosové hodnoty se promítá hodnota jak nemovitého, tak movitého dlouhodobého majetku, tj. zabudované technologie čerpací stanice s doprovodným movitým majetkem. Zařízení ČS PHM vlastníka společnosti KARIMPEX, a.s. je v pronájmu, nájemcem je společnost Nikey s.r.o., která tuto čerpací stanici také provozuje. Test na výnosy ze smluvního a obvyklého nájemného Obvyklé nájmy u jiných vlastníků a provozovatelů se řídí různými pravidly. Někdy je provozovatelem zabezpečováno PHM s vlastní cenovou politikou a nájemce provádí pouze obsluhu a provozuje ve vlastní režii ostatní zařízení (shop, kávomaty, bistro, vysavač, myčka, atd.). Nájemce potom zpravidla zabezpečuje jenom nutnou údržbu a hradí drobné opravy do určité výše. U některých případů je pro nájemce stanoven určitý fixní nájem za pronájem celého zařízení, nájemce potom odvádí určité procento z tržeb ostatního zařízení, dále mu přísluší určitý provizní podíl na prodeji PHM, stanovený odstupňovaně podle množství výtoče. V jiných případech provozuje nájemce ostatní zařízení bez odvodu na tržbách a z prodeje PHM má provizi pouze zanedbatelnou nebo téměř žádnou. Předmětem smluvního nájmu u oceňované čerpací stanice jsou movité i nemovité věci, nacházející se v areálu ČS PHM. Nájemce je povinen zajišťovat provoz čerpací stanice s prodejem PHM, je oprávněn provozovat další činnost v čerpací stanici. Smlouva o pronájmu a provozování je uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Na základě nájemní smlouvy činí fixní měsíční nájemné Kč, bez pohyblivé složky. Fluktuace nájemného je uvažováno do 5%, obhospodařovací náklady jsou stanoveny v obvyklých výších, kapitalizační míra stanovena pro podnikatelské majetky se středním stupněm rizika. Je velmi problematické z běžně realizovaných neplnohodnotných a tržně obtížně čitelných nájmů či provozovatelských smluv nájemné obvyklé porovnávat. Pro test na výnosy je zde využito smluvní nájemné. Pro vlastní stanovení výnosové hodnoty tohoto speciálního majetku však není tento způsob dostatečně relevantní. Výpočet nájemného Název Plocha (m2) Kč/m2/měsíc Kč/m2/rok Koef. Kč/měsíc Nájemné B 1, , ,00 0, , Celkem 1, Vysvětlivky : B - byty, K - kanceláře, S - sklady, O - ostatní Výpočet výnosové hodnoty : Příjmy [Kč] Výdaje [Kč] Nájemné Daň z nemovitosti Pojistné budov Odpisy střádací - amortizace 0 Náklady na údržbu Náklady provozní Pronájem pozemku 0 Míra ekonomické výnosnosti : 4,50 % Míra rizika : 6,00 % Míra kapitalizace : 10,50 % Stabilizovaný roční výnos Výpočet : 100 * / 10,50 = Výnosová hodnota : Kč Výnosová hodnota z provozu majetku 18

19 provozování ČS PHM jako samostatného hospodářského střediska z pohledu vlastníka. Na výnosech zařízení se obecně podílí celý soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. V podstatě se jedná se o obdobu podnikového ocenění, jelikož se však jedná o návrh hodnoty nemovitého a hlavního movitého majetku, je nutno provést korekce výnosů pouze na podíl těchto majetkových složek. V daném případě čerpací stanice nebývá obvykle podíl ostatních složek podstatný. Provozující společnost vede denní, měsíční a roční záznamy o výtočích PHM. Výnosovou hodnotu odhadneme na základě dosahovaných, resp. dosažitelných korigovaných hospodářských výsledků z provozování této stanice. Z hlediska metodiky by bylo obecně nejvhodnější zjišťovat výnosovou hodnotu na bázi diskontovaných free cash-flow, zejména z důvodů určité omezené ekonomické životnosti zařízení. S ohledem na výkyvy budoucích příjmů závislých na spoustě faktorů (kolísání cen ropy na světových trzích, státní daňové zásahy, ekonomická recese bez dostupnosti výhledů), dále také pro problematické plánování investic do majetku a pracovního kapitálu je použití těchto postupů zatíženo značnou chybovostí. Z těchto důvodů je pro zjednodušení použita kapitalizace pomocí věčné renty. Výše použitých nákladů proti výnosům z marží je stanovena dle konkrétní situace, zkušeností zpracovatele a obecných uzancí z provozování obdobných majetků. Jedinou složkou výnosů u neveřejné bezobslužné ČS PHM je v daném případě prodej PHM motorové nafty pro smluvní partnery a držitele odběrových karet. Výnosy z prodeje PHL Žádné historické výsledky nejsou k dispozici, čerpací stanice byla také v letech 2008 a 2009 mimo provoz. Jsou k dispozici pouze výsledky současného nájemce Nikey s.r.o. od do současnosti. Ostrava období výtoč (l) Marže jedn / ,00 0, / ,00 0,50 Dle sdělení provozovatele a nájemce je pro všechny jeho zařízení vnitroareálových bezobslužných čerpacích stanic v areálech autobusové dopravy stanovena velmi nízká jednotná marže 0,50 Kč/l. Dominantním odběratelem je zde autobusová doprava, společnost ČSAD Ostrava a.s. je 100% vlastníkem nájemce a provozovatele Nikey s.r.o. Tato marže není obvyklá pro tržní podnikatelské prostředí, běžná marže u jiných zařízení se však pohybuje nejčastěji v rozpětí 1,50 až 2,00 Kč/l. Z toho důvodu je možno bez rizika úbytku odběratelů a snížení výtoče do budoucna predikovat jednotkovou marži minimálně 1,00 Kč/l, kdy při předpokládané roční výtoči litrů nafty dosáhne celková roční marže Kč. Výnosy a náklady celkem Po zvážení všech nákladů ve vztahu k uvedenému zařízení jak na straně pronajímatele, tak na straně provozovatele, tj. včetně osobních nákladů, spotřeby, daní, odpisů, pojištění, správy a záchovné údržby včetně nezbytných investic pro udržení konkurenceschopnosti, poplatků a dalších nepřesáhne trvalý roční odnímatelný výnos před zdaněním 60% (obvyklý sledovaný průměr pro vlastníka z uvedených výsledků z prodeje PHM u bezobslužných zařízení ) Hospodářský výsledek je bez ohledu na provozovatele zdaněn sazbou daně z příjmů právnických osob pro další období konzervativně ve výši 20 %. Výnosy z prodeje PHL v Kč Výnosu ze shopu a ostatní služby v Kč 0 Nezahnuté výnosy v Kč 0 Nezahnuté náklady v Kč (obvyklé nájemné pro uložení nádrží) 0 Celkem výnosy Náklady provozní 40% Provozní HV před daní Daň z příjmu právnických osob 20% HV zdaněný

20 Při stanovení kapitalizační míry a následném odhadu tržní hodnoty je třeba zohlednit všechny rizikové faktory, které mohou na hodnotu působit. Běžná kapitalizační míra při tržním oceňování standardních nemovitostí zejména při poskytování záruk a půjček se pohybuje v rozmezí 6 až 12% pro kapitalizaci výnosů z bezpečnějších nájmů. U tohoto typu majetku s urychlenou návratností, malou morální i technickou životností při stanovení výnosů z provozu a nikoliv zběžných nájmů je nutno uvažovat se zvýšenou mírou rizika nad průměrnou výnosností nejbezpečnějších investic, v konkrétním případě také s ohledem na aktuální právní stav s exekučním příkazem k prodeji majetku. Je brán také ohled na konkrétní situaci silných a slabých stránek, zejména příležitostí a hrozeb ze SWOT analýzy. Výnosnost : 4.50 % Inflace : 0.00 % Riziko : 9,50 % Životnost : 0.00 % Míra kapitalizace : 14,00% Stabilizovaný roční výnos ,- Kč Výnosová hodnota z provozu : ,- Kč Po zvážení okolností tuto hodnotu výnosovou hodnotu z provozování majetku využijeme jako základ pro stanovení tržní hodnoty. Z uvedených výnosových hodnot je ve výsledku převzata hodnota z provozu majetku v zaokrouhlené výši ,- Kč. Čerpací stanice PHM KC x KARIMPEX Ostrava ČSAD - celkem : Výnosová hodnota Kč Porovnávací hodnota majetku Přímá metoda U daného typu majetku je velmi problematické přímé srovnání s realizovanými prodeji nebo nabízenými čerpacími stanicemi. Realizované ceny vykazují značné rozdíly. Mezi hlavní faktory, hrající důležitou roli ve výnosnosti s výtočí a prodejnosti lze řadit: - polohu v regionu a lokalitě s průjezdem vozidel a pohodlností přístupů - cenovou politiku státu, preference podnikatelských aktivit, daňová zatížení - cenovou politiku a sílu provozovatele, konkurence - rozsah, využitelnost kvalitu a vybavení zařízení s péčí o zákazníka a poskytování služeb - v neposlední řadě značku a marketing s reklamou. Při prodejích či nabídkách hrají vlivy také některé netržní faktory, zejména stavy tísně, vzájemné dohody mimo oficiální smluvní vztahy, vazby mezi stranami, kartelové dohody, atd. U nabídek dochází v průběhu řízení zpravidla k poklesu cen, někdy i velmi výraznému. Také z těchto důvodů nelze pro daný typ majetku výsledky ze srovnání přeceňovat. Srovnání je využito pouze pro závěrečnou korekci tržní hodnoty, bylo použito know-how zpracovatelů a zástupců České komory odhadců majetku z ocenění a ve velké většině i realizací cca 250 ČS PHM v uplynulém období. Vlastní porovnávací hodnota se z výše uvedených důvodů a irelevantností výstupů samostatně nestanovuje. Čerpací stanice PHM KC x KARIMPEX Přerov - celkem : Porovnávací hodnota : Nestanovuje se 20

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 02/2015

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 02/2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 02/2015 Předmětem ocenění je stanovení návrhu ceny obvyklé areálu Státního archivu, který je situován v katastrálním území Blovice, obec Blovice, okres Plzeň - jih. Objednatel: Státní

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 Předmětem ocenění je stanovení návrhu ceny obvyklé areálu Státního archivu, který je situován v katastrálním území Žlutice, obec Žlutice, okres Karlovy Vary. Objednatel: Státní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 o obvyklé ceně pozemku komunikace parc. č. 533 včetně součástí a příslušenství, jde o ulici Průmyslovou v obci Dolní Břežany, Katastrální území Dolní Břežany, kraj Středočeský.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 1/1, 2, 7/2 vše v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné, okres Karviná, zapsáno na

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Znalecký posudek č. 7131-94/2013

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Znalecký posudek č. 7131-94/2013 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI Rodinný dům č.p. 467 na p.č. st. 73, včetně příslušenství, dále včetně pozemků parc. č. st. 73 a 69, v katastrálním území Horní Dlouhá Loučka, obci Dlouhá Loučka Znalecký posudek č.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 O obvyklé ceně: a) podílu 1/4 na nemovitosti - pozemku parc.č. St. 31 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 222-3267/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 49-2789 / 10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. Frýdek-Místek Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009

ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009 ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009 o ceně nemovitosti - budovy garáže bez čp/če včetně stavebních parcel číslo 1849 a 1895 a dalších pozemků zapsaných na LV č. 2331 v katastrálním území Čeladná, obec Čeladná,

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Znalecký posudek č. 7009-224/2012. Objednatel : EURODRAŽBY.CZ a.s., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8, IČ: 25023217

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Znalecký posudek č. 7009-224/2012. Objednatel : EURODRAŽBY.CZ a.s., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8, IČ: 25023217 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI Objekt bydlení č.p. 84 na pozemku parc. č. 1009, včetně s příslušenství, dále včetně pozemků 1009 a 1010, katastrální území Moravský Beroun Znalecký posudek č. 7009-224/2012 Objednatel

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4027/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 372 pro katastrální území a obec Pravonín, okres Benešov. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor Novodvorská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro zjištění obvyklé ceny nemovitostí (dále jen Postup) pro účely realizace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1255-16-2010 Předmětem ocenění je: stavební pozemek č. 795/19 v katastrálním území Zbizuby, obec Zbizuby, okres Kutná Hora. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 187/2/15

Znalecký posudek č. 187/2/15 Znalecký posudek č. 187/2/15 o obvyklé ceně nemovité věci pozemku parc. č. GP 732/5 v k.ú. a obci Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Lenka Černošková soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek číslo 4502-42/14

Znalecký posudek číslo 4502-42/14 Znalecký posudek číslo 4502-42/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 21 Olomouc Katastrální území: Topolany u Olomouce Okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4351-48/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4351-48/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4351-48/2014 ve věci aktualizace znaleckého posudku č. 4210-96/2013 ze dne 16.7.2013 NEMOVITOST: Katastrální údaje : bývalá provozovna areál sběrných surovin Kraj Královéhradecký, okres

Více

Znalecký posudek č. 649/2010

Znalecký posudek č. 649/2010 Znalecký posudek č. 649/2010 o ceně obvyklé pozemku parc.č. 644/3 - zahrada s příslušenstvím ( travní porost, oplocení, stromy ), k.ú Horní Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. ZNALECKÝ POSUDEK č. 272-3012/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 241-2981 / 10 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 213-3258/11 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2978-58/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2978-58/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2978-58/2011 o ceně majetku v místě a čase obvyklé - bezobslužné čerpací stanice PHM společnosti KARIMPEX, a.s. - objektu dopravy bez čp/če na pozemku parc. č. st. 5633, včetně pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-2750 / 10 o obvyklé ceně pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původního Pozemkového katastru (PK) parc.č. 287, 317, 2814, 2815, 2831, 2860, 2929 a 3346 v k.ú. Police u Valašského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4012/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 2303 pro katastrální území Březová u Zvole, obec Březová-Oleško, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2977-57/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2977-57/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2977-57/2011 o ceně majetku v místě a čase obvyklé - bezobslužné čerpací stanice PHM společnosti KARIMPEX, a.s. - objektu technické vybavenosti bez čp/če na pozemku parc. č. 3093/3

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1372-0106/2013 o ceně rodinného domu č.p.97 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.129 v k.ú. Stránské, obci Rýmařov, okres Bruntál. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 2172/1 Adresa nemovitosti: Holečkova 2172, 147 00 Praha 4 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-3157/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 3887/57/10 o obvyklé ceně nemovitosti-pozemku p.č. 170/5 v k.ú. Kladruby u Vlašimi, obec Kladruby, okres Benešov

Znalecký posudek č. 3887/57/10 o obvyklé ceně nemovitosti-pozemku p.č. 170/5 v k.ú. Kladruby u Vlašimi, obec Kladruby, okres Benešov Znalecký posudek č. 3887/57/10 o obvyklé ceně nemovitosti-pozemku p.č. 170/5 v k.ú., obec Kladruby, okres Benešov Objednatel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 8, se

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 148502 O ceně rodinného domu č.p. 137 trvalých porostů a pozemků v k.ú. Neuměřice, obec Neuměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: M&M Reality holding, a.s. Krakovská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4041/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1604-173/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1604-173/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 47-3092/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitostech, a to na pozemcích parc.č. St. 2/1 a 7/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 O obvyklé ceně podílu 1/8 nemovitosti - pozemků parc.č. 1989/7, 1990/15, 1990/16, 1990/31, 1990/33, 1997/3 vše v katastrálním území Sadská, obec Sadská,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4246/13. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4246/13. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4246/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 689/6/11. o ceně parcely č. 1062/10, která se nachází v katastrálním území Ráj v obci Karviná

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 689/6/11. o ceně parcely č. 1062/10, která se nachází v katastrálním území Ráj v obci Karviná - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 689/6/11 o ceně parcely č. 1062/10, která se nachází v katastrálním území Ráj v obci Karviná Objednatel posudku: Účel posudku: Pan JUDr. Marek Frank Exekutorský úřad Český Krumlov

Více

Znalecký posudek č. 129/24/12

Znalecký posudek č. 129/24/12 Znalecký posudek č. 129/24/12 o obvyklé ceně nemovitosti pozemků parc. č. PK 238, PK 239, PK 327, PK 363, PK 384, PK 394, PK 504, PK 539, PK 559, PK 560, PK 576, PK 653, PK 654 a PK 847/1 v k.ú. a obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 919/79/14 O ceně bytové jednotky č. 2811/5 o velikosti 3 + 1 vč. podílu na pozemku a společných částech domu, která se nachází v bytovém domě na ulici Bratranců Veverkových č.p. 2811/12

Více

Ocenění č. TR 02/15. Bytová jednotka č. 1212/1 o velikosti 3+1, ul. U Stadionu, obec Kadaň, katastrální území Kadaň, kraj Ústecký, LV č. 6204.

Ocenění č. TR 02/15. Bytová jednotka č. 1212/1 o velikosti 3+1, ul. U Stadionu, obec Kadaň, katastrální území Kadaň, kraj Ústecký, LV č. 6204. Ocenění č. TR 02/15 o ceně nemovitosti: Bytová jednotka č. 1212/1 o velikosti 3+1, ul. U Stadionu, obec Kadaň, katastrální území Kadaň, kraj Ústecký, LV č. 6204. OBJEDNATEL POSUDKU: DRS IMMO a.s., sídlem

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1463-0196/2013 o ceně chaty č.e.160 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.528 v k.ú. Stříbrná Skalice, obci Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. LV 651. Objednatel

Více

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3772/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. 499 a pozemky parc.č. 63, 495, 496/2, 499 a 500 včetně věcného břemene, součástí a příslušenství; budova a pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena č. 1430-0164/2013 o ceně rodinného domu č.p 24 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.225/1 v k.ú. Zbytiny, obci Zbytiny, okres Prachatice. LV 194. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. ZP-1917

Znalecký posudek č. ZP-1917 Znalecký posudek č. ZP-1917 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 na pozemku parc. č. 899/5 ( trvalý travní porost ) a pozemky ve zjednodušené evidenci č. 980, 981, 1059, 1060, 1061, 1062/2,

Více

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní č. 1442-0175/2013 o ceně chaty č.e.89 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.568 v k.ú. Vyžlovka, obci Vyžlovka, okres Praha-východ. LV č.380. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011 Ing. Libor HAMPL Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina ev.č. 380100-10293-00 Znalec z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí E.Krásnohorské 1706/27, 792 01 Bruntál, tel. 554 712252,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 27-25/2011 o ceně budovy bez čp. a če. (garáž) stojící na pozemku parc. č. 3644/65, zapsané na LV č. 3901 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161-3498/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161-3498/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 161-3498/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 4003/11 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/26 na pozemku prac.č. 4003/9, vše v k.ú. Dolní Lutyně, obec Dolní Lutyně, okr. Karviná.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1261-345/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 2 na pozemku parc.č. 19, včetně pozemků p.č. 19, 20 a 21 a příslušenství, v k.ú. Starý Bohumín, obci Bohumín, okresu Karviná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 44-3089/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor Poděbradova

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek 3408-106/12

Znalecký posudek 3408-106/12 Znalecký posudek 3408-106/12 jehož předmětem je určení obvyklé ceny (tržní hodnoty) rodinného domu č.p.837 s pozemky parc.č.: 251/6, 251/3, 251/4, 251/6 vše situováno v k.ú. Chropyně, obci Chropyně, a

Více

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/3 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 350/2 Adresa nemovitosti: Jižní 350, Stráž pod Ralskem Katastrální údaje: Kraj

Více

Znalecký posudek č. 806

Znalecký posudek č. 806 Znalecký posudek č. 806 o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 1011/14 ( trvalý travní porost ) a pozemek parc. č. 1469/12 ( ostatní plocha ) v kat. území Krč u Protivína, obec Protivín, okres Písek, zapsáno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 568-95/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 568-95/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 568-95/2012 o ceně pozemků (spoluvlastnického podílu ve výši 1/2) p.č. 327, 328, 943 a 944/1 v k.ú. a obci Střítež, okresu Frýdek-Místek a o odhadu ceny obvyklé (LV 18) Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1739-26/2015. o obvyklé ceně nemovitých věcí, které tvoří areál společnosti JEMAPOL s.r.o. v Dělnické ulici v Mostě, Ústecký kraj

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1739-26/2015. o obvyklé ceně nemovitých věcí, které tvoří areál společnosti JEMAPOL s.r.o. v Dělnické ulici v Mostě, Ústecký kraj ZNALECKÝ POSUDEK č. 1739-26/2015 o obvyklé ceně nemovitých věcí, které tvoří areál společnosti JEMAPOL s.r.o. v Dělnické ulici v Mostě, Ústecký kraj Objednatel : JEMAPOL s.r.o. Pyšná 168 431 11 Vysoká

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2983-63/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2983-63/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2983-63/2011 o ceně majetku v místě a čase obvyklé - bezobslužné čerpací stanice PHM společnosti KARIMPEX, a.s. - objektu občanské vybavenosti bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1061

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5835-260 / 07

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5835-260 / 07 Výtisk č. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5835-260 / 07 o ceně orné půdy 950/146 a orné půdy 950/238 v katastrálním území Dolní Třebonín, zapsaných na LV 525 pro obec Dolní Třebonín, okres Český Krumlov Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 818

Znalecký posudek č. 818 Znalecký posudek č. 818 o ceně obvyklé pozemek parc.č. 430/9 ( orná půda ) v kat. území Jeviněves, obec Jeviněves, okres Mělník, zapsáno na LV 304. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4146/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 6989 a podílu id. 1/16 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1004, vše včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území Braník, hl.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 105 Adresa nemovitosti: Potoční 105, 471 54 Cvikov Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386/22

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386/22 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2386/22 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1559/51 v domě čp. 1559 postaveném na pozemku parc.č. 73/3 včetně podílu na společných částech domu bez spoluvlastnického podílu

Více