Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením"

Transkript

1 Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1

2 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní - Někdo jiný (nejčastěji opatrovník) rozhoduje namísto člověka. Práva a povinnosti vznikají člověku, opatrovník rozhoduje sám, člověk je z rozhodování často úplně vyňat. Podporované rozhodování - Vychází z předpokladu, že každý člověk se rozhoduje na základě rad své rodiny, přátel, známých. Různá je jenom míra a oblasti ve kterých ten který člověk potřebuje poradit. Podpůrce mu zprostředkovává informace, radí mu, nabízí mu alternativy. Konečné rozhodnutí je na člověku samotném. 2

3 Testy způsobilosti Statusový test postižení = nezpůsobilost Funkční test požaduje, aby soud posoudil jak přítomnost postižení, tak rozsah, v jakém toto postižení ovlivňuje schopnost člověka právně jednat není možné na způsobilost k právním úkonům nahlížet jako na celek, ale je nutné ji rozložit na jednotlivé právní jednání (okruhy) a způsobilost k nim posoudit odděleně 3

4 Způsobilost k právním úkonům a právní úkon Způsobilost k právním úkonům, 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, vzniká v plném rozsahu zletilostí Právní úkon ( 34 OZ) je projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. písemný ústní výslovný (vyjádřený slovně) nevýslovný (vyjádřený jednáním - konkludentní) 4

5 Zbavení a omezení způsobilosti k právním úkonům Není-li člověk schopen činit některé právní úkony, soud jej omezí ve způsobilosti, a toto omezení specifikuje ( 10 obč.z.). Neplatné jsou ty právní úkony, které spadají do rozsahu omezení způsobilosti k PÚ, a to od okamžiku, kdy k nim došlo zbavení způsobilosti k právním úkonům zbavuje člověka možnosti činit všechny právní úkony a automaticky dochází ke ztrátě možnosti výkonu některých základních práv a svobod. Všechny právní úkony člověka zbaveného způsobilosti jsou od počátku neplatné ( 38 odst. 2 OZ) 5

6 Způsobilost v právním řádu Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Pracovněprávní úkony v rozsahu omezení za musí činit opatrovník (uzavřít nebo ukončit pracovní poměr, DPP. DPČ) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině Právo uzavřít manželství Manželství nemůže uzavřít osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům, Osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s předchozím přivolením soudu. Výkon rodičovských práv (rodičovská způsobilost) Jestliže jeden z rodičů nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, náleží rodičovská zodpovědnost druhému rodiči. 6

7 Způsobilost v právním řádu Zákon č, 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky překážkou výkonu volebního práva je zbavení způsobilosti k právním úkonům ( 2 písm. b) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech Občanský průkaz je povinen mít i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, občan zbavený způsobilosti může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá opatrovník 7

8 Jak chránit člověka s postižením - alternativy k omezení/zbavení způsobilosti v současné úpravě Neplatnost právního úkonu - 38 odst. 2 OZ Ustanovení opatrovníka podle 29 OZ Osobní bankrot (zmírnění dopadů některých jednání) Osobní asistence podle zákona o sociálních službách 8

9 Neplatnost právního úkonů 38 odst. 2 OZ dle 38 odst. 2 obč. z. je neplatný právní úkon osoby jednající v duševní poruše, která ji činí k tomuto právnímu úkonu neschopnou tj. nezpůsobilost faktická duševní porucha je takového druhu či intenzity, že člověka činí neschopného učinit ten konkrétní právní úkon (např. uzavřít smlouvu o prodeji vlastního domu) že člověk nemůže být schopen posoudit následky svého úkonu nebo své jednání ovládat 9

10 Kdo a kdy se může domáhat neplatnosti právního úkonu? Žaloba na neplatnost právního úkonu podaná stranou právního úkonu (např. samotným člověkem s postižením) Žaloba na neplatnost právního úkonu podaná třetí osobou (např. rodič) - Pokud prokáže, že má na věci naléhavý právní zájem Podnět k řízení o neplatnosti právního úkonu (kdokoliv) 10

11 Kdo se může domáhat zrušení právního úkonu a dokdy? OZ nestanoví nějakou časovou mez, dokdy se k neplatnosti právního úkonu přihlíží nedochází k promlčení a je možné se domáhat neplatnosti právního úkonu v podstatě kdykoliv je důležité si hlídat tzv. vydržení, co znamená že člověk, který věc (movitou nebo nemovitou) má v držbě, může k ní nabýt vlastnické právo po třech letech u movitých věcí (movité věci jsou i peníze) a deseti letech u nemovitých věcí Taktéž je důležité dávat si pozor na promlčení u bezdůvodného obohacení na které se vztahuje obecná promlčecí doba, tj. dva roky 11

12 Opatrovnictví podle 29 OZ Soud může ustanovit opatrovníka také tomu, jehož pobyt není znám, jestliže je to třeba k ochraně jeho zájmů nebo vyžaduje-li to veřejný zájem. Za týchž podmínek může soud ustanovit opatrovníka i tehdy, jestliže je to třeba z jiného vážného důvodu. komentář k OZ: jiným vážným důvodem může být duševní porucha nebo závažná tělesná porucha, vč. nedostatečné způs. srozumitelně se vyjadřovat rozsah práv a povinností opatrovníka vymezí soud v opatrovnickém řízení 12

13 Zásadní změny v novém OZ - II Předběžné prohlášení V očekávání vlastní nezpůsobilosti může člověk projevit vůli, aby byly jeho záležitosti spravovány určitým způsobem nebo určitou osobou, nebo aby se stala jeho opatrovníkem. Nápomoc při rozhodování Dohoda s podpůrcem, možnost více podpůrců, schvaluje ji soud, Zastoupení členem domácnosti Schvaluje soud, běžné záležitosti 13

14 Zásadní změny v novém OZ - II Je možné pouze omezení způsobilosti, zbavení není jako možnost Člověk může vždy samostatně jednat v drobných záležitostech Povinnost opatrovníka komunikovat s opatrovancem a zjišťovat jeho názory a přání a jednat pokud možno v souladu s nimi Automatický zánik zbavení způsobilosti je řešen v přechodných ustanoveních 14

15 Odpovědnost odpovědnost je sekundární povinnost vyplývající z porušení práva, např. člověk úmyslně rozbije výlohu obchodu s kožešinami.. Mnoho lidí se domnívá, že je-li člověk omezen nebo zbaven způsobilosti k právním úkonům, není ani právně odpovědný. Není to tak. je odpovědný stejně jako kdokoliv jiný a platí i obecné podmínky pro naplnění odpovědnosti. Odpovědnost můžeme rozdělit na odpovědnost veřejnoprávní a civilněprávní. 15

16 Odpovědnost K naplnění obecné odpovědnosti fyzické osoby za způsobenou škodu jinému vyžaduje zákon existenci těchto předpokladů: a) protiprávnost úkonu, b) škody, c) příčinné souvislosti mezi a) a b). d) zavinění: 2 formy: úmysl nebo nedbalost, Pro zavinění se vyžaduje tzv. deliktní způsobilost: způsobilost rozumová (posoudit následky svého jednání) a volní (ovládat své jednání). 16

17 Zvláštní odpovědnost Občanský zákoník stanoví v 422 : Nezletilý, a ten, kdo je stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; společně a nerozdílně s ním odpovídá za škodu jím způsobenou kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Není-li ten, kdo způsobí škodu pro nezletilost nebo pro duševní poruchu schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Kdo je povinen vykonávat dohled, se zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal. autor 17

18 Povinnost vykonávat dohled Mají osoby jímž to ukládá: 1) Zákon 2) Úřední rozhodnutí nebo 3) Jiná právní skutečnost Fyzická osoba: např. rodič, osvojitel, pěstoun, opatrovník Právnická osoba: např. léčebné zařízení, škola, poskytovatel sociální služby 18

19 Vymezení pojmu náležitý dohled Zákon nedefinuje ponechává soudní praxi: dohled je třeba provádět s ohledem na svěřenou osobu, tj. přizpůsobit jej věku, povahovým vlastnostem a celkovému chování, resp. povaze duševní poruchy a jejího vlivu na chování svěřené osoby Výkon náležitého dohledu předpokládá celkový zájem o svěřenou osobu. 19

Právní způsobilost a opatrovnictví

Právní způsobilost a opatrovnictví Právní způsobilost a opatrovnictví JUDr. Dana Kořínková Potřeby člověka se sníženou schopností správně se rozhodovat Právní úprava sleduje ochranu v různých situacích pomoc/zastoupení při realizaci právních

Více

Právní aspekty odpovědnosti za škodu vzniklou klientovi při poskytování sociálně zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb

Právní aspekty odpovědnosti za škodu vzniklou klientovi při poskytování sociálně zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb Právní aspekty odpovědnosti za škodu vzniklou klientovi při poskytování sociálně zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb Daniela Bruthansová Anna Červenková Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i.

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

89/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

89/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Systém ASPI - stav k 20.11.2014 do částky 108/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. - RA642 89/2012 Sb. - občanský zákoník - poslední stav textu 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník Parlament se

Více

Obecný úvod do právn. vní problematiky. Text k modulu část 2. Horynová.

Obecný úvod do právn. vní problematiky. Text k modulu část 2. Horynová. Obecný úvod do právn vní problematiky Text k modulu část 2. Rodinné právo Autor: JUDr. Eva Karhanová-Horynov Horynová. Rodinné právo 1. Úvod do rodinného práva, základní pojmy 2. Manželství vznik, zánik,

Více

Opatrovnictví a poručenství v novém soukromém právu pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Seminář MPSV a VOP Praha, 30. 1. 2014

Opatrovnictví a poručenství v novém soukromém právu pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Seminář MPSV a VOP Praha, 30. 1. 2014 Opatrovnictví a poručenství v novém soukromém právu pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Seminář MPSV a VOP Praha, 30. 1. 2014 Opatrovnictví a poručenství podle zák. č. 359/1999 Sb. 17 Obecní úřad obce

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 89/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 89/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Ze dne 03.02.2012 Částka 33/2012 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 Aktuální verze 89 ZÁKON ze dne 3. února 2012

Více

ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1026 Sbírka zákonů č. 89 / 2012 Částka 33 89 ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 33 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 586, O B S A H : 89. Zákon občanský zákoník

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 33 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 586, O B S A H : 89. Zákon občanský zákoník Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 33 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 586, 89. Zákon občanský zákoník O B S A H : Strana 1026 Sbírka zákonů č. 89 / 2012 Částka 33 89 ZÁKON ze dne 3.

Více

NOVÝ. Podklady, Shrnutí nejpodstatnějších ustanovení

NOVÝ. Podklady, Shrnutí nejpodstatnějších ustanovení NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Podklady, Shrnutí nejpodstatnějších ustanovení AK Solil, Fiala a spol. Jakubská 2, Praha 1 tel. 224 815 583, fax 224 813 311 ak@solilfiala.cz NABÍDKA ŠKOLENÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Více

Tato e-kniha obsahuje pouze ukázku.

Tato e-kniha obsahuje pouze ukázku. 1 Tato e-kniha obsahuje pouze ukázku. Máte-li zájem o získání kompletního nového Občanského zákoníku zdarma, navštivte stránku http://www.eknihy-ebook. cz/zdarma/novy-obcansky-zakonik-2014.php Sazbu zákona

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

94/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4. prosince 1963. o rodině. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině

94/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4. prosince 1963. o rodině. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině 94/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 o rodině Změna: 132/1982 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 72/1995 Sb. Změna: 91/1998 Sb. Změna: 360/1999 Sb. Změna: 301/2000 Sb. Změna: 109/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

Základy práva pro studenty neprávnických fakult

Základy práva pro studenty neprávnických fakult Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Základy práva pro studenty neprávnických fakult Karolina Žákovská Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Grafická

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA NÁLEŽITÝ DOHLED ASISTENTA PEDAGOGA Martin Škurek SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA NÁLEŽITÝ DOHLED ASISTENTA PEDAGOGA Martin

Více

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ http://www.uplnezneni.cz/zakon/359-1999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti/ Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 SB., AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ Č.505/2012 SB.; ZÁKON UPRAVUJÍCÍ OCHRANU PRÁV DÍTĚTE NA PŘÍZNIVÝ

Více

Analýza možnosti vytvoření institutu profesionálního opatrovníka A podpůrce v právním prostředí České republiky

Analýza možnosti vytvoření institutu profesionálního opatrovníka A podpůrce v právním prostředí České republiky Analýza možnosti vytvoření institutu profesionálního opatrovníka A podpůrce v právním prostředí České republiky Analýza možnosti vytvoření institutu profesionálního opatrovníka A podpůrce v právním prostředí

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI VYTVOŘENÍ INSTITUTU PROFESIONÁLNÍHO OPATROVNÍKA A PODPŮRCE V PRÁVNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ANALÝZA MOŽNOSTI VYTVOŘENÍ INSTITUTU PROFESIONÁLNÍHO OPATROVNÍKA A PODPŮRCE V PRÁVNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY ANALÝZA MOŽNOSTI VYTVOŘENÍ INSTITUTU PROFESIONÁLNÍHO OPATROVNÍKA A PODPŮRCE V PRÁVNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY ANALÝZA MOŽNOSTI VYTVOŘENÍ INSTITUTU PROFESIONÁLNÍHO OPATROVNÍKA A PODPŮRCE V PRÁVNÍM PROSTŘEDÍ

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

Základy občanského práva

Základy občanského práva Základy občanského práva JUDr. Milada Štefková Učební pomůcka pro studenty technických fakult VŠB TU Ostrava Ostrava 2006 1 Občanské právo hmotné 2 Obsah I. Úvod do občanského práva l. Pojem, předmět,

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne..., Občanský zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Hlava I Předmět úpravy a její základní zásady. Díl 1 O soukromém právu

N á v r h. ZÁKON ze dne..., Občanský zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Hlava I Předmět úpravy a její základní zásady. Díl 1 O soukromém právu I. N á v r h ZÁKON ze dne..., Občanský zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Hlava I Předmět úpravy a její základní zásady Díl 1 O soukromém právu 1 (1) Ustanovení

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová Vypracovala:

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 26. února 1964

Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 26. února 1964 Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 40 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 26. února 1964 Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.; ve znění zákona č. 58/1969 Sb.; zákona č.

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

ZÁKLADY PRÁVA KATEŘINA CILEČKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006

ZÁKLADY PRÁVA KATEŘINA CILEČKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 ZÁKLADY PRÁVA KATEŘINA CILEČKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2014 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. vyhlašuje

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. vyhlašuje FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období 89 PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje úplné znění občanského zákoníku ze dne 26. února 1964 č. 40 Sb.,

Více

Obecné informace pro opatrovníky

Obecné informace pro opatrovníky Obecné informace pro opatrovníky Charita Hlučín vydává tato doporučení pro opatrovníky klientů, kterým je poskytována sociální služba právě Charitou Hlučín (dále jen Poskytovatel). Tyto obecné informace

Více