Základní trendy současného firemního managementu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní trendy současného firemního managementu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing. Evţen Sýkora, CSc. Praha Únor, 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Základní trendy současného firemního managementu zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Ve Vlašimi, dne Pavel Žůrek

3 Poděkování: Autor bakalářské práce by tímto rád poděkoval všem, kteří se podíleli radou, připomínkou či jiným způsobem. Jmenovitě vedoucímu práce panu Ing. Evženu Sýkorovi, CSc. za užitečné rady a metodickou pomoc při zpracování bakalářské práce.

4 Anotace: Předmětem bakalářské práce Základní trendy současného firemního managementu je rozbor moderních trendů současného firemního managementu. Práce si klade za cíl objasnění a vysvětlení pojmů trend a management. První kapitola je zaměřena na historický vývoj, charakteristiku a současné trendy managementu. Organizování, rozdělení organizačních struktur a přiblížení nově vzniklých organizačních struktur popisuje druhá část. Třetí kapitola představuje úlohy a metody efektivního manažera a jeho chování v krizových situacích. V praktické části je analyzována firma ŠkoFIN s.r.o. Annotation: The subject of the bachelor thesis The Basic Trends in Contemporary Corporate Management is the analysis of the current trends of modern corporate management. The aim of the thesis is explanation and clarification the terms Trend and Management. The first chapter is focused on the historical evolution, characteristics and current trends of management. The second part describes the organization, distribution of organizational structures and aproaching the newly established organizational structures. The third chapter presents the role and methods of effective manager and his behavior in crisis situations. In the practical part of thesis is analyzing a company SkoFIN Ltd.

5 Klíčová slova: Management, trend, manažer, organizovaní, struktura, firma. Keyworlds: Management, trend, manager, organization, structures, company.

6 OBSAH ÚVOD HISTORIE FIREMNÍHO MANAGEMENTU A JEHO SOUČASNÉ TRENDY Historie managementu Charakteristika a pojetí managementu Pojem management Úrovně managementu Současné trendy managementu Benchmarking Řízení změn Akcionářská hodnota Customer Relationship Management Lean Management TYPY A VÝVOJ FIREMNÍCH ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR Organizování a jeho podstata Organizační struktura Typy organizačních struktur Organizační struktury z hlediska dělby pravomocí Organizační struktury s pružnými prvky Klasifikační skupina vycházející z činností nebo jejich výsledků Nové a zvláštní formy organizačních struktur Virtuální firma Améba management Krizový management ÚLOHY A METODY PRÁCE EFEKTIVNÍHO MANAŢERA Efektivní manažer Rozdíl mezi manažerem a leaderem

7 3.1.2 Efektivní rozhodování Model Vrooma a Yettona Zvláštní metoda rozhodování: Brainstorming Vztah manažera k podřízeným Autoritativnost manažera Kritika z pohledu manažera Motivace z pohledu manažera Krizové situace Manažerské chyby nejvýraznějších manažerských chyb Konflikt rolí ANALÝZA, SYSTÉM ORGANIZACE A ŘÍZENÍ KONKRÉTNÍ FIRMY Seznámení s problémem Profil společnosti ŠkoFIN s.r.o Historie společnosti Nové personální trendy Péče o zaměstnance Distanční formy práce: Homeworking, Teleworking Uspořádání pracovních míst Agenturní zaměstnávání Nové technologie Telekomunikační technologie Internet Podpora prodeje informačními systémy Nové formy organizace práce Zhodnocení firmy ŠkoFIN s.r.o ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ, OBRÁZKŮ A PŘÍLOH

8 Úvod Aby se firma dokázala prosadit, konkurovat a především uspět na trhu, potřebuje kromě poskytovaných služeb a kvalitních produktů schopné vedoucí. V konkurenčním prostředí 21. století si společnost bez efektivního manažera sotva dokážeme představit. S úspěšným manažerem jsou zároveň spojeny co největší schopnosti a dovednosti vést firmu. Zásluhou manažerů prvotřídních manažerů je cesta k úspěchu společnosti pravděpodobnější a především uskutečnitelná. Tempo dnešního pracovního světa si však žádá více než kdy předtím. Firmy jsou nuceny k dynamice, vysokému nasazení a dalšímu rozvoji. Ke značnému prostoru se domohly manažerské kompetence - vědomosti a dovednosti obohacené o osobní potenciál manažera. Výrazným krokem směrem ke kvalitním výsledkům je posouzení úrovně manažerských kompetencí a potřeba dalšího rozvoje. Nedostatky a diference mezi excelentním a průměrným manažerem neúprosně odhalí úrovně kompetencí. Vědecký pokrok a nové technologie nesou výrazné spojení s podnikáním, i přesto se stále více prosazuje jako hlavní tvůrce moderních konkurenčních výhod manažer, osoba, s níž jsou spojeny moderní trendy managementu. Autor práce má za cíl charakteristiku vývojových trendů managementu a přiblížit současné přístupy k efektivnímu řízení firem. V první části se autor věnuje historii managementu od klasického období managementu, přes management 20. století, po počátek managementu 21. století. Vysvětluje pojem management a definuje úrovně managementu. Důležitou složkou první kapitoly jsou současné trendy v managementu. Autor práce vyzdvihuje moderní trendy jimiž jsou: Benchmarking, řízení změn, akcionářská hodnota a nejsou zde opomenuty ani moderní trendy typu Customer Relationship Management a Lean management. V druhé kapitole autor práce představuje typy a vývoj organizačních struktur, vysvětluje pojmy organizování a organizační struktura. Hlavní náplní oddílu je rozdělení organizačních struktur z hlediska dělby pravomocí, autor práce dále vysvětluje organizační struktury s pružnými prvky a nelze opomenout klasifikační skupinu vycházející z činností 8

9 nebo jejich výsledků. V závěrečné části kapitoly autor práce představuje nové a zvláštní formy organizačních struktur. Ve třetí části autor práce představuje efektivního manažera a opírá se zde o amerického ekonoma Petera F. Drucker, který je hlavním představitelem moderního managementu. Autor práce charakterizuje pojmy manažer a leader společně se zaměřením na rozdíly mezi těmito typy. Tuto část autor práce obohatil o efektivní rozhodování a také přístupu vedoucího pracovníka ke svým zaměstnancům. Závěrem autor práce poukazuje na chyby, kterých se vedoucí pracovník může dopustit. Závěrečný praktický oddíl autor práce věnoval analýze společnosti ŠkoFIN s.r.o.. V kapitole autor práce seznamuje s problémem předmětu, analyzuje leasingovou společnost a v samém závěru si autor práce dovolí vyjádřit několik vět k leasingové společnosti ŠkoFIN s.r.o. 9

10 1. Historie firemního managementu a jeho současné trendy 1.1 Historie managementu K historicky nejvýraznějšímu rozvoji organizací dochází ve starověku v souvislosti se vznikem a upevňování rozsáhlých říší, kde se Římské impérium stalo vzorem pro budování organizačních vztahů, kde řízení bylo postaveno na vyspělé legislativě, důmyslné struktuře státního a vojenského aparátu a na silném hospodářství. Všeobecně prvními dobře organizovanými institucemi byly armády, církve a státy. V průběhu dějin vznikaly a utvářely se další a další organizace, které postihovaly různé aspekty společenského života. Dnes jsme obklopeni organizacemi a organizační vztahy se promítají do veškeré naší činnosti. Velkou zásluhou na rozvoji manažerských praktik mělo úsilí o zvyšování produktivity práce v rozvíjejících se průmyslových podnicích na počátku 20. století. Tyto praktiky byly zaměřené na zvyšování pracovní disciplíny, pořádku v časových rozvrzích a tlaku na ekonomii výrobních procesů. Počátek 20. století byl počátkem novodobého managementu.[8] Vývoj názorů, myšlenkových proudů managementu můžeme rozčlenit do těchto etap: klasický management, zahrnující období konce devatenáctého století do třicátých let 20. století; management čtyřicátých až sedmdesátých let 20. století; management konce 20. století; management na počátku 21. století. 1 Klasické období managementu Formátování klasického managementu situujeme na konec devatenáctého a do prvních tří desetiletí dvacátého století a v jeho rámci také vznik vědy o managementu. Za dvě centra klasického managementu lze považovat Evropu a USA. Někteří autoři označují přístupy klasického managementu jako mechanické. 1 MAŠLEJ, M.; STODŮLKA, V.; BRECHTA, B.; PELIKÁN, M.: Základy a základní pojmy managementu Str

11 Americký proud managementu se zaměřoval zejména na zvyšování výkonnosti výrobních jednotek, s důrazem na bezprostřední řízení výroby. K dosažení výkonnosti používal tyto nástroje: zvyšování pracovní disciplíny; zavedení pořádku v časových rozvrzích; tlak na ekonomii výrobních operací. Typickým rysem amerického proudu managementu bylo, že do organizace výroby byly zavedeny metody plánování výroby (úsečkové plány pracovních operací), výrobní a pracovní dokumentace, stanovení tvrdých pracovních norem, evidence nákladů, odstraňovaní ztát při výrobě. O vlastní manažerskou práci byl minimální zájem a byla zavedena úkolová mzda. Evropský proud managementu obohatil klasický management o vymezení úlohy manažerů o určení funkční náplně aktivit obecného řízení a o stanovení formálních pravidel řízení.[8] Management čtyřicátých aţ sedmdesátých let V tomto období jsou rozvíjeny různé názorové proudy managementu, kdy se pozornost přesouvá na člověka. Za hlavní pracovní stimul je považován osobní rozvoj jednotlivce. Toto období je charakteristické různými přístupy. Sociální přístupy Tyto přístupy představují výrazný psychologicko sociální přístup k managementu v přesvědčení, že právě tyto přístupy mají zásadní vliv na organizační jednotku, a že je potřebné zkoumat vztahy v malých neformálních skupinách a hledat metody pro řešení skupinových a osobních problémových vztahů. Procesní přístupy Východiskem těchto přístupů jsou závěry prací H. Fayola. Procesní přístupy kladou důraz na klasifikaci manažerských funkcí a snaží se o jejich spojení do integrovaného celku. Jejich přínos pro rozvoj managementu spočívá v propracování řady manažerských funkcí a v jejich odlišení od ostatních činností. 11

12 Systémové přístupy v managementu Systémové přístupy v managementu se především snaží identifikovat, projektovat a zdůvodnit postupy uspořádání pro analýzu i syntézu řídicího jednání. Usilují o aplikace koncepce funkční analýzy a obecné teorie systému do řízení. Kvantitativní metody (přístupy) rozhodování Kvantitativní metody rozhodování (přístupy) zaměřují svojí pozornost na metody a algoritmizované postupy pro řešení složitých rozhodovacích situacích s velkým nebo nekonečným počtem variant. Současný rozvoj moderní výpočetní techniky vytváří z těchto přístupů část nástrojů i technologií ke zkvalitnění, urychlení a zhospodárnění realizace manažerských funkcí, zejména plánovacích procesů. Empirické přístupy Jsou založeny na analýze a zobecnění poznatků z manažerské praxe. Může jít o pozitivní, tak i o negativní zkušenosti a z nich vyplývající poučení, názory a doporučení. Doporučení jsou obvykle provázená řadou příkladů z praxe, tzv. případovými studiemi. Pragmatické poznatky jsou často prezentovány poradenskými firmami. Empirický management je velmi populární mezi manažery vzhledem ke konkrétním doporučením na základě zkušenosti v podobě jednoduchých, srozumitelných pokynů a pravidel. Empirici mají schopnost dívat se na management očima manažerů a dávat jim návody a rady k řešení denních problémů.[8] Management konce dvacátého století Od sedmdesátých let do konce dvacátého století zaznamenáváme řadu rysů ve společensko ekonomickém vývoji, které se promítají do managementu. Je to období hledání a postupného vytváření nového, tvůrčího, velmi aktivního a dravého manažerského myšlení a jednání, které klade obrovský důraz na nezbytnost podnikatelského ducha. Neustále se měnící podnikatelské prostředí, nové poznatky vědy a techniky, sociální a politické rozvoje klade velké nároky na umění přežít a být úspěšný v tvrdých podmínkách národní a světové konkurence. V prostředí, kde nabídka převyšuje poptávku znamená konec éry trhu výrobce, který určoval jaké výrobky bude vyrábět a jak a v jaké kvalitě je bude prodávat. Určujícím na trhu se stal zákazník a jeho uspokojení. 12

13 Koncepce organizací na využívání znalostí nemůže ignorovat top management podnikových organizací, tak i státních institucí. Cesta k úspěchu a prosperitě vede přes znalostní potenciál, inovace, vynalézavost, tvořivost a celoživotním systému vzdělávání jak v podnikovém prostředí, tak i ve státním sektoru.[8] Management na počátku 21. století Realita kolem nás se mění a pro úspěšné podnikání nebudou stačit takové atributy jako jsou tradice, dobrý plánovací systém či dobrý výzkum trhu. Směrodatné se stávají jiné skutečnosti: rostoucí vliv komunikačních informačních a dopravních systémů; vlivem komunikačních informačních a dopravních systémů byl podpořen nový trend globalizace; na významu nabývají znalosti know-how, invence, inovace; podnikatelské i neziskové aktivity se dají řídit z kterékoli lokality, volný tok peněz z jednoho konce světa na druhý; urychlení častých změn, nestálost, nestabilita se zhoršuje a je těžko předvídatelná.[8] 1.2 Charakteristika a pojetí managementu Ve světové i české manaţerské literatuře posledního desetiletí lze snad nalézt desítky definic pojmu management a jejich odlišných interpretací. Neexistuje tudíž jednoznačné a všeobecné platné chápání tohoto pojmu. Pro ilustraci se uvádějí tři definice pojmu management, a to postupně podle toho, zda zdůrazňují vedení lidí, nebo specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky, nebo účel a používané nástroje. Typickým příkladem definice, která zdůrazňuje vedení lidí, je volná interpretace pojetí, jež vzniklo již koncem dvacátých let minulého století díky úsilí Americké manažerské asociace (American Management Association). V tomto pojetí management znamená umění dosahovat cíle organizace rukama a hlavami jiných. 13

14 Příkladem definice managementu, která zdůrazňuje specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky je: Management znamená zvládnutí plánovacích, organizačních, personálních a kontrolních činností, zaměřených na dosaţení soustavy cílů organizace. Příkladem definice managementu, která především poukazuje na účel a používané nástroje manažerské práce, je: Management je soubor přístupů, názorů, doporučení a metod, které uţívají vedoucí pracovníci (manaţeři) k zvládnutí specifických činností (manaţerských funkcí), směřujících k dosaţení soustavy cílů organizace. Různým definicím managementu je dnes zpravidla společné, že zdůrazňují orientaci na zabezpečení cílů organizace. Organizací pak rozumíme celek, resp. jednotku, jež má cílů dosáhnout Pojem management Pojem management není ničím neobvyklým. Jeho původ je většinou hledán v anglickém slovese to manage řídit. Tento výraz ovšem není původní. Pochází z francouzského management, které má zase svůj kořen v latinském slovu manus ruka. Pojem management se stal výrazem, který má jiţ mezinárodní platnost. Aniž by byl překládán, užívá se v řadě světových jazyků. Přesto je vhodné mít na zřeteli, že se paralelně s tímto iracionálně přijatým pojmem lze najednou setkat i s dalšími pojmy, kde se předpokládá stejný, nebo alespoň podobný význam. Především v české literatuře i aplikační praxi stále doznívá dříve tradiční uţívané slovo řízení. 3 směrech: Chápání a záběr pojmu management se dnes obvykle upřesňuje v následujících vykonavateli managementu jsou lidé, tj. vedoucí pracovníci ( manažeři ); management je obsahovou náplní značně obecnou disciplínou se širokým aplikačním záběrem. Může být uplatněn pro velmi rozmanité druhy organizací a jejich dalších jednotek (kolektivů). Jde jak o management výrobních podniků a jejich organizačních částí (závodů, provozů, účelových zařízení atd.), tak i nevýrobních jednotek (např. státní a 2 VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O.: Moderní management v teorii a praxi Str ISBN VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O.: Moderní management v teorii a praxi Str. 12. ISBN

15 veřejné správy, projekčních a výzkumných ústavů, škol, nemocnic, charitativních, církevních, vojenských, policejních a dalších organizací. management lze aplikovat na různých organizačních úrovních, tj. různých stupních hierarchie organizačního upořádání zkoumané jednotky (např. na úrovni podniku, závodu, provozu, skupiny dílen) a rovněž na obsahově velmi rozmanité činnosti (na podnik či závod jako celek, na obchodní, technickou, výrobní, investiční, personální aj. činnost); obecným posláním manaţerské činnosti je dosaţení úspěšnosti (prosperity) uvaţované organizační jednotky nebo procesu. Může být vyjádřena kvantitativními či kvalitativními charakteristikami cílů, různými měřítky či metrikami efektivnosti, popřípadě ukazateli ziskovosti, nákladovosti, časové náročnosti, technickými parametry apod. Při vysvětlení pojmu management se často diskutuje otázka, zda tato disciplína je věda, nebo umění, resp. do jaké míry, kde, kdy a za jakých podmínek. Dnes se v pragmatické orientované literatuře obvykle sdílí tolerantní názor, že manaţerské práce je jak vědou, tak uměním. Záleží na charakteru řešených úloh. Ten předurčuje míru z každé těchto složek. Má se za to, že např. složité úlohy s výrazným podílem lidské složky a neurčitosti budou inklinovat k umění je řešit. Poslání i profesní využívání znalostního zázemí managementu (zkušeností, technik, metod, přístupů apod.) realizují lidé, tj. manaţeři. Profil a úlohu manažera charakterizuje např. P. F. Drucker. Zdůrazňuje, že manaţer je vedoucí pracovník zodpovědný za dosahování cílů jemu svěřených organizačních jednotek (útvarů, kolektivů). Zpravidla se na tvorbě těchto cílů i zajištění podmínek jejich plnění významně podílí. Především přitom plánuje, organizuje a kontroluje práci svých spolupracovníků. P. F. Drucker zároveň podotýká, že manaţerská práce se dnes stala odborně náročnou profesí.[14] Dnes je často paralelně s pojmem manažer používáno i slovo lídr, resp. v originálním anglickém vyjádření leader. Způsob jejich práce se pak označuje slovy vedení, resp. leadership. Pokud je užíváno české označení, pak se zpravidla užívá slovo 15

16 jako vůdce, či tvůrčí vedoucí. Jimi uplatňovaný způsob práce se označuje jako vůdcovství, popř. tvůrčí vedení lidí Úrovně managementu Procesy managementu jsou v organizaci hierarchicky uspořádány. V naprosté většině podniků existují tři úrovně firemního řízení a tím také manažerů, podle toho mají také manažeři ve firmách různé postavení a zejména poslání. Nejvýše stojí vrcholní manažeři, kteří představují management dlouhodobého strategického působení organizace jako celku, odpovídají za veškerou podnikatelskou činnost, za úspěchy či nezdary firmy. Střední úroveň managementu představují manažeři, kteří se orientují na střednědobé (taktické) působení jednotlivých oblastí činností organizace (jako výroba, prodej, zásobování). Své úkoly tedy plní podle okruhu odborných problémů, řídí a odpovídají za výsledky práce základního managementu. Nejnižší úroveň hierarchie představuje management první linie (základní management). Jeho představitelé se zaměřují na krátkodobé operativní ovlivňování jednotlivých konkrétních činností organizace. Základní stupeň řízení často představují vedoucí, kteří sami vedou další spolupracovníky. Jejich hlavním úkolem je organizovat jejich práci a odpovídat za její kvalitní výsledky Současné trendy managementu Každým rokem vznikají stále nové a nové moderní trendy firemního managementu. Moderní trendy mají tendenci spíše dlouhodobého procesu změny. Určitá metoda však nemusí být právě ideální pro každý podnik a proto je důležité zvolit nejvhodnější metodu pro danou firmu Benchmarking Benchmarking je procesem měření, který může výrazně přispět k dosažení konkurenční výhody. Americké centrum pro produktivitu a kvalitu definuje benchmarking jako proces neustálého srovnávání a měření organizace oproti vůdčím firmám kdekoliv na světě, s cílem získat informace, které organizaci pomohou přijmout (a realizovat) aktivity, vedoucí ke zlepšení své vlastní výkonnosti. Robert C. Camp, který stál u zrodu 4 VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O.: Moderní management v teorii a praxi Str ISBN

17 benchmarkingu, definuje benchmarking jako hledání nejlepších postupů v podnikání, které vedou k vynikajícím výsledkům. Existují dva rozdílné přístupy k benchmarkingu: výkonový benchmarking a procesní benchmarking. Výkonový benchmarking se soustředí na relativní výkonnost pomocí vybraného souboru měřítek (často mezi konkurenty). Hodnotí se převážně parametry související s kvalitou a produktivitou. Procesní benchmarking měří individuální výkonnost procesu a jeho funkčnost oproti organizacím, které jsou vůdčími (nejlepšími) v provádění těchto procesů. Procesní benchmarking hledá nejlepší praktiky v provádění jednotlivých procesů. Benchmarking prochází čtyřfázovým procesem: Naplánování benchmarkingového projektu Shromažďování dat Analýza dat, identifikace výkonnostních mezer a hybných sil procesu Zlepšování (adaptace procesních hybných sil) Řízení změn Řízení změn jsou takové metody, které provázejí zavádění podstatných změn a jejich cílem je usnadnit uskutečnění změny v daném prostředí. Projekty zavádění změn jsou většinou zaměřeny na technickou stránku věci a dost často opomíjejí lidskou stránku změny. Hlavním úkolem tohoto trendu je za daných podmínek minimalizovat odpor proti zavádění změny a opačně aktivně vyvářet subvenci mezi zaměstnanci pro úspěch projektu změn. Výsledkem řízení změn je především trvalá komunikace s osobami samotnými. Komunikace má mnoho forem, jsou to např.: společné schůzky, individuální rozhovory, články. Hlavním cílem komunikačních forem je vysvětlovat důvody změny, jejich vliv na konkrétní jednotlivce a skupiny zaměstnanců a předkládat taková řešení pro ty, kterých se dotkly negativní změny Akcionářská hodnota Přímé stanovení hodnot a otevřenost jsou hlavním cílem efektivního řízení a správy společností. Pro omezení rizik a zajištění dlouhodobého rozvoje akcionářské hodnoty je nezbytné zavést efektivní a harmonický systém kontrol. 17

18 Akcionáři se čím dál tím více angažují v monitorování činností generálního ředitele, představenstva a dozorčí rady. Akcie se v minulosti, pokud společnost měla neuspokojivé výsledky, dali prodat celkem snadno, dnes je tento proces mnohem náročnější. Otázka informovanosti je předním problémem ve vztazích mezi institucionálním investorem a společností, s investorem komunikuje osobně generální ředitel nebo předseda představenstva, aby uspokojil jeho důvěru ve vedení firmy a podporu instituce. Komunikace je prvkem, který bude hrát stále důležitější roli v dosahování dlouhodobě udržitelného růstu akcionářské hodnoty. Povinností investora je objasnit, o co skutečně usiluje a přesně stylizovat způsob, jak se bude posuzovat výkon společnosti jak v krátkodobém, tak i v dlouhodobém období. Společnost by si měla vytyčit pouze několik nejdůležitějších cílů, které by měly být pravidelně a jednoznačně prověřované. Je nutné vymezit cíle společnosti v oblasti ročního Cash Flow, v oblasti hodnoty vytvořené v rámci společnosti i hodnoty vytvořené v každé samostatné podnikatelské složce společnosti. Rovněž důležitý je vliv minoritních akcionářů Customer Relationship Management Customer Relationship Management tedy řízení vztahů se zákazníky je možno vesměs definovat jako podobu a chování instituce k zákazníkům, jedná se především o strategii či o činnosti na větší uspokojení potřeb zákazníků, s použitím aktivní tvorby a uchování dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky. Všeobecně Customer Relationship Management zahrnuje veškeré procesy, jenž pojí přímý kontakt se zákazníkem ve sféře marketingu, obchodu a servisních aktivit. Customer Relationship Management v praxi pro většinu organizací znamená proces podstatné vnitřní změny. Customer Relationship Management je tedy především součást celkové strategie společnosti orientovaná na poznání zákazníků, podnícení zájmu klientů o příští produkty a služby, posílení jejich oddanosti nebo vytipování kategorie nejvíce produktivních odběratelů, jimž následně může být poskytnuta výluční péče. Přirozeným pokračováním koncepce Customer Relationship Management je Key Customer Relationship Management tedy řízení vztahů s klíčovými zákazníky. Stěžejním bodem je tržní segmentace, kde každý individuální potencionální klient znamená tržní segment. Podniky se v praxi musí orientovat na skutečné tržní segmenty, kde je předpoklad k dosažení odlišných schopností a ve kterých mohou docílit trvalé konkurenční výhody. Prvotním posláním řízení podniku na základně koncepce Key Customer Relationship 18

19 Management je reagovat na současné tržní prostředí, kde převažují zákazníci, a vesměs vybudovat takovou firmu, aby návratnost investice pro akcionáře a podílníky byla maximální. Přední zásady dlouhodobého vztahu se zákazníkem Pokud není vztah se zákazníkem dlouhodobě postaven na principu dávat brát, pravděpodobně nevydrží příliš dlouho, role každého ze stran tohoto vztahu jsou jasně definovány. Každý podnik, který chce uplatňovat koncepci Key Customer Relationship Management by měl dodržovat 4 základní principy: Dobrá znalost potřeby zákazníků Firma nebo podnik by měl mít nespornou představu o optimálním poměru ceny, rychlosti a kvality k optimalizaci vlastních činností, na druhé straně by neměl zapomínat na zákaznické zájmy a očekávání. Zákaznickým prioritám a trží analýze je třeba porozumět. Umění naslouchat a otevřená komunikace Častou chybou je proměna komunikace v jednostranný proces, nutností je dostatečný prostor především pro komplexní a perspektivní možnosti zákaznické volby. Znalost a analýza konkurenčních závazků Stálý monitoring konkurence, jejichž sliby se zdají až příliš dobré na to, aby byly pravdivé. Srovnáním vlastních schopností se schopnostmi konkurence může být další variantou pro odhalení přehnaných slibů. Plnění vlastních slibů - Ideální vztah pro podnik i zákazníka je takový vztah, kdy po pravdě říká, co si myslí, a myslí, co říká. Následně jsou podmínky zákazníkem akceptovány snadněji a je pravděpodobnost dlouhotrvajícího a předvídatelného vztahu se zvyšuje Lean Management Lean management chápeme jako cestu k zamezení plýtvání časem a plýtvání zdroji. Štíhlé řízení předpokládá odstranění všeho, co brání firmě v jejím růstu. Dalším předpoklad je produkovat jen tehdy, pokud je třeba just-in-time. Podnik by měl být chápán jako 19

20 bezbariérový tok hodnot proudících od dodavatele až po spotřebitele, ne však jako souhrn izolovaných výrobků a technologií. Za novátora lean managementu se pokládá japonská firma Toyota. Základním rysem tohoto trendu byla představa o napřímení, co nejkratším spojením dodavatele, výrobce a zákazníka, od čehož se mělo odvíjet zrychlení a zlevnění výrobního procesu. Lean management je charakteristický především v následujících rysech: orientace na zákazníka, opuštění hromadné výroby pro neznámé sorty zákazníků k shromažďování výroby na bázi individuálních potřeb zákazníků; inovace v dodavatelských, výrobních i distribučních službách s vidinou zvýšení rychlosti, pružnosti, pohotovosti a vstřícných reakcích na potřeby a požadavky zákazníka; zaměření se na co největší produktivitu ve všech fázích řetězce (dodavatel výrobce zákazník). Dalšími charakteristickými rysy štíhlé výroby jsou technologické oblasti, pracovníci (zvyšování odbornosti, využívání pracovní síly pouze v potřebném období), organizace provozu, vazby mezi dodavateli a odběrateli (síťové vztahy, virtuální organizace, just-in-time, outsourcing svěření různých podpůrných a vedlejších činností jiné společnosti, která se specializuje na příslušnou činnost). 20

21 2. Typy a vývoj firemních organizačních struktur 2.1 Organizování a jeho podstata Organizování je takovou procesní součástí řízení, s jejíž pomocí se do objektu řízení, nebo jeho částí zavadí organizovanost. Organizování je tedy činnost, která vede k uspořádání prvků a následně vztahů mezi nimi. Organizování dále vede k zavedení určitého řádu v organizovaném objektu. Pojem organizovat vyjadřuje řešit problematiku informačních procesů, rozsáhlých struktur, zabývat se materiální a řídící problematikou uspořádání lidských vztahů. Organizovanost je podstatná restrikce volnosti chování prvku volnosti a úsilí dosáhnout funkčního vzájemného propojení individuálních prvků objektu. Organizovat sebou přináší klady a také zápory. Organizování je možné rozdělit z hlediska dynamiky na procesní a útvarové. Každý organizační objekt (podnik, závod, divize, či jiná organizační jednotka) má dva faktory. Faktor dynamický a faktor statický. Oba tyto faktory se vzájemně propojují a vytváří jeden organizační objekt. Tím, že zkoumáme oba faktory odděleně, tím se značně zjednodušuje složitost daného objektu organizace Organizační struktura Posláním organizačních struktur je vytvořit účelné a účinné uspořádání dílčích organizačních částí v celek, jejich vzájemné integrační vztahy a stanovit funkční náplně činností. Obecně jde o vyjádření formy, v jejímž rámci se realizuje věcná, obsahová náplň dalších komponentů modelu kritických faktorů úspěchu (CSF). Vzájemné vazby a funkce koordinačních mechanismů vyjadřují též vztahy nadřízenosti, podřízenosti, dalších forem spolupráce, kontroly, sdílení dat, popř. informací a znalostí. Rostoucí komplexnost společenské dělby práce současného období a její vyjádření v organizačních strukturách vyvolává potřebu jejich inovací. Jsou zaměřeny především na přehodnocení přístupů k sdruţování činností, preferencí způsobů uplatňování 5 KASSAY, Š. Korporačné a holdingové struktury. 1. vyd. Nové Zámky: Strateg, s. ISBN

22 rozhodovací pravomoci, míry centralizace či decentralizace, řídícího rozpětí i doby trvání struktur Typy organizačních struktur Organizační struktury představují v instituci kostru, která jim umožňuje plnit její plánované cíle. V literatuře se vyskytuje řada pokusů o třídění těchto forem, přičemž jako v mnoha jiných oblastech vědy je toto třídění nesjednocené. Organizační struktury a jejich typy jsou řazeny podle různých měřítek. Podle Vebera, který uvádí kategorii struktur klasifikovaných podle činností či jejich výsledků a kategorii struktur rozdělených podle dělby pravomocí, která se dále dělí podle existence pevných a pružných prvků Organizační struktury z hlediska dělby pravomocí Liniová organizační struktura Liniová organizační struktura je tvořena liniovými prvky a liniovými vazbami. Tento typ struktury je charakterizován jedinými odpovědnými vedoucími, jednoznačnými vazbami mezi podřízenými a nadřízenými; vedoucí pracovník je vybaven komplexní působností pro jím vedenou organizační jednotku. 8 Jedná se o nejstarší podobu organizační struktury, hlavní nevýhodou je její nevhodnost pro větší podniky, vzhledem k limitujícímu faktoru složitosti řízení na vyšších stupních organizace. Obrázek 1: Schéma liniové organizační struktury Zdroj: 6 VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O.: Moderní management v teorii a praxi Str ISBN VEBER, J.: Management : základy, prosperita, globalizace Str ISBN VEBER, J.: Management : základy, prosperita, globalizace Str ISBN

23 Funkcionální organizační struktura Funkcionální organizační struktura je tvořena funkcionálními prvky a funkcionálními vazbami. Tento typ je charakterizován funkčně specializovanými vedoucími, mnohostrannými vazbami a specializovanou pravomocí a odpovědností. Vedoucí je vybaven pravomocí a odpovědností za jemu příslušnou specializovanou funkci. 9 Obrázek 2: Schéma funkcionální organizační struktury Zdroj: 9 VEBER, J.: Management : základy, prosperita, globalizace Str ISBN

24 Liniově štábní organizační struktura Liniově štábní organizační struktura využívá jejího kladu, kterým je specializace funkčních vedoucích a v důsledku toho jejich vysoká odbornost. Struktura je tvořena dvěma základními složkami liniovou a štábní. Je charakterizována rozdílnými úkoly v řízení složky liniově a štábní. Úkolem liniové složky je komplexní řízení daného útvaru. Vedoucí útvaru, který patří k liniové složce, je nadřízeným pracovníkem všem pracovníkům útvaru, včetně pracovníků štábu. Štábní složka (štáb) vytváří předpoklady k tomu, aby i se vzrůstající složitostí řízení na vyšších stupních řízení bylo možno dodržet zásadu jediného odpovědného vedoucího a využít všech kladů, který tento princip zajišťuje. 10 Obrázek 3: Schéma liniově-štábní organizační struktury Zdroj: Organizační struktury s pruţnými prvky Maticová organizační struktura Maticová organizace vzniká tehdy, jestliže je liniově štábní struktura rozšířena o další, doplňkovou strukturu. Vedoucí takové doplňkové organizační struktury a vybraní pracovníci liniově štábních útvarů tvoří tým, který se podílí na daném úkolu komplexního charakteru (programu, projektu). Jde o řešení jednorázových komplexních projektů nebo úkolů a existence takové organizační formy je závislá na době řešení zadaného úkolu. Po splnění projektu se pracovníci opět vracejí pod plnou podřízenost vedoucích svých původních útvarů. 10 VEBER, J.: Management : základy, prosperita, globalizace Str ISBN

25 Maticová struktura není vhodná pro všechny firmy, ale především pro instituce s vysokými požadavky na pružnou reakci na rychle se měnící podmínky na trhu, s výrobky nebo službami intelektuálně náročnými a s nutností vysoké inovační frekvence. Při úvahách o zavedení maticové struktury je nutno velmi pečlivě vážit její přednosti, ale hlavně její slabiny. 11 Obrázek 4: Schéma maticové organizační struktury Zdroj: Čistá projektová struktura Ryzí projektová struktura se užívá u významných a náročných projektů. Mohou ji použít engineeringové organizace při dodávkách velkých zakázek. Má velice blízko k maticové struktuře, základní odlišnost spočívá v pracovním zařazení členů týmu. Z organizačního hlediska dochází tedy k závažnější organizační změně, kdy je zaveden do dosavadní organizační struktury nový organizační článek, který má svého vedoucího (vedoucí projektu) a kmenové pracovníky (členové týmu). Vedoucí projektu má prakticky rovnocenné postavení jako jiní odborní vedoucí v hierarchické struktuře řízení, nese plnou odpovědnost za realizaci projektu. K nevýhodám čisté projektové struktury patří to, že také ustanovení projektového útvaru (týmu) je dočasné, po splnění projektového úkolu by měl být tým rozpuštěn nebo je nutné pro tento útvar připravit nový projekt VEBER, J.: Management : základy, prosperita, globalizace Str ISBN VEBER, J.: Management : základy, prosperita, globalizace Str ISBN

26 Klasifikační skupina vycházející z činností nebo jejich výsledků Funkční organizační struktura Funkční struktura je založena na seskupování pracovníků do útvaru podle podobnosti úkolů, zkušeností, kvalifikace a aktivit. Slučování pracovníků podle podobnosti úkolů vede k tomu, že např. všichni výzkumní a vývojoví pracovníci jsou seskupeni do jednoho útvaru obdobně jako pracovníci specializovaní na finanční problematiku apod. Tato organizační forma se používá většinou v malých a středních podnicích, které jsou obvykle zaměřeny na relativně menší počet výrobků nebo služeb, jež vyžadují vysokou specializaci. Ve funkční struktuře převládá tendence k centralizaci řízení, neboť jednotlivé funkce prováděné odděleně vyžadují celkovou koordinaci. Vrcholové vedení řeší rovněž kompetenční spory, které mezi specializovanými útvary nutně při nezbytné koordinaci vznikají. Rozpětí řízení uvnitř specializovaných útvarů je relativně velké, protože nadřízení znají problém detailně a nečiní jim větší problémy správně rozhodovat. 13 Obrázek 5: Schéma funkční organizační struktury Zdroj: Divizní organizační struktura V situaci, kdy firma roste, začínají stále zřetelněji převažovat nevýhody funkční struktury nad jejími klady. To se projevuje zřetelně v případech, kdy se zvětšuje počet výrobků a služeb, které firma vyrábí či poskytuje, roste počet zákazníků a firma proniká na další teritoria. Centralizované řízení již kapacitně nezvládá rostoucí požadavky na koordinaci a hledá způsoby, jak změnit systém řízení a tomu odpovídající strukturu. Divizní struktura znamená, že všechny aktivity potřebné k výrobě určitého výrobku nebo poskytnutí služby jsou sloučeny do jedné divize s vysokou autonomií. Na rozdíl od 13 VEBER, J.: Management : základy, prosperita, globalizace Str ISBN

27 funkční struktury, kladou důraz na vstupy (úkoly, zkušenosti, kvalifikace), jsou základem pro členění divizí především výstupy (výrobek, služba, zákazník, místo působení). Nejčastěji jsou divize členěny podle výrobku nebo služby, zákazníka nebo skupiny zákazníků či místa působení. Kordina se uskutečňuje především v rámci divizí. 14 Obrázek 6: Schéma divizní organizační struktury Zdroj: Hybridní organizační struktura Pokud nejsou pro firmu vhodné výše uvedené struktury, volí z pravidla kombinaci funkční a divizní struktury s cílem posílit klady a potlačit nedostatky. Hybridní struktura je obvykle tvořena divizními jednotkami, ale zároveň obsahuje funkční útvary centralizované u vrcholového vedení společnosti. Hybridní struktura funguje nejlépe, jestliže funkce, které jsou stejné ve všech divizích, jsou zabezpečovány centrálně Nové a zvláštní formy organizačních struktur Virtuální firma Virtuální firma se řádí mezi moderní organizační struktury. Mění se podle situace, jelikož její struktura není pevná. Omezené časové období a smluvní základ to jsou hlavní znaky virtuálních firem. 14 VEBER, J.: Management : základy, prosperita, globalizace Str ISBN VEBER, J.: Management : základy, prosperita, globalizace Str ISBN

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ PHARE CZ 0209-02-01-005 Informace o projektu V rámci tohoto projektu bylo v průběhu června a července

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY MANAGEMENTU INOVACÍ Eva Grublová 1 Úvod Dnešní globální svět se neustále mění díky vývoji ekonomiky, rozvoji vědy a techniky, vzniku nových trhů a změny hodnot, které vyznávají

Více

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ František Orava Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Řízení strategických změn

Řízení strategických změn Řízení strategických změn Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací Diplomová práce Autor: Jan Říkovský

Více

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více