3/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. března 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. března 2010"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. března 2010 noviny 3/2010 Hejtman Michal Hašek převzal na radnici dar z rukou starosty Kyjova Františka Lukla. VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, v těchto dnech, kdy vzpomínáme 160. výročí narození Tomáše G. Ma saryka, jedné z největších osobností našich dějin, státníka, humanisty a de mokrata, je ten pravý čas zamyslet se také třeba konečně hlouběji nad poli tickou kulturou v naší zemi. Je smutné, že tak činíme my na úrovni občanské a ne Ti ve výšinách stověžaté Prahy. Zaplakali by jistě otcové demokracie první republiky nad počínáním soudo bých politických hráčů, jejichž stát nickost nesahá těm, o nichž si mů žeme číst jen v knihách dějepisu, ani po kotníky. A nemyslím si, že je to jen proto, že my dnes žijeme v jiném sto letí či vlastně tisíciletí. Nechci házet všechny poslance a představitele po litických stran do jednoho pytle, mrzí mne však, že ani Ti morálně vyspělí z nich se konečně neozvou a neřeknou rezolutně dost. Vždyť přece nalétají ročně tisíce kilometrů při svých posla neckých cestách do různých zemí vy spělé demokracie a jistě si kromě hod notných suvenýrů snad vezou ve svých hlavách i načerpané zkušenosti a pří klady dobré praxe. Je pravdou, že asi v Guatemale či Peru, kam prý jezdí stu dovat systém školství, toho o politické kultuře vědí opravdu hodně. Těší mne, že i sám náš hejtman Michal Hašek otevřeně přiznává, že až práce v čele Jihomoravského kraje ho vytáhla z pražského skleníku a přiblí žila každému jednotlivému občanovi, kdy denně s kolegy radními a zastu piteli poznává osudy lidí, společností a obcí, hledá řešení a pomáhá. Prostě rozhodují v orgánech kraje s dopady na konkrétní subjekty. Naše město také ve spolupráci s Krajem realizovalo ně které významné investice. Příkladně mohu jmenovat kruhovou křižovatku na Brandlově ulici, kanalizaci v Bohusla vicích či v průmyslové zóně Traktorka. S hejtmanem jsme také rozebírali bu doucí finanční spoluúčast na rekon strukci komunikace Pod Kohoutkem, generální opravu koupaliště nebo další kruhové křižovatky s realizací v násle dujících letech. Milí spoluobčané, v brzké době nás všechny jistě čeká příjemný příchod jara a některé třeba také okamžik, který vnese nový rozměr do běhu ži vota. František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Školení zastupitelů strana 2 / Ples města strana 12 / Komunitní plánování strana 15 Kyjovské noviny / březen 2010 strana 1

2 Radnice Hašek chce podpořit nemocnici a domov pro seniory Hejtman Jihomoravského kraje navštívil v Kyjově nemocnici, muzeum a Klvaňovo gymnázium. Hejtman Michal Hašek společně s několika jihomoravskými radními zamířil do Kyjova ve čtvrtek 28. led na. V nemocnici navštívil kojenecký ústav a porodní sály, které patří k bolavým místům tohoto zdravotnic kého zařízení. Již řadu let čekají na modernizaci. Překvapilo mě, v jakém stavebně technickém stavu jsou některé části kyjovské nemocnice. Je to dluh bý valého vedení kraje, které od roku 2004 slibovalo poměrně velké inves tice v desítkách milionů korun. Do Ky jova bohužel nedoputovala ani koruna. Teď podpořilo vedení kraje žádost ky jovské nemocnice o dotace na zatep lení a ty jsou poměrně velké. Ale pře devším chceme jednat se státem, s ministerstvem zdravotnictví a fi nancí o velké investici na rekonst rukci a obnovu interního oddělení kyjovské nemocnice. Byli jsme i v po rodnici a já myslím, že do budoucna bude Jihomoravský kraj investovat i do porodních sálů. Rekonstrukce čeká i dětské oddělení, řekl hejtman o návštěvě kyjovské nemocnice. Jak doplnil radní jihomoravského kraje Oldřich Ryšavý, prioritou je re konstrukce interního pavilonu a vy budování nové kapacity domova pro seniory. Bude navazovat na stáva jící domov a vznikne zde sedmdesát až osmdesát nových lůžek pro seni ory, upřesnil Ryšavý. Přístavba Centra služeb pro seni ory bude podle něho financována z prostředků Evropské investiční ban ky. Naopak na rekonstrukci inter ního oddělení chce kraj najít peníze mimo jiné ve státním rozpočtu. Zřejmě nejlepší dojem udělala na Haška v Kyjově návštěva stavby de pozitu místního muzea. Je to vynikající investice a už se těším, jak budeme v květnu letoš ního roku spolu se starostou města nové depozitum otevírat. Poskytne moderní a kvalitní zázemí pro činnost muzea, pochválil tuto investici Ha šek. Zástupci kraje si také prohlédli lokalitu Traktorka, kde je plánována rekonstrukce komunikace a vý stavba okružní křižovatky, setkali se Hejtman navštívil také plicní oddělení, které patří mezi nejstarší v nemocnici. se starosty Kyjovska a navštívili Okresní hospodářskou komoru. Jak uvedl Hašek během tiskové konfe rence, Jihomoravský kraj se bude fi nančně podílet na dalších chystaných projektech, ať už v oblasti budování silnic, dopravního terminálu či vzdě lávání. Zastupitelé se budou moci školit Do projektu Svazu měst a obcí ČR se jako školitel zapojil i starosta Kyjova František Lukl. Komunikovat s veřej ností i médii, rozumět územnímu plánu nebo rozpočtu města. Takové a mnohé další znalosti by měli mít zastupitelé měst a obcí. Doposud je mohli získat snad jen zkušenostmi nebo sa mostudiem. Pocházejí totiž z nejrůznějších profesí a zatím ani ne měli možnost účastnit se patřičného vzdělá vání. Změnu přináší pro jekt Svazu měst a obcí ČR. Dvanáct školitelů poučí zastupitele o zá koně o obcích, o finan cích, o programu roz voje města a o dalších dokumentech i záko nech, se kterými se během jednání zastupi telstev setkávají. Sou částí projektu je i pří ručka pro zastupitele, Příručka má pomoci zastupitelům v lepší která popisuje jednot orientaci při jejich práci. livé oblasti. jov je zakládajícím členem svazu, mů Pro naši republiku je typické žeme se do tohoto projektu zapojit, vzdělávání úředníků, ale semináře řekl starosta Kyjova František Lukl. pro zastupitele zatím nebyly na po Svaz měst a obcí získal na pro řadu dne. V rámci Svazu města a obcí jekt dotace z tak zvaných norských ČR bychom to chtěli změnit a vtáh fondů. Norsko, které není členem nout zastupitele do jakéhosi základ Evropské unie, jimi přispívá na finan ního rámce vzdělávání, aby měli cování chudších zemí unie výměnou všeobecné znalosti. Díky tomu, že Ky za zvýhodněný přístup na evropský trh. A právě Norsko navštívilo i dva náct školitelů projektu, kteří se po dívali, jak funguje vzdělávání zastu pitelů v této severské zemi. Jedním z nich byl také kyjovský starosta Fran tišek Lukl. Norsko je jednou z vyspělých demokracií a veřejná správa tam má blízko k veřejné správě v ČR. Pro nás byl důležitý právě ten rozdíl, že za stupitelé tam mají za povinnost účastnit se vstupního vzdělávání. Jeli jsme se do Norska poučit, jak vzdě lávání probíhá, jaké jsou formy a metody učení, jaké příručky se po užívají, popsal Lukl svou návštěvu Norska. Tyto znalosti použijeme během vzdělávání i při tvorbě aktualizované příručky pro zastupitele. Bude se jed nat o jakousi rukověť, kterou by měl mít zastupitel vždycky při sobě, aby mohl použít konkrétní informace, které v ní nalezne, dodal starosta Lukl. Školení, která nebudou stát obce ani korunu, protože jsou kompletně hrazena z norských fondů, pomohou zastupitelům zorientovat se také v tom, jaká jsou jejich práva a jakou mají zodpovědnost. Rádi bychom, kdyby školení pro bíhala po komunálních volbách, které se uskuteční v říjnu letošního roku. Zastupitelé si budou moci vy brat, o jaký typ školení mají zájem, zda se chtějí zaměřit na komunika ci, právní předpisy či třeba otázky re gulačního plánu, životního prostředí nebo sociálních věcí, nastínil Lukl plány Svazu měst a obcí. STAROSTOVÉ SE DOZVĚDĚLI NAPŘÍKLAD O NOVÉ UČEBNICI Informace z dopravy, školství i so ciální oblasti byly náplní setkání sta rostů obcí Kyjovska, které pravi delně hostí radnice města Kyjova. V úvodu přednesl ředitel doprav ního inspektorátu Lubomír Fridrich statistiku o vývoji nehodovosti v loň ském roce, ale také další aktuální informace z dopravy. Se zajímavou novinkou přišel ře ditel ZŠ J. A. Komenského Jan Na vrátil. Informoval nás o úspěšném pro jektu na vydání učebnice pro žáky prvního stupně základních škol. Učebnice je využitelná například i v dě jepise a dalších předmětech, které se zabývají společenskými vědami. Přináší materiály sesbírané v jednot livých obcích Kyjovska. Doposud byly v učebnicích obdobné materiály shro mážděny z celé České republiky. Zá kladní osa informací zůstává stejná, takže nové regionálně orientované učebnice jsou mnohem lépe využi telné, míní místostarosta Kyjova An tonín Kuchař. Starostům se představil také nový ředitel Charity Kyjov Vladimír Mě chura, který hovořil například o služ bách zaměřených na seniory, o mož nosti půjčování pomůcek invalidním občanům, ale také o tom, že charita může pomoci například lidem, kteří se dostávají do problémů se spláce ním půjček a úvěrů. Charita je organizace, která pra cuje na velmi dobré úrovni a každo ročně žádá o dotace z grantového schématu, které vypisuje město Ky jov, konstatoval místostarosta Ku chař, podle něhož je dobře, že tato organizace v Kyjově funguje. Mezi další body setkání starostů Kyjovska patřilo vystoupení koordiná torky komunitního plánování Martiny Loutné, která seznámila představi tele obcí s chystanou veřejnou kon ferencí na téma sociální služby. strana 2 Kyjovské noviny / březen 2010

3 Kyjov dostane peníze na neinvestiční projekty Město Kyjov získalo několik milionů korun na dotacích z fondů podporovaných Evropskou unií i ze státního rozpočtu. Projekty, na které si Kyjov úspěš ně žádal dotace, se zabývají napří klad sociálními službami, vzdělává ním úředníků nebo vybavením úřadu výpočetní technikou. Jedná se o neinvestiční projekty, které svým významem přesahují hra nice města a mají vliv na obyvatele spádových obcí. Příkladem může být tvorba střednědobého komunitního plánu sociálních služeb na území, které Kyjov spravuje jako obec s roz šířenou působností. Projekt, který je v současné době ve fázi realizace, je stoprocentně hrazen z prostředků Operačního pro gramu lidské zdroje a zaměstnanost. Z tohoto programu jsme získali 2,4 mi liony korun. Jeho výsledkem bude vypracování plánu sociálních slu žeb, řekl tajemník městského úřadu v Kyjově Milan Jagoš. Jedná se o dokument, který se týká velkého množství obyvatel. So ciální služby využívají lidé znevý hodnění nebo v ohrožení, senioři, ne mocní, ale některé typy služeb jsou určeny třeba také pro rodiny s dětmi a další obyvatele. Novým projektem, který bude díky dotaci realizován na území všech 42 spádových obcí kyjovského ob vodu, je také vytvoření tak zvaných Egon center. Jeho smyslem je vytvořit komunikační a serverové zázemí s výhledem na dalších pět až šest let, zabez pečit elektronickou formu komunikace, ale i výpočetní techniku a technologie pro jednot livé úřady, shrnul projekt Milan Ja goš. V současné době začíná jeho re alizace vzděláváním jednotlivých pracovníků obecních a městských úřadů v oblasti výpočetní techniky. Projekt připravoval Kyjov společně s Bučovicemi, takže se týká obou spádových oblastí. Další připravovaný projekt dostal název Chytrý úřad. Z něj budou za osm milionů korun financována ně která pracovní místa stávajících za městnanců městského úřadu, takže ušetříme provozní náklady města. V jeho rámci budeme také připravo vat aktualizaci strategických doku mentů a některých vnitřních norem úřadu, stejně jako tvorbu některých strategických dokumentů z oblasti procesního a projektového řízení, popsal tajemník Jagoš projekt Chytrý úřad. Město Kyjov má v současné době asi 140 zaměstnanců městského úřadu a městské policie. Cílem úspěšných projektů není jen získání prostředků na jejich vzdělávání. Je jich součástí jsou často nejrůznější audity, které pomáhají zefektivnit práci jednotlivých odborů i celého městského úřadu. Lidé nemají zájem o diskusi s poslancem Starosta František Lukl zájem poslance Ivana Ohlídala diskutovat s veřejností vítá. Poslanec parlamentu Ivan Ohlí dal je zklamán zájmem veřejnosti o poslanecké dny, na které pravi delně dojíždí do Kyjova. Zatím naposled se poslanecký den Ivana Ohlídala konal asi před mě sícem. Lidé měli během něho mož nost obrátit se na tohoto poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se svými požadavky. Jak ale říká sám Ohlídal, v ostatních městech projevují větší zájem o diskusi. Pokud srovnám zájem občanů o diskuzi se mnou v rámci poslanec kých dnů, tak jednoznačně vede Veselí nad Moravou, kde po každé přijde deset i více lidí. V Kyjově nepřijde nikdo, což je škoda, protože tím, že jsem zde přítomen, mohu s občany prodiskutovat mnoho věcí, po stěžoval si Ohlídal. Starosta Kyjova František Lukl považuje poslanecké dny za velmi užitečné. Rád bych vyjádřil poděkování profesoru Ohlídalovi, že si ve svém nabi tém programu našel čas, aby přijel k nám do Kyjova. Myslím, že je to podstatné nejen pro něho, aby získal zpětnou vazbu z regionu, za který kandidoval, ale i pro nás. Můžeme na něho přenést některé naše infor mace a dílčí úkoly, se kte rými se v parlamentu setkává a které dokáže prosadit, míní Lukl. Podle starosty Kyjova trápí v současné době obce nejvíce rozpočtové určení daní, ale i další regionální záležitosti. Z věcí, které by mohly být ovliv něny na té nejvyšší úrovni, je to hlavně obchvat Kyjova. To přitom není jen záležitost samotného města, ale i okolních obcí. Dopravy stále více a více přibývá a je nutné ji alespoň trochu posunout mimo cen trum, domnívá se starosta Lukl. Další možnost osobního setkání s poslancem Ivanem Ohlídalem v Kyjově bude mít veřejnost na jaře letošního roku. ŽELEZNÁ SOBOTA Pod záštitou Města Kyjova pro běhne v sobotu na území města sběr železného šrotu. Žádáme občany, aby železný šrot přistavili pouze v tento den do hodin k silnicím. Odvoz bude probí hat postupně od hodin. K odvozu je možné přistavit i elek trospotřebiče: televizory, lednice, mraz ničky, rádia, vysavače apod. Prosíme tyto přistavte z důvodu samostatného odvozu mimo hromady šrotu. Požadavky na odvoz a připomínky můžete volat v tento den do na telefonní čísla , Miroslav Holý, jednatel EKOR, s.r.o. Kyjov MĚSTO ZVE K DISKUSI Město Kyjov oznamuje, že ve středu v 17 hodin v tě locvičně ZŠ Dr. Joklíka (sídliště U Vodojemu 1261) se bude konat diskuse s veřejností nad projektem regenerace sídliště U Vodojemu. PŘÍŠTÍ KYJOVSKÉ NOVINY VYJDOU V PÁTEK 2. DUBNA 2010 Setkání vedení města a zdejších podnikatelů s Milošem Zemanem na půdě kyjovské radnice. Zeman mluvil o krizi a právech občanů Bývalý premiér Miloš Zeman za mířil na jižní Moravu. Vedle Hodonína, kde přednášel podnikatelům v sídle okresní hospo dářské komory o hospodářské krizi, se Miloš Zeman zastavil také v Ky jově. S veřejností zde diskutoval na téma posílení práv občanů. Na ve černí besedu si ho přišlo poslechnout zhruba sto lidí. Chceme aby voliči měli možnost přeskládat pořadí na kandidátce, což dnes mají jen teoreticky, nikoliv prak ticky. Za druhé chceme, aby znali kandidáty, čehož docílíme zvýšením počtu volebních krajů a snížením množství kandidátů v každém kraji. Za třetí chceme, aby podobně jako v komunálních volbách mohli ob čané i v krajských a parlamentních volbách vybírat z většího množství kandidátek, vysvětlil Zeman své představy o budoucnosti české poli tické scény. Na krizi jsou podle něho recep tem veřejné zakázky. Podnikatelé nepotřebují snížení daní, ale zakázky a nezaměstnaní nepotřebují prodloužení doby pod pory, ale práci. Když nemají podni katelé zakázky, končí ve ztrátě a je jich zaměstnanci na úřadu práce. Pak ani neodvádí daně, tvrdí. Zeman navštívil také ratíškovic kou firmu, která vyrábí důlní a těžební stroje. V Kyjově na radnici se setkal jak s místními podnikateli, tak s ve dením města. Kyjovské noviny / březen 2010 strana 3

4 Osobnosti MUDr. Jan Kudrna lékař v britském vojsku Jan (pro přátele ze Sokola Honza) Kudrna se narodil 16. ledna 1915 v Žeravicích. Dokončení článku z minulého čísla Kyjovských novin Dokončení lékařských studií a vstup do R.A.M.C. Díky přímluvě Jana Masaryka a objektivnímu nedostatku lékařů v britské armádě, bylo umožněno 53 českým medikům dostudovat na anglických univerzitách. Byli mezi nimi i dva absolventi kyjovského gym názia MUC Karel Macháček a MUC Jan Kudrna. Ten nastoupil v roce 1941 na University Colledge Hospi tal v Londýně, kde mezi vynikajícími profesory působil i světoznámý kar diolog sir Thomas Lewis, na kte rého Jan i po letech rád vzpomínal. 27. února 1943 byl slavnostně pro mován mezi prvními 22 českoslo venskými lékaři v aule starobylé ox fordské univerzity za přítomnosti prezidenta E. Beneše. Po promoci se stává příslušníkem R.A.M.C. Royal Army Medical Corps. 6. srpna 1943 opouští břehy Anglie s velkým konvojem, který směřuje do severní Afriky, kde je ve Fillipville v Tunisu vybudována velká polní ne mocniční základna pro spojenecká vojska operující na Sicílii a v jižní Itá lii. S britskými jednotkami se dr. Ku drna dostává do Itálie, kde zažívá krušné chvíle v těžkých bojích s ně meckými vojsky, která se zoufale brání a způsobují spojeneckým ar mádám velké ztráty zejména v bojích u Monte Cassino. Jan Kudrna je se svou jednotkou stažen na jih a stává se šéflékařem 207 PON Camp a tam ho zastihne i konec války. Vrací se přes Francii do Anglie, kde žádá o propuštění z armády. Domů se ale vrací až po měsících 17. listopadu Co vypráví o tatínkovi dcera Jana, zubní lékařka MUDr. Šušáková...Tatínek se po válce vrátil do republiky v listopadu 1945 a absol voval školu pro vyšší důstojníky zdravotníky v Praze a nastoupil do vojenské nemocnice v Brně. V květnu 1948 se vrátil do Kyjova a nastoupil jako závodní lékař ve sklárně. Ro diče se seznámili 28. října 1948 při oslavě vzniku republiky. Maminka Bo žena Zlámalová pracovala za války jako úřednice ve sklárnách, po válce odešla do Brna, odkud stále jezdí vala do Kyjova. Chodili spolu šest let, než se vzali v červnu Trvalo to tak dlouho prý proto, že maminka nechtěla do Kyjova a tatínek zase do Brna. Já jsem se narodila v dubnu 1955 v Brně a teprve potom se ma minka přestěhovala do Kyjova. Jako malé dítě si pamatuji, že se u nás po večerech scházeli sousedé pro zdravotní rady od otce, který se vra cel až večer, protože měl ještě ob vod, který objížděl a navštěvoval pa cienty. V zimě na něho čekávali v kuchyni u kamen, protože jinde se netopilo... Tatínek měl soustu přá tel z mládí, ze sportu, s některými se pravidelně scházel. Na pravidelný sobotní mariáš se u nás schá zeli strýc Rosťa Urban (soudce, syn starosty města a sokola učitele Matěje Urbana, který byl i s manželkou popravený za heyrichi ády pozn. autora), teta Vlasta Kafková, Jiřina Rektoříková a ně kdy přišel i Zdeněk Kunc... Nutno dodat, že všich ni jmenovaní a mnozí dal ší byli členy kyjovského sokola. Tato generace mnohem později, po roce 1989, dostala označení věrná garda, protože se zasloužila o obnovení sokolské činnosti. 3x foto archiv Dr. Dunděry Dopis z Anglie změní život rodiny, která se stěhuje do Brna Koncem padesátých let došel dr. Kudrnovi dopis z Anglie s výpisem z bankovního účtu se zů statkem několika liber z války. Nutno připome nout, že padesátá léta byla dobou komunistic kých procesů, věznění a pronásledování přísluš níků západního odboje. Nejlepší Janův kamarád dr. Karel Macháček navíc emigroval do Anglie. Dopis s nepřesnou adre sou byl úředně otevřen a Jan Kudrna se tak dostává do hledáčku stranic kých papalášů. I když většina jeho spo luobčanů neměla o jeho válečné mi nulosti v britském vojsku ani ponětí, rozhodl se z Kyjova odejít, aby nebyl orgánům příliš na očích. Dcera Jana vzpomíná...v tomto pohnutém roce V Hradci Králové 23. října Zleva J. K., doc. Dr. V. Dohnal, Dr. Jiří Lintner a Dr. Karel Macháček z Anglie. Oxford , promoce 22 československých lékařů pod patronací prezidenta Dr. Eduarda Beneše. MUDr. Jan Kudrna třetí zprava. Při domácí oslavě 50. narozenin (1965). tatínkův celoživotní přítel dr. Machá ček nám napsal, že dobrý lékař se ve světě neztratí, a nabídl tatínkovi pomoc. To ale nepřipadalo v úvahu, protože otec by nikdy neemigroval. Byl těsně spjatý se svým rodným kra jem a hlavně celoživotními přáteli... Po přestěhování do Brna v roce 1962 nastoupil dr. Kudrna nejdříve jako závodní lékař ve Slatině a po pár měsících jako obvodní lékař na Mendlově náměstí, blízko svého bydliště. Od roku 1971 se stal vedoucím lékařem zdravotního stře diska na Koněvově ulici (dnešní Vídeňská) a lékař ská fakulta mu svěřila vý uku mediků 6. ročníku se za měřením na obvodní lékaře. V roce 1976 dostal čestné uznání MÚNZ Brno a zároveň byl propuštěn jako major zdravotní služby v záloze z aktivní služby. Svých velmi dobrých zna lostí cizích jazyků využíval jako lékař brněnských vele trhů pro zahraniční návštěv níky. Zřejmě úspěšně, říká dcera Jana, protože tam vy držel několik let. Dokonce přišel i děkovný dopis z mi nisterstva zdravotnictví z Ku vajtu, napsaný ministrem, který měl zdravotní problémy, od kterých mu ta tínek úspěšně pomohl... Na zdravotním středisku Koně vova zůstal až do svého odchodu do důchodu v 67 letech a ještě pár let chodil vypomáhat na zástupy, kde bylo potřeba. Rád se věnoval svým vnučkám, hlavně té starší Radce. Učil ji angličtinu, řeč, kterou sám miloval a stále se v ní zdokonaloval. Určitě by měl radost z toho, že dnes jeho vnučka pracuje u americké firmy a angličtinu používá denně. O posledních rocích jeho života mi vyprávěla sestra jeho přítele Vlasta Macháčková. I v nemoci se pro jevil jako statečný člověk. Zemřel 19. dubna 1997 a je pochován na kyjovském hřbitově. Poslední slova vzpomínek na ne obyčejného člověka patří jeho dceři Janě:...Já na tatínka vzpomínám jako na neuvěřitelně tolerantního a klid ného člověka. Přestože v životě toho tolik prožil, dovedl být normálním člo věkem, uměl se vyrovnat s nepříjem nými životními situacemi s anglic kým humorem. Zkrátka, můj tatínek byl pro mě nejlepší člověk, kliďas, ka marád pro mladé i pro staré, vzor na celý život pro dcery i pro vnučky... Jiří Dunděra strana 4 Kyjovské noviny / březen 2010

5 Děti, mládež a škola Šikovné děti i rodiče v Bohuslavicích Že jsou v bohuslavické škole šikovné děti, všichni vědí. Je to také díky rodičům, kteří je podporují a pomáhají nejen jim, ale i škole v Bohuslavicích. Škola se snaží o co nejužší spo lupráci s rodiči svých žáků. Rodiče vedou některé zájmové kroužky, účastní se nejrůznějších projektů jak v rámci vyučování, tak i mimo ně. Paní Horáčková pravidelně sezna muje děti se současnou dětskou li teraturou a předčítá jim z vybraných knížek v rámci našeho celoročního projektu Čteme dětem. Děti s ní potom jednotlivé příběhy rozebírají a zjišťují, jak je dobře, že v pohád kách vždy dobro vítězí nad zlem. Paní Beránková se zase sama nabídla, že děti naučí jednoduché přípravy rychlých jídel, ale i zásady sto lování. Vznikla tak tradice nazvaná Mňamkové odpoledne, která se setkává s velkým zájmem dětí. Paní Průšová je šikovná ma minka s výtvarným cítěním a plnou hlavou nápadů, které realizovala před Vánocemi na Vánoční dílně, kde si nejen děti, ale i ostatní maminky pod jejím vedením vyrobily spoustu krás ných vánočních dekorací. Pro velký úspěch této akce se nabídla, že zor ganizuje i Velikonoční dílnu. Jejími pomocnicemi jsou paní Blažková a paní Konečná. Paní P. Doležalová se opakovaně převtěluje v Mikuláše, který za dětmi přichází s nadílkou. Letos jí ještě pomáhala paní Holásková. Ale ani tatínkové nezůstávají po zadu. Pan M. Doležal již několikátým rokem připravuje pro všechny účast níky školního vánočního setkání nád herný ohňostroj. V lednu i s panem Horáčkem nainstalovali k radosti všech dětí do školy televizi, kterou děti dostaly ve škole pod stromeček. Rodiče se také podílejí sponzor sky na akcích pořádaných školou, jako je např. karne val, školní projekty, oslava Dne dětí a další. Stalo se už samozřejmostí, že nejen maminky, ale i babičky a tety vždy napečou růz né buchty, bábovky a řezy na podzimní školní setkání nebo nepřeberné množství druhů vý borného vánočního cukroví na již zmi ňované vánoční se tkání. Chvála však ne patří jen rodičům školáků, aktivně se zapojují i rodiče dětí z naší mateřské školy. Z toho všeho je zřejmé, že se do spěláci v Bohuslavicích rádi spo lečně setkávají při školních akcích, kdy si často zavzpomínají na svá školní léta a společně se i s dětmi vyřádí. Bohuslavické děti jsou tvořivé nejen v rámci školních projektů. Foto archiv školy Vítáme otevřenou komunikaci, rodiče se k práci školy mohou kdy koli bez obav vyjádřit. Jsme rádi a velice si vážíme toho, že se u nás rodiče aktivně zapojují do dění ve škole. Ivona Bystřická, MŠ a ZŠ Kyjov Bohuslavice Učni mohou získat prospěchová stipendia Kraj se obává o budoucnost učňovského školství. V Kyjově dostanou stipendia budoucí zedníci. Prospěchovými stipendii do výše až několika tisíc korun ročně chce Jihomoravský kraj podpořit zájem žáků o některé učební obory. Krajská rada kon krétně rozhodla, že na stipen dia vynaloží téměř šest milionů korun ročně a žáci budou moci získat 1500 až 2500 korun za pololetí v prvním a třetím roční ku. Nabídka ale platí jen pro několik málo vybraných škol a oborů. Jednou z nich je SOU Kyjov, kde mohou stipendium získat učni oboru zedník. Znamená to pro nás pomoc hlavně v náboru. V nejbližší době se očekává výrazný pokles počtu žáků, kteří budou vychá zet ze základních do středních škol a hrozí nebezpečí, že do učňov ských oborů bude málo uchazečů, vysvětlil ředitel SOU Kyjov Zdeněk Lukeš. Zároveň se tímto opatřením po může oborům, které jsou nedostat kové i na trhu práce. Mnohým rodi nám to pomůže hmotně zabezpečit jejich dítě ve studiu, doplnil Lukeš další výhody tohoto stipendia. Obory, které budou stipendijní poli tikou kraje podpořeny, byly podle hejtmana JMK Michala Haška vy brány po konzultaci s úřady práce. Tento školní rok má být testovací, aby se ukázalo, nakolik mohou pro spěchová stipendia podpořit zájem o jednotlivé učební obory. Určitě je to dobrý nápad, mys lím, že studenti by tím měli být moti Kyjovské učiliště bude stipendia udělovat, prozatím pouze studentům v oboru zedník. vováni a pomůže to mnoha rodinám, míní student učiliště Radek Elbl. Očekávali jsme, že tento stipen dijní program bude určen i pro žáky se speciálními vzdělávacími potře bami, které v našem učilišti též při pravujeme. Bohužel tomu tak zatím není, a tak jsme se rozhodli, že na krajský úřad podáme návrh, aby i tito žáci byli do programu zařazeni, řekl Lukeš. Na SOU Kyjov má šanci získat stipendium přes 60 studentů. Jejich prospěch musí být lepší jak 3,0. V kraji jej mohou dostat učni vybra ných učebních oborů s výučním lis tem na šestnácti středních odbor ných školách a učilištích. Jednou z nich je i Integrovaná střední škola v Hodoníně. Kyjovské školy už vědí, kolik budou mít prvňáčků Zápisy letos opět potvrdily, že stále víc šestiletých dětí je pro školní docházku nezralých. K zápisu do prvních tříd se v Ky jově dostavilo 130 dětí. Ne všechny ale prvního září zasednou do školních lavic vedle svých vrstevníků. V po sledních letech přibývá dětí, které jsou nezralé, a proto mají školní do cházku o rok odloženu. Na vině jsou podle pedagogů především rodiče. Pokud se dětem málo věnují, je to znát. Pokud se se tkáme s tím, že děti mají některé oblasti oslabeny, velmi rádi pora díme rodičům, jak s nimi mají pra covat a na koho se obrátit. Z toho důvodu u nás na škole také probíhá dlouholetý projekt pro předškoláky. Jmenuje se Hravá školička a děti se jeho prostřednic tvím setkávají s bu doucími spolužáky a učiteli, řekla Jovanka Rybová, uči telka ZŠ Újezd v Kyjově. Pokud rády malují, mohou při zápisu projít talentovými zkouškami a 1. září nastoupit do nepovinného předmětu rozšířená výtvarná vý chova, který má u nás ve škole dlou holetou tradici, uvedla Jovanka Ry bová další důvod, proč absolvovat Hravou školičku. Syn se do školy těší, ale nějaké konkrétní kurzy jsme nenavštěvo Budoucí prvňáčci mohou na ZŠ Újezd projít také talentovými zkouškami do výtvarného oboru. vali, spíš jen ty, co mají ve školce, řekla maminka budoucího prvňáčka Michaela Malářová. Nijak zvlášť jsme se nepřipravo vali. Myslím, že chodí do dobré ma teřské školy na Nádražní ulici, tam děti hodně dobře připravují na zá kladní školu, míní další maminka Eva Plšková z Vracova. Všechny kyjovské základní školy zorganizovaly zápisy hravou formou. Obvykle provází tento den známá pohádka, na každé škole jiná. Naše letošní téma znělo ma šinkou do první tří dy. U zápisů jsme přitom ověřovali výslovnost, slucho vou a zrakovou analýzu a zjišťo vali, zda jejich po četní dovednosti odpovídají věku, vyjmenovala nej důležitější body zá pisu učitelka ZŠ Újezd Jovanka Ry bová. ZŠ Dr. Joklíka letos přivítala u zápisu 42 dětí, z toho nastoupí ve dvou třídách 34. Škola má sportovní zaměření. ZŠ Újezd pro věřila 28 dětí, nastoupí jich 25. Zá jemci tady mohou využít možnosti rozšířené výtvarné výchovy. Do ZŠ J. A. Komenského přišlo 56 dětí, z toho ale nastoupí povinnou školní docház ku jen 43 prvňáčků. Škola s jazyko vým zaměřením tak otevře dvě třídy. Malotřídní škola v Bohuslavicích letos zapsala do první třídy 4 děti. Kyjovské noviny / březen 2010 strana 5

6 Medici učí děti i čistit zuby Do Kyjova dorazil program Dental alarm, který poukázal na nedo statky v ústní hygieně. Čištění zubů připadá většině z nás jako samozřejmost. Často tomu tak ale není. Jak ukázal program Dental alarm, mnohé děti a mladí lidé ne mají správné návyky při zubní hygi eně. Celorepublikového projektu se účastní studenti lékařských fakult, kteří navštívili a ještě navštíví de sítky škol a školek, mimo jiné i ky jovské gymnázium. Program Dental alarm funguje v rámci České republiky asi tři roky a jde v něm hlavně o pre venci. Zahrnuje teoretic kou i praktickou část. Studenti se dozví něco o vzniku zubního kazu a dentálních pomůc kách. Praktická část zahrnuje nácvik správné techniky čištění zubů na modelu pomocí velkého kartáčku. Pak si to děti zkusí na sobě a ukáží zároveň, jaké zubní kar táčky používají doma, popsal průběh návštěvy mediků na školách Ra dek Uhlíř z lékařské fa kulty Masarykovy uni verzity v Brně. A jaký byl výsledek v Kyjově? Potvrdilo se, že dospívající děti mají mezery ve znalostech ústní hygieny. A správ ný zubní kartáček si do školy přinesl jen málo kdo. Našim cílem je, aby si účastníci programu pořídili vhodný zubní kartáček a zlep šili své návyky při čištění zubů. Jez díme třeba do prvních tříd základních škol, ale i na školy střední a vysoké. Snažíme se ale orientovat spíše na dospívající mládež. Malé dítě si toho tolik nezapamatuje a navíc puber ťáci mají zájem o to, aby jejich zuby vypadaly co nejlépe. Takže myslím, Studenti si vyzkoušeli správný postup při čištění zubů na velkém modelu. že starší děti si z toho pro sebe od nesou víc, míní Radek Uhlíř. Pokud má někdo z vás pocit, že tuto stránku hygieny zanedbal, není nic jednoduššího, než vaši školu přihlásit do studentského projektu prostřednictvím webových stránek dentalalarm.cz. Důležité rady tady na jdou i jednotlivci. Mlýnská ul. 2367, Kyjov Nětčice, tel.: , e mail: Otevírací doba herny pro děti: pondělí, středa a pátek 9.30 až hodin Březen 2010 Pondělí Kamarád čte dětem Středa Výroba jarního věnce Pondělí Jak zvládat konflikt beseda s Mgr. Milenou Mikulkovou Úterý Obrázky pro radost předání výtěžku sbírky prim. děts. odd. Nemocnice Kyjov MUDr. Janu Trubačíkovi v 10 h, Čajovna & Galerie Středa Malování vajíček Pondělí Kamarád čte dětem Pátek Zavřeno Blešák prodej od 14 do 18 h v MC Kamarád Sobota Blešák prodej od 9 do 12 h Pondělí Kamarád čte dětem Středa Marcipánová kuřátka Blešák výběr jarního a letního dětského oblečení (do 50 kusů) je od v MC Kamarád Škola si může dovolit realizovat některé investice díky sponzorům. DĚTI DOSTALY KUCHYŇKU Základní a mateřská škola Za Humny Kyjov se pyšní novou kuchyň kou. Školu navštěvují děti se zdra votním a mentálním postižením. Jsme hrozně rádi, že kuchyňku máme, protože se v ní scházíme každý den. Děti tady tráví svůj čas při obědě a také nám slouží jako cvičná kuchyňka, řekla učitelka školy Jarmila Ševelová. Vedle mateřské a základní školy najdeme Za Humny přípravný stupeň základní školy speciální, který posky tuje přípravu na vzdělávání dětem s těžkým mentálním postižením nebo autismem. Nechybí zde Speciálně pedagogické centrum, které zajiš ťuje poradenskou činnost, posky tuje odborné služby, nabízí preven tivní výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí. Ke vzniku kuchyně přispěl dar GE Money bank ve výši několika desítek tisíc korun. Tato společnost podpo ruje školu už delší dobu. V letošním školním roce došlo ke krácení našeho rozpočtu, takže z vlastních prostředků bychom ne byli schopni tyto aktivity financovat, uvedl ředitel školy Petr Petráš. Užitečné informace z kyjovské radnice Obří obraz na ZŠ J. A. Komenského To, že tvořivost není cizí dětem ve školní družině při ZŠ J. A. Komen ského, dokazuje obří mozaika o roz měrech 3 m krát 2,5 m. Celý výtvor je poskládaný z obalů od čajových sáčků, které děti sbíraly od září. Děti čajové sáčky nejdříve rozlepovaly, stříhaly a potom třídily do několika základních barev. Nejlepší zábavou bylo lepení mozaiky. Ta představuje obrovskou kytici, která zdobí chodbu školy. Mária Vavřinová KLUB MAMINEK KYJOV MŠ Za Stadionem, Pondělí a čtvrtek 9.30 až h Slepička z květináčků Papírový závěs slepička a vajíčka Kytička pro maminku Zápich do květináče Kuřátko z květináče Předání věcného daru dětskému oddělení Nemocnice Kyjov Předání se uskuteční v 10 v čajovně na KD v Kyjově Veselí zajíčci Velikonoční věnec Barevná kuřátka Skládaný zajíček a slepička Pozor nová kontaktní adresa: DDM HLEDÁ MINIMISS V neděli 30. května pořádá Dům dětí a mládeže Kyjov již 16. ročník tradiční soutěže pro děvčata ze tříd MINIMISS Uzávěrka přihlášek je 31. března. strana 6 Kyjovské noviny / březen 2010

7 Proměna dětí v jiné bytosti Rej masek v ZŠ Újezd přinesl mnoho překvapi vých převleků. Karneval je příležitos tí, jak se alespoň na oka mžik proměnit v jinou by tost. A to je sen asi každé dívky nebo chlapce. Při tra dičním setkání v maskách si ho splnili žáci prvního stupně ZŠ Újezd. Školní karneval pořá dáme každý rok. Ta tra dice je pořádně dlouhá, už si ani nevzpomenu, kdy jme s tím začali. Roz díl je v tom, že zatímco v minulosti si děti připravovaly masky pod vedením učitelek, dnes je dostá vají k Vánocům nebo k Mikuláši. Ma minky se už těší, až dítě zatančí v masce, kterou mu koupily, takže ve škole děláme spíš nějaké doplňky a chystáme soutěže, popsala tra dici školních karnevalů zástupkyně ředitele školy Božena Vašíčková. Pokud se domníváte, že vymyslet novou masku je dnes už nemožné, mýlíte se. Důkazem je pestrost pře vleků, které měly děti na sobě. Reje masek se účastnilo 120 školáků a po zvání dostali také předškoláci, s nimiž rodiče dochází do Hravé školičky. Já jsem Spiderman. Kostým jsme koupili a doma jsme něco s mamkou přidělali, řekl pavoučí muž Jáchym Kůst. Můj kostým před stavuje tu růžovlasou dívku z Lady Town, nebyla si zcela jistá názvem Karneval je příležitostí, jak se proměnit z kluka na piráta nebo z malé slečny na princeznu. Kultura své postavy Magdalena Feníková, která zato svůj kostým vymyslela sama. Podobně uplatnila vlastní fantazii Michaela Richterová a svůj kostým nazvala bláznivá holka. Tra diční chlapecký převlek měl Franti šek Luža, jenž ze sebe udělal vojá ka. Něco jsem si našel doma sám a s něčím mi pomohla máma, řekl žák ZŠ Újezd. Děti každoročně nacvičují na kar neval hromadné vystoupení. Novin kou byly letos krátké programy jednot livých dětí, které si samy připravily choreografii, hudbu i kostýmy. Moc se nám to líbí a určitě v tom budeme pokračovat, komentovala Božena Vašíčková nový bod progra mu. Žáci školy účinkují také na dal ších školních akcích, například na vánočních besídkách nebo při zpí vání u vánočního stromu. Obrazy Marie Blechové Marie Blechová ve svých obrazech zachycuje přede vším přírodní motivy v barvách modré a zelené. Barevné rozjímání s motivy pří rody si pro návštěvníky Čajovny Ga lerie připravila výtvarnice Marie Ble chová. Ze své minigalerie v Osvětima nech přivezla do Kyjova bezmála tři desítky obrazů, které byly vystaveny během února. Marie Blechová se 25 let živila výrobou užitkové a dekorativní kera miky. V posledních letech ale rozší řila svoji uměleckou tvorbu a začala se intenzivně věnovat malování ob razů akrylem. Své práce už veřejnosti představila na výstavách v Brně, ve Strážnici, na Velehradě a tentokrát zamířila do Kyjova. Pro její práce jsou typické květinové motivy, modré a zelené barvy. Společný motiv je odvozený z přírody. Mě fascinuje každý list, pro tože je to zázrak, že ten list se vytvoří každý rok znovu, přesně tak, jak má, poodhalila svou in spiraci Marie Blechová. Obor, který vystudo vala, je pro výtvarnici sku tečně nezvyklý. Je totiž konstruktérkou součástí nadzvukových letadel. Sama ale říká, že tech nické zaměření dokáže uplatnit při své umělecké tvorbě i v životě. Od dětství mě provází láska k umění. Už odmala mě fascinovala vůně papírů, tužky, doma jsem mohla malovat na jakoukoliv zeď, vytvořit, co jsem chtěla, řekla Blechová. Marie Blechová působí v Osvěti manech, kde provozuje malou gale rii v budově obecního úřadu. Právě sem mohou zamířit zájemci o její obrazy. Žádné velké záměry prý s nimi nemá, maluje především pro radost. Její práce budou k vidění také v rámci plánovaných oslav výročí 660 let obce Osvětimany. Keramika v ambulanci Ambulance psychiatrického od dělení kyjovské nemocnice ote vřela dveře veřejnosti se zájmem o umění. Pokračuje tak v tradici výstav, které mají pomoci odstranit názor, že je určena jen duševně nemocným. Vystavuje zde výtvarník Dušan Pelcl, který se věnuje umělecké čin nosti už řadu let. V současné době působí na volné noze a tvoří ve svém nenkovickém ateliéru. Vyrábím především užitnou toče nou keramiku, od hrníčků až po vá zičky nebo servisy. V poslední době jsem začal s keramickými obrázky, na kterých kombinuji jen surové hlíny a využívám jejich přirozené barev nosti k vytvoření obrázku, popsal svou tvorbu sám Dušan Pelcl. Oslovuje ho moderní umění, své abstraktní myšlení zachycuje na příklad v grafikách. Při tvorbě keramických ob rázků pak vychází z přírod ních motivů nebo ze svých pocitů. Pelcl je také zkušeným pedagogem. Vedle půso bení ve výchovném ústav pro mládež ve Střílkách a v Nenkovicích na teh dejší internátní zvláštní škole řadu let vyučoval český jazyk a výtvarnou výchovu na Klvaňově gymnáziu v Ky jově. Působil také jako ředitel MŠ a ZŠ speciální v Nenkovicích. Návštěvníci ambulance si vedle kulturního zážitku mohou odnést i po třebné informace o tom, jakým způ sobem toto oddělení kyjovské ne mocnice funguje a seznámit se blíže s rozsáhlým systémem služeb, které poskytují zdejší odborníci od psychiatra až po psychologa. Dušan Pelcl je nejen skvělý pedagog, ale i výtvarník. Nejstarší slivovice má 61 let Mezi více než tisícovkou vzorků kořalek zvítězila na bukovanském koštu mladá slivovice z Milotic. Slivovice z roku 2009 od Josefa Kříže z Milotic se stala šampionem 13. koštu slovácké slivovice a jiných destilátů, který se konal v Bukova nech. Bezmála stovka degustátorů jí dala nejvyšší hodnocení mezi 1358 vzorky pálenek. Myslím, že každý vzorek je něčím výjimeč ný. Ten můj snad vyni ká tím, že pochází ze stromů, které jsou sta ré šest nebo sedm let a teprve začínají dávat úrodu. Z toho pak vyplý vá také její cukerna tost, řekl majitel vítěz né slivovice Josef Kříž. Vedle tradičních ovocných pálenek byly v Bukovanech vystave ny kuriozity jako jsou nápoje z jehličí nebo feferonek. Při vezli je milovníci destilátů ze stovky měst a obcí celé České republiky, ale i ze zahraničí, například z Chorvatska, Srbska nebo Holandska a samo zřejmě také ze Slovenska. Nejvíc se činili domácí pěstitelé jen z Bukovan shromáždili organizátoři koštu dvě stě vzorků. Mezi nejlépe hodnocené pak patřily pálenky ze Slovácka. Letošní ročník nás velice mile překvapil, protože díky počasí se urodilo hodně ovoce a z toho se po vedlo vyrobit hodně dobré kořalky. Ten rok byl z našeho pohledu pěk ný. Bylo hodně sluníčka, pršelo ve Kuriozní pálenka z feferonek. správný čas, takže i úroda byla ve lice pěkná a dobrá. Vyzrálé ovoce je základ pro dobrou kořalku, míní or ganizátor koštu Jiří Pelikán. V Bukovanech představili také starší ročníky ostrých nápojů, nej vzácnější slivovice pamatuje polo vinu minulého století. Ke starým kořalkám máme vel kou úctu a každý rok se snažíme, abychom tu několik starých vzorků měli. Letos se nám povedlo získat sli vovici z roku 1949 od pana Hýbla. Ten vloni bohužel zemřel, ale jeho syn tento vzorek vystavil. Pochází z Bu kovan a dopadl velice dobře. Je to velice za jímavé pití, protože tak hle starou kořalku málokdo z nás kdy ochutnal, řekl Pelikán. K bukovanskému koštu patří také tradiční čerstvé zabíjačkové specia lity, stylově podávané. Jako každý rok jsme tu samo zřejmě měli i kančí guláš. Letoš ními novinkami jsou bramboráčky a sladký bufet, popsala další gast ronomická lákadla spoluorganizá torka akce Romana Horáčková. Součástí koštu bylo vystoupení Mužského a ženského sboru z Dol ních Dunajovic a Spytihněvi. Návštěv níci si kromě bohatých zážitků mohli odnést i skleničku nebo láhev se symbolickým motivem letošní pře hlídky. Kyjovské noviny / březen 2010 strana 7

8 Himálajská trilogie Dva členové kyjovského horolezeckého klubu HK Chřiby, Karel Pazourek a Michal Klimek, uskutečnili začátkem roku malou expedici do nejvyšších velehor Himálají. Memory of Humar, Karel Pazourek, předseda HK Chřiby. Jejich cílem byl doposud nesle zený vrchol nesoucí tajemné jméno Kinshung, vysoký 6759 m. Kromě le zeckých zážitků se zaměřili na pozná vání kultury a všedního života obyva tel tří zemí v Asii , Kathmandu, Durbar Square sedím na jednom z tisíce zdejších schodů vedoucích vzhůru do posvátných chrámů tajuplných pa god. V ruce mačkám mandarinku za čtyřicet nepálských rupií a jsem rád, jak úspěšný obchod se mi podařil. Vedle mě sedí můj kamarád Michal. Svatí mužové, oblečení v barvách mé oranžové mandarinky drmolí své modlitby. Vedle nich jsou děti ušmud lané od hlavy až k patě bavící se cvrn kání barevných kuliček, ani jim ne vadí ty krávy pohupující se nad jejich hlavami nebo divoké rikši proháně jící se po tomto starodávném ná městí. Zítra odlétáme domů, už jsme tady měsíc, pocity máme smíšené. V životě jsem neviděl tolik kontrastů a odstínů lidského života. Teprve ve chvíli, kdy člověk pozná opravdovou chudobu, pozná také opravdové bo hatství. Poznali jsme život bez vody, život, kdy člověk je šťastný, že má právě tu jednu mandarinku. Celá naše himálajská trilogie se zrodila na konci léta v Ádru, tam jsme naplánovali tři země, tři metropole, tři vrcholy Trojka se nám stala posvátnou a provázela nás všude, trojka nám ukazovala dálku, výšku a šířku. První zastávkou a bránou do Asie byl turecký Istanbul, město plné mešit, muezzinů, voňavého ko ření a zahalených žen. Tři dny, které jsme v této metropoli na rozhraní Evropy a Asie prožili, byly naplněny modlitbou k Alláhovi a památkami jako Modrá Mešita, Hagia Sophia, Nová mešita a východní část Bos poru. Let do Indie, druhé země v na šem společném itineráři, byl dlouhý, letadlo tak obrovské, že nám zůstá val rozum stát, jak takový kolos může do oblak? Mohl a udržel se nakonec celých devět hodin, až ve čtyři ráno usedl na letišti Indiry Gándhíové v Delhi, metropoli se čtrnácti mili ony obyvatel! Nová mystika začala, taxikáři jsme vysvětlili, že chceme ke stanici metra, za nabídku šesti amerických dolarů se tvářil velmi spokojený. Ale stanice na oko po dobná metru byla ruina bez známky provozu, tedy ještě jedna zastávka, ale ve stejném stavu. Už celí nervózní chceme po taxi káři metro normálně fun gující, ale Sire, to je metro a vaše mystika, ale moje mystika je také správná, zaplaťte další peníze a zavezu vás k fun gujícímu metru. No, thank you! Tak to je Indie, začal nám nový svět, kde dnes je to takto, ale zítra už ji nak, jistotu nemáte v ni čem žádnou. O každý kus chleba, vodu v pet láhvi, postel v hotelu, cenu rik ši, čaj v taverně musíte tvrdě smlouvat na cenu, kterou jste ochotní zapla tit. A rozdíly jsou obrovské. První den jsem měl pocit, že v Delhi nefunguje absolutně nic, teprve postupně jsme začali poznávat nějaký řád. Také v Delhi jsme strávili těžké a hezké tři dny, z toho jeden den v Ágře ná vštěvou pevnosti Red Fort a Taj Ma hal, paláce zasazeného mezi indic kým odpadem a početnými rodinami žijícími na výkalech svých i domá cích zvířat, v domech bez střech, v těch lepších případech v domech s papírovými střechami a ještě v těch lepších pří padech domech s vlnitým plechem. Cestovali jsme na vlastní pěst a odměnou nám byla právě pohostin nost těchto lidí. Už delší čas se v nás probouzela touha po vysokých kopcích, nakonec vedle kulturních zá žitků jsme plánovali několik týdnů v himá lajských velehorách. Byli jsme rádi, když jsme v dáli viděli prv ní vrcholky největ šího pohoří světa. Skutečné Himálaje, sen každého horo lezce. Aspoň chvilku dýchat tento svěží vy sokohorský vzduch, dívat se do dálky. Kdo by neznal pří běhy prvních dobyva telů osmitisícových kopců, Sira Mallo ryho, Hillaryho, Her zoga, Hermanna Buhla, ale také To maže Humara, který v listopadu zahynul čejících se mlýnků. Buddhismus se nám zdál čistší než hinduismus, možná to způsobovala upřímnost a harmonie těchto lidí, možná má hin duismus příliš mnoho bohů, ale také příliš mnoho bídy, která bídou zů stává i nadále. Ani křesťanství není tak čisté, to jsem pochopil, když jsem uviděl mnicha v davu turistů, jak zvedá broučka z hlíny a pokládá ho ke mlýnkům nejposvátnější stúpy na světě, jenom aby ho lidé nezašlápli, úcta k životu je zde příliš veliká, pro Evropany těžko pochopitelná. Týdny v horách byly nádherné, to lik vůně, tolik zvířat, tolik barev, opic, papoušků, jakú, krav, koz a ovcí. Skály, sníh a vrcholy. Lidé upřímní, usměvaví, ale také bojující o přežití, pokladem je zde vysoko v horách dlouhá hadice vedoucí daleko do skal a zachytávající vodu. A jsou to hlavně šerpové, kteří jsou schopní stokilo gramovou hadici vynést na zádech! Bez vody by zde nic nepřežilo, potom také bez čapati, to je chléb. Poznali jsme oblast Langtanského Hima láje, ale také Pokharu a jezero Phe wa. Ale bylo by to málo, odletěl jsem do Lukly (2800 m) v Solo Khumbu a potom pokračoval až do Thyangbo che (3867 m), kde leží známý budd histický klášter a odkud jsou nád herné výhledy na Ama Dablam a Mt. Everest. Psát o rozdílech mezi Ta mangy, Ghurky, Šerpy a Magary by bylo dlouhé, stejně tak jako o rozdí lech mezi Dhal bhatem, Momo, Thup kou, Samosou nebo Chowmienem, a už vůbec ne jako Svayambhuna them, Pashupatinathem či Boudha nathem. Tak snad jenom nepálské Namasté, tak to je pozdrav, se kte rým se Nepálci zdraví a také loučí. Ale opravdovou hloubku tohoto po zdravu poznáte teprve v himálajských velehorách, tedy Namasté. Karel Pazourek, předseda HK Chřiby strana 8 Kyjovské noviny / březen 2010 Foto archiv K. Pazourek v severní stěně Langtang Lirungu. A tam právě byl náš první cíl, vý chozí místo Kyanjin Gompa ve výšce 4000 m nad hladinou moře. Kin shung vysoký 6759 m byl nádherným vysněným cílem aspoň kousek se přiblížit k tomuto snu. A podařilo se, každý den jsme našlapali tisíc výš kových metrů a kousek k našim Taj Mahal, Michal Klimek a Karel Pazourek, členové HK Chřiby. snům jsme se přiblížili, za pět dní jsme byli 5000 m vysoko. Samotný vrchol se však stal pro nás nedosa žitelným. V rámci aklimatizace jsme vy stoupili na dva vrcholy Kyanjin Ri a Tserko Ri. Před tím opět tři dny v Kathmandu, nyní ale bez mešit a Alláha, po Indii jsme se začali učit odříkávat posvátné mantry budd hismu Om mani padme hum, stále dokola za zvuku bubínků a otá Více informací o expedicích najdete na stránkách Foto archiv K. Pazourek

9 Ambulance plastické a estetické chirurgie Velkomoravská 12, Hodonín MUDr. Libor Polák plastický chirurg MUDr. Pavel Krejzlík plastický chirurg a stomatochirurg Konzultace kosmetických zákroků Korekce nosu, očních víček, ušních boltců Zmenšení, zvětšení prsou, modelace Odstraňování kožních lézí Operace převislého břicha, liposukce Zvětšování rtů Injekční rozpouštění tuku, aplikace Botoxu, Restilanu, Matridexu Dana Hudcová zdravotní sestra a kosmetička Obličejová poradna bezplatně Laseroterapie vyhlazování vrásek, korekce jizev a akné Trvalé odstranění chloupků a žilek na obličeji a dolních končetinách Odstranění vrásek aplikací injekčních výplní Možno objbednat denně mezi hodinou na tel E mail: cz, Užitečné informace, pozvánky a zajímavosti z Kyjova a okolí najdete na stránkách Kyjovské noviny / březen 2010 strana 9

10 strana 10 Kyjovské noviny / březen 2010

11 Pronájem kanceláří a obchodních prostor na Národní třídě v Hodoníně Máte kancelář s vysokým nájemným v málo kvalitních prostorách? Za vaše peníze vám nabízíme špičkové prostory v reprezentativním domě na hlavní třídě v Hodoníně za přijatelné ceny! Vybrané zájemce přestěhujeme ZDARMA, dále prvních šest měsíců nájmu rovněž ZDARMA! V domě jsou zajištěny úklidové a domovnické služky, počítačové sítě, zabezpečení proti vloupání. Chcete li podnikat s jistotou a spolupracovat s profesionály v oblasti pronájmu prostor, obraťte se s důvěrou na nás. Bez provize RK přímé jednání s majitelem domu. Kancelářské prostory vhodné zejména pro: Stomatologie Notářství, advokacie Realitní kancelář Cestovní kancelář Pojišťovnictví Daňové poradenství Bezpečnostní agentura Farmacie Obchodní zastoupení Počítačové systémy Psychologie, seznamovací kancelář Kosmetika, kadeřnictví, masáže Dále pronajmeme obchodní klimatizované prostory v Hodoníně na Národní třídě v přízemí domu o ploše 110 m 2 s možností zázemí 60 m 2 (není podmínkou). Pronajmeme přízemní, opravený byt v cihlovém domě v Hodoníně Bažantnici uprostřed zeleně, do 200 m za stávka busu, potraviny, restaurace do 500 m, zdravotnictví a škola. Nesmírně lukrativní místo! Volný od ! Nejvyšší čas zadat reklamu! Nájemní cena bez inflační doložky, pevná po celou dobu pronájmu! Pronajmeme v Kyjově 20 m od náměstí 1. p. nadstan dartní kanceláře za nízkou cenu. Vybraní nájemci 4 mě síce zdarma! Prodáme dům na výborném podnikatelském místě ul. Měšťanská, Hodonín, možnost vybudování několika podlažního objektu s bytovými a obchodními prosto rami. Cena: 1,6 mil. Kč TRADICE SERIÓZNOST JISTOTA KVALITA Kontakt: tel Kyjovské noviny / březen 2010 strana 11

12 Reprezentační ples města Kyjova 2010 generální partner plesu Jungmannova 1310/10, Kyjov, tel , partner plesu Slovácká 462/3 Tvrdonice, tel , Do Kyjova přijel zazpívat Ital Davide Mattioli. Jeho písničky znají všechny generace. Místostarosta Kyjova Antonín Kuchař společně s vedoucí odboru školství a kultury Ilonou Pecháčkovou vítají hosty přicházející na již tradiční reprezentační ples města... partner plesu partner plesu Komenského 558, Kyjov tel reality.cz ul. Brněnská č. 888 Staré Město partner plesu J. Stancla 153, Uherské Hradiště, tel pořadatelé plesu Taneční soubor Rokaso z Uherského Hradiště se představil s latinskoamerickými tanci. Dušan Mathon ( vlevo) se svou kape lou roztančil sál na městském plese. město Kyjov Ceny do hlavní tomboly věnovaly firmy a společnosti: Galerie Doma JUDr. Karel Longaver Komerční banka Jiří Petrů Oční optika Kyjov Gastronom restaurace město Hodonín Pozemní práce Horáček město Veselí nad Moravou Ceny do malé tomboly věnovaly firmy a společnosti: KVART Elektro Kyjov ENTEX L. A M. Šibalovi KLÍGL, s. r. o. Služby obchod Domanská Bomo Alena Bednárková Cestovní agentura Jana Ďurinová Swisspharma, s. r. o., Lékárna u Zlaté koruny Zlatnictví Aurum Fotoexpres Saulich Emil Rattan proutí, s. r. o. Sklo, porcelán Bábík, s. r. o., služby v PO a BOZP, Vacenovice Josef Pilát, Podlahářství truhlářství, Svatobořice Mistřín Eliška Kopecká, Wellness centrum Brno Obchod A Z, s. r. o. M. P. M. D. Čajovna Galerie G. Plevová DMA Praha, prodejna zdravotnických potřeb Exté estetické centrum Delta mlýny, s. r. o. Obchod Kreativ Bytasen, s. r. o. Brno KM Travel Spektrum Krist Český svaz včelařů ZO Kyjov Jiřina Růžičková Lékárna Moudrá Profil Parket, s. r. o. Květinářství Kamélie CM Ladislava Pavluše Králíčkova cukrárna Wiky Kyjov Dacom Pharma Elektro Riesz Kadeřnictví Kämpfová Ahorn cz, s. r. o. Reality Gaia, Ing. František Zapletal Dechová hudba Mistříňanka Hapek Pekárna Kyjov Pekárna Bachan Kyjovská vinotéka, Pavla Chytilová ZV odborů Vetropack Moravia Glass Moravské naftové doly Hodonín Městské kulturní středisko Kyjov Kosmetické služby Lupačová Miroslava Cafe bar restaurace Atlantic New fashion Němcová Veronika Městská knihovna Kyjov Pedikúra Presová Marie Cyklosport Častulík Sedlář, s. r. o. Ekobal, s. r. o. Kůřil Michal Autodíly Král Kožená galanterie Fukanová Šrahůlková Ekor, s. r. o. Českomoravská stavební spořitelna, Janoušek Martin Zdravíčko Polášková Hana Drogerie Rybová Elektros Svoboda Pavel CK Regio a Bukovanský mlýn strana 12 Kyjovské noviny / březen 2010

13 Kulturní, vzdělávací a společenský servis MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Sobota 6. 3 v 15 h divadelní sál MAJDA S FRANTIŠKEM NA CESTÁCH Dětské představení Magdaleny Reifové, určeno pro nejmenší děti. Úterý v h divadelní sál KLÁVESOMÁNIE & DUO ARDAŠEV Renata a Igor Ardaševovi čtyřruký klavír Koncert v rámci Klubu přátel hud by. Vynikající pianisté nabídnou to nejlepší ze skladeb a úprav pro čtyř ruký klavír. hodin začne program. Pro návštěv níky šištótského areálu budou po dobu akce otevřeny sklepy kyjov ských vinařů. Vystoupí sbory: MS Vrbice, MS Old Stars Hradišťan, MS Vacenovice, MS Ratíškovice, Mu žáci Týnec, MS Lipov a MS Kyjov. Pořádá Slovácký soubor Kyjov. Středa v 17 h studovna čítárna ŽIVOT PO ŽIVOTĚ Přednáší Alenka Bednářová. Středa v h studovna čítárna JARNÍ OČISTNÉ KÚRY Přednáší Josef A. Zentrich. Cyklus přednášek Pavla Šibala o počítačích studovna čítárna a v 18 h ZÁKLADY POUŽÍVÁNÍ PC a v 18 h JAK JEDNODUŠE PRACOVAT V PC JAK VYSÍLÁME SKLADBA SUDÝCH VYSÍLACÍCH HODIN Začátky vysílání: premiérová hodina, 20.00, 22.00, 24.00, 2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, reprízy PONDĚLÍ Magazín Kyjov Magazín Hodonín Magazín Sport premiéra ÚTERÝ Pátek v h Čajovna & Galerie FRANTIŠEK MALÍK: FOTOGRAFIE Vernisáž výstavy. V programu vystoupí žáci ZUŠ Kyjov. Výstava fotografií kyjovského rodáka potrvá do 4. dubna. Sobota v h Čajovna & Galerie 5. čajování tentokrát s podtitulem Čajové ráje YERBA MATÉ ARGENTINA Promítání nového cestopisného do kumentu pro milovníky čaje a dá lek. Ochutnávka maté a beseda s autorem Tomášem Kubákem. Neděle v 15 h divadelní sál PANU UČITELI S LÁSKOU Vzpomínkový pořad věnovaný sbor mistru Oldřichu Máčelovi k nedoži tým stým narozeninám. Účinkují: dětský sbor Modráčci vedený sbor mistry Eduardem Cvrkalem a Marií Žákovou, Carmina Vocum se sbor mistrem Mariem Kudelou, Tetky z Ky jova pod vedením Hany Petrů. Do provod: Začalovci, CM Jury Petrů. Slo vem provází Pavel Růžička. Pořá dají Tetky z Kyjova ve spolupráci s MKS Kyjov a městem Kyjov. Úterý v 19 h divadelní sál Seriál dechových hudeb 2010 DECHOVÁ HUDBA TÚFARANKA s kapelníkem Janem Bílkem a hos tem večera Liborem Pantůčkem. Vítěz Zlaté křídlovky Sobota ve 14 h estrádní sál JOSEFSKÝ KOŠT ZO ČSZ Kyjov Od 17 hod. hraje Cimbálová muzika Pavla Růžičky. Sobota v 15 h divadelní sál VYLETĚLA HOLUBIČKA XX. ročník soutěže dětských zpěváč ků. Zazpívají děti z Kyjova a okolí. Doprovází Cimbálová muzika Ladi slava Pavluše, slovem provází La dislav Šimeček. Neděle ve 14 h JARNÍ OTEVÍRÁNÍ SKLEPŮ 7. setkání mužských sborů Přivítání u radnice se společným zpěvem sborů, které se poté vydají ke sklepům na Šištót, kde ve Pondělí v h Čajovna & Galerie PETR POLÁŠEK: OBRAZY, KAMENY Vernisáž výstavy v l. poschodí foyer DS. Převážně realistická díla praž ského rodáka, který rád experimen tuje. Základem jsou portréty zná mých mistrů. Úterý , středa dopoledne divadelní sál DON QUIJOTE DE LA MANCHA Divadlo Klauniky. V hlavní roli přední světový chůdoherec Lennoir Montain, dále hrají Monika Muš ková Rajská, alt. Monika Flajšingro vá, Zdeněk Mazáč, Zdeněk Korčian a další. Určeno pro II. stupeň ZŠ a střední školy. MĚSTSKÁ KNIHOVNA KYJOV Středa v 18 h, studovna čítárna KTERÝ ORGÁN VLÁDNE MÝM ŽIVOTEM Přednáší Sam Fujera, dietolog a životní trenér. Úterý v 18 h studovna čítárna JÓGA VERSUS KŘESŤANSTVÍ Apoštolská církev. Středa v h studovna čítárna ČISTÍCÍ TECHNIKY TĚLESNÉHO OBALU Přínos zdraví. Přípravné fáze regenerace těla. Přednáší Ing. Zdeněk Zamazal. Středa v 18 h studovna čítárna REGENERACE ORGANIZMU MASÁŽÍ A REFLEXNÍ TERAPIÍ Přednáší V. Husárová (terapeutka a masérka). JANČOVKA Sobota MoDoŽo se skupinou Začalovec a jejich hosty. Sobota THE JONATHAN CROSSLEY ELECTRIC BAND (JAR) Sobota HELEMESE Kyjovský křest nového CD. OSTATNÍ POZVÁNKY až Radniční galerie PROMĚNY Výstava ateliéru modelářství a návrhářství oděvů, obuvi a modních doplňku SUPŠ v Uherském Hradišti. Vernisáž v 17 h až Galerie Doma PETR ČMELÍK VÝBĚR Z TVORBY až Galerie Doma DENISA KRAUSOVÁ: OBRAZY Vernisáž v Výrazná malířka nastupující generace na české scéně, finalistka ceny NG 333, účast na řadě důležitých skupinových výstavách, výstavy v Paříži a Londýně, abs. ateliéru Malby II na FaVU v Brně. Kurátorka výstavy B. Lungová. Do Vlastivědné muzeum Kyjov KRASLICE ZE SBÍREK STANISLAVA LOVECKÉHO Výstava spojená s předváděcími akcemi. Magazín Kyjov Magazín Hodonín premiéra Magazín Sport STŘEDA Magazín Kyjov premiéra Magazín Hodonín Magazín Sport ČTVRTEK Magazín Kyjov Magazín Hodonín Regiony premiéra PÁTEK NEDĚLE Magazín Kyjov Magazín Hodonín Magazín Sport Od soboty hod. mohou být pořady Regiony nahrazeny programovými přílohami. Programové PŘÍLOHY Připravujeme Kutilův rádce (rady, tipy, triky...) Jarní příprava zahrady (vysílání od do ) Podnikatelský EXPRESS Okénko do podnikatelské sféry regionu Připravujeme CUSTODES č. projektu 1CE016P4 Představení mezinárodního projektu na podporu rozvoje cestovního ruchu (financováno Central Europe) (ve vysílání 13. a ) Představení společnosti LINEA Nivnice a. s. Výroba ovocných džusů značky HELLO není žádné tajemství... (vysílání od 15. do ) Podnikatelský inkubátor Kunovice III. Plán prací na první pololetí roku 2010 (vysílání od do ) Každou sudou hodinu, vždy po prvním zpravodajském magazínu Aktuální magazíny i pořady také na Kyjovské noviny / březen 2010 strana 13

14 Pondělí 1. 3., úterý 2. 3., středa v 15,30 h AVATAR USA, 2009, režie: James Came ron, hrají: Sam Worthington, Zoe Saldanaová, Sigourney Weave rová, Stephen Lang. Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civi lizací. 162 minut, české znění, pří stupný. Filmový klub Středa v 19 h MARADONA Francie/Španělsko, 2009, režie: Emir Kusturica, hrají: Diego Armando Maradona, Emir Kusturica. Diego Maradona v celé své velikosti, vášni vosti i lidskosti, znovu navštěvuje pomníky svých triumfálních vítěz ství. Po 20 letech se vrací na místo kde se narodil, v extravagantním stylu slaví své 45 narozeniny, tré nuje budoucí fotbalové hvězdy. Kdyby se nestal fotbalistou, byl by jistě revolucionářem, říká režisér v komentáři k filmu, který mísí sport a politiku. 90 minut, titulky, pří stupný. Čtvrtek 4. 3., pátek 5. 3., sobota 6. 3., neděle v h VYFIČ USA, 2009, režie: Drew Barrymore, hrají: Ellen Page, Kristen Wiig, Drew Barrymore, Juliette Lewis, Zoe Bell. Bliss má ráda rock a její život v ame rickém maloměstě kdesi v Texasu stojí za dvě věci. Jednou však s ká moškou narazí v sousedním městě na drsný závody na kolečkových bruslích. 111 minut, titulky, pří stupný. Čtvrtek 4. 3., pátek 5. 3., sobota 6. 3., neděle ve 20 h FAME CESTA ZA SLÁVOU USA, 2010, režie: Kevin Tancha roen, hrají: Asher Book, Kristy Flo res, Paul Iacono. Exploze hudby, tance a výkony těch nejlepších herců a umělců skutečného života. Tito nadaní teenageři cvičili a při pravovali se celé dětství, aby doká zali, že jsou těmi nejlepšími z nej lepších. V neuvěřitelně soutěživé atmosféře bude však jejich vášeň podrobena té nejtěžší zkoušce. 107 minut, titulky, přístupný. Bijásek Středa v 9,30 a v h KAMARÁD KRTEČEK Pásmo pohádek pro nejmenší děti: Jak Žofka pořádala maškarní bál, Krtek malířem, Štaflík a Špagetka namaluj si sám, Krtek a zápalky, Stavitelé pyramid, Krtek a muzika, Psí kusy, Krtek a tranzistor. 66 mi nut. Program kina Kino Panorama Kyjov /březen 2010 Projekt 100 Středa v 19 h VTÁČKOVIA, SIROTY A BLÁZNI Slovensko, Francie, 1969, režie: Juraj Jakubisko, hrají: Philippe Avron, Magda Vášáryová, Jiří Sýko ra, Míla Beran. Tři sirotkové, jejichž rodiče se navzájem povraždili, pře žívají ve světě násilí, cynismu a bez naděje díky svému bláznovství, hra vosti a optimismu. Tak jako tvůrci bezprostředně po srpnu 1968 ne dokázali utéct před okolní realitou, neutečou před ní ani hrdinové filmu. To, co začínalo jako radostná po hádka, končí drastickým, pro Jaku biska zcela netypickým mordem. 78 minut, slovenské znění, ne vhodný do 15 let. Čtvrtek , pátek , sobota , neděle v h PLANETA 51 Velká Británie/Španělsko, 2009, režie: Jorge Blanco, Marcos Martí nez, Javier Abad. Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným životem v útulných domcích na předměstí, vychovávají děti, venčí psíky. Poklid nou idylku ruší jen strach z mimo zemské invaze. Astronaut NASA, kapitán Charles Chuck Baker, při stane s vesmírnou lodí spousty svě telných let od domova. Domnívá se, že objevil neosídlenou planetu. 91 minut, přístupný, české znění. Čtvrtek , pátek , sobota , neděle ve 20 h IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE Francie/Kanada/Velká Británie, 2009, režie: Terry Gilliam, hrají: He ath Ledger, Johnny Depp, Colin Far rell. Dr. Parnassus kdysi dávno vy hrál nesmrtelnost v sázce s ďáblem panem Nickem. O mnoho století poz ději našel pravou lásku a s ďáb lem podepsal novou smlouvu. V ní stálo, že se vzdává své nesmrtel nosti výměnou za mládí, ale jeho prvorozené dítě se v den svých šest náctých narozenin stane majetkem pana Nicka. 122 minut, titulky, ne vhodný do 12 let. Bijásek Neděle v h MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH II. Pásmo pohádek pro nejmenší děti: O statečné princezně, Cvrček a housličky, Jak M+Š udělali z ma líře kolouška, Jak M+Š poslali lís tek paní Kadrnožkové, Jak M+Š potrestali paní Tláskalovou, Jak M+Š zavinili zmizení Lukáše Tůmy, Broučci a bylo jaro, Krtek a žab ka. 63 minut. Filmový klub Středa v 19 h STÍNU NEUTEČEŠ ČR, 2009, režie: Lenka Kny, hrají: Jaroslava Adamová, Pavel Landov ský, Helena Dvořáková, František Němec. Po šedesáti letech manžel ství přichází osmdesátiletá Evže nie za svou vnučkou právničkou Katkou, aby jí pomohla rozvést s pě taosmdesátiletým manželem. Katka odkryje dramatickou minulost vlastní rodiny, ale tajemství praro dičů pro ni zůstane neodhaleno. 106 minut, české znění, přístupný. Čtvrtek , pátek , sobota , neděle v 17,30 h PRINCEZNA A ŽABÁK USA, 2009, režie: John Musker, Ron Clements. Všichni známe po hádku, ve které spanilá princezna políbí nevzhledného žabáka a ten se promění v krásného prince. Ve filmu Princezna a žabák k polibku mezi princeznou a žabákem dojde také, ale výsledek je dosti odlišný. 91 minut, české znění, přístupný. Čtvrtek , pátek , sobota , neděle ve 20 h KAWASAKIHO RŮŽE ČR, 2009, režie: Jan Hřebejk, hrají: Lenka Vlasáková, Daniela Kolá řová, Martin Huba, Milan Mikulčík, Antonín Kratochvíl. Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě hlubší. Kdo může posuzovat mi nulé viny? Kdo je může odpouštět? Drama vytváří spletitý řetězec otá zek a nabízí celou škálu často pro tichůdných odpovědí. 100 minut, české znění, přístupný. Film a škola Středa v 9.30 na objednávku a v 16 h KATKA ČR, 2010, režie: Helena Třeštíková. Film Heleny Třeštíkové je unikát ním časosběrným dokumentem, ma pujícím čtrnáct let v životě mladé nar komanky a jejího marného zápasu se závislostí. Píše se rok 1996 a tehdy devatenáctiletá Katka žije v terapeu tické komunitě Sananim v Němčicích s nadějí na obyčejný život touží mít přítele, jednou i rodinu. Happy end se však nekoná. 90 minut, české znění, nevhodný do 12 let. Projekt 100 Středa v 19 h BÍLÁ STUHA Rakousko/Německo/Francie/Itá lie, 2009, režie: Michael Haneke, hrají: Christian Friedel, Christian Fri edel, Ernst Jacobi. Tajemná histo rie ožívá ve vyprávění bývalého ven kovského učitele, který byl přímým svědkem podivných událostí, jež se odehrály několik měsíců před vypuk nutím první světové války v jedné severoněmecké vesnici. 144 minut, titulky, nevhodný do 12 let. Čtvrtek , pátek , sobota , neděle v h NA SV. VALENTÝNA USA, 2010, režie: Garry Marshall, hrají: Bradley Cooper, Julia Robert s, Anne Hathaway. Svátek svatého Valentýna přichází každý rok, ať se vám to líbí, nebo ne. Je to den, kdy se probírá váš milostný život a po každé to skončí buď romantikou, nebo katastrofou. 125 minut, titul ky, nevhodný do 12 let. Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními. Tel. do pokladny: , kancelář kina: , e mail: kyjov.cz Čtvrtek , pátek , sobota , neděle ve 20 h LÍTÁM V TOM USA, 2010, režie: Jason Reitman, hrají: George Clooney, Vera Farmi ga. Příběh muže, který žil s hlavou v oblacích. Hrdina komedie Lítám v tom, Ryan Bingham, je šťastný člo věk. S hlavou v oblacích neochvějně míří za splněním životního snu, jenže život bývá pěkná mrcha. 109 minut, titulky, nevhodný do 15 let. Bijásek Neděle v 15 h ZATAŽENO OBČAS TRAKAŘE USA, 2009, režie: Chris Miller, Phil Lord, hrají: George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick. Vynálezce Flint Lockwood je podivínský géni us, zodpovědný za jedna z nejbizar nějších zařízení, která kdy vznikla. Ale i přesto, že všechny jeho vyná lezy, od bot ve spreji až po překladač opičích myšlenek, byly naprostými katastrofami, je Flint odhodlaný vy tvořit něco, co lidi potěší. 90 mi nut, české znění, přístupný. Film a škola Středa v 9,30 na objednávku a v 16 h HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE Velká Británie/USA, 2009, režie: David Yates, hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Alan Rickman. Harryho šestý školní rok na Škole čar a kouzel v Bradavicích je pokažen válkou mezi Voldemor tovými přívrženci a stoupenci dobra, v níž náš hrdina s jizvou ve tvaru blesku na čele buď vyhraje, nebo zemře. 154 minut, přístupný, české znění. Filmový klub Středa v h KATKA ČR, 2010, režie: Helena Třeštíková. Film Heleny Třeštíkové je unikát ním časosběrným dokumentem, mapujícím čtrnáct let v životě mla dé narkomanky a jejího marného zá pasu se závislostí. Píše se rok 1996 a tehdy devatenáctiletá Katka žije v terapeutické komunitě Sananim v Němčicích s nadějí na obyčejný život touží mít přítele, jed nou i rodinu. Happy end se však nekoná. 90 minut, české znění, nevhodný do 12 let. PŘIPRAVUJEME NA DUBEN Alvin a Chipmunkové, Vlko dlak, 7. Smlouva s vrahem, Nějak se to komplikuje, Kniha pře žití, 14. Pouta, Doktor od jezera hrochů, Morganovi, 21. Ha rold a Maude, Dešťová víla, 28. Nebe, peklo, zem. strana 14 Kyjovské noviny / březen 2010

15 Společenská rubrika NAROZENÍ Stanislav Churý Elena Šebelová Sofie Filípková Andrea Kozumplíková JUBILANTI Marie Traplová Františka Šafaříková Marie Slováčková František Horák Míta Hula Blažena Koutníková František Gazda Františka Ivičičová Ludmila Krajtlová Rudolf Vyhňák Zdeněk Radiměř Jaroslav Krpec Jindřiška Šrůtková Věra Blahynková Eliška Trautmannová Rudolf Vaňásek Karel Had 96 let 93 let 85 let 85 let 85 let 85 let 85 let 85 let 85 let 80 let 80 let 80 let 80 let 75 let 75 let 75 let 75 let Zdraví Umění dotyku Hmat je prvním ze smyslů, kte rým komunikujeme se světem. Po narození, dříve než se zač neme orientovat podle sluchu a zra ku, je hmat nejdůležitějším pojítkem s okolním světem. Dotyk ruky, pohla zení to je všemocný lék. Z tohoto jednoduchého poznání se začala vy víjet léčebná metoda masáž. První zmínky o masáži pochází z Egypta a Číny a jsou staré několik tisíc let. V Evropě dosáhla masáž jako léčebná metoda nejvyšší úrovně ve starověkém Řecku. Dnes exis tuje velké množství masážních tech nik, které mají zlepšit zdravotní stav a uvolnit napětí v těle. V celostní medicíně má své ne zastupitelné místo reflexní terapie plosky nohy reflexologie. Patří také k nejstarším metodám. Její počátky se tradují do doby 4 až 5 tisíc let před naším letopočtem. Metoda vy chází z poznatku, že na chodidlech se nacházejí nervová zakončení, která jsou ve vztahu k jednotlivým vnitřním orgánům. Protože chodidla znázorňují celé lidské tělo, můžeme tlakem či hlazením příslušných míst na plosce ovlivňovat orgány a části našeho těla. Reflexologie s použitím bioinfor mačních krémů je vhodným doplň kem celkové celostní léčby, která zahrnuje úpravu stravy, fytoterapii, detoxikační metody, vhodné pohy bové aktivity a správné dýchání. PharmDr. Jana Cutáková Sociální věci CENTRUM PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ Kyjov, Lidická 1101 (budova internátu zdravotní školy) Pondělí Středa Pátek tel.: nebo Poskytuje me poradenský servis, zajistí me opravu slu chadel, pomů žeme vybrat kompenzační pomůcky, zajis tíme tlumočnické služby pro nesly šící, doprovody k lékařům, odborné sociální poradenství pro sluchově postižené. ÚMRTÍ Vladimír Pleva Vladimír Jež Jan Zourek Vzpomínky Letos o Velikonocích uplyne 30 roků od úmrtí mého tatínka Otakara Bednaříka, který zemřel na Bílou sobotu 1980 po téměř sedmiletém utrpení, ve věku 66 let. Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím se mnou tichou vzpomínku. Jarmila Bednaříková, Kyjov SMUTNÉ OHLÉDNUTÍ V polovině ledna 2010 zastihla kyjovskou veřejnost, zvláště tu spja tou s Klvaňovým gymnáziem, velmi smutná zpráva, že svoji životní rov nici mezi námi navždy dopočítal jeho profesor a v minulých letech i ředitel gymnázia RNDr. Miloslav Malec. Miloš byl pro nás nejen vynikají cím kantorem, ale později i kamará dem, který nikdy neodmítl jakoukoliv žádost nebo prosbu. Každou situaci dokázal řešit s nadhledem, bez zby tečných emocí, elegantně, snad až s noblesou. I proto se mu v jeho první (možná jediné) maturitní třídě říkalo tatíček třídní. Jeho předčasným a ne nadálým odchodem vznikla nenahra ditelná ztráta, kterou si bude každý, kdo Miloše znal, navždy uvědomovat. Za všechny bývalé studenty Vladimír Výleta ml. Inzerce HLEDÁM GARÁŽ nebo uzavřené par kovací stání k pronájmu, možno i v rodinném domě, lokalita Újezd výhodou, cenu respektuji. Tel.: DLOUHODOBĚ PRONAJMU domek ve Svatobořicích, finančně vý hodné. Jen seriózně, solventnímu zájemci. Tel Konference o komunitním plánování sociálních služeb se zúčastnily v Domě kultury v Kyjově dvě stovky lidí. Konference na téma komunitního plánování přilákala odborníky i laickou veřejnost Slouží lidem, je o lidech, je tvořen lidmi středně dobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku je hlavním výstupem komunitního plánování. Komunitní plánování má pomoci zviditelnit problémové oblasti a po třeby lidí znevýhodněných dětí, mla dých rodin, zdravotně hendikepova ných a duševně nemocných, seniorů, ale i těch, kteří se ocitli na okraji spo lečnosti a přesto žijí s námi. Tzv. komunitní plánování sociál ních služeb na Kyjovsku bylo před staveno formou veřejné konference v polovině února. Pozvání dostala jak odborná veřejnost, zastupitelé, před stavitelé jednotlivých obcí, tak lidé se zájmem o tuto problematiku. Za plněný estrádní sál domu kultury, kam přišlo diskutovat na téma soci álních služeb bezmála dvě stě lidí, představil první výstupy pracovních skupin, které se na přípravě podílí, a na nich bude stát také realizace. Jsem mile překvapen hojnou účastí lidí, kteří se tady sešli. Neje nom těch, kteří strávili hodiny na vy tvoření koncepce, ale také těch, kte rým budou služby poskytovány. Dává mi to předpoklad, že to nebude pro jekt, kterým si podloží tajemník svůj stůl, ale že to bude opravdu mate riál, s nímž budou pracovat orgány města při rozhodování o grantech a o tom, co je potřebné, vyjádřil svůj postoj při konferenci starosta Ky jova František Lukl. Pracovní skupiny udělaly dobrý plán a teď je klíčová fáze dobře jej realizovat. Pokud se to podaří, tak se rozjede proces, který má několik let životnosti a rozhodně budou vidět plody té práce současného plánu, míní garant projektu Komunitního plá nování a současně předseda soci ální komise v Kyjově, radní Petr Hu deček. Skupina lidí, kteří se v tom angažují, hledá optimální využití fi nančních prostředků, kterých je ne dostatek, pro optimální fungování sociálních služeb na Kyjovsku, do plnil Hudeček. Byl jsem překvapen už z pracov ního materiálu, který je na vysoké úrovni. Je vidět, že proces je v za čátku a že se místním lidem poda řilo získat lidi ze všech možných od borností. Jsou tady ze zdravotnictví, sociálních služeb, starostové mnoha obcí, což je obrovský předpoklad pro to, aby to opravdu fungovalo dál, prozradil Michal Polesný z Ústí nad Labem, koordinátor komunitního plá nování. Právě Ústí nad Labem má zkušenosti s plánováním již od roku Vydalo metodiky, podle kte rých pracuje 32 měst v ČR a Kyjov se k nim také přiklání. Vedoucí odboru sociálních služeb MěU v Kyjově Jiří Kopřiva ocenil také samotný průběh konference. Je tady zprostředkováno tlumo čení do znakové řeči, podařilo se zajistit bezbariérovost schodolezem pro vozíčkáře. Teď bude podstatné plán naplnit. Jednak bude důležité přesvědčit politiky, že je to správně a požádat je o podporu. Přesvědčit veřejnost, že je to smysluplné a že společné peníze budou utraceny účelně, doplnil Kopřiva. Kyjovské noviny / březen 2010 strana 15

16 Káčko jinýma očima Navštívila jsem Kontaktní centrum v Kyjově na Palac kého třídě a oslo vila jsem vedoucího Martina Bočka. Učím na ZŠ Újezd rodinnou výchovu a do mluvila jsem s ním schůzku se svými žáky přímo v centru. Chtěla jsem, aby se žáci blíže seznámili s prostředím, o kterém jsme hovořili. Návštěvu jsem dva krát uskutečnila s žáky devátých tříd, celkem jsem přivedla 42 dětí. Byla jsem potěšena hned několi krát. Jednak milým a přátelským ovzduší v prostorech Káčka. Eva Rubášová si získala pozornost žáků svým upřímným a otevřeným jedná ním. Žáci se zde dozvěděli mnoho informací. Jak mi sami sdělili, měli zkreslené představy nejen o poj mech KROK, K centrum a Charita. Bylo velmi dobré, a pro mne potěšu jící, že žáci živě diskutovali a že si mohli prohlédnout prostory K centra. Taky já sama jsem si uvědomila nut nost a důležitost tohoto zařízení. Ze sdělovacích prostředků jsem si informace o těchto zařízeních sklá dala neúplně, zkresleně a tedy v glo bálu nesprávně. Jsem moc ráda, že jsem se besedy v K centru mohla zúčastnit. Děkuji všem pracovníkům za jejich obětavý, přátelský přístup Žáci ZŠ Újezd při návštěvě K centra. a za chápavý způsob, kterým se sta rají o naše spoluobčany. Ty, kteří zatím své problémy řeší únikem v dro gách a nehledají cestu ven ze závis lostí. Přála bych celému kolektivu Káčka, aby měl víc klientů, kteří chtějí najít cestu, postavit se na vlastní nohy a převzít zodpovědnost za svůj vlastní život. Než se to sta ne, jsou tu právě lidé v K centru, kteří se snaží o to, aby bylo zdraví klientů co nejméně poškozené. Pro sím podívejte se na jejich webové stránky Toto zařízení je tu také pro rodiče dětí a jejich příbuzné, kteří nějakým způ sobem k drogám tíhnou, nebo se přá telí s lidmi drogově závislými, či mají sklon ke gamblerství, k alkoholismu či násilí v rodině. Mgr. Jarmila Ledvinková V Kyjově pomáhá C4Help Obrovský kontejner sanitárního materiálu z Německa dorazil v mi nulém měsíci do Nemocnice Kyjov. Zdravotnická zařízení hledají způsoby, jak ušetřit každou korunu. I proto neodmítají pomoc obecně prospěšných společností. Kyjovská nemocnice navázala spolupráci s humanitární organizací C4Help, která před časem vnikla v Ky jově a díky ní obdržela první do dávku sanitárního materiálu z Ně mecka. Jedná se o prostěradla, ubru sy, podložky pro pacienty, oble čení pro zdravotnický personál, ručníky, povlečení a další věci. Je to použitý materiál, vyřazený z německých nemocnic, ale je kva litní, čistý, vypraný a vymandlova ný, popsala náklad ředitelka C4Help Kyjov Irena Palmeová. Toto je naše první zkušenost se spotřebním materiálem daro vaným v takovém množství. Kaž dopádně jsme rádi, protože to ušetří náš rozpočet a prostřed ky, které nám díky tomu zbudou, můžeme věnovat na jiné účely, pochválil dar ředitel nemocnice Igor Kalix. Cestu plně naloženého auta finan covala velká pražská humanitární organizace Maranatha Help, která spolupracuje s dalším občanským sdružením Pomoc bez hranic. Do ČR byl dopraven materiál v hodnotě přes 70 tisíc eur. Jeho část byla vylo žena už v Praze, zbytek doputoval do Kyjova. Máme velký sklad humanitární pomoci v Německu, kam dostáváme dary z německých nemocnic. Dál je distribuujeme do České republiky, na Slovensko a obzvlášť na Ukrajinu, upřesnil Jan Lauterbach, předseda o.s. Pomoc bez hranic, podle něhož má největší význam praktická pomoc, tedy taková, která se dostane přímo k lidem. Humanitární pomoc přivezl sám předseda OS Pomoc bez hranic Jan Lauterbach. C4help je úplně nově založená organizace, která chce působit na Kyjovsku, věnovat se dobrovolnické práci a orientovat se na mladé lidi, ale i na seniory. V domovech důchodců mají ne dostatek materiálu. Proto už jsme něco přivezli do Kyjova a chystáme zásilku i do Čeložnic. Chceme také zmapovat, o jakou pomoc a dobro volnickou práci by byl konkrétně zá jem, řekla Irena Palmeová. Kurzy na počítačích patří mezi seniory k velmi oblíbeným. Vzdělávání je radost Každý člověk, který má zájem o vědění, nové věci a své okolí, má vlastně radost ze života. Apatie a nezájem znamená smu tek a depresi. Proto je tak důležité v každém věku podporovat zájem o vzdělání. Svaz tělesně postižených znovu zahájil aktivizační tréninky paměti, které všechny velmi zaujaly. Také po kračují kurzy na počítačích pro začá tečníky i pokročilé. Mgr. Bednaří ková tak upoutala svým výkladem, že všichni odmítli i přestávky. Škoda, že kapacita je omezena finančními pro středky. Až do léta probíhají druhou a čtvrtou středu v měsíci od 14 ho din v Penzionu pro seniory pracovní terapie. Zájemci se mohou hlásit u p. Valentové na tel Budete překvapeni, jak lze z jed noduchých věcí vytvořit praktické a krásné dárky. Eva Šebelová Pohyblivost postižených dětí Odborné cvičení zaměřené na rozvoj motoriky a prožitky je jednou z aktivit, které se věnují postižené děti v rámci výuky na speciálních školách. Pro klienty speciálních škol je velmi důležité především rozvíjení motoriky. Základní a mateřská škola v Kyjově Za Humny mu proto věnuje mimořádnou péči. Tělocvik na speciálních školách je úplně jiný než na školách běžných, kde jde spíše o výkon. My děláme tak zvané posturální cvičení, které se zaměřuje na správné držení těla. Z toho vycházíme nejvíc, protože dr žení těla souvisí se správným vý vojem dítěte, vysvětlila Eva Kosti hová, učitelka aplikované tělesné výchovy v Základní a mateřské škole Za Humny v Kyjově. Ke správnému vývoji postiženého dítěte přispívá také pobyt v relaxační místnosti, kde terapeut vytvoří pří jemnou atmosféru za pomoci spe ciálních pomůcek. V Základní a ma teřské škole Za Humny provádějí individuální i skupinové terapie. Relaxační místnost využíváme téměř denně. Vybavena je vodním vyhřívaným lůžkem, nejrůznějšími světelnými efekty, aroma lampou, hifi věží, zrcadlovou stěnou či předměty, které mají nejrůznější strukturu. Mezi hlavní účinky, které tu dosahujeme, patří uvolnění, snížení stresu, napě tí, poznávání nového, rozvoj smyslo vého vnímání a prohlubování vztahu mezi učitelem a žákem, rozebrala možnosti relaxační místnosti uči telka školy Zuzana Vysloužilová. Kontakt terapeuta s dítětem je účinný i při speciálním cvičení, které na základě lékařského doporučení zajišťuje několikrát v týdnu pracov nice kyjovské charity Ester Böhmo vá, a to například u dětí s těžkým mentálním postižením. Máme tady děti s těžkými moto rickými poruchami, které prakticky jen leží, ale i méně postižené, které mají špatné držení těla, takže s nimi posiluji svaly břicha a zad. Zvláště děti těžce postižené však potřebují, aby s nimi někdo hýbal, nějak je sti muloval a nutil ke změně polohy, řekla fyzioterapeutka Ester Böhmo vá. Vedle péče ve škole je ale podle ní velmi důležité také cvičení v do mácím prostředí. strana 16 Kyjovské noviny / březen 2010

17 Ilustrační foto POMOC BĚLORUSKU V listopadu pobývala osm dní v Bělorusku na pozvání velvyslance ČR v Minsku J. Karase dvoučlenná delegace z OS Omega plus. Na pro gramu byla mimo jiné naše hmotná pomoc sociálně a zdravotně potřeb ným obyvatelům ve vesnicích. Z jed nání se zástupci Minsko Mogilevské charity vzešly konkrétní požadavky na pomoc v okolí měst Vilejka, Čausy a Bobrujsk. Největší zájem je o: pomůcky pro invalidy (vozíky, toalet. židle, chodítka), dětské kočárky, školní a kancelářské potřeby (např. aktovky), dětské postýlky a kočárky, válendy a sedačky, menší barevné televizory, elektrické pračky, ložní prádlo, ručníky, oblečení boty apod. Žádáme obyvatele Kyjova a okolí o pomoc. Máte li doma uvedené věci v zachovalém stavu a můžete je da rovat, kontaktujte nás osobně každé úterý v našem středisku v Svatobor ské ulici 27 (dvorní trakt) nebo na tel Skříňové nákladní auto pro asi tři tuny materiálu hod láme vypravit do konce března. OS Omega plus Muzeum Muzejní bleší trh již v nové budově Pozvání na Muzejní noc a k prohlídce nových prostor kyjovského Vlastivědného muzea. obecný lid obchodující pouze s vlastním použitým zbožím. Podle toho také určujte ceny svého zboží, které by měly být spíše symbolické. Projděte své půdy, sklepy, zapome nutá zákoutí vašich domovů a nale zené poklady nabídněte ostatním. Možná že právě tu věc, kterou se chystáte vyhodit, potřebuje někdo jiný. Teď už záleží jen na vás, jak pestrý bude První muzejní bleší trh! A jak se na bleší trh přihlásit? Mů žete prostřednictvím přihlášky (poštou na adresu Vlastivědné muzeum, Pa lackého 70, Kyjov), mai lem telefo nicky (tel ), nebo také osobně v muzeu. Závazné přihlášky budeme přijímat do 31. května Blanka Pokorná Vážení přátelé a příznivci kyjov ale také celé soubory, sbírky i větší ského muzea (i všichni ostatní, kteří množství vzájemně nesouvisejících jste ještě cestu do muzea nenašli), předmětů. Také si můžete zvolit, zdali dovolte nám, abychom vás už nyní chcete předměty prodávat sami, pozvali na naši letošní Muzejní noc, nebo jestli nám je svěříte do komis která se uskuteční 11. června 2010, ního prodeje. Samostatní prodejci si a sice z toho důvodu, že se můžete budou za bezpečnost prodávaných stát jejími spolupořadateli. A jak? předmětů zodpovídat sami, za věci svě Letošní program chceme pojmout řené do komisního prodeje budeme jako První muzejní bleší trh a bude zodpovídat my, pracovnice muzea. Při se konat v nové budově muzea, kte komisním prodeji si nebudeme přirá rou si budete moci také prohlédnout žet k navržené ceně přirážku. Každý od suterénu až po 1. patro. prodejce bude mít k dispozici vlastní Na bleším trhu můžete zpeněžit stůl, kde bude moci předměty vy věci, které vám doma již dosloužily, stavit. Bleší trh nebude přístupný zabírají místo, ale je vám líto je vy komerčním prodejcům se živnosten hodit. Škála prodávaných předmětů ským oprávněním ani řemeslníkům je nevyčerpatelná, můžete prodávat zkrátka bude určený jenom pro starožitnosti, známky, pohlednice, fotografie, odznaky, obrázky, plaká ty, hračky, sklo, porcelán, militaria, fotoaparáty, gramofony, gramofonové desky, staré promítačky nebo prohlí žečky, filmy do nich, různé kuriozity, sportovní potřeby, vybavení domác ností, vybavení hospodářství Časo vým mezníkem nabízených věcí je rok výroby Dále si jako pořada telé vyhrazujeme další omezení sor timentu: na blešáku se nesmí obje vit elektronika, zvířata, potraviny ani potravinové doplňky, automobily, motocykly, velké stroje a nářadí (s ohledem na omezené prostory), pornografie, funkční zbraně bez zbroj ního průkazu a další nevhodné před měty. Můžete přinést jeden předmět, Na bleším trhu je možné prodat nebo vyměnit cokoli starší roku Stanislav Lovecký se věnuje sbí rání kraslic od svých dětských let. První mu před lety věnovala jeho ba bička. Dnes jich má ve sbírce Pět set z nich si mohou prohlédnout návštěvníci výstavy připravené pra covníky Vlastivědného muzea v Kyjo vě. Výstava mapuje tradiční techno logie výzdoby kraslic od batikování, gravírování, přes lepení slámou, je zerní sítinou, drátkování až po vos kové reliéfy, novější techniky i kurio zity. Snažili jsme vybrat tradiční tech niky. Jednak je to gravírování ty pické pro Kyjovsko, potom batiko vání, které je známé z okolí Veselí nad Moravou a Velké nad Veličkou. Máme tu velkou kolekci slámových kraslic tradičně vyráběných na Hané. Pro Slovensko je pak typické dírko vání stejně jako zdobení jezerní síti nou. Modernější technikou je naopak dírkování a z těch nejmodernějších bych jmenovala malování tuší nebo anilínovými barvami a různé apli kační techniky jako je ubrousková, Kraslice ze sbírky Stanislava Loveckého Zájemci si mohou prohlédnout sbírku ve Vlastivědném muzeu, ale také se naučí vyrobit pro své blízké kraslici. upřesnila výběr ze sbírky Stani slava Loveckého pracovnice Vlas tivědného mu zea Taťána Mar tonová. Nezdobí se jen slepičí vajíč ka. K vidění jsou i kraslice kach ní, husí, krůtí, pštrosí a křepel čí. Vůbec nej menší je odráto vané vlaštovčí vajíčko. Kraslice se našly už v archeo logických nálezech, typické jsou hlavně pro slovanské národy. Pr votní kraslice byly jednobarevné červené. Postupem času se zdobily různými ornamenty, vycházelo se z vkusu, který byl na tom kterém úze mí, řekla Martonová o historii to hoto symbolu Velikonoc. Je to symbol nového života. Celé Velikonoce jsou o rozjímání nad smrtí Sbírka Stanislava Loveckého čítá na 1400 kraslic. a znovuvzkříšením, nad novým živo tem, který je spjatý nejen s křesťan skými svátky, ale v lidovém prostředí i s obnovou přírody, vysvětlila Mar tonová. V rámci výstavy připravilo Vlasti vědné muzeum doprovodný program, ve kterém nabídneme zájemcům možnost naučit se zvládnout základy techniky gravírování a lepení slámou tak, aby byli schopni si pro své nej bližší připravit kraslice sami. Lektor kami budou malérečky Marie Jaku bíčková z Vacenovic (gravírování) a Milena Jurigová z Veselí nad Mora vou (lepení slámou). Kurz proběhne v neděli 14. března od do 17 hodin ve Vlastivědném muzeu v Kyjově. Kurzovné činí 50 Kč a za hrnuje příspěvek na lektora a zá kladní potřeby pro práci. Zájemci mohou podat závaznou přihlášku písemnou formou nebo telefonicky u Mgr. Taťány Martonové na čísle Ve dnech proběhne ve Vlastivědném muzeu v Kyjově také tradiční jarní předváděcí akce pod názvem Velikonoce v muzeu. Mu zeum připravilo ukázky různých vý zdobných krasličářských technik od gravírování, voskové batiky, drátko vání, obháčkování, zelových kraslic, po lepení slámou a jezerní sítinou. Mimo kraslice nabídne muzeum mož nost vyzkoušet si nebo zakoupit i výrobky z kukuřičného šústí, veliko noční perník, dřevěné píšťalky, žíly nebo staročeský perník. Vzhledem k omezeným výstavním prostorám žádá Vlastivědné muzeum v Kyjově školy o nahlášení školních výprav předem telefonicky na čísle Kyjovské noviny / březen 2010 strana 17

18 Příště v KN MASARYK V KYJOVĚ 7. března si připomínáme 160. vý ročí narození T. G. Masaryka. Místo, kde v Hodoníně stál rodný domek prvního čs. prezidenta připomíná pa mětní deska V. A. Kovaniče. V dalším čísle Kyjovských novin se v článku Jiřího Dunděry ohlédneme za návště vou T. G. Masaryka v Kyjově. Sport Spolky Mají na praporu včelí buňky Kyjovská organizace svazu vče lařů má vlastní prapor. Jeho žeh nání proběhlo v kostele Svatého Václava v Kostelci. Na praporu je vyobrazeno 22 vče lích buněk, které symbolizují stejný počet obcí sdružených v této organi zaci. Prapor dále obsahuje kyjovský a moravský znak a nechybí na něm patron včelařů Svatý Ambrož. Naše organizace je největší na okrese. Má asi 120 členů a patnáct set včelstev. V celém okrese je 650 včelařů a kolem osmi tisíc včel stev, ale naše stavy klesají, vyjme noval předseda ZO Českého svazu včelařů Kyjov Miroslav Smolík. Svaz se podle něho snaží čelit úbytku členů finanční podporou vče lařů z obecních rozpočtů i skrze gran ty. Například Jihomoravský kraj má program na podporu obnovy včelař ství zrušíš starý úl, pomůžeme ti koupit nový, upřesnil Smolík. Zdejší organizace byla založena v roce Více jak stoleté půso bení je ale podle předsedy Miro slava Smolíka dnes ohroženo přede vším nedostatkem mladých včelařů. Organizace se proto snaží včelařství popularizovat například na školách. Problémy máme také s nemo cemi včel. Například působení herbi cidů usnadní člověku práci, ale na včely působí tak, že ztratí orientaci a do úlu se nevrátí. Dalším problé mem je včelí mor, který se na okrese Hodonín podařilo před dvěma lety vy mýtit, ale letos se bohužel v malé míře znovu objevil. Neexistují proti němu léky, jedinou ochranou je spá lení včelstva, postěžoval si Smolík. Vedle žehnání praporu si včelaři o týden později mohli odškrtnou i další úspěšnou akci. Tou byl tři náctý ročník společenského plesu včelařů, který organizují už 26 let. PLÁN DOMÁCÍCH ZÁPASŮ V KOŠÍKOVÉ Sportovní hala na Městském stadioně v Kyjově Neděle Jiskra Kyjov OSK Olomouc liga st. žákyně Sobota Jiskra Kyjov JBC Brno OP nejml. mini Jiskra Kyjov Valosun Brno OP ml. minidívky Jiskra Kyjov TJ Žďár/Sáz. liga ml. dorostenky Jiskra Kyjov NH Ostrava liga U14 žáci Jiskra Kyjov BK Uh. Brod OP U16 dorostenci Jiskra Kyjov SK Slavičín OP II. muži Neděle Jiskra Kyjov ŠBK Pelhřimov liga ml. dorostenky Jiskra Kyjov Snakes Ostrava liga U14 žáci Jiskra Kyjov Proton Zlín OP II. muži Sobota Jiskra Kyjov Aritma Praha liga st. žákyně Jiskra Kyjov TJ Žďár/Sáz. OP ml. minižáci Neděle Jiskra Kyjov Nobiles Nusle liga st. žákyně Sobota Jiskra Kyjov JBC Brno OP st. minižáci Bližší informace o začátcích zápasů naleznete na Fitness na městském stadionu si pochvalují i ženy. V zázemí městského stadionu je nyní víc místa pro fitcentrum s novými posilovacími stroji. Moderní stroje přibyly ve fitcentru v areálu městského stadionu v Kyjo vě. Posilovna byla zároveň rozšířena, takže v současné době splňuje pa rametry, po kterých volali organizo vaní sportovci i veřejnost. Do prosince jsme tu měli jen jednu posilovnu, teď ale přibyla v pro storech zázemí stadionu další míst nost. Je v prvním patře a nabízí spíše relaxační cvičení, běžecké rovinky, šlapací kola, trenažér pro veslování. Ve druhém poschodí máme činky a posilovací stroje. Takže původní posilovnu používají spíše muži, kdežto do nových prostorů chodí víc žen, popsal obě místnosti fitcentra správce stadionu Vítězslav Štirba. Rozdělení na pomyslnou pánskou a dámskou část mnohým vyhovuje. Chodila jsem i jinam, ale tady mám větší soukromí, míní jedna ze cvičí cích žen Lada Hospodková z Kyjova. Nové přístroje na aerobní cvi čení ale mohou samozřejmě použí vat i muži. Jsem tady poprvé, zabě Ladné pohyby na ledě je třeba natrénovat. Rozšířená posilovna nabízí nové možnosti hal jsem si a zajezdil na kole, řekl Lukáš Chimiak z Kyjova. Nové zázemí na stadionu skýtá také stále prostory pro občerstvení a ubytovnu s kapacitou třicet lůžek. Nejčastěji ji využívají sportovci, ale ubytovat se zde může široká veřej nost. Díky mrazivému lednu a únoru mo hli obyvatelé Kyjova letos dosytosti využít další vymoženosti kyjovského stadionu ledové plochy. Ta předsta vovala pro mnohé děti vítané zpest ření tělesné výchovy, protože v rámci tohoto předmětu si sem přišly za bruslit také školy. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Jiskra Kyjov Pravidelné úterní vycházky za každého počasí dle rozpisu v informační skříňce KČT (ve zlaté uličce). Zveme všechny členy i nečleny Klubu českých turistů. 2. března Koryčany Vršava Vřesovice (9.10 hod., bus) 9. března Javorník Filipovo údolí Javorník (odjezd 8.37 hod., vlak) 16. března Lovčice Bohuslavice (odjezd 9.06 hod., bus) 23. března Moravský Písek Strážnice (odjezd 8.37 hod., vlak) 30. března Koryčany Stupava (odjezd 9.10 hod., bus) ATLETICKÝ KLUB KYJOV Výsledky z Mistrovství Moravy a Slezska Bratislava Žákyně 800 m 2. Kolajová Natálie Dorostenky 400 m 8. Rajsiglová Markéta Junioři 1500 m 4. Selucký Jan Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČO Zhotovuje J. D. Production, s. r. o. Uherské Hradiště. Redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, Miroslav Pechura, tel. & fax , tel , , e mail: Inzerce: tel Povoleno OÚ Hodonín dne reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie KAM Studio Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 18 Kyjovské noviny / březen 2010

19 Přijímáme nové pacienty MUDr. Bouzek, praktický lékař pro dospělé Nová ordinace přímo v centru Kyjova ve druhém patře lékařského domu Slávia, Masarykovo nám. 35 bouzek.cz Slevy pro penzisty, tělesně postižené a studenty Bezbariérový přístup Partner všech pojišťoven Návštěvní služba Telefonické objednání, minimální čekací doba tel mobil Nejvyšší čas zadat účinnou reklamu! Obchodní firma vyhlašuje výběrové řízení na pronájem plochy Jedná se o cca 590 m 2 oploceného pozemku v Kyjově (vedle prodejny Koberce Trend Svatoborská 482) Vaše nabídky posílejte na e mail: Tel. kontakt: Kyjovské noviny / březen 2010 strana 19

20 Neinvestujte do starého bytu, přijďte si k nám pro nový reality.cz Den otevřených dveří pro veřejnost v sobotu 13. března od 10 do 12 h Nové byty k nastěhování na jaře tohoto roku Možnost prohlédnutí vzorového bytu domluvte si schůzku na tel Možnost parkování pod domem, samozřejmostí výtah strana 20 Kyjovské noviny / březen 2010

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Bukovany, červenec 2010-1 - Charakteristika školy Škola je malotřídní integrované zařízení. Její součástí je mateřská škola a školní družina.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková -

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

4. Jméno/Název: David Kučera IČ: 86933892 Sídlo: Ostrava Petřkovice, Údolní 291, 725 29 Provozovna: Činnost: Zlatnický a Klenotnický Ateliér

4. Jméno/Název: David Kučera IČ: 86933892 Sídlo: Ostrava Petřkovice, Údolní 291, 725 29 Provozovna: Činnost: Zlatnický a Klenotnický Ateliér Seznam schválených podnikatelů po jednání Odborné komise 1. Jméno/Název: SNABYTEK COMPANY s.r.o. IČ: 286 18 203 Sídlo: Ve Statku 1966/2, Hlučín 748 01 Mírové náměstí 29, Hlučín 748 01 SNABYTEK COMPANY

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Párové souhlásky, druhy vět. Aktivita žáků, doplňování písmen a slov, podtrhávání vět

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Párové souhlásky, druhy vět. Aktivita žáků, doplňování písmen a slov, podtrhávání vět VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Šablona klíčové aktivity I/2 Sada

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Měsíc září, říjen 2011

Měsíc září, říjen 2011 Měsíc září, říjen 2011 Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání Třetí školní rok angličtiny na naší škole pro ţáky 1. a 2. tříd Na naší škole od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 probíhá projekt,

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

První den má každá společnice nájem zdarma a další tři dny je pro Vás připraven zvýhodněný nájem.

První den má každá společnice nájem zdarma a další tři dny je pro Vás připraven zvýhodněný nájem. VYDĚLEJTE SI Show Park má otevřeno každý den 12:00 06:00. Práce v erotice Vám umožní vysoký výdělek. První den má každá společnice nájem zdarma a další tři dny je pro Vás připraven zvýhodněný nájem. Místnosti

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST JIŽ 16 LET S VÁMI Rok 1999 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2012 Rok 2014 Rok 2014 první TV vysílání v Uherském Hradišti založení společnosti, provoz regionálního

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Charitativní turnaj dvojic ve stolním fotbálku v Horní Čermné

Charitativní turnaj dvojic ve stolním fotbálku v Horní Čermné Charitativní turnaj dvojic ve stolním fotbálku v Horní Čermné konaný v sobotu 23.11.2013 6. ročník Pořadatelé a organizátoři: H.C. Foosball o.s. 6. ročník Charitativního turnaje dvojic ve stolním fotbálku

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Pastelky. Techniky kreslení

Pastelky. Techniky kreslení Pastelky Techniky kreslení Co je to pastelka? Pastelka neboli Pastelová tužka, je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace 696 31 Bukovany 132 Kontakt: zs.bukovany@seznam.cz

Více