Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2007"

Transkript

1 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2007 Praha, leden 2008 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

2 O b s a h : 1.Základní údaje 2. Organizační struktura a personální údaje 2.1. Kontrolní činnost podle energetického zákona 2.2. Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií 2.3. Kontrolní činnost podle zákona o cenách 2.4. Kontrolní činnost podle zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 2.5. Legislativní činnost 2.6. Ostatní odborně technické činnosti 2.7. Personalistika 3. Majetek 3.1. Pohledávky za rozpočtovými příjmy 3.2. Vykonávací řízení 3.3. Správa pokut 4. Rozpočet příjmů a výdajů 5. Hodnocení a analýza prostředků státního rozpočtu 5.1. Rozpočtová opatření 5.2. Rozpočtové příjmy 5.3. Rozpočtové výdaje 5.4. Výdaje ISPROFIN 5.5. Rezervní fond 6. Příjemci služeb zpracovatele, kteří využívají výsledky jeho práce 6.1. Elektroenergetika 6.2. Plynárenství 6.3. Teplárenství 6.4. Správní řízení 7. Odkazy, informace 7.1. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb Vyřizování stížností 7.3. Finanční kontroly 2

3 1. Základní údaje Název zpracovatele: ČR Státní energetická inspekce Adresa sídla: Gorazdova 1969/24, Praha 2 Identifikační číslo: Poštovní adresa: ČR- Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha 2 Telefonní a faxové spojení: , fax Adresa elektronické pošty: Internetové stránky: Úřední hodiny: pondělí pátek každý den od 8,30 do 14,30 Státní energetická inspekce (dále SEI) je správní úřad, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (dále MPO), zřízený zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon). Jeho působnost je dána energetickým zákonem, kde SEI kontroluje dodržování tohoto zákona, zejména chování držitelů licencí v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. Poskytuje bezúplatně i odbornou pomoc a konzultace zejména orgánům státní správy a samosprávy. Podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v rozsahu podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, kontroluje ceny energií - tepla, elektrické energie a plynu. SEI kontroluje dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Je účastníkem územního řízení a dotčeným orgánem státní správy při ochraně zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, což jsou 126 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 13 zákona č. 406/2000 Sb. SEI kontroluje dodržování zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, a dále kontroluje Nařízení ES/1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k síti pro přeshraniční výměny elektrické energie. SEI ukládá pokuty na základě vlastního zjištění a při výkonu kontroly se řídí zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. SEI je správcem pokut, který tuto činnost provádí dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o správě daní a poplatků). 3

4 2. Organizační struktura a personální údaje Organizační uspořádání SEI představuje 14 územních inspektorátů v krajských městech a ústřední inspektorát v Praze. V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu. Územní inspektorát řídí ředitel územního inspektorátu, kterého jmenuje a odvolává ústřední ředitel SEI. Organizační schéma je přílohou č. 1 této zprávy. Vlastní výkon činnosti SEI je prováděn podle pracovních instrukcí a směrnic, které vydává ústřední ředitel, zástupce ústředního ředitele a jednotliví ředitelé odborů ústředního inspektorátu v rámci své působnosti, dané Organizačním řádem. Vlastní kontrolní činnost byla rozdělena do tří zásadních oblastí. Jednalo se o kontrolu dodržování ustanovení jednotlivých zákonů. Pokyny k těmto kontrolám byly podloženy jednak vlastním rozhodnutím a jednak podáními. Ta byla evidována a řešena buď jako stížnosti a nebo jako podněty ke kontrolní činnosti. Podání přicházela na SEI buď přímo, nebo prostřednictvím ostatních orgánů státní správy, držitelů licencí, odběratelů apod. Druhá, velmi významná oblast působení SEI byla činnost pro Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ), zejména v oblasti cenových kontrol v teplárenství, a činnost pro MPO, která v sobě většinou zahrnovala kontrolu úplnosti a správnosti údajů, poskytovaných ministerstvu pro jeho potřeby, jejich sumarizaci a rozbory. Třetí, ale nikoliv nepodstatnou činností SEI, bylo poskytování odborné pomoci a konzultací v rozsahu zákonem stanovené působnosti. 2.1.Kontrolní činnost podle energetického zákona Kontroly prováděné podle energetického zákona byly většinou spjaty s činností ERÚ. Velmi významnou částí byly kontroly, prováděné na podnět ERÚ, jednalo se zejména o prověřování úplnosti a správnosti podkladů předávaných podnikateli v energetických odvětvích a prověřování podmínek, za nichž jim byla udělena licence. Prováděly se též kontroly související s řešením odvolání proti rozhodnutí ERÚ. Tyto kontroly představovaly a do budoucna budou představovat velmi složité případy, jenž souvisí s řešením stížností z řad odběratelů na činnosti licencovaných osob. Problematika stížností a podnětů byla podstatným, ne-li jediným podkladem pro zahajování kontrol. Podání přicházela jednak od orgánů státní správy jako jsou ministerstva a okresní úřady, jednak od odběratelů, držitelů licencí apod. V rámci kontrolní činnosti byly realizovány i specializované kontroly, které průřezově mapovaly určité oblasti energetického zákona. Jejich bližší popis je uveden v části Příjemci služeb zpracovatele této zprávy. 2.2.Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií Hlavním objemem prací byla účast SEI v řízeních podle stavebního zákona. Podle dosavadních zkušeností je možno konstatovat, že příslušné stavební úřady reagovaly na požadavky zákona č. 406/2000 Sb. poměrně rychle a v průběhu hodnoceného roku měla jak oznámení stavebních úřadů o stavebních řízeních, tak i požadavky investorů na posouzení projektové dokumentace, výrazně narůstající tendenci. V rámci své působnosti, při pořizování územních energetických koncepcí, je SEI dotčeným orgánem státní správy, a v roce 2007 mohla kontrolovat pouze velké celky ve smyslu ustanovení 14 odst. 6, zákona o hospodaření energií, o zahájení práce na zpracování územní energetické koncepce, neboť k posuzování těchto koncepcí malých celků nemá SEI legislativní podporu. 4

5 V průběhu roku probíhaly naplno kontroly energetických auditů a to zejména u orgánů státní správy a samosprávy a do konce roku bylo zahájeno 192 kontrol u zadavatelů auditu. Dále byly na základě požadavku MPO zdokumentovány a připraveny k zahájení správního řízení spisy auditorů, kteří uváděli v jimi zpracovaných auditech více než dvakrát nepravdivé údaje. 2.3.Kontrolní činnost podle zákona o cenách Kontrolní činnost podle zákona o cenách byla prováděna hlavně v oblasti teplárenství, kde se jednalo zejména o kontroly věcně usměrňované ceny tepla. 2.4.Kontrolní činnost podle zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Kontrolní činnost podle zákona č. 180/2005 Sb. se v předmětném roce soustředila na podmínky pro připojování těchto zdrojů k přenosové a distribuční soustavám, jejich provoz a zejména uplatnění vyrobené elektřiny při otevřeném trhu s elektřinou a na uplatňování podpory u obnovitelných zdrojů spalujících biomasu. 2.5.Legislativní činnost Kromě kontrolní činnosti a vyřizování stížností a podnětů postoupených jednotlivými správními orgány státní správy a obyvatelstvem se vybraní pracovníci SEI zúčastnili prací na novele energetické legislativy. Činnost v této oblasti byla zaměřena hlavně na dokončení novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, kde bylo potřeba implementovat do tohoto zákona směrnici Rady a evropského parlamentu o Ecodesignu. Novela zákona o hospodaření energií vyšla ve sbírce zákonů pod č. 393/2007 Sb. Pokračovaly práce na novelách prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu a zákonu o hospodaření energií, které postupně vycházely v průběhu roku ve sbírce zákonů, včetně zpracování nových prováděcích vyhlášek, a to zejména k zákonu o hospodaření energií, jako např. vyhláška o kontrole účinnosti kotlů, klimatizačních jednotek a další. V prvním pololetí se dokončily práce v rámci programu NOEL na velké novele energetického zákona. Těchto prací se v jednotlivých pracovních skupinách podle odborností účastnili určení pracovníci SEI. 2.6.Ostatní odborně technické činnosti Z ostatní činnosti zajišťované na úseku technické činnosti SEI: Zpracovávání stanovisek a odpovědí k dotazům týkajícím se energetických právních předpisů, a to zejména zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 406/2000 Sb. včetně prováděcích vyhlášek k výše uvedeným zákonům. Bylo zpracováno velké množství písemných stanovisek vysvětlujících energetické předpisy a zodpovězeno mnoho telefonických dotazů. V rámci spolupráce s ústředními orgány státní správy, a to MPO, ERÚ, MMR byly zpracovány připomínky a návrhy k legislativním předpisům, zejména ke stavebnímu zákonu, metrologickému zákonu, zákonu o hospodaření a samozřejmě i příslušných vyhlášek. Významně jsme se podíleli na úpravě cenového rozhodnutí, kde došlo k vyjasnění některých problémů, ale ERÚ neakceptovalo některé připomínky SEI. Účast ve vybraných hodnotitelských komisích ČEA na posuzování žádostí o státní dotaci na racionalizaci spotřeby paliv a energie. Spolupráce s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví při realizaci vybraných státních technických norem z oboru vytápění, klimatizace a stavebnictví (připomínkování návrhů, účast při zasedání komisí). 5

6 Účast v technické pracovní skupině pro IPPC kategorie velké spalovací zdroje a energetická účinnost. Účast v technické komisi tvorby technických pravidel a technických doporučení v plynárenství. Účast v Legislativním výboru ČPNS a GAS. Kromě výše popsaných činností se pracovníci SEI účastní v některých dalších aktivitách. Jedná se např. o Český komitét elektrického tepla, který se věnuje elektrickým spotřebičům a využití elektřiny. Z titulu členství v ČKET je SEI ve spojení i s Asociací energetických manažerů. Pracovník SEI je členem předsednictva ČSVTS, České energetické společnosti. Pracovníci SEI jsou členy redakčních rad časopisů Energetika a Energie a peníze. Řada magistrátů a okresních úřadů zřídila různě organizované energetické komise, v nichž jsou pracovníci SEI účastni jako např. v Plzni, Ostravě atd. SEI se účastní nikoliv jako člen, ale jako zvaný host práce i v Asociaci podniků topenářské techniky, spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR, Asociací energetických auditorů, Svazem podnikatelů pro využití energetických zdrojů apod. Je členem komise pro posuzování shody Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. SEI je zastoupena jako člen zkušební komise u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě při zkouškách dílčí specializace Energetické auditorství, kde pro potřeby zkoušení energetických auditorů podle zákona o hospodaření energií je jeden pracovník SEI autorizovaným energetickým auditorem podle zákona č. 360/1992 Sb. V rámci uplatňování zákonů v praxi SEI vystoupila na řadě seminářů a školení, souvisejících s veřejnou diskusí a seznámením s dikcí zákonů, zejména zákona o hospodaření a zákona o SEI. Na uvedená témata byly uveřejněny i články v odborném tisku. Jeden pracovník SEI byl nominován jako člen pracovní skupiny při technickém výboru CEN/CENELEC pro tvorbu technických norem v oblasti hospodaření energií, jeden pracovník do pracovní skupiny pro energetickou účinnost v rámci IPPC. V rámci pracovního týmu pro realizaci SEK při MPO jsou za SEI nominováni dva pracovníci jak do řídící a koordinační skupiny tak i pracovní skupiny pro dlouhodobé výhledy a koncepce, včetně souladu SEK a ÚEK Personalistika Rozpis závazných ukazatelů na rok 2007 určil závazný limit počtu pracovníků SEI ve výši 172 zaměstnanců, což představovalo o 4 zaměstnance méně, než v roce 2005 a stejně jako v roce Skutečný fyzický počet zaměstnanců SEI k dosáhl 163 zaměstnanci, přičemž průměrný přepočtený stav zaměstnanců od počátku roku 2007 činil 163,56 zaměstnanců. Nižší průměrný stav zaměstnanců byl způsoben neplánovaným odchodem zaměstnanců, za které nebylo možno dosud získat náhradu a ukončení pracovního poměru pracujících důchodců. Noví zaměstnanci budou nastupovat v průběhu roku K byla na mateřské dovolené jedna zaměstnankyně, na rodičovské dovolené též jedna zaměstnankyně. SEI zaměstnávala k celkem 15 starobních důchodců, kteří odešli do důchodu ze SEI a požádali o souběh pracovního poměru s důchodem. Tito zaměstnanci mají uzavřenu pracovní smlouvu na dobu určitou. Věková struktura SEI je velmi nepříznivá (viz tabulky), a proto je zvýšená pozornost věnována získávání nových mladých 6

7 zaměstnanců. Bohužel při náboru zaměstnanců SEI vznikají problémy s platovým ohodnocením. Podnikatelský sektor v energetice až několikanásobně přesahuje výši možného platového zařazení, které SEI může novým perspektivním zaměstnancům nabídnout. Úplný přehled o složení zaměstnanců z hlediska věkového a z hlediska vzdělání dávají následující tabulky: Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,9 61 let a více ,3 celkem ,00 % 62,6 37,4 100,0 x Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k vzdělání dosažené muži ženy celkem % Základní ,2 Vyučen ,5 střední odborné ,9 úplné střední ,5 úplné střední odborné ,1 vyšší odborné ,00 Vysokoškolské ,8 Celkem ,0 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k Doba trvání Počet % do 5 let 70 42,9 do 10 let 31 19,0 do 15 let 29 17,8 do 20 let 6 3,7 nad 20 let 27 16,6 Celkem ,0 Celkový údaj o průměrných platech k Průměrný hrubý měsíční plat v Kč ,- 7

8 Nástupy a odchody pracovníků Rok 2004 Rok 2005 Rok v produktivním věku * pracující důchodci Nástupy celkem * důchodci na dobu určitou ** z toho skutečně odešlí Zaměstnanci na dobu určitou *** ukončení ve zkušební době ukončení dohodou 49 ZP Odchody Ukončení dohodou z org. dův ukončení výpovědí 50 odst.3 ZP ukončení výpovědí 52 odst. 1 c) ZP Úmrtí Celkem * přepočteno na plnou pracovní dobu ** údaj zahrnuje i ty pracující důchodce, kterým byla pracovní smlouva v následujícím období prodloužena nebo s nimiž byla uzavřena smlouva nová. *** údaj nezahrnuje důchodce 3. Majetek Stálá aktiva organizace představují pracovní prostředky potřebné k výkonu kontrolní činnosti vyplývající ze zákona, jejichž přehled je uveden v příloze č. 2 této zprávy. Tento majetek je umístěn ve 14 krajích České republiky. V roce 2007 bylo z důvodu sjednocení majetku převeden dlouhodobý majetek pořízený SEI na správce příslušných budov. Jednalo se o převod počítačové sítě a mobilních příček na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve výši Kč ,40, venkovních žaluzií na Českou obchodní inspekci hodnotě Kč ,50 a rekonstruovanou elektroinstalaci, příčku a počítačovou síť na Český statistický úřad v částce Kč ,00. Nepotřebný a zastaralý majetek ( ) byl nabízen státním organizacím k bezúplatnému převodu. Ve dvou případech se podařilo převést tento majetek na Státní zdravotní ústav (tiskárny a kopírovací stroje), na Generální ředitelství cel (kancelářský nábytek). Bezúplatné převody organizace věc cena předání Státní zdravotní ústav tiskárny a kop.str , Generální ředitelství cel kanc. nábytek , Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových PC síť a příčka , Česká obchodní inspekce venk.žaluzie , Český statistický úřad PC síť,příčka,ele.inst , celkem ,54 8

9 3.1. Pohledávky za rozpočtovými příjmy Přehled pohledávek k Pohledávky k v Kč Číslo Stav Text účtu k Pohledávky za rozpočtovými příjmy Stav k Stav k , , ,10 Celkem Z toho neuhrazené faktury EI, TP za PO , , ,10 neuhrazené faktury za RO , , ,00 Nájemce bytu Legerova 0,00 0,00 0,00 Ostatní pohledávky celkem , , ,00 Pojistné soudně uplatněné , , ,00 Okresní soud znalecký posudek , , ,00 Pohledávky za zaměstnanci celkem , , ,50 Z toho půjčky z FKSP , , ,50 Nájem ubytovny 0, , ,00 Ostatní pohledávky (stálé a cest. zál. ) 0,00 0,00 Náhrada škody 7 981, , ,00 Pohledávky po lhůtě splatnosti za minulá období (příspěvkové organizace do r a rozpočtové organizace za rok 1995) jsou zajištěny. Tyto pohledávky jsou soudně vymáhány. Škoda na pojistném na zdravotní pojištění byla uplatněna u správce konkursní podstaty Hornické pojišťovny. Konkurs ještě nebyl ukončen. Znalecký posudek zpracovaný SEI nebyl do konce roku soudem uhrazen, ačkoliv výdaje na znalečné byly soudem uznány. Náhrada škody ve výši Kč 7.981,00 byla uplatněna na zaměstnanci, který ji dále uplatňoval u pojišťovny UNION, která byla však v konkursu. Splátky z půjček jsou měsíčně sráženy z platu zaměstnanců Vykonávací řízení Z důvodu neuhrazení pokuty povinným ve stanovené lhůtě bylo přikročeno k výkonu rozhodnutí celkem v 957 případech, z toho v roce nových caus. Úplného uspokojení oprávněného po provedení exekuce bylo dosaženo celkem v 643 případech, z toho u 34 subjektů v roce U pokračujících exekucí, příp. z konkursů byla v 81 případech vymožena částečná úhrada pohledávky. Přezkumu zákonnosti rozhodnutí SEI soudem dle zák. č. 150/2002 Sb. se domáhalo v roce subjektů. Následně 3 povinní využili možnosti podání mimořádného opravného prostředku a to formou kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu ČR z toho jeden opakovaně. 9

10 Výsledky přezkumu zákonnosti rozhodnutí SEI delikt pokuta v Kč rozsudek rozsudek poř. zák.č.526/1990 Sb. zák.č.458/2000 Sb. MS 1) v Kč NSS 2) v Kč č odst.1 písm.c) odst.1 písm.c) kasace 3. 6 odst.1 písm.c) odst.1 písm.c) odst.1 písm.c) odst.11písm. c) odst odst. 1 písm. b) odst.1 písm.a) v řízení odst.1 písm.c) v řízení odst.1 písm.c) v řízení odst.1 písm.c) v řízení odst.11písm.a) v řízení odst.3 písm.a) v řízení odst v řízení zák. č. 552/1991 Sb. součet Celkem přisouzeno SEI 9, ,-- 1) Městský soud v Praze 2) Nejvyšší správní soud ČR V sledovaném období byl vedle exekucí vedených na účet, stavební spoření, mzdu, sociální dávky a důchody povinných, v důvodných případech podáván návrh na nařízení soudního výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí. K zjištění možného zaměstnavatele povinných fyzických osob byly k soudům podávány žádosti o předvolání těchto k prohlášení o majetku. Mimoto bylo provedeno prostřednictvím příslušných soudů, v případech zjištění existence nemovitého majetku, zajištění neuhrazených pokut soudcovským zástavním právem na těchto nemovitostech povinných. Z 268 vymáhaných pokut k byl prohlášen na 42 povinných konkurz, po jednom případu probíhá řízení o prohlášení konkurzu a povolení vyrovnání. Jednomu z povinných bylo povoleno vyrovnání. Všechny pohledávky byly přihlášeny u příslušného soudu do konkursního řízení, příp. vyrovnání. K výše uvedenému datu byly dále podány 2 přihlášky do likvidace. 10

11 3.3. Správa pokut Na zvláštním účtu vedeném u České národní banky č /0710 byly přijaty pokuty uložené SEI. Stav zvláštního účtu byl k , , , , , , , , , , , , ,00 Celkem ,51 V roce 2007 bylo provedeno celkem kontrol, v nichž bylo zjištěno v 593 případech porušení zákonů a bylo zahájeno 353 správních řízení, na základě kterých bylo vydáno 345 rozhodnutí o uložení pokuty v celkové výši Kč 16, ,00. Celkem bylo od roku 1995 vybráno Kč 126, ,51 za pokuty a uložené úroky ze splátek, z toho za pokuty zaplacené k bylo vybráno Kč 13, ,50, z toho bylo uhrazeno Kč 13, ,50 za pokuty vykonatelné od počátku roku 2007, Kč ,00 za exekuční náklady předepsané v roce 2007, Kč ,00 za náklady správního řízení předepsaného v roce 2007 a Kč 9.072,00 za vybrané úroky předepsané za sledované období. Před nabytím právní moci byly zaplaceny pokuty ve výši Kč 3, ,50. Vykonatelné pokuty (rozhodnutí nabylo právní moci) dosáhly od roku 1995 částky Kč 139, ,20, z toho za sledované období Kč 15, ,00. Předepsané náklady správního řízení v roce 2007 činily Kč ,00 a exekuční náklady ve výši Kč ,00. Celkem bylo uhrazeno 77,65% z celkových pokut uložených k Od roku 1995 zůstává dosud neuhrazeno Kč 13, ,49. Za předepsané úroky bylo od roku 1995 vybráno Kč ,00. K bylo vydáno šest rozhodnutí o úroku z odložené částky v celkové výši Kč 9.855,00, z nichž bylo uhrazeno Kč 9.072,00. V souladu s 60 zákona o správě daní a poplatků bylo vydáno celkem deset rozhodnutí o povolení splátek v celkové výši Kč 1, ,93. V 28 případech bylo započato s vymáháním daňových nedoplatků dle 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a dlužníci byli vyzváni k úhradě platby v náhradní lhůtě. Ve všech případech bylo vymáhání předáno právnímu oddělení k vystavení exekučních příkazů v celkové výši Kč 1, ,00, které byly uhrazeny v částce Kč 1, ,80. 11

12 3.4. Poskytnuté zálohy Stav poskytnutých záloh k Zálohové platby jsou tvořeny nezbytnými provozními zálohami na spotřeby energií a služeb k nájmům, předplatné a CCS karty. Číslo účtu 314 Text Stav k Stav k Stav k Poskytnuté provozní zálohy celkem , , ,73 Z toho záloha: na elektřinu , , ,00 na vodné , , ,00 na plyn , , ,00 na střežení 0,00 0,00 0,00 na tiskoviny , , ,00 na služby k nájmům , , ,60 na CCS karty , , ,13 Zálohy na čip karty 2 300, , ,00 Ve srovnání s minulým rokem došlo ke snížení zálohových plateb u záloh na energie a na tiskoviny, ale ke zvýšení záloh na služby k nájmům, z nichž největší část Kč ,10 připadá na služby k nájmu nebytových prostor v budově MPO Gorazdova Rozpočet příjmů a výdajů V roce 2007 byly pro činnost SEI vyčleněny prostředky, jejichž výše byla určena rozpisem schválených ukazatelů rozpočtu na rok 2007 čj. 169/07/02300 ze dne Část prostředků věcných výdajů byla určena na výdaje související s ICT. Systémové výdaje na financování akcí programu ISPROFIN byly evidovány v programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MPO a současně v jeho podprogramech C Rozvoj a obnova materiálně-technické základny SEI - systémové investiční výdaje a v programu Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO, a to systémové neinvestiční výdaje a systémové investiční výdaje. Hospodaření s rozpočtovými prostředky se řídilo zejména rozpočtovými pravidly, vycházejícími především ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, Pravidly hospodaření s rozpočtovými prostředky Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2007 (OM č.1/2007), směrnicí č. 3/07 Pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky Státní energetické inspekce na rok 2007, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zákonem č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků v platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., daně z příjmu v platném znění a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy. V příloze č. 3 je uvedena účetní uzávěrka k

13 Přehled plnění rozepsaných závazných ukazatelů (v tis. Kč) ukazatel Schválený rozpočet 2007 Rozpočet po změnách 2007 Skutečnost k Skutečnost k Příjmy Výdaje celkem z toho neinvestiční výdaje celkem z toho věcné Pojistné FKSP Mzdové prostředky celkem z toho prostředky na platy OON Investiční výdaje celkem Systémové výdaje ISPROFIN z toho C ICT v tom neinv. ICT invest. ICT Limit počtu zaměstnanců Limit na pohoštění Podrobné zhodnocení příjmů a výdajů je uvedeno v části 5.2. a Hodnocení a analýza prostředků státního rozpočtu 5.1. Rozpočtová opatření Schválené ukazatele rozpočtu SEI byly rozepsány do jednotlivých položek rozpočtové skladby dle rozpisu výdajů státního rozpočtu pro rok 2007, kapitola Ministerstvo průmyslu a obchodu, listu Státní energetická inspekce. Za rok 2007 bylo provedeno sedm vnitřních rozpočtových opatření (dále jen opatření ). Opatření č. 1/07 ze dne zahrnovalo vnitřní přesuny mezi rozpočtovými položkami tak, aby byly zajištěny všechny potřebné provozní výdaje pro 14 územních inspektorátů a ústřední inspektorát. Opatřením č. 2/07 ze dne byly sníženy výdaje ICT v souvislosti s vnějším rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne , které naplňovalo usnesení vlády č. 290 ze dne 28. března 2007, o finančním krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na rok 2007, kterým bylo uloženo snížení výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol. V této souvislosti došlo ke krácení rozpočtu organizace v oblasti neinvestičních věcných výdajů ICT ve výši 270 tis. Kč. Snížení bylo provedeno u položky nákupu drobného hmotného majetku ICT ústředního inspektorátu. Opatření č. 3/07 ze dne zahrnovalo pouze minimální úpravy rozpočtu pěti územních inspektorátů. 13

14 Opatřením č. 4 ze dne byla provedena úprava výdajů ISPROFINU zavedením nové akce Telekomunikační technika SEI. Prostředky ve výši 140 tis. byly převedeny z akce Výpočetní technika SEI. Opatření č. 5 ze dne zahrnovalo vnitřní přesuny mezi územními inspektoráty a ústředním inspektorátem a současně došlo k navýšení neinvestičních výdajů o částku 870 tis. Kč, která byla převedena vnějším rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne Toto vnější rozpočtové opatření vycházelo z rozpočtového opatření MF, kterým byly navýšeny výdaje kapitoly MPO o tis. Kč, neboť se jednalo o převod prostředků z kapitoly 314 MV k zabezpečení financování komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) v roce 2007 a jejich zařazení do výdajů programu ISPROFIN, kapitoly MPO evid. Č Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení MPO. Tato částka byla určena na zajištění financování KIVS z důvodů ukončení platnosti rámcové dohody ke dni Opatření č. 6 ke dni bylo provedeno na základě vnějšího rozpočtového opatření č. 3 ze dne , kterým byly odsouhlaseny přesuny prostředků mezi akcemi vedenými v programu Jednalo se o mimořádné přesuny systémových investičních výdajů určených na úhradu rekonstrukce elektroinstalace a příčky v budově ČSÚ v Karlových Varech a venkovní žaluzie v budově ČOI v Ostravě v celkové výši 519 tis. Kč. Opatření č. 7 k byly provedeny úpravy rozpočtů všech inspektorátů v návaznosti na prováděné kontroly čerpání rozpočtových výdajů. Tři vnější rozpočtová opatření zahrnovala přesuny prostředků ve výši tis. Kč a sedmi vnitřními rozpočtovými opatřeními bylo přesunuto celkem tis. Kč Rozpočtové příjmy Číslo pol. Přehled rozpočtových příjmů k v tis. Kč Skutečnost Schvál. rozpoč. Název k Skutečnost k Příjmy pronájem nemovitostí 120,00 115,380 89, Úroky 7,843 7, Prodej neinvestičních majetku 4,331 8, Ostatní přijaté náhrady 163,136 80, Ostatní příjmy 19,757 2, Převody vl. Fondů 30,692 7, Převody z RFOSS 0 179, Příjmy z prodeje HIM 380,543 4,2 Příjmy celkem 120,00 721, ,18 Za pronájem 3 bytů v budově Legerova 49, Praha 2 bylo získáno Kč ,00. Úrok od počátku roku u ČNB činil Kč 7.842,58. Za prodej neinvestičního majetku bylo získáno Kč 4.331,00. Jednalo se o vyřazený nábytek a kancelářskou techniku na ÚzI pro Královéhradecký kraj ( Kč 506,00), vyřazené přímotopy a židle na ÚzI pro Moravskoslezský kraj (Kč 2 300,00), odprodej použitých tonerů 14

15 (Kč 1 345,00) a odprodej zastaralé výpočetní techniky na ÚzI pro Pardubický kraj (Kč 180,00). Přijaté náhrady tvoří: 5 988,00 Kč náhrada škody od pojišťovny Allianz rozbité přední sklo 5 500,00 Kč náhrada škody od pojišťovny Allianz za rozbité zadní sklo, ,00 Kč náhrada škody (od Allianz) za opravu poškozeného vozidla, 1.450,00 Kč dobropis za elektřinu ÚzI pro Jihočeský kraj, ,00 Kč vyúčtování předplatného Sbírky zákonů 2006, 160,00 Kč dobropis za vodné, stočné ÚzI pro Jihočeský kraj, 4 362,00 Kč dobropis plyn ÚzI pro kraj Vysočina, 282,80 Kč vyúčtování služeb k nájmu ÚzI pro Olomoucký kraj, 1 354,90 Kč dobropis za elektřinu ÚzI pro kraj Vysočina, ,30 Kč vyúčtování služeb k nájmu ÚzI pro Liberecký kraj, 645,00 Kč vyúčtování vodného, stočného za rok 2006 ÚzI pro Ústecký kraj, ,00 Kč vyúčtování služeb k nájmu ÚzI pro Moravskoslezský kraj, ,00 Kč přijatá úhrada za znalecký posudek provedený pro Krajský soud v Ostravě 1 700,00 Kč náhrada škody za poškození vozidla 3 439,00 Kč náhrada škody od pojiťovny Allianz (DPH k již uhrazené škodě) za poškozený lak zadních dveří. Ostatní příjmy představují vratky za ubytování a služby z pronajatých ubytoven ve Zlíně a Liberci ve výši Kč 2.627,00 a vrácení kauce za ubytovnu v Jihlavě ve výši Kč 9.000,00, vrácení kauce za ubytovnu ve Zlíně Kč 6.300,00. Částečná úhrada pohledávky z roku 1991 za technickou pomoc ve výši Kč 1.830,34 byla součásti ostatních příjmů. Příjmy z prodeje HIM tvoří Kč 993,00 za odprodej vyřazené výpočetní a kancelářské techniky z ÚzI pro Královéhradecký kraj, Kč 1.750,00 za odprodej vyřazené výpočetní techniky z ÚzI pro Pardubický kraj, Kč ,00 za prodej nemovitého majetku v Českých Budějovicích (garáže včetně pozemku), který byl schválen Ministerstvem financí ČR a Kč ,00 za odprodej tří vyřazených vozidel, o které neprojevila žádná státní organizace zájem. Převody z vlastních fondů ve výši Kč ,00 představují odvod zůstatku depozitního účtu za rok

16 5.3. Rozpočtové výdaje Výdaje na financování činnosti SEI byly plně hrazeny ze státního rozpočtu. Č. pol. Název Schválený rozpočet 2007 Rozpočet po změnách Skutečnost k % Skutečnost k Platy zaměstnanců , , ,00 100, , OON , , ,00 99, , Odstupné 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pojistné sociální , , ,00 99, , Pojistné zdravotní , , ,00 99, , Ochranné pom , , ,00 97, , Knihy, tisk , , ,60 99, , Drobný hmot.maj , , ,20 99, , Nákup materiálu , , ,06 99, , Kursové rozdíly 5 000, ,00 357,54 35,75 302, Spotřeba vody , , ,08 99, , Spotřeba teplo , , ,06 99, , Spotřeba plynu , , ,06 99, , Spotřeba el.ener , , ,59 99, , Pohonné hmoty , , ,18 99, , Služby pošt , , ,00 99, , Služby telekomun , , ,52 99, , Služby penež.úst , , ,68 99, , Nájemné , , ,23 99, , Konzul.práv.služ by 0, , ,59 99, , Školení vzdělávání , , ,60 99, , Ostatní služby , , ,64 100, , Opravy a udržov , , ,90 99, , Software do 60tis , , ,50 99, , Cestovné , , ,77 99, , pohoštění , , ,50 100, , konference 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy 0,00 300,00 266,22 88,74 0, Dotace pokladny 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Náhrady soud.říz. 0, , ,50 99, , Dary 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odvod za 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nepl.zd FKSP , , ,00 100, , Převody do RF 0,00 0,00 0,00 0, , Daně a poplatky , , ,00 94, ,00 16

17 Celkem neinvestiční výdaje , , ,02 99, ,25 Program ISPROFIN evid. č Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení MPO zahrnoval několik podprogramů a akcí. Jedna z akcí evid. č P004 Provozování ICT SEI byla určena na financování výdajů ICT. Z tohoto programu byly pořízeny tyto nákupy: knihy a časopisy za Kč ,50 (jizdní řády, chip., PC world, zpravodaj pro mzdové účetní on line a další předplatné v elektronické podobě), drobného hmotného majetku za Kč 3, ,00 (43 ks stanice PC vč. monitorů, 32 notebooků, 17 externích disků, 19 PDA, telefonní přístroje, 31 mobilních telefonů, pouzdra na mobily, adaptér k mobilu, myši k PC, klávesnice, USB flashdisky, nabíječky k mobilům, vstupní audiopanel pro kontrolu vstupu do budovy územního inspektorátu pro Jihomoravský kraj, ), materiálu za Kč 1, ,24 (papír do faxů a tiskáren, tonery, baterie do mobilů, CD k PC a kabely), služeb telekomunikací za Kč 1, ,52 (z toho pevné linky Kč ,02 a mobilní telefony Kč ,50), školení za Kč ,60 (školení na obsluhu multifunkčních zařízení), služeb za Kč 2, ,83 (z toho IP VPN Kč 2, ,68 pro ÚzI Karlovy Vary, Liberec, Pardubice, Jihlavu a Zlín do a pro všechny inspektoráty po této době, střežení Kč ,00 pro ÚzI Prahu, Ústí/Labem, Ostravu a Plzeň, služby programátorů jako je úprava programu majetku, zálohování SQ serveru, zálohování dat programu mzdového a personálního, registrace domény a internetový přístup na katastr. úřad v celkové výši Kč ,80, přeložení a programování telefonní ústředny Kč ,60 a aktualizace Lex Dat a programu mezd a personalistiky, účetnictví MÚZO, rozšíření a prodloužení licencí AVG a rozšíření licence Tot.Commander Kč ,75), opravy a udržování za Kč ,80 (oprava multifunkčních zařízení a mobilního telefonu), programové vybavení za Kč ,50. Celkem bylo použito Kč 8, ,07 neinvestičních výdajů ICT Program ISPROFIN provozování ICT- SEI P004. Neinvestiční věcné výdaje po odpočtu osobních výdajů, které jsou zvlášť hodnoceny a bez programových výdajů ICT dosáhly výše Kč 14, ,95. Tyto výdaje byly použity na běžný provoz 14 územních a ústředního inspektorátu, ve kterých pracovalo v průměru 163 osob. Spotřeba ochranných pomůcek představovala nákup ochranných rukavic v celkové výši Kč 6.315,00. Nákup knih a tiskovin ve výši Kč byl uskutečněn za Sb.zákonů, Správní právo, Stavební zákon, časopisy Elektro, Topenářství, Mzdová účetní, PAM, Daňové zákony, Plyn Normy ČSN, Poradce vč. úplných znění zákonů, sbírka rozhodnutí, Hospodářské noviny, Energie a peníze, Věstník ERU apod. Z celkově pořízeného drobného hmotného majetku v hodnotě Kč 2, ,12 byly zakoupeny regály do archivu pro ústřední inspektorát a inspektorát pro Jihočeský kraj (Kč ,50) a psací stroj a doplněn nábytek v kancelářích územního inspektorátu pro Jihočeský kraj (Kč ,00), nábytek v kancelářích územního inspektorátu pro Královéhradecký kraj (Kč ,00), drobný hmotný majetek jako lampy, konvice, nádobí, 17

18 štafle, alkoholtester, nářadí v ostatních inspektorátech (Kč ,20), obnova kancelářského vybavení územního inspektorátu pro Středočeský kraj ( ,07), územního inspektorátu pro Hl.m. Prahu ( ,40) a ústředního inspektorátu ( ,20) vybavení přestěhovaného územního inspektorátu pro Karlovarský kraj (Kč ,76) a drobné vybavení v ostatních inspektorátech např. skartovačka, řezačka, vazač, vysavač, chladnička (Kč ,32) a 2 kopírovací zařízení (Kč ,90). Dne bylo provedeno oponentní řízení na dodávku kancelářského nábytku, okenních vnitřních žaluzií včetně opravy podlahových krytin, vymalování kancelářských prostor pracoviště územního inspektorátu pro Karlovarský kraj, jež byla zadána firmě AKIT v celkové hodnotě Kč ,00. Dodávka vybavení kanceláří včetně ostatních prací byla financována z věcných výdajů SEI. Dne 20.listopadu 2007 se uskutečnilo oponentní řízení na dodávku kancelářského nábytku pro pracoviště územního inspektorátu pro Hl.m. Prahu, Středočeský kraj a ústředního inspektorátu. Nabídka byla zveřejněna na internetových stránkách. Z došlých nabídek byla nejlevnější dodávka od firmy MYPA design spol. s r.o. v hodnotě Kč 1, ,00, se kterou byla uzavřena smlouva. Spotřeba materiálu ve výši Kč ,82 byla zajištěna nákupem zboží od firem, které zaměstnávají ZPS zaměstnance a představovala dodávky kancelářských potřeb, tonerů do kopírovacích zařízení a kancelářského papíru pro 14 územních inspektorátů a ústřední inspektorát. Spotřeby energií - Spotřeba vody ve výši Kč ,08 (rok 2006 Kč ,22), Spotřeba tepla ve výši Kč ,06 (2006 Kč ,95), Spotřeba plynu ve výši Kč ,06 (2006 Kč ,90), Spotřeba elektrické energie ve výši Kč ,59 (2006 Kč ,24), ovlivnila mírná zima v roce 2007 (nižší spotřeba tepla), zvýšení cen plynu a elektřiny. Spotřeba pohonných hmot ve výši Kč ,18 (2006 Kč ,49) byla vyšší v souvislosti s vyšším počtem ujetých kilometrů a vyšší průměrnou cenou pohonných hmot. Výdaje na služby pošt ve výši Kč ,00 (2006 Kč ,70) byly na stejné úrovni jako v minulém roce. Výdaje za služby peněžních ústavů Kč ,68 (2006 Kč ,75) představovaly poplatky za vedení účtů u ČNB (7.894,68) a pojištění (povinné i havarijní) 22 vozidel (Kč ,00). Od pojišťovny Allianz obdržela SEI náhrady škod ve výši Kč ,00. V jednání je náhrada za havarované vozidlo ve výši Kč ,71. Za nájemné bylo celkem vydáno Kč 1, ,23, z toho stálé nájemné hrazené nestátním subjektům činilo Kč 1, ,23 (nájem nebytových prostor územních inspektorátů pro Jihočeský, Karlovarský, Královéhradecký, Jihomoravský a Zlínský kraj, pronájem parkovacích míst pro ÚzI Plzeňský kraj, Královéhradecký kraj, kraj Vysočina a Zlínský kraj, nájem ubytovny pro Zlínský kraj a kraj Vysočina). Pronájmy místností na porady a školení dosáhly částky Kč ,00 (2006 dosáhly stálé nájmy Kč 1, ,00 a pronájmy ostatní Kč ,50). Výdaj za konzultační, poradenské a právní služby ve výši Kč ,59 představovaly úhradu znaleckého posudku pro zpracování našeho posudku pro soud v Karlových Varech (Kč 5.400,00) a znalecký posudek na vyřazení majetku pro Pardubický kraj, Jihočeský kraj, Ústecký, Zlínský a ústřední inspektoráty (Kč ,59). Za znalecké posudky na nemovitost Laboratoř a na vyřazená vozidla bylo vydáno (Kč ,00). 18

19 Z celkových Kč ,00 výdajů na školení připadlo Kč 7.378,00 na školení Isprofin, Kč ,00 přednáška k zákonu č. 500/2004 Sb, Kč 3.038,00 na školení důchodového pojištění, Kč 7.840,00 za školení řidičů a 2.180,00 za seminář písemné komunikace, Kč ,00 bylo vydáno za školení techniků, z toho Kč 4.760,00 na školení nového stavebního zákona, Kč 8.000,00 za přednášku hodnocení budov, Kč 3.900,00 za školení trhu s plynem, Kč ,00 za školení expertního vyhodnocovacího systému, Kč ,00 Kč za vložné na seminář vytápění, Kč ,00 za školení k teplárenství a Kč 2.200,00 za kurs angličtiny, Kč ,00 za školení k novému správnímu řádu, Kč ,00 za školení mzdové a personální. Z celkových výdajů za služby ve výši Kč 3, ,81 bylo použito na úhradu služeb k nájmům Kč 1, ,39, z toho Kč ,70 za pronajaté prostory v Gorazdově 24, Kč ,00 za parkování 2 vozidel ve Štěpánské 15. Výdaje za stravování (příspěvek organizace na jednu stravenku byl Kč 33,00) činily Kč 1, ,40, za úklid, čištění a odvoz odpadu v pronajatých prostorách bylo vydáno Kč ,53, výdaje na poplatky za rozhlas, TV činily Kč ,00, poplatky za parkovné Kč 4.175,00 a Kč ,50 bylo zaplaceno za podání inzerátů, Kč ,00 bylo uhrazeno za zajištění PO+BOZP, Kč bylo vydáno za drobné služby, např. stěhování kopírek, zhotovení razítek, lékařské prohlídky (řidiči, vyhl. 50 ) apod. Na stravování byl poskytnut příspěvek ve výši Kč ,16 z FKSP. Výdaje na opravy ve výši Kč 1, ,10 byly použity na autoprovoz Kč ,03, opravy budov Kč 1, ,34 a na ostatní drobné opravy Kč ,73 (oprava hasících přístrojů a zámků, klimatizace v místnosti serveru, plynového kotle, psacího stroje apod.). Na cestovném bylo vyplaceno Kč 1, ,77 zaměstnancům SEI při jejich cestách, z toho tuzemské cestovné činilo Kč 1, ,00 a zahraniční cestovné Kč ,63 a zahraniční cestovné na jednání komise EU Kč ,14. Ve sledovaném období byly uskutečněny celkem čtyři zahraniční cesty. Ústřední ředitel a jeho zástupce navštívili mezinárodní veletrh ISH 07 ve Frankfurtu na Mohanem v Německu, ústřední ředitel přednášel na mezinárodní konferenci Tepelná ochrana budov na Slovensku, a Ing. Hyksa se dvakrát zúčastnil jednání komise EU pro Ekodesign v Bruselu. Přínosem pro SEI z těchto jednání byla možnost uplatnit zkušenosti SEI v oblasti hospodárného využívání paliv a energií v podmínkách České republiky v připravovaných legislativních aktech EU. Výdaje na limit pohoštění činily Kč ,50 (v roce 2006 Kč ,57). SEI měla v průměru 22 vozidel, která byla umístěna na územních inspektorátech (11 inspektorátů mělo po jednom vozidle, tři inspektoráty používali dvě vozidla a pět vozidel bylo provozováno ústředním inspektorátem). Všechna vozidla byla řízena referentsky. Koncem června byla provedena obnova 3 vozidel. V roce 2007 tato vozidla najela 281 tisíc kilometrů při průměrné spotřebě 7,59 l/100km a průměrných nákladech 7,09 Kč/1km, průměrném vytížení vozidla 2,13, včetně nákladu 2,27, průměrném počtu cílů 2,13 a počtu dnů provozu 2510 dnů. Průměrná cena benzínu v roce 2007 činila 29,70 Kč/l (ve stejném období roku 2006 to bylo 29,60 Kč/l). Oproti roku 2006 došlo ke zvýšení průměrných nákladů na provoz vlivem zvýšených oprav, které bylo nutno vynaložit v důsledku havárie vozidla v listopadu Tato oprava ve výši Kč ,71 byla největší škodní událostí roku 2007 a bude hrazena v následujícím roce pojišťovnou Allianz. Náhradní plnění za nedostatečné plnění předepsaného zaměstnávání 4 % zdravotně postižených zaměstnanců prováděla SEI formou nákupů od vybraných společností, které 19

20 zaměstnávají více než 50 % těchto zaměstnanců. Celkem bylo takto nakoupeno od organizací zaměstnávající ZPS zboží za Kč 1, ,44 včetně DPH. Věcné výdaje na jednoho zaměstnance se zvýšily oproti minulému roku a dosáhly výše Kč ,00 oproti Kč ,86 v roce Zvýšení ovlivnilo jednorázové vybavení územního inspektorátu pro Karlovarský kraj a nárůstem výdajů na VPN (výdaje za VPN v roce 2007 činily Kč 2, ,68 oproti Kč ,00 v roce 2006 tj. Kč ,00 na osobu v roce 2007 oproti Kč 3.548,00 na osobu v roce 2006). V následující tabulce je uveden přehled počtu zaměstnanců a jednotkových výdajů na osobu v Kč dle jednotlivých inspektorátů. inspektorát Věcné výdaje od Počet osob* počátku roku Výdaje na osobu Hl.m.Prahu , ,27 Středočeský , ,11 Jihočeský , ,74 Plzeňský , ,18 Karlovarský , ,08 Ústecký , ,94 Liberecký , ,75 Královéhradecký , ,85 Pardubický , ,00 Vysočina , ,97 Jihomoravský , ,72 Olomoucký , ,30 Zlínský , ,40 Moravskoslezský , ,62 ústřední , ,01 celkem , ,00 *fyzický stav k Výdaje ISPROFIN Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování. Akce registrované v ISPROFINu v roce 2007: Program č. Název Podprogram číslo Zdroje v tis. Kč výpočetní technika SEI obnova vozového parku SEI 22201C kopírovací technika 22201C provozování ICT- SEI neinv.akce P drobné investič.akce Praha 22201C Celkem

R O Č N Í Z P R Á V A

R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 21 Praha 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE ZA ROK 2004 Předkládá: Ing. Petr Holoubek zástupce ústředního

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář

Více

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 509 06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E 6 III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E D... Vymezení zastaveného majetku Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2010

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2010 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2010 Praha, únor 2010 Ing. Bc. Pavel Maďar

Více

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 8. ledna 2014 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 8. ledna 2014 Částka 1 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 12 Vydán dne 8. ledna 2014 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. prosince 2013 o postupu obcí a krajů

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/34 Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných organizačních složek státu

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/34 Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných organizačních složek státu Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/34 Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných organizačních složek státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Informace z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj

Informace z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj Informace z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

vedoucí OZT 13) zdravotnické techniky 4e) údržba, servis a revize, údržba budov a vedoucí TO

vedoucí OZT 13) zdravotnické techniky 4e) údržba, servis a revize, údržba budov a vedoucí TO Podpisový řád FN HK příloha 2 b. Dokumenty podléhající finanční kontrole (výňatek) č. druh dokumentu podepisuje schvaluje pozn. 1. Smlouvy o převodu dlouhodobého hmotného majetku ve správě 2. Kupní smlouvy

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 77 04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

PORADENSTVÍ - sektor plynárenství. Druh plnění veřejné zakázky: služba

PORADENSTVÍ - sektor plynárenství. Druh plnění veřejné zakázky: služba Jihlava dne: 6.2.2015 Č.j. spisu: 0069812015-ERU Č.j.: 00698-112015-ERU Počet listů: 4 Počet příloh: 1/1 Výzva k podání nabídky (včetně zadávací dokumentace) Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

05/03 Hospodaření České školní inspekce s majetkem státu a finančními prostředky

05/03 Hospodaření České školní inspekce s majetkem státu a finančními prostředky Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 437 05/03 Hospodaření České školní inspekce s majetkem státu a finančními prostředky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více