ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2979-59/2011"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2011 o ceně majetku v místě a čase obvyklé - bezobslužné čerpací stanice PHM - objektu dopravy bez čp/če na pozemku parc. č. 3304/9, včetně pozemků parc. č. 3304/9 a 3304/15, včetně součástí, příslušenství, hlavní technologie s vybavením a včetně závad, které v důsledku přechodu vlastnictví nezaniknou, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obci Ostrava, okres Ostrava-město, dle LV a právní evidence ze soupisu majetkové podstaty. Objednatel : Mgr. Lukáš Stoček, insolvenční správce dlužníka KARIMPEX, a.s. Účel ocenění : Návrh tržní hodnoty (ceny v místě a čase obvyklé) pro účely prodeje majetku, včetně prodeje v dobrovolné veřejné dražbě dle 13 odst. 1 zák. č. 26/2000 Sb. Zhotovitel : Ing. Miroslav Bešík, znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a podniků, certifikovaný odhadce majetku dle ČSN EN ISO/IEC oceňování nemovitostí, oceňování podniků, odhadce s ohlašovací vázanou živností pro oceňování věcí nemovitých a movitých. práce: IDEAPROJEKT spol. s r.o., nám. Míru 13, Bruntál tel , , fax , domů: Dělnická 8, Bruntál, tel , mobil , Znalecký posudek obsahuje včetně titulního listu 27 stran textu a 15 stran příloh, předává se ve 2 vyhotoveních. V Bruntále, dne :

2 A. NÁLEZ Znalecký úkol Na základě požadavku Mgr. Lukáše Stočka, insolvenčního správce dlužníka KARIMPEX, a.s., je znaleckým posudkem stanovena cena předmětného majetku v místě a čase obvyklá, včetně závad, které v důsledku přechodu vlastnictví nezaniknou, s použitím pro účely přímého prodeje, včetně prodeje v dobrovolné veřejné dražbě dle zák. č. 26/2000 Sb. Obvyklá cena i tržní hodnota mají v daném konkrétním případě stejný význam a představují shodnou konstrukci stejné veličiny, jejich definice jsou uvedeny v závěru ocenění. Ocenění je vypracováno v souladu s "Metodikou oceňovaní nemovitostí" České komory odhadců majetku, zejména pro potřeby poskytování úvěrových obchodů. Metodika obsahuje základní pravidla evropských a mezinárodních oceňovacích standardů. Pro specifický produkt oceňování pro záruky půjček, hypotéky a dluhopisy vychází metodika ze standardu IVS č. 4 a navazující uživatelské směrnice. Metodika je průběžně doplňována o všechny nové poznatky a dohody, které vznikají v rámci evropského sdružení oceňovacích svazů (TEGoVA a IVSC). Jedná se o návrh tržní hodnoty (ceny v místě a čase obvyklé) - bezobslužné čerpací stanice PHM - objektu dopravy bez čp/če na pozemku parc. č. 3304/9, včetně pozemků parc. č. 3304/9 a 3304/15, včetně součástí, příslušenství, hlavní technologie s vybavením a včetně závad, které v důsledku přechodu vlastnictví nezaniknou, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obci Ostrava, okres Ostrava-město, dle LV a právní evidence ze soupisu majetkové podstaty. M.1. ČERPACÍ STANICE PHM KARIMPEX OSTRAVA ČSAD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vlastník majetku : Dle výpisu z katastru nemovitosti č. LV a dalších podkladů je k datu ocenění zsapsán jako vlastník oceňovaných staveb a hlavní technologie, tedy oceňovaného dlouhodobého hmotného majetku nemovitého a movitého: KC Ostrava a.s., Pohraniční 3135/16, Moravská Ostrava, Ostrava 2 IČ Pozn. Uvedený majetek byl zapsán insolvenčním správcem do soupisu majetkové podstaty společnosti KARIMPEX, a.s., IČ , společnost v konkursu dle usnesení soudu Adresa majetku : Čerpací stanice PHM ul. Vítkovická, Ostrava - Moravská Ostrava Kód katastrálního území : Název katastrálního území : Moravská Ostrava Kód obce : Název obce : Ostrava Počet obyvatel obce : Datum stanovení počtu obyvatel : Kód okresu : CZ0806 Název okresu : Ostrava Název kraje : Moravskoslezský Název státu : Česká republika Poloha v obci : Ostatní 2

3 Časové koeficienty : ČSÚ Podklady : - Soupis majetkové podstaty pro Krajský soud v Ostravě, zpracovala advokátní kancelář JUDr. Z. Bětáková, Mgr. L Stoček, Nový Jičín, K Nemocnici 18, dne a doplnění č. 1 soupisu majetkové podstaty ze dne Znalecký posudek č /2011 o ceně technologie a doprovodného movitého majetku čerpací stanice PHM v Bruntále, zpracoval znalec Ing. Jan Bartušek, Olomouc, dne (tento posudek tvoří nedílnou součást tohoto ocenění v příloze). - Výpis z katastru nemovitostí č. LV 11515, na objekt dopravy bez čp/če na pozemku parc. č. 3304/9, včetně na pozemků parc. č. 3304/9 a 3304/15, v k.ú. Moravská Ostrava, vydal Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj dne pod č. 2045/ Kopie katastrální mapy pro k.ú. Moravská Ostrava - Výtoče PHM, nákupy a tržby za PHM v letech 2010 a Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcných břemen, uzavřená mezi prodávajícím ČSAD Ostrava a.s. a kupujícím Union Leasing,,a.s., ze dne , vklad práva Nájemní smlouva o nájmu čerpací stanice, uzavřená mezi Mgr. Lukášem Stočkem jako pronajímatelem a Nikey s.r.o. jako nájemcem, ze dne a dodatek č. 1 ze dne a Cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 11, dle obecně závazné vyhlášky č. 11/ Vlastní databáze obvyklých cen a nájmů, databáze spolupracujících znalců, informace realitních kanceláří a realitní inzerce - Fotodokumentace 10/ Informace a údaje sdělené vlastníkem a nájemcem nemovitosti - Skutečnosti a výměry zjištěné na místě Místní šetření : Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za podpory a účasti obsluhy čerpací stanice - zaměstnance nájemce Nikey s.r.o. a za účasti znalce na technologii a movitý majetek Ing. Jana Bartuška, jehož ocenění je součástí tohoto znaleckého posudku. Infrastruktura : Počet obyvatel v obci k : V obci je pošta V obci je základní škola ročník V obci je zdravotnické zařízení V obci je zařízení Policie ČR V obci je kanalizace s připojením na čističku odpadních vod V obci je vodovod V obci je plynofikace Ostrava je třetím největším městem v České republice co do počtu obyvatel, druhým největším městem co se týče rozlohy správního území města a zároveň je největší aglomerací v příhraniční oblasti tří států: České republiky, Polska (15 km) a Slovenska (55 km). V rámci České republiky má zcela zvláštní postavení. Během uplynulých desetiletí je chápána jako významné centrum těžkého průmyslu a dále jako město obchodní a tranzitní. V důsledku politických změn po roce 1989, Ostrava jako jedno z mála měst v ČR zaznamenala obrovský přerod způsobený omezováním těžkého průmyslu včetně s tím spojené ztráty pracovních příležitostí a nezbytnosti restrukturalizace. Pokud jde o územně právní členění má Ostrava 23 městských obvodů a 39 katastrálních území. V Ostravě žije přes trvale žijících obyvatel a dalších dojíždějících z přilehlého okolí do zaměstnání. V posledních letech v důsledku snížení počtu pracovních příležitostí docházelo k postupnému úbytku obyvatel. Věková struktura obyvatelstva města Ostravy: Předproduktivní (0-14 let) 17,2% Produktivní (15-59 muži, ženy) 66,0% Poproduktivní (60 a více) 16,8% Počet ekonomicky aktivních obyvatel v Ostravě činí 52,6%, průměrný věk obyvatelstva činí 37,7 let. Město Ostrava je sídlem administrativních, obchodních, kulturních, zdravotních, vědeckých a sportovních společností, organizací i institucí, a to především že dříve byla krajským městem, nyní hlavním městem 3

4 Moravskoslezského kraje. Základním průmyslovým odvětvím ve městě je hutnictví a strojírenství, dále chemický průmysl. Hornictví, jež bylo v minulosti jednou z nejintenzivnějších průmyslových oblastí provozovaných v Ostravě, bylo již na území města zcela utlumeno. Ostrava je také vzhledem ke své poloze tranzitním uzlem, zejména železniční dopravy. Ostrava má také hustou síť městské hromadné dopravy, tato je zastoupena třemi druhy dopravních prostředků, a to autobusem, trolejbusem a tramvají. Dále je v Ostravě 5 železničních stanic a mezinárodní letiště v Mošnově. Ostrava je téměř zcela pokryta elektrickou, vodovodní a telekomunikační sítí. Kanalizace je vybudována na celém území vnitřního města, ve velkých průmyslových areálech a jejich přilehlých okolí, tj. v průmyslových částech a okrajových územích vnitřního města a dále i městských obvodech na území mimo kompaktní město. Co se týče vybavení zemním plynem, jsou jednotlivé obvody města napojeny všechny, pouze v některých okrajových oblastech mimo kompaktní město je plyn rozveden pouze částečně. Do některých ostravských obvodů je zavedeno centrální zásobování teplem. Popis a účel : Jedná se o bezobslužnou čerpací stanici pohonných hmot v areálu ČSAD v k.ú. Moravská Ostrava. Moravská Ostrava a Přívoz je významným průmyslovým centrem. Nejbližší správní centrum je Ostrava, od kterého je nemovitost vzdálena cca 2,0 km. Okolní zástavbu tvoří provozní dopravní a inženýrské stavby, vzhledem k tomu, že stavba je situována v areálu ČSAD Ostrava, na jeho jižním okraji mezi ulicemi Vítkovická a Místecká. Zařízení čerpací stanice je umístěno na vlastních pozemcích zájmového území čerpací stanice parc. č. 3304/9 a 3304/15 v k.ú. Moravská Ostrava. Čerpací stanice zajišťuje bezobslužný prodej motorové nafty pro vybrané smluvní zákazníky, využíváno je zejména autobusovými a nákladními autodopravci ve vlastním areálu. Žádné doplňkové služby motoristům zde aktuálně nejsou poskytovány. Příjezd a přístup k čerpací stanici z místní komunikace Vítkovická je zajištěn vedlejším vjezdem do areálu ČSAD Ostrava a.s. přes cizí pozemky parc. č. 3304/20 a 3304/4, odtud na vlastní pozemky zájmového území čerpací stanice. Pro užívání těchto přístupových pozemků parc. č. 3304/20 a 3304/4, včetně přilehlého pozemku parc. č. 3304/2 je zřízeno věcné břemeno ve prospěch čerpací stanice, zapsané také na LV Inženýrské sítě čerpací stanice jsou napojeny na vnitroareálové rozvody, jedná se o přípojku kanalizace splaškové a dešťové, přípojku vody, přípojku NN. Objekt není plynofikován, původní připojení potrubím na dálkové teplo areálu bylo již dávno odpojena a je nefunkční, Hlavním zapsaným nemovitým objektem čerpací stanice je zděný kiosek - objekt dopravy bez čp/če na pozemku parc. č. 3304/9, na okolním pozemku ostatní plochy parc. č. 3304/15 jsou umístěny výdejní stojany zastřešené ocelovým přístřeškem, po obou stranách kiosku jsou dále na této ostatní ploše umístěny jednoplášťové podzemní nádrže PHM v krytých izolovaných podzemních zastřešených železobetonových jímkách. Součástí čerpací stanice jsou i přilehlé pojízdné zpevněné plochy na pozemku ostatní plochy parc. č. 3304/15 a drobné venkovní úpravy, vše s pozemky funkčního celku parc. č. 3304/9 a 3304/15. Technologie čerpací stanice je její součástí, ostatní doplňuje doprovodný movitý majetek. Užívání je v souladu s územním plánem. Příslušenství : Příslušenství hlavních staveb tvoří doplňkové objekty charakteru inženýrských sítí, doplňkových staveb a venkovních úprav, součástí je i hlavní technologie ČS PHM. Stavební úpravy : Historie, stavební úpravy, vhodnost využití Od čerpací stanice nebyla předána žádná technická dokumentace. Dle sdělení původního uživatele a nájemce byla stanice budována kolem roku 1969, během užívání bylo zařízení stavebně upravováno a doplňováno. Čerpací stanice PHM se svou technologií je speciální jednoúčelové zařízení a není možno efektivně uvažovat s jiným budoucím využitím. K datu ocenění zařízení slouží svému účelu a provozuje ho nájemce. Břemena, závazky, zatížení nemovitosti : Věcná břemena Na listu vlastnictví č. LV jsou ke všem zapsaným vlastním nemovitostem zapsaná věcná břemena, týkající se omezení vlastnického práva dle části "C" výpisu. Všechna břemena (podle listiny ) dle smlouvy V3 5299/2000 ze dne , právní účinky vkladu ke dni Dle smlouvy se jedná o: 4

5 - Kupující jako vlastník nově vzniklé parcely č. 3304/15 ost. plocha-jiná plocha k. ú. Moravská Ostrava a povinný z věcného břemene zřizuje ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 3304/4 ost. plocha-jiná plocha k. ú. Moravská Ostrava právo odpovídající věcnému břemeni, dle něhož je kupující povinen trpět užití této parcely pro umístění stávající přípojky slaboproudu, stávající přípojky NN, sloupu osvětlení odstavné plochy spolu s rozvaděčem a kabelovým vedením včetně příchodu a příjezdu k těmto zařízením pro zajištění oprav a údržby těchto zařízení, včetně příchodu a příjezdu pracovníků, dopravních prostředků či nutných zařízení dodavatelského subjektu, tak jak je vyznačeno v témže geometrickém plánu. - Kupující jako vlastník budovy objektu dopravy postaveného na pozemku parc. č. 3304/9 zast. plocha k.ú. Moravská Ostrava a povinný z věcného břemene touto smlouvu zřizuje ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 3304/4 ost. plocha-jiná plocha k. ú. Moravská Ostrava právo odpovídající věcnému břemeni, dle něhož je vlastník budovy povinen trpět užití této budovy pro umístění, opravy a údržbu vedení slaboproudu, a to po ocelové konstrukci zastřešení budovy, tak jak je vyznačeno ve shora uvedeném geometrickém plánu Ing. Dagmar Grygarové, déle svislým směrem po obvodu jižní stěny budovy do místnosti č. 301 v budově se zaústěním ve skříňce v této místnosti. - Kupující jako vlastník budovy objektu dopravy postaveného na pozemku parc. č. 3304/9 zast. plocha k. ú. Moravská Ostrava a povinný z věcného břemene touto smlouvu zřizuje ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 3304/4 ost. plocha-jiná plocha k. ú. Moravská Ostrava právo odpovídající věcnému břemeni, dle něhož je vlastník budovy povinen trpět užití této budovy pro umístění, opravy a údržbu vedení NN, a to po jižní obvodové stěně budovy přes místnost č. 302 do přilehlé chodby s ukončením v rozvaděči NN, který je zde umístěn. Na listu vlastnictví jsou vedena v části B jiná práva ve prospěch oceňované nemovitosti, konkrétně věcné břemeno chůze a jízdy dle smlouvy následovně: Prodávající jako vlastník pozemků parc. č. 3304/2 ostatní plocha jiná plocha v k. ú. Moravská Ostrava a jako povinný z věcného břemene touto smlouvou zřizuje ve prospěch vlastníka budovy-objekt dopravy postavený na pozemku parc. č. 3304/9 zast. plocha k. ú. Moravská Ostrava právo odpovídající věcnému břemeni, dle něhož je prodávající povinen trpět užití části tohoto pozemku pro uložení stávajících inženýrských sítí, které jsou předmětem této kupní smlouvy, a to horkovodní přípojky, vodovodní přípojky včetně šachty a l hydrantu, přípojky slaboproudu a silnoproudu, dále pak pro příchod a příjezd za účelem opravy a údržby těchto sítí, včetně příchodu a příjezdu pracovníků, dopravních prostředků či jiných nutných zařízení dodavatelského subjektu, tak jak je vyznačeno v geometrickém plánu Ing. Dagmar Grygarové ze dne č /2000 pro rozdělení pozemku parc. č. 3304/1, 3304/2, 3304/4 a pro vyznačení věcných břemen, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy. Prodávající zavazuje se zdržet bezdůvodného odpojení inženýrských sítí sloužících zabezpečení provozu nemovitostí, které jsou předmětem této smlouvy. Aktuální LV tvoří nedílnou přílohu tohoto ocenění. Zástavní a předkupní práva k majetku a omezení K datu ocenění je na aktuálním výpisu z LV č vedeno na nemovitý majetek: - Zástavní právo smluvní pro Hutyra Janusz Andrzej dle smlouvy ze dne , právní účinky ke dni Zapsáno do soupisu majetkové podstaty (zák. č. 182/2006 Sb.) k č.j. KSOS 31 NS 3456/ Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro Finanční úřad Ostrava I, dle rozhodnutí ze dne , právní moc ke dni Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro Finanční úřad Ostrava I, dle rozhodnutí ze dne , právní moc ke dni Ekologické zatížení Každý provozní areál ČS PHM je potencionálním zdrojem ekologického zatížení v případě nekontrolovaného úniku ropných látek. Na ochranu před těmito vlivy bylo celé zařízení projektováno i povoleno a takto provozováno. Na oceňované ČS PHM nebyly dle sdělení v uplynulém období provozu žádné ekologické ani jiné havárie, pokuty z tohoto titulu nebyly uděleny žádné. Restituční nároky Nejsou známy žádné údaje o uplatňovaných restitučních nárocích k pozemkům. 5

6 Pojištění majetku Aktuálně k datu ocenění je dle sdělení majetek pojištěn u nájemce, podrobnosti smlouvy nebyly sděleny. Další závazky, omezení, problémy a specifika majetku Zařízení ČS PHM je insolvenčním správcem dlužníka KARIMPEX a.s., do jehož majetkové podstaty byl majetek zapsán, pronajímáno nájemci společnosti Nikey s.r.o. na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Jako určité riziko se jeví napojení inženýrských sítí na vnitroareálové rozvody soukromého subjektu. Dle původní kupní smlouvy (viz. podklady) čl. IV. odst. 1 se prodávající zavazuje zdržet se bezdůvodného odpojení inženýrských sítí sloužících zabezpečení provozu nemovitostí nového vlastníka. Služby spojené s dodávkou energií, vodné, stočné a další byly a k datu ocenění jsou zabezpečovány pro nájemce vlastníkem areálu ČSAD Ostrava a.s. Nejsou známa žádná další omezení a rizika, vyplývající z uzavřených smluv nebo okolností provozování majetku. Předmět podnikatelské činnosti : Celou podnikatelskou činnost u neveřejné ČS PHM představuje bezobslužný prodej motorové nafty smluvním zákazníkům. Žádné jiné služby motoristům zde nejsou poskytovány. Postup při ocenění : Pro další postup ocenění je provedena aplikace jednotlivých metod se závěrečnou analýzou, jak je uvedeno v podmínkách v závěru tohoto ocenění. Pro stanovení hodnoty technologie, hlavních movitých věcí a ostatního movitého majetku dle zjištění při prohlídkách a dle soupisu majetkové podstaty insolvenčního správce k 08/2009 s doplněním k 11/2009 byl využit znalecký posudek č /2011 znalce pro obor strojírenství všeobecné a obor ekonomika a ceny pro odvětví oceňování podniků, odhady strojů, strojního zařízení a movitostí Ing. Jana Bartuška, který je v příloze ocenění jeho nedílnou součástí. 6

7 B. POSUDEK Věcná hodnota majetku V následujícím oddíle je provedeno ocenění nemovitého majetku, ocenění movitého majetku hlavní zabudované technologie je provedeno samostatným znaleckým posudkem v příloze této zprávy, následuje souhrn věcné hodnoty. Seznam oceňovaných objektů M.1.1. Kiosek bez čp/če na parc. č. 3304/9 M.1.2. Zastřešení stáčecí plochy na parc. č. 3304/15 M.1.3. Podzemní uložiště nádrží na parc. č. 3304/15 M.1.4. Zpevněné plochy na parc. č. 3304/15 M.1.5. Ostatní stavby a úpravy M.1.6. Pozemky zájmového území M.1.1. Kiosek bez čp/če na parc. č. 3304/9 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Popis a účel : Jedná se o jednopodlažní objekt provozní budovy zděného kiosku, nepodsklepený, obdélníkového půdorysu. Budova byla vystavěna kolem roku Základy jsou betonové s izolací, obvodové zdivo je z tvárnic tl mm, strop nespalný s rovným podhledem, střecha plochá s obvodovou atikou, krytina je živičná s oplechováním atiky a klempířskými prvky z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená, jižní okna opatřeny ocelovými mřížemi, prosvětlení skladu sklobetonovými tvárnicemi, vnitřní dveře dřevěné hladké do ocelových zárubní, vchodové dveře ocelohliníkové prosklené, venkovní dveře a vrata ocelové. Podlahy jsou opatřeny keramickou dlažbou a PVC, ve skladu betonové. Vnitřní omítky vápenné v kombinaci s keramickým obkladem sociálního zařízení, venkovní omítky vápenocementové s kabřincovým obkladem soklu. Přízemí (1.NP) obsahuje vstupní chodbu se závěsným elektrokotlem ÚT, kancelář obsluhy, 2 provozní místnosti, WC s předsíní a samostatně přístupný sklad z venkovní strany. Budova obsahuje vnitřní kanalizaci pro WC a umývadlo, venkovní dešťovou kanalizaci, rozvod studené pitné vody s ohřevem v průtokovém elektrickém ohřívači, kompletní elektroinstalaci, bleskosvod, vytápění je ústřední teplovodní do žebrových litinových těles, zdrojem je elektrokotel. Stáří objektu je 41 roků. ANALÝZA OCENĚNÍ Věcná hodnota Metoda ukazatelová Zatřídění : JKSO : Budovy pro dopravu a spoje ostatní SKP : Budovy pro obchod a služby Materiálová charakteristika : zděná z cihel,tvárnic,bloků Zastavěná plocha (m 2 ) 7

8 Popis Výpočet / komentář Počet m2 Zastavěná plocha 7.42* ,28 Zastavěná plocha celkem : 99 m 2 Výkaz výměr (m 3 obestavěného prostoru) Popis Výpočet / komentář Výsledek Vrchní stavba 7.42*13.38* ,48 Celkem : 347,48 m 3 obestavěného prostoru Výpočet reprodukční ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: Kč/m 3 obestavěného prostoru Kč/m 3 obestavěného prostoru Koeficient úpravy základní hodnoty : Zařízení staveniště 1,0420 Územní vlivy 1,0370 Mezisoučet - A 1,0790 Časový koeficient 1,1205 Celkem 1,0790 * 1,1205 = 1,2090 Výpočet : * 1,2090 = Výchozí hodnota jednotková : Kč/m 3 obestavěného prostoru Výpočet : * 347,48 = Výchozí hodnota celková : Kč Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních dílů Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (Kč) Koef Podíl 2 RC (Kč) Základy a zemní práce 12, , , Svislé konstrukce 18, , , Stropy a podhledy 9, ,9000 9, Konstrukce střechy 8, ,0000 9, Krytina střechy 3, ,0000 4, Klempířské konstrukce 1, ,0000 2, Úprava vnitřních povrchů 7, ,0000 8, Úprava vnějších povrchů 4, ,0000 4, Schodiště 1, ,0000 0,000 0 Dveře 1, ,9000 1, Vrata 1, ,0000 1, Okna 4, ,9000 4, Podlahy 4, ,8500 3, Vytápění 3, ,9000 3, Elektroinstalace 5, ,0000 6, Bleskosvod 1, ,0000 1, Vnitřní vodovod 0, ,8000 0, Vnitřní kanalizace 1, ,0000 1, Zdroj teplé vody 0, ,6000 0, Hygienická vybavení 0, ,0000 0, Výtahy 0, ,0000 0,000 0 Ostatní 6, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,8843 Výpočet : * 0,8843 = Reprodukční cena celková : Kč Výpočet : / 347,48 = 4 649,8158 8

9 Reprodukční cena jednotková nezaokr. : Reprodukční cena jednotková : 4 649,8158 Kč/m 3 obestavěného prostoru Kč/m 3 obestavěného prostoru Výpočet věcné hodnoty : Opotřebení : Stáří : Celková životnost : lineární 41 roků 75 roků Výpočet : 100 * 41 / 75 = 54,667 Míra opotřebení : 54,667 % Výpočet : * (1-0,54667) = Věcná hodnota : Kč Kiosek bez čp/če na parc. č. 3304/9 - celkem : Reprodukční cena Věcná hodnota Kč Kč M.1.2. Zastřešení stáčecí plochy na parc. č. 3304/15 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Popis a účel : Jedná se o samostatně stojící objekt ocelového přístřešku, sloužící pro zastřešení výdejních stojanů a stáčecí plochy. Přístřešek je protáhlého obdélníkového půdorysu. Základy jsou z betonových patek. Nosnou konstrukci přístřešku tvoří 6 ocelových sloupů uzavřeného profilu ve tvaru písmene Y, podporující ocelové vazničky s tvarovaným ocelovým pozinkovaným plechem. Objekt bez podhledu a bez atiky obsahuje pouze světelnou elektroinstalaci. Dešťová voda je svedena do středního žlabu a svedena odpadními troubami do dešťové kanalizace areálu. Konstrukce přístřešku je uzemněna. Podlahu tvoří izolovaná zámková dlažba na zvýšené refýži se stojany a na přilehlém chodníku, zbývající pojízdná plocha je betonová s odvodňovacími kanály. Objekt byl vystavěn a kolaudován v roce 1970, některé prvky s krytinou byly doplněny a vyměněny. ANALÝZA OCENĚNÍ Věcná hodnota Metoda ukazatelová Zatřídění : JKSO : Haly pro skladování hořlavin, výbušnin SKP : Budovy pro skladování a manipulaci Materiálová charakteristika : kovová Zastavěná plocha (m 2 ) Popis Výpočet / komentář Počet m2 9

10 Zastavěná plocha 8.90* ,54 Zastavěná plocha celkem : 344 m 2 Výkaz výměr (m 3 obestavěného prostoru) Popis Výpočet / komentář Výsledek Výkaz výměr 8.90*38.60* ,88 Celkem : 1 734,88 m 3 obestavěného prostoru Výpočet reprodukční ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: Kč/m 3 obestavěného prostoru Kč/m 3 obestavěného prostoru Koeficient úpravy základní hodnoty : Zařízení staveniště 1,0420 Územní vlivy 1,0370 Mezisoučet - A 1,0790 Časový koeficient 1,1081 Úprava za ZP a OP 0,8500 Celkem 1,0790 * 1,1081 * 0,8500 = 1,0163 Výpočet : * 1,0163 = Výchozí hodnota jednotková : Kč/m 3 obestavěného prostoru Výpočet : * 1 734,88 = Výchozí hodnota celková : Kč Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních dílů Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (Kč) Koef Podíl 2 RC (Kč) Základy a zemní práce 16, , , Svislé konstrukce 27, , , Stropy a podhledy 8, ,0000 0,000 0 Konstrukce střechy 9, , , Krytina střechy 2, ,0000 7, Klempířské konstrukce 0, ,0000 2, Úprava vnitřních povrchů 3, ,4000 3, Úprava vnějších povrchů 2, ,0000 0,000 0 Schodiště 0, ,0000 0,000 0 Dveře 1, ,0000 0,000 0 Vrata 1, ,0000 0,000 0 Okna 3, ,0000 0,000 0 Podlahy 3, ,0000 8, Vytápění 2, ,0000 0,000 0 Elektroinstalace 5, ,3500 4, Bleskosvod 0, ,8000 1, Vnitřní vodovod 0, ,0000 0,000 0 Vnitřní kanalizace 0, ,0000 0,000 0 Zdroj teplé vody 0, ,0000 0,000 0 Hygienická vybavení 0, ,0000 0,000 0 Ostatní 7, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,4020 Výpočet : * 0,4020 = Reprodukční cena celková : Kč Výpočet : / 1 734,88 = 1 668,0796 Reprodukční cena jednotková nezaokr. : 1 668,0796 Kč/m 3 obestavěného prostoru 10

11 Reprodukční cena jednotková : Kč/m 3 obestavěného prostoru Výpočet věcné hodnoty : Opotřebení : Stáří : Celková životnost : lineární 41 roků 55 roků Výpočet : 100 * 41 / 55 = 74,545 Míra opotřebení : 74,545 % Výpočet : * (1-0,74545) = Věcná hodnota : Kč Zastřešení stáčecí plochy na parc. č. 3304/15 - celkem : Reprodukční cena Věcná hodnota Kč Kč M.1.3. Podzemní uložiště nádrží na parc. č. 3304/15 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Popis a účel : Jedná se o 2 železobetonové izolované podzemní zastropené jímky, sloužící jako uložiště nádrží PHM, jímka navazující severně od kiosku slouží pro uložení 2 ocelových jednoplášťových nádrží, jímka navazující jižně je pro 1 nádrž, dále jsou zde 2 stáčecí jímky umístěné na zastřešené refýži. ANALÝZA OCENĚNÍ Věcná hodnota Metoda ukazatelová Zatřídění : JKSO : Nádrže průmyslové (máčecí apod.) SKP : Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod - pozemní Materiálová charakteristika : monolitická betonová plošná Zastavěná plocha (m 2 ) Popis Výpočet / komentář Počet m2 Zastavěná plocha 1 1,00 Zastavěná plocha celkem : 1 m 2 Výkaz výměr (m 3 obestavěného prostoru) Popis Výpočet / komentář Výsledek 11

12 Výkaz výměr 10.64*9.40* *9.18* *2.00* * ,17 Celkem : 488,17 m 3 obestavěného prostoru Výpočet reprodukční ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: Kč/m 3 obestavěného prostoru Kč/m 3 obestavěného prostoru Koeficient úpravy základní hodnoty : Zařízení staveniště 1,0420 Mezisoučet - A 1,0420 Časový koeficient 1,1241 Úprava za ZP a OP 0,7000 Celkem 1,0420 * 1,1241 * 0,7000 = 0,8199 Výpočet : * 0,8199 = Výchozí hodnota jednotková : Kč/m 3 obestavěného prostoru Výpočet : * 488,17 = Výchozí hodnota celková : Kč Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních dílů Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (Kč) Koef Podíl 2 RC (Kč) Základy a zemní práce 30, , , Svislé a kompletní konstrukce 50, , , Vodorovné konstrukce 5, ,0000 8, Úpravy povrchů 4, ,0000 0,000 0 Strojní vybavení 0, ,0000 0,000 0 Elektroinstalace 0, ,0000 0,000 0 Ostatní 6, ,0000 0,000 0 Celkem 100, , , Koeficient úpravy výchozí hodnoty : 0,7209 Výpočet : * 0,7209 = Reprodukční cena celková : Kč Výpočet : / 488,17 = 3 116,9552 Reprodukční cena jednotková nezaokr. : 3 116,9552 Kč/m 3 obestavěného prostoru Reprodukční cena jednotková : Kč/m 3 obestavěného prostoru Výpočet věcné hodnoty : Opotřebení : Stáří : Celková životnost : lineární 41 roků 50 roků Výpočet : 100 * 41 / 50 = 82,000 Míra opotřebení : 82,000 % Výpočet : * (1-0,82000) = Věcná hodnota : Kč Podzemní uložiště nádrží na parc. č. 3304/15 - celkem : Reprodukční cena Věcná hodnota Kč Kč 12

13 M.1.4. Zpevněné plochy na parc. č. 3304/15 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Popis a účel : Jedná se o živičné a v malé části betonové pojízdně plochy cca na 50% plochy pozemku parc. č. 3304/15, tvořící obslužné pojízdné plochy vjezdu a výjezdu z čerpací stanice. Původní plochy byly budované současně s čerpací stanicí, později jejich rekonstrukce a úpravy povrchů, průměrné stáří 25 let. ANALÝZA OCENĚNÍ Věcná hodnota Metoda ukazatelová Zatřídění : JKSO : Komunikace pozemní SKP : Dálnice, ulice, silnice, stezky Materiálová charakteristika : z kameniva obalovaného živicí Výkaz výměr (m 2 plochy komunikace) Popis Výpočet / komentář Výsledek Výkaz výměr ,00 Celkem : 1 725,00 m 2 plochy komunikace Výpočet reprodukční ceny : Základní hodnota : Hodnota po mat. charakteristice: Kč/m 2 plochy komunikace Kč/m 2 plochy komunikace Koeficient úpravy základní hodnoty : Zařízení staveniště 1,0325 Mezisoučet - A 1,0325 Časový koeficient 1,1308 Celkem 1,0325 * 1,1308 = 1,1676 Výpočet : * 1,1676 = Výchozí hodnota jednotková : Kč/m 2 plochy komunikace Výpočet : * 1 725,00 = Výchozí hodnota celková : Kč Úprava výchozí hodnoty : strukturou stavebních dílů Název stavebního dílu Podíl 1 Hodnota (Kč) Koef Podíl 2 RC (Kč) Základy a zemní práce 30, , , Kryty a podklady 60, , , Doplňkové konstrukce 1, ,7000 0,

Znalecký posudek č.6611-263/2011

Znalecký posudek č.6611-263/2011 Znalecký posudek č.6611-263/2011 O ceně obvyklé bytu č.36 situovaného ve 4. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 929, v kat.území Čakovice, městská část Praha 9, obec hl. město Praha. Zadavatel : Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 1149/17, jehož součástí je jiná stavba č.p. 957 Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Uherské Hradiště, obec Ostrožská Nová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Česká insolvenční v.o.s. insolvenční správce Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Česká insolvenční v.o.s. insolvenční správce Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 150/3050/2014*RADOMYŠL 1 o ceně nemovitých věcí - objektu jednopodlažní haly zemědělské stavby bývalé odchovny, bez čísla popisného, se zděnou vedlejší stavbou vrátnice s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Česká insolvenční v.o.s. insolvenční správce Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Česká insolvenční v.o.s. insolvenční správce Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 150/3050/2014*POHOŘELICE o ceně nemovitých věcí - areálu chovu nosnic "Pohořelice nad Jihlavou; Farma Velký Dvůr," číslo popisné 861, sestávající z: objektu administrativní budovy

Více

Znalecký posudek č. 210 2640 / 09 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 210 2640 / 09 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 210 2640 / 09 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. pro dražebníka Provozní areál skladů se sušičkou obilí s administrativní

Více

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Jiřího Krále Spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ na nemovitostech,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13 o ceně ideální 1/2 nemovitostí stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 625 a pozemků parc. č. 623, 624, 625, 626, 1383, 1478, 1529 a 1595,vč. příslušenství, zapsaných na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Jelínek,Hartman,partneři Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Jelínek,Hartman,partneři Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 163/2843/2043 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 5, se zděnou vedlejší stavbou s příslušenstvím, s venkovními úpravami a se stavební parcelou číslo 68 s trvalými

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 75-05-2014-revize č.1 O ceně nemovitostí pozemku parc.č.508 jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1.Máje na LV.č.1087 v k.ú. 635448 Fulnek Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 282. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 282. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 35/3135/2015*LV 282 o ceně nemovitých věcí - objektu rekreační chaty, bez čísla popisného, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 185 a s pozemkovou parcelou číslo 953/1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 146/3046/2014. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 146/3046/2014. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 146/3046/2014 o ceně 1/6 nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 119 s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 181 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 41/3141/2015. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 41/3141/2015. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 41/3141/2015 o ceně nemovitých věcí - objektu ocelové garáže se stavební parcelou číslo 1596 v katastrálním území Skuteč, obci Skuteč, kraj Pardubický. Objednavatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK DRAFT Č. NXXXXX/12 O HODNOTĚ NEMOVITOSTÍ BUDOVA Č.P. 1427 OKR. NÁCHOD, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, UL. T.G. MASARYKA

ZNALECKÝ POSUDEK DRAFT Č. NXXXXX/12 O HODNOTĚ NEMOVITOSTÍ BUDOVA Č.P. 1427 OKR. NÁCHOD, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, UL. T.G. MASARYKA OBJEDNATEL: ZNALECKÝ POSUDEK Č. NXXXXX/12 O HODNOTĚ NEMOVITOSTÍ BUDOVA Č.P. 1427 OKR. NÁCHOD, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, UL. T.G. MASARYKA ZNALECKÝ ÚKOL: JUDR. JIŘÍ JAKOUBEK LABSKÁ 59 551 01 JAROMĚŘ DATUM

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 1999-9 / 2010 obvyklé ceny bytové jednotky č. 1435/10, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p.č. st. 4340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3451 311 / 09. dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3451 311 / 09. dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3451 311 / 09 dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Adresa: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 o ceně nemovitostí bytové jednotky č. 1234/3 v budově č. p. 1234 na pozemku parc. č. st. 2312, vedené na LV č. 3393, včetně podílu 546/10000 na společných částech domu a pozemku,

Více

Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. pro dražebníka Budova občanské vybavenosti č.p. 3274 na pozemku parc.č. 2887/63

Více

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Budova č.p. 744 na pozemku parc.č. 2015

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení Posudek / č. 18-1104/2014 O obvyklé ceně nemovitých věcí zapsaných na LV č. 7745 k. ú. Teplice-Trnovany ve vlastnictví KM 1 INDUSTRY s.r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 24, 252 30 Řevnice, IČ: 286 84

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 115-158/2011 O obvyklé ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 56 na parcele St. 64 zastavěná plocha a nádvoří a na parcele č. 571/19 ostatní plocha Zvole u Prahy, Praha - Západ,

Více

Posudek obsahuje 17 stran textu včetně krycího listu a 14 stran příloh a předává se objednateli ve třech vyhotoveních.

Posudek obsahuje 17 stran textu včetně krycího listu a 14 stran příloh a předává se objednateli ve třech vyhotoveních. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6801-231/12 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu č.p. 122, ostatních nemovitostí nacházejících se na pozemcích parc. č. St. 180, 29/1, 51/8 a pozemků parc. č. St. 180, 29/1, 51/8

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Česká insolvenční v.o.s. insolvenční správce Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Česká insolvenční v.o.s. insolvenční správce Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 150/3050/2014*DOLNÍ DUBŇANY o ceně nemovitých věcí - areálu chovu nosnic "Dolní Dubňany," sestávajícího z: objektu administrativní budovy se sociálním zázemím, objektu zděné stavby

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 44 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 44 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 02-45/2011 O obvyklé ceně nemovitostí budova pro rodinnou rekreaci bez čp/če na pozemku parc.č. 44/7, Otvice vše zapsané na LV č. 581 k.ú. Otvice ve vlastnictví SJM Roztočil

Více