Trestní odpovědnost právnických osob

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trestní odpovědnost právnických osob"

Transkript

1 Trestní odpovědnost právnických osob 28. března 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma v České republice (2012) 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice a východní Evropě (2011) 1. místo mezi domácími právnickými firmami (2012)

2 I. Obsah Vývoj trestní odpovědnosti právnických osob Mezinárodní dokumenty upravující trestní odpovědnost právnických osob Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a Základy trestní odpovědnosti Trestné činy; tresty (ochranná opatření); účinná lítost Trestní řízení proti právnickým osobám Závěr

3 II. Vývoj trestní odpovědnosti právnických osob Důvody PRO zavedení trestní odpovědnosti právnických osob neúčinnost individuální trestní odpovědnosti u FO protiprávní jednání PO, kde je správní trestání neúčinné mezinárodní závazky mezinárodní spolupráce v trestních věcech prostředky trestního práva jsou obecně účinnější

4 II. Vývoj trestní odpovědnosti právnických osob Důvody PROTI zavedení trestní odpovědnosti právnických osob zneužití, šikana ze strany konkurence nebezpečí kriminalizace podnikání problematika zavinění PO zdvojení trestního postihu

5 III. Mezinárodní dokumenty upravující trestní odpovědnost právnických osob OSN Úmluva OSN proti korupci Úmluva OSN o potlačování a financování terorismu Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu Rada Evropy Úmluva RE o trestněprávní ochraně životního prostředí Úmluva RE o boji proti počítačové kriminalitě ES/EU Druhý protokol k Úmluvě EU o ochraně finančních zájmů Rámcové rozhodnutí o trestněprávní ochraně životního prostředí Rámcové rozhodnutí o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů

6 Vývoj Původní návrh zákona projednáván v roce 2004 zamítnut v I. čtení nesouhlas s výčtem trestných činů Zákon č. 418/2011 Sb předložen vládní návrh schváleno PSP schváleno Senátem veto prezidenta PSP přehlasovala veto prezidenta publikován ve Sbírce zákonů

7 Obecná ustanovení Předmět úpravy podmínky trestní odpovědnosti právnických osob tresty a ochranná opatření, která lze uložit řízení proti právnickým osobám Nestanoví-li zákon jinak, použije se trestní zákoník a v řízení proti právnické osobě trestní řád, není-li to z povahy věci vyloučeno.

8 Obecná ustanovení Podle tohoto zákona se posuzuje trestnost činu spáchaného na území České republiky právnickou osobou: která má sídlo v České republice má na území České republiky umístěn podnik organizační složku zde alespoň vykonává svoji činnost zde má svůj majetek Podle tohoto zákona se posuzuje také trestnost činu, pokud jej v cizině spáchala právnická osoba mající sídlo v České republice. Vyloučení odpovědnosti některých právnických osob za trestný čin Česká republika Územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci

9 Trestné činy TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ Obchodování s lidmi Svěření dítěte do moci jiného Vydírání Porušení tajemství dopravovaných zpráv TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI Sexuální nátlak Pohlavní zneužití Kuplířství Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií Zneužití dítěte k výrobě pornografie

10 Trestné činy TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM Ohrožování výchovy dítěte Svádění k pohlavnímu styku TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU Podvod (pojistný; úvěrový; dotační) Provozování nepoctivých her a sázek Podílnictví Podílnictví z nedbalosti Legalizace výnosů z trestné činnosti Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti

11 Trestné činy TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ Padělání a pozměnění peněz Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku Udávání padělaných a pozměněných peněz Výroba a držení padělatelského náčiní Neoprávněná výroba peněz Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži Pletichy při veřejné dražbě Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy Poškození finančních zájmů Evropské unie Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi

12 Trestné činy TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ Nedovolené ozbrojování Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku

13 Trestné činy TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Poškození a ohrožení životního prostředí Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti Poškození vodního zdroje Poškození lesa Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek Neoprávněné nakládání s odpady Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti Poškození chráněných částí přírody TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI Teroristický útok

14 Trestné činy TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu Přijetí úplatku Podplacení Nepřímé úplatkářství Zasahování do nezávislosti soudu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky Neoprávněné zaměstnávání cizinců Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek Padělání a pozměnění veřejné listiny Nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod Účast na organizované zločinecké skupině Podněcování k trestnému činu Nadržování

15 Trestné činy TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia

16 Trestní odpovědnost právnické osoby Trestným činem spáchaným právnickou osobou je protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat, b) ten, kdo u této právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu a), c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby, nebo d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c), jestliže lze trestný čin právnické osobě přičíst.

17 Trestní odpovědnost právnické osoby Právnické osobě lze přičítat spáchání trestného činu, jestliže byl spáchán a) jednáním orgánů právnické osoby nebo osob uvedených pod písm. a) až c), nebo b) zaměstnancem uvedeným pod písm. d) na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob uvedených pod písm. a) až c) anebo proto, že orgány právnické osoby nebo osoby uvedené pod písm. a) až c) neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu. Trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala výše uvedeným způsobem.

18 Pachatel, spolupachatel a účastník Pachatelem trestného činu je právnická osoba, které lze přičítat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem způsobem, který je uveden v tomto zákoně. Pachatelem je i právnická osoba, která k provedení činu užila jiné právnické nebo fyzické osoby. Trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost fyzických osob uvedených výše Trestní odpovědností výše uvedených fyzických osob není dotčena trestní odpovědnost právnické osoby. Byl-li trestný čin spáchán společným jednáním více osob, z nichž alespoň jedna je osoba právnická, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama.

19 Trestní odpovědnost právního nástupce právnické osoby Trestní odpovědnost právnické osoby přechází na všechny její právní nástupce. Je-li právních nástupců právnické osoby více soud při rozhodování o druhu a výměře trestu nebo ochranného opatření přihlédne i k tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného trestného činu Pokud nezanikla, je nadále trestně odpovědná i původní právnická osoba

20 Účinná lítost Trestní odpovědnost právnické osoby zaniká, jestliže dobrovolně upustila od dalšího protiprávního jednání a odstranila nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, anebo škodlivému následku zamezila nebo škodlivý následek napravila, nebo učinila státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu o trestném činu oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, mohlo být ještě odstraněno nebo škodlivému následku trestného činu mohlo být ještě zabráněno. Trestní odpovědnost právnické osoby nezaniká, spáchala-li trestný čin přijetí úplatku, podplacení nebo nepřímého úplatkářství.

21 Promlčení trestní odpovědnosti Trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí dvacet let, jde-li o trestný čin, za který trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu, a trestný čin spáchaný při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle jiného právního předpisu, patnáct let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně deset let, deset let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně pět let, pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně tři léta, tři léta u ostatních trestných činů. Uplynutím promlčecí doby nezaniká trestní odpovědnost za trestný čin teroristického útoku, pokud byl spáchán za takových okolností, že zakládá válečný zločin nebo zločin proti lidskosti podle předpisů mezinárodního práva. Zánik výkonu trestu Promlčení výkonu trestu (30/20/10/5 let) Výkon trestu uloženého pro trestný čin teroristického útoku, pokud byl spáchán za takových okolností, že zakládá válečný zločin nebo zločin proti lidskosti podle předpisů mezinárodního práva, se nepromlčuje.

22 Tresty a ochranná opatření Při stanovení druhu trestu a jeho výměry přihlédne soud k povaze a závažnosti trestného činu, k poměrům právnické osoby, včetně její dosavadní činnosti a jejích majetkových poměrů Soud přihlédne i k důsledkům, které může mít jejich uložení na třetí osoby, zejména k právem chráněným zájmům osob poškozených trestným činem a věřitelů právnické osoby Druhy trestů zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí, uveřejnění rozsudku. Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze jako ochranné opatření uložit zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty.

23 Vztah ke správnímu řízení Zahájení trestního stíhání proti právnické osobě brání tomu, aby o témže skutku proti téže právnické osobě probíhalo řízení o správním deliktu Trestní stíhání proti právnické osobě nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno, jestliže dřívější řízení pro týž skutek proti téže právnické osobě skončilo pravomocným rozhodnutím o správním deliktu a toto rozhodnutí nebylo zrušeno.

24 Vyrozumění o zahájení a skončení trestního stíhání Policejní orgán vyrozumí o zahájení trestního stíhání proti právnické osobě: příslušný orgán veřejné moci osoby, které podle jiných právních předpisů vedou: obchodní rejstřík jiný zákonem určený rejstřík registr nebo evidenci orgán udělující licenci nebo povolení k činnosti této právnické osobě orgán odpovědný za dozor nad takovou právnickou osobou vyrozumění o skončení věci

25 Společné řízení Proti obviněné právnické osobě a obviněné fyzické osobě se koná společné řízení, jestliže jejich trestné činy spolu souvisejí Ve společném řízení vedeném proti právnické a fyzické osobě se trestní odpovědnost právnické a fyzické osoby posuzuje samostatně. Zrušení, zánik a přeměna právnické osoby Právnická osoba, proti které bylo zahájeno trestní stíhání, je povinna neprodleně písemně oznámit státnímu zástupci a v řízení před soudem předsedovi senátu, že budou prováděny úkony směřující k jejímu zrušení, zániku nebo k přeměně, a to před provedením těchto úkonů, jinak jsou tyto úkony neplatné. Nutné povolení státního zástupce / předsedy senátu

26 Zajišťovací opatření V přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce a v řízení před soudem předseda senátu obviněné právnické osobě dočasně pozastavit výkon jednoho nebo více předmětů činnosti uložit omezení nakládání s majetkem této právnické osoby Úkony právnické osoby / Obhájce Za právnickou osobu činí v řízení úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle občanského soudního řádu Zmocněnec Opatrovník Obhájce nepoužijí ustanovení trestního řádu o nutné obhajobě

27 Předvolání, předvedení a pořádková pokuta Výslech a závěrečná řeč v hlavním líčení a ve veřejném zasedání Výkon trestu zrušení právnické osoby zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži zákazu přijímání dotací a subvencí uveřejnění rozsudku Právní styk s cizinou

28 Děkuji Vám za pozornost. JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.

Komparace britské a české protikorupční úpravy

Komparace britské a české protikorupční úpravy Prezentace pro Britskou obchodní komoru v ČR Komparace britské a české protikorupční úpravy Prof. Jaroslav Fenyk 15. 2. 2011 Struktura výkladu 1. Jurisdikce České republiky podle trestního zákoníku a trestního

Více

Postavení věřitelů v trestním řízení. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 15. května 2013

Postavení věřitelů v trestním řízení. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 15. května 2013 Postavení věřitelů v trestním řízení Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 15. května 2013 Obsah 1. Procesní postavení věřitele v trestním řízení 2. Zajišťovací instrumenty v trestním řízení 3. Uplatnění nároků

Více

Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012

Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012 Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012 Obsah 1. Odpovědnost a ručení statutárních orgánů 2. Odpovědnost a ručení ostatních osob

Více

Etický kodex Vojenského technického ústavu, s.p.

Etický kodex Vojenského technického ústavu, s.p. Vydání: 1. Datum Datum Výtisk: Počet stran: schválení: účinnosti: jediný 32 5. 1. 2015 5. 1. 201523. Podniková norma Etický kodex Vojenského technického ústavu, s.p. Zpracoval: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

Více

ZÁKON. č. 40/2009. trestní zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

ZÁKON. č. 40/2009. trestní zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ZÁKON č. 40/2009 trestní zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Hlava I (III) Působnost trestních zákonů Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona 1 Zákaz retroaktivity

Více

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 40. Zákon trestní zákoník

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 40. Zákon trestní zákoník Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, 40. Zákon trestní zákoník O B S A H : Strana 354 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11 40 ZÁKON ze dne 8. ledna

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Originál dokumentuword 97 (2.4MB) Následující text je vygenerován z orginálního dokumentu pomocí HTML konvertoru a nemusí být věrnou podobou originálního textu

Více

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ NEWSLETTERU AK HJF

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ NEWSLETTERU AK HJF TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ NEWSLETTERU AK HJF Obsah: Úvod... 2 Andrea Vejběrová: Trestní odpovědnost právnických osob... 3-7 Josef Zeman: Souběh trestní odpovědnosti právnické

Více

Systém ASPI - stav k 22.8.2010 do částky 87/2010 Sb. a 34/2010 Sb.m.s. Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu. 40/2009 Sb.

Systém ASPI - stav k 22.8.2010 do částky 87/2010 Sb. a 34/2010 Sb.m.s. Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu. 40/2009 Sb. Systém ASPI - stav k 22.8.2010 do částky 87/2010 Sb. a 34/2010 Sb.m.s. Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu Změna: 306/2009 Sb. 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník Parlament

Více

40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009. trestní zákoník

40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009. trestní zákoník Stav ke dni 15. ledna 2010 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník ve znění pozdějšího předpisů: 306/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

Více

140/1961 Sb. ZÁKON. ze dne 29. listopadu 1961. Trestní zákon. Změna: 120/1962 Sb. Změna: 53/1963 Sb. Změna: 56/1965 Sb. Změna: 81/1966 Sb.

140/1961 Sb. ZÁKON. ze dne 29. listopadu 1961. Trestní zákon. Změna: 120/1962 Sb. Změna: 53/1963 Sb. Změna: 56/1965 Sb. Změna: 81/1966 Sb. 140/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 Trestní zákon Změna: 120/1962 Sb. Změna: 53/1963 Sb. Změna: 56/1965 Sb. Změna: 81/1966 Sb. Změna: 148/1969 Sb. Změna: 45/1973 Sb. Změna: 43/1980 Sb. Změna:

Více

141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961. o trestním řízení soudním. (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb. Změna: 173/1968 Sb.

141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961. o trestním řízení soudním. (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb. Změna: 173/1968 Sb. 141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb. Změna: 173/1968 Sb. Změna: 58/1969 Sb. Změna: 149/1969 Sb., 156/1969 Sb. Změna: 48/1973

Více

Získávání informací z evidencí

Získávání informací z evidencí Platné znění části zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. /2011 Sb., s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 66 Získávání

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 47 Rozeslána dne 30. dubna 2013 Cena Kč 216, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 47 Rozeslána dne 30. dubna 2013 Cena Kč 216, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 47 Rozeslána dne 30. dubna 2013 Cena Kč 216, O B S A H : 104. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 105. Zákon o změně některých zákonů

Více

ZÁKON ze dne 2012 o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2012 o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Mgr. Simona Urbánková TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Učební materiál pro předmět Základy práva Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Obsah TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ...4

Více

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 337/1992 Sb Zákon o správě daní a poplatků Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 410 Vládní návrh na vydání zákona 1 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2011 o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně

Více

141/1961 Sb. ZÁKON. ze dne 29. listopadu 1961. o trestním řízení soudním. (trestní řád)

141/1961 Sb. ZÁKON. ze dne 29. listopadu 1961. o trestním řízení soudním. (trestní řád) 141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb. Změna: 173/1968 Sb. Změna: 58/1969 Sb. Změna: 149/1969 Sb., 156/1969 Sb. Změna: 48/1973

Více

101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona

Více

(1) Zřizuje se Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (dále jen "Úřad").

(1) Zřizuje se Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (dále jen Úřad). 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 227/2000 Sb., č. 177/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 107/2002 Sb., č. 310/2002 Sb., č. 517/2002

Více

Transparency International Česká republika (TIC)

Transparency International Česká republika (TIC) Transparency International Česká republika (TIC) ZAVEDENÍ ČERNÝCH LISTIN JAKO PROTIKORUPČNÍHO NÁSTROJE DO SYTÉMU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1. ÚVOD Je nepochybné, že zadávání veřejných zakázek je a vždy

Více

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více

VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI

VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI Stránka 1 z 15 VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI Zákon č.1/1993 Sb. Ústava České republiky Čl.2 (3) Státní moc

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ( 1-7)

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ( 1-7) 219/2000 Sb. znění účinné od 1. 7. 2010 219 ZÁKON ze dne 27. června 2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 219/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákonů č. 492/2000 Sb., č. 229/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 501/2001 Sb., č. 202/2002

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. Obecná část A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Základní identifikační údaje Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

Více

119/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990. o soudní rehabilitaci

119/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990. o soudní rehabilitaci 119/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o soudní rehabilitaci Změna: 47/1991 Sb. Změna: 633/1992 Sb. Změna: 198/1993 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : 280. Zákon daňový řád 281. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového

Více