P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení"

Transkript

1 P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení Nález Ústavního soudu Nález Ústavního soudu Odli n v klad zákona v jiném soudním rozhodnutí Nedostatek prûkazu zastoupení úãastníka. Odnûtí moïnosti jednat pfied soudem Skuteãnosti a dûkazy, o nichï se úãastník dozvûdûl aï po vyhlá ení (vydání) rozhodnutí soudu prvního stupnû Nová skuteãnost. Padûlan umûleck pfiedmût DÛkazy nenavrïené v pûvodním fiízení DÛkazy, které bez své viny nemohl úãastník pouïít Opatrovník Rozhodnutí fie ící odchylnû pfiedbûïnou otázku MoÏnost pfiivodit pfiíznivûj í rozhodnutí ve vûci MoÏnost pfiivodit pfiíznivûj í rozhodnutí ve vûci MoÏnost pfiivodit pfiíznivûj í rozhodnutí ve vûci Îaloba na obnovu fiízení proti rozsudku pro uznání Îaloba na obnovu fiízení proti ãásteãnému a mezitímnímu rozsudku Îaloba na obnovu fiízení proti mezitímnímu rozsudku Îaloba na obnovu fiízení proti usnesení o schválení smíru II. Pfiípustnost obnovy 19. Uznání cizího soudního rozhodnutí o rozvodu manïelství Rozhodnutí, jejichï zru ení nebo zmûny lze dosáhnout jinak Rozhodnutí, jejichï zru ení nebo zmûny lze dosáhnout jinak III. Podání Ïaloby na obnovu fiízení 22. Osoba oprávnûná podat Ïalobu na obnovu fiízení NáleÏitosti Ïaloby. Úãastníci fiízení o obnovu. Konkurs NáleÏitosti Ïaloby. Údaj o právní moci Ïalobou napadeného rozhodnutí Zmûna dûvodû Ïaloby na obnovu fiízení IV. ízení a rozhodnutí o Ïalobû na obnovu fiízení 26. ízení o dûdictví Pfiechodná ustanovení zákona ã. 30/2000 Sb Odklad vykonatelnosti Forma rozhodnutí o Ïalobû na obnovu fiízení Rozhodnutí bez jednání V. ízení a rozhodnutí po povolení obnovy 31. Pfiíslu nost soudu Povolení obnovy skonãené smírem V rok nového rozhodnutí

2 B. ÎALOBA PRO ZMATEâNOST I. DÛvody zmateãnosti 34. DÛvody zmateãnosti jako dovolací dûvod DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. b) a c), odst. 3 o. s. fi. ZpÛsobilost b t úãastníkem fiízení. Procesní zpûsobilost. Odnûtí moïnosti jednat pfied soudem. Obchodní firma DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. b) o. s. fi. ZpÛsobilost b t úãastníkem fiízení. Vûcná legitimace DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. c) o. s. fi. ízení o zbavení zpûsobilosti k právním úkonûm DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. c) o. s. fi. Procesní zpûsobilost avûcná legitimace DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. c) o. s. fi. Osoba oprávnûná uplatnit dûvod zmateãnosti DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. d) o. s. fi. Nedostatek zmocnûní k podání Ïaloby DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. d) o. s. fi. Nedostatek zmocnûní k podání Ïaloby DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. e) o. s. fi. Vylouãení soudcû DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. e) o. s. fi. Vylouãení soudcû DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. e) o. s. fi. Vylouãení soudcû DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. f) o. s. fi. Nesprávné obsazení soudu DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. f) o. s. fi. Nesprávné obsazení soudu DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. f) o. s. fi. Nesprávné obsazení soudu DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 1 písm. g) o. s. fi. Rozhodnutí v neprospûch úãastníka v dûsledku trestného ãinu soudce DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 2 písm. a) o. s. fi. PfiekáÏka vûci zahájené DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem prvního stupnû a pfied soudem odvolacím DÛvody zmateãnosti podle 229 vprûbûhu fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 vprûbûhu fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 vprûbûhu fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 vprûbûhu fiízení. Pfiítomnost úãastníka nebo jeho zástupce u jednání DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem nesprávn m postupem soudu v prûbûhu fiízení. Zastavení fiízení pro nezaplacení soudního poplatku DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Pouãení o moïnosti projednat odvolání bez nafiízení jednání DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Vydání doplàujícího rozsudku bez jednání DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Nafiízení jednání ke zji tûní skuteãností rozhodn ch pro posouzení fiádného doruãení DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. PfiedloÏení vûci odvolacímu soudu pfied uplynutím lhûty k odstranûní vad odvolání

3 60. DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Úãastníkem fiízení mûl b t dal í subjekt DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Projednání vûci v nepfiítomnosti zástupce úãastníka DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Postup soudu, kter m zmocnûnci neumoïnil v kon zástupãí ãinnosti DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem prvního stupnû, byla-li úãastníku poskytnuta v odvolacím fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Neprovedení dûkazu v slechem úãastníka DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Rozsah pfiezkumné ãinnosti odvolacího soudu DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Nafiízení jednání v fiízení o v kon rozhodnutí DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Nepfiiznání osvobození od soudních poplatkû DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 3 o. s. fi. Odnûtí moïnosti jednat pfied soudem. Nafiízení jednání v fiízení o návrhu na prohlá ení konkursu DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Zmûna návrhu v odvolacím fiízení. Odvolání podané neoprávnûnou osobou DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Ve vûci v prvním stupni rozhodl vûcnû nepfiíslu n soud DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Opomenutí procesních nástupcû zemfielého úãastníka DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Opomenutí procesních nástupcû zemfielého úãastníka DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Obnova fiízení. Rozhodnutí v nepfiítomnosti úãastníka DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 3 o. s. fi. Odnûtí moïnosti jednat pfied soudem. Zmûna Ïaloby v odvolacím fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Jednání v nepfiítomnosti zástupce úãastníka DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Dodateãné poskytnutí moïnosti jednat pfied soudem DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Jednání v nepfiítomnosti zástupce. DÛleÏit dûvod pro odroãení jednání DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Nedoruãení rozhodnutí ozru ení usnesení, jímï bylo odmítnuto odvolání DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Procesní nástupnictví. PfiedloÏení vûci odvolacímu soudu DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Vyrozumûní úãastníka o jednání po skonãení zastoupení DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. NenavrÏení dûkazû pod vlivem odûvodnûní zru ovacího usnesení odvolacího soudu DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Pfiedvolání k jednání do jiné jednací sínû

4 83. DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Rozhodnutí o Ïádosti o prodlouïení soudcovské lhûty k odstranûní vad podání DÛvody zmateãnosti podle 229 vprûbûhu fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 vprûbûhu fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 pfied soudem. Opatrovník. Zástupce s plnou mocí DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 4 o. s. fi. Odmítnutí odvolání nebo zastavení fiízení DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 4 o. s. fi. Odmítnutí odvolání DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 4 o. s. fi. Odmítnutí odvolání podaného opoïdûnû DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 4 o. s. fi. Odmítnutí odvolání podaného neoprávnûnou osobou DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 4 o. s. fi. Odmítnutí odvolání jednoho ze samostatn ch spoleãníkû DÛvody zmateãnosti podle 229 odst. 4 o. s. fi. Usnesení, kter m odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupnû o zastavení odvolacího fiízení Îaloba pro zmateãnost ve vûcech v konu rozhodnutí. Jednání II. Podání Ïaloby pro zmateãnost 94. Osoba oprávnûná podat Ïalobu. ízení o dûdictví Osoba oprávnûná podat Ïalobu. Usnesení odvolacího soudu o odmítnutí odvolání nebo o zastavení odvolacího fiízení Doruãení rozhodnutí napadeného Ïalobou Îaloba pro zmateãnost proti rozhodnutí o Ïalobû na obnovu fiízení. Rozhodnutí ve vûci samé III. ízení a rozhodnutí o Ïalobû pro zmateãnost 98. Vûcná pfiíslu nost. Neodstraniteln nedostatek podmínky fiízení. Usnesení, jímï dovolací soud uãinil opatfiení k odstranûní nedostatku podmínky dovolacího fiízení Jednání pfied odvolacím soudem Odklad vykonatelnosti Nafiízení jednání C. DOVOLÁNÍ I. Funkãní pfiíslu nost soudu krozhodnutí o dovolání 102. Dovolání proti rozhodnutí krajského soudu o vylouãení soudcû okresního soudu aopfiikázání vûci jinému soudu Dovolání proti rozhodnutí krajského soudu o pofiádkovém opatfiení pfii rozhodování o vylouãení soudce Dovolání proti usnesení odvolacího soudu o uloïení pofiádkové pokuty Dovolání proti rozhodnutí vrchního soudu o vylouãení soudce krajského soudu Dovolání proti usnesení vrchního soudu ovûcné pfiíslu nosti Dovolání proti usnesení, kter m odvolací soud rozhodl o nepfiipu tûní vedlej ího úãastenství Dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupnû Odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu Odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu II. Pfiípustnost dovolání 111. Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zamítnutí návrhu na ustanovení zástupce z fiad advokátû

5 112. Usnesení, jímï odvolací soud odmítl odvolání pro vady Usnesení, jímï odvolací soud uloïil úãastníku fiízení pofiádkovou pokutu Usnesení, jímï odvolací soud zmûnil nebo potvrdil usnesení soudu prvního stupnû o uloïení pofiádkové pokuty soudnímu exekutorovi Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zamítnutí návrhu na nafiízení pfiedbûïného opatfiení Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o pfiipu tûní vstupu vedlej ího úãastníka do fiízení Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zastavení fiízení pro zpûtvzetí Ïaloby Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zamítnutí námitky místní nepfiíslu nosti soudu Usnesení odvolacího soudu, jímï bylo odmítnuto odvolání proti usnesení soudu prvního stupnû o zastavení fiízení podle 107 odst. 5 o. s. fi Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o nepfiiznání osvobození od soudních poplatkû Usnesení odvolacího soudu, jímï bylo rozhodnuto o povinnosti úãastníka sloïit zálohu na náklady dûkazu Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zamítnutí návrhu na vydání rozsudku pro uznání V rok rozsudku odvolacího soudu, kter m byla urãena lhûta k plnûní Usnesení odvolacího soudu, jímï bylo potvrzeno, kter m bylo rozhodnuto o opravû rozsudku Usnesení odvolacího soudu, jímï bylo potvrzeno o odmítnutí odporu pro opoïdûnost Usnesení, jímï odvolací soud zru il o odmítnutí odporu a vûc mu vrátil k dal ímu fiízení Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o odmítnutí námitek proti smûneãnému platebnímu rozkazu pro opoïdûnost Usnesení odvolacího soudu, jímï bylo odmítnuto odvolání neoprávnûné osoby Usnesení, jímï odvolací soud odmítl odvolání pro nepfiípustnost Usnesení, jímï odvolací soud odmítl odvolání Unesení, jímï odvolací soud zru il rozhodnutí soudu prvního stupnû a postoupil vûc vûcnû pfiíslu nému soudu Usnesení odvolacího soudu o nákladech fiízení Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zamítnutí návrhu na odklad vykonatelnosti rozsudku Usnesení odvolacího soudu, kter m bylo potvrzeno o odmítnutí dovolání pro opoïdûnost Usnesení, jímï odvolací soud zmûnil nebo potvrdil usnesení soudu prvního stupnû ve vûci odkladu v konu rozhodnutí Usnesení odvolacího soudu o nákladech exekuce Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zastavení fiízení pro nezaplacení soudního poplatku Rozhodnutí ve vûci samé Rozhodnutí ve vûci samé. Rozhodnutí o bytové náhradû Rozhodnutí ve vûci samé. Usnesení odvolacího soudu, jímï bylo potvrzeno o odmítnutí odporu Rozhodnutí ve vûci samé. Usnesení o podmínkách dûdického práva Rozhodnutí ve vûci samé. Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupnû o zamítnutí návrhu na pfieru ení fiízení Zmûna mezitímního rozsudku

6 144. Potvrzení rozhodnutí soudu prvního stupnû z jiného právního dûvodu Potvrzení rozhodnutí soudu prvního stupnû z jiného právního dûvodu Rozhodnutí odvolacího soudu, jímï bylo zmûnûno rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Obsahové hledisko Rozhodnutí odvolacího soudu, jímï bylo zmûnûno rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Obsahové hledisko Rozhodnutí, jímï odvolací soud zmûnil rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Rozdílné posouzení podmínek pro vydání rozsudku pro zme kání Rozhodnutí, jímï odvolací soud zmûnil rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Rozdílné posouzení úplné nebo ãásteãné neplatnosti smlouvy Rozhodnutí, jímï odvolací soud zmûnil rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Zmûna Ïaloby v odvolacím fiízení Rozhodnutí odvolacího soudu, jímï bylo zmûnûno rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Odstranûní vad Ïaloby v odvolacím fiízení Rozhodnutí, jímï odvolací soud zmûnil rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Îaloba na urãení neplatnosti smlouvy Rozhodnutí odvolacího soudu, jímï bylo zmûnûno rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Pfiivolení k v povûdi z nájmu bytu z rûzn ch dûvodû Rozhodnutí odvolacího soudu, jímï bylo zmûnûno rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé. Odli né oznaãení jinak totoïn ch prostor Rozhodnutí, jímï odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupnû ve vûci samé na základû závûru, Ïe odvolání je opoïdûné Odvolací soud zmûnil rozsudek soudu prvního stupnû ve v roku, jímï bylo odmítnuto podání Ïalobce, tak, Ïe Ïalobu ohlednû nároku v uvedeném v roku zamítl Rozhodnutí, jímï bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupnû vázaného právním názorem odvolacího soudu Rozhodnutí, kter m bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupnû vázaného právním názorem odvolacího soudu. Vázanost názorem dovolacího soudu Rozsudek odvolacího soudu, jímï byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupnû vázaného právním názorem odvolacího soudu, jenï byl pfievzat ze zru ujícího rozhodnutí dovolacího soudu Rozhodnutí, jímï bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupnû vázaného právním názorem odvolacího soudu Rozhodnutí, kter m bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupnû vázaného právním názorem odvolacího soudu. Subjektivní legitimace kdovolání Dovolací dûvod uplatniteln v pfiípadû dovolání pfiípustného vzhledem k zásadnímu právnímu v znamu rozhodnutí Pominutí rozhodn ch skuteãností jako dovolací dûvod u dovolání pfiípustného dle 237 odst. 1 písm. c) o. s. fi Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. Rozsudek, jímï odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupnû, spoãívá na posouzení více právních otázek Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. ZpÛsobilé dovolací dûvody Potvrzující usnesení odvolacího soudu, kter m nebylo rozhodnuto ve vûci samé V jimky z pfiípustnosti. Obchodní vûc V jimky z pfiípustnosti. Obchodní vûc V jimky z pfiípustnosti. Obchodní vûc V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a pfiíslu enství pohledávky V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a pfiíslu enství pohledávky V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a vzájemn návrh

7 173. V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a rozhodnutí o ãásti nároku V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a rozhodnutí o více samostatn ch nárocích s odli n m skutkov m základem V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a rozhodnutí o nárocích více samostatn ch úãastníkû V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a rozhodnutí o úroku z prodlení poïadovaném na dobu neurãitou V jimky z pfiípustnosti. PenûÏní limit a mezitímní rozsudek V jimky z pfiípustnosti. Omezení nebo zákaz styku rodiãe s nezletil m dítûtem Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. Závûr o zásadním právním v znamu rozhodnutí dovolací soud nevyslovuje ve zvlá tním rozhodnutí Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. V znam pro právní pomûry dovolatele Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. Obecnû správná právní v chodiska a jejich uplatnûní vkonkrétní vûci Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. V kon práva v rozporu s dobr mi mravy Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. Skutkové otázky Rozhodnutí po právní stránce zásadního v znamu. Rozhodnutí spoãívá na fie ení více právních otázek, dovolacímu pfiezkumu jsou v ak otevfieny jen nûkteré Rozhodnutí o Ïalobû na obnovu fiízení. Rozhodnutí ve vûci samé Rozhodnutí ve vûci konkursu a vyrovnání. Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zastavení fiízení pro neuhrazení zálohy na náklady konkursu Rozhodnutí ve vûci konkursu a vyrovnání Rozhodnutí ve vûci konkursu a vyrovnání. Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupnû o ustanovení pfiedbûïného správce Usnesení, kter m odvolací soud potvrdil usnesení, jímï soud prvního stupnû rozhodl o návrhu, aby správce konkursní podstaty byl zpro tûn v konu funkce Usnesení, jímï odvolací soud potvrdil o zamítnutí návrhu na prominutí zme kání lhûty k podání pfiihlá ek pohledávek do konkursu Usnesení odvolacího soudu, jímï bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupnû o zastavení fiízení onávrhu na nafiízení pfiedbûïného opatfiení podle ustanovení 104 odst. 1 vûty první o. s. fi Rozhodnutí odvolacího soudu, jímï bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupnû o zastavení fiízení z dûvodu uvedeného v ustanovení 106 odst. 1 o. s. fi III. Subjektivní legitimace k dovolání 196. Újma odstranitelná zru ením rozhodnutí. Dovolání proti usnesení, jímï odvolací soud pfiipustil zpûtvzetí návrhu na vydání pfiedbûïného opatfiení, zru il a fiízení zastavil Samostatné spoleãenství úãastníkû. Rozhodnutí o více právech se samostatn m skutkov m základem Samostatné spoleãenství úãastníkû. Usnesení, kter m odvolací soud k odvolání jednoho z povinn ch pouze ve vztahu k tomuto povinnému zmûní rozhodnutí soudu prvního stupnû, jímï byl v kon rozhodnutí nafiízen, tak, Ïe vûãi nûmu návrh zamítne Dovolání proti rozhodnutí, jímï soud dovolateli prodlouïil lhûtu k vyklizení bytu

8 200. Dovolání proti usnesení, jímï odvolací soud zru il usnesení, kter m soud prvního stupnû zamítl dovolatelûv návrh na povolení obnovy fiízení, a vûc vrátil soudu prvního stupnû k dal ímu fiízení IV. Podání dovolání 201. Dovolání a opravné usnesení Podání dovolání u nepfiíslu ného soudu Podání dovolání u vrchního soudu Nesprávné pouãení o dovolání adovolací lhûta Nesprávné pouãení o dovolání adovolací lhûta Nesprávné pouãení o dovolání adovolací lhûta Nesprávné pouãení o dovolání adovolací lhûta. Pfiechodná ustanovení k zákonu ã. 30/2000 Sb Právnické vzdûlání dovolatele Povinné zastoupení dovolatele. Sepsání dovolání zástupcem Povinné zastoupení dovolatele. Spoleãenství úãastníkû Povinné zastoupení dovolatele. Dovolatel zastoupen opatrovníkem Povinné zastoupení dovolatele. Urãení advokáta opatfiením âeské advokátní komory Povinné zastoupení právnické osoby vdovolacím fiízení. Dohoda o provedení práce Povinné zastoupení dovolatele v restituãní vûci Povinné zastoupení dovolatele. Plná moc k vypracování dovolání Povinné zastoupení dovolatele. Vadné pouãení o odmítnutí dovolání namísto pouãení o zastavení dovolacího fiízení V. Dovolací dûvody 217. Zmateãnost Zmateãnost Vady fiízení, které mohly mít za následek Odvolací soud pfiezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupnû nad rámec rozsahu odvolání Vady fiízení, které mohly mít za následek Zásada dvouinstanãnosti Vady fiízení, které mohly mít za následek Svûdecká v povûì není znaleck m posudkem Vady fiízení, které mohly mít za následek Nerozhodnutí o zmûnû Ïaloby v odvolacím fiízení, je-li odvolání odmítnuto Vady fiízení, které mohly mít za následek Ve vûci rozhodl vûcnû nepfiíslu n soud Vady fiízení, které mohly mít za následek Soud nepouãil Ïalobce, Ïe Ïalobní návrh má obsahovat povinnost ke vzájemnému plnûní Vady fiízení, které mohly mít za následek Jednání v nepfiítomnosti úãastníka Vady fiízení, které mohly mít za následek Soud pokraãoval v fiízení a vydal rozhodnutí v dobû, kdy bylo fiízení prohlá ením konkursu pfieru eno Vady fiízení, které mohly mít za následek Nepfiezkoumatelnost rozsudku soudu prvního stupnû Vady fiízení, které mohly mít za následek Nepfiezkoumatelnost skutkov ch zji tûní v rozsudku odvolacího soudu Vady fiízení, které mohly mít za následek Nepfiezkoumatelnost právního posouzení v rozsudku odvolacího soudu Vady fiízení, které mohly mít za následek Nebyly zji Èovány rozhodné skuteãnosti Vady fiízení, které mohly mít za následek Nesplnûní pouãovací povinnosti Vady fiízení, které mohly mít za následek Nesplnûní pouãovací povinnosti

9 233. Vady fiízení, které mohly mít za následek Nesplnûní pouãovací povinnosti Vady fiízení, které mohly mít za následek Odvolací soud zastavil fiízení ve vûci samé za situace, kdy pfiezkoumával rozhodnutí soudu prvního stupnû o návrhu na nafiízení pfiedbûïného opatfiení Vady fiízení, které mohly mít za následek Opisování skutkov ch pfiednesû a proveden ch dûkazû v odûvodnûní rozhodnutí Vady fiízení, které mohly mít za následek Neprovedení navrïeného dûkazu k prokázání podstatné skuteãnosti Vady fiízení, které mohly mít za následek Vadné oznaãení úãastníka fiízení uvedením názvu dvou rozdíln ch právnick ch osob Vady fiízení, které mohly mít za následek Neustanovení opatrovníka úãastníkovi stiïenému du evní poruchou Vady fiízení, které mohly mít za následek Soud nevyzval Ïalobce k opravû ãi doplnûní vadného Ïalobního petitu Vady fiízení, které mohly mít za následek Posouzení skuteãností, k nûmuï je tfieba odborn ch znalostí, soudem Vady fiízení, které mohly mít za následek Odchylné hodnocení dûkazû odvolacím soudem bez jejich opakování Vada, která mûla za následek nesprávné rozhodnutí ve vûci. Odvolací soud zmûnil rozsudek soudu prvního stupnû ve v roku, jímï bylo odmítnuto podání Ïalobce, tak, Ïe Ïalobu v téïe ãásti zamítl Vada, která mûla za následek nesprávné rozhodnutí ve vûci. Meritorní rozhodnutí o odvolání, jeï mûlo b t odmítnuto Nesprávné právní posouzení Nesprávné právní posouzení Nesprávné právní posouzení. Zmûny v hmotnûprávní úpravû nastalé po rozhodnutí odvolacího soudu Nesprávné právní posouzení. Hodnotící závûr odvolacího soudu o uãinûn ch skutkov ch zji tûních Nesprávné právní posouzení. Neposouzení uplatnûného nároku z hlediska 3 odst. 1 obã. zák. za situace, kdy úãastník netvrdil tomu odpovídající skuteãnosti a tyto skuteãnosti ani jinak nevy ly v fiízení najevo Nesprávné právní posouzení. DÛkazní bfiemeno Nesprávné právní posouzení. Opomenutí nûkter ch z právnû v znamn ch skuteãností Nesprávné právní posouzení. DÛsledky rozhodnutí Ústavního soudu o protiústavnosti ustanovení zákona pouïitého odvolacím soudem Nesprávné právní posouzení. Posouzení vykonatelnosti vykonávaného rozsudku Nesprávnost skutkov ch zji tûní Nesprávnost skutkov ch zji tûní Nesprávnost skutkov ch zji tûní Uplatnitelnost nov ch skuteãností a dûkazû v dovolání Uplatnitelnost nov ch skuteãností vdovolání Uplatnitelnost nov ch skuteãností a dûkazû v dovolání VI. Úkony soudu prvního stupnû 259. Vãasnost dovolání uãinûného telefaxem Vliv opûtovného doruãení rozhodnutí odvolacího soudu na bûh dovolací lhûty Následky nedoloïení zastoupení dovolatele Povinné zastoupení dovolatele a nepfiípustné dovolání Rozhodnutí odvolacího soudu neobsahuje fiádné pouãení o lhûtû k podání dovolání a o soudu, u kterého se dovolání podává

10 264. Doplnûní dovolání o údaj, v jakém rozsahu a z jak ch dûvodû se rozhodnutí odvolacího soudu napadá Konkretizace dovolacích dûvodû. LhÛta k doplnûní dovolacích dûvodû Bezpfiedmûtnost v zvy k doplnûní dovolání po uplynutí dovolací lhûty ProdlouÏení lhûty k odstranûní nedostatku povinného zastoupení a lhûty k doplnûní dovolacích dûvodû VII. ízení u dovolacího soudu 268. Rozsah pfiezkumné ãinnosti dovolacího soudu ZpÛsob vypofiádání vztahu mezi úãastníky vypl vající z právního pfiedpisu Vady fiízení. Odvolací soud pfiezkoumal rozsudek soudu prvního stupnû, aãkoli pro takov postup nebyly vytvofieny podmínky vãas podan m odvoláním Vady fiízení. Odvolací soud pfiezkoumal rozsudek soudu prvního stupnû, aã odvolání bylo podáno po lhûtû Vady fiízení. Odnûtí moïnosti jednat pfied soudem jinému úãastníku neï dovolateli Odklad vykonatelnosti Odklad vykonatelnosti. Usnesení o zamítnutí návrhu na zru ení konkursu. Rozhodování dovolacího soudu o odkladu vykonatelnosti Odklad vykonatelnosti. Usnesení o zamítnutí Ïaloby pro zmateãnost. Rozhodování dovolacího soudu o odkladu vykonatelnosti Odklad vykonatelnosti. Rozhodnutí vydaná v fiízení o v kon rozhodnutí Dokazování zmateãnosti vdovolacím fiízení Rozhodnutí odvolacího soudu zaloïené na dvou na sobû nezávisl ch dûvodech Náhrada nákladû fiízení spojen ch s podáním vyjádfiení k dovolání Náhrada nákladû dovolacího fiízení. Náklady zastoupení advokátem. Pau ální náhrada odmûny za fiízení v jednom stupni a pau ální náhrada hotov ch v dajû Rozhodování o nákladech dovolacího fiízení Rozhodování dovolacího soudu o nákladech fiízení Náklady dovolacího fiízení. Pau ální sazba v e odmûny za zastupování úãastníka advokátem. Spojení více vûcí ke spoleãnému fiízení. SníÏení sazby odmûny pfii odmítnutí dovolání v jedné ze spojen ch vûcí MoÏnost odvolat zpûtvzetí dovolání Zpûtvzetí dovolání v dobû, kdy je fiízení pfieru eno prohlá ením konkursu Zpûtvzetí dovolání. Zastoupení. Nerespektování pokynû zastoupeného zástupcem Forma rozhodnutí dovolacího soudu Vstup vedlej ího úãastníka do dovolacího fiízení Osvobození od soudních poplatkû. Ztráta zpûsobilosti b t úãastníkem fiízení Rozhodnutí o vstupu do fiízení na místo dosavadního úãastníka VIII. ízení po zru ení rozhodnutí dovolacím soudem 291. Rozhodování o nákladech fiízení vnovém rozhodnutí o vûci po zru ení dovolacím soudem Závaznost právního názoru dovolacího soudu Vázanost obecného soudu právním názorem Ústavního soudu V bûr z ustanovení citovan ch v textu Pfiehled uvefiejnûn ch judikátû podle právních pfiedpisû

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

SEZNAM HESEL VùCNÉHO REJST ÍKU

SEZNAM HESEL VùCNÉHO REJST ÍKU SEZNAM HESEL VùCNÉHO REJST ÍKU A Aberratio ictus viz Zavinûní... 579 Abolice viz Amnestie... 27 Adhezní fiízení... 9 Advokát viz Obhájce... 190 Advokátní tarif... 25 Akcesorita úãastenství viz Úãastenství...

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

obsah 6/2013 Abstrakty ãlánkû 2 âlánky Monitoring judikatury

obsah 6/2013 Abstrakty ãlánkû 2 âlánky Monitoring judikatury specialista na komentování judikatury âasopis Jurisprudence je recenzovan m ãasopisem dle Seznamu recenzovan ch neimpaktovan ch periodik vydávan ch v âr. ROâNÍK XXII vydává Wolters Kluwer âr, a. s. obsah

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

C. H. BECK. Notářský časopis. 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005. Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického práva a dědického řízení

C. H. BECK. Notářský časopis. 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005. Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického práva a dědického řízení ad notam5/05.q 18.10.2005 17:22 Stránka 1 Notářský časopis Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005 Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv

Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv Zuzana Maršálková, Petr Bříza, Praha* * Zuzana Mar álková pracuje na Odboru komunitárního práva Ministerstva zahraniãních vûcí, Petr Bfiíza vede odbor EU

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/05 EU 5089/2 Obecná

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice 3 Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice vnitfiního a vnûj ího uspofiádání souãasné hlavní budovy

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Červen 04 www.satum.cz Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Úvod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter vydává spoleãnost SATUM CZECH

Více

O ãíslech a lep ím pfií tím

O ãíslech a lep ím pfií tím âíslo 10 ROâNÍK 14 V â Í S L E : Konference k získávání ãlenû (str. 3) K nerovnomûrnû rozvrïené pracovní dobû (str. 4) Práva a povinnosti odborov ch orgánû v oblasti BOZP (pfiíloha) Rekreace (str. 7) Mûsíãník

Více

Zastoupení judikáty NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 32 Odo 129/2004 U S N E S E N Í

Zastoupení judikáty NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 32 Odo 129/2004 U S N E S E N Í Zastoupení judikáty Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 28.04.2005 Typ rozhodnutí: Usnesení Heslo: Dotčené předpisy: čl. 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb. Kategorie rozhodnutí:e NEJVYŠŠÍ SOUD

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

UCZ/Voz/12. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást

UCZ/Voz/12. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/12 EU

Více