Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám"

Transkript

1 Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám Název dokumentu: Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám Verze: 1.70 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace Účel: Popis a vysvětlení procesu poskytování referenčních údajů z registru obyvatel Počet stran: 18

2 Obsah 1 Úvod Účel příručky Vymezení pojmů Subjekt údajů Jiná osoba Jiná fyzická osoba Právnická osoba Poskytnutí souhlasu s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel Odvolání souhlasu s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel Referenční údaj Základní registry Zákonný zástupce a zmocněnec 4 2 Poskytování údajů z registru obyvatel jiným osobám Poskytnutí souhlasu Postup při poskytnutí souhlasu na CzechPOINT Postup při poskytnutí souhlasu prostřednictvím datové schránky Přijetí poskytnutých údajů jinou osobou Odvolání poskytnutého souhlasu 11 3 Řešení odesílání souhlasu a odvolání formou pdf a xml Další údaje veřejně dostupné pro jiné osoby Závěr Přílohy (návrhy aktuální ke dni ) Poskytnutí údajů o změnách jiné osobě - aktuální Poskytnutí referenčních údajů jiné osobě návrh změny Informace o odvolání souhlasu - návrh 18 Na Vápence 14 Stránka 2 z 18 fax:

3 1 Úvod 1.1 Účel příručky Účelem příručky je popsat a vysvětlit proces, jehož prostřednictvím může subjekt údajů umožnit přístup ke svým referenčním údajům z registru obyvatel jiné osobě. Tento proces je zakotven v 58a odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Ustanovení 58a odst. 1 zákona zní: Na žádost subjektu údajů staršího 18 let mohou být z registru obyvatel a registru práv a povinností poskytnuty referenční údaje v jím vymezeném rozsahu jiné fyzické osobě nebo právnické osobě do datové schránky této osoby. Subjekt údajů může svůj souhlas s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností jiné fyzické a právnické osobě kdykoliv odvolat. Fyzická nebo právnická osoba, které byly údaje podle věty první poskytnuty, nesmí poskytnuté údaje předat dalším osobám bez výslovného souhlasu subjektu údajů. Nejprve jsou vysvětleny pojmy, které jsou dále použity při popisu procesu poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě. V Přílohách č. 2 a 3 jsou zobrazeny návrhy nových formulářů (ve verzích pro Seminář k poskytování údajů jiným (právnickým) osobám konaném dne v Praze). 1.2 Vymezení pojmů Subjekt údajů Subjektem údajů se podle 58 odst. 1 zákona rozumí fyzická osoba. Fyzická osoba je současně subjektem údajů registru obyvatel, kterým podle 17 zákona je každý - státní občan České republiky, - cizinec, kterému bylo podle zákona o pobytu cizinců vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky nebo povolení k přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dnů, - občan jiného členského států Evropské unie, občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím a občan státu, který je vázán smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, který hodlá pobývat na území České republiky přechodně po dobu delší než tři měsíce, - cizinec, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana např. formou azylu, - jiná fyzická osoba, u které jiný právní předpis vyžaduje agendový identifikátor fyzické osoby a stanoví, že tato fyzická osoba bude vedena v registru obyvatel. Subjektem údajů, který může požádat o to, aby údaje, které jsou o něm vedeny v registru obyvatel, byly poskytnuty jiné fyzické osobě nebo právnické osobě, se tedy rozumí každý občan České republiky nebo cizinec s některým z uvedených druhů pobytu na území České republiky nebo i fyzická osoba s právní vazbou, na základě které se stala subjektem údajů registru obyvatel. Jako příklad osoby s právní vazbou lze uvést cizince, který nemá na území České republiky pobyt a zdědí zde nějakou nemovitost nebo se zde dopustí jednání majícího skutkovou podstatu trestného činu nebo přestupku. Na Vápence 14 Stránka 3 z 18 fax:

4 1.2.1 Jiná osoba Jinou osobou se rozumí jiná fyzická osoba nebo právnická osoba Jiná fyzická osoba Jinou fyzickou osobou se rozumí libovolná fyzická osoba, má-li tato osoba zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku. Jiná fyzická osoba je současně podle 17 zákona subjektem údajů registru obyvatel. Jako příklad jiné fyzické osoby, které může subjekt údajů umožnit přístup ke svým referenčním údajům z registru obyvatel, lze uvést organizátora abiturientských setkání Právnická osoba Právnickou osobou se rozumí libovolná právnická osoba, má-li tato osoba zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku. Právnická osoba je současně podle 26 zákona subjektem registru osob. Jako příklad jiných právnických osob, kterým může subjekt údajů umožnit přístup ke svým referenčním údajům z registru obyvatel, lze uvést různé dodavatele energií, poskytovatele telekomunikačních služeb, banky nebo pojišťovny Poskytnutí souhlasu s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel Subjekt údajů poskytne svůj souhlas s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel tím, že podá Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné fyzické osobě nebo Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel právnické osobě Odvolání souhlasu s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel Subjekt údajů odvolá svůj souhlas s poskytnutím referenčních údajů z registrů obyvatel jiné fyzické nebo právnické osobě tím, že požádá o Odvolání souhlasu s poskytováním referenčních údajů jiné osobě Referenční údaj Referenční údaj vymezuje zákon. Orgány veřejné moci sdílí referenční údaje v základních registrech a musí je závazně využívat. Neověřují jejich správnost, dokud není zpochybněna Základní registry Základní registry jsou základní registr obyvatel (registr obyvatel), základní registr právnických osob, podnikajících osob a orgánů veřejné moci (registr osob), základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (registr územní identifikace) a základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (registr práv a povinnosti) Zákonný zástupce a zmocněnec Za subjekt údajů mladší 15 let nebo za subjekt údajů, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý vydat za sebe souhlas s poskytnutím svých referenčních údajů z registru obyvatel, může tento souhlas podle 58 odst. 6 zákona poskytnout jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. Subjekt údajů (zmocnitel) může rovněž k souhlasu s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel zmocnit zmocněnce, a to na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele podle 58 odst. 8 zákona. Na Vápence 14 Stránka 4 z 18 fax:

5 2 Poskytování údajů z registru obyvatel jiným osobám Poskytování údajů z registru obyvatel jiným osobám je zcela nová služba, kterou začal stát poskytovat v souvislosti se zahájením provozu základních registrů. Nová služba je určena na jedné straně subjektům údajů, tedy fyzickým osobám, které jejím prostřednictvím mohou oznamovat změny svých referenčních údajů v registru obyvatel jiným osobám a na druhé straně jiným osobám, které jejím prostřednictvím získají snadný přístup k referenčním údajům subjektů údajů (tedy svých zákazníků). Ilustrační příklad: Praktické využití nové služby popíšeme na ilustračním příkladu, ve kterém subjektem údajů je pan Novák a jinou právnickou osobou společnost ABC. Pan Novák má se společností ABC uzavřenou smlouvu, jejíž součástí je mj. závazek pana Nováka, že nastane-li v jeho osobních údajích změna, tak ji společnosti ABC neprodleně oznámí. V praxi to až dosud fungovalo tak, že když se pan Novák během doby trvání smluvního vztahu např. přestěhoval, tak společnost ABC o této změně musel sám informovat (osobně nebo písemně). Základní registry nyní panu Novákovi nabízí možnost bezplatně požádat o poskytnutí svých referenčních údajů z registru obyvatel společnosti ABC a základní registry na základě této žádosti zajistí, že společnost ABC bude změny referenčních údajů pana Nováka dostávat automaticky, a to až do doby, než pan Novák poskytnutý souhlas odvolá. Jakmile pan Novák souhlas s poskytnutím údajů z registru obyvatel společnosti ABC poskytne, tato společnost obdrží obratem do své datové schránky první formulář Poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel, který bude kromě jiného obsahovat identifikátor poskytnutého souhlasu a referenční údaje pana Nováka aktuální v době poskytnutí souhlasu. Až později pan Novák změní např. adresu místa svého pobytu, společnost ABC bude o této změně informována, a to opět formulářem Poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel. Tentokrát již bude formulář obsahovat hodnoty referenčních údajů po jejich změně. Oba formuláře Poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel týkající se pana Nováka a společnosti ABC budou mít stejný identifikátor souhlasu, který společnosti ABC umožní jednotlivá poskytnutí k sobě připojit. Z uvedeného příkladu je zřejmé, jak by měl pan Novák správně postupovat, chystá-li se změnit některý ze svých referenčních údajů, a chce-li pro oznámení této změny společnosti ABC využít novou službu. Nejprve by měl poskytnout souhlas a pak změnit příslušný referenční údaj. Pokud by to udělal obráceně, tedy nejprve by změnil referenční údaj a až potom poskytl příslušný souhlas, společnost ABC by obdržela v prvním Poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel již změněné referenční údaje a vůbec by se jí nemuselo podařit poskytnuté údaje k údajům pana Nováka přiřadit. 2.1 Poskytnutí souhlasu Subjekt údajů může svůj souhlas s poskytnutím referenčních údajů jiné osobě poskytnout buď: 1. na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT, kde totožnost žadatele ověřuje pracovník na přepážce; žadatelem zde, kromě subjektu údajů, může být i zmocněnec, zákonný zástupce nebo opatrovník subjektu údajů, Na Vápence 14 Stránka 5 z 18 fax:

6 2. prostřednictvím Informačního systému datových schránek na Portálu veřejné správy, kde identifikace žadatele proběhne prostřednictvím datové schránky odesílatele žádosti a žadatelem proto může být pouze subjekt údajů. Upozornění! V dialogových oknech informačního systému CzechPOINT systém kontaktních míst veřejné správy, v dialogových oknech Informačního systému datových schránek na Portálu veřejné správy a rovněž i ve všech současných verzích formulářů se používá místo textu jiná osoba text třetí osoba. Před vlastním podáním žádosti by si měl subjekt údajů (žadatel) připravit IČO nebo rodná čísla jiných osob a měl by si uvědomit: - že základní registry za něj nemohou zajistit to, aby v době poskytnutí souhlasu měla jiná osoba o něm aktuální údaje shodné s referenčními (pokud jiná osoba bude mít údaje rozdílné, může nastat situace, kdy z poskytnutých referenčních údajů nepozná, kdo jí souhlas poskytl), - při vyplňování položky Zpráva pro příjemce (např. zákaznické číslo, číslo smlouvy), zda nemá s jinou osobou více smluvních vztahů (v případě bank to mohou být např. různé smlouvy o běžném účtu, stavebním spoření, úvěrové smlouvy) a zda se poskytnutý souhlas má týkat všech těchto vztahů, - že jedné jiné osobě může subjekt údajů poskytnout pouze jeden souhlas, nový souhlas ruší a nahrazuje všechny předchozí souhlasy, - že doručovací adresa vedená v registru obyvatel nemusí být shodná s dohodnutou adresou, na kterou mu jiná osoba např. zasílá výpisy z účtů, složenky, a že tato adresa nemusí být shodná ani s adresou místa pobytu; doručovací adresa v registru obyvatel je adresa, kterou subjekt údajů (zde v případě občana České republiky) oznámí cestou informačního systému evidence obyvatel jako doručovací adresu pro styk s úřady, a na kterou mu jsou doručovány úřední dokumenty Postup při poskytnutí souhlasu na CzechPOINT Žadatel se dostaví na kontaktní místo veřejné správy CzechPOINT a pracovníkovi na přepážce sdělí, že chce poskytnout souhlas s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel ke své osobě nebo k osobě jejímž je zmocněncem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem (dále jen zastoupená osoba ). Současně předloží svůj doklad totožnosti nebo doklad, kterým prokáže, že je oprávněn v dané věci za zastoupenou osobu jednat. Pracovník na přepážce v příslušné programové aplikaci vybere záložku pro Základní registry a dále postupuje podle pokynů v dialogových oknech. Nejprve vyplní, zda žadatel poskytuje souhlas s poskytnutím údajů ke své osobě nebo k zastoupené osobě a provede ztotožnění žadatele podle předloženého dokladu totožnosti. Poté přistoupí k vytvoření žádosti, kterou podle pokynů žadatele vyplní, vytiskne a předloží žadateli ke kontrole. Vyplněná příprava žádosti vypadá takto: a) příklad pro jinou fyzickou osobu (Obr. 1) Na Vápence 14 Stránka 6 z 18 fax:

7 Obr. 1: Příprava žádosti o poskytnutí údajů jiné fyzické osobě b) příklad pro právnickou osobu (Obr. 2) Obr. 2: Příprava žádosti o poskytnutí údajů jiné právnické osobě Na Vápence 14 Stránka 7 z 18 fax:

8 Po vyplnění přípravy žádosti pracovník na přepážce vytiskne formulář žádosti, který předloží žadateli ke kontrole, k doplnění rozsahu poskytovaných údajů a k potvrzení správnosti všech údajů (podpisu). Již návrhy upravených formulářů Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné fyzické osobě a Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel právnické osobě obsahují nově navrženou položku Zpráva pro příjemce (např. zákaznické číslo, číslo smlouvy). Pracovník na přepážce převezme od žadatele podepsanou žádost a dokončí její zpracování v následujícím dialogovém okně (Obr. 3). Po potvrzení Poskytnout údaje další třetí osobě? Ano. bude žádost předána do zpracování v informačním systému základních registrů. Obr. 3: Zpracování žádosti pracovníkem na přepážce Postup při poskytnutí souhlasu prostřednictvím datové schránky Subjekt údajů, který má zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku může svůj souhlas s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel dát jejím prostřednictvím. Na webových stránkách Portálu veřejné správy Obr. 4 (http://portal.gov.cz) si vybere záložku pro Základní registry a dále postupuje podle pokynů v dialogových oknech. Obr. 4: Náhled na Portál veřejné správy Na Vápence 14 Stránka 8 z 18 fax:

9 V záložce Základní registry zvolí, že tuto životní situaci bude řešit prostřednictvím Informačního systému datových schránek na Portálu veřejné správy (Obr. 5). Obr. 5: Volba způsobu řešení životní situace Poté se mu zobrazí nabídka žádostí (Obr. 6) a z nich vybere Poskytnutí údajů třetí osobě. Obr. 6: Nabídka žádostí na Portálu veřejné správy Po rozkliknutí žadatel vybere, zda svůj souhlas poskytne jiné fyzické osobě nebo právnické osobě a poté (příklad po volbě právnické osobě ) se mu zobrazí dialogové okno pro zadání IČO právnické osoby (Obr. 7): Obr. 7: Dialogové okno pro zadání údajů právnické osoby a současně i pro výběr poskytovaných údajů (Obr. 8): Na Vápence 14 Stránka 9 z 18 fax:

10 Obr. 8: Dialogové okno pro výběr poskytovaných údajů Vzory formulářů určených pro datové schránky se od formulářů určených pro CzechPOINT liší pouze v tom, že neobsahují položky o žadateli a nenabízí ani možnost vyplnit údaje o zákonném zástupci nebo zmocněnci, případně opatrovníkovi. Po odeslání žádosti obdrží žadatel na kontaktním místě CzechPOINT potvrzení o převzetí žádosti do zpracování a v případě podání žádosti prostřednictvím informačního systému datových schránek obdrží do své datové schránky formulář Poskytnutí údajů o změnách třetí osobě. 2.2 Přijetí poskytnutých údajů jinou osobou Po zpracování Žádosti o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné fyzické osobě nebo Žádosti o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel právnické osobě informačním systémem základních registrů obdrží jiná osoba do své datové schránky k poskytnutému souhlasu první formulář Poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě, jehož návrh je uveden v Příloze č. 2. Obsahuje aktuální referenční údaje subjektu údajů v době poskytnutí souhlasu. Poskytnutí údajů je ověřeným výstupem z informačního systému veřejné správy. Jiná osoba by s ním proto měla nakládat jako s úředním dokumentem. Zákon takto nepřímo založil jiným osobám novou povinnost přijmout si vlastní organizační opatření, k tomu, aby doručené formuláře v rámci své organizace evidovaly a zajistily jejich přiřazení konkrétním subjektům údajů (tedy svým zákazníkům). Jiná osoba obdrží tento formulář ve formátu PDF a současně i ve zpracovatelném formátu XML. Jiná osoba, která se dříve často setkávala s tím, že jí její zákazník změny údajů zapomínal oznamovat, novou službu vítá. Některé z nich v této souvislosti již začaly zákazníka, který jim souhlas s poskytováním svých údajů poskytl, různým způsobem zvýhodňovat. Problémy, se kterými se může jiná osoba setkat a jak má postupovat při jejich řešení: Na Vápence 14 Stránka 10 z 18 fax:

11 - jiná osoba z poskytnutého souhlasu (z formuláře Poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě ) nepozná, který subjekt údajů jí souhlas poskytl; vzhledem k tomu, že formulář obsahuje položku Zpráva pro příjemce (např. zákaznické číslo, číslo smlouvy), nemělo by k těmto situacím docházet často; pokud přesto taková situace nastane, nezbývá jiné osobě než poskytnuté referenční údaje evidovat podle došlých ID souhlasů k případnému pozdějšímu využití, - jiná osoba má se subjektem údajů více smluvních vztahů a z poskytnutého souhlasu z položky Zpráva pro příjemce (např. zákaznické číslo, číslo smlouvy) nepozná, zda poskytnutou změnu má vyznačit ke všem smluvním vztahům nebo jenom k některému; v tomto případě se jiné osobě doporučuje, aby své subjekty údajů vhodným způsobem poučila, jaké údaje mají do položky Zpráva pro příjemce (např. zákaznické číslo, číslo smlouvy) uvádět. 2.3 Odvolání poskytnutého souhlasu Subjekt údajů může podle 58a odst. 1 zákona svůj souhlas s poskytováním údajů kdykoliv odvolat, a to na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT. Pro odvolání souhlasu použije formulář Žádost o odvolání souhlasu s poskytováním referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě. Zde může poskytnutý souhlas odvolat i zmocněnec, zákonný zástupce nebo opatrovník subjektu údajů. Subjekt údajů, který má zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, může svůj poskytnutý souhlas odvolat na Portálu veřejné správy prostřednictvím své datové schránky. Odvoláním souhlasu s poskytnutím údajů jiné osobě dojde k ukončení automatického zasílání všech údajů o subjektu údajů jiné osobě. Proto pokud subjekt údajů chce pouze změnit rozsah poskytovaných údajů jiné osobě, poskytne jednoduše nový souhlas, který předchozí souhlas zruší a nahradí. Po podání žádosti o odvolání poskytnutí údajů jiné osobě obdrží subjekt údajů i jiná osoba formulář Informace o odvolání souhlasu s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě, jehož návrh je uveden v Příloze č Řešení odesílání souhlasu a odvolání formou pdf a xml Celý systém umožňuje i automatické zpracování zpracovávání doručovaných změn referenčních údajů jednotlivých již ztotožněných klientů. S datovou zprávou kromě formuláře Poskytnutí referenčních údajů ve formátu pdf odchází ze základních registrů také xml forma výpisu. Tuto lze využít pro strojové zpracování doručovaných změn přímo do informačních systémů. V ukázce hlavičky výpisu s automaticky doplňovanými údaji o žadateli je názorně ukázána vazba mezi vzhledem hlavičky výpisu ve formě pdf a její xml variantou (Obr. 9). Na Vápence 14 Stránka 11 z 18 fax:

12 Obr. 9: Vazba mezi hlavičkou formuláře v pdf a xml 4 Další údaje veřejně dostupné pro jiné osoby Jiné osoby mohou pro svou práci využívat také další údaje ze základních registrů. Poptávány jsou především kompletní i dílčí kopie dat uložených v jednotlivých základních registrech, a z nich pak zvláště adresy včetně adresních bodů. Proto v této kapitole stručně zmíníme základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Veřejnost může na data RÚIAN nahlížet prostřednictvím aplikace Veřejný dálkový přístup (VDP), dostupné na adrese: Jak ukazuje Obr. 10, aplikace VDP je rozdělena do 4 základních částí: Vyhledání prvků Ověření adresy Výměnný formát Zobrazení mapy Na Vápence 14 Stránka 12 z 18 fax:

13 Obr. 10: Úvodní obrazovka aplikace Veřejný dálkový přístup V části Vyhledání prvků (Obr. 11) lze nahlížet na aktuální hodnoty všech prvků vedených v RÚIAN. K editaci prvků v RÚIAN slouží Informační systém územní identifikace (ISÚI). Většinu prvků edituje přímo správce registru RÚIAN, Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Obce editují některé stavební objekty, adresní místa a ulice, stavební úřady aktualizují údaje o stavebních objektech a adresních místech a Český statistický úřad má v RÚIAN na starosti základní sídelní jednotky (ZSJ). Obr. 11: Vyhledávání prvků v aplikaci Veřejný dálkový přístup Na Vápence 14 Stránka 13 z 18 fax:

14 V části Ověření adresy (Obr. 12) lze ověřovat existenci konkrétních adres. K získání všech informací o nich lze využít vyhledání prvku Adresní místo, v části aplikace popsané výše. ČÚZK zveřejňuje na svých stránkách (v sekci RÚIAN, pod odkazem Ostatní informace) adresní místa RÚIAN ve formátu CSV. Tento zdroj informací o adresách mohou využít všechny obce, především ty, jimž jejich technické vybavení dosud neumožňuje stažení dat RÚIAN ve výměnném formátu. Obr. 12: Ověření adresy v aplikaci Veřejný dálkový přístup V části Výměnný formát (Obr. 13) lze podle zvolených kritérií generovat sady dat RÚIAN ve formátu GML. Tento formát vyhovuje požadavkům Evropské unie, proto se předpokládá, že k jeho používání postupně přistoupí i územní samospráva. Obr. 13: Výměnný formát RÚIAN v aplikaci Veřejný dálkový přístup Na Vápence 14 Stránka 14 z 18 fax:

15 V části Zobrazení mapy (Obr. 14) lze nahlížet na grafické informace uložené v registru RÚIAN. Kromě přehledové mapy ČR lze zobrazit katastrální mapu, případně lze katastrální mapu zkombinovat s ortofotem, aktualizovaným v tříletých intervalech. Tato část aplikace VDP umožňuje zobrazení vrstev definičních bodů stavebních objektů, adresních míst a parcel a vrstvu definičních čar ulic, kterou na základě sdělení obcí aktualizuje v ISÚI Zeměměřický úřad prostřednictvím databáze ZABAGED. Lze také zobrazit detail jednotlivých definičních bodů a definičních čar. Obr. 14: Zobrazení mapy v aplikaci Veřejný dálkový přístup 4 Závěr Proces poskytování údajů jiným osobám přináší oběma stranám subjektům údajů i jiným osobám vzájemné výhody. Subjektům údajů usnadňuje oznamování změn svých referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám a jiným osobám zase usnadňuje aktualizaci údajů o svých klientech. Vlastníkům datových schránek tuto službu stát poskytuje zcela zdarma. Na Vápence 14 Stránka 15 z 18 fax:

16 5 Přílohy (návrhy aktuální ke dni ) 5.1 Poskytnutí údajů o změnách jiné osobě - aktuální Příloha č. 1 Na Vápence 14 Stránka 16 z 18 fax:

17 5.2 Poskytnutí referenčních údajů jiné osobě návrh změny Příloha č. 2 Na Vápence 14 Stránka 17 z 18 fax:

18 5.3 Informace o odvolání souhlasu - návrh Příloha č. 3 Na Vápence 14 Stránka 18 z 18 fax:

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR Dokumentace k projektu Czech POINT Seznamte se Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR Obsah 1. Seznamte se...3 2. Co Czech POINT poskytuje?...3 2.1. Výpis z Katastru nemovitostí...3

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný bezhotovostní formou

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný bezhotovostní formou OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný bezhotovostní formou obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, doručovací

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem

Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2012 Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem čl. I. Preambule Tento vnitřní

Více

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

ZÁKON č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění

ZÁKON č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění ZÁKON č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. (úplné znění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více

infolist 4 / 2010 informační list č. 4 / říjen 2010 ÚOHS a veřejnost Jak podat žádost o informace, podnět, návrh Zápis do registru podpor de minimis

infolist 4 / 2010 informační list č. 4 / říjen 2010 ÚOHS a veřejnost Jak podat žádost o informace, podnět, návrh Zápis do registru podpor de minimis infolist 4 / 2010 4 informační list č. 4 / říjen 2010 ÚOHS a veřejnost Jak podat žádost o informace, podnět, návrh Zápis do registru podpor de minimis ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ÚOHS a veřejnost

Více

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna 2000. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel)

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna 2000. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel) 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Změna: 2/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 501/2004

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Standard ČBA č. 22 Mobilita klientů postup při změně banky

Standard ČBA č. 22 Mobilita klientů postup při změně banky Standardy bankovních aktivit Standard ČBA č. 22 Mobilita klientů postup při změně banky Datum vydání: říjen 2009 Aktualizace: červen 2010 STANDARD ČBA č.22 MOBILITA KLIENTŮ POSTUP PŘI ZMĚNĚ BANKY obsahuje

Více

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE ÚVOD Tento dokument stručně popisuje postup při využívání údajů

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s.

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. účinné ode dne 1.7. 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pojmy 1.1.1.

Více

Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET

Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET Provozovatel: Sdružení E-TENDERS vedoucí člen sdružení: GORDION, s.r.o., se sídlem Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČO: 26147921 člen sdružení: ample.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO RETAILOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY (dále jen VOP nebo Podmínky )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO RETAILOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY (dále jen VOP nebo Podmínky ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO RETAILOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY (dále jen VOP nebo Podmínky ) Tyto VOP upravují právní vztahy mezi Bankou a Klientem při poskytování Bankovního produktu. 1 Výklad pojmů a použitých

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

Provozní řád běžného provozu NEN pro I. etapu Otevřený zkušební provoz

Provozní řád běžného provozu NEN pro I. etapu Otevřený zkušební provoz Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Provozní řád běžného provozu NEN pro I. etapu Otevřený zkušební provoz [Provozovatel NEN: DATASYS s.r.o., se sídlem Praha 3, Jeseniova 2829/20, PSČ 130 00, IČO: 61249157]

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2/2012. K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE Z.Č.106/1999 Sb., o SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2/2012. K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE Z.Č.106/1999 Sb., o SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 2/2012 K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE Z.Č.106/1999 Sb., o SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Zpracovatel: JUDr. Irena Gráfová vedoucí oddělení právních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje přípravu a provedení sčítání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE z operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 Vydání č. 7, platné od 1. 7. 2012 Za obsah zodpovídá:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Věřitel: obchodní společnost : V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná v

Více

PROVOZOVÁNÍ INTERNETOVÝCH OBCHODŮ (E-SHOPŮ)

PROVOZOVÁNÍ INTERNETOVÝCH OBCHODŮ (E-SHOPŮ) Ú Ř A D P R O O C H R A N U O S O B N Í C H Ú D A J Ů PROVOZOVÁNÍ INTERNETOVÝCH OBCHODŮ (E-SHOPŮ) M e t o d i k a p r o s p l n ě n í z á k l a d n í c h p o v i n n o s t í u k l á d a n ý c h z á k o

Více