Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice"

Transkript

1 č. 1-8/2014 návrh na pronájem části pozemku parc.č. 1318/16 v k.ú. Hošťálkovice část o výměře 190 m 2, se záměrem pronájmu pozemku parc.č. 1318/16 v k.ú. Hošťálkovice, část o výměře 190 m 2, dle přiložené situace, na dobu určitou 5 let, zveřejnit záměr pronájmu výše uvedeného pozemku na úřední desce. Termín: srpen 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

2 č. 2-8/2014 vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavby Rekonstrukce teplovodu mezi ZŠ a MŠ v Ostravě-Hošťálkovicích, se zněním předložené výzvy k podání cenové nabídky termín na podání cenové nabídky je do , j m e n u j e 1. komisi pro otvírání obálek ve složení: Marta Tichá, Bc. Dagmar Vdolečková, Kateřina Barabaschová 2. výběrovou komisi pro posouzení nejvhodnější nabídky ve složení: Mgr. Radim Šink, Ing. Zdeněk Zátopek, p. Pavlína Vojtková, Bc. Dagmar Vdolečková, Kateřina Barabaschová 1. zveřejnit výzvu na úřední desce a webových stránkách MOb Hošťálkovice a zaslat výzvu nejméně 3 subjektům k podání nabídky Termín: předložit zprávu výběrové komise s návrhem nejvhodnější nabídky starostovi k projednání Termín: srpen 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

3 č. 3-8/2014 návrh na pronájem části pozemku parc.č. 288/1 v k.ú. Hošťálkovice část o výměře 72,8 m 2, se záměrem pronájmu pozemku parc.č. 288/1 v k.ú. Hošťálkovice, část o výměře 72,8 m 2 dle přiložené situace, na dobu určitou 5 let, zveřejnit záměr pronájmu výše uvedeného pozemku na úřední desce. Termín: srpen 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

4 č. 4-8/2014 návrh na opravu plotu před budovami ZŠ a MŠ, b e r e n a v ě d o m í, že již několik let je plot před budovami základní a mateřské školy v havarijním stavu. V současnosti je mnoho sloupků, které jsou tak zrezivělé, že jich mnoho není v kompletním stavu a jsou drženy stávajícím pletivem před upadnutím. Betonová podezdívka je většinou rozpadlá. Železné brány jsou zrezivělé a pozohýbané. Upadávají. Provozní úsek oslovil deset projekčních kanceláří s poptávkou na vypracování projektové dokumentace. Z deseti oslovených se městskému obvodu ozvaly dvě firmy, které zaslaly cenovou nabídku na zaměření, vynesení stávajícího stavu, architektonický návrh, zpracování dokumentace DPS s rozpočtem: 1. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230, Ostrava Poruba 2. RH PARTNER ENGINEERING s.r.o., Heřmanická 1648/5, Ostrava Sl.Ostrava. Levnější cenovou nabídku předložila firma PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Nabídková cena činí ,- Kč s DPH. s provedením opravy a cenovou nabídkou, provoznímu úseku zpracovat objednávku a zajistit realizaci opravy. Zodpovídá: Bc. Vdolečková, Barabaschová Termín: do V Ostravě Hošťálkovicích

5 č. 5-8/2014 žádost paní Marie Krestové, bytem Žleby 192, Ostrava Hošťálkovice o přepis smlouvy o nájmu hrobového místa č. 479, 480 na veřejném pohřebišti městského obvodu Hošťálkovice, dohodou na pana Jana Holušu, bytem Žleby 192, Ostrava Hošťálkovice, s přepisem smlouvy o nájmu hrobového místa č. 479, 480 na veřejném pohřebišti v Hošťálkovicích na pana Jana Holušu, bytem Žleby 192, Ostrava Hošťálkovice, p o v ě ř u j e starostu městského obvodu podpisem smlouvy s novým nájemcem a dohody o ukončení nájmu sestávajícím nájemcem, připravit nájemní smlouvu s novým nájemcem dle schváleného vzoru na stanovenou tlecí dobu dle Řádu veřejného pohřebiště městského obvodu Hošťálkovice tj. 13 let (hrobové místo v severní části pohřebiště) a to od do Zodpovídá: p. Mocková Termín: srpen 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

6 č. 6-8/2014 úpravy rozpočtu č , s c h v a l u j e úpravu rozpočtu č. 22 snížení výdajů - par. 2212, pol. 5169, Silnice nákup služeb o 20 tis. Kč - par. 3745, pol. 5139, Péče o vzhled obce a veř. zeleň nákup materiálu o 2 tis. Kč - par. 3745, pol. 5171, Péče o vzhled obce a veř. zeleň opravy o 4 tis. Kč zvýšení výdajů - par. 2212, pol. 5171, Silnice opravy a udtžování o 20 tis. Kč - par. 3119, pol. 5169, Ost. zál. před.vých. a vzděl. nákup služeb o 6 tis. Kč úpravu rozpočtu č. 23 zvýšení příjmů - par. 3722, pol. 2324, Sběr a svoz kom.odpadů př. nekap. příspěvky o 2 tis. Kč snížení výdajů - par. 6171, pol. 5152, Činnost místní správy teplo o 9 tis. Kč - par. 6171, pol. 5424, Činnost místní správy náhrady mezd o 16 tis. Kč - par. 6171, pol. 5169, Činnost místní správy nákup služeb o 11 tis. Kč - par. 6112, pol. 5492, Zastupitelstva obcí dary obyvatelstvu o 1 tis. Kč zvýšení výdajů - par. 3392, pol. 5153, Zájmová činnost v kultuře - plyn o 2 tis. Kč - par. 3392, pol. 5154, Zájmová činnost v kultuře el.energie o 8 tis. Kč - par. 5512, pol. 5154, Požární ochrana el.energie o 4 tis. Kč - par. 6171, pol. 5151, Činnost místní správy studená voda o 3 tis. Kč - par. 6171, pol. 5154, Činnost místní správy el.energie o 21 tis. Kč - par. 6171, pol. 5171, Činnost místní správy opravy a udržování o 1 tis. Kč zapracovat tuto úpravu do rozpočtu. Zodpovídá: Mgr. Machurová Karin Termín: srpen 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

7 č. 7-8/2014 úpravy rozpočtu č , s c h v a l u j e úpravu rozpočtu č. 24 snížení výdajů - par. 2212, pol. 5169, Silnice nákup služeb o 13 tis. Kč zvýšení výdajů - par. 2212, pol. 5171, Silnice opravy a udtžování o 13 tis. Kč úpravu rozpočtu č. 25 zvýšení příjmů -, pol Daň z nemovitých věcí o 40 tis. Kč snížení výdajů - par. 3399, pol. 5139, Ost.zál. kultury, církví a sděl.prostř. materiál o 6 tis. Kč - par. 3399, pol. 5164, Ost.zál. kultury, církví a sděl.prostř. nájemné o 6 tis. Kč - par. 3399, pol. 5492, Ost.zál. kultury, církví a sděl.prostř. dary obyv. o 4 tis. Kč zvýšení výdajů - par. 3392, pol. 5171, Zájmová činnost v kultuře opravy a udržování o 29 tis. Kč - par. 3399, pol. 5169, Ost.zál. kultury, církví a sděl.prostř. služby o 4 tis. Kč - par. 3399, pol. 5175, Ost.zál. kultury, církví a sděl.prostř. pohoštění o 4 tis. Kč - par. 3399, pol. 5194, Ost.zál. kultury, církví a sděl.prostř. věcné dary o 8 tis. Kč - par. 6171, pol. 5167, Činnost místní správy služby, školení a vzd. o 5 tis. Kč - par. 6112, pol. 5167, Zastupitelstva obcí služby, školení a vzd. o 6 tis. Kč zapracovat tuto úpravu do rozpočtu. Zodpovídá: Mgr. Machurová Karin Termín: srpen 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

8 č. 8-8/2014 návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, s uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny mezi společností Europe Easy Energy a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha, Nusle, IČ: a SMO, MOb Hošťálkovice, Rynky 277, Ostrava-Hošťálkovice, IČ: předložit smlouvu k podpisu oběma stranám. Zodpovídá: tajemnice Termín: srpen 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

9 č. 9-8/2014 návrh na vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace pro akci Příjezdová komunikace a parkoviště za bytovým domem Prudká 147 v Ostravě Hošťálkovicích, b e r e n a v ě d o m í předloženou výzvu k podání cenové nabídky termín na podání nabídky je do , - s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace pro akci Příjezdová komunikace a parkoviště za bytovým domem Prudká 147 v Ostravě Hošťálkovicích. j m e n u j e - komisi pro otvírání obálek: Marta Tichá, Bc. Dagmar Vdolečková, Kateřina Barabaschová, - výběrovou komisi pro posouzení nejvhodnější nabídky ve složení: Ing. Zdeněk Zátopek, p. Pavlína Vojtková, p. Marta Tichá, Bc. Dagmar Vdolečková, Kateřina Barabaschová 1. zveřejnit výzvu na úřední desce a webových stránkách ÚMOb Hošťálkovice od , 2. zaslat výzvu nejméně 3 subjektům k podání nabídky Termín: srpen předložit zprávu o posouzení nabídek s návrhem nejvhodnější nabídky starostovi Termín: září 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

10 č. 10-8/2014 předloženou žádost společnosti OVAK a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava, o povolení vstupu na pozemky parc.č. 2124, 2123, 2122, 2075/1, 2075/2, 2075/3, 2075/4, 2074, 441, 451/3, 431/1, 2117/1, 1482/2, 2115 a 387 vše v k.ú. Hošťálkovice za účelem provedení oprav a výměny armatur na vodovodním potrubí na ul. Třešínky, Švestková, Žleby, Za Hřbitovem, Výhledy a Mezi Ploty v termínu od do konce měsíce října 2014, se vstupem na pozemky parc.č. 2124, 2123, 2122, 2075/1, 2075/2, 2075/3, 2075/4, 2074, 441, 451/3, 431/1, 2117/1, 1482/2, 2115 a 387 vše v k.ú. Hošťálkovice za účelem provedení oprav a výměny armatur na vodovodním potrubí na ul. Třešínky, Švestková, Žleby, Za Hřbitovem, Výhledy a Mezi Ploty v termínu od do konce měsíce října 2014 za podmínky, že pozemky po provedení výměny armatur budou uvedeny do původního stavu a předány protokolárně městskému obvodu, oznámit žadateli usnesení starosty. Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

11 č. 11-8/2014 návrh provozního řádu LAPOLu umístěného u KD, b e r e n a v ě d o m í, že pro provozování LAPOLu u KD je nezbytné schválit jeho provozní řád, s předloženým provozním řádem, vyhotovit provozní řád dle schváleného návrhu. Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

12 č. 12-8/2014 žádost ředitele ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, přísp. organizace, ze dne ve věci povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole na období na počet 56 dětí ve dvou odděleních, p o v o l u j e dle 23 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole na 56 ve dvou odděleních na období , sdělit usnesení řediteli ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, příspěvková organizace. Zodpovídá: tajemnice Termín: srpen 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

13 č. 13-8/2014 uvolnění bytu L/1 na ul. Prudké č.p. 153, Ostrava-Hošťálkovice, od , b e r e n a v ě d o m í stav uvolněného bytu a návrh bytového úseku na přidělení bytu, s přidělením bytu L/1 na ul. Prudké 153, Ostrava-Hošťálkovice, od p. Petře Brabcové, bytem u. Smrková č.p. 223/13, Ostrava-Hošťálkovice, připravit nájemní smlouvu + evidenční list pro p. Petru Brabcovou k Zodpovídá: p. Najvárková Termín: srpen 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

14 č. 14-8/2014 z h o d n o t i l celoroční práci a výsledky ředitele ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, příspěvkové organizace, r o z h o d l o navýšení osobního příspěvku, s c h v a l u j e v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a s nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh platového výměru s účinností od , zpracovat platový výměr. Zodpovídá: tajemnice Termín: srpen 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

15 č. 15-8/2014 předloženou zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavby Rekonstrukce teplovodu mezi budovami ZŠ a MŠ v Ostravě-Hošťálkovicích, na základě předložené Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek se zadáním výše uvedené veřejné zakázky firmě VAE THERM spol. s r.o. (IČ: ), se sídlem Kulturní 1785, Rožnov pod Radhoštěm za cenu ,- Kč bez DPH ( ,- Kč vč. DPH), s uzavřením smlouvy o dílo mezi firmou VAE THERM spol. s r.o. (IČ: ), se sídlem Kulturní 1785, Rožnov pod Radhoštěm a SMO, MOb Hošťálkovice, Rynky 277, Ostrava- Hošťálkovice (IČ: ), předložit smlouvu o dílo k podpisu oběma stranám. Termín: září 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

16 č. 16-8/2014 předloženou žádost společnosti OVAK a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava, o povolení vstupu na pozemky parc.č. 2107, 2111/1, 2110/1, 2105/1, 2106, 2157, 2084/2, 31, 2108/1 a 2109 vše v k.ú. Hošťálkovice za účelem provedení oprav a výměny armatur na vodovodním potrubí na ul. Hlavní, Skrytá, Svahová, Broskvoňová, Podevsí, Vrbiny, Lipka, Rynky, Postranní a Dubíček v termínu od do konce měsíce června 2015, se vstupem na pozemky parc.č. 2107, 2111/1, 2110/1, 2105/1, 2106, 2157, 2084/2, 31, 2108/1 a 2109 vše v k.ú. Hošťálkovice za účelem provedení oprav a výměny armatur na vodovodním potrubí na ul. Hlavní, Skrytá, Svahová, Broskvoňová, Podevsí, Vrbiny, Lipka, Rynky, Postranní a Dubíček v termínu od do konce měsíce června 2015 za podmínky, že pozemky po provedení výměny armatur budou uvedeny do původního stavu a předány protokolárně městskému obvodu, oznámit žadateli usnesení starosty. Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

17 č. 17-8/2014 návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 1318/16 v k.ú. Hošťálkovice o výměře 190 m 2, s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 1318/16 v k.ú. Hošťálkovice o výměře 190 m 2, mezi p. Zdeňkem Mičulkou, Heřmánkova 859/5, Heřmanice a SMO, MOb Hošťálkovice, na dobu určitou od do (5 let) s tím, že nájemné je stanoveno na 10,- Kč / m 2 / rok, s c h v a l u j e předloženou nájemní smlouvu bez připomínek, sdělit usnesení žadateli, vyhotovit nájemní smlouvy, a předložit oběma stranám k podpisu. Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

18 č. 18-8/2014 návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 288/1 (zahrada) v k.ú. Hošťálkovice o výměře 72,8 m 2, s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 288/1 (zahrada) v k.ú. Hošťálkovice o výměře 72,8 m 2, mezi p. Petra Brabcová, Smrková 223/13, Ostrava-Hošťálkovice a SMO, MOb Hošťálkovice, na dobu určitou od do (5 let) s tím, že nájemné je stanoveno na 10,- Kč / m 2 / rok, s c h v a l u j e předloženou nájemní smlouvu bez připomínek, sdělit usnesení žadateli, vyhotovit nájemní smlouvy, a předložit oběma stranám k podpisu. Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

19 č. 19-8/2014 návrh na zhotovení PD pro řešení odvětrání výdejen v 1.NP a 2.NP v budově mateřské školy, b e r e n a v ě d o m í informaci ředitele školy o znění zprávy z kontroly hygieny o nutnosti dořešit odvětrání výdejen jídla umístěných v 1.NP a 2.NP, protože tyto výdejny nemají přímé větrání okny. Byly osloveny 3 projekční kanceláře s poptávkou na vypracování projektové dokumentace. Ze tří oslovených se městskému obvodu ozvaly dvě firmy, které zaslaly cenovou nabídku na zpracování dokumentace: 1. HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., 28.října 1142/168, Ostrava-Mariánské Hory ,- Kč bez DPH 2. RH PARTNER ENGINEERING s.r.o., Heřmanická 1648/5, Ostrava Sl.Ostrava ,- Kč bez DPH se zadáním zpracování PD firmě RH PARTNER ENGINEERING s.r.o., Heřmanická 1648/5, Ostrava Sl.Ostrava ,- Kč bez DPH, provoznímu úseku zpracovat objednávku. Zodpovídá: Bc. Vdolečková, Barabaschová Termín: srpen 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

20 č. 20-8/2014 snížení měsíčního nájemného za vybavení bytu v bytě L/1 v byt. domě č.p. 153 na ul. Prudká v Ostravě Hošťálkovicích, b e r e n a v ě d o m í opotřebení a vyřazení starého sporáku a nákup nového sporáku nájemcem bytu L/1, se snížením měsíčního nájemného za vybavení bytu o 28 Kč ze 426 Kč na 398 Kč s účinností od , provést propočet změny ve vybavení bytu do nového evidenčního listu k bytu L/1 s účinností od nájemce p. Petra Brabcová. Zodpovídá: p. Najvárková Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

21 č. 21-8/2014 návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo realizace stavby Rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch v areálu ZŠ v Ostravě-Hošťálkovicích b e r e n a v ě d o m í, že při realizaci došlo ke změně rozsahu výstavby bylo rozhodnuto o tom, že část chodníku, který se nepoužívá (vede od školního bytu k plotu, v místě chodníku jsou navíc obrovské kořeny modřínu), bude zrušen a v tomto prostoru bude terén upraven a zatravněn. Proto bude konečná cena snížena o ,- Kč bez DPH, s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, mezi firmou Jankostav s.r.o., Štěpaňákova 31/714, Ostrava-Kunčice (IČ: ) a SMO, MOb Hošťálkovice, Rynky 277, Ostrava- Hošťálkovice (IČ: ), který se týká změny ceny a to snížení o ,- Kč bez DPH, s c h v a l u j e předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo bez připomínek, 1. doplnit do dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo doložku platnosti právního úkonu 2. předložit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k podpisu oběma stranám Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

22 č. 22-8/2014 materiál k čerpání rozpočtu k , b e r e n a v ě d o m í že ke dni je plněna příjmová stránka na 60,64 % ke schválenému rozpočtu a 41,18 % k upravenému rozpočtu. Výdajová stránka rozpočtu je plněna na 76,39 % ke schválenému rozpočtu a 47,21 % k upravenému rozpočtu. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí ,72 Kč na straně výdajů a stavy na účtech jsou ve výši ,58 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je financován zapojením části výsledku hospodaření (usnesení zastupitelstva č. 245/16z, 281/18z, 297/19z). V Ostravě Hošťálkovicích

23 č. 23-8/2014 žádost ředitele ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, p. o., o zaslání prosincové dotace, z důvodu vyšších finančních výdajů, se zasláním dotace, která je určena na měsíc prosinec v měsíci září 2014, odeslat prosincovou dotaci. Zodpovídá: Mgr. Machurová Termín: září 2014 V Ostravě Hošťálkovicích

24 č. 24-8/2014 návrh přeúčtování evidence nedokončené investice, b e r e n a v ě d o m í, že v roce 2011 jsme proplatili fa za projektovou dokumentaci na realizaci zpevněných ploch kolem ZŠ v částce ,- Kč, částka byla zaúčtována na účet 518. Letos bylo rozhodnuto, že projekt bude realizován, ale jako investiční. V této souvislosti je nutné přeúčtování na účet 042 nedokončené investice. Po kolaudaci pak bude tato částka vyvedena, s provedením přeúčtování, 1. provoznímu úseku požádat finanční úsek o přeúčtování částky Zodpovídá: Bc. Vdolečková Termín: ihned 2. provoznímu úseku po kolaudaci požádat finanční úsek o vyvedení částky z nedokončených investic Zodpovídá: Bc. Vdolečková Termín: v měsíci kolaudace V Ostravě Hošťálkovicích

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-6/2015 připojení internetu kulturního domu a dva návrhy smluv, b e r e n a v ě d o m í, že v rámci zprovozňování kulturního domu, zrekonstruovaného v roce 2014, je nutné zabezpečit internetové připojení

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-1/2015 nové nájemní smlouvy na pronájem bytů od 1. 2. 2015, b e r e n a v ě d o m í bezdlužnost žadatelů a dodržování domovního řádu, které jsou nutné pro obnovení nájemního vztahu, s uzavřením nájemních

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 101. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 101. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 6. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 101. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 12. 6. 201400:00 (usn. č. 5215/101 - usn. č. 5296/101) Mgr. Karel Sibinský

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015 čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/40 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV. Přehled úkolů

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV. Přehled úkolů KS_STAR (Mgr. Dalibor Carda) Zpracování ZM3/II Uk 00239/2014 Úkol z ZM3/II, č.usnesení 0024/ZM3/2014/II, ze dne 17.12.2014, bod 1,VĚC: Hotel Vyšehrad Zastupitelstvo města nesouhlasí s nabídkou společnosti

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195)

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) USNESENÍ č. 177/14-14 R I. r o z h o d l a nevypovídat nájemcům Ing. xxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem Praha

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013

Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013 89/2013-RADA/4086-89. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 89/2013-RADA/4087-89. Rada města předložený program jednání RM 89/2013-RADA/4088-89. Rada města I. ukládá 1. Ing.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 13 6.1.2015 10:02 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 12. 2014 09:00 (usn. č. 0138/4 - usn. č. 0175/4) Bc.

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-3/2009 které se konalo v pondělí 23.3.2009 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Helena

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) č.j.mukv34686/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více