Z P R Á V A O Č I N N O S T I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R Á V A O Č I N N O S T I"

Transkript

1 Č.j.: 2406 /10.60/12/13.3 Úkol číslo Z P R Á V A O Č I N N O S T I Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj za rok 2011 Ing. Václava Kociánová vedoucí inspektorka OSTRAVA, únor 2012 Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 1

2 1. ÚVOD K 31. prosinci 2011 zaměstnával Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě 73 zaměstnanců, z toho 30 žen. Kontrolní činnost byla prováděna třemi odbory se 49 inspektory, z toho 17 ženami. Inspektorát k 31. prosinci 2011 zaměstnával 5 inspektorů-čekatelů. Oblast působnosti inspektorátu - Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj - má rozlohu km² a v roce 2011na tomto území žilo celkem obyvatel (ČSÚ k ) tj. 18 % obyvatel České republiky (nejvíce z inspektorátů práce systému SÚIP). Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Program činnosti na rok 2011 stanovil provedení kontrol subjektů, z toho kontrol v rámci celorepublikových kontrolních akcí stanovených Státním úřadem inspekce práce a 959 kontrol v rámci regionálních úkolů. V průběhu roku byly provedeny úpravy u celorepublikových kontrolních akcí v rámci rezortu MPSV byly prováděny mimořádné kontroly. Program činnosti na rok 2011, včetně schválených změn, byl beze zbytku splněn. Mimo uvedených plánovaných kontrol prováděli inspektoři v kontrolovaných subjektech obou krajů: - kontroly příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, - šetření podaných podnětů, - kolaudační prohlídky, - poradenskou a konzultační činnost. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 2

3 2. SÍDLO, STRUKTURA A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Sídlo Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě sídlí v objektu na Živičné ul. č. p. 2, v Ostravě 1. Z důvodu provádění celkové rekonstrukce objektu na Živičné ul. č. 2 bylo v prosinci 2010 pronajato 2. patro domu na náměstí Svatopluka Čecha 723, v Ostravě Přívozu, kam pak v průběhu prosince 2010 a ledna 2011 byli dočasně přemístěni zaměstnanci s dosavadním místem výkonu práce na Živičné ul. č. 2, Ostrava 1. Rekonstruovaná budova OIP pak byla po provedené opravě předána k dalšímu užívání dne Z toho důvodu se zaměstnanci v průběhu prosince 2011 a ledna 2012 vrátili zpět na svá původní pracoviště a pronájem prostor na náměstí Svatopluka Čecha 723, Ostrava Přívoz byl ukončen s tím, že archiv OIP, dočasně umístěný na půdě objektu na náměstí Svatopluka Čecha 723, Ostrava Přívoz, bude přestěhován až v měsíci únoru Regionální pracoviště inspektorátu v Olomouckém kraji sídlí v pronajatých prostorách v 1. patře budovy AB Centrum na tř. Kosmonautů č. p. 8 v Olomouci. Regionální pracoviště je v plném rozsahu řízeno vedoucími pracovníky inspektorátu v Ostravě. Další stálá plně vybavená pracoviště inspektorátu byla zřízena v Bruntálu na Jesenické ul. č. p. 717/43 a v Jeseníku na ul. Karla Čapka č. p Rovněž tato pracoviště jsou v plném rozsahu řízena vedoucími pracovníky inspektorátu v Ostravě. V ostatních bývalých okresních městech obou krajů, zejména v prostorách úřadů práce, jsou zřízena kontaktní místa, kde odborní inspektoři v určené dny a hodiny (v intervalu 1x za 14 dnů) poskytují konzultace a poradenství občanům. V druhé polovině roku 2011 byly na základě rozhodnutí MPSV ČR, v rámci projektu EU Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR vytvořeny na OIP v Ostravě nové dva útvary, které byly průběžně personálně zajišťovány dle pokynů a metodického řízení SÚIP. Do konce roku 2011 byla obsazena pracovní místa vedoucích těchto útvarů, právníků a administrátorky pro pracoviště v Ostravě a v Olomouci, tj. celkem 5 pracovních míst. Zároveň byly administrativně připravovány další nástupy nových zaměstnanců pro projekt, které jsou připravovány na začátek roku Struktura V čele inspektorátu je vedoucí inspektorka, která byla do funkce jmenována ministrem práce a sociálních věcí. Organizační struktura inspektorátu je třístupňová: Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 3

4 kancelář vedoucí inspektorky sekretariát právní odbor oddělení informatiky oddělení ekonomiky a provozu odbor inspekce I odbor inspekce II odbor inspekce III odbor kontroly nelegálního zaměstnávání Ostrava odbor kontroly nelegálního zaměstnávání Olomouc Tyto organizační celky jsou základními stupni řízení a rozhodování, jsou vytvořeny podle hlavních druhů činnosti inspektorátu. V čele odborů jsou vedoucí odborů a oddělení řídí vedoucí oddělení. Personální obsazení K 31. prosinci 2011 bylo na inspektorátu zaměstnáno celkem 73 zaměstnanců: o 43 mužů o 30 žen 30; 41% OIP v Ostravě 43; 59% muži ženy Funkční členění k 31. prosinci 2011 Funkce Počet vedoucí inspektorka 1 vedoucí odboru 6 vedoucí oddělení 2 Právník 4 Inspektor z toho žen administrativní pracovník 12 pracovně manipulační pracovník 0 V roce 2011 byla zrušena bez náhrady všechna místa, zařazená jako POP. Tyto činnosti jsou k prosinci 2011 nakupovány jako služby. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 4

5 Funkční členění v jednotlivých útvarech útvar funkce počet funkčních míst vedoucí inspektorka - asistentka vedoucí právního odboru - asistentka - právník OIP vedoucí oddělení informatiky, správce sítě - operátorka sběru dat - operátorka sběru dat, podatelna vedoucí oddělení ekonomiky a provozu - majetková správa, pokladna, cest. náhrady - dopravní referent autodoprava, řidič vedoucí odboru inspekce I - sekretariát - inspektor vedoucí odboru inspekce II - asistentka - inspektor vedoucí odboru inspekce III - asistentka - inspektor projekt EU projekt EU pro Moravskoslezský kraj: - vedoucí odboru KNZ - právník KNZ - administrátor kontrol KNZ pro Olomoucký kraj: - vedoucí odboru KNZ - právník KNZ - administrátor kontrol KNZ C E L K E M funkčních míst k Fluktuace zaměstnanců v roce 2011 V průběhu roku 2011 vzniklo sedm nových pracovních poměrů, a to: 6 inspektorů (pracovní smlouvy na dobu určitou do vykonání závěrečné zkoušky inspektora), zácvik 1 inspektora byl ukončen v 11/2011 zkouška byla složena úspěšně, pracovní smlouva mu byla následně dodatkem změněna na dobu neurčitou. Dalších 5 inspektorů se dále připravuje ke zkouškám v roce 2012 Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 5

6 1 zaměstnankyně byla přijata na dobu určitou od do jako výpomoc na odd na dohodu o provedení práce byli v roce 2011 přijati tři zaměstnanci s úkolem vykonávat práce spojené s přípravou a stěhováním spisovny a archivu OIP z důvodu rekonstrukce budovy na základě programu EU vyhlášeného MPSV ČR s názvem Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR byly na OIP zřízeny dva nové organizační útvary tzv. mobilních kanceláří KNZ pro Moravskoslezský kraj a pro Olomoucký kraj a závěrem roku byly personálně obsazeny vedoucími útvarů (2), právníky (2) a pro útvar Moravskoslezského kraje byla přijata i administrátorka kontrol (1) Pracovní poměr ukončilo u OIP v Ostravě v roce zaměstnanců, a to: do starobního důchodu odešli v roce zaměstnanci s 1 zaměstnancem byl pracovní poměr ukončen dohodou na žádost zaměstnance s 1 zaměstnancem byl pracovní poměr ukončen výpovědí pro nadbytečnost s 1 inspektorem byl ukončen pracovní poměr z důvodu úmrtí zaměstnance jeden pracovní poměr byl ukončen uplynutím sjednané doby v prosinci roku 2011 byly dvě zaměstnankyně vyňaty dočasně ze stavu z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou Zaměstnávání občanů se ZPS Hlášení o povinném podílu občanů se ZPS provádí SÚIP za celý systém. Ke dni nebyl na OIP v Ostravě zaměstnán žádný zaměstnanec se ZPS. Vzdělanostní struktura zaměstnanců Vzdělání Počet inspektorů /z toho žen Počet ostatních zaměstnanců (bez KNZ) Vysokoškolské 45/15 9 Úplné střední 5/2 8 Střední 0 1 Základní STATISTICKÉ ÚDAJE O VÝKONECH, VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH A ULOŽENÝCH POKUTÁCH UKAZATEL Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Počet kontrol (dle úkolů Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 6

7 z Programu činnosti) Počet závad zjištěných při kontrolách Počet strojů a zařízení vyřazených z provozu Počet zákazů užívání pracovních a provozních prostorů a pracovišť Počet zákazů užívání technologií Počet zákazů práce přesčas Počet zákazů vykonávání prací nebo činností Počet kontrol příčin a okolností vzniku smrtelných pracovních úrazů Počet kontrol příčin a okolností vzniku úrazů s hospitalizací více než 5 dní Počet kontrol příčin a okolností vzniku ostatních úrazů Počet šetřených podnětů Počet uložených pokut Výše uložených pokut Počet uložených pořádkových pokut Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 7

8 Výše uložených pořádkových pokut Stanoviska k projektovým dokumentacím Účast na povolování a kolaudacích staveb Vyjádření k bezpečnostním zprávám Vydaná odborná vyjádření pro POLICII ČR, pojišťovny, soudy apod Poradenská činnost ČINNOST INSPEKCE PRÁCE Kontrolní činnost inspektorátu byla dána Programem činnosti na rok 2011, který obsahoval 22 úkolů v oblasti kontrolní činnosti, z toho 20 kontrolních akcí celorepublikových, stanovených Státním úřadem inspekce práce, a 2 úkoly regionální, stanovené inspektorátem. Úkol Šetření podnětu byl v průběhu roku rozdělen na další tři oblasti. Dále byl v průběhu roku Program činnosti doplněn o dalších 6 kontrolních akcí stanovených Státním úřadem inspekce práce Kontrolní činnost byla vykonávána 3 odbory inspekce se 49 inspektory, z toho 17 ženami. Kontrolní akce stanovené Státním úřadem inspekce práce Součástí kontrol prováděných v rámci programu činnosti a podle stanovených kontrolních seznamů byla obvykle: Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 8

9 - kontrola plnění ustanovení , respektive zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb. - kontrola plnění nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků; - kontrola plnění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu; - následná kontrola plnění nařízených opatření z předchozích kontrol. Veškeré zjištěné podklady, data a informace o kontrolní činnosti sepsané protokoly, vydaná opatření, zjištěné závady, porušené předpisy, uložené pokuty, pracovní úrazy, posouzené dokumentace staveb a zařízení, účast na kolaudacích apod. jsou na inspektorátu zpracovány pomocí informačního systému aplikace ISIP. Informace vyhodnocené jak pomocí aplikace ISIP, tak i aplikace MetaCube a Portál ISIP slouží k provedení analýzy zadaných dat, vyhodnocení provedených kontrol, zpracování informací k jednotlivým úkolům a zprávy o činnosti inspektorátu; v neposlední řadě také k zaměření další kontrolní činnosti inspektorátu a výběru podnikatelských subjektů k provedení kontrol. KONTROLY Kontroly organizací a podnikajících fyzických osob úkoly SÚIP Kontroly organizací a podnikajících fyzických osob úkoly inspektorátu C E L K E M kontroly rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 9

10 Právní forma kontrolovaných subjektů 31% 69% fyzická osoba právnická osoba Z uvedeného grafu vyplývá, že kontrolní činnost byla zaměřena zejména na osoby právnické, u osob fyzických byla provedena třetina kontrol. Výsledky kontrolních akcí stanovených na rok 2011 Číslo činnosti Počet subjektů Počet činností Počet zjištěných nedostatků Násobnost nedostatků Zákazy a vyřazení TOO Celkový počet výkonů v hod , , , , , , , , , N , , , , , N , , , , , N , ,0 Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 10

11 , , , N , , , , , N , , N , , , , N , , , N , , , ,0 Pozn.: N za číslem úkolu znamená NÁSLEDNÁ KONTROLA Ke všem plánovaným kontrolním akcím byly ve stanovených termínech vypracovány informace dle požadavků garantů Státního úřadu inspekce práce v Opavě. Pokuty uložené za porušení předpisů k zajištěné bezpečnosti práce a technických zařízení a pracovněprávních vztahů Pokuty uložené v průběhu roku 2011 Pokuty Všechny pokuty V souvislosti s úrazy počet Kč počet Kč Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu Pořádkové pokuty CELKEM Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 11

12 Pokuty uložené v průběhu roku 2011, které nabyly právní moci do Pokuty Všechny pokuty V souvislosti s úrazy počet Kč počet Kč Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu Pořádkové pokuty CELKEM POKUTY ULOŽENÉ V LETECH 2007 AŽ 2011 POČTY počet rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 12

13 POKUTY ULOŽENÉ V LETECH 2007 AŽ KČ Kč rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 POKUTY ULOŽENÉ V ROCE 2011 DLE ČINNOSTÍ ks kontroly mimořádné události podněty Nejvyšší pokuty za závažná porušení předpisů, které již nabyly právní moci při kontrolní činnosti = ,- Kč při kontrolách příčin a okolností vzniku smrtelných pracovních úrazů a úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů (závažné úrazy)= ,- Kč při šetření podaných podnětů = ,- Kč Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 13

14 Pořádkové pokuty rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 V průběhu roku 2011 bylo ze strany účastníků správního řízení podáno celkem 82 odporů proti vydaných příkazům inspektorátu a 6 odvolání proti rozhodnutí. 4.1 KONTROLNÍ ČINNOST PODLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ INSPEKCE V průběhu roku 2011 bylo provedeno celkem kontrol, zjištěno závad. Kontroly podle odborů inspekce 1286; 33% kontroly 1368; 36% ; 31% Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 14

15 Zjištěné závady podle odborů inspekce zjištěné závady 3957; 28% 3908; 28% ; 44% Uložené pokuty podle odborů inspekce Kč v tisících ODBOR INSPEKCE Odbor inspekce měl k inspektorů. Tímto odborem je prováděna inspekce práce ve všech odvětvích hospodářství, mimo stavebnictví a výroby stavebních hmot. V roce 2011 inspektoři odboru: provedli kontrol zjistili celkem závad uložili 35 pokut v celkové výši ,- Kč provedli kontrolu příčin a okolností 13 smrtelných pracovních úrazů provedli kontrolu příčin a okolností 34 úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů šetřili 56 podaných podnětů poskytli 335 poradenství Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 15

16 ODBOR INSPEKCE Odbor inspekce měl k inspektorů. Tento odbor provádí inspekci práce v oblasti vyhrazených technických zařízení a odvětví stavebnictví a výroby stavebních hmot. V roce 2011 inspektoři odboru: provedli kontrol zjistili celkem závad uložili 71 pokut v celkové výši Kč uložili 26 pořádkových pokut provedli kontrolu příčin a okolností 8 smrtelných pracovních úrazů provedli kontrolu příčin a okolností 29 úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů šetřili 3 podaných podnětů poskytli 339 poradenství ODBOR INSPEKCE Odbor inspekce měl k inspektorů. Odbor provádí inspekci práce v oblasti pracovněprávních vztahů a podmínek. V roce 2011 inspektoři odboru: provedli kontrol zjistili závad uložili 278 pokut v celkové výši Kč uložili 21 pořádkových pokut provedli šetření 442 podaných podnětů poskytli poradenství ODBOR INSPEKCE a Odbory inspekce a byly obsazeny vedoucími pracovníky, kteří se postupně seznamovali s chodem inspektorátu, zapojili se do poskytování poradenství a zajišťovali podmínky pro přechod inspektorů z úřadů práce. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 16

17 5. DALŠÍ ČINNOST podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 5.1 VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÝM DOKUMENTACÍM STAVEB A ÚČAST NA KOLAUDACÍCH STAVEB V průběhu roku 2011 bylo na Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj (dále jen OIP) zasláno celkem 242 žádosti o posouzení projektových dokumentací staveb (dále jen PDS). Z tohoto počtu bylo podle zásad pro výběr PDS k vyjádření, stanovených Státním úřadem inspekce práce, vráceno bez vyjádření celkem 100 PDS, z toho 31 PDS k územnímu řízení a 4 PDS ke zjednodušenému územnímu řízení. V roce 2011 OIP vydal celkem 142 vyjádření k PDS. Z tohoto počtu u 51 PDS nebyly zjištěny konkrétní nedostatky. U zbývajících 91 posuzovaných dokumentací bylo předkladateli PDS uloženo dokumentaci doplnit, z toho v pěti případech byly zjištěné nedostatky takového charakteru, že OIP požadoval po jejich odstranění předložit dokumentaci opakovaně k celkovému posouzení. V roce 2011 bylo pro stavební řízení posuzováno 142 PDS, z toho bylo na poprvé bez závad 51 PDS (35,91 %). Zde se v kvalitě zpracování PDS, předkládaných k vyjádření OIP, projevilo nepatrné zlepšení, kterého se podařilo dosáhnout neúnavným, soustředěným a cílevědomým postojem inspektorů při prosazování požadavků na rozsah a obsah předkládaných PDS, v souladu s ustanovením 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V posuzovaných dokumentacích staveb byly nejčastěji zjišťovány následující závady: - PDS předkládané pro stavební řízení neodpovídaly svým rozsahem a obsahem požadavkům Přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jak stanoví 2 této vyhlášky. V PDS nebyl uveden projektant s uvedením jména a příjmení, kontaktní adresy, číslo, pod kterým je veden v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, apod., (40,1%) - používání a aplikace již neplatných předpisů a technických norem (např. již neplatných ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 324/1990 Sb., neplatných elektrotechnických norem, apod.), (34,9%) - nerespektování požadavků vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, atd., (35,2%) - nerespektování ustanovení platných nařízení vlády, např.: nařízení vlády č. 378/2001Sb., nařízení vlády č. 406/2004 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a dalších, (27,2%) Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 17

18 Důvody, pro které byly PDS předkladateli vráceny k doplnění, aby byly opětovně předloženy ke komplexnímu posouzení: - Chyběly celé části projektů, např.: plány bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v budoucím provozu stavby, zajištění bezpečnosti při údržbě budoucí stavby Některé z předložených projektových dokumentací místo Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen Plán) obsahovaly: - pouhý seznam právních a ostatních předpisů, které bude třeba během realizace stavby dodržovat (22,9%) - dezinformaci, že Plán je třeba zpracovat, pokud na staveništi působí 2 a více zhotovitelů, nebo když předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů (2,5%) - dezinformaci, že zhotovitelé se budou o rizicích vzájemně informovat písemně, dle ustanovení 101 odst. 3 zákoníku práce (1,5%) VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÝM DOKUMENTACÍM STAVEB Podané projektové dokumentace staveb k vyjádření ÚČAST NA KOLAUDACÍCH Kolaudací (řízení k vydání kolaudačního souhlasu) stavebních objektů určených jako pracoviště fyzických osob se inspektoři OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj zúčastnili celkem 47x. Nedostatky zjišťované při kolaudacích: Neúplná provozní dokumentace, neurčení lhůt pro provádění kontrol a revizí Odkaz na neplatné právní předpisy v místním provozním řádu Nevyznačení komunikací na pracovišti Vybavení pracoviště neodpovídalo požadavkům předpisů k zajištění bezpečnosti a hygieny práce Absence odborného a závazného stanoviska TIČR v případě kolaudování stavby, kde se vyskytovala elektrická zařízení třídy I. Porušení právních předpisů: Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2 a 4 (36 %) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (31 %) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (18 %) Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 18

19 Počet PORADENSKÁ ČINNOST Poradenská činnost je prováděna soustavně všemi oprávněnými zaměstnanci inspektorátu, a to jak v rámci každé kontroly, kontroly příčin a okolností vzniku mimořádných událostí, šetření podaných podnětů atd., tak formou každodenních telefonických a písemných dotazů i osobním kontaktem s tazateli. Ve všech bývalých okresních městech byla zřízena kontaktní místa inspektorátu, kde je v určených termínech inspektory, zejména pracovněprávních vztahů a podmínek, poskytována poradenská činnost. Zejména inspektoři při poradenské činnosti uplatní své široké vědomosti předpisové základny a zkušenosti z kontrolní činnosti. Mimo oblast pracovněprávních vztahů a podmínek, kdy je poradenství poskytováno téměř výhradně zaměstnancům, bylo ostatní poradenství poskytováno především malým a středním firmám a podnikajícím fyzickým osobám, zejména nové vzniklým nebo měnícím svůj výrobní program. Poradenství v těchto případech pomáhá v získání přehledu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přispívá ke zlepšení vnitřního systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V průběhu roku 2011 bylo na inspektorátu evidováno celkem případů poradenství, z toho: 18 formou písemných odpovědí dopisem 654 formou písemných odpovědí em, tj. 8,3 % formou telefonických odpovědí, tj. 36,8 % formou osobního kontaktu na inspektorátu, kontaktním místě nebo přímo u subjektu, tj. 54,7 % Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 19

20 Odbor Odbor Odbor Odbor a poradenství 339 poradenství poradenství 284 poradenství Oblasti nejčastěji kladených otázek: zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů Počet*/ pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 12 a 25 odměňování zaměstnanců - 13 a náhrady - 14 a pracovní doba - 15 a dovolená - 16 a zvláštní pracovní podmínky - 18 a rovné zacházení - 11 a Jiné 375 *) 1 poradenství se může týkat více paragrafů Zejména inspektoři pracovněprávních vztahů a podmínek věnují poradenství podstatnou část své pracovní doby. počet poradenství rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 20

21 6.ŠETŘENÍ PODANÝCH PODNĚTŮ POČET PODANÝCH PODNĚTŮ ZA počet rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 počet 6.1 PODNĚTY PODANÉ V ROCE 2011 Celkem podáno Vyšetřeno v roce 2011 Nešetřeno Vyřízeno jinak Nedořešeno 839 podnětů 352 podnětů 324 podnětů 43 podnětů 120 podnětů Výsledky šetřených podnětů Oprávněný Částečně oprávněný Neoprávněný Neprokázaný 352 podnětů 93 podnětů 125 podnětů 37 podnětů 97 podnětů Nešetřené podněty Nedostatek kapacity Nelze šetřit 324 podnětů 233 podnětů 46 podnětů Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 21

22 Nepotvrzené podání Neshledán důvod Neúplné podání Vzato zpět Založeno Vyřízeno jinak Dopisem Jinou kontrolou Postoupeno 1 podnět 9 podnětů 2 podněty 16 podnětů 17 podnětů 43 podnětů 5 podnětů 1 podnětů 37 podnětů Oblasti podání podnětu Zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, Počet podnětů ve znění pozdějších předpisů Součinnost zaměstnavatele a orgánu 13 zaměstnanců ( 10, 23) Rovné zacházení ( 11, 24) 56 Pracovní poměr, dohody o pracích 348 konaných mimo pracovní poměr ( 12, 25) Odměňování zaměstnanců ( 13, 26) 524 Náhrady mzdy ( 14, 27) 140 Pracovní doba ( 15, 28) 124 Dovolená ( 16, 29) 15 Bezpečnost práce ( 17, 30) 113 Zvláštní pracovní podmínky ( 18, 31) 6 Bezpečnost technických zařízení ( 19, 16 32) Vyzrazená technická zařízení ( 20, 33) 10 Výkon umělecké, kulturní, sportovní a 0 reklamní činnosti ( 21, 34) Agenturní zaměstnávání ( 209, 339) 9 Ochrana osobních práv zaměstnanců 15 Jiné *) *)1 podnět může obsahovat více oblastí V porovnání s rokem 2010 nedošlo ke změnám v rozložení oblastí podání podnětů. I v roce 2011 se nejvíce podnětů, více jak 1/3 z celkového počtu, týkalo nevyplacení mezd. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 22

23 6.2 PODNĚTY ŠETŘENÍ V ROCE 2011 Celkem bylo v průběhu roku 2011 šetřeno 514 podnětů, z toho 162 podnětů podaných v roce podnětů podaných v roce 2011 Šetření 531 podnětů v roce 2011 Počet kontrolovaných subjektů/následná kontrola 438/8 Počet provedených kontrol/následná kontrola 483/9 Počet zjištěných závad/následná kontrola 1 026/3 Násobnost závad/následná kontrola 1 884/5 Uložené pokuty 82/ ,-Kč Šetření podnětů podle odborů kontroly 8% 4% odbor odbor % odbor Výsledky šetření podnětů Oprávněný Částečně oprávněný Neoprávněný Neprokázaný 145 podnětů 192 podnětů 56 podnětů 138 podnětů Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 23

24 nepokázáno 31% oprávněný 25% neoprávněný 10% částečně oprávněný 34% 7.ÚRAZOVOST V průběhu roku 2011 bylo v souladu s nařízením vlády č. 201/2010 Sb. na inspektorát zasláno záznamů o pracovních úrazech, z toho: záznamů o úrazech ostatních 26 záznamů o úrazech smrtelných 279 záznamů o úrazech s hospitalizací delší než 5 dnů Počet záznamů o úrazu zaslaných na OIP Počet úrazů uváděných ČSÚ % zaslaných úrazů na OIP */ údaje ČSÚ budou známy až v květnu */ 82,7 % 83,5 % 86,2 % 87,5 % 88,3% */ I přesto, že další záznamy o pracovních úrazech jsou dle výše uvedeného nařízení vlády zasílány Obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona (asi 5% pracovních úrazů), z výše uvedené tabulky vyplývá, že 6,7% záznamů o vzniklých pracovních úrazech nebylo inspektorátu zasláno. Jak je vidět ze statistiky, začíná se zlepšovat právní vědomí zaměstnavatelů, dochází postupně k narůstání počtu zasílaných záznamů o úrazech. Na základě ustanovení 3 odst. 4 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů bylo na inspektorát v proběhu roku 2011 oznámeno 172 úrazů, ke kterým došlo při praktickém vyučování žáků středních školách nebo praktické přípravě studentů vyšších odborných škol. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 24

25 počet úrazů podle ČSÚ počet úrazů podle záznamů zaslaných inspektorátu I v roce 2011 došlo k mírnému nárůstu počtu pracovních úrazů oproti roku OSTATNÍ PRACOVNÍ ÚRAZY V souladu s 4 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., bylo na Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě v roce 2011 zasláno celkem záznamů o ostatních pracovních úrazech, ke kterým došlo na pracovištích, stavbách a při činnostech, které podléhají kontrole tomuto inspektorátu. V průběhu měsíce prosince došlo v oblasti pracovních úrazů k přechodu na evropské číselníky ESAW jedná se o číselníky zdroje úrazu, místa úrazu, zraněné části těla, druhu zranění. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 25

Z P R Á V A O Č I N N O S T I

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Č.j.: 1280/10.21/11/13.3 Úkol číslo 11. 5. 02 Z P R Á V A O Č I N N O S T I Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj za rok 2010 Ing. Václava Kociánová vedoucí inspektorka

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Návod na používání knihy úrazů

Návod na používání knihy úrazů Kniha úrazů od Návod na používání knihy úrazů 1. Do knihy úrazů se zapisují všechny pracovní úrazy včetně drobných poranění. 2. V případě, že dojde ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) :

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) : ZÁZNAM O ÚRAZU hospitalizací delší než 5 dnů Evidenční číslo záznamu a) : Evidenční číslo zaměstnavatele b) : A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby Kniha úrazů Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU S účinností od 01.01.2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády (NV)

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Kniha úrazů. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):... ... Identifikační číslo (IČ):...

Kniha úrazů. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):... ... Identifikační číslo (IČ):... TSK 10-2014 Kniha úrazů Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):...... Identifikační číslo (IČ):... Kniha úrazů je pro účel evidence pracovních úrazů zavedena do užívání dne:... Kniha obsahuje 20 číslovaných

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Zelená 2/112 Identifikátor: 600 136 167 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005 INSPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem Č.j. : 5551/7.10/2004/11.2 P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem na rok

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO:

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO: ZÁZNAM O ÚRAZU Evidenční číslo záznamu a): smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů bez pracovní neschopnosti ostatním Evidenční číslo zaměstnavatele b): A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz Pracovní úrazy Pojem pracovní úraz Pracovním úrazem je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Inspekce práce v roce 2012 Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Vedoucí inspektor: Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil Vedoucí odboru inspekce I: Vedoucí odboru inspekce II: Vedoucí odboru inspekce III:

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Petr Dalecký. specialista BOZP. RP OS KOVO Hradec Králové

Petr Dalecký. specialista BOZP. RP OS KOVO Hradec Králové Dobrý den, dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovní úraz. S přáním pěkného dne Vás zdraví Petr Dalecký specialista BOZP RP OS KOVO Hradec Králové V Hradci Králové 4.3. 2011 V posledních dvou týdnech

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Asociace samostatných odborů ČESKÁ REPUBLIKA

Asociace samostatných odborů ČESKÁ REPUBLIKA Asociace samostatných odborů ČESKÁ REPUBLIKA STAV A VÝVOJ KONTROLY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ZA ROK 2013 V ODBOROVÝCH ORGANIZACÍCH ASOCIACE SAMOSTATNÝCH ODBORŮ ČESKÁ REPUBLIKA Zpracoval: Ing.

Více

Koláøská 451/13, 746 01 Opava

Koláøská 451/13, 746 01 Opava Koláøská 451/13, 746 01 Opava 2 0 1 3 Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2013 Zpracováno z podkladù SÚIP, ÈBÚ, ÈSÚ 1 Předkládaná zpráva o pracovní úrazovosti obsahuje statistické ukazatele pracovní

Více

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání z pohledu kontrol inspekce práce Konference Jak dál s agenturním zaměstnáváním na českém trhu práce Praha 4. 3. 2015 Jiří Macíček náměstek generálního inspektora Předběžné výsledky

Více

pracovních a školních úrazů.

pracovních a školních úrazů. Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice Pokyn ředitele školy k zajištění první pomoci a evidenci pracovních a školních

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2011 Zpracovatel: útvar ekonomiky a správy Schválil:

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali.

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali. Příloha č. V.3 OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb. Výběr otázek do jednotlivých obálek bude proveden podle zkušebních

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se:

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se: Výroční zpráva za rok 4 o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. /999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva za

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 871

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Knihy BOZP) a povinnosti vedoucích

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Ing. Jan Buďa (odbor bezpečnosti práce) Regionální kancelář Jihlava Kontroly zaměstnavatelů v dopravě Na rok 2009

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky 1) Zkušební otázky k prověření znalostí dle okruhu a) přílohy č. 2 nařízení vlády č. : 1. Základní právní předpisy upravující požadavky na bezpečnost a ochranu

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_06 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Zavádění zvýšených bezpečnostních pravidel ve výrobě

Zavádění zvýšených bezpečnostních pravidel ve výrobě Zavádění zvýšených bezpečnostních pravidel ve výrobě Newsletter 01/2011 Page 2 BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) BOZP je termín, který označuje jakýsi souhrn opatření stanovených legislativou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace. Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace. Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor: 600 144

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Adresa: Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf 5

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Problematika výkupu kovů v ČR z pohledu ČIŽP Ing. Lukáš Kůs 28.4.2015, MPO ČR

Problematika výkupu kovů v ČR z pohledu ČIŽP Ing. Lukáš Kůs 28.4.2015, MPO ČR Problematika výkupu kovů v ČR z pohledu ČIŽP Ing. Lukáš Kůs 28.4.2015, MPO ČR Obsah prezentace Základní údaje o kontrolní činnosti. Plánování kontrolní činnosti. Vlastní kontrolní činnost. Spolupráce při

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hláení a zasílání záznamu o úrazu Změna: 170/2014 Sb. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou Identifikátor školy: 650 069 722 Termín

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Z čeho vyplývají požadavky na zajištění BOZP PRÁVNÍ PŘEDPISY Vyhledání

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

SMĚRNICE č. S2101-07

SMĚRNICE č. S2101-07 Název procesu/ Číslo Vlastník 2101 ROZ 01.01.2015 Štefan ŘŠ S2101-07 SMĚRNICE č. S2101-07 ZPŮSOB EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU VŠECH PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZAMĚSTNANCŮ Tato směrnice nahrazuje:

Více

Střední zdravotnická škola Studentská 1095, 753 01 Hranice pracoviště: Hranice

Střední zdravotnická škola Studentská 1095, 753 01 Hranice pracoviště: Hranice Zřizovatel: Provozovatel činnosti: adresa: Střední zdravotnická škola Studentská 1095, 753 01 Hranice pracoviště: Hranice Směrnice pro zajištění o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o pracovním

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více