Znalecký posudek č. 2014/176

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 2014/176"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský, zapsané na LV č pro katastrální území Slezská Ostrava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava soudní exekutor JUDr. Milan Vlha Prokešovo náměstí 1148/ Ostrava - Moravská Ostrava Účel posudku: Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku povinného. Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Pavel Krämer Edisonova 668/ Ostrava - Hrabůvka Posudek obsahuje 11 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. Ostrava,

2 2 A. Nález 1. Znalecký úkol Na základě usnesení sp.zn. 102 EX 01121/ ze dne soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy provést: Ocenění nemovitosti povinného. Znaleckým posudkem je stanovena a obvyklá, obecná, neboli tržní, cena nemovitosti, to je cena, kterou by bylo možno za nemovitost, jako předmět prodeje a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne Podklady pro vypracování posudku Usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy, se sídlem v Ostravě, Moravské Ostravě, Prokešovo náměstí 5, sp.zn. 102 EX 01121/ ze dne Zákon č. 151/1997 Sb. ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 340/2013 Sb. a zákona č. 344/2013 Sb. o oceňování majetku. Vyhláška č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů. Výpis z katastru nemovitostí, LV č pro katastrální území Slezská Ostrava, vedený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava. Informace o pozemku, parcele č. 5191/93 v katastrálním území Slezská Ostrava, zapsané ve prospěch vlastníka na LV č. 1 pro katastrální území Slezská Ostrava, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava. Kopie katastrální mapy. Fotodokumentace. 4. Vlastnické a evidenční údaje Kraj: Moravskoslezský Obec: Ostrava Katastrální území: Slezská Ostrava (714828) List vlastnictví číslo: 2274 Vlastník: Valenteje Rudolf Fryštátská 72/1, Fryštát, Karviná Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 3 5. Celkový popis nemovitosti Předmětem ocenění je nemovitý majetek v katastrálním území Slezská Ostrava statutárního města Ostravy, v okrese Ostrava-město, kraj Moravskoslezský, stavba bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku, parcele č. 5191/93 v katastrálním území Slezská Ostrava, zapsaná ve prospěch vlastníka na LV č pro katastrální území Slezská Ostrava, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava. Oceňovaná stavba je objektem vnitřní řadové garáže pro jedno motorové vozidlo, nacházející v okrajové části města Ostravy, na území městského obvodu Slezská Ostrava, v lokalitě zastavěné hromadnou zástavbou garáží pro motorová vozidla, přístupnou z ulice Sionkova. Oceňovaná stavba je vybudována na pozemku, parcele č. 5191/93 v katastrálním území Slezská Ostrava, zapsané ve prospěch vlastníka na LV č. 1 pro katastrální území Slezská Ostrava, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava. 6. Obsah posudku a) Objekty 1) Garáž - stavba bez čp/če na parc.č. 5191/93 v k.ú. Slezská Ostrava b) Ocenění porovnávací metodou

4 4 B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Popisy objektů a) Objekty 1) Garáž - stavba bez čp/če na parc.č. 5191/93 v k.ú. Slezská Ostrava Oceňovaný objekt řadové garáže pro jedno motorové vozidlo na pozemku, parcele č. 5191/93 v katastrálním území Slezská Ostrava je stavbou zděné konstrukce, nepodsklepenou, o jednom nadzemním podlaží, zastřešenou šikmým pultovým krovem. Základy stavby jsou tvořeny betonovými základovými pásy opatřenými izolacemi proti vlivům zemní vlhkosti, svislé konstrukce jsou vyzdívané z plynosilikátových tvárnic, stěny jsou opatřené vnitřními hladkými vápennými omítkami a vnější břízolitovou fasádou. Vrata jsou ocelová, podlaha je betonová s cementovým potěrem. Pultový krov dřevěné konstrukce je pokryt živičnou krytinou a je opatřen okapovým žlabem z pozinkovaného plechu. Elektroinstalace, ani případné rozvody vody, vnitřní kanalizace, nebo vytápění, ve stavbě provedeno není. Oceňovaný objekt garáže se ke dni ocenění nachází ve značně opotřebeném stavu vyžadujícím za účelem jeho dalšího užívání provedení rozsáhlých stavebních úprav. Tato skutečnost se pak týká především konstrukce střechy a střešní krytiny. Rok kolaudace je z důvodu nedostatku podkladů uvažován Ocenění nemovitosti povinného a) Objekty a.1) Vyhláška 441/2013 Sb. Podlaží: a.1.1) Garáž - stavba bez čp/če na parc.č. 5191/93 v k.ú. Slezská Ostrava 37 1.NP Výška: 2,50 m Zastavěná plocha: 28,00 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1.NP 2,50 28,00 = 70,00 m 3 Určení základní ceny za m 3 dle přílohy č. 26, tabulky č. 1: Kraj: Moravskoslezský Obec: Ostrava Počet obyvatel: Základní cena (ZC): 1 536, Kč/m 3

5 5 Index trhu dle přílohy č. 3, tabulky č. 1: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Situace na dílčím (segmentu) trhu s I. Poptávka výrazně nižší než nabídka 0,06 nemovitými věcmi 2 Vlastnické vztahy I. Pozemek s nemovitou stavbou (rozdílní vlastníci) 0,03 3 Změny v okolí III. Bez vlivu 0,00 4 Vliv právních vztahů na prodejnost II. Bez vlivu 0,00 (např. prodej podílu, pronájem) 5 Povodňové riziko IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 1,00 Index trhu:i T = P 5 (1 + P i) = 0,910 i = 1 4 Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku 0,80 2 Možnost napojení pozemku na II. Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci 0,00 inženýrské sítě, které obec má 3 Dopravní dostupnost II. Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku 0,00 4 Parkovací možnosti II. Dobré parkovací možnosti na veřejné komunikace 0,00 5 Výhodnost polohy pozemku z IV. Nevýhodná 0,03 hlediska komerční využitelnosti 6 Vlivy ostatní neuvedené I. Vlivy snižující cenu 0,20 6 Index polohy: I P = P 1 (1 + P i) = 0,616 i = 2 Index konstrukce a vybavení: příloha č. 26, tabulka č. 2 Popis znaku Hodnocení znaku V i 0 Typ stavby II. Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s B plochou střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkroví 1 Druh stavby I. Řadová 0,01 2 Konstrukce II. Obvod. zdivo nebo stěny tl cm 0,00 3 Technické vybavení I. Bez vybavení 0,05 4 Příslušenství - venk. úpravy II. Bez příslušenství 0,01 5 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 6 Stavebně-technický stav V. Stavba ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce i 0,40 * konstrukcí dlouhodobé životnosti) * Rok kolaudace: 1970 Stáří stavby (y): 44 Koeficient pro úpravu (s): 0,780 5 Index konstrukce a vybavení (I V = (1 + V i) V 6): i=1 0,290 Základní cena upravená (ZCU = ZC I V ): 445,44 Kč/m 3 Index trhu (I T ): 0,910 Index polohy (I P ): 0,616 Cena stavby určená porovnávacím způsobem: CS P = OP ZCU I T I P = 70,00 445,44 0,910 0,616 = ,71 Kč Garáž - stavba bez čp/če na parc.č. 5191/93 v k.ú. Slezská Ostrava určená cena: ,71 Kč

6 6 b) Ocenění porovnávací metodou Porovnávací cena nemovitosti jako celku se obecně zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji nebo koupěmi v daném místě a čase. Pokud informace o realizovaných prodejích chybí, nebo jsou nedostupné, lze pro účely porovnání využit také cenové údaje obdobných nemovitostí nabízených k prodeji v dané nebo srovnatelné lokalitě, získaných z inzerce a nabídek realitních kanceláří. V principu se tedy jedná o vyhodnocení trhu s nemovitostmi srovnatelnými svým charakterem, velikostí a lokalitou. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná porovnávací cena se zohledněním situace na trhu pro srovnatelné nemovitosti ke dni ocenění. Pro srovnání jsou použity nemovitosti srovnatelného charakteru, nemovitosti přibližně srovnatelného stavu, v dané nebo srovnatelné lokalitě, nabízené na trhu s nemovitosti ve 2. čtvrtletí roku Rozdíly v poloze, technickém stavu, vybavení jsou zohledněny v porovnávací tabulce. Vzhledem ke skutečnosti, že u porovnávacích nemovitostí jsou známé pouze nabídkové ceny a lze předpokládat, že skutečná cena dosažená při prodeji bude i výrazně nižší, jsou tyto nabídkové ceny upraveny, objektivizovány, na pramen ceny koeficientem K pramen. Srovnávací nemovitosti : Nemovitost č.1) Prodej, garáž, 27 m 2 Celková cena: Kč za nemovitost včetně provize Poznámka k ceně: Cena včetně provize RK a právního servisu. Adresa: Ostrava - Slezská Ostrava (okres Ostrava-město) Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Cihlová Stav objektu: Špatný Poloha domu: Řadový Vlastnictví: Jiné Umístění objektu: Okraj obce Typ domu: Přízemní Podlaží počet: 1 Podlaží umístění: 1. podlaží Plocha zastavěná: 30 m 2 Plocha užitná: 27 m 2 Plocha podlahová: 27 m 2 Topení: Jiné Doprava: Silnice Zařízeno: Ne Popis: K prodeji řadová zděná garáž o větší nepravidelné ploše 27 m 2. Nachází se na spojnici ulic Na Burni, Na Šestém a Prokopská. Je ve stavu vyžadujícím opravy. Dvoukřídlové plechové dveře. Není zavedená elektřina. Garáž v osobním vlastnictví je na pozemku RPG. Roční nájem ve výši 120,-Kč. Prodejce M & M reality holding, a.s. Krakovská 1675/2, Praha Nemovitost č.2) Prodej, garáž, 21 m 2 Celková cena: Kč za nemovitost včetně provize Poznámka k ceně: Cena je včetně provize RK, DPH a právního servisu. Adresa: Ostrava - Slezská Ostrava (okres Ostrava-město) Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Cihlová

7 7 Stav objektu: Velmi dobrý Poloha domu: Řadový Vlastnictví: Jiné Umístění objektu: Klidná část obce Typ domu: Přízemní Podlaží počet: 1 Podlaží umístění: 1. podlaží Plocha zastavěná: 21 m 2 Plocha užitná: 21 m 2 Plocha podlahová: 21 m 2 Parkovací stání: 1x Elektřina: 230V Doprava: MHD Popis: Řadová garáž v osobním vlastnictví v blízkosti restaurace Eden ve Slezské Ostravě. Velikost cca 3 x 7m. Garáž je suchá, střecha nově opravená. Dvoukřídlá plechová vrata s bezpečnostním kováním na 3 zámky a stříškou. Podlaha betonová. Elektřina 220 V přivedená. Garáž je ve vynikajícím stavu. Prodejce M & M reality holding, a.s. Krakovská 1675/2, Praha Nemovitost č.3) Prodej, garáž, 23 m 2 Celková cena: Kč za nemovitost včetně provize, bez poplatků, včetně právního servisu Adresa: Komerční, Ostrava - Slezská Ostrava Datum aktualizace: ID zakázky: 9393 Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Poloha domu: Řadový Umístění objektu: Klidná část obce Plocha zastavěná: 23 m 2 Plocha užitná: 23 m 2 Zařízeno: Ne Popis: K prodeji krásná zděná garáž na ul. Komerční. Čistá, ve výborném stavu. Zvýšená bezpečnost třemi zámky. Stojí na obecním pozemku. Volná ihned. Prodejce Beruška realitní kancelář, s.r.o. Vítkovická 3276/2a, Ostrava Seznam porovnávaných objektů: Název Výchozí cena (VC) Množství (M) K místa K stav K vybav. K pramen Jednotková cena Váha (V) (JC) Nemovitost č.1) , Kč 27,00 m 2 0,90 1,15 1,00 1,30 825,80 Kč 1,0 Nemovitost č.2) , Kč 21,00 m 2 1,05 1,30 1,25 1,25 781,44 Kč 1,0 Nemovitost č.3) , Kč 23,00 m 2 1,15 1,35 1,30 1,20 520,61 Kč 1,0 kde JC = (VC / M) / (K místa K stav K vybav. K pramen ) Minimální jednotková cena za m 2 : 520,61 Kč Průměrná jednotková cena za m 2 ( (JC V) / V): 709,28 Kč Maximální jednotková cena za m 2 : 825,80 Kč

8 8 Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m 2 : 709,28 Kč Množství: 28,00 m 2 Porovnávací hodnota: = , Kč

9 9 C. Rekapitulace Cena objektů podle cenového předpisu Cena zjištěná porovnávacím způsobem , Kč , Kč Na základě provedeného vyhodnocení trhu s obdobnými nemovitostmi je jako obvyklá cena nemovitosti, to je cena, která by byla dosažena při prodeji stejného nebo obdobného majetku v obvyklém obchodním styku, uvažována cena zjištěná porovnávací metodou po zaokrouhlení. Obvyklá (obecná, tržní) cena podle odborného odhadu znalce , Kč Cena slovy: devatenácttisícdevětset Kč Ostrava, Ing. Pavel Krämer Edisonova 668/ Ostrava - Hrabůvka

10 10 D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , Spr. 1960/91 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2014/176 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č podle připojené likvidace.

11 11 E. Seznam příloh Usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy, se sídlem v Ostravě, Moravské Ostravě, Prokešovo náměstí 5, sp.zn. 102 EX 01121/ ze dne Výpis z katastru nemovitostí, LV č pro katastrální území Slezská Ostrava, vedený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava. Informace o pozemku, parcele č. 5191/93 v katastrálním území Slezská Ostrava, zapsané ve prospěch vlastníka na LV č. 1 pro katastrální území Slezská Ostrava, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava. Kopie katastrální mapy. Fotodokumentace.

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Znalecký posudek č. 2010/232

Znalecký posudek č. 2010/232 Znalecký posudek č 2010/232 O ceně nemovitosti: Průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního na parcele č 1622/41 s příslušenstvím a pozemky, parcely č 1622/41, 1622/42, v katastrálním území

Více

Znalecký posudek č. 2011/330

Znalecký posudek č. 2011/330 Znalecký posudek č. 2011/330 O ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 3295/2 v budově č.p. 3295, 3296, 3297, na pozemcích, parcelách č. St.6004, St.6005, St.6006, v katastrálním území Hodonín, obec Hodonín,

Více

Znalecký posudek č. 957-67/2014

Znalecký posudek č. 957-67/2014 Znalecký posudek č. 957-67/2014 č.j. 180 EX 6541/13 O obvyklé ceně nemovitostí stavby garáže bez č.p. na St. 1837 a pozemku na St. 1837, o ploše 26 m 2, zastavěná plocha a nádvoří s příslušenstvím, vše

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6439-7 / 2015

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6439-7 / 2015 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6439-7 / 2015 o ceně nemovité věci OCENĚNÍ MAJETKU ZAHRNUTÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA PLUS OIL, a.s. PRO ÚČELY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ Vlastník nemovitostí

Více

Znalecký posudek č. 5425-182/14

Znalecký posudek č. 5425-182/14 Znalecký posudek č. 5425-82/4 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 450, jehož součástí je stavba rekreační chaty č.e. 5, v obci Blížejov, katastrální území Chotiměř u Blížejova, zapsané u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2832/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2832/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2832/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č. 706/4 v objektu čp. 706/5, ulice Rybalkova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3039/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3039/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3039/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1027/3 v objektu čp. 1027/12, ulice Na Louži, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2820/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2820/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2820/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č. 2462/8 v objektu čp. 2462/11, ulice Nad olšinami, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č.776/7 v objektu čp. 776/2, ulice Minská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 267-8/5 o ceně nemovitosti jednotky bytu č. 37/8 v obytném domě č.p. 37, na pozemku p.č. 374 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Starý Maletín, obec Maletín, okres Šumperk

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3400 81/2015 o ceně obvyklé bytu v osobním vlastnictví č. 1272/5 včetně všech součástí, příslušenství a podílu na pozemcích parc.č. 2344, 2345 a budově č.p. 1271, 1272, vše v obci a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek č. 863-168/2013

Znalecký posudek č. 863-168/2013 Znalecký posudek č. 863-168/2013 č.j. 180 EX 14093/10 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 233/17 s příslušenstvím, zapsané na LV 1411, k.ú. Janov u Litvínova, v obci Litvínov, okres Most, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3993-293/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3993-293/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3993-293/2014 O ceně podílu o velikosti 1/8 rodinného domu v obci Budišov nad Budišovkou, Staré Oldřůvky č.p.79, vč.příslušenství a pozemku p.č.st.178, zastavěná plocha a nádvoří, o

Více

Znalecký posudek č. 972-82/2014

Znalecký posudek č. 972-82/2014 Znalecký posudek č. 972-82/2014 č.j. 180 EX 504/12 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 1464/19 s příslušenstvím, zapsané na LV 5630, v k.ú. Holešovice, v obci Praha, okres Hlavní město Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více