r7^ Zapis o posouzeni a iiodnoceni nabidek evropsky INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI 3. Seznam oslovenych dodavatelu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "r7^ Zapis o posouzeni a iiodnoceni nabidek evropsky INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI 3. Seznam oslovenych dodavatelu"

Transkript

1 MINISTERSTVO SKOLSTVI, fond V CR EVROPSKA UNIE MI ADHZE A TF) OVVCHOVY r7^ OP VzOilivini pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI Zapis o posouzeni a iiodnoceni nabidek 1. Verejna zakazka Nazev vefejne zakazky: Dodavka mobilnich (dotykovych) zanzeni Registracni cislo projektu: CZ. 1.07/1.3.00/ Nazev projektu: Didaktika pro kyberprostor Pfedpokladana hodnota vcetne DPH: ,00 Kc Lhuta pro podavani nabidek: v 12:00 2. Identiflkacni udaje o zadavateli Nazev/obchodni firma zadavatele Zakladni skola Neratovice, , okres Melnik fijna Sidlo/misto podnikani ICO Jmeno a prijmeni osoby opravnene jednat jmenem ci za zadavatele 28. fijna 1157, Neratovice, okres Melnik Misto konani hodnotici komise: Zakladni skola Neratovice, 28. fijna 1157 Datum konani hodnotici komise: Zahajeni zasedani: V 12:10,c. Ukonceni zasedani: V 13:00 3. Seznam oslovenych dodavatelu Nazev/obchodni firma Sidio IC Kenast J.A.Komenskeho 258, Pecky Boxed s.r.o. Velflikova 4, Praha C system CZ a.s. Barrandova 409, Praha - Modfany Stranka 1 z 7

2 socialnf fond V CR EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO SKOLSTVI, MLADEZE A TELOVYCHOVY 17^ OP VzditdvAnf pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDfLAVANf 4. Uverejneni vyzvy Vyzva k podavani nabidek byla uvefejnena na: I I dne I I webovych stankach ZS 28.fijna Neratovice dne Seznam predlozenych nabidek Nabidku dorucili tito uchazeci: Nazev/Obchodni flrma IC SidIo uchazece Datum, cas podani 1. AVE BOHEMIA, s.r.o Pisnicka 765/25, Praha , 11:15 2. Soluteam s.r.o Revolucni 1082/8, Praha , 11:15 6. Hodnotici komise: Posouzeni a hodnoceni nabidek provedla hodnotici komise ve slozeni: Jmeno a prijmeni clena hodnotici komise Mgr. Miloslava Lamacova Mgr. Jitka Klocova Iva Hubinkova Pracovni zai^azeni Reditelka ZS 28.fijna Neratovice Ucitelka ZS 28.fijna Neratovice Zastupkyne feditele ZS 28.njna Neratovice Ekonomka ZS 28.fijna Neratovice Pfed zahajenim procesu otevirani nabidek byli clenove komise seznameni s identifikaci obdrzenych nabidek a nasledne podepsali cestne prohlaseni o nepodjatosti. Pokud byla vyzva uvefejnena na (v pfipade individualni projektu) ncbo na webovych strankach krajc (v pfipade grantovych projektu), pfip. jinym zpusobem napf. na webovych strankach zadavatele atd. Stranka 2 z 7

3 socialnf ^^^^^^^H MINISTERSTVO SKOLSTVI, opvzdoisvani fondvcr EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost Priibeh jednani hodnotici komise: INVESTICE DO ROZVOJE VZOEU^VANf 7. Posouzeni nabidek Posouzeni nabidek z hlediska uplnosti Nejprve byla posouzena uplnost dorucenych nabidek. Posouzeni uplnosti nabidek spocivalo v provedeni kontroly lidaju a dokladu, ktere byly povinnou soucasti - byly uplne. Posouzeni nabidek z hlediska pi^ijatelnosti (tj. z hlediska splneni pozadavku zadavatele) Probehlo posouzeni pfijatelnosti jednotlivych nabidek z hlediska splneni pozadavku na pfedmet plneni die vyzvy - splfiovaly pozadavky zadavatele. Po posouzeni nabidek z hlediska jejich uplnosti/pfijatelnosti hodnotici komise konstatuje, ze: nabidkv: Obchodni flrma nebo nazev: Sidlo: Pravni forma: IC: Nabidkaje zpracovana v pozadovanemjazyce: Nabidkova cena s DPH / bez DPH: Dalsi posuzovane pozadavky speciflkovane ve vyzve Nabidka obsahuje vsechny soucasti pozadovane zadavatelem v zadavacich podminkach: Nabidka splnuje vsechny pozadavky na pfedmet plneni stanoveny zadavatelem v zadavacich podminkach: 1. AVE BOHEMIA, s.r.o Pisnicka 765/25, Praha 4 Spolecnost s rucenim omezenym ,00 Kc / ,00 Kc Zaver: je uplna spliiuje pozadavky zadavatele Stranka 3 z 7

4 socialnf fond V CR EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELOVYCHOVY INVESTICE DO ROZVOJE VZD^L^VANf OP Vzd6iavanf pro konkurenceschopnost : Obchodni flrma nebo nazev: Sidlo: Pravni forma: IC: Nabidkaje zpracovana v pozadovanem jazyce: Nabidkova cena s DPH / bez DPH: Dalsi posuzovane pozadavky speciflkovane ve vyzve Nabidka obsahuje vsechny soucasti pozadovane zadavatelem v zadavacich podminkach: Nabidka splnuje vsechny pozadavky na pfedmet plneni stanoveny zadavatelem v zadavacich podminkach: 2. Soluteam s.r.o. Revolucni 1082/8, Praha 1 Spolecnost s rucenim omezenym ,00 Kc/ ,00 Kc Zaver: je uplna spliiuje pozadavky zadavatele * - Seznam uchazecu vyzvanych k doplneni neuplne / k objasneni pfedlozene - Nazev/obchodn i flrma, IC, sidlo Pozadavek na doplneni/o bjasneni Termin pro doplneni/ objasneni Datum, cas obdrzene ho doplneni Vyhodnoceni, zda bylo provedeno doplneni, ktere vcdio k odstraneni identiflkovanych nedostatkii 8. Seznam vyioucenych nabidek Na zaklade posouzeni nabidek hodnotici komisi nize uvedene nesplnuji pozadavky stanovene zadavatelem. Nabidky byly vylouceny z licasti ve vyberovem fizeni. Stranka 4 z 7

5 7^ MINISTERSTVO SKOLSTVi, OPVzdilfivSnf fondvcr EVROPSKA UNIE MI AOFZF A TPI OVYCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDElAvANf Nazev/Obchodni firma, sidlo IC diivod vyiouceni _ 9, Hodnoceni nabidek Pote bylo provedeno hodnoceni nabidek v pofadi die pfidelenych pofadovych cisel. Nabidky byly hodnoceny die nasledujicich hodnoticich kriterii: nabidkova cena s DPH s vahou 100% Popis zpusobu hodnoceni nabidek vcetne bodoveho ohodnoceni a zduvodneni pfideleni bodu: Nejvhodnejsi nabidka je nabidka s nejnizsi cenou. Porovnani nabidkove ceny - nejnizsi cena = 100 bodu Souhm hodnoceni V Nabidkova cena 100 % Celkem bodu ,00 Kc ,00 Kc 97,87 100, Vysledek hodnoceni Poi^adi Nazev/Obchodni flrma, sidlo IC Pocet bodii Soluteam s.r.o., Revolucni 1082/8, Praha AVE BOHEMIA, s.r.o., Pisnicka 765/25, Praha , ,87 Stranka 5 z 7

6 7^ ^ ^'^'"L MINISTERSTVO SKOLSTVI, OPVzdilflvftnf fond V CR EVROPSKA UNIE MI AOFZF A TFI OVVCHOVY prokonkureflceschopikmit INVESTICE DO ROZVOJE VZDEUWANI Oduvodneni vysledku hodnoceni, resp. jakehokoliv doporuceni hodnotici komise: Na zaklade provedeneho hodnoceni doporucujeme vybrat k plneni verejne zakazky dodavatele Soluteam s.r.o., 11. Prilohy Jmenovani clenu hodnotici komise Prezencni listina Prohlaseni o nepodjatosti clenu hodnotici komise 12. Dalsi informace 13. Slozeni hodnotici komise a podpisy clenu hodnotici komise Svym podpisem stvrzuji, ze tento protokol odpovida prubehu zasedani komise pro hodnoceni nabidek na zakazku Dodavka mobilnich (dotykovych) zanzeni Registracni cislo projektu: CZ. 1.07/1.3.00/ Jmeno a prijmeni clena hodnotici komise Podpis Mgr. Miloslava Lamacova Mgr. Jitka Klocova 1 Iva Hubinkova / Zapsal//a: Z6kladn«ikola Neratovice, 28. fmna 1157, okres KMInHc \ / x T ^ ' u J i/c 1 1 l A i / i 28.?(jna 1157,27711 Neratovice V Neratovicich dne ico: tel , Stranka 6 z 7

7 17^ MINISTERSTVO SKOLSTVI, OPVidiiavSnf fondvcr EVROPSKA UNIE ML ADEZE A T 1 OVVCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANf Pf edani zpravy o posouzeni a hodnoceni nabidek zadavateli Zprava byla pfedana zadavateli dne Jmeno a prijmeni osoby opravnene jednat jmenem zadavatele ve veci vyberu nejvhodnejsi Vyjadfeni zadavatele Podpis opravnene osoby zadavatele Razitko zadavatele Souhlasi s vysledkem hodnoceni 1 ^Mkola Neratovice, 28. Nina 1 / okres Mdlnik 8. fijna 1157,27711 Neratovice ico: tel , , PRILOHA KE ZPRAVE O HODNOCENI NABIDEK Informace o nahlizeni do zpravy Jmeno a prijmeni osoby, ktera nahledla do zpravy Obchodni firma/nazev/jmeno, prijmeni organizace, viici niz je osoba, ktera nahledla do zpravy v pracovnepravnim ci obdobnem vztahu RC/cislo obcanskeho prukazu osoby, ktera nahledla do zpravy Datum nahlcdnuti do zpravy Podpis osoby, ktera nahledla do zpravy Stranka 7 z 7

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro výuku zabezpečovací techniky Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele (1) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1191 Název projektu:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zajištění zahraničních jazykových kurzů pro učitele a zahraničního jazykově vzdělávacího

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů část A Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1981 Název projektu: Šablony

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky dle výzvy č. 56 OP VK Registrační číslo projektu:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zahraniční studijní pobyty pro žáky a učitele Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1800 Název projektu: Podpora

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Zajištění ubytování a stravování pro realizaci 5. výjezdu - Bílé Karpaty Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0065 Název

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky T.G.

Více

Základní škola a materská škola Ostrava - Zábreh, Horymírova 100, príspevková organizace. ZáDis ODosouzení a hodnocení

Základní škola a materská škola Ostrava - Zábreh, Horymírova 100, príspevková organizace. ZáDis ODosouzení a hodnocení ZáDis ODosouzení a hodnocení naj:>ídek 1. Verejná zakázka Název zakázky: Dodávka výpocetní, kopírovací, prezentacní a záznamové techniky vcetne software. Registracní císlo projektu: Název projektu: Predpokládaná

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zakázka na služby pronájem salónků/školicích místností a zajištění stravování (VŘ č. 001) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0028

Více

ic;--;:i«"--;; - "=---"V-=-;

ic;--;:i«--;; - =---V-=-; soc&jnf, ; MINISTERSTVO gkolstvf, OPVzdSISviinl TOnd V CR EVROPSKA UNIE MLADE2E A TeLOV^CHOVY pro konkurencenchopnoat INVESTICE DO ROZVOJE VZDElAVANf 1. Vefejne zakazky Zapis1 o posouzeni a hodnoceni nabidek

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek část B Krátkodobý jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí pro žáky

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek část B Krátkodobý jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí pro žáky Zápis o posouzení a hodnocení nabídek část B Krátkodobý jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí pro žáky 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Čtu, mluvím, rozumím. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00

Více

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: ZŠ Staré Město

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a zahraniční

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a zahraniční

Více

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: ZŠ Rozmarýnová

Více

ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK. 9.11.2010 do 14 hodin. Mesto Sedlcany

ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK. 9.11.2010 do 14 hodin. Mesto Sedlcany OPERACNI IIINTEGR_O~ANÝ PROGRAM.*. * * *** '". EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNí ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK Název zakázky: Zpracování nového územního plánu

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Nářadí pro dovybavení dílen školních minipodniků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0020 Název projektu: Školní

Více

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E 2 E A TfLOVYCHOVY Vyzva k podani nabidek (pro licely uvefejneni na www.msmt.cz nebo www strankach

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka netbooků a software Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Předpokládaná

Více

A. Otevírání obálek s nabídkami:

A. Otevírání obálek s nabídkami: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5 190 24 Praha 9 Č.j. : VPŠA-445/EU-2014/OVZI Praha 7. května 2014 Počet listů :6 Přílohy: 4/6 PROTOKOL o otevírání obálky s nabídkou a

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 4.6.2012 14,30 hod. 1. jednání výběrové komise Název zadavatele: Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková organizace

Více

Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 1/1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ

Více

Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 Počet listů: 5 Přílohy: 1/5 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství HZS ČR, Základna logistiky Libušina ulice 606/113, 779 00 Olomouc

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství HZS ČR, Základna logistiky Libušina ulice 606/113, 779 00 Olomouc MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství HZS ČR, Základna logistiky Libušina ulice 606/113, 779 00 Olomouc Č.j.: MV-110942-6/PO-PSM-2011 Počet listů: 3 Příloha: 2/8 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek

Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek - Dodávka IT vybavení Ev. číslo: 001/2012 Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek Dodávka IT vybavení Druh VŘ podle

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY (dle 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Zadavatel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. zastoupeno: prof. Ing. Miloslavem Šimkem, CSc., ředitelem

Více