Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám"

Transkript

1 Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám Název dokumentu: Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám Verze: 1.70 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace Účel: Popis a vysvětlení procesu poskytování referenčních údajů z registru obyvatel Počet stran: 18

2 Obsah 1 Úvod Účel příručky Vymezení pojmů Subjekt údajů Jiná osoba Jiná fyzická osoba Právnická osoba Poskytnutí souhlasu s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel Odvolání souhlasu s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel Referenční údaj Základní registry Zákonný zástupce a zmocněnec 4 2 Poskytování údajů z registru obyvatel jiným osobám Poskytnutí souhlasu Postup při poskytnutí souhlasu na CzechPOINT Postup při poskytnutí souhlasu prostřednictvím datové schránky Přijetí poskytnutých údajů jinou osobou Odvolání poskytnutého souhlasu 11 3 Řešení odesílání souhlasu a odvolání formou pdf a xml Další údaje veřejně dostupné pro jiné osoby Závěr Přílohy (návrhy aktuální ke dni ) Poskytnutí údajů o změnách jiné osobě - aktuální Poskytnutí referenčních údajů jiné osobě návrh změny Informace o odvolání souhlasu - návrh 18 Na Vápence 14 Stránka 2 z 18 fax:

3 1 Úvod 1.1 Účel příručky Účelem příručky je popsat a vysvětlit proces, jehož prostřednictvím může subjekt údajů umožnit přístup ke svým referenčním údajům z registru obyvatel jiné osobě. Tento proces je zakotven v 58a odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Ustanovení 58a odst. 1 zákona zní: Na žádost subjektu údajů staršího 18 let mohou být z registru obyvatel a registru práv a povinností poskytnuty referenční údaje v jím vymezeném rozsahu jiné fyzické osobě nebo právnické osobě do datové schránky této osoby. Subjekt údajů může svůj souhlas s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností jiné fyzické a právnické osobě kdykoliv odvolat. Fyzická nebo právnická osoba, které byly údaje podle věty první poskytnuty, nesmí poskytnuté údaje předat dalším osobám bez výslovného souhlasu subjektu údajů. Nejprve jsou vysvětleny pojmy, které jsou dále použity při popisu procesu poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě. V Přílohách č. 2 a 3 jsou zobrazeny návrhy nových formulářů (ve verzích pro Seminář k poskytování údajů jiným (právnickým) osobám konaném dne v Praze). 1.2 Vymezení pojmů Subjekt údajů Subjektem údajů se podle 58 odst. 1 zákona rozumí fyzická osoba. Fyzická osoba je současně subjektem údajů registru obyvatel, kterým podle 17 zákona je každý - státní občan České republiky, - cizinec, kterému bylo podle zákona o pobytu cizinců vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky nebo povolení k přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dnů, - občan jiného členského států Evropské unie, občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím a občan státu, který je vázán smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, který hodlá pobývat na území České republiky přechodně po dobu delší než tři měsíce, - cizinec, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana např. formou azylu, - jiná fyzická osoba, u které jiný právní předpis vyžaduje agendový identifikátor fyzické osoby a stanoví, že tato fyzická osoba bude vedena v registru obyvatel. Subjektem údajů, který může požádat o to, aby údaje, které jsou o něm vedeny v registru obyvatel, byly poskytnuty jiné fyzické osobě nebo právnické osobě, se tedy rozumí každý občan České republiky nebo cizinec s některým z uvedených druhů pobytu na území České republiky nebo i fyzická osoba s právní vazbou, na základě které se stala subjektem údajů registru obyvatel. Jako příklad osoby s právní vazbou lze uvést cizince, který nemá na území České republiky pobyt a zdědí zde nějakou nemovitost nebo se zde dopustí jednání majícího skutkovou podstatu trestného činu nebo přestupku. Na Vápence 14 Stránka 3 z 18 fax:

4 1.2.1 Jiná osoba Jinou osobou se rozumí jiná fyzická osoba nebo právnická osoba Jiná fyzická osoba Jinou fyzickou osobou se rozumí libovolná fyzická osoba, má-li tato osoba zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku. Jiná fyzická osoba je současně podle 17 zákona subjektem údajů registru obyvatel. Jako příklad jiné fyzické osoby, které může subjekt údajů umožnit přístup ke svým referenčním údajům z registru obyvatel, lze uvést organizátora abiturientských setkání Právnická osoba Právnickou osobou se rozumí libovolná právnická osoba, má-li tato osoba zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku. Právnická osoba je současně podle 26 zákona subjektem registru osob. Jako příklad jiných právnických osob, kterým může subjekt údajů umožnit přístup ke svým referenčním údajům z registru obyvatel, lze uvést různé dodavatele energií, poskytovatele telekomunikačních služeb, banky nebo pojišťovny Poskytnutí souhlasu s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel Subjekt údajů poskytne svůj souhlas s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel tím, že podá Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné fyzické osobě nebo Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel právnické osobě Odvolání souhlasu s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel Subjekt údajů odvolá svůj souhlas s poskytnutím referenčních údajů z registrů obyvatel jiné fyzické nebo právnické osobě tím, že požádá o Odvolání souhlasu s poskytováním referenčních údajů jiné osobě Referenční údaj Referenční údaj vymezuje zákon. Orgány veřejné moci sdílí referenční údaje v základních registrech a musí je závazně využívat. Neověřují jejich správnost, dokud není zpochybněna Základní registry Základní registry jsou základní registr obyvatel (registr obyvatel), základní registr právnických osob, podnikajících osob a orgánů veřejné moci (registr osob), základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (registr územní identifikace) a základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (registr práv a povinnosti) Zákonný zástupce a zmocněnec Za subjekt údajů mladší 15 let nebo za subjekt údajů, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý vydat za sebe souhlas s poskytnutím svých referenčních údajů z registru obyvatel, může tento souhlas podle 58 odst. 6 zákona poskytnout jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. Subjekt údajů (zmocnitel) může rovněž k souhlasu s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel zmocnit zmocněnce, a to na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele podle 58 odst. 8 zákona. Na Vápence 14 Stránka 4 z 18 fax:

5 2 Poskytování údajů z registru obyvatel jiným osobám Poskytování údajů z registru obyvatel jiným osobám je zcela nová služba, kterou začal stát poskytovat v souvislosti se zahájením provozu základních registrů. Nová služba je určena na jedné straně subjektům údajů, tedy fyzickým osobám, které jejím prostřednictvím mohou oznamovat změny svých referenčních údajů v registru obyvatel jiným osobám a na druhé straně jiným osobám, které jejím prostřednictvím získají snadný přístup k referenčním údajům subjektů údajů (tedy svých zákazníků). Ilustrační příklad: Praktické využití nové služby popíšeme na ilustračním příkladu, ve kterém subjektem údajů je pan Novák a jinou právnickou osobou společnost ABC. Pan Novák má se společností ABC uzavřenou smlouvu, jejíž součástí je mj. závazek pana Nováka, že nastane-li v jeho osobních údajích změna, tak ji společnosti ABC neprodleně oznámí. V praxi to až dosud fungovalo tak, že když se pan Novák během doby trvání smluvního vztahu např. přestěhoval, tak společnost ABC o této změně musel sám informovat (osobně nebo písemně). Základní registry nyní panu Novákovi nabízí možnost bezplatně požádat o poskytnutí svých referenčních údajů z registru obyvatel společnosti ABC a základní registry na základě této žádosti zajistí, že společnost ABC bude změny referenčních údajů pana Nováka dostávat automaticky, a to až do doby, než pan Novák poskytnutý souhlas odvolá. Jakmile pan Novák souhlas s poskytnutím údajů z registru obyvatel společnosti ABC poskytne, tato společnost obdrží obratem do své datové schránky první formulář Poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel, který bude kromě jiného obsahovat identifikátor poskytnutého souhlasu a referenční údaje pana Nováka aktuální v době poskytnutí souhlasu. Až později pan Novák změní např. adresu místa svého pobytu, společnost ABC bude o této změně informována, a to opět formulářem Poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel. Tentokrát již bude formulář obsahovat hodnoty referenčních údajů po jejich změně. Oba formuláře Poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel týkající se pana Nováka a společnosti ABC budou mít stejný identifikátor souhlasu, který společnosti ABC umožní jednotlivá poskytnutí k sobě připojit. Z uvedeného příkladu je zřejmé, jak by měl pan Novák správně postupovat, chystá-li se změnit některý ze svých referenčních údajů, a chce-li pro oznámení této změny společnosti ABC využít novou službu. Nejprve by měl poskytnout souhlas a pak změnit příslušný referenční údaj. Pokud by to udělal obráceně, tedy nejprve by změnil referenční údaj a až potom poskytl příslušný souhlas, společnost ABC by obdržela v prvním Poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel již změněné referenční údaje a vůbec by se jí nemuselo podařit poskytnuté údaje k údajům pana Nováka přiřadit. 2.1 Poskytnutí souhlasu Subjekt údajů může svůj souhlas s poskytnutím referenčních údajů jiné osobě poskytnout buď: 1. na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT, kde totožnost žadatele ověřuje pracovník na přepážce; žadatelem zde, kromě subjektu údajů, může být i zmocněnec, zákonný zástupce nebo opatrovník subjektu údajů, Na Vápence 14 Stránka 5 z 18 fax:

6 2. prostřednictvím Informačního systému datových schránek na Portálu veřejné správy, kde identifikace žadatele proběhne prostřednictvím datové schránky odesílatele žádosti a žadatelem proto může být pouze subjekt údajů. Upozornění! V dialogových oknech informačního systému CzechPOINT systém kontaktních míst veřejné správy, v dialogových oknech Informačního systému datových schránek na Portálu veřejné správy a rovněž i ve všech současných verzích formulářů se používá místo textu jiná osoba text třetí osoba. Před vlastním podáním žádosti by si měl subjekt údajů (žadatel) připravit IČO nebo rodná čísla jiných osob a měl by si uvědomit: - že základní registry za něj nemohou zajistit to, aby v době poskytnutí souhlasu měla jiná osoba o něm aktuální údaje shodné s referenčními (pokud jiná osoba bude mít údaje rozdílné, může nastat situace, kdy z poskytnutých referenčních údajů nepozná, kdo jí souhlas poskytl), - při vyplňování položky Zpráva pro příjemce (např. zákaznické číslo, číslo smlouvy), zda nemá s jinou osobou více smluvních vztahů (v případě bank to mohou být např. různé smlouvy o běžném účtu, stavebním spoření, úvěrové smlouvy) a zda se poskytnutý souhlas má týkat všech těchto vztahů, - že jedné jiné osobě může subjekt údajů poskytnout pouze jeden souhlas, nový souhlas ruší a nahrazuje všechny předchozí souhlasy, - že doručovací adresa vedená v registru obyvatel nemusí být shodná s dohodnutou adresou, na kterou mu jiná osoba např. zasílá výpisy z účtů, složenky, a že tato adresa nemusí být shodná ani s adresou místa pobytu; doručovací adresa v registru obyvatel je adresa, kterou subjekt údajů (zde v případě občana České republiky) oznámí cestou informačního systému evidence obyvatel jako doručovací adresu pro styk s úřady, a na kterou mu jsou doručovány úřední dokumenty Postup při poskytnutí souhlasu na CzechPOINT Žadatel se dostaví na kontaktní místo veřejné správy CzechPOINT a pracovníkovi na přepážce sdělí, že chce poskytnout souhlas s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel ke své osobě nebo k osobě jejímž je zmocněncem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem (dále jen zastoupená osoba ). Současně předloží svůj doklad totožnosti nebo doklad, kterým prokáže, že je oprávněn v dané věci za zastoupenou osobu jednat. Pracovník na přepážce v příslušné programové aplikaci vybere záložku pro Základní registry a dále postupuje podle pokynů v dialogových oknech. Nejprve vyplní, zda žadatel poskytuje souhlas s poskytnutím údajů ke své osobě nebo k zastoupené osobě a provede ztotožnění žadatele podle předloženého dokladu totožnosti. Poté přistoupí k vytvoření žádosti, kterou podle pokynů žadatele vyplní, vytiskne a předloží žadateli ke kontrole. Vyplněná příprava žádosti vypadá takto: a) příklad pro jinou fyzickou osobu (Obr. 1) Na Vápence 14 Stránka 6 z 18 fax:

7 Obr. 1: Příprava žádosti o poskytnutí údajů jiné fyzické osobě b) příklad pro právnickou osobu (Obr. 2) Obr. 2: Příprava žádosti o poskytnutí údajů jiné právnické osobě Na Vápence 14 Stránka 7 z 18 fax:

8 Po vyplnění přípravy žádosti pracovník na přepážce vytiskne formulář žádosti, který předloží žadateli ke kontrole, k doplnění rozsahu poskytovaných údajů a k potvrzení správnosti všech údajů (podpisu). Již návrhy upravených formulářů Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné fyzické osobě a Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel právnické osobě obsahují nově navrženou položku Zpráva pro příjemce (např. zákaznické číslo, číslo smlouvy). Pracovník na přepážce převezme od žadatele podepsanou žádost a dokončí její zpracování v následujícím dialogovém okně (Obr. 3). Po potvrzení Poskytnout údaje další třetí osobě? Ano. bude žádost předána do zpracování v informačním systému základních registrů. Obr. 3: Zpracování žádosti pracovníkem na přepážce Postup při poskytnutí souhlasu prostřednictvím datové schránky Subjekt údajů, který má zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku může svůj souhlas s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel dát jejím prostřednictvím. Na webových stránkách Portálu veřejné správy Obr. 4 (http://portal.gov.cz) si vybere záložku pro Základní registry a dále postupuje podle pokynů v dialogových oknech. Obr. 4: Náhled na Portál veřejné správy Na Vápence 14 Stránka 8 z 18 fax:

9 V záložce Základní registry zvolí, že tuto životní situaci bude řešit prostřednictvím Informačního systému datových schránek na Portálu veřejné správy (Obr. 5). Obr. 5: Volba způsobu řešení životní situace Poté se mu zobrazí nabídka žádostí (Obr. 6) a z nich vybere Poskytnutí údajů třetí osobě. Obr. 6: Nabídka žádostí na Portálu veřejné správy Po rozkliknutí žadatel vybere, zda svůj souhlas poskytne jiné fyzické osobě nebo právnické osobě a poté (příklad po volbě právnické osobě ) se mu zobrazí dialogové okno pro zadání IČO právnické osoby (Obr. 7): Obr. 7: Dialogové okno pro zadání údajů právnické osoby a současně i pro výběr poskytovaných údajů (Obr. 8): Na Vápence 14 Stránka 9 z 18 fax:

10 Obr. 8: Dialogové okno pro výběr poskytovaných údajů Vzory formulářů určených pro datové schránky se od formulářů určených pro CzechPOINT liší pouze v tom, že neobsahují položky o žadateli a nenabízí ani možnost vyplnit údaje o zákonném zástupci nebo zmocněnci, případně opatrovníkovi. Po odeslání žádosti obdrží žadatel na kontaktním místě CzechPOINT potvrzení o převzetí žádosti do zpracování a v případě podání žádosti prostřednictvím informačního systému datových schránek obdrží do své datové schránky formulář Poskytnutí údajů o změnách třetí osobě. 2.2 Přijetí poskytnutých údajů jinou osobou Po zpracování Žádosti o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné fyzické osobě nebo Žádosti o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel právnické osobě informačním systémem základních registrů obdrží jiná osoba do své datové schránky k poskytnutému souhlasu první formulář Poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě, jehož návrh je uveden v Příloze č. 2. Obsahuje aktuální referenční údaje subjektu údajů v době poskytnutí souhlasu. Poskytnutí údajů je ověřeným výstupem z informačního systému veřejné správy. Jiná osoba by s ním proto měla nakládat jako s úředním dokumentem. Zákon takto nepřímo založil jiným osobám novou povinnost přijmout si vlastní organizační opatření, k tomu, aby doručené formuláře v rámci své organizace evidovaly a zajistily jejich přiřazení konkrétním subjektům údajů (tedy svým zákazníkům). Jiná osoba obdrží tento formulář ve formátu PDF a současně i ve zpracovatelném formátu XML. Jiná osoba, která se dříve často setkávala s tím, že jí její zákazník změny údajů zapomínal oznamovat, novou službu vítá. Některé z nich v této souvislosti již začaly zákazníka, který jim souhlas s poskytováním svých údajů poskytl, různým způsobem zvýhodňovat. Problémy, se kterými se může jiná osoba setkat a jak má postupovat při jejich řešení: Na Vápence 14 Stránka 10 z 18 fax:

11 - jiná osoba z poskytnutého souhlasu (z formuláře Poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě ) nepozná, který subjekt údajů jí souhlas poskytl; vzhledem k tomu, že formulář obsahuje položku Zpráva pro příjemce (např. zákaznické číslo, číslo smlouvy), nemělo by k těmto situacím docházet často; pokud přesto taková situace nastane, nezbývá jiné osobě než poskytnuté referenční údaje evidovat podle došlých ID souhlasů k případnému pozdějšímu využití, - jiná osoba má se subjektem údajů více smluvních vztahů a z poskytnutého souhlasu z položky Zpráva pro příjemce (např. zákaznické číslo, číslo smlouvy) nepozná, zda poskytnutou změnu má vyznačit ke všem smluvním vztahům nebo jenom k některému; v tomto případě se jiné osobě doporučuje, aby své subjekty údajů vhodným způsobem poučila, jaké údaje mají do položky Zpráva pro příjemce (např. zákaznické číslo, číslo smlouvy) uvádět. 2.3 Odvolání poskytnutého souhlasu Subjekt údajů může podle 58a odst. 1 zákona svůj souhlas s poskytováním údajů kdykoliv odvolat, a to na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT. Pro odvolání souhlasu použije formulář Žádost o odvolání souhlasu s poskytováním referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě. Zde může poskytnutý souhlas odvolat i zmocněnec, zákonný zástupce nebo opatrovník subjektu údajů. Subjekt údajů, který má zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, může svůj poskytnutý souhlas odvolat na Portálu veřejné správy prostřednictvím své datové schránky. Odvoláním souhlasu s poskytnutím údajů jiné osobě dojde k ukončení automatického zasílání všech údajů o subjektu údajů jiné osobě. Proto pokud subjekt údajů chce pouze změnit rozsah poskytovaných údajů jiné osobě, poskytne jednoduše nový souhlas, který předchozí souhlas zruší a nahradí. Po podání žádosti o odvolání poskytnutí údajů jiné osobě obdrží subjekt údajů i jiná osoba formulář Informace o odvolání souhlasu s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě, jehož návrh je uveden v Příloze č Řešení odesílání souhlasu a odvolání formou pdf a xml Celý systém umožňuje i automatické zpracování zpracovávání doručovaných změn referenčních údajů jednotlivých již ztotožněných klientů. S datovou zprávou kromě formuláře Poskytnutí referenčních údajů ve formátu pdf odchází ze základních registrů také xml forma výpisu. Tuto lze využít pro strojové zpracování doručovaných změn přímo do informačních systémů. V ukázce hlavičky výpisu s automaticky doplňovanými údaji o žadateli je názorně ukázána vazba mezi vzhledem hlavičky výpisu ve formě pdf a její xml variantou (Obr. 9). Na Vápence 14 Stránka 11 z 18 fax:

12 Obr. 9: Vazba mezi hlavičkou formuláře v pdf a xml 4 Další údaje veřejně dostupné pro jiné osoby Jiné osoby mohou pro svou práci využívat také další údaje ze základních registrů. Poptávány jsou především kompletní i dílčí kopie dat uložených v jednotlivých základních registrech, a z nich pak zvláště adresy včetně adresních bodů. Proto v této kapitole stručně zmíníme základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Veřejnost může na data RÚIAN nahlížet prostřednictvím aplikace Veřejný dálkový přístup (VDP), dostupné na adrese: Jak ukazuje Obr. 10, aplikace VDP je rozdělena do 4 základních částí: Vyhledání prvků Ověření adresy Výměnný formát Zobrazení mapy Na Vápence 14 Stránka 12 z 18 fax:

13 Obr. 10: Úvodní obrazovka aplikace Veřejný dálkový přístup V části Vyhledání prvků (Obr. 11) lze nahlížet na aktuální hodnoty všech prvků vedených v RÚIAN. K editaci prvků v RÚIAN slouží Informační systém územní identifikace (ISÚI). Většinu prvků edituje přímo správce registru RÚIAN, Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Obce editují některé stavební objekty, adresní místa a ulice, stavební úřady aktualizují údaje o stavebních objektech a adresních místech a Český statistický úřad má v RÚIAN na starosti základní sídelní jednotky (ZSJ). Obr. 11: Vyhledávání prvků v aplikaci Veřejný dálkový přístup Na Vápence 14 Stránka 13 z 18 fax:

14 V části Ověření adresy (Obr. 12) lze ověřovat existenci konkrétních adres. K získání všech informací o nich lze využít vyhledání prvku Adresní místo, v části aplikace popsané výše. ČÚZK zveřejňuje na svých stránkách (v sekci RÚIAN, pod odkazem Ostatní informace) adresní místa RÚIAN ve formátu CSV. Tento zdroj informací o adresách mohou využít všechny obce, především ty, jimž jejich technické vybavení dosud neumožňuje stažení dat RÚIAN ve výměnném formátu. Obr. 12: Ověření adresy v aplikaci Veřejný dálkový přístup V části Výměnný formát (Obr. 13) lze podle zvolených kritérií generovat sady dat RÚIAN ve formátu GML. Tento formát vyhovuje požadavkům Evropské unie, proto se předpokládá, že k jeho používání postupně přistoupí i územní samospráva. Obr. 13: Výměnný formát RÚIAN v aplikaci Veřejný dálkový přístup Na Vápence 14 Stránka 14 z 18 fax:

15 V části Zobrazení mapy (Obr. 14) lze nahlížet na grafické informace uložené v registru RÚIAN. Kromě přehledové mapy ČR lze zobrazit katastrální mapu, případně lze katastrální mapu zkombinovat s ortofotem, aktualizovaným v tříletých intervalech. Tato část aplikace VDP umožňuje zobrazení vrstev definičních bodů stavebních objektů, adresních míst a parcel a vrstvu definičních čar ulic, kterou na základě sdělení obcí aktualizuje v ISÚI Zeměměřický úřad prostřednictvím databáze ZABAGED. Lze také zobrazit detail jednotlivých definičních bodů a definičních čar. Obr. 14: Zobrazení mapy v aplikaci Veřejný dálkový přístup 4 Závěr Proces poskytování údajů jiným osobám přináší oběma stranám subjektům údajů i jiným osobám vzájemné výhody. Subjektům údajů usnadňuje oznamování změn svých referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám a jiným osobám zase usnadňuje aktualizaci údajů o svých klientech. Vlastníkům datových schránek tuto službu stát poskytuje zcela zdarma. Na Vápence 14 Stránka 15 z 18 fax:

16 5 Přílohy (návrhy aktuální ke dni ) 5.1 Poskytnutí údajů o změnách jiné osobě - aktuální Příloha č. 1 Na Vápence 14 Stránka 16 z 18 fax:

17 5.2 Poskytnutí referenčních údajů jiné osobě návrh změny Příloha č. 2 Na Vápence 14 Stránka 17 z 18 fax:

18 5.3 Informace o odvolání souhlasu - návrh Příloha č. 3 Na Vápence 14 Stránka 18 z 18 fax:

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL Název dokumentu: Jak číst záznam o využívání údajů v registru obyvatel Verze: 1.8 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 25. 2. 2014

Více

Veřejný dálkový přístup (VDP) k datům základního registru RÚIAN/ISÚI

Veřejný dálkový přístup (VDP) k datům základního registru RÚIAN/ISÚI Veřejný dálkový přístup (VDP) k Jiří Formánek Hana Gubániová Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) www.ruian.cz Veřejný dálkový přístup (VDP) Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres

Více

VDP Veřejný dálkový přístup kdatům RÚIAN

VDP Veřejný dálkový přístup kdatům RÚIAN VDP Veřejný dálkový přístup kdatům JiříFormánek Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Veřejný dálkový přístup (VDP) Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

4.12.2012. Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN. Český úřad zeměměřický a katastrální

4.12.2012. Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN. Český úřad zeměměřický a katastrální 1. 2. 3. 4. 5. Jiří Poláček Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN Český úřad zeměměřický a katastrální 1 2 Ohlédnutí do minulosti 3 1. 1 On-line ETL Jak to

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ REFERENČNÍCH ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL JINÉ (TŘETÍ) OSOBĚ

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ REFERENČNÍCH ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL JINÉ (TŘETÍ) OSOBĚ Formulář ZR10 Příloha č. 1 Krok I: Na kontaktních místech veřejné správy CzechPOINT bude odkaz na formulář: Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné (třetí) osobě ZR10 Po rozkliknutí

Více

VDP Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN

VDP Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN VDP Veřejný dálkový přístup k datům Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Aktuální stav projektu Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček Služby katastru nemovitostí JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček Nové služby nad údaji KN JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné a nové formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

Výstupy z ISKN Aplikace Dálkový přístup Nahlížení do KN Webové služby Výstupy dle INSPIRE Výměnný formát. Petr Souček, Martin Šmejkal

Výstupy z ISKN Aplikace Dálkový přístup Nahlížení do KN Webové služby Výstupy dle INSPIRE Výměnný formát. Petr Souček, Martin Šmejkal Petr Souček, Martin Šmejkal 2. Český úřad zeměměřický a katastrální 1 Výstupy z ISKN a) b) c) d) e) Aplikace Dálkový přístup Nahlížení do KN Webové služby Výstupy dle INSPIRE Výměnný formát a) b) c) d)

Více

Novinky ISÚI a VDP verze 2.1 (aktualizováno dne 13. prosince 2016)

Novinky ISÚI a VDP verze 2.1  (aktualizováno dne 13. prosince 2016) www.ruian.cz (aktualizováno dne 13. prosince 2016) Novinky v prostředí ISÚI a VDP ve verzi 2.1 Instalace nové verze ISÚI/VDP do produkčního prostředí proběhla ve dnech 9. - 11. 12. 2016. Níže jsou stručně

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Obsah kurzu Informace o základních registrech, registr RÚIAN Přehled metodiky Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI Seznámení s aplikací ISÚI Modelové příklady

Více

Popis zapojení SZR do procesu výpisů ze ZR a reklamací údajů v ZR

Popis zapojení SZR do procesu výpisů ze ZR a reklamací údajů v ZR Popis zapojení SZR do procesu výpisů ze ZR a reklamací údajů v ZR Název dokumentu: Popis zapojení SZR do procesu výpisů ze ZR a reklamací údajů v ZR Verze: 3.00 Autor: Správa základních registrů Datum

Více

Směrnice starosty č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech na Úřadu MČ Praha 13

Směrnice starosty č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech na Úřadu MČ Praha 13 Směrnice starosty č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech na Úřadu MČ Praha 13 čl. I Preambule Tato směrnice je vnitřním předpisem ÚMČ Praha 13 a upravuje postupy při aplikaci

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Část 4, Díl 2, Kapitola 1, str. 1 4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pro poskytování výpisů, opisů, kopií a informací z katastru nemovitostí platí tyto

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 14. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI Cílem tohoto dokumentu je stanovit a popsat postup editora při doplnění identifikační parcely, respektive definičního

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

Reklamace a kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová

Reklamace a kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová Reklamace a kontroly dat RÚIAN Kateřina Burešová Reklamace údajů RÚIAN Typy reklamací Řešení reklamací Obsah Kontroly dat - aplikace Důvod vzniku, vyhledání chyb Zveřejněné kontroly Počty reklamací Statistiky

Více

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Základní registry soutěže o návrh Praha 15.12.2008 Úvod Všechny relevantní informace

Více

Co je Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.

Co je Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Co je Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy,

Více

ISÚI Informační systém územní identifikace

ISÚI Informační systém územní identifikace ISÚI Informační systém územní identifikace Helena Kynclová Jiří Formánek Hradec Králové, 23. 6. 2011 Informační systém územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA I n f o r m a c e o připravovaných změnách v povolovacích a registračních činnostech v souvislosti se základními registry --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) nemovitostí RÚIAN Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Manuál registrace do aukčního portálu ForesTrade

Manuál registrace do aukčního portálu ForesTrade Manuál registrace do aukčního portálu ForesTrade FORESTA SG, a.s. Horní náměstí 1 Vsetín 1 Základní informace ForesTrade je elektronický aukční portál provozovaný v internetovém prostředí. Provozovatelem

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

ISÚI. územní identifikace. Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011

ISÚI. územní identifikace. Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011 ISÚI Informační systém územní identifikace Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011 Informační systém územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

354/2015 Sb. VYHLÁKA

354/2015 Sb. VYHLÁKA 354/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. prosince 2015, kterou se mění vyhláka č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle 66 odst. 1 písm. j)

Více

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl.

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl. Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí Čl. I Preambule Tato směrnice je vnitřním předpisem MěÚ Benešov nad Ploučnicí a upravuje postupy

Více

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 03. Pojmenování (název) životní situace Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 04. Základní informace k životní situaci

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 5. a 6. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

ISPOP v roce Obsah prezentace

ISPOP v roce Obsah prezentace ISPOP v roce 2017 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, Ekomonitor Brno, 11. 1. 2017 Hradec Králové, 12. 1. 2017 Obsah

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách

Více

Testování editačních WS

Testování editačních WS Připojení k ISZR Testování editačních WS Verze dokumentu 0.1 Připojení k ISZR 1 Obsah Seznam zkratek a pojmů uvedených v dokumentu... 3 1. Úvod... 4 2. Registrace agendy A123... 4 3. Registrace a správa

Více

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Strana 1/13 Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka AM Číslo domovní

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Volební okrsky v RÚIAN. Kateřina Burešová

Volební okrsky v RÚIAN. Kateřina Burešová Volební okrsky v RÚIAN Kateřina Burešová Obsah prezentace Úvod Účelový územní prvek v RÚIAN Volby a volební okrsky v legislativě Volební okrsky v RÚIAN Prvotní naplnění volebních okrsků Závěrečné shrnutí

Více

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE Pro poskytování informací daňové správy daňovým subjektům slouží Daňová informační schránka (dále jen DIS). Naleznete zde informace o stavu osobního daňového účtu

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služeb Zkušenosti s nově zavedenými službami Provozní statistiky Připravované novinky Stránka 2 On-line Geoportál

Více

Novinky v oblasti voleb

Novinky v oblasti voleb Konference Moderní veřejná správa Praha, 15. 16. 9. 2016 Novinky v oblasti voleb JUDr. Václav Henych ředitel odboru všeobecné správy Ministerstvo vnitra Aktuální informace k říjnovým volbám Aktuální informace

Více

Základní registr obyvatel - ROB

Základní registr obyvatel - ROB Základní registr obyvatel - ROB státní občané ČR Evidované subjekty cizinci, kterým bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo povolení k přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dnů občané

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 1. Identifikace Název programu: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Legislativa Přehled služeb Datové toky Digitalizace katastrálních map 9.6.2015 seminář na krajském úřadě v Hradci Králové

Více

Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS

Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS Vytvořeno dne: 31. října 2016 1 Obsah Žádosti o registrace Vázaných zástupců a Zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru... 3 1.

Více

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů a kopií

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů a kopií Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů a kopií Předpis určuje postup při nahlížení do zdravotnické dokumentace, při pořizování jejich výpisů a kopií a vychází z platných právních předpisů.

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody

Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č.6_nenavázaná_am_na_so_s_vchody_v.01

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Štencel Konference ISSS 2013 Hradec Králové, 9. dubna 2013 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

Datové schránky. Obecné podmínky u agend datových schránek

Datové schránky. Obecné podmínky u agend datových schránek Datové schránky V souvislosti s účinností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním

Více

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Obsah prezentace Přehled právních předpisů pro poskytování údajů Přehled služeb Milníky implementace Infrastruktura

Více

Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL

Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL Formulář F_OVZ_SPE je určen pro ohlášení údajů souhrnné provozní evidence podle 17 odst. 3 bodu c) zákona 201/2012 Sb. a jeho vyplnění se týká všech

Více

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Strana 1/23

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Ztotožnění osob v Jednotném identitním prostoru

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Ztotožnění osob v Jednotném identitním prostoru Dokumentace k projektu Czech POINT Ztotožnění osob v Jednotném identitním prostoru Vytvořeno dne: 4. 12. 2013 Aktualizováno: 4. 3. 2014 Verze: 1.1 2014 MVČR Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Co je to ztotožnění?...

Více

Příloha 1. Vzor formuláře Žádost o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů

Příloha 1. Vzor formuláře Žádost o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů Příloha 1 k výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz Vzor formuláře Žádost o udělení práv k využívání rádiových

Více

Seminář ČNB k oznámení podle ZSÚ prostřednictvím aplikace REGIS

Seminář ČNB k oznámení podle ZSÚ prostřednictvím aplikace REGIS Seminář ČNB k oznámení podle ZSÚ prostřednictvím aplikace REGIS Příjem žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru prostřednictvím systému REGIS 9. listopadu 2016 Česká národní banka Obsah Co je REGIS?

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN RÚIAN, ISÚI, VDP Obsah ZR RÚIAN Informační systém územní identifikace Kontroly dat RÚIAN Reklamace údajů RÚIAN Propojení s informačním systémem KN Veřejný dálkový přístup Registr územní identifikace, adres

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Datové schránky. únor Jana Kratinová SIKS a.s.

Datové schránky. únor Jana Kratinová SIKS a.s. Datové schránky únor 2009 Jana Kratinová SIKS a.s. Obsah Základní informace Datové schránky Informační systém datových schránek Informace o datových schránkách Základní informace Strategie rozvoje služeb

Více

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE ÚVOD Tento dokument stručně popisuje postup při využívání údajů

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznámení s ISPOP 2012 Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování

Více

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Dnem 1. července 2010 nabude účinnosti významná novela zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých

Více

Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální

Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální Katastr nemovitostí (katastrální mapa) Stav digitalizace Poskytování ZPMZ geodetům RÚIAN Reklamační formuláře Zavádění účelových územních prvků (ÚÚP) Poskytování

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín Příloha č. 3: Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2017 Veřejnoprávní smlouva č. o

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

USNESENÍ č. 48 A výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 13. schůze dne 15. června 2011

USNESENÍ č. 48 A výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 13. schůze dne 15. června 2011 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období USNESENÍ č. 48 A výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 13. schůze dne 15. června 2011 Návrh poslanců Jaroslava Krupky, Stanislava

Více

Základní registry ve veřejné správě

Základní registry ve veřejné správě Základní registry ve veřejné správě Obsah kurzu Úvod Informační systém základních registrů (ISZR) Přínosy ZR Bezpečnost ISZR Agendové informační systémy (AIS) Postup implementace základních registrů Registr

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 15. 8. 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 871 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Žádosti

Více

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Hlášení a změna trvalého pobytu

Hlášení a změna trvalého pobytu Hlášení / změna trvalého pobytu 1. Identifikační kód 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Hlášení a změna trvalého pobytu 04. Základní informace k životní situaci Občan České republiky může mít

Více

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek Stávající a připravované služby ČÚZK Jiří Poláček Jiří Formánek Úvod Obsah prezentace Milníky při poskytování služeb Toky dat v informačních systémech ČÚZK Přehled a ukázky služeb, jejich využití Změny

Více