Zákon o obchodních korporacích. Důvěra v zápis do katastru nemovitostí Co na to nový občanský zákoník? Děkujeme! Právní aktuality Legal Update

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákon o obchodních korporacích. Důvěra v zápis do katastru nemovitostí Co na to nový občanský zákoník? Děkujeme! Právní aktuality Legal Update"

Transkript

1 POD DROBNOHLEDEM Zákon o obchodních korporacích Důvěra v zápis do katastru nemovitostí Co na to nový občanský zákoník? PRK Partners oceněna za nejlepší klientské služby Děkujeme! Právní aktuality Legal Update 2 / 2012

2 editorial Kouzlo nechtěného... tak nějak se stalo, že naše interní rekodifikační know-how bude od září dostupné s nadsázkou řečeno každému, kdo má počítač a je uživatelem Aspi. Abychom si nevysloužili výsměch všech těch, kteří na právu a výplodech právníků shledávají pramálo kouzelného, uberu tomuhle úsloví na vzletnosti a kouzlo nechtěného poopravím na produkt neplánovaného. Seběhlo se to totiž asi takhle: Když tři z vašich čtyř of counselů jsou významní akademici, svádí to ke zvolání školte naše klienty, pánové, prosím. Člověk by v tom nadšení pro věc málem zapomněl, že advokátní kancelář je tak dobrá, jak dobře umí to, co ji dělá advokátní kanceláří, tedy radit klientům o právu v praxi. A nebo o právu v životě, chcete-li. Naštěstí jsme nezapomněli ani na tohle, ani na slova klasika o tom, že celek je více než souhrn jeho částí, tudíž víme, že PRK Partners bude více než jen souhrnem akademické a praktické složky tehdy, pokud teorii s praxí skutečně propojíme. A proto jsme před několika měsíci pověřili kolegu Petra Bezoušku koordinací projektu, na jehož počátku bylo pár orientačně nadepsaných sloupců v jinak prázdné tabulce, a na jeho konci pak interní databáze zachycující průnik základního teoretického a praktického know-how naší firmy o novém soukromém právu. Výsledné dílo sleduje zpřehlednění hlavních pojmových a obsahových rozdílů mezi starou a novou právní úpravou metodou systematického popisu 500 klíčových hesel (právních institutů a dalších pojmů) včetně vyznačení jejich vzájemných souvislostí. Takhle to vypadá, že se prostě a jednoduše sepsalo, co se vědělo. Ve skutečnosti se však na mnoha místech muselo teprve vymyslet, co se vlastně ví. A tak si půjčím otřepané, leč pravdivé tvrzení a potvrdím, že i na počátku mnoha našich excelovských okének stálo X různých názorů a X+1 právníků. Ale to byla konec konců právě ta pionýrská cesta, kterou jsme chtěli zahájit. Původní účel byl tedy jasný, vytvořit si soukromého průvodce bezmála 4000 novými paragrafy, abychom uměli včas a kvalifikovaně obsloužit naše klienty v době, kdy nebude možné opřít se ani o aktuální plody právní vědy, ani o judikaturu. Jenže když pak v pokročilé fázi projektu projíždíte kurzorem mezi prvním a třístým finálně zpracovaným heslem, náhle vás napadne, jestli není škoda, aby se podle téhle kuchařky učilo vařit jen pár desítek právníků. Jestli by třeba neměla být k dispozici klientům přímo. Tahle myšlenka stála na počátku úvah o emancipaci databáze, na jejichž konci padlo rozhodnutí zpřístupnit naše know-how komukoliv, kdo se s novými zákony potřebuje nebo chce seznámit. A tak právníci a ajťáci dali hlavy dohromady a výsledný produkt dá společnost Wolters Kluwer (provozovatel Aspi) na trh již na podzim tohoto roku. Nezbývá nám než doufat, že i vy na tom původně nechtěném efektu, najdete alespoň špetku kouzla Hezké prázdniny. Dr. Radan Kubr, partner

3 obsah Editorial Kouzlo nechtěného Obsah 1 Korporační právo 2-8 Nový zákon o obchodních korporacích Nový výklad ust. 196a odst. 3 obchodního zákoníku ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČR Změna úpravy finanční asistence u společností s ručením omezeným Procesní právo 8-9 Zrušení ustanovení 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu Ústavním soudem Nemovitosti a nový občanský zákoník 9-10 Důvěra v zápis do katastru nemovitostí Pracovní právo Nové právní předpisy Judikatura Děje se v PRK Partners PRK Partners oceněna za nejlepší klientské služby - Děkujeme! Český den na dostihovém závodišti v Bratislavě PRK Partners podporuje talentované studenty právnických fakult English Summery Věděli jste, že...? 22 1

4 KORPORAČNÍ PRÁVO Nový zákon o obchodních korporacích Autoři: Mgr. Jan Jaroš, LL.M. Mgr. David Šmejdíř V souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva došlo vedle přijetí nového občanského zákoníku a zákona o mezinárodním právu soukromém také k přijetí zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (ZOK), a to s účinností od ZOK si mimo jiné klade za cíl odstranit stávající duplicitu některých institutů občanského a obchodního práva a zaměřit se na nezbytnou úpravu toho, co není upraveno novým občanským zákoníkem. Zároveň však nehodlá stávající úpravu radikálně měnit, pouze ji v některých případech modernizovat a přizpůsobit stávajícím potřebám praxe. Níže nabízíme stručné shrnutí některých změn, které dle našeho názoru ZOK přináší. ZOK obsahuje úpravu obchodních korporací, mezi které řadí obchodní společnosti a družstva. Evropská akciová společnost, Evropská družstevní společnost a Evropské zájmové hospodářské sdružení jsou upraveny zejména nařízeními a zvláštními právními předpisy. Značná část úpravy obchodního zákoníku se přesune do nového občanského zákoníku. Jedná se např. o úpravu nekalé soutěže, likvidace obchodních společností (s drobnou výjimkou u a. s.) atd. Úprava obchodních závazkových vztahů již v ZOK obsažena nebude a použije se úprava obsažená v novém občanském zákoníku, čímž dojde k odstranění duplicity u řady institutů občanského a obchodního práva. Některé změny v obecné úpravě Jedním z institutů, který je společný pro všechny obchodní korporace a který doznal určitých změn, je vypořádací podíl jeho výše se bude určovat z hodnoty obchodní korporace, v níž zanikla účast. V případě zrušení obchodní korporace s likvidací vzniká společníkům právo na likvidační zůstatek, který se rozdělí nejprve mezi společníky s vkladovou povinností, a poté mezi společníky ostatní (samotná likvidace je však předmětem úpravy nového občanského zákoníku). Každá výplata zisku (nebo jiných vlastních zdrojů) bude nově podléhat testu úpadku, tzn., že obchodní korporace si takovou výplatou nesmí způsobit úpadek. Další změny vztahující se k obchodním korporacím obecně souvisí se změnou úpravy jednání za obchodní korporaci. Pro statutární (i jiné) orgány zůstane zachována povinnost jednat za společnost či družstvo s péčí řádného hospodáře a v případě plnění pokynu valné hromady, který je v rozporu s právními předpisy, příslušný orgán neponese odpovědnost, pokud na tuto skutečnost upozornil. Zavádí se též pravidlo podnikatelského úsudku (tzv. business judgement rule), které stojí na koncepci, že jedná-li někdo náležitě, informovaně a v zájmu společnosti, nemůže nést veškerá rizika, která mohou v podnikání nastat. Obě tato pravidla se budou vztahovat také na prokuristy. Členové orgánů obchodních korporací budou mít povinnost informovat ostatní členy tohoto orgánu v případě, že může při výkonu jejich funkce dojít ke střetu zájmů. ZOK též zavede ručení (i bývalých) členů orgánů, pokud přivedli společnost do úpadku. Detailnější úpravu doznala smlouva o výkonu funkce subsidiárně se bude řídit pravidly o smlouvě příkazní zakotvenými v novém občanském zákoníku. V oblasti koncernů ZOK zavádí ručení tzv. vlivných osob. Ovlivní-li vlivná osoba 2 chování obchodní korporace (tj. ovlivněné osoby) k její újmě, má povinnost tuto újmu nahradit, ledaže mohla při svém ovlivnění v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu ovlivněné osoby. Pokud v důsledku takového ovlivnění ovlivněná osoba nemůže zcela nebo zčásti splnit dluh vůči svým věřitelům, ručí vlivná osoba věřitelům ovlivněné osoby za splnění tohoto dluhu. Odpovědnost této (vlivné) osoby se však neuplatní v případě, že prokáže existenci koncernu a současně, že újma vznikla v zájmu koncernu a bude v jeho rámci vyrovnána (k vyrovnání může dojít i jiným způsobem, než v penězích). Povinnost vypracovávat zprávu o vztazích zůstává zachována. 1 ZOK byl prezidentem republiky podepsán dne Tj. osoba, která má vliv v obchodní korporaci. 2

5 Některé změny v úpravě obchodních společností / korporací Co nového u vosek a komanditek? Ke změnám v úpravě veřejné obchodní společnosti (v. o. s.) a komanditní společnosti (k. s.) pouze stručně uvádíme, že vkladovou povinnost do v. o. s. bude nově možné splnit provedením nebo prováděním prací, či poskytnutím nebo poskytováním služby. V k. s. dochází k jinému pojetí vkladové odpovědnosti a ručení komanditisty skrze definici tzv. komanditní sumy. Úprava družstva bude detailnější a přesnější a také zavede nový druh družstva tzv. sociální družstvo. To by mělo nahradit současné neziskové organizace. Eseróčko za kačku Asi nejvíce změn přináší ZOK v úpravě společnosti s ručením omezeným (s. r. o.). Dojde k celkové liberalizaci v úpravě s. r. o. nově bude snazší s. r. o. zakládat, neboť minimální výše vkladu společníka bude činit 1,- Kč a současně dojde k odstranění zákazu řetězení jednočlenných společností. Vlastníci si tak ze stávajících s. r. o. budou moci uvolnit prostředky. Dále bude umožněna existence více druhů podílů, přičemž jeden společník bude moci vlastnit různé druhy podílů. Určí-li to společenská smlouva, může být podíl představován kmenovým listem, který je cenným papírem na řad a nelze jej vydat jako zaknihovaný cenný papír. Kmenový list nemůže být veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu. Se souhlasem nejvyššího orgánu společnosti bude možné započíst pohledávku společnosti na splacení vkladu proti pohledávce povinného společníka vůči společnosti. Pro případy uložení příplatkové povinnosti zavádí právo společníka, pokud pro uložení povinnosti příplatku nehlasoval, jednostranně vystoupit ze společnosti (tzv. abandonní právo). Dále ZOK obsahuje některé změny související s rozhodováním na valné hromadě s. r. o. Předně umožňuje zvýhodnit minoritní společníky fakultativním zavedením tzv. kumulativního hlasování při volbě členů orgánů společnosti (tento institut ZOK zavádí také pro a. s.). Při tomto způsobu hlasování se standardní počet hlasů společníka násobí počtem členů voleného orgánu a společník může pro volbu konkrétní osoby použít všechny hlasy, se kterými nakládá, nebo jejich libovolný počet. Nebude také možné dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady, pokud účastník této valné hromady nenechal do zápisu zapsat protest. A co na to akciovky? Úprava akciové společnosti (a. s.) v ZOK by měla znamenat spíše systematické změny a celkové zpřehlednění oproti úpravě v obchodním zákoníku a dále odstranění některých přílišných tvrdostí způsobených přesahující transpozicí Druhé směrnice (např. zjednodušení postupu při zvyšování základního kapitálu). Dojde například ke zrušení možnosti sukcesivního založení a. s. (tento institut nebyl v praxi téměř využíván) a také k zavedení tzv. kusových akcií, tzn. akcií bez jmenovité hodnoty 3. Ohledně nabytí majetku společnosti od akcionáře (zakladatele) za úplatu převyšující 10 % základního kapitálu v průběhu dvou let od vzniku společnosti se bude vyžadovat ohodnocení znalcem a schválení valnou hromadou. Souhlasy dozorčí rady a příp. valné hromady při převodu majetku společnosti v hodnotě vyšší než 1/3 vlastního kapitálu se nadále vyžadovat nebudou. Změnu představuje zavedení omezení vydat akcie na majitele pouze jako zaknihovaný nebo imobilizovaný cenný papír. Takové pojetí v zásadě koresponduje s návrhem zákona o zvýšení transparentnosti právnických osob, který v současnosti projednává vláda. Jeho smyslem je zprůhlednit akcionářskou strukturu u a. s. s akciemi na majitele. Seznam akcionářů sice nebude veřejně přístupný, ale měly by k němu mít přístup například orgány činné v trestním řízení. Dále bude zrušen taxativní výčet druhů akcií a společnost bude moci sama rozhodnout, jaké druhy akcií vydá. Zajímavou novinkou v oblasti vnitřní struktury řízení a. s. je zavedení možnosti volby mezi monistickou strukturou (tj. správní rada a statutární ředitel) nebo stávající dualistickou strukturou (představenstvo a dozorčí rada) v obou případech však nejvyšším orgánem společnosti zůstává valná hromada. Členy představenstva a dozorčí rady se nově budou moci stát též právnické osoby. 3 Jednotlivé kusové akcie představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti. 3

6 Nový výklad ust. 196a odst. 3 obchodního zákoníku ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČR Autorky: Mgr. Lenka Konvalinová, LL.M. Mgr. Michaela Ericssonová Odborná spolupráce: Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. Rádi bychom vás upozornili na významnou změnu v doposud konstantním výkladu 196a odst. 3 obchodního zákoníku, kdy v případě absence stanovení ceny převáděného majetku podle znaleckého posudku, byla soudy dovozována absolutní neplatnost smlouvy o převodu majetku. Tuto změnu přinesl začátkem února 2012 Nejvyšší soud ČR, který vydal přelomové rozhodnutí, ve kterém přehodnotil svůj názor na smlouvu o převodu majetku v případě, kdy cena převáděného majetku nebyla určena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Ačkoli o ustanovení 196a obchodního zákoníku toho bylo již napsáno v odborné literatuře mnohé, je vzhledem k obsahu tohoto článku vhodné zdůraznit účel zmíněného ustanovení. Tímto účelem je ochrana společnosti před nepoctivým jednáním osob, které jsou oprávněny činit za společnost či jejím jménem právní úkony, a to tak, aby tyto osoby neuzavíraly obchody v neprospěch společnosti ve svůj individuální prospěch. Navazujícím účelem je pak i zajištění ochrany třetích osob, zejména věřitelů společnosti. Ustanovení 196a odst. 3 obchodního zákoníku stanoví, že v případě, kdy společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek za protihodnotu (ke dni nabytí) ve výši alespoň 1/10 upsaného základního kapitálu od akcionáře, člena představenstva, dozorčí rady, či od osob jim blízkých, anebo od osoby jí ovládané a dalších osob uvedených v tomto ustanovení, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Totéž platí v případě, kdy společnost na tyto osoby úplatně převádí majetek této hodnoty (tj. ve výši alespoň 1/10 upsaného základního kapitálu). Pokud navíc dochází k nabytí majetku do 3 let od vzniku společnosti, musí nabytí majetku také schválit valná hromada. Výjimku tvoří pouze převody majetku v rámci běžného obchodního styku. Jedná se o takové převody, prostřednictvím kterých společnost uskutečňuje odbyt své produkce v rámci vlastního předmětu podnikání, nakupuje pro vlastní podnikání suroviny, energie, polotovary a další komponenty, pokud její smluvní partneři patří do skupiny subjektů, které jsou vypočteny výše. Vyňaty z režimu 196a odst. 3 obchodního zákoníku jsou dále také obchody, které podléhají jinému dozorovému či dohledovému mechanismu (např. nabytí cenných papírů od vlastního akcionáře na regulovaném trhu). Posudek znalce, který stanoví hodnotu převáděného majetku, má zajišťovat naplnění účelu 196a obchodního zákoníku, tzn., aby cena převáděného majetku nebyla pro společnost nevýhodná, závislá pouze na vůli smluvních stran, ale aby byla stanovena způsobem, který zaručí, že tato cena odpovídá reálné hodnotě majetku. Podle dosavadních závěrů Nejvyššího soudu ČR platilo, že v případě, kdy se nejedná o převod majetku v rámci běžného obchodního styku, ani o obchod, který podléhá dozorovému nebo dohledovému mechanismu, je smlouva o převodu majetku absolutně neplatná tehdy, pokud cena tohoto převáděného majetku nebyla stanovena na základě znaleckého posudku. Vzhledem k tomu, že absolutní neplatnost nelze podle většinového názoru dodatečně zhojit, dovozovaly soudy, že ani dodatečně vyhotovený znalecký posudek nemůže na neplatnosti smlouvy o převodu podle 196a odst. 3 obchodního zákoníku nic změnit, a to bez ohledu na to, nakolik se hodnota převáděného majetku stanovená ve znaleckém posudku přiblížila kupní ceně. Nejvyšší soud ČR však svým rozhodnutím ze dne , sp. zn. 31 Cdo 3986/2009, změnil dosavadní výklad ustanovení 196a odst. 3 obchodního zákoníku. Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia vyslovil v konkrétním rozhodnutí názor, že je zapotřebí zjišťovat nejenom existenci znaleckého posudku, ale také skutečnost, zdali byla cena převáděného majetku sjednána jako cena tržní (tj. cena v daném místě a čase obvyklá), a jako cena, kterou by mohla být společnost poškozena. Pokud by cena převáděného majetku byla sjednána jako cena tržní, avšak by nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, účelu ustanovení 196a obchodního zákoníku je i tak dosaženo, neboť by cena nebyla stanovena na úkor společnosti. V takovém případě pak není důvod dovozovat absolutní neplatnost uzavřené smlouvy jen proto, že nebyl dodržen formální postup spočívající ve stanovení ceny na základě znaleckého posudku. 4

7 Na základě nového rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR tak dostávají nabyvatelé majetku možnost prokázat, že ačkoli nebyla cena převáděného majetku stanovena znaleckým posudkem, odpovídala v době převodu ceně tržní, a smlouva tak nemusí být z tohoto důvodu nahlížena jako absolutně neplatná. I pro případy budoucích převodů lze připustit, že nevypracování posudku znalce jmenovaného soudem nezpůsobí absolutní neplatnost smlouvy, pokud cena sjednaná ve smlouvě bude odpovídat ceně tržní. Nutno na závěr podotknout, že dosavadní výklad způsoboval v praxi nemalé potíže, a to zejména v případech, kdy byla neplatnost smlouvy o převodu majetku zjištěna až po několika následných převodech tohoto majetku. Vzhledem k tomu, že následné zhojení absolutní neplatnosti není možné, všechny následné převody byly prohlášeny za neplatné a strany si musely vracet poskytnuté plnění. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR tak jistě znamená krok správným směrem, když upřednostňuje výklad založený na účelu zákona před výkladem formalistickým a klade důraz na ochranu zájmů společnosti. Změna úpravy finanční asistence u společností s ručením omezeným Autor: Mgr. Ing. Norbert Hink Změny obchodního zákoníku, které byly s účinností od 1. ledna 2012 provedeny zákonem č. 351/2011 Sb., se staly poměrně diskutovaným právním tématem uplynulých měsíců. Vedle hlavních bodů této novelizace, kterými byly zejména změny ustanovení 196a, výslovné připuštění limitace náhrady budoucí škody a řešení souběhu funkcí v obchodních společnostech, ovšem v rámci těchto diskuzí zůstala poněkud stranou úprava ustanovení regulujícího poskytování finanční asistence ze strany společností s ručením omezeným. Přestože se jedná o textově drobnou úpravu, domníváme se, že by mohla být pro praxi akvizičního financování významná. Tato úprava spočívá ve vypuštění problematického odkazu na 123 odst. 2 obchodního zákoníku z ustanovení 120a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku. S interpretací tohoto odkazu se odborná veřejnost potýkala v zásadě od zavedení nové úpravy finanční asistence do obchodního zákoníku v roce Na základě tohoto odkazu mělo být na finanční asistenci obdobně použito ustanovení omezující výplatu zisku společnosti s ručením omezeným jejím společníkům, podle něhož k výplatě nelze použít základního kapitálu, rezervního fondu ani ostatních kapitálových fondů ani prostředků, které podle obchodního zákoníku, společenské smlouvy nebo stanov mají být použity k doplnění těchto fondů. Uvedené ustanovení navíc určuje přiměřené použití určitých ustanovení 178 obchodního zákoníku, která regulují distribuci zisku v rámci akciových společností. Hlavní námitky proti uvedenému odkazu spočívaly především v tom, že poskytování finanční asistence nemá přímou vazbu a dopad na vlastní kapitál společnosti, a to nejen v případě poskytnutí finanční asistence ve formě zajištění, ale ani při poskytnutí finanční asistence formou úvěru či půjčky. Tyto námitky vedly u některých odborných autorit dokonce k závěru, že diskutovaný odkaz je nefunkční, a tedy na finanční asistenci neaplikovatelný. Podle jiných odborných názorů však přes pochybnosti o ekonomickém ratiu uvedeného ustanovení bylo třeba na jeho základě omezení stanovené pro částku vlastního kapitálu k rozdělení mezi společníky vztáhnout i na poskytování finanční asistence. Judikatura přitom neměla možnost k této otázce zaujmout stanovisko. Za uvedené situace přijala praxe celkem logicky spíše konzervativnější výklad a bylo dovozováno, že částka finanční asistence poskytované společností s ručením omezeným nesmí převýšit částku vlastního kapitálu společnosti, kterou je možno rozdělit mezi její společníky. V případě poskytování finanční asistence formou zajištění to pak znamenalo limitaci výše zajišťovaných pohledávek do této částky. Pokud pomineme určité dílčí výkladové obtíže týkající se tohoto konceptu (např. otázku, z jakých údajů a k jakému datu vycházet při stanovení této limitní částky), představovalo toto kvantitativní omezení finanční asistence závažný problém pro banky financující akvizice společností s ručením omezeným, které obvykle nebyly ochotny takto okleštěné zajištění akceptovat. V důsledku toho zatím nedošlo v praxi k významnějšímu využití institutu povolené finanční asistence v souvislosti s akvizičním financováním. Namísto toho je i nadále široce aplikován obvyklý postup spočívající ve fúzi akvírované společnosti do společnosti, která obchodní podíl ve společnosti nabyla (tzv. upstream merger), a následném poskytnutí zajištění akvizičního financování ze strany nástupnické společnosti. Tento postup přitom přináší zase jiná úskalí. Kromě tohoto, že financující banka není po určitou dobu vůbec zajištěna aktivy akvírované společnosti, bývá často problém s přetrváním určitých veřejnoprávních povolení a licencí, případně i smluvních vztahů akvírované společnosti, která realizací fúze zaniká. 5

8 Vypuštěním problematického odkazu na 123 odst. 2 obchodního zákoníku z ustanovení 120a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku odpadla s účinností od 1. ledna 2012 limitace rozsahu finanční asistence poskytované společnostmi s ručením omezeným částkou vlastního kapitálu příslušné společnosti, kterou je možno rozdělit mezi její společníky. Jediným korektivem výše poskytnuté finanční asistence zůstává nadále pouze skutečnost, že poskytnutí finanční asistence nesmí příslušné společnosti s ručením omezeným přivodit bezprostředně úpadek (což v případě poskytnutí finanční asistence formou zajištění v zásadě ani nepřipadá v úvahu). Jinými slovy, pokud poskytnutí finanční asistence splní stávající podmínky 120a obchodního zákoníku (které nepředstavují významné omezení) a je schváleno postupem uvedeným v tomto ustanovení, nebude podle novelizované právní úpravy zajištění akvizičního financování poskytnuté akvírovanou společností s ručením omezeným (a tedy představující finanční asistenci) omezeno žádnou částkou, a financující banka tak bude mít v zásadě stejné postavení a komfort, jako kdyby jí bylo příslušné zajištění poskytnuto mimo režim finanční asistence. Vzhledem k tomu, že novelizovaná úprava finanční asistence umožní poskytovat bankám financujícím akvizice společností s ručením omezeným regulérní (neomezené) zajištění na aktivech akvírovaných společností, domníváme se, že nově by se finanční asistence mohla stát (alespoň v případě společností s ručením omezeným) v praxi skutečně využívanou alternativou k výše zmíněnému konceptu fúze a následného zajištění akvizičního financování ze strany nástupnické společnosti. Při zachování stejné úrovně zajištění akvizičního financování totiž oproti tomuto konceptu skýtá nepochybné výhody, a to zejména možnost poskytnout zajištění na aktivech nabývaných společností bezprostředně po akvizici, nižší transakční náklady a rovněž zachování korporátní existence nabyté společnosti a tím i všech jejích veřejnoprávních povolení, licencí a smluvních vztahů. PROCESNÍ PRÁVO Zrušení ustanovení 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu Ústavním soudem Autorky: Mgr. Lenka Konvalinová, LL.M. Mgr. Marcela Gajdečková Ústavní soud rozhodl dne 21. února 2012 nálezem, sp. zn. Pl. ÚS 29/11, o zrušení ustanovení 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský soudní řád), a to s účinností od 1. ledna Jedná se o ustanovení občanského soudního řádu, které řeší přípustnost dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně. Z pohledu nálezu Ústavního soudu se stalo důležitým posouzení jednoho z předpokladů dovolání - dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam nejen pro projednávanou věc, ale pro rozhodovací činnost soudů vůbec. Důvodem pro zrušení ustanovení byla jeho neurčitost a vágnost, neboť Nejvyššímu soudu byl dán prostor pro nepředvídatelnou úvahu o tom, zda otázku, na kterou se dovolatel odkazuje ve svém dovolání, posoudí jako otázku zásadního právního významu či nikoliv. K odstranění tohoto nedostatku nedošlo ani působením judikatury Nejvyššího soudu vztahující se k výkladu a aplikaci napadeného ustanovení, která je značně nejednotná. Dovolatel tak předem nevěděl, zda bude jeho dovolání shledáno Nejvyšším soudem přípustným či nikoliv. Tím byla založena mezi jednotlivými dovolateli ústavně nepřípustná nerovnost. Důsledkem rozhodovacího postupu Nejvyššího soudu o přípustnosti či nepřípustnosti dovolání s ohledem na otázku zásadního právního významu bylo i neúměrné prodlužování řízení o dovolání způsobené zahlceností Nejvyššího soudu, které pouze přispívá ke vzniku protiústavních průtahů a k odpovědnosti státu za škodu jimi vyvolanou. Ústavní soud v závěru samotného nálezu vyzval zákonodárce, aby nová právní úprava dovolání obsažená v občanském soudním řádu byla do té míry předvídatelná, že přípustnost dovolání bude zřejmá každému potencionálnímu dovolateli ještě předtím, než opravný prostředek v podobě dovolání využije. Nutno podotknout, že ne všichni soudci Ústavního soudu se s názorem většiny pléna Ústavního soudu ztotožnili. Ústavní soud však v odůvodnění svého nálezu uvádí, že nastal čas k učinění systematického závěru, který by 6

9 nastíněný problém řešil obecně a nikoli jen v poloze jednotlivých ústavních stížností a zrušil tak úpravu nenárokového dovolání s přáním, aby nová úprava dovolání měla již jasnou koncepci toho, jaké účely či funkce chce takový opravný prostředek sledovat. Zákonodárnému orgánu poskytl Ústavní soud lhůtu k přijetí nové právní úpravy do 31. prosince Účelem nové právní úpravy dovolání by proto mělo být snížení přetížení Nejvyššího soudu v řízení o dovolání v občanskoprávních a obchodních věcech a posílení jeho funkce při sjednocování judikatury v těchto věcech. Nová úprava dovolání by měla omezit přípustnost dovolání na věci, které mají zásadní právní význam, a měla by se zaměřit na dovolací důvody související s nesprávným právním posouzením věci. Co se týče aplikovatelnosti ustanovení 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu do 31. prosince 2012, měl by Nejvyšší soud respektovat závěr Ústavního soudu vyjádřený v nálezu ze dne 6. března 2012, sp. zn. IV. ÚS 1572/11, a sice že 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu zůstává aplikovatelným právním předpisem pro posouzení přípustnosti těch dovolání, které byly podány v době jeho účinnosti, až do jeho zrušení uplynutím dne 31. prosince V současné době jsou projednávány návrhy nového ustanovení 237 o. s. ř. a ustanovení s ním souvisejících. Ministerstvem spravedlnosti byly vypracovány návrhy, které zakládají přípustnost dovolání proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, za předpokladu, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva tento předpoklad je dále rozvinut skutkovými podstatami. Přípustnost dovolání by tak měla být založena jednak tím, že se ve svém rozhodnutí odvolací soud buď odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo řešil otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo byla rozhodována rozdílně anebo by měla být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh nového ustanovení 237 o. s. ř. je stále ještě projednáván, vyčkáme na přijetí 237 o. s. ř. ve změněné podobě a poté se k němu případně vrátíme. NEMOVITOSTI A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Autorky: Mgr. Soňa Papáčková Mgr. Daniela Musilová Dlouho připravovaný zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen nový občanský zákoník), který vstoupí v účinnost dne 1. ledna 2014, přináší do českého práva řadu významných změn a nových institutů. Mezi ustanovení nového občanského zákoníku, které vyvolávají diskuze mezi odbornou veřejností a nepochybně přitáhnou pozornost i laické veřejnosti, patří princip důvěry v zápis v katastru nemovitostí. O co přesně jde? V souladu se stávající právní úpravou obecně platí, že skutečný vlastník je vlastníkem bez ohledu na stav zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí. V praxi se vyskytují situace, kdy skutečný vlastník není zapsán v katastru nemovitostí např. z důvodů, že zanedbal ohlašovací povinnost vůči katastrálnímu úřadu o nabytí vlastnického práva nebo zapsaný vlastník nabyl nemovitost na základě neplatného právního titulu (a je tak tzv. nevlastníkem). Kupující předmětné nemovitosti se tak nemůže spolehnout na zápis v katastru nemovitostí, čímž je oslabena pozice katastru nemovitostí jako evidence vlastnického práva k nemovitostem. Proto obezřetný kupující absolvuje před koupí samotné nemovitosti mnohdy finančně a časově náročné právní prověrky nabývacích titulů k nemovitosti, aby tak předešel tomu, že v budoucnu bude jeho vlastnické právo zpochybněno. Nový občanský zákoník, ve snaze přinést více jistoty do institutu vlastnického práva k nemovitostem, zněním první věty 984 odst. 1 nového občanského zákoníku posiluje postavení těch, kteří nabývají vlastnické právo k nemovitosti, a zvyšuje důvěru v zápis v katastru nemovitostí: Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. Dle důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku je cílem tohoto ustanovení ochrana dobré víry těch, kdo nabudou věcné právo v dobré víře a za úplatu od osoby oprávněné podle stavu zápisů ve veřejném seznamu (tj. katastru nemovitostí). 7

10 Výše popsané lze zjednodušeně shrnout tak, že ten, kdo je zapsán jako vlastník v katastru nemovitostí, je vlastníkem nemovitosti a je oprávněn s nemovitostí dále nakládat. Každá osoba (a to především kupující nemovitosti) se tak bude moci spolehnout na údaje o vlastníkovi nemovitostí zapsaného v katastru nemovitostí. Posílení postavení osob nabývajících nemovitosti za výše uvedených podmínek má i své odpůrce. Část z nich upozorňuje na situaci, kde vlastníka připraví o vlastnictví k nemovitosti nesprávný zápis v katastru nemovitostí způsobený chybou úředníků katastru nemovitostí. Další část odpůrců zas poukazuje na případy padělání listin, kdy na základě takových listin dochází v katastru nemovitostí k zápisu vlastnického práva osoby, které ve skutečnosti toto právo nenáleží. Přikláníme se k názoru, že výše uvedené pochybnosti o principu důvěry v zápis v katastru nemovitostí lze považovat za neopodstatněné. Nový občanský zákoník dává skutečnému vlastníkovi nástroje, za pomoci kterých se může vůči neoprávněným zásahům do svého vlastnického práva bránit. Nový občanský zákoník umožňuje, aby skutečný vlastník rozporoval zápis vlastnického práva v katastru nemovitostí, a to do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy se o zápisu dozvěděl. K vyrozumění původního vlastníka (tj. prodávajícího) o převodu vlastnického práva dochází ze strany příslušného katastrálního úřadu po tom, co katarální úřad zaregistruje vlastnické právo nového vlastníka k předmětné nemovitosti. V případě, že by došlo k situaci, že by skutečný vlastník nebyl o zápisu cizího vlastnického práva řádně katastrálním úřadem vyrozuměn, nový občanský zákoník zakotvuje až tříletou lhůtu pro rozporování zapsaného vlastnictví k nemovitosti. Tato lhůta počíná běžet dnem provedení popíraného zápisu. Po uplynutí lhůty již nebude možné, aby se skutečný vlastník domáhal vlastnického práva od osoby, která nabyla nemovitost za úplatu v dobré víře od osoby zapsané v katastru nemovitostí bezdůvodně. Nicméně se domníváme, že daná lhůta je dostatečně dlouhá na to, aby umožnila skutečnému vlastníkovi zareagovat v případě, že by bylo jeho vlastnické právo k nemovitosti dotčeno neoprávněným zápisem v katastru nemovitostí. Na závěr je nutno připustit, že obavy spojené s uvedeným institutem nelze úplně ignorovat, ale nepochybně lze případným negativním dopadům předejít platí, že bdělým náleží práva! Na druhou stranu je nesporné, že daný institut přináší s sebou i řadu pozitiv. Za všechny lze uvést možnost spolehnout se na údaje zapsané v katastru nemovitostí, či ušetření finančních prostředků a času kupujících vynakládaných v souvislosti s prověřováním nabývacích titulů k nemovitosti směrem do minulosti. Předpokládáme také, že zakotvením předmětného principu do českého právního řádu dojde ke snížení počtu soudních sporů o vlastnické právo k nemovitostem. PRACOVNÍ PRÁVO Nové právní předpisy Autoři: Mgr. Matěj Daněk Mgr. Tomáš Liškutín Obsah: Prováděcí vyhláška k poskytování pracovnělékařských služeb Novela zákona o zaměstnanosti Trestní odpovědnost právnických osob Prováděcí vyhláška k poskytování pracovnělékařských služeb (plánovaná účinnost od 1. dubna 2012) Ministerstvo zdravotnictví ČR mělo vydat prováděcí vyhlášku k poskytování pracovnělékařských služeb, které jsou od 1. dubna 2012 regulovány zákonem o specifických zdravotních službách. Nic takového se nestalo a zaměstnavatelé se tak dostali do právního vakua, jelikož mají zajišťovat pracovnělékařské služby, avšak neexistuje účinný právní předpis, který by tyto služby specifikoval. Navíc se objevily informace, že se snad tato vyhláška ani vydávat nebude a specifikace pracovnělékařských služeb se provede formou novelizace samotného zákona o specifických zdravotních službách. 8

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku

KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku 2011 Česká fotografi e: Rozhovor s Dušanem Brozmanem

Více

PRÁVNÍ AKTUALITY. Bankovní a finanční právo Lze zastavit soubor pohledávek? Ano! Novinky v zákoně o dluhopisech

PRÁVNÍ AKTUALITY. Bankovní a finanční právo Lze zastavit soubor pohledávek? Ano! Novinky v zákoně o dluhopisech Bankovní a finanční právo Lze zastavit soubor pohledávek? Ano! Kapitálové trhy Novinky v zákoně o dluhopisech Daně Novinky v daňové legislativě od ledna 2015 PRÁVNÍ AKTUALITY LEGAL UPDATE 1 / 2015 Editorial

Více

INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014. REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu)

INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014. REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu) INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014 REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu) EDITORIAL OBSAH 03 Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod

Více

Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014?

Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014? Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014? Business Organizations Facing the Recodification of the Czech Private Law or What shall we expect

Více

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking

Více

Právní postavení minoritních společníků v akciové společnosti

Právní postavení minoritních společníků v akciové společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní postavení minoritních společníků v akciové společnosti Bakalářská práce Autor: Luděk Kortus Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

PRÁVNÍ AKTUALITY. Korporátní právo Prokurista odštěpného závodu zahraniční právnické osoby

PRÁVNÍ AKTUALITY. Korporátní právo Prokurista odštěpného závodu zahraniční právnické osoby Slunce se nepohybuje Korporátní právo Prokurista odštěpného závodu zahraniční právnické osoby Veřejné zakázky Další technická novela zákona o veřejných zakázkách K příležitosti životního jubilea prof.

Více

obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa?

obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa? obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa? DaňoVé ZmĚny Přehled nejdůležitějších změn v souvislosti s rekodifi kací PRáVní

Více

Jednatel s.r.o. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Miroslav Dočekal. Autor:

Jednatel s.r.o. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Miroslav Dočekal. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Jednatel s.r.o. Bakalářská práce Autor: Miroslav Dočekal Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Ladislav Soukup Písek Duben

Více

OBSAH Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M Z Á K O N O O B C H O D N Í C H K O R P O R A C Í C H

OBSAH Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M Z Á K O N O O B C H O D N Í C H K O R P O R A C Í C H PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem R E K O D I F I K A Č N Í N O V I N K Y B Ř E Z E N 2 0 1 3 OBSAH ZMĚNY V ŽIVOTĚ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PO 1. LEDNU

Více

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice OBSAH 4...HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS: Základní principy nové úpravy 5...Becker & Poliakoff: Aplikuje se NOZ na již uzavřené smlouvy? 6...Baker &

Více

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners Právnická firma roku 2009 v oblasti bankovnictví a finance* Law firm of the year 2009 in category banking and finance* Právní aktuality / Legal update Duben / April 2010 Obsah / Content Obchodní

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Základní rozdíly staré a nové úpravy s. r. o. Zpracovala: Jana Pešková Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti ve společnosti

Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti ve společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti ve společnosti Bakalářská práce Autor: Lucie Pouzarová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5 VYBRANÉ ZMĚNY V NOVÉ ÚPRAVĚ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vážení, toto vydání newsletteru Vám přiblíží vybrané změny v oblasti právní úpravy akciové společnosti,

Více

INSIGHT INSIGHT Č. NO. 07 LEDEN JANUARY 2014

INSIGHT INSIGHT Č. NO. 07 LEDEN JANUARY 2014 INSIGHT INSIGHT Č. NO. 07 LEDEN JANUARY 2014 REKODIFIKACE Zásadní změny v postavení a povinnostech členů statutárního orgánu akciové společnosti podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Více

Odpovědnost a ručení členů orgánů akciové společnosti

Odpovědnost a ručení členů orgánů akciové společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odpovědnost a ručení členů orgánů akciové společnosti Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Květa Sklenářová Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

Helena Šindelová Obchodní podíl Se zaměřením na společnost s ručením omezeným

Helena Šindelová Obchodní podíl Se zaměřením na společnost s ručením omezeným UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Helena Šindelová Obchodní podíl Se zaměřením na společnost s ručením omezeným Diplomová práce OLOMOUC 2010 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 22. ÚNORA 2013. Úvaha. Martin Foukal: České notářství si připomíná dvacetileté výročí své obnovy jako svobodného povolání

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 22. ÚNORA 2013. Úvaha. Martin Foukal: České notářství si připomíná dvacetileté výročí své obnovy jako svobodného povolání 1 Ad Notam 1/2013 19. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 22. ÚNORA 2013 2013 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Úvaha Martin Foukal: České notářství si připomíná dvacetileté výročí

Více

SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM Řešení a předcházení sporům na pracovišti Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

Více

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bakalářská práce Autor: Michal Randůšek Právní administrativa v podnikatelské

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více

14 D.A.S. magazín 2/2012 Ročník

14 D.A.S. magazín 2/2012 Ročník 2/2012 Ročník 14 D.A.S. magazín PŘEJÍ VŠICHNI ZAMĚSSTNANCI A SPOLLUPRACOVNÍCI D.A.S. A. NAVŠTIVTE NÁS NA KONTAKTNÍCH MÍSTECH PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE: 2I BRNO CHOMUTOV OLOMOUC PRAHA Stránského 3137/37 616

Více

NOTAM Z OBSAHU: 18. ROČNÍK 20. PROSINCE 2012. Články

NOTAM Z OBSAHU: 18. ROČNÍK 20. PROSINCE 2012. Články 6 Ad Notam 6/2012 18. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 20. PROSINCE 2012 2012 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Petr Fiala, Jindřich Mayer: Přechodná ustanovení nového občanského

Více

Nadační právo dnes a zítra

Nadační právo dnes a zítra Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Nadační právo dnes a zítra Alžběta Zýková 2012/2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více