Domovy pro seniory - porada sociálních pracovnic/íků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domovy pro seniory - porada sociálních pracovnic/íků"

Transkript

1 Domovy pro seniory - porada sociálních pracovnic/íků Termín: od 8:00 do 13:00 hod. Témata: - omezení práv klientů sociálních služeb - 4 ZSS - smlouva o poskytnutí sociální služby - dohoda o spoluúčasti na úhradě nákladů - dobrovolnictví - vykazování úkonů péče v pobytové službě - pravomoci inspekce kvality - novela ZSS, dlouhodobá péče Soňa Chloupková Martina Panenková Krajský úřad Královéhradeckého kraje

2 Způsobilost k právním úkonům a klienti sociálních služeb Občanský zákoník nezná pojem svéprávnost upravuje omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům ( 10) pokud ve vnitřním předpisu popisujete, jak je postupováno v případě klientů zbavených způsobilosti k právním úkonům, nezapomínejte na úpravu OMEZENÍ ve způsobilosti k právním úkonům jak budete postupovat v tomto případě?

3 Způsobilost k právním úkonům X způsobilost k právům a povinnostem ( 7-10 OZ) 1) způsobilost k právům a povinnostem (právní subjektivita) způsobilost k právům a povinnostem vzniká narozením člověka a tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé. Zaniká úmrtím. Každý je subjektem práv. Tzn., že i např. malé dítě má právo vlastnit majetek (je nositelem vlastnického práva). Nemůže však se svým majetkem samostatně nakládat. Nemůže tedy uzavírat např. darovací smlouvy, kupní smlouvy a také pořídit závěť a to z toho důvodu, že není schopné, vzhledem k svému věku, posoudit závažnost těchto právních úkonů. Nemá tedy způsobilost k právním úkonům, i když je nositelem práva. Způsobilost k právním úkonům získá plně až dosažením 18. roku svého věku. 2) způsobilost k právním úkonům způsobilost k právním úkonům je takový stav, kdy je fyzická osoba způsobilá vlastními právními úkony nabývat práva a brát na sebe povinnosti. Dle současné právní úpravy dochází ke vzniku způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu dovršením zletilosti. FO může být způsobilost k právním úkonům soudem omezena nebo odňata v plném rozsahu, avšak jen z důvodů stanovených zákonem

4 Právní úkon Občanský zákoník definuje právní úkon v 34 následovně: Právní úkon je projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. = projev vůle, kterým fyzická osoba zakládá, mění nebo ruší svá práva nebo povinnosti. - písemný - ústní - výslovný (vyjádřený slovně) - nevýslovný (nebo také konkludentní, např. přikývnutím, nebo jen strpením něčeho, např. nákup v samoobsluze) Jelikož je právní úkon (např. podpis kupní smlouvy) vlastně projevem vůle, je třeba k tomu, aby osoba mohla činit právní úkony, neporušenost její vůle a také to, aby byla na určité intelektuální výši. Je potřeba aby tato osoba byla schopná posoudit charakter svého jednání, jeho přiměřenost a následky (co podepisuji, proč to podepisuji a jaké to pro mě bude mít následky) a je také nutné, aby osoba byla schopná své jednání ovládat. V případě, že je vůle osoby porušena nebo není potřebně intelektuálně vyspělá, je možné její způsobilost k úkonům omezit, nebo tuto osobu této způsobilosti zbavit.

5 Problémy u zbavení způsobilosti k právním úkonům Člověk zbavený nemůže učinit žádný právní úkon Ztrácí volební právo, rodinné právo, ztrácí možnost (de iure) činit i bezvýznamné právní úkony (např. nákup jídla v samoobsluze může dojít k rozporu při individuálním plánování) Ve všech věcech za něj jedná opatrovník (skutečně?) Je to zásah na dobu neurčitou, velice těžko se způsobilost navrací Může dojít k efektu naučené bezmocnosti

6 Návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům v praxi zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 79 (1) Řízení se zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí ( 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla účastníků, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá. (2) Žalobce je povinen k návrhu připojit písemné důkazy, jichž se dovolává, a to v listinné nebo v elektronické formě. (3) Žalobu (návrh na zahájení řízení) soud doručí ostatním účastníkům do vlastních rukou. Žalobce (navrhovatel) může obeznámit žalovaného (ostatní účastníky řízení) s obsahem návrhu tím, že vedle stejnopisu žaloby (návrhu) doručovaného soudem mu sám zašle další stejnopis.

7 80 Žalobou (návrhem na zahájení řízení) lze uplatnit, aby bylo rozhodnuto zejména a) o osobním stavu (o rozvodu, o neplatnosti manželství, o určení, zda tu manželství je či není o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství, o určení otcovství, o osvojení, o způsobilosti k právním úkonům, o prohlášení za mrtvého); b) o splnění povinnosti, která vyplývá ze zákona, z právního vztahu nebo z porušení práva; c) o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, je-li na tom naléhavý právní zájem. 81 (1) I bez návrhu může soud zahájit řízení ve věcech péče o nezletilé, řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče, řízení o způsobilosti k právním úkonům, řízení opatrovnické, řízení o prohlášení za mrtvého, řízení o dědictví, řízení o určení, zda tu manželství je či není, a další řízení, kde to připouští zákon. (3) O zahájení řízení bez návrhu vydá předseda senátu usnesení, které doručí účastníkům do vlastních rukou, nestanoví-li zákon jinak.

8 Návrh na omezení právní způsobilosti Návrh na omezení právní způsobilosti manžela k právním úkonům Paní:... nar.:... bytem:... (jako navrhovatelka ) podává tento návrh na omezení způsobilosti manžela trvale bytem na adrese navrhovatelky, nar:.. č OP: k právním úkonům dle 10 odst. 2 občanského zákoníku V posledním období manžel odešel předčasně z ústavního léčení a jeho stav je kritický. V důsledku toho utrácí za opiáty veškerý svůj výdělek. Jeho zaměstnavatel rovněž poukazuje na jeho častou indispozici v práci. Podle lékařského vysvědčení je stupeň manželova požívání opiátů tak značný, že je schopen činit jen některé právní úkony. Doporučuje se proto, aby soud omezil jeho způsobilost k právním úkonům tak, že není způsobilý nakládat majetkem, jehož cena přesahuje částku. Kč, stejně jako měsíční mzdou přesahující tuto částku. Důkaz: - lékařské vysvědčení S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto rozsudku: Způsobilost manžela.., nar. v., bytem tamtéž co žalobkyně k právním úkonům se omezuje tak, že není způsobilý nakládat majetkem, jehož cena přesahuje částku Kč, stejně jako měsíční mzdou přesahující částku Kč. Datum a místo:... Podpis:..

9 Plná moc pro zastupování (pozor - právní úkon) dle OZ ( 31 a dále) 31 (1) Při právním úkonu je možné dát se zastoupit FO nebo PO. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění. (2) Při plné moci udělené PO vzniká právo jednat za zmocnitele statutárnímu orgánu této osoby nebo osobě, které tento orgán udělí plnou moc. (3) Plnou moc lze udělit i několika zmocněncům společně. Není-li v plné moci udělené několika zmocněncům určeno jinak, musí jednat všichni společně. (4) Je-li třeba, aby právní úkon byl učiněn v písemné formě, musí být plná moc udělena písemně. Písemně musí být plná moc udělena i tehdy, netýká-li se jen určitého právního úkonu. 33b (1) Plná moc zanikne a) provedením úkonu, na který byla omezena, b) je-li odvolána zmocnitelem, c) je-li vypovězena zmocněncem, d) zemře-li zmocněnec. 6) Zemře-li zmocnitel nebo vypoví-li zmocněnec plnou moc, je zmocněnec povinen učinit ještě vše, co nesnese odkladu, aby zmocnitel nebo jeho právní nástupce neutrpěl újmu na svých právech. Úkony takto učiněné mají stejné právní účinky, jako kdyby zastoupení ještě trvalo, pokud neodporují tomu, co zařídil zmocnitel nebo jeho právní nástupci.

10 Desatero práv a povinností OPATROVNÍKA Desatero práv a povinností opatrovníka : 1. Opatrovník musí být ochoten funkci vykonávat. 2. Musí zajistit: a) v případě opatrovance úplně zbaveného způsobilosti péči o osobu opatrovance určit bydliště zejména v případě ústavní péče, zajistit zdravotní péči, zajistit všechny jeho potřeby oblečení, obuv, telefon, cesty atp., b) v případě opatrovance omezeného způsobilosti zastupování v těch oblastech, pro něž je opatrovanec sám nezpůsobilý vyplývá to z výroku rozsudku. 3. Správa majetku musí být vedena přesně musí být vedena odděleně samostatně (nikdy na privátním účtu opatrovníka), musí být vedena přehledně 4. Nikdy nesmí být majetek opatrovance převáděn bezplatně nebo jinak nevýhodně, zejména nikdy (!) na osobu opatrovníka nebo jeho blízké

11 5. Nikdy nesmí být majetek opatrovance spravován s nepřiměřeným rizikem nebo majetek opatrovance nesmí být předmětem spekulace 6. Dozor soudu a spolupráce s ním schvalování právních úkonů neběžné povahy (analogie s 80 odst. 4 zákona o rodině): informování soudu o osobě opatrovance, informování soudu o správě jeho majetku. 7. Spolupráce s lékaři a zdravotnickými institucemi: při řešení aktuálního stavu právo na informaci - o zdravotním stavu a perspektivě, o léčbě o nákladech s tím spojených, prevence (očkování, stomatologická péče, antikoncepce...). 8. Odpovědnost občanskoprávní za způsobenou škodu podle obecných předpisů. 9. Odpovědnost trestněprávní podle obecných předpisů (porušení povinností při správě cizího majetku). 10. Právo na odměnu v případě náročné správy majetku, je-li tato správa spojena se značnou námahou a vyžaduje-li odborné znalosti

12 Desatero požadavků, které by měly být splněny při výběru opatrovníka nesvéprávných osob osobní předpoklady: 1. Věk z hlediska perspektivnosti funkce. 2. Zdravotní stav nesmí být takový, aby byl na překážku výkonu funkce (zejména žádná psychiatrická diagnóza). 3. Čistý rejstřík trestů nebo alespoň takové trestní odsouzení, které nemůže (již) mít vliv na výkon funkce z hlediska doby, kdy byla trestná činnost spáchána, a z hlediska samotného charakteru trestné činnosti, nikdy ani v minulosti žádné problémy s alkoholem a drogami. 4. Žádné nepřiměřené osobní dluhy nutnost doložit. 5. Odpovídající způsob vlastního života řádné vlastní bydlení, finanční zajištění. 6. Vztah k opatrovanci nesmí být nepřátelský ani k němu, ani k jeho rodině, nesmí být kupř. vedeny mezi opatrovníkem a opatrovancem, popř. jejich rodinami soudní ani jiné spory. 7. Vztah opatrovance k opatrovníkovi musí být založen na důvěře. 8. Zaměstnání nesmí být v rozporu s výkonem funkce (z hlediska místa výkonu práce ani z hlediska charakteru práce). 9. Bydliště musí být v přiměřené vzdálenosti, aby výkon opatrovnické funkce mohl být řádně realizován. 10. Osobnostní předpoklady altruismus, inteligence, empatie, ochota spolupracovat se soudem i jinými institucemi atd. JUDr. Hana Nová soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 9

13 Opatrovníkem je obec nebo rodinný příslušník která/ý zplnomocnil/a sociální pracovnici v domově pro seniory k zastupování klienta ve všech věcech lze zplnomocnit ke konkrétnímu úkonu, ale vždy je potřeba ve vztahu k takovému úkonu vyhodnocovat možné střety zájmů (viz 24 OZ) opatrovníkem je obec zařízení se dostává oklikou do střetu zájmů ta zplnomocnila zařízení, aby jednalo za klienta

14 Povinnosti při správě majetku opatrovance 28 OZ při spravování majetku si musí opatrovník vyžádat schválení soudu pro nakládání s majetkem, nejde-li o běžnou záležitost Příklady toho, co je: běžná záležitost 1) Majetkové dispozice každodenní povahy 2) Přijetí zřejmého majetkového přínosu neběžná záležitost 1) Dispozice s nemovitostí 2) Koupě motorového vozidla 3) Dědictví a otázky související

15 Individuální plán klient zbavený/omezený ve způsobilosti k právním úkonům a 2 ZSS Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Jak tyto zásady dodržujete u klientů zbavených/omezených ve způsobilosti k právním úkonům? Co s klientem, který je zbavený ZPÚ a vy přesto víte, že si dokáže koupit noviny, tatranku??? vyvarovat se označení výběr hotovosti Praxe: máte jednotlivé položky dokladovány dokladem s razítkem a názvem položky? NE např. klientka si kupuje pivo, není na to přímo doklad s razítkem z hospody, je to prodiskutováno s opatrovníkem, propočítáno, kolik pivo stojí a kolik jich klientka vypije a taková částka je jí vydána

16 Sociální práce v kontextu práva Braye a Preston Shoot nabízejí dva zjednodušující postoje k roli práva v sociální práci: 1) výkon sociální práce přesně vymezen právem a podřízen právu = nadvláda práva nad etikou. Přehnaný důraz na zákony se označuje jako legalismus a v rámci sociální práce je charakteristický rigidní regulací sociální práce skrze právní normy, procedurální předpisy, či doslovný výklad standardů. Legalismus ignoruje hodnotový rozměr práva a odmítá se zabývat tím, zda to, co je vyjádřeno v právních normách, je také správné. 2) právo jako jedna z dílčích komponent sociální práce, která musí být vždy podřízena pracovníkovu pojetí etiky, neboli o nadvládu etiky konkrétního pracovníka nad právem. Pak je rozhodování pracovníka podřízeno jeho představě o tom, jak by mělo vypadat eticky dobré rozhodnutí, zatímco složka práva není příliš brána v úvahu a pokud ano, tak spíše jako potvrzení správného rozhodnutí. Braye a Preston-Shoot považují oba výše uvedené postoje za jednostranné, optimální vztah mezi právem a etikou nazývají dialektickým. Tedy vztah založený na situační reflexi, či promýšlení jednotlivých aspektů zasahujících do rozhodování o situaci.

17 Paradigmata práva které je Vám nejbližší? Právní dogmatika co je psáno, to je dáno, bez ohledu na to, zda je to spravedlivé a účelné. Právně-sociologický pohled podle kterého nestačí zabývat se pouze legislativou, důležité je zkoumat živé právo, jak se skutečně realizuje v životě, jak se interpretuje, uplatňuje a vynucuje. Psychologický aspekt práva právo není jen to, co je napsáno v knihách, právo je také to, co mají lidé ve svém vědomí. Rozhodující jsou ta pravidla, která lidé znají a akceptují, souhlasí s nimi a jednají podle nich, třeba podvědomě.

18 a ještě na závěr k tomuto tématu: Jak řešit dilemata mezi etickými zásadami a právními normami je potřebné zachovat si profesní nezávislost mezi klienty a společností mít na vědomí, že právo není totožné s morálkou a nezbavuje zodpovědnosti za etické rozhodování je nutné vytvořit si citlivost vůči opresivnímu působení právních norem, tedy nemlčet, měnit prostředí a zákony, aby se snižovala pravděpodobnost vzniku takových konfliktů Braye a Preston-Shoot (1998) navrhují, že v případech, kdy dojde ke kolizi sociální práce s legislativou, by měla být iniciována ze strany pomáhajících společenská debata o účelnosti dané právní normy. Sociální pracovnice a pracovníci by v rámci této debaty měli projevovat citlivost vůči opresi, což vyžaduje profesní sebereflexi v tom, jak pomáhá samotná sociální práce udržovat stávající mocenské struktury a nerovnosti. Měli by působit na změnu opresivního prostředí, nebo více ideálně zplnomocňovat přístup klientů samotných k ovlivňování takové debaty. Jak myslíte, že sociální pracovník může ovlivňovat dané právní normy? K čemu máme jako sociální pracovníci v tomto směru kompetence a jaké máme nástroje? praxe: ztráta chuti něco připomínkovat stejně to nikoho nezajímá ; doporučení využívat i okliky jak dát vědět o službě, o problémech např. články v odborném časopise, v místním periodiku informovat veřejnost apod. a hlavně: vydržet a nevzdávat to :O)

19 jednání se zájemcem o službu smlouva o poskytnutí SS individuální plánování

20 Nejen při jednání se zájemcem o službu v případě OZPÚ, ZZPÚ - do naší služby má přijít klient, nikoli jeho opatrovník = při jednání bychom nikdy neměli vyšachovat zájemce o službu, ale v rámci možností jednat zejména s ním. Pokud však zájemce není schopen komunikovat, resp. nejsme schopni žádnými dostupnými prostředky se s ním dorozumět nemějme výčitky svědomí. Stejně jako lékař, zedník nebo prodavač žijeme v reálném světě, který má hranice a i naše práce je ohraničena dostupnými nástroji, se kterými pracujeme. Pracujme tedy s tím, co je reálné pozorování, rozhovor s rodinou, opatrovníkem.ani lékař neumí udělat člověka nesmrtelným, zedník nepostaví vzdušné zámky a prodavač v potravinách neuspokojí zákazníka, který si přeje kabelku značky Luis Vuitton.

21 Poskytovat či neposkytovat služby osobám nehovořícím česky toť otázka 4 ZSS Kdo přeloží smlouvu? Kdo uhradí náklady? Kdo zaplatí tlumočníka? A jak budeme s takovým klientem individuálně plánovat? lze si takovouto situaci ulehčit zněním cílové skupiny? Např. službu poskytujeme seniorům, jejich potřeby jsme schopni naplnit.? jaký je rozdíl mezi zájemcem, který hovoří pouze španělsky a zájemcem, jemuž zdravotní stav nedovolí verbálně komunikovat a není orientovaný? co s úhradou za ubytování a stravu a za péči? Názory: službu jsme schopni zajistit, je tam pouze jazyková bariéra nemůžu přistupovat k člověku tak, že je mi to jedno, že se mnou nekomunikuje nebyl by problém se smlouvou ale co běžná péče? I když člověk verbálně nekomunikuje, vnímá to, co říkáme my nebude pracovníků m rozumět Alternativy: osobní asistence? pečovatelská služby? Nutno hledat optimální řešení co přinese ta která varianta? Možno provést swot analýzu celé situace Kdo hradí tlumočníka? odpověď bude rozeslána em

22 Okruh oprávněných osob ( 4 ZSS) Sociální služby a příspěvek na péči (pro PnP důležité Nařízení Rady EHS 883/2004) jsou poskytovány při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně a) osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle zvláštních právních předpisů2), b) osobě, které byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu3), c) cizinci bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva4), d) občanovi členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu5) po dobu delší než 3 měsíce, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství6) jinak, e) rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie7), pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu5) po dobu delší než 3 měsíce, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství6) jinak, f) cizinci, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k dlouhodobému pobytu podle zvláštního právního předpisu5) po dobu delší než 3 měsíce, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství48) jinak, g) cizinci, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního právního předpisu49), h) cizinci, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu50).

23 Podepisování smluv o poskytnutí sociální služby je-li zájemcem o službu osoba zletilá zbavena způsobilosti k právním úkonům, smlouvu podepisuje opatrovník - ( 10 odst. 1 OZ) je-li zájemcem o službu osoba zletilá omezena ve způsobilosti k právním úkonům (na uzavírání smluvních vztahů), smlouvu podepisuje opatrovník - ( 10 odst. 1 OZ) zájemce o službu není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce, smlouvu podle 91 odst. 6 zákona o sociálních službách podepisuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu zájemce nebo jde-li o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla tohoto zařízení k podpisu smlouvy musí být doložen lékařský posudek ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu takového zájemce pozor! Doporučený postup č. 1/2011 MPSV

24 zájemce o službu není omezen ani zbaven způsobilosti k právním úkonům, ale s ohledem na svůj duševní stav není schopen smlouvu posoudit, smlouvu podle 91 odst. 6 zákona o sociálních službách podepisuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu zájemce nebo jde-li o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla tohoto zařízení. zájemce o službu není omezen ani zbaven způsobilosti k právním úkonům, avšak s ohledem na svůj zdravotní stav (vážná tělesná invalidita, nedostatek vyjadřovacích schopností, probíhající řízení o zbavení způsobilosti k právním úkonům) není schopen posoudit obsah smlouvy, doporučuje se požádat soud o ustanovení opatrovníka podle 29 OZ zájemce o službu není omezen ani zbaven způsobilosti k právním úkonům, rozumí jejímu obsahu, ale není schopen psát a číst, použije se ustanovení 40 OZ K písemným právním úkonům těch, kteří nemohou číst a psát, je třeba úředního zápisu. Úřední zápis se nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem právního úkonu s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopný vlastnoručně listinu podepsat. nutný je notářský zápis. zájemce o službu není omezen ani zbaven způsobilosti k právním úkonům, rozumí jejímu obsahu, ale udělí k podpisu smlouvy plnou moc, použije se ustanovení 31 odst. 1 OZ Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění.

25 Na co si dát u smlouvy ještě pozor? pokud je zájemce o službu OMEZEN ve způsobilosti k právním úkonům, je nezbytné zkoumat rozsah omezení je vhodné, aby byl na smlouvě podepsán i zájemce (je-li to možné). pozor na výpovědní důvody (např. v domově pro seniory má poskytovatel mezi výpovědními důvody uvedeno hrubé porušení domácího řádu. Pokud zde bude klient s demencí a bude např. agresivní, vhodným řešením je hledání jiné služby pro tohoto klienta. Zpravidla však poskytovatel buď postupuje dle vnitřních pravidel a klientovi předá písemné upozornění nebo podle nich dokonce nepostupuje, neboť by ho přece nevyhodil na ulici.) u výpovědních důvodů lze použít když to,.může vypovědět namísto když to, vypoví

26 Výpovědní důvody, konflikty, narušování soužití Jaké jste řešili konflikty mezi klienty, jak jste postupovali, o co jste se opřeli, co jste případně porušili?

27 Co s tím? O co se opřeme : - vnitřní předpisy poskytovatele, např. domácí řád, standard č. 4 - konkrétní smlouva s klientem (výpovědní důvody, seznámení s vnitřními předpisy) Co s klientem, který by mohl být v domácím prostředí, ale nemá kam jít? Pojďme se podívat na to, co a jak: Př. z terénu, z jiného kraje, nepříliš dobrá praxe: klient může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu (výpovědní doba 7 dnů). DD může smlouvu vypovědět, jestliže klient zamlčí výši příjmu nebo jeho změnu, odmítá zaplatit úhradu za poskytované služby, nebo opětovně porušuje povinnosti, které mu vyplývají z Domácího řádu DD (výpovědní doba 1 měsíc) - jak budeme konkrétně postupovat, když klient 2 x během měsíce uhodí svého spolubydlícího? dle nastaveného znění velmi těžko (diskuse) PEG, zdravotní stav lze vypovědět smlouvu? - když je např. půl roku na dovolené doma ANO, lze do výpovědních důvodů uvést, že smlouva může být vypovězena, když klient nebude XX dní v kalendářním roce využívat sociální službu (nelze samozřejmě započítávat hospitalizace) - nabídka služeb propojení s výpovědními důvody - lze vypovědět službu v průběhu poskytování z důvodu zhoršení zdravotního stavu? Př. zavedení PEGu v průběhu lze vypovědět smlouvu? - odpověď bude rozeslána e- mailem.

28 Deliktní způsobilost Je způsobilost vlastními zaviněnými protiprávními úkony založit svou odpovědnost (nesení důsledků za porušení zákona). V plném rozsahu se nabývá zletilostí. Před dosažením zletilosti se deliktní způsobilost subjektů posuzuje vždy v konkrétním případě se zřetelem k uskutečněnému protiprávnímu úkonu podle toho, zda osoba trpící duševní poruchou byla schopna ovládnout své chování a posoudit jeho následky, tj. zda měla v daném okamžiku schopnost určovací a rozpoznávací (volní a intelektuální složka). Výjimečně je deliktní způsobilost přiznána i tomu, kdo v daném okamžiku uvedené schopnosti určovací a rozpoznávací neměl, ale do stavu, v němž není schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, se uvedl vlastní vinou, čili zaviněním.

29 Možné situace Mohou nastat 4 situace: klient byl deliktně způsobilý (mohl předvídat následky svého jednání a ovládat své jednání) a nebyl zanedbán dohled povinné osoby odpovídá pouze klient klient byl deliktně způsobilý a byl zanedbaný dohled odpovídají jak klient, tak i osoba, která zanedbala dohled klient není způsobilý a osoba dohled zanedbala odpovídá pouze osoba, která zanedbala dohled klient není způsobilý a povinná osoba dohled nezanedbala neodpovídá nikdo, škodu nese poškozený sám (takové situace se prakticky nejsou).

30 Co vidíte jako nejdůležitější ve smlouvě v jednotlivých náležitostech smlouvy (ve skupinkách) a) označení smluvních stran, b) druh sociální služby, c) rozsah poskytování sociální služby, d) místo a čas poskytování sociální služby, e) výši úhrady za sociální služby sjednanou v rámci výše úhrady stanovené v 73 až 77 a způsob jejího placení, f) ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, g) výpovědní důvody a výpovědní lhůty, h) dobu platnosti smlouvy Zejména otázky: na dobu určitou, neurčitou, zkušební doba proč ano, proč ne? praxe: převažuje neurčitá; určitá z důvodů změn legislativy postupy nutno ošetřit ve vnitřním předpisu (ad st. 4) proč doba určitá, jaká, apod., musí být transparentní podmínky pro všechny klienty konkrétní výpovědní důvody dodatky ke smlouvě jak mají vypadat? nutno možnost dodatků a postupy zapracovat do vnitřního předpisu IP součástí smlouvy? ano /ne proč? Praxe: NE většina; doporučuje se pouze odkazovat na existenci IP, pokud je IP součástí smlouvy, jedná se o právní úkon a je potřeba veškeré změny řešit v rámci smluvního vztahu jak moc rozvádět rozsah poskytování služby ve smlouvě? Praxe: zpravidla odkazováno na rozsah v IP s jakými předpisy je třeba seznámit klienta v rámci smlouvy? pozor na formulace vnitřní předpisy apod. pak byste museli klienty seznamovat s naprosto VŠEMI vnitřními postupy

31 Individuální plánování Klient omezený/zbavený ve způsobilosti k PÚ: individuální plán plánujeme spolu s klientem (role opatrovníka v individuálním plánování?) cíl klienta může a nemusí být právním úkonem nutno rozlišovat a případně spolupracovat s opatrovníkem (může se jednat o základní potřeby ale také např. o účast na akci, kam je nezbytné zakoupit vstupenku)

32 Jak prokázat, že službu plánujeme s klientem? to, že klient podepisuje individuální plán, není samo o sobě důkazem, že službu plánujeme spolu s klientem musí být zřejmý průběh kam se klient posunul, příp. proč stagnuje, co jsme učinili pro zlepšení, naplnění potřeb, jaké máme zdroje, jakou roli má sám klient, co může on sám učinit, jaké překážky můžeme očekávat a jak s nimi pracujeme, co jsme zkusili, proč to nefungovalo, co můžeme udělat jinak, jaké kroky budou nejvhodnější..

33 Co může být osobním cílem klienta? cílem může být obyčejná potřeba zejména u klientů s demencí, u klientů s vysokou mírou závislosti, s ohledem na 38 ZSS primární je zajistit důstojný život v čem spočívá důstojný život? Až si na tuto otázku odpovíme, můžeme začít plánovat směřujeme k základním potřebám (teplo, žízeň, hlad, nepřítomnost bolesti ) využíváme pomocné techniky a hledáme, co je klientovi příjemné, co nikoli, v týmu nalézáme odpovědi na otázky ve smyslu: co klient potřebuje = co je jeho cílem?

34 Plánování s klientem, který verbálně nekomunikuje, klient v terminálním stadiu apod. SROZUMITELNOST obecně u jednání, u smlouvy, u plánování v rámci IP lze provádět analýzu klientových potřeb vyhodnocení potřeb v tabulce u konkrétního klienta Základní tělesné a fyziologické potřeby, Potřeba bezpečí a jistoty, Potřeba lásky, přijetí a spolupatřičnosti, Potřeba uznání a úcty, Kognitivní potřeby atd. Další možné techniky: Pozorování klienta (pracovník na sebe nechá působit klienta, uvědomuje si, co sám cítí, co mu je v pokoji příjemné, nepříjemné) Empatická fantazie pracovník si představuje, že je v kůži klienta, zkoumá své pocity Imaginativní rozhovor pracovník si představuje, že s klientem rozmlouvá

35 Komunikační rámec lze použít u klientů, u kterých nefunguje verbální komunikace zanesení znaků, projevů, co co znamená, co je spouštěčem agrese, co naopak klienta uklidňuje, je-li mu příjemný dotyk pracovníka např. pohlazení po ruce, jaká vzdálenost při komunikaci je mu příjemná (tedy osobní prostor vzdálenost pracovník X klient), lze nafotit úkony konkrétního klienta, lze také využívat alternativní a augmentativní komunikaci (např. - Sdružení pro alternativní a augmentativní komunikaci)

36 1stupeň pracovník klient pracovník klient 2. stupeň pracovník klient 3. stupeň 1. stupeň označuje minimální účast pracovníka na činnostech klienta, fakticky se může jednat o podporu verbální (slovní vedení při činnosti), o dohled (pracovník je pouze přítomen) aktivní klient, pasivní pracovník Obecný příklad: pracovník podporuje klienta při vaření odpolední kávy je přítomen, slovně navádí klienta, jak zapnout rychlovarnou konvici, upozorňuje na vytažení konvice ze zásuvky po uvaření vody, pokud tak klient sám neučiní, pozoruje, jestli klient nalil do hrnku takové množství vody, aby se neopařil, až bude kávu přenášet. 2. stupeň označuje aktivní účast pracovníka na činnostech klienta vedle aktivní účasti klienta. Na činnosti se oba podílejí fyzicky aktivní klient, aktivní pracovník Obecný příklad: klient oloupe brambory, ale protože má fyzické omezení, pracovník je dá uvařit. 3. stupeň označuje aktivní účast pracovníka na činnostech klienta, klient je pasivní pasivní klient, aktivní pracovník Obecný příklad: klient není mentálně (fyzicky či v kombinaci) schopen provést činnost, pracovník ji vykoná v plném rozsahu za něj.

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče (asistentem sociální péče může být osoba z Vašeho okolí, která nevykonává péči jako podnikatel a není Vaší osobou blízkou tzn. nejedná

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní strany

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči Životní situace Příspěvek na péči 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči 2. Základní informace k životní situaci Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Smlouva o poskytování Pečovatelské služby Charity Vsetín Evidenční číslo smlouvy:..

Smlouva o poskytování Pečovatelské služby Charity Vsetín Evidenční číslo smlouvy:.. Charita Vsetín Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín, tel/fax: 571 411 709 e-mail: vsetin@vsetin.charita.cz; www.vsetin.caritas.cz IČO: 44740778, účet: KB 563344851/0100 Smlouva o poskytování Pečovatelské služby

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Podání žádosti: č.j., datum: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná Tel.: 383 413 121, 383 413 102 - soc. pracovnice E-mail: info@domovpetra.cz Internet:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

Informace. Příspěvek na péči

Informace. Příspěvek na péči Informace Příspěvek na péči Příspěvek na péči Žádost O příspěvek na péči mohou žádat lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních funkcí. Žádost se

Více

Pečovatelská služba- porada sociálních pracovnic/íků

Pečovatelská služba- porada sociálních pracovnic/íků Pečovatelská služba- porada sociálních pracovnic/íků Termín: 20.9. 2011 od 8:00 do 14:00 hod. Témata: - omezení práv klientů sociálních služeb -- jednání se zájemcem o sociální službu - smlouva o poskytnutí

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd. mm. rrrr bydliště: xy v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) příspěvková organizace ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) Razítko/den podání žádosti/číslo jednací: Žadatel...

Více

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO - V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/paní... nar.. trvale bytem... v textu této smlouvy dále jen Uživatel a

Více

Právní způsobilost a opatrovnictví

Právní způsobilost a opatrovnictví Právní způsobilost a opatrovnictví JUDr. Dana Kořínková Potřeby člověka se sníženou schopností správně se rozhodovat Právní úprava sleduje ochranu v různých situacích pomoc/zastoupení při realizaci právních

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (y) a 1) Pan /paní Narozen/a Bydliště v textu této smlouvy dále jen Klient 2) G-centrum Tábor, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Dnem 1. července 2010 nabude účinnosti významná novela zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní).. bydliště:. narozen (a): (v textu této smlouvy dále jen "Klient")

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

Kontrola na místě projektů OP VK z pohledu finančního manažera projektu

Kontrola na místě projektů OP VK z pohledu finančního manažera projektu Kontrola na místě projektů OP VK z pohledu finančního manažera projektu Ing. Lucie Janečková 17.1.2013 EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU CZ.1.07/2.3.00/20.0005

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pořadové číslo Poskytovatel služby : Město Týnec nad Labem Pečovatelská služba Města Týnec nad Labem Vodárenská 42, Týnec nad Labem, PSČ 28126 zastoupená panem

Více

ŽÁDOST o poskytování ambulantních služeb denního stacionáře

ŽÁDOST o poskytování ambulantních služeb denního stacionáře ŽÁDOST o poskytování ambulantních služeb denního stacionáře ŽADATEL:.. Jméno:..... Titul:.... Rodné příjmení: Rodné číslo:.. Státní přísluš.:... Stav: Zdravotní pojišťovna: Stupeň závislosti. Druh a výše

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jednoduché právní písemnosti se vyhotovují

Více

Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. DEFINICE SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZSAH ČINNOSTÍ Předmětná sociální

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor sociální Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice pracoviště: Smetanova 533, Strakonice Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou Jméno a příjmení Datum narození..

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři

Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace (dále jen ÚSS 4) Podolská 208/31, 147 00 Praha 4 IČ: 70886199 telefon 241 434 160,

Více

ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Základní zásady. Znění od 01.01.2012 ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Základní zásady. Znění od 01.01.2012 ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách Znění od 01.01.2012 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje podmínky

Více

Soudní znalci a soudně znalecké posudky

Soudní znalci a soudně znalecké posudky Soudní znalci a soudně znalecké posudky Soudní znalec je osoba s příslušnou kvalifikací a praxí, kterou stanovuje zákon č.36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících (změna: 322/2006 Sb.) a podle vyhlášky ministerstva

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více