MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU"

Transkript

1 MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení správy dopravy a pozemních komunikací Čj. : DaSH-F/1114/2008/Ot/330.1 Frýdek-Místek, dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR státní příspěvková organizace, IČ , Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, zast. na základě plné moci fa INKOS-Ostrava, spol. s r.o., IČ , Havlíčkova nábřeží 22, Ostrava Moravská Ostrava, podal dne u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o stavební povolení na stavbu Silnice I/48 Rychaltice Frýdek-Místek pro stavební objekty : SO 103 Úprava Silnice III/4846 SO 105 Úprava MÚK v Lysůvkách SO 121 Napojení lesní cesty od střelnice SO 124 Příjezdová komunikace k domu č.p SO 125 Příjezdová komunikace SO 126 Příjezdová komunikace SO 127 Náhradní napojení Krnalovic SO 209 Lávka pro pěší přes Silnici I/48 km 20,670 SO 215 Most na polní cestě přes místní potok SO 218 Lávka pro pěší přes místní potok SO 305 Odvodnění podjezdu Stavba je umístěna v katastrálních územích Rychaltice, Chlebovice, Lysůvky a Místek na pozemcích : k.ú. Rychaltice : parc. č. 1577, 1555/2 k.ú. Chlebovice : parc. č. 260/2, 1030/6, 260/3, 1030/21, 204, 1030/28, 1030/27, 1022/1, 1030/2, 1030/1, 1022/3, PK 591 k.ú. Lysůvky : 581/11, 118/1, 118/3, 581/43, 581/42, 581/40, 581/39, 183/3, 581/26, 581/30, 581/46, PK 591, PK 7/2 k.ú. Místek : 4661/2, 4661/4, 4637/27, 4637/25, 4637/30, 4637/35

2 Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Jelikož žádost neposkytovala náležité podklady pro posouzení navrhované stavby požadované v 110 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., (dále jen stavební zákon), byl žadatel dne vyzván k doplnění a řízení bylo přerušeno. Po doplnění žádosti bylo dnem v řízení pokračováno. Územní rozhodnutí bylo vydáno stavebním úřadem Magistrátu města Frýdku-Místku dne 1. října 2007 pod čj.: SÚ/18/2003/06/Ra, které nabylo právní moci dne 19. února Projektová dokumentace v jednotlivých stavební objektech řeší : SO 103 Úprava silnice III/4846 v současné době vede silnice II/4846 v řešeném místě od severu k jihu, ze západní strany jsou na ni napojeny dvě komunikace pro obsluhu okolních rodinných domů a zároveň pro údržbu potoka Vodičný. Nová trasa silnice I/48 SO 101 mimoúrovňově kříží silnici III/4846 v Chlebovicích mostním objektem SO 204 v km 0,300. Střední podpěra mostu je v trase stávající komunikace, která se překládá severním směrem. Po úpravě se silnice III/4846 bude napojovat v km 0,325. Překládaná komunikace je navržena v kategorii S 6,5/50 a její délka je 22,065 m. Konstrukce vozovky je navržena v celkové tl. 460 mm s povrchem ze střednězrného asfaltobetonu tl. 40 mm. Mezi navrhovanou přeložkou a potokem Vodičný je navrženo svodidlo, které pokračuje jižním směrem podél silnice III/4846 pod mostním objektem a napojuje se na zábradlí mostního objektu přes potok Vodičný jižně od nového mostního objektu. Případné stavební úpravy části silnice III/4846, které budou dotčeny výstavbou mostního objektu SO 204 budou zahrnuty do objektu SO 204. SO 105 Úprava MK v Lysůvkách místní komunikace v řešeném místě vede od severu k jihu a zajišťuje dopravní obsluhu přilehlých objektů. Na jižním konci se napojuje na stávající trasu silnice I/48. Nová trasa silnice I/48 vede objektem tunelu SO 601 pod úrovní stávajícího terénu a při výstavbě tunelu z otevřeného výkopu bude potřeba část komunikace odstranit. Po vybudování tunelu bude zasažený terén uveden do původního stavu a bude obnovena místní komunikace. Obnovená MK je navržena v kategorii S 6,5/50 a její délka je 59,837 m. Konstrukce vozovky je navržena v celkové tl. 510 mm s povrchem ze střednězrného asfaltobetonu tl. 50 mm. SO 121 Napojení lesní cesty od střelnice v současné době je lesní cesta a areál střelnice každý samostatně napojen na stávající trasu silnice I/48. V místě navrhovaného napojení lesní cesty od střelnice je dnes stávající trasa silnice I/48. V km 2,280 doprovodné komunikace SO 106 je na jižní straně směrového oblouku navrženo napojení lesní cesty od střelnice. Ve skutečnosti se jedná o propojení navrhované doprovodné silnice II/648 a nadále nevyužívaného úseku stávající trasy silnice I/48, který nebude asanován a bude převeden do systému účelových komunikací. Délka navrhovaného napojení je 81,516 m. Konstrukce vozovky je navržena v celkové tl. 460 mm s povrchem ze střednězrného asfaltobetonu tl. 40 mm SO 124 Příjezdová komunikace k domu č.p stávající obslužné místní komunikace zajišťovaly napojení na stávající trasu silnice I/48. Protože budou přetnuty trasou nově budované silnice, bude realizováno náhradní propojení. Komunikace bude vedena vlevo ve směru staničení hlavní trasy SO 101 v km cca 20,660 20,900. Konstrukce vozovky je navržena v celkové tl. 400 mm z penetračního makadamu hrubozrného s prolitím pojivem a nátěru z ředěného asfaltu se zadrtěním kamenivem. SO 125 Příjezdová komunikace stávající obslužná místní komunikace zajišťovala napojení místní části Lysůvky se silnicí I/48 a prostřednictvím dalších cest i zajíždění zemědělské techniky na přilehlá pole. Protože bude výstavbou nové trasy silnice I/48 přerušena, bude vybudována nová trasa, která zajistí jednak nový příjezd na zemědělské pozemky a v kombinaci s SO 126 i nové napojení na stávající silniční síť. Komunikace je navržena v kategorii P4/30. Konstrukce vozovky je navržena v celkové tl. 400 mm z penetračního hrubozrného makadamu prolitím pojivem a nátěrem z ředěného asfaltu se zadrtěním kamenivem. V km cca 0,030 tato komunikace kříží upravenou trasu potoka a je přes ni převedena po mostě, který je řešen v samostatném objektu SO 215. Dále v km 0, ve směru staničení bude proveden propustek, který navazuje na hlavní propust silnice SO 101 převádějící dešťové vody pod jejím tělesem z pravé strany na levou do přeloženého potoka. Propustek bude proveden ze ŽB trub DN 1200 délky 5,40 m z betonovými čely a zpevněním dna a břehů kamennou dlažbou u vtoku a výtoku. SO 126 Příjezdová komunikace - stávající obslužná místní komunikace zajišťovala napojení místní části Lysůvky se silnicí I/48 a prostřednictvím dalších cest i zajíždění zemědělské techniky na přilehlá pole. 2

3 Protože bude výstavbou nové trasy silnice I/48 přerušena, bude vybudována nová trasa, která zajistí jednak nový příjezd na zemědělské pozemky a v kombinaci s SO 126 i nové napojení na stávající silniční síť. Komunikace je navržena v kategorii P4/30. Konstrukce vozovky je navržena v celkové tl. 400 mm z penetračního hrubozrného makadamu prolitím pojivem a nátěrem z ředěného asfaltu se zadrtěním kamenivem. Napojena bude na projektovanou komunikaci SO 125, bude vedena jižním směrem pod mostem nové trasy silnice I/48 a dále vystoupá po svahu ke stávající silnici I/48, kde se v km 40,384 napojuje. V km cca 0,060 bude vlevo ve směru staničení proveden sjezd na pozemky. Zde bude pod sjezdem vybudován propustek DN 600 mm, který převede dešťové vody z příkopu podél komunikace tohoto objektu. V km 0, bude osazen propustek DN 1200 mm. který bude převádět dešťové vody z území od stávající silnice směrem k projektované a pod ní propustkem stejné dimenze (samostatný SO k propustku SO 125 a dále do potoka). Oba propustky budou opatřeny betonovými čely a zpevněním dna a břehů kamennou dlažbou u vtoků a výtoků. SO 127 Náhrada napojení Krnalovic stávající propojení místních komunikací části Krnalovic bude vybudováním narušeno. V rámci tohoto objektu bude provedena rekonstrukce stávající polní cesty vedené po pozemcích parc. č a 1555/2 k.ú Rychaltice. Trasa a niveleta zůstane beze změny. Bude provedeno doplnění poškozené konstrukce na cca 20% plochy, zhutnění a položení vrstvy penetračního makadamu s prolitím a zadrcením na celé trase. SO 209 Lávka pro pěší přes silnici I/48 km 20,670 tento objekt řeší lávku pro pěší přes nově navrženou silnici I/48. Křížení je v místě zářezu, kde svahy jsou zachyceny průběžnými pilotovými stěnami. Nosnou konstrukci lávky tvoří spojitý nosník o 3 polích rozměrů 8,85+32,53+5,32 z monolitického dodatečně předpjatého betonu s průřezem ve tvaru desky konstantní tloušťky. Šířka mostní desky je 2,05 m, výška průřezu 0,40 m. Deska je zavěšena na ŽB parabolickém oblouku šikmo překračujícím deskový pás. Mostovkový pás je monoliticky spojen v místě křížení s obloukem a dále je podepřen nad opěrami OP1a OP4. Oblouk je vetknut do základového bloku za pilotovou stěnou. Povrch lávky je z pochůzné izolace tl. 10 mm. most je opatřen ocelovým mostním zábradlím výšky 1,10 m.odvodnění je řešeno příčným sklonem do středu šířky a podélným sklonem za opěru OP4 do skluzů. SO 215 Most na polní cestě přes místní potok most převádí směrově přeloženou polní cestu SO 125 o šířce v koruně 4,0 m přes upravené koryto místního potoka s bodem křížení v km 0, polní cesty. Osa cesty je na mostě v přímé, ve vrcholovém zakružovacím oblouku o poloměru R=2000, ve směru staničení komunikace klesá v průměrném spádu 1,58%. Nosná konstrukce je tvořena ŽB plnou deskou tl. 0,35 m o jednom poli s rozpětím 6,399 m, tato je uložena přes vrubové klouby na úložné prahy monolitických vyztužených opěr. Opěry jsou plošně založené pode dnem toku. Zábradlí na mostě je ocelové, mostní s otevřených profilů,výšky 1,10 m, kotvené do mostních monolitických ŽB říms. Vozovka je navržena z ochranné izolace z ABJ II tl. 40 mm a obrusné vrstvy ABS I v tl. 45 mm. SO 218 Lávka pro pěší přes místní potok předmětný mostní objekt je součástí chodníku pro pěší (SO 210) a překračuje přeložku místního potoka (SO 336). Nosná konstrukce mostu je ŽB monolitická deska o jednom poli s rozpětím 5,928 m v šikmé rozpěrákového typu s průřezem po šířce mostu jednostranně spádovaným ve sklonu 2%. Šířka desky mostu je 2,5 m a je opatřena pochůzí ochrannou izolací tl. 10 mm K mostu je přikotveno ocelové zábradlí výšky 1,10 nad plochou římsy. Nosná konstrukce je uložena na vrubových kloubech na opěrách. Opěry jsou monolitické železobetonové.odvodnění je navrženo převedením vody za křídla do skluzu. SO 305 Odvodnění podjezdu objekt zajišťuje odvodnění podjezdu na silnici SO 126 v km 19,315. Trasa je dána polohou podjezdu a konfigurací terénu. Do navržené kanalizace jsou zaústěny tři horské vpusti, odvodňující silniční příkopy podjezdu a částečně hlavní trasy.celková délka je 67 m. Stoka je vedena v silničním podjezdu. Kanalizace je zaústěna do přeloženého místního potoka. Potrubí je navrženo z plastových trub DN 300 uložených na štěrkopískový podsyp. Přípojky od horských vpustí jsou navrženy z plastového potrubí DN 200 s napojením do šachet. Revizní šachty jsou navrženy betonové prefabrikované včetně dna. Horské vpusti jsou navrženy prefabrikované. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení 15 odst. 1 písm.c) stavebního zákona a vykonávající působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, 3

4

5 Místně příslušný Obecní úřad Hukvaldy se tímto žádá o vyvěšení tohoto oznámení o zahájení stavebního řízení na úřední desce a též způsobem umožňující dálkový přístup, o vyplnění potvrzení a navrácení této veřejné vyhlášky zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu. Vyvěšeno dne. Sejmuto dne.. Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření a jeho zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.. Rozdělovník : účastníci řízení ve smyslu ustanovení 144 odst. 6 správního řádu se následujícímu účastníku řízení s přihlédnutím k ustanovení 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto oznámení o zahájení stavebního řízení jednotlivě : Ředitelství silnic a dálnic ČR státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, zast. na základě plné moci fa INKOS-Ostrava, spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 22, Ostrava Moravská Ostrava ve smyslu ustanovení 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15 dnů : Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek-Místek ve smyslu ustanovení 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška o zahájení stavebního řízení zasílá též příslušnému obecnímu úřadu : Obecní úřad Hukvaldy, Hukvaldy čp. 3, Hukvaldy dotčené orgány Krajská hygienická stanice MSK, Na Bělidle 7, Ostrava, (čj. HOK/OV-3474/ / ze dne ) Police ČR, Okresní ředitelství, dopravní inspektorát, Beskydská 2061, Frýdek-Místek, (čj. ORFM-2677/ČJ ze dne ) Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, Frýdek-Místek, (čj. PREV-2954/FM-2004 z ) 5

6 Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, Frýdek-Místek, (čj. OÚER/2007/1623/Bíl ze dne ) Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ, Radniční 1148, pracoviště Palackého 115, Frýdek- Místek, (čj. OÚER/2007/1623/Bíl ze dne a zn. OŽPaZ/3948/2008/Bil ze dne ) Magistrát města Frýdku-Místku, odbor DaSH, Radniční 1148, Frýdek-Místek, ( čj. OÚER/2007/1623/Bíl ze dne ) Obecní úřad Hukvaldy, Hukvaldy čp. 3, Hukvaldy, (zn. 408/So/08 ze dne ) 6

7 P o u č e n í účastníka řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád ) 1) Ústní jednání je neveřejné ( 49 odst. 2 správního řádu). 2) Účastník řízení může namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví ( 14 odst. 2 správního řádu). 3) Účastník řízení má právo požadovat informace, kdo je v řízení oprávněnou úřední osobou a požadovat prokázání totožnosti oprávněné úřední osoby ( 15 odst. 4 správního řádu). 4) Účastníci řízení mohou jednat v jazyce českém a slovenském ( 16 odst. 1 správního řádu). 5) Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého ( 16 odst. 2 správního řádu). 6) Každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady ( 16 odst. 3 správního řádu). 7) Občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území České republiky, má právo před správním orgánem činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny. Pokud nemá správní orgán úřední osobu znalou jazyka národnostní menšiny, obstará si občan tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků na náklady správního orgánu ( 16 odst. 4 správního řádu). 8) Osoby neslyšící mají právo na tlumočníka znakové řeči a ti, kteří neovládají znakovou řeč, mají právo na prostředníka k dorozumění ( 16 odst. 5 správního řádu). 9) Účastníkem řízení v řízení o žádosti je žadatel a další dotčené osoby, na které se vztahuje rozhodnutí ( 27 odst. 1 písm. a) správního řádu). 10) Účastníkem řízení v řízení z moci úřední jsou dotčené osoby, jichž se týká rozhodnutí ( 27 odst. 1 písm. b) správního řádu. 11) Účastníky řízení jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech nebo povinnostech ( 27 odst. 2 správního řádu). 12) Účastníky řízení jsou též osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon ( 27 odst. 3 správního řádu). 13) Účastníkem řízení je i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem řízení, a to do doby, než se prokáže opak ( 28 odst. 1 správního řádu). 14) Úkony týkající se společných věcí nebo práv činí účastníci řízení společně, pokud ze zvláštního zákona nevyplývá něco jiného ( 29 odst. 5 správního řádu). 15) Jménem právnické osoby činí úkony její statutární zástupce / 21 občanského soudního řádu/ ( 30 odst. 1 správního řádu). 16) Za právnickou osobu může činit úkony jen jedna osoba ( 30 odst. 2 správního řádu). 17) Zástupcem účastníka řízení je zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec; zástupcem účastníků, jejichž zájmy si neodporují, může být i společný zmocněnec nebo společný zástupce ( 31 správního řádu). 18) V rozsahu, v jakém účastník řízení nemá procesní způsobilost, musí být zastupován zákonným zástupcem ( 32 odst. 1 správního řádu). 19) Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí nebo ústně do protokolu, v téže věci současně lze mít pouze jednoho zmocněnce ( 33 odst. 1 správního řádu). 20) Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí ( 36 odst. 1 správního řádu). 21) Účastníci řízení mají právo v řízení vyjádřit své stanovisko a pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení ( 36 odst. 2 správního řádu). 22) Účastníci řízení mají právo před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ( 36 odst. 3 správního řádu). 7

8 23) Účastníci řízení nebo jejich zástupci jsou na požádání správního orgánu povinni předložit průkaz totožnosti (OP) nebo jiný doklad, ze kterého lze ověřit podobu, jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu ( 36 odst. 4 správního řádu). 24) Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i po právní moci rozhodnutí ( 38 odst. 1 správního řádu). 25) Účastníci řízení mají právo činit si výpisy a na pořízení kopie spisu nebo její části za úplatu dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a to za 15,- Kč za každou započatou stránku ( 38 odst. 4 správních zákona). 26) Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení ( 52 správního řádu). 27) Vlastník nebo uživatel věci, nebo ten, kdo má věc u sebe, je povinen ji předložit správnímu orgánu nebo strpět ohledání na místě ( 54 odst. 1 správního řádu). 28) Tomu, kdo po předchozím napomenutí ruší pořádek nebo neuposlechne pokynu úřední osoby, může být uložena pořádková pokuta ve výši do ,- Kč ( 62 odst. 1 písm. b), c) správního řádu). 29) Tomu, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání nebo ohledání na místě, popřípadě jiného úkonu, může být po předchozím upozornění vykázán z místa ( 63 odst.1 správního řádu). 30) Po dobu přerušení řízení činí účastníci řízení úkony, které jsou zapotřebí k odstranění důvodů přerušení ( 65 odst. 1 správního řádu). 8

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Č.j.: DOP/14/2015-Čas V Nepomuku

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUHO/13782/2014/KI čj.: MUHO/17017/2014 vyřizuje: Bc. Marta Kindlová datum:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 20133/2014 spis. zn.: SMUMK 14284/2014 OŽP/SLA Oprávněná úřední osoba: Slámová Kateřina, DiS.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ Č.j.: S-MHMP 387742/2008/OST V Praze 4.10.2010 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát hl. m. Prahy, odbor stavební, jako stavební úřad

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Petřvald

Městský úřad Petřvald Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.11.2012 SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i ROZHODNUTÍ

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i ROZHODNUTÍ M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SUUR/7120/115701/09-Ře Liberec, dne 8.3.2010

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 4827/2013 OÚPaSŘ Ze dne : 18.12.2013 Č.j.: METR 5718/2013

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 fax: 515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail:curdovaa@mkrumlov.cz SZn. SMUMK 20530/2014 VÚP/ČA V

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3203/2/2011/Bi Č. J.: 4776/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, 440 23 Louny *MULNXOOJNWUX* Spisová značka: Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: MU LN/5923/2014/SU/WP

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ LETOHRAD LICHKOV st. hranice 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov státní hranice

ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ LETOHRAD LICHKOV st. hranice 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov státní hranice Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 4 zákona č. 100/01 Sb. 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov státní hranice oznamovatel: ČD s.o., Divize dopravní cesty Stavební správa Praha (květen

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU S t a v e b n í ú ř a d Palackého nám. 6, 278 01 Kralupy nad Vltavou R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU S t a v e b n í ú ř a d Palackého nám. 6, 278 01 Kralupy nad Vltavou R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU S t a v e b n í ú ř a d Palackého nám. 6, 278 01 Kralupy nad Vltavou Č.j.: MUKV 20548/2011 VYST V Kralupech n. Vlt., dne 12.7.2011 Spis.zn.: MUKV-S 756/2008 VYST Vyřizuje:

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více