Roční zpráva o hospodaření za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva o hospodaření za rok 2009"

Transkript

1 Roční zpráva o hospodaření za rok 2009 červen 2010

2 Seznam používaných zkratek Úvod OBSAH 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2009 A. Hospodaření kapitoly MPO v roce Rozpočtové příjmy a jejich plnění 1.1 Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva 1.2 Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu 2. Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva 3. Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu 4. Zhodnocení plnění rozpočtu výdajů příspěvkových organizací B. Dotace pro podnikatelské a jiné subjekty z rozpočtové kapitoly MPO 1. Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU 2. Programy spolufinancované ze zdrojů EU 2.1 Operační program Podnikání a inovace 2.2 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2.3 Operační program Technická pomoc 2.4 Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace CIP 2.5 Operační program Průmysl a podnikání 2.6 Operační program Rozvoj lidských zdrojů 3. Podpora technologických center a center strategických služeb 4. Program Záruka za provozní úvěry 5. Informační místa pro podnikatele - dotace na projekt Hospodářské komory ČR 6. Program podpory podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 7. Dotace pro společnost Hyundai 8. Dotace na úsporné energetické programy program EFEKT 9. Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje 9.1 DIAMO, státní podnik 9.2 Palivový kombinát Ústí, státní podnik 9.3 Obligatorní sociálně zdravotní náklady 10. Dotace na krytí spoluúčasti DIAMO, s.p. a Palivový kombinát Ústí, s.p. na projektech realizovaných v rámci spolufinancovaného Operačního programu Životní prostředí 11. Ekologická dotace 12. Dotace na správu skládek pro DIAMO, státní podnik 13. Dotace pro obce s rozšířenou působností na provoz Jednotných kontaktních míst v rámci realizace zákona o volném pohybu služeb 14. Dotace na ochranu spotřebitele Tabulková příloha 2

3 Seznam používaných zkratek Seznam mezinárodních zkratek AdCo Skupina pro dozor nad trhem ADR Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů BEDA Asociace designérských organizací EU CEN Evropská komise pro normalizaci CENELEC Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice CIP Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace C.I.P. Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní EURAMET Evropská spolupráce v etalonech měření IAAO Mezinárodní asociace puncovních úřadů ICSID Mezinárodní rada společností průmyslového designu ICT Informační komunikační technologie ISI Integrovaný systém pro podnikání a export ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj RAPEX Evropský výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru s výjimkou farmaceutických výrobků WELMEC Organizace pro evropskou spolupráci v legální metrologii Seznam zkratek organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací (PO) v působnosti MPO CT CI ČMI ČNI ČOI ČÚZZS PÚ SEI SpS SÚRAO SVÚM ÚNMZ Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Český metrologický institut Český normalizační institut Česká obchodní inspekce Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Puncovní úřad Státní energetická inspekce Správa služeb MPO Správa úložišť radioaktivních odpadů Státní výzkumný ústav materiálu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 3

4 Ostatní použité zkratky a.s. Akciová společnost ČDV Čistírna důlních vod ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. ČNB Česká národní banka EK Evropská komise ES Evropské společenství EU Evropská unie FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb HDP Hrubý domácí produkt ISPROFIN Informační systém programového financování IS RŽP Informační systém registru živnostenského podnikání MF Ministerstvo financí MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MV Ministerstvo vnitra MZV Ministerstvo zahraničních věcí MŽP Ministerstvo životního prostředí NFV Návratná finanční výpomoc NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad OEÚ ZÚ Obchodně ekonomické úseky zastupitelských úřadů OPLZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OPPI Operační program Podnikání a inovace OPPP Operační program Průmysl a podnikání OPRLZ Operační program Rozvoj lidských zdrojů OPTP - PAS Operační program Technická pomoc Pověřený auditní subjekt o. p. s. Obecně prospěšná společnost OSS Organizační složka státu PO Příspěvkové organizace RF Rezervní fond SF Strukturální fondy SNS Společenství nezávislých států SPZ Strategická průmyslová zóna SRN Spolková republika Německo TP Technická pomoc VPS Všeobecná pokladní správa ZNHČ Zahlazování následků hornické činnosti ZRS Zahraniční rozvojová spolupráce 4

5 Úvod 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plnilo v průběhu roku 2009 úkoly vyplývající z kompetenčního zákona a hlavní úkoly resortu vycházely z priorit, které pro MPO vyplynuly z programového prohlášení vlády. V roce 2009 byl kladen důraz na plnění opatření ke zmírnění následků finanční a hospodářské krize, která postihla světovou ekonomiku a nevyhnula se ani České republice. MPO se významnou měrou podílelo na plnění opatření z Národního protikrizového plánu na podporu oživení podnikatelského prostředí také prostřednictvím záručního fondu v Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s. (ČMZRB) a podporou exportu prostřednictvím České exportní banky, a. s. a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. Hospodaření s finančními prostředky bylo v roce 2009 poznamenáno výše uvedenými opatřeními ke zmírnění následků finanční a hospodářské krize. MPO a jim řízené podřízené organizace omezily většinu výdajů v oblasti investic a přijaly úsporná opatření v oblasti provozních výdajů. Hlavním cílem resortu bylo i přes tato omezení vytvořit jednoduché, transparentní a nediskriminační prostředí pro podnikání, snížit administrativní zátěž pro podnikání, snížit náklady na provoz státní správy apodpořit využití obnovitelných zdrojů energie na výrobu tepla a posílit význam jaderné energetiky. Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2009 byly v resortu MPO stanoveny tyto věcné priority: snížit administrativní zátěž podnikatelů, zajistit plnění úkolů plynoucích z Energetické koncepce, aktivně podporovat zahraniční obchodní politiku a podporu exportu, programově podporovat podnikání produkující vysokou přidanou hodnotu, aktivně se účastnit jednání v rámci Předsednictví ČR v Radě Evropské unie, zajistit podmínky pro čerpání peněžních prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace, zajistit provázanost našeho právního řádu s právem Evropské unie, podílet se na snížení nákladů na provoz státní správy. V oblasti snižování administrativní zátěže podnikání zpracovalo MPO návrh zákona, kterým se mění některé zákony vsouvislosti se snižováním administrativní zátěže podnikatelů. Do konce března 2010 předloží MPO, v souladu s usnesením vlády č. 446/2008, vládě zprávu o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku

6 Součástí zprávy jsou informace o provedených změnách v rámci plánu u jednotlivých resortů a výhled snižování administrativní zátěže po roce Závěry jsou využitelné pro další činnosti a aktivity směřující k vytvoření kvalitních podmínek pro podnikání. Plán snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010 je jednou z priorit vlády ČR a klíčovou prioritou Ministerstva průmyslu a obchodu. V oblasti energetiky je nutno zmínit význam českého předsednictví v Radě EU. V průběhu předsednictví byl schválen tzv. 2. strategický energetický balíček Akční plán EU pro energetickou bezpečnost a solidaritu, který vymezuje hlavní výzvy a priority energetické politiky. Je zaměřen na rozvoj energetické infrastruktury a diverzifikace dodávek, upevňování vnějších vztahů v oblasti energetiky, zabezpečení zásob ropy aplynu, podporu energetické účinnosti a využívání tuzemských energetických zdrojů. Dále MPO připravilo v roce 2009 koncepční materiál Návrh Státní energetické koncepce České republiky, který bude v roce 2010 znovu předložen vládě ČR. Předtím je nutno podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, provést vyhodnocení naplňování cílů a sociálních dopadů realizace cílů státní energetické koncepce. V oblasti podpory exportu byla pro ekonomický rozvoj České republiky rozhodující opatření přijatá k eliminaci nebo zmírnění rizik exportu, který byl významnou měrou postižen hospodářskou krizí. Z důvodu vysoce exportně zaměřené české ekonomiky byla přijata opatření obsažená přímo v Národním protikrizovém plánu. Tato opatření, kromě orientace vývozu na v současné době perspektivnější trhy, byla podpořena ze státního rozpočtu, a to navýšením základního kapitálu České exportní banky, a.s. (ČEB) a posílením zdrojů pro pojištění vývozu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP). Své služby nadále poskytovala bezplatná telefonní linka Zelená linka pro export a portál BusinessInfo.cz kde podnikatelé obdrží potřebné informace o podmínkách podnikání na zahraničních trzích a aktualizované informace o obchodních a investičních příležitostech. V oblasti podpory podnikatelského prostředí byl za účelem pokrytí potřeb provozního charakteru posílen záruční fond v Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s. (ČMZRB) o mil. Kč z prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS). V průběhu února 2009 byl vyhlášen program Záruka za provozní úvěry pro oblast podnikání ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, který byl ještě rozšířen o poskytování záruk za provozní úvěry pro malé a střední podnikatele v oblastech obchodu, cestovního ruchu a vzdělávání, tzn. na většinu podnikatelských aktivit. S cílem pomoci malým a středním podnikatelům pokračovalo MPO se spolufinancováním programů ze strukturálních fondů a komunitárních programů, jako je CIP 6

7 Rámcový program konkurenceschopnost a inovace, jehož součástí je i poradenství k 7. rámcovému programu Evropského společenství pro výzkum a technologický rozvoj. V oblasti podpory výzkumu a vývoje byl vroce 2009, po ukončení projektů IMPULS a TANDEM, vyhlášen nový program TIP, který byl schválen pro období a plně nahrazuje předchozí programy. V oblasti výzkumu a vývoje byly realizovány programy, které kromě národních zdrojů využívají i prostředky ze strukturálních fondů EU. Významnou oblastí v roce 2009 byla aktivní účast MPO na plnění úkolů souvisejících s Předsednictvím České republiky v Radě EU. MPO připravilo a účastnilo se jednání pro oblast konkurenceschopnosti, energetiky, elektronických komunikací, mezinárodního obchodu a technické harmonizace. Cílem MPO bylo zkvalitňování fungování vnitřního trhu, prosazování liberální obchodní politiky, snižování administrativní zátěže a koordinovaný přístup k průmyslové politice. Dále prosazování priorit v oblasti energetiky, energetické bezpečnost a komunikací. Mezi hlavní úspěchy MPO patří schválení 3. energetického balíčku. Následky finanční a hospodářské krize se projevily i v oblasti čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. V této souvislosti prodloužila Evropská komise čerpání prostředků na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) do , který se týkal programovacího období na léta MPO v rámci dotačních a úvěrových programů podpory zoppp vyčerpalo cca 345,9 mil. EUR, tj. 9,266 mld. Kč. Vyčerpáno bylo 99,4 % prostředků z celkového objemu alokace. V roce 2009 byla přijata opatření ke zrychlení čerpání prostředků ze strukturálních fondů na spolufinancované projekty v Operačním programu Podnikání a inovace (OPPI) na programovací období Probíhající hospodářské krize však zpomalila čerpání zejména u projektů výzkumu a vývoje a u velkých projektů. Z toho důvodu byly upraveny podmínky nově vyhlašovaných programů, které umožní prodloužení termínů ukončení projektů v souvislosti s aktuálním stavem firem. Více se využívá možnosti dělení projektů do etap tak, aby se snížil objem prostředků potřebných na předfinancování projektů ze strany příjemců dotací. Toto zpomalení neohrozí čerpání programu OPPI jako celku, dochází pouze k posunu čerpání v rámci programového období. Mezi další významné oblasti financované v rozpočtu MPO patřilo zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ). V roce 2009 se jednalo o mandatorní sociálně zdravotní výdaje, neinvestiční dotace a investiční dotace na technický útlum. K nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek byly použity, v souladu s horním zákonem, prostředky ekologické dotace. 7

8 V oblasti ochrany spotřebitele byly v roce 2009 podpořeny projekty určené k zajištění rozvoje činností zaměřených na poskytování spotřebitelských poradenských a informačních služeb, na realizaci výchovně vzdělávacích akcí pro školy i pro spotřebitelskou veřejnost, na publikační činnost s tematikou ochrany spotřebitele, vydávání časopisů pro spotřebitele, na spolupráci s podnikatelskými subjekty, včetně jejich svazů, a na spolupráci s mezinárodními spotřebitelskými organizacemi. Zhodnocení hlavních úkolů za rok 2009 v oblasti legislativní. V průběhu roku 2009 pokračovaly v legislativní oblasti práce na plnění úkolů z Programového prohlášení vlády, důraz byl kladen na zapracovávání mezinárodních závazků do našeho právního řádu, zejména ve vazbě na EU. Ve Sbírce zákonů bylo v roce 2009 publikováno 7 zákonů, 3 nařízení vlády, 13 vyhlášek nebo jejich novel zpracovaných MPO. Mezi nejdůležitější patří zákon o volném pohybu služeb, jakož i zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb, zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, novela energetického zákona, novela zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Významný dopad mělo přijetí novely nařízení vlády ostanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu a nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače. Z vyhlášek patřila mezi nejdůležitější vyhláška, kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst, novela vyhlášky o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, vyhláška o stavech nouze v plynárenství a vyhláška o Pravidlech trhu s plynem. Současně byly rozpracovány další právní předpisy nebo jejich novely, které jsou v různých fázích schvalovacího procesu. Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití (sněmovní tisk č. 857 před třetím čtením); Novela zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie (sněmovní tisk č. 968 před druhým čtením); Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., 8

9 a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č před prvním čtením); Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 658 stažen z projednávání usnesením vlády č. 449/2009, nově předloženo jako sněmovní tisk č po prvním čtením); Návrh zákona, kterým se mění některé zákony vsouvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (senátní tisk č. 198); Návrh zákona, kterým se mění některé zákony vsouvislosti se snižováním administrativní zátěže podnikatelů; Návrh zákona, o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2009 PRŮMYSL Průmyslová produkce, jejíž kontinuální pokles v důsledku globální hospodářské recese započal v říjnu 2008, se v roce 2009 meziročně snížila o 13,4 %. Na počátku roku se propad výroby v důsledku oslabení zahraniční i domácí poptávky značně prohloubil. V prvních pěti měsících (s výjimkou března) přesahoval úpadek produkce hranici 20 %. Poté začal pokles výroby zmírňovat a v prosinci se průmyslová výroba vrátila do černých čísel. Zvlášť citelně byl postižen automobilový průmysl (v lednu klesla jeho produkce o více než 40 %). Ke zmírnění dopadů celosvětové recese na český automobilový průmysl, jenž má na celkové průmyslové produkci ČR rozhodující podíl 20,6 %, přispělo zavedení šrotovného v okolních zemích, ze kterého těžili i výrobci dílů a příslušenství motorových vozidel v navazujících odvětvích zpracovatelského průmyslu (např. gumárenský aplastikářský průmysl). K omezujícím faktorům působícím nepříznivě na výkonnost průmyslu patřily vysoké náklady na energie a dopravu a vysoká srovnávací základna předcházejícího roku. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce v roce 2009 přispěla nejvíce výroba strojů a zařízení (pokles odvětví o 27,2 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (pokles o 21,8 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (pokles o 10,2 %). Naopak růst produkce zaznamenala jako jediná výroba potravinářských výrobků (růst o 5,3 %). 9

10 V průmyslu dominovaly podniky pod zahraniční kontrolou, které měly vysoký podíl na celkových tržbách (74 %) a na zaměstnanosti (61,7 %). Index průmyslové produkce (meziroční změna v %) ,7 5,5 9,6 6,7 11,2 9,0 4 1,5 1,9 0, , Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO Z hlediska zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti výroby byl v roce 2009 zaznamenán pokles produkce ve všech sektorech. Sektor HIGH-TECH, využívající vyspělé technologie a vytvářející vyšší přidanou hodnotu, zaznamenal snížení produkce (měřeno tržbami) o 5,8 % (při zvýšení meziročního podílu na celkové produkci zpracovatelského průmyslu o 0,9 p.b. na 11,4 %). Ostatní sektory dosáhly většího poklesu. Rozhodující sektor MEDIUM HIGH-TECH (zde je zahrnut automobilový průmysl a strojírenství) poklesl o 12,5 % (jeho podíl se zvýšil o 0,5 p.b. na 44,8 %). V sektoru MEDIUM LOW-TECH (zahrnující hutnictví) poklesla produkce nejvýrazněji, a to o 22,9 % (podíl se snížil o 3,2 p.b. na 26,7 %). Nejmenší pokles zaznamenal sektor s nízkou technologickou náročností LOW- TECH o 4,3 % (podíl se zvýšil o 1,8 p.b. na 18,2 %). V členění průmyslové produkce podle hlavních průmyslových seskupení se finanční krize a následná recese promítla na poklesu u všech seskupení. Hluboký propad spotřebitelské poptávky (při nižším růstu průměrných mezd a zvyšující se nezaměstnanosti) se projevil snížením výroby pro dlouhodobou spotřebu o 22,4 % (nižší nákupy ze strany obyvatelstva). Omezení kooperace v rámci nadnárodních společností se odrazilo na propadu výroby pro mezispotřebu o 16,7 %. Snížila se i investiční aktivita podniků, výroba pro investice klesla o 14,1 %. Příznivým signálem pro další vývoj průmyslu bylo postupné oživování ve všech sektorech, zejména ve 4. čtvrtletí 2009, kdy došlo např. k růstu výroby energií (o 1,3 %), 10

11 výroby pro krátkodobou spotřebu (o 0,1 %) a naopak k mírnému poklesu výroby pro investice (- 1,8 %). Výpadek poptávky zapříčiněný finanční krizí způsobil strmý propad nových průmyslových objednávek. Celkové zakázky poklesly vroce 2009 meziročně o 16,4 %, přičemž zakázky ze zahraničí oslabily o 15,3 %. Oživování ekonomik EU od druhé poloviny roku se reálně projevilo dvojciferným růstem zahraničních zakázek v závěru roku (listopad a prosinec), což je pozitivním signálem pro další vývoj průmyslu. Pokles tržeb (o 13,4 %) a snížení zaměstnanosti (o 11,3 %) se podepsaly na poklesu produktivity práce o 4,2 %, jenž neodpovídal tempu růstu reálných mezd o 6,5 %. Jednotkové mzdové náklady se reálně zvýšily o 7,8 %. Vzhledem k oživování světových ekonomik a růstu zahraničních zakázek, můžeme předpokládat zvýšení průmyslové produkce na počátku roku Na vývoj produkce bude působit i nízká srovnávací základna předcházejícího roku (např. v lednu a únoru 2009 propadla nejvíce od počátku krize cca o 22 %). STAVEBNICTVÍ České stavebnictví se v roce 2009 stejně jako další obory muselo potýkat s negativními vlivy hospodářské krize. Tuto nelehkou úlohu však neslo relativně dobře, protože meziroční pokles produkce činil pouhé 1,0 %. Stavebnictví ČR obstálo také v mezinárodním srovnání, když po významnou část roku svými výsledky zaujímalo mezi zeměmi EU 27 druhou příčku (hned za Polskem). 12 Index stavební produkce (meziroční změna v %) 10 9,6 8,9 9,7 8 6,6 6,7 6 5,3 4 2,5 4,2 2 0, ,0 Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO 11

12 Ve srovnání s pozemním stavitelstvím vykazuje v ČR i nadále lepší meziroční výsledky stavitelství inženýrské. V meziročním srovnání vzrostlo inženýrské stavitelství o 14,3 % a pozemní stavitelství kleslo o 7,0 %. Stavební zakázky vobjemovém vyjádření meziročně klesly o 26,4 % na celkových 183,6 mld. Kč. Z toho v pozemním stavitelství klesl objem zakázek o 35,7 % a v inženýrském stavitelství o 18,1 %. Zaměstnanost ve stavebnictví (ve firmách s 50 a více zaměstnanci) meziročně klesla o 0,2 %. Průměrná měsíční nominální mzda vzrostla ve srovnání s rokem 2008 o 5,5 % na Kč. Produktivita práce klesla ve srovnání s rokem 2008 o 0,8 %. V roce 2009 však klesly ceny stavebních materiálů a dalších výrobků (o 4,1 %), které stavebnictví svou činností spotřebovává. V roce 2010 bude pro české stavebnictví klíčové obnovení dřívější úrovně domácí poptávky. Ta je v současné době oslabena obtížnou dostupností finančních prostředků a jistou zdrženlivostí investorů, kteří se tak snaží vyhnout riziku. Podle Sdružení podnikatelů ve stavebnictví může stavební produkce ČR v letošním roce klesnout o dalších 8 %. ZAHRANIČNÍ OBCHOD Zahraniční obchod České republiky skončil v roce 2009 rekordním přebytkem 153,2 mld. Kč, tedy o 85,9 mld. Kč více než v roce Jedná se o nejvyšší přebytek zahraničního obchodu od roku 2005, odkdy je kladné saldo charakteristickým znakem zahraničního obchodu ČR. Hodnota obratu zahraničního obchodu (4 097 mld. Kč) se oproti loňskému roku propadla o 783 mld. Kč a vrátila se přibližně na úroveň roku 2006 (4 249 mld. Kč). Hnacím motorem zahraničního obchodu byl vroce 2009 automobilový průmysl, jenž byl spolu s dalšími subdodavatelskými sektory příznivě stimulován zavedením šrotovného v zahraničí, zejména v Německu. Export automobilů do SRN, který ještě v lednu meziročně zaostával o 32,4 %, vyskočil v únoru po zavedení šrotovací prémie oproti stejnému období 2008 o 34,35 % a v březnu dokonce o 125,4 %. Celkový export motorových vozidel za rok 2009 vzrostl (ve srovnání s rokem 2008) o 12,54 %. Přebytku zahraničního obchodu pomohl také pokles cen dovozu (především minerálních paliv), nízká domácí spotřeba (tlumící dovoz) a meziročně slabší koruna proti euru (pomáhající vývozu). Čeští vývozci čelili po celý rok 2009 snížení vnější koupěschopné poptávky a poklesu ekonomického výkonu na všech klíčových zahraničních trzích. V důsledku toho vývoz v roce 2009 klesl o 14,1 % (meziročně klesal po většinu roku až do listopadu, kdy poprvé 12

13 zaznamenal stagnaci a v prosinci pak růst o 4,8 %). Dovoz během roku 2009 neustále meziročně klesal, v kumulaci klesl o 18,1 %. Vývoj zahraničního obchodu v letech (meziroční změny vývozu a dovozu v %, saldo obchodní bilance v mld. Kč) Meziroční změna vývozu a dovozu v % ,2 saldo vývoz dovoz 27,6 25,7 87,9 23,4 13,1 21,4 15,0 15,6 9,2 8,5 14,8 13,6 67,2 11,6 8,7 38,6-1,0 4,6 0,6-26,4 39,8-0,2-4,3-70,8-69,8-117,4-14,1-120,8-18,1 Vstup do EU saldo obchodní bilance v mld. Kč Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO Negativní vliv hospodářské krize byl patrný především v 1. kvartále roku 2009, kdy přebytek obchodní bilance meziročně klesl o 1,5 mld. Kč. Změna k lepšímu nastala ve 2. čtvrtletí, kdy saldo obchodní bilance vykázalo meziroční růst (o 16,5 mld. Kč) a v růstové tendenci pokračovalo i ve zbývajících čtvrtletích roku. Meziroční změna vývozu a dovozu, saldo obchodní bilance v roce 2009 (v b. c.) Q. 1.Q. 2.Q Q. 4.Q Q. Vývoz (změna v %) -0,2-19,3-19,2-13,5-3,0-14,1 Dovoz (změna v %) 0,6-20,1-22,8-17,5-11,5-18,1 Saldo v mld. Kč 67,2 32,3 46,7 39,3 34,8 153,2 Meziroční změna salda v mld. Kč -20,7-1,5 16,5 20,7 50,2 86,0 Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO Příznivý vliv na růst přebytku obchodní bilance měl obchod s minerálními palivy (pokles deficitu o 58,9 mld. Kč), chemickými výrobky (pokles schodku o 10,8 mld. Kč), polotovary amateriály (růst přebytku o 22,6 mld. Kč) a surovinami (růst aktiva o 12,1 mld. Kč). Negativně působilo snížení přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 16,8 mld. Kč a nápoji a tabákem o 1,2 mld. Kč. Svůj deficit v roce 2009 prohloubil obchod s potravinami a živými zvířaty, a to o 1,8 mld. Kč a také obchod s živočišnými a rostlinnými oleji a tuky (o 1 mld. Kč). 13

14 Přebytek obchodní bilance se zeměmi Evropské unie v roce 2009 nadále rostl, a to téměř o 1,9 mld. Kč na 498,5 mld. Kč, což dokázalo pokrýt schodky obchodní bilance s mimoevropskými zeměmi (-177,7 mld. Kč), SNS (-62,9 mld. Kč) a rozvojovými ekonomikami (-47,7 mld. Kč). Největšího aktiva bylo dosaženo již tradičně při obchodování s Německem 164,8 mld. Kč (meziročně + 48,5 mld. Kč), Slovenskem 90,1 mld. Kč (- 4,1 mld. Kč), Velkou Británií 62,2 mld. Kč (+ 1,1 mld. Kč) a Francií 43,4 mld.kč (+ 6,3 mld. Kč). Největšího deficitu bylo dosaženo při obchodování s Čínou, Ruskem a Japonskem, a to i přes to, že schodek bilance meziročně u všech tří zemí klesl. V obchodě s Čínou došlo ke zlepšení bilance o 25,5 mld. Kč, s Ruskem o 31 mld. Kč a s Japonskem o 15,5 mld. Kč. Výsledky zahraničního obchodu v roce 2009 byly ovlivněny zejména: Poklesem zahraniční poptávky, který se projevil zejména propadem zakázek v průmyslu (viz výše). Růstem prodeje (především na zahraničních trzích) nových osobních automobilů ve 2. čtvrtletí (meziročně + 2,2 %), 3. čtvrtletí (meziročně + 24,4 %) a 4. čtvrtletí (meziročně + 44,5 %). Za celý rok 2009 (oproti roku 2008) vzrostl prodej nových osobních automobilů o 8,6 %. Nejvíce se zvýšil vývoz osobních automobilů do Německa o 58,3 %, Rakouska o 28,9 % a Nizozemí o 27 %. Meziročně nižším dovozem ropy o11,3 % (- 918,8 tis. tun) a jejími klesajícími cenami (v průměru o 30,8 %). Celkem bylo do ČR v roce 2009 dovezeno 7,2 mil. tun ropy v celkové hodnotě 60,3 mld. Kč, což je o 37,96 mld. Kč méně než v roce Vývojem směnných kurzů koruny, která v průměru za celý rok 2009 oslabila vůči euru o zhruba 6 % (roční 26,45 Kč/EUR) a vůči americkému dolaru o cca 11,7 % (roční 19,05 Kč/USD). V prvních třech čtvrtletích koruna oslabovala jak proti euru, tak proti dolaru. Ve 4. čtvrtletí vůči americkému dolaru poprvé posílila, a to o 8,9 %. Cenami zahraničního obchodu. Vývozní ceny v průměru za celý rok 2009 vzrostly o 0,2 % a dovozní ceny klesly o 3,5 %. V roce 2009 dosáhly směnné relace hodnoty 103,8 - což bylo meziročně o 5,1 p. b. více. Vývoj zahraničního obchodu v roce 2010 je závislý na vývoji světové ekonomiky, tzn. na hospodářské situaci v Evropě (zejména u našeho hlavního obchodního partnera Německa) i v USA. Dobrou zprávou je, že poslední signály přicházející ze zahraničí hovoří o postupném zotavování klíčových světových ekonomik (např. HDP Spojených států vzrostl ve 4. čtvrtletí 2009 mezikvartálně o 5,7 %, tj. nejvýrazněji za posledních šest let). Pozitivní vývoj potvrzuje i rostoucí nálada podnikatelů v eurozóně, která se podle indexu 14

15 podnikatelského klimatu (Business Climate Indicator BCI) zvedá nepřetržitě od dubna loňského roku. VNITŘNÍ OBCHOD Průměrně během celého roku 2009 klesly tržby v českém maloobchodu o 4,3 % (ve stálých cenách, které reprezentují fyzický objem prodejů/nákupů). Pokles tak trvá nepřetržitě už od října 2008, kdy se v ČR začaly projevovat důsledky hospodářské krize. Tržby v současných cenách klesly o 8,6 % (více než objem prodejů), což jen potvrzuje sílící tlaky na snižování cen. Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO Před začátkem hospodářské krize celý maloobchod reprezentovaný objemem tržeb od roku 1999 stabilně rostl. Značným poklesem prodejů prošel sektor motorových vozidel, který vroce 2009 ztratil na tržbách 10,5 % (v s.c.). Z vyššího poklesu tržeb tohoto odvětví v běžných cenách je také patrné, že v roce 2009 došlo ke snižování celkových cen. Naproti tomu segment potravin prošel navzdory celosvětové hospodářské krizi pouze minimálními změnami Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q Maloobchod celkem b.c. 8,2 7,0 6,1-5,8-9,0-9,5-9,9-6,0 (CZ.NACE 45+47) s.c. 5,4 4,8 4,6-2,6-4,0-4,6-5,0-3,8 motorová vozidla b.c. 3,2 1,7 0,6-17,7-17,3-16,6-18,0-12,7 (CZ.NACE 45) s.c. 3,5 2,9 3,6-11,7-10,5-10,4-13,1-10,5 pohonné hmoty b.c. 31,6 30,9 24,8 1,9-21,4-23,2-15,8-4,3 (CZ.NACE 47.3) s.c. 14,3 14,9 11,4 11,9-1,1-4,9 1,2-1,8 Potraviny b.c. 10,6 6,5 4,8 1,1-2,4-0,4-2,5-1,8 (CZ-NACE ) s.c. 3,6 1,0 0,0 1,0-1,6 1,6 1,4 1,9 Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO 15

16 Celý vývoj v krizovém období je charakterizován sníženou spotřebou zboží, které není pro spotřebitele nezbytně nutné. Naopak segment potravin a dalšího zboží denní spotřeby byl zasažen nejméně. 16

17 A. Hospodaření kapitoly MPO v roce Rozpočtové příjmy a jejich plnění Ve schváleném rozpočtu kapitoly MPO na rok 2009 byly stanoveny příjmy celkem ve výši tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF byly navýšeny o tis. Kč na částku tis. Kč. Rozpočtované příjmy ze strukturálních fondů EU činily na spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) tis. Kč, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) tis. Kč, Operačního programu Technická pomoc PAS tis. Kč a Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost (OPRLZ) - projekt Standard 83 tis. Kč. Skutečné příjmy k dosáhly výše tis. Kč. Na dosažených příjmech se podílely příjmy zeu celkem ve výši tis. Kč, z toho prostředky strukturálních fondů EU na spolufinancování OPPI ve výši tis. Kč, na OPPP ve výši tis. Kč, na OPTP - PAS ve výši tis. Kč a na OPRLZ ve výši tis. Kč. Do příjmů MPO byly převedeny prostředky ze zvláštního účtu MF z privatizace celkem ve výši tis. Kč na financování strategických průmyslových zón. Příjmy zúhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů činily tis. Kč. Z rezervních fondů a z depozitních účtů byla převedena do příjmů částka tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy aparátu ministerstva a podřízených organizačních složek byly plněny ve výši tis. Kč, tj. na 128,26 %. Příznivé plnění těchto příjmů ovlivnily také příjmy ČOI z přijatých sankčních plateb za pokuty uložené ve správním řízení, přijaté úroky z poskytnutého úvěru ČSA, s.p., společností OSINEK, a.s. (nyní v likvidaci), příjmy Puncovního úřadu za zkoušení a označování zboží z drahých kovů, dobropisy a splátky pohledávek převzatých ze zrušených příspěvkových organizací TESTCOM a Českého normalizačního institutu (ČNI). 17

18 Struktura příjmů celkem za MPO Ukazatel v tis. Kč Schválený Rozpočet Skutečnost Plnění rozpočet po změnách % 2009 sl.3/sl Příjmy kapitoly MPO celkem ,96 Daňové příjmy ,91 z toho: příjmy vlastního aparátu ,30 příjmy podřízených OSS ,05 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,90 z toho: příjmy ze strukturálních fondů EU - aparát ,85 prostředky z privatizace (strategické průmyslové zóny)- aparát příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů - aparát převod prostředků z rezervních fondů a z depozitních účtů - aparát převod prostředků z rezervních fondů a z depozitních účtů - podřízené OSS , ostatní nedaňové příjmy - aparát ,88 ostatní nedaňové příjmy - podřízené OSS ,52 Ostatní nedaňové příjmy celkem - aparát ,88 z toho: dividendy ČMZRB ,00 splátky návratných finančních výpomoci ,90 úroky z poskytnutého úvěru ČSA, s.p., OSINEK, a.s jiné příjmy vlastního aparátu ,23 Příjmy aparátu ministerstva - celkem ,04 Příjmy podřízených OSS - celkem , Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva Celkové příjmy za rok 2009 byly plněny v částce tis. Kč, což představuje 86,04 % z ročního rozpočtu ve výši tis. Kč. Na dosažených příjmech se podílely zejména příjmy z prostředků strukturálních fondů EU poukázaných z Národního fondu MF v celkové výši tis. Kč (refundace prostředků ze SF u spolufinancovaných programů OPPI, OPPP, OPRLZ a OPTP). Součástí příjmů jsou rovněž finanční prostředky zaslané ze zvláštního účtu privatizace MF, které v roce 2009 představovaly částku tis. Kč. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů za rok 2009 představovaly částku tis. Kč. Obvodní báňské úřady převáděly ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., 18

19 o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění (horní zákon), do státního rozpočtu na příjmový účet MPO podíl celkového výnosu úhrad z vydobytých nerostů. Příjmy z vlastní činnosti ve výši tis. Kč jsou plněny ve vztahu k ročnímu rozpočtu na 82,02 %. Obsahují jednak příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši tis. Kč, dále pak úroky ve výši tis. Kč z poskytnutého úvěru ČSA, s.p., společnosti OSINEK, a. s. (nyní v likvidaci) a úroky zvkladových účtů u ČNB ve výši 451 tis. Kč. Dále jsou to příjmy za vystavované průkazy pro obsluhu stavebních strojů ve výši 88 tis. Kč a další příjmy ve výši tis. Kč jako kursový zisk ze zahraničních pracovních cest a ostatní úroky. Příjem z dividend ze zisku roku 2008 z akcií ČMZRB, které MPO vlastní v podílu 24,24 %, nebyly vroce 2009 převedeny do příjmů MPO. Na základě rozhodnutí valné hromady ČMZRB byly dividendy poukázány na příjmový účet MPO až dne Výpadek těchto příjmů však neohrozilo plnění rozpočtu příjmů příslušného závazného ukazatele, neboť došlo k přeplnění ostatních nedaňových příjmů. Příjmy ve výši tis. Kč představují úhrady dobropisů, náhrady škod, přijaté škody, sankční platby, odprodej DHM, pojistné náhrady a úhrady pohledávek převzatých ze zrušených příspěvkových organizací TESTCOM a ČNI. Příjmy ze splátky půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých podnikatelským subjektům činily tis. Kč. Nevyčerpané prostředky na mzdy a související výdaje za 12/2008 byly převedeny do příjmů ve výši tis. Kč a z rezervního fondu byla do příjmů převedena částka ve výši tis. Kč. Ostatní příjem ze zahraničí byl od mezinárodní organizace CEN ve výši tis. Kč. Jednalo se o platbu za odprodej norem bývalou příspěvkovou organizaci ČNI. Správní poplatky vybírané v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů jsou od roku 2009 součástí příjmů MPO. Za rok 2009 bylo připsáno na bankovní účty 1293 tis. Kč. Jednalo se o příjmy ve výši 920 tis. Kč za licenční poplatky za udělování licencí Licenční správou MPO, příjmy ve výši 119 tis. Kč za uznávání odborné kvalifikace představují správní poplatky podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, které vydává odbor živností, příjmy ve výši 220 tis. Kč za udělení státní autorizace odborem plynárenství a kapalných paliv v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění a příjmy za vydaná stavební povolení v uranovém hornictví představují 34 tis. Kč. 19

20 1.2 Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu (OSS) Příjmy celkem za OSS byly splněny v objemu tis. Kč, došlo tak k jejich přeplnění o tis. Kč v porovnání s rozpočtovanými příjmy ( tis. Kč). V roce 2009 byly nově zapracovány do rozpočtu kapitoly MPO i příjmy ze správních poplatků a pokut ve správním řízení, které byly dosud rozpočtovány vkapitole VPS. Příjmy OSS tvořily příjmy z vlastní činnosti, příjmy nahodilé a ostatní příjmy. Do příjmů byly převedeny i prostředky z rezervních fondů (ČOI a SEI) celkem ve výši tis. Kč a nevyčerpané prostředky na mzdy, včetně souvisejících výdajů, v částce 700 tis. Kč. Ve skutečnosti daňové příjmy ze správních poplatků ČÚZZS činily tis. Kč a nedaňové příjmy, které tvoří příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pokut ve správním řízení a příjmy nahodilé a ostatní ve výši tis. Kč. Puncovní úřad (PÚ) dosáhl příjmy ve výši tis. Kč. Došlo tak k překročení příjmů o 679 tis. Kč proti upravenému rozpočtu. Největší objem tvoří příjmy z vlastní činnosti ve výši tis. Kč, tj. ze zkoušení a označování zboží z drahých kovů, tavení a chemických analýz, a to jak od organizací, tak i od občanů. Dále jsou zde zahrnuty příjmy z prováděných aukcí cenností (např. prodej řádů, vyznamenání a medailí z majetku státu). Další příjmy jsou tvořeny nahodilými příjmy od organizací a obyvatelstva ve výši tis. Kč. Jedná se o vybírání poštovného za cenné zásilky, prodej vyhlášek a poskytování dokumentačních služeb (např. seznamu zlatníků). PÚ vybírá formou kolkových známek správní poplatky za přidělení výrobních a odpovědnostních značek a další správní úkony. Menší příjmy PÚ jsou z pronájmu nemovitostí (480 tis. Kč), příjmy za prodej dvou motorových vozidel (105 tis. Kč) a ostatní příjmy (23 tis. Kč). Nevyčerpané prostředky na mzdy, včetně souvisejících výdajů za 12/2008, byly převedeny do příjmů v částce 128 tis. Kč. PÚ prováděl v roce 2009 kontroly podle zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů ve znění pozdějších předpisů (puncovní zákon) a za zjištěné nedostatky podle zákona č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky voblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ukládal pokuty. Finanční částky, které Puncovní úřad předepíše a popřípadě i vybere na udělených pokutách jsou příjmem Celního úřadu Praha 1. V roce 2009 bylo provedeno kontrolních akcí, což je o 71 více než v roce Nejčastější zjišťované závady spočívaly vprodeji neopuncovaného zboží ve 46 případech, neregistraci firem nebo provozoven, včetně internetových v 107 případech, užívání nesprávných vah bylo zjištěno v 50 případech. 20

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 KAPITOLA 322 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU OBSAH Seznam používaných zkratek... 5 Úvod... 7 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLA 322 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 2 OBSAH Seznam používaných zkratek... 5 Úvod... 7 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2008

Roční zpráva o hospodaření za rok 2008 Roční zpráva o hospodaření za rok 2008 červen 2009 OBSAH Seznam používaných zkratek Úvod 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2008 a legislativní činnost 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti MPO za rok

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 322 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU OBSAH Seznam používaných zkratek... 3 Úvod... 5 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Úpravy za 4. čtvrtletí. Skutečnost k 31.12.2012

Úpravy za 4. čtvrtletí. Skutečnost k 31.12.2012 . Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy, které v upraveném rozpočtu k 3.. byly rozpočtovány ve výši 5 944 63,5 tis. Kč, byly splněny do výše 5 5 934,5 tis. Kč, tj. na 98,67 % RU. Celkový přehled

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2011

Roční zpráva o hospodaření za rok 2011 Roční zpráva o hospodaření za rok 211 Červen 211 OBSAH Seznam používaných zkratek... 4 Úvod... 6 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 211... 6

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 květen 2008 Seznam používaných zkratek Úvod OBSAH 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2007 a legislativní činnost 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti MPO za rok

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015)

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) 1Q/12 2Q/12 3Q/12 4Q/12 1Q/13 2Q/13 3Q/13 4Q/13 1Q/14 2Q/14 3Q/14 4Q/14 Vývoj průmyslu v roce 2014 Po dvou letech recese se průmyslová

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

RU % z celku. Úpravy za 4. čtvrtletí

RU % z celku. Úpravy za 4. čtvrtletí 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy, které v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2011 byly rozpočtovány ve výši 50 545 091,70 tis. Kč, byly splněny do výše 50 077 522,65 tis. Kč, tj. na 99,07 % RU.

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace projektu 6012

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Seminář VÁPNO,CEMENT a EKOLOGIE 2012 Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem 28.5.2012 Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Ing. Pavel Malinský, MPO ČR Současná situace

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu 5011 Náklady dokumentace projektu 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5014 Náklady inženýrské činnosti projektu 5019 Jiné náklady přípravy a

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s.

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s. KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s., schválily r o z p o č e t na kalendářní rok 2014 Plán předpokládá,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více