P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení"

Transkript

1 P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení Nález Ústavního soudu Nález Ústavního soudu Odli n v klad zákona v jiném soudním rozhodnutí Nedostatek prûkazu zastoupení úãastníka. Odnûtí moïnosti jednat pfied soudem Skuteãnosti a dûkazy, o nichï se úãastník dozvûdûl aï po vyhlá ení (vydání) rozhodnutí soudu prvního stupnû Nová skuteãnost. Padûlan umûleck pfiedmût DÛkazy nenavrïené v pûvodním fiízení DÛkazy, které bez své viny nemohl úãastník pouïít Opatrovník Rozhodnutí fie ící odchylnû pfiedbûïnou otázku MoÏnost pfiivodit pfiíznivûj í rozhodnutí ve vûci MoÏnost pfiivodit pfiíznivûj í rozhodnutí ve vûci MoÏnost pfiivodit pfiíznivûj í rozhodnutí ve vûci Îaloba na obnovu fiízení proti rozsudku pro uznání Îaloba na obnovu fiízení proti ãásteãnému a mezitímnímu rozsudku Îaloba na obnovu fiízení proti mezitímnímu rozsudku Îaloba na obnovu fiízení proti usnesení o schválení smíru II. Pfiípustnost obnovy 19. Uznání cizího soudního rozhodnutí o rozvodu manïelství Rozhodnutí, jejichï zru ení nebo zmûny lze dosáhnout jinak Rozhodnutí, jejichï zru ení nebo zmûny lze dosáhnout jinak III. Podání Ïaloby na obnovu fiízení 22. Osoba oprávnûná podat Ïalobu na obnovu fiízení NáleÏitosti Ïaloby. Úãastníci fiízení o obnovu. Konkurs NáleÏitosti Ïaloby. Údaj o právní moci Ïalobou napadeného rozhodnutí Zmûna dûvodû Ïaloby na obnovu fiízení IV. ízení a rozhodnutí o Ïalobû na obnovu fiízení 26. ízení o dûdictví Pfiechodná ustanovení zákona ã. 30/2000 Sb Odklad vykonatelnosti Forma rozhodnutí o Ïalobû na obnovu fiízení Rozhodnutí bez jednání V. ízení a rozhodnutí po povolení obnovy 31. Pfiíslu nost soudu Povolení obnovy skonãené smírem V rok nového rozhodnutí

2 B. ÎALOBA PRO ZMATEâNOST I. DÛvody zmateãnosti 34. DÛvody zmateãnosti jako dovolací dûvod DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. b) a c), odst. 3 o. s. fi. ZpÛsobilost b t úãastníkem fiízení. Procesní zpûsobilost. Odnûtí moïnosti jednat pfied soudem. Obchodní firma DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. b) o. s. fi. ZpÛsobilost b t úãastníkem fiízení. Vûcná legitimace DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. c) o. s. fi. ízení o zbavení zpûsobilosti k právním úkonûm DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. c) o. s. fi. Procesní zpûsobilost avûcná legitimace DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. c) o. s. fi. Osoba oprávnûná uplatnit dûvod zmateãnosti DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. d) o. s. fi. Nedostatek zmocnûní k podání Ïaloby DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. d) o. s. fi. Nedostatek zmocnûní k podání Ïaloby DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. e) o. s. fi. Vylouãení soudcû DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. e) o. s. fi. Vylouãení soudcû DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. e) o. s. fi. Vylouãení soudcû DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. f) o. s. fi. Nesprávné obsazení soudu DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. f) o. s. fi. Nesprávné obsazení soudu DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. f) o. s. fi. Nesprávné obsazení soudu DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. g) o. s. fi. Rozhodnutí v neprospûch úãastníka v dûsledku trestného ãinu soudce DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 2 písm. a) o. s. fi. PfiekáÏka vûci zahájené DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem prvního stupnû a pfied soudem odvolacím DÛvody zmateãnosti podle 229 vprûbûhu fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 vprûbûhu fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 vprûbûhu fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 vprûbûhu fiízení. Pfiítomnost úãastníka nebo jeho zástupce u jednání DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem nesprávn m postupem soudu v prûbûhu fiízení. Zastavení fiízení pro nezaplacení soudního poplatku DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Pouãení o moïnosti projednat odvolání bez nafiízení jednání DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Vydání doplàujícího rozsudku bez jednání DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Nafiízení jednání ke zji tûní skuteãností rozhodn ch pro posouzení fiádného doruãení DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. PfiedloÏení vûci odvolacímu soudu pfied uplynutím lhûty k odstranûní vad odvolání

3 60. DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Úãastníkem fiízení mûl b t dal í subjekt DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Projednání vûci v nepfiítomnosti zástupce úãastníka DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Postup soudu, kter m zmocnûnci neumoïnil v kon zástupãí ãinnosti DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem prvního stupnû, byla-li úãastníku poskytnuta v odvolacím fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Neprovedení dûkazu v slechem úãastníka DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Rozsah pfiezkumné ãinnosti odvolacího soudu DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Nafiízení jednání v fiízení o v kon rozhodnutí DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Nepfiiznání osvobození od soudních poplatkû DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 3 o. s. fi. Odnûtí moïnosti jednat pfied soudem. Nafiízení jednání v fiízení o návrhu na prohlá ení konkursu DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Zmûna návrhu v odvolacím fiízení. Odvolání podané neoprávnûnou osobou DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Ve vûci v prvním stupni rozhodl vûcnû nepfiíslu n soud DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Opomenutí procesních nástupcû zemfielého úãastníka DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Opomenutí procesních nástupcû zemfielého úãastníka DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Obnova fiízení. Rozhodnutí v nepfiítomnosti úãastníka DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 3 o. s. fi. Odnûtí moïnosti jednat pfied soudem. Zmûna Ïaloby v odvolacím fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Jednání v nepfiítomnosti zástupce úãastníka DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Dodateãné poskytnutí moïnosti jednat pfied soudem DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Jednání v nepfiítomnosti zástupce. DÛleÏit dûvod pro odroãení jednání DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Nedoruãení rozhodnutí ozru ení usnesení, jímï bylo odmítnuto odvolání DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Procesní nástupnictví. PfiedloÏení vûci odvolacímu soudu DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Vyrozumûní úãastníka o jednání po skonãení zastoupení DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. NenavrÏení dûkazû pod vlivem odûvodnûní zru ovacího usnesení odvolacího soudu DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Pfiedvolání k jednání do jiné jednací sínû

4 83. DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Rozhodnutí o Ïádosti o prodlouïení soudcovské lhûty k odstranûní vad podání DÛvody zmateãnosti podle 229 vprûbûhu fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 vprûbûhu fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Opatrovník. Zástupce s plnou mocí DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 4 o. s. fi. Odmítnutí odvolání nebo zastavení fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 4 o. s. fi. Odmítnutí odvolání DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 4 o. s. fi. Odmítnutí odvolání podaného opoïdûnû DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 4 o. s. fi. Odmítnutí odvolání podaného neoprávnûnou osobou DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 4 o. s. fi. Odmítnutí odvolání jednoho ze samostatn ch spoleãníkû DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 4 o. s. fi. Usnesení, kter m odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupnû o zastavení odvolacího fiízení Îaloba pro zmateãnost ve vûcech v konu rozhodnutí. Jednání II. Podání Ïaloby pro zmateãnost 94. Osoba oprávnûná podat Ïalobu. ízení o dûdictví Osoba oprávnûná podat Ïalobu. Usnesení odvolacího soudu o odmítnutí odvolání nebo o zastavení odvolacího fiízení Doruãení rozhodnutí napadeného Ïalobou Îaloba pro zmateãnost proti rozhodnutí o Ïalobû na obnovu fiízení. Rozhodnutí ve vûci samé III. ízení a rozhodnutí o Ïalobû pro zmateãnost 98. Vûcná pfiíslu nost. Neodstraniteln nedostatek podmínky fiízení. Usnesení, jímï dovolací soud uãinil opatfiení k odstranûní nedostatku podmínky dovolacího fiízení Jednání pfied odvolacím soudem Odklad vykonatelnosti Nafiízení jednání C. DOVOLÁNÍ I. Funkãní pfiíslu nost soudu krozhodnutí o dovolání 102. Dovolání proti rozhodnutí krajského soudu o vylouãení soudcû okresního soudu aopfiikázání vûci jinému soudu Dovolání proti rozhodnutí krajského soudu o pofiádkovém opatfiení pfii rozhodování o vylouãení soudce Dovolání proti usnesení odvolacího soudu o uloïení pofiádkové pokuty Dovolání proti rozhodnutí vrchního soudu o vylouãení soudce krajského soudu Dovolání proti usnesení vrchního soudu ovûcné pfiíslu nosti Dovolání proti usnesení, kter m odvolací soud rozhodl o nepfiipu tûní vedlej ího úãastenství Dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupnû Odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu Odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu II. Pfiípustnost dovolání 111. Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zamítnutí návrhu na ustanovení zástupce z fiad advokátû

5 112. Usnesení, jímï odvolací soud odmítl odvolání pro vady Usnesení, jímï odvolací soud uloïil úãastníku fiízení pofiádkovou pokutu Usnesení, jímï odvolací soud zmûnil nebo potvrdil usnesení soudu prvního stupnû o uloïení pofiádkové pokuty soudnímu exekutorovi Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zamítnutí návrhu na nafiízení pfiedbûïného opatfiení Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o pfiipu tûní vstupu vedlej ího úãastníka do fiízení Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zastavení fiízení pro zpûtvzetí Ïaloby Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zamítnutí námitky místní nepfiíslu nosti soudu Usnesení odvolacího soudu, jímï bylo odmítnuto odvolání proti usnesení soudu prvního stupnû o zastavení fiízení podle 107 odst. 5 o. s. fi Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o nepfiiznání osvobození od soudních poplatkû Usnesení odvolacího soudu, jímï bylo rozhodnuto o povinnosti úãastníka sloïit zálohu na náklady dûkazu Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zamítnutí návrhu na vydání rozsudku pro uznání V rok rozsudku odvolacího soudu, kter m byla urãena lhûta k plnûní Usnesení odvolacího soudu, jímï bylo potvrzeno, kter m bylo rozhodnuto o opravû rozsudku Usnesení odvolacího soudu, jímï bylo potvrzeno o odmítnutí odporu pro opoïdûnost Usnesení, jímï odvolací soud zru il o odmítnutí odporu a vûc mu vrátil k dal ímu fiízení Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o odmítnutí námitek proti smûneãnému platebnímu rozkazu pro opoïdûnost Usnesení odvolacího soudu, jímï bylo odmítnuto odvolání neoprávnûné osoby Usnesení, jímï odvolací soud odmítl odvolání pro nepfiípustnost Usnesení, jímï odvolací soud odmítl odvolání Unesení, jímï odvolací soud zru il rozhodnutí soudu prvního stupnû a postoupil vûc vûcnû pfiíslu nému soudu Usnesení odvolacího soudu o nákladech fiízení Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zamítnutí návrhu na odklad vykonatelnosti rozsudku Usnesení odvolacího soudu, kter m bylo potvrzeno o odmítnutí dovolání pro opoïdûnost Usnesení, jímï odvolací soud zmûnil nebo potvrdil usnesení soudu prvního stupnû ve vûci odkladu v konu rozhodnutí Usnesení odvolacího soudu o nákladech exekuce Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zastavení fiízení pro nezaplacení soudního poplatku Rozhodnutí ve vûci samé Rozhodnutí ve vûci samé. Rozhodnutí o bytové náhradû Rozhodnutí ve vûci samé. Usnesení odvolacího soudu, jímï bylo potvrzeno o odmítnutí odporu Rozhodnutí ve vûci samé. Usnesení o podmínkách dûdického práva Rozhodnutí ve vûci samé. Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupnû o zamítnutí návrhu na pfieru ení fiízení Zmûna mezitímního rozsudku

6 144. Potvrzení rozhodnutí soudu prvního stupnû z jiného právního dûvodu Potvrzení rozhodnutí soudu prvního stupnû z jiného právního dûvodu Rozhodnutí odvolacího soudu, jímï bylo zmûnûno rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Obsahové hledisko Rozhodnutí odvolacího soudu, jímï bylo zmûnûno rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Obsahové hledisko Rozhodnutí, jímï odvolací soud zmûnil rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Rozdílné posouzení podmínek pro vydání rozsudku pro zme kání Rozhodnutí, jímï odvolací soud zmûnil rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Rozdílné posouzení úplné nebo ãásteãné neplatnosti smlouvy Rozhodnutí, jímï odvolací soud zmûnil rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Zmûna Ïaloby v odvolacím fiízení Rozhodnutí odvolacího soudu, jímï bylo zmûnûno rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Odstranûní vad Ïaloby v odvolacím fiízení Rozhodnutí, jímï odvolací soud zmûnil rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Îaloba na urãení neplatnosti smlouvy Rozhodnutí odvolacího soudu, jímï bylo zmûnûno rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Pfiivolení k v povûdi z nájmu bytu z rûzn ch dûvodû Rozhodnutí odvolacího soudu, jímï bylo zmûnûno rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Odli né oznaãení jinak totoïn ch prostor Rozhodnutí, jímï odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé na základû závûru, Ïe odvolání je opoïdûné Odvolací soud zmûnil rozsudek soudu prvního stupnû ve v roku, jímï bylo odmítnuto podání Ïalobce, tak, Ïe Ïalobu ohlednû nároku v uvedeném v roku zamítl Rozhodnutí, jímï bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupnû vázaného právním názorem odvolacího soudu Rozhodnutí, kter m bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupnû vázaného právním názorem odvolacího soudu. Vázanost názorem dovolacího soudu Rozsudek odvolacího soudu, jímï byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupnû vázaného právním názorem odvolacího soudu, jenï byl pfievzat ze zru ujícího rozhodnutí dovolacího soudu Rozhodnutí, jímï bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupnû vázaného právním názorem odvolacího soudu Rozhodnutí, kter m bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupnû vázaného právním názorem odvolacího soudu. Subjektivní legitimace kdovolání Dovolací dûvod uplatniteln v pfiípadû dovolání pfiípustného vzhledem k zásadnímu právnímu v znamu rozhodnutí Pominutí rozhodn ch skuteãností jako dovolací dûvod u dovolání pfiípustného dle 237 odst. 1 písm. c) o. s. fi Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. Rozsudek, jímï odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupnû, spoãívá na posouzení více právních otázek Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. ZpÛsobilé dovolací dûvody Potvrzující usnesení odvolacího soudu, kter m nebylo rozhodnuto ve vûci samé V jimky z pfiípustnosti. Obchodní vûc V jimky z pfiípustnosti. Obchodní vûc V jimky z pfiípustnosti. Obchodní vûc V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a pfiíslu enství pohledávky V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a pfiíslu enství pohledávky V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a vzájemn návrh

7 173. V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a rozhodnutí o ãásti nároku V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a rozhodnutí o více samostatn ch nárocích s odli n m skutkov m základem V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a rozhodnutí o nárocích více samostatn ch úãastníkû V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a rozhodnutí o úroku z prodlení poïadovaném na dobu neurãitou V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a mezitímní rozsudek V jimky z pfiípustnosti. Omezení nebo zákaz styku rodiãe s nezletil m dítûtem Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. Závûr o zásadním právním v znamu rozhodnutí dovolací soud nevyslovuje ve zvlá tním rozhodnutí Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. V znam pro právní pomûry dovolatele Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. Obecnû správná právní v chodiska a jejich uplatnûní vkonkrétní vûci Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. V kon práva v rozporu s dobr mi mravy Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. Skutkové otázky Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. Rozhodnutí spoãívá na fie ení více právních otázek, dovolacímu pfiezkumu jsou v ak otevfieny jen nûkteré Rozhodnutí o Ïalobû na obnovu fiízení. Rozhodnutí ve vûci samé Rozhodnutí ve vûci konkursu a vyrovnání. Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zastavení fiízení pro neuhrazení zálohy na náklady konkursu Rozhodnutí ve vûci konkursu a vyrovnání Rozhodnutí ve vûci konkursu a vyrovnání. Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupnû o ustanovení pfiedbûïného správce Usnesení, kter m odvolací soud potvrdil usnesení, jímï soud prvního stupnû rozhodl o návrhu, aby správce konkursní podstaty byl zpro tûn v konu funkce Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zamítnutí návrhu na prominutí zme kání lhûty k podání pfiihlá ek pohledávek do konkursu Usnesení odvolacího soudu, jímï bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupnû o zastavení fiízení onávrhu na nafiízení pfiedbûïného opatfiení podle ustanovení 104 odst. 1 vûty první o. s. fi Rozhodnutí odvolacího soudu, jímï bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupnû o zastavení fiízení z dûvodu uvedeného v ustanovení 106 odst. 1 o. s. fi III. Subjektivní legitimace k dovolání 196. Újma odstranitelná zru ením rozhodnutí. Dovolání proti usnesení, jímï odvolací soud pfiipustil zpûtvzetí návrhu na vydání pfiedbûïného opatfiení, zru il a fiízení zastavil Samostatné spoleãenství úãastníkû. Rozhodnutí o více právech se samostatn m skutkov m základem Samostatné spoleãenství úãastníkû. Usnesení, kter m odvolací soud k odvolání jednoho z povinn ch pouze ve vztahu k tomuto povinnému zmûní rozhodnutí soudu prvního stupnû, jímï byl v kon rozhodnutí nafiízen, tak, Ïe vûãi nûmu návrh zamítne Dovolání proti rozhodnutí, jímï soud dovolateli prodlouïil lhûtu k vyklizení bytu

8 200. Dovolání proti usnesení, jímï odvolací soud zru il usnesení, kter m soud prvního stupnû zamítl dovolatelûv návrh na povolení obnovy fiízení, a vûc vrátil soudu prvního stupnû k dal ímu fiízení IV. Podání dovolání 201. Dovolání a opravné usnesení Podání dovolání u nepfiíslu ného soudu Podání dovolání u vrchního soudu Nesprávné pouãení o dovolání adovolací lhûta Nesprávné pouãení o dovolání adovolací lhûta Nesprávné pouãení o dovolání adovolací lhûta Nesprávné pouãení o dovolání adovolací lhûta. Pfiechodná ustanovení k zákonu ã. 30/2000 Sb Právnické vzdûlání dovolatele Povinné zastoupení dovolatele. Sepsání dovolání zástupcem Povinné zastoupení dovolatele. Spoleãenství úãastníkû Povinné zastoupení dovolatele. Dovolatel zastoupen opatrovníkem Povinné zastoupení dovolatele. Urãení advokáta opatfiením âeské advokátní komory Povinné zastoupení právnické osoby vdovolacím fiízení. Dohoda o provedení práce Povinné zastoupení dovolatele v restituãní vûci Povinné zastoupení dovolatele. Plná moc k vypracování dovolání Povinné zastoupení dovolatele. Vadné pouãení o odmítnutí dovolání namísto pouãení o zastavení dovolacího fiízení V. Dovolací dûvody 217. Zmateãnost Zmateãnost Vady fiízení, které mohly mít za následek Odvolací soud pfiezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupnû nad rámec rozsahu odvolání Vady fiízení, které mohly mít za následek Zásada dvouinstanãnosti Vady fiízení, které mohly mít za následek Svûdecká v povûì není znaleck m posudkem Vady fiízení, které mohly mít za následek Nerozhodnutí o zmûnû Ïaloby v odvolacím fiízení, je-li odvolání odmítnuto Vady fiízení, které mohly mít za následek Ve vûci rozhodl vûcnû nepfiíslu n soud Vady fiízení, které mohly mít za následek Soud nepouãil Ïalobce, Ïe Ïalobní návrh má obsahovat povinnost ke vzájemnému plnûní Vady fiízení, které mohly mít za následek Jednání v nepfiítomnosti úãastníka Vady fiízení, které mohly mít za následek Soud pokraãoval v fiízení a vydal rozhodnutí v dobû, kdy bylo fiízení prohlá ením konkursu pfieru eno Vady fiízení, které mohly mít za následek Nepfiezkoumatelnost rozsudku soudu prvního stupnû Vady fiízení, které mohly mít za následek Nepfiezkoumatelnost skutkov ch zji tûní v rozsudku odvolacího soudu Vady fiízení, které mohly mít za následek Nepfiezkoumatelnost právního posouzení v rozsudku odvolacího soudu Vady fiízení, které mohly mít za následek Nebyly zji Èovány rozhodné skuteãnosti Vady fiízení, které mohly mít za následek Nesplnûní pouãovací povinnosti Vady fiízení, které mohly mít za následek Nesplnûní pouãovací povinnosti

9 233. Vady fiízení, které mohly mít za následek Nesplnûní pouãovací povinnosti Vady fiízení, které mohly mít za následek Odvolací soud zastavil fiízení ve vûci samé za situace, kdy pfiezkoumával rozhodnutí soudu prvního stupnû o návrhu na nafiízení pfiedbûïného opatfiení Vady fiízení, které mohly mít za následek Opisování skutkov ch pfiednesû a proveden ch dûkazû v odûvodnûní rozhodnutí Vady fiízení, které mohly mít za následek Neprovedení navrïeného dûkazu k prokázání podstatné skuteãnosti Vady fiízení, které mohly mít za následek Vadné oznaãení úãastníka fiízení uvedením názvu dvou rozdíln ch právnick ch osob Vady fiízení, které mohly mít za následek Neustanovení opatrovníka úãastníkovi stiïenému du evní poruchou Vady fiízení, které mohly mít za následek Soud nevyzval Ïalobce k opravû ãi doplnûní vadného Ïalobního petitu Vady fiízení, které mohly mít za následek Posouzení skuteãností, k nûmuï je tfieba odborn ch znalostí, soudem Vady fiízení, které mohly mít za následek Odchylné hodnocení dûkazû odvolacím soudem bez jejich opakování Vada, která mûla za následek nesprávné rozhodnutí ve vûci. Odvolací soud zmûnil rozsudek soudu prvního stupnû ve v roku, jímï bylo odmítnuto podání Ïalobce, tak, Ïe Ïalobu v téïe ãásti zamítl Vada, která mûla za následek nesprávné rozhodnutí ve vûci. Meritorní rozhodnutí o odvolání, jeï mûlo b t odmítnuto Nesprávné právní posouzení Nesprávné právní posouzení Nesprávné právní posouzení. Zmûny v hmotnûprávní úpravû nastalé po rozhodnutí odvolacího soudu Nesprávné právní posouzení. Hodnotící závûr odvolacího soudu o uãinûn ch skutkov ch zji tûních Nesprávné právní posouzení. Neposouzení uplatnûného nároku z hlediska 3 odst. 1 obã. zák. za situace, kdy úãastník netvrdil tomu odpovídající skuteãnosti a tyto skuteãnosti ani jinak nevy ly v fiízení najevo Nesprávné právní posouzení. DÛkazní bfiemeno Nesprávné právní posouzení. Opomenutí nûkter ch z právnû v znamn ch skuteãností Nesprávné právní posouzení. DÛsledky rozhodnutí Ústavního soudu o protiústavnosti ustanovení zákona pouïitého odvolacím soudem Nesprávné právní posouzení. Posouzení vykonatelnosti vykonávaného rozsudku Nesprávnost skutkov ch zji tûní Nesprávnost skutkov ch zji tûní Nesprávnost skutkov ch zji tûní Uplatnitelnost nov ch skuteãností a dûkazû v dovolání Uplatnitelnost nov ch skuteãností vdovolání Uplatnitelnost nov ch skuteãností a dûkazû v dovolání VI. Úkony soudu prvního stupnû 259. Vãasnost dovolání uãinûného telefaxem Vliv opûtovného doruãení rozhodnutí odvolacího soudu na bûh dovolací lhûty Následky nedoloïení zastoupení dovolatele Povinné zastoupení dovolatele a nepfiípustné dovolání Rozhodnutí odvolacího soudu neobsahuje fiádné pouãení o lhûtû k podání dovolání a o soudu, u kterého se dovolání podává

10 264. Doplnûní dovolání o údaj, v jakém rozsahu a z jak ch dûvodû se rozhodnutí odvolacího soudu napadá Konkretizace dovolacích dûvodû. LhÛta k doplnûní dovolacích dûvodû Bezpfiedmûtnost v zvy k doplnûní dovolání po uplynutí dovolací lhûty ProdlouÏení lhûty k odstranûní nedostatku povinného zastoupení a lhûty k doplnûní dovolacích dûvodû VII. ízení u dovolacího soudu 268. Rozsah pfiezkumné ãinnosti dovolacího soudu ZpÛsob vypofiádání vztahu mezi úãastníky vypl vající z právního pfiedpisu Vady fiízení. Odvolací soud pfiezkoumal rozsudek soudu prvního stupnû, aãkoli pro takov postup nebyly vytvofieny podmínky vãas podan m odvoláním Vady fiízení. Odvolací soud pfiezkoumal rozsudek soudu prvního stupnû, aã odvolání bylo podáno po lhûtû Vady fiízení. Odnûtí moïnosti jednat pfied soudem jinému úãastníku neï dovolateli Odklad vykonatelnosti Odklad vykonatelnosti. Usnesení o zamítnutí návrhu na zru ení konkursu. Rozhodování dovolacího soudu o odkladu vykonatelnosti Odklad vykonatelnosti. Usnesení o zamítnutí Ïaloby pro zmateãnost. Rozhodování dovolacího soudu o odkladu vykonatelnosti Odklad vykonatelnosti. Rozhodnutí vydaná v fiízení o v kon rozhodnutí Dokazování zmateãnosti vdovolacím fiízení Rozhodnutí odvolacího soudu zaloïené na dvou na sobû nezávisl ch dûvodech Náhrada nákladû fiízení spojen ch s podáním vyjádfiení k dovolání Náhrada nákladû dovolacího fiízení. Náklady zastoupení advokátem. Pau ální náhrada odmûny za fiízení v jednom stupni a pau ální náhrada hotov ch v dajû Rozhodování o nákladech dovolacího fiízení Rozhodování dovolacího soudu o nákladech fiízení Náklady dovolacího fiízení. Pau ální sazba v e odmûny za zastupování úãastníka advokátem. Spojení více vûcí ke spoleãnému fiízení. SníÏení sazby odmûny pfii odmítnutí dovolání v jedné ze spojen ch vûcí MoÏnost odvolat zpûtvzetí dovolání Zpûtvzetí dovolání v dobû, kdy je fiízení pfieru eno prohlá ením konkursu Zpûtvzetí dovolání. Zastoupení. Nerespektování pokynû zastoupeného zástupcem Forma rozhodnutí dovolacího soudu Vstup vedlej ího úãastníka do dovolacího fiízení Osvobození od soudních poplatkû. Ztráta zpûsobilosti b t úãastníkem fiízení Rozhodnutí o vstupu do fiízení na místo dosavadního úãastníka VIII. ízení po zru ení rozhodnutí dovolacím soudem 291. Rozhodování o nákladech fiízení vnovém rozhodnutí o vûci po zru ení dovolacím soudem Závaznost právního názoru dovolacího soudu Vázanost obecného soudu právním názorem Ústavního soudu V bûr z ustanovení citovan ch v textu Pfiehled uvefiejnûn ch judikátû podle právních pfiedpisû

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech dûdick ch

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech dûdick ch P EHLED JUDIKATURY ve vûcech dûdick ch Úvod... 15 I. Zahájení fiízení 1. Doruãování rozhodnutí v fiízení o dûdictví... 17 2. Zahájení fiízení... 17 3. Zahájení fiízení... 17 II. Úãastenství v fiízení o

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti ÚVOD... 11 I. Obsah práva na ochranu osobnosti, podmínky pro jeho uplatnûní, pfiedpoklady ochrany 1. K obsahu práva na ochranu osobnosti... 13 2. K obsahu

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu Úvod............................... 23 A. NÁJEM BYTU................. 27 1. Pojem bytu...................... 27 2. Posouzení souboru místnostní jako bytu v pfiípadû

Více

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ I. Pravomoc soudu a funkãní pfiíslu nost Úvod Úãelem publikace úvodních rozhodnutí bylo bez nároku na vûcnou správnost v ech osvûtlit, jak probíhalo

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení Úvod............................... 21 A. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA BEZDÒVODNÉHO OBOHACENÍ................. 25 1. Funkce bezdûvodného obohacení...................

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû Pfiedmluva....................... 27 A. Právní úkony.................. 29 1. K povaze usnesení valné hromady....................... 29 2.

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech katastru nemovitostí

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech katastru nemovitostí P EHLED JUDIKATURY ve vûcech katastru nemovitostí Úvod............................ 11 UÏité zkratky..................... 12 A. DRUHY ZÁPISÒ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ............... 15 I. Vklad.........................

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

USNESENÍ O URâENÍ MÍSTNÍ P ÍSLU NOSTI SPRÁVNÍHO ORGÁNU ( 11 odst. 2)

USNESENÍ O URâENÍ MÍSTNÍ P ÍSLU NOSTI SPRÁVNÍHO ORGÁNU ( 11 odst. 2) Vzor ã. 1 USNESENÍ O URâENÍ MÍSTNÍ P ÍSLU NOSTI SPRÁVNÍHO ORGÁNU ( 11 odst. 2) Krajsk úfiad... kraje... Odbor... Krajsk úfiad... kraje, odbor... jako správní orgán pfiíslu n podle 178 odst. 2 zák. ã. 500/2004

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 2. května 2016 Řádné opravné Přehled přednášky Řádné opravné Řádné opravné Druhy Řízení nalézací směřuje k vydání, kterým bude zjištěno

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

P EHLED JUDIKATURY z oblasti samosprávy (územní a profesní)

P EHLED JUDIKATURY z oblasti samosprávy (územní a profesní) P EHLED JUDIKATURY z oblasti samosprávy (územní a profesní) Úvod.............................. 13 Seznam zkratek..................... 15 âást I. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.... 17 Oddíl 1.1 Ústavní v chodiska práva

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. 22 Cdo 505/2002 Neplatnost smlouvy pro obcházení zákona ( 39 ) Smlouva, která neodporuje výslovnému zákazu zákona, ale která však svými důsledky směřuje k výsledku zákonu odporujícímu, je absolutně neplatná

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs Čiastka 104 Zbierka zákonov č. 549/1991 Strana 2717 SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. I. Poplatky vybírané v občanském soudním řízení Položka 1, pokud není stanovena zvláštní

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Obsah. Úvod... 9. Pfiehled pouïit ch pfiedpisû a jejich zkratek... 11. I. Obecné aspekty správních deliktû... 15

Obsah. Úvod... 9. Pfiehled pouïit ch pfiedpisû a jejich zkratek... 11. I. Obecné aspekty správních deliktû... 15 spravni_zlom_2 5.5.2014 14:08 Stránka 3 Úvod.................................................... 9 Pfiehled pouïit ch pfiedpisû a jejich zkratek................. 11 I. Obecné aspekty správních deliktû.......................

Více

Rozhodování dovolacího soudu v civilních vûcech po koncepãní zmûnû institutu dovolání1

Rozhodování dovolacího soudu v civilních vûcech po koncepãní zmûnû institutu dovolání1 JURIS_07_13_zlom 25.10.2013 10:00 Stránka 22 Rozhodování dovolacího soudu v civilních vûcech po koncepãní zmûnû institutu dovolání1 22 MGR. ANTONÍN STANISLAV,2 DOKTORAND PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO,

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 1999, sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce

Více

I. ÚS 230/08. Text judikátu. Exportováno: , 00: , Ústavní soud

I. ÚS 230/08. Text judikátu.  Exportováno: , 00: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 7. 3. 2017, 00:45 I. ÚS 230/08 9. 6. 2008, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES I. soustředění Název tématického celku: ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ

A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ Obecně A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ 1. Ke vztahu nalézacího a vykonávacího řízení 251 a násl. o. s. ř. 37, 44 ex. řádu 3 odst. 1 obč. zák. 2 odst. 3 n. o. z. I. Exekuční soud (exekutor) není

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek

č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek Právní úprava: 1a, 16 odst. 1 a 110 ZP

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření Úvod............................... 11 Seznam použitých zkratek............. 12 A. Předběžná opatření....... 15 I. Pravidla řízení o předběžném opatření.......................

Více

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XVII ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 KAPITOLA I. Pojem nezletilého...3 KAPITOLA II. Identifikace řízení ve věcech péče

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 154/2005-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 33/2013-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 484/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny... - znění dle 64/12 Sb. 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO Nepřiměřeným úrokem je zpravidla úrok sjednaný ve výši, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jeho sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady

PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady Úvodem 11 Seznam zkratek 12 I. OBECNĚ K ŽALOBĚ 13 A. Obecné náležitosti žaloby 13 1. Zkoumání pravomoci soudu při neodstraněných vadách žaloby... 13 2.

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Soud: Nejvyšší soud. Datum rozhodnutí: Spisová značka: 29 Cdo 3413/2010 ECLI:CZ:NS:2011:29.CDO

Soud: Nejvyšší soud. Datum rozhodnutí: Spisová značka: 29 Cdo 3413/2010 ECLI:CZ:NS:2011:29.CDO Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 20.09.2011 Spisová značka: 29 Cdo 3413/2010 ECLI: ECLI:CZ:NS:2011:29.CDO.3413.2010.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Jednatel Směnečný a šekový platební rozkaz Směnky

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech silniãního provozu, silniãní dopravy a pozemních komunikací

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech silniãního provozu, silniãní dopravy a pozemních komunikací P EHLED JUDIKATURY ve vûcech silniãního provozu, silniãní dopravy a pozemních komunikací Úvodem... 15 A. JUDIKATURA VE VùCECH PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A JEHO PRAVIDEL I. PÛsobnost pravidel silniãního

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 145/2016-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Miloslava Výborného a Mgr.

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Název judikátu: Jednatelé. Způsob jednání jménem společnosti. Omezení jednatelského oprávnění. Právní věta: Jestliže společenská smlouva určuje, že jménem společnosti jedná více jednatelů společně, nejde

Více

Usne sení. Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z

Usne sení. Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z - 165 Usne sení Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z žalobce: Bi Františkem Severinem, advokátem se sídlem Brno, Elišky Machové 41, proti žalovanému: Ing. Vladimír Neznal, konkursní správce

Více

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce.

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Okresnímu (Obvodnímu, M stskému)1/ soudu v Oprávn ný: 2/ se sídlem (bytem) I O (r..): Jednající (statutární

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

V EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GE Money Bank, a. s.

V EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GE Money Bank, a. s. 71-103E 13. 12. 2007 V EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GE Money Bank, a. s. z 1. listopadu 1999 ÚPLNÉ ZNùNÍ SE ZAPRACOVAN MI ZMùNAMI A DOPL KY ze dne 23. fiíjna 2000, 1. záfií 2001, 22. fiíjna 2001, 1. ledna

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

â Á S T I Pohledávka

â Á S T I Pohledávka âást I Pohledávka POHLEDÁVKA A JEJÍ P ÍSLU ENSTVÍ 100 105 DÍL I Pohledávka a její pfiíslu enství OBSAH KAPITOLA 1 Pohledávka pojem... 3 KAPITOLA 2 Pfiíslu enství pohledávky... 13 2.1 Smluvené úroky...

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nekalé soutûïe

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nekalé soutûïe P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nekalé soutûïe Úvod............................... 11 I. OBECNÉ OTÁZKY NEKALOSOUTùÎNÍHO JEDNÁNÍ..................... 15 1. Právo na podnikání a nekalosoutûïní jednání. Soukromá

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 01/29/2004 Spisová značka: 21 Cdo 2207/2003 ECLI:CZ:NS:2004:21.CDO

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 01/29/2004 Spisová značka: 21 Cdo 2207/2003 ECLI:CZ:NS:2004:21.CDO Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 01/29/2004 Spisová značka: 21 Cdo 2207/2003 ECLI: ECLI:CZ:NS:2004:21.CDO.2207.2003.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Dotčené předpisy: 80 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.

Více

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 9, díl 3, kapitola 4, str. 1 9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního

Více

Datum rozhodnutí: 06/22/2011 Spisová značka: 30 Cdo 3978/2009 ECLI:CZ:NS:2011:30.CDO.3978.2009.1

Datum rozhodnutí: 06/22/2011 Spisová značka: 30 Cdo 3978/2009 ECLI:CZ:NS:2011:30.CDO.3978.2009.1 Název judikátu: Předkupní právo státu při prodeji kulturní památky Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/22/2011 Spisová značka: 30 Cdo 3978/2009 ECLI: ECLI:CZ:NS:2011:30.CDO.3978.2009.1 Typ rozhodnutí:

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 7-8 VŠFS 2014 Určení práva pro rozhodování sporů Vnitrostátní spory Podle příslušné smlouvy Obchodní zvyklosti Mezinárodní spory Smlouva Mezinárodní obchodní zvyklosti a

Více

Procesní právo základní informace Proces řízení Občanské soudní řízení občanský soudní řád 99/1963 Sb. Trestní řízení trestní řád 141/1961 Sb. Správní řízení správní řád 500/2004 Sb. + správní soudnictví

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech náhrady kody

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech náhrady kody P EHLED JUDIKATURY ve vûcech náhrady kody Pfiedmluva... 15 I. Obecná odpovûdnost podle obãanského zákoníku; spoleãná ustanovení 1. Obecná odpovûdnost za kodu... 17 2. Obecná odpovûdnost za kodu... 18 3.

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 70/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

P EHLED JUDIKATURY z oblasti zdravotnictví I

P EHLED JUDIKATURY z oblasti zdravotnictví I P EHLED JUDIKATURY z oblasti zdravotnictví I Úvod............................... 11 Seznam zkratek...................... 12 I. ÚSTAVNÍ ASPEKTY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉâE......................... 13 1.

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení 549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Správní rozhodnutí a jeho přezkoumání Cíl : Metodický list číslo 1 Základním cílem tohoto tematického celku je objasnění významu správního

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Odo 270/2004

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Odo 270/2004 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2004, sp. zn.: 32 Odo 270/2004 Na závazkový vztah účastníků a tedy ani na sjednanou cenu nemá bez dalšího vliv změna daně z přidané hodnoty, k níž došlo po uzavření

Více