8. srpna 2005 strana 1. èíslo: 9 roèník: 29 cena: 7 Kè 8. záøí 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. srpna 2005 strana 1. èíslo: 9 roèník: 29 cena: 7 Kè 8. záøí 2005"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. srpna 2005 strana 1 èíslo: 9 roèník: 29 cena: 7 Kè 8. záøí 2005 Zaèátek školního roku 2005/2006 v Benátkách nad Jizerou Mateøskou školu v minulém školním roce opustilo 73 dìtí, v letošním školním roce bylo pøijato také 73 dìtí. Mateøskou školu navštìvuje celkem 209 dìtí rozdìlených do 8 tøíd: Poupátko 3 tøídy, Jizerka 2 tøídy, Rùženka 2 tøídy, Mateøídouška 1 tøída. Základní školu na Husovì námìstí v Benátkách nad Jizerou I navštìvují v 15 tøídách celkem 303 žáci. Do dvou prvních tøíd nastoupilo celkem 37 žákù. V Základní škole v Pražské ulici v Benátkách nad Jizerou II se vzdìlává v 19 tøídách celkem 460 žákù. Do školních lavic dvou prvních tøíd zasedlo 1. záøí celkem 51 žákù. Pøipravila: Marie Khýnová Mateøská škola Jizerka Rekonstrukce rozvodù vody a kanalizace - práce zaèaly 4. èervence Veškeré stávající rozvody v pøízemí a v suterénu byly demontovány a nahrazeny novými rozvody. Vybavení sociálního zázemí je zcela nové vèetnì nových obkladù a nové dlažby. Všichni zamìstnanci pracující v mateøské škole Jizerka mìli plné ruce práce s nároèným úklidem po V tomto èísle najdete: Zámecké slavnosti str. 8-9 Sletová štafeta str. 19 O štít mìsta Benátky n. J. str. 20 Hokej str Na devadesát prvòáèkù zasedlo do lavic benáteckých základních škol. Poprvé ve škole na ZŠ Husovo námìstí (snímek vpravo). Na ZŠ Pražská nejmenší školáky tradiènì pøivítali devá áci. Fotografie Monika Gürtlerová (vlevo) a Ing. Alena Kratochvílová Vìtšina investic do školních budov skonèila ještì o letních prázdninách rozsáhlé rekonstrukci. Poslední prázdninový den došlo na koneèný úklid a pøípravu na první den nového školního roku 2005/2006. Dodavatel: AB Stav Praha Mateøská škola Rùženka Zøízení prostoru pro spánek v podkroví - dosavadní uspoøádání a vybavení budovy mateøské školy Rùženka neodpovídalo platným hygienickým podmínkám pro provoz mateøských škol. V zájmu zachování stávající kapacity mateøské školy Rùženka byly na zaèátku letních prázdnin zahájeny potøebné práce. V pøízemí a prvním patøe bylo rozšíøeno sociální zázemí. V prostoru schodištì byla osazena dvì støešní okna pro odvìtrání požární únikové cesty vèetnì osazení jejich elektrického ovládání. Práce podle projektu Miroslava Šubrta zajistila Stavební skupina mìsta, instalaci zdravotní techniky provádìla firma Karla Slámy, Praha, pokrývaèské a klempíøské práce firma Bedøicha Blažka, instalaci elektro firma PBK Benátky nad Jizerou. Mateøská škola Mateøídouška Rekonstrukce sociálního zaøízení - práce byly zahájeny koncem èervence, dokonèeny byly v srpnu. Pùvodní opotøebované a hygienickým pøedpisùm nevyhovující sociální zaøízení pro personál nahradil nový sprchový kout a toaleta. Rekonstrukci zajistila Stavební skupina mìsta, instalaci zdravotní techniky provedla firma Karla Slámy, Praha, a instalaci elektro firma PBK Benátky nad Jizerou. Základní škola Husovo námìstí Rozšíøení sociálního zázemí školy a úprava zadního vstupu do školní budovy - v prostoru zrušeného skladu v pøízemí budovy vzniklo nové sociální zázemí v rozsahu tøí kabin a umývárny se 2 umyvadly. Zadní vstup, který byl až dosud zahrazen, je pøipraven k potøebnému užívání pro pøímý pøístup na budované víceúèelové høištì. Práce zajistila Stavební skupina mìsta, instalaci zdravotní techniky provedla firma Karla Slámy, Praha, a instalaci elektro firma PBK Benátky nad Jizerou. Pokraèování na str. 2

2 strana 2 Dokonèení ze str. 1 Teplovodní vytápìní školní družiny - instalaci technologie teplovodního vytápìní zaèala dodavatelská firma 25. èervence. V souèasné dobì je tato akce dokonèena a pùvodní akumulaèní vytápìní prostor školní družiny je nahrazeno teplovodním systémem napojeným na školní budovu. Dodavatel: firma TELO, a.s., Šumperk Víceúèelové høištì - ve výbìrovém øízení na dodavatele stavby zvítìzila nabídka firmy Linhart, s.r.o., Brandýs nad Labem. V prùbìhu srpna byla vybudována opìrná zeï v místì styku s komunikací a zaèala výstavba oplocení. Bylo položeno drenážní potrubí pro odvod deš ové vody. Regenerace mìstské památkové zóny Kostel Narození Panny Marie - po dokonèení opravy oken v odborné truhláøské dílnì bude provedeno dokonèení nátìru fasády. Dodavatel: firma Dalibor Fròka, Frýdek - Místek. Kostel sv. Martina v Dražicích - dokonèena je oprava vstupní èásti kostela - je provedena výmìna støešní krytiny nad vstupem a nová venkovní omítka. Hotov je i nátìr stropu. Dodavatel: firma Dalibor Fròka, Frýdek - Místek. Husovo námìstí è. p oprava fasády, oken, dveøí a oplechování - v souèasné dobì je omyta fasáda domu a postupnì se doplòují kopie chybìjících kamenných prvkù fasády a støechy. Kopie jsou zhotoveny v souladu s podmínkami Národního památkového ústavu. Dokonèení této akce je plánováno do konce letošního øíjna. Dodavatel: firma Dalibor Fròka, Frýdek - Místek. Oprava soch Den a Noc v zámeckém parku - sochy Den a Noc byly pøestìhovány do sklepních prostor zámecké budovy, kde bude pokraèovat jejich oprava. V tìchto prostorách již sochy zùstanou a budou zde zpøístupnìny veøejnosti - na pilíøe brány na Plajch ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Nová støecha na vstupních prostorách kostela sv. Martina v Dražicích Foto Ing. Alena Kratochvílová Víceúèelové høištì v ulici Ladislava Vágnera bude dokonèeno v záøí Foto Ing. Alena Kratochvílová Hotová je podkladní asfaltobetonová vrstva povrchu høištì, na kterou bude ještì položena vrstva finální - umìlý povrch v tlouš ce asi 11 mm. Oficiální otevøení nového víceúèelového sportovištì, které bude zároveò sloužit i veøejnosti, se plánuje na 27. záøí pøi pøíležitosti konání tradièního Bìhu zámeckým parkem. Na realizaci této akce získalo mìsto grant od Støedoèeského kraje ve výši 500 tisíc korun. Vedle nového sportovištì ještì vznikne oplocené dìtské høištì vybavené hracími prvky. se již nevrátí. Dodavatel: akademický sochaø Martin Pokorný z Prahy. Oprava domu èp. 76, Husovo námìstí - oprava fasády, oken a oplechování byla zahájena 1. záøí a práce budou pokraèovat v podzimních mìsících. Dodavatel: firma Luboš Roudnický, Pøedmìøice nad Jizerou. Souèasnì se doèká restaurace socha Panny Marie umístìná ve výklenku domu. Je to památka vysoce hodnotná nejen z hlediska estetického a historického, ale i díky tomu, že je neobvykle zachovalá v partiích chránìných pøed povìtrnostními vlivy. Zøejmì nebyla dosud opravována a je pravdìpodobné, že na povrchu sochy jsou dosud dochovány zbytky historické polychromie. Socha je z pískovce z pojizerské oblasti. V souèasné dobì byl zahájen restaurátorský prùzkum a zpevòování sochy. Dodavatelem restauraèních prací je akademický sochaø Martin Pokorný. Spoleèenský sál Záložna Plánovaná tøetí etapa rekonstrukce osvìtlení ve spoleèenském sále Záložna je dokonèena. Sál je novì vymalován a v první polovinì záøí dojde k pøebroušení a nalakování parketové podlahy. Velká zasedací místnost mìstského úøadu V prùbìhu letních prázdnin byla zahájena rekonstrukce døevìné parketové podlahy ve velké zasedací místnosti v prvním patøe zámecké budovy. Stávající parkety byly demontovány, èást z nich bude restaurována a èást nahrazena novými. Skateboard Na skateparku v prostorách bývalého koupalištì Urbanovka probíhají poslední dokonèovací práce - montáž ochranných zábradlí v prostorách U-rampy. Oficiální provoz bude možné zahájit po pøedání díla mìstu. Provoz tohoto sportovištì se bude øídit provozním øádem veøejnì pøístupného høištì, s nímž se bude veøejnost moci seznámit v areálu skateparku. Pokyny uvedené v øádu budou závazné pro všechny uživatele høištì. Dodavatel: firma Mystic Constructions, Praha Rekonstrukce na letním stadionu Dokonèena je hrubá stavba èásti šaten. Celá druhá etapa rekonstrukce bude hotova do konce øíjna. Bìhem této etapy dojde i k rekonstrukci topení vèetnì zmìn topného Rekonstrukce komunikace v Podolecké ulici Foto Ing. Alena Kratochvílová

3 8. srpna 2005 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 média - uhlí bude od letošní zimy nahrazeno plynem. Dokonèena je také rekonstrukce støídaèek na fotbalovém høišti - staré støídaèky nahradily nové. Fotbalovému klubu se podaøilo získat na realizaci této akce grant od Støedoèeského kraje ve výši 70 tisíc korun. Dodavatel: firma Zeteza, s.r.o., Dolní Bousov a Sklenáøství Václav Waltr, Benátky nad Jizerou. Sportovní hala na Námìstí 17. listopadu Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí ve sportovní hale je dokonèena a pøedána sportovcùm k užívání. V souèasné dobì jsou prostory využívány badmintonisty, kteøí se zde již minulý mìsíc pøipravovali na nadcházející sportovní sezonu. V šatnách je nové topení, okna, elektroinstalace, rozvody vody, byly osazeny nové zaøizovací pøedmìty. Stávající podhledy z voštinových desek byly nahrazeny sádrokartony a místo staré podlahové krytiny z PVC v šatnách je položena nová dlažba. Také v sociálním zaøízení jsou provedeny nové dlažby a obklady. Souèasnì byla položena nová podlahová krytina na balkonì sportovní haly a k oknùm balkonu namontovány konzoly na závìsy. Dodavatel: firma Zeteza, s.r.o., Dolní Bousov. Rekonstrukce komunikace v Podolecké ulici Probíhá navážení konstrukce nové komunikace, pokládají se silnièní obruby a v nejbližší dobì zaène pokládka živièného koberce. Následnì bude zahájena pokládka zámkové dlažby na povrchy chodníkù. Celá akce pokraèuje dle èasového plánu. Celková uzavírka komunikace bude pravdìpodobnì ukonèena k 30. záøí. Celá stavba podle pøedpokladu skonèí ještì v øíjnu - pokládka zámkové dlažby, instalace veøejného osvìtlení, sadové úpravy. Dodavatel: Skanska DS, a.s., závod 80 Praha Investor: Støedoèeský kraj Rozpoèet: 45 mil. Kè Investor výmìny vodovodu: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Dodavatel: Aqua Turnov, spol. s r.o. Investor plynofikace: Mìsto Benátky nad Jizerou Dodavatel: Gastrend, s.r.o., Mladá Boleslav Rozpoèet: 1,2 mil. Kè Opìrná zeï v ulici Kordinù v Obodøi Dodavatelské firmì bylo staveništì pøedáno 11. èervence. Opìrná zeï je dlouhá 25,5 metru, je podchycena 29 mikropilotami a 7 kotvami, pøed opravou byla vyklonìna ze správné polohy o 20 cm. Pøedpokládá se, že práce skonèí ještì v záøí. Dodavatel: firma GEO-ING, s.r.o., Jihlava. Oprava fasády a oken domu èp. 76 na Husovì námìstí zaèala. Foto Ing. Alena Kratochvílová Prodloužení komunikace v prùmyslové zónì Ve výbìrovém øízení na zhotovitele stavby, do kterého se pøihlásilo celkem šest uchazeèù, byla vybrána firma Colas, a.s., Praha. V pøípadì, že ostatní firmy úèastnící se výbìrového øízení nepodají odvolání, bude výstavba zahájena kolem 20. záøí. Smluvní lhùta výstavby vybrané firmy je 8 týdnù. Prodlouženou místní komunikaci o celkové délce 200 metrù bude lemovat chodník o šíøce 2 metry. Pøi realizaci výstavby bude souèasnì vybudováno i veøejné osvìtlení. Prodloužením komunikace se vytvoøí pøístup k volným pozemkùm v prùmyslové zónì urèeným pro další investory. K prodeji zbývá posledních asi 4,5 hektaru pozemkù. Rozpoèet akce èiní asi 5 milionù korun, z toho 4 miliony získalo mìsto jako dotaci z ministerstva místního rozvoje z programu Pod- Èást nového sociálního zázemí v mateøské škole Jizerka Foto Ing. Alena Kratochvílová pora rozvoje bývalých vojenských újezdù Ralsko a Mladá. Sestupná komunikace Komunikace snmìrem na Straky a dále na Nymburk je využívána stále vìtším poètem motorových vozidel všeho druhu. Tento dopravní provoz je dlouhou dobu neúmìrnou hlukovou zátìží a nebezpeèím propohyb na komunikacích v ulicích Mladská a Spojovací. Øešením je vybudování sjízdné komunikace vedoucí ze silnice dálnièního typu Praha - Mladá Boleslav na komunikaci smìøující nyní z Mladské ulice na Nymburk. Jedná se o komunikace ve vlastnictví Støedoèeského kraje, s nímž Mìsto Benátky nad Jizerou spolupracuje již delší èas na prosazení uvádìné výstavby, která nahradí stávající trasu a provoz odvede mimo zastavìné území mìsta. Støedoèeský kraj a mìsto usilují o prosazení realizace výstavby. Rùzné okolnosti však prozatím ovlivnily nadìjný stav vìcí tak, že k realizaci dosud nedošlo. Podaøilo se celou záležitost zaøadit do plánovaných akcí Støedoèeského kraje - v letošním roce pøípravné práce a pøíští rok samotná výstavba. Nyní se zpracovává projektová dokumentace k územnímu øízení. Komplikacemi pøi zpracovávání tohoto projektu a stále se komplikujícími majetkoprávními vztahy se vývoj celé akce opìt znaènì zpomaluje. V plánu kraje je dovézt pøedmìtnou vìc do konce letošního roku k vydání stavebního. Jak vzniklé komplikace ovlivní uskuteènìní tohoto plánu, nelze nyní odhadnout.v pøíštím èísle Zpravodaje bude starosta Jaroslav Král ètenáøe podrovbnì informovat o prùbìhu a souèasném stavu plánované výstavby sjízdné komunikace. Výstavba Nad Vinicemi Výstavba komunikací v lokalitì Nad Vinicemi se blíží ke svému konci. Probíhají dokonèovací práce - pokládka zámkové dlažby na chodníky pøed budoucími bytovými domy, úklid staveništì, provádìjí se terénní úpravy. Termín kolaudace stavby je stanoven na 13. záøí. Potom již bude možné zahájit výstavbu jednotlivých rodinných domù. Pro informaci uvádíme, že k prodeji jsou v souèasné dobì poslední ètyøi stavební parcely. Dodavatel: H-Intes, s.r.o., Mladá Boleslav. Výbìrová øízení na podzimní akce V souèasné dobì se vyhodnocují podané nabídky, v nejbližších dnech budou vybráni zhotovitelé jednotlivých akcí: - Rekonstrukce chodníku v ulici Pražská v úseku od ulice U školy po ulici Šnajdrovu - Rekonstrukce chodníkù pøed obchodním domem p. Merhauta v Benátkách nad Jizerou II - Oprava povrchu komunikace v ulici Lidická a èásti chodníku v této ulici Emilie Jeøábková Souèasnì s opravou fasády domu èp.76 na Husovì námìstí se bude opravovat i socha Panny Marie umístìná ve výklenku tohoto domu. Foto Ing. Alena Kratochvílová

4 strana 4 Zástupci Benátek nad Jizerou se již nìkolikrát zúèastnili slavnosti Ortskernfest poøádanou partnerským mìstem Rossdorf. Letos poprvé však mìlo naše mìsto pøíležitost prezentovat se vlastním stánkem, kde byly zájemcùm poskytovány informace, propagaèní materiály a probíhal i prodej tradièních èeských koláèkù vyrobených benáteckou pekárnou Miroslava Merhauta, piva znaèky Pilsner Urquell, výborné karlovarské Becherovky, domácího sádla a nakládaných sýrù. Letošní 23. roèník se konal v termínu od 19. do 21. srpna a úèastníky tradièní slavnosti byla tak, jako v minulých letech, další partnerská mìsta Rossdorfu - italské Reggel- ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Benátky se prezentovaly na 23. Ortskernfestu v Rossdorfu lo, nìmecký Rossdorf/Rhön, Lichtentanne, rakouský Kindberg a Vösendorf. Slavnosti se zúèastnilo celkem pøes dvacet tisíc návštìvníkù. Mìsto Benátky nad Jizerou osobnì zastupovali starosta Jaroslav Král, místostarosta RNDr. Pavel Štifter, èlenové rady mìsta PhDr. Bohumil Bartoò, Ing. Jaroslava Strážnická, Mgr. Radek Dostál, èlenka zastupitelstva Ludmila Doležalová, øeditelka benátecké zvláštní školy, a za mìstský úøad Magdalena Dìdková a Marek Maøík. V delegaci byli také Jana Rejzlová, uèitelka Základní školy Pražská, Benátky nad Jizerou a rovnìž výtvarnice, která vyzdobila náš stánek, a podnikatelka Eva Kroèová. Èlenové zastupitelstva Jiøí Rákosník a Ing. Zdenìk Plachý spoleènì se známým benáteckým šachistou Miroslavem Šubrtem se postarali o živou hudební produkci. Letošní prezentace mìsta na známé a oblíbené slavnosti nespornì pøispìla k dalšímu pøiblížení života v Benátkách nad Jizerou všem poèetným zájemcùm a návštìvníkùm našeho stánku. Za zdárným prùbìhem této akce je skryta velmi nároèná pøíprava a samotný bezproblémový prùbìh prezentace ve slavnostních dnech svìdèí o kvalitní èinnosti našeho mìsta na úseku rozvíjení mezinárodních vztahù. Magdalena Dìdková, mìstský úøad Komise pro mezinárodní vztahy Rossdorfu v èele s landratem Alfredem Jakoubkem a starostkou Christel Sprössler 19. srpna 2005 Foto Magdalena Dìdková Naražení pivního sudu benáteckým starostou Jaroslavem Králem pøi slavnostním zahájení Ortskernfestu 19. srpna Foto Magdalena Dìdková U benáteckého stánku bylo vždy plno, pøíjemnou obsluhu zajistili Magdalena Dìdková a Marek Maøík. Foto RNDr. Pavel Štifter Benátecký reprezentaèní stánek v Rossdorfu Foto Magdalena Dìdková Slavnost zpestøila svou hudbou benátecká kapela ve složení Ing. Zdenìk Plachý, Jiøí Rákosník a Miroslav Šubrt. Foto Magdalena Dìdková

5 8. srpna 2005 ZPRAVODAJSTVÍ strana 5 POLICIE ÈESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE Nalezenou malorážku pøechovával bez povolení Z trestného èinu nedovolené ozbrojování podezírají policisté dvaatøicetiletého muže z Mladoboleslavska. Podezøelý nejménì od konce roku 2004 až do kvìtna pøechovával støelnou zbraò, a to upravenou jednorannou malorážní pušku bez oznaèení a výrobního èísla, ráže 22 LR. Tuto zbraò údajnì našel v lese v katastru obce Lipník na Mladoboleslavsku a ponechal si ji. Místo aby ji odevzdal na pøíslušném úøadì, zbraò neoprávnìnì pøechovával. V kvìtnu byl kontrolován hlídkou policistù z Benátek nad Jizerou, kdy u nìho byla zbraò zjištìna a také zajištìna. Pøípad nadále šetøí policisté Služby kriminální policie a vyšetøování. Pachatel zadržen pøi èinu Policisté Obvodního oddìlení v Benátkách nad Jizerou v pondìlí Mladoboleslavsku odcizil odložený železný materiál, který firma pøíležitostnì využívala. Jednalo se o použité i nové nosníky ze stavby ocelové haly, 8 ks dvoukøídlých vrat a další hutní materiál. Odhadovaná škoda je 200 tisíc korun. Pøípad šetøí policisté z Obvodního oddìlení Dobrovice. Výtržník se nechtìl uklidnit Policisté ve ètvrtek 18. srpna obvinili šestatøicetiletého muže z Mladoboleslavska z výtržnictví, poškozování cizí vìci a porušování domovní svobody. Obvinìný ve ètvrtek v odpoledních hodinách ve Vanìèkovì ulici v Benátkách nad Jizerou polil benzinem osobní automobil Škoda 125. Dále se vydal s kanystrem, zbytkem benzinu a s kovovou tyèí do zdejší herny Central v blízkosti køižovatky U Èapkù. Zde obnažen do pùl tìla požadoval pod pohrùžkou rozbití zaøízení a podpálení celé Úvìrový podvod V pondìlí 22. srpna obvinili policisté ètyøiatøicetiletou ženu z Mladoboleslavska z trestného èinu úvìrového podvodu. Obvinìné se klade za vinu, že prostøednictvím pošty Benátky nad Jizerou uzavøela se spoleèností Home Credit Finance úvìrovou smlouvu o poskytnutí revolvingového úvìru do 10 tisíc korun. Obvinìná se v pøípadì èerpání úvìru zavázala k úhradì mìsíèních splátek ve výši 800 korun. Na základì této smlouvy dohodnutou èástku na poštì bezprostøednì vyèerpala. Aby získala úvìr, uvedla pøi uzavírání smlouvy nepravdivé údaje o zamìstnání. Jelikož do souèasné doby neuhradila žádnou splátku, zpùsobila škodu 10 tisíc korun. Obvinìné hrozí trest odnìtí svobody až na dvì léta. Pøípad šetøí policisté Služby kriminální policie a vyšetøování z Mladé Boleslavi. Nenapravitelný zlodìj O den pozdìji policisté obvinili pìtadvacetiletého muže z okresu Sokolov ze spáchání trestních èinù krádeže a porušování domovní svobody. Obvinìnému je kladeno za vinu, že v Kropáèovì Vrutici na Mladoboleslavsku vnikl po vykopnutí vstupních dveøí do domu a odcizil magnetofon, zesilovaè pro kytaru, ložní prádlo, koøenky, kuchyòský robot a další vìci. Zpùsobená škoda pøesahuje 10 tisíc korun. Obvinìný byl již v kvìtnu 2005 rozhodnutím Okresního soudu Mladá Boleslav za trestný èin krádeže odsouzen k trestu odnìtí svobody v délce trvání jednoho roku s podmínìným odkladem na dobu tøí let. Pøípad šetøí policisté Služby kriminální policie a vyšetøování v Mladé Boleslavi. Pachatele chytili pøi èinu Ve støedu 24. srpna obvinili policisté dva muže ve vìku jedenadvacet a ètyøiadvacet let a jednoho mladíka z Mladoboleslavska ze spáchání trestného èinu krádeže. Obvinìným je kladeno za vinu, že v úterý po jednadvacáté hodinì na silnici I/10 u Pøedmìøic nad Jizerou ve smìru na Prahu odcizili odstavené osobní motorové vozidlo Volvo 740. Auto odtlaèili ze silnice a poté jej táhli dalším vozidlem až na polní cestu mezi Dražicemi nad Jizerou a Kbelem. Zde byli zadrženi hlídkou Obvodního oddìlení Policie ÈR v Benátkách nad Jizerou. Pøípad šetøí policisté Služby kriminální policie a vyšetøování z Mladé Boleslavi. mjr. Vratislav Brynych, OØ P ÈR Mladá Boleslav Dokumentaèní foto z dopravní nehody v Židnìvsi Foto poskytlo Okresní øeditelství P ÈR 8. srpna krátce pøed dvanáctou hodinou zadrželi devatenáctiletého muže z Mladoboleslavska. Pachatel byl zadržen na místì, kde odcizil ze støechy budovy v areálu bývalého cukrovaru v obci Brodce nad Jizerou 82 kusù pozinkovaných šablon a okapnic. Vzniklá škoda byla odhadnuta na 5 tisíc korun. Zadržený byl již v loòském roce pro trestný èin krádeže odsouzen Okresním soudem v Mladé Boleslavi. Pøípad šetøí policisté z Obvodního oddìlení v Benátkách nad Jizerou. Vykradení areálu firmy v Luštìnicích Zatím neznámý pachatel z areálu firmy v obci Luštìnice na provozovny vydání dvou odlivek destilátu. Po odchodu z herny se majitel vozidla politého benzinem snažil øádícímu muži domluvit. Nato výtržník neoprávnìnì vnikl do jeho domu, kde rozbil vybavení, zejména elektroniku. Zpùsobil tak škodu pøes 35 tisíc korun èeských. K dalším škodám na veøejnosti již nedošlo, nebo výtržník byl policisty z Benátek nad Jizerou zadržen. Po pøevezení na obvodní oddìlení poškodil muž vybavení místnosti pro zadržené osoby. Pøípadem se zabývá Služba kriminální policie v Mladé Boleslavi a pachateli za jeho jednání hrozí až tøíletý trest odnìtí svobody. V srpnu zemøeli pøi nehodách na Mladoboleslavsku ètyøi lidé V porovnání s loòským rokem je to sice o dva lidi ménì, ale i tak jsou èísla statistiky opìt alarmující. Výraznì totiž vzrostl poèet nehod, a to o více než pìtinu. Hned na zaèátku srpna zemøel pøi nehodì u obce Doubrava sedmdesátiletý øidiè Opelu, který nedal pøednost autobusu na hlavní silnici. V polovinì srpna zemøel v Židnìvsi šestadvacetiletý øidiè nákladního vozidla, který se po vyjetí do protismìru støetl s kamionem. Støet pick-upu s nákladním vozidlem u Dalešic nepøežil 24. srpna jednapadesátiletý øidiè pick-upu. Poslední srpnovou nedìli brzy ráno zemøel pod koly rychle jedoucí Fábie jednadvacetiletý cizinec, který v Mnichovì Hradišti zleva pøecházel vozovku. Od zaèátku roku šetøili policisté 1951 dopravních nehod, což je v porovnání s loòským rokem o sto sedmatøicet nehod více. Smrtelnì bylo zranìno už tøináct lidí. Tìžká zranìní pøi nehodách utrpìlo 58 a lehká 236 úèastníkù silnièního provozu. Pøibylo také nehod zpùsobených pod vlivem alkoholu. Mezi pøíèinami i nadále dominuje zpùsob a rychlost jízdy. kpt. Ladislav Mareš, tiskový mluvèí OØ P ÈR (srpen) Rozdíl I.-VIII./2005 Rozdíl Nehody celkem usmrceno osob tìžce zranìno lehce zranìno zpùsobená škoda v tis Nejèastìjší pøíèiny: rychlost nedání pøednosti zpùsob jízdy alkohol

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ FOTOREPORTÁŽ Zpravodaj Benátecka Stìhování sochy Den z pilíøe brány na Plajch do zámeckého sklepení nebylo jednoduché. Fotografie Ing. Alena Kratochvílová LETOS NÁM POÈASÍ MOC NEPØÁLO Letos nám poèasí moc nepøálo, ale ten tábor byl moc dobrej! Tak znìlo z úst úèastníkù hodnocení skautského tábora I v Zátoce u bahenního dubu, který se konal již podruhé v meandru øíèky Mohelky pod Sychrovem. Dvacítce tìch nejmenších skautíkù a pìti vùdcùm to na elánu nikterak neubralo. Bojovalo se jako vždy srdnatì a služba je i v dešti nutná pro zajištìní chodu tábora. Kluci si tentokrát zahráli na otøelé prospektory a koneèné rýžování zlata bylo pìkným vyvrcholením jejich snažení. Dìvèátek bylo tentokráte jen šest, ale rukodìlné práce a táborové dovednosti zvládla dìvèata na jednièku. Odmìnou všem byly vícedenní výpravy. Ti, kteøí prokázali své znalosti, složili na závìr tábora slib. Tábor je však jen souèástí skautského života a po prázdninách zaène vše zase naplno, aby ti nejlepší mohli zúroèit na dalším táboøe, co se v prùbìhu roku nauèili. Luboš Chadalík - Cháïa, vùdce tábora Takhle se myje nádobí na skautském táboøe. Malá Vlèata si pøi návštìvì skautského tábora mohla vyzkoušet i støelbu z luku. Závìreèná odmìna Fotografie Karel Ko átko

7 8. srpna 2005 ZPRAVODAJSTVÍ strana 7 Výstavba bytových domù v lokalitì Nad Vinicemi Na nejèastìji kladené otázky našich ètenáøù odpovídá ing. Jan Paseka ze spoleènosti CZ Stavební holding, a.s. Kolik je v souèasné dobì volných bytù a jakých? V souèasné dobì je celkem 37 volných bytù od garsoniér, 1+kk až po mezonety 3+1, pøípadnì atraktivní podkrovní byty rovnìž 3+kk èi 2+kk. V nabídce jsou rovnìž klasické byty o velikosti asi 50 m 2 s dispozicí 2+kk. Vìtšina bytù má zároveò terasu s nádherným výhledem, orientovanou na jihozápad, podkrovní byty mají atraktivní terasu ve støeše. O které byty je nejvìtší zájem? Zájem je prozatím rùzný, pøevažuje poptávka po bytech 3+kk, 2+kk. Jaké jsou cenové relace bytù? Ceny jednotlivých bytù se pohybují od 17 do 19 tisíc Kè/m 2 plochy bytu, balkony a lodžie jsou za 12 tis. Nejlevnìjším bytem je garsoniéra za 577 tisíc Kè, která má celkem asi 40 m 2, z toho 30 m 2 bytu, 8 m 2 terasy a 2 m 2 sklepa. Nejdražším bytem je mezonet 3+kk za 1,78 milionu Kè o celkové výmìøe 122 m 2, kde je 92 m 2 plochy bytu, 6 m 2 je lodžie a 24 m 2 je terasa. V nabídce je napøíklad i nìkolik bytù o dispozici 2+kk s balkonem za cenu tìsnì pod 900 tisíc Kè. Všechny ceny jsou koneèné vèetnì DPH, pozemku, inženýrských sítí. Uvedené byty lze financovat pomocí hypoték prakticky všech bankovních domù, kde standardní nabídkou banky je 30 % vlastních financí a zbylých 70 % lze platit z úvìru. Pak v pøípadì bytu 2+kk s terasou v cenì 838 tis. Kè musí zájemce disponovat hotovostí cca 250 tis. Kè a po kolaudaci bude splácet mìsíènì 20 let asi 3.700,- Kè. V nabídce bank jsou zároveò hypotéky 85 %, výjimeènì i 100 %. nostnì jsme oslovili zájemce místní z Benátek nad Jizerou, kteøí se nyní hlásí nejvíc. Už nyní se potvrdilo naše oèekávání pøibližnì 20 % zájemcù z øad místních obyvatel. Zbývající zájemce chceme nalákat jak cenou, tak i atraktivní lokalitou, poèítáme s reklamou smìrem k Praze i Mladé Boleslavi. Zájem pøedpokládáme veliký. Benátky mají velmi dobrou polohu, do 15 minut jste na kraji Prahy nebo Mladé Boleslavi, v místì jsou školky, školy, na velikost mìsta až neuvìøitelnì mnoho zájmových a sportovních klubù, jsou tu úøady i obchody. Dle našeho názoru bydlení v Benátkách je atraktivní a pohodlné. Zároveò jsme pozemek koupili od mìsta velmi výhodnì, již zainvestovaný inženýrskými sítìmi. I z tohoto dùvodu je výsledná cena bytù bezkonkurenènì nízká. Nikde v okolí jsme již lepší nabídku nezaznamenali. Neodrazuje nìkteré zájemce hluènost dálnice? Dálnice rozhodnì zájemce neodrazuje, uvedená lokalita je asi 1 km od dálnice na nejvyšším místì Benátek pod vodojemem, v lokalitì Nad Vinicemi. Odtud je nádherný výhled smìrem na jihozápad, odhaduji tak 50 km daleko. Tímto smìrem jsou orientovány všechny terasy bytového domu, tím vzniká celkem atraktivní bydlení ve velmi klidné lokalitì. Souèástí tohoto výhledu je také dálnice, která se kroutí v dálce jako had krajinou. Hodlá vaše firma v tomto regionu stavìt ještì nìjaké byty? Kde stavíte atriové domy? za poslední 4 roky jsme dokonèili a kolaudovali více než 3 tisíce bytových jednotek. Ve vašem regionu jsme stavìli bytové domy v Podìbradech bytù, Benátkách nad Jizerou - 30 bytù, Bìlé pod Bezdìzem - 39 bytù, Jièínì - 40 bytù, Turnovì - 30 bytù. V souèasné dobì jsme zahájili prodej novì pøipravených projektù výstavby bytù, a to právì v Benátkách nad Jizerou - 61 bytù a znovu v Podìbradech - 96 bytù. Atriové rodinné domy máme v souèasné dobì rozestavìné pouze v Jihlavì - 81 domù. Našimi nejvìtšími developerskými projekty výstavby bytových domù byly v minulosti napøíklad výstavby 373 jednotek v Odolena Vodì, 230 bytù v Pardubicích, 218 v Mariánských Lázních, 187 ve Vyškovì, 141 v Jihlavì. Všechny uvedené stavby jsou již dokonèeny, po kolaudaci, byty prodány. Dále jsme stavìli bytové domy v Èeském Krumlovì, Jeseníku, Svitavách, Hradci Králové, Trutnovì, Písku, Aši a v dalších asi 20 mìstech. V souèasné dobì dokonèujeme stavbu 240 bytù v Nymburce a 92 bytù v Tišnovì - v obou pøípadech jsme kolaudovali v èervnu. Rozestavìno máme 86 rodinných domù v Pardubicích, 81 v Jihlavì a 26 ve Svitavách. Pøipravujeme zakázky výstavby asi 1000 bytù v Pardubicích, Jihlavì, Brnì, Pøíbrami, Podìbradech a dále asi 320 rodinných domù v Chebu a Pardubicích. Proè jste šli do výstavby bytù právì v Benátkách nad Jizerou, v èem je podle vás toto mìsto výhodné? Proè jste neusilovali napøíklad o výstavbu v Mladé Boleslavi? Usilovali jsme o možnou výstavbu bytù i v Mladé Boleslavi, nenašli jsme ale vhodný pozemek, jednání s mladoboleslavskou radnicí, kde jsme se ucházeli o pozemky mìsta asi 2 roky, byla rovnìž bezvýsledná, ze strany radnice nebyl o spolupráci evidentnì zájem, proto jsme kontakt ukonèili. V Benátkách nad Jizerou jsme už v minulosti stavìli, postavili tam již 30 bytù, po jejichž dokonèení jsme se s radnicí dohodli na pokraèování spolupráce, která je z našeho pohledu výborná a bezchybná. Výsledkem je developerský projekt 61 cenovì dostupných bytù v atraktivní lokalitì. Poslední otázka - kdy bude výstavba bytových domù zahájena? Stavba zaèala 6. záøí pøedáním staveništì dodavatelské firmì. Za rozhovor dìkuje redakèní rada Je o tyto byty zájem - pokud ano, zájemci jsou pøevážnì z Benátek, z Boleslavi...? Zájem o byty zatím je, pøed- Naše firma staví rodinné a bytové domy prakticky po celé republice,

8 strana 8 ZPRAVODAJSTVÍ / KULTURA Zpravodaj Benátecka Dobrovolní hasièi z Benátek zasahovali s profesionály Tradièním zaèátkem letošního roku bylo zabezpeèení ohòostroje na 1. ledna, kdy èlenové benátecké jednotky dobrovolných hasièù uzavírají prostor odpalu, v prùbìhu ohòostroje kontrolují možný dopad hoøících èástí a po ukonèení akce provádìjí prohlídku a dohlídku v ohroženém prostoru. V dalším období se jednotka vìnovala údržbì techniky a samozøejmì i povinnému školení. Vzhledem k rychlému tání ledu na horách na konci bøezna zaèalo hrozit nebezpeèí vzniku povodní. V souvislosti s tímto nebezpeèím èlenové jednotky provedli v rámci povodòových opatøení vyèištìní tùní od døeva, které by mohlo zamezit prùtoku v propustích a pod Benáteètí èlenové sboru dobrovolných hasièù pøi èištìní tùní v rámci protipovodòových opatøení Foto poskytla JSDH Informace Èeského statistického úøadu Mladá Boleslav, Krajská reprezentace pro Støedoèeský kraj, detašované pracovištì Mladá Boleslav Strukturální šetøení v zemìdìlství Zem 2005 Poèínaje rokem 2003 zaèal Èeský statistický úøad (ÈSÚ) formou Strukturálního šetøení v zemìdìlství (zemìdìlský census) aktualizovat údaje za zemìdìlce, vyhledávané pøi plošném zemìdìlském sèítání Agrocenzus Šetøení probìhne ve 4358 obcích republiky. Vaše obec byla v náhodném výbìru vybrána pro aktualizaci v letošním roce. Podle znìní 13 zákona è. 89/1995 Sb., o státní statistické službì, ve znìní pozdìjších pøedpisù, provádí ÈSÚ zemìdìlské soupisy (censy) ve spolupráci s obcemi. Vlastní zjiš ování v terénu organizuje ÈSÚ v termínu od 1. záøí do 30. øíjna 2005 najatými a proškolenými tazateli. Strukturální šetøení v zemìdìlství Zem 2005 se vztahuje, stejnì jako v roce 2000, na zemìdìlce, kteøí naplòují prahové hodnoty hospodaøení. Tìmi jsou: 1 hektar obhospodaøované zemìdìlské pùdy vlastní nebo pronajaté nebo 1500 m 2 intenzivních plodin (sady, zelenina, kvìtiny) nebo 1000 m 2 vinic, nebo 300 m 2 skleníkù a paøeniš, nebo chov 1 ks skotu nebo 2 ks prasat nebo 4 ks ovcí a koz nebo 50 ks drùbeže nebo 100 ks králíkù nebo kožešinových zvíøat. Vìtšinu zpravodajských jednotek fyzických osob navštíví tazatel, podnikùm právnických osob a velkým podnikùm fyzických osob zašle ÈSÚ dotazník poštou. Prosíme vás o vstøícný pøístup k našim tazatelùm, kteøí by se mìli u vás na obci ohlásit. Budou vybaveni potvrzeným prùkazem tazatele (zelená kartièka) statistického zjiš ování Zem Ing. Jana Kostková, øeditelka KR ÈSÚ Tímto bychom chtìli podìkovat benáteckým kynologùm, kteøí pravidelnì každý rok provádìjí na pozemku školy v Pøedmìøicích nad Jizerou ukázku výcviku psù. Jejich vystoupení je vždy na vysoké profesionální úrovni a doufáme, že s námi budou spolupracovat i v dalších letech. Mgr. J. Horák, øeditel ZŠ Pøedmìøice nad Jizerou mostky, a tím zpùsobit další zvýšení hladiny. Po opadnutí vody jednotka odstranila bahno z malých úsekù silnice. Náš nejvìtší zásah probíhal 5. dubna. V blízkosti golfového høištì došlo k požáru porostu v prostoru bývalé støelnice. Zásahu se úèastnilo velké množství profesionálních i dobrovolných jednotek z okolí. Vzhledem k charakteru terénu byla naše jednotka omezená absencí pøedního náhonu u vozidla CAS povìøena vybudováním èerpacího stanovištì u nádrže skládky. Zde jsme celou dobu zásahu doplòovali vodu do vozidel ostatních jednotek. Po ukonèení zásahu jsme provedli následnou dohlídku na místì požáru a dohasili nìkolik doutnajících ohnisek hoøení. Tradièní èinností, kterou každoroènì provádíme, je zajištìní pálení èarodìjnic spojené s ukázkou pro dìti a ukázka historické techniky pøi prvomájovém jarmarku na Husovì námìstí. Mimo zásahù, údržby techniky a školení jsme pravidelnì zajiš ovali požární bezpeènost pøi Stalo se snad dobrým zvykem, že v teplejších mìsících, kdy není tøeba koncertní prostory vytápìt, zveme do Benátek nad Jizerou soubory hrající starou hudbu, již takto mohou pøedvést v autentických sálech. I letošní sezonu zahájí takovýto koncert. V chodbì muzea v novobenáteckém zámku vystoupí 27. záøí známé Collegium Marianum, soubor, kolem nìhož se každoroènì toèí nejvìtší pražský festival staré hudby - Letní slavnosti staré hudby. Obsazení souboru bývá promìnlivé podle potøeb jednotlivých skladeb a pøíležitostí. Do Benátek pøijedou v tomto složení: vedoucí souboru Jana Semerádová - historická pøíèná flétna, Hana Fleková - viola da gamba a Monika Knoblochová - cembalo. Tedy složení pro triové so- motokrosových soutìžích, kaskadérském vystoupení a na leteckém dni v Mladé Boleslavi. Na závìr pøipomenutí požárního sportu. Jako každoroènì jsme se 25. èervna zúèastnili okrskové soutìže v požárním útoku v Dražicích. A jako v posledních letech jsme opìt slavnì zvítìzili. Petr Vodièka, velitel jednotky Hudební cesty barokní Evropou náty, jež budou základem programu, v nìmž zazní díla Leclairova, Vodièkova, Tùmova, Telemannova a Vivaldiho, hudba první poloviny osmnáctého století, jíž se také øíká hudba vrcholného baroka. Mùže být mnoho dùvodù k návštìvì tohoto koncertu: srovnat hudbu èeskou se skladbami nejvìtších skladatelù té doby, srovnat hudbu støedomoøskou a zaalpskou, pøedevším ale touha po zážitku z nádherné hudby staré pøes dvì a pùl století, jež zazní v dobovì odpovídající prostoøe mezi obrazy z té doby, které zdobí zámeckou chodbu. Koncert zaèíná v úterý 27. záøí o pùl osmé veèer v chodbì muzea ve druhém patøe zámku v Nových Benátkách. Lubomír Filipec

9 8. srpna 2005 KULTURA strana 9 Rekonstrukce Podolecké ovlivòuje i chod muzea Dovolím si malé ohlédnutí za polovinou letošní sezony v Muzeu Benátecka. Už na zaèátku roku jsme vìdìli, že letošek bude oproti minulým rokùm jiný, protože se bude opravovat hlavní pøíjezdová cesta k zámku - Podolec. Všem, kteøí se k nám hlásí na zájezd, se snažíme tuto informaci pøedat a zároveò jim vysvìtlit, kudy k nám dojedou po objížïce. Pro lidi, kteøí umí èíst a dívat se kolem sebe, to není velký problém. A ti, kdo sem jedou jen tak, se pak (po- kud se dostanou až k nám) rozèilují. Ale o tom psát nechci. Každý, kdo má zájem náš zámek navštívit, si cestu najde. Zrovna letos nám oznámila firma TOP Moravia, že k nám bude posílat zájezdy. Když jsme se telefonem domlouvali, nikdo z nás netušil, co nás èeká. TOP Moravia je totiž spoleènost, která za pár šupù naloží lidi do autobusu, odveze je na urèené místo a tam pøedvádí nìjaké výrobky. Jako dárek lidé dostanou obìd a prohlídku našeho muzea. 44. ROÈNÍK BENÁTEK FILMOVÝCH AMATÉRÙ SE BLÍŽÍ Datum konání 44. roèníku Benátek filmových amatérù se pomalu ale jistì blíží, letos pøipadl na 4. a 5. listopadu. Rádi bychom vyzvali vás, Benátèany, abyste se i vy do této soutìže zapojili. Do ní se mohou pøihlásit jednotlivci i kolektivy bez rozdílu vìku a povolání mimo profesionálních filmových èi televizních autorù. Do soutìže se pøijímají také videoprogramy, které byly uvedeny již v jiných soutìžích. Doba jejich vzniku není rozhodující, ale aktuálnost je pøedností. Nepøijímají se takové snímky, které se o úèast na BFA již v minulosti ucházely nebo v nich soutìžily. Poslední den pøíjmu soutìžních prací je 15. øíjen Ceny jsou lákavé, každoroènì bývají první tøi nejlepší ocenìni Benáteckými Oscary, letos z keramického ateliéru U Matouše Jany Rejzlové. Posláním soutìže je pøedvést nejlepší a nejzajímavìjší videoprogramy ve formì reportáží, místních zpravodajství, medailonkù zajímavých lidí, záznamù ze spoleèenských, kulturních, zábavních, sportovních i politických setkání, snímkù o životním prostøedí, o historickém, kulturním a ekonomickém vývoji sídel a jiných kulturních specifik obcí, mìst a jejich okolí. Podrobné informace, pøihlášku a propozice soutìže obdrží benáteètí zájemci na Mìstském úøadì Benátky nad Jizerou - informace na tel. èísle: , Bližší informace najdete také na webových stránkách mìsta na adrese Monika Gürtlerová Ani jedna z nás tuto pozvánku nevidìla, takže nemùžeme øíci, co všechno organizátoøi slibují. Pro nás byl dùležitý výsledek. První den, kdy mìly po obìdì pøijet ètyøi autobusy, se k nám po tøetí hodinì zaèaly trousit skupinky lidí, vìtšinou dùchodcù. Když zjistili, že u nás vstupné èiní 10,- Kè a že si ho musí zaplatit sami, vìtší polovina prohlídku vzdala. Byli naštvaní a unavení, pøijeli odnìkud ze severních Èech. Vylévali si na prùvodkyních špatnou náladu, ale co vlastnì bylo pøíèinou jejich zlosti, øíct nechtìli. Tato situace trvala týden, pak už jezdily jen jeden nebo dva autobusy. Nìkteøí lidé se u nás v Benátkách chovali vyloženì jako burani - nejen že jim nebylo nic dobré, ale ještì pùsobili problémy u Brichù a pustošili kvìtiny pøed prodejnou Jitky Polákové. Bìhem tìchto návštìv se k nám ale dostalo i mnoho slušných lidí, kteøí si vstupné zaplatili a se zájmem vyslechli vyprávìní o Benátkách. V muzeu se jim moc líbilo a slibovali, že buï pøijedou s vnouèaty, nebo SRÍ LANKA doporuèí Benátky svým známým. Nakolik tyto sliby pomohly, nevím, ale je pravda, že za první polovinu letošní sezony tu bylo 2331 lidí. Proti loòsku to je o 550 lidí ménì. Myslím, že hlavní podíl na menší návštìvnosti mají školy. Ty benátecké si najdou èas málokdy, jiné skoro vùbec. Je to škoda, když máme právì pro školy pøipraveny rùzné hry a programy. Vìøím tomu, že povídání o støedovìku je urèitì zajímavìjší v místì, kde se dají ukázat názorné pøedmìty a tøeba i vyzkoušet rùzné èinnosti - psaní brkem, výroba peèetí nebo zkouška brnìní. A povídání o osídlování našeho území Kelty, kdy si dìti mohou zkusit umlít obilí na kamenném mlýnì nebo vlastnoruènì udìlat minci, urèitì zanechá více stop. Je to škoda. Vím, že se školy musí držet urèených osnov, ale pøipadá mi, že škola hrou podle J. A. Komenského už zanikla. Závìrem bych chtìla dodat, že se budeme všemožnì snažit prezentovat a nabízet naše služby a zároveò budeme doufat, že k nám najde cestu stále více a více návštìvníkù. Jana Vernerová - PERLA INDICKÉHO OCEÁNU Výstava, kterou pøipravili úèastníci pøírodovìdecké expedice na Srí Lanku, seznamuje návštìvníky nejenom s pøírodními krásami tohoto tropického ostrova, ale rovnìž i s nìkterými historickými památkami. Mùžete se zde podívat do rùzných typù pùvodních pralesù, vystoupit na slavnou horu Adam s Peak, projet se loïkou v deltì øeky Madu Ganga, potápìt se mezi korálovými útesy nebo obdivovat více než dva tisíce let staré dagoby, které si svou monumentálností nezadají s egyptskými pyramidami. Expozice vám pøiblíží i všední život souèasných obyvatel této exotické zemì. Srdeènì zveme na výstavu o zemi, která byla o loòských Vánocích postižena tragickými záplavami. Muzeum Benátky Výstava se koná ve výstavní síni Muzea Benátky a potrvá do 30. øíjna 2005.

10 strana 10 Zámecké slavnosti 2005 se v Benátkách nad Jizerou i letos vydaøily. Poèasí návštìvníkùm, kterých bylo okolo 500, pøálo. Program zahájil místostarosta mìsta RNDr. Pavel Štifter, který pøivítal zahranièní delegace z partnerských mìst Rossdorf (SRN) a Modra (SR). Celým poøadem pøítomné provázel sympatický Petr Svoboda. Vystoupení byla zahájena akordeonovým orchestrem z partnerského mìsta Rossdorf vedeným starostkou Christel Sprössler, následovali imitátor Petr Martinák, Duo Absolon, Vladimír Hron se svou Abecedou hvìzd, Anife a Ivan Vyskoèilovi a Petr Poláèek, kteøí byli po ukonèení svých vystoupení obklopeni davy obdivovatelù žádajících fotografie a podpisy. KULTURA Zpravodaj Benátecka ZÁMECKÉ SLAVNOSTI PODRUHÉ V zámeckém areálu mohli návštìvníci projít tržištìm s ukázkami øemesel a prodejem výrobkù. V tomto prostoru dále probíhal doprovodný program v podání šermíøù, žonglérù, loutkáøù apod. Zajímavá vystoupení uspokojila snad každého návštìvníka. O širokou nabídku obèerstvení se postaraly Brichovy potraviny, zámecká vinice Jiøího Urbana, obèerstvení Pavla Kopala a Milana Cabálka a dalších prodejcù z okolních mìst. Loòský ohòostroj vystøídala tentokrát noèní ohnivá show, která sklidila velký úspìch. Od 19 hodin hrála k tanci i poslechu skupina Conto z Èeského Brodu. Akce byla realizována za finanèní podpory Støedoèeského kraje. -mìú- Zahájení slavností místostarostou mìsta RNDr. Pavlem Štifterem a Petrem Svobodou. Na pódiu je pøipraven k vystoupení Akordeónový orchestr partnerského mìsta Rossdorf. Foto Emilie Jeøábková Vystoupení Petra Martináka se neodehrávalo jen na pódiu. Foto Jaroslav Houštecký Pøi vystoupení manželù Vyskoèilových mìla pøevážnì slovo okouzlující Anife. Foto Jaroslav Houštecký Do mini soutìže Petra Svobody se zapojilo i obecenstvo. Foto Emilie Jeøábková Finalista soutìže Èesko hledá Superstar Petr Poláèek mìl spoustu obdivovatelù, se kterými diskutoval i dlouho po vystoupení. Foto Jaroslav Houštecký

11 8. srpna 2005 KULTURA strana 11 Vladimír Hron si stihl pøed vystoupením vybrat i z nabídky starovìkého tržištì. Foto Monika Gürtlerová Zaplnìné zámecké nádvoøí Foto Jaroslav Houštecký Orientální taneènice s hoøícími pøedmìty, tanec na støepech, kejklíøi, žonglování s ohnìm, hoøící provazy a plivání ohnì - to vše mohli diváci vidìt na velkolepé noèní ohòové show od hodin. Fotografie Jaroslav Houštecký

12 strana 12 KULTURA Zpravodaj Benátecka Zájmové útvary Klubu dìtí a mládeže pro školní rok 2005/2006 SKUPINA PROFESSOR OPÌT V BENÁTKÁCH! Skupinu Professor jste mohli v Benátkách nad Jizerou již jednou vidìt, a to v kvìtnu tohoto roku. Protože se hudebníkùm v našem mìstì líbilo, vrací se k nám! Ve ètvrtek 15. záøí od hodin vystoupí opìt v hospùdce Š astný hroch. Jejich první vystoupení doprovázela skvìlá atmosféra a všichni se dobøe bavili pøi písnièkách The Beatles, Boba Dylana a Erica Claptona. Vìøíme, že pokud pøijdete, nebudete litovat. Professor Unplugged je vokálnì instrumentální trio mužù hrajících pøedevším na akustické nástroje v obsazení Richard Markuzy - kytara, vocal, Jan Noha - vocal, percussions, Colin Morris (USA) - vocal, kytara. Je dobøe známá publiku pražských klubù a již nìkolikrát se prezentovala i v televizním vysílání. Vstupné 90,- Kè. Text a foto Lenka Stehlíková Obèanské sdružení Romano lav si Vás dovoluje pozvat na Benátecký støevíc III. roèník soutìže souborù a jednotlivcù ve spoleèenských tancích, která se bude konat 24. záøí 2005 od hod. v sále Záložny v Benátkách nad Jizerou. Program je rozdìlen do více èástí. Každý soutìžní krok bude za doprovodu jiné hudební skupiny, která se zároveò pøedstaví vlastním blokem a pøispìje tak k dobré náladì, zábavì a kulturnímu zážitku pro široké veøejnosti. Služba škole Mladá Boleslav poøádá ve spolupráci s mìstem Mladá Boleslav Služba škole Mladá Boleslav poøádá ve spolupráci s mìstem Mladá Boleslav TØÍMÌSÍÈNÍ CYKLUS Malování pro seniory Doba trvání: od ètvrtka 8. záøí do ètvrtka 24. listopadu 2005 Místo konání: uèebna Služby škole MB, tø. V. Klementa 601/13, Mladá Boleslav Èas: od 9.00 do hodin Cílová skupina: obèanky a obèané v dùchodovém vìku Lektor: Vìra Pecová - výtvarnice Obsah kurzu: výuka základních výtvarných technik Pøihlásit se mohou zájemci osobnì, písemnì, telefonicky nebo em do pátku 2. záøí 2005 na adresu: Služba škole MB, tø. V. Klementa 601, Ml. Boleslav tel.: , fax: , mobil: Krtek: Keramika: Aranžování sušin: Šikulky: Folková kytara: Prima vaøeèka: Angliètina: Stolní tenis: Mixování hudby: a nìco navíc... Klub deskových her Pùjèovna sportovních potøeb Koutek pro spontánní èinnost Kurz znakové øeèi pro maminky s dìtmi pro zaèáteèníky i pokroèilé chlapci, dívky od 8 let chlapci, dívky od 3 do 7 let pro zaèáteèníky i pokroèilé, od 10 let chlapci, dívky od 8 let pro zaèáteèníky i pokroèilé chlapci, dívky od 7 let chlapci, dívky od 13 let Nabídka se stále rozšiøuje, sledujte naši nástìnku! Telefonní kontakt: Služba škole Mladá Boleslav poøádá ve spolupráci s mìstem Mladá Boleslav CYKLUS PRO SENIORY Posilování pamìti Doba trvání: od pondìlí 17. øíjna 2005 do pondìlí 16. ledna 2006 (6 setkání jednou za 2 týdny) Místo konání: uèebna Služby škole MB, tø. V. Klementa 601/13, Mladá Boleslav Èas: od do hodin Cílová skupina: obèanky a obèané v dùchodovém vìku Lektor: Mgr. Jaroslava Rampouchová - psycholožka, pracovnice Pedagogicko - psychologické poradny v Praze Obsah kurzu: - pamì jako celek - typy pamìti - základní mechanizmy a funkce pamìti - asociaèní zákony - vnímání, pozornost, ukládání do pamìti, vybavování - posilování efektivního ukládání a uchovávání dat v pamìti (struktura obsahu, mentální mapy, mnemotechnické postupy, pomùcky pro vybavování apod.) - somatické vlivy (vìk, pohlaví, individuální rozdíly, výživa, únava, spánek, biorytmy apod.) - poruchy pamìti - trénink pamìti (zásady a rady pro bìžný život, praktická cvièení) Pøihlásit se mohou zájemci osobnì, písemnì, telefonicky nebo em do pondìlí 10. øíjna 2005 na adresu: Služba škole MB, tø. V. Klementa 601, Ml. Boleslav tel.: , fax: , mobil:

13 8. srpna 2005 strana 13 KULTURA SPOLEÈENSKÁ NABÍDKA l , výstavní síò muzea - Výstava Srí Lanka - perla Indického oceánu, poøádá Muzeum Benátky l od 8.00 hod., Autobusový zájezd na keramické trhy v Berounì spojený s výletem na hrad Køivoklát, odjezd z Bursy, pøihlášky u Jany Rejzlové na tel.: , poøádá Keramika U Matouše l od hod., Spoleèenský sál Dražice - Taneèní odpoledne, poøádá TJ Start Dražice l 10. a od 9.30 hod., hala u internátu - Benátecký pohár roèník Gpu B dospìlí - badminton, poøádá Badmintonový klub l od hod., restaurace Š astný hroch - Koncert skupiny Professor, poøádá restaurace Š astný hroch l od hod., Chata Okrouhlík - Setkání s pøáteli Mysliveckého sdružení, poøádá Myslivecké sdružení l od hod., Záložna - Setkání s dùchodci, poøádá mìsto Benátky l od 8.00 hod., sportovní hala - Juniorský turnaj - florbal, poøádá TJ Sokol Benátky l od hod., Bursa - Sletová štafeta, poøádá TJ Sokol Benátky l od hod., Záložna - Benátecký støevíc - 3. roèník taneèní soutìže, poøádá OS Romano lav l , Výlet autobusem - prohlídka zámeckého parku v Lysé nad Labem a Milovic - Mladé, odjezd: hod. od Èapkù, hod. z Bursy, poøádá Spolek rodákù l od hod., chodba muzea - Collegium Marianum - koncert vážné hudby, poøádá Kruh pøátel umìní l od hod., ZŠ Husovo námìstí (start) - Bìh zámeckým parkem, poøádá ZŠ Husovo námìstí -mg- 10. záøí 2005 od hod. Taneèní odpoledne Spoleèenský sál Dražice K tanci a poslechu zahraje kapela Josefa Sojovského Poøádá TJ Start Dražice Mìsto Benátky nad Jizerou srdeènì zve benátecké dùchodce na P Ø Á T E L S K É P O S E Z E N Í ve ètvrtek dne 22. záøí 2005 v 15:00 hod. ve spoleèenském sále Záložna v Benátkách nad Jizerou I Program: D diskuse se starostou mìsta panem Jaroslavem Králem D módní pøehlídka studentù SOŠ a SOU Lysá nad Labem D k tanci a poslechu zahraje kapela pana Josefa Sojovského Pro zájemce je pøipraven autobus ve 14:15 se zastávkami: Obodø - restaurace Na Vyhlídce, Bursa - u Sladovny, Penzion pro dùchodce, Kbel - autobusová zastávka, Dražice - závod Štìpnice a Benátky nad Jizerou I - u høbitova. Nový zápis do kurzù keramiky v ateliéru U Matouše od 1. do 9. záøí Pøíhlásit se mùžete v odpoledních hodinách pøímo v ateliéru nebo u Jany Rejzlové na tel.:

14 strana 14 RÙZNÉ Zpravodaj Benátecka - pøed 65 lety - Planý poplach Za cihelnou leží mrtvola! - bìžela jedna babka celá udýchaná po mìstì a poplašila bezpeènostní orgány. Za kompostem nedaleko cihelny skuteènì ležel èlovìk, zpola pøikrytý snopem obilí. Jenže mrtev nebyl, nebo zdaleka chrápal. Byl to jeden pokrývaèský z Bezna, který pøebral a celou noc až do rána vyspával za kompostem, chránì se proti chladu snopem obilí. Vzbudili ho s poukazem na krátkou peøinu a pokrývaèský se utíkal dospat domù. Benátky è. 34 z Velká stavební akce v Nových Benátkách pokraèuje pøesnì podle stanoveného plánu. Bylo již zakoupeno družstvem dvanáct velkých parcel pozemkù, jež budou rozdìleny na stavební díly. Souèasnì probíhá omezená soutìž na stavbu domù, které se úèastní deset stavitelù. Všichni místní, nìkolik boleslavských a nìkolik pražských. Komisionální øízení bylo konáno ve støedu odpoledne a bylo udìleno stavební povolení. Pøedpokládá se, že již pøíští týden bude zapoèato s pracemi na staveništích. Kromì parcel zakoupených družstvem, zakoupila rovnìž továrna Karborundum pozemky pro stavbu èinžovních domù. Protože dostatek materiálu je zajištìn, je oprávnìná nadìje, že práce pùjde rychle kupøedu. Všechny pozemky byly zakoupeny v okolí Silvie, kde vyroste mìstu krásná nová ètvr. Zájemcù o stavbu je mnoho a informace jim udílí p. arch. Nerad v Nových Benátkách, námìstí (bývalá pošta) vždy od 3-5 hod. odpoledne. Benátky è. 35 z CO SE PSALO Nehoda zavinìná psy Tento týden byla pí K. poražena na podloubí smeèkou pobíhajících psù a utrpìla otøes mozku, který je tím vážnìjší, že je jmenovaná v jiném stavu. Kdo jí nahradí škodu, kterou utrpìla rozbitím nádobí? Èi snad nemáme zákaz volného pobíhání psù po ulicích? Benátky è. 35 z Vzácná návštìva Akademický malíø profesor Rudolf Livora navštívil naše mìsto a zdržel se zde nìkolik týdnù. Výsledkem jeho pobytu je øada prací, v nichž zachytil kouzlo Pojizeøí, rùzná zákoutí a zejména pohled z rùzných stran na zámek, jenž vévodí našemu kraji. Benátky è. 36 z Pøestavba úøadoven mìstského úøadu v Nov. Benátkách již tak dalece pokroèila, že mìstský úøad pøesídlí v nejbližších dnech do novì upravených místností v zámku. Benátky è. 36 z Z vazby okresního soudu v Nov. Benátkách uprchl min. týden za bílého dne opìt jeden trestanec. Aè byl jeho útìk pozorován - jedné paní div neskoèil ze zdi na hlavu - nepodaøilo se jej dostihnouti, protože si rychle pospíšil z obvodu, kde mu bylo krajnì nebezpeèno. Èasté útìky vyšetøovancù od okresního soudu vysvìtlují se nedostatkem personálu: závada bude odstranìna. Benátky è. 36 z Stavba Ba ovy prodejny V tìchto dnech byla zahájena práce na pozemku firmy Ba a na námìstí v Nových Benátkách a bude zde postaven dvoupatrový dùm. V pøízemí bude modernì zaøízena prodejna a dílny, v prvém a druhém poschodí byty. Benátky è. 37 z Pøipravila Jana Vernerová Hledáme dìvèata a kluky nejlépe od 9 do 12 let s komediantskými sklony, kteøí by si chtìli vyzkoušet hrát divadlo, vodit a mluvit maòásky. Scházíme se 1 týdnì ve zkušebnì (sokolovna - bývalá sauna) vždy ve støedu od do hod. Jsme jedním z nejlevnìjších kroužkù v Benátkách nad Jizerou (pouze sokolský pøíspìvek 200,- Kè za rok). Bližší informace poskytne vedoucí Ing. Jan Tichý, tel.: , Pøivítáme v našich øadách i dospìlé (možno i rodièe) s umìleckými (divadelními, výtvarnými èi hudebními) a pedagogickými sklony. Milí zájemci, pøijïte se na nás nìkterou støedu podívat do zkušebny, zaèínáme 14. záøí. TJ Sokol Benátky nad Jizerou MÌSTSKÉ PAMÁTKY Jednou z mìstských památek je také dùm è. 58. Nachází se na Husovì námìstí vedle domu U Ryby. Bohužel se nám o této památce nepodaøilo zjistit více podrobností, takže nabízíme jen fotografii ze souèasnosti. Foto Jana Vernerová V devadesátých letech minulého století byla vydána reedice známky ze série Tradice èeské známkové tvorby s portrétem našeho prvního prezidenta, který drží v náruèí dívenku v národním kroji. Pod obrázkem je výrok TGM Mìj úctu k duši dítìte. Tato myšlenka neztratila ani dnes ze své aktuálnosti, vždy i dnešní èlovìk potøebuje kromì rozumového a tìlesného rozvoje ke své plnosti kultivaci duše. Mnohdy snáze komunikujeme s poèítaèem, ale nedovedeme oslovit své bližní, nedokážeme nahlédnout do vlastní duše, nemáme schopnost rozmlouvat s naším Stvoøitelem. Na rozdíl od nedávno uplynulé doby, jež nebrala v úvahu duchovní hodnoty, a tak ochudila nejednu generaci, je dnes možnost k všestrannému rozvoji osobnosti a k péèi o duši. Ovìøenou cestou s dvoutisíciletou tradicí je seznámení s uèením Ježíše Krista, jež je založeno na úctì k èlovìku a ke Stvoøiteli. DOPISY, NÁZORY Mìj úctu k duši dítìte Vážení a milí rodièe, pøi úvaze o aktivitách svých dìtí na zaèátku nového školního roku se, prosím, postarejte o rozvoj jejich duše, která si zaslouží nejvyšší pozornost. Vnitøní prožitek náboženství, jeho krása, láska a životnost získané v dìtství obohatí vaše dítì pro celý život. Víra rozvíjí lepší stránky lidské povahy, pomáhá èlovìku pøekonávat tìžkosti. Pokud chcete svému dítìti dopøát dùležitou životní hodnotu, rádi vám poskytnou informace o køes anské výchovì tyto køes anské církve: Církev bratrská, tel.: (Dražická 388) Církev èeskoslovenská husitská, tel.: Èeskobratrská církev evangelická, tel.: Øímskokatolická církev, tel.: (L. Vágnera 70). Pøejeme vám i vašim dìtem hojné plody ze stromu poznání, vytrvalost a i radost. Jaroslav Lízner Co dává životu smysl Ètyømìsíèní kurz pro každého, kdo se ptá jedna hodina týdnì, každou støedu od hodin v Dražické ul. 387, Benátky nad Jizerou obèerstvení - diskuse - vstup zdarma Poøádá pro vás Církev bratrská, Benátky nad Jizerou

15 8. srpna 2005 INZERCE strana 15 INZERCE l Koupím byt nebo menší domek v Benátkách n. J. nebo v okolí. Cena dohodou. Tel.: INZERUJTE VE ZPRAVODAJI BENÁTECKA Èeský zahrádkáøský svaz, Základní organizace Benátky nad Jizerou poøádá MOŠTOVÁNÍ OVOCE každé pondìlí poèínaje 12. záøím, vždy od v moštárnì. Cena: 5,- Kè za 1 kg ovoce k vylisování, èlenové svazu 4,- Kè. Zájemci o moštování si sebou musí vzít nádoby na mošt a odpad. Moštování bude probíhat podle zájmu, pravdìpodobnì do konce øíjna. Pronájem kanceláøí v novì zrekonstruovaném objektu na Husovì námìstí v Benátkách n. Jiz. Až 130 m 2 AUTO opravna pùjèovna - pronájem osobních a dodávkových vozidel - pneu servis vèetnì dodávky nových pneu - výmìny olejù Shell - seøizování geometrie pøedních a zadních náprav - diagnostika motoru a elektroniky vozidla - pøíprava vozidel na STK vèetnì zajištìní Jiøí Švejda kontakt: Jiøí Švejda, tel , K nastìhování v øíjnu 2005 Kontakt:

16 strana 16 INZERCE Zpravodaj Benátecka DØEVÌNÉ A LAMINÁTOVÉ PLOVOUCÍ PODLAHY - velký výbìr z více než 40 druhù - úpravy povrchù - záruka na materiál 10 až 15 let - bezkonkurenèní záruka na práci 3 roky VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ NA MÍRU - dokonalé øešení úložného prostoru - zrcadlové výplnì - široký výbìr doplòkù Konzultace a zamìøení ZDARMA Staromìstské námìstí 18, Mladá Boleslav po - pá hod. tel./fax: , mobil: KUCHYÒSKÉ LINKY NA MÍRU l elektrospotøebièe - vestavìné - volnì stojící l doplòkový program Konzultace a zamìøení ZDARMA Ke každé zakázce dárek Staromìstské námìstí 18, Mladá Boleslav po - pá hod. tel./fax: , mobil:

17 8. srpna 2005 INZERCE strana 17 Jemný tekutý prací prostøedek Na bìžné i jemné prádlo, vèetnì vlny. Pro automatické praèky i ruèní praní. Vysoká úèinnost, žádné inkrusty Vyrábí a dodává : DETA výzkumný ústav spotøební chemie Husovo nám.61, (1. patro 8-16 hod.) Benátky n.jiz., ÈR Tel./fax ;

18 strana 18 INZERCE Zpravodaj Benátecka ÈESKÝ VÝROBCE - ÈESKÉ CENY Miroslav Duštíra DUKAR V Zahrádkách 337 Provozovna: Cukrovarská 294 Miroslav Duštíra P O D L A H Y Vsypy pro prùmyslové podlahy Spojovací mùstek na beton Barevné nátìry na beton Samonivelaèní stìrky Hydroizolaèní program F A S Á D Y Disperzní strukturální omítky Fasádní a interiérové barvy Soklové dekorativní mozaiky Zateplovací systém fasád Pøíslušenství pro zateplovací systémy Fasádní náøadí a doplòky tel./fax: infoline: NECHCEME BÝT NEJVÌTŠÍ, ALE NEJLEPŠÍ Marie Blechová ofsetová tiskárna NYMBURK Vyrábíme: knihy èasopisy noviny brožurky pohlednice štítky na zboží kalendáøe desky na spisy letáky plakáty propisovací tiskopisy hospodáøské tiskopisy dopisní papíry reklamní - firemní bloky dodací listy svatební oznámení a další tiskoviny PØIJMEME ofsetového tiskaøe na stroj R315. Marie Blechová - ofsetová tiskárna Potoèní 1847, Nymburk Mobil: , tel./fax: Nymburk:

19 8. srpna 2005 INZERCE / SPORT strana 19 Blížící se všesokolský slet pøipomene Sletová štafeta V minulém èísle Zpravodaje Benátecka jste si mohli pøeèíst upoutávku na Sletovou štafetu a nyní nastal ten pravý èas celou akci pøiblížit. Pøíští rok se bude v Praze konat XIV. všesokolský slet, který bude doprovázen dalšími akcemi. Jednou z prvních bude Sletová štafeta, plánovaná na zaèátek podzimu Celorepubliková štafeta se v historii Sokola objevila celkem ètyøikrát. Poprvé v roce tenkrát a pak ještì v pøedsletových letech 1931 a 1947 vedly trasy z okrajù zemì do Prahy. V øíjnu 1937 zaèínal Rozestavný bìh naopak v Praze. Tento prùbìh má mít i chystaná Sletová štafeta Sletová štafeta má roznést sletové poselství z Prahy do sídel všech žup, a to za jediný víkend. Symbolicky tak má odstartovat nácvik skladeb a celý sletový rok Podle organizátorù bude štafeta slavnostnì zahájena v pátek 23. záøí veèer u Tyršova domu v Praze a následnì mají startovat skupiny kurýrù po trasách propojujících všech 44 souèasných žup. V sobotu a nedìli 24. a 25. záøí budou štafetové kolíky postupnì doruèovány jednotlivým župám. Na nedìli veèer se v souvislosti se štafetou pøipravují další akce, které zahájí spoleèný telemost. Štafetový kolík bude obsahovat poselství Èeské obce sokolské (ÈOS), které shromáždìným úèastníkùm pøeète starosta pøíslušné jednoty. Na tento akt je vyhrazena doba jedné ètvrthodiny. A nyní o plánovaném prùbìhu akce na Mladoboleslavsku a v Benátkách nad Jizerou. Jednota v místì pøedání štafety oznámí místní samosprávì a policii èas a trasu a zajistí doprovodné auto na další úsek. Vozidlo dojede z Benátek až do Bakova nad Jizerou. Doprovod podá zprávu (SMS) z koneèných stanoviš do øídícího centra o pøedání štafet dalším župám. Každá župa si ponechá 1 štafetový kolík se sletovým poselstvím a se stuhou v oèku, každá jednota potom pamìtní stuhu s nápisem. V Benátkách nad Jizerou oèekáváme pøíjezd kurýrù župy Barákovy z Brandýsa nad Labem, jsme tedy 1. pøedávacím místem na území naší župy a okresu Mladá Boleslav. Štafetový kolík s kurýry oèekáváme v hod. K pøedání dojde v prostoru pøed zlatnictvím u Šulcù a bude doprovázeno malým programem, kde se postupnì ve svých krátkých vystoupeních pøedstaví gymnastky, ajkidisté, florbalisté a divadlo Hvìzdièka. Program zaène v hod. úvodním slovem zastupitele mìsta a bude též obsahovat hudební doprovod a soutìže pro nejmenší. Po pøíjezdu štafety do Benátek kurýøi pøedají sletové poselství, jež pøeète starosta benáteckého Sokola Ing. Jiøí Vitvar a pøedá ho našim borcùm, kteøí jej na kolech dovezou po staré silnici do Mladé Boleslavi. Nyní nám dovolte pozvat vás na tuto netradièní akci. Nejenže se mùžete podívat na vystoupení nìkterých oddílù benátecké sokolské jednoty, ale mùžete se též èásteènì zúèastnit a vyprovodit naše borce na hranice mìsta ve Kbele. Pøijïte tedy 24. záøí v hod. na Bursu. Jiøí Lho an a Ing. Jan Tichý (s pøispìním Pøedávací místa na Mladoboleslavsku (sokolská župa Fügnerova) 24. záøí 2005: I. trasa: Benátky n. J., Mladá Boleslav, Bakov n. J., Mnichovo Hradištì Benátky n. J hod. až hod. Mladá Boleslav hod. až hod. (smìr Josefùv Dùl) Bakov n. J hod. až hod. Mnichovo Hradištì hod. až hod. II. trasa: Mladá Boleslav, Knìžmost, Sobotka Mladá Boleslav hod. až hod. Knìžmost hod. až hod. (pøes Branžež) Sobotka hod. až hod. (dále župa Jièínská) Základní kurz bude probíhat pod odborným vedením lektorky Dany Klabanové, za pomocí odborné cvièitelky Jany Nejedlé a za pøípadné pomoci odborných spolupracovníkù ze spoleènosti STOB. Úspìšnost tohoto pøístupu k léèbì obezity potvrzují tisíce absolventù kurzù, kteøí zde ztratili své nadbyteèné kilogramy. Základní kurz snižování nadváhy trvá 12 týdnù, každý týden je jedna tøíhodinová lekce. Zájemci mohou být z øad mužù a žen od 18 let. Termín: od 16.(23.) do 2.(9.) V Benátkách nad Jizerou budeme podle zájmu zahajovat 12týdenní cyklus vždy v pátek od do hodin v prostorách Základní školy v Benátkách n.jiz. (omezený poèet zájemcù max. do 20). Na základì velkého zájmu kurzy cyklicky 2x roènì již druhým rokem opakujeme. Co je to STOB? Nejefektivnìjší metoda terapie obezity. Metodika uèí jak øešit stresy jinak než jídlem,jak ovládat nevhodné myšlenky a emoce. Neochuzuje o požitek z jídla ale mìní postupnì nevhodné stravovací a pohybové návyky. Zvažte zisky a ztráty a pokud se do hubnutí pustíte, dejte si jako první pøedsevzetí, že nepodlehnete nabídkám na rychlé bezpracné zhubnutí, ale že pro vìc udìláte nìco aktivnì sami, a to nejlépe pod vedením odborníkù. Podrobné informace získáte: www. stob. cz Cena kurzu je 1.500,- Kè a zahrnuje 1 hodinu cvièení, 2 hodiny povídání, materiály a pomùcky potøebné k hubnutí. Kontakt, odborný lektor: Telefon: po 18,00 hod. Mobil: Dana Klabanová Platanová Benátky nad Jizerou

20 strana roèník závodu ve vodním slalomu o Štít mìsta Benátky nad Jizerou se konal za pìkného letního poèasí o víkendu 20. a 21. srpna. Ve ètyøech kategoriích startovalo 298 lodí ze 49 oddílù z Èech a 2 z Moravy. V závodì startoval také jeden závodník z Francie, který zvítìzil v kategorii mladších dorostencù. V kategorii K1 ženy startovala naše olympionièka Irena Pavelková - odchovankynì benáteckého oddílu. Start promìnila ve vítìzství, ale velmi na ni dorážela naše závodnice Mirka Urbanová, která zvítìzila v kategorii starších dorostenek. Øeditelem závodu byl Michal Èásteèka, vrchním rozhodèím Jaroslav Krapáè. Závod se organizátorùm vydaøil hlavnì díky podpoøe sponzorù: Družstevní závody Dražice, Transcentrum Kosmonosy, Pivovar Podkováò, Pøedmìøická, a.s., Pøedmìøice nad Jizerou, a Fischer - upevòovací systémy Brandýs nad Labem. Lumír Celner Výsledky hlavních kategorií: K1 muži 1. Pavel Kubrièan, Dukla Brandýs nad Labem 180,1 2. Jiøí Øejha, Dukla Brandýs nad Labem 181,4 3. Zbyšek Lhota, Železný Brod 181,9 C2 1. Stanislav Ježek, Jan Mašek, USK Praha 216,0 2. Milan Poøádek, Oldøich Weber, SKVS Èeské Budìjovice 222,8 3. Jiøí Vìtrovský, Zbraslav, Petr Jindrák, Technika Praha 240,2 K1 ženy 1. Irena Pavelková, USK Praha 194,2 2. Mirka Urbanová, Benátky 199,8 3. Anna Kašparová, USK Praha 200,5 C1 muži 1. Tomáš Indruch, Dukla Brandýs nad Labem 194,2 2. Jan Mašek, USK Praha 201,8 3. Jana Busta, USK Praha 202,6 SPORT O štít mìsta Benátky nad Jizerou BADMINTON Zpravodaj Benátecka Badmintonisté v srpnu trénovali v benátecké sportovní hale. Fotografie František Stýblo Pozvání na turnaje v benátecké sportovní hale Námìstí 17. listopadu 493 nedìle 18. záøí od 9.00 hodin Krajský turnaj mladších žákù sobota 8. øíjna od 9.00 hodin Krajský turnaj mladších žákù Petr Martinec Fotografie František Stýblo

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 6. 2011. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) dodací lhùta 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL Bytový dùm, rozdìlený do šesti sekcí, z nichž v pìti se nacházejí bytové jednotky. K dispozici jsou i nebytové prostory rùzných výmìr, které se nacházejí v pøízemí. Bytový dùm je rozdìlen na tøi èásti,

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Jeden kvìtnový veèer na benáteckém zámku. 8. èervna 2005 strana 1. èíslo: 6 roèník: 29 cena: 7 Kè 8.

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Jeden kvìtnový veèer na benáteckém zámku. 8. èervna 2005 strana 1. èíslo: 6 roèník: 29 cena: 7 Kè 8. ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2005 strana 1 èíslo: 6 roèník: 29 cena: 7 Kè 8. èervna 2005 Jeden kvìtnový veèer na benáteckém zámku V sobotu 28. kvìtna 2005 se po 18. hodinì zaèali na zámeckém nádvoøí scházet

Více

8. èervence 2005 strana 1. èíslo: 7 roèník: 29 cena: 7 Kè 8. èervence 2005

8. èervence 2005 strana 1. èíslo: 7 roèník: 29 cena: 7 Kè 8. èervence 2005 ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervence 2005 strana 1 èíslo: 7 roèník: 29 cena: 7 Kè 8. èervence 2005 V tomto èísle najdete: Návštìva z Reinsdorfu str. 3 Dìtský den na Vojnarce str. 7 Informaèní støedisko str.

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

Pražská? Dobrá adresa...

Pražská? Dobrá adresa... Pražská? Dobrá adresa... Nová výstavba Projekt urèený k dlouhodobì soustøedìné výstavbì pøedmìstského komplexu bytových domù s názvem "Pražská" se nachází podél místní obslužné komunikace C 2 - ul. gen.

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více