TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty"

Transkript

1 TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, část l Solární technika (stav 11/07) reflex_tks.indd :22:33

2 2 Jak to chápat. 1) V celé knize používáme v textu TUV (teplá užitková voda) a na schématech a obrázkách po novu TV (teplá voda). V obou případech myslíme to stejné ohřátá pitná voda je teplá voda nebo (postaru) teplá užitková voda. 2) Pojmy tlak a přetlak jsou v textu celé knihy identické. V topenářství (až na naprosté výjimky) se vždy jedná o přetlak, ale používá se často pojem tlak. Vždy se jedná o tlak nad atmosférickým tlakem. 3) Používané jednotky: Tlakové 1 bar = 10 m vodního sloupce = 100 kpa = 0,1 MPa Energie J = W/s, 1 kwh = 3,6 MJ = 3600 kj, 1 kcal = 4,2 kj Výkon 1kW = 860 kcal/h, 1000 kcal/h = 1,16 kw reflex_tks.indd :22:35

3 Obsah Solární technika Strana Teorie Využití tepla... 6 Solární systémy... 7 Kolektory Hnací sady Zásobníky PAST Regulace Návrh systému Zapojení reflex_tks.indd :22:59

4 Teorie Úvod Stále více se zesiluje tlak na využití obnovitelných zdrojů energie. K těmto zdrojům patří i energie Slunce, které je z našeho pohledu nevyčerpatelný energetický zdroj. Energie Slunce vzniká z termonukleární přeměny vodíku v helium a její množství je tak obrovské, že ač Země zachytí necelé 2 miliardtiny slunečního energetického toku, dopadá na hranici atmosféry cca 1360 W/m 2. Toto množství energie se před dopadem na povrch Země zmenší o část vyzářenou zpět do kosmu, a o část záření, které se vstřebá při průchodu atmosférou. Na zemský povrch tak dopadá maximálně okolo 1000 W/m 2. Je logické se snažit tuto energii zachytit a využít pro různé aplikace ve formě tepla či elektrické energie, zejména pokud si uvědomíme, že Slunce nám tuto energii poskytuje zcela zdarma. Sluneční záření 4 Při průchodu slunečního záření zemskou atmosférou dochází k jeho rozptylu na prachových částicích obsažených ve vzduchu a dále k jeho odrazu při dopadu na různé překážky. Jen část záření dopadne přímo na zemský povrch, tato část se nazývá přímé záření. Je směrové, největší intenzita je ve směru slunečních paprsků. Druhá, odražená či rozptýlená část se nazývá difúzní záření. Třetí složka, odražené záření, není častá a je nepodstatná. Toto záření je všesměrové, jeho intenzita je ve všech směrech obdobná. Za jasné oblohy tvoří difúzní záření jen cca 1/5 celkového záření, při zatažené obloze je sluneční záření tvořeno jen zářením difúzním. Množství slunečního záření dopadlého na zemský povrch v dané lokalitě značně kolísá, což je způsobeno množstvím faktorů. Jsou jimi především: umístění lokality na zemském povrchu. V našich zeměpisných šířkách cca okolo 5 rovnoběžky je intenzita slunečního záření menší než v tropických či subtropických oblastech, umístění lokality vzhledem k okolí. Intenzita záření v čistých horských oblastech je větší, než v městských aglomeracích. Je to způsobeno znečištěním atmosféry, které působí podobně jako sluneční clona, odražené Obr. 1: Rozdělení slunečního záření přímé difuzní orientace plochy, na které měříme sluneční záření. Nejvíce slunečního záření dopadá na plochy orientované k jihu, méně již na plochy orientované k ostatním světovým stranám, sklon dané plochy. V letních měsících dopadá nejvíce záření na plochu mírně skloněnou, optimálně cca 30, v zimním období na plochu s větším sklonem, optimálně cca 64 70, odražená či rozptýlená, část se nazývá difúzní záření. Toto záření je všesměrové, jeho intenzita je ve všech směrech obdobná. Za jasné oblohy tvoří difúzní záření jen cca 1/5 celkového záření, při zatažené obloze je sluneční záření tvořeno jen zářením difúzním. JASN Á OBLOHA OBČASNÉ MRAKY CELKOVĚ ZATAŽENO ZIMNÍ INVERZE 1000 W/m W/m W/m W/m 2 Obr. 2: Intenzita slunečního záření reflex_tks.indd :23:00

5 Teorie Obr. 3: Vliv sklonu kolektoru na množství získané energie Sklonem, případně orientací plochy je ovlivněno hlavně přímé záření, intenzita difúzního záření je ve všech směrech obdobná. Výška Slunce nad obzorem se během roku mění. Ideální celoroční sklon kolektoru pro orientaci na jih je 45. Při tomto sklonu se vyrobí nejvíce energie. V zimě by měly být kolektory strmé (65 75 ) v létě ploché (30 35 ). Většinou se kopíruje sklon střechy. Další faktor, ovlivňující množství dopadlého záření, je časové období. Tento faktor je velmi důležitý zejména pro využití přeměny slunečního záření na teplo, v letním období, kdy je obvykle nejmenší spotřeba tepla, je množství slunečního záření největší a naopak v období zimním, kdy je největší potřeba tepla, je množství dopadlého slunečního záření nejmenší. To je hlavně způsobeno dobou slunečního svitu, např. v Praze svítí slunce v červnu a červenci cca 266 hodin, zatímco v prosinci jen 35 hodin. 5 Měsíc Rok Záření (kwh/m 2 ) % Svit (hod) % Tab. 1: Doba svitu a celková intenzita slunečního záření v Praze jaro, podzim léto zima Obr. 3a: Výška Slunce nad obzorem a sklon Obr. 3b: Vliv orientace a sklonu na výrobu tepla Obr. 3c: Globální záření v ČR za rok [kwh/m 2 ] reflex_tks.indd :23:01

6 Využití tepla Využití slunečního záření Sluneční záření lze využívat 2 způsoby. Přímé využití je založeno na zachytávání slunečního záření a jeho následnou přeměnu na teplo nebo elektřinu. Nepřímé využití je např. využití biomasy, uhlí, větru, vody (vše vzniká působením Slunce). Ale v TK se přidržíme pouze přímého využití slunečního záření. Přímé využití na výrobu elektřiny je prováděno fotovoltaickými panely. Panely jsou tvořeny polovodičovými přechody, obvykle z mono- nebo z polykrystalického křemíku. Po vystavení panelu slunečnímu záření dojde dopadem fotonů ke vzniku elektrického proudu. Účinnost této přeměny je poměrně nízká, činí cca 9 18 % dle konkrétních materiálů a podmínek. a Spotřeba energie b Tvorba energie Žluté nadbytek Modré nedostatek Červené využité 6 Přímé využití záření Slunce přeměnou na teplo je častější. Rozeznáváme dva systémy pro zachycení této energie: pasivní a aktivní. Pasivní systém využívá různých stavebních konstrukčních prvků pro co největší zachycení slunečního záření, které se přeměňuje na teplo a zvyšuje tak teplotu v místnosti. Aktivní systém zachytává sluneční záření na solárních kolektorech, kde dochází k jeho přeměně na teplo, které je následně odváděno k jednotlivým spotřebičům. Tento systém poskytuje značné výhody: je bez problému regulovatelný, je možná akumulace pro vyrovnání časových intervalů mezi slunečním zářením a spotřebou tepla a teplo také můžeme využít různými způsoby od ohřevu teplé užitkové vody až pro vytápění objektu. Slunce nám tuto energii poskytuje zcela zdarma. Obr. 4: Obvyklé průběhy zisku kolektorů a spotřeby energie pro typický objekt V domácnosti se vyrobené teplo nejvíce používá na: 1) Přípravu teplé užitkové vody (TUV). 2) Ohřev bazénové vody. 3) Podporu topení akumulace. Osvědčené je využití na ohřev teplé užitkové vody, eventuálně použít přebytky na bazén (při doporučeném dimenzování ušetříte až 60 % ročních nákladů na ohřev vody). Nebo instalace pouze pro bazén (neexistuje levnější způsob ohřevu). Pokud chcete použít teplo na podporu topení, používají se speciální solární akumulátory tepla, kde TUV se ohřívá průtokem. V našich klimatických podmínkách sluneční kolektory mohou pomoci s temperancí objektu, ale v žádném případě se nedá uvažovat s plnohodnotným vytápěním (viz následující grafy). Podpora vytápění objektu se z výhodou kombinuje např. s ohřevem venkovního bazénu, kdy po ukončení provozního období bazénu je teplo používáno právě k temperování objektu. Měsíc Rok Slunce tvorba % TUV a topení spotřeba % Tab. 2: Průměrné hodnoty tvorby a spotřeby energie v % reflex_tks.indd :23:02

7 Solární systémy Solární systém 7 Obr. 5: Schéma solárního systému pro ohřev teplé vody Základním prvkem solárního systému je solární kolektor (obr. 5, poz. 1), ve kterém dochází k přeměně slunečního záření na teplo. Kolektory se umísťují na nosné konstrukce pomocí montážních sad (obr. 5, poz. 2), které se liší dle typu kolektoru a použité střešní krytiny. Montáž kolektorů je značně variabilní, může být provedena na šikmou střechu, do střechy, nebo volně na plochou střechu či na zem. Teplo z kolektoru je odváděno teplonosnou látkou (obvykle směs glykolu a vody) pomocí hnací sady (obr. 5, poz. 4) do spotřebičů tepla. Hnací sada je tvořena čerpadlem, zpětnou klapkou, kulovými kohouty s teploměry, pojistným ventilem a dalšími součástmi nutnými pro správný chod solárního systému. Pro zabezpečení solárního okruhu musí být dále nainstalovaná vhodná expanzní nádoba (obr. 5, poz. 3), odolávající příslušným koncentracím nemrznoucí směsi. Spotřebič tepla (obr. 5, poz. 5) je obvykle akumulační zásobník, který umožňuje vyrovnávat časové rozdíly mezi ziskem a spotřebou tepla, dalším spotřebičem může být např. bazénový výměník pro ohřev bazénové vody. Zásobník se používá buď pro ohřev teplé užitkové vody (nepřímotopné zásobníky s jedním nebo dvěma trubkovými výměníky), nebo lze z výhodou použít kombinovaných zásobníků, které umožní jak přípravu teplé vody, tak temperování objektu. Regulace (obr. 5, poz. 6) řídí celý systém dle požadavků na potřebu tepla a dle aktuálních tepelných zisků kolektorů. reflex_tks.indd :23:02

8 Kolektory Solární kolektory Kolektory jsou nejdůležitější součást solárních systémů, neboť zachycují sluneční záření a převádí ho na teplo. Je mnoho typů solárních kolektorů, ovšem běžně se používají nejvíce dva typy: deskový a vakuový trubicový. Deskový kolektor je tvořen rámem, do kterého je osazen absorbér. Ten je obvykle tvořen měděným plechem se speciální povrchovou úpravou a s registrem měděných trubek, kterými odvádí nemrznoucí solární kapalina zachycené teplo. Absorbér je ze shora překryt transparentním krytem, obvykle solárním tvrzeným sklem, a ze spodu zaizolován minerální vatou. Jedná se o nejvíce používaný typ kolektoru s vynikajícím poměrem cena/výkon. 8 Trubicový vakuový kolektor je tvořen dvouvrstvou skleněnou trubicí s vakuem a absorbční vrstvou mezi skly, která je navlečena na měděné trubici s teplonosnou látkou. Pro lepší odvod tepla je do skleněné trubice vložen měděný nebo hliníkový plech. Trubice jsou shora napojeny do společného sběrače, přes který se odvádí získané teplo ke spotřebičům. Vakuové trubice se umísťují do parabolických zrcadel z leštěného plechu, které odrazem paprsků zaručují optimální výkon kolektoru během celého dne. Trubicové vakuové kolektory jsou vyráběny ve dvou typech: neprůtočné (tepelné trubice) a průtočné (U trubice). Obr. 6: Deskový kolektor Konstrukce kolektorů Kolektory se největší mírou podílejí na míře účinnosti celého solárního systému, proto se na jejich správný výběr musí klást velký důraz. Nejdůležitější na kolektoru je povrch absorbéru. Standardně se rozlišují dva typy povrchů: selektivní a neselektivní. Oba typy povrchů mají obdobnou absorbci, zachytí až 95% dopadající energie. Výrazně se liší emisemi, tj. množstvím energie vyzářené zpět z povrchu absorbéru. U neselektivních povrchů kolektorů činí emise cca 35% zachycené energie, zatímco u selektivního povrchu se tato hodnota pohybuje mezi 5 15%. Obr. 7: Vakuový trubicový kolektor Obr. 8: Řez deskovým kolektorem reflex_tks.indd :23:03

9 Kolektory Neselektivní povrch tvoří černá matná barva, proto jsou obvykle tyto kolektory výrazně levnější než kolektory se selektivní vrstvou. Své opodstatnění mají hlavně pro sezónní využití přes letní měsíce, např. pro ohřev venkovního bazénu, kdy se příliš neprojevují jejich nepříznivé vlastnosti. Ovšem při nižších teplotách okolního vzduchu, např. v přechodném období, dodávají neselektivní typy kolektorů výrazně méně tepla než kolektory se selektivním povrchem a během zimy je množství dodaného tepla téměř zanedbatelné. Selektivní povrch tvoří vrstva oxidu titanu nebo jiné vhodné látky, která je vakuově nanesena na kovový povrch absorbéru. Jsou známy pod různými obchodními názvy Tinox, Sanselect, atd. Vytvoření takového povrchu je velmi náročné, proto i cena selektivních kolektorů je výrazně vyšší, než cena kolektorů neselektivních. Ovšem jejich výborné vlastnosti je předurčují k celoročnímu využití pro všechny aplikace, včetně podpory vytápění. Obr. 8a: Různé uspořádání trubek absorbéru Sluneční záření zachycené kolektorem je odváděno z plechového absorbéru do registru trubek a následně do teplonosné kapaliny. Trubky absorbéru mohou být uspořádány množstvím způsobů, nejběžnější je registr trubek uspořádaný do tvaru H, dále trubky uspořádané do tvaru U, případně meandrovitě zahnuté viz obr. 8a. Různé uspořádání registru trubek nijak výrazně nesnižuje či nezvyšuje účinnost kolektoru, ale rozhoduje o možnostech hydraulického připojení a zapojení kolektorů do jednotlivých kolektorových polí. Další součást kolektoru, která se do velké míry podílí na vlastnostech kolektoru, je transparentní kryt. U levnějších, obvykle neselektivních, kolektorů se používá tvrzené normální sklo, do dražších selektivních kolektorů se standardně osazuje speciální tvrzené solární sklo s malým obsahem železa a s velkou propustností slunečního záření. 9 Poslední součást kolektoru je tepelná izolace, která výrazně snižuje prostup tepla z absorbéru přes zadní a boční stranu deskového kolektoru, případně izoluje rozdělovač a sběrač u trubicového vakuového kolektoru. Používá se minerální vata o tloušťce 3 5 centimetrů. TAB. 3: Vlastnosti kolektorů Typ NBC 18 NSC 18 NSC 25 FSC 24 KS 23 KS MK 2 MK 4 MK 6 VTT 20 VTT 30 VSC Druh plochý trubice Uspořádání H H H U (lyra) M (meanrd) Absorber Cu-barva Cu-selektivní H H H H Heat Pipe Výška mm Šířka mm Plocha m 2 1,82 1,84 2,47 2,37 2,32 2,32 1,83 3,64 5,44 2,885 4,236 1,84 celková Plocha m 2 1,57 1,65 2,23 2,14 2,14 2,14 1,66 3,4 5,1 1,61 2,42 1,6 absorpční Max. prac. tlak bar Max. prac. C teplota Koef. absorpce 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96 Koef. emise 0,35 0,11 0,11 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 Připojení mosaz Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 1/2 15x1 18x1 22x1 22x1 22x1 22x1 22x1 Rp 3/4 Hmotnost kg Objem svazku litr 2,3 1,2 1,3 1,5 1,2 1,5 1,5 2,9 4,4 0,5 0,8 1,6 Průtok litry/h Průtok litry/min 1,7 1,7 1,7 3,3 2,0 2,5 4,5 4,5 4,5 2,0 3,0 0,5 Heat Pipe Přímé reflex_tks.indd :23:04

10 Kolektory Účinnost kolektorů Účinnost kolektorů se určuje měřením a obvykle se vynáší do grafu v závislosti na podílu rozdílu teploty absorbéru. Vodorovná osa je rozdíl střední teploty absorbéru a teploty okolí dělený intenzitou slunečního záření. Svislá osa je účinnost (0,8 = 80%). Charakteristika kolektoru je jedinečná pro daný typ kolektoru a umožňuje jednotlivé kolektory porovnávat. Účinnost se mění podle podmínek a nelze kolektor charakterizovat jednou hodnotou. Obr. 9: Graf účinnosti kolektoru 10 Montážní sady kolektorů Kolektory musíme při montáži připevnit k nosné konstrukci, která je dostatečně dimenzována i pro zvýšenou zátěž kolektorů např. při silném větru nebo sněhové pokrývce. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně nosnosti a vhodnosti umístění kolektorů je nutná konzultace se statikem, případně jiným odborným pracovníkem. Nejčastěji se kolektory instalují na šikmou střechu (montážní sada na střechu), nebo na rovnou plochu (montážní sada volná), méně často do střechy (montážní sada do střechy). Montážní sady jsou vyrobeny z hliníkových profilů nebo žárově pozinkovaných ocelových profilů. V detailech se ještě liší podle typu použitých kolektorů. Podle druhu krytiny je nutno zvolit příslušné upevňovací prvky (háky, vruty, zatěžovací bloky). Montážní sada na střechu s háky Montážní sada na střechu s vruty Montážní sada do střechy a vanou Obr. 10: Montážní sady Montážní sada volná reflex_tks.indd :23:04

11 Hnací sady Hnací sady solárních systémů Hnací sady solárních systémů tvoří vzájemně propojené hydraulické komponenty, které jsou potřebné pro správnou funkci solárního systému. Jsou to zejména: čerpadlo, zpětná klapka pro zabránění zpětné samotížné cirkulace, průtokoměr se škrtícím ventilem pro přesné nastavení průtoku, kulové kohouty s integrovanými teploměry a pojistný ventil s možností připojení expanzní nádoby. Hnací sady jsou dodávány ve dvou typech: jednotrubkové s umístěním na zpátečku otopného systému a dvoutrubkové, kde na zpátečce jsou umístěny hlavní hydraulické komponenty a na výstupní trubce z kolektoru je osazen kulový kohout s teploměrem. Všechny komponenty jsou zaizolovány snímatelnou izolací z tvrdé polyuretanové pěny. Obr. 11: Hnací sada Regusol III. 11 Hnací sada REGUSOL III. TECHNICKÉ ÚDAJE : Manometr : 10 barů Maximální pracovní teplota : 120 C Otevírací tlak pojistné armatury : 6 barů Oběhové čerpadlo : Wilo-Star ST 25/6 Napětí : 230 V, 50 Hz Příkon (I. - II. - III. stupeň) : / / W Průtokoměr : 2 15 lt/min Rozměry (š x v) : 250 x 375 mm Rozteč výstupní a vratné trubky : 100 mm Obr. 12: Charakteristika oběhového čerpadla hnací sady Regusol III. reflex_tks.indd :23:05

12 Zásobníky Teplonosná látka Na teplonosnou látku pro solární systémy jsou kladeny velké nároky: musí mít co nejnižší bod tuhnutí, co nejvyšší bod varu, musí být chemicky stálá a nesmí zatěžovat životní prostředí. Těmto požadavkům nejlépe vyhovují látky na bázi glykolu, obvykle zdravotně nezávadný polypropylen glykol s dalšími přísadami. Pro deskové kolektory se používá solární látka PS, pro vakuové trubicové kolektory solární látka FSV odolávající vyšším teplotám na kolektorech. Solární látky se obvykle ředí s vodou na bod tuhnutí cca okolo -30 C. Při této koncentraci mají oproti čisté vodě menší tepelnou kapacitu (cca 3,477 kj/kg.k) a několikanásobně větší viskozitu, za studeného stavu při 20 C cca 6x větší, při 80 C cca 2x větší než čistá voda. Při návrhu solárního systému se musí s těmito vlastnostmi počítat. Zásobníky 12 Zásobníky pro solární systémy se dělí dle použití na ohřívače teplé vody, ve kterých se přes výměník ohřívá studená voda z vodovodního řadu a na akumulační, ve kterých se teplo ze solárního okruhu předává otopné vodě. Speciální solární zásobníky jsou kombinované, které umožňují zároveň akumulovat teplo pro vytápění a ohřívat teplou vodu. Zásobníky zároveň musí mít možnost připojení dalšího zdroje tepla pro vyrovnání nepravidelných dodávek tepla ze solárních kolektorů. Solární systém je vždy nutné oddělit od otopné či vodovodní soustavy výměníkem tepla, aby nedošlo ke smíchání nemrznoucí solární látky a vody. Výměník musí být dostatečně dimenzovaný, aby přenesl plný (teoretický) výkon kolektorového pole při minimálním teplotním rozdílu. Pro ohřev teplé vody se používají tzv. bivalentní zásobníky, které mají dva trubkové výměníky nad sebou viz obr. 13. Vrchní výměník je určen pro připojení dalšího zdroje tepla (kotle), který takto ohřívá vrchní polovinu zásobníku na nastavenou teplotu (50 60 C). Na spodní výměník se připojuje solární okruh, který takto ohřívá druhou polovinu zásobníku a zároveň celý zásobník na vyšší teploty (dle nastavení, často až 90 C). Při tomto zapojení je nutné osadit na výstup teplé vody ze zásobníku třícestný směšovací ventil, který zabrání opaření na odběrných místech. Obr. 13: Bivalentní zásobník pro ohřev teplé vody reflex_tks.indd :23:12

13 PAST PAST solární akumulátor Příkladem kombinovaných zásobníků je Past Delta viz obr. 14. V celém zásobníku je otopná voda, ve které se akumuluje teplo ze solárních kolektorů i všech dalších zdrojů tepla v systému. Teplo z nádrže je rozváděno do jednotlivých otopných okruhů. Zároveň je od otopné vody průtokově ohřívána studená voda z řadu, která se nejprve předehřeje ve spodním výměníku a potom dohřeje ve svrchním výměníku na potřebnou teplotu. Teplota výstupní teplé vody se pohybuje cca 5-10 K pod teplotou vody v horní části nádrže, proto je nutné i zde pamatovat na třícestný směšovací ventil na výstupu. Obr. 15: Napojení PASTi na topný okruh 13 Obr. 14: Solární akumulátor PAST Delta Obr. 16: Napojení PASTi a bazénu reflex_tks.indd :23:12

14 Regulace Regulace solárního systému Regulace do značné míry ovlivňuje účinnost solárního systému a určuje hydraulické zapojení systému. Principy zapojení jednotlivých spotřebičů tepla budou popsány u konkrétních hydraulických schémat. TR 0301 Pro nejjednodušší systémy s jedním spotřebičem tepla se používá regulace TR 0301 (obr. 17), která umožňuje připojit 3 čidla teplot a ovládat 1 silový výstup (např. oběhové čerpadlo, třícestný přepínací ventil apod.). 14 Provozní napětí: 230 V, 50 Hz Vlastní spotřeba: 1 W 3 vstupy pro teploty: PT výstup: relé, příkon max. 800 W Ukazatel: animovaný LCD-displej, 2barevný, podsvětlený Krytí: IP 20 / DIN Povolená teplota okolí: 0 až + 45 C Montáž: na zeď Hmotnost: 250 g Skříňka: recyklovatelná, třídílná skříňka Rozměry d x š x v: 136 x 133 x 37 mm Obr. 17: Regulace pro jeden spotřebič TR 0301 TR 0603 Pro složitější systémy s více spotřebiči tepla je nutné použít regulaci TR 0603 (obr. 18), do které je již možno připojit 6 vstupů a kterou je možné ovládat 3 silové výstupy. Do vstupů je možné zapojit jak čidla teplot, tak například impulzní měřič tepla. Ovládání a nastavení regulace je díky animovanému displeji a 15 přednastavených typů solárních systémů velice jednoduché a rychlé. Provozní napětí: 230 V, 50 Hz Vlastní spotřeba: 3 W Vstupy pro teploty: 6 Vstup impulzní, teplotní: 1 Typ čidel: PT 1000 Výstupy: 1x relé, příkon max. 800 W Výstupy: 2x Triac pro řízení rychlosti otáček čerpadla Ukazatel: animovaný LCD-displej, 2barevný, podsvětlený Krytí: IP 20 / DIN Povolená teplota okolí: 0 až + 45 C Montáž: na zeď Rozměry d x š x v: 170 x 170 x 46 mm Obr. 18: Regulace pro tři spotřebiče TR 0603 reflex_tks.indd :23:13

15 Regulace UVR 1611 Pro nejsložitější systémy, často se zahrnutím ovládání jednotlivých otopných okruhů a dalších zdrojů tepla, se používá regulace UVR 1611 (obr. 19). Tato regulace disponuje 16 variabilními vstupy a 11 výstupy. Vstupy i výstupy je možné v případě potřeby rozšířit modulem CAN-I/O se 4 vstupy a 4 výstupy. K regulaci je rozsáhlé příslušenství včetně venkovních čidel a prostorových dálkových ovládání s funkcí termostatu. Programování probíhá přes počítač přesně pro daný systém, takže je možné zvolit libovolnou logiku řízení okruhů.vzhledem k univerzálnosti lze přebytečné vstupy a výstupy použít i pro netopenářské aplikace (ovládání skleníků, apod.). Obr. 19: Universální regulace UVR 1611 Provozní napětí: Vstupy: Výstupy: Rozměry: 230 V, 50 Hz 16 vstupů pro senzory KTY10 nebo PT1000 impulsní vstup nebo na analogové vstupy 4 20 ma, resp V (ovládání kotlů apod.) 4x Triac s regulací otáček (1A), 7x relé (3A), výstup 0 10 V, beznapěťové relé 210x155x75 15 reflex_tks.indd :23:14

16 Návrh systému Návrh solárního systému Před návrhem solárního systému je nutné si nejdříve ujasnit, pro co všechno chceme solární systém využívat. Dle známých skutečností popsaných v úvodu, je hlavní oblast využití solárních systémů pro aplikace, jejichž požadavky na teplo jsou buď celoroční, nebo do značné míry soustředěné do letních měsíců. Je to hlavně ohřev teplé užitkové vody, ohřev bazénu a podpora vytápění. Všeobecné zásady, na které si musíme dát při návrhu solárního systému pozor, jsou: Volba vhodného typu kolektoru. Ne vždy ten nejlepší kolektor musí být pro daný účel ten nejvhodnější. Např. pro sezónní ohřev teplé užitkové vody na chatě plně postačí neselektivní deskový kolektor na místo 3 4x dražšího trubicového kolektoru. Naopak pro podporu vytápění, kdy potřebujeme, aby kolektor dodával teplo i při nízkých venkovních teplotách a menších intenzitách slunečního záření, musíme zvolit kvalitní selektivní deskové kolektory, nebo kolektory z vakuových trubic. 2. Správné určení potřeby tepla, zejména při použití akumulačních zásobníků. Příliš velký zásobník svými tepelnými ztrátami snižuje účinnost systému a svou větší cenou i oddaluje návratnost celé investice. 3. Volba optimálního počtu kolektorů. Pokud zvolíme více kolektorů, budeme mít přebytek tepla a kolektory budou zbytečně stagnovat, což snižuje efektivitu systému. Méně kolektorů zase nepokryje potřebu tepla ani v nejteplejších letních měsících. Správně nadimenzovaný systém by měl dodávat stejně, či o něco více tepla, než jaká je spotřeba. To znamená, že doplňkový zdroj tepla by měl být v letním období co nejméně v provozu a zároveň čerpadlo solárního systému by mělo při tepelném zisku kolektorů co nejméně stát. 4. Použití vhodných hydraulických komponent, zejména oběhových čerpadel. Na toto si musíme dát pozor zejména při ohřevu bazénu, kdy se často z důvodu počáteční úspory využívá čerpadlo filtrace. Pak může dojít k tomu, že regulace sepne ohřev bazénu i při malém tepelném zisku třeba 300 W, a aby se tento výkon přenesl, běží čerpadlo filtrace s elektrickým příkonem okolo W. Také zbytečně předimenzované oběhové čerpadlo solárního okruhu může výrazně snížit celkovou energetickou bilanci, neboť při celoročním provozu solárního systému je oběhové čerpadlo v chodu 2000 a více hodin za rok. 5. Vždy počítat s využitím dalšího zdroje tepla. Dodávka sluneční energie je velmi časově proměnná, proto i v letním období musíme mít v záloze další zdroj tepla (kotel, elektrickou topnou tyč, apod.). Při návrhu systému jen s dodávkou tepla ze solárních kolektorů vycházejí buď extrémně velké akumulační nádoby, aby se překonaly možné několikadenní výpadky v dodávkách energie, nebo musíme počítat s výrazně sníženým komfortem dodávky tepla, zejména potom teplé užitkové vody. Doplňkový zdroj tepla můžeme vypustit pouze při ohřevu venkovního bazénu, kdy výkyvy v dodávkách tepla překonává přímo velká akumulace tepla v bazénové vodě. 6. Spotřebiče tepla dimenzovat na co nejnižší vstupní teploty, neboť účinnost kolektorů se zvyšující se teplotou na absorbéru silně klesá. Proto je vhodné použít např. podlahové topení s nízkými vstupními teplotami, bazénové výměníky dimenzovat na vstupní teploty okolo 55 C, apod. reflex_tks.indd :23:14

17 Návrh systému Dimenzování solárního okruhu pro ohřev TUV Využití slunečního záření pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) je nejběžnější způsob využití sluneční energie a to i z hlediska velmi rychlé návratnosti celé investice. Postup návrhu je následující: 1) určení spotřeby TUV, např. z počtu osob, bytů, apod. 2) určení velikosti akumulačního zásobníku a určení počtu solárních kolektorů 3) rozvržení umístění kolektorů a jejich vzájemné propojení (viz další kapitoly) 4) rozvržení hydraulického zapojení s vazbou na použitou regulaci a určení komponent solárního systému hnací sady, expanzní nádoba, potrubí Určení potřeby TUV Určením spotřeby teplé užitkové vody se zabývá mnoho jiné literatury postup je popsaný i v technické normě, takže se jím zde nebudeme dopodrobna zabývat. Pro potřeby návrhu solárního systému pro menší objekty rodinné domy, menší bytové domy a pod, můžeme použít následují hodnoty: nižší spotřeba TUV, např. starší lidé, osazené jen sprchové kouty: litrů/osobu, den střední spotřeba TUV, např. rodiny s dětmi, osazené normální vany: 50 litrů/osobu, den vysoká spotřeba TUV, např. nadstandardní vybavení koupelen: 75 litrů/osobu, den 17 Při návrhu solárního systému pro stávající objekty je vždy nejlepší vycházet ze stávající spotřeby teplé užitkové vody, stejně tak i při návrhů systémů pro větší objekty. Určení velikosti zásobníku Pro menší objekty určíme denní spotřebu teplé užitkové vody dle výše uvedených hodnot. Platí zásada, že pro tyto objekty by měl objem solárního zásobníku odpovídat cca 1,5-násobku denní spotřeby teplé užitkové vody, tedy V zásobníku = 1,5. (počet osob). (spotřeba TUV na osobu) Pro větší objekty s velkou spotřebou teplé užitkové vody by takto navržené zásobníky vycházely značně velké, proto zde s ohledem na cenu a možnost umístění volíme zásobníky tak, aby jejich objem odpovídal minimálně denní spotřebě teplé užitkové vody. Určení počtu kolektorů Počet kolektorů se orientačně určí dle velikosti zásobníku podle následující tabulky 4: Velikost zásobníku l Počet kolektorů, cca 2 m 2 ks Tab. 4: Dimenzování počtu kolektorů dle velikosti zásobníku reflex_tks.indd :23:14

18 Návrh systému Pro přesnější určení počtu kolektorů je možné použít následující grafy. Grafy jsou zpracovány pro tři různé spotřeby teplé vody v rozmezí litrů na osobu a den. Je uvažována orientace kolektorů na jih, sklon kolektorů 45, umístění kolektorů v Praze. Pro jinou orientaci kolektorů je možné použít přirážku na kolektorovou plochu viz grafy v dalších kapitolách. 18 Obr. 20: Určení počtu kolektorů pro ohřev TV dle počtu osob a výše spotřeby Obr. 21: Určení počtu kolektorů pro ohřev TV dle počtu osob a výše spotřeby reflex_tks.indd :23:15

19 Návrh systému Obr. 22: Určení počtu kolektorů pro ohřev TV dle počtu osob a výše spotřeby 19 Dimenzování solárního okruhu pro ohřev bazénové vody Solární ohřev bazénové vody je druhým nejvíce využívaným solárním systémem s velmi dobrou návratností počáteční investice. Přesný návrh systému je poměrně složitý, proto se pro menší aplikace (soukromé bazény) používá spíše empirických vzorců. Pro návrhy rozsáhlých systémů se téměř vždy provádějí podrobné simulace specializovanými programy (např. Reflex Solar). Složitost návrhu je zejména v přesném určení potřeby tepla pro ohřev bazénu. Orientačně lze vycházet z následujících vztahů: venkovní bazén nezakrytý plocha kolektorů = cca 2/3 plochy bazénu venkovní bazén zakrytý plocha kolektorů = cca 1/3 plochy bazénu bazén vnitřní dle skutečných tepelných ztrát bazénu, velmi orientačně se dá použít vzorec pro venkovní zakrytý bazén. Ohřev bazénové vody probíhá vždy přes bazénový výměník, který musí být dostatečně nadimenzovaný. Musí přenést špičkový výkon kolektorového pole (pro účely výpočtu cca 900 W/m2) při relativně malých vstupních teplotách okolo 55 C na výstupu z kolektorů. Obvykle se používají trubkové nerezové výměníky. Dále musíme počítat s osazením vhodně dimenzovaného oběhového čerpadla na sekundární straně výměníku; z důvodu velkých příkonů není vhodné použít čerpadlo filtrace bazénové vody. reflex_tks.indd :23:16

20 Návrh systému Dimenzování solárního okruhu pro podporu vytápění V našem podnebí se solární systém dá použít jen na podporu, nikoliv na plnohodnotné, vytápění proto musí být v systému zapojen další zdroj tepla. Abychom mohli využívat solární systém pro vytápění s rozumnou účinností, je nutné nadimenzovat spotřebiče tepla na co nejnižší teploty na vstupu. Ideální je použití podlahového nebo stěnového topení, které je obvykle dimenzované na teploty na vstupu max C. Pro přesné návrhy solárních systémů pro podporu vytápění, zejména v kombinaci s dalšími zdroji tepla, je vhodné použít simulační programy (např. Reflex Solar). Pro orientační návrh počtu kolektorů je možné použít následující grafy, které zahrnují spotřebu tepla pro podporu vytápění v nízkoteplotním systému a pro ohřev teplé užitkové vody okolo 200 l/den (cca 4 osoby, střední spotřeba TUV). Při výpočtu bylo uvažováno s orientací kolektorů na jih, sklon 45 a s umístěním v okolí Prahy. Grafy jsou vytvořené pro čtyři hodnoty (v rozmezí 25 40%) odhadovaného pokrytí spotřeby energie pro vytápění a ohřev teplé vody dodávkou tepla ze solárního systému. Uvedené hodnoty pokrytí solárního systému jsou pouze orientační, do značné míry se mohou lišit v závislosti na místních podmínkách a v závislosti na konkrétním systému a jeho provozu (např. dle spotřebičů tepla, nastavení regulace, použitých akumulačních zásobníků, apod.). 20 Obr. 23: Určení počtu kolektorů pro ohřev TV a podporu vytápění dle předpokládaného zisku reflex_tks.indd :23:16

Solární systémy. aurostep Solar Set 1

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solární systémy aurostep Solar Set 1 Vše připraveno: aurostep Největší předností solárního systému aurostep pro přípravu teplé užitkové vody je jeho kompaktnost. Veškeré nutné prvky systému, čerpadlová

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení

Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení Akumulace tepla nádrže zásobníky Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz Web: www.regulus.cz ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY BEZ VÝMĚNÍKŮ

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. TERMICKÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY k ohřevu vody pro hygienu (sprchování, koupel, mytí rukou) K ČEMU k ohřevu pro technologické

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

Připravený k propojení

Připravený k propojení Nový Roth plochý kolektor a doporučené solární sestavy na ohřev teplé vody Reg. č. 0-7589 F NOVÉ Připravený k propojení Nový Roth kolektor se vyznačuje čtyřmi konektory založenými na technologii zásuvného

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla s integrovanými zásobníky tepla ATREA IZT-U, IZT-U-T, IZT-U-TS, IZT-U-TTS ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT INTEGROVANÝCH

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLDY pro projektanty Díl 4, část h příslušenství a akumulační zásobníky Reflex příslušenství a akumulační zásobníky Široký výrobní program firmy Reflex zaměřený na expanzní nádoby, expanzní

Více

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až

Více

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Solární systémy aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Vše připraveno: aurostep Solární panel aurostep VFK 900S Zásobník aurostep VSL S 250 Největší předností solárního systému aurostep pro přípravu

Více

příslušenství AKUMULAČNÍ NÁDOBY, BOJLERY A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Akumulační nádoby

příslušenství AKUMULAČNÍ NÁDOBY, BOJLERY A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Akumulační nádoby 42 AKUMULAČNÍ NÁDOBY, BOJLERY A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Akumulační nádoba je určena pro vytápěcí systém s tepelným čerpadlem PZP. Je sestavena ze dvou nádob, spodní je

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, část t Akumulační zásobníky pro akumulaci topné a chladicí vody Investice do budoucnosti Každým rokem ubývá fosilních paliv a ceny energií rostou. Je nutná změna

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 SOLÁRNÍ SYSTÉMY MILAN KLIMEŠ TENTO

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

HelioSet solární sestava

HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava Systém HelioSet je beztlakový solární systém pro přípravu teplé vody s možným dodatečným ohřevem externím kotlem. V praxi to znamená, že po dosažení požadované

Více

HelioSet solární sestava

HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava Systém HelioSet je beztlakový solární systém pro přípravu teplé vody s možným dodatečným ohřevem externím kotlem. V praxi to znamená, že po dosažení požadované

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže NADO 800/35v9 NADO 1000/35v9 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326 370

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

AKUMULACE TEPLA.» Akumulační nádrže pro otopnou vodu» Zásobníkové ohřívače teplé vody

AKUMULACE TEPLA.» Akumulační nádrže pro otopnou vodu» Zásobníkové ohřívače teplé vody AKUMULACE TEPLA» Akumulační nádrže pro otopnou vodu» Zásobníkové ohřívače teplé vody AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS: Jsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie z kotlů na pevná paliva, tepelných

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

www.dzd.cz Akumulační nádrže NAD NADO 500, 750, 1000

www.dzd.cz Akumulační nádrže NAD NADO 500, 750, 1000 www.dzd.cz Akumulační nádrže NAD NADO 500, 750, 1000 FUNKCE AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH NAD A NADO Akumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem mohou být kotel na tuhá paliva,

Více

Solární akumulátor ECObasic

Solární akumulátor ECObasic TECHNICKÁ INFORMACE Solární akumulátor Wagner & Co Obr. 1 Solární akumulátor 1. Technické informace Rozsah dodávky Solární akumulátor se dodává sešroubovaný nastojato na paletě; izolace je pevně spojená

Více

2009/08. TECHNICKÝ CENÍK SolárníCH systémů BAXI a příslušenství. Platný od 1. srpna 2009 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem

2009/08. TECHNICKÝ CENÍK SolárníCH systémů BAXI a příslušenství. Platný od 1. srpna 2009 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem 2009/08 TECHNICKÝ CENÍK SolárníCH systémů BAXI a příslušenství Platný od. srpna 2009 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem Společnost BAXI Group je jednou z vedoucích evropských průmyslových skupin,

Více

Plochý solární kolektor ZELIOS XP 2.5-1 V / H

Plochý solární kolektor ZELIOS XP 2.5-1 V / H Plochý solární kolektor ZELIOS XP 2.5-1 V / H Inovovaný, vysoce výkonný solární kolektor (XP=extra power) s celkovou plochou 2,5 m 2 pro celoroční použití v uzavřených systémech. Pro nucený oběh teplonosné

Více

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 Kompaktně řešená systémová jednotka HBX300 pod svým elegantním pláštěm skrývá všechny důležité komponenty potřebné pro připojení

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

Akumulace tepla. Akumulační nádrže pro otopnou vodu Zásobníkové ohřívače teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení

Akumulace tepla. Akumulační nádrže pro otopnou vodu Zásobníkové ohřívače teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení Akumulace tepla Akumulační nádrže pro otopnou vodu Zásobníkové ohřívače teplé vody Úsporné řešení pro vaše topení AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS: Jsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie

Více

COMPACT CD1, CD2. Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky. teplo pro všechny

COMPACT CD1, CD2. Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky. teplo pro všechny COMPACT CD1, CD2 ZELIOS COMPACT CD1, CD2 Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky teplo pro všechny Stacionární akumulační zásobník s jedním (CD1) nebo dvěma výměníky

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS EKONOMIK

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS EKONOMIK AKUMULACE TEPLA ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE TOPENÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS PF Jsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie z kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel, slunečních kolektorů,

Více

Akční ceny jaro. Reflex CZ, s.r.o., Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9, tel. 800 733 539, 272 090 311, e-mail: reflex@reflexcz.cz, www.reflexcz.

Akční ceny jaro. Reflex CZ, s.r.o., Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9, tel. 800 733 539, 272 090 311, e-mail: reflex@reflexcz.cz, www.reflexcz. Akční ceny jaro 2011 Ceny platné od 1. 4. 2011 Reflex CZ, s.r.o., Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9, tel. 800 733 539, 272 090 311, e-mail: reflex@reflexcz.cz, www.reflexcz.cz Akumulační zásobníky Akumulační

Více

Ceník 07/2014. Solární systémy s minimální investicí a rychlou návratností SOLÁRNÍ TECHNIKY. www.topsolar.info

Ceník 07/2014. Solární systémy s minimální investicí a rychlou návratností SOLÁRNÍ TECHNIKY. www.topsolar.info Ceník SOLÁRNÍ TECHNIKY 07/2014 Solární systémy s minimální investicí a rychlou návratností www.topsolar.info Ceník je platný od 01. 07. 2014 do vydání nového, výrobce si vyhrazuje právo na změny. 1. -

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Akumulační nádrže a zásobníkové ohřívače teplé vody

Akumulační nádrže a zásobníkové ohřívače teplé vody Akumulační nádrže a zásobníkové ohřívače teplé vody ZDROJE SPOTŘEBIČE Sluneční kolektory Otopná tělesa Plynový/olejový kotel Podlahové vytápění Elektrické topení Koupelnová tělesa Tepelné čerpadlo Teplá

Více

2012/1. Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC. Popis a zvláštnosti. Ceny a provedení Logasol SKR. Změny vyhrazeny

2012/1. Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC. Popis a zvláštnosti. Ceny a provedení Logasol SKR. Změny vyhrazeny Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC Popis a zvláštnosti Vysoce výkonný vakuový trubicový kolektor SKR...CPC Kolektory jsou vyráběny v Německu Vhodný pro montáž na šikmou a plochou střechu případně

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6 Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420

Více

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Solar Set 2 N

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Solar Set 2 N Solární systémy aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Solar Set 2 N Vše připraveno: Solární panel aurotherm classic VFK 135 D Zásobník VIH SN 250 Největší předností solárního systému aurostep pro přípravu

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH UT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH aktualizace 1.3.2007 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA JEDNOTKU ATREA - DUPLEX

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

2010/01. TECHNICKÝ CENÍK SolárníCH systémů BAXI a příslušenství. Platný od 1. ledna 2010 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem

2010/01. TECHNICKÝ CENÍK SolárníCH systémů BAXI a příslušenství. Platný od 1. ledna 2010 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem 00/0 TECHNICKÝ CENÍK SolárníCH systémů BAXI a příslušenství Platný od. ledna 00 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem Společnost BAXI Group je jednou z vedoucích evropských průmyslových skupin, která

Více

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!!

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!! SOLÁRNÍ VAKUOVÉ SYSTÉMY, KTERÉ USPOŘÍ AŽ 70% PROVOZNÍCH NÁKLADŮ JE MOŽNÉ OD NAŠÍ FIRMY ZAPŮJČENÍ TRUBICE A PROVĚŘIT SI TAK ÚČINNOST SYSTÉMU V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH Ceny jednotlivý setů jsou na našich www.pejchal.cz

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

Solární systémy TOPSOLAR pro ohřev teplé vody. Solární systémy TOPSOLAR pro ohřev teplé vody a přitápění. www.topsolar.info

Solární systémy TOPSOLAR pro ohřev teplé vody. Solární systémy TOPSOLAR pro ohřev teplé vody a přitápění. www.topsolar.info 11. Svěrné tvarovky série 9000 Kat. číslo Popis výrobku Rozměr 15 x 15 40 TOP 9270 Svěrné šroubení Cu x Cu 18 x 18 65 22 x 22 80 28 x 28 110 15 x 3/4 M 65 18 x 3/4 M 75 TOP 9243 Svěrné šroubení Cu x VZ

Více

Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G2) Hodnoty měření 8/2011 8(G2) 12(G2) 14(G2) 17(G2) 20(G2)

Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G2) Hodnoty měření 8/2011 8(G2) 12(G2) 14(G2) 17(G2) 20(G2) A7 / W A7 / W0 A / W A-7 / W0 A-7 / W A / W0 Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G) Hodnoty měření 8/0 8(G) (G) (G) 7(G) 0(G) Topný výkon A7/W kw 8,7,8, 7, 0,7 Příkon A7/W kw,,8,,, Topný faktor

Více

Instalace solárního systému

Instalace solárního systému Instalace solárního systému jako opatření ve všech podoblastech podpory NZÚ Kombinace solární soustavy a různých opatření v rámci programu NZÚ výzva RD 2 Podoblast A Úspory nejen na obálce budovy, ale

Více

Výkon a COP v závislosti na teplotě topné vody 8 COP. Výkon (kw)

Výkon a COP v závislosti na teplotě topné vody 8 COP. Výkon (kw) Technická data tepelných čerpadel vzduch voda ACOND - SPLIT Hodnoty měření 0 8 6 0 Topný výkon A/W5 (dle EN 5) kw 7, 0,,8, 8, Příkon A/W5 kw,9,5,,8,9 Topný faktor A/W5 (COP),8,,9,7,7 Topný výkon A/W50

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1 s atmosférickým hořákem Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 0-Z1 Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást i pájené deskové výměníky tepla... malý prostor, velký výkon Funkce a montáž Reflex je pájený deskový výměník tepla. Pro svou typovou rozmanitost otevírá

Více

CENÍK REFLEX 2015 SOLÁRNÍ TECHNIKA

CENÍK REFLEX 2015 SOLÁRNÍ TECHNIKA CENÍK REFLEX 2015 SOLÁRNÍ TECHNIKA C Platný od 1. 5. 2015 Ceny jsou bez DPH Vydání 1/2015 Změny vyhrazeny. Vaše spokojenost je pro ná Cílem Reflexu je nabídnout Vám nejoptimálnější řešení jakéhokoliv otopného

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7 Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže 500/200v7 750/200v7 1000/200v7 Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

VIESMANN VITOSOL 100-F. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOSOL 100-F. Plochý kolektor k využívání sluneční energie. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOSOL 100-F. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOSOL 100-F. Plochý kolektor k využívání sluneční energie. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOSOL 100-F Plochý kolektor k využívání sluneční energie List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 13 VITOSOL 100-F TypSV1aSH1 Plochý kolektor

Více

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému. www.sunfield.cz

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému. www.sunfield.cz Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému www.sunfield.cz 1. Solární trubicové kolektory HEAT-PIPE Počet trubic (ks) 12 15 18 20 24 30 Doporučený 100 L 125 L 150 L 166 L 200 L 250 L objem

Více

Solární systémy s minimální investicí a rychlou návratností. www.topsolar.info

Solární systémy s minimální investicí a rychlou návratností. www.topsolar.info Ceník SOLÁRNÍ TECHNIKY 05/2012 Solární systémy s minimální investicí a rychlou návratností Ceník je platný od 01. 05. 2012 do vydání nového, výrobce si vyhrazuje právo na změny. 1. - 2. Solární kolektory

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval SolarCompact (300-500)

Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval SolarCompact (300-500) pro solární ohřev a ohřev kotlem Ohřívač ocelový ohřívač s vnitřním smaltováním 2 pevně vestavěné

Více

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Solární systémy rilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění www.varisol.cz Změňte svůj způsob myšlení s kolektory Thermomax, Varisol Thermomax HP200/250 Vysoce účinný vakuový trubicový kolektor pracující

Více

Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění TRUBICOVÉ SOLÁRNÍ KOLEKTORY www.varisol.cz Změňte svůj způsob myšlení s kolektory Thermomax, Varisol Thermomax, Varisol špičkový evropský originál

Více

2010/07 TECHNICKÝ CENÍK

2010/07 TECHNICKÝ CENÍK 00/07 TECHNICKÝ CENÍK SolárníCH SyStémŮ StémŮ BAXI A příslušenství Ství platný od. července 00 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem Koncem roku 009 došlo k fúzi mezi skupinami Baxi, DeDitrich a Remeha

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více

Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění?

Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění? Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění? JH SOLAR s.r.o., Plavsko 88, 378 02 Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec, www.jhsolar.cz 2011 Marie Hrádková - JH SOLAR s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Slunce

Více

NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300

NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300 Návod na instalaci a použití NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana zásobníku... 3 1.3 Tepelná izolace...

Více

Efektivita provozu solárních kolektorů. Energetické systémy budov I

Efektivita provozu solárních kolektorů. Energetické systémy budov I Efektivita provozu solárních kolektorů Energetické systémy budov I Sluneční energie Doba slunečního svitu a zářivý výkon závisí na: zeměpisné poloze ročním obdobím povětrnostních podmínkách Základní pojmy:

Více

Hoval velkoplošný solární kolektor GFK-ALGT (5 a 10 m 2 ) pro střední a větší aplikace. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011

Hoval velkoplošný solární kolektor GFK-ALGT (5 a 10 m 2 ) pro střední a větší aplikace. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval velkoplošný kolektor GFK 5 a 10 m² velkoplošný kolektor pro solární produkci tepla o kolektorové ploše > 40 m² hliníkový absorbér s vysoce selektivní vrstvou (stupeň

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉMY pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

SOLÁRNÍ SYSTÉMY pro ohřev teplé vody a podporu vytápění SOLÁRNÍ SYSTÉMY pro ohřev teplé vody a podporu vytápění www.varisol.cz Změňte svůj způsob myšlení s kolektory Špičkový evropský originál Při volbě účinných a finančně efektivních řešení pro snižování účtů

Více

Provední: vnitřek surový, vnější plášť antikorozní nátěr Izolace: PUR - měkká pěna 100 mm + opláštění se zipem - barva stříbrná

Provední: vnitřek surový, vnější plášť antikorozní nátěr Izolace: PUR - měkká pěna 100 mm + opláštění se zipem - barva stříbrná AKUMULAČNÍ NÁDRŽE ZDROJE SPOTŘEBIČE Sluneční kolektory Otopná tělesa Plynový/olejový kotel Podlahové vytápění Elektrické topení Koupelnová tělesa Tepelné čerpadlo Teplá užitková voda Teplovodní krb Kotel

Více

Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty

Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty VX Solo II Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty Předávací stanice pro soustavy centrálního zásobování tepla určená pro nepřímé. S připojovacím m pro zásobníkový TV. Určeno

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

Úsporné řešení pro vaše topení

Úsporné řešení pro vaše topení Čerpadlové skupiny a rozdělovače pro topné okruhy Úsporné řešení pro vaše topení Systém čerpadlových skupin a rozdělovačů Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy

Více

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS Ploché sluneční kolektory se vyznačují velkou plochou zasklení a velkým absorbérem. Jejich výkon je při plném slunečním záření velký. Využívají většinu sluneční energie,

Více

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD Vypracoval: Jiří Špála Kruh: 5 Rok: 2006/07 Popis: Jedná se o rodinný domek, který se nachází v obci Krhanice, která leží 12km od Benešova u Prahy.

Více

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice Fotovoltaický systém využívá k ohřevu teplé vody elektrickou energii, která je vyrobena fotovoltaickými panely. K přenosu tepla do vody se využívá

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CENÍK 2013 SFERATEC s.r.o. Krále Jana 511, 58301 Chotěboř Telefon: +420 566 466 245 Email: info@sferatec.cz www.sferatec.cz

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem VSC ecocompact VSC S aurocompact ecocompact - revoluce ve vytápění Pohled na vnitřní

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko STAVBA : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F1. POZEMNÍ OBJEKTY 1. TECHNICKÁ

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000. Tradice od roku 1956

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000. Tradice od roku 1956 AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500 Tradice od roku 1956 AKUMULAČNÍ NÁDRŽE Akumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem tepla může být kotel

Více

VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06. www.vipsgas.cz TECHNICKÉ LISTY

VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06. www.vipsgas.cz TECHNICKÉ LISTY VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06 www.vipsgas.cz TECHNICKÉ LISTY 1 / 2010 2 OBSAH: 4-5 Kondenzační kotle VICTRIX X 12 kw 6-7 Kondenzační kotle VICTRIX X 24 kw 8-9 Kondenzační kotle VICTRIX

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY CZ verze 1.1 Systém čerpadlových skupin a rozdělovačů Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy pro různé topné

Více

Příslušenství solárního regulátoru SOLO FS a DUO FS

Příslušenství solárního regulátoru SOLO FS a DUO FS Solarregler SOLO FS und DUO FS Schüco 5 Příslušenství solárního regulátoru SOLO FS a DUO FS Příslušenství Příslušenství sladěné speciálně na regulátor lze vybírat podle příslušné oblasti použití. Příslušenství

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

sestava armatur množství čerpadlo typ l/min typ SAG20/AX13-4 1-13 AX13-4 SAG20/SX13-4 1-13 SX13-4 SAG20/SX15-4 8-30 SX15-4

sestava armatur množství čerpadlo typ l/min typ SAG20/AX13-4 1-13 AX13-4 SAG20/SX13-4 1-13 SX13-4 SAG20/SX15-4 8-30 SX15-4 Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval solární sestava armatur SAG20 solární sestava armatur DN 20 (¾ ) oběhové čerpadlo AX13-4, SX13-4 nebo SX15-4 2 kulové kohouty (obsluhované klíčem) s teploměrem zařízení

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Armatury + systémy Premium. Přehled produktů. Regucor WHS Systémový zásobník. Ocenění: energy efficiency... for better

Armatury + systémy Premium. Přehled produktů. Regucor WHS Systémový zásobník. Ocenění: energy efficiency... for better Armatury + systémy Premium Přehled produktů for better energy efficiency... Regucor WHS Systémový zásobník Ocenění: Regucor WHS Systémový zásobník Systémy vytápění z obnovitelných zdrojů se skládají z

Více

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22 TECHNICKÁ INFORMACE EURO- Sluneční kolektory typ C/C22 Wagner & Co Vysoce průhledné bezpečnostní sklo nebo antireflexní bezp. sklo Pryžové těsnění EPDM s vulkanizačním spojením rohů Eloxovaný hliníkový

Více