PRAVN4- RADCE. II IIIlI IflHIM IIIľIlH. iini TÉMA: JIŘÍ PROŠEK: EXEKUCE JE PROSAZOVÁNÍM SPRAVEDLNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVN4- RADCE. II IIIlI IflHIM IIIľIlH. iini TÉMA: JIŘÍ PROŠEK: EXEKUCE JE PROSAZOVÁNÍM SPRAVEDLNOSTI"

Transkript

1 I PRAVN4- RADE měsíčník vydavatelství Economia, a.s. 116 Kč/7,4 EUR ČERVEN JIŘÍ PRŠEK: EEKUE JE PRSAVÁNÍM SPRAVEDLNSTI ÁKLADNÍ REGISTRYA JEJIH PŘÍNS PR ADVKÁTY A PDNIKATELE SEBEBVIŇVÁNÍ PŘED FINANČNÍMI ÚItADY? TÉMA: PRVNÍ KUŠENSTI S TRESTNÍ DPVĚDNSTÍ PRÁVNIKÝH SB V PŘÍLE: (NE)VÝHDY LEASINGU II IIIlI IflHIM IIIľIlH iini

2 4 K APLIKAI ÁKNA TRESTNÍ DPVĚDNSTI PRÁVNIKÝH SB Platí i v trestním řízení proti právnické osobě právo nevypovídat? a jakých okolností bude moci zaměstnanec odmítnout výpověď? A Jak to bude se zástavním právem při vyslovení trestu propadnutí majetku? ákon číslo 418/2fl Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále většinou jen zdkon ), nabyl účinnosti dnem 1. ledna 212. Jedná se o»vedlejší normu našeho trestního práva, která byla přijata zejména pod sílícím me zinárodním tlakem. plnění jeho cílů prostřednictvím praktické aplikace toho prozatím není moc známo. Dosa vadní nečinnost mohla být způsobena krátkou dobou účinnosti, ve spojitosti s ne vždy jasným obsahem, anebo působením jakéhosi syndromu nechtěného dítěte, případně obojím dohroma dy. ákon vygeneroval nehmotného pachatele trestného činu, takže eliminoval část dosavadní trestněprávní teorie. ejména její rozpracování úmyslných a nedbalostních forem zavinění zde do značné míry ztratilo svůj smysl. ákon zavedl místo toho nový pojem tzv. přičítání a nastolil otázky, které bude nutné teoreticky rozpracovat a odpovědi implementovat do praxe. PRAVIDLA APLIKAE ÁKNA TRESTNÍ DPVĚDNSTI PRÁVNIKÝH SB ákon obsahuje prvky trestního práva hmotného i prvky trestního práva procesního. Jeho pojmy je proto třeba interpretovat a aplikovat jednak samostatně, jednak i ve vztahu k obecné úpravě, tj. ve vztahu buď k trestnímu zákoníku (zákon č. 4/29 Sb.) anebo k trestnímu řádu (zákon č. 141/1961 Sb.). Vůči oběma je zákonem speci álním, takže jejich ustanovení zde mohou být aplikována pouze potud, pokud on sám nestanoví jinak a pokud to také povaha věci nevylučuje (viz 5 1 odst. 2 zákona). Jestliže tedy zákon sám neobsahuje zvlášt ní úpravu některého postupu vůbec, platí zcela obecná úprava, a pokud zákon obsahuje takovou zvláštní úpravu částečnou, ve»zbytku opět platí obecná úprava (v obou případech ovšem jen po kud to není z povahy věci vyloučeno). Kombinace tradičních a nových právních nástrojů může v praxi vést ke vzniku situací, jejichž řešení nebude na první pohled jedno značné. Je tak nutné předpokládat střety názorů zejména mezi těmi, kdo stíhají, a těmi, kdo hájí, což se týká trestního práva hmotného i procesního. TÁKY, KTERÉ SE NABÍEJÍ Konkrétně se zde nabízejí tři otázky, které si za sluhují vyslovení názoru: 1) Bude v trestním řízení respektováno právo ob viněného (tj. stíhané právnické osoby) nevypoví dat? Může v takovém případě také odmítnout vý zvu k součinnosti podle ustanovení 5 8 trestního řádu, pokud je evidentní, že orgány činné v trest ním řízení touto cestou obcházejí její odmítnutí ve věci vypovídat? 2) Bude moci zaměstnanec obviněné právnické osoby, jako svědek, odmítnout ve věci výpověď s odkazem na ustanovení 5 1 trestního řádu, pokud by jeho výpověď mohla být rozhodujícím důkazem prokazujícím její vinu a újmu, která by mu tím mohla vzniknout, by právem pociťoval jako újmu vlastní? 3) Jaká bude vymahatelnost zástavního práva vě řitele, váznoucího na nemovitostech právnické fl -fl -v PRÁVNí RÁDE 6/212 7

3 .) - L t - osoby, v přĺpadě, že bude rozhodnuto o uložení trestu propadnutí veškerého jejího majetku? JEDNATEL ČI PRKURISTA PRTI PLIISTVI vláštní ustanovení o řízení proti právnickým osobám obsahují ustanovení až 41. Nejpod statnější otázky jsou však řešeny pouze v několi ka málo odstavcích 5 34 (Úkony právnické osoby), 5 3 (Předvolání, předvedení a pořádková pokuta) a (Výslech a závěrečná řeč v hlavním líčení a ve veřejném zasedání). Jestliže kterýkoliv policista, státní zástupce anebo soudce bude řešit trestný čin právnické osoby, bude se muset zabývat tím, s kým na její straně se vlastně bude o věci bavit, v jaké pozici dotyčný bude a jaká budou jeho práva a povin nosti. V případě trestního řízení proti fyzickým oso bám je hlavní postavou obviněný, který má pod le trestního řádu explicitně definovaná práva i povinnosti. V trestním řízení proti právnickým osobám ale postava obviněného nabývá poněkud zvláštní podoby a i obsah pozice svědka zde může být trošku jiný. Trestní řád v 5 32 uvádí, že toho, kdo je pode zřelý ze spáchání trestného činu, lze považovat za obviněného a použít proti němu prostředků daných tímto zákonem teprve tehdy, bylo-li proti němu zahájeno trestní stíhání (5 16). Podle 5 34 odst. 1 zákona za právnickou osobu činí v řízení úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle 5 21 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Tato osoba také musí proká zat své oprávnění k činění úkonů za právnickou osobu. Podle 5 34 odst. 6 zákona, osoba uvedená v odstavci 1, zmocněnec a opatrovník mají v říze ní stejná práva a povinnosti jako ten, proti němuž se vede trestní řízení. Typickým případem může být situace, kdy proti policistovi bude stát jednatel obchodní společnos ti, ale na základě shora uvedeného to může být třeba i prokurista, vedoucí dotčené organizační složky anebo zaměstnanec pověřený statutárním orgánem. Takový jednatel sice sám nic neudělal, nicméně se zde přesto stává jakýmsi zastupujícím obviněným. Je proto logické, že současně musí získat práva skutečného obviněného (ale může být na druhé straně také za svoji nespolupráci po kutován a předváděn). Podle 5 34 odst. 3 zákona může v řízení za práv nickou osobu činit úkony současně jen jedna oso ba. Jestliže tedy na straně právnické osoby při chází v úvahu několik takových osob, naskýtá se už otázka, jakým způsobem se vlastně ona jedna vhodná osoba vybere. JE LEŠÍ VYBRAT TH, KD VÍ, NEB TH, KD NEVÍ? Nic samozřejmě nebrání tomu, aby takovou fy zickou osobu vybrala právnická osoba samotná, protože lze těžko předpokládat, že by takový vý běr mohl být ovlivňován přáním například poli cisty nebo státního zástupce. Nebude-li proto ta ková osoba ve stejné věci obviněným, svědkem anebo poškozeným (viz níže), výběr je prakticky volný. Tato otázka má ovšem i své taktické hledisko. Jestliže bude vybrána lýzická osoba, která o pod statě trestněprávního problému nic neví, patrně právnické osobě svojí výpovědí sice neuškodí, ale současně jí ani nepomůže, protože nebude schop na v její prospěch smysluplně argumentovat. Jest liže to ale bude osoba dobře informovaná, platí přesně opak, takže otázka zní, co vlastně bude pro právnickou osobu výhodnější. V praxi se může snadno stát, že za právnickou osobu bude před orgány činnými v trestním říze ní a před soudem třeba jednat někdo, kdo vlastně o věcí vůbec nic neví, zatímco ten, kdo ví, tak z dobrých důvodů raději jednat nebude. becně vzniká zvláštní situace už tím, že v roli obviněného se ocitá fyzická osoba, proti které žádné trestní stíhání zahájeno nebylo. Pomineme -li její subjektivní pocity, otázka zní, jestli tak sku tečně může získat všechna práva obviněného. V rozsáhlém poučení na policejním protokolu najdeme mj. poučení o krocích, vedoucích k mož nosti podmíněného zastavení trestního stíhání (5 37 odst. 1 trestního řádu) anebo o podmínkách možnosti schválení narovnání a zastavení trestní ho stíhání (5 39 odst. 1 trestního řádu). Podle 5 34 odst. 4 zákona činit úkony v řízení nemůže osoba, která je obviněným, poškozeným nebo svědkem v téže věci. rgány činné v trest ním řízení ani soudy tedy nemohou jednat s ni kým, kdo je pachatelem, jehož jednání bylo práv nické osobě přičteno. Může ale důsledky 5 37 odst. 1 a 5 39 odst. 1 trestního řádu pro právnic kou osobu nastolit svým jednáním skutečně ně kdo jiný? Formulace těchto ustanovení v trestním řádu tomu nenasvědčuje: 5 37 (1) V řízení o přečinu může se souhlasem obvině ného soud a v přípravném řízení státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání, jestliže a) obviněný se k činu doznal, b) nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel doho du, anebo učinil jiná potřebná opatření k její ná hradě, 8 PRÁVNÍ RÁDE 6/212

4 úkolů. taková DEPŘENÍ Naproti - tj. c) vydal bezdůvodná obohacenĺ činem zĺskané, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání, a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující. 39 W V řízení o přečinu, může se souhlasem obvině ného a poškozeného soud a v přípravném řízení státní zástupce rozhodnout o schválení narovná ní a zastavit trestní stíhání, jestliže a) obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou důvodné pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a určitě, b) uhradí poškozenému škodu způsobenou pře činem nebo učiní potřebné úkony k její úhradě, případně jinak odčiní újmu vzniklou trestným činem, c) vydá bezdůvodné obohacení získané přečinem nebo učiní jiná vhodná opatření k jeho vydání, a d) složí na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžní částku ur čenou konkrétnímu adresátovi k obecně prospěš ným účelům, a tato částka není zřejmě nepřimě řená závažnosti přečinu, a považuje-li takový způsob vyřízení věci za do stačující vzhledem k povaze a závažnosti spácha ného činu, k míře, jakou byl přečinem dotčen ve řejný zájem, k osobě obviněného a jeho osobním a majetkovým poměrům. VÝPVĚDI tomu nepochybně musí být respekto váno základní právo jakéhokoliv obviněného k věci jednoduše nevypovídat. V takové situaci se naskýtá i otázka přípustnos ti aplikace ustanovení 8 odst. 1 trestního řádu zda a v jakém rozsahu obviněná právnická osoba je či není povinna vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich Dožádání totiž může spočívat i v tom, aby právnická osoba podávala těmto orgánům informace, které jí mohou v jejím procesním po stavení fakticky poškodit. logiky věci vyplývá, že taková povinnost zde existovat nemüže. Stejně tak jako není žád ná obviněná fyzická osoba povinna zhoršovat si jakýmkoliv způsobem svoji pozici, nelze ani od obviněné právnické osoby oklikou vyžadovat informace ohledně záležitostí, ohledně kterých jinak lze informaci formou výpovědi legitimně odmítnout. Shora již byla zmíněna i pozice svědka. I zde lze konstatovat určitou možnou nuanci, a to při hodnocení toho, že se svědek rozhodne odmít nout výpověď ve věci, kde je stíhána právnická osoba, která je například jeho zaměstnavate lem. Podle ustanovení 1 odst. 2 trestního řádu je svědek oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhá ní sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v po měn rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní. První podmínkou odepření výpovědi tedy je, že svědek může svojí výpovědí způsobit nebezpečí trestního stíhání mj. jiné osobě. V době vzniku trestního řádu neexistovala pravá trestní odpo vědnost právnických osob a trestní řád novelizo ván v tomto směru nebyl. hlediska současné situace je třeba připus tit, že takovou jinou osobou může být i osoba právnická a svědek může současně disponovat informacemi, které jí nebezpečí trestního stíhání mohou způsobit s poměrně vysokou mírou prav děpodobnosti. Další směr této úvahy je poměrně odvážný avy chází z představy situace, kdy má být svědek vyslýchán ve věci svého zaměstnavatele, na kterém je existenčně zcela závislý. Svědek přitom disponuje závažnými infor macemi, které mohou ve svém důsledku reálně vést k trestnímu postihu jeho zaměstnavatele, přičemž jeho odsouzení k fatálnímu trestu by svědkovi ukázalo cestu na pracovní úřad. Soci ální dopady pro něho mohou být katastrofální, takže takovou újmu svého zaměstnavatele by svědek v takovém případě asi právem považoval i za újmu vlastní. Lze zde výkladem dovodit jeho oprávnění k odepření výpovědi anebo ne? Stačí k odůvodně ní případného negativního stanoviska pouze tvr dit, že pojem poměr obdobný na takový případ skutečně nedopadá? Je docela dobře možné, že H flčanský ÁKNÍK s konsolidovanou důvodovou zprávou Prof. r. Karel Eliáš ry,wwsagjtcz INI RE H W :1. -D.> -l1 = = -D o PRÁVNÍ RÁDE 6/212 9

5 lj konečné slovo v této věci, patrně někdy v daleké budoucnosti, bude mĺt třeba až Ústavní soud. Praxe ovšem může vypadat i tak, že svědek bude vyslýchán ve věci obviněného fyzického pachate le, ve vztahu ke kterému žádný důvod výpověď odmítnout nemá. Ňeuvědomĺ si ale, že závažným obsahem této výpovědi současně výrazně poškodí i samotnou právnickou osobu, která v době jeho výpovědi ještě obviněna není. uvedených příkladů je patrné, že zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim je pro nás zatím velmi zvláštní trest něprávní normou, která dává široký prostor pro úvahy. Nicméně je to také praktický nástroj, který by měl být šířeji aplikován už proto, aby ukázal reálné možnosti řešení sporných partií. TREST PRPADNUTÍ MAJETKU A JEH FREKVENE ákon uvádí, že pokud bude právnická osoba uznána vinnou, jedním z možných trestů je zde také trest propadnutí jejího majetku. Lze pouze velmi těžko odhadovat, jaká by v budoucnosti mohla být míra frekvence takového trestu. Pokud se jedná o fyzické osoby, pak je z dosa vadní trestní praxe známo, že se jedná o trest vel mi výjimečný a nebyly jím postiženy ani některé skutečně velmi výrazné postavy naší vnitrostátní kriminální scény. Koneckonců trestní zákoník hovoří o tom, že tento trest může být uložen také pouze ohledně té části majetku, kterou soud určí. (Byť teoretická) možnost propadnutí veškerého majetku právnické osoby je nicméně zajímavá z pohledu těch zástavních věřitelů, jejichž zástav ní právo je vázáno na nemovitost (ale případně i movitou věc) ve výhradním vlastnictví odsouze né právnické osoby. dpověď na to, co se v tako vém případě vlastně přesně stane, bude patrně zvláště vítána ze strany peněžních institucí. Tato otázka v ustanovení trestního řádu, upra vujícím výkon trestu propadnutí majetku (5 345, 346), nijak řešena není. Již z toho lze usuzovat, že zákonodárce zde neměl v úmyslu zájmy zástav ních věřitelů nijak zvýhodňovat. ÁSTAVNÍ VĚŘITELÉ MHU MÍT PRBLÉM Dosavadní judikatura Nejvyššího soudu České re publiky k této problematice je zcela minimální prakticky se podařilo najít pouze jediný rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 do 1617/29, ze dne 1. listopadu 211. Jeho vyústění patrně zástavní věřitele příliš ne potěší, protože z něho vyplývá, že stát neodpovídá za škodu vzniklou zástavnímu věřiteli z toho dů vodu, že rozsudkem trestního soudu dojde k pro padnutí věci státu. Rozsudek sice řešil obdobnou situaci pouze na základě pravomocně uloženého trestu propadnutí věci, na které zástava vázla, nicméně lze téměř s jistotou předpokládat uplat nění analogie. Jedná se totiž o typově zcela stejný problém a jiné vodítko žádný obecný soud mít k dispozici nebude. Dovolatelka v uvedeném konkrétním případě otázku zásadního právního významu spatřovala v posouzení nároku zástavního věřitele, jehož zástavní právo zaniklo bez náhrady postupem státního orgánu, jenž svým rozhodnutím upřed nostnil zájem státu před nároky zástavního věřitele, kterému tím znemožnil vymáhání po hledávky. Podle dovolatelky rozhodnutí o pro padnutí věci nezohlednilo právo žalobkyně na uspokojení ze zástavy a ve svém důsledku způsobilo zánik zástavního práva žalobkyně. Namítala, že v trestním řízení tedy nebylo prá vo žalobkyně chráněno ani soudem, ani trest ním zastupitelstvím, přestože těmto orgánům přísluší ochrana práv třetích osob, proto nelze postup orgánů činných v trestním řízení pova žovat za správný. Nejvyšší soud však jako základ své argu mentace konstatoval, že zde zásadně nejsou splněny podmínky toho, aby žalobkyně mohla uplatňovat proti státu svůj nárok na odškodně ní na základě ustanovení zákona č. 82/1998 Sb., protože výkon práva státu v oblasti práva veřej ného, jmenovitě v oblasti trestního práva, před stavovaný plněním úkolů trestního soudnictví a spočívající ve vyslovení propadnutí věci státu, nemůže být pojmově považován za protipráv nost a ostatně příslušné pravomocné rozhodnu tí soudu v trestní věci nebylo jako nezákonné nikdy ani označováno. Na základě shora uvedeného Nejvyšší soud považoval za správný závěr odvolacího soudu, že v dané věcí došlo k zániku zástavního práva v dů sledku trestu propadnutí majetku, tedy postupem podle zákona, nikoli nesprávným úředním postu pem ani nezákonným rozhodnutím, takže proto odpovědnost státu za takový postup či takové rozhodnutí nemůže být pro účely odškodnění ža lobkyně dána. Tuto otázku je tedy proto nutné aktuálně pou važovat za vyřešenou a v této souvislosti také doufat v dosavadní nízkou frekvenci těchto uklá daných trestů. Jan Vidma spolupracující advokát, Advokátní kancelář Vdán, Pergl Partneři 1 PRÁVNÍ RÁDE 6/212

NĚKOLIK POZNÁMEK K POSTAVENÍ POŠKOZENÉHO V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

NĚKOLIK POZNÁMEK K POSTAVENÍ POŠKOZENÉHO V TRESTNÍM ŘÍZENÍ NĚKOLIK POZNÁMEK K POSTAVENÍ POŠKOZENÉHO V TRESTNÍM ŘÍZENÍ EVA ŽATECKÁ - KATEŘINA PŘEPECHALOVÁ Masarykova Univerzita, Právnická fakulta Abstract in original language Autorky se ve svém příspěvku zabývají

Více

Povinnost mlčenlivosti (nejen) advokáta ve světle novely zákona o advokacii

Povinnost mlčenlivosti (nejen) advokáta ve světle novely zákona o advokacii Povinnost mlčenlivosti (nejen) advokáta ve světle novely zákona o advokacii Zákonem uložená povinnost mlčenlivosti advokáta je tradičně považována za jeden z hlavních institutů tzv. profesních tajemství

Více

Monika Hrbatá. Odpovědnost dědice za dluhy zůstavitele

Monika Hrbatá. Odpovědnost dědice za dluhy zůstavitele Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Monika Hrbatá Odpovědnost dědice za dluhy zůstavitele Diplomová práce Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Odpovědnost dědice za dluhy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva Bakalářská práce Pojem, charakteristika a právní souvislosti nesprávného úředního postupu ve veřejné správě. Matušík Aleš

Více

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ NEWSLETTERU AK HJF

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ NEWSLETTERU AK HJF TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ NEWSLETTERU AK HJF Obsah: Úvod... 2 Andrea Vejběrová: Trestní odpovědnost právnických osob... 3-7 Josef Zeman: Souběh trestní odpovědnosti právnické

Více

Část O - Obecná část

Část O - Obecná část Část O - Obecná část 1. Právní prostředí řízení... 3 2. Zahájení správního řízení... 3 2. 1. Zahájení řízení z moci úřední... 4 2. 2. Spis... 4 2. 3. Vyloučení pracovníků Úřadu z projednání věci... 5 2.

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka (soudce zpravodaj),

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony VI. VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

PRÁVO A RODINA. č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví

PRÁVO A RODINA. č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví 1 PRÁVO A RODINA č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví Oprávněný rodič a nástroje k realizaci styků s nezletilým dítětem Péče o děti v dětské skupině v otázkách a odpovědích Dávky

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : JUDr. S. P., nar. X, soudní exekutor Exekutorského úřadu Písek, se sídlem Prokopova 339/14, Písek,

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : JUDr. S. P., nar. X, soudní exekutor Exekutorského úřadu Písek, se sídlem Prokopova 339/14, Písek, 14 Kse 4/2011-79 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a členů JUDr. Zdeňka Novotného, Mgr. Ing. Josefa Cingroše, Mgr. Stanislava

Více

C. H. BECK. Notářský časopis. 2/2004 strany 29-60 10. ročník 23. dubna 2004. Z obsahu: Protivová, M. Správce dědictví de lege ferenda

C. H. BECK. Notářský časopis. 2/2004 strany 29-60 10. ročník 23. dubna 2004. Z obsahu: Protivová, M. Správce dědictví de lege ferenda Notářský časopis Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck 2/2004 strany 29-60 10. ročník 23. dubna 2004 Z obsahu: Protivová, M. Správce dědictví de lege ferenda Baudyš, P. K žalobám ve věci

Více

Vybrané otázky profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních. Ing. Jan Molín PhD. doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

Vybrané otázky profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních. Ing. Jan Molín PhD. doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. Vybrané otázky profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních Ing. Jan Molín PhD. doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 9/ 2010 OBSAH I. Úvod... 4 II. Pojem

Více

Postavení věřitelů v trestním řízení. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 15. května 2013

Postavení věřitelů v trestním řízení. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 15. května 2013 Postavení věřitelů v trestním řízení Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 15. května 2013 Obsah 1. Procesní postavení věřitele v trestním řízení 2. Zajišťovací instrumenty v trestním řízení 3. Uplatnění nároků

Více

Výkladová stanoviska k 15a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Zákaz pobytu

Výkladová stanoviska k 15a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Zákaz pobytu Výkladová stanoviska k 15a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zákaz pobytu 1. Obecně o sankci zákazu pobytu Zákaz pobytu je v přestupkovém právu zcela novým typem sankce, který byl vložen do zákona

Více

JUDIKATURA SOUDŮ K ÚČASTI ZNALCŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD

JUDIKATURA SOUDŮ K ÚČASTI ZNALCŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD JUDr. František Púry JUDIKATURA SOUDŮ K ÚČASTI ZNALCŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD Příspěvek mezinárodní konference znalců analytiků silničních nehod Nehody s chodci nejen na přechodech

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 9 Přestupky STANOVISKA 9 PÿESTUPKY STANOVISKA 9 Přestupky Sborník stanovisek veřejného ochránce práv PŘESTUPKY Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr.

Více

Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2010 až 2012 ve věcech úplatkářských trestných činů

Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2010 až 2012 ve věcech úplatkářských trestných činů Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2010 až 2012 ve věcech úplatkářských trestných činů Radka Pavlišová Martin Novák 1. Úvod... 3 2. Změny hmotněprávní a procesní úpravy úplatkářských trestných

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vzor citace: JANEČKOVÁ, E. Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 200 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Janečková, Eva Nejčastější

Více

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/3983/2015 Spisová značka (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

7.1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích

7.1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 7.1 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích podle právního stavu k 1.

Více

Základní shrnutí nového správního řádu 1. Úvod

Základní shrnutí nového správního řádu 1. Úvod Základní shrnutí nového správního řádu 1. Úvod Správní řízení upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád, resp. pokud je v následujícím textu citováno ustanovení bez uvedení názvu

Více

Východiska a principy nového trestního řádu

Východiska a principy nového trestního řádu Východiska a principy nového trestního řádu II. I. Přehled, stav a zhodnocení platné právní úpravy Trestní právo procesní, jehož základním pramenem je trestní řád, je odvětvím práva, které upravuje trestní

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úvěrové podvody, jejich sociální příčiny a důsledky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. et Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 16/2011-106 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové,

Více

PŘÍKAZ K VÝPLATĚ Z ÚČTU U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU

PŘÍKAZ K VÝPLATĚ Z ÚČTU U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce PŘÍKAZ K VÝPLATĚ Z ÚČTU U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU Jana Vydarená 2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Příkaz k výplatě

Více

Jednatel s.r.o. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Miroslav Dočekal. Autor:

Jednatel s.r.o. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Miroslav Dočekal. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Jednatel s.r.o. Bakalářská práce Autor: Miroslav Dočekal Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Ladislav Soukup Písek Duben

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář ČÁST SEDMÁ KONTROLNÍ ČINNOST 125 (Orgány kontroly) Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti vykonávají Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce,

Více

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/8217/2015 Spisová značka (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Vefiejn ochránce práv. která se koná dne 28. ledna 2009 od 9:30 h

Vefiejn ochránce práv. která se koná dne 28. ledna 2009 od 9:30 h Vefiejn ochránce práv si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci Stavební fiád která se koná dne 28. ledna 2009 od 9:30 h ve velkém konferenãním sále Kanceláfie vefiejného ochránce práv Údolní 39, 602

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2011 Částka 58 23. května 2011 Cena 90,- Kč OBSAH Úvod........................................................................... 3286 I. Registrace Přehled zrušených

Více