Roční zpráva o hospodaření za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva o hospodaření za rok 2009"

Transkript

1 Roční zpráva o hospodaření za rok 2009 červen 2010

2 Seznam používaných zkratek Úvod OBSAH 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2009 A. Hospodaření kapitoly MPO v roce Rozpočtové příjmy a jejich plnění 1.1 Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva 1.2 Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu 2. Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva 3. Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu 4. Zhodnocení plnění rozpočtu výdajů příspěvkových organizací B. Dotace pro podnikatelské a jiné subjekty z rozpočtové kapitoly MPO 1. Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU 2. Programy spolufinancované ze zdrojů EU 2.1 Operační program Podnikání a inovace 2.2 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2.3 Operační program Technická pomoc 2.4 Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace CIP 2.5 Operační program Průmysl a podnikání 2.6 Operační program Rozvoj lidských zdrojů 3. Podpora technologických center a center strategických služeb 4. Program Záruka za provozní úvěry 5. Informační místa pro podnikatele - dotace na projekt Hospodářské komory ČR 6. Program podpory podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 7. Dotace pro společnost Hyundai 8. Dotace na úsporné energetické programy program EFEKT 9. Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje 9.1 DIAMO, státní podnik 9.2 Palivový kombinát Ústí, státní podnik 9.3 Obligatorní sociálně zdravotní náklady 10. Dotace na krytí spoluúčasti DIAMO, s.p. a Palivový kombinát Ústí, s.p. na projektech realizovaných v rámci spolufinancovaného Operačního programu Životní prostředí 11. Ekologická dotace 12. Dotace na správu skládek pro DIAMO, státní podnik 13. Dotace pro obce s rozšířenou působností na provoz Jednotných kontaktních míst v rámci realizace zákona o volném pohybu služeb 14. Dotace na ochranu spotřebitele Tabulková příloha 2

3 Seznam používaných zkratek Seznam mezinárodních zkratek AdCo Skupina pro dozor nad trhem ADR Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů BEDA Asociace designérských organizací EU CEN Evropská komise pro normalizaci CENELEC Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice CIP Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace C.I.P. Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní EURAMET Evropská spolupráce v etalonech měření IAAO Mezinárodní asociace puncovních úřadů ICSID Mezinárodní rada společností průmyslového designu ICT Informační komunikační technologie ISI Integrovaný systém pro podnikání a export ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj RAPEX Evropský výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru s výjimkou farmaceutických výrobků WELMEC Organizace pro evropskou spolupráci v legální metrologii Seznam zkratek organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací (PO) v působnosti MPO CT CI ČMI ČNI ČOI ČÚZZS PÚ SEI SpS SÚRAO SVÚM ÚNMZ Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Český metrologický institut Český normalizační institut Česká obchodní inspekce Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Puncovní úřad Státní energetická inspekce Správa služeb MPO Správa úložišť radioaktivních odpadů Státní výzkumný ústav materiálu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 3

4 Ostatní použité zkratky a.s. Akciová společnost ČDV Čistírna důlních vod ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. ČNB Česká národní banka EK Evropská komise ES Evropské společenství EU Evropská unie FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb HDP Hrubý domácí produkt ISPROFIN Informační systém programového financování IS RŽP Informační systém registru živnostenského podnikání MF Ministerstvo financí MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MV Ministerstvo vnitra MZV Ministerstvo zahraničních věcí MŽP Ministerstvo životního prostředí NFV Návratná finanční výpomoc NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad OEÚ ZÚ Obchodně ekonomické úseky zastupitelských úřadů OPLZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OPPI Operační program Podnikání a inovace OPPP Operační program Průmysl a podnikání OPRLZ Operační program Rozvoj lidských zdrojů OPTP - PAS Operační program Technická pomoc Pověřený auditní subjekt o. p. s. Obecně prospěšná společnost OSS Organizační složka státu PO Příspěvkové organizace RF Rezervní fond SF Strukturální fondy SNS Společenství nezávislých států SPZ Strategická průmyslová zóna SRN Spolková republika Německo TP Technická pomoc VPS Všeobecná pokladní správa ZNHČ Zahlazování následků hornické činnosti ZRS Zahraniční rozvojová spolupráce 4

5 Úvod 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plnilo v průběhu roku 2009 úkoly vyplývající z kompetenčního zákona a hlavní úkoly resortu vycházely z priorit, které pro MPO vyplynuly z programového prohlášení vlády. V roce 2009 byl kladen důraz na plnění opatření ke zmírnění následků finanční a hospodářské krize, která postihla světovou ekonomiku a nevyhnula se ani České republice. MPO se významnou měrou podílelo na plnění opatření z Národního protikrizového plánu na podporu oživení podnikatelského prostředí také prostřednictvím záručního fondu v Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s. (ČMZRB) a podporou exportu prostřednictvím České exportní banky, a. s. a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. Hospodaření s finančními prostředky bylo v roce 2009 poznamenáno výše uvedenými opatřeními ke zmírnění následků finanční a hospodářské krize. MPO a jim řízené podřízené organizace omezily většinu výdajů v oblasti investic a přijaly úsporná opatření v oblasti provozních výdajů. Hlavním cílem resortu bylo i přes tato omezení vytvořit jednoduché, transparentní a nediskriminační prostředí pro podnikání, snížit administrativní zátěž pro podnikání, snížit náklady na provoz státní správy apodpořit využití obnovitelných zdrojů energie na výrobu tepla a posílit význam jaderné energetiky. Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2009 byly v resortu MPO stanoveny tyto věcné priority: snížit administrativní zátěž podnikatelů, zajistit plnění úkolů plynoucích z Energetické koncepce, aktivně podporovat zahraniční obchodní politiku a podporu exportu, programově podporovat podnikání produkující vysokou přidanou hodnotu, aktivně se účastnit jednání v rámci Předsednictví ČR v Radě Evropské unie, zajistit podmínky pro čerpání peněžních prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace, zajistit provázanost našeho právního řádu s právem Evropské unie, podílet se na snížení nákladů na provoz státní správy. V oblasti snižování administrativní zátěže podnikání zpracovalo MPO návrh zákona, kterým se mění některé zákony vsouvislosti se snižováním administrativní zátěže podnikatelů. Do konce března 2010 předloží MPO, v souladu s usnesením vlády č. 446/2008, vládě zprávu o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku

6 Součástí zprávy jsou informace o provedených změnách v rámci plánu u jednotlivých resortů a výhled snižování administrativní zátěže po roce Závěry jsou využitelné pro další činnosti a aktivity směřující k vytvoření kvalitních podmínek pro podnikání. Plán snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010 je jednou z priorit vlády ČR a klíčovou prioritou Ministerstva průmyslu a obchodu. V oblasti energetiky je nutno zmínit význam českého předsednictví v Radě EU. V průběhu předsednictví byl schválen tzv. 2. strategický energetický balíček Akční plán EU pro energetickou bezpečnost a solidaritu, který vymezuje hlavní výzvy a priority energetické politiky. Je zaměřen na rozvoj energetické infrastruktury a diverzifikace dodávek, upevňování vnějších vztahů v oblasti energetiky, zabezpečení zásob ropy aplynu, podporu energetické účinnosti a využívání tuzemských energetických zdrojů. Dále MPO připravilo v roce 2009 koncepční materiál Návrh Státní energetické koncepce České republiky, který bude v roce 2010 znovu předložen vládě ČR. Předtím je nutno podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, provést vyhodnocení naplňování cílů a sociálních dopadů realizace cílů státní energetické koncepce. V oblasti podpory exportu byla pro ekonomický rozvoj České republiky rozhodující opatření přijatá k eliminaci nebo zmírnění rizik exportu, který byl významnou měrou postižen hospodářskou krizí. Z důvodu vysoce exportně zaměřené české ekonomiky byla přijata opatření obsažená přímo v Národním protikrizovém plánu. Tato opatření, kromě orientace vývozu na v současné době perspektivnější trhy, byla podpořena ze státního rozpočtu, a to navýšením základního kapitálu České exportní banky, a.s. (ČEB) a posílením zdrojů pro pojištění vývozu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP). Své služby nadále poskytovala bezplatná telefonní linka Zelená linka pro export a portál BusinessInfo.cz kde podnikatelé obdrží potřebné informace o podmínkách podnikání na zahraničních trzích a aktualizované informace o obchodních a investičních příležitostech. V oblasti podpory podnikatelského prostředí byl za účelem pokrytí potřeb provozního charakteru posílen záruční fond v Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s. (ČMZRB) o mil. Kč z prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS). V průběhu února 2009 byl vyhlášen program Záruka za provozní úvěry pro oblast podnikání ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, který byl ještě rozšířen o poskytování záruk za provozní úvěry pro malé a střední podnikatele v oblastech obchodu, cestovního ruchu a vzdělávání, tzn. na většinu podnikatelských aktivit. S cílem pomoci malým a středním podnikatelům pokračovalo MPO se spolufinancováním programů ze strukturálních fondů a komunitárních programů, jako je CIP 6

7 Rámcový program konkurenceschopnost a inovace, jehož součástí je i poradenství k 7. rámcovému programu Evropského společenství pro výzkum a technologický rozvoj. V oblasti podpory výzkumu a vývoje byl vroce 2009, po ukončení projektů IMPULS a TANDEM, vyhlášen nový program TIP, který byl schválen pro období a plně nahrazuje předchozí programy. V oblasti výzkumu a vývoje byly realizovány programy, které kromě národních zdrojů využívají i prostředky ze strukturálních fondů EU. Významnou oblastí v roce 2009 byla aktivní účast MPO na plnění úkolů souvisejících s Předsednictvím České republiky v Radě EU. MPO připravilo a účastnilo se jednání pro oblast konkurenceschopnosti, energetiky, elektronických komunikací, mezinárodního obchodu a technické harmonizace. Cílem MPO bylo zkvalitňování fungování vnitřního trhu, prosazování liberální obchodní politiky, snižování administrativní zátěže a koordinovaný přístup k průmyslové politice. Dále prosazování priorit v oblasti energetiky, energetické bezpečnost a komunikací. Mezi hlavní úspěchy MPO patří schválení 3. energetického balíčku. Následky finanční a hospodářské krize se projevily i v oblasti čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. V této souvislosti prodloužila Evropská komise čerpání prostředků na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) do , který se týkal programovacího období na léta MPO v rámci dotačních a úvěrových programů podpory zoppp vyčerpalo cca 345,9 mil. EUR, tj. 9,266 mld. Kč. Vyčerpáno bylo 99,4 % prostředků z celkového objemu alokace. V roce 2009 byla přijata opatření ke zrychlení čerpání prostředků ze strukturálních fondů na spolufinancované projekty v Operačním programu Podnikání a inovace (OPPI) na programovací období Probíhající hospodářské krize však zpomalila čerpání zejména u projektů výzkumu a vývoje a u velkých projektů. Z toho důvodu byly upraveny podmínky nově vyhlašovaných programů, které umožní prodloužení termínů ukončení projektů v souvislosti s aktuálním stavem firem. Více se využívá možnosti dělení projektů do etap tak, aby se snížil objem prostředků potřebných na předfinancování projektů ze strany příjemců dotací. Toto zpomalení neohrozí čerpání programu OPPI jako celku, dochází pouze k posunu čerpání v rámci programového období. Mezi další významné oblasti financované v rozpočtu MPO patřilo zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ). V roce 2009 se jednalo o mandatorní sociálně zdravotní výdaje, neinvestiční dotace a investiční dotace na technický útlum. K nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek byly použity, v souladu s horním zákonem, prostředky ekologické dotace. 7

8 V oblasti ochrany spotřebitele byly v roce 2009 podpořeny projekty určené k zajištění rozvoje činností zaměřených na poskytování spotřebitelských poradenských a informačních služeb, na realizaci výchovně vzdělávacích akcí pro školy i pro spotřebitelskou veřejnost, na publikační činnost s tematikou ochrany spotřebitele, vydávání časopisů pro spotřebitele, na spolupráci s podnikatelskými subjekty, včetně jejich svazů, a na spolupráci s mezinárodními spotřebitelskými organizacemi. Zhodnocení hlavních úkolů za rok 2009 v oblasti legislativní. V průběhu roku 2009 pokračovaly v legislativní oblasti práce na plnění úkolů z Programového prohlášení vlády, důraz byl kladen na zapracovávání mezinárodních závazků do našeho právního řádu, zejména ve vazbě na EU. Ve Sbírce zákonů bylo v roce 2009 publikováno 7 zákonů, 3 nařízení vlády, 13 vyhlášek nebo jejich novel zpracovaných MPO. Mezi nejdůležitější patří zákon o volném pohybu služeb, jakož i zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb, zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, novela energetického zákona, novela zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Významný dopad mělo přijetí novely nařízení vlády ostanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu a nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače. Z vyhlášek patřila mezi nejdůležitější vyhláška, kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst, novela vyhlášky o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, vyhláška o stavech nouze v plynárenství a vyhláška o Pravidlech trhu s plynem. Současně byly rozpracovány další právní předpisy nebo jejich novely, které jsou v různých fázích schvalovacího procesu. Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití (sněmovní tisk č. 857 před třetím čtením); Novela zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie (sněmovní tisk č. 968 před druhým čtením); Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., 8

9 a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č před prvním čtením); Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 658 stažen z projednávání usnesením vlády č. 449/2009, nově předloženo jako sněmovní tisk č po prvním čtením); Návrh zákona, kterým se mění některé zákony vsouvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (senátní tisk č. 198); Návrh zákona, kterým se mění některé zákony vsouvislosti se snižováním administrativní zátěže podnikatelů; Návrh zákona, o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2009 PRŮMYSL Průmyslová produkce, jejíž kontinuální pokles v důsledku globální hospodářské recese započal v říjnu 2008, se v roce 2009 meziročně snížila o 13,4 %. Na počátku roku se propad výroby v důsledku oslabení zahraniční i domácí poptávky značně prohloubil. V prvních pěti měsících (s výjimkou března) přesahoval úpadek produkce hranici 20 %. Poté začal pokles výroby zmírňovat a v prosinci se průmyslová výroba vrátila do černých čísel. Zvlášť citelně byl postižen automobilový průmysl (v lednu klesla jeho produkce o více než 40 %). Ke zmírnění dopadů celosvětové recese na český automobilový průmysl, jenž má na celkové průmyslové produkci ČR rozhodující podíl 20,6 %, přispělo zavedení šrotovného v okolních zemích, ze kterého těžili i výrobci dílů a příslušenství motorových vozidel v navazujících odvětvích zpracovatelského průmyslu (např. gumárenský aplastikářský průmysl). K omezujícím faktorům působícím nepříznivě na výkonnost průmyslu patřily vysoké náklady na energie a dopravu a vysoká srovnávací základna předcházejícího roku. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce v roce 2009 přispěla nejvíce výroba strojů a zařízení (pokles odvětví o 27,2 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (pokles o 21,8 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (pokles o 10,2 %). Naopak růst produkce zaznamenala jako jediná výroba potravinářských výrobků (růst o 5,3 %). 9

10 V průmyslu dominovaly podniky pod zahraniční kontrolou, které měly vysoký podíl na celkových tržbách (74 %) a na zaměstnanosti (61,7 %). Index průmyslové produkce (meziroční změna v %) ,7 5,5 9,6 6,7 11,2 9,0 4 1,5 1,9 0, , Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO Z hlediska zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti výroby byl v roce 2009 zaznamenán pokles produkce ve všech sektorech. Sektor HIGH-TECH, využívající vyspělé technologie a vytvářející vyšší přidanou hodnotu, zaznamenal snížení produkce (měřeno tržbami) o 5,8 % (při zvýšení meziročního podílu na celkové produkci zpracovatelského průmyslu o 0,9 p.b. na 11,4 %). Ostatní sektory dosáhly většího poklesu. Rozhodující sektor MEDIUM HIGH-TECH (zde je zahrnut automobilový průmysl a strojírenství) poklesl o 12,5 % (jeho podíl se zvýšil o 0,5 p.b. na 44,8 %). V sektoru MEDIUM LOW-TECH (zahrnující hutnictví) poklesla produkce nejvýrazněji, a to o 22,9 % (podíl se snížil o 3,2 p.b. na 26,7 %). Nejmenší pokles zaznamenal sektor s nízkou technologickou náročností LOW- TECH o 4,3 % (podíl se zvýšil o 1,8 p.b. na 18,2 %). V členění průmyslové produkce podle hlavních průmyslových seskupení se finanční krize a následná recese promítla na poklesu u všech seskupení. Hluboký propad spotřebitelské poptávky (při nižším růstu průměrných mezd a zvyšující se nezaměstnanosti) se projevil snížením výroby pro dlouhodobou spotřebu o 22,4 % (nižší nákupy ze strany obyvatelstva). Omezení kooperace v rámci nadnárodních společností se odrazilo na propadu výroby pro mezispotřebu o 16,7 %. Snížila se i investiční aktivita podniků, výroba pro investice klesla o 14,1 %. Příznivým signálem pro další vývoj průmyslu bylo postupné oživování ve všech sektorech, zejména ve 4. čtvrtletí 2009, kdy došlo např. k růstu výroby energií (o 1,3 %), 10

11 výroby pro krátkodobou spotřebu (o 0,1 %) a naopak k mírnému poklesu výroby pro investice (- 1,8 %). Výpadek poptávky zapříčiněný finanční krizí způsobil strmý propad nových průmyslových objednávek. Celkové zakázky poklesly vroce 2009 meziročně o 16,4 %, přičemž zakázky ze zahraničí oslabily o 15,3 %. Oživování ekonomik EU od druhé poloviny roku se reálně projevilo dvojciferným růstem zahraničních zakázek v závěru roku (listopad a prosinec), což je pozitivním signálem pro další vývoj průmyslu. Pokles tržeb (o 13,4 %) a snížení zaměstnanosti (o 11,3 %) se podepsaly na poklesu produktivity práce o 4,2 %, jenž neodpovídal tempu růstu reálných mezd o 6,5 %. Jednotkové mzdové náklady se reálně zvýšily o 7,8 %. Vzhledem k oživování světových ekonomik a růstu zahraničních zakázek, můžeme předpokládat zvýšení průmyslové produkce na počátku roku Na vývoj produkce bude působit i nízká srovnávací základna předcházejícího roku (např. v lednu a únoru 2009 propadla nejvíce od počátku krize cca o 22 %). STAVEBNICTVÍ České stavebnictví se v roce 2009 stejně jako další obory muselo potýkat s negativními vlivy hospodářské krize. Tuto nelehkou úlohu však neslo relativně dobře, protože meziroční pokles produkce činil pouhé 1,0 %. Stavebnictví ČR obstálo také v mezinárodním srovnání, když po významnou část roku svými výsledky zaujímalo mezi zeměmi EU 27 druhou příčku (hned za Polskem). 12 Index stavební produkce (meziroční změna v %) 10 9,6 8,9 9,7 8 6,6 6,7 6 5,3 4 2,5 4,2 2 0, ,0 Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO 11

12 Ve srovnání s pozemním stavitelstvím vykazuje v ČR i nadále lepší meziroční výsledky stavitelství inženýrské. V meziročním srovnání vzrostlo inženýrské stavitelství o 14,3 % a pozemní stavitelství kleslo o 7,0 %. Stavební zakázky vobjemovém vyjádření meziročně klesly o 26,4 % na celkových 183,6 mld. Kč. Z toho v pozemním stavitelství klesl objem zakázek o 35,7 % a v inženýrském stavitelství o 18,1 %. Zaměstnanost ve stavebnictví (ve firmách s 50 a více zaměstnanci) meziročně klesla o 0,2 %. Průměrná měsíční nominální mzda vzrostla ve srovnání s rokem 2008 o 5,5 % na Kč. Produktivita práce klesla ve srovnání s rokem 2008 o 0,8 %. V roce 2009 však klesly ceny stavebních materiálů a dalších výrobků (o 4,1 %), které stavebnictví svou činností spotřebovává. V roce 2010 bude pro české stavebnictví klíčové obnovení dřívější úrovně domácí poptávky. Ta je v současné době oslabena obtížnou dostupností finančních prostředků a jistou zdrženlivostí investorů, kteří se tak snaží vyhnout riziku. Podle Sdružení podnikatelů ve stavebnictví může stavební produkce ČR v letošním roce klesnout o dalších 8 %. ZAHRANIČNÍ OBCHOD Zahraniční obchod České republiky skončil v roce 2009 rekordním přebytkem 153,2 mld. Kč, tedy o 85,9 mld. Kč více než v roce Jedná se o nejvyšší přebytek zahraničního obchodu od roku 2005, odkdy je kladné saldo charakteristickým znakem zahraničního obchodu ČR. Hodnota obratu zahraničního obchodu (4 097 mld. Kč) se oproti loňskému roku propadla o 783 mld. Kč a vrátila se přibližně na úroveň roku 2006 (4 249 mld. Kč). Hnacím motorem zahraničního obchodu byl vroce 2009 automobilový průmysl, jenž byl spolu s dalšími subdodavatelskými sektory příznivě stimulován zavedením šrotovného v zahraničí, zejména v Německu. Export automobilů do SRN, který ještě v lednu meziročně zaostával o 32,4 %, vyskočil v únoru po zavedení šrotovací prémie oproti stejnému období 2008 o 34,35 % a v březnu dokonce o 125,4 %. Celkový export motorových vozidel za rok 2009 vzrostl (ve srovnání s rokem 2008) o 12,54 %. Přebytku zahraničního obchodu pomohl také pokles cen dovozu (především minerálních paliv), nízká domácí spotřeba (tlumící dovoz) a meziročně slabší koruna proti euru (pomáhající vývozu). Čeští vývozci čelili po celý rok 2009 snížení vnější koupěschopné poptávky a poklesu ekonomického výkonu na všech klíčových zahraničních trzích. V důsledku toho vývoz v roce 2009 klesl o 14,1 % (meziročně klesal po většinu roku až do listopadu, kdy poprvé 12

13 zaznamenal stagnaci a v prosinci pak růst o 4,8 %). Dovoz během roku 2009 neustále meziročně klesal, v kumulaci klesl o 18,1 %. Vývoj zahraničního obchodu v letech (meziroční změny vývozu a dovozu v %, saldo obchodní bilance v mld. Kč) Meziroční změna vývozu a dovozu v % ,2 saldo vývoz dovoz 27,6 25,7 87,9 23,4 13,1 21,4 15,0 15,6 9,2 8,5 14,8 13,6 67,2 11,6 8,7 38,6-1,0 4,6 0,6-26,4 39,8-0,2-4,3-70,8-69,8-117,4-14,1-120,8-18,1 Vstup do EU saldo obchodní bilance v mld. Kč Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO Negativní vliv hospodářské krize byl patrný především v 1. kvartále roku 2009, kdy přebytek obchodní bilance meziročně klesl o 1,5 mld. Kč. Změna k lepšímu nastala ve 2. čtvrtletí, kdy saldo obchodní bilance vykázalo meziroční růst (o 16,5 mld. Kč) a v růstové tendenci pokračovalo i ve zbývajících čtvrtletích roku. Meziroční změna vývozu a dovozu, saldo obchodní bilance v roce 2009 (v b. c.) Q. 1.Q. 2.Q Q. 4.Q Q. Vývoz (změna v %) -0,2-19,3-19,2-13,5-3,0-14,1 Dovoz (změna v %) 0,6-20,1-22,8-17,5-11,5-18,1 Saldo v mld. Kč 67,2 32,3 46,7 39,3 34,8 153,2 Meziroční změna salda v mld. Kč -20,7-1,5 16,5 20,7 50,2 86,0 Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO Příznivý vliv na růst přebytku obchodní bilance měl obchod s minerálními palivy (pokles deficitu o 58,9 mld. Kč), chemickými výrobky (pokles schodku o 10,8 mld. Kč), polotovary amateriály (růst přebytku o 22,6 mld. Kč) a surovinami (růst aktiva o 12,1 mld. Kč). Negativně působilo snížení přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 16,8 mld. Kč a nápoji a tabákem o 1,2 mld. Kč. Svůj deficit v roce 2009 prohloubil obchod s potravinami a živými zvířaty, a to o 1,8 mld. Kč a také obchod s živočišnými a rostlinnými oleji a tuky (o 1 mld. Kč). 13

14 Přebytek obchodní bilance se zeměmi Evropské unie v roce 2009 nadále rostl, a to téměř o 1,9 mld. Kč na 498,5 mld. Kč, což dokázalo pokrýt schodky obchodní bilance s mimoevropskými zeměmi (-177,7 mld. Kč), SNS (-62,9 mld. Kč) a rozvojovými ekonomikami (-47,7 mld. Kč). Největšího aktiva bylo dosaženo již tradičně při obchodování s Německem 164,8 mld. Kč (meziročně + 48,5 mld. Kč), Slovenskem 90,1 mld. Kč (- 4,1 mld. Kč), Velkou Británií 62,2 mld. Kč (+ 1,1 mld. Kč) a Francií 43,4 mld.kč (+ 6,3 mld. Kč). Největšího deficitu bylo dosaženo při obchodování s Čínou, Ruskem a Japonskem, a to i přes to, že schodek bilance meziročně u všech tří zemí klesl. V obchodě s Čínou došlo ke zlepšení bilance o 25,5 mld. Kč, s Ruskem o 31 mld. Kč a s Japonskem o 15,5 mld. Kč. Výsledky zahraničního obchodu v roce 2009 byly ovlivněny zejména: Poklesem zahraniční poptávky, který se projevil zejména propadem zakázek v průmyslu (viz výše). Růstem prodeje (především na zahraničních trzích) nových osobních automobilů ve 2. čtvrtletí (meziročně + 2,2 %), 3. čtvrtletí (meziročně + 24,4 %) a 4. čtvrtletí (meziročně + 44,5 %). Za celý rok 2009 (oproti roku 2008) vzrostl prodej nových osobních automobilů o 8,6 %. Nejvíce se zvýšil vývoz osobních automobilů do Německa o 58,3 %, Rakouska o 28,9 % a Nizozemí o 27 %. Meziročně nižším dovozem ropy o11,3 % (- 918,8 tis. tun) a jejími klesajícími cenami (v průměru o 30,8 %). Celkem bylo do ČR v roce 2009 dovezeno 7,2 mil. tun ropy v celkové hodnotě 60,3 mld. Kč, což je o 37,96 mld. Kč méně než v roce Vývojem směnných kurzů koruny, která v průměru za celý rok 2009 oslabila vůči euru o zhruba 6 % (roční 26,45 Kč/EUR) a vůči americkému dolaru o cca 11,7 % (roční 19,05 Kč/USD). V prvních třech čtvrtletích koruna oslabovala jak proti euru, tak proti dolaru. Ve 4. čtvrtletí vůči americkému dolaru poprvé posílila, a to o 8,9 %. Cenami zahraničního obchodu. Vývozní ceny v průměru za celý rok 2009 vzrostly o 0,2 % a dovozní ceny klesly o 3,5 %. V roce 2009 dosáhly směnné relace hodnoty 103,8 - což bylo meziročně o 5,1 p. b. více. Vývoj zahraničního obchodu v roce 2010 je závislý na vývoji světové ekonomiky, tzn. na hospodářské situaci v Evropě (zejména u našeho hlavního obchodního partnera Německa) i v USA. Dobrou zprávou je, že poslední signály přicházející ze zahraničí hovoří o postupném zotavování klíčových světových ekonomik (např. HDP Spojených států vzrostl ve 4. čtvrtletí 2009 mezikvartálně o 5,7 %, tj. nejvýrazněji za posledních šest let). Pozitivní vývoj potvrzuje i rostoucí nálada podnikatelů v eurozóně, která se podle indexu 14

15 podnikatelského klimatu (Business Climate Indicator BCI) zvedá nepřetržitě od dubna loňského roku. VNITŘNÍ OBCHOD Průměrně během celého roku 2009 klesly tržby v českém maloobchodu o 4,3 % (ve stálých cenách, které reprezentují fyzický objem prodejů/nákupů). Pokles tak trvá nepřetržitě už od října 2008, kdy se v ČR začaly projevovat důsledky hospodářské krize. Tržby v současných cenách klesly o 8,6 % (více než objem prodejů), což jen potvrzuje sílící tlaky na snižování cen. Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO Před začátkem hospodářské krize celý maloobchod reprezentovaný objemem tržeb od roku 1999 stabilně rostl. Značným poklesem prodejů prošel sektor motorových vozidel, který vroce 2009 ztratil na tržbách 10,5 % (v s.c.). Z vyššího poklesu tržeb tohoto odvětví v běžných cenách je také patrné, že v roce 2009 došlo ke snižování celkových cen. Naproti tomu segment potravin prošel navzdory celosvětové hospodářské krizi pouze minimálními změnami Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q Maloobchod celkem b.c. 8,2 7,0 6,1-5,8-9,0-9,5-9,9-6,0 (CZ.NACE 45+47) s.c. 5,4 4,8 4,6-2,6-4,0-4,6-5,0-3,8 motorová vozidla b.c. 3,2 1,7 0,6-17,7-17,3-16,6-18,0-12,7 (CZ.NACE 45) s.c. 3,5 2,9 3,6-11,7-10,5-10,4-13,1-10,5 pohonné hmoty b.c. 31,6 30,9 24,8 1,9-21,4-23,2-15,8-4,3 (CZ.NACE 47.3) s.c. 14,3 14,9 11,4 11,9-1,1-4,9 1,2-1,8 Potraviny b.c. 10,6 6,5 4,8 1,1-2,4-0,4-2,5-1,8 (CZ-NACE ) s.c. 3,6 1,0 0,0 1,0-1,6 1,6 1,4 1,9 Zdroj: ČSÚ, únor 2010, graf MPO 15

16 Celý vývoj v krizovém období je charakterizován sníženou spotřebou zboží, které není pro spotřebitele nezbytně nutné. Naopak segment potravin a dalšího zboží denní spotřeby byl zasažen nejméně. 16

17 A. Hospodaření kapitoly MPO v roce Rozpočtové příjmy a jejich plnění Ve schváleném rozpočtu kapitoly MPO na rok 2009 byly stanoveny příjmy celkem ve výši tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF byly navýšeny o tis. Kč na částku tis. Kč. Rozpočtované příjmy ze strukturálních fondů EU činily na spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) tis. Kč, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) tis. Kč, Operačního programu Technická pomoc PAS tis. Kč a Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost (OPRLZ) - projekt Standard 83 tis. Kč. Skutečné příjmy k dosáhly výše tis. Kč. Na dosažených příjmech se podílely příjmy zeu celkem ve výši tis. Kč, z toho prostředky strukturálních fondů EU na spolufinancování OPPI ve výši tis. Kč, na OPPP ve výši tis. Kč, na OPTP - PAS ve výši tis. Kč a na OPRLZ ve výši tis. Kč. Do příjmů MPO byly převedeny prostředky ze zvláštního účtu MF z privatizace celkem ve výši tis. Kč na financování strategických průmyslových zón. Příjmy zúhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů činily tis. Kč. Z rezervních fondů a z depozitních účtů byla převedena do příjmů částka tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy aparátu ministerstva a podřízených organizačních složek byly plněny ve výši tis. Kč, tj. na 128,26 %. Příznivé plnění těchto příjmů ovlivnily také příjmy ČOI z přijatých sankčních plateb za pokuty uložené ve správním řízení, přijaté úroky z poskytnutého úvěru ČSA, s.p., společností OSINEK, a.s. (nyní v likvidaci), příjmy Puncovního úřadu za zkoušení a označování zboží z drahých kovů, dobropisy a splátky pohledávek převzatých ze zrušených příspěvkových organizací TESTCOM a Českého normalizačního institutu (ČNI). 17

Roční zpráva o hospodaření za rok 2011

Roční zpráva o hospodaření za rok 2011 Roční zpráva o hospodaření za rok 211 Červen 211 OBSAH Seznam používaných zkratek... 4 Úvod... 6 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 211... 6

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 květen 2008 Seznam používaných zkratek Úvod OBSAH 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2007 a legislativní činnost 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti MPO za rok

Více

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2008 Předkládá: RNDr. Jana Příhodová ústřední ředitelka Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI ) byla zřízena

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011 Předkládá: Ing. Jan Štěpánek Ústřední ředitel ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014

Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014 II. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014 Obsah Úvod... 3 Vyhodnocení výsledků realizovaných opatření za období 2012-2014... 4 Předběžné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Předkládá: Ing. Marek Pickar pověřen řízením ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV. Vyhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Zpracoval: Sekce strukturálních fondů Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika květen 2009 OBSAH 1 ÚVOD... 4 1.1 CHARAKTERISTIKA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ...

Více

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD v roce 2014 Zpracovali: leden 2015 Ing. Martin Novotný, předseda Puncovního úřadu Mgr. Josef Šťastný, ředitel odboru puncovní inspekce Ing. Miloslav Pilecký, vedoucí oddělení technického rozvoje a zahraničních

Více

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Říjen 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 ÚVOD... 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2007...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2012 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2013 OBSAH Strana Hlavní

Více

Závěrečný účet. kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí. za rok 2011

Závěrečný účet. kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí. za rok 2011 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor správy rozpočtu Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 182 553, fax: +420 224 182 018 www.mzv.cz V Praze dne 8. března 2012 Č.j.: 227425/2012-OSR

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2007 ČÁST I

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2007 ČÁST I ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2007 ČÁST I OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 3 1.1. Informace

Více

Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013

Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013 Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013 Za MPO zpracovaly: Sekce průmyslu, Sekce energetiky, Sekce správní. Externí spolupráce: Ministerstvo zemědělství (MZe), Ústav

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 F. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DALŠÍCH SLOŽEK VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ A O FONDECH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Obsah I. INFORMACE O HLAVNÍCH VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ

Více

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRŮMYSLU A SLUŽEB... 11 1.1 ANALÝZA EKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR... 11 1.1.1

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2010

Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2010 Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti odbor ekonomických analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2010 Duben 2011 O B S A H Strana EXECUTIVE SUMMARY... 3 I.

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2012 Kapitola č. 312 Ministerstvo financí Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2012 OBSAH: Strana 1. Struktura kapitoly

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Duben 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 7 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2005 7 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

Roční zpráva rok 2005

Roční zpráva rok 2005 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Roční zpráva rok 2005 Předkládá: Ing. Jiří Pěkný ústřední ředitel 1 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČO: 00020869 Telefonní

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

R O Č N Í Z P R Á V A

R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Odbor stavebnictví a investičního rozvoje STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2006 PRACOVNÍ PŘÍRUČKA 13 aktualizované vydání Praha květen 2006 Cílem příručky Stavebnictví České

Více

Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2009

Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2009 Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2009 Duben 2010 2 O B S A H EXECUTIVE SUMMARY...5 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO

Více

IV. Výsledky hospodářské politiky vlády

IV. Výsledky hospodářské politiky vlády IV. Výsledky hospodářské politiky vlády březen 2002 Obsah....2 I. Hospodářská politika... 3 II. Vývoj ekonomiky......4 III. Horizontální politiky....9 1. Privatizace..9 2. Restrukturalizace a revitalizace....10

Více