3/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. března 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. března 2010"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. března 2010 noviny 3/2010 Hejtman Michal Hašek převzal na radnici dar z rukou starosty Kyjova Františka Lukla. VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, v těchto dnech, kdy vzpomínáme 160. výročí narození Tomáše G. Ma saryka, jedné z největších osobností našich dějin, státníka, humanisty a de mokrata, je ten pravý čas zamyslet se také třeba konečně hlouběji nad poli tickou kulturou v naší zemi. Je smutné, že tak činíme my na úrovni občanské a ne Ti ve výšinách stověžaté Prahy. Zaplakali by jistě otcové demokracie první republiky nad počínáním soudo bých politických hráčů, jejichž stát nickost nesahá těm, o nichž si mů žeme číst jen v knihách dějepisu, ani po kotníky. A nemyslím si, že je to jen proto, že my dnes žijeme v jiném sto letí či vlastně tisíciletí. Nechci házet všechny poslance a představitele po litických stran do jednoho pytle, mrzí mne však, že ani Ti morálně vyspělí z nich se konečně neozvou a neřeknou rezolutně dost. Vždyť přece nalétají ročně tisíce kilometrů při svých posla neckých cestách do různých zemí vy spělé demokracie a jistě si kromě hod notných suvenýrů snad vezou ve svých hlavách i načerpané zkušenosti a pří klady dobré praxe. Je pravdou, že asi v Guatemale či Peru, kam prý jezdí stu dovat systém školství, toho o politické kultuře vědí opravdu hodně. Těší mne, že i sám náš hejtman Michal Hašek otevřeně přiznává, že až práce v čele Jihomoravského kraje ho vytáhla z pražského skleníku a přiblí žila každému jednotlivému občanovi, kdy denně s kolegy radními a zastu piteli poznává osudy lidí, společností a obcí, hledá řešení a pomáhá. Prostě rozhodují v orgánech kraje s dopady na konkrétní subjekty. Naše město také ve spolupráci s Krajem realizovalo ně které významné investice. Příkladně mohu jmenovat kruhovou křižovatku na Brandlově ulici, kanalizaci v Bohusla vicích či v průmyslové zóně Traktorka. S hejtmanem jsme také rozebírali bu doucí finanční spoluúčast na rekon strukci komunikace Pod Kohoutkem, generální opravu koupaliště nebo další kruhové křižovatky s realizací v násle dujících letech. Milí spoluobčané, v brzké době nás všechny jistě čeká příjemný příchod jara a některé třeba také okamžik, který vnese nový rozměr do běhu ži vota. František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Školení zastupitelů strana 2 / Ples města strana 12 / Komunitní plánování strana 15 Kyjovské noviny / březen 2010 strana 1

2 Radnice Hašek chce podpořit nemocnici a domov pro seniory Hejtman Jihomoravského kraje navštívil v Kyjově nemocnici, muzeum a Klvaňovo gymnázium. Hejtman Michal Hašek společně s několika jihomoravskými radními zamířil do Kyjova ve čtvrtek 28. led na. V nemocnici navštívil kojenecký ústav a porodní sály, které patří k bolavým místům tohoto zdravotnic kého zařízení. Již řadu let čekají na modernizaci. Překvapilo mě, v jakém stavebně technickém stavu jsou některé části kyjovské nemocnice. Je to dluh bý valého vedení kraje, které od roku 2004 slibovalo poměrně velké inves tice v desítkách milionů korun. Do Ky jova bohužel nedoputovala ani koruna. Teď podpořilo vedení kraje žádost ky jovské nemocnice o dotace na zatep lení a ty jsou poměrně velké. Ale pře devším chceme jednat se státem, s ministerstvem zdravotnictví a fi nancí o velké investici na rekonst rukci a obnovu interního oddělení kyjovské nemocnice. Byli jsme i v po rodnici a já myslím, že do budoucna bude Jihomoravský kraj investovat i do porodních sálů. Rekonstrukce čeká i dětské oddělení, řekl hejtman o návštěvě kyjovské nemocnice. Jak doplnil radní jihomoravského kraje Oldřich Ryšavý, prioritou je re konstrukce interního pavilonu a vy budování nové kapacity domova pro seniory. Bude navazovat na stáva jící domov a vznikne zde sedmdesát až osmdesát nových lůžek pro seni ory, upřesnil Ryšavý. Přístavba Centra služeb pro seni ory bude podle něho financována z prostředků Evropské investiční ban ky. Naopak na rekonstrukci inter ního oddělení chce kraj najít peníze mimo jiné ve státním rozpočtu. Zřejmě nejlepší dojem udělala na Haška v Kyjově návštěva stavby de pozitu místního muzea. Je to vynikající investice a už se těším, jak budeme v květnu letoš ního roku spolu se starostou města nové depozitum otevírat. Poskytne moderní a kvalitní zázemí pro činnost muzea, pochválil tuto investici Ha šek. Zástupci kraje si také prohlédli lokalitu Traktorka, kde je plánována rekonstrukce komunikace a vý stavba okružní křižovatky, setkali se Hejtman navštívil také plicní oddělení, které patří mezi nejstarší v nemocnici. se starosty Kyjovska a navštívili Okresní hospodářskou komoru. Jak uvedl Hašek během tiskové konfe rence, Jihomoravský kraj se bude fi nančně podílet na dalších chystaných projektech, ať už v oblasti budování silnic, dopravního terminálu či vzdě lávání. Zastupitelé se budou moci školit Do projektu Svazu měst a obcí ČR se jako školitel zapojil i starosta Kyjova František Lukl. Komunikovat s veřej ností i médii, rozumět územnímu plánu nebo rozpočtu města. Takové a mnohé další znalosti by měli mít zastupitelé měst a obcí. Doposud je mohli získat snad jen zkušenostmi nebo sa mostudiem. Pocházejí totiž z nejrůznějších profesí a zatím ani ne měli možnost účastnit se patřičného vzdělá vání. Změnu přináší pro jekt Svazu měst a obcí ČR. Dvanáct školitelů poučí zastupitele o zá koně o obcích, o finan cích, o programu roz voje města a o dalších dokumentech i záko nech, se kterými se během jednání zastupi telstev setkávají. Sou částí projektu je i pří ručka pro zastupitele, Příručka má pomoci zastupitelům v lepší která popisuje jednot orientaci při jejich práci. livé oblasti. jov je zakládajícím členem svazu, mů Pro naši republiku je typické žeme se do tohoto projektu zapojit, vzdělávání úředníků, ale semináře řekl starosta Kyjova František Lukl. pro zastupitele zatím nebyly na po Svaz měst a obcí získal na pro řadu dne. V rámci Svazu města a obcí jekt dotace z tak zvaných norských ČR bychom to chtěli změnit a vtáh fondů. Norsko, které není členem nout zastupitele do jakéhosi základ Evropské unie, jimi přispívá na finan ního rámce vzdělávání, aby měli cování chudších zemí unie výměnou všeobecné znalosti. Díky tomu, že Ky za zvýhodněný přístup na evropský trh. A právě Norsko navštívilo i dva náct školitelů projektu, kteří se po dívali, jak funguje vzdělávání zastu pitelů v této severské zemi. Jedním z nich byl také kyjovský starosta Fran tišek Lukl. Norsko je jednou z vyspělých demokracií a veřejná správa tam má blízko k veřejné správě v ČR. Pro nás byl důležitý právě ten rozdíl, že za stupitelé tam mají za povinnost účastnit se vstupního vzdělávání. Jeli jsme se do Norska poučit, jak vzdě lávání probíhá, jaké jsou formy a metody učení, jaké příručky se po užívají, popsal Lukl svou návštěvu Norska. Tyto znalosti použijeme během vzdělávání i při tvorbě aktualizované příručky pro zastupitele. Bude se jed nat o jakousi rukověť, kterou by měl mít zastupitel vždycky při sobě, aby mohl použít konkrétní informace, které v ní nalezne, dodal starosta Lukl. Školení, která nebudou stát obce ani korunu, protože jsou kompletně hrazena z norských fondů, pomohou zastupitelům zorientovat se také v tom, jaká jsou jejich práva a jakou mají zodpovědnost. Rádi bychom, kdyby školení pro bíhala po komunálních volbách, které se uskuteční v říjnu letošního roku. Zastupitelé si budou moci vy brat, o jaký typ školení mají zájem, zda se chtějí zaměřit na komunika ci, právní předpisy či třeba otázky re gulačního plánu, životního prostředí nebo sociálních věcí, nastínil Lukl plány Svazu měst a obcí. STAROSTOVÉ SE DOZVĚDĚLI NAPŘÍKLAD O NOVÉ UČEBNICI Informace z dopravy, školství i so ciální oblasti byly náplní setkání sta rostů obcí Kyjovska, které pravi delně hostí radnice města Kyjova. V úvodu přednesl ředitel doprav ního inspektorátu Lubomír Fridrich statistiku o vývoji nehodovosti v loň ském roce, ale také další aktuální informace z dopravy. Se zajímavou novinkou přišel ře ditel ZŠ J. A. Komenského Jan Na vrátil. Informoval nás o úspěšném pro jektu na vydání učebnice pro žáky prvního stupně základních škol. Učebnice je využitelná například i v dě jepise a dalších předmětech, které se zabývají společenskými vědami. Přináší materiály sesbírané v jednot livých obcích Kyjovska. Doposud byly v učebnicích obdobné materiály shro mážděny z celé České republiky. Zá kladní osa informací zůstává stejná, takže nové regionálně orientované učebnice jsou mnohem lépe využi telné, míní místostarosta Kyjova An tonín Kuchař. Starostům se představil také nový ředitel Charity Kyjov Vladimír Mě chura, který hovořil například o služ bách zaměřených na seniory, o mož nosti půjčování pomůcek invalidním občanům, ale také o tom, že charita může pomoci například lidem, kteří se dostávají do problémů se spláce ním půjček a úvěrů. Charita je organizace, která pra cuje na velmi dobré úrovni a každo ročně žádá o dotace z grantového schématu, které vypisuje město Ky jov, konstatoval místostarosta Ku chař, podle něhož je dobře, že tato organizace v Kyjově funguje. Mezi další body setkání starostů Kyjovska patřilo vystoupení koordiná torky komunitního plánování Martiny Loutné, která seznámila představi tele obcí s chystanou veřejnou kon ferencí na téma sociální služby. strana 2 Kyjovské noviny / březen 2010

3 Kyjov dostane peníze na neinvestiční projekty Město Kyjov získalo několik milionů korun na dotacích z fondů podporovaných Evropskou unií i ze státního rozpočtu. Projekty, na které si Kyjov úspěš ně žádal dotace, se zabývají napří klad sociálními službami, vzdělává ním úředníků nebo vybavením úřadu výpočetní technikou. Jedná se o neinvestiční projekty, které svým významem přesahují hra nice města a mají vliv na obyvatele spádových obcí. Příkladem může být tvorba střednědobého komunitního plánu sociálních služeb na území, které Kyjov spravuje jako obec s roz šířenou působností. Projekt, který je v současné době ve fázi realizace, je stoprocentně hrazen z prostředků Operačního pro gramu lidské zdroje a zaměstnanost. Z tohoto programu jsme získali 2,4 mi liony korun. Jeho výsledkem bude vypracování plánu sociálních slu žeb, řekl tajemník městského úřadu v Kyjově Milan Jagoš. Jedná se o dokument, který se týká velkého množství obyvatel. So ciální služby využívají lidé znevý hodnění nebo v ohrožení, senioři, ne mocní, ale některé typy služeb jsou určeny třeba také pro rodiny s dětmi a další obyvatele. Novým projektem, který bude díky dotaci realizován na území všech 42 spádových obcí kyjovského ob vodu, je také vytvoření tak zvaných Egon center. Jeho smyslem je vytvořit komunikační a serverové zázemí s výhledem na dalších pět až šest let, zabez pečit elektronickou formu komunikace, ale i výpočetní techniku a technologie pro jednot livé úřady, shrnul projekt Milan Ja goš. V současné době začíná jeho re alizace vzděláváním jednotlivých pracovníků obecních a městských úřadů v oblasti výpočetní techniky. Projekt připravoval Kyjov společně s Bučovicemi, takže se týká obou spádových oblastí. Další připravovaný projekt dostal název Chytrý úřad. Z něj budou za osm milionů korun financována ně která pracovní místa stávajících za městnanců městského úřadu, takže ušetříme provozní náklady města. V jeho rámci budeme také připravo vat aktualizaci strategických doku mentů a některých vnitřních norem úřadu, stejně jako tvorbu některých strategických dokumentů z oblasti procesního a projektového řízení, popsal tajemník Jagoš projekt Chytrý úřad. Město Kyjov má v současné době asi 140 zaměstnanců městského úřadu a městské policie. Cílem úspěšných projektů není jen získání prostředků na jejich vzdělávání. Je jich součástí jsou často nejrůznější audity, které pomáhají zefektivnit práci jednotlivých odborů i celého městského úřadu. Lidé nemají zájem o diskusi s poslancem Starosta František Lukl zájem poslance Ivana Ohlídala diskutovat s veřejností vítá. Poslanec parlamentu Ivan Ohlí dal je zklamán zájmem veřejnosti o poslanecké dny, na které pravi delně dojíždí do Kyjova. Zatím naposled se poslanecký den Ivana Ohlídala konal asi před mě sícem. Lidé měli během něho mož nost obrátit se na tohoto poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se svými požadavky. Jak ale říká sám Ohlídal, v ostatních městech projevují větší zájem o diskusi. Pokud srovnám zájem občanů o diskuzi se mnou v rámci poslanec kých dnů, tak jednoznačně vede Veselí nad Moravou, kde po každé přijde deset i více lidí. V Kyjově nepřijde nikdo, což je škoda, protože tím, že jsem zde přítomen, mohu s občany prodiskutovat mnoho věcí, po stěžoval si Ohlídal. Starosta Kyjova František Lukl považuje poslanecké dny za velmi užitečné. Rád bych vyjádřil poděkování profesoru Ohlídalovi, že si ve svém nabi tém programu našel čas, aby přijel k nám do Kyjova. Myslím, že je to podstatné nejen pro něho, aby získal zpětnou vazbu z regionu, za který kandidoval, ale i pro nás. Můžeme na něho přenést některé naše infor mace a dílčí úkoly, se kte rými se v parlamentu setkává a které dokáže prosadit, míní Lukl. Podle starosty Kyjova trápí v současné době obce nejvíce rozpočtové určení daní, ale i další regionální záležitosti. Z věcí, které by mohly být ovliv něny na té nejvyšší úrovni, je to hlavně obchvat Kyjova. To přitom není jen záležitost samotného města, ale i okolních obcí. Dopravy stále více a více přibývá a je nutné ji alespoň trochu posunout mimo cen trum, domnívá se starosta Lukl. Další možnost osobního setkání s poslancem Ivanem Ohlídalem v Kyjově bude mít veřejnost na jaře letošního roku. ŽELEZNÁ SOBOTA Pod záštitou Města Kyjova pro běhne v sobotu na území města sběr železného šrotu. Žádáme občany, aby železný šrot přistavili pouze v tento den do hodin k silnicím. Odvoz bude probí hat postupně od hodin. K odvozu je možné přistavit i elek trospotřebiče: televizory, lednice, mraz ničky, rádia, vysavače apod. Prosíme tyto přistavte z důvodu samostatného odvozu mimo hromady šrotu. Požadavky na odvoz a připomínky můžete volat v tento den do na telefonní čísla , Miroslav Holý, jednatel EKOR, s.r.o. Kyjov MĚSTO ZVE K DISKUSI Město Kyjov oznamuje, že ve středu v 17 hodin v tě locvičně ZŠ Dr. Joklíka (sídliště U Vodojemu 1261) se bude konat diskuse s veřejností nad projektem regenerace sídliště U Vodojemu. PŘÍŠTÍ KYJOVSKÉ NOVINY VYJDOU V PÁTEK 2. DUBNA 2010 Setkání vedení města a zdejších podnikatelů s Milošem Zemanem na půdě kyjovské radnice. Zeman mluvil o krizi a právech občanů Bývalý premiér Miloš Zeman za mířil na jižní Moravu. Vedle Hodonína, kde přednášel podnikatelům v sídle okresní hospo dářské komory o hospodářské krizi, se Miloš Zeman zastavil také v Ky jově. S veřejností zde diskutoval na téma posílení práv občanů. Na ve černí besedu si ho přišlo poslechnout zhruba sto lidí. Chceme aby voliči měli možnost přeskládat pořadí na kandidátce, což dnes mají jen teoreticky, nikoliv prak ticky. Za druhé chceme, aby znali kandidáty, čehož docílíme zvýšením počtu volebních krajů a snížením množství kandidátů v každém kraji. Za třetí chceme, aby podobně jako v komunálních volbách mohli ob čané i v krajských a parlamentních volbách vybírat z většího množství kandidátek, vysvětlil Zeman své představy o budoucnosti české poli tické scény. Na krizi jsou podle něho recep tem veřejné zakázky. Podnikatelé nepotřebují snížení daní, ale zakázky a nezaměstnaní nepotřebují prodloužení doby pod pory, ale práci. Když nemají podni katelé zakázky, končí ve ztrátě a je jich zaměstnanci na úřadu práce. Pak ani neodvádí daně, tvrdí. Zeman navštívil také ratíškovic kou firmu, která vyrábí důlní a těžební stroje. V Kyjově na radnici se setkal jak s místními podnikateli, tak s ve dením města. Kyjovské noviny / březen 2010 strana 3

4 Osobnosti MUDr. Jan Kudrna lékař v britském vojsku Jan (pro přátele ze Sokola Honza) Kudrna se narodil 16. ledna 1915 v Žeravicích. Dokončení článku z minulého čísla Kyjovských novin Dokončení lékařských studií a vstup do R.A.M.C. Díky přímluvě Jana Masaryka a objektivnímu nedostatku lékařů v britské armádě, bylo umožněno 53 českým medikům dostudovat na anglických univerzitách. Byli mezi nimi i dva absolventi kyjovského gym názia MUC Karel Macháček a MUC Jan Kudrna. Ten nastoupil v roce 1941 na University Colledge Hospi tal v Londýně, kde mezi vynikajícími profesory působil i světoznámý kar diolog sir Thomas Lewis, na kte rého Jan i po letech rád vzpomínal. 27. února 1943 byl slavnostně pro mován mezi prvními 22 českoslo venskými lékaři v aule starobylé ox fordské univerzity za přítomnosti prezidenta E. Beneše. Po promoci se stává příslušníkem R.A.M.C. Royal Army Medical Corps. 6. srpna 1943 opouští břehy Anglie s velkým konvojem, který směřuje do severní Afriky, kde je ve Fillipville v Tunisu vybudována velká polní ne mocniční základna pro spojenecká vojska operující na Sicílii a v jižní Itá lii. S britskými jednotkami se dr. Ku drna dostává do Itálie, kde zažívá krušné chvíle v těžkých bojích s ně meckými vojsky, která se zoufale brání a způsobují spojeneckým ar mádám velké ztráty zejména v bojích u Monte Cassino. Jan Kudrna je se svou jednotkou stažen na jih a stává se šéflékařem 207 PON Camp a tam ho zastihne i konec války. Vrací se přes Francii do Anglie, kde žádá o propuštění z armády. Domů se ale vrací až po měsících 17. listopadu Co vypráví o tatínkovi dcera Jana, zubní lékařka MUDr. Šušáková...Tatínek se po válce vrátil do republiky v listopadu 1945 a absol voval školu pro vyšší důstojníky zdravotníky v Praze a nastoupil do vojenské nemocnice v Brně. V květnu 1948 se vrátil do Kyjova a nastoupil jako závodní lékař ve sklárně. Ro diče se seznámili 28. října 1948 při oslavě vzniku republiky. Maminka Bo žena Zlámalová pracovala za války jako úřednice ve sklárnách, po válce odešla do Brna, odkud stále jezdí vala do Kyjova. Chodili spolu šest let, než se vzali v červnu Trvalo to tak dlouho prý proto, že maminka nechtěla do Kyjova a tatínek zase do Brna. Já jsem se narodila v dubnu 1955 v Brně a teprve potom se ma minka přestěhovala do Kyjova. Jako malé dítě si pamatuji, že se u nás po večerech scházeli sousedé pro zdravotní rady od otce, který se vra cel až večer, protože měl ještě ob vod, který objížděl a navštěvoval pa cienty. V zimě na něho čekávali v kuchyni u kamen, protože jinde se netopilo... Tatínek měl soustu přá tel z mládí, ze sportu, s některými se pravidelně scházel. Na pravidelný sobotní mariáš se u nás schá zeli strýc Rosťa Urban (soudce, syn starosty města a sokola učitele Matěje Urbana, který byl i s manželkou popravený za heyrichi ády pozn. autora), teta Vlasta Kafková, Jiřina Rektoříková a ně kdy přišel i Zdeněk Kunc... Nutno dodat, že všich ni jmenovaní a mnozí dal ší byli členy kyjovského sokola. Tato generace mnohem později, po roce 1989, dostala označení věrná garda, protože se zasloužila o obnovení sokolské činnosti. 3x foto archiv Dr. Dunděry Dopis z Anglie změní život rodiny, která se stěhuje do Brna Koncem padesátých let došel dr. Kudrnovi dopis z Anglie s výpisem z bankovního účtu se zů statkem několika liber z války. Nutno připome nout, že padesátá léta byla dobou komunistic kých procesů, věznění a pronásledování přísluš níků západního odboje. Nejlepší Janův kamarád dr. Karel Macháček navíc emigroval do Anglie. Dopis s nepřesnou adre sou byl úředně otevřen a Jan Kudrna se tak dostává do hledáčku stranic kých papalášů. I když většina jeho spo luobčanů neměla o jeho válečné mi nulosti v britském vojsku ani ponětí, rozhodl se z Kyjova odejít, aby nebyl orgánům příliš na očích. Dcera Jana vzpomíná...v tomto pohnutém roce V Hradci Králové 23. října Zleva J. K., doc. Dr. V. Dohnal, Dr. Jiří Lintner a Dr. Karel Macháček z Anglie. Oxford , promoce 22 československých lékařů pod patronací prezidenta Dr. Eduarda Beneše. MUDr. Jan Kudrna třetí zprava. Při domácí oslavě 50. narozenin (1965). tatínkův celoživotní přítel dr. Machá ček nám napsal, že dobrý lékař se ve světě neztratí, a nabídl tatínkovi pomoc. To ale nepřipadalo v úvahu, protože otec by nikdy neemigroval. Byl těsně spjatý se svým rodným kra jem a hlavně celoživotními přáteli... Po přestěhování do Brna v roce 1962 nastoupil dr. Kudrna nejdříve jako závodní lékař ve Slatině a po pár měsících jako obvodní lékař na Mendlově náměstí, blízko svého bydliště. Od roku 1971 se stal vedoucím lékařem zdravotního stře diska na Koněvově ulici (dnešní Vídeňská) a lékař ská fakulta mu svěřila vý uku mediků 6. ročníku se za měřením na obvodní lékaře. V roce 1976 dostal čestné uznání MÚNZ Brno a zároveň byl propuštěn jako major zdravotní služby v záloze z aktivní služby. Svých velmi dobrých zna lostí cizích jazyků využíval jako lékař brněnských vele trhů pro zahraniční návštěv níky. Zřejmě úspěšně, říká dcera Jana, protože tam vy držel několik let. Dokonce přišel i děkovný dopis z mi nisterstva zdravotnictví z Ku vajtu, napsaný ministrem, který měl zdravotní problémy, od kterých mu ta tínek úspěšně pomohl... Na zdravotním středisku Koně vova zůstal až do svého odchodu do důchodu v 67 letech a ještě pár let chodil vypomáhat na zástupy, kde bylo potřeba. Rád se věnoval svým vnučkám, hlavně té starší Radce. Učil ji angličtinu, řeč, kterou sám miloval a stále se v ní zdokonaloval. Určitě by měl radost z toho, že dnes jeho vnučka pracuje u americké firmy a angličtinu používá denně. O posledních rocích jeho života mi vyprávěla sestra jeho přítele Vlasta Macháčková. I v nemoci se pro jevil jako statečný člověk. Zemřel 19. dubna 1997 a je pochován na kyjovském hřbitově. Poslední slova vzpomínek na ne obyčejného člověka patří jeho dceři Janě:...Já na tatínka vzpomínám jako na neuvěřitelně tolerantního a klid ného člověka. Přestože v životě toho tolik prožil, dovedl být normálním člo věkem, uměl se vyrovnat s nepříjem nými životními situacemi s anglic kým humorem. Zkrátka, můj tatínek byl pro mě nejlepší člověk, kliďas, ka marád pro mladé i pro staré, vzor na celý život pro dcery i pro vnučky... Jiří Dunděra strana 4 Kyjovské noviny / březen 2010

5 Děti, mládež a škola Šikovné děti i rodiče v Bohuslavicích Že jsou v bohuslavické škole šikovné děti, všichni vědí. Je to také díky rodičům, kteří je podporují a pomáhají nejen jim, ale i škole v Bohuslavicích. Škola se snaží o co nejužší spo lupráci s rodiči svých žáků. Rodiče vedou některé zájmové kroužky, účastní se nejrůznějších projektů jak v rámci vyučování, tak i mimo ně. Paní Horáčková pravidelně sezna muje děti se současnou dětskou li teraturou a předčítá jim z vybraných knížek v rámci našeho celoročního projektu Čteme dětem. Děti s ní potom jednotlivé příběhy rozebírají a zjišťují, jak je dobře, že v pohád kách vždy dobro vítězí nad zlem. Paní Beránková se zase sama nabídla, že děti naučí jednoduché přípravy rychlých jídel, ale i zásady sto lování. Vznikla tak tradice nazvaná Mňamkové odpoledne, která se setkává s velkým zájmem dětí. Paní Průšová je šikovná ma minka s výtvarným cítěním a plnou hlavou nápadů, které realizovala před Vánocemi na Vánoční dílně, kde si nejen děti, ale i ostatní maminky pod jejím vedením vyrobily spoustu krás ných vánočních dekorací. Pro velký úspěch této akce se nabídla, že zor ganizuje i Velikonoční dílnu. Jejími pomocnicemi jsou paní Blažková a paní Konečná. Paní P. Doležalová se opakovaně převtěluje v Mikuláše, který za dětmi přichází s nadílkou. Letos jí ještě pomáhala paní Holásková. Ale ani tatínkové nezůstávají po zadu. Pan M. Doležal již několikátým rokem připravuje pro všechny účast níky školního vánočního setkání nád herný ohňostroj. V lednu i s panem Horáčkem nainstalovali k radosti všech dětí do školy televizi, kterou děti dostaly ve škole pod stromeček. Rodiče se také podílejí sponzor sky na akcích pořádaných školou, jako je např. karne val, školní projekty, oslava Dne dětí a další. Stalo se už samozřejmostí, že nejen maminky, ale i babičky a tety vždy napečou růz né buchty, bábovky a řezy na podzimní školní setkání nebo nepřeberné množství druhů vý borného vánočního cukroví na již zmi ňované vánoční se tkání. Chvála však ne patří jen rodičům školáků, aktivně se zapojují i rodiče dětí z naší mateřské školy. Z toho všeho je zřejmé, že se do spěláci v Bohuslavicích rádi spo lečně setkávají při školních akcích, kdy si často zavzpomínají na svá školní léta a společně se i s dětmi vyřádí. Bohuslavické děti jsou tvořivé nejen v rámci školních projektů. Foto archiv školy Vítáme otevřenou komunikaci, rodiče se k práci školy mohou kdy koli bez obav vyjádřit. Jsme rádi a velice si vážíme toho, že se u nás rodiče aktivně zapojují do dění ve škole. Ivona Bystřická, MŠ a ZŠ Kyjov Bohuslavice Učni mohou získat prospěchová stipendia Kraj se obává o budoucnost učňovského školství. V Kyjově dostanou stipendia budoucí zedníci. Prospěchovými stipendii do výše až několika tisíc korun ročně chce Jihomoravský kraj podpořit zájem žáků o některé učební obory. Krajská rada kon krétně rozhodla, že na stipen dia vynaloží téměř šest milionů korun ročně a žáci budou moci získat 1500 až 2500 korun za pololetí v prvním a třetím roční ku. Nabídka ale platí jen pro několik málo vybraných škol a oborů. Jednou z nich je SOU Kyjov, kde mohou stipendium získat učni oboru zedník. Znamená to pro nás pomoc hlavně v náboru. V nejbližší době se očekává výrazný pokles počtu žáků, kteří budou vychá zet ze základních do středních škol a hrozí nebezpečí, že do učňov ských oborů bude málo uchazečů, vysvětlil ředitel SOU Kyjov Zdeněk Lukeš. Zároveň se tímto opatřením po může oborům, které jsou nedostat kové i na trhu práce. Mnohým rodi nám to pomůže hmotně zabezpečit jejich dítě ve studiu, doplnil Lukeš další výhody tohoto stipendia. Obory, které budou stipendijní poli tikou kraje podpořeny, byly podle hejtmana JMK Michala Haška vy brány po konzultaci s úřady práce. Tento školní rok má být testovací, aby se ukázalo, nakolik mohou pro spěchová stipendia podpořit zájem o jednotlivé učební obory. Určitě je to dobrý nápad, mys lím, že studenti by tím měli být moti Kyjovské učiliště bude stipendia udělovat, prozatím pouze studentům v oboru zedník. vováni a pomůže to mnoha rodinám, míní student učiliště Radek Elbl. Očekávali jsme, že tento stipen dijní program bude určen i pro žáky se speciálními vzdělávacími potře bami, které v našem učilišti též při pravujeme. Bohužel tomu tak zatím není, a tak jsme se rozhodli, že na krajský úřad podáme návrh, aby i tito žáci byli do programu zařazeni, řekl Lukeš. Na SOU Kyjov má šanci získat stipendium přes 60 studentů. Jejich prospěch musí být lepší jak 3,0. V kraji jej mohou dostat učni vybra ných učebních oborů s výučním lis tem na šestnácti středních odbor ných školách a učilištích. Jednou z nich je i Integrovaná střední škola v Hodoníně. Kyjovské školy už vědí, kolik budou mít prvňáčků Zápisy letos opět potvrdily, že stále víc šestiletých dětí je pro školní docházku nezralých. K zápisu do prvních tříd se v Ky jově dostavilo 130 dětí. Ne všechny ale prvního září zasednou do školních lavic vedle svých vrstevníků. V po sledních letech přibývá dětí, které jsou nezralé, a proto mají školní do cházku o rok odloženu. Na vině jsou podle pedagogů především rodiče. Pokud se dětem málo věnují, je to znát. Pokud se se tkáme s tím, že děti mají některé oblasti oslabeny, velmi rádi pora díme rodičům, jak s nimi mají pra covat a na koho se obrátit. Z toho důvodu u nás na škole také probíhá dlouholetý projekt pro předškoláky. Jmenuje se Hravá školička a děti se jeho prostřednic tvím setkávají s bu doucími spolužáky a učiteli, řekla Jovanka Rybová, uči telka ZŠ Újezd v Kyjově. Pokud rády malují, mohou při zápisu projít talentovými zkouškami a 1. září nastoupit do nepovinného předmětu rozšířená výtvarná vý chova, který má u nás ve škole dlou holetou tradici, uvedla Jovanka Ry bová další důvod, proč absolvovat Hravou školičku. Syn se do školy těší, ale nějaké konkrétní kurzy jsme nenavštěvo Budoucí prvňáčci mohou na ZŠ Újezd projít také talentovými zkouškami do výtvarného oboru. vali, spíš jen ty, co mají ve školce, řekla maminka budoucího prvňáčka Michaela Malářová. Nijak zvlášť jsme se nepřipravo vali. Myslím, že chodí do dobré ma teřské školy na Nádražní ulici, tam děti hodně dobře připravují na zá kladní školu, míní další maminka Eva Plšková z Vracova. Všechny kyjovské základní školy zorganizovaly zápisy hravou formou. Obvykle provází tento den známá pohádka, na každé škole jiná. Naše letošní téma znělo ma šinkou do první tří dy. U zápisů jsme přitom ověřovali výslovnost, slucho vou a zrakovou analýzu a zjišťo vali, zda jejich po četní dovednosti odpovídají věku, vyjmenovala nej důležitější body zá pisu učitelka ZŠ Újezd Jovanka Ry bová. ZŠ Dr. Joklíka letos přivítala u zápisu 42 dětí, z toho nastoupí ve dvou třídách 34. Škola má sportovní zaměření. ZŠ Újezd pro věřila 28 dětí, nastoupí jich 25. Zá jemci tady mohou využít možnosti rozšířené výtvarné výchovy. Do ZŠ J. A. Komenského přišlo 56 dětí, z toho ale nastoupí povinnou školní docház ku jen 43 prvňáčků. Škola s jazyko vým zaměřením tak otevře dvě třídy. Malotřídní škola v Bohuslavicích letos zapsala do první třídy 4 děti. Kyjovské noviny / březen 2010 strana 5

6 Medici učí děti i čistit zuby Do Kyjova dorazil program Dental alarm, který poukázal na nedo statky v ústní hygieně. Čištění zubů připadá většině z nás jako samozřejmost. Často tomu tak ale není. Jak ukázal program Dental alarm, mnohé děti a mladí lidé ne mají správné návyky při zubní hygi eně. Celorepublikového projektu se účastní studenti lékařských fakult, kteří navštívili a ještě navštíví de sítky škol a školek, mimo jiné i ky jovské gymnázium. Program Dental alarm funguje v rámci České republiky asi tři roky a jde v něm hlavně o pre venci. Zahrnuje teoretic kou i praktickou část. Studenti se dozví něco o vzniku zubního kazu a dentálních pomůc kách. Praktická část zahrnuje nácvik správné techniky čištění zubů na modelu pomocí velkého kartáčku. Pak si to děti zkusí na sobě a ukáží zároveň, jaké zubní kar táčky používají doma, popsal průběh návštěvy mediků na školách Ra dek Uhlíř z lékařské fa kulty Masarykovy uni verzity v Brně. A jaký byl výsledek v Kyjově? Potvrdilo se, že dospívající děti mají mezery ve znalostech ústní hygieny. A správ ný zubní kartáček si do školy přinesl jen málo kdo. Našim cílem je, aby si účastníci programu pořídili vhodný zubní kartáček a zlep šili své návyky při čištění zubů. Jez díme třeba do prvních tříd základních škol, ale i na školy střední a vysoké. Snažíme se ale orientovat spíše na dospívající mládež. Malé dítě si toho tolik nezapamatuje a navíc puber ťáci mají zájem o to, aby jejich zuby vypadaly co nejlépe. Takže myslím, Studenti si vyzkoušeli správný postup při čištění zubů na velkém modelu. že starší děti si z toho pro sebe od nesou víc, míní Radek Uhlíř. Pokud má někdo z vás pocit, že tuto stránku hygieny zanedbal, není nic jednoduššího, než vaši školu přihlásit do studentského projektu prostřednictvím webových stránek dentalalarm.cz. Důležité rady tady na jdou i jednotlivci. Mlýnská ul. 2367, Kyjov Nětčice, tel.: , e mail: Otevírací doba herny pro děti: pondělí, středa a pátek 9.30 až hodin Březen 2010 Pondělí Kamarád čte dětem Středa Výroba jarního věnce Pondělí Jak zvládat konflikt beseda s Mgr. Milenou Mikulkovou Úterý Obrázky pro radost předání výtěžku sbírky prim. děts. odd. Nemocnice Kyjov MUDr. Janu Trubačíkovi v 10 h, Čajovna & Galerie Středa Malování vajíček Pondělí Kamarád čte dětem Pátek Zavřeno Blešák prodej od 14 do 18 h v MC Kamarád Sobota Blešák prodej od 9 do 12 h Pondělí Kamarád čte dětem Středa Marcipánová kuřátka Blešák výběr jarního a letního dětského oblečení (do 50 kusů) je od v MC Kamarád Škola si může dovolit realizovat některé investice díky sponzorům. DĚTI DOSTALY KUCHYŇKU Základní a mateřská škola Za Humny Kyjov se pyšní novou kuchyň kou. Školu navštěvují děti se zdra votním a mentálním postižením. Jsme hrozně rádi, že kuchyňku máme, protože se v ní scházíme každý den. Děti tady tráví svůj čas při obědě a také nám slouží jako cvičná kuchyňka, řekla učitelka školy Jarmila Ševelová. Vedle mateřské a základní školy najdeme Za Humny přípravný stupeň základní školy speciální, který posky tuje přípravu na vzdělávání dětem s těžkým mentálním postižením nebo autismem. Nechybí zde Speciálně pedagogické centrum, které zajiš ťuje poradenskou činnost, posky tuje odborné služby, nabízí preven tivní výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí. Ke vzniku kuchyně přispěl dar GE Money bank ve výši několika desítek tisíc korun. Tato společnost podpo ruje školu už delší dobu. V letošním školním roce došlo ke krácení našeho rozpočtu, takže z vlastních prostředků bychom ne byli schopni tyto aktivity financovat, uvedl ředitel školy Petr Petráš. Užitečné informace z kyjovské radnice Obří obraz na ZŠ J. A. Komenského To, že tvořivost není cizí dětem ve školní družině při ZŠ J. A. Komen ského, dokazuje obří mozaika o roz měrech 3 m krát 2,5 m. Celý výtvor je poskládaný z obalů od čajových sáčků, které děti sbíraly od září. Děti čajové sáčky nejdříve rozlepovaly, stříhaly a potom třídily do několika základních barev. Nejlepší zábavou bylo lepení mozaiky. Ta představuje obrovskou kytici, která zdobí chodbu školy. Mária Vavřinová KLUB MAMINEK KYJOV MŠ Za Stadionem, Pondělí a čtvrtek 9.30 až h Slepička z květináčků Papírový závěs slepička a vajíčka Kytička pro maminku Zápich do květináče Kuřátko z květináče Předání věcného daru dětskému oddělení Nemocnice Kyjov Předání se uskuteční v 10 v čajovně na KD v Kyjově Veselí zajíčci Velikonoční věnec Barevná kuřátka Skládaný zajíček a slepička Pozor nová kontaktní adresa: DDM HLEDÁ MINIMISS V neděli 30. května pořádá Dům dětí a mládeže Kyjov již 16. ročník tradiční soutěže pro děvčata ze tříd MINIMISS Uzávěrka přihlášek je 31. března. strana 6 Kyjovské noviny / březen 2010

2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010

2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 noviny 2/2010 Tříkrálová sbírka byla letos v Kyjově velmi úspěšná. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, nechci se v následujících

Více

11/ 2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009

11/ 2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009 Poděkování za krásné hřiště vyjádřili školáci ZŠ a MŠ Dr. Joklíka tímto krásným dortem pro starostu Kyjova Františka

Více

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 BARVITÝ FAŠAŇK V KYJOVĚ První únorovou neděli jste mohli potkat v ulicích města průvod masek a krojovaných chlapců doprovázených

Více

5/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 7. května 2010

5/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 7. května 2010 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 7. května 2010 Eliška Pekárková bude díky svému vynikajícímu pěveckému talentu reprezentovat tento region spolu s dalšími šesti dětmi

Více

7 8 / 2011. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 15. července 2011

7 8 / 2011. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 15. července 2011 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 15. července 2011 noviny 7 8 / 2011 Největší radost z vysvědčení měly děti z prvních tříd. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, v uplynulých

Více

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 Od otevření je nové hřiště v parku stále plné dětí. Foto Veronika Hollerová noviny 9/2009 VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN,

Více

7 8 / 2013. noviny. Zastupitelé jednali v basketbalové hale. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 12.

7 8 / 2013. noviny. Zastupitelé jednali v basketbalové hale. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 12. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 12. července 2013 noviny 7 8 / 2013 HUDEBNÍCI PRO FÉNIX V rámci benefičního koncertu na podporu Sociálně psychiatrického centra Fénix

Více

Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 2. březen 2012 Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Více

4/2012. noviny. Městská knihovna ocenila čtenáře. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. duben 2012

4/2012. noviny. Městská knihovna ocenila čtenáře. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. duben 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. duben 2012 noviny 4/2012 KŘEST ŠNYCLPERKELTU Kyjovská kapela Helemese vydává novou desku Šnyclperkelt. Přijďte ji spolu s nimi pokřtít

Více

5/2012. noviny. Město zvažuje zřízení technických služeb. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4.

5/2012. noviny. Město zvažuje zřízení technických služeb. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4. květen 2012 STO KORUN NA SIROTKY Komedie s tématikou slováckých soudniček ovládla sál Domu kul tury při pořadu, který zažil premiéru

Více

12/2012. noviny. Říčka Kyjovka zvýšila průtočnost. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012

12/2012. noviny. Říčka Kyjovka zvýšila průtočnost. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012 noviny 12/2012 BĚHALI S TRIKOLOROU Výročí vzniku samostatného čes koslovenského státu si v Kyjově při pomínají také

Více

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 MULTIŽÁNROVÉ SLAVNOSTI Letošní Kyjovské letní slavnosti se nesly nejen v duchu folkloru, folku, tra dičních řemesel či výstavy

Více

SVATOBOŘICE MISTŘÍN 1/2012 ZPRAVODAJ. OBCE Zpravodaj obce Svatobořice Mistřín. strana 1

SVATOBOŘICE MISTŘÍN 1/2012 ZPRAVODAJ. OBCE Zpravodaj obce Svatobořice Mistřín. strana 1 SVATOBOŘICE MISTŘÍN ZPRAVODAJ 1/2012 OBCE strana 1 EDITORIAL OBSAH Ilustrační foto Významným mezníkem v našem životě jsou změny letopočtů. S nimi často přijímáme nové výzvy, přání či si vytváříme nové

Více

4/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 3. dubna 2009

4/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 3. dubna 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 3. dubna 2009 noviny 4/2009 Archeolog Jaromír Šmerda byl velmi potěšen nálezy u Vlastivědného muzea (více na straně 14). VÁŽENÍ ČTENÁŘI

Více

5/2011. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. května 2011

5/2011. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. května 2011 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. května 2011 noviny 5/2011 Velikonoční tradice v lidové jizbě. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, v uplynulém měsíci Vaše dotazy směřovaly

Více

SVATOBOŘICE MISTŘÍN 1/2014 ZPRAVODAJ. OBCE Zpravodaj obce Svatobořice Mistřín. strana 1

SVATOBOŘICE MISTŘÍN 1/2014 ZPRAVODAJ. OBCE Zpravodaj obce Svatobořice Mistřín. strana 1 SVATOBOŘICE MISTŘÍN ZPRAVODAJ 1/2014 OBCE strana 1 EDITORIAL OBSAH Ilustrační adventní foto Zprávy z radnice PF 2014 (fm)... 3 Slovo starosty Vítejme rok 2014 (fm)... 3 Slovo místostarostky (tč)... 5 Činnost

Více

březen 2014 Kyjovští karatisté sbírají medaile Přibývá mladých bezdomovců Zahrádky budou dražší > více str. 4 > více str. 6 > více str.

březen 2014 Kyjovští karatisté sbírají medaile Přibývá mladých bezdomovců Zahrádky budou dražší > více str. 4 > více str. 6 > více str. březen 2014 Zahrádky budou dražší > více str. 4 Přibývá mladých bezdomovců > více str. 6 Kyjovští karatisté sbírají medaile > více str. 18 Vystoupení Tanečního klubu Fortuna ze Zlína v rámci Reprezentačního

Více

Marcel Hájek: Mám boty z toulavého telete

Marcel Hájek: Mám boty z toulavého telete 4. 8. 2014 8 2014 Ročník: 14 Auto-moto-rady strana 8-9 SPORTUJTE S NÁMI www.cesky outlet.cz strana 5 Pracovní nabídky strana 16-17 Ze zápisníku kriminalisty strana 30 Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37

Více

prosinec 2013 Martinský hody Kyjovem zněly Kyjovské atletky zlaté na Mistrovství ČR Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků > více str.

prosinec 2013 Martinský hody Kyjovem zněly Kyjovské atletky zlaté na Mistrovství ČR Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků > více str. prosinec 2013 Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků > více str. 7 Kyjovem zněly Martinský hody > více str. 12 Kyjovské atletky zlaté na Mistrovství ČR > více str. 17 Z radnice / prosinec 2013 MILÍ

Více

NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH POKRAČUJE

NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH POKRAČUJE březen 2015 NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY > více str. 18 PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ > více str. 5 Najdete nás také na Facebooku www.facebook.com/mestokyjovoficialniprofil DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH

Více

Ve volbách zvítězila Sedmadvacítka nezávislých

Ve volbách zvítězila Sedmadvacítka nezávislých listopad 2014 Ve volbách zvítězila Sedmadvacítka nezávislých > více str. 3 Nemocnice Kyjov získá magnetickou rezonanci > více str. 3 Kyjovem povede prestižní cyklistický závod > více str. 17 Do třetího

Více

Zpívalo se, tančilo a křtilo!

Zpívalo se, tančilo a křtilo! 1. 6. 2015 6 2015 Ročník: 15 Nabídka OBI strana 6 Historický víkend strana 15 Pracovní nabídky strana 23 26 Farma jako místo pro vzdělávání a zážitek strana 35 Stanislav Brázda, český psychotronik strana

Více

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum 6. 7. 2015 7 2015 Ročník: 15 Ochrana životního prostředí strana 5 6 Poradna Gabriely Kroupové strana 20 Pracovní nabídky strana 23 26 Stíny horkého léta strana 33 Oblíbený zábavní park u Chamu, NSR strana

Více

ardice 2/2008 náš společný domov Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo Přehlídka dechovek Střípky Šardice opět divizní z Afganistanu

ardice 2/2008 náš společný domov Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo Přehlídka dechovek Střípky Šardice opět divizní z Afganistanu Š 2/2008 ardice náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo strana 9 Přehlídka dechovek strana 12 Střípky z Afganistanu strana 14

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU STR. 04 06 NAŠE ŠKOLY PRVŇÁČCI MÍŘÍ K ZÁPISU: CO NABÍZÍ ŠKOLY V PRAZE 14 STR. 16 ROZHOVOR: MANŽELÉ KÁDNEROVI VYMÝŠLET

Více

Osvětimanský. zpravodaj. leden červenec 2011. Osvětimanský zpravodaj strana 1

Osvětimanský. zpravodaj. leden červenec 2011. Osvětimanský zpravodaj strana 1 Osvětimanský zpravodaj leden červenec 2011 Osvětimanský zpravodaj strana 1 Úvodní slovo starosty Informace Úřadu městyse Osvětimany Vážení spoluobčané. Podruhé mám v tomto volebním ob dobí možnost Vás

Více

duben 2014 Nemocnici slouží nová sanitka V Kyjově se množí krádeže Podepsáno memorandum s Prizrenem > více str. 3 > více str. 5 > více str.

duben 2014 Nemocnici slouží nová sanitka V Kyjově se množí krádeže Podepsáno memorandum s Prizrenem > více str. 3 > více str. 5 > více str. duben 2014 Podepsáno memorandum s Prizrenem > více str. 3 V Kyjově se množí krádeže > více str. 5 Nemocnici slouží nová sanitka > více str. 5 foto Marie Kašná První únorová neděle patřila fašankovým oslavám.

Více

leden 2014 Městská knihovna skončila pod vodou kyjov nejlepší v třídění odpadů Kraj ocenil Květoslavu Klímovou > více str. 4 > více str.

leden 2014 Městská knihovna skončila pod vodou kyjov nejlepší v třídění odpadů Kraj ocenil Květoslavu Klímovou > více str. 4 > více str. leden 2014 kyjov nejlepší v třídění odpadů > více str. 4 Městská knihovna skončila pod vodou > více str. 6 Kraj ocenil Květoslavu Klímovou > více str. 7 Perníčky z dílen Vlastivědného muzea Z radnice /

Více

4/2013. náš společný domov. prožitkem. jarmark. fara. chovatelé. Ohlédnutí. Výchova. Vánoční. Opravená. Šardičtí

4/2013. náš společný domov. prožitkem. jarmark. fara. chovatelé. Ohlédnutí. Výchova. Vánoční. Opravená. Šardičtí Š ardice 4/2013 náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Ohlédnutí 2013 strana 2 Výchova prožitkem strana 11 Vánoční jarmark strana 16 Opravená fara strana 20 Šardičtí chovatelé

Více

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 leden 2015 DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 Brass Banda ZUŠ Kyjov slaví úspěch > více str. 13 Redakce Kyjovských novin Vám přeje, aby Váš rok byl plný veselých okamžiků a jak se

Více