Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice"

Transkript

1 č. 1-8/2014 návrh na pronájem části pozemku parc.č. 1318/16 v k.ú. Hošťálkovice část o výměře 190 m 2, se záměrem pronájmu pozemku parc.č. 1318/16 v k.ú. Hošťálkovice, část o výměře 190 m 2, dle přiložené situace, na dobu určitou 5 let, zveřejnit záměr pronájmu výše uvedeného pozemku na úřední desce. Termín: srpen 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

2 č. 2-8/2014 vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavby Rekonstrukce teplovodu mezi ZŠ a MŠ v Ostravě-Hošťálkovicích, se zněním předložené výzvy k podání cenové nabídky termín na podání cenové nabídky je do , j m e n u j e 1. komisi pro otvírání obálek ve složení: Marta Tichá, Bc. Dagmar Vdolečková, Kateřina Barabaschová 2. výběrovou komisi pro posouzení nejvhodnější nabídky ve složení: Mgr. Radim Šink, Ing. Zdeněk Zátopek, p. Pavlína Vojtková, Bc. Dagmar Vdolečková, Kateřina Barabaschová 1. zveřejnit výzvu na úřední desce a webových stránkách MOb Hošťálkovice a zaslat výzvu nejméně 3 subjektům k podání nabídky Termín: předložit zprávu výběrové komise s návrhem nejvhodnější nabídky starostovi k projednání Termín: srpen 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

3 č. 3-8/2014 návrh na pronájem části pozemku parc.č. 288/1 v k.ú. Hošťálkovice část o výměře 72,8 m 2, se záměrem pronájmu pozemku parc.č. 288/1 v k.ú. Hošťálkovice, část o výměře 72,8 m 2 dle přiložené situace, na dobu určitou 5 let, zveřejnit záměr pronájmu výše uvedeného pozemku na úřední desce. Termín: srpen 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

4 č. 4-8/2014 návrh na opravu plotu před budovami ZŠ a MŠ, b e r e n a v ě d o m í, že již několik let je plot před budovami základní a mateřské školy v havarijním stavu. V současnosti je mnoho sloupků, které jsou tak zrezivělé, že jich mnoho není v kompletním stavu a jsou drženy stávajícím pletivem před upadnutím. Betonová podezdívka je většinou rozpadlá. Železné brány jsou zrezivělé a pozohýbané. Upadávají. Provozní úsek oslovil deset projekčních kanceláří s poptávkou na vypracování projektové dokumentace. Z deseti oslovených se městskému obvodu ozvaly dvě firmy, které zaslaly cenovou nabídku na zaměření, vynesení stávajícího stavu, architektonický návrh, zpracování dokumentace DPS s rozpočtem: 1. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230, Ostrava Poruba 2. RH PARTNER ENGINEERING s.r.o., Heřmanická 1648/5, Ostrava Sl.Ostrava. Levnější cenovou nabídku předložila firma PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Nabídková cena činí ,- Kč s DPH. s provedením opravy a cenovou nabídkou, provoznímu úseku zpracovat objednávku a zajistit realizaci opravy. Zodpovídá: Bc. Vdolečková, Barabaschová Termín: do V Ostravě Hošťálkovicích

5 č. 5-8/2014 žádost paní Marie Krestové, bytem Žleby 192, Ostrava Hošťálkovice o přepis smlouvy o nájmu hrobového místa č. 479, 480 na veřejném pohřebišti městského obvodu Hošťálkovice, dohodou na pana Jana Holušu, bytem Žleby 192, Ostrava Hošťálkovice, s přepisem smlouvy o nájmu hrobového místa č. 479, 480 na veřejném pohřebišti v Hošťálkovicích na pana Jana Holušu, bytem Žleby 192, Ostrava Hošťálkovice, p o v ě ř u j e starostu městského obvodu podpisem smlouvy s novým nájemcem a dohody o ukončení nájmu sestávajícím nájemcem, připravit nájemní smlouvu s novým nájemcem dle schváleného vzoru na stanovenou tlecí dobu dle Řádu veřejného pohřebiště městského obvodu Hošťálkovice tj. 13 let (hrobové místo v severní části pohřebiště) a to od do Zodpovídá: p. Mocková Termín: srpen 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

6 č. 6-8/2014 úpravy rozpočtu č , s c h v a l u j e úpravu rozpočtu č. 22 snížení výdajů - par. 2212, pol. 5169, Silnice nákup služeb o 20 tis. Kč - par. 3745, pol. 5139, Péče o vzhled obce a veř. zeleň nákup materiálu o 2 tis. Kč - par. 3745, pol. 5171, Péče o vzhled obce a veř. zeleň opravy o 4 tis. Kč zvýšení výdajů - par. 2212, pol. 5171, Silnice opravy a udtžování o 20 tis. Kč - par. 3119, pol. 5169, Ost. zál. před.vých. a vzděl. nákup služeb o 6 tis. Kč úpravu rozpočtu č. 23 zvýšení příjmů - par. 3722, pol. 2324, Sběr a svoz kom.odpadů př. nekap. příspěvky o 2 tis. Kč snížení výdajů - par. 6171, pol. 5152, Činnost místní správy teplo o 9 tis. Kč - par. 6171, pol. 5424, Činnost místní správy náhrady mezd o 16 tis. Kč - par. 6171, pol. 5169, Činnost místní správy nákup služeb o 11 tis. Kč - par. 6112, pol. 5492, Zastupitelstva obcí dary obyvatelstvu o 1 tis. Kč zvýšení výdajů - par. 3392, pol. 5153, Zájmová činnost v kultuře - plyn o 2 tis. Kč - par. 3392, pol. 5154, Zájmová činnost v kultuře el.energie o 8 tis. Kč - par. 5512, pol. 5154, Požární ochrana el.energie o 4 tis. Kč - par. 6171, pol. 5151, Činnost místní správy studená voda o 3 tis. Kč - par. 6171, pol. 5154, Činnost místní správy el.energie o 21 tis. Kč - par. 6171, pol. 5171, Činnost místní správy opravy a udržování o 1 tis. Kč zapracovat tuto úpravu do rozpočtu. Zodpovídá: Mgr. Machurová Karin Termín: srpen 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

7 č. 7-8/2014 úpravy rozpočtu č , s c h v a l u j e úpravu rozpočtu č. 24 snížení výdajů - par. 2212, pol. 5169, Silnice nákup služeb o 13 tis. Kč zvýšení výdajů - par. 2212, pol. 5171, Silnice opravy a udtžování o 13 tis. Kč úpravu rozpočtu č. 25 zvýšení příjmů -, pol Daň z nemovitých věcí o 40 tis. Kč snížení výdajů - par. 3399, pol. 5139, Ost.zál. kultury, církví a sděl.prostř. materiál o 6 tis. Kč - par. 3399, pol. 5164, Ost.zál. kultury, církví a sděl.prostř. nájemné o 6 tis. Kč - par. 3399, pol. 5492, Ost.zál. kultury, církví a sděl.prostř. dary obyv. o 4 tis. Kč zvýšení výdajů - par. 3392, pol. 5171, Zájmová činnost v kultuře opravy a udržování o 29 tis. Kč - par. 3399, pol. 5169, Ost.zál. kultury, církví a sděl.prostř. služby o 4 tis. Kč - par. 3399, pol. 5175, Ost.zál. kultury, církví a sděl.prostř. pohoštění o 4 tis. Kč - par. 3399, pol. 5194, Ost.zál. kultury, církví a sděl.prostř. věcné dary o 8 tis. Kč - par. 6171, pol. 5167, Činnost místní správy služby, školení a vzd. o 5 tis. Kč - par. 6112, pol. 5167, Zastupitelstva obcí služby, školení a vzd. o 6 tis. Kč zapracovat tuto úpravu do rozpočtu. Zodpovídá: Mgr. Machurová Karin Termín: srpen 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

8 č. 8-8/2014 návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, s uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny mezi společností Europe Easy Energy a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha, Nusle, IČ: a SMO, MOb Hošťálkovice, Rynky 277, Ostrava-Hošťálkovice, IČ: předložit smlouvu k podpisu oběma stranám. Zodpovídá: tajemnice Termín: srpen 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

9 č. 9-8/2014 návrh na vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace pro akci Příjezdová komunikace a parkoviště za bytovým domem Prudká 147 v Ostravě Hošťálkovicích, b e r e n a v ě d o m í předloženou výzvu k podání cenové nabídky termín na podání nabídky je do , - s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace pro akci Příjezdová komunikace a parkoviště za bytovým domem Prudká 147 v Ostravě Hošťálkovicích. j m e n u j e - komisi pro otvírání obálek: Marta Tichá, Bc. Dagmar Vdolečková, Kateřina Barabaschová, - výběrovou komisi pro posouzení nejvhodnější nabídky ve složení: Ing. Zdeněk Zátopek, p. Pavlína Vojtková, p. Marta Tichá, Bc. Dagmar Vdolečková, Kateřina Barabaschová 1. zveřejnit výzvu na úřední desce a webových stránkách ÚMOb Hošťálkovice od , 2. zaslat výzvu nejméně 3 subjektům k podání nabídky Termín: srpen předložit zprávu o posouzení nabídek s návrhem nejvhodnější nabídky starostovi Termín: září 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

10 č. 10-8/2014 předloženou žádost společnosti OVAK a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava, o povolení vstupu na pozemky parc.č. 2124, 2123, 2122, 2075/1, 2075/2, 2075/3, 2075/4, 2074, 441, 451/3, 431/1, 2117/1, 1482/2, 2115 a 387 vše v k.ú. Hošťálkovice za účelem provedení oprav a výměny armatur na vodovodním potrubí na ul. Třešínky, Švestková, Žleby, Za Hřbitovem, Výhledy a Mezi Ploty v termínu od do konce měsíce října 2014, se vstupem na pozemky parc.č. 2124, 2123, 2122, 2075/1, 2075/2, 2075/3, 2075/4, 2074, 441, 451/3, 431/1, 2117/1, 1482/2, 2115 a 387 vše v k.ú. Hošťálkovice za účelem provedení oprav a výměny armatur na vodovodním potrubí na ul. Třešínky, Švestková, Žleby, Za Hřbitovem, Výhledy a Mezi Ploty v termínu od do konce měsíce října 2014 za podmínky, že pozemky po provedení výměny armatur budou uvedeny do původního stavu a předány protokolárně městskému obvodu, oznámit žadateli usnesení starosty. Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

11 č. 11-8/2014 návrh provozního řádu LAPOLu umístěného u KD, b e r e n a v ě d o m í, že pro provozování LAPOLu u KD je nezbytné schválit jeho provozní řád, s předloženým provozním řádem, vyhotovit provozní řád dle schváleného návrhu. Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

12 č. 12-8/2014 žádost ředitele ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, přísp. organizace, ze dne ve věci povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole na období na počet 56 dětí ve dvou odděleních, p o v o l u j e dle 23 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole na 56 ve dvou odděleních na období , sdělit usnesení řediteli ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, příspěvková organizace. Zodpovídá: tajemnice Termín: srpen 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

13 č. 13-8/2014 uvolnění bytu L/1 na ul. Prudké č.p. 153, Ostrava-Hošťálkovice, od , b e r e n a v ě d o m í stav uvolněného bytu a návrh bytového úseku na přidělení bytu, s přidělením bytu L/1 na ul. Prudké 153, Ostrava-Hošťálkovice, od p. Petře Brabcové, bytem u. Smrková č.p. 223/13, Ostrava-Hošťálkovice, připravit nájemní smlouvu + evidenční list pro p. Petru Brabcovou k Zodpovídá: p. Najvárková Termín: srpen 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

14 č. 14-8/2014 z h o d n o t i l celoroční práci a výsledky ředitele ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, příspěvkové organizace, r o z h o d l o navýšení osobního příspěvku, s c h v a l u j e v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a s nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh platového výměru s účinností od , zpracovat platový výměr. Zodpovídá: tajemnice Termín: srpen 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

15 č. 15-8/2014 předloženou zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavby Rekonstrukce teplovodu mezi budovami ZŠ a MŠ v Ostravě-Hošťálkovicích, na základě předložené Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek se zadáním výše uvedené veřejné zakázky firmě VAE THERM spol. s r.o. (IČ: ), se sídlem Kulturní 1785, Rožnov pod Radhoštěm za cenu ,- Kč bez DPH ( ,- Kč vč. DPH), s uzavřením smlouvy o dílo mezi firmou VAE THERM spol. s r.o. (IČ: ), se sídlem Kulturní 1785, Rožnov pod Radhoštěm a SMO, MOb Hošťálkovice, Rynky 277, Ostrava- Hošťálkovice (IČ: ), předložit smlouvu o dílo k podpisu oběma stranám. Termín: září 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

16 č. 16-8/2014 předloženou žádost společnosti OVAK a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava, o povolení vstupu na pozemky parc.č. 2107, 2111/1, 2110/1, 2105/1, 2106, 2157, 2084/2, 31, 2108/1 a 2109 vše v k.ú. Hošťálkovice za účelem provedení oprav a výměny armatur na vodovodním potrubí na ul. Hlavní, Skrytá, Svahová, Broskvoňová, Podevsí, Vrbiny, Lipka, Rynky, Postranní a Dubíček v termínu od do konce měsíce června 2015, se vstupem na pozemky parc.č. 2107, 2111/1, 2110/1, 2105/1, 2106, 2157, 2084/2, 31, 2108/1 a 2109 vše v k.ú. Hošťálkovice za účelem provedení oprav a výměny armatur na vodovodním potrubí na ul. Hlavní, Skrytá, Svahová, Broskvoňová, Podevsí, Vrbiny, Lipka, Rynky, Postranní a Dubíček v termínu od do konce měsíce června 2015 za podmínky, že pozemky po provedení výměny armatur budou uvedeny do původního stavu a předány protokolárně městskému obvodu, oznámit žadateli usnesení starosty. Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

17 č. 17-8/2014 návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 1318/16 v k.ú. Hošťálkovice o výměře 190 m 2, s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 1318/16 v k.ú. Hošťálkovice o výměře 190 m 2, mezi p. Zdeňkem Mičulkou, Heřmánkova 859/5, Heřmanice a SMO, MOb Hošťálkovice, na dobu určitou od do (5 let) s tím, že nájemné je stanoveno na 10,- Kč / m 2 / rok, s c h v a l u j e předloženou nájemní smlouvu bez připomínek, sdělit usnesení žadateli, vyhotovit nájemní smlouvy, a předložit oběma stranám k podpisu. Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

18 č. 18-8/2014 návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 288/1 (zahrada) v k.ú. Hošťálkovice o výměře 72,8 m 2, s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 288/1 (zahrada) v k.ú. Hošťálkovice o výměře 72,8 m 2, mezi p. Petra Brabcová, Smrková 223/13, Ostrava-Hošťálkovice a SMO, MOb Hošťálkovice, na dobu určitou od do (5 let) s tím, že nájemné je stanoveno na 10,- Kč / m 2 / rok, s c h v a l u j e předloženou nájemní smlouvu bez připomínek, sdělit usnesení žadateli, vyhotovit nájemní smlouvy, a předložit oběma stranám k podpisu. Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

19 č. 19-8/2014 návrh na zhotovení PD pro řešení odvětrání výdejen v 1.NP a 2.NP v budově mateřské školy, b e r e n a v ě d o m í informaci ředitele školy o znění zprávy z kontroly hygieny o nutnosti dořešit odvětrání výdejen jídla umístěných v 1.NP a 2.NP, protože tyto výdejny nemají přímé větrání okny. Byly osloveny 3 projekční kanceláře s poptávkou na vypracování projektové dokumentace. Ze tří oslovených se městskému obvodu ozvaly dvě firmy, které zaslaly cenovou nabídku na zpracování dokumentace: 1. HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., 28.října 1142/168, Ostrava-Mariánské Hory ,- Kč bez DPH 2. RH PARTNER ENGINEERING s.r.o., Heřmanická 1648/5, Ostrava Sl.Ostrava ,- Kč bez DPH se zadáním zpracování PD firmě RH PARTNER ENGINEERING s.r.o., Heřmanická 1648/5, Ostrava Sl.Ostrava ,- Kč bez DPH, provoznímu úseku zpracovat objednávku. Zodpovídá: Bc. Vdolečková, Barabaschová Termín: srpen 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

20 č. 20-8/2014 snížení měsíčního nájemného za vybavení bytu v bytě L/1 v byt. domě č.p. 153 na ul. Prudká v Ostravě Hošťálkovicích, b e r e n a v ě d o m í opotřebení a vyřazení starého sporáku a nákup nového sporáku nájemcem bytu L/1, se snížením měsíčního nájemného za vybavení bytu o 28 Kč ze 426 Kč na 398 Kč s účinností od , provést propočet změny ve vybavení bytu do nového evidenčního listu k bytu L/1 s účinností od nájemce p. Petra Brabcová. Zodpovídá: p. Najvárková Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

21 č. 21-8/2014 návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo realizace stavby Rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch v areálu ZŠ v Ostravě-Hošťálkovicích b e r e n a v ě d o m í, že při realizaci došlo ke změně rozsahu výstavby bylo rozhodnuto o tom, že část chodníku, který se nepoužívá (vede od školního bytu k plotu, v místě chodníku jsou navíc obrovské kořeny modřínu), bude zrušen a v tomto prostoru bude terén upraven a zatravněn. Proto bude konečná cena snížena o ,- Kč bez DPH, s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, mezi firmou Jankostav s.r.o., Štěpaňákova 31/714, Ostrava-Kunčice (IČ: ) a SMO, MOb Hošťálkovice, Rynky 277, Ostrava- Hošťálkovice (IČ: ), který se týká změny ceny a to snížení o ,- Kč bez DPH, s c h v a l u j e předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo bez připomínek, 1. doplnit do dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo doložku platnosti právního úkonu 2. předložit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k podpisu oběma stranám Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

22 č. 22-8/2014 materiál k čerpání rozpočtu k , b e r e n a v ě d o m í že ke dni je plněna příjmová stránka na 60,64 % ke schválenému rozpočtu a 41,18 % k upravenému rozpočtu. Výdajová stránka rozpočtu je plněna na 76,39 % ke schválenému rozpočtu a 47,21 % k upravenému rozpočtu. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí ,72 Kč na straně výdajů a stavy na účtech jsou ve výši ,58 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je financován zapojením části výsledku hospodaření (usnesení zastupitelstva č. 245/16z, 281/18z, 297/19z). V Ostravě Hošťálkovicích

23 č. 23-8/2014 žádost ředitele ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, p. o., o zaslání prosincové dotace, z důvodu vyšších finančních výdajů, se zasláním dotace, která je určena na měsíc prosinec v měsíci září 2014, odeslat prosincovou dotaci. Zodpovídá: Mgr. Machurová Termín: září 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

24 č. 24-8/2014 návrh přeúčtování evidence nedokončené investice, b e r e n a v ě d o m í, že v roce 2011 jsme proplatili fa za projektovou dokumentaci na realizaci zpevněných ploch kolem ZŠ v částce ,- Kč, částka byla zaúčtována na účet 518. Letos bylo rozhodnuto, že projekt bude realizován, ale jako investiční. V této souvislosti je nutné přeúčtování na účet 042 nedokončené investice. Po kolaudaci pak bude tato částka vyvedena, s provedením přeúčtování, 1. provoznímu úseku požádat finanční úsek o přeúčtování částky Zodpovídá: Bc. Vdolečková Termín: ihned 2. provoznímu úseku po kolaudaci požádat finanční úsek o vyvedení částky z nedokončených investic Zodpovídá: Bc. Vdolečková Termín: v měsíci kolaudace V Ostravě Hošťálkovicích

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-8/2015 vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na technický dozor investora na stavbu Rekonstrukce sportovního areálu v Ostravě-Hošťálkovicích, předloženou výzvu k podání cenové nabídky termín na

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-12/2014 návrh smlouvy na pronájem parkovacího místa pro HUSQVARNU CTH 180 v majetku obce v místní stolárně pana Mariana Černota, b e r e n a v ě d o m í nedostatek parkovacího místa pro starý traktor

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-7/2014 návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodání el. energie, b e r e n a v ě d o m í, že při výstavbě nového chodníku v rámci realizace

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-12/2013 návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Výměna osvětlení v budově ZŠ v Ostravě- Hošťálkovice b e r e n a v ě d o m í, že dodatek č. 1 se týká snížení ceny zakázky o méněpráce

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-1/2015 nové nájemní smlouvy na pronájem bytů od 1. 2. 2015, b e r e n a v ě d o m í bezdlužnost žadatelů a dodržování domovního řádu, které jsou nutné pro obnovení nájemního vztahu, s uzavřením nájemních

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-1/2013 návrh pojistné smlouvy mezi SMO, městským obvodem Hošťálkovice a Kooperativa pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group, b e r e n a v ě d o m í, návrh pojistné smlouvy o komplexním pojištění vozidla-namíru,

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-6/2015 připojení internetu kulturního domu a dva návrhy smluv, b e r e n a v ě d o m í, že v rámci zprovozňování kulturního domu, zrekonstruovaného v roce 2014, je nutné zabezpečit internetové připojení

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-7/2012 předloženou výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve věci odstranění vlhkostních defektů střechy a 3.N.P. bytového domu Prudká 147 A,B, Ostrava- Hošťálkovice, s c

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-8/2013 předložené zprávy o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nejvýhodnější cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na vypracování PD druhého pláště střechy a zateplení fasády Prudká

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-5/2013 žádost paní Rity Hubertové, bytem Petřkovická 304, 725 28 Ostrava Hošťálkovice o přepis smlouvy o nájmu hrobového místa č. 381 na veřejném pohřebišti městského obvodu Hošťálkovice po zemřelém

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-7/2015 předloženou zprávu o vyřazení movitého majetku za 1. pololetí 2015, b e r e n a v ě d o m í, že movitý majetek byl vyřazen v souladu s Pravidly o provádění vyřazování a likvidace movitého majetku

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-2/2012 Předání zdevastovaného bytu A/1 na ul. Prudké 147/7, Hošťálkovice, manželi Tomášovými a nutné výdaje s uvedením bytu do původního stavu, b e r e n a v ě d o m í poškození bytu a nutné výdaje

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-6/2011 realizaci provizorního parkovacího stání v místě bývalých tenisových kurtů s antukovým povrchem za účelem zamezení parkování motorových vozidel v místě zákazu vjezdu za budovou ZŠ na živičném

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-6/2014 stav šachtice splaškové kanalizace, b e r e n a v ě d o m í, že v současnosti je v majetku MOb splašková kanalizace o průměru 200 mm. Předmětná šachtice patří k těmto. Je to poslední šachtice,

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-10/2013 havarijní stav na dešťové kanalizaci a odvodňovacích žlabech, b e r e n a v ě d o m í, že na některých místech místních komunikací, v které je umístěna dešťová kanalizace došlo k propadu vozovky.

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-3/2014 slevu ze záloh na služby související s užíváním bytu L/1 na ul. Prudká č.p. 153, Ostrava- Hošťálkovice, nájemce p. Adam Schneider, výši záloh na služby s užíváním bytu dle bydlících nahlášených

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 22.3.2010 378/20z předložený program 20. zasedání Zastupitelstva

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-5/2012 dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 8602763533, že dodatek se týká tohoto rozšíření: - pojištění kolumbária (smuteční síně) na adrese Za Hřbitovem, parcela č. 415/2 (bez č. popisného), Ostrava-Hošťálkovice

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-10/2015 žádost o potvrzení dokumentu Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla, b e r e n a v ě d o m í, že nadešel čas, kdy je možné zapisovat nebo provádět změny do rejstříku spolků. Místní

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-5/2015 a) žádost Taneční školy Štefi o pronájem sálu v KD Hošťálkovice dne 13. 6. 2015 v době od 15.00 do 20.00 hodin b) návrh bytového úseku na pronájem sálu s pronájmem sálu v kulturním domě na

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-2/2014 návrh na vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace pro akci Rekonstrukce sportovního areálu v Ostravě Hošťálkovicích, b e r e n a v ě d o m í předloženou

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-10/2010 žádost manželů Bc. Tomáše a Bc. Vladimíry Černajových, bytem Výhledy 210, Hošťálkovice o prodej pozemku parc.č. 292/35 (ostatní plocha o výměře 696 m 2 ) v k.ú. Hošťálkovice. b e r e n a v

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 28.4.2008 195/12z předložený program 12. zasedání Zastupitelstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-4/2015 žádost paní Kamily Gazdové, bytem Zimní 314/1, Hošťálkovice o souhlas vlastníka místní komunikace ul. Zimní (pozemek parc.č. 2118 v k.ú. Hošťálkovice) s napojením vjezdu ke garáži (garáž a

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-10/2014 žádost paní Anny Janásové, bytem Pod Vysílačem 168/7, 725 28 Ostrava Lhotka, o pronájem schránky v kolumbáriu o rozměrech 43 x 43 x 45 cm, s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu schránky č.30

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-3/2016 návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc.č. 1318/63 zahrada o výměře 22 983 m 2 (nově oddělená část pozemku parc.č. 1318/14), parc.č. 2103/2 ovocný sad o výměře 376 m 2 (nově

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-2/2015 projednal došlou nabídku k veřejné zakázce malého rozsahu, b e r e n a v ě d o m í jedinou nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu, s doporučením bytového úseku, vystavit celoroční objednávku

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-10/2012 žádost pana Viktora Hrušky, bytem Aleje 256/50, Hošťálkovice o souhlas s umístěním vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 2107 v k.ú. Hošťálkovice, a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-2/2010 žádost Ing. Martina Sasínka a Ing. Ireny Sasínkové, bytem Podevsí 422/10, Hošťálkovice, o souhlas se stavbou bazénu na pozemku parc.č. 207/6 v k.ú. Hošťálkovice b e r e n a v ě d o m í že dne

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-4/2014 žádost MMO ÚHA o stanovisko k záměru Stavební úpravy a přístavba rekreační chaty, ul. Broskvoňová na pozemcích parc.č. 205/5, 205/2, 216/2, 217 a 2105/1 v k. ú. Hošťálkovice, že předložený

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-9/2012 žádost manželů Renaty a Pavla Sedlákových, bytem Svazácká 2204/15, Ostrava-Zábřeh o pronájem části pozemku parc.č. 1318/16 (ostatní plocha, část o výměře 332 m 2 ) v k.ú. Hošťálkovice, se záměrem

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-1/2012 uvolnění a přidělení bytu B/9 na ul. Prudké 147, Ostrava-Hošťálkovice, b e r e n a v ě d o m í, ukončení nájmu k bytu B/9 na ul. Prudké 147, Ostrava-Hošťálkovice, manželů Kamenárových k 2.

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-8/2016 žádost firmy Profiprojekt s.r.o., Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-Místek, jako zastupující za společnost ČEZ Distribuce a.s., o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném zřízení služebnosti

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-11/2010 ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice, výsledky voleb do zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaných ve dnech 15. a 16.10.2010 v městském obvodě Hošťálkovice,

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-5/2011 žádost paní Erny Vojáčkové, bytem Náplavy 284/2, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice, o přepis hrobového místa č. 85 na pohřebišti v Hošťálkovicích, dohodou na pana Jaromíra Fukana, bytem Podevsí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.2006 24/3z program 3.zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-7/2010 žádost SDH Hošťálkovice, o krátkodobý pronájem fotbalového hřiště s příslušenstvím na ul. Výhledy na tradiční akci Letní hasičská slavnost, v sobotu dne 31. 7. 2010, volný termín pronájmu hřiště

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-11/2015 žádost SDH Hošťálkovice o pronájem sálu v kulturním domě na ul. Za Hřbitovem 120 v Ostravě - Hošťálkovicích za účelem výcviku hasičské mládeže, 1x týdně v sudou středu, od listopadu do konce

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-2/2011 změnu režimu vysílaní lokální televizní stanice HTV, která bude vysílat automaticky v upraveném formátu, 1. nutnost pořízení komponentů LCD TV s komponentním video vstupem a externí paměť pro

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-4/2016 návrh kulturního programu pro jubilanty městského obvodu v r. 2016, b e r e n a v ě d o m í a) nabídku vystoupení Umělecké agentury O. K. ART WAY, Bohučovice, Hradec nad Moravicí, zastoupenou

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 17. 10. 2011 čís. 324/23 345/23 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-3/2015 nutnost aktualizace stavu dřevin v městském obvodu Hošťálkovice, b e r e n a v ě d o m í, že městský obvod nechal provést v letech 2012 a 2013 inventarizaci dřevin v intravilánu městského obvodu.

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-3/2010 žádost paní Soni Ptáčkové, bytem 725 28 Ostrava Lhotka, Příkrá 122/5, o přepis hrobového místa č.110 na pohřebišti v Hošťálkovicích, po zemřelém nájemci panu Vilému Kudělkovi, posledně bytem

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-3/2011 žádost paní Marty Sýkorové, bytem Bobrovnická 55/14, 725 28 Ostrava Lhotka, o přepis hrobového místa č. 589 na pohřebišti v Hošťálkovicích, dohodou na paní Hertu Klučkovou, bytem Hlohová 225,

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014. (č. 39/3 55/3)

- 1 - U S N E S E N Í. z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014. (č. 39/3 55/3) - 1 - U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014 (č. 39/3 55/3) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, M. Konečná, M. Robenek Omluveni :

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-9/2014 Žádost TJ SOKOL Hošťálkovice o pronájem přístřešku ve sportovním areálu na ul. Výhledy v Ostravě - Hošťálkovicích při uspořádání tradiční akce turnaje v kopané mladších žáků dne 6. 9. 2014,

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-10/2011 úpravu rozpočtu č. 33 až č. 35 s c h v a l u j e úpravu rozpočtu č. 33 zvýšení neinvestičního transferu - par. -, pol. 4111, ÚZ 98216 Transfer z VPS SR o 17 tis. Kč zvýšení výdajů - par. 4329,

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-12/2007 územní rozhodnutí č.265/07 stavebně správního odboru MMO, b e r e n a v ě d o m í, že územní rozhodnutí povoluje umístění stavby Logistické centrum Real Walter v Ostravě Hošťálkovicích, SO

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015 čís. 0252/RMOb-Ple/1418/15-0268/RMOb-Ple/1418/15 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-9/2011 organizaci tradičního Turnaje starostů v kopané, b e r e n a v ě d o m í informaci, že tradiční Turnaj starostů v kopané se uskuteční v letošním roce v Ostravě Petřkovicích a to dne 10.9.2011,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.11.2007 129/9z předložený program 9. zasedání Zastupitelstva

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 27/2016 ze dne 06. 06. 2016 Usnesení číslo 356/16-R27 ze dne 06. 06. 2016 Schvaluje program zasedání rady města Jesenice č. 27/2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 357/16-R27

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-5/2010 žádost ecentre a.s. že dle dohody s Magistrátem města Ostravy předávají městské obvody společnosti ecentre a.s. podkladové materiály. V minulosti byly zaslány podklady týkající se odběru energií

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-6/2012 novou směrnici č. 1/2012 pro evidenci majetku b e r e n a v ě d o m í, že v lednu bylo radou města Ostravy rozhodnuto o převodu veškerého majetku, do té doby evidovaného v systému VERA, do

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-12/2010 návrh na provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek městského obvodu Hošťálkovice za rok 2010, že městský obvod je povinen zajistit inventarizaci majetku, závazků a pohledávek v

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-4/2008 předloženou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, že pan Adolf Stuchlík, Dubíček 105, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice doručil dne 31.3.2008 návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení 17. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2015

Usnesení 17. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2015 17. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2015 čís. 0279/RMOb-Ple/1418/17-0292/RMOb-Ple/1418/17 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/11 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 2. 12. 2013 čís. 1080/74 1094/74 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-9/2013 úpravu rozpočtu č. 27 až č. 32, b e r e n a v ě d o m í úpravu rozpočtu č. 27 zvýšení výdajů - par. 3612, pol. 6121, Bytové hospodářství budovy, haly a stavby o 218 tis. Kč snížení výdajů -

Více

USNESENÍ. 30. zasedání Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ. 30. zasedání Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 30. zasedání Rady města Humpolec konané dne 30.5.2012 v kanceláři starosty města 471/30/RM/2012 Kontrola plnění usnesení z 29. schůze RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 25.2.2008 172/11z předložený program 11. zasedání Zastupitelstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 53. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 15. července 2013 čís. 754/53 767/53 1/5 754/53 Rada městského obvodu Martinov 15. července

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 24.6.2008 216/13z předložený program 13. zasedání Zastupitelstva

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-11/2009 žádost paní Blanky Moricové, bytem Prudká 153, Ostrava Hošťálkovice, o pronájem části pozemku parc.č. 288/1 (část o výměře 151 m 2 ) v k.ú. Hošťálkovice, že dne 21.10.2009 požádala paní Blanka

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70) - 1 - U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu 2013 (č. 1007/70 1020/70) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/030/15 ze dne 4.11.2015

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/030/15 ze dne 4.11.2015 číslo 1/030/15 k návrhu na schválení programu 30. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 30. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 30. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-2/2016 doručené nabídky k zakázce malého rozsahu celoroční údržbu plynových, vodoinstalačních a sanitárních zařízení v objektech městského obvodu, b e r e n a v ě d o m í doručené nabídky na veřejnou

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 14 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 13. listopadu 2007 v zasedací místnosti MěÚ, Opavská 265, Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí 2.

Více

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 58. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 09. 2016 Kontrola usnesení 58/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 58/2. Rada města b e r

Více

U S N E S E N Í č. 449/28/2010 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec

U S N E S E N Í č. 449/28/2010 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec U S N E S E N Í č. 449/28/2010 výběr zhotovitele stavby opravy dvou částí zdi v areálu sliveneckého hřbitova, firmu Jaroslav Janáček Staviso, za cenu 208.518,- Kč dle cenové nabídky ze dne 14.4.2010 na

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 35. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 30. července 2012 čís. 480/35 493/35 1/5 480/35 Rada městského obvodu Martinov 30. července

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/54/12 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/54/12 ze dne číslo 1/54/12 k návrhu na schválení programu 54. jednání RMČ a) předložený program 54. jednání RMČ a) předložený program 54. jednání RMČ číslo 2/54/12 k návrhu na úpravu rozpočtu MČ Praha-Běchovice na

Více

Usnesení 49. mimořádné schůze rady města konané dne čís /RMm1014/ /RMm1014/49. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 49. mimořádné schůze rady města konané dne čís /RMm1014/ /RMm1014/49. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 49. mimořádné schůze rady města konané dne 08.07.2014 čís. 10428/RMm1014/49-10437/RMm1014/49 Ing. Jiří Hrabina náměstek primátora Ing. Tomáš Petřík náměstek primátora Strana 1/11 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55)

Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55) Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55) USNESENÍ č. 39/03-15 R zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "T.G. Masaryka č.p. 4, Bechyně - výměna oken ve 2. NP".

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 83. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 25.06.2014 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 28. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 12. března 2012 čís. 393/28 408/28 1/5 393/28 Rada městského obvodu Martinov 12. března 2012

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne 99. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2014 čís. 2933/RMOb-Vit/1014/99-2949/RMOb-Vit/1014/99 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 č. 195 u p r a v e n á v e r z e zadání přezkoumání hospodaření města Kynšperk nad Ohří za rok 2015 a roky následující auditorovi

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-3/ 2007 žádost o přepis nájemní smlouvy na hrobové místo č. 73 pí. Věry Černíkové, bytem Hošťálkovice, Třešínky 156 a převedení nájemní smlouvy na p. Martina Černíka, bytem Hošťálkovice, Třešínky

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14

Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14 Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14 z jednání rady města konaného dne 26.11.2014 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 34 69 RM schvaluje 34) program zasedání v předloženém znění včetně navržených

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-6/ 2007 plnění usnesení starosty č. 11 3/2007 ve věci předpokládaných nákladů na oplocení předzahrádky a další části areálu okolí bytového domu č. p. 147 na ulici Prudké.. s o u h l a s í se stavbou

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 14. 5. 2012 čís. 1944/RMObM1014/44/12-1951/RMObM1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 25 ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 19.11.2012 v kanceláři starosty města v budově MěÚ, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad

Více