Základní trendy současného firemního managementu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní trendy současného firemního managementu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing. Evţen Sýkora, CSc. Praha Únor, 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Základní trendy současného firemního managementu zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Ve Vlašimi, dne Pavel Žůrek

3 Poděkování: Autor bakalářské práce by tímto rád poděkoval všem, kteří se podíleli radou, připomínkou či jiným způsobem. Jmenovitě vedoucímu práce panu Ing. Evženu Sýkorovi, CSc. za užitečné rady a metodickou pomoc při zpracování bakalářské práce.

4 Anotace: Předmětem bakalářské práce Základní trendy současného firemního managementu je rozbor moderních trendů současného firemního managementu. Práce si klade za cíl objasnění a vysvětlení pojmů trend a management. První kapitola je zaměřena na historický vývoj, charakteristiku a současné trendy managementu. Organizování, rozdělení organizačních struktur a přiblížení nově vzniklých organizačních struktur popisuje druhá část. Třetí kapitola představuje úlohy a metody efektivního manažera a jeho chování v krizových situacích. V praktické části je analyzována firma ŠkoFIN s.r.o. Annotation: The subject of the bachelor thesis The Basic Trends in Contemporary Corporate Management is the analysis of the current trends of modern corporate management. The aim of the thesis is explanation and clarification the terms Trend and Management. The first chapter is focused on the historical evolution, characteristics and current trends of management. The second part describes the organization, distribution of organizational structures and aproaching the newly established organizational structures. The third chapter presents the role and methods of effective manager and his behavior in crisis situations. In the practical part of thesis is analyzing a company SkoFIN Ltd.

5 Klíčová slova: Management, trend, manažer, organizovaní, struktura, firma. Keyworlds: Management, trend, manager, organization, structures, company.

6 OBSAH ÚVOD HISTORIE FIREMNÍHO MANAGEMENTU A JEHO SOUČASNÉ TRENDY Historie managementu Charakteristika a pojetí managementu Pojem management Úrovně managementu Současné trendy managementu Benchmarking Řízení změn Akcionářská hodnota Customer Relationship Management Lean Management TYPY A VÝVOJ FIREMNÍCH ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR Organizování a jeho podstata Organizační struktura Typy organizačních struktur Organizační struktury z hlediska dělby pravomocí Organizační struktury s pružnými prvky Klasifikační skupina vycházející z činností nebo jejich výsledků Nové a zvláštní formy organizačních struktur Virtuální firma Améba management Krizový management ÚLOHY A METODY PRÁCE EFEKTIVNÍHO MANAŢERA Efektivní manažer Rozdíl mezi manažerem a leaderem

7 3.1.2 Efektivní rozhodování Model Vrooma a Yettona Zvláštní metoda rozhodování: Brainstorming Vztah manažera k podřízeným Autoritativnost manažera Kritika z pohledu manažera Motivace z pohledu manažera Krizové situace Manažerské chyby nejvýraznějších manažerských chyb Konflikt rolí ANALÝZA, SYSTÉM ORGANIZACE A ŘÍZENÍ KONKRÉTNÍ FIRMY Seznámení s problémem Profil společnosti ŠkoFIN s.r.o Historie společnosti Nové personální trendy Péče o zaměstnance Distanční formy práce: Homeworking, Teleworking Uspořádání pracovních míst Agenturní zaměstnávání Nové technologie Telekomunikační technologie Internet Podpora prodeje informačními systémy Nové formy organizace práce Zhodnocení firmy ŠkoFIN s.r.o ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ, OBRÁZKŮ A PŘÍLOH

8 Úvod Aby se firma dokázala prosadit, konkurovat a především uspět na trhu, potřebuje kromě poskytovaných služeb a kvalitních produktů schopné vedoucí. V konkurenčním prostředí 21. století si společnost bez efektivního manažera sotva dokážeme představit. S úspěšným manažerem jsou zároveň spojeny co největší schopnosti a dovednosti vést firmu. Zásluhou manažerů prvotřídních manažerů je cesta k úspěchu společnosti pravděpodobnější a především uskutečnitelná. Tempo dnešního pracovního světa si však žádá více než kdy předtím. Firmy jsou nuceny k dynamice, vysokému nasazení a dalšímu rozvoji. Ke značnému prostoru se domohly manažerské kompetence - vědomosti a dovednosti obohacené o osobní potenciál manažera. Výrazným krokem směrem ke kvalitním výsledkům je posouzení úrovně manažerských kompetencí a potřeba dalšího rozvoje. Nedostatky a diference mezi excelentním a průměrným manažerem neúprosně odhalí úrovně kompetencí. Vědecký pokrok a nové technologie nesou výrazné spojení s podnikáním, i přesto se stále více prosazuje jako hlavní tvůrce moderních konkurenčních výhod manažer, osoba, s níž jsou spojeny moderní trendy managementu. Autor práce má za cíl charakteristiku vývojových trendů managementu a přiblížit současné přístupy k efektivnímu řízení firem. V první části se autor věnuje historii managementu od klasického období managementu, přes management 20. století, po počátek managementu 21. století. Vysvětluje pojem management a definuje úrovně managementu. Důležitou složkou první kapitoly jsou současné trendy v managementu. Autor práce vyzdvihuje moderní trendy jimiž jsou: Benchmarking, řízení změn, akcionářská hodnota a nejsou zde opomenuty ani moderní trendy typu Customer Relationship Management a Lean management. V druhé kapitole autor práce představuje typy a vývoj organizačních struktur, vysvětluje pojmy organizování a organizační struktura. Hlavní náplní oddílu je rozdělení organizačních struktur z hlediska dělby pravomocí, autor práce dále vysvětluje organizační struktury s pružnými prvky a nelze opomenout klasifikační skupinu vycházející z činností 8

9 nebo jejich výsledků. V závěrečné části kapitoly autor práce představuje nové a zvláštní formy organizačních struktur. Ve třetí části autor práce představuje efektivního manažera a opírá se zde o amerického ekonoma Petera F. Drucker, který je hlavním představitelem moderního managementu. Autor práce charakterizuje pojmy manažer a leader společně se zaměřením na rozdíly mezi těmito typy. Tuto část autor práce obohatil o efektivní rozhodování a také přístupu vedoucího pracovníka ke svým zaměstnancům. Závěrem autor práce poukazuje na chyby, kterých se vedoucí pracovník může dopustit. Závěrečný praktický oddíl autor práce věnoval analýze společnosti ŠkoFIN s.r.o.. V kapitole autor práce seznamuje s problémem předmětu, analyzuje leasingovou společnost a v samém závěru si autor práce dovolí vyjádřit několik vět k leasingové společnosti ŠkoFIN s.r.o. 9

10 1. Historie firemního managementu a jeho současné trendy 1.1 Historie managementu K historicky nejvýraznějšímu rozvoji organizací dochází ve starověku v souvislosti se vznikem a upevňování rozsáhlých říší, kde se Římské impérium stalo vzorem pro budování organizačních vztahů, kde řízení bylo postaveno na vyspělé legislativě, důmyslné struktuře státního a vojenského aparátu a na silném hospodářství. Všeobecně prvními dobře organizovanými institucemi byly armády, církve a státy. V průběhu dějin vznikaly a utvářely se další a další organizace, které postihovaly různé aspekty společenského života. Dnes jsme obklopeni organizacemi a organizační vztahy se promítají do veškeré naší činnosti. Velkou zásluhou na rozvoji manažerských praktik mělo úsilí o zvyšování produktivity práce v rozvíjejících se průmyslových podnicích na počátku 20. století. Tyto praktiky byly zaměřené na zvyšování pracovní disciplíny, pořádku v časových rozvrzích a tlaku na ekonomii výrobních procesů. Počátek 20. století byl počátkem novodobého managementu.[8] Vývoj názorů, myšlenkových proudů managementu můžeme rozčlenit do těchto etap: klasický management, zahrnující období konce devatenáctého století do třicátých let 20. století; management čtyřicátých až sedmdesátých let 20. století; management konce 20. století; management na počátku 21. století. 1 Klasické období managementu Formátování klasického managementu situujeme na konec devatenáctého a do prvních tří desetiletí dvacátého století a v jeho rámci také vznik vědy o managementu. Za dvě centra klasického managementu lze považovat Evropu a USA. Někteří autoři označují přístupy klasického managementu jako mechanické. 1 MAŠLEJ, M.; STODŮLKA, V.; BRECHTA, B.; PELIKÁN, M.: Základy a základní pojmy managementu Str

11 Americký proud managementu se zaměřoval zejména na zvyšování výkonnosti výrobních jednotek, s důrazem na bezprostřední řízení výroby. K dosažení výkonnosti používal tyto nástroje: zvyšování pracovní disciplíny; zavedení pořádku v časových rozvrzích; tlak na ekonomii výrobních operací. Typickým rysem amerického proudu managementu bylo, že do organizace výroby byly zavedeny metody plánování výroby (úsečkové plány pracovních operací), výrobní a pracovní dokumentace, stanovení tvrdých pracovních norem, evidence nákladů, odstraňovaní ztát při výrobě. O vlastní manažerskou práci byl minimální zájem a byla zavedena úkolová mzda. Evropský proud managementu obohatil klasický management o vymezení úlohy manažerů o určení funkční náplně aktivit obecného řízení a o stanovení formálních pravidel řízení.[8] Management čtyřicátých aţ sedmdesátých let V tomto období jsou rozvíjeny různé názorové proudy managementu, kdy se pozornost přesouvá na člověka. Za hlavní pracovní stimul je považován osobní rozvoj jednotlivce. Toto období je charakteristické různými přístupy. Sociální přístupy Tyto přístupy představují výrazný psychologicko sociální přístup k managementu v přesvědčení, že právě tyto přístupy mají zásadní vliv na organizační jednotku, a že je potřebné zkoumat vztahy v malých neformálních skupinách a hledat metody pro řešení skupinových a osobních problémových vztahů. Procesní přístupy Východiskem těchto přístupů jsou závěry prací H. Fayola. Procesní přístupy kladou důraz na klasifikaci manažerských funkcí a snaží se o jejich spojení do integrovaného celku. Jejich přínos pro rozvoj managementu spočívá v propracování řady manažerských funkcí a v jejich odlišení od ostatních činností. 11

12 Systémové přístupy v managementu Systémové přístupy v managementu se především snaží identifikovat, projektovat a zdůvodnit postupy uspořádání pro analýzu i syntézu řídicího jednání. Usilují o aplikace koncepce funkční analýzy a obecné teorie systému do řízení. Kvantitativní metody (přístupy) rozhodování Kvantitativní metody rozhodování (přístupy) zaměřují svojí pozornost na metody a algoritmizované postupy pro řešení složitých rozhodovacích situacích s velkým nebo nekonečným počtem variant. Současný rozvoj moderní výpočetní techniky vytváří z těchto přístupů část nástrojů i technologií ke zkvalitnění, urychlení a zhospodárnění realizace manažerských funkcí, zejména plánovacích procesů. Empirické přístupy Jsou založeny na analýze a zobecnění poznatků z manažerské praxe. Může jít o pozitivní, tak i o negativní zkušenosti a z nich vyplývající poučení, názory a doporučení. Doporučení jsou obvykle provázená řadou příkladů z praxe, tzv. případovými studiemi. Pragmatické poznatky jsou často prezentovány poradenskými firmami. Empirický management je velmi populární mezi manažery vzhledem ke konkrétním doporučením na základě zkušenosti v podobě jednoduchých, srozumitelných pokynů a pravidel. Empirici mají schopnost dívat se na management očima manažerů a dávat jim návody a rady k řešení denních problémů.[8] Management konce dvacátého století Od sedmdesátých let do konce dvacátého století zaznamenáváme řadu rysů ve společensko ekonomickém vývoji, které se promítají do managementu. Je to období hledání a postupného vytváření nového, tvůrčího, velmi aktivního a dravého manažerského myšlení a jednání, které klade obrovský důraz na nezbytnost podnikatelského ducha. Neustále se měnící podnikatelské prostředí, nové poznatky vědy a techniky, sociální a politické rozvoje klade velké nároky na umění přežít a být úspěšný v tvrdých podmínkách národní a světové konkurence. V prostředí, kde nabídka převyšuje poptávku znamená konec éry trhu výrobce, který určoval jaké výrobky bude vyrábět a jak a v jaké kvalitě je bude prodávat. Určujícím na trhu se stal zákazník a jeho uspokojení. 12

13 Koncepce organizací na využívání znalostí nemůže ignorovat top management podnikových organizací, tak i státních institucí. Cesta k úspěchu a prosperitě vede přes znalostní potenciál, inovace, vynalézavost, tvořivost a celoživotním systému vzdělávání jak v podnikovém prostředí, tak i ve státním sektoru.[8] Management na počátku 21. století Realita kolem nás se mění a pro úspěšné podnikání nebudou stačit takové atributy jako jsou tradice, dobrý plánovací systém či dobrý výzkum trhu. Směrodatné se stávají jiné skutečnosti: rostoucí vliv komunikačních informačních a dopravních systémů; vlivem komunikačních informačních a dopravních systémů byl podpořen nový trend globalizace; na významu nabývají znalosti know-how, invence, inovace; podnikatelské i neziskové aktivity se dají řídit z kterékoli lokality, volný tok peněz z jednoho konce světa na druhý; urychlení častých změn, nestálost, nestabilita se zhoršuje a je těžko předvídatelná.[8] 1.2 Charakteristika a pojetí managementu Ve světové i české manaţerské literatuře posledního desetiletí lze snad nalézt desítky definic pojmu management a jejich odlišných interpretací. Neexistuje tudíž jednoznačné a všeobecné platné chápání tohoto pojmu. Pro ilustraci se uvádějí tři definice pojmu management, a to postupně podle toho, zda zdůrazňují vedení lidí, nebo specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky, nebo účel a používané nástroje. Typickým příkladem definice, která zdůrazňuje vedení lidí, je volná interpretace pojetí, jež vzniklo již koncem dvacátých let minulého století díky úsilí Americké manažerské asociace (American Management Association). V tomto pojetí management znamená umění dosahovat cíle organizace rukama a hlavami jiných. 13

14 Příkladem definice managementu, která zdůrazňuje specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky je: Management znamená zvládnutí plánovacích, organizačních, personálních a kontrolních činností, zaměřených na dosaţení soustavy cílů organizace. Příkladem definice managementu, která především poukazuje na účel a používané nástroje manažerské práce, je: Management je soubor přístupů, názorů, doporučení a metod, které uţívají vedoucí pracovníci (manaţeři) k zvládnutí specifických činností (manaţerských funkcí), směřujících k dosaţení soustavy cílů organizace. Různým definicím managementu je dnes zpravidla společné, že zdůrazňují orientaci na zabezpečení cílů organizace. Organizací pak rozumíme celek, resp. jednotku, jež má cílů dosáhnout Pojem management Pojem management není ničím neobvyklým. Jeho původ je většinou hledán v anglickém slovese to manage řídit. Tento výraz ovšem není původní. Pochází z francouzského management, které má zase svůj kořen v latinském slovu manus ruka. Pojem management se stal výrazem, který má jiţ mezinárodní platnost. Aniž by byl překládán, užívá se v řadě světových jazyků. Přesto je vhodné mít na zřeteli, že se paralelně s tímto iracionálně přijatým pojmem lze najednou setkat i s dalšími pojmy, kde se předpokládá stejný, nebo alespoň podobný význam. Především v české literatuře i aplikační praxi stále doznívá dříve tradiční uţívané slovo řízení. 3 směrech: Chápání a záběr pojmu management se dnes obvykle upřesňuje v následujících vykonavateli managementu jsou lidé, tj. vedoucí pracovníci ( manažeři ); management je obsahovou náplní značně obecnou disciplínou se širokým aplikačním záběrem. Může být uplatněn pro velmi rozmanité druhy organizací a jejich dalších jednotek (kolektivů). Jde jak o management výrobních podniků a jejich organizačních částí (závodů, provozů, účelových zařízení atd.), tak i nevýrobních jednotek (např. státní a 2 VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O.: Moderní management v teorii a praxi Str ISBN VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O.: Moderní management v teorii a praxi Str. 12. ISBN

15 veřejné správy, projekčních a výzkumných ústavů, škol, nemocnic, charitativních, církevních, vojenských, policejních a dalších organizací. management lze aplikovat na různých organizačních úrovních, tj. různých stupních hierarchie organizačního upořádání zkoumané jednotky (např. na úrovni podniku, závodu, provozu, skupiny dílen) a rovněž na obsahově velmi rozmanité činnosti (na podnik či závod jako celek, na obchodní, technickou, výrobní, investiční, personální aj. činnost); obecným posláním manaţerské činnosti je dosaţení úspěšnosti (prosperity) uvaţované organizační jednotky nebo procesu. Může být vyjádřena kvantitativními či kvalitativními charakteristikami cílů, různými měřítky či metrikami efektivnosti, popřípadě ukazateli ziskovosti, nákladovosti, časové náročnosti, technickými parametry apod. Při vysvětlení pojmu management se často diskutuje otázka, zda tato disciplína je věda, nebo umění, resp. do jaké míry, kde, kdy a za jakých podmínek. Dnes se v pragmatické orientované literatuře obvykle sdílí tolerantní názor, že manaţerské práce je jak vědou, tak uměním. Záleží na charakteru řešených úloh. Ten předurčuje míru z každé těchto složek. Má se za to, že např. složité úlohy s výrazným podílem lidské složky a neurčitosti budou inklinovat k umění je řešit. Poslání i profesní využívání znalostního zázemí managementu (zkušeností, technik, metod, přístupů apod.) realizují lidé, tj. manaţeři. Profil a úlohu manažera charakterizuje např. P. F. Drucker. Zdůrazňuje, že manaţer je vedoucí pracovník zodpovědný za dosahování cílů jemu svěřených organizačních jednotek (útvarů, kolektivů). Zpravidla se na tvorbě těchto cílů i zajištění podmínek jejich plnění významně podílí. Především přitom plánuje, organizuje a kontroluje práci svých spolupracovníků. P. F. Drucker zároveň podotýká, že manaţerská práce se dnes stala odborně náročnou profesí.[14] Dnes je často paralelně s pojmem manažer používáno i slovo lídr, resp. v originálním anglickém vyjádření leader. Způsob jejich práce se pak označuje slovy vedení, resp. leadership. Pokud je užíváno české označení, pak se zpravidla užívá slovo 15

16 jako vůdce, či tvůrčí vedoucí. Jimi uplatňovaný způsob práce se označuje jako vůdcovství, popř. tvůrčí vedení lidí Úrovně managementu Procesy managementu jsou v organizaci hierarchicky uspořádány. V naprosté většině podniků existují tři úrovně firemního řízení a tím také manažerů, podle toho mají také manažeři ve firmách různé postavení a zejména poslání. Nejvýše stojí vrcholní manažeři, kteří představují management dlouhodobého strategického působení organizace jako celku, odpovídají za veškerou podnikatelskou činnost, za úspěchy či nezdary firmy. Střední úroveň managementu představují manažeři, kteří se orientují na střednědobé (taktické) působení jednotlivých oblastí činností organizace (jako výroba, prodej, zásobování). Své úkoly tedy plní podle okruhu odborných problémů, řídí a odpovídají za výsledky práce základního managementu. Nejnižší úroveň hierarchie představuje management první linie (základní management). Jeho představitelé se zaměřují na krátkodobé operativní ovlivňování jednotlivých konkrétních činností organizace. Základní stupeň řízení často představují vedoucí, kteří sami vedou další spolupracovníky. Jejich hlavním úkolem je organizovat jejich práci a odpovídat za její kvalitní výsledky Současné trendy managementu Každým rokem vznikají stále nové a nové moderní trendy firemního managementu. Moderní trendy mají tendenci spíše dlouhodobého procesu změny. Určitá metoda však nemusí být právě ideální pro každý podnik a proto je důležité zvolit nejvhodnější metodu pro danou firmu Benchmarking Benchmarking je procesem měření, který může výrazně přispět k dosažení konkurenční výhody. Americké centrum pro produktivitu a kvalitu definuje benchmarking jako proces neustálého srovnávání a měření organizace oproti vůdčím firmám kdekoliv na světě, s cílem získat informace, které organizaci pomohou přijmout (a realizovat) aktivity, vedoucí ke zlepšení své vlastní výkonnosti. Robert C. Camp, který stál u zrodu 4 VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O.: Moderní management v teorii a praxi Str ISBN

17 benchmarkingu, definuje benchmarking jako hledání nejlepších postupů v podnikání, které vedou k vynikajícím výsledkům. Existují dva rozdílné přístupy k benchmarkingu: výkonový benchmarking a procesní benchmarking. Výkonový benchmarking se soustředí na relativní výkonnost pomocí vybraného souboru měřítek (často mezi konkurenty). Hodnotí se převážně parametry související s kvalitou a produktivitou. Procesní benchmarking měří individuální výkonnost procesu a jeho funkčnost oproti organizacím, které jsou vůdčími (nejlepšími) v provádění těchto procesů. Procesní benchmarking hledá nejlepší praktiky v provádění jednotlivých procesů. Benchmarking prochází čtyřfázovým procesem: Naplánování benchmarkingového projektu Shromažďování dat Analýza dat, identifikace výkonnostních mezer a hybných sil procesu Zlepšování (adaptace procesních hybných sil) Řízení změn Řízení změn jsou takové metody, které provázejí zavádění podstatných změn a jejich cílem je usnadnit uskutečnění změny v daném prostředí. Projekty zavádění změn jsou většinou zaměřeny na technickou stránku věci a dost často opomíjejí lidskou stránku změny. Hlavním úkolem tohoto trendu je za daných podmínek minimalizovat odpor proti zavádění změny a opačně aktivně vyvářet subvenci mezi zaměstnanci pro úspěch projektu změn. Výsledkem řízení změn je především trvalá komunikace s osobami samotnými. Komunikace má mnoho forem, jsou to např.: společné schůzky, individuální rozhovory, články. Hlavním cílem komunikačních forem je vysvětlovat důvody změny, jejich vliv na konkrétní jednotlivce a skupiny zaměstnanců a předkládat taková řešení pro ty, kterých se dotkly negativní změny Akcionářská hodnota Přímé stanovení hodnot a otevřenost jsou hlavním cílem efektivního řízení a správy společností. Pro omezení rizik a zajištění dlouhodobého rozvoje akcionářské hodnoty je nezbytné zavést efektivní a harmonický systém kontrol. 17

18 Akcionáři se čím dál tím více angažují v monitorování činností generálního ředitele, představenstva a dozorčí rady. Akcie se v minulosti, pokud společnost měla neuspokojivé výsledky, dali prodat celkem snadno, dnes je tento proces mnohem náročnější. Otázka informovanosti je předním problémem ve vztazích mezi institucionálním investorem a společností, s investorem komunikuje osobně generální ředitel nebo předseda představenstva, aby uspokojil jeho důvěru ve vedení firmy a podporu instituce. Komunikace je prvkem, který bude hrát stále důležitější roli v dosahování dlouhodobě udržitelného růstu akcionářské hodnoty. Povinností investora je objasnit, o co skutečně usiluje a přesně stylizovat způsob, jak se bude posuzovat výkon společnosti jak v krátkodobém, tak i v dlouhodobém období. Společnost by si měla vytyčit pouze několik nejdůležitějších cílů, které by měly být pravidelně a jednoznačně prověřované. Je nutné vymezit cíle společnosti v oblasti ročního Cash Flow, v oblasti hodnoty vytvořené v rámci společnosti i hodnoty vytvořené v každé samostatné podnikatelské složce společnosti. Rovněž důležitý je vliv minoritních akcionářů Customer Relationship Management Customer Relationship Management tedy řízení vztahů se zákazníky je možno vesměs definovat jako podobu a chování instituce k zákazníkům, jedná se především o strategii či o činnosti na větší uspokojení potřeb zákazníků, s použitím aktivní tvorby a uchování dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky. Všeobecně Customer Relationship Management zahrnuje veškeré procesy, jenž pojí přímý kontakt se zákazníkem ve sféře marketingu, obchodu a servisních aktivit. Customer Relationship Management v praxi pro většinu organizací znamená proces podstatné vnitřní změny. Customer Relationship Management je tedy především součást celkové strategie společnosti orientovaná na poznání zákazníků, podnícení zájmu klientů o příští produkty a služby, posílení jejich oddanosti nebo vytipování kategorie nejvíce produktivních odběratelů, jimž následně může být poskytnuta výluční péče. Přirozeným pokračováním koncepce Customer Relationship Management je Key Customer Relationship Management tedy řízení vztahů s klíčovými zákazníky. Stěžejním bodem je tržní segmentace, kde každý individuální potencionální klient znamená tržní segment. Podniky se v praxi musí orientovat na skutečné tržní segmenty, kde je předpoklad k dosažení odlišných schopností a ve kterých mohou docílit trvalé konkurenční výhody. Prvotním posláním řízení podniku na základně koncepce Key Customer Relationship 18

19 Management je reagovat na současné tržní prostředí, kde převažují zákazníci, a vesměs vybudovat takovou firmu, aby návratnost investice pro akcionáře a podílníky byla maximální. Přední zásady dlouhodobého vztahu se zákazníkem Pokud není vztah se zákazníkem dlouhodobě postaven na principu dávat brát, pravděpodobně nevydrží příliš dlouho, role každého ze stran tohoto vztahu jsou jasně definovány. Každý podnik, který chce uplatňovat koncepci Key Customer Relationship Management by měl dodržovat 4 základní principy: Dobrá znalost potřeby zákazníků Firma nebo podnik by měl mít nespornou představu o optimálním poměru ceny, rychlosti a kvality k optimalizaci vlastních činností, na druhé straně by neměl zapomínat na zákaznické zájmy a očekávání. Zákaznickým prioritám a trží analýze je třeba porozumět. Umění naslouchat a otevřená komunikace Častou chybou je proměna komunikace v jednostranný proces, nutností je dostatečný prostor především pro komplexní a perspektivní možnosti zákaznické volby. Znalost a analýza konkurenčních závazků Stálý monitoring konkurence, jejichž sliby se zdají až příliš dobré na to, aby byly pravdivé. Srovnáním vlastních schopností se schopnostmi konkurence může být další variantou pro odhalení přehnaných slibů. Plnění vlastních slibů - Ideální vztah pro podnik i zákazníka je takový vztah, kdy po pravdě říká, co si myslí, a myslí, co říká. Následně jsou podmínky zákazníkem akceptovány snadněji a je pravděpodobnost dlouhotrvajícího a předvídatelného vztahu se zvyšuje Lean Management Lean management chápeme jako cestu k zamezení plýtvání časem a plýtvání zdroji. Štíhlé řízení předpokládá odstranění všeho, co brání firmě v jejím růstu. Dalším předpoklad je produkovat jen tehdy, pokud je třeba just-in-time. Podnik by měl být chápán jako 19

20 bezbariérový tok hodnot proudících od dodavatele až po spotřebitele, ne však jako souhrn izolovaných výrobků a technologií. Za novátora lean managementu se pokládá japonská firma Toyota. Základním rysem tohoto trendu byla představa o napřímení, co nejkratším spojením dodavatele, výrobce a zákazníka, od čehož se mělo odvíjet zrychlení a zlevnění výrobního procesu. Lean management je charakteristický především v následujících rysech: orientace na zákazníka, opuštění hromadné výroby pro neznámé sorty zákazníků k shromažďování výroby na bázi individuálních potřeb zákazníků; inovace v dodavatelských, výrobních i distribučních službách s vidinou zvýšení rychlosti, pružnosti, pohotovosti a vstřícných reakcích na potřeby a požadavky zákazníka; zaměření se na co největší produktivitu ve všech fázích řetězce (dodavatel výrobce zákazník). Dalšími charakteristickými rysy štíhlé výroby jsou technologické oblasti, pracovníci (zvyšování odbornosti, využívání pracovní síly pouze v potřebném období), organizace provozu, vazby mezi dodavateli a odběrateli (síťové vztahy, virtuální organizace, just-in-time, outsourcing svěření různých podpůrných a vedlejších činností jiné společnosti, která se specializuje na příslušnou činnost). 20

21 2. Typy a vývoj firemních organizačních struktur 2.1 Organizování a jeho podstata Organizování je takovou procesní součástí řízení, s jejíž pomocí se do objektu řízení, nebo jeho částí zavadí organizovanost. Organizování je tedy činnost, která vede k uspořádání prvků a následně vztahů mezi nimi. Organizování dále vede k zavedení určitého řádu v organizovaném objektu. Pojem organizovat vyjadřuje řešit problematiku informačních procesů, rozsáhlých struktur, zabývat se materiální a řídící problematikou uspořádání lidských vztahů. Organizovanost je podstatná restrikce volnosti chování prvku volnosti a úsilí dosáhnout funkčního vzájemného propojení individuálních prvků objektu. Organizovat sebou přináší klady a také zápory. Organizování je možné rozdělit z hlediska dynamiky na procesní a útvarové. Každý organizační objekt (podnik, závod, divize, či jiná organizační jednotka) má dva faktory. Faktor dynamický a faktor statický. Oba tyto faktory se vzájemně propojují a vytváří jeden organizační objekt. Tím, že zkoumáme oba faktory odděleně, tím se značně zjednodušuje složitost daného objektu organizace Organizační struktura Posláním organizačních struktur je vytvořit účelné a účinné uspořádání dílčích organizačních částí v celek, jejich vzájemné integrační vztahy a stanovit funkční náplně činností. Obecně jde o vyjádření formy, v jejímž rámci se realizuje věcná, obsahová náplň dalších komponentů modelu kritických faktorů úspěchu (CSF). Vzájemné vazby a funkce koordinačních mechanismů vyjadřují též vztahy nadřízenosti, podřízenosti, dalších forem spolupráce, kontroly, sdílení dat, popř. informací a znalostí. Rostoucí komplexnost společenské dělby práce současného období a její vyjádření v organizačních strukturách vyvolává potřebu jejich inovací. Jsou zaměřeny především na přehodnocení přístupů k sdruţování činností, preferencí způsobů uplatňování 5 KASSAY, Š. Korporačné a holdingové struktury. 1. vyd. Nové Zámky: Strateg, s. ISBN

22 rozhodovací pravomoci, míry centralizace či decentralizace, řídícího rozpětí i doby trvání struktur Typy organizačních struktur Organizační struktury představují v instituci kostru, která jim umožňuje plnit její plánované cíle. V literatuře se vyskytuje řada pokusů o třídění těchto forem, přičemž jako v mnoha jiných oblastech vědy je toto třídění nesjednocené. Organizační struktury a jejich typy jsou řazeny podle různých měřítek. Podle Vebera, který uvádí kategorii struktur klasifikovaných podle činností či jejich výsledků a kategorii struktur rozdělených podle dělby pravomocí, která se dále dělí podle existence pevných a pružných prvků Organizační struktury z hlediska dělby pravomocí Liniová organizační struktura Liniová organizační struktura je tvořena liniovými prvky a liniovými vazbami. Tento typ struktury je charakterizován jedinými odpovědnými vedoucími, jednoznačnými vazbami mezi podřízenými a nadřízenými; vedoucí pracovník je vybaven komplexní působností pro jím vedenou organizační jednotku. 8 Jedná se o nejstarší podobu organizační struktury, hlavní nevýhodou je její nevhodnost pro větší podniky, vzhledem k limitujícímu faktoru složitosti řízení na vyšších stupních organizace. Obrázek 1: Schéma liniové organizační struktury Zdroj: 6 VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O.: Moderní management v teorii a praxi Str ISBN VEBER, J.: Management : základy, prosperita, globalizace Str ISBN VEBER, J.: Management : základy, prosperita, globalizace Str ISBN

23 Funkcionální organizační struktura Funkcionální organizační struktura je tvořena funkcionálními prvky a funkcionálními vazbami. Tento typ je charakterizován funkčně specializovanými vedoucími, mnohostrannými vazbami a specializovanou pravomocí a odpovědností. Vedoucí je vybaven pravomocí a odpovědností za jemu příslušnou specializovanou funkci. 9 Obrázek 2: Schéma funkcionální organizační struktury Zdroj: 9 VEBER, J.: Management : základy, prosperita, globalizace Str ISBN

24 Liniově štábní organizační struktura Liniově štábní organizační struktura využívá jejího kladu, kterým je specializace funkčních vedoucích a v důsledku toho jejich vysoká odbornost. Struktura je tvořena dvěma základními složkami liniovou a štábní. Je charakterizována rozdílnými úkoly v řízení složky liniově a štábní. Úkolem liniové složky je komplexní řízení daného útvaru. Vedoucí útvaru, který patří k liniové složce, je nadřízeným pracovníkem všem pracovníkům útvaru, včetně pracovníků štábu. Štábní složka (štáb) vytváří předpoklady k tomu, aby i se vzrůstající složitostí řízení na vyšších stupních řízení bylo možno dodržet zásadu jediného odpovědného vedoucího a využít všech kladů, který tento princip zajišťuje. 10 Obrázek 3: Schéma liniově-štábní organizační struktury Zdroj: Organizační struktury s pruţnými prvky Maticová organizační struktura Maticová organizace vzniká tehdy, jestliže je liniově štábní struktura rozšířena o další, doplňkovou strukturu. Vedoucí takové doplňkové organizační struktury a vybraní pracovníci liniově štábních útvarů tvoří tým, který se podílí na daném úkolu komplexního charakteru (programu, projektu). Jde o řešení jednorázových komplexních projektů nebo úkolů a existence takové organizační formy je závislá na době řešení zadaného úkolu. Po splnění projektu se pracovníci opět vracejí pod plnou podřízenost vedoucích svých původních útvarů. 10 VEBER, J.: Management : základy, prosperita, globalizace Str ISBN

25 Maticová struktura není vhodná pro všechny firmy, ale především pro instituce s vysokými požadavky na pružnou reakci na rychle se měnící podmínky na trhu, s výrobky nebo službami intelektuálně náročnými a s nutností vysoké inovační frekvence. Při úvahách o zavedení maticové struktury je nutno velmi pečlivě vážit její přednosti, ale hlavně její slabiny. 11 Obrázek 4: Schéma maticové organizační struktury Zdroj: Čistá projektová struktura Ryzí projektová struktura se užívá u významných a náročných projektů. Mohou ji použít engineeringové organizace při dodávkách velkých zakázek. Má velice blízko k maticové struktuře, základní odlišnost spočívá v pracovním zařazení členů týmu. Z organizačního hlediska dochází tedy k závažnější organizační změně, kdy je zaveden do dosavadní organizační struktury nový organizační článek, který má svého vedoucího (vedoucí projektu) a kmenové pracovníky (členové týmu). Vedoucí projektu má prakticky rovnocenné postavení jako jiní odborní vedoucí v hierarchické struktuře řízení, nese plnou odpovědnost za realizaci projektu. K nevýhodám čisté projektové struktury patří to, že také ustanovení projektového útvaru (týmu) je dočasné, po splnění projektového úkolu by měl být tým rozpuštěn nebo je nutné pro tento útvar připravit nový projekt VEBER, J.: Management : základy, prosperita, globalizace Str ISBN VEBER, J.: Management : základy, prosperita, globalizace Str ISBN

26 Klasifikační skupina vycházející z činností nebo jejich výsledků Funkční organizační struktura Funkční struktura je založena na seskupování pracovníků do útvaru podle podobnosti úkolů, zkušeností, kvalifikace a aktivit. Slučování pracovníků podle podobnosti úkolů vede k tomu, že např. všichni výzkumní a vývojoví pracovníci jsou seskupeni do jednoho útvaru obdobně jako pracovníci specializovaní na finanční problematiku apod. Tato organizační forma se používá většinou v malých a středních podnicích, které jsou obvykle zaměřeny na relativně menší počet výrobků nebo služeb, jež vyžadují vysokou specializaci. Ve funkční struktuře převládá tendence k centralizaci řízení, neboť jednotlivé funkce prováděné odděleně vyžadují celkovou koordinaci. Vrcholové vedení řeší rovněž kompetenční spory, které mezi specializovanými útvary nutně při nezbytné koordinaci vznikají. Rozpětí řízení uvnitř specializovaných útvarů je relativně velké, protože nadřízení znají problém detailně a nečiní jim větší problémy správně rozhodovat. 13 Obrázek 5: Schéma funkční organizační struktury Zdroj: Divizní organizační struktura V situaci, kdy firma roste, začínají stále zřetelněji převažovat nevýhody funkční struktury nad jejími klady. To se projevuje zřetelně v případech, kdy se zvětšuje počet výrobků a služeb, které firma vyrábí či poskytuje, roste počet zákazníků a firma proniká na další teritoria. Centralizované řízení již kapacitně nezvládá rostoucí požadavky na koordinaci a hledá způsoby, jak změnit systém řízení a tomu odpovídající strukturu. Divizní struktura znamená, že všechny aktivity potřebné k výrobě určitého výrobku nebo poskytnutí služby jsou sloučeny do jedné divize s vysokou autonomií. Na rozdíl od 13 VEBER, J.: Management : základy, prosperita, globalizace Str ISBN

27 funkční struktury, kladou důraz na vstupy (úkoly, zkušenosti, kvalifikace), jsou základem pro členění divizí především výstupy (výrobek, služba, zákazník, místo působení). Nejčastěji jsou divize členěny podle výrobku nebo služby, zákazníka nebo skupiny zákazníků či místa působení. Kordina se uskutečňuje především v rámci divizí. 14 Obrázek 6: Schéma divizní organizační struktury Zdroj: Hybridní organizační struktura Pokud nejsou pro firmu vhodné výše uvedené struktury, volí z pravidla kombinaci funkční a divizní struktury s cílem posílit klady a potlačit nedostatky. Hybridní struktura je obvykle tvořena divizními jednotkami, ale zároveň obsahuje funkční útvary centralizované u vrcholového vedení společnosti. Hybridní struktura funguje nejlépe, jestliže funkce, které jsou stejné ve všech divizích, jsou zabezpečovány centrálně Nové a zvláštní formy organizačních struktur Virtuální firma Virtuální firma se řádí mezi moderní organizační struktury. Mění se podle situace, jelikož její struktura není pevná. Omezené časové období a smluvní základ to jsou hlavní znaky virtuálních firem. 14 VEBER, J.: Management : základy, prosperita, globalizace Str ISBN VEBER, J.: Management : základy, prosperita, globalizace Str ISBN

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Audit managementu údržby

Audit managementu údržby Audit managementu údržby Benchmarking a outsourcing v údržbě Etapy životního cyklu 1 Audit integrity majetku a jeho údržby - otázky 1. Je uplatňována správná a moderní politika na majetku a intenzita využívání

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219 Agenda 0 Hlavní závěry controllingového panelu 2012 1 Údaje ke studii 2 Plánování 3 Reporting / řízení / analýza / kontrola 4 Role a organizace controllingu 5 Softwarová podpora v controllingu 6 Zhodnocení

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Příklad dobré praxe VI

Příklad dobré praxe VI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VI pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

1.5.2 âlenûní procesû

1.5.2 âlenûní procesû PROCESNÍ ÍZENÍ V PRAXI PODNIKÒ A VYSOK CH KOL Otázky, které si vedení organizace musí zodpovědět, znějí: proč organizace existuje a jak vydělává peníze. Jsou to základní existenční otázky a je pozoruhodné,

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F1 Role projektového manažera a komunikace V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Role

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS Management ve VS Využití manažerských metod ve VS Shrnutí znalostí Kombinace práce a technických prostředků tak, aby se dosáhlo cíle organizace co nejlepším způsobem Kolektivní lidská činnost snažící se

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Libor Svoboda Tým TA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA04? Za dobu řešení se zapojilo cca

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více