Roční zpráva o hospodaření za rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva o hospodaření za rok 2009"

Transkript

1 Roční zpráva o hospodaření za rok 2009 červen 2010

2 Seznam používaných zkratek Úvod OBSAH 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2009 A. Hospodaření kapitoly MPO v roce Rozpočtové příjmy a jejich plnění 1.1 Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva 1.2 Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu 2. Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva 3. Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu 4. Zhodnocení plnění rozpočtu výdajů příspěvkových organizací B. Dotace pro podnikatelské a jiné subjekty z rozpočtové kapitoly MPO 1. Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU 2. Programy spolufinancované ze zdrojů EU 2.1 Operační program Podnikání a inovace 2.2 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2.3 Operační program Technická pomoc 2.4 Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace CIP 2.5 Operační program Průmysl a podnikání 2.6 Operační program Rozvoj lidských zdrojů 3. Podpora technologických center a center strategických služeb 4. Program Záruka za provozní úvěry 5. Informační místa pro podnikatele - dotace na projekt Hospodářské komory ČR 6. Program podpory podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 7. Dotace pro společnost Hyundai 8. Dotace na úsporné energetické programy program EFEKT 9. Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje 9.1 DIAMO, státní podnik 9.2 Palivový kombinát Ústí, státní podnik 9.3 Obligatorní sociálně zdravotní náklady 10. Dotace na krytí spoluúčasti DIAMO, s.p. a Palivový kombinát Ústí, s.p. na projektech realizovaných v rámci spolufinancovaného Operačního programu Životní prostředí 11. Ekologická dotace 12. Dotace na správu skládek pro DIAMO, státní podnik 13. Dotace pro obce s rozšířenou působností na provoz Jednotných kontaktních míst v rámci realizace zákona o volném pohybu služeb 14. Dotace na ochranu spotřebitele Tabulková příloha 2

3 Seznam používaných zkratek Seznam mezinárodních zkratek AdCo Skupina pro dozor nad trhem ADR Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů BEDA Asociace designérských organizací EU CEN Evropská komise pro normalizaci CENELEC Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice CIP Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace C.I.P. Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní EURAMET Evropská spolupráce v etalonech měření IAAO Mezinárodní asociace puncovních úřadů ICSID Mezinárodní rada společností průmyslového designu ICT Informační komunikační technologie ISI Integrovaný systém pro podnikání a export ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj RAPEX Evropský výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru s výjimkou farmaceutických výrobků WELMEC Organizace pro evropskou spolupráci v legální metrologii Seznam zkratek organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací (PO) v působnosti MPO CT CI ČMI ČNI ČOI ČÚZZS PÚ SEI SpS SÚRAO SVÚM ÚNMZ Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Český metrologický institut Český normalizační institut Česká obchodní inspekce Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Puncovní úřad Státní energetická inspekce Správa služeb MPO Správa úložišť radioaktivních odpadů Státní výzkumný ústav materiálu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 3

4 Ostatní použité zkratky a.s. Akciová společnost ČDV Čistírna důlních vod ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. ČNB Česká národní banka EK Evropská komise ES Evropské společenství EU Evropská unie FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb HDP Hrubý domácí produkt ISPROFIN Informační systém programového financování IS RŽP Informační systém registru živnostenského podnikání MF Ministerstvo financí MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MV Ministerstvo vnitra MZV Ministerstvo zahraničních věcí MŽP Ministerstvo životního prostředí NFV Návratná finanční výpomoc NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad OEÚ ZÚ Obchodně ekonomické úseky zastupitelských úřadů OPLZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OPPI Operační program Podnikání a inovace OPPP Operační program Průmysl a podnikání OPRLZ Operační program Rozvoj lidských zdrojů OPTP - PAS Operační program Technická pomoc Pověřený auditní subjekt o. p. s. Obecně prospěšná společnost OSS Organizační složka státu PO Příspěvkové organizace RF Rezervní fond SF Strukturální fondy SNS Společenství nezávislých států SPZ Strategická průmyslová zóna SRN Spolková republika Německo TP Technická pomoc VPS Všeobecná pokladní správa ZNHČ Zahlazování následků hornické činnosti ZRS Zahraniční rozvojová spolupráce 4

5 Úvod 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plnilo v průběhu roku 2009 úkoly vyplývající z kompetenčního zákona a hlavní úkoly resortu vycházely z priorit, které pro MPO vyplynuly z programového prohlášení vlády. V roce 2009 byl kladen důraz na plnění opatření ke zmírnění následků finanční a hospodářské krize, která postihla světovou ekonomiku a nevyhnula se ani České republice. MPO se významnou měrou podílelo na plnění opatření z Národního protikrizového plánu na podporu oživení podnikatelského prostředí také prostřednictvím záručního fondu v Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s. (ČMZRB) a podporou exportu prostřednictvím České exportní banky, a. s. a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. Hospodaření s finančními prostředky bylo v roce 2009 poznamenáno výše uvedenými opatřeními ke zmírnění následků finanční a hospodářské krize. MPO a jim řízené podřízené organizace omezily většinu výdajů v oblasti investic a přijaly úsporná opatření v oblasti provozních výdajů. Hlavním cílem resortu bylo i přes tato omezení vytvořit jednoduché, transparentní a nediskriminační prostředí pro podnikání, snížit administrativní zátěž pro podnikání, snížit náklady na provoz státní správy apodpořit využití obnovitelných zdrojů energie na výrobu tepla a posílit význam jaderné energetiky. Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2009 byly v resortu MPO stanoveny tyto věcné priority: snížit administrativní zátěž podnikatelů, zajistit plnění úkolů plynoucích z Energetické koncepce, aktivně podporovat zahraniční obchodní politiku a podporu exportu, programově podporovat podnikání produkující vysokou přidanou hodnotu, aktivně se účastnit jednání v rámci Předsednictví ČR v Radě Evropské unie, zajistit podmínky pro čerpání peněžních prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace, zajistit provázanost našeho právního řádu s právem Evropské unie, podílet se na snížení nákladů na provoz státní správy. V oblasti snižování administrativní zátěže podnikání zpracovalo MPO návrh zákona, kterým se mění některé zákony vsouvislosti se snižováním administrativní zátěže podnikatelů. Do konce března 2010 předloží MPO, v souladu s usnesením vlády č. 446/2008, vládě zprávu o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku

6 Součástí zprávy jsou informace o provedených změnách v rámci plánu u jednotlivých resortů a výhled snižování administrativní zátěže po roce Závěry jsou využitelné pro další činnosti a aktivity směřující k vytvoření kvalitních podmínek pro podnikání. Plán snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010 je jednou z priorit vlády ČR a klíčovou prioritou Ministerstva průmyslu a obchodu. V oblasti energetiky je nutno zmínit význam českého předsednictví v Radě EU. V průběhu předsednictví byl schválen tzv. 2. strategický energetický balíček Akční plán EU pro energetickou bezpečnost a solidaritu, který vymezuje hlavní výzvy a priority energetické politiky. Je zaměřen na rozvoj energetické infrastruktury a diverzifikace dodávek, upevňování vnějších vztahů v oblasti energetiky, zabezpečení zásob ropy aplynu, podporu energetické účinnosti a využívání tuzemských energetických zdrojů. Dále MPO připravilo v roce 2009 koncepční materiál Návrh Státní energetické koncepce České republiky, který bude v roce 2010 znovu předložen vládě ČR. Předtím je nutno podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, provést vyhodnocení naplňování cílů a sociálních dopadů realizace cílů státní energetické koncepce. V oblasti podpory exportu byla pro ekonomický rozvoj České republiky rozhodující opatření přijatá k eliminaci nebo zmírnění rizik exportu, který byl významnou měrou postižen hospodářskou krizí. Z důvodu vysoce exportně zaměřené české ekonomiky byla přijata opatření obsažená přímo v Národním protikrizovém plánu. Tato opatření, kromě orientace vývozu na v současné době perspektivnější trhy, byla podpořena ze státního rozpočtu, a to navýšením základního kapitálu České exportní banky, a.s. (ČEB) a posílením zdrojů pro pojištění vývozu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP). Své služby nadále poskytovala bezplatná telefonní linka Zelená linka pro export a portál BusinessInfo.cz kde podnikatelé obdrží potřebné informace o podmínkách podnikání na zahraničních trzích a aktualizované informace o obchodních a investičních příležitostech. V oblasti podpory podnikatelského prostředí byl za účelem pokrytí potřeb provozního charakteru posílen záruční fond v Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s. (ČMZRB) o mil. Kč z prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS). V průběhu února 2009 byl vyhlášen program Záruka za provozní úvěry pro oblast podnikání ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, který byl ještě rozšířen o poskytování záruk za provozní úvěry pro malé a střední podnikatele v oblastech obchodu, cestovního ruchu a vzdělávání, tzn. na většinu podnikatelských aktivit. S cílem pomoci malým a středním podnikatelům pokračovalo MPO se spolufinancováním programů ze strukturálních fondů a komunitárních programů, jako je CIP 6

7 Rámcový program konkurenceschopnost a inovace, jehož součástí je i poradenství k 7. rámcovému programu Evropského společenství pro výzkum a technologický rozvoj. V oblasti podpory výzkumu a vývoje byl vroce 2009, po ukončení projektů IMPULS a TANDEM, vyhlášen nový program TIP, který byl schválen pro období a plně nahrazuje předchozí programy. V oblasti výzkumu a vývoje byly realizovány programy, které kromě národních zdrojů využívají i prostředky ze strukturálních fondů EU. Významnou oblastí v roce 2009 byla aktivní účast MPO na plnění úkolů souvisejících s Předsednictvím České republiky v Radě EU. MPO připravilo a účastnilo se jednání pro oblast konkurenceschopnosti, energetiky, elektronických komunikací, mezinárodního obchodu a technické harmonizace. Cílem MPO bylo zkvalitňování fungování vnitřního trhu, prosazování liberální obchodní politiky, snižování administrativní zátěže a koordinovaný přístup k průmyslové politice. Dále prosazování priorit v oblasti energetiky, energetické bezpečnost a komunikací. Mezi hlavní úspěchy MPO patří schválení 3. energetického balíčku. Následky finanční a hospodářské krize se projevily i v oblasti čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. V této souvislosti prodloužila Evropská komise čerpání prostředků na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) do , který se týkal programovacího období na léta MPO v rámci dotačních a úvěrových programů podpory zoppp vyčerpalo cca 345,9 mil. EUR, tj. 9,266 mld. Kč. Vyčerpáno bylo 99,4 % prostředků z celkového objemu alokace. V roce 2009 byla přijata opatření ke zrychlení čerpání prostředků ze strukturálních fondů na spolufinancované projekty v Operačním programu Podnikání a inovace (OPPI) na programovací období Probíhající hospodářské krize však zpomalila čerpání zejména u projektů výzkumu a vývoje a u velkých projektů. Z toho důvodu byly upraveny podmínky nově vyhlašovaných programů, které umožní prodloužení termínů ukončení projektů v souvislosti s aktuálním stavem firem. Více se využívá možnosti dělení projektů do etap tak, aby se snížil objem prostředků potřebných na předfinancování projektů ze strany příjemců dotací. Toto zpomalení neohrozí čerpání programu OPPI jako celku, dochází pouze k posunu čerpání v rámci programového období. Mezi další významné oblasti financované v rozpočtu MPO patřilo zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ). V roce 2009 se jednalo o mandatorní sociálně zdravotní výdaje, neinvestiční dotace a investiční dotace na technický útlum. K nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek byly použity, v souladu s horním zákonem, prostředky ekologické dotace. 7

8 V oblasti ochrany spotřebitele byly v roce 2009 podpořeny projekty určené k zajištění rozvoje činností zaměřených na poskytování spotřebitelských poradenských a informačních služeb, na realizaci výchovně vzdělávacích akcí pro školy i pro spotřebitelskou veřejnost, na publikační činnost s tematikou ochrany spotřebitele, vydávání časopisů pro spotřebitele, na spolupráci s podnikatelskými subjekty, včetně jejich svazů, a na spolupráci s mezinárodními spotřebitelskými organizacemi. Zhodnocení hlavních úkolů za rok 2009 v oblasti legislativní. V průběhu roku 2009 pokračovaly v legislativní oblasti práce na plnění úkolů z Programového prohlášení vlády, důraz byl kladen na zapracovávání mezinárodních závazků do našeho právního řádu, zejména ve vazbě na EU. Ve Sbírce zákonů bylo v roce 2009 publikováno 7 zákonů, 3 nařízení vlády, 13 vyhlášek nebo jejich novel zpracovaných MPO. Mezi nejdůležitější patří zákon o volném pohybu služeb, jakož i zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb, zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, novela energetického zákona, novela zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Významný dopad mělo přijetí novely nařízení vlády ostanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu a nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače. Z vyhlášek patřila mezi nejdůležitější vyhláška, kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst, novela vyhlášky o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, vyhláška o stavech nouze v plynárenství a vyhláška o Pravidlech trhu s plynem. Současně byly rozpracovány další právní předpisy nebo jejich novely, které jsou v různých fázích schvalovacího procesu. Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití (sněmovní tisk č. 857 před třetím čtením); Novela zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie (sněmovní tisk č. 968 před druhým čtením); Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., 8

9 a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č před prvním čtením); Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 658 stažen z projednávání usnesením vlády č. 449/2009, nově předloženo jako sněmovní tisk č po prvním čtením); Návrh zákona, kterým se mění některé zákony vsouvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (senátní tisk č. 198); Návrh zákona, kterým se mění některé zákony vsouvislosti se snižováním administrativní zátěže podnikatelů; Návrh zákona, o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2009 PRŮMYSL Průmyslová produkce, jejíž kontinuální pokles v důsledku globální hospodářské recese započal v říjnu 2008, se v roce 2009 meziročně snížila o 13,4 %. Na počátku roku se propad výroby v důsledku oslabení zahraniční i domácí poptávky značně prohloubil. V prvních pěti měsících (s výjimkou března) přesahoval úpadek produkce hranici 20 %. Poté začal pokles výroby zmírňovat a v prosinci se průmyslová výroba vrátila do černých čísel. Zvlášť citelně byl postižen automobilový průmysl (v lednu klesla jeho produkce o více než 40 %). Ke zmírnění dopadů celosvětové recese na český automobilový průmysl, jenž má na celkové průmyslové produkci ČR rozhodující podíl 20,6 %, přispělo zavedení šrotovného v okolních zemích, ze kterého těžili i výrobci dílů a příslušenství motorových vozidel v navazujících odvětvích zpracovatelského průmyslu (např. gumárenský aplastikářský průmysl). K omezujícím faktorům působícím nepříznivě na výkonnost průmyslu patřily vysoké náklady na energie a dopravu a vysoká srovnávací základna předcházejícího roku. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce v roce 2009 přispěla nejvíce výroba strojů a zařízení (pokles odvětví o 27,2 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (pokles o 21,8 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (pokles o 10,2 %). Naopak růst produkce zaznamenala jako jediná výroba potravinářských výrobků (růst o 5,3 %). 9

10 V průmyslu dominovaly podniky pod zahraniční kontrolou, které měly vysoký podíl na celkových tržbách (74 %) a na zaměstnanosti (61,7 %). Index průmyslové produkce (meziroční změna v %) ,7 5,5 9,6 6,7 11,2 9,0 4 1,5 1,9 0, , Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO Z hlediska zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti výroby byl v roce 2009 zaznamenán pokles produkce ve všech sektorech. Sektor HIGH-TECH, využívající vyspělé technologie a vytvářející vyšší přidanou hodnotu, zaznamenal snížení produkce (měřeno tržbami) o 5,8 % (při zvýšení meziročního podílu na celkové produkci zpracovatelského průmyslu o 0,9 p.b. na 11,4 %). Ostatní sektory dosáhly většího poklesu. Rozhodující sektor MEDIUM HIGH-TECH (zde je zahrnut automobilový průmysl a strojírenství) poklesl o 12,5 % (jeho podíl se zvýšil o 0,5 p.b. na 44,8 %). V sektoru MEDIUM LOW-TECH (zahrnující hutnictví) poklesla produkce nejvýrazněji, a to o 22,9 % (podíl se snížil o 3,2 p.b. na 26,7 %). Nejmenší pokles zaznamenal sektor s nízkou technologickou náročností LOW- TECH o 4,3 % (podíl se zvýšil o 1,8 p.b. na 18,2 %). V členění průmyslové produkce podle hlavních průmyslových seskupení se finanční krize a následná recese promítla na poklesu u všech seskupení. Hluboký propad spotřebitelské poptávky (při nižším růstu průměrných mezd a zvyšující se nezaměstnanosti) se projevil snížením výroby pro dlouhodobou spotřebu o 22,4 % (nižší nákupy ze strany obyvatelstva). Omezení kooperace v rámci nadnárodních společností se odrazilo na propadu výroby pro mezispotřebu o 16,7 %. Snížila se i investiční aktivita podniků, výroba pro investice klesla o 14,1 %. Příznivým signálem pro další vývoj průmyslu bylo postupné oživování ve všech sektorech, zejména ve 4. čtvrtletí 2009, kdy došlo např. k růstu výroby energií (o 1,3 %), 10

11 výroby pro krátkodobou spotřebu (o 0,1 %) a naopak k mírnému poklesu výroby pro investice (- 1,8 %). Výpadek poptávky zapříčiněný finanční krizí způsobil strmý propad nových průmyslových objednávek. Celkové zakázky poklesly vroce 2009 meziročně o 16,4 %, přičemž zakázky ze zahraničí oslabily o 15,3 %. Oživování ekonomik EU od druhé poloviny roku se reálně projevilo dvojciferným růstem zahraničních zakázek v závěru roku (listopad a prosinec), což je pozitivním signálem pro další vývoj průmyslu. Pokles tržeb (o 13,4 %) a snížení zaměstnanosti (o 11,3 %) se podepsaly na poklesu produktivity práce o 4,2 %, jenž neodpovídal tempu růstu reálných mezd o 6,5 %. Jednotkové mzdové náklady se reálně zvýšily o 7,8 %. Vzhledem k oživování světových ekonomik a růstu zahraničních zakázek, můžeme předpokládat zvýšení průmyslové produkce na počátku roku Na vývoj produkce bude působit i nízká srovnávací základna předcházejícího roku (např. v lednu a únoru 2009 propadla nejvíce od počátku krize cca o 22 %). STAVEBNICTVÍ České stavebnictví se v roce 2009 stejně jako další obory muselo potýkat s negativními vlivy hospodářské krize. Tuto nelehkou úlohu však neslo relativně dobře, protože meziroční pokles produkce činil pouhé 1,0 %. Stavebnictví ČR obstálo také v mezinárodním srovnání, když po významnou část roku svými výsledky zaujímalo mezi zeměmi EU 27 druhou příčku (hned za Polskem). 12 Index stavební produkce (meziroční změna v %) 10 9,6 8,9 9,7 8 6,6 6,7 6 5,3 4 2,5 4,2 2 0, ,0 Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO 11

12 Ve srovnání s pozemním stavitelstvím vykazuje v ČR i nadále lepší meziroční výsledky stavitelství inženýrské. V meziročním srovnání vzrostlo inženýrské stavitelství o 14,3 % a pozemní stavitelství kleslo o 7,0 %. Stavební zakázky vobjemovém vyjádření meziročně klesly o 26,4 % na celkových 183,6 mld. Kč. Z toho v pozemním stavitelství klesl objem zakázek o 35,7 % a v inženýrském stavitelství o 18,1 %. Zaměstnanost ve stavebnictví (ve firmách s 50 a více zaměstnanci) meziročně klesla o 0,2 %. Průměrná měsíční nominální mzda vzrostla ve srovnání s rokem 2008 o 5,5 % na Kč. Produktivita práce klesla ve srovnání s rokem 2008 o 0,8 %. V roce 2009 však klesly ceny stavebních materiálů a dalších výrobků (o 4,1 %), které stavebnictví svou činností spotřebovává. V roce 2010 bude pro české stavebnictví klíčové obnovení dřívější úrovně domácí poptávky. Ta je v současné době oslabena obtížnou dostupností finančních prostředků a jistou zdrženlivostí investorů, kteří se tak snaží vyhnout riziku. Podle Sdružení podnikatelů ve stavebnictví může stavební produkce ČR v letošním roce klesnout o dalších 8 %. ZAHRANIČNÍ OBCHOD Zahraniční obchod České republiky skončil v roce 2009 rekordním přebytkem 153,2 mld. Kč, tedy o 85,9 mld. Kč více než v roce Jedná se o nejvyšší přebytek zahraničního obchodu od roku 2005, odkdy je kladné saldo charakteristickým znakem zahraničního obchodu ČR. Hodnota obratu zahraničního obchodu (4 097 mld. Kč) se oproti loňskému roku propadla o 783 mld. Kč a vrátila se přibližně na úroveň roku 2006 (4 249 mld. Kč). Hnacím motorem zahraničního obchodu byl vroce 2009 automobilový průmysl, jenž byl spolu s dalšími subdodavatelskými sektory příznivě stimulován zavedením šrotovného v zahraničí, zejména v Německu. Export automobilů do SRN, který ještě v lednu meziročně zaostával o 32,4 %, vyskočil v únoru po zavedení šrotovací prémie oproti stejnému období 2008 o 34,35 % a v březnu dokonce o 125,4 %. Celkový export motorových vozidel za rok 2009 vzrostl (ve srovnání s rokem 2008) o 12,54 %. Přebytku zahraničního obchodu pomohl také pokles cen dovozu (především minerálních paliv), nízká domácí spotřeba (tlumící dovoz) a meziročně slabší koruna proti euru (pomáhající vývozu). Čeští vývozci čelili po celý rok 2009 snížení vnější koupěschopné poptávky a poklesu ekonomického výkonu na všech klíčových zahraničních trzích. V důsledku toho vývoz v roce 2009 klesl o 14,1 % (meziročně klesal po většinu roku až do listopadu, kdy poprvé 12

13 zaznamenal stagnaci a v prosinci pak růst o 4,8 %). Dovoz během roku 2009 neustále meziročně klesal, v kumulaci klesl o 18,1 %. Vývoj zahraničního obchodu v letech (meziroční změny vývozu a dovozu v %, saldo obchodní bilance v mld. Kč) Meziroční změna vývozu a dovozu v % ,2 saldo vývoz dovoz 27,6 25,7 87,9 23,4 13,1 21,4 15,0 15,6 9,2 8,5 14,8 13,6 67,2 11,6 8,7 38,6-1,0 4,6 0,6-26,4 39,8-0,2-4,3-70,8-69,8-117,4-14,1-120,8-18,1 Vstup do EU saldo obchodní bilance v mld. Kč Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO Negativní vliv hospodářské krize byl patrný především v 1. kvartále roku 2009, kdy přebytek obchodní bilance meziročně klesl o 1,5 mld. Kč. Změna k lepšímu nastala ve 2. čtvrtletí, kdy saldo obchodní bilance vykázalo meziroční růst (o 16,5 mld. Kč) a v růstové tendenci pokračovalo i ve zbývajících čtvrtletích roku. Meziroční změna vývozu a dovozu, saldo obchodní bilance v roce 2009 (v b. c.) Q. 1.Q. 2.Q Q. 4.Q Q. Vývoz (změna v %) -0,2-19,3-19,2-13,5-3,0-14,1 Dovoz (změna v %) 0,6-20,1-22,8-17,5-11,5-18,1 Saldo v mld. Kč 67,2 32,3 46,7 39,3 34,8 153,2 Meziroční změna salda v mld. Kč -20,7-1,5 16,5 20,7 50,2 86,0 Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO Příznivý vliv na růst přebytku obchodní bilance měl obchod s minerálními palivy (pokles deficitu o 58,9 mld. Kč), chemickými výrobky (pokles schodku o 10,8 mld. Kč), polotovary amateriály (růst přebytku o 22,6 mld. Kč) a surovinami (růst aktiva o 12,1 mld. Kč). Negativně působilo snížení přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 16,8 mld. Kč a nápoji a tabákem o 1,2 mld. Kč. Svůj deficit v roce 2009 prohloubil obchod s potravinami a živými zvířaty, a to o 1,8 mld. Kč a také obchod s živočišnými a rostlinnými oleji a tuky (o 1 mld. Kč). 13

14 Přebytek obchodní bilance se zeměmi Evropské unie v roce 2009 nadále rostl, a to téměř o 1,9 mld. Kč na 498,5 mld. Kč, což dokázalo pokrýt schodky obchodní bilance s mimoevropskými zeměmi (-177,7 mld. Kč), SNS (-62,9 mld. Kč) a rozvojovými ekonomikami (-47,7 mld. Kč). Největšího aktiva bylo dosaženo již tradičně při obchodování s Německem 164,8 mld. Kč (meziročně + 48,5 mld. Kč), Slovenskem 90,1 mld. Kč (- 4,1 mld. Kč), Velkou Británií 62,2 mld. Kč (+ 1,1 mld. Kč) a Francií 43,4 mld.kč (+ 6,3 mld. Kč). Největšího deficitu bylo dosaženo při obchodování s Čínou, Ruskem a Japonskem, a to i přes to, že schodek bilance meziročně u všech tří zemí klesl. V obchodě s Čínou došlo ke zlepšení bilance o 25,5 mld. Kč, s Ruskem o 31 mld. Kč a s Japonskem o 15,5 mld. Kč. Výsledky zahraničního obchodu v roce 2009 byly ovlivněny zejména: Poklesem zahraniční poptávky, který se projevil zejména propadem zakázek v průmyslu (viz výše). Růstem prodeje (především na zahraničních trzích) nových osobních automobilů ve 2. čtvrtletí (meziročně + 2,2 %), 3. čtvrtletí (meziročně + 24,4 %) a 4. čtvrtletí (meziročně + 44,5 %). Za celý rok 2009 (oproti roku 2008) vzrostl prodej nových osobních automobilů o 8,6 %. Nejvíce se zvýšil vývoz osobních automobilů do Německa o 58,3 %, Rakouska o 28,9 % a Nizozemí o 27 %. Meziročně nižším dovozem ropy o11,3 % (- 918,8 tis. tun) a jejími klesajícími cenami (v průměru o 30,8 %). Celkem bylo do ČR v roce 2009 dovezeno 7,2 mil. tun ropy v celkové hodnotě 60,3 mld. Kč, což je o 37,96 mld. Kč méně než v roce Vývojem směnných kurzů koruny, která v průměru za celý rok 2009 oslabila vůči euru o zhruba 6 % (roční 26,45 Kč/EUR) a vůči americkému dolaru o cca 11,7 % (roční 19,05 Kč/USD). V prvních třech čtvrtletích koruna oslabovala jak proti euru, tak proti dolaru. Ve 4. čtvrtletí vůči americkému dolaru poprvé posílila, a to o 8,9 %. Cenami zahraničního obchodu. Vývozní ceny v průměru za celý rok 2009 vzrostly o 0,2 % a dovozní ceny klesly o 3,5 %. V roce 2009 dosáhly směnné relace hodnoty 103,8 - což bylo meziročně o 5,1 p. b. více. Vývoj zahraničního obchodu v roce 2010 je závislý na vývoji světové ekonomiky, tzn. na hospodářské situaci v Evropě (zejména u našeho hlavního obchodního partnera Německa) i v USA. Dobrou zprávou je, že poslední signály přicházející ze zahraničí hovoří o postupném zotavování klíčových světových ekonomik (např. HDP Spojených států vzrostl ve 4. čtvrtletí 2009 mezikvartálně o 5,7 %, tj. nejvýrazněji za posledních šest let). Pozitivní vývoj potvrzuje i rostoucí nálada podnikatelů v eurozóně, která se podle indexu 14

15 podnikatelského klimatu (Business Climate Indicator BCI) zvedá nepřetržitě od dubna loňského roku. VNITŘNÍ OBCHOD Průměrně během celého roku 2009 klesly tržby v českém maloobchodu o 4,3 % (ve stálých cenách, které reprezentují fyzický objem prodejů/nákupů). Pokles tak trvá nepřetržitě už od října 2008, kdy se v ČR začaly projevovat důsledky hospodářské krize. Tržby v současných cenách klesly o 8,6 % (více než objem prodejů), což jen potvrzuje sílící tlaky na snižování cen. Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO Před začátkem hospodářské krize celý maloobchod reprezentovaný objemem tržeb od roku 1999 stabilně rostl. Značným poklesem prodejů prošel sektor motorových vozidel, který vroce 2009 ztratil na tržbách 10,5 % (v s.c.). Z vyššího poklesu tržeb tohoto odvětví v běžných cenách je také patrné, že v roce 2009 došlo ke snižování celkových cen. Naproti tomu segment potravin prošel navzdory celosvětové hospodářské krizi pouze minimálními změnami Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q Maloobchod celkem b.c. 8,2 7,0 6,1-5,8-9,0-9,5-9,9-6,0 (CZ.NACE 45+47) s.c. 5,4 4,8 4,6-2,6-4,0-4,6-5,0-3,8 motorová vozidla b.c. 3,2 1,7 0,6-17,7-17,3-16,6-18,0-12,7 (CZ.NACE 45) s.c. 3,5 2,9 3,6-11,7-10,5-10,4-13,1-10,5 pohonné hmoty b.c. 31,6 30,9 24,8 1,9-21,4-23,2-15,8-4,3 (CZ.NACE 47.3) s.c. 14,3 14,9 11,4 11,9-1,1-4,9 1,2-1,8 Potraviny b.c. 10,6 6,5 4,8 1,1-2,4-0,4-2,5-1,8 (CZ-NACE ) s.c. 3,6 1,0 0,0 1,0-1,6 1,6 1,4 1,9 Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO 15

16 Celý vývoj v krizovém období je charakterizován sníženou spotřebou zboží, které není pro spotřebitele nezbytně nutné. Naopak segment potravin a dalšího zboží denní spotřeby byl zasažen nejméně. 16

17 A. Hospodaření kapitoly MPO v roce Rozpočtové příjmy a jejich plnění Ve schváleném rozpočtu kapitoly MPO na rok 2009 byly stanoveny příjmy celkem ve výši tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF byly navýšeny o tis. Kč na částku tis. Kč. Rozpočtované příjmy ze strukturálních fondů EU činily na spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) tis. Kč, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) tis. Kč, Operačního programu Technická pomoc PAS tis. Kč a Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost (OPRLZ) - projekt Standard 83 tis. Kč. Skutečné příjmy k dosáhly výše tis. Kč. Na dosažených příjmech se podílely příjmy zeu celkem ve výši tis. Kč, z toho prostředky strukturálních fondů EU na spolufinancování OPPI ve výši tis. Kč, na OPPP ve výši tis. Kč, na OPTP - PAS ve výši tis. Kč a na OPRLZ ve výši tis. Kč. Do příjmů MPO byly převedeny prostředky ze zvláštního účtu MF z privatizace celkem ve výši tis. Kč na financování strategických průmyslových zón. Příjmy zúhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů činily tis. Kč. Z rezervních fondů a z depozitních účtů byla převedena do příjmů částka tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy aparátu ministerstva a podřízených organizačních složek byly plněny ve výši tis. Kč, tj. na 128,26 %. Příznivé plnění těchto příjmů ovlivnily také příjmy ČOI z přijatých sankčních plateb za pokuty uložené ve správním řízení, přijaté úroky z poskytnutého úvěru ČSA, s.p., společností OSINEK, a.s. (nyní v likvidaci), příjmy Puncovního úřadu za zkoušení a označování zboží z drahých kovů, dobropisy a splátky pohledávek převzatých ze zrušených příspěvkových organizací TESTCOM a Českého normalizačního institutu (ČNI). 17

18 Struktura příjmů celkem za MPO Ukazatel v tis. Kč Schválený Rozpočet Skutečnost Plnění rozpočet po změnách % 2009 sl.3/sl Příjmy kapitoly MPO celkem ,96 Daňové příjmy ,91 z toho: příjmy vlastního aparátu ,30 příjmy podřízených OSS ,05 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,90 z toho: příjmy ze strukturálních fondů EU - aparát ,85 prostředky z privatizace (strategické průmyslové zóny)- aparát příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů - aparát převod prostředků z rezervních fondů a z depozitních účtů - aparát převod prostředků z rezervních fondů a z depozitních účtů - podřízené OSS , ostatní nedaňové příjmy - aparát ,88 ostatní nedaňové příjmy - podřízené OSS ,52 Ostatní nedaňové příjmy celkem - aparát ,88 z toho: dividendy ČMZRB ,00 splátky návratných finančních výpomoci ,90 úroky z poskytnutého úvěru ČSA, s.p., OSINEK, a.s jiné příjmy vlastního aparátu ,23 Příjmy aparátu ministerstva - celkem ,04 Příjmy podřízených OSS - celkem , Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva Celkové příjmy za rok 2009 byly plněny v částce tis. Kč, což představuje 86,04 % z ročního rozpočtu ve výši tis. Kč. Na dosažených příjmech se podílely zejména příjmy z prostředků strukturálních fondů EU poukázaných z Národního fondu MF v celkové výši tis. Kč (refundace prostředků ze SF u spolufinancovaných programů OPPI, OPPP, OPRLZ a OPTP). Součástí příjmů jsou rovněž finanční prostředky zaslané ze zvláštního účtu privatizace MF, které v roce 2009 představovaly částku tis. Kč. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů za rok 2009 představovaly částku tis. Kč. Obvodní báňské úřady převáděly ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., 18

19 o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění (horní zákon), do státního rozpočtu na příjmový účet MPO podíl celkového výnosu úhrad z vydobytých nerostů. Příjmy z vlastní činnosti ve výši tis. Kč jsou plněny ve vztahu k ročnímu rozpočtu na 82,02 %. Obsahují jednak příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši tis. Kč, dále pak úroky ve výši tis. Kč z poskytnutého úvěru ČSA, s.p., společnosti OSINEK, a. s. (nyní v likvidaci) a úroky zvkladových účtů u ČNB ve výši 451 tis. Kč. Dále jsou to příjmy za vystavované průkazy pro obsluhu stavebních strojů ve výši 88 tis. Kč a další příjmy ve výši tis. Kč jako kursový zisk ze zahraničních pracovních cest a ostatní úroky. Příjem z dividend ze zisku roku 2008 z akcií ČMZRB, které MPO vlastní v podílu 24,24 %, nebyly vroce 2009 převedeny do příjmů MPO. Na základě rozhodnutí valné hromady ČMZRB byly dividendy poukázány na příjmový účet MPO až dne Výpadek těchto příjmů však neohrozilo plnění rozpočtu příjmů příslušného závazného ukazatele, neboť došlo k přeplnění ostatních nedaňových příjmů. Příjmy ve výši tis. Kč představují úhrady dobropisů, náhrady škod, přijaté škody, sankční platby, odprodej DHM, pojistné náhrady a úhrady pohledávek převzatých ze zrušených příspěvkových organizací TESTCOM a ČNI. Příjmy ze splátky půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých podnikatelským subjektům činily tis. Kč. Nevyčerpané prostředky na mzdy a související výdaje za 12/2008 byly převedeny do příjmů ve výši tis. Kč a z rezervního fondu byla do příjmů převedena částka ve výši tis. Kč. Ostatní příjem ze zahraničí byl od mezinárodní organizace CEN ve výši tis. Kč. Jednalo se o platbu za odprodej norem bývalou příspěvkovou organizaci ČNI. Správní poplatky vybírané v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů jsou od roku 2009 součástí příjmů MPO. Za rok 2009 bylo připsáno na bankovní účty 1293 tis. Kč. Jednalo se o příjmy ve výši 920 tis. Kč za licenční poplatky za udělování licencí Licenční správou MPO, příjmy ve výši 119 tis. Kč za uznávání odborné kvalifikace představují správní poplatky podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, které vydává odbor živností, příjmy ve výši 220 tis. Kč za udělení státní autorizace odborem plynárenství a kapalných paliv v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění a příjmy za vydaná stavební povolení v uranovém hornictví představují 34 tis. Kč. 19

20 1.2 Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu (OSS) Příjmy celkem za OSS byly splněny v objemu tis. Kč, došlo tak k jejich přeplnění o tis. Kč v porovnání s rozpočtovanými příjmy ( tis. Kč). V roce 2009 byly nově zapracovány do rozpočtu kapitoly MPO i příjmy ze správních poplatků a pokut ve správním řízení, které byly dosud rozpočtovány vkapitole VPS. Příjmy OSS tvořily příjmy z vlastní činnosti, příjmy nahodilé a ostatní příjmy. Do příjmů byly převedeny i prostředky z rezervních fondů (ČOI a SEI) celkem ve výši tis. Kč a nevyčerpané prostředky na mzdy, včetně souvisejících výdajů, v částce 700 tis. Kč. Ve skutečnosti daňové příjmy ze správních poplatků ČÚZZS činily tis. Kč a nedaňové příjmy, které tvoří příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pokut ve správním řízení a příjmy nahodilé a ostatní ve výši tis. Kč. Puncovní úřad (PÚ) dosáhl příjmy ve výši tis. Kč. Došlo tak k překročení příjmů o 679 tis. Kč proti upravenému rozpočtu. Největší objem tvoří příjmy z vlastní činnosti ve výši tis. Kč, tj. ze zkoušení a označování zboží z drahých kovů, tavení a chemických analýz, a to jak od organizací, tak i od občanů. Dále jsou zde zahrnuty příjmy z prováděných aukcí cenností (např. prodej řádů, vyznamenání a medailí z majetku státu). Další příjmy jsou tvořeny nahodilými příjmy od organizací a obyvatelstva ve výši tis. Kč. Jedná se o vybírání poštovného za cenné zásilky, prodej vyhlášek a poskytování dokumentačních služeb (např. seznamu zlatníků). PÚ vybírá formou kolkových známek správní poplatky za přidělení výrobních a odpovědnostních značek a další správní úkony. Menší příjmy PÚ jsou z pronájmu nemovitostí (480 tis. Kč), příjmy za prodej dvou motorových vozidel (105 tis. Kč) a ostatní příjmy (23 tis. Kč). Nevyčerpané prostředky na mzdy, včetně souvisejících výdajů za 12/2008, byly převedeny do příjmů v částce 128 tis. Kč. PÚ prováděl v roce 2009 kontroly podle zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů ve znění pozdějších předpisů (puncovní zákon) a za zjištěné nedostatky podle zákona č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky voblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ukládal pokuty. Finanční částky, které Puncovní úřad předepíše a popřípadě i vybere na udělených pokutách jsou příjmem Celního úřadu Praha 1. V roce 2009 bylo provedeno kontrolních akcí, což je o 71 více než v roce Nejčastější zjišťované závady spočívaly vprodeji neopuncovaného zboží ve 46 případech, neregistraci firem nebo provozoven, včetně internetových v 107 případech, užívání nesprávných vah bylo zjištěno v 50 případech. 20

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLA 322 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 2 OBSAH Seznam používaných zkratek... 5 Úvod... 7 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2011

Roční zpráva o hospodaření za rok 2011 Roční zpráva o hospodaření za rok 211 Červen 211 OBSAH Seznam používaných zkratek... 4 Úvod... 6 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 211... 6

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 květen 2008 Seznam používaných zkratek Úvod OBSAH 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2007 a legislativní činnost 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti MPO za rok

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR 1. Souhrnná charakteristika hospodaření státních fondů Hospodaření státních fondů za rok 2011 skončilo debetním saldem v úhrnné výši přesahující

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V souladu s Plánem

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Roční zpráva Puncovního úřadu zpracovaná podle vyhlášky č. 323/2005 Sb. za rok 2006. a) Puncovní úřad

Roční zpráva Puncovního úřadu zpracovaná podle vyhlášky č. 323/2005 Sb. za rok 2006. a) Puncovní úřad Roční zpráva Puncovního úřadu zpracovaná podle vyhlášky č. 323/2005 Sb. za rok 2006 a) Puncovní úřad Sídlo a korespondenční adresa: Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 Telefon: 225 982 271 (příjem/výdej-receipt/issue),

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 Úřad vlády České republiky Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 V Praze 12. 3. 2008 1 I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007... 4 1. Rozpočet kapitoly

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Rozložení příjmů podle pracovišť. Zahraniční aktivity Puncovního úřadu

Rozložení příjmů podle pracovišť. Zahraniční aktivity Puncovního úřadu Rozložení příjmů podle pracovišť V následující tabulce je uvedeno rozložení příjmů z činnosti podle jednotlivých pracovišť. Z tohoto přehledu je patrné, že rozložení expozitur Puncovního úřadu v ČR v podstatě

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu 5011 Náklady dokumentace projektu 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5014 Náklady inženýrské činnosti projektu 5019 Jiné náklady přípravy a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více