Z P R Á V A O Č I N N O S T I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R Á V A O Č I N N O S T I"

Transkript

1 Č.j.: 2406 /10.60/12/13.3 Úkol číslo Z P R Á V A O Č I N N O S T I Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj za rok 2011 Ing. Václava Kociánová vedoucí inspektorka OSTRAVA, únor 2012 Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 1

2 1. ÚVOD K 31. prosinci 2011 zaměstnával Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě 73 zaměstnanců, z toho 30 žen. Kontrolní činnost byla prováděna třemi odbory se 49 inspektory, z toho 17 ženami. Inspektorát k 31. prosinci 2011 zaměstnával 5 inspektorů-čekatelů. Oblast působnosti inspektorátu - Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj - má rozlohu km² a v roce 2011na tomto území žilo celkem obyvatel (ČSÚ k ) tj. 18 % obyvatel České republiky (nejvíce z inspektorátů práce systému SÚIP). Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Program činnosti na rok 2011 stanovil provedení kontrol subjektů, z toho kontrol v rámci celorepublikových kontrolních akcí stanovených Státním úřadem inspekce práce a 959 kontrol v rámci regionálních úkolů. V průběhu roku byly provedeny úpravy u celorepublikových kontrolních akcí v rámci rezortu MPSV byly prováděny mimořádné kontroly. Program činnosti na rok 2011, včetně schválených změn, byl beze zbytku splněn. Mimo uvedených plánovaných kontrol prováděli inspektoři v kontrolovaných subjektech obou krajů: - kontroly příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, - šetření podaných podnětů, - kolaudační prohlídky, - poradenskou a konzultační činnost. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 2

3 2. SÍDLO, STRUKTURA A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Sídlo Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě sídlí v objektu na Živičné ul. č. p. 2, v Ostravě 1. Z důvodu provádění celkové rekonstrukce objektu na Živičné ul. č. 2 bylo v prosinci 2010 pronajato 2. patro domu na náměstí Svatopluka Čecha 723, v Ostravě Přívozu, kam pak v průběhu prosince 2010 a ledna 2011 byli dočasně přemístěni zaměstnanci s dosavadním místem výkonu práce na Živičné ul. č. 2, Ostrava 1. Rekonstruovaná budova OIP pak byla po provedené opravě předána k dalšímu užívání dne Z toho důvodu se zaměstnanci v průběhu prosince 2011 a ledna 2012 vrátili zpět na svá původní pracoviště a pronájem prostor na náměstí Svatopluka Čecha 723, Ostrava Přívoz byl ukončen s tím, že archiv OIP, dočasně umístěný na půdě objektu na náměstí Svatopluka Čecha 723, Ostrava Přívoz, bude přestěhován až v měsíci únoru Regionální pracoviště inspektorátu v Olomouckém kraji sídlí v pronajatých prostorách v 1. patře budovy AB Centrum na tř. Kosmonautů č. p. 8 v Olomouci. Regionální pracoviště je v plném rozsahu řízeno vedoucími pracovníky inspektorátu v Ostravě. Další stálá plně vybavená pracoviště inspektorátu byla zřízena v Bruntálu na Jesenické ul. č. p. 717/43 a v Jeseníku na ul. Karla Čapka č. p Rovněž tato pracoviště jsou v plném rozsahu řízena vedoucími pracovníky inspektorátu v Ostravě. V ostatních bývalých okresních městech obou krajů, zejména v prostorách úřadů práce, jsou zřízena kontaktní místa, kde odborní inspektoři v určené dny a hodiny (v intervalu 1x za 14 dnů) poskytují konzultace a poradenství občanům. V druhé polovině roku 2011 byly na základě rozhodnutí MPSV ČR, v rámci projektu EU Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR vytvořeny na OIP v Ostravě nové dva útvary, které byly průběžně personálně zajišťovány dle pokynů a metodického řízení SÚIP. Do konce roku 2011 byla obsazena pracovní místa vedoucích těchto útvarů, právníků a administrátorky pro pracoviště v Ostravě a v Olomouci, tj. celkem 5 pracovních míst. Zároveň byly administrativně připravovány další nástupy nových zaměstnanců pro projekt, které jsou připravovány na začátek roku Struktura V čele inspektorátu je vedoucí inspektorka, která byla do funkce jmenována ministrem práce a sociálních věcí. Organizační struktura inspektorátu je třístupňová: Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 3

4 kancelář vedoucí inspektorky sekretariát právní odbor oddělení informatiky oddělení ekonomiky a provozu odbor inspekce I odbor inspekce II odbor inspekce III odbor kontroly nelegálního zaměstnávání Ostrava odbor kontroly nelegálního zaměstnávání Olomouc Tyto organizační celky jsou základními stupni řízení a rozhodování, jsou vytvořeny podle hlavních druhů činnosti inspektorátu. V čele odborů jsou vedoucí odborů a oddělení řídí vedoucí oddělení. Personální obsazení K 31. prosinci 2011 bylo na inspektorátu zaměstnáno celkem 73 zaměstnanců: o 43 mužů o 30 žen 30; 41% OIP v Ostravě 43; 59% muži ženy Funkční členění k 31. prosinci 2011 Funkce Počet vedoucí inspektorka 1 vedoucí odboru 6 vedoucí oddělení 2 Právník 4 Inspektor z toho žen administrativní pracovník 12 pracovně manipulační pracovník 0 V roce 2011 byla zrušena bez náhrady všechna místa, zařazená jako POP. Tyto činnosti jsou k prosinci 2011 nakupovány jako služby. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 4

5 Funkční členění v jednotlivých útvarech útvar funkce počet funkčních míst vedoucí inspektorka - asistentka vedoucí právního odboru - asistentka - právník OIP vedoucí oddělení informatiky, správce sítě - operátorka sběru dat - operátorka sběru dat, podatelna vedoucí oddělení ekonomiky a provozu - majetková správa, pokladna, cest. náhrady - dopravní referent autodoprava, řidič vedoucí odboru inspekce I - sekretariát - inspektor vedoucí odboru inspekce II - asistentka - inspektor vedoucí odboru inspekce III - asistentka - inspektor projekt EU projekt EU pro Moravskoslezský kraj: - vedoucí odboru KNZ - právník KNZ - administrátor kontrol KNZ pro Olomoucký kraj: - vedoucí odboru KNZ - právník KNZ - administrátor kontrol KNZ C E L K E M funkčních míst k Fluktuace zaměstnanců v roce 2011 V průběhu roku 2011 vzniklo sedm nových pracovních poměrů, a to: 6 inspektorů (pracovní smlouvy na dobu určitou do vykonání závěrečné zkoušky inspektora), zácvik 1 inspektora byl ukončen v 11/2011 zkouška byla složena úspěšně, pracovní smlouva mu byla následně dodatkem změněna na dobu neurčitou. Dalších 5 inspektorů se dále připravuje ke zkouškám v roce 2012 Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 5

6 1 zaměstnankyně byla přijata na dobu určitou od do jako výpomoc na odd na dohodu o provedení práce byli v roce 2011 přijati tři zaměstnanci s úkolem vykonávat práce spojené s přípravou a stěhováním spisovny a archivu OIP z důvodu rekonstrukce budovy na základě programu EU vyhlášeného MPSV ČR s názvem Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR byly na OIP zřízeny dva nové organizační útvary tzv. mobilních kanceláří KNZ pro Moravskoslezský kraj a pro Olomoucký kraj a závěrem roku byly personálně obsazeny vedoucími útvarů (2), právníky (2) a pro útvar Moravskoslezského kraje byla přijata i administrátorka kontrol (1) Pracovní poměr ukončilo u OIP v Ostravě v roce zaměstnanců, a to: do starobního důchodu odešli v roce zaměstnanci s 1 zaměstnancem byl pracovní poměr ukončen dohodou na žádost zaměstnance s 1 zaměstnancem byl pracovní poměr ukončen výpovědí pro nadbytečnost s 1 inspektorem byl ukončen pracovní poměr z důvodu úmrtí zaměstnance jeden pracovní poměr byl ukončen uplynutím sjednané doby v prosinci roku 2011 byly dvě zaměstnankyně vyňaty dočasně ze stavu z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou Zaměstnávání občanů se ZPS Hlášení o povinném podílu občanů se ZPS provádí SÚIP za celý systém. Ke dni nebyl na OIP v Ostravě zaměstnán žádný zaměstnanec se ZPS. Vzdělanostní struktura zaměstnanců Vzdělání Počet inspektorů /z toho žen Počet ostatních zaměstnanců (bez KNZ) Vysokoškolské 45/15 9 Úplné střední 5/2 8 Střední 0 1 Základní STATISTICKÉ ÚDAJE O VÝKONECH, VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH A ULOŽENÝCH POKUTÁCH UKAZATEL Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Počet kontrol (dle úkolů Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 6

7 z Programu činnosti) Počet závad zjištěných při kontrolách Počet strojů a zařízení vyřazených z provozu Počet zákazů užívání pracovních a provozních prostorů a pracovišť Počet zákazů užívání technologií Počet zákazů práce přesčas Počet zákazů vykonávání prací nebo činností Počet kontrol příčin a okolností vzniku smrtelných pracovních úrazů Počet kontrol příčin a okolností vzniku úrazů s hospitalizací více než 5 dní Počet kontrol příčin a okolností vzniku ostatních úrazů Počet šetřených podnětů Počet uložených pokut Výše uložených pokut Počet uložených pořádkových pokut Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 7

8 Výše uložených pořádkových pokut Stanoviska k projektovým dokumentacím Účast na povolování a kolaudacích staveb Vyjádření k bezpečnostním zprávám Vydaná odborná vyjádření pro POLICII ČR, pojišťovny, soudy apod Poradenská činnost ČINNOST INSPEKCE PRÁCE Kontrolní činnost inspektorátu byla dána Programem činnosti na rok 2011, který obsahoval 22 úkolů v oblasti kontrolní činnosti, z toho 20 kontrolních akcí celorepublikových, stanovených Státním úřadem inspekce práce, a 2 úkoly regionální, stanovené inspektorátem. Úkol Šetření podnětu byl v průběhu roku rozdělen na další tři oblasti. Dále byl v průběhu roku Program činnosti doplněn o dalších 6 kontrolních akcí stanovených Státním úřadem inspekce práce Kontrolní činnost byla vykonávána 3 odbory inspekce se 49 inspektory, z toho 17 ženami. Kontrolní akce stanovené Státním úřadem inspekce práce Součástí kontrol prováděných v rámci programu činnosti a podle stanovených kontrolních seznamů byla obvykle: Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 8

9 - kontrola plnění ustanovení , respektive zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb. - kontrola plnění nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků; - kontrola plnění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu; - následná kontrola plnění nařízených opatření z předchozích kontrol. Veškeré zjištěné podklady, data a informace o kontrolní činnosti sepsané protokoly, vydaná opatření, zjištěné závady, porušené předpisy, uložené pokuty, pracovní úrazy, posouzené dokumentace staveb a zařízení, účast na kolaudacích apod. jsou na inspektorátu zpracovány pomocí informačního systému aplikace ISIP. Informace vyhodnocené jak pomocí aplikace ISIP, tak i aplikace MetaCube a Portál ISIP slouží k provedení analýzy zadaných dat, vyhodnocení provedených kontrol, zpracování informací k jednotlivým úkolům a zprávy o činnosti inspektorátu; v neposlední řadě také k zaměření další kontrolní činnosti inspektorátu a výběru podnikatelských subjektů k provedení kontrol. KONTROLY Kontroly organizací a podnikajících fyzických osob úkoly SÚIP Kontroly organizací a podnikajících fyzických osob úkoly inspektorátu C E L K E M kontroly rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 9

10 Právní forma kontrolovaných subjektů 31% 69% fyzická osoba právnická osoba Z uvedeného grafu vyplývá, že kontrolní činnost byla zaměřena zejména na osoby právnické, u osob fyzických byla provedena třetina kontrol. Výsledky kontrolních akcí stanovených na rok 2011 Číslo činnosti Počet subjektů Počet činností Počet zjištěných nedostatků Násobnost nedostatků Zákazy a vyřazení TOO Celkový počet výkonů v hod , , , , , , , , , N , , , , , N , , , , , N , ,0 Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 10

11 , , , N , , , , , N , , N , , , , N , , , N , , , ,0 Pozn.: N za číslem úkolu znamená NÁSLEDNÁ KONTROLA Ke všem plánovaným kontrolním akcím byly ve stanovených termínech vypracovány informace dle požadavků garantů Státního úřadu inspekce práce v Opavě. Pokuty uložené za porušení předpisů k zajištěné bezpečnosti práce a technických zařízení a pracovněprávních vztahů Pokuty uložené v průběhu roku 2011 Pokuty Všechny pokuty V souvislosti s úrazy počet Kč počet Kč Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu Pořádkové pokuty CELKEM Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 11

12 Pokuty uložené v průběhu roku 2011, které nabyly právní moci do Pokuty Všechny pokuty V souvislosti s úrazy počet Kč počet Kč Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu Pořádkové pokuty CELKEM POKUTY ULOŽENÉ V LETECH 2007 AŽ 2011 POČTY počet rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 12

13 POKUTY ULOŽENÉ V LETECH 2007 AŽ KČ Kč rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 POKUTY ULOŽENÉ V ROCE 2011 DLE ČINNOSTÍ ks kontroly mimořádné události podněty Nejvyšší pokuty za závažná porušení předpisů, které již nabyly právní moci při kontrolní činnosti = ,- Kč při kontrolách příčin a okolností vzniku smrtelných pracovních úrazů a úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů (závažné úrazy)= ,- Kč při šetření podaných podnětů = ,- Kč Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 13

14 Pořádkové pokuty rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 V průběhu roku 2011 bylo ze strany účastníků správního řízení podáno celkem 82 odporů proti vydaných příkazům inspektorátu a 6 odvolání proti rozhodnutí. 4.1 KONTROLNÍ ČINNOST PODLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ INSPEKCE V průběhu roku 2011 bylo provedeno celkem kontrol, zjištěno závad. Kontroly podle odborů inspekce 1286; 33% kontroly 1368; 36% ; 31% Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 14

15 Zjištěné závady podle odborů inspekce zjištěné závady 3957; 28% 3908; 28% ; 44% Uložené pokuty podle odborů inspekce Kč v tisících ODBOR INSPEKCE Odbor inspekce měl k inspektorů. Tímto odborem je prováděna inspekce práce ve všech odvětvích hospodářství, mimo stavebnictví a výroby stavebních hmot. V roce 2011 inspektoři odboru: provedli kontrol zjistili celkem závad uložili 35 pokut v celkové výši ,- Kč provedli kontrolu příčin a okolností 13 smrtelných pracovních úrazů provedli kontrolu příčin a okolností 34 úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů šetřili 56 podaných podnětů poskytli 335 poradenství Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 15

16 ODBOR INSPEKCE Odbor inspekce měl k inspektorů. Tento odbor provádí inspekci práce v oblasti vyhrazených technických zařízení a odvětví stavebnictví a výroby stavebních hmot. V roce 2011 inspektoři odboru: provedli kontrol zjistili celkem závad uložili 71 pokut v celkové výši Kč uložili 26 pořádkových pokut provedli kontrolu příčin a okolností 8 smrtelných pracovních úrazů provedli kontrolu příčin a okolností 29 úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů šetřili 3 podaných podnětů poskytli 339 poradenství ODBOR INSPEKCE Odbor inspekce měl k inspektorů. Odbor provádí inspekci práce v oblasti pracovněprávních vztahů a podmínek. V roce 2011 inspektoři odboru: provedli kontrol zjistili závad uložili 278 pokut v celkové výši Kč uložili 21 pořádkových pokut provedli šetření 442 podaných podnětů poskytli poradenství ODBOR INSPEKCE a Odbory inspekce a byly obsazeny vedoucími pracovníky, kteří se postupně seznamovali s chodem inspektorátu, zapojili se do poskytování poradenství a zajišťovali podmínky pro přechod inspektorů z úřadů práce. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 16

17 5. DALŠÍ ČINNOST podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 5.1 VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÝM DOKUMENTACÍM STAVEB A ÚČAST NA KOLAUDACÍCH STAVEB V průběhu roku 2011 bylo na Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj (dále jen OIP) zasláno celkem 242 žádosti o posouzení projektových dokumentací staveb (dále jen PDS). Z tohoto počtu bylo podle zásad pro výběr PDS k vyjádření, stanovených Státním úřadem inspekce práce, vráceno bez vyjádření celkem 100 PDS, z toho 31 PDS k územnímu řízení a 4 PDS ke zjednodušenému územnímu řízení. V roce 2011 OIP vydal celkem 142 vyjádření k PDS. Z tohoto počtu u 51 PDS nebyly zjištěny konkrétní nedostatky. U zbývajících 91 posuzovaných dokumentací bylo předkladateli PDS uloženo dokumentaci doplnit, z toho v pěti případech byly zjištěné nedostatky takového charakteru, že OIP požadoval po jejich odstranění předložit dokumentaci opakovaně k celkovému posouzení. V roce 2011 bylo pro stavební řízení posuzováno 142 PDS, z toho bylo na poprvé bez závad 51 PDS (35,91 %). Zde se v kvalitě zpracování PDS, předkládaných k vyjádření OIP, projevilo nepatrné zlepšení, kterého se podařilo dosáhnout neúnavným, soustředěným a cílevědomým postojem inspektorů při prosazování požadavků na rozsah a obsah předkládaných PDS, v souladu s ustanovením 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V posuzovaných dokumentacích staveb byly nejčastěji zjišťovány následující závady: - PDS předkládané pro stavební řízení neodpovídaly svým rozsahem a obsahem požadavkům Přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jak stanoví 2 této vyhlášky. V PDS nebyl uveden projektant s uvedením jména a příjmení, kontaktní adresy, číslo, pod kterým je veden v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, apod., (40,1%) - používání a aplikace již neplatných předpisů a technických norem (např. již neplatných ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 324/1990 Sb., neplatných elektrotechnických norem, apod.), (34,9%) - nerespektování požadavků vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, atd., (35,2%) - nerespektování ustanovení platných nařízení vlády, např.: nařízení vlády č. 378/2001Sb., nařízení vlády č. 406/2004 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a dalších, (27,2%) Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 17

18 Důvody, pro které byly PDS předkladateli vráceny k doplnění, aby byly opětovně předloženy ke komplexnímu posouzení: - Chyběly celé části projektů, např.: plány bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v budoucím provozu stavby, zajištění bezpečnosti při údržbě budoucí stavby Některé z předložených projektových dokumentací místo Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen Plán) obsahovaly: - pouhý seznam právních a ostatních předpisů, které bude třeba během realizace stavby dodržovat (22,9%) - dezinformaci, že Plán je třeba zpracovat, pokud na staveništi působí 2 a více zhotovitelů, nebo když předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů (2,5%) - dezinformaci, že zhotovitelé se budou o rizicích vzájemně informovat písemně, dle ustanovení 101 odst. 3 zákoníku práce (1,5%) VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÝM DOKUMENTACÍM STAVEB Podané projektové dokumentace staveb k vyjádření ÚČAST NA KOLAUDACÍCH Kolaudací (řízení k vydání kolaudačního souhlasu) stavebních objektů určených jako pracoviště fyzických osob se inspektoři OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj zúčastnili celkem 47x. Nedostatky zjišťované při kolaudacích: Neúplná provozní dokumentace, neurčení lhůt pro provádění kontrol a revizí Odkaz na neplatné právní předpisy v místním provozním řádu Nevyznačení komunikací na pracovišti Vybavení pracoviště neodpovídalo požadavkům předpisů k zajištění bezpečnosti a hygieny práce Absence odborného a závazného stanoviska TIČR v případě kolaudování stavby, kde se vyskytovala elektrická zařízení třídy I. Porušení právních předpisů: Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2 a 4 (36 %) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (31 %) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (18 %) Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 18

19 Počet PORADENSKÁ ČINNOST Poradenská činnost je prováděna soustavně všemi oprávněnými zaměstnanci inspektorátu, a to jak v rámci každé kontroly, kontroly příčin a okolností vzniku mimořádných událostí, šetření podaných podnětů atd., tak formou každodenních telefonických a písemných dotazů i osobním kontaktem s tazateli. Ve všech bývalých okresních městech byla zřízena kontaktní místa inspektorátu, kde je v určených termínech inspektory, zejména pracovněprávních vztahů a podmínek, poskytována poradenská činnost. Zejména inspektoři při poradenské činnosti uplatní své široké vědomosti předpisové základny a zkušenosti z kontrolní činnosti. Mimo oblast pracovněprávních vztahů a podmínek, kdy je poradenství poskytováno téměř výhradně zaměstnancům, bylo ostatní poradenství poskytováno především malým a středním firmám a podnikajícím fyzickým osobám, zejména nové vzniklým nebo měnícím svůj výrobní program. Poradenství v těchto případech pomáhá v získání přehledu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přispívá ke zlepšení vnitřního systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V průběhu roku 2011 bylo na inspektorátu evidováno celkem případů poradenství, z toho: 18 formou písemných odpovědí dopisem 654 formou písemných odpovědí em, tj. 8,3 % formou telefonických odpovědí, tj. 36,8 % formou osobního kontaktu na inspektorátu, kontaktním místě nebo přímo u subjektu, tj. 54,7 % Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 19

20 Odbor Odbor Odbor Odbor a poradenství 339 poradenství poradenství 284 poradenství Oblasti nejčastěji kladených otázek: zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů Počet*/ pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 12 a 25 odměňování zaměstnanců - 13 a náhrady - 14 a pracovní doba - 15 a dovolená - 16 a zvláštní pracovní podmínky - 18 a rovné zacházení - 11 a Jiné 375 *) 1 poradenství se může týkat více paragrafů Zejména inspektoři pracovněprávních vztahů a podmínek věnují poradenství podstatnou část své pracovní doby. počet poradenství rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 20

21 6.ŠETŘENÍ PODANÝCH PODNĚTŮ POČET PODANÝCH PODNĚTŮ ZA počet rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 počet 6.1 PODNĚTY PODANÉ V ROCE 2011 Celkem podáno Vyšetřeno v roce 2011 Nešetřeno Vyřízeno jinak Nedořešeno 839 podnětů 352 podnětů 324 podnětů 43 podnětů 120 podnětů Výsledky šetřených podnětů Oprávněný Částečně oprávněný Neoprávněný Neprokázaný 352 podnětů 93 podnětů 125 podnětů 37 podnětů 97 podnětů Nešetřené podněty Nedostatek kapacity Nelze šetřit 324 podnětů 233 podnětů 46 podnětů Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 21

22 Nepotvrzené podání Neshledán důvod Neúplné podání Vzato zpět Založeno Vyřízeno jinak Dopisem Jinou kontrolou Postoupeno 1 podnět 9 podnětů 2 podněty 16 podnětů 17 podnětů 43 podnětů 5 podnětů 1 podnětů 37 podnětů Oblasti podání podnětu Zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, Počet podnětů ve znění pozdějších předpisů Součinnost zaměstnavatele a orgánu 13 zaměstnanců ( 10, 23) Rovné zacházení ( 11, 24) 56 Pracovní poměr, dohody o pracích 348 konaných mimo pracovní poměr ( 12, 25) Odměňování zaměstnanců ( 13, 26) 524 Náhrady mzdy ( 14, 27) 140 Pracovní doba ( 15, 28) 124 Dovolená ( 16, 29) 15 Bezpečnost práce ( 17, 30) 113 Zvláštní pracovní podmínky ( 18, 31) 6 Bezpečnost technických zařízení ( 19, 16 32) Vyzrazená technická zařízení ( 20, 33) 10 Výkon umělecké, kulturní, sportovní a 0 reklamní činnosti ( 21, 34) Agenturní zaměstnávání ( 209, 339) 9 Ochrana osobních práv zaměstnanců 15 Jiné *) *)1 podnět může obsahovat více oblastí V porovnání s rokem 2010 nedošlo ke změnám v rozložení oblastí podání podnětů. I v roce 2011 se nejvíce podnětů, více jak 1/3 z celkového počtu, týkalo nevyplacení mezd. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 22

23 6.2 PODNĚTY ŠETŘENÍ V ROCE 2011 Celkem bylo v průběhu roku 2011 šetřeno 514 podnětů, z toho 162 podnětů podaných v roce podnětů podaných v roce 2011 Šetření 531 podnětů v roce 2011 Počet kontrolovaných subjektů/následná kontrola 438/8 Počet provedených kontrol/následná kontrola 483/9 Počet zjištěných závad/následná kontrola 1 026/3 Násobnost závad/následná kontrola 1 884/5 Uložené pokuty 82/ ,-Kč Šetření podnětů podle odborů kontroly 8% 4% odbor odbor % odbor Výsledky šetření podnětů Oprávněný Částečně oprávněný Neoprávněný Neprokázaný 145 podnětů 192 podnětů 56 podnětů 138 podnětů Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 23

24 nepokázáno 31% oprávněný 25% neoprávněný 10% částečně oprávněný 34% 7.ÚRAZOVOST V průběhu roku 2011 bylo v souladu s nařízením vlády č. 201/2010 Sb. na inspektorát zasláno záznamů o pracovních úrazech, z toho: záznamů o úrazech ostatních 26 záznamů o úrazech smrtelných 279 záznamů o úrazech s hospitalizací delší než 5 dnů Počet záznamů o úrazu zaslaných na OIP Počet úrazů uváděných ČSÚ % zaslaných úrazů na OIP */ údaje ČSÚ budou známy až v květnu */ 82,7 % 83,5 % 86,2 % 87,5 % 88,3% */ I přesto, že další záznamy o pracovních úrazech jsou dle výše uvedeného nařízení vlády zasílány Obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona (asi 5% pracovních úrazů), z výše uvedené tabulky vyplývá, že 6,7% záznamů o vzniklých pracovních úrazech nebylo inspektorátu zasláno. Jak je vidět ze statistiky, začíná se zlepšovat právní vědomí zaměstnavatelů, dochází postupně k narůstání počtu zasílaných záznamů o úrazech. Na základě ustanovení 3 odst. 4 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů bylo na inspektorát v proběhu roku 2011 oznámeno 172 úrazů, ke kterým došlo při praktickém vyučování žáků středních školách nebo praktické přípravě studentů vyšších odborných škol. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 24

25 počet úrazů podle ČSÚ počet úrazů podle záznamů zaslaných inspektorátu I v roce 2011 došlo k mírnému nárůstu počtu pracovních úrazů oproti roku OSTATNÍ PRACOVNÍ ÚRAZY V souladu s 4 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., bylo na Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě v roce 2011 zasláno celkem záznamů o ostatních pracovních úrazech, ke kterým došlo na pracovištích, stavbách a při činnostech, které podléhají kontrole tomuto inspektorátu. V průběhu měsíce prosince došlo v oblasti pracovních úrazů k přechodu na evropské číselníky ESAW jedná se o číselníky zdroje úrazu, místa úrazu, zraněné části těla, druhu zranění. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 25

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

P R O G R A M na rok 2013

P R O G R A M na rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové P R O G R A M činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ, prosinec 2012 PROGRAM ČINNOSTI

Více

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA DESÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉ SOCIÁLNÍ CHARTY PŘEDKLÁDANÁ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY (za období do 31. 12. 2011) Články 3, 11, 12, 13 a 14 Evropské sociální charty a článek 4 Dodatkového

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE ZA ROK 2007 květen 2008 2 O B S A H Seznam zkratek 5 Úvod 7 1. Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce 8 1.1 Informace o postavení orgánů

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2010 Zpracovatel: odbor správy a informatiky

Více

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj P r o g r a m č i n n o s t i na rok 2014 Prosinec 2013 1 O b s a h : 1. Struktura programu činnosti 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti 2 1. Struktura

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 2051/7.10/12/13.3 úkol č. 12.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2011 únor

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

R o č n í p r o g r a m. kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce. na rok 2014

R o č n í p r o g r a m. kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce. na rok 2014 R o č n í p r o g r a m kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2014 říjen 2013 Úvod Návrh Ročního programu kontrolních úkolů na rok 2014 byl zpracován v souladu s ustanovením 4 odst. 1 písm

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

Více

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007 Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007 Praha, únor 2008

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Hasičský záchranný sbor České republiky Roční zpráva o činnosti Rok 2008 www.hzscr.cz

Hasičský záchranný sbor České republiky Roční zpráva o činnosti Rok 2008 www.hzscr.cz Hasičský záchranný sbor České republiky Roční zpráva o činnosti Rok 2008 www.hzscr.cz OBSAH Úvodní slovo generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR 5 Struktura a působnost Hasičského záchranného

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti Věznice Karviná. za rok 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti Věznice Karviná. za rok 2008 VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V Ě Z N I C E K A R V I N Á Fryštátská 178, P.O.Box 42, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596308111, fax: 596316991, e-mail: 29podatelna@vez.kna.justice.cz Č.j.: VS 83/2009-29/Všeob/000

Více

R O Č N Í Z P R Á V A

R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

Více

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku Česká pošta, s. p. Podnikový koordinační odborový výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 Podniková kolektivní smlouva České pošty, s. p. na rok 2006-2010

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO A MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ k 1. červenci 2013 Schválen: usnesením č. 1219/2013/R na 35. schůzi Rady města Jílového dne 05.03.2013 (účinnost od 01.07. 2013). Aktualizován: usnesením

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa za rok 2011 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Hana Moudrá, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti OBSAH ÚSEK INTERNÍHO

Více

Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Praha Praha 2014 2014 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Hodnotit činnost správního orgánu za jeden rok je velmi nesnadný úkol, a to zejména

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Olomouc 2013 Tomáš BARTÁK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Zavádění systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kurzu se základními dokumenty z oblasti bezpečnosti

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA za rok 2008 Obsah: I. Zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008... 5 1. Úvod... 7 2. Hlavní údaje o HZS kraje Vysočina... 8 2.1 Hasičský

Více

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČOI Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha 2012 2 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Při hodnocení uplynulého roku musím konstatovat, že byl velmi náročný. Úkoly, které

Více