Domovy pro seniory - porada sociálních pracovnic/íků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domovy pro seniory - porada sociálních pracovnic/íků"

Transkript

1 Domovy pro seniory - porada sociálních pracovnic/íků Termín: od 8:00 do 13:00 hod. Témata: - omezení práv klientů sociálních služeb - 4 ZSS - smlouva o poskytnutí sociální služby - dohoda o spoluúčasti na úhradě nákladů - dobrovolnictví - vykazování úkonů péče v pobytové službě - pravomoci inspekce kvality - novela ZSS, dlouhodobá péče Soňa Chloupková Martina Panenková Krajský úřad Královéhradeckého kraje

2 Způsobilost k právním úkonům a klienti sociálních služeb Občanský zákoník nezná pojem svéprávnost upravuje omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům ( 10) pokud ve vnitřním předpisu popisujete, jak je postupováno v případě klientů zbavených způsobilosti k právním úkonům, nezapomínejte na úpravu OMEZENÍ ve způsobilosti k právním úkonům jak budete postupovat v tomto případě?

3 Způsobilost k právním úkonům X způsobilost k právům a povinnostem ( 7-10 OZ) 1) způsobilost k právům a povinnostem (právní subjektivita) způsobilost k právům a povinnostem vzniká narozením člověka a tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé. Zaniká úmrtím. Každý je subjektem práv. Tzn., že i např. malé dítě má právo vlastnit majetek (je nositelem vlastnického práva). Nemůže však se svým majetkem samostatně nakládat. Nemůže tedy uzavírat např. darovací smlouvy, kupní smlouvy a také pořídit závěť a to z toho důvodu, že není schopné, vzhledem k svému věku, posoudit závažnost těchto právních úkonů. Nemá tedy způsobilost k právním úkonům, i když je nositelem práva. Způsobilost k právním úkonům získá plně až dosažením 18. roku svého věku. 2) způsobilost k právním úkonům způsobilost k právním úkonům je takový stav, kdy je fyzická osoba způsobilá vlastními právními úkony nabývat práva a brát na sebe povinnosti. Dle současné právní úpravy dochází ke vzniku způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu dovršením zletilosti. FO může být způsobilost k právním úkonům soudem omezena nebo odňata v plném rozsahu, avšak jen z důvodů stanovených zákonem

4 Právní úkon Občanský zákoník definuje právní úkon v 34 následovně: Právní úkon je projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. = projev vůle, kterým fyzická osoba zakládá, mění nebo ruší svá práva nebo povinnosti. - písemný - ústní - výslovný (vyjádřený slovně) - nevýslovný (nebo také konkludentní, např. přikývnutím, nebo jen strpením něčeho, např. nákup v samoobsluze) Jelikož je právní úkon (např. podpis kupní smlouvy) vlastně projevem vůle, je třeba k tomu, aby osoba mohla činit právní úkony, neporušenost její vůle a také to, aby byla na určité intelektuální výši. Je potřeba aby tato osoba byla schopná posoudit charakter svého jednání, jeho přiměřenost a následky (co podepisuji, proč to podepisuji a jaké to pro mě bude mít následky) a je také nutné, aby osoba byla schopná své jednání ovládat. V případě, že je vůle osoby porušena nebo není potřebně intelektuálně vyspělá, je možné její způsobilost k úkonům omezit, nebo tuto osobu této způsobilosti zbavit.

5 Problémy u zbavení způsobilosti k právním úkonům Člověk zbavený nemůže učinit žádný právní úkon Ztrácí volební právo, rodinné právo, ztrácí možnost (de iure) činit i bezvýznamné právní úkony (např. nákup jídla v samoobsluze může dojít k rozporu při individuálním plánování) Ve všech věcech za něj jedná opatrovník (skutečně?) Je to zásah na dobu neurčitou, velice těžko se způsobilost navrací Může dojít k efektu naučené bezmocnosti

6 Návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům v praxi zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 79 (1) Řízení se zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí ( 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla účastníků, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá. (2) Žalobce je povinen k návrhu připojit písemné důkazy, jichž se dovolává, a to v listinné nebo v elektronické formě. (3) Žalobu (návrh na zahájení řízení) soud doručí ostatním účastníkům do vlastních rukou. Žalobce (navrhovatel) může obeznámit žalovaného (ostatní účastníky řízení) s obsahem návrhu tím, že vedle stejnopisu žaloby (návrhu) doručovaného soudem mu sám zašle další stejnopis.

7 80 Žalobou (návrhem na zahájení řízení) lze uplatnit, aby bylo rozhodnuto zejména a) o osobním stavu (o rozvodu, o neplatnosti manželství, o určení, zda tu manželství je či není o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství, o určení otcovství, o osvojení, o způsobilosti k právním úkonům, o prohlášení za mrtvého); b) o splnění povinnosti, která vyplývá ze zákona, z právního vztahu nebo z porušení práva; c) o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, je-li na tom naléhavý právní zájem. 81 (1) I bez návrhu může soud zahájit řízení ve věcech péče o nezletilé, řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče, řízení o způsobilosti k právním úkonům, řízení opatrovnické, řízení o prohlášení za mrtvého, řízení o dědictví, řízení o určení, zda tu manželství je či není, a další řízení, kde to připouští zákon. (3) O zahájení řízení bez návrhu vydá předseda senátu usnesení, které doručí účastníkům do vlastních rukou, nestanoví-li zákon jinak.

8 Návrh na omezení právní způsobilosti Návrh na omezení právní způsobilosti manžela k právním úkonům Paní:... nar.:... bytem:... (jako navrhovatelka ) podává tento návrh na omezení způsobilosti manžela trvale bytem na adrese navrhovatelky, nar:.. č OP: k právním úkonům dle 10 odst. 2 občanského zákoníku V posledním období manžel odešel předčasně z ústavního léčení a jeho stav je kritický. V důsledku toho utrácí za opiáty veškerý svůj výdělek. Jeho zaměstnavatel rovněž poukazuje na jeho častou indispozici v práci. Podle lékařského vysvědčení je stupeň manželova požívání opiátů tak značný, že je schopen činit jen některé právní úkony. Doporučuje se proto, aby soud omezil jeho způsobilost k právním úkonům tak, že není způsobilý nakládat majetkem, jehož cena přesahuje částku. Kč, stejně jako měsíční mzdou přesahující tuto částku. Důkaz: - lékařské vysvědčení S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto rozsudku: Způsobilost manžela.., nar. v., bytem tamtéž co žalobkyně k právním úkonům se omezuje tak, že není způsobilý nakládat majetkem, jehož cena přesahuje částku Kč, stejně jako měsíční mzdou přesahující částku Kč. Datum a místo:... Podpis:..

9 Plná moc pro zastupování (pozor - právní úkon) dle OZ ( 31 a dále) 31 (1) Při právním úkonu je možné dát se zastoupit FO nebo PO. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění. (2) Při plné moci udělené PO vzniká právo jednat za zmocnitele statutárnímu orgánu této osoby nebo osobě, které tento orgán udělí plnou moc. (3) Plnou moc lze udělit i několika zmocněncům společně. Není-li v plné moci udělené několika zmocněncům určeno jinak, musí jednat všichni společně. (4) Je-li třeba, aby právní úkon byl učiněn v písemné formě, musí být plná moc udělena písemně. Písemně musí být plná moc udělena i tehdy, netýká-li se jen určitého právního úkonu. 33b (1) Plná moc zanikne a) provedením úkonu, na který byla omezena, b) je-li odvolána zmocnitelem, c) je-li vypovězena zmocněncem, d) zemře-li zmocněnec. 6) Zemře-li zmocnitel nebo vypoví-li zmocněnec plnou moc, je zmocněnec povinen učinit ještě vše, co nesnese odkladu, aby zmocnitel nebo jeho právní nástupce neutrpěl újmu na svých právech. Úkony takto učiněné mají stejné právní účinky, jako kdyby zastoupení ještě trvalo, pokud neodporují tomu, co zařídil zmocnitel nebo jeho právní nástupci.

10 Desatero práv a povinností OPATROVNÍKA Desatero práv a povinností opatrovníka : 1. Opatrovník musí být ochoten funkci vykonávat. 2. Musí zajistit: a) v případě opatrovance úplně zbaveného způsobilosti péči o osobu opatrovance určit bydliště zejména v případě ústavní péče, zajistit zdravotní péči, zajistit všechny jeho potřeby oblečení, obuv, telefon, cesty atp., b) v případě opatrovance omezeného způsobilosti zastupování v těch oblastech, pro něž je opatrovanec sám nezpůsobilý vyplývá to z výroku rozsudku. 3. Správa majetku musí být vedena přesně musí být vedena odděleně samostatně (nikdy na privátním účtu opatrovníka), musí být vedena přehledně 4. Nikdy nesmí být majetek opatrovance převáděn bezplatně nebo jinak nevýhodně, zejména nikdy (!) na osobu opatrovníka nebo jeho blízké

11 5. Nikdy nesmí být majetek opatrovance spravován s nepřiměřeným rizikem nebo majetek opatrovance nesmí být předmětem spekulace 6. Dozor soudu a spolupráce s ním schvalování právních úkonů neběžné povahy (analogie s 80 odst. 4 zákona o rodině): informování soudu o osobě opatrovance, informování soudu o správě jeho majetku. 7. Spolupráce s lékaři a zdravotnickými institucemi: při řešení aktuálního stavu právo na informaci - o zdravotním stavu a perspektivě, o léčbě o nákladech s tím spojených, prevence (očkování, stomatologická péče, antikoncepce...). 8. Odpovědnost občanskoprávní za způsobenou škodu podle obecných předpisů. 9. Odpovědnost trestněprávní podle obecných předpisů (porušení povinností při správě cizího majetku). 10. Právo na odměnu v případě náročné správy majetku, je-li tato správa spojena se značnou námahou a vyžaduje-li odborné znalosti

12 Desatero požadavků, které by měly být splněny při výběru opatrovníka nesvéprávných osob osobní předpoklady: 1. Věk z hlediska perspektivnosti funkce. 2. Zdravotní stav nesmí být takový, aby byl na překážku výkonu funkce (zejména žádná psychiatrická diagnóza). 3. Čistý rejstřík trestů nebo alespoň takové trestní odsouzení, které nemůže (již) mít vliv na výkon funkce z hlediska doby, kdy byla trestná činnost spáchána, a z hlediska samotného charakteru trestné činnosti, nikdy ani v minulosti žádné problémy s alkoholem a drogami. 4. Žádné nepřiměřené osobní dluhy nutnost doložit. 5. Odpovídající způsob vlastního života řádné vlastní bydlení, finanční zajištění. 6. Vztah k opatrovanci nesmí být nepřátelský ani k němu, ani k jeho rodině, nesmí být kupř. vedeny mezi opatrovníkem a opatrovancem, popř. jejich rodinami soudní ani jiné spory. 7. Vztah opatrovance k opatrovníkovi musí být založen na důvěře. 8. Zaměstnání nesmí být v rozporu s výkonem funkce (z hlediska místa výkonu práce ani z hlediska charakteru práce). 9. Bydliště musí být v přiměřené vzdálenosti, aby výkon opatrovnické funkce mohl být řádně realizován. 10. Osobnostní předpoklady altruismus, inteligence, empatie, ochota spolupracovat se soudem i jinými institucemi atd. JUDr. Hana Nová soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 9

13 Opatrovníkem je obec nebo rodinný příslušník která/ý zplnomocnil/a sociální pracovnici v domově pro seniory k zastupování klienta ve všech věcech lze zplnomocnit ke konkrétnímu úkonu, ale vždy je potřeba ve vztahu k takovému úkonu vyhodnocovat možné střety zájmů (viz 24 OZ) opatrovníkem je obec zařízení se dostává oklikou do střetu zájmů ta zplnomocnila zařízení, aby jednalo za klienta

14 Povinnosti při správě majetku opatrovance 28 OZ při spravování majetku si musí opatrovník vyžádat schválení soudu pro nakládání s majetkem, nejde-li o běžnou záležitost Příklady toho, co je: běžná záležitost 1) Majetkové dispozice každodenní povahy 2) Přijetí zřejmého majetkového přínosu neběžná záležitost 1) Dispozice s nemovitostí 2) Koupě motorového vozidla 3) Dědictví a otázky související

15 Individuální plán klient zbavený/omezený ve způsobilosti k právním úkonům a 2 ZSS Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Jak tyto zásady dodržujete u klientů zbavených/omezených ve způsobilosti k právním úkonům? Co s klientem, který je zbavený ZPÚ a vy přesto víte, že si dokáže koupit noviny, tatranku??? vyvarovat se označení výběr hotovosti Praxe: máte jednotlivé položky dokladovány dokladem s razítkem a názvem položky? NE např. klientka si kupuje pivo, není na to přímo doklad s razítkem z hospody, je to prodiskutováno s opatrovníkem, propočítáno, kolik pivo stojí a kolik jich klientka vypije a taková částka je jí vydána

16 Sociální práce v kontextu práva Braye a Preston Shoot nabízejí dva zjednodušující postoje k roli práva v sociální práci: 1) výkon sociální práce přesně vymezen právem a podřízen právu = nadvláda práva nad etikou. Přehnaný důraz na zákony se označuje jako legalismus a v rámci sociální práce je charakteristický rigidní regulací sociální práce skrze právní normy, procedurální předpisy, či doslovný výklad standardů. Legalismus ignoruje hodnotový rozměr práva a odmítá se zabývat tím, zda to, co je vyjádřeno v právních normách, je také správné. 2) právo jako jedna z dílčích komponent sociální práce, která musí být vždy podřízena pracovníkovu pojetí etiky, neboli o nadvládu etiky konkrétního pracovníka nad právem. Pak je rozhodování pracovníka podřízeno jeho představě o tom, jak by mělo vypadat eticky dobré rozhodnutí, zatímco složka práva není příliš brána v úvahu a pokud ano, tak spíše jako potvrzení správného rozhodnutí. Braye a Preston-Shoot považují oba výše uvedené postoje za jednostranné, optimální vztah mezi právem a etikou nazývají dialektickým. Tedy vztah založený na situační reflexi, či promýšlení jednotlivých aspektů zasahujících do rozhodování o situaci.

17 Paradigmata práva které je Vám nejbližší? Právní dogmatika co je psáno, to je dáno, bez ohledu na to, zda je to spravedlivé a účelné. Právně-sociologický pohled podle kterého nestačí zabývat se pouze legislativou, důležité je zkoumat živé právo, jak se skutečně realizuje v životě, jak se interpretuje, uplatňuje a vynucuje. Psychologický aspekt práva právo není jen to, co je napsáno v knihách, právo je také to, co mají lidé ve svém vědomí. Rozhodující jsou ta pravidla, která lidé znají a akceptují, souhlasí s nimi a jednají podle nich, třeba podvědomě.

18 a ještě na závěr k tomuto tématu: Jak řešit dilemata mezi etickými zásadami a právními normami je potřebné zachovat si profesní nezávislost mezi klienty a společností mít na vědomí, že právo není totožné s morálkou a nezbavuje zodpovědnosti za etické rozhodování je nutné vytvořit si citlivost vůči opresivnímu působení právních norem, tedy nemlčet, měnit prostředí a zákony, aby se snižovala pravděpodobnost vzniku takových konfliktů Braye a Preston-Shoot (1998) navrhují, že v případech, kdy dojde ke kolizi sociální práce s legislativou, by měla být iniciována ze strany pomáhajících společenská debata o účelnosti dané právní normy. Sociální pracovnice a pracovníci by v rámci této debaty měli projevovat citlivost vůči opresi, což vyžaduje profesní sebereflexi v tom, jak pomáhá samotná sociální práce udržovat stávající mocenské struktury a nerovnosti. Měli by působit na změnu opresivního prostředí, nebo více ideálně zplnomocňovat přístup klientů samotných k ovlivňování takové debaty. Jak myslíte, že sociální pracovník může ovlivňovat dané právní normy? K čemu máme jako sociální pracovníci v tomto směru kompetence a jaké máme nástroje? praxe: ztráta chuti něco připomínkovat stejně to nikoho nezajímá ; doporučení využívat i okliky jak dát vědět o službě, o problémech např. články v odborném časopise, v místním periodiku informovat veřejnost apod. a hlavně: vydržet a nevzdávat to :O)

19 jednání se zájemcem o službu smlouva o poskytnutí SS individuální plánování

20 Nejen při jednání se zájemcem o službu v případě OZPÚ, ZZPÚ - do naší služby má přijít klient, nikoli jeho opatrovník = při jednání bychom nikdy neměli vyšachovat zájemce o službu, ale v rámci možností jednat zejména s ním. Pokud však zájemce není schopen komunikovat, resp. nejsme schopni žádnými dostupnými prostředky se s ním dorozumět nemějme výčitky svědomí. Stejně jako lékař, zedník nebo prodavač žijeme v reálném světě, který má hranice a i naše práce je ohraničena dostupnými nástroji, se kterými pracujeme. Pracujme tedy s tím, co je reálné pozorování, rozhovor s rodinou, opatrovníkem.ani lékař neumí udělat člověka nesmrtelným, zedník nepostaví vzdušné zámky a prodavač v potravinách neuspokojí zákazníka, který si přeje kabelku značky Luis Vuitton.

21 Poskytovat či neposkytovat služby osobám nehovořícím česky toť otázka 4 ZSS Kdo přeloží smlouvu? Kdo uhradí náklady? Kdo zaplatí tlumočníka? A jak budeme s takovým klientem individuálně plánovat? lze si takovouto situaci ulehčit zněním cílové skupiny? Např. službu poskytujeme seniorům, jejich potřeby jsme schopni naplnit.? jaký je rozdíl mezi zájemcem, který hovoří pouze španělsky a zájemcem, jemuž zdravotní stav nedovolí verbálně komunikovat a není orientovaný? co s úhradou za ubytování a stravu a za péči? Názory: službu jsme schopni zajistit, je tam pouze jazyková bariéra nemůžu přistupovat k člověku tak, že je mi to jedno, že se mnou nekomunikuje nebyl by problém se smlouvou ale co běžná péče? I když člověk verbálně nekomunikuje, vnímá to, co říkáme my nebude pracovníků m rozumět Alternativy: osobní asistence? pečovatelská služby? Nutno hledat optimální řešení co přinese ta která varianta? Možno provést swot analýzu celé situace Kdo hradí tlumočníka? odpověď bude rozeslána em

22 Okruh oprávněných osob ( 4 ZSS) Sociální služby a příspěvek na péči (pro PnP důležité Nařízení Rady EHS 883/2004) jsou poskytovány při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně a) osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle zvláštních právních předpisů2), b) osobě, které byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu3), c) cizinci bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva4), d) občanovi členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu5) po dobu delší než 3 měsíce, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství6) jinak, e) rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie7), pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu5) po dobu delší než 3 měsíce, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství6) jinak, f) cizinci, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k dlouhodobému pobytu podle zvláštního právního předpisu5) po dobu delší než 3 měsíce, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství48) jinak, g) cizinci, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního právního předpisu49), h) cizinci, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu50).

23 Podepisování smluv o poskytnutí sociální služby je-li zájemcem o službu osoba zletilá zbavena způsobilosti k právním úkonům, smlouvu podepisuje opatrovník - ( 10 odst. 1 OZ) je-li zájemcem o službu osoba zletilá omezena ve způsobilosti k právním úkonům (na uzavírání smluvních vztahů), smlouvu podepisuje opatrovník - ( 10 odst. 1 OZ) zájemce o službu není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce, smlouvu podle 91 odst. 6 zákona o sociálních službách podepisuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu zájemce nebo jde-li o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla tohoto zařízení k podpisu smlouvy musí být doložen lékařský posudek ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu takového zájemce pozor! Doporučený postup č. 1/2011 MPSV

24 zájemce o službu není omezen ani zbaven způsobilosti k právním úkonům, ale s ohledem na svůj duševní stav není schopen smlouvu posoudit, smlouvu podle 91 odst. 6 zákona o sociálních službách podepisuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu zájemce nebo jde-li o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla tohoto zařízení. zájemce o službu není omezen ani zbaven způsobilosti k právním úkonům, avšak s ohledem na svůj zdravotní stav (vážná tělesná invalidita, nedostatek vyjadřovacích schopností, probíhající řízení o zbavení způsobilosti k právním úkonům) není schopen posoudit obsah smlouvy, doporučuje se požádat soud o ustanovení opatrovníka podle 29 OZ zájemce o službu není omezen ani zbaven způsobilosti k právním úkonům, rozumí jejímu obsahu, ale není schopen psát a číst, použije se ustanovení 40 OZ K písemným právním úkonům těch, kteří nemohou číst a psát, je třeba úředního zápisu. Úřední zápis se nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem právního úkonu s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopný vlastnoručně listinu podepsat. nutný je notářský zápis. zájemce o službu není omezen ani zbaven způsobilosti k právním úkonům, rozumí jejímu obsahu, ale udělí k podpisu smlouvy plnou moc, použije se ustanovení 31 odst. 1 OZ Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění.

25 Na co si dát u smlouvy ještě pozor? pokud je zájemce o službu OMEZEN ve způsobilosti k právním úkonům, je nezbytné zkoumat rozsah omezení je vhodné, aby byl na smlouvě podepsán i zájemce (je-li to možné). pozor na výpovědní důvody (např. v domově pro seniory má poskytovatel mezi výpovědními důvody uvedeno hrubé porušení domácího řádu. Pokud zde bude klient s demencí a bude např. agresivní, vhodným řešením je hledání jiné služby pro tohoto klienta. Zpravidla však poskytovatel buď postupuje dle vnitřních pravidel a klientovi předá písemné upozornění nebo podle nich dokonce nepostupuje, neboť by ho přece nevyhodil na ulici.) u výpovědních důvodů lze použít když to,.může vypovědět namísto když to, vypoví

26 Výpovědní důvody, konflikty, narušování soužití Jaké jste řešili konflikty mezi klienty, jak jste postupovali, o co jste se opřeli, co jste případně porušili?

27 Co s tím? O co se opřeme : - vnitřní předpisy poskytovatele, např. domácí řád, standard č. 4 - konkrétní smlouva s klientem (výpovědní důvody, seznámení s vnitřními předpisy) Co s klientem, který by mohl být v domácím prostředí, ale nemá kam jít? Pojďme se podívat na to, co a jak: Př. z terénu, z jiného kraje, nepříliš dobrá praxe: klient může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu (výpovědní doba 7 dnů). DD může smlouvu vypovědět, jestliže klient zamlčí výši příjmu nebo jeho změnu, odmítá zaplatit úhradu za poskytované služby, nebo opětovně porušuje povinnosti, které mu vyplývají z Domácího řádu DD (výpovědní doba 1 měsíc) - jak budeme konkrétně postupovat, když klient 2 x během měsíce uhodí svého spolubydlícího? dle nastaveného znění velmi těžko (diskuse) PEG, zdravotní stav lze vypovědět smlouvu? - když je např. půl roku na dovolené doma ANO, lze do výpovědních důvodů uvést, že smlouva může být vypovězena, když klient nebude XX dní v kalendářním roce využívat sociální službu (nelze samozřejmě započítávat hospitalizace) - nabídka služeb propojení s výpovědními důvody - lze vypovědět službu v průběhu poskytování z důvodu zhoršení zdravotního stavu? Př. zavedení PEGu v průběhu lze vypovědět smlouvu? - odpověď bude rozeslána e- mailem.

28 Deliktní způsobilost Je způsobilost vlastními zaviněnými protiprávními úkony založit svou odpovědnost (nesení důsledků za porušení zákona). V plném rozsahu se nabývá zletilostí. Před dosažením zletilosti se deliktní způsobilost subjektů posuzuje vždy v konkrétním případě se zřetelem k uskutečněnému protiprávnímu úkonu podle toho, zda osoba trpící duševní poruchou byla schopna ovládnout své chování a posoudit jeho následky, tj. zda měla v daném okamžiku schopnost určovací a rozpoznávací (volní a intelektuální složka). Výjimečně je deliktní způsobilost přiznána i tomu, kdo v daném okamžiku uvedené schopnosti určovací a rozpoznávací neměl, ale do stavu, v němž není schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, se uvedl vlastní vinou, čili zaviněním.

29 Možné situace Mohou nastat 4 situace: klient byl deliktně způsobilý (mohl předvídat následky svého jednání a ovládat své jednání) a nebyl zanedbán dohled povinné osoby odpovídá pouze klient klient byl deliktně způsobilý a byl zanedbaný dohled odpovídají jak klient, tak i osoba, která zanedbala dohled klient není způsobilý a osoba dohled zanedbala odpovídá pouze osoba, která zanedbala dohled klient není způsobilý a povinná osoba dohled nezanedbala neodpovídá nikdo, škodu nese poškozený sám (takové situace se prakticky nejsou).

30 Co vidíte jako nejdůležitější ve smlouvě v jednotlivých náležitostech smlouvy (ve skupinkách) a) označení smluvních stran, b) druh sociální služby, c) rozsah poskytování sociální služby, d) místo a čas poskytování sociální služby, e) výši úhrady za sociální služby sjednanou v rámci výše úhrady stanovené v 73 až 77 a způsob jejího placení, f) ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, g) výpovědní důvody a výpovědní lhůty, h) dobu platnosti smlouvy Zejména otázky: na dobu určitou, neurčitou, zkušební doba proč ano, proč ne? praxe: převažuje neurčitá; určitá z důvodů změn legislativy postupy nutno ošetřit ve vnitřním předpisu (ad st. 4) proč doba určitá, jaká, apod., musí být transparentní podmínky pro všechny klienty konkrétní výpovědní důvody dodatky ke smlouvě jak mají vypadat? nutno možnost dodatků a postupy zapracovat do vnitřního předpisu IP součástí smlouvy? ano /ne proč? Praxe: NE většina; doporučuje se pouze odkazovat na existenci IP, pokud je IP součástí smlouvy, jedná se o právní úkon a je potřeba veškeré změny řešit v rámci smluvního vztahu jak moc rozvádět rozsah poskytování služby ve smlouvě? Praxe: zpravidla odkazováno na rozsah v IP s jakými předpisy je třeba seznámit klienta v rámci smlouvy? pozor na formulace vnitřní předpisy apod. pak byste museli klienty seznamovat s naprosto VŠEMI vnitřními postupy

31 Individuální plánování Klient omezený/zbavený ve způsobilosti k PÚ: individuální plán plánujeme spolu s klientem (role opatrovníka v individuálním plánování?) cíl klienta může a nemusí být právním úkonem nutno rozlišovat a případně spolupracovat s opatrovníkem (může se jednat o základní potřeby ale také např. o účast na akci, kam je nezbytné zakoupit vstupenku)

32 Jak prokázat, že službu plánujeme s klientem? to, že klient podepisuje individuální plán, není samo o sobě důkazem, že službu plánujeme spolu s klientem musí být zřejmý průběh kam se klient posunul, příp. proč stagnuje, co jsme učinili pro zlepšení, naplnění potřeb, jaké máme zdroje, jakou roli má sám klient, co může on sám učinit, jaké překážky můžeme očekávat a jak s nimi pracujeme, co jsme zkusili, proč to nefungovalo, co můžeme udělat jinak, jaké kroky budou nejvhodnější..

33 Co může být osobním cílem klienta? cílem může být obyčejná potřeba zejména u klientů s demencí, u klientů s vysokou mírou závislosti, s ohledem na 38 ZSS primární je zajistit důstojný život v čem spočívá důstojný život? Až si na tuto otázku odpovíme, můžeme začít plánovat směřujeme k základním potřebám (teplo, žízeň, hlad, nepřítomnost bolesti ) využíváme pomocné techniky a hledáme, co je klientovi příjemné, co nikoli, v týmu nalézáme odpovědi na otázky ve smyslu: co klient potřebuje = co je jeho cílem?

34 Plánování s klientem, který verbálně nekomunikuje, klient v terminálním stadiu apod. SROZUMITELNOST obecně u jednání, u smlouvy, u plánování v rámci IP lze provádět analýzu klientových potřeb vyhodnocení potřeb v tabulce u konkrétního klienta Základní tělesné a fyziologické potřeby, Potřeba bezpečí a jistoty, Potřeba lásky, přijetí a spolupatřičnosti, Potřeba uznání a úcty, Kognitivní potřeby atd. Další možné techniky: Pozorování klienta (pracovník na sebe nechá působit klienta, uvědomuje si, co sám cítí, co mu je v pokoji příjemné, nepříjemné) Empatická fantazie pracovník si představuje, že je v kůži klienta, zkoumá své pocity Imaginativní rozhovor pracovník si představuje, že s klientem rozmlouvá

35 Komunikační rámec lze použít u klientů, u kterých nefunguje verbální komunikace zanesení znaků, projevů, co co znamená, co je spouštěčem agrese, co naopak klienta uklidňuje, je-li mu příjemný dotyk pracovníka např. pohlazení po ruce, jaká vzdálenost při komunikaci je mu příjemná (tedy osobní prostor vzdálenost pracovník X klient), lze nafotit úkony konkrétního klienta, lze také využívat alternativní a augmentativní komunikaci (např. - Sdružení pro alternativní a augmentativní komunikaci)

36 1stupeň pracovník klient pracovník klient 2. stupeň pracovník klient 3. stupeň 1. stupeň označuje minimální účast pracovníka na činnostech klienta, fakticky se může jednat o podporu verbální (slovní vedení při činnosti), o dohled (pracovník je pouze přítomen) aktivní klient, pasivní pracovník Obecný příklad: pracovník podporuje klienta při vaření odpolední kávy je přítomen, slovně navádí klienta, jak zapnout rychlovarnou konvici, upozorňuje na vytažení konvice ze zásuvky po uvaření vody, pokud tak klient sám neučiní, pozoruje, jestli klient nalil do hrnku takové množství vody, aby se neopařil, až bude kávu přenášet. 2. stupeň označuje aktivní účast pracovníka na činnostech klienta vedle aktivní účasti klienta. Na činnosti se oba podílejí fyzicky aktivní klient, aktivní pracovník Obecný příklad: klient oloupe brambory, ale protože má fyzické omezení, pracovník je dá uvařit. 3. stupeň označuje aktivní účast pracovníka na činnostech klienta, klient je pasivní pasivní klient, aktivní pracovník Obecný příklad: klient není mentálně (fyzicky či v kombinaci) schopen provést činnost, pracovník ji vykoná v plném rozsahu za něj.

Zákon o sociálních službách

Zákon o sociálních službách 2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách 108/2006 ve znění k 1.1.2012, 420/2011 (kurzívou označeny části účinné od 1. 1. 2014; k 1. 1. 2014 se ruší 75 odst. 2 písmeno e)) Zákon o sociálních službách Parlament

Více

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 129/2008 Sb., 274/2008 Sb.

Více

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb.

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Page 1 of 54 Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 366/11 Sb., 303/13 Sb., 313/13 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách

Více

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách Stránka č. 1 z 61 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č.

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 254/14 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007

Více

PORADENSTVÍ PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PORADENSTVÍ PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PORADENSTVÍ PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Vydáno s finanční podporou státního rozpočtu ČR, prostřednictvím dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jan Michalík NRZP ČR, Praha 2009 4. doplněné

Více

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.7.2009 do částky 61/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 108/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Příloha IV Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů Pro účely tohoto

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Zákon č. 108/2006 Sb.

Zákon č. 108/2006 Sb. Zákon č. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje podmínky poskytování

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

(3) Tento zákon se pouţije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo pouţitelným předpisem Evropské unie 54 ).

(3) Tento zákon se pouţije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo pouţitelným předpisem Evropské unie 54 ). Znění 01.01.2015 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních sluţbách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje podmínky

Více

1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s

1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s 1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s max. počtem 9 zaměstnanců podmínka pro mikropodniky)

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Příspěvek na péči jako jedna z forem pomoci zdravotně znevýhodněným osobám Sociální práce Vedoucí práce: Bc. et

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 1 2 OBSAH Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Veřejné opatrovnictví

Veřejné opatrovnictví Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Veřejné opatrovnictví Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala: Lenka Kočišová Čelákovice

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení V. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek

Více