P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení"

Transkript

1 P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení Nález Ústavního soudu Nález Ústavního soudu Odli n v klad zákona v jiném soudním rozhodnutí Nedostatek prûkazu zastoupení úãastníka. Odnûtí moïnosti jednat pfied soudem Skuteãnosti a dûkazy, o nichï se úãastník dozvûdûl aï po vyhlá ení (vydání) rozhodnutí soudu prvního stupnû Nová skuteãnost. Padûlan umûleck pfiedmût DÛkazy nenavrïené v pûvodním fiízení DÛkazy, které bez své viny nemohl úãastník pouïít Opatrovník Rozhodnutí fie ící odchylnû pfiedbûïnou otázku MoÏnost pfiivodit pfiíznivûj í rozhodnutí ve vûci MoÏnost pfiivodit pfiíznivûj í rozhodnutí ve vûci MoÏnost pfiivodit pfiíznivûj í rozhodnutí ve vûci Îaloba na obnovu fiízení proti rozsudku pro uznání Îaloba na obnovu fiízení proti ãásteãnému a mezitímnímu rozsudku Îaloba na obnovu fiízení proti mezitímnímu rozsudku Îaloba na obnovu fiízení proti usnesení o schválení smíru II. Pfiípustnost obnovy 19. Uznání cizího soudního rozhodnutí o rozvodu manïelství Rozhodnutí, jejichï zru ení nebo zmûny lze dosáhnout jinak Rozhodnutí, jejichï zru ení nebo zmûny lze dosáhnout jinak III. Podání Ïaloby na obnovu fiízení 22. Osoba oprávnûná podat Ïalobu na obnovu fiízení NáleÏitosti Ïaloby. Úãastníci fiízení o obnovu. Konkurs NáleÏitosti Ïaloby. Údaj o právní moci Ïalobou napadeného rozhodnutí Zmûna dûvodû Ïaloby na obnovu fiízení IV. ízení a rozhodnutí o Ïalobû na obnovu fiízení 26. ízení o dûdictví Pfiechodná ustanovení zákona ã. 30/2000 Sb Odklad vykonatelnosti Forma rozhodnutí o Ïalobû na obnovu fiízení Rozhodnutí bez jednání V. ízení a rozhodnutí po povolení obnovy 31. Pfiíslu nost soudu Povolení obnovy skonãené smírem V rok nového rozhodnutí

2 B. ÎALOBA PRO ZMATEâNOST I. DÛvody zmateãnosti 34. DÛvody zmateãnosti jako dovolací dûvod DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. b) a c), odst. 3 o. s. fi. ZpÛsobilost b t úãastníkem fiízení. Procesní zpûsobilost. Odnûtí moïnosti jednat pfied soudem. Obchodní firma DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. b) o. s. fi. ZpÛsobilost b t úãastníkem fiízení. Vûcná legitimace DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. c) o. s. fi. ízení o zbavení zpûsobilosti k právním úkonûm DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. c) o. s. fi. Procesní zpûsobilost avûcná legitimace DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. c) o. s. fi. Osoba oprávnûná uplatnit dûvod zmateãnosti DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. d) o. s. fi. Nedostatek zmocnûní k podání Ïaloby DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. d) o. s. fi. Nedostatek zmocnûní k podání Ïaloby DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. e) o. s. fi. Vylouãení soudcû DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. e) o. s. fi. Vylouãení soudcû DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. e) o. s. fi. Vylouãení soudcû DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. f) o. s. fi. Nesprávné obsazení soudu DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. f) o. s. fi. Nesprávné obsazení soudu DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. f) o. s. fi. Nesprávné obsazení soudu DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. g) o. s. fi. Rozhodnutí v neprospûch úãastníka v dûsledku trestného ãinu soudce DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 2 písm. a) o. s. fi. PfiekáÏka vûci zahájené DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem prvního stupnû a pfied soudem odvolacím DÛvody zmateãnosti podle 229 vprûbûhu fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 vprûbûhu fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 vprûbûhu fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 vprûbûhu fiízení. Pfiítomnost úãastníka nebo jeho zástupce u jednání DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem nesprávn m postupem soudu v prûbûhu fiízení. Zastavení fiízení pro nezaplacení soudního poplatku DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Pouãení o moïnosti projednat odvolání bez nafiízení jednání DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Vydání doplàujícího rozsudku bez jednání DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Nafiízení jednání ke zji tûní skuteãností rozhodn ch pro posouzení fiádného doruãení DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. PfiedloÏení vûci odvolacímu soudu pfied uplynutím lhûty k odstranûní vad odvolání

3 60. DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Úãastníkem fiízení mûl b t dal í subjekt DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Projednání vûci v nepfiítomnosti zástupce úãastníka DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Postup soudu, kter m zmocnûnci neumoïnil v kon zástupãí ãinnosti DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem prvního stupnû, byla-li úãastníku poskytnuta v odvolacím fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Neprovedení dûkazu v slechem úãastníka DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Rozsah pfiezkumné ãinnosti odvolacího soudu DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Nafiízení jednání v fiízení o v kon rozhodnutí DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Nepfiiznání osvobození od soudních poplatkû DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 3 o. s. fi. Odnûtí moïnosti jednat pfied soudem. Nafiízení jednání v fiízení o návrhu na prohlá ení konkursu DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Zmûna návrhu v odvolacím fiízení. Odvolání podané neoprávnûnou osobou DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Ve vûci v prvním stupni rozhodl vûcnû nepfiíslu n soud DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Opomenutí procesních nástupcû zemfielého úãastníka DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Opomenutí procesních nástupcû zemfielého úãastníka DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Obnova fiízení. Rozhodnutí v nepfiítomnosti úãastníka DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 3 o. s. fi. Odnûtí moïnosti jednat pfied soudem. Zmûna Ïaloby v odvolacím fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Jednání v nepfiítomnosti zástupce úãastníka DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Dodateãné poskytnutí moïnosti jednat pfied soudem DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Jednání v nepfiítomnosti zástupce. DÛleÏit dûvod pro odroãení jednání DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Nedoruãení rozhodnutí ozru ení usnesení, jímï bylo odmítnuto odvolání DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Procesní nástupnictví. PfiedloÏení vûci odvolacímu soudu DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Vyrozumûní úãastníka o jednání po skonãení zastoupení DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. NenavrÏení dûkazû pod vlivem odûvodnûní zru ovacího usnesení odvolacího soudu DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Pfiedvolání k jednání do jiné jednací sínû

4 83. DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Rozhodnutí o Ïádosti o prodlouïení soudcovské lhûty k odstranûní vad podání DÛvody zmateãnosti podle 229 vprûbûhu fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 vprûbûhu fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Opatrovník. Zástupce s plnou mocí DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 4 o. s. fi. Odmítnutí odvolání nebo zastavení fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 4 o. s. fi. Odmítnutí odvolání DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 4 o. s. fi. Odmítnutí odvolání podaného opoïdûnû DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 4 o. s. fi. Odmítnutí odvolání podaného neoprávnûnou osobou DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 4 o. s. fi. Odmítnutí odvolání jednoho ze samostatn ch spoleãníkû DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 4 o. s. fi. Usnesení, kter m odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupnû o zastavení odvolacího fiízení Îaloba pro zmateãnost ve vûcech v konu rozhodnutí. Jednání II. Podání Ïaloby pro zmateãnost 94. Osoba oprávnûná podat Ïalobu. ízení o dûdictví Osoba oprávnûná podat Ïalobu. Usnesení odvolacího soudu o odmítnutí odvolání nebo o zastavení odvolacího fiízení Doruãení rozhodnutí napadeného Ïalobou Îaloba pro zmateãnost proti rozhodnutí o Ïalobû na obnovu fiízení. Rozhodnutí ve vûci samé III. ízení a rozhodnutí o Ïalobû pro zmateãnost 98. Vûcná pfiíslu nost. Neodstraniteln nedostatek podmínky fiízení. Usnesení, jímï dovolací soud uãinil opatfiení k odstranûní nedostatku podmínky dovolacího fiízení Jednání pfied odvolacím soudem Odklad vykonatelnosti Nafiízení jednání C. DOVOLÁNÍ I. Funkãní pfiíslu nost soudu krozhodnutí o dovolání 102. Dovolání proti rozhodnutí krajského soudu o vylouãení soudcû okresního soudu aopfiikázání vûci jinému soudu Dovolání proti rozhodnutí krajského soudu o pofiádkovém opatfiení pfii rozhodování o vylouãení soudce Dovolání proti usnesení odvolacího soudu o uloïení pofiádkové pokuty Dovolání proti rozhodnutí vrchního soudu o vylouãení soudce krajského soudu Dovolání proti usnesení vrchního soudu ovûcné pfiíslu nosti Dovolání proti usnesení, kter m odvolací soud rozhodl o nepfiipu tûní vedlej ího úãastenství Dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupnû Odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu Odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu II. Pfiípustnost dovolání 111. Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zamítnutí návrhu na ustanovení zástupce z fiad advokátû

5 112. Usnesení, jímï odvolací soud odmítl odvolání pro vady Usnesení, jímï odvolací soud uloïil úãastníku fiízení pofiádkovou pokutu Usnesení, jímï odvolací soud zmûnil nebo potvrdil usnesení soudu prvního stupnû o uloïení pofiádkové pokuty soudnímu exekutorovi Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zamítnutí návrhu na nafiízení pfiedbûïného opatfiení Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o pfiipu tûní vstupu vedlej ího úãastníka do fiízení Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zastavení fiízení pro zpûtvzetí Ïaloby Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zamítnutí námitky místní nepfiíslu nosti soudu Usnesení odvolacího soudu, jímï bylo odmítnuto odvolání proti usnesení soudu prvního stupnû o zastavení fiízení podle 107 odst. 5 o. s. fi Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o nepfiiznání osvobození od soudních poplatkû Usnesení odvolacího soudu, jímï bylo rozhodnuto o povinnosti úãastníka sloïit zálohu na náklady dûkazu Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zamítnutí návrhu na vydání rozsudku pro uznání V rok rozsudku odvolacího soudu, kter m byla urãena lhûta k plnûní Usnesení odvolacího soudu, jímï bylo potvrzeno, kter m bylo rozhodnuto o opravû rozsudku Usnesení odvolacího soudu, jímï bylo potvrzeno o odmítnutí odporu pro opoïdûnost Usnesení, jímï odvolací soud zru il o odmítnutí odporu a vûc mu vrátil k dal ímu fiízení Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o odmítnutí námitek proti smûneãnému platebnímu rozkazu pro opoïdûnost Usnesení odvolacího soudu, jímï bylo odmítnuto odvolání neoprávnûné osoby Usnesení, jímï odvolací soud odmítl odvolání pro nepfiípustnost Usnesení, jímï odvolací soud odmítl odvolání Unesení, jímï odvolací soud zru il rozhodnutí soudu prvního stupnû a postoupil vûc vûcnû pfiíslu nému soudu Usnesení odvolacího soudu o nákladech fiízení Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zamítnutí návrhu na odklad vykonatelnosti rozsudku Usnesení odvolacího soudu, kter m bylo potvrzeno o odmítnutí dovolání pro opoïdûnost Usnesení, jímï odvolací soud zmûnil nebo potvrdil usnesení soudu prvního stupnû ve vûci odkladu v konu rozhodnutí Usnesení odvolacího soudu o nákladech exekuce Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zastavení fiízení pro nezaplacení soudního poplatku Rozhodnutí ve vûci samé Rozhodnutí ve vûci samé. Rozhodnutí o bytové náhradû Rozhodnutí ve vûci samé. Usnesení odvolacího soudu, jímï bylo potvrzeno o odmítnutí odporu Rozhodnutí ve vûci samé. Usnesení o podmínkách dûdického práva Rozhodnutí ve vûci samé. Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupnû o zamítnutí návrhu na pfieru ení fiízení Zmûna mezitímního rozsudku

6 144. Potvrzení rozhodnutí soudu prvního stupnû z jiného právního dûvodu Potvrzení rozhodnutí soudu prvního stupnû z jiného právního dûvodu Rozhodnutí odvolacího soudu, jímï bylo zmûnûno rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Obsahové hledisko Rozhodnutí odvolacího soudu, jímï bylo zmûnûno rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Obsahové hledisko Rozhodnutí, jímï odvolací soud zmûnil rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Rozdílné posouzení podmínek pro vydání rozsudku pro zme kání Rozhodnutí, jímï odvolací soud zmûnil rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Rozdílné posouzení úplné nebo ãásteãné neplatnosti smlouvy Rozhodnutí, jímï odvolací soud zmûnil rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Zmûna Ïaloby v odvolacím fiízení Rozhodnutí odvolacího soudu, jímï bylo zmûnûno rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Odstranûní vad Ïaloby v odvolacím fiízení Rozhodnutí, jímï odvolací soud zmûnil rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Îaloba na urãení neplatnosti smlouvy Rozhodnutí odvolacího soudu, jímï bylo zmûnûno rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Pfiivolení k v povûdi z nájmu bytu z rûzn ch dûvodû Rozhodnutí odvolacího soudu, jímï bylo zmûnûno rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Odli né oznaãení jinak totoïn ch prostor Rozhodnutí, jímï odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé na základû závûru, Ïe odvolání je opoïdûné Odvolací soud zmûnil rozsudek soudu prvního stupnû ve v roku, jímï bylo odmítnuto podání Ïalobce, tak, Ïe Ïalobu ohlednû nároku v uvedeném v roku zamítl Rozhodnutí, jímï bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupnû vázaného právním názorem odvolacího soudu Rozhodnutí, kter m bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupnû vázaného právním názorem odvolacího soudu. Vázanost názorem dovolacího soudu Rozsudek odvolacího soudu, jímï byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupnû vázaného právním názorem odvolacího soudu, jenï byl pfievzat ze zru ujícího rozhodnutí dovolacího soudu Rozhodnutí, jímï bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupnû vázaného právním názorem odvolacího soudu Rozhodnutí, kter m bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupnû vázaného právním názorem odvolacího soudu. Subjektivní legitimace kdovolání Dovolací dûvod uplatniteln v pfiípadû dovolání pfiípustného vzhledem k zásadnímu právnímu v znamu rozhodnutí Pominutí rozhodn ch skuteãností jako dovolací dûvod u dovolání pfiípustného dle 237 odst. 1 písm. c) o. s. fi Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. Rozsudek, jímï odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupnû, spoãívá na posouzení více právních otázek Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. ZpÛsobilé dovolací dûvody Potvrzující usnesení odvolacího soudu, kter m nebylo rozhodnuto ve vûci samé V jimky z pfiípustnosti. Obchodní vûc V jimky z pfiípustnosti. Obchodní vûc V jimky z pfiípustnosti. Obchodní vûc V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a pfiíslu enství pohledávky V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a pfiíslu enství pohledávky V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a vzájemn návrh

7 173. V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a rozhodnutí o ãásti nároku V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a rozhodnutí o více samostatn ch nárocích s odli n m skutkov m základem V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a rozhodnutí o nárocích více samostatn ch úãastníkû V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a rozhodnutí o úroku z prodlení poïadovaném na dobu neurãitou V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a mezitímní rozsudek V jimky z pfiípustnosti. Omezení nebo zákaz styku rodiãe s nezletil m dítûtem Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. Závûr o zásadním právním v znamu rozhodnutí dovolací soud nevyslovuje ve zvlá tním rozhodnutí Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. V znam pro právní pomûry dovolatele Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. Obecnû správná právní v chodiska a jejich uplatnûní vkonkrétní vûci Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. V kon práva v rozporu s dobr mi mravy Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. Skutkové otázky Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. Rozhodnutí spoãívá na fie ení více právních otázek, dovolacímu pfiezkumu jsou v ak otevfieny jen nûkteré Rozhodnutí o Ïalobû na obnovu fiízení. Rozhodnutí ve vûci samé Rozhodnutí ve vûci konkursu a vyrovnání. Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zastavení fiízení pro neuhrazení zálohy na náklady konkursu Rozhodnutí ve vûci konkursu a vyrovnání Rozhodnutí ve vûci konkursu a vyrovnání. Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupnû o ustanovení pfiedbûïného správce Usnesení, kter m odvolací soud potvrdil usnesení, jímï soud prvního stupnû rozhodl o návrhu, aby správce konkursní podstaty byl zpro tûn v konu funkce Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zamítnutí návrhu na prominutí zme kání lhûty k podání pfiihlá ek pohledávek do konkursu Usnesení odvolacího soudu, jímï bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupnû o zastavení fiízení onávrhu na nafiízení pfiedbûïného opatfiení podle ustanovení 104 odst. 1 vûty první o. s. fi Rozhodnutí odvolacího soudu, jímï bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupnû o zastavení fiízení z dûvodu uvedeného v ustanovení 106 odst. 1 o. s. fi III. Subjektivní legitimace k dovolání 196. Újma odstranitelná zru ením rozhodnutí. Dovolání proti usnesení, jímï odvolací soud pfiipustil zpûtvzetí návrhu na vydání pfiedbûïného opatfiení, zru il a fiízení zastavil Samostatné spoleãenství úãastníkû. Rozhodnutí o více právech se samostatn m skutkov m základem Samostatné spoleãenství úãastníkû. Usnesení, kter m odvolací soud k odvolání jednoho z povinn ch pouze ve vztahu k tomuto povinnému zmûní rozhodnutí soudu prvního stupnû, jímï byl v kon rozhodnutí nafiízen, tak, Ïe vûãi nûmu návrh zamítne Dovolání proti rozhodnutí, jímï soud dovolateli prodlouïil lhûtu k vyklizení bytu

8 200. Dovolání proti usnesení, jímï odvolací soud zru il usnesení, kter m soud prvního stupnû zamítl dovolatelûv návrh na povolení obnovy fiízení, a vûc vrátil soudu prvního stupnû k dal ímu fiízení IV. Podání dovolání 201. Dovolání a opravné usnesení Podání dovolání u nepfiíslu ného soudu Podání dovolání u vrchního soudu Nesprávné pouãení o dovolání adovolací lhûta Nesprávné pouãení o dovolání adovolací lhûta Nesprávné pouãení o dovolání adovolací lhûta Nesprávné pouãení o dovolání adovolací lhûta. Pfiechodná ustanovení k zákonu ã. 30/2000 Sb Právnické vzdûlání dovolatele Povinné zastoupení dovolatele. Sepsání dovolání zástupcem Povinné zastoupení dovolatele. Spoleãenství úãastníkû Povinné zastoupení dovolatele. Dovolatel zastoupen opatrovníkem Povinné zastoupení dovolatele. Urãení advokáta opatfiením âeské advokátní komory Povinné zastoupení právnické osoby vdovolacím fiízení. Dohoda o provedení práce Povinné zastoupení dovolatele v restituãní vûci Povinné zastoupení dovolatele. Plná moc k vypracování dovolání Povinné zastoupení dovolatele. Vadné pouãení o odmítnutí dovolání namísto pouãení o zastavení dovolacího fiízení V. Dovolací dûvody 217. Zmateãnost Zmateãnost Vady fiízení, které mohly mít za následek Odvolací soud pfiezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupnû nad rámec rozsahu odvolání Vady fiízení, které mohly mít za následek Zásada dvouinstanãnosti Vady fiízení, které mohly mít za následek Svûdecká v povûì není znaleck m posudkem Vady fiízení, které mohly mít za následek Nerozhodnutí o zmûnû Ïaloby v odvolacím fiízení, je-li odvolání odmítnuto Vady fiízení, které mohly mít za následek Ve vûci rozhodl vûcnû nepfiíslu n soud Vady fiízení, které mohly mít za následek Soud nepouãil Ïalobce, Ïe Ïalobní návrh má obsahovat povinnost ke vzájemnému plnûní Vady fiízení, které mohly mít za následek Jednání v nepfiítomnosti úãastníka Vady fiízení, které mohly mít za následek Soud pokraãoval v fiízení a vydal rozhodnutí v dobû, kdy bylo fiízení prohlá ením konkursu pfieru eno Vady fiízení, které mohly mít za následek Nepfiezkoumatelnost rozsudku soudu prvního stupnû Vady fiízení, které mohly mít za následek Nepfiezkoumatelnost skutkov ch zji tûní v rozsudku odvolacího soudu Vady fiízení, které mohly mít za následek Nepfiezkoumatelnost právního posouzení v rozsudku odvolacího soudu Vady fiízení, které mohly mít za následek Nebyly zji Èovány rozhodné skuteãnosti Vady fiízení, které mohly mít za následek Nesplnûní pouãovací povinnosti Vady fiízení, které mohly mít za následek Nesplnûní pouãovací povinnosti

9 233. Vady fiízení, které mohly mít za následek Nesplnûní pouãovací povinnosti Vady fiízení, které mohly mít za následek Odvolací soud zastavil fiízení ve vûci samé za situace, kdy pfiezkoumával rozhodnutí soudu prvního stupnû o návrhu na nafiízení pfiedbûïného opatfiení Vady fiízení, které mohly mít za následek Opisování skutkov ch pfiednesû a proveden ch dûkazû v odûvodnûní rozhodnutí Vady fiízení, které mohly mít za následek Neprovedení navrïeného dûkazu k prokázání podstatné skuteãnosti Vady fiízení, které mohly mít za následek Vadné oznaãení úãastníka fiízení uvedením názvu dvou rozdíln ch právnick ch osob Vady fiízení, které mohly mít za následek Neustanovení opatrovníka úãastníkovi stiïenému du evní poruchou Vady fiízení, které mohly mít za následek Soud nevyzval Ïalobce k opravû ãi doplnûní vadného Ïalobního petitu Vady fiízení, které mohly mít za následek Posouzení skuteãností, k nûmuï je tfieba odborn ch znalostí, soudem Vady fiízení, které mohly mít za následek Odchylné hodnocení dûkazû odvolacím soudem bez jejich opakování Vada, která mûla za následek nesprávné rozhodnutí ve vûci. Odvolací soud zmûnil rozsudek soudu prvního stupnû ve v roku, jímï bylo odmítnuto podání Ïalobce, tak, Ïe Ïalobu v téïe ãásti zamítl Vada, která mûla za následek nesprávné rozhodnutí ve vûci. Meritorní rozhodnutí o odvolání, jeï mûlo b t odmítnuto Nesprávné právní posouzení Nesprávné právní posouzení Nesprávné právní posouzení. Zmûny v hmotnûprávní úpravû nastalé po rozhodnutí odvolacího soudu Nesprávné právní posouzení. Hodnotící závûr odvolacího soudu o uãinûn ch skutkov ch zji tûních Nesprávné právní posouzení. Neposouzení uplatnûného nároku z hlediska 3 odst. 1 obã. zák. za situace, kdy úãastník netvrdil tomu odpovídající skuteãnosti a tyto skuteãnosti ani jinak nevy ly v fiízení najevo Nesprávné právní posouzení. DÛkazní bfiemeno Nesprávné právní posouzení. Opomenutí nûkter ch z právnû v znamn ch skuteãností Nesprávné právní posouzení. DÛsledky rozhodnutí Ústavního soudu o protiústavnosti ustanovení zákona pouïitého odvolacím soudem Nesprávné právní posouzení. Posouzení vykonatelnosti vykonávaného rozsudku Nesprávnost skutkov ch zji tûní Nesprávnost skutkov ch zji tûní Nesprávnost skutkov ch zji tûní Uplatnitelnost nov ch skuteãností a dûkazû v dovolání Uplatnitelnost nov ch skuteãností vdovolání Uplatnitelnost nov ch skuteãností a dûkazû v dovolání VI. Úkony soudu prvního stupnû 259. Vãasnost dovolání uãinûného telefaxem Vliv opûtovného doruãení rozhodnutí odvolacího soudu na bûh dovolací lhûty Následky nedoloïení zastoupení dovolatele Povinné zastoupení dovolatele a nepfiípustné dovolání Rozhodnutí odvolacího soudu neobsahuje fiádné pouãení o lhûtû k podání dovolání a o soudu, u kterého se dovolání podává

10 264. Doplnûní dovolání o údaj, v jakém rozsahu a z jak ch dûvodû se rozhodnutí odvolacího soudu napadá Konkretizace dovolacích dûvodû. LhÛta k doplnûní dovolacích dûvodû Bezpfiedmûtnost v zvy k doplnûní dovolání po uplynutí dovolací lhûty ProdlouÏení lhûty k odstranûní nedostatku povinného zastoupení a lhûty k doplnûní dovolacích dûvodû VII. ízení u dovolacího soudu 268. Rozsah pfiezkumné ãinnosti dovolacího soudu ZpÛsob vypofiádání vztahu mezi úãastníky vypl vající z právního pfiedpisu Vady fiízení. Odvolací soud pfiezkoumal rozsudek soudu prvního stupnû, aãkoli pro takov postup nebyly vytvofieny podmínky vãas podan m odvoláním Vady fiízení. Odvolací soud pfiezkoumal rozsudek soudu prvního stupnû, aã odvolání bylo podáno po lhûtû Vady fiízení. Odnûtí moïnosti jednat pfied soudem jinému úãastníku neï dovolateli Odklad vykonatelnosti Odklad vykonatelnosti. Usnesení o zamítnutí návrhu na zru ení konkursu. Rozhodování dovolacího soudu o odkladu vykonatelnosti Odklad vykonatelnosti. Usnesení o zamítnutí Ïaloby pro zmateãnost. Rozhodování dovolacího soudu o odkladu vykonatelnosti Odklad vykonatelnosti. Rozhodnutí vydaná v fiízení o v kon rozhodnutí Dokazování zmateãnosti vdovolacím fiízení Rozhodnutí odvolacího soudu zaloïené na dvou na sobû nezávisl ch dûvodech Náhrada nákladû fiízení spojen ch s podáním vyjádfiení k dovolání Náhrada nákladû dovolacího fiízení. Náklady zastoupení advokátem. Pau ální náhrada odmûny za fiízení v jednom stupni a pau ální náhrada hotov ch v dajû Rozhodování o nákladech dovolacího fiízení Rozhodování dovolacího soudu o nákladech fiízení Náklady dovolacího fiízení. Pau ální sazba v e odmûny za zastupování úãastníka advokátem. Spojení více vûcí ke spoleãnému fiízení. SníÏení sazby odmûny pfii odmítnutí dovolání v jedné ze spojen ch vûcí MoÏnost odvolat zpûtvzetí dovolání Zpûtvzetí dovolání v dobû, kdy je fiízení pfieru eno prohlá ením konkursu Zpûtvzetí dovolání. Zastoupení. Nerespektování pokynû zastoupeného zástupcem Forma rozhodnutí dovolacího soudu Vstup vedlej ího úãastníka do dovolacího fiízení Osvobození od soudních poplatkû. Ztráta zpûsobilosti b t úãastníkem fiízení Rozhodnutí o vstupu do fiízení na místo dosavadního úãastníka VIII. ízení po zru ení rozhodnutí dovolacím soudem 291. Rozhodování o nákladech fiízení vnovém rozhodnutí o vûci po zru ení dovolacím soudem Závaznost právního názoru dovolacího soudu Vázanost obecného soudu právním názorem Ústavního soudu V bûr z ustanovení citovan ch v textu Pfiehled uvefiejnûn ch judikátû podle právních pfiedpisû

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti ÚVOD... 11 I. Obsah práva na ochranu osobnosti, podmínky pro jeho uplatnûní, pfiedpoklady ochrany 1. K obsahu práva na ochranu osobnosti... 13 2. K obsahu

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu Úvod............................... 23 A. NÁJEM BYTU................. 27 1. Pojem bytu...................... 27 2. Posouzení souboru místnostní jako bytu v pfiípadû

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení Úvod............................... 21 A. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA BEZDÒVODNÉHO OBOHACENÍ................. 25 1. Funkce bezdûvodného obohacení...................

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû Pfiedmluva....................... 27 A. Právní úkony.................. 29 1. K povaze usnesení valné hromady....................... 29 2.

Více

USNESENÍ O URâENÍ MÍSTNÍ P ÍSLU NOSTI SPRÁVNÍHO ORGÁNU ( 11 odst. 2)

USNESENÍ O URâENÍ MÍSTNÍ P ÍSLU NOSTI SPRÁVNÍHO ORGÁNU ( 11 odst. 2) Vzor ã. 1 USNESENÍ O URâENÍ MÍSTNÍ P ÍSLU NOSTI SPRÁVNÍHO ORGÁNU ( 11 odst. 2) Krajsk úfiad... kraje... Odbor... Krajsk úfiad... kraje, odbor... jako správní orgán pfiíslu n podle 178 odst. 2 zák. ã. 500/2004

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs Čiastka 104 Zbierka zákonov č. 549/1991 Strana 2717 SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. I. Poplatky vybírané v občanském soudním řízení Položka 1, pokud není stanovena zvláštní

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Obsah. Úvod... 9. Pfiehled pouïit ch pfiedpisû a jejich zkratek... 11. I. Obecné aspekty správních deliktû... 15

Obsah. Úvod... 9. Pfiehled pouïit ch pfiedpisû a jejich zkratek... 11. I. Obecné aspekty správních deliktû... 15 spravni_zlom_2 5.5.2014 14:08 Stránka 3 Úvod.................................................... 9 Pfiehled pouïit ch pfiedpisû a jejich zkratek................. 11 I. Obecné aspekty správních deliktû.......................

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ

A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ Obecně A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ 1. Ke vztahu nalézacího a vykonávacího řízení 251 a násl. o. s. ř. 37, 44 ex. řádu 3 odst. 1 obč. zák. 2 odst. 3 n. o. z. I. Exekuční soud (exekutor) není

Více

PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady

PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady Úvodem 11 Seznam zkratek 12 I. OBECNĚ K ŽALOBĚ 13 A. Obecné náležitosti žaloby 13 1. Zkoumání pravomoci soudu při neodstraněných vadách žaloby... 13 2.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO Nepřiměřeným úrokem je zpravidla úrok sjednaný ve výši, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jeho sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 484/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny... - znění dle 64/12 Sb. 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

V EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GE Money Bank, a. s.

V EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GE Money Bank, a. s. 71-103E 13. 12. 2007 V EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GE Money Bank, a. s. z 1. listopadu 1999 ÚPLNÉ ZNùNÍ SE ZAPRACOVAN MI ZMùNAMI A DOPL KY ze dne 23. fiíjna 2000, 1. záfií 2001, 22. fiíjna 2001, 1. ledna

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

Datum rozhodnutí: 06/22/2011 Spisová značka: 30 Cdo 3978/2009 ECLI:CZ:NS:2011:30.CDO.3978.2009.1

Datum rozhodnutí: 06/22/2011 Spisová značka: 30 Cdo 3978/2009 ECLI:CZ:NS:2011:30.CDO.3978.2009.1 Název judikátu: Předkupní právo státu při prodeji kulturní památky Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/22/2011 Spisová značka: 30 Cdo 3978/2009 ECLI: ECLI:CZ:NS:2011:30.CDO.3978.2009.1 Typ rozhodnutí:

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST

âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST I. Odpovûdnost za poru ení právní povinnosti 1. K otázce rovnosti zbraní a dûkazního bfiemene ve sporech mezi lékafii a pacienty. K mlãenlivosti lékafie

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nekalé soutûïe

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nekalé soutûïe P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nekalé soutûïe Úvod............................... 11 I. OBECNÉ OTÁZKY NEKALOSOUTùÎNÍHO JEDNÁNÍ..................... 15 1. Právo na podnikání a nekalosoutûïní jednání. Soukromá

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 45/2004-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 9, díl 3, kapitola 4, str. 1 9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013. Opatření III.1.3 III.3.

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013. Opatření III.1.3 III.3. 30.4.2008 17:34:02 ČERVENEC KVĚTEN DUBEN 2008 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 Opatření III.1.3 III.3.1 Podpora

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 4377/2013 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.4377.2013.1

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 4377/2013 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.4377.2013.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 4377/2013 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.4377.2013.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Pracovněprávní vztahy Náhrada škody zaměstnancem

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45 č. j. 4 Ads 47/2004-45 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: M.

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech náhrady kody

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech náhrady kody P EHLED JUDIKATURY ve vûcech náhrady kody Pfiedmluva... 15 I. Obecná odpovûdnost podle obãanského zákoníku; spoleãná ustanovení 1. Obecná odpovûdnost za kodu... 17 2. Obecná odpovûdnost za kodu... 18 3.

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nákladû fiízení. Sestavila PETRA POLI ENSKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nákladû fiízení. Sestavila PETRA POLI ENSKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nákladû fiízení Sestavila PETRA POLI ENSKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nákladů řízení Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

SEZNAM HESEL VùCNÉHO REJST ÍKU

SEZNAM HESEL VùCNÉHO REJST ÍKU SEZNAM HESEL VùCNÉHO REJST ÍKU A Aberratio ictus viz Zavinûní... 579 Abolice viz Amnestie... 27 Adhezní fiízení... 9 Advokát viz Obhájce... 190 Advokátní tarif... 25 Akcesorita úãastenství viz Úãastenství...

Více

Zastoupení judikáty NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 32 Odo 129/2004 U S N E S E N Í

Zastoupení judikáty NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 32 Odo 129/2004 U S N E S E N Í Zastoupení judikáty Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 28.04.2005 Typ rozhodnutí: Usnesení Heslo: Dotčené předpisy: čl. 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb. Kategorie rozhodnutí:e NEJVYŠŠÍ SOUD

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 55/2009-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4225/SPP/1/A5 Poji tûní motorov ch vozidel V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV A/10 1) Tyto V eobecné pojistné

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Bezdůvodné obohacení Dotčené předpisy: 451 odst.

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení 549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000

Více

8/4.3 Co dûlat, pokud dluïník svûj dluh dobrovolnû neuhradí

8/4.3 Co dûlat, pokud dluïník svûj dluh dobrovolnû neuhradí Praktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Mgr. Martin Doleãek ãást 8, díl 4, kapitola 3, str. 1 8/4.3 Co dûlat, pokud dluïník svûj dluh dobrovolnû neuhradí V praxi se však velice často stává,

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

obsah 6/2013 Abstrakty ãlánkû 2 âlánky Monitoring judikatury

obsah 6/2013 Abstrakty ãlánkû 2 âlánky Monitoring judikatury specialista na komentování judikatury âasopis Jurisprudence je recenzovan m ãasopisem dle Seznamu recenzovan ch neimpaktovan ch periodik vydávan ch v âr. ROâNÍK XXII vydává Wolters Kluwer âr, a. s. obsah

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech rozhodčího řízení

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech rozhodčího řízení PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech rozhodčího řízení Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech rozhodčího řízení Sestavil Luděk Lisse Vzor citace: Lisse, L. Přehled

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA ZÁKLADY PRÁVA PRÁVO ZÁKON soubor platných právních norem (příkazů, zákazů nebo dovolení), které jsou stanovené státem a kterými se řídí pravidla lidského soužití a jsou státem vynucovány konkrétní právní

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na přerušení insolvenčního řízení se zamítá.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na přerušení insolvenčního řízení se zamítá. -A-17 U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka České strany

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních Úvod............................... 19 A. ODPOVùDNOST ZAMùSTNANCE ZA KODU.................... 21 I. OBECNÁ ODPOVùDNOST...... 21 1. Vylouãení odpovûdnosti zamûstnance

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva...VII Přehled obsahu... IX Seznam použitých zkratek...xix

Obsah. O autorovi... V Předmluva...VII Přehled obsahu... IX Seznam použitých zkratek...xix Předmluva Pracovní spory projednávané civilními soudy byly po dlouhou dobu oblastí, v níž se zdálo, že všechny zásadní problémy už byly vyřešeny. Pozornost byla věnována zejména hmotnému právu, méně již

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují?

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Občanské právo upravuje majetkové vztahy a statutární záležitosti

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást -

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UCZ/Kas/08 EU

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18Ad 46/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce J. I., zastoupeného Mgr. Kateřinou Štěpánovou, advokátkou

Více

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Šimon Kubišta Řídící partner, Chase Pullman v.o.s. Eurosetkání Život na dluh 25. května 2007 Advokátní kancelář Chase Pullman v.o.s. Je českou právní firmou

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 157/2005-47 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ (občanské právo procesní)

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ (občanské právo procesní) OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ (občanské právo procesní) OSNOVA: Definice, prameny Soudy Účastníci řízení a jejich zástupci Účast státního zastupitelství Řízení v prvním stupni Opravné prostředky Výkon rozhodnutí

Více

ZÁKON Č. 1/2010 o soudních výlohách

ZÁKON Č. 1/2010 o soudních výlohách ZÁKON Č. 1/2010 o soudních výlohách (úplné znění podle Zákona č. 1/2011) Podle kán. 1649 1 CIC vydávám následující zákon o soudních výlohách: ČÁST PRVNÍ O soudních poplatcích 1 Předmět a účel soudních

Více