PRAVIDLA RADY STATUTÁRNÍHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA RADY STATUTÁRNÍHO"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA PRAVIDLA RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY K VYDÁVÁNÍ SOUHLASU VLASTNÍKA POZEMNÍ KOMUNIKACE K VYHRAZENÍ PARKOVACÍHO MÍSTA NA ÚZEMÍ MĚSTA OPAVY Účinnost od: Účinnost do: Určeno: Žadatelům o vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací- zřizování vyhrazeného parkován í Nahrazuje dokument: Zpracoval: Název odboru (oddělení) zpracovatele: Bc. Jaroslav Vávra, vedoucí odboru dopravy Libuše Režnarová, referent odboru dopravy Odbor dopravy, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

2 OBSAH Čl. 1. Místní komunikace zařazené do zóny placeného stání 3 Čl. 2. Ostatní místní komunikace 3 Čl. 3. Podmínky pro zřizování vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP as ZTP/P na území statutárního města Opavy 3 Čl. 4. Vyhrazení parkovacího místa 4 Čl. 5. Ostatní ustanovení 4 Čl. 6. Závěrečné ustanovení 4 SEZNAM PŘÍLOH 1. Podmínky pro zřizování vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P na území města Opavy 2. Žádost o povolení zvláštního užívání místní l<.omunikace SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ÚČEL Rada statutárního města Opavy schvaluje usnesením č. 1608/RM 12 ze dne v návaznosti na ustanovení 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zněn í pozdějších předp isů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějš í c h předpisů, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích) a 67 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozděj ších předpisů, (dále jen "zákon o silničním provozu"), pravidla k upřesnění postupu při vyhrazování parkovacích míst na místních komunikacích na území statutárního města Opavy v návaznosti na vydávání souhlasu vlastníka místních komunikací. Parkovací místa na konkrétního uživatele (kon!~rétní registrační značku, firmu) mohou být na místních komunikacích vyhrazena jen na parkovištích označených dopravním značením (IP 11 a- IP 11 g) na zák l adě písemné žádosti takto: 2z6

3 Článek 1 Místní komunikace zařazené do zóny placeného stání 1. V zóně placeného stání vymezené v příloze č. 1 Nařízení č. 5/2012, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Opavě v platném znění, nelze vyhradit parkovací místa na konkrétní registrační značku nebo firmu. Výjimku lze udělit pouze zdravotně tělesně postiženým občanům {držitelům průkazu ZTP a ZTP/P) za stanovených podmínek uvedených v čl. 3 těchto pravidel. Článek 2 Ostatní místní komunikace 1. Parkovací místo vyhradit občanům v místě trvalého pobytu, podnikatelským subjektům v m í stě provozovny, a to pouze tam, kde není možnost parkování na vlastním pozemku. 2. K vyhrazení parkovacích míst dojde v lokalitě, kde existuje dostatečný počet parkovacích míst v docházkové vzdálenosti 300m. 3. Na dotčeném objektu parkoviště může být rezervováno maximálně 15 %jeho kapacity (nepoč ítají se vyhrazená stání pro ZTP). 4. Vyhrazení parkovacího místa je žádáno na dobu nejméně 1 rok. 5. Parkovací místa budou zpoplatněna dle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství v platném znění. Článek 3 Podmínky pro zřizování vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP as ZTP/P na území statutárního města Opavy 1. Statutární město Opava, jako vlastník místních komunikací dotčených zřízen ím vyhrazeného parkovacího místa vydá při podání žádosti souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro osoby se zdravotním postižením (držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P) za splnění následujících podmínek: 1.1. V případech žádostí o vyhrazení trvalého parkovacího místa držite l ům p rů kazu ZTP a ZTP/P, jedná-li se o těžké tělesné postižení u samotného řidiče motorového vozidla nebo rodiči, který pečuje o nezletilé dítě s těžkým tělesným postižením omezující pohyb. Dále žadatelům, drž ite l ům průkazů ZTP nebo ZTP/P bez ohledu na to, zda jsou řidiči, ale s podmínkou, že mají těžké těles né postižení dolních končetin omezující pohyb, že o ně trvale pečuj e č len rodiny nebo opatrovník určený soudem a současně žijí ve společné domácnosti a mají společný trvalý pobyt {doloženo potvrzením lékaře) Žadatel nemá právní nárok na vyhrazení parkovacího místa Vozidlo, pro které má být parkovací místo vyhrazeno, musí být ve vlastnictví žadatele, nebo osoby mající stejnou adresu trvalého pobytu jako žadatel a zároveň žijící s tímto žadatelem ve společné domácnosti Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace- vyhrazení parkovacího místa bude vydáno na dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P žadatele, maximálně však na dobu 5 let V případě, že žadatel nepožádá o prodloužení vyhrazení stávajícího parkovacího místa, resp. znovu nepodá žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, bude správcem místních komunikací zajištěno odstranění dodatkové tabulky s regist rační z načko u, parkovací místo bude ponecháno bez dodatkové tabulky s registrační značkou Žadatel uhradí při každé změně registrační značky vozidla v době platnosti vyhrazeného parkovacího místa pouze náklady související s výměnou dodatkové tabulky Vozidlo bude označeno parkovacím průkazem. 3z6

4 1.8. V případě, že se jedná o nezletilého žadatele, musí podmínky splňovat zákonný zástupce nebo opatrovník stanovený soudem. Článek 4 Vyhrazení parkovacího místa 1. Statutární město Opava zastoupené Magistrátem města Opavy, odborem majetku města vydá žadateli dle platných pravidel souhlas se zvláštním užíváním místní komunikace a silniční správní úřad (Magistrát města Opavy, odbor dopravy) vydá rozhodnutí spolu se stanovením svislého a vodorovného dopravního značení. Osazení dopravního značení a jeho následnou údržbu zajistí Technické služby Opava s.r.o. Změnu dopravního značení související s výměnou dodatkové tabulky hradí žadatel na vlastní náklady. Článek 5 Ostatní ustanovení 1. Silniční správní úřad vykonává dohled nad řádným užíváním vyhrazeného parkovacího místa. Zjištěné skutečnosti, zejména to, že parkovací místo není dlouhodobě využíváno ke svému účelu, může mít za následek zahájení ř ízení o odnět í povolení v souladu s ustanovením 25 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích. 2. Žadatel je povinen nahlásit všechny změny týkající se vyhrazeného parkovacího místa (např. změna bydliště, příjmení, zdravotního stavu, údajů k vozidlu apod.), případně další údaje ovlivňující vyhrazení parkovacího místa a to do 15 dn ů od doby, kdy změna nastala. V případě, že tak neučiní, ztrácí nárok na toto místo. Článek 6 Závěrečné ustanovení 1. Tato pravidla nabývají úči nn ost i dnem Pravidla se vztahují na všechny podané žádosti i na prodlužování platnosti rozhodnutí vydaných před platností pravidel Prof. PhD. deněk Ji c. primátor I ť.. ~.~ Ing. Pavla Brady 1. náměstkyně primátora 4 z6

5 Příloha č. 1 Podmínky pro zřizování vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P na území města Opavy: Já, níže podepsaný lékař potvrzuji, že žadatel.... trpí jednou (nebo více) z níže uvedených konkrétních diagnóz: a) osoby ochrnuté a po amputaci obou dolních končetin, odkázané na invalidní vozík a osoby odkázané na invalidní vozík z jakýchkoliv zdravotních důvodů, b) osoby po amputaci obou končetin nad kalením kloubem, pohybující se pomocí protéz a berlí, c) nemoci a vady pohybového ústrojí s těžkou poruchou funkce (např. těžké formy skolióz, mobus perthes, těžké luxace kyčelních kloubů, revmatoidní artritis s těžkými poruchami funkce), d) osoby s vysokou amputací (nad kalením kloubem) jedné dolní končetiny, které z jakýchkoliv důvodů nemohou používat protézu a pohybují se pomocí berlí, e) trpí jinými chorobami, které se nevztahují na závažné postižení pohybového ústrojí. Razítko a podpis lékaře: Toto potvrzení se vydává na vlastní žádost žadatele. V Opavě dne: 5z6

6 Příloha č. 2 MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY, Horní náměstí 69, Opava Odbor dopravy, pracoviště Krnovská 71, Opava Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace -vyhrazení parkovacího místa Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství Jméno a příjmení žadatele, u právnické osoby název firmy dle obchodního rejstř í ku: Adresa trvalého bydliště, u právnické osoby sídlo firmy dle obchodního rejstříku: Jiná adresa pro doručování písemností: Datum narození, IČ: Parkovací místo vyhradit na ulici: Za účelem: zřízení vyhrazeného parkovacího místa Doba zvláštního užívání: Vznik nároku na osvobození od placení místního poplatku za užívání veřejného prostranství: držitel p rů kazu ZTP, ZTP/P čís l o : držitel parkovacího průkazu číslo : jsem vlastník motorového vozidla (SPZ): jsem držitelem ř i d i čského oprávnění: ano I ne výše uvedené vozidlo říd ím sám : ano I ne jsem vlastníkem garáže: ano I ne Přílohy žádosti: Situace se zakreslením požadovaného místa Kopie průkazu ZTP, ZTP/P Kopie parkovacího průkazu Řidičský průkaz Technický průkaz od vozidla Příloha č. 1 potvrzená lékařem čitelně jméno a podpis žadatele, razítko v dne 6z6

Daňové a poplatkové úlevy související se zdravotním postižením

Daňové a poplatkové úlevy související se zdravotním postižením Daňové a poplatkové úlevy související se zdravotním postižením Skutečnost, že je občan zdravotně postižený, zohledňují i předpisy o daních a poplatcích. Jde zejména o zákon č. 586/1992 Sb., o dani příjmů

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Ž á d o s t. o zřízení / prodloužení vyhrazeného parkovacího stání na ulici Bzenecká (dříve zastávka MHD)

Ž á d o s t. o zřízení / prodloužení vyhrazeného parkovacího stání na ulici Bzenecká (dříve zastávka MHD) ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO VINOHRADY Velkopavlovická 25, 628 00 BRNO Tel. 544 210 839/108 Ž á d o s t o zřízení / prodloužení vyhrazeného parkovacího stání na ulici Bzenecká (dříve zastávka MHD) Žadatel:..

Více

Skutečnosti uvedené v tomto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel povinen prokázat předložením těchto dokumentů:

Skutečnosti uvedené v tomto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel povinen prokázat předložením těchto dokumentů: PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET ZPS dle Nařízení Statutárního města Opavy č. 1/2015 schváleného Radou Statutárního města Opavy svým usnesením č. 247/9 RM 15 ze dne 11. 3. 2015, kterým se mění Nařízení

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro VYDÁVÁNÍ REZIDENTNÍCH/ABONENTNÍCH PARKOVACÍCH KARET. platné od 1.7.2013

Všeobecné obchodní podmínky pro VYDÁVÁNÍ REZIDENTNÍCH/ABONENTNÍCH PARKOVACÍCH KARET. platné od 1.7.2013 Všeobecné obchodní podmínky pro VYDÁVÁNÍ REZIDENTNÍCH/ABONENTNÍCH PARKOVACÍCH KARET platné od 1.7.2013 Verze: červen 2013 Aktualizace: 15.6.2013 OBSAH I. Úvod...3 II. Všeobecné podmínky...4 III. Podmínky

Více

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Článek I Statutární město Děčín zřizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími platnými právními předpisy věcná

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou Interní číslo směrnice: IP/3/2014 Řízený výtisk Změna č.: 0 Účinnost od: 1.1.2015

Více

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento předpis upravuje způsob poskytování

Více

Oddělení evidence motorových vozidel

Oddělení evidence motorových vozidel C O J E TŘEBA M Í T S S E B O U Obsah: CO JE TŘEBA MÍT S SEBOU...1 OBSAH...1 ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL...2 KONTAKTY...2 ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ NA ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:...2 FORMULÁŘE...2

Více

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1 C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U Obsah: OBSAH:... 1 ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL... 2 KONTAKTY... 2 ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ NA ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:... 2 FORMULÁŘE... 2 REGISTR

Více

v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území.

v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území. VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE MILOTICE NAD OPAVOU č. 3/2006 ZÁSADY upravující postup obce při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Příloha č. 3 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

1 Předmět úpravy. b) technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti,

1 Předmět úpravy. b) technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti, V. A. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů platné znění s vyznačením navrhovaných změn 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon zapracovává

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek

Více

VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET A LÍSTKŮ PRO ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ V HL. M. PRAZE. ( pouze doporučující dokument! )

VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET A LÍSTKŮ PRO ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ V HL. M. PRAZE. ( pouze doporučující dokument! ) VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET A LÍSTKŮ PRO ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ V HL. M. PRAZE ( pouze doporučující dokument! ) Verze: Aktualizace: 15.6.2009 1 OBSAH I. Úvod... 3 II. III. Parkovací karty vydávané fyzickým

Více

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Vážení spoluobčané, brožurka, kterou jste právě obdrželi do schránek, přináší přehled platných vyhlášek a nařízení města Letohrad. Nejvýznamnější

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1826 Sbírka zákonů č. 119 / 2012 Částka 45 119 ZÁKON ze dne 14. března 2012, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2/2012. K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE Z.Č.106/1999 Sb., o SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2/2012. K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE Z.Č.106/1999 Sb., o SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 2/2012 K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE Z.Č.106/1999 Sb., o SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Zpracovatel: JUDr. Irena Gráfová vedoucí oddělení právních

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Čl. 1 Ustanovení 1. Tato pravidla upravují podmínky pronajímání bytů v domech v majetku města Karolinky (dále jen městský byt ). 2. Tato

Více

ZÁKON 297/2011. Jsou zde uvedeny pouze části, kde došlo ke změnám. Změny vyznačené žlutě jsou účinné od 1.1.2012.

ZÁKON 297/2011. Jsou zde uvedeny pouze části, kde došlo ke změnám. Změny vyznačené žlutě jsou účinné od 1.1.2012. ZÁKON 297/2011 kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, ÚČINNOST OD 1. 1. 2012 ÚČINNOST

Více

Neoficiální úplné znění účinné od 19. ledna 2013. 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000

Neoficiální úplné znění účinné od 19. ledna 2013. 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 Neoficiální úplné znění účinné od 19. ledna 2013 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. ( 4a) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUNA Č. 1/2011 TRŽNÍ ŘÁD

NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUNA Č. 1/2011 TRŽNÍ ŘÁD NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUNA Č. 1/2011 TRŽNÍ ŘÁD Rada města Lanškrouna na svém zasedání dne 18.04.2011 usnesením č.132/2011, vydala na základě ustanovení 18, odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 4/2015 Pravidla pro užívání silničních motorových vozidel zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více