Z P R Á V A O Č I N N O S T I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R Á V A O Č I N N O S T I"

Transkript

1 Č.j.: 2406 /10.60/12/13.3 Úkol číslo Z P R Á V A O Č I N N O S T I Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj za rok 2011 Ing. Václava Kociánová vedoucí inspektorka OSTRAVA, únor 2012 Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 1

2 1. ÚVOD K 31. prosinci 2011 zaměstnával Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě 73 zaměstnanců, z toho 30 žen. Kontrolní činnost byla prováděna třemi odbory se 49 inspektory, z toho 17 ženami. Inspektorát k 31. prosinci 2011 zaměstnával 5 inspektorů-čekatelů. Oblast působnosti inspektorátu - Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj - má rozlohu km² a v roce 2011na tomto území žilo celkem obyvatel (ČSÚ k ) tj. 18 % obyvatel České republiky (nejvíce z inspektorátů práce systému SÚIP). Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Program činnosti na rok 2011 stanovil provedení kontrol subjektů, z toho kontrol v rámci celorepublikových kontrolních akcí stanovených Státním úřadem inspekce práce a 959 kontrol v rámci regionálních úkolů. V průběhu roku byly provedeny úpravy u celorepublikových kontrolních akcí v rámci rezortu MPSV byly prováděny mimořádné kontroly. Program činnosti na rok 2011, včetně schválených změn, byl beze zbytku splněn. Mimo uvedených plánovaných kontrol prováděli inspektoři v kontrolovaných subjektech obou krajů: - kontroly příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, - šetření podaných podnětů, - kolaudační prohlídky, - poradenskou a konzultační činnost. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 2

3 2. SÍDLO, STRUKTURA A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Sídlo Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě sídlí v objektu na Živičné ul. č. p. 2, v Ostravě 1. Z důvodu provádění celkové rekonstrukce objektu na Živičné ul. č. 2 bylo v prosinci 2010 pronajato 2. patro domu na náměstí Svatopluka Čecha 723, v Ostravě Přívozu, kam pak v průběhu prosince 2010 a ledna 2011 byli dočasně přemístěni zaměstnanci s dosavadním místem výkonu práce na Živičné ul. č. 2, Ostrava 1. Rekonstruovaná budova OIP pak byla po provedené opravě předána k dalšímu užívání dne Z toho důvodu se zaměstnanci v průběhu prosince 2011 a ledna 2012 vrátili zpět na svá původní pracoviště a pronájem prostor na náměstí Svatopluka Čecha 723, Ostrava Přívoz byl ukončen s tím, že archiv OIP, dočasně umístěný na půdě objektu na náměstí Svatopluka Čecha 723, Ostrava Přívoz, bude přestěhován až v měsíci únoru Regionální pracoviště inspektorátu v Olomouckém kraji sídlí v pronajatých prostorách v 1. patře budovy AB Centrum na tř. Kosmonautů č. p. 8 v Olomouci. Regionální pracoviště je v plném rozsahu řízeno vedoucími pracovníky inspektorátu v Ostravě. Další stálá plně vybavená pracoviště inspektorátu byla zřízena v Bruntálu na Jesenické ul. č. p. 717/43 a v Jeseníku na ul. Karla Čapka č. p Rovněž tato pracoviště jsou v plném rozsahu řízena vedoucími pracovníky inspektorátu v Ostravě. V ostatních bývalých okresních městech obou krajů, zejména v prostorách úřadů práce, jsou zřízena kontaktní místa, kde odborní inspektoři v určené dny a hodiny (v intervalu 1x za 14 dnů) poskytují konzultace a poradenství občanům. V druhé polovině roku 2011 byly na základě rozhodnutí MPSV ČR, v rámci projektu EU Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR vytvořeny na OIP v Ostravě nové dva útvary, které byly průběžně personálně zajišťovány dle pokynů a metodického řízení SÚIP. Do konce roku 2011 byla obsazena pracovní místa vedoucích těchto útvarů, právníků a administrátorky pro pracoviště v Ostravě a v Olomouci, tj. celkem 5 pracovních míst. Zároveň byly administrativně připravovány další nástupy nových zaměstnanců pro projekt, které jsou připravovány na začátek roku Struktura V čele inspektorátu je vedoucí inspektorka, která byla do funkce jmenována ministrem práce a sociálních věcí. Organizační struktura inspektorátu je třístupňová: Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 3

4 kancelář vedoucí inspektorky sekretariát právní odbor oddělení informatiky oddělení ekonomiky a provozu odbor inspekce I odbor inspekce II odbor inspekce III odbor kontroly nelegálního zaměstnávání Ostrava odbor kontroly nelegálního zaměstnávání Olomouc Tyto organizační celky jsou základními stupni řízení a rozhodování, jsou vytvořeny podle hlavních druhů činnosti inspektorátu. V čele odborů jsou vedoucí odborů a oddělení řídí vedoucí oddělení. Personální obsazení K 31. prosinci 2011 bylo na inspektorátu zaměstnáno celkem 73 zaměstnanců: o 43 mužů o 30 žen 30; 41% OIP v Ostravě 43; 59% muži ženy Funkční členění k 31. prosinci 2011 Funkce Počet vedoucí inspektorka 1 vedoucí odboru 6 vedoucí oddělení 2 Právník 4 Inspektor z toho žen administrativní pracovník 12 pracovně manipulační pracovník 0 V roce 2011 byla zrušena bez náhrady všechna místa, zařazená jako POP. Tyto činnosti jsou k prosinci 2011 nakupovány jako služby. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 4

5 Funkční členění v jednotlivých útvarech útvar funkce počet funkčních míst vedoucí inspektorka - asistentka vedoucí právního odboru - asistentka - právník OIP vedoucí oddělení informatiky, správce sítě - operátorka sběru dat - operátorka sběru dat, podatelna vedoucí oddělení ekonomiky a provozu - majetková správa, pokladna, cest. náhrady - dopravní referent autodoprava, řidič vedoucí odboru inspekce I - sekretariát - inspektor vedoucí odboru inspekce II - asistentka - inspektor vedoucí odboru inspekce III - asistentka - inspektor projekt EU projekt EU pro Moravskoslezský kraj: - vedoucí odboru KNZ - právník KNZ - administrátor kontrol KNZ pro Olomoucký kraj: - vedoucí odboru KNZ - právník KNZ - administrátor kontrol KNZ C E L K E M funkčních míst k Fluktuace zaměstnanců v roce 2011 V průběhu roku 2011 vzniklo sedm nových pracovních poměrů, a to: 6 inspektorů (pracovní smlouvy na dobu určitou do vykonání závěrečné zkoušky inspektora), zácvik 1 inspektora byl ukončen v 11/2011 zkouška byla složena úspěšně, pracovní smlouva mu byla následně dodatkem změněna na dobu neurčitou. Dalších 5 inspektorů se dále připravuje ke zkouškám v roce 2012 Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 5

6 1 zaměstnankyně byla přijata na dobu určitou od do jako výpomoc na odd na dohodu o provedení práce byli v roce 2011 přijati tři zaměstnanci s úkolem vykonávat práce spojené s přípravou a stěhováním spisovny a archivu OIP z důvodu rekonstrukce budovy na základě programu EU vyhlášeného MPSV ČR s názvem Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR byly na OIP zřízeny dva nové organizační útvary tzv. mobilních kanceláří KNZ pro Moravskoslezský kraj a pro Olomoucký kraj a závěrem roku byly personálně obsazeny vedoucími útvarů (2), právníky (2) a pro útvar Moravskoslezského kraje byla přijata i administrátorka kontrol (1) Pracovní poměr ukončilo u OIP v Ostravě v roce zaměstnanců, a to: do starobního důchodu odešli v roce zaměstnanci s 1 zaměstnancem byl pracovní poměr ukončen dohodou na žádost zaměstnance s 1 zaměstnancem byl pracovní poměr ukončen výpovědí pro nadbytečnost s 1 inspektorem byl ukončen pracovní poměr z důvodu úmrtí zaměstnance jeden pracovní poměr byl ukončen uplynutím sjednané doby v prosinci roku 2011 byly dvě zaměstnankyně vyňaty dočasně ze stavu z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou Zaměstnávání občanů se ZPS Hlášení o povinném podílu občanů se ZPS provádí SÚIP za celý systém. Ke dni nebyl na OIP v Ostravě zaměstnán žádný zaměstnanec se ZPS. Vzdělanostní struktura zaměstnanců Vzdělání Počet inspektorů /z toho žen Počet ostatních zaměstnanců (bez KNZ) Vysokoškolské 45/15 9 Úplné střední 5/2 8 Střední 0 1 Základní STATISTICKÉ ÚDAJE O VÝKONECH, VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH A ULOŽENÝCH POKUTÁCH UKAZATEL Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Počet kontrol (dle úkolů Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 6

7 z Programu činnosti) Počet závad zjištěných při kontrolách Počet strojů a zařízení vyřazených z provozu Počet zákazů užívání pracovních a provozních prostorů a pracovišť Počet zákazů užívání technologií Počet zákazů práce přesčas Počet zákazů vykonávání prací nebo činností Počet kontrol příčin a okolností vzniku smrtelných pracovních úrazů Počet kontrol příčin a okolností vzniku úrazů s hospitalizací více než 5 dní Počet kontrol příčin a okolností vzniku ostatních úrazů Počet šetřených podnětů Počet uložených pokut Výše uložených pokut Počet uložených pořádkových pokut Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 7

8 Výše uložených pořádkových pokut Stanoviska k projektovým dokumentacím Účast na povolování a kolaudacích staveb Vyjádření k bezpečnostním zprávám Vydaná odborná vyjádření pro POLICII ČR, pojišťovny, soudy apod Poradenská činnost ČINNOST INSPEKCE PRÁCE Kontrolní činnost inspektorátu byla dána Programem činnosti na rok 2011, který obsahoval 22 úkolů v oblasti kontrolní činnosti, z toho 20 kontrolních akcí celorepublikových, stanovených Státním úřadem inspekce práce, a 2 úkoly regionální, stanovené inspektorátem. Úkol Šetření podnětu byl v průběhu roku rozdělen na další tři oblasti. Dále byl v průběhu roku Program činnosti doplněn o dalších 6 kontrolních akcí stanovených Státním úřadem inspekce práce Kontrolní činnost byla vykonávána 3 odbory inspekce se 49 inspektory, z toho 17 ženami. Kontrolní akce stanovené Státním úřadem inspekce práce Součástí kontrol prováděných v rámci programu činnosti a podle stanovených kontrolních seznamů byla obvykle: Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 8

9 - kontrola plnění ustanovení , respektive zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb. - kontrola plnění nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků; - kontrola plnění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu; - následná kontrola plnění nařízených opatření z předchozích kontrol. Veškeré zjištěné podklady, data a informace o kontrolní činnosti sepsané protokoly, vydaná opatření, zjištěné závady, porušené předpisy, uložené pokuty, pracovní úrazy, posouzené dokumentace staveb a zařízení, účast na kolaudacích apod. jsou na inspektorátu zpracovány pomocí informačního systému aplikace ISIP. Informace vyhodnocené jak pomocí aplikace ISIP, tak i aplikace MetaCube a Portál ISIP slouží k provedení analýzy zadaných dat, vyhodnocení provedených kontrol, zpracování informací k jednotlivým úkolům a zprávy o činnosti inspektorátu; v neposlední řadě také k zaměření další kontrolní činnosti inspektorátu a výběru podnikatelských subjektů k provedení kontrol. KONTROLY Kontroly organizací a podnikajících fyzických osob úkoly SÚIP Kontroly organizací a podnikajících fyzických osob úkoly inspektorátu C E L K E M kontroly rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 9

10 Právní forma kontrolovaných subjektů 31% 69% fyzická osoba právnická osoba Z uvedeného grafu vyplývá, že kontrolní činnost byla zaměřena zejména na osoby právnické, u osob fyzických byla provedena třetina kontrol. Výsledky kontrolních akcí stanovených na rok 2011 Číslo činnosti Počet subjektů Počet činností Počet zjištěných nedostatků Násobnost nedostatků Zákazy a vyřazení TOO Celkový počet výkonů v hod , , , , , , , , , N , , , , , N , , , , , N , ,0 Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 10

11 , , , N , , , , , N , , N , , , , N , , , N , , , ,0 Pozn.: N za číslem úkolu znamená NÁSLEDNÁ KONTROLA Ke všem plánovaným kontrolním akcím byly ve stanovených termínech vypracovány informace dle požadavků garantů Státního úřadu inspekce práce v Opavě. Pokuty uložené za porušení předpisů k zajištěné bezpečnosti práce a technických zařízení a pracovněprávních vztahů Pokuty uložené v průběhu roku 2011 Pokuty Všechny pokuty V souvislosti s úrazy počet Kč počet Kč Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu Pořádkové pokuty CELKEM Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 11

12 Pokuty uložené v průběhu roku 2011, které nabyly právní moci do Pokuty Všechny pokuty V souvislosti s úrazy počet Kč počet Kč Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu Pořádkové pokuty CELKEM POKUTY ULOŽENÉ V LETECH 2007 AŽ 2011 POČTY počet rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 12

13 POKUTY ULOŽENÉ V LETECH 2007 AŽ KČ Kč rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 POKUTY ULOŽENÉ V ROCE 2011 DLE ČINNOSTÍ ks kontroly mimořádné události podněty Nejvyšší pokuty za závažná porušení předpisů, které již nabyly právní moci při kontrolní činnosti = ,- Kč při kontrolách příčin a okolností vzniku smrtelných pracovních úrazů a úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů (závažné úrazy)= ,- Kč při šetření podaných podnětů = ,- Kč Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 13

14 Pořádkové pokuty rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 V průběhu roku 2011 bylo ze strany účastníků správního řízení podáno celkem 82 odporů proti vydaných příkazům inspektorátu a 6 odvolání proti rozhodnutí. 4.1 KONTROLNÍ ČINNOST PODLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ INSPEKCE V průběhu roku 2011 bylo provedeno celkem kontrol, zjištěno závad. Kontroly podle odborů inspekce 1286; 33% kontroly 1368; 36% ; 31% Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 14

15 Zjištěné závady podle odborů inspekce zjištěné závady 3957; 28% 3908; 28% ; 44% Uložené pokuty podle odborů inspekce Kč v tisících ODBOR INSPEKCE Odbor inspekce měl k inspektorů. Tímto odborem je prováděna inspekce práce ve všech odvětvích hospodářství, mimo stavebnictví a výroby stavebních hmot. V roce 2011 inspektoři odboru: provedli kontrol zjistili celkem závad uložili 35 pokut v celkové výši ,- Kč provedli kontrolu příčin a okolností 13 smrtelných pracovních úrazů provedli kontrolu příčin a okolností 34 úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů šetřili 56 podaných podnětů poskytli 335 poradenství Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 15

16 ODBOR INSPEKCE Odbor inspekce měl k inspektorů. Tento odbor provádí inspekci práce v oblasti vyhrazených technických zařízení a odvětví stavebnictví a výroby stavebních hmot. V roce 2011 inspektoři odboru: provedli kontrol zjistili celkem závad uložili 71 pokut v celkové výši Kč uložili 26 pořádkových pokut provedli kontrolu příčin a okolností 8 smrtelných pracovních úrazů provedli kontrolu příčin a okolností 29 úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů šetřili 3 podaných podnětů poskytli 339 poradenství ODBOR INSPEKCE Odbor inspekce měl k inspektorů. Odbor provádí inspekci práce v oblasti pracovněprávních vztahů a podmínek. V roce 2011 inspektoři odboru: provedli kontrol zjistili závad uložili 278 pokut v celkové výši Kč uložili 21 pořádkových pokut provedli šetření 442 podaných podnětů poskytli poradenství ODBOR INSPEKCE a Odbory inspekce a byly obsazeny vedoucími pracovníky, kteří se postupně seznamovali s chodem inspektorátu, zapojili se do poskytování poradenství a zajišťovali podmínky pro přechod inspektorů z úřadů práce. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 16

17 5. DALŠÍ ČINNOST podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 5.1 VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÝM DOKUMENTACÍM STAVEB A ÚČAST NA KOLAUDACÍCH STAVEB V průběhu roku 2011 bylo na Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj (dále jen OIP) zasláno celkem 242 žádosti o posouzení projektových dokumentací staveb (dále jen PDS). Z tohoto počtu bylo podle zásad pro výběr PDS k vyjádření, stanovených Státním úřadem inspekce práce, vráceno bez vyjádření celkem 100 PDS, z toho 31 PDS k územnímu řízení a 4 PDS ke zjednodušenému územnímu řízení. V roce 2011 OIP vydal celkem 142 vyjádření k PDS. Z tohoto počtu u 51 PDS nebyly zjištěny konkrétní nedostatky. U zbývajících 91 posuzovaných dokumentací bylo předkladateli PDS uloženo dokumentaci doplnit, z toho v pěti případech byly zjištěné nedostatky takového charakteru, že OIP požadoval po jejich odstranění předložit dokumentaci opakovaně k celkovému posouzení. V roce 2011 bylo pro stavební řízení posuzováno 142 PDS, z toho bylo na poprvé bez závad 51 PDS (35,91 %). Zde se v kvalitě zpracování PDS, předkládaných k vyjádření OIP, projevilo nepatrné zlepšení, kterého se podařilo dosáhnout neúnavným, soustředěným a cílevědomým postojem inspektorů při prosazování požadavků na rozsah a obsah předkládaných PDS, v souladu s ustanovením 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V posuzovaných dokumentacích staveb byly nejčastěji zjišťovány následující závady: - PDS předkládané pro stavební řízení neodpovídaly svým rozsahem a obsahem požadavkům Přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jak stanoví 2 této vyhlášky. V PDS nebyl uveden projektant s uvedením jména a příjmení, kontaktní adresy, číslo, pod kterým je veden v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, apod., (40,1%) - používání a aplikace již neplatných předpisů a technických norem (např. již neplatných ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 324/1990 Sb., neplatných elektrotechnických norem, apod.), (34,9%) - nerespektování požadavků vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, atd., (35,2%) - nerespektování ustanovení platných nařízení vlády, např.: nařízení vlády č. 378/2001Sb., nařízení vlády č. 406/2004 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a dalších, (27,2%) Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 17

18 Důvody, pro které byly PDS předkladateli vráceny k doplnění, aby byly opětovně předloženy ke komplexnímu posouzení: - Chyběly celé části projektů, např.: plány bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v budoucím provozu stavby, zajištění bezpečnosti při údržbě budoucí stavby Některé z předložených projektových dokumentací místo Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen Plán) obsahovaly: - pouhý seznam právních a ostatních předpisů, které bude třeba během realizace stavby dodržovat (22,9%) - dezinformaci, že Plán je třeba zpracovat, pokud na staveništi působí 2 a více zhotovitelů, nebo když předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů (2,5%) - dezinformaci, že zhotovitelé se budou o rizicích vzájemně informovat písemně, dle ustanovení 101 odst. 3 zákoníku práce (1,5%) VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÝM DOKUMENTACÍM STAVEB Podané projektové dokumentace staveb k vyjádření ÚČAST NA KOLAUDACÍCH Kolaudací (řízení k vydání kolaudačního souhlasu) stavebních objektů určených jako pracoviště fyzických osob se inspektoři OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj zúčastnili celkem 47x. Nedostatky zjišťované při kolaudacích: Neúplná provozní dokumentace, neurčení lhůt pro provádění kontrol a revizí Odkaz na neplatné právní předpisy v místním provozním řádu Nevyznačení komunikací na pracovišti Vybavení pracoviště neodpovídalo požadavkům předpisů k zajištění bezpečnosti a hygieny práce Absence odborného a závazného stanoviska TIČR v případě kolaudování stavby, kde se vyskytovala elektrická zařízení třídy I. Porušení právních předpisů: Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2 a 4 (36 %) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (31 %) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (18 %) Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 18

19 Počet PORADENSKÁ ČINNOST Poradenská činnost je prováděna soustavně všemi oprávněnými zaměstnanci inspektorátu, a to jak v rámci každé kontroly, kontroly příčin a okolností vzniku mimořádných událostí, šetření podaných podnětů atd., tak formou každodenních telefonických a písemných dotazů i osobním kontaktem s tazateli. Ve všech bývalých okresních městech byla zřízena kontaktní místa inspektorátu, kde je v určených termínech inspektory, zejména pracovněprávních vztahů a podmínek, poskytována poradenská činnost. Zejména inspektoři při poradenské činnosti uplatní své široké vědomosti předpisové základny a zkušenosti z kontrolní činnosti. Mimo oblast pracovněprávních vztahů a podmínek, kdy je poradenství poskytováno téměř výhradně zaměstnancům, bylo ostatní poradenství poskytováno především malým a středním firmám a podnikajícím fyzickým osobám, zejména nové vzniklým nebo měnícím svůj výrobní program. Poradenství v těchto případech pomáhá v získání přehledu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přispívá ke zlepšení vnitřního systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V průběhu roku 2011 bylo na inspektorátu evidováno celkem případů poradenství, z toho: 18 formou písemných odpovědí dopisem 654 formou písemných odpovědí em, tj. 8,3 % formou telefonických odpovědí, tj. 36,8 % formou osobního kontaktu na inspektorátu, kontaktním místě nebo přímo u subjektu, tj. 54,7 % Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 19

20 Odbor Odbor Odbor Odbor a poradenství 339 poradenství poradenství 284 poradenství Oblasti nejčastěji kladených otázek: zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů Počet*/ pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 12 a 25 odměňování zaměstnanců - 13 a náhrady - 14 a pracovní doba - 15 a dovolená - 16 a zvláštní pracovní podmínky - 18 a rovné zacházení - 11 a Jiné 375 *) 1 poradenství se může týkat více paragrafů Zejména inspektoři pracovněprávních vztahů a podmínek věnují poradenství podstatnou část své pracovní doby. počet poradenství rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 20

21 6.ŠETŘENÍ PODANÝCH PODNĚTŮ POČET PODANÝCH PODNĚTŮ ZA počet rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 počet 6.1 PODNĚTY PODANÉ V ROCE 2011 Celkem podáno Vyšetřeno v roce 2011 Nešetřeno Vyřízeno jinak Nedořešeno 839 podnětů 352 podnětů 324 podnětů 43 podnětů 120 podnětů Výsledky šetřených podnětů Oprávněný Částečně oprávněný Neoprávněný Neprokázaný 352 podnětů 93 podnětů 125 podnětů 37 podnětů 97 podnětů Nešetřené podněty Nedostatek kapacity Nelze šetřit 324 podnětů 233 podnětů 46 podnětů Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 21

22 Nepotvrzené podání Neshledán důvod Neúplné podání Vzato zpět Založeno Vyřízeno jinak Dopisem Jinou kontrolou Postoupeno 1 podnět 9 podnětů 2 podněty 16 podnětů 17 podnětů 43 podnětů 5 podnětů 1 podnětů 37 podnětů Oblasti podání podnětu Zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, Počet podnětů ve znění pozdějších předpisů Součinnost zaměstnavatele a orgánu 13 zaměstnanců ( 10, 23) Rovné zacházení ( 11, 24) 56 Pracovní poměr, dohody o pracích 348 konaných mimo pracovní poměr ( 12, 25) Odměňování zaměstnanců ( 13, 26) 524 Náhrady mzdy ( 14, 27) 140 Pracovní doba ( 15, 28) 124 Dovolená ( 16, 29) 15 Bezpečnost práce ( 17, 30) 113 Zvláštní pracovní podmínky ( 18, 31) 6 Bezpečnost technických zařízení ( 19, 16 32) Vyzrazená technická zařízení ( 20, 33) 10 Výkon umělecké, kulturní, sportovní a 0 reklamní činnosti ( 21, 34) Agenturní zaměstnávání ( 209, 339) 9 Ochrana osobních práv zaměstnanců 15 Jiné *) *)1 podnět může obsahovat více oblastí V porovnání s rokem 2010 nedošlo ke změnám v rozložení oblastí podání podnětů. I v roce 2011 se nejvíce podnětů, více jak 1/3 z celkového počtu, týkalo nevyplacení mezd. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 22

23 6.2 PODNĚTY ŠETŘENÍ V ROCE 2011 Celkem bylo v průběhu roku 2011 šetřeno 514 podnětů, z toho 162 podnětů podaných v roce podnětů podaných v roce 2011 Šetření 531 podnětů v roce 2011 Počet kontrolovaných subjektů/následná kontrola 438/8 Počet provedených kontrol/následná kontrola 483/9 Počet zjištěných závad/následná kontrola 1 026/3 Násobnost závad/následná kontrola 1 884/5 Uložené pokuty 82/ ,-Kč Šetření podnětů podle odborů kontroly 8% 4% odbor odbor % odbor Výsledky šetření podnětů Oprávněný Částečně oprávněný Neoprávněný Neprokázaný 145 podnětů 192 podnětů 56 podnětů 138 podnětů Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 23

24 nepokázáno 31% oprávněný 25% neoprávněný 10% částečně oprávněný 34% 7.ÚRAZOVOST V průběhu roku 2011 bylo v souladu s nařízením vlády č. 201/2010 Sb. na inspektorát zasláno záznamů o pracovních úrazech, z toho: záznamů o úrazech ostatních 26 záznamů o úrazech smrtelných 279 záznamů o úrazech s hospitalizací delší než 5 dnů Počet záznamů o úrazu zaslaných na OIP Počet úrazů uváděných ČSÚ % zaslaných úrazů na OIP */ údaje ČSÚ budou známy až v květnu */ 82,7 % 83,5 % 86,2 % 87,5 % 88,3% */ I přesto, že další záznamy o pracovních úrazech jsou dle výše uvedeného nařízení vlády zasílány Obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona (asi 5% pracovních úrazů), z výše uvedené tabulky vyplývá, že 6,7% záznamů o vzniklých pracovních úrazech nebylo inspektorátu zasláno. Jak je vidět ze statistiky, začíná se zlepšovat právní vědomí zaměstnavatelů, dochází postupně k narůstání počtu zasílaných záznamů o úrazech. Na základě ustanovení 3 odst. 4 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů bylo na inspektorát v proběhu roku 2011 oznámeno 172 úrazů, ke kterým došlo při praktickém vyučování žáků středních školách nebo praktické přípravě studentů vyšších odborných škol. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 24

25 počet úrazů podle ČSÚ počet úrazů podle záznamů zaslaných inspektorátu I v roce 2011 došlo k mírnému nárůstu počtu pracovních úrazů oproti roku OSTATNÍ PRACOVNÍ ÚRAZY V souladu s 4 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., bylo na Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě v roce 2011 zasláno celkem záznamů o ostatních pracovních úrazech, ke kterým došlo na pracovištích, stavbách a při činnostech, které podléhají kontrole tomuto inspektorátu. V průběhu měsíce prosince došlo v oblasti pracovních úrazů k přechodu na evropské číselníky ESAW jedná se o číselníky zdroje úrazu, místa úrazu, zraněné části těla, druhu zranění. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Stránka 25

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO:

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO: ZÁZNAM O ÚRAZU Evidenční číslo záznamu a): smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů bez pracovní neschopnosti ostatním Evidenční číslo zaměstnavatele b): A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) :

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) : ZÁZNAM O ÚRAZU hospitalizací delší než 5 dnů Evidenční číslo záznamu a) : Evidenční číslo zaměstnavatele b) : A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

Koláøská 451/13, 746 01 Opava

Koláøská 451/13, 746 01 Opava Koláøská 451/13, 746 01 Opava 2 0 1 3 Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2013 Zpracováno z podkladù SÚIP, ÈBÚ, ÈSÚ 1 Předkládaná zpráva o pracovní úrazovosti obsahuje statistické ukazatele pracovní

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005 INSPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem Č.j. : 5551/7.10/2004/11.2 P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem na rok

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání z pohledu kontrol inspekce práce Konference Jak dál s agenturním zaměstnáváním na českém trhu práce Praha 4. 3. 2015 Jiří Macíček náměstek generálního inspektora Předběžné výsledky

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Inspekce práce v roce 2012 Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Vedoucí inspektor: Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil Vedoucí odboru inspekce I: Vedoucí odboru inspekce II: Vedoucí odboru inspekce III:

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Změna: 170/2014 Sb. (účinná od 1. 1. 2015) Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zas... - znění dle 170/14 Sb.

Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zas... - znění dle 170/14 Sb. Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zas... - znění dle 170/14 Sb. 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009

Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009 Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009 Odbor pracovněprávních vztahů a podmínek kontroluje dodržování ustanovení pracovněprávních předpisů v oblasti např. vzniku, trvání

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325. 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav. Identifikátor školy: 600 049 221

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325. 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav. Identifikátor školy: 600 049 221 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 221 Termín konání

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_08 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Agenturní zaměstnávání v České republice. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání v České republice. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání v České republice z pohledu kontrol inspekce práce Mezinárodní konference Výzvy pracovního práva v kontextu zachování a zvyšování zaměstnanosti ve státech V4 Bratislava 26. 2. 2015

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO STANDARD KVALITY INTERNÍ DOKUMENTY PRÁVNÍ PŘEDPISY Standard kvality

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Interní kontrolní činnost zaměstnavatele Na základě ustanovení 102 odst. 3

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková V novém zákoníku práce č. 262/2006 Sb., který nabyl právní účinnosti dne 1. ledna 2007,

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Identifikátor:

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753 INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb. 1. Struktura I.T.I.-

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 02 Základní legislativa BOZP Povinnosti

Více