Zákon o obchodních korporacích. Důvěra v zápis do katastru nemovitostí Co na to nový občanský zákoník? Děkujeme! Právní aktuality Legal Update

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákon o obchodních korporacích. Důvěra v zápis do katastru nemovitostí Co na to nový občanský zákoník? Děkujeme! Právní aktuality Legal Update"

Transkript

1 POD DROBNOHLEDEM Zákon o obchodních korporacích Důvěra v zápis do katastru nemovitostí Co na to nový občanský zákoník? PRK Partners oceněna za nejlepší klientské služby Děkujeme! Právní aktuality Legal Update 2 / 2012

2 editorial Kouzlo nechtěného... tak nějak se stalo, že naše interní rekodifikační know-how bude od září dostupné s nadsázkou řečeno každému, kdo má počítač a je uživatelem Aspi. Abychom si nevysloužili výsměch všech těch, kteří na právu a výplodech právníků shledávají pramálo kouzelného, uberu tomuhle úsloví na vzletnosti a kouzlo nechtěného poopravím na produkt neplánovaného. Seběhlo se to totiž asi takhle: Když tři z vašich čtyř of counselů jsou významní akademici, svádí to ke zvolání školte naše klienty, pánové, prosím. Člověk by v tom nadšení pro věc málem zapomněl, že advokátní kancelář je tak dobrá, jak dobře umí to, co ji dělá advokátní kanceláří, tedy radit klientům o právu v praxi. A nebo o právu v životě, chcete-li. Naštěstí jsme nezapomněli ani na tohle, ani na slova klasika o tom, že celek je více než souhrn jeho částí, tudíž víme, že PRK Partners bude více než jen souhrnem akademické a praktické složky tehdy, pokud teorii s praxí skutečně propojíme. A proto jsme před několika měsíci pověřili kolegu Petra Bezoušku koordinací projektu, na jehož počátku bylo pár orientačně nadepsaných sloupců v jinak prázdné tabulce, a na jeho konci pak interní databáze zachycující průnik základního teoretického a praktického know-how naší firmy o novém soukromém právu. Výsledné dílo sleduje zpřehlednění hlavních pojmových a obsahových rozdílů mezi starou a novou právní úpravou metodou systematického popisu 500 klíčových hesel (právních institutů a dalších pojmů) včetně vyznačení jejich vzájemných souvislostí. Takhle to vypadá, že se prostě a jednoduše sepsalo, co se vědělo. Ve skutečnosti se však na mnoha místech muselo teprve vymyslet, co se vlastně ví. A tak si půjčím otřepané, leč pravdivé tvrzení a potvrdím, že i na počátku mnoha našich excelovských okének stálo X různých názorů a X+1 právníků. Ale to byla konec konců právě ta pionýrská cesta, kterou jsme chtěli zahájit. Původní účel byl tedy jasný, vytvořit si soukromého průvodce bezmála 4000 novými paragrafy, abychom uměli včas a kvalifikovaně obsloužit naše klienty v době, kdy nebude možné opřít se ani o aktuální plody právní vědy, ani o judikaturu. Jenže když pak v pokročilé fázi projektu projíždíte kurzorem mezi prvním a třístým finálně zpracovaným heslem, náhle vás napadne, jestli není škoda, aby se podle téhle kuchařky učilo vařit jen pár desítek právníků. Jestli by třeba neměla být k dispozici klientům přímo. Tahle myšlenka stála na počátku úvah o emancipaci databáze, na jejichž konci padlo rozhodnutí zpřístupnit naše know-how komukoliv, kdo se s novými zákony potřebuje nebo chce seznámit. A tak právníci a ajťáci dali hlavy dohromady a výsledný produkt dá společnost Wolters Kluwer (provozovatel Aspi) na trh již na podzim tohoto roku. Nezbývá nám než doufat, že i vy na tom původně nechtěném efektu, najdete alespoň špetku kouzla Hezké prázdniny. Dr. Radan Kubr, partner

3 obsah Editorial Kouzlo nechtěného Obsah 1 Korporační právo 2-8 Nový zákon o obchodních korporacích Nový výklad ust. 196a odst. 3 obchodního zákoníku ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČR Změna úpravy finanční asistence u společností s ručením omezeným Procesní právo 8-9 Zrušení ustanovení 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu Ústavním soudem Nemovitosti a nový občanský zákoník 9-10 Důvěra v zápis do katastru nemovitostí Pracovní právo Nové právní předpisy Judikatura Děje se v PRK Partners PRK Partners oceněna za nejlepší klientské služby - Děkujeme! Český den na dostihovém závodišti v Bratislavě PRK Partners podporuje talentované studenty právnických fakult English Summery Věděli jste, že...? 22 1

4 KORPORAČNÍ PRÁVO Nový zákon o obchodních korporacích Autoři: Mgr. Jan Jaroš, LL.M. Mgr. David Šmejdíř V souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva došlo vedle přijetí nového občanského zákoníku a zákona o mezinárodním právu soukromém také k přijetí zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (ZOK), a to s účinností od ZOK si mimo jiné klade za cíl odstranit stávající duplicitu některých institutů občanského a obchodního práva a zaměřit se na nezbytnou úpravu toho, co není upraveno novým občanským zákoníkem. Zároveň však nehodlá stávající úpravu radikálně měnit, pouze ji v některých případech modernizovat a přizpůsobit stávajícím potřebám praxe. Níže nabízíme stručné shrnutí některých změn, které dle našeho názoru ZOK přináší. ZOK obsahuje úpravu obchodních korporací, mezi které řadí obchodní společnosti a družstva. Evropská akciová společnost, Evropská družstevní společnost a Evropské zájmové hospodářské sdružení jsou upraveny zejména nařízeními a zvláštními právními předpisy. Značná část úpravy obchodního zákoníku se přesune do nového občanského zákoníku. Jedná se např. o úpravu nekalé soutěže, likvidace obchodních společností (s drobnou výjimkou u a. s.) atd. Úprava obchodních závazkových vztahů již v ZOK obsažena nebude a použije se úprava obsažená v novém občanském zákoníku, čímž dojde k odstranění duplicity u řady institutů občanského a obchodního práva. Některé změny v obecné úpravě Jedním z institutů, který je společný pro všechny obchodní korporace a který doznal určitých změn, je vypořádací podíl jeho výše se bude určovat z hodnoty obchodní korporace, v níž zanikla účast. V případě zrušení obchodní korporace s likvidací vzniká společníkům právo na likvidační zůstatek, který se rozdělí nejprve mezi společníky s vkladovou povinností, a poté mezi společníky ostatní (samotná likvidace je však předmětem úpravy nového občanského zákoníku). Každá výplata zisku (nebo jiných vlastních zdrojů) bude nově podléhat testu úpadku, tzn., že obchodní korporace si takovou výplatou nesmí způsobit úpadek. Další změny vztahující se k obchodním korporacím obecně souvisí se změnou úpravy jednání za obchodní korporaci. Pro statutární (i jiné) orgány zůstane zachována povinnost jednat za společnost či družstvo s péčí řádného hospodáře a v případě plnění pokynu valné hromady, který je v rozporu s právními předpisy, příslušný orgán neponese odpovědnost, pokud na tuto skutečnost upozornil. Zavádí se též pravidlo podnikatelského úsudku (tzv. business judgement rule), které stojí na koncepci, že jedná-li někdo náležitě, informovaně a v zájmu společnosti, nemůže nést veškerá rizika, která mohou v podnikání nastat. Obě tato pravidla se budou vztahovat také na prokuristy. Členové orgánů obchodních korporací budou mít povinnost informovat ostatní členy tohoto orgánu v případě, že může při výkonu jejich funkce dojít ke střetu zájmů. ZOK též zavede ručení (i bývalých) členů orgánů, pokud přivedli společnost do úpadku. Detailnější úpravu doznala smlouva o výkonu funkce subsidiárně se bude řídit pravidly o smlouvě příkazní zakotvenými v novém občanském zákoníku. V oblasti koncernů ZOK zavádí ručení tzv. vlivných osob. Ovlivní-li vlivná osoba 2 chování obchodní korporace (tj. ovlivněné osoby) k její újmě, má povinnost tuto újmu nahradit, ledaže mohla při svém ovlivnění v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu ovlivněné osoby. Pokud v důsledku takového ovlivnění ovlivněná osoba nemůže zcela nebo zčásti splnit dluh vůči svým věřitelům, ručí vlivná osoba věřitelům ovlivněné osoby za splnění tohoto dluhu. Odpovědnost této (vlivné) osoby se však neuplatní v případě, že prokáže existenci koncernu a současně, že újma vznikla v zájmu koncernu a bude v jeho rámci vyrovnána (k vyrovnání může dojít i jiným způsobem, než v penězích). Povinnost vypracovávat zprávu o vztazích zůstává zachována. 1 ZOK byl prezidentem republiky podepsán dne Tj. osoba, která má vliv v obchodní korporaci. 2

5 Některé změny v úpravě obchodních společností / korporací Co nového u vosek a komanditek? Ke změnám v úpravě veřejné obchodní společnosti (v. o. s.) a komanditní společnosti (k. s.) pouze stručně uvádíme, že vkladovou povinnost do v. o. s. bude nově možné splnit provedením nebo prováděním prací, či poskytnutím nebo poskytováním služby. V k. s. dochází k jinému pojetí vkladové odpovědnosti a ručení komanditisty skrze definici tzv. komanditní sumy. Úprava družstva bude detailnější a přesnější a také zavede nový druh družstva tzv. sociální družstvo. To by mělo nahradit současné neziskové organizace. Eseróčko za kačku Asi nejvíce změn přináší ZOK v úpravě společnosti s ručením omezeným (s. r. o.). Dojde k celkové liberalizaci v úpravě s. r. o. nově bude snazší s. r. o. zakládat, neboť minimální výše vkladu společníka bude činit 1,- Kč a současně dojde k odstranění zákazu řetězení jednočlenných společností. Vlastníci si tak ze stávajících s. r. o. budou moci uvolnit prostředky. Dále bude umožněna existence více druhů podílů, přičemž jeden společník bude moci vlastnit různé druhy podílů. Určí-li to společenská smlouva, může být podíl představován kmenovým listem, který je cenným papírem na řad a nelze jej vydat jako zaknihovaný cenný papír. Kmenový list nemůže být veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu. Se souhlasem nejvyššího orgánu společnosti bude možné započíst pohledávku společnosti na splacení vkladu proti pohledávce povinného společníka vůči společnosti. Pro případy uložení příplatkové povinnosti zavádí právo společníka, pokud pro uložení povinnosti příplatku nehlasoval, jednostranně vystoupit ze společnosti (tzv. abandonní právo). Dále ZOK obsahuje některé změny související s rozhodováním na valné hromadě s. r. o. Předně umožňuje zvýhodnit minoritní společníky fakultativním zavedením tzv. kumulativního hlasování při volbě členů orgánů společnosti (tento institut ZOK zavádí také pro a. s.). Při tomto způsobu hlasování se standardní počet hlasů společníka násobí počtem členů voleného orgánu a společník může pro volbu konkrétní osoby použít všechny hlasy, se kterými nakládá, nebo jejich libovolný počet. Nebude také možné dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady, pokud účastník této valné hromady nenechal do zápisu zapsat protest. A co na to akciovky? Úprava akciové společnosti (a. s.) v ZOK by měla znamenat spíše systematické změny a celkové zpřehlednění oproti úpravě v obchodním zákoníku a dále odstranění některých přílišných tvrdostí způsobených přesahující transpozicí Druhé směrnice (např. zjednodušení postupu při zvyšování základního kapitálu). Dojde například ke zrušení možnosti sukcesivního založení a. s. (tento institut nebyl v praxi téměř využíván) a také k zavedení tzv. kusových akcií, tzn. akcií bez jmenovité hodnoty 3. Ohledně nabytí majetku společnosti od akcionáře (zakladatele) za úplatu převyšující 10 % základního kapitálu v průběhu dvou let od vzniku společnosti se bude vyžadovat ohodnocení znalcem a schválení valnou hromadou. Souhlasy dozorčí rady a příp. valné hromady při převodu majetku společnosti v hodnotě vyšší než 1/3 vlastního kapitálu se nadále vyžadovat nebudou. Změnu představuje zavedení omezení vydat akcie na majitele pouze jako zaknihovaný nebo imobilizovaný cenný papír. Takové pojetí v zásadě koresponduje s návrhem zákona o zvýšení transparentnosti právnických osob, který v současnosti projednává vláda. Jeho smyslem je zprůhlednit akcionářskou strukturu u a. s. s akciemi na majitele. Seznam akcionářů sice nebude veřejně přístupný, ale měly by k němu mít přístup například orgány činné v trestním řízení. Dále bude zrušen taxativní výčet druhů akcií a společnost bude moci sama rozhodnout, jaké druhy akcií vydá. Zajímavou novinkou v oblasti vnitřní struktury řízení a. s. je zavedení možnosti volby mezi monistickou strukturou (tj. správní rada a statutární ředitel) nebo stávající dualistickou strukturou (představenstvo a dozorčí rada) v obou případech však nejvyšším orgánem společnosti zůstává valná hromada. Členy představenstva a dozorčí rady se nově budou moci stát též právnické osoby. 3 Jednotlivé kusové akcie představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti. 3

6 Nový výklad ust. 196a odst. 3 obchodního zákoníku ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČR Autorky: Mgr. Lenka Konvalinová, LL.M. Mgr. Michaela Ericssonová Odborná spolupráce: Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. Rádi bychom vás upozornili na významnou změnu v doposud konstantním výkladu 196a odst. 3 obchodního zákoníku, kdy v případě absence stanovení ceny převáděného majetku podle znaleckého posudku, byla soudy dovozována absolutní neplatnost smlouvy o převodu majetku. Tuto změnu přinesl začátkem února 2012 Nejvyšší soud ČR, který vydal přelomové rozhodnutí, ve kterém přehodnotil svůj názor na smlouvu o převodu majetku v případě, kdy cena převáděného majetku nebyla určena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Ačkoli o ustanovení 196a obchodního zákoníku toho bylo již napsáno v odborné literatuře mnohé, je vzhledem k obsahu tohoto článku vhodné zdůraznit účel zmíněného ustanovení. Tímto účelem je ochrana společnosti před nepoctivým jednáním osob, které jsou oprávněny činit za společnost či jejím jménem právní úkony, a to tak, aby tyto osoby neuzavíraly obchody v neprospěch společnosti ve svůj individuální prospěch. Navazujícím účelem je pak i zajištění ochrany třetích osob, zejména věřitelů společnosti. Ustanovení 196a odst. 3 obchodního zákoníku stanoví, že v případě, kdy společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek za protihodnotu (ke dni nabytí) ve výši alespoň 1/10 upsaného základního kapitálu od akcionáře, člena představenstva, dozorčí rady, či od osob jim blízkých, anebo od osoby jí ovládané a dalších osob uvedených v tomto ustanovení, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Totéž platí v případě, kdy společnost na tyto osoby úplatně převádí majetek této hodnoty (tj. ve výši alespoň 1/10 upsaného základního kapitálu). Pokud navíc dochází k nabytí majetku do 3 let od vzniku společnosti, musí nabytí majetku také schválit valná hromada. Výjimku tvoří pouze převody majetku v rámci běžného obchodního styku. Jedná se o takové převody, prostřednictvím kterých společnost uskutečňuje odbyt své produkce v rámci vlastního předmětu podnikání, nakupuje pro vlastní podnikání suroviny, energie, polotovary a další komponenty, pokud její smluvní partneři patří do skupiny subjektů, které jsou vypočteny výše. Vyňaty z režimu 196a odst. 3 obchodního zákoníku jsou dále také obchody, které podléhají jinému dozorovému či dohledovému mechanismu (např. nabytí cenných papírů od vlastního akcionáře na regulovaném trhu). Posudek znalce, který stanoví hodnotu převáděného majetku, má zajišťovat naplnění účelu 196a obchodního zákoníku, tzn., aby cena převáděného majetku nebyla pro společnost nevýhodná, závislá pouze na vůli smluvních stran, ale aby byla stanovena způsobem, který zaručí, že tato cena odpovídá reálné hodnotě majetku. Podle dosavadních závěrů Nejvyššího soudu ČR platilo, že v případě, kdy se nejedná o převod majetku v rámci běžného obchodního styku, ani o obchod, který podléhá dozorovému nebo dohledovému mechanismu, je smlouva o převodu majetku absolutně neplatná tehdy, pokud cena tohoto převáděného majetku nebyla stanovena na základě znaleckého posudku. Vzhledem k tomu, že absolutní neplatnost nelze podle většinového názoru dodatečně zhojit, dovozovaly soudy, že ani dodatečně vyhotovený znalecký posudek nemůže na neplatnosti smlouvy o převodu podle 196a odst. 3 obchodního zákoníku nic změnit, a to bez ohledu na to, nakolik se hodnota převáděného majetku stanovená ve znaleckém posudku přiblížila kupní ceně. Nejvyšší soud ČR však svým rozhodnutím ze dne , sp. zn. 31 Cdo 3986/2009, změnil dosavadní výklad ustanovení 196a odst. 3 obchodního zákoníku. Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia vyslovil v konkrétním rozhodnutí názor, že je zapotřebí zjišťovat nejenom existenci znaleckého posudku, ale také skutečnost, zdali byla cena převáděného majetku sjednána jako cena tržní (tj. cena v daném místě a čase obvyklá), a jako cena, kterou by mohla být společnost poškozena. Pokud by cena převáděného majetku byla sjednána jako cena tržní, avšak by nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, účelu ustanovení 196a obchodního zákoníku je i tak dosaženo, neboť by cena nebyla stanovena na úkor společnosti. V takovém případě pak není důvod dovozovat absolutní neplatnost uzavřené smlouvy jen proto, že nebyl dodržen formální postup spočívající ve stanovení ceny na základě znaleckého posudku. 4

7 Na základě nového rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR tak dostávají nabyvatelé majetku možnost prokázat, že ačkoli nebyla cena převáděného majetku stanovena znaleckým posudkem, odpovídala v době převodu ceně tržní, a smlouva tak nemusí být z tohoto důvodu nahlížena jako absolutně neplatná. I pro případy budoucích převodů lze připustit, že nevypracování posudku znalce jmenovaného soudem nezpůsobí absolutní neplatnost smlouvy, pokud cena sjednaná ve smlouvě bude odpovídat ceně tržní. Nutno na závěr podotknout, že dosavadní výklad způsoboval v praxi nemalé potíže, a to zejména v případech, kdy byla neplatnost smlouvy o převodu majetku zjištěna až po několika následných převodech tohoto majetku. Vzhledem k tomu, že následné zhojení absolutní neplatnosti není možné, všechny následné převody byly prohlášeny za neplatné a strany si musely vracet poskytnuté plnění. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR tak jistě znamená krok správným směrem, když upřednostňuje výklad založený na účelu zákona před výkladem formalistickým a klade důraz na ochranu zájmů společnosti. Změna úpravy finanční asistence u společností s ručením omezeným Autor: Mgr. Ing. Norbert Hink Změny obchodního zákoníku, které byly s účinností od 1. ledna 2012 provedeny zákonem č. 351/2011 Sb., se staly poměrně diskutovaným právním tématem uplynulých měsíců. Vedle hlavních bodů této novelizace, kterými byly zejména změny ustanovení 196a, výslovné připuštění limitace náhrady budoucí škody a řešení souběhu funkcí v obchodních společnostech, ovšem v rámci těchto diskuzí zůstala poněkud stranou úprava ustanovení regulujícího poskytování finanční asistence ze strany společností s ručením omezeným. Přestože se jedná o textově drobnou úpravu, domníváme se, že by mohla být pro praxi akvizičního financování významná. Tato úprava spočívá ve vypuštění problematického odkazu na 123 odst. 2 obchodního zákoníku z ustanovení 120a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku. S interpretací tohoto odkazu se odborná veřejnost potýkala v zásadě od zavedení nové úpravy finanční asistence do obchodního zákoníku v roce Na základě tohoto odkazu mělo být na finanční asistenci obdobně použito ustanovení omezující výplatu zisku společnosti s ručením omezeným jejím společníkům, podle něhož k výplatě nelze použít základního kapitálu, rezervního fondu ani ostatních kapitálových fondů ani prostředků, které podle obchodního zákoníku, společenské smlouvy nebo stanov mají být použity k doplnění těchto fondů. Uvedené ustanovení navíc určuje přiměřené použití určitých ustanovení 178 obchodního zákoníku, která regulují distribuci zisku v rámci akciových společností. Hlavní námitky proti uvedenému odkazu spočívaly především v tom, že poskytování finanční asistence nemá přímou vazbu a dopad na vlastní kapitál společnosti, a to nejen v případě poskytnutí finanční asistence ve formě zajištění, ale ani při poskytnutí finanční asistence formou úvěru či půjčky. Tyto námitky vedly u některých odborných autorit dokonce k závěru, že diskutovaný odkaz je nefunkční, a tedy na finanční asistenci neaplikovatelný. Podle jiných odborných názorů však přes pochybnosti o ekonomickém ratiu uvedeného ustanovení bylo třeba na jeho základě omezení stanovené pro částku vlastního kapitálu k rozdělení mezi společníky vztáhnout i na poskytování finanční asistence. Judikatura přitom neměla možnost k této otázce zaujmout stanovisko. Za uvedené situace přijala praxe celkem logicky spíše konzervativnější výklad a bylo dovozováno, že částka finanční asistence poskytované společností s ručením omezeným nesmí převýšit částku vlastního kapitálu společnosti, kterou je možno rozdělit mezi její společníky. V případě poskytování finanční asistence formou zajištění to pak znamenalo limitaci výše zajišťovaných pohledávek do této částky. Pokud pomineme určité dílčí výkladové obtíže týkající se tohoto konceptu (např. otázku, z jakých údajů a k jakému datu vycházet při stanovení této limitní částky), představovalo toto kvantitativní omezení finanční asistence závažný problém pro banky financující akvizice společností s ručením omezeným, které obvykle nebyly ochotny takto okleštěné zajištění akceptovat. V důsledku toho zatím nedošlo v praxi k významnějšímu využití institutu povolené finanční asistence v souvislosti s akvizičním financováním. Namísto toho je i nadále široce aplikován obvyklý postup spočívající ve fúzi akvírované společnosti do společnosti, která obchodní podíl ve společnosti nabyla (tzv. upstream merger), a následném poskytnutí zajištění akvizičního financování ze strany nástupnické společnosti. Tento postup přitom přináší zase jiná úskalí. Kromě tohoto, že financující banka není po určitou dobu vůbec zajištěna aktivy akvírované společnosti, bývá často problém s přetrváním určitých veřejnoprávních povolení a licencí, případně i smluvních vztahů akvírované společnosti, která realizací fúze zaniká. 5

8 Vypuštěním problematického odkazu na 123 odst. 2 obchodního zákoníku z ustanovení 120a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku odpadla s účinností od 1. ledna 2012 limitace rozsahu finanční asistence poskytované společnostmi s ručením omezeným částkou vlastního kapitálu příslušné společnosti, kterou je možno rozdělit mezi její společníky. Jediným korektivem výše poskytnuté finanční asistence zůstává nadále pouze skutečnost, že poskytnutí finanční asistence nesmí příslušné společnosti s ručením omezeným přivodit bezprostředně úpadek (což v případě poskytnutí finanční asistence formou zajištění v zásadě ani nepřipadá v úvahu). Jinými slovy, pokud poskytnutí finanční asistence splní stávající podmínky 120a obchodního zákoníku (které nepředstavují významné omezení) a je schváleno postupem uvedeným v tomto ustanovení, nebude podle novelizované právní úpravy zajištění akvizičního financování poskytnuté akvírovanou společností s ručením omezeným (a tedy představující finanční asistenci) omezeno žádnou částkou, a financující banka tak bude mít v zásadě stejné postavení a komfort, jako kdyby jí bylo příslušné zajištění poskytnuto mimo režim finanční asistence. Vzhledem k tomu, že novelizovaná úprava finanční asistence umožní poskytovat bankám financujícím akvizice společností s ručením omezeným regulérní (neomezené) zajištění na aktivech akvírovaných společností, domníváme se, že nově by se finanční asistence mohla stát (alespoň v případě společností s ručením omezeným) v praxi skutečně využívanou alternativou k výše zmíněnému konceptu fúze a následného zajištění akvizičního financování ze strany nástupnické společnosti. Při zachování stejné úrovně zajištění akvizičního financování totiž oproti tomuto konceptu skýtá nepochybné výhody, a to zejména možnost poskytnout zajištění na aktivech nabývaných společností bezprostředně po akvizici, nižší transakční náklady a rovněž zachování korporátní existence nabyté společnosti a tím i všech jejích veřejnoprávních povolení, licencí a smluvních vztahů. PROCESNÍ PRÁVO Zrušení ustanovení 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu Ústavním soudem Autorky: Mgr. Lenka Konvalinová, LL.M. Mgr. Marcela Gajdečková Ústavní soud rozhodl dne 21. února 2012 nálezem, sp. zn. Pl. ÚS 29/11, o zrušení ustanovení 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský soudní řád), a to s účinností od 1. ledna Jedná se o ustanovení občanského soudního řádu, které řeší přípustnost dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně. Z pohledu nálezu Ústavního soudu se stalo důležitým posouzení jednoho z předpokladů dovolání - dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam nejen pro projednávanou věc, ale pro rozhodovací činnost soudů vůbec. Důvodem pro zrušení ustanovení byla jeho neurčitost a vágnost, neboť Nejvyššímu soudu byl dán prostor pro nepředvídatelnou úvahu o tom, zda otázku, na kterou se dovolatel odkazuje ve svém dovolání, posoudí jako otázku zásadního právního významu či nikoliv. K odstranění tohoto nedostatku nedošlo ani působením judikatury Nejvyššího soudu vztahující se k výkladu a aplikaci napadeného ustanovení, která je značně nejednotná. Dovolatel tak předem nevěděl, zda bude jeho dovolání shledáno Nejvyšším soudem přípustným či nikoliv. Tím byla založena mezi jednotlivými dovolateli ústavně nepřípustná nerovnost. Důsledkem rozhodovacího postupu Nejvyššího soudu o přípustnosti či nepřípustnosti dovolání s ohledem na otázku zásadního právního významu bylo i neúměrné prodlužování řízení o dovolání způsobené zahlceností Nejvyššího soudu, které pouze přispívá ke vzniku protiústavních průtahů a k odpovědnosti státu za škodu jimi vyvolanou. Ústavní soud v závěru samotného nálezu vyzval zákonodárce, aby nová právní úprava dovolání obsažená v občanském soudním řádu byla do té míry předvídatelná, že přípustnost dovolání bude zřejmá každému potencionálnímu dovolateli ještě předtím, než opravný prostředek v podobě dovolání využije. Nutno podotknout, že ne všichni soudci Ústavního soudu se s názorem většiny pléna Ústavního soudu ztotožnili. Ústavní soud však v odůvodnění svého nálezu uvádí, že nastal čas k učinění systematického závěru, který by 6

9 nastíněný problém řešil obecně a nikoli jen v poloze jednotlivých ústavních stížností a zrušil tak úpravu nenárokového dovolání s přáním, aby nová úprava dovolání měla již jasnou koncepci toho, jaké účely či funkce chce takový opravný prostředek sledovat. Zákonodárnému orgánu poskytl Ústavní soud lhůtu k přijetí nové právní úpravy do 31. prosince Účelem nové právní úpravy dovolání by proto mělo být snížení přetížení Nejvyššího soudu v řízení o dovolání v občanskoprávních a obchodních věcech a posílení jeho funkce při sjednocování judikatury v těchto věcech. Nová úprava dovolání by měla omezit přípustnost dovolání na věci, které mají zásadní právní význam, a měla by se zaměřit na dovolací důvody související s nesprávným právním posouzením věci. Co se týče aplikovatelnosti ustanovení 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu do 31. prosince 2012, měl by Nejvyšší soud respektovat závěr Ústavního soudu vyjádřený v nálezu ze dne 6. března 2012, sp. zn. IV. ÚS 1572/11, a sice že 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu zůstává aplikovatelným právním předpisem pro posouzení přípustnosti těch dovolání, které byly podány v době jeho účinnosti, až do jeho zrušení uplynutím dne 31. prosince V současné době jsou projednávány návrhy nového ustanovení 237 o. s. ř. a ustanovení s ním souvisejících. Ministerstvem spravedlnosti byly vypracovány návrhy, které zakládají přípustnost dovolání proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, za předpokladu, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva tento předpoklad je dále rozvinut skutkovými podstatami. Přípustnost dovolání by tak měla být založena jednak tím, že se ve svém rozhodnutí odvolací soud buď odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo řešil otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo byla rozhodována rozdílně anebo by měla být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh nového ustanovení 237 o. s. ř. je stále ještě projednáván, vyčkáme na přijetí 237 o. s. ř. ve změněné podobě a poté se k němu případně vrátíme. NEMOVITOSTI A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Autorky: Mgr. Soňa Papáčková Mgr. Daniela Musilová Dlouho připravovaný zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen nový občanský zákoník), který vstoupí v účinnost dne 1. ledna 2014, přináší do českého práva řadu významných změn a nových institutů. Mezi ustanovení nového občanského zákoníku, které vyvolávají diskuze mezi odbornou veřejností a nepochybně přitáhnou pozornost i laické veřejnosti, patří princip důvěry v zápis v katastru nemovitostí. O co přesně jde? V souladu se stávající právní úpravou obecně platí, že skutečný vlastník je vlastníkem bez ohledu na stav zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí. V praxi se vyskytují situace, kdy skutečný vlastník není zapsán v katastru nemovitostí např. z důvodů, že zanedbal ohlašovací povinnost vůči katastrálnímu úřadu o nabytí vlastnického práva nebo zapsaný vlastník nabyl nemovitost na základě neplatného právního titulu (a je tak tzv. nevlastníkem). Kupující předmětné nemovitosti se tak nemůže spolehnout na zápis v katastru nemovitostí, čímž je oslabena pozice katastru nemovitostí jako evidence vlastnického práva k nemovitostem. Proto obezřetný kupující absolvuje před koupí samotné nemovitosti mnohdy finančně a časově náročné právní prověrky nabývacích titulů k nemovitosti, aby tak předešel tomu, že v budoucnu bude jeho vlastnické právo zpochybněno. Nový občanský zákoník, ve snaze přinést více jistoty do institutu vlastnického práva k nemovitostem, zněním první věty 984 odst. 1 nového občanského zákoníku posiluje postavení těch, kteří nabývají vlastnické právo k nemovitosti, a zvyšuje důvěru v zápis v katastru nemovitostí: Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. Dle důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku je cílem tohoto ustanovení ochrana dobré víry těch, kdo nabudou věcné právo v dobré víře a za úplatu od osoby oprávněné podle stavu zápisů ve veřejném seznamu (tj. katastru nemovitostí). 7

10 Výše popsané lze zjednodušeně shrnout tak, že ten, kdo je zapsán jako vlastník v katastru nemovitostí, je vlastníkem nemovitosti a je oprávněn s nemovitostí dále nakládat. Každá osoba (a to především kupující nemovitosti) se tak bude moci spolehnout na údaje o vlastníkovi nemovitostí zapsaného v katastru nemovitostí. Posílení postavení osob nabývajících nemovitosti za výše uvedených podmínek má i své odpůrce. Část z nich upozorňuje na situaci, kde vlastníka připraví o vlastnictví k nemovitosti nesprávný zápis v katastru nemovitostí způsobený chybou úředníků katastru nemovitostí. Další část odpůrců zas poukazuje na případy padělání listin, kdy na základě takových listin dochází v katastru nemovitostí k zápisu vlastnického práva osoby, které ve skutečnosti toto právo nenáleží. Přikláníme se k názoru, že výše uvedené pochybnosti o principu důvěry v zápis v katastru nemovitostí lze považovat za neopodstatněné. Nový občanský zákoník dává skutečnému vlastníkovi nástroje, za pomoci kterých se může vůči neoprávněným zásahům do svého vlastnického práva bránit. Nový občanský zákoník umožňuje, aby skutečný vlastník rozporoval zápis vlastnického práva v katastru nemovitostí, a to do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy se o zápisu dozvěděl. K vyrozumění původního vlastníka (tj. prodávajícího) o převodu vlastnického práva dochází ze strany příslušného katastrálního úřadu po tom, co katarální úřad zaregistruje vlastnické právo nového vlastníka k předmětné nemovitosti. V případě, že by došlo k situaci, že by skutečný vlastník nebyl o zápisu cizího vlastnického práva řádně katastrálním úřadem vyrozuměn, nový občanský zákoník zakotvuje až tříletou lhůtu pro rozporování zapsaného vlastnictví k nemovitosti. Tato lhůta počíná běžet dnem provedení popíraného zápisu. Po uplynutí lhůty již nebude možné, aby se skutečný vlastník domáhal vlastnického práva od osoby, která nabyla nemovitost za úplatu v dobré víře od osoby zapsané v katastru nemovitostí bezdůvodně. Nicméně se domníváme, že daná lhůta je dostatečně dlouhá na to, aby umožnila skutečnému vlastníkovi zareagovat v případě, že by bylo jeho vlastnické právo k nemovitosti dotčeno neoprávněným zápisem v katastru nemovitostí. Na závěr je nutno připustit, že obavy spojené s uvedeným institutem nelze úplně ignorovat, ale nepochybně lze případným negativním dopadům předejít platí, že bdělým náleží práva! Na druhou stranu je nesporné, že daný institut přináší s sebou i řadu pozitiv. Za všechny lze uvést možnost spolehnout se na údaje zapsané v katastru nemovitostí, či ušetření finančních prostředků a času kupujících vynakládaných v souvislosti s prověřováním nabývacích titulů k nemovitosti směrem do minulosti. Předpokládáme také, že zakotvením předmětného principu do českého právního řádu dojde ke snížení počtu soudních sporů o vlastnické právo k nemovitostem. PRACOVNÍ PRÁVO Nové právní předpisy Autoři: Mgr. Matěj Daněk Mgr. Tomáš Liškutín Obsah: Prováděcí vyhláška k poskytování pracovnělékařských služeb Novela zákona o zaměstnanosti Trestní odpovědnost právnických osob Prováděcí vyhláška k poskytování pracovnělékařských služeb (plánovaná účinnost od 1. dubna 2012) Ministerstvo zdravotnictví ČR mělo vydat prováděcí vyhlášku k poskytování pracovnělékařských služeb, které jsou od 1. dubna 2012 regulovány zákonem o specifických zdravotních službách. Nic takového se nestalo a zaměstnavatelé se tak dostali do právního vakua, jelikož mají zajišťovat pracovnělékařské služby, avšak neexistuje účinný právní předpis, který by tyto služby specifikoval. Navíc se objevily informace, že se snad tato vyhláška ani vydávat nebude a specifikace pracovnělékařských služeb se provede formou novelizace samotného zákona o specifických zdravotních službách. 8

11 Novela zákona o zaměstnanosti (zákon č. 1/2012 Sb.) V souladu s evropským právem byla přijata novela zákona o zaměstnanosti postihující zaměstnavatele, kteří umožní výkon práce cizinci bez platného povolení k pobytu (za cizince se nepovažují občané členských států EU, EHP a Švýcarska včetně jejich rodinných příslušníků). Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů a s definitivní platností tak nabyla účinnosti k 5. lednu Zaměstnavatelé si tak musí před zaměstnáním cizince vyžádat jeho platné povolení k pobytu. Pro potřeby případné kontroly Státního úřadu inspekce práce je zaměstnavatel povinen kopii tohoto povolení uchovávat po dobu zaměstnání a dobu 3 let od skončení zaměstnávání cizince. Současně je zaměstnavatel povinen nejpozději v den nástupu tohoto cizince k výkonu práce písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR o tom, že cizince zaměstnává. Porušení uvedených povinností může mít pro zaměstnavatele nepříznivé důsledky díky stanoveným finančním sankcím. Za nelegální zaměstnávání cizince bez povolení k pobytu totiž hrozí sankce ve výši až ,- Kč, nejméně však Kč. Výše uvedené sankce nezbavují zaměstnavatele povinnosti doplatit zaměstnanému cizinci veškeré dlužné odměny včetně pojistného a uhradit náklady spojené se zasláním takových doplatků do třetí země. Neprokáže-li zaměstnavatel nebo cizinec jinak, má se za to, že dohodnutá výše odměny odpovídá minimální mzdě a pracovní poměr trval 3 měsíce. Mezi další opatření, která mohou takto jednajícího zaměstnavatele postihnout, patří vyloučení z nároku na všechny veřejné výhody, podpory nebo dotace, účasti na veřejných zakázkách na období až 3 let anebo povinnost vrátit veřejné výhody, podpory nebo dotace, které byly zaměstnavateli poskytnuty v období až 12 měsíců před zjištěním nelegálního zaměstnávání. Novela dále zavádí zvláštní případ ručení dodavatele pro případy, že jeho subdodavatel neuhradí výše uvedené sankce za nelegální zaměstnávání. Zákon tak směřuje k zamezení řetězení jednotlivých subdodavatelů, kdy původní subjekt, který cizince nelegálně zaměstnal, nebude k dosažení. Úřad práce ČR může za této situace vydat rozhodnutí o tom, že za výše uvedené finanční sankce a doplatky ručí dodavatel. Prakticky by se tak dodavatelé využívající služeb subdodavatelů měli zaměřit na to, zda tito subdodavatelé nevykonávají předmětné činnosti formou nelegální práce cizinců. Novela dále v této souvislosti stanoví v novém ustanovení 136 zákona o zaměstnanosti povinnost právnické nebo fyzické osoby mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a zároveň kopií povolení k pobytu cizinců. Toto ustanovení vyvolalo určité rozpaky, když povolení k pobytu a další pracovněprávní dokumenty bývají běžně uchovávány v personálním oddělení a nikoli přímo na pracovištích, kde zaměstnanci pracují. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) k tomu na svém webu 3. dubna 2012 zveřejnilo tiskovou zprávu. MPSV ve zprávě avizuje, že nepředložení kopie pracovní smlouvy, dohody o práci konané mimo pracovní poměr anebo povolení cizince k pobytu na území ČR bude automaticky vyhodnocovat jako nelegální práci. Zmíněný postup považujeme z právního hlediska za nesprávný. Závazné právní předpisy sice stanoví povinnost mít v místě pracoviště uvedené kopie, nicméně za porušení této povinnosti není v zákoně stanovena žádná sankce. Nepředložení uvedených kopií tedy může inspektor nanejvýš vytknout v protokolu o provedené kontrole. Tisková zpráva MPSV nemůže v žádném případě nahrazovat chybějící sankci v zákoně. Nesplnění povinnosti předložit uvedené dokumenty nelze ani na základě přání MPSV podřazovat pod jakýkoliv jiný správní delikt, natož umožnění výkonu nelegální práce, za který je stanovena minimální pokuta ve výši Kč (která je sama o sobě problematická pro možný rozpor s ústavními předpisy). Přihodí-li se tak některému ze zaměstnavatelů, že by se mu inspektorát práce chystal uložit sankci za nelegální práci proto, že kopie uvedených dokladů nebyly předloženy ihned při prováděné kontrole, doporučujeme se 9

12 aktivně bránit v souladu se zákonem o inspekci práce a případně následně i v rámci správního řízení. Pro obhajobu doporučujeme využít odborníka (advokáta nebo daňového poradce). Naopak vítanou informací je, že MPSV připouští alespoň v některých případech splnění povinnost předložit uvedené doklady v elektronické podobě (s možností vytištění). Sporná je také dikce zákona, který nemluví o zaměstnavateli, ale o právnické nebo fyzické osobě, což připouští argumentaci, že doklady by měli uchovávat také například dodavatelé vůči zaměstnancům svých subdodavatelů. Trestní odpovědnost právnických osob (zákon č. 418/2011 Sb.) Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Účelem nové právní úpravy je regulace odpovědnosti právnických osob za jednání, k jehož účinnému, přiměřenému a odstrašujícímu postihu zavazují Českou republiku mezinárodní smlouvy a evropské právo. Právnickou osobou jsou myšleny zejména obchodní společnosti, družstva, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a fondy. Trestně odpovědné tak nebudou pouze spolky či společnosti bez právní subjektivity a taxativně vyjmenované právnické osoby, a to (i) Česká republika a (ii) územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci. Pro úplnost dodáváme, že se tento zákon nevztahuje na trestní odpovědnost podnikajících fyzických osob. Trestné činy, kterých se může právnická osoba dopustit, jsou v novém zákoně taxativně vyjmenovány. Jedná se např. o podvod, neodvedení daně nebo poškozování životního prostředí. Právnická osoba se může stát trestně odpovědnou na základě jednání jejím jménem, v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, učiněného následujícími subjekty: (i) orgány nebo členy těchto orgánů, (ii) osobami fakticky vykonávajícími řídící nebo kontrolní činnost nebo (iii) osobami vykonávajícími rozhodující vliv na řízení konkrétní právnické osoby (jestliže jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby) anebo spáchání trestného činu (iv) zaměstnancem při plnění pracovních úkolů. Zaměstnancem se však rozumí široká skupina osob s právnickou osobou spolupracujících. Jednoznačně se tedy nejedná jen o zaměstnance ve smyslu pracovněprávních předpisů, tj. osobu vykonávající závislou práci v rámci pracovního poměru nebo na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, ale např. i o člena družstva nebo poskytovatele služeb na základě živnostenského oprávnění. Právnická osoba však nebude odpovídat za výlučný exces těchto osob, pokud přijala a dodržela veškerá preventivní opatření, která lze od ní spravedlivě požadovat. Právnická i fyzická osoba odpovídají za tentýž trestný čin samostatně. Trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost fyzických osob, jejichž páchání trestní činnosti je přičitatelné právnické osobě a trestní odpovědností těchto fyzických osob není dotčena trestní odpovědnost právnické osoby. Právnické osoby by proto měly věnovat náležitou pozornost opatřením, kterými by trestní odpovědnosti předešly, příp. aby se jim podařilo odvrátit následek potencionální trestné činnosti. Lze jednoznačně doporučit revizi veškerých řídících a kontrolních činností, kontrolu a revizi sjednávání smluvních vztahů a smluvní dokumentace, nastavení detailních povinnosti a postupů ve vnitřních předpisech (směrnicích, řádech, kodexech atd.), a to přiměřeně s ohledem na předmět činnosti, velikost a organizační uspořádání konkrétní právnické osoby. Judikatura Autoři: JUDr. Jaroslav Škubal JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance (rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 3676/2010 ze dne 10. ledna 2012) Zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele na pozici obchodní poradce a ve dnech 11. až čerpal dovolenou, ale zaměstnavatel při zúčtování a výplatě mzdy tyto tři dny vykázal jako odpracované. Tento omyl 10

13 zaměstnavatele měl za následek, že vyplatil mzdu namísto náhrady mzdy (která bývá o něco vyšší, jelikož se vypočítává z průměrného výdělku, do kterého se vedle základní mzdy zahrnují i dříve vyplacené variabilní složky mzdy). V tomto případě tak byl zaměstnanec poškozen o 714,- Kč hrubého (473,- Kč čistého). Zaměstnanec na tuto chybu zaměstnavatele žádným způsobem neupozornil, vyčkal a po 15 dnech od uplynutí data splatnosti příslušné mzdy se zaměstnavatelem okamžitě zrušil pracovní poměr a požadoval vyplacení odstupného. Zaměstnavatel s takovým postupem nesouhlasil, a proto se obrátil na soud, aby určil, že okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem je neplatné. Žalobu odůvodnil tím, že se ze strany zaměstnance jedná o zneužití práva a navíc se domníval, že zaměstnanec postupoval v rozporu s dobrými mravy. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu je pro posouzení platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy nebo její části rozhodné, z jakého důvodu zaměstnavatel zaměstnanci v termínu splatnosti mzdu nebo její část nevyplatil. Nejvyšší soud proto nepovažuje okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem za platné, pokud k němu zaměstnanec přistoupí bez vážného důvodu. První podmínkou pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem je skutečnost, že zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo její část ani po uplynutí 15 dnů ode dne splatnosti. Další podmínkou je, že takové nevyplacení není zřejmou nesprávností při výpočtu a výplatě mzdy na straně zaměstnavatele. Pokud by šlo o zřejmou chybu, pak musí zaměstnanec zaměstnavateli poskytnout reálnou možnost, aby chybu, omyl nebo jinou zřejmou nesprávnost odstranil. Teprve pokud zaměstnavatel bez zbytečného odkladu chybu neodstranil a nesjednal její nápravu, případně ji není připraven napravit, může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr. Dle Nejvyššího soudu se toto rozhodnutí v ničem nedotýká práva zaměstnance okamžitě zrušit pracovní poměr v případech, kdy zaměstnavatel pro (hrozící) úpadek není schopen uspokojovat práva zaměstnanců, anebo pokud je schopen plnit své závazky, ale právo konkrétního zaměstnance neuspokojí v plné výši, ačkoli právo zaměstnance je nesporné nebo ačkoli zaměstnanci mzda zřejmě náleží. V těchto případech totiž nelze po zaměstnanci spravedlivě požadovat, aby pro takového zaměstnavatele nadále vykonával práci. Nejvyšší soud tak podal poměrně důležitý a extenzivní výklad k 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce, který zaměstnanci bez dalšího umožňuje ukončit pracovní poměr okamžitě, pokud mu zaměstnavatel nevyplatí mzdu nebo její část do 15 dnů ode dne uplynutí období splatnosti (konce následujícího kalendářního měsíce). Dle závěru Nejvyššího soudu tak zaměstnanec nemůže k okamžitému zrušení přistoupit bez dalšího, aniž by zhodnotil okolnosti, za kterých k nevyplacení mzdy či její části došlo. Zároveň upozorňujeme, že s účinností od nemá již zaměstnanec v případě okamžitého zrušení pracovního poměru nárok na odstupné, ale pouze na kompenzaci ve výši průměrného výdělku odpovídající délce výpovědní doby. 11

14 DĚJE SE V PRK PARTNERS PRK Partners oceněna za nejlepší klientské služby - Děkujeme! Jsme velmi rádi, že letošní ocenění Chambers Europe Award for Excellence v kategorii nejlepší klientský servis zamířilo do PRK Partners. Toto ocenění je každoročně udělováno renomovaným týmem desítek hodnotitelů ze světoznámé agentury Chambers & Partners ve spolupráci s Lex Mundi, kteří se pro své nominace v průběhu celého roku dotazují národních i mezinárodních firem po celé Evropě. Naše advokátní kancelář PRK Partners získala cenu Chambers Europe Award for Excellence již podruhé. V listopadu 2011 jsme také vyhráli nejvýznamnější lokální cenu udělovanou právním firmám v České republice, když jsme byli společností Epravo vyhlášeni absolutním vítězem v soutěži Právnická firma roku 2011 pro domácí právní firmu. Radan Kubr: Děkujeme všem našim klientům a obchodním partnerům. Nejen za jejich důvěru a věrnost naší značce, ale také za ochotu podělit se o své dobré zkušenosti s dalšími, včetně Chambers, a dodává: Vždy jsme se soustředili na nejvyšší odbornou kvalitu a zachování osobního přístupu k našim klientům a jejich byznysu. Věřím, že v tom výjimeční jsme. Wilma Lloyd-Schut, Radan Kubr, Martin Kříž, Joanna Thomas Servis určuje výsledek. PRK Partners podávají svým klientům stoprocentní kvalitu. Výsledkem je ocenění od Chambers Europe za nejlepší klientský servis na českém trhu. Děkujeme, že nám fandíte. PRAHA BRATISLAVA BUDAPEŠŤ OSTRAVA 170x120_tenis.indd 1 5/22/12 3:19 PM 12

15 Český den na dostihovém závodišti v Bratislavě PRK Partners se zúčastnila Velké jarní ceny. V rámci tohoto dostihu byl realizován projekt Český den, který byl zaměřen na prezentaci českých společností, jejich produktů a České republiky obecně. Akce, na níž se předvedlo více než 25 českých firem, přilákala 5000 návštěvníků! Záštitu nad Českým dnem převzal velvyslanec České republiky na Slovensku Jeho Excelence Jakub Karfík. Mezi hosty byli i kolegové z Maďarské a Polské ambasády, ředitelka Českého kulturního centra Jana Burianová a další. První ročník se vydařil a těšíme se na pokračování v roce příštím. 13

16 PRK Partners podporuje talentované studenty právnických fakult Na jaře proběhlo vyhlášení již 6. ročníku ceny Randovy nadace při Spolku českých právníků Všehrd za vynikající diplomovou práci z oblasti soukromého práva. PRK Partners je dlouholetým sponzorem této ceny a pravidelně podporuje činnost Randovy nadaci. Oceněni byli následující diplomanti: Mgr. Dominika Takáčová, absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za práci na téma Odpovědnost v právu: teoretická a komparativní analýza prosté ekonomické škody (vedoucí práce: doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.) Mgr. Jan Kober, absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni za práci na téma Jméno jako objekt soukromého práva (Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš) Mgr. Rudolf Schichor, absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za práci na téma Náhrada škody ve sportu (JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.) Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.: Předávání ceny Randovy nadace slouží k setkávání představitelů různých právnických profesí, různých generací. Prospěšnost této akce pro české právní prostředí je nesporná. Randova nadace za podpory PRK Partners vyhlásila již 7.ročník této skvělé ceny. Bližší informace naleznete níže. 14 Randova nadace při Spolku českých právníků Všehrd vypisuje v rámci programu podpory rozvoje právní vědy a talentovaných studentů právnických fakult v České republice za laskavé podpory PRK Partners s.r.o. advokátní kanceláře 7. ročník ceny Randovy nadace za vynikající diplomovou práci Cena Randovy nadace může být udělena autorce/ autorovi diplomové práce, obhájené v období od do na právnické fakultě v České republice v oboru práva občanského, obchodního, finančního, evropského, mezinárodního práva soukromého a pracovního či v některém oboru souvisejícím, včetně národního hospodářství, která bude mimořádným přínosem pro rozvoj oboru, zejména z hlediska praktické využitelnosti poznatků nashromážděných v diplomové práci. Cena je dotována celkovou částkou až do výše Kč. Podmínky pro hodnocení: Diplomová práce musí být obhájena na právnické fakultě v České republice v období od do Diplomová práce musí být nejpozději do: zaslána na kontaktní adresu Randovy nadace Jáchymova 26/2, Praha 1, či na adresu Spolku českých právníků Všehrd, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, , Praha 1. Diplomová práce musí být doručena v jednom písemném vyhotovení, včetně kopií posudků vedoucího a oponenta diplomové práce a průvodního dopisu, ve kterém budou uvedeny kontaktní údaje diplomanta/ky (kontaktní adresa, a tel. číslo). Partneři ceny Randovy nadace: Bližší informace získáte na: nebo na tel.: /13/12 12:15 PM

17 Eva Nekvasilová, tajemnice Randovy nadace / Věra Štangová / Thomas Hrubý, člen správní rady Randovy nadace / držitelé ocenění: Jan Kober, Rudolf Schichor a Dominika Takáčová / Robert Němec, partner PRK Partners / Hana Bakičová, členka správní rady Randovy nadace / Adam Vojtěch, člen správní rady Randovy nadace / Jakub Lichnovský, člen správní rady Randovy nadace a partner PRK Partners Hynek Brom, I. Místopředseda ÚOHS / Robert Němec Vlasta Formánková / Jakub Lichnovský / Věra Štangová Houslového duo Leoše a Jakuba Čepických Petr Bezouška

18 ENGLISH SUMMARY

19 Corporate Law New Act on Corporations As a part of the recodification of Czech private law, Act No. 90/2012 Coll., Act on Corporations (AoC), has been adopted and is effective as of 1 January It shall partially replace the current Commercial Code, especially the parts concerning business companies and cooperatives, while contract law shall be moved to the New Civil Code. AoC intends to modernize and adapt the legal regulation to the needs of current practice, i.e. more detailed regulation of executive powers and liabilities or easier incorporation of limited liability companies. New interpretation of Section 196a (3) of the Commercial Code On 8 February 2012 the Supreme Court by its decision No. 31 Cdo 3986/2009 changed the current interpretation of Section 196a (3) of the Commercial Code stipulating that should a company asset be transferred within the group for consideration higher than 1/10 of the registered capital, an expert opinion must be procured based on which the value of the transferred asset is determined unless the transfer is carried out within the ordinary course of business. The current interpretation of this provision concluded that lack of such expert opinion at the moment of entering into the transfer agreement completely invalidates the transfer agreement. However, this interpretation has now been adjusted as the Supreme Court stated that lack of the expert opinion does not invalidate the transfer agreement per se, provided that a subsequently procured expert opinion demonstrates that the transfer was carried out within the ordinary course of business. Amendment to the financial assistance regulation with respect to limited liability companies Act No. 351/2011 has introduced, among other things, an amendment to the financial assistance regulation relating to limited liability companies in the Commercial Code, effective as of January 1, This amendment consists of deleting the cross-reference to the application of Section 123 (2) of the Commercial Code to the financial assistance from Section 120a (1) b) of the Commercial Code. Interpretation of this reference was not quite clear; however, the prevailing approach was that it limits the extent of the financial assistance that a limited liability company may provide up to the amount of equity of such company distributable to its shareholders (even if the financial assistance is provided by means of security - collateral). By deleting the aforesaid reference, the limitation of the financial assistance provided by limited liability companies up to the amount of distributable equity is no longer applicable. The amount of the financial assistance that can be provided by limited liability companies is now only limited by the requirement that the financial assistance must not cause the company to become immediately insolvent. We believe that this amendment could make financial assistance more attractive and applicable for acquisition financing as a reasonable alternative to the widely used concept of an upstream merger and consequent granting of collateral by the successor company. Civil Procedure Cancellation of Section 273, par. 1, letter c) of Code of Civil Procedure by the Constitutional Court The Constitutional Court decided by Judgment No. Pl. ÚS 29/11 from 21 February 2012 on cancellation of Section 273, par. 1, letter c) of the Code of Civil Procedure. The cancellation will come into effect on 1 January The cancelled provision of the Code of Civil Procedure permitted appeal against a decision of an appellate court that upheld a decision of a court of first instance. According to the Constitutional Court one of the prerequisites of a review of an appeal was doubtful the reviewing court comes to the conclusion that the contested decision has in its merits legally fundamental importance not only for the case itself but for decision making of courts in the future. Particularly the vagueness of this provision caused an unacceptable inequality among the appellants. The cancelled provision should be applicable until 31 December Draft amendments of a new Section 237 and related provisions are currently under debate. 17

20 Real estate and New Civil Code Public faith in registration in the Land Register Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (New Civil Code) enters into force on 1 January 2014 and implements a number of changes and new institutes into Czech law. The new provisions of New Civil Code on public faith in registration in the Land Register help reinforce ownership rights. These provisions strengthen the position of persons acquiring the ownership right for a consideration in good faith from a non-owner registered in the Land Register. After lapse of a period of three (3) years from the registration of the given right, the real owner will not be entitled to claim the ownership right from the person who acquired the ownership right for a consideration in good faith from a non-owner registered in the Land Register. Thus, this institute allows greater reliance on data about owners of real estate registered in the Land Register. Labour Law An amendment to the Employment Act was adopted aimed at further combating of illegal work. The amendment affects especially employers which use third-country nationals to perform work without a valid residence or employment permit. Violation of these obligations may have adverse consequences for employers in the form of monetary sanctions from CZK 250,000 up to CZK 10,000,000 and other negative consequences, such as exclusion for up to 3 years from entitlement to all public benefits (e.g. subsidies). The amendment further stipulates an employer s obligation to have certain employment documentation available at all workplaces, which causes difficulties in practice. On 1 January 2012 the Act on Criminal Liability and Prosecution of Legal Entities entered into force. The aim of the new law is to allow legal entities to be held criminally liable for the actions of their employees (or other cooperating individuals) committed in connection with their work for the legal entity. The Czech Supreme Court made an interesting ruling concerning immediate termination of employment by an employee. According to the Supreme Court in addition to the statutory requirements for immediate termination (i.e. the employer s delay in salary payment of at least 15 days), the employee must always consider whether such delay is not an obvious error (e.g. accountant s miscalculation). In such case the employee must provide the employer with an opportunity to remedy such error before he/she immediately terminates employment. 18

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, před prázdninami si Vás opětovně dovolujeme informovat, co je nového v rámci legislativy, praxe a budoucích změn v rámci občanského a obchodního práva. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete.

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. Newsletter leden 2012 1 Úvodem Vážení klienti, v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. V rámci novinek z naší advokátní kanceláře

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Podklad pro konferenci Insolvence 2014 pořádanou VŠE v Praze dne 20. 5. 2014 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. K povaze obchodních společností Definičním znakem právnických osob je mimo jiné jejich majetková samostatnost, jejímž výrazem je jednak to, že mají

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, v rámci roku 2013 si Vám dovolíme touto formou přinášet informace z právní oblasti a naší advokátní kanceláře. Newsletter Vás bude v měsíčních intervalech seznamovat s aktuálními legislativními

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Akvizice a akviziční financování. 17. června 2014

Akvizice a akviziční financování. 17. června 2014 Akvizice a akviziční financování 17. června 2014 Program 9.00 9.30 9.30 10.45 10.45 11.15 11.15 12.30 12.30 registrace 1. část Co je nového v akvizičním financování? Právní a daňové aspekty akvizic. občerstvení

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Newsletter 3/2014 BŘEZEN 2014

Newsletter 3/2014 BŘEZEN 2014 Newsletter 3/2014 BŘEZEN 2014 Obsah Co je a co není švarcsystém?... 3 NEWSLETTER 3/2014 2/5 Co je a co není švarcsystém? Základní opatření k omezení rizik spojených se změnou úpravy švarcsystému Od 1.

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS Emil Holub 21. listopadu 2013 Obsah Úvod Předsmluvní odpovědnost Dopad NOZ na právní prověrku (due diligence) Asset deal Share

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

STANOVY ÚČINNÉ OD 24. ČERVNA 2015 OBSAH

STANOVY ÚČINNÉ OD 24. ČERVNA 2015 OBSAH ÚČINNÉ OD 24. ČERVNA 2015 OBSAH ČÁST I. Obecná ustanovení 01 Článek 1 01 Úvodní ustanovení 01 Článek 2 01 Obchodní firma a sídlo a výše základního kapitálu Záložny 01 Článek 3 01 Definice pojmů 01 ČÁST

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Ústavní soud zrušil tzv. přísudkovou vyhlášku o odměnách advokátů Nález Ústavního soudu ČR ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12 Ústavní soud

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1

Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1 Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1 81 odst. 1 zákona o státní službě: Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

RODINNÉ FIRMYprofil. 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České a Slovenské republice a ve střední a východní Evropě

RODINNÉ FIRMYprofil. 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České a Slovenské republice a ve střední a východní Evropě Korporátní RODINNÉ FIRMYprofil Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice. 1. místo

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 4

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 4 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 4 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 4 SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE Vážení klienti, toto vydání newsletteru Vám přiblíží vybrané změny v oblasti právní úpravy smlouvy o výkonu funkce. Členové

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Právní rámec nabývání vlastních akcií akciovou společností

Právní rámec nabývání vlastních akcií akciovou společností Právní rámec nabývání vlastních akcií akciovou společností Preambule Komise pro cenné papíry (dále jen Komise ) je od 1. 1. 2001 v souvislosti s novelou zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Jednatelé a dozorčí rada

Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé 194 (1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. 195 (1) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří

Více

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady.

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady. UPRAVENÁ POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Obchodní společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ: 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsané v obchodního rejstříku vedeným

Více

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Společnost s ručením omezeným Jednatelé, dozorčí rada, společníci e-mail: jsedova econ.muni.cz Brno 2011 1 Společnost s

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011 Tisková konference 17. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Zákon o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích) je součástí rekodifikace soukromého práva hmotného.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více