Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2007"

Transkript

1 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2007 Praha, leden 2008 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

2 O b s a h : 1.Základní údaje 2. Organizační struktura a personální údaje 2.1. Kontrolní činnost podle energetického zákona 2.2. Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií 2.3. Kontrolní činnost podle zákona o cenách 2.4. Kontrolní činnost podle zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 2.5. Legislativní činnost 2.6. Ostatní odborně technické činnosti 2.7. Personalistika 3. Majetek 3.1. Pohledávky za rozpočtovými příjmy 3.2. Vykonávací řízení 3.3. Správa pokut 4. Rozpočet příjmů a výdajů 5. Hodnocení a analýza prostředků státního rozpočtu 5.1. Rozpočtová opatření 5.2. Rozpočtové příjmy 5.3. Rozpočtové výdaje 5.4. Výdaje ISPROFIN 5.5. Rezervní fond 6. Příjemci služeb zpracovatele, kteří využívají výsledky jeho práce 6.1. Elektroenergetika 6.2. Plynárenství 6.3. Teplárenství 6.4. Správní řízení 7. Odkazy, informace 7.1. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb Vyřizování stížností 7.3. Finanční kontroly 2

3 1. Základní údaje Název zpracovatele: ČR Státní energetická inspekce Adresa sídla: Gorazdova 1969/24, Praha 2 Identifikační číslo: Poštovní adresa: ČR- Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha 2 Telefonní a faxové spojení: , fax Adresa elektronické pošty: Internetové stránky: Úřední hodiny: pondělí pátek každý den od 8,30 do 14,30 Státní energetická inspekce (dále SEI) je správní úřad, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (dále MPO), zřízený zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon). Jeho působnost je dána energetickým zákonem, kde SEI kontroluje dodržování tohoto zákona, zejména chování držitelů licencí v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. Poskytuje bezúplatně i odbornou pomoc a konzultace zejména orgánům státní správy a samosprávy. Podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v rozsahu podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, kontroluje ceny energií - tepla, elektrické energie a plynu. SEI kontroluje dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Je účastníkem územního řízení a dotčeným orgánem státní správy při ochraně zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, což jsou 126 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 13 zákona č. 406/2000 Sb. SEI kontroluje dodržování zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, a dále kontroluje Nařízení ES/1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k síti pro přeshraniční výměny elektrické energie. SEI ukládá pokuty na základě vlastního zjištění a při výkonu kontroly se řídí zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. SEI je správcem pokut, který tuto činnost provádí dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o správě daní a poplatků). 3

4 2. Organizační struktura a personální údaje Organizační uspořádání SEI představuje 14 územních inspektorátů v krajských městech a ústřední inspektorát v Praze. V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu. Územní inspektorát řídí ředitel územního inspektorátu, kterého jmenuje a odvolává ústřední ředitel SEI. Organizační schéma je přílohou č. 1 této zprávy. Vlastní výkon činnosti SEI je prováděn podle pracovních instrukcí a směrnic, které vydává ústřední ředitel, zástupce ústředního ředitele a jednotliví ředitelé odborů ústředního inspektorátu v rámci své působnosti, dané Organizačním řádem. Vlastní kontrolní činnost byla rozdělena do tří zásadních oblastí. Jednalo se o kontrolu dodržování ustanovení jednotlivých zákonů. Pokyny k těmto kontrolám byly podloženy jednak vlastním rozhodnutím a jednak podáními. Ta byla evidována a řešena buď jako stížnosti a nebo jako podněty ke kontrolní činnosti. Podání přicházela na SEI buď přímo, nebo prostřednictvím ostatních orgánů státní správy, držitelů licencí, odběratelů apod. Druhá, velmi významná oblast působení SEI byla činnost pro Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ), zejména v oblasti cenových kontrol v teplárenství, a činnost pro MPO, která v sobě většinou zahrnovala kontrolu úplnosti a správnosti údajů, poskytovaných ministerstvu pro jeho potřeby, jejich sumarizaci a rozbory. Třetí, ale nikoliv nepodstatnou činností SEI, bylo poskytování odborné pomoci a konzultací v rozsahu zákonem stanovené působnosti. 2.1.Kontrolní činnost podle energetického zákona Kontroly prováděné podle energetického zákona byly většinou spjaty s činností ERÚ. Velmi významnou částí byly kontroly, prováděné na podnět ERÚ, jednalo se zejména o prověřování úplnosti a správnosti podkladů předávaných podnikateli v energetických odvětvích a prověřování podmínek, za nichž jim byla udělena licence. Prováděly se též kontroly související s řešením odvolání proti rozhodnutí ERÚ. Tyto kontroly představovaly a do budoucna budou představovat velmi složité případy, jenž souvisí s řešením stížností z řad odběratelů na činnosti licencovaných osob. Problematika stížností a podnětů byla podstatným, ne-li jediným podkladem pro zahajování kontrol. Podání přicházela jednak od orgánů státní správy jako jsou ministerstva a okresní úřady, jednak od odběratelů, držitelů licencí apod. V rámci kontrolní činnosti byly realizovány i specializované kontroly, které průřezově mapovaly určité oblasti energetického zákona. Jejich bližší popis je uveden v části Příjemci služeb zpracovatele této zprávy. 2.2.Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií Hlavním objemem prací byla účast SEI v řízeních podle stavebního zákona. Podle dosavadních zkušeností je možno konstatovat, že příslušné stavební úřady reagovaly na požadavky zákona č. 406/2000 Sb. poměrně rychle a v průběhu hodnoceného roku měla jak oznámení stavebních úřadů o stavebních řízeních, tak i požadavky investorů na posouzení projektové dokumentace, výrazně narůstající tendenci. V rámci své působnosti, při pořizování územních energetických koncepcí, je SEI dotčeným orgánem státní správy, a v roce 2007 mohla kontrolovat pouze velké celky ve smyslu ustanovení 14 odst. 6, zákona o hospodaření energií, o zahájení práce na zpracování územní energetické koncepce, neboť k posuzování těchto koncepcí malých celků nemá SEI legislativní podporu. 4

5 V průběhu roku probíhaly naplno kontroly energetických auditů a to zejména u orgánů státní správy a samosprávy a do konce roku bylo zahájeno 192 kontrol u zadavatelů auditu. Dále byly na základě požadavku MPO zdokumentovány a připraveny k zahájení správního řízení spisy auditorů, kteří uváděli v jimi zpracovaných auditech více než dvakrát nepravdivé údaje. 2.3.Kontrolní činnost podle zákona o cenách Kontrolní činnost podle zákona o cenách byla prováděna hlavně v oblasti teplárenství, kde se jednalo zejména o kontroly věcně usměrňované ceny tepla. 2.4.Kontrolní činnost podle zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Kontrolní činnost podle zákona č. 180/2005 Sb. se v předmětném roce soustředila na podmínky pro připojování těchto zdrojů k přenosové a distribuční soustavám, jejich provoz a zejména uplatnění vyrobené elektřiny při otevřeném trhu s elektřinou a na uplatňování podpory u obnovitelných zdrojů spalujících biomasu. 2.5.Legislativní činnost Kromě kontrolní činnosti a vyřizování stížností a podnětů postoupených jednotlivými správními orgány státní správy a obyvatelstvem se vybraní pracovníci SEI zúčastnili prací na novele energetické legislativy. Činnost v této oblasti byla zaměřena hlavně na dokončení novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, kde bylo potřeba implementovat do tohoto zákona směrnici Rady a evropského parlamentu o Ecodesignu. Novela zákona o hospodaření energií vyšla ve sbírce zákonů pod č. 393/2007 Sb. Pokračovaly práce na novelách prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu a zákonu o hospodaření energií, které postupně vycházely v průběhu roku ve sbírce zákonů, včetně zpracování nových prováděcích vyhlášek, a to zejména k zákonu o hospodaření energií, jako např. vyhláška o kontrole účinnosti kotlů, klimatizačních jednotek a další. V prvním pololetí se dokončily práce v rámci programu NOEL na velké novele energetického zákona. Těchto prací se v jednotlivých pracovních skupinách podle odborností účastnili určení pracovníci SEI. 2.6.Ostatní odborně technické činnosti Z ostatní činnosti zajišťované na úseku technické činnosti SEI: Zpracovávání stanovisek a odpovědí k dotazům týkajícím se energetických právních předpisů, a to zejména zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 406/2000 Sb. včetně prováděcích vyhlášek k výše uvedeným zákonům. Bylo zpracováno velké množství písemných stanovisek vysvětlujících energetické předpisy a zodpovězeno mnoho telefonických dotazů. V rámci spolupráce s ústředními orgány státní správy, a to MPO, ERÚ, MMR byly zpracovány připomínky a návrhy k legislativním předpisům, zejména ke stavebnímu zákonu, metrologickému zákonu, zákonu o hospodaření a samozřejmě i příslušných vyhlášek. Významně jsme se podíleli na úpravě cenového rozhodnutí, kde došlo k vyjasnění některých problémů, ale ERÚ neakceptovalo některé připomínky SEI. Účast ve vybraných hodnotitelských komisích ČEA na posuzování žádostí o státní dotaci na racionalizaci spotřeby paliv a energie. Spolupráce s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví při realizaci vybraných státních technických norem z oboru vytápění, klimatizace a stavebnictví (připomínkování návrhů, účast při zasedání komisí). 5

6 Účast v technické pracovní skupině pro IPPC kategorie velké spalovací zdroje a energetická účinnost. Účast v technické komisi tvorby technických pravidel a technických doporučení v plynárenství. Účast v Legislativním výboru ČPNS a GAS. Kromě výše popsaných činností se pracovníci SEI účastní v některých dalších aktivitách. Jedná se např. o Český komitét elektrického tepla, který se věnuje elektrickým spotřebičům a využití elektřiny. Z titulu členství v ČKET je SEI ve spojení i s Asociací energetických manažerů. Pracovník SEI je členem předsednictva ČSVTS, České energetické společnosti. Pracovníci SEI jsou členy redakčních rad časopisů Energetika a Energie a peníze. Řada magistrátů a okresních úřadů zřídila různě organizované energetické komise, v nichž jsou pracovníci SEI účastni jako např. v Plzni, Ostravě atd. SEI se účastní nikoliv jako člen, ale jako zvaný host práce i v Asociaci podniků topenářské techniky, spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR, Asociací energetických auditorů, Svazem podnikatelů pro využití energetických zdrojů apod. Je členem komise pro posuzování shody Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. SEI je zastoupena jako člen zkušební komise u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě při zkouškách dílčí specializace Energetické auditorství, kde pro potřeby zkoušení energetických auditorů podle zákona o hospodaření energií je jeden pracovník SEI autorizovaným energetickým auditorem podle zákona č. 360/1992 Sb. V rámci uplatňování zákonů v praxi SEI vystoupila na řadě seminářů a školení, souvisejících s veřejnou diskusí a seznámením s dikcí zákonů, zejména zákona o hospodaření a zákona o SEI. Na uvedená témata byly uveřejněny i články v odborném tisku. Jeden pracovník SEI byl nominován jako člen pracovní skupiny při technickém výboru CEN/CENELEC pro tvorbu technických norem v oblasti hospodaření energií, jeden pracovník do pracovní skupiny pro energetickou účinnost v rámci IPPC. V rámci pracovního týmu pro realizaci SEK při MPO jsou za SEI nominováni dva pracovníci jak do řídící a koordinační skupiny tak i pracovní skupiny pro dlouhodobé výhledy a koncepce, včetně souladu SEK a ÚEK Personalistika Rozpis závazných ukazatelů na rok 2007 určil závazný limit počtu pracovníků SEI ve výši 172 zaměstnanců, což představovalo o 4 zaměstnance méně, než v roce 2005 a stejně jako v roce Skutečný fyzický počet zaměstnanců SEI k dosáhl 163 zaměstnanci, přičemž průměrný přepočtený stav zaměstnanců od počátku roku 2007 činil 163,56 zaměstnanců. Nižší průměrný stav zaměstnanců byl způsoben neplánovaným odchodem zaměstnanců, za které nebylo možno dosud získat náhradu a ukončení pracovního poměru pracujících důchodců. Noví zaměstnanci budou nastupovat v průběhu roku K byla na mateřské dovolené jedna zaměstnankyně, na rodičovské dovolené též jedna zaměstnankyně. SEI zaměstnávala k celkem 15 starobních důchodců, kteří odešli do důchodu ze SEI a požádali o souběh pracovního poměru s důchodem. Tito zaměstnanci mají uzavřenu pracovní smlouvu na dobu určitou. Věková struktura SEI je velmi nepříznivá (viz tabulky), a proto je zvýšená pozornost věnována získávání nových mladých 6

7 zaměstnanců. Bohužel při náboru zaměstnanců SEI vznikají problémy s platovým ohodnocením. Podnikatelský sektor v energetice až několikanásobně přesahuje výši možného platového zařazení, které SEI může novým perspektivním zaměstnancům nabídnout. Úplný přehled o složení zaměstnanců z hlediska věkového a z hlediska vzdělání dávají následující tabulky: Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,9 61 let a více ,3 celkem ,00 % 62,6 37,4 100,0 x Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k vzdělání dosažené muži ženy celkem % Základní ,2 Vyučen ,5 střední odborné ,9 úplné střední ,5 úplné střední odborné ,1 vyšší odborné ,00 Vysokoškolské ,8 Celkem ,0 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k Doba trvání Počet % do 5 let 70 42,9 do 10 let 31 19,0 do 15 let 29 17,8 do 20 let 6 3,7 nad 20 let 27 16,6 Celkem ,0 Celkový údaj o průměrných platech k Průměrný hrubý měsíční plat v Kč ,- 7

8 Nástupy a odchody pracovníků Rok 2004 Rok 2005 Rok v produktivním věku * pracující důchodci Nástupy celkem * důchodci na dobu určitou ** z toho skutečně odešlí Zaměstnanci na dobu určitou *** ukončení ve zkušební době ukončení dohodou 49 ZP Odchody Ukončení dohodou z org. dův ukončení výpovědí 50 odst.3 ZP ukončení výpovědí 52 odst. 1 c) ZP Úmrtí Celkem * přepočteno na plnou pracovní dobu ** údaj zahrnuje i ty pracující důchodce, kterým byla pracovní smlouva v následujícím období prodloužena nebo s nimiž byla uzavřena smlouva nová. *** údaj nezahrnuje důchodce 3. Majetek Stálá aktiva organizace představují pracovní prostředky potřebné k výkonu kontrolní činnosti vyplývající ze zákona, jejichž přehled je uveden v příloze č. 2 této zprávy. Tento majetek je umístěn ve 14 krajích České republiky. V roce 2007 bylo z důvodu sjednocení majetku převeden dlouhodobý majetek pořízený SEI na správce příslušných budov. Jednalo se o převod počítačové sítě a mobilních příček na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve výši Kč ,40, venkovních žaluzií na Českou obchodní inspekci hodnotě Kč ,50 a rekonstruovanou elektroinstalaci, příčku a počítačovou síť na Český statistický úřad v částce Kč ,00. Nepotřebný a zastaralý majetek ( ) byl nabízen státním organizacím k bezúplatnému převodu. Ve dvou případech se podařilo převést tento majetek na Státní zdravotní ústav (tiskárny a kopírovací stroje), na Generální ředitelství cel (kancelářský nábytek). Bezúplatné převody organizace věc cena předání Státní zdravotní ústav tiskárny a kop.str , Generální ředitelství cel kanc. nábytek , Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových PC síť a příčka , Česká obchodní inspekce venk.žaluzie , Český statistický úřad PC síť,příčka,ele.inst , celkem ,54 8

9 3.1. Pohledávky za rozpočtovými příjmy Přehled pohledávek k Pohledávky k v Kč Číslo Stav Text účtu k Pohledávky za rozpočtovými příjmy Stav k Stav k , , ,10 Celkem Z toho neuhrazené faktury EI, TP za PO , , ,10 neuhrazené faktury za RO , , ,00 Nájemce bytu Legerova 0,00 0,00 0,00 Ostatní pohledávky celkem , , ,00 Pojistné soudně uplatněné , , ,00 Okresní soud znalecký posudek , , ,00 Pohledávky za zaměstnanci celkem , , ,50 Z toho půjčky z FKSP , , ,50 Nájem ubytovny 0, , ,00 Ostatní pohledávky (stálé a cest. zál. ) 0,00 0,00 Náhrada škody 7 981, , ,00 Pohledávky po lhůtě splatnosti za minulá období (příspěvkové organizace do r a rozpočtové organizace za rok 1995) jsou zajištěny. Tyto pohledávky jsou soudně vymáhány. Škoda na pojistném na zdravotní pojištění byla uplatněna u správce konkursní podstaty Hornické pojišťovny. Konkurs ještě nebyl ukončen. Znalecký posudek zpracovaný SEI nebyl do konce roku soudem uhrazen, ačkoliv výdaje na znalečné byly soudem uznány. Náhrada škody ve výši Kč 7.981,00 byla uplatněna na zaměstnanci, který ji dále uplatňoval u pojišťovny UNION, která byla však v konkursu. Splátky z půjček jsou měsíčně sráženy z platu zaměstnanců Vykonávací řízení Z důvodu neuhrazení pokuty povinným ve stanovené lhůtě bylo přikročeno k výkonu rozhodnutí celkem v 957 případech, z toho v roce nových caus. Úplného uspokojení oprávněného po provedení exekuce bylo dosaženo celkem v 643 případech, z toho u 34 subjektů v roce U pokračujících exekucí, příp. z konkursů byla v 81 případech vymožena částečná úhrada pohledávky. Přezkumu zákonnosti rozhodnutí SEI soudem dle zák. č. 150/2002 Sb. se domáhalo v roce subjektů. Následně 3 povinní využili možnosti podání mimořádného opravného prostředku a to formou kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu ČR z toho jeden opakovaně. 9

10 Výsledky přezkumu zákonnosti rozhodnutí SEI delikt pokuta v Kč rozsudek rozsudek poř. zák.č.526/1990 Sb. zák.č.458/2000 Sb. MS 1) v Kč NSS 2) v Kč č odst.1 písm.c) odst.1 písm.c) kasace 3. 6 odst.1 písm.c) odst.1 písm.c) odst.1 písm.c) odst.11písm. c) odst odst. 1 písm. b) odst.1 písm.a) v řízení odst.1 písm.c) v řízení odst.1 písm.c) v řízení odst.1 písm.c) v řízení odst.11písm.a) v řízení odst.3 písm.a) v řízení odst v řízení zák. č. 552/1991 Sb. součet Celkem přisouzeno SEI 9, ,-- 1) Městský soud v Praze 2) Nejvyšší správní soud ČR V sledovaném období byl vedle exekucí vedených na účet, stavební spoření, mzdu, sociální dávky a důchody povinných, v důvodných případech podáván návrh na nařízení soudního výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí. K zjištění možného zaměstnavatele povinných fyzických osob byly k soudům podávány žádosti o předvolání těchto k prohlášení o majetku. Mimoto bylo provedeno prostřednictvím příslušných soudů, v případech zjištění existence nemovitého majetku, zajištění neuhrazených pokut soudcovským zástavním právem na těchto nemovitostech povinných. Z 268 vymáhaných pokut k byl prohlášen na 42 povinných konkurz, po jednom případu probíhá řízení o prohlášení konkurzu a povolení vyrovnání. Jednomu z povinných bylo povoleno vyrovnání. Všechny pohledávky byly přihlášeny u příslušného soudu do konkursního řízení, příp. vyrovnání. K výše uvedenému datu byly dále podány 2 přihlášky do likvidace. 10

11 3.3. Správa pokut Na zvláštním účtu vedeném u České národní banky č /0710 byly přijaty pokuty uložené SEI. Stav zvláštního účtu byl k , , , , , , , , , , , , ,00 Celkem ,51 V roce 2007 bylo provedeno celkem kontrol, v nichž bylo zjištěno v 593 případech porušení zákonů a bylo zahájeno 353 správních řízení, na základě kterých bylo vydáno 345 rozhodnutí o uložení pokuty v celkové výši Kč 16, ,00. Celkem bylo od roku 1995 vybráno Kč 126, ,51 za pokuty a uložené úroky ze splátek, z toho za pokuty zaplacené k bylo vybráno Kč 13, ,50, z toho bylo uhrazeno Kč 13, ,50 za pokuty vykonatelné od počátku roku 2007, Kč ,00 za exekuční náklady předepsané v roce 2007, Kč ,00 za náklady správního řízení předepsaného v roce 2007 a Kč 9.072,00 za vybrané úroky předepsané za sledované období. Před nabytím právní moci byly zaplaceny pokuty ve výši Kč 3, ,50. Vykonatelné pokuty (rozhodnutí nabylo právní moci) dosáhly od roku 1995 částky Kč 139, ,20, z toho za sledované období Kč 15, ,00. Předepsané náklady správního řízení v roce 2007 činily Kč ,00 a exekuční náklady ve výši Kč ,00. Celkem bylo uhrazeno 77,65% z celkových pokut uložených k Od roku 1995 zůstává dosud neuhrazeno Kč 13, ,49. Za předepsané úroky bylo od roku 1995 vybráno Kč ,00. K bylo vydáno šest rozhodnutí o úroku z odložené částky v celkové výši Kč 9.855,00, z nichž bylo uhrazeno Kč 9.072,00. V souladu s 60 zákona o správě daní a poplatků bylo vydáno celkem deset rozhodnutí o povolení splátek v celkové výši Kč 1, ,93. V 28 případech bylo započato s vymáháním daňových nedoplatků dle 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a dlužníci byli vyzváni k úhradě platby v náhradní lhůtě. Ve všech případech bylo vymáhání předáno právnímu oddělení k vystavení exekučních příkazů v celkové výši Kč 1, ,00, které byly uhrazeny v částce Kč 1, ,80. 11

12 3.4. Poskytnuté zálohy Stav poskytnutých záloh k Zálohové platby jsou tvořeny nezbytnými provozními zálohami na spotřeby energií a služeb k nájmům, předplatné a CCS karty. Číslo účtu 314 Text Stav k Stav k Stav k Poskytnuté provozní zálohy celkem , , ,73 Z toho záloha: na elektřinu , , ,00 na vodné , , ,00 na plyn , , ,00 na střežení 0,00 0,00 0,00 na tiskoviny , , ,00 na služby k nájmům , , ,60 na CCS karty , , ,13 Zálohy na čip karty 2 300, , ,00 Ve srovnání s minulým rokem došlo ke snížení zálohových plateb u záloh na energie a na tiskoviny, ale ke zvýšení záloh na služby k nájmům, z nichž největší část Kč ,10 připadá na služby k nájmu nebytových prostor v budově MPO Gorazdova Rozpočet příjmů a výdajů V roce 2007 byly pro činnost SEI vyčleněny prostředky, jejichž výše byla určena rozpisem schválených ukazatelů rozpočtu na rok 2007 čj. 169/07/02300 ze dne Část prostředků věcných výdajů byla určena na výdaje související s ICT. Systémové výdaje na financování akcí programu ISPROFIN byly evidovány v programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MPO a současně v jeho podprogramech C Rozvoj a obnova materiálně-technické základny SEI - systémové investiční výdaje a v programu Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO, a to systémové neinvestiční výdaje a systémové investiční výdaje. Hospodaření s rozpočtovými prostředky se řídilo zejména rozpočtovými pravidly, vycházejícími především ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, Pravidly hospodaření s rozpočtovými prostředky Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2007 (OM č.1/2007), směrnicí č. 3/07 Pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky Státní energetické inspekce na rok 2007, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zákonem č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků v platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., daně z příjmu v platném znění a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy. V příloze č. 3 je uvedena účetní uzávěrka k

13 Přehled plnění rozepsaných závazných ukazatelů (v tis. Kč) ukazatel Schválený rozpočet 2007 Rozpočet po změnách 2007 Skutečnost k Skutečnost k Příjmy Výdaje celkem z toho neinvestiční výdaje celkem z toho věcné Pojistné FKSP Mzdové prostředky celkem z toho prostředky na platy OON Investiční výdaje celkem Systémové výdaje ISPROFIN z toho C ICT v tom neinv. ICT invest. ICT Limit počtu zaměstnanců Limit na pohoštění Podrobné zhodnocení příjmů a výdajů je uvedeno v části 5.2. a Hodnocení a analýza prostředků státního rozpočtu 5.1. Rozpočtová opatření Schválené ukazatele rozpočtu SEI byly rozepsány do jednotlivých položek rozpočtové skladby dle rozpisu výdajů státního rozpočtu pro rok 2007, kapitola Ministerstvo průmyslu a obchodu, listu Státní energetická inspekce. Za rok 2007 bylo provedeno sedm vnitřních rozpočtových opatření (dále jen opatření ). Opatření č. 1/07 ze dne zahrnovalo vnitřní přesuny mezi rozpočtovými položkami tak, aby byly zajištěny všechny potřebné provozní výdaje pro 14 územních inspektorátů a ústřední inspektorát. Opatřením č. 2/07 ze dne byly sníženy výdaje ICT v souvislosti s vnějším rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne , které naplňovalo usnesení vlády č. 290 ze dne 28. března 2007, o finančním krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na rok 2007, kterým bylo uloženo snížení výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol. V této souvislosti došlo ke krácení rozpočtu organizace v oblasti neinvestičních věcných výdajů ICT ve výši 270 tis. Kč. Snížení bylo provedeno u položky nákupu drobného hmotného majetku ICT ústředního inspektorátu. Opatření č. 3/07 ze dne zahrnovalo pouze minimální úpravy rozpočtu pěti územních inspektorátů. 13

14 Opatřením č. 4 ze dne byla provedena úprava výdajů ISPROFINU zavedením nové akce Telekomunikační technika SEI. Prostředky ve výši 140 tis. byly převedeny z akce Výpočetní technika SEI. Opatření č. 5 ze dne zahrnovalo vnitřní přesuny mezi územními inspektoráty a ústředním inspektorátem a současně došlo k navýšení neinvestičních výdajů o částku 870 tis. Kč, která byla převedena vnějším rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne Toto vnější rozpočtové opatření vycházelo z rozpočtového opatření MF, kterým byly navýšeny výdaje kapitoly MPO o tis. Kč, neboť se jednalo o převod prostředků z kapitoly 314 MV k zabezpečení financování komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) v roce 2007 a jejich zařazení do výdajů programu ISPROFIN, kapitoly MPO evid. Č Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení MPO. Tato částka byla určena na zajištění financování KIVS z důvodů ukončení platnosti rámcové dohody ke dni Opatření č. 6 ke dni bylo provedeno na základě vnějšího rozpočtového opatření č. 3 ze dne , kterým byly odsouhlaseny přesuny prostředků mezi akcemi vedenými v programu Jednalo se o mimořádné přesuny systémových investičních výdajů určených na úhradu rekonstrukce elektroinstalace a příčky v budově ČSÚ v Karlových Varech a venkovní žaluzie v budově ČOI v Ostravě v celkové výši 519 tis. Kč. Opatření č. 7 k byly provedeny úpravy rozpočtů všech inspektorátů v návaznosti na prováděné kontroly čerpání rozpočtových výdajů. Tři vnější rozpočtová opatření zahrnovala přesuny prostředků ve výši tis. Kč a sedmi vnitřními rozpočtovými opatřeními bylo přesunuto celkem tis. Kč Rozpočtové příjmy Číslo pol. Přehled rozpočtových příjmů k v tis. Kč Skutečnost Schvál. rozpoč. Název k Skutečnost k Příjmy pronájem nemovitostí 120,00 115,380 89, Úroky 7,843 7, Prodej neinvestičních majetku 4,331 8, Ostatní přijaté náhrady 163,136 80, Ostatní příjmy 19,757 2, Převody vl. Fondů 30,692 7, Převody z RFOSS 0 179, Příjmy z prodeje HIM 380,543 4,2 Příjmy celkem 120,00 721, ,18 Za pronájem 3 bytů v budově Legerova 49, Praha 2 bylo získáno Kč ,00. Úrok od počátku roku u ČNB činil Kč 7.842,58. Za prodej neinvestičního majetku bylo získáno Kč 4.331,00. Jednalo se o vyřazený nábytek a kancelářskou techniku na ÚzI pro Královéhradecký kraj ( Kč 506,00), vyřazené přímotopy a židle na ÚzI pro Moravskoslezský kraj (Kč 2 300,00), odprodej použitých tonerů 14

15 (Kč 1 345,00) a odprodej zastaralé výpočetní techniky na ÚzI pro Pardubický kraj (Kč 180,00). Přijaté náhrady tvoří: 5 988,00 Kč náhrada škody od pojišťovny Allianz rozbité přední sklo 5 500,00 Kč náhrada škody od pojišťovny Allianz za rozbité zadní sklo, ,00 Kč náhrada škody (od Allianz) za opravu poškozeného vozidla, 1.450,00 Kč dobropis za elektřinu ÚzI pro Jihočeský kraj, ,00 Kč vyúčtování předplatného Sbírky zákonů 2006, 160,00 Kč dobropis za vodné, stočné ÚzI pro Jihočeský kraj, 4 362,00 Kč dobropis plyn ÚzI pro kraj Vysočina, 282,80 Kč vyúčtování služeb k nájmu ÚzI pro Olomoucký kraj, 1 354,90 Kč dobropis za elektřinu ÚzI pro kraj Vysočina, ,30 Kč vyúčtování služeb k nájmu ÚzI pro Liberecký kraj, 645,00 Kč vyúčtování vodného, stočného za rok 2006 ÚzI pro Ústecký kraj, ,00 Kč vyúčtování služeb k nájmu ÚzI pro Moravskoslezský kraj, ,00 Kč přijatá úhrada za znalecký posudek provedený pro Krajský soud v Ostravě 1 700,00 Kč náhrada škody za poškození vozidla 3 439,00 Kč náhrada škody od pojiťovny Allianz (DPH k již uhrazené škodě) za poškozený lak zadních dveří. Ostatní příjmy představují vratky za ubytování a služby z pronajatých ubytoven ve Zlíně a Liberci ve výši Kč 2.627,00 a vrácení kauce za ubytovnu v Jihlavě ve výši Kč 9.000,00, vrácení kauce za ubytovnu ve Zlíně Kč 6.300,00. Částečná úhrada pohledávky z roku 1991 za technickou pomoc ve výši Kč 1.830,34 byla součásti ostatních příjmů. Příjmy z prodeje HIM tvoří Kč 993,00 za odprodej vyřazené výpočetní a kancelářské techniky z ÚzI pro Královéhradecký kraj, Kč 1.750,00 za odprodej vyřazené výpočetní techniky z ÚzI pro Pardubický kraj, Kč ,00 za prodej nemovitého majetku v Českých Budějovicích (garáže včetně pozemku), který byl schválen Ministerstvem financí ČR a Kč ,00 za odprodej tří vyřazených vozidel, o které neprojevila žádná státní organizace zájem. Převody z vlastních fondů ve výši Kč ,00 představují odvod zůstatku depozitního účtu za rok

R O Č N Í Z P R Á V A

R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2008 Předkládá: RNDr. Jana Příhodová ústřední ředitelka Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI ) byla zřízena

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011 Předkládá: Ing. Jan Štěpánek Ústřední ředitel ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV.

Více

Roční zpráva rok 2005

Roční zpráva rok 2005 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Roční zpráva rok 2005 Předkládá: Ing. Jiří Pěkný ústřední ředitel 1 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČO: 00020869 Telefonní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Předkládá: Ing. Marek Pickar pověřen řízením ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV. Vyhodnocení

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 květen 2008 Seznam používaných zkratek Úvod OBSAH 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2007 a legislativní činnost 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti MPO za rok

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2011

Roční zpráva o hospodaření za rok 2011 Roční zpráva o hospodaření za rok 211 Červen 211 OBSAH Seznam používaných zkratek... 4 Úvod... 6 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 211... 6

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD BŘEZEN 2015 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 132/15-NKU150/85/15 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad Předkládá:

Více

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD v roce 2014 Zpracovali: leden 2015 Ing. Martin Novotný, předseda Puncovního úřadu Mgr. Josef Šťastný, ředitel odboru puncovní inspekce Ing. Miloslav Pilecký, vedoucí oddělení technického rozvoje a zahraničních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2009 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2009 V Šumperku dne 8. února 2010 razítko,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 KAPITOLA 372 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 KAPITOLA 372 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 KAPITOLA 372 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU KAPITOLY 1. Úvod Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) je zřízena

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2007 ČÁST I

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2007 ČÁST I ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2007 ČÁST I OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 3 1.1. Informace

Více

Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2014

Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2014 OBSAH 1. Úvod...3 2. Údaje o majetku...4 3. Zálohové platby...5 4. Bezúplatný převod majetku...5 5. Plnění závazných ukazatelů...6 6. Rozpočtová opatření...7 7. Vyhodnocení příjmů... 10 7.1. Srovnání příjmů

Více

Souhrnné zhodnocení výsledků hospodaření

Souhrnné zhodnocení výsledků hospodaření Průvodní zpráva - komentář k podkladům pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu kapitoly 314 Ministerstvo vnitra za rozpočtový rok 2007 v působnosti účetní jednotky SPŠ MV v Brně Souhrnné zhodnocení

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2011 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu únor 2012 OBSAH Strana Hlavní

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

R o č n í z p r á v a 2005

R o č n í z p r á v a 2005 Česká geologická služba - GEOFOND Česká geologická služba Geofond R o č n í z p r á v a 2005 Březen 2006 Obsah: Úvod 1 Část 1 - Roční zpráva 2005 podle vyhlášky Ministerstva financí č. 232/2005 Sb., kterou

Více

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČOI Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha 2012 2 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Při hodnocení uplynulého roku musím konstatovat, že byl velmi náročný. Úkoly, které

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2012 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2013 OBSAH Strana Hlavní

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2014 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2015 OBSAH Strana Hlavní

Více

Obsah: PŘÍLOHA č. 5/2012

Obsah: PŘÍLOHA č. 5/2012 PŘÍLOHA č. 5/2012 Ročník 65 (146) Obsah: Upozornění 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV o. s., k 31. prosinci 2011 3 Změna chovatelského řádu 20 Prodej medu do výkupu a povinnost registrace zájmového

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Českého svazu včelařů, o. s. k 31. prosinci 2011 Předkládá: Ing. Rudolf Peleška, tajemník ČSV, o. s.

Zpráva o činnosti a hospodaření Českého svazu včelařů, o. s. k 31. prosinci 2011 Předkládá: Ing. Rudolf Peleška, tajemník ČSV, o. s. Zpráva o činnosti a hospodaření Českého svazu včelařů, o. s. k 31. prosinci 2011 Předkládá: Ing. Rudolf Peleška, tajemník ČSV, o. s. Zpracovali: pracovníci sekretariátu RV ČSV, o. s. V Praze, březen 2012

Více