Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019"

Transkript

1 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín. Autor na originále závěrečné práce stvrdil svým podpisem prohlášení, že tento materiál vypracoval samostatně a to včetně grafických a zvukových příloh, a dílo splňuje podmínky uvedené v 31 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. (CC BY-NC-ND 3.0) Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko

2 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Blanka Kozáková Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ , financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, probíhal v období let Tento projekt byl vyústěním dlouhodobé a systematické metodické podpory pedagogickým pracovníkům, kteří se zaměřují na rozvoj ICT ve školách Moravskoslezského kraje, poskytované Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Významnou vzdělávací aktivitu projektu tvořilo dlouhodobé vzdělávání ICT lídrů. Jedním z výstupů procesu zvyšování jejich digitální gramotnosti byla závěrečná práce, která postihovala oblast, které se v ICT detailněji věnovali. Její úvodní část vždy popsala teoretická východiska a v další části se pak autoři zaměřili na praktické aspekty problému ve školské praxi. Protože se jednalo o práce rozsáhlejšího charakteru, které měly vazbu na současný stav využívání ICT ve školách Moravskoslezského kraje, shrnuli jsme tyto výstupy do motivačního sborníku zajímavých řešení, návodů, postupů a dáváme je tímto k dispozici pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Vlastní příprava závěrečných prací byla řízena v Learning Management System Moodle. Díky tomuto nástroji jsme mohli sledovat postup při zpracování, a to jak u autora práce, tak i u jeho vedoucího. Pro tento účel měli oba v prostředí LMS připraveny komunikační nástroje (fórum, chat) a termínované odevzdávání jednotlivých verzí závěrečné práce. V konečné fázi zpracování dostal do prostředí LMS přístup také oponent práce pro zpracování a vložení svého posudku. Všichni zúčastnění tak měli přehled o aktuálním stavu komunikace a zpracovaného materiálu a mohli neprodleně reagovat, pokud si to situace vyžádala. Děkujeme touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se nechají uváděnými příklady inspirovat ke své další pedagogické práci podpořené využitím ICT ve své škole. Poděkování za vedení přípravy závěrečných prací patří celému realizačnímu týmu projektu Perspektiva 2010.

3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ, PREZENTACÍ A INTERNETOVÝCH STRÁNEK VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU PaedDr. Jiří Duda

4 Obsah 1. Úvod Počítač ve výuce Didaktické programy Rozdělení didaktických programů Hodnocení didaktických programů Počítačové programy a prezentace ve výuce fyziky Přínos pro výuku fyziky Nevhodné uţití počítače ve fyzice Některé vhodné didaktické programy Prezentace vhodné k výuce fyziky Internetové stránky ve výuce fyziky na gymnáziu Internet jako zdroj informací Internetové stránky pro výuku a studium fyziky Hodina fyziky s vyuţitím internetových stránek Závěr Shrnutí Literatura Příloha 1 Obrázky... 31

5 1. Úvod Počítače se do českých škol dostaly v osmdesátých letech minulého století a brzy potom se objevily první výukové počítačové programy. Názory učitelů na vyuţití počítačů ve výuce se různily. Někteří povaţovali počítače ve škole za zbytečné, jiní zase věřili, ţe počítače zcela změní výuku a ţáci se vše snadno naučí. Vývoj ukázal, ţe ani jeden z těchto krajních názorů není správný. Počítače do školy bezesporu patří. Mohou zefektivnit výuku, ale nejsou zázračným didaktickým prostředkem. Záleţí na učiteli, zda počítačové programy a internet dokáţe vyuţít ke zkvalitnění výuky nebo naopak nevhodným uţitím počítače výuku znehodnotí. Problematika vyuţití počítačových programů, prezentací a internetu ve výuce je velmi rozsáhlá. Cílem mé práce je: 1. Poskytnout učitelům informace o didaktických programech a prezentacích, které jsou vhodné pro výuku fyziky na gymnáziu. 2. Upozornit na internetové stránky, ze kterých mohou čerpat fyzikální informace učitelé i studenti a které můţe učitel uţít ve výuce nebo z nich čerpat informace pro přípravu hodiny. 3. Provést hodinu fyziky s vyuţitím počítačového programu a internetových stránek, zhodnotit ji a popsat v této práci. 3

6 2. Počítač ve výuce Výuka s počítači můţe probíhat v počítačové učebně nebo v odborné pracovně vybavené jedním nebo několika počítači. Dnes má jiţ kaţdá střední škola a většina základních škol počítačovou učebnu i internet. Pokud je však ve škole jen jedna počítačová učebna, jsou moţnosti učitelů omezeny. Do počítačové učebny mohou jít jen tehdy, pokud tam neprobíhá výuka informačních a komunikačních technologií. Organizačně je také třeba vyřešit, aby se v učebně nesetkalo více tříd. Toho lze dosáhnout např. tak, ţe na školním serveru se učitelé zapisují do souboru (vytvořeném např. v Excelu), ve kterém jsou vyznačeny hodiny, kdy je učebna volná. Výhodnější je situace, kdy je ve škole jedna učebna určena pro výuku informačních a komunikačních technologií a jiná počítačová učebna slouţí pro výuku dalších předmětů. Domnívám se, ţe na škole střední velikosti by měla být nejméně jedna taková učebna. Aby mohl učitel efektivně pracovat, musí mít tato učebna svého správce, který zajistí, ţe všechny počítače budou v pořádku, ţáci budou moci ihned po příchodu do učebny spustit podle pokynů učitele didaktický program a učitel se bude plně věnovat výuce. Pokud totiţ učitel musí opakovaně odstraňovat poruchy počítačů, dochází ke zdrţením, ţáky přestává učivo zajímat a výuka je neefektivní. Ţáci se naučí méně, neţ kdyby do počítačové učebny nešli. Mnohdy ke kvalitní výuce stačí i jeden počítač ve třídě, nejlépe v odborné učebně. Je-li zajištěna projekce výstupu pomocí dataprojektoru, můţe tento počítač zkvalitnit výuku. Učitel můţe pouţít různé prezentace k výkladu učiva, které si sám vytvoří nebo získá od jiných učitelů. Je však nutno respektovat autorská práva. Ve fyzice je moţno také prezentovat výsledky měření, promítnout stránku z internetu, videosekvenci nebo počítač vyuţít při procvičování učiva promítnout zadání úlohy. Při uţití jednoho počítače v učebně jsou sice ţáci méně aktivní neţ při práci v počítačové učebně, na druhé straně se nemohou věnovat aktivitám nesouvisejícím s vyučování (prohlíţení internetových stránek, posílání ů apod.) a učitel také můţe počítač vyuţít jen v části hodiny. Méně častý je případ, kdy je v učebně několik počítačů. V tomto případě neslouţí počítače k výuce celé třídy ale k samostatné práci několika ţáků, kteří si mohou procvičovat učivo nebo mohou být zkoušeni. 4

7 3. Didaktické programy 3.1. Rozdělení didaktických programů Výukový program definuje Burianová [2] jako program, jehoţ struktura a obsah vedou uţivatele k osvojení nebo procvičení si nových znalostí z určité oblasti, přičemţ při tom vyuţívá moderních didaktických metod. Burianová rozděluje didaktické programy podle funkce na: a) Programy zaměřené na výklad b) Programy zaměřené na simulaci c) Programy zaměřené na zkoušení a testování Programy s otázkami s výběrovou odpovědí Programy s otázkami s odpovědí tvořenou d) Programy zaměřené na procvičování látky Dostál [4] výukový program definuje jako software, který předkládá ţákovi celek učiva a zajišťuje osvojení jeho obsahu ţákem. Výukové programy rozděluje podle funkce takto: a) Programy pro expozici učební látky b) Programy pro fixaci učební látky (procvičování) c) Programy pro testování stupně osvojení učební látky d) Simulační programy e) Didaktické hry f) Elektronické učebnice g) Elektronické encyklopedie h) Programy pro řízení laboratorní výuky i) Programy pro výuku programování Moderní programy většinou kombinují více funkcí, nejčastěji výklad, procvičování a zkoušení. Méně obvyklé dělení uvádí Černochová [3]: a) Nástroj (tool) programy uţívané jen jako nástroj k určité činnosti (např. textový editor) b) Učitel (tutor) počítačový program učí uţivatele (ţáka) určitý předmět c) Ţák (tutee) uţivatel učí počítač určitým činnostem (např. program SGP Baltazar) d) Hračka (toy) sem patří počítačové hry se vzdělávacím obsahem 5

8 3.2 Hodnocení didaktických programů Má-li být výuka s počítačovými programy efektivní, musí být pouţité programy kvalitní a vhodné pro danou oblast vzdělávání. Při pořizování programů je nutno postupovat velmi zodpovědně. Nekvalitní nebo nevhodně zvolený program výuku nezlepší, někdy dokonce zhorší. Při výběru programů nestačí pročíst nabídky firem, které programy prodávají. V těchto nabídkách je kaţdý program výborný, uţivatelsky příjemný a přináší výborné výsledky. Nejlépe je, kdyţ si učitel můţe program nejdříve vyzkoušet. Dnes většina autorů a firem nabízí demoverzi programu, někteří dokonce poskytnou ostrou verzi na vyzkoušení. Jaké vlastnosti má tedy mít kvalitní výukový program? Burianová [2] se zaměřuje na technickou stránku programu. Program by měl mít tyto vlastnosti: a) Kvalitně provedená dokumentace Manuál by měl být dostatečně srozumitelný, popisovat typické problémy i často se opakující chyby, kterých se dopouštějí začátečníci. Měl by také obsahovat metodický návod pro vyuţití ve výuce. b) Uţivatelsky přívětivá instalace Program by měl mít instalační program, jehoţ pouţití zvládne i nepříliš zkušený uţivatel. c) Jednoduché a přirozené ovládání Toto je u výukových programů velmi důleţité, neboť je ovládají děti a učitelé, kteří nemusí být zkušení v práci s počítačem. Uţivatel by se měl při práci s programem soustředit na učení a ne se rozptylovat tím, ţe část svého času věnuje snaze přijít na to, jak vyuţít všechny funkce programu. d) Moţnost zpětné vazby Přítomnost zpětné vazby má ve výukových programech velký význam, umoţňuje počítači reagovat alespoň zčásti jako dobrý pedagog. Za kaţdou výkladovou částí by měla být část procvičovací a v případě, ţe počítač zjistí u studenta nedostatky, předloţí mu doplňující informace. e) Podpora multimediální technologie Moderní výukový program by měl obsahovat videosekvence, audiosekvence, obrázky apod. f) Řízení průchodu programem na základě reakce uţivatele 6

9 Jde o moţnost nastavení vlastního tempa, výběru procvičovaného tématu, nastavení časového omezení při řešení úkolů, stanovení počtu kontrolních otázek, archivace výsledků práce. Dostál [4] se zase více zaměřuje na pedagogickou stránku programu. Výukový program by měl zajistit: a) Motivaci ţáka b) Předávání informací moţno uţít hypertext, animace, obrázky c) Upevnění osvojených poznatků a dovedností d) Kontrolu získané úrovně vědomostí a dovedností e) Reakci podle výsledků zpětnovazební informace pokud ţák neobstojí při kontrole zvládnutí oblasti učiva, měl by být motivován k jejímu studiu Není nutné, aby kaţdý program zahrnoval všechny uvedené aspekty. Některý program můţe být výkladový, další učivo procvičuje. 7

10 4. Počítačové programy a prezentace ve výuce fyziky 4.1. Přínos pro výuku fyziky Také ve fyzice můţe vhodné uţití počítačových programů zlepšit výuku. Počítač s dataprojektorem v učebně fyziky jiţ není výjimkou. Výborně se hodí při zařazení prezentací do výuky. Dobrá prezentace zaujme ţáky více neţ klasický výklad s křídou a tabulí. Mnohdy je názornější a přehlednější, např. při výuce paprskové optiky. Pokud učitel vysvětluje zobrazení zrcadly nebo čočkami a rýsuje obrázky na tabuli, je práce zdlouhavá a ani pečlivý učitel se při rýsování nevyhne nepřesnostem. Pomocí prezentace lze tento výklad provést jednodušeji. Je-li k výkladu učiva potřebný obrázek nebo diagram, je opět výhodnější uţít prezentaci neţ jej kreslit na tabuli. Jindy stačí promítnout tabulku a ţáci mohou graf sestrojit samostatně. Pak je moţno promítnout pro kontrolu správně sestrojený graf. Prezentace také umoţňují procvičování a zkoušení učiva. Učitel můţe promítnout zadání příkladu, kontrolní otázky a během doby, kdy ţáci vypracovávají úkoly, můţe zkoušet. Ohodnotit můţe i zadané příklady. Význam pro fyziku mají počítačové simulace. Burianová [2] uvádí, ţe správná simulace popisuje daný problém nejčastěji v grafické podobě, dovoluje interaktivně měnit parametry a okamţitě sledovat vliv těchto změn na výsledek. Ţák můţe aktivně zkoumat studovaný děj. Simulace se hodí především tam, kde fyzikální experiment dělat nelze (např. simulace chodu jaderného reaktoru). Někdy je pokus obtíţně proveditelný. Například Torricelliho pokus nelze v běţné školní fyzikální laboratoři bezpečně provést. Zde je vhodné promítnout videosekvenci. Počítač lze vyuţít také při zpracování výsledků laboratorních měření. Dnes jiţ ţáci střední školy většinou znají Excel. K provedení výpočtů, sestrojení tabulek a grafů je výhodné tento program pouţít. Ţáci mohou také sami na počítači vytvářet prezentace. To pochopitelně nedělají v hodinách fyziky, ale buď jako domácí úkol nebo v rámci hodiny informatiky a výpočetní techniky. Učí-li učitel fyziky také informatiku nebo dohodne-li se s učitelem informatiky, mohou ţáci na závěr tématu PowerPoint vytvářet prezentace do fyziky. 8

11 4.2. Nevhodné užití počítače ve fyzice Přes všechny klady uvedené v minulé kapitole, můţe nevhodné uţití počítače výuku zhoršit, a to někdy i neúmyslnou chybou učitele. Fyzika je experimentální věda, a proto by při výuce fyziky měly být pokusy zařazovány vţdy, kdyţ je to moţné. Má-li tedy učitel na výběr, zda pokus provést nebo promítnout film nebo spustit počítačovou simulaci, měl by volit provedení experimentu. Není správné, kdyţ učitel z pohodlnosti nebo z obavy, ţe se pokus nezdaří, volí uţití počítače. Také není dobré, kdyţ učitel uţívá počítač k příliš častému promítání DVD. Zařazení krátkého filmu do výuky můţe výuku zpestřit a poskytnout důleţité informace. Musí však být součástí výkladu, ne nahrazovat učitele. Pokud ţáci pracují na počítači a učitel je nekontroluje, je moţné, ţe začnou surfovat po internetu nebo se bavit jinou s učením nesouvisející činností. Je třeba vhodnými úkoly a kontrolou zajistit, aby opravdu pracovali s výukovým programem. Také uţití prezentací má některá úskalí. Pokud je třeba odvodit sloţitější vzorec, je lepší provést odvození na tabuli, aby ţáci viděli, jak odvození vzorce probíhá. Pouhé promítnutí odvození mnozí ţáci nepochopí. Rozhodne-li se učitel přece jen uţít prezentaci, je třeba jednotlivé kroky promítat postupně a komentovat je. Při uţití prezentací se téţ někdy stává, ţe poctiví studenti si učivo na jednotlivých snímcích opisují doslova a poţadují po učiteli zpomalení výkladu, coţ můţe vést k tomu, ţe učitel nestihne v hodině probrat naplánované téma. Ţákům je třeba vysvětlit, ţe ne vše co je v prezentaci nebo co řekne učitel, je třeba zapsat, ţe prezentace slouţí především k pochopení problému. Zpracovává-li ţák vlastní prezentaci, je třeba si všímat, zda je to opravdu jeho prezentace a ne prezentace staţená z internetu. 4.3 Některé vhodné didaktické programy Firma Pachner vydala edici fyzikálních programů Fyzika zajímavě. Programy je moţno vyuţít na střední i základní škole. Jsou to programy: Elektřina 1 Obsahuje učivo o elektrických nábojích, elektrickém poli, elektrické indukci a polarizaci a o kondenzátorech. 9

12 Elektřina 2 Obsahuje vedle učiva elektřiny i učivo akustiky. Program seznamuje s tématy: kmity a vlny, zvuky, fyzika a hudba, elektromagnetická indukce, střídavý proud, přenos elektrické energie, elektromagnetické vlnění a moderní telekomunikace. Mechanika Obsahuje učivo mechaniky (pohyb, síly, práce a energie, gravitace, mechanika pevných těles, jednoduché stroje) a také téma fyzikální veličiny. Kapaliny a plyny Obsahuje učivo hydrostatiky (Archimédův zákon, Pascalův zákon) i hydrodynamiky a učivo o povrchu kapaliny. Termika Obsahuje témata: teplo a teplota, zdroje tepla, šíření tepla, tepelné děje v plynech, tepelné motory, meteorologie. Optika Obsahuje geometrickou, vlnovou i kvantovou optiku včetně televize, laser). praktických aplikací (film, Atomistika a astronomie Obsahuje především učivo z jaderné fyziky (Bohrův i kvantověmechanický model atomu, elementární částice). Méně je učiva z astronomie, a přestoţe to není v názvu uvedeno, obsahuje program i základy speciální teorie relativity. Programy mají na závěr kontrolní otázky. Učitel můţe také vyuţít tlačítka ve spodní části obrazovky. Jsou to tlačítka: Teorie je určena hlavně pro středoškoláky Zajímavosti zde uvádí různé zajímavosti, např. katastrofa Hindenburgu Osobnosti zde jsou uvedeny informace o známých fyzicích, např. o Faradayovi, Coulombovi, Galvanim Úlohy např. vypočítat velikost elektrických proudů ve větvích sloţeného obvodu, jsou-li dány velikosti odporů a napětí na zdroji Pokusy obsahuje náměty i popisy pokusů, např. zdroje elektrických nábojů, elektrolytické pokovování, sršení elektřiny 10

13 Pojmy jsou zde definovány pojmy, s nimiţ se ţák setkává na základní nebo střední škole, např. elektron, Curieova teplota Animace např. bouřka, Ohmův zákon Fyzika Didakta (vydala firma Silcom) Program je určen pro základní školy, na gymnáziu je ho moţno pouţít při opakování. Je zaměřen na počítání příkladů z mechaniky, termiky, optiky a elektřiny. Učitel můţe zvolit počet příkladů (3 15). Výhodou programu je, ţe umoţňuje tisk pracovních listů. Úlohy lze proto řešit i bez počítače. Nedostatkem je, ţe v případě chybného řešení program neukáţe jeho správný postup. Edison 4.0 multimediální elektrolaboratoř Program je určen především pro technické střední školy, lze jej uţít i na gymnáziu, případně i na základní škole. Ţáci i učitelé mohou vytvářet virtuální elektrické obvody z elektrotechnických součástek, např. můj první obvod, celkový odpor (vhodné pro ZŠ), tranzistory, diody a LED, rezonanční obvod (vhodné pro gymnázium). Newton 3.0 interaktivní virtuální laboratoř Program pokrývá učivo mechaniky a je určen pro základní i střední školy. Obsahuje více neţ 200 virtuálních pokusů, např. tlumené oscilace ve vodě, Foucaultovo kyvadlo, relativní rychlost. Fyzika 1 a 2 LANGMaster ŠKOLA hrou Tento program je především určen ţákům druhého stupně základní školy a odpovídajícím ročníkům osmiletého gymnázia. Lze jej však pouţít i ve vyšších ročnících gymnázia. Fyzika 1 obsahuje kapitoly: Čím se zabývá fyzika Světlo optická zobrazení Síly a jejich účinky (Zahrnuje i učivo o pohybu rovnoměrném a pohybu rovnoměrně zrychleném.) Síly a jejich účinky (Obsahuje i učivo o jednoduchých strojích.) Fyzika 2 obsahuje kapitoly: Částicová stavba látek (Zahrnuje i učivo hydrostatiky a učivo o atmosférickém tlaku.) Přeměny energie při tepelných dějích Elektrické pole 11

14 Obvody stejnosměrnného proudu Magenetické pole Výroba a přenos elektrické energie (Zahrnuje i učivo o elektromagnetické indukci a střídavém proudu.) K tématům existují krátká videa, která názorně vysvětlují daný jev. V programu jsou i úkoly na procvičení učiva a shrnutí havních pojmů. Např. v kapitole Na čem závisí odpor vodiče jsou krátká videa (asi 30 s) na téma Vnitřní stavba kovů a Čím je způsoben proud v kovech. Závislost odporu vodiče na délce a průřezu vodiče se ţáci učí pomocí virtuálního elektrického obvodu, v němţ se tyto veličiny mění. Pak následuje shrnutí (Zapamatujte si.) a úlohy na procvičení. Physikus výuková adventura Program klade důraz na motivaci. Ţák prochází různými oblastmi a musí plnit různé úkoly, např. pomocí kladkostroje zvednout sud. V další části programu je i výklad teorie a různé animace. Zajímavostí jsou úlohy z historie fyziky. Ţák významným vědcům přiřazuje objevy. Digitální učebnice fyziky Program je určen pro výuku fyziky na gymnáziu, lze ho však vyuţít i na jiných středních školách a některé části i na základních školách. Autor programu Jozef Beňuška vytvořil v PowerPointu soustavu prezentací, které pokrývají učivo gymnázia s výjimkou speciální teorie relativity. Program dále obsahuje metodické pokyny k vyučovací hodině vedené s podporou výukové prezentace. Uvádí metodický postup vyučovací hodiny Moment síly vzhledem k ose otáčení. Mám zkušenosti, ţe studenti mají výuku s tímto programem rádi. Zvlášť dobře se s ním učí paprsková optika. Zobrazení zrcadly i čočkami je estetičtější i názornější neţ kreslení na tabuli. Ţáci pochopitelně nemohou jen pasivně sledovat promítání snímků. Po úvodním vysvětlení dávám ţákům za úkol provést zobrazení do sešitu a potom jim promítnu snímek se správnou konstrukcí obrazu. Velmi dobré zkušenosti s programem mám také při vysvětlování interference vlnění, difrakce, skládání kmitů, tepelných dějů v plynech a měření posuvným měřítkem. Pokud některý vzorec vyţaduje delší odvození (např. vzorec pro střední kvadratickou rychlost), provádím odvození zpravidla na tabuli, neboť zde mám s ţáky lepší kontakt neţ při promítání snímků prezentace. Kdyţ k výkladu potřebuji prezentaci a vyskytne se v ní odvození vzorce, komentuji postup (např. při určení doby výstupu a výšky výstupu u vrhu svislého vzhůru). 12

15 4.4. Prezentace vhodné k výuce fyziky Na internetu je hodně prezentací, které se týkají středoškolské fyziky. Studenti je mohou vyţít ke studiu. Pokud je však chce pouţít učitel k výuce, musí mít souhlas autora prezentace. V této kapitole uvedu některé prezentace z fyziky, které jsou vhodné pro výuku na gymnáziu. Především je třeba upozornit na stránky Gymnázia a střední odborné školy Frýdek-Místek (www.gsosfm.cz). Tato škola řešila projekt Tvorba výukových materiálů pro výuku fyziky na gymnáziu. Bylo vytvořeno 28 prezentací, které pokrývají učivo gymnázia. Jsou to: 1. ročník Fyzikální veličiny a jednotky Kinematika Dynamika Práce, výkon, energie Gravitační pole Mechanika tuhého tělesa Mechanika kapalin a plynů 2. ročník Molekulová fyzika a termodynamika Vnitřní energie, práce, teplo Struktura a vlastnosti plynů Struktura a vlastnosti pevných látek Struktura a vlastnosti kapalin Změny skupenství Mechanické kmitání a vlnění 3. ročník Elektrické pole Elektrický proud v látkách Magnetické pole Obvody střídavého proudu Elektromagnetické kmitání a vlnění Paprsková optika Vlnová optika Optické zobrazování 13

16 4. ročník Speciální teorie relativity Kvantová fyzika Elementární částice Jaderná fyzika Sluneční soustava Vznik a vývoj hvězd Prezentace vhodné pro výuku fyziky lze nalézt také na stránkách www-new.vsp.cz/sts/. Jsou to stránky projektu Spolupráce technických škol při modernizaci výukových metod a implementaci ŠVP. Vyučující středních technických škol vytvořili různé výukové materiály. Pro fyziku vytvořili 123 prezentací, které se vztahují k tématům: Mechanika Pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kruţnici Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace Mechanická práce Posuvný a otáčivý pohyb, skládání sil Tlakové síly v pevných látkách, deformace Tlakové síly a tlak v tekutinách Termika Struktura pevných látek a kapalin, přeměny skupenství Teplota, teplotní roztaţnost látek Teplo a práce, přeměny vnitřní energie Tepelné motory Kmitání, vlnění, akustika Mechanické kmitání Mechanické vlnění Akustika Optika Druhy elektromagnetického záření Světlo a jeho šíření Zrcadla, čočky, oko, optické přístroje 14

17 Elektřina a magnetismus Elektrický náboj, elektrické pole, elektrická síla, kapacita vodiče Elektrický proud v látkách, zákony, polovodiče Magnetické pole, elektromagnetická indukce Vznik střídavého proudu, přenos elektrické energie Fyzika atomového jádra a elektronového obalu Modely atomu, laser Radioaktivita, druhy radioaktivního záření Jaderná energie a její vyuţití Vesmír Slunce, planety, komety Hvězdy, souhvězdí, galaxie Přestoţe prezentace jsou řazeny podle ŠVP strojírenských oborů, je moţno je vyuţít na gymnáziu. Další vhodné prezentace: U kaţdé prezentace uvádím internetovou adresu, název prezentace a témata, která obsahuje. Mechanika Klasická mechanika tuhého tělesa tuhé těleso, moment síly, jednoduché stroje, moment hybnosti, těţiště, rovnováţná poloha tělesa, stabilita tělesa, moment setrvačnosti, Steinerova věta Mechanika kapalin a plynů vlastnosti kapalin a plynů, tlak způsobený vnější silou působící na kapalinu, hydrostatický tlak, atmosférický tlak, vztlaková síla, Archimédův zákon, proudění kapaliny, Bernoulliho rovnice, proudění reálné kapaliny. Mechanika Gravitační pole Newtonův gravitační zákon, gravitační zrychlení, tíha, volný pád, vrhy, pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země, pohyby v gravitačním poli Slunce, Keplerovy zákony. 15

18 Kmitání a vlnění Mechanické kmitání a vlnění základní pojmy, kmity tlumené a netlumené, rezonance, harmonické kmity, mechanické vlnění, postupná a stojatá vlna, zvuk výška tónu, barva tónu, hlasitost, ultrazvuk, infrazvuk, několik úloh. Fyzikální podstata zvuku základní pojmy, šíření zvuku, intenzita zvuku, hladiny hlasitosti. Termika Ideální plyn ideální plyn, střední kvadratická rychlost, tlak plynu, stavová rovnice ideálního plynu, děje v plynech. Elektřina Elektřina a magnetismus základní pojmy, vodiče a nevodiče, Coulombův zákon, elektrické pole, jednoduché úlohy. Elektřina a magnetismus Elektrostatika elektrostatické jevy, elektrický náboj, Coulombův zákon, elektrické pole, elektrická intenzita, Gaussova věta a její uţití k výpočtům. Magnetismus Stacionární magnetické pole charakteristika, magnetická síla, vzájemné silové působení mezi dvěma elektrickými vodiči, pohyb částice s elektrickým nábojem v magnetickém poli, magnetické vlastnosti látek. Magnetické pole Země historie uţití magnetů, magnetické pole Země, kompas. Optika Geometrická optika zobrazení zrcadly a čočkami. Vlny interference, ohyb, polarizace, snímání optického záznamu CD, fotoelasticimetrie. V prezentaci jsou odkazy na další stránky týkající se vlnové optiky. 16

19 Elektromagnetické vlnění Elektromagnetické vlny a záření charakteristika rádiových vln, mikrovln, infračerveného záření, světla, ultrafialového záření, rentgenového záření a gama záření. Elektromagnetické záření a vlny stručná charakteristika mikrovln, světla a gama záření. Atomová a jaderná fyzika Atomová fyzika modely atomu (Thompsonův, Ratherfordův, Bohrův, Schrődingerův), emisní spektra atomu vodíku, princip laseru, chemická vazba. Rozsah prezentace poněkud přesahuje učivo gymnázia. Atomy, jádra a částice ve vývoji lidského myšlení podrobná historie názorů na stavbu hmoty od antiky (Demokritos) po současnost, urychlovače, jaderné elektrárny, hodně fotografií vědců, urychlovačů, jaderných elektráren (i Temelín). Astronomie Astronomie měření ve vesmíru, stručné informace o Slunci, planetách, planetkách, kometách, hodně obrázků a fotografií. Astronomie stručné informace o tělesech sluneční soustavy. Astronomie a astrofyzika souhvězdí, měření vzdálenosti ve vesmíru, podrobné informace o Slunci, planetách, malých tělesech sluneční soustavy, vývoj hvězd, hvězdné systémy, stručný vývoj vesmíru. Teorie relativity Speciální teorie relativity Michelsonův pokus, základní postuláty speciální teorie relativity, Lorentzova transformace souřadnic. 17

20 Relativistická dynamika, hmotnost a energie prezentace se skládá ze dvou částí: První část skládání rychlostí. Druhá část změna hmotnosti při změně rychlosti, vztah mezi hmotností a rychlostí. Teorie relativity postuláty speciální teorie relativity, relativnost současnosti, dilatace času, kontrakce délek, skládání rychlostí, závislost hmotnosti na rychlosti, vztah mezi hmotností a energií. Základy obecné teorie relativity setrvačná a gravitační hmotnost, zakřivení prostoru, gravitační čočky, vliv gravitace na plynutí času, gravitační vlny. Obecná teorie relativity se neprobírá na střední škole, ale tuto prezentaci je moţno doporučit zájemcům o fyziku. 18

21 5. Internetové stránky ve výuce fyziky na gymnáziu 5.1 Internet jako zdroj informací Internet pronikl do škol jen o málo později neţ počítače a hned se stal velmi populárním. Ve vzdělávání se podle Brdičky [1] můţe uplatnit jako a) Stroj na učení b) Zdroj informací c) Komunikační nástroj d) Pomocník učitele e) Pomocník studenta f) Distanční vzdělávání g) Umělá inteligence Pro výuku fyziky na gymnáziu mají význam body b, d, e. Vyhledávání informací je zdánlivě velmi jednoduchou funkcí internetu. Brdička [1] však upozorňuje na přeceňování významu dostupnosti informací. Píše: Bylo by opravdu velkou chybou si myslet, že samotný přístup k informacím má nějaký dopad na skutečné znalosti studentů. Jednou věcí je mít možnost se k nějakým informacím dostat, druhou je skutečně vyhledat, další se s nimi seznámit, a úplně jinou pak pochopit jejich smysl. Této schopnosti se říká funkční gramotnost. Burianová [2] upozorňuje, ţe na rozdíl od učení z knih, musí ţák aktivně vyhledávat informace rozptýlené na miliónech webových stránek. Proto by ţáci měli být poučeni o způsobu vyhledávání informací pomocí vyhledávačů včetně rozšířeného vyhledávání. Toto by se měli naučit v informačních a komunikačních technologiích. Ve fyzice by jiţ měli hledat konkrétní informace. Ţáci při vyhledávání informací často postupují špatně. Mají-li najít nějakou informaci, často čerpají z první nalezené webovské stránky nebo elektronické encyklopedie. (Mezi studenty je oblíbena zvláště Wikipedie.) Opsanou nebo častěji vytištěnou část internetové stránky nebo encyklopedie povaţují za splněný úkol. Je nutno jim vysvětlit, ţe je vhodné pouţít více zdrojů a ţe rozhodující není délka vyhledaného textu, ale kvalita informace. Pokud slouţí informace ke zpracování referátu, je třeba studenty poučit, ţe je třeba uvést i zdroj informace. Je nutno také počítat s tím, ţe na internetu jsou jiţ zpracované referáty a studenti jsou schopni je 19

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákon Relativnost klidu a pohybu, klasifikace pohybů z hlediska

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákony Klasifikace pohybů z hlediska trajektorie a závislosti rychlosti

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Mgr. Ladislav Zemánek 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Měření fyzikálních veličin. Zpracování výsledků měření. - fyzikální veličiny a jejich jednotky - mezinárodní

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část SEZNAM TÉMAT: Kinematika hmotného bodu mechanický pohyb, relativnost pohybu a klidu, vztažná soustava hmotný bod, trajektorie, dráha klasifikace pohybů průměrná a okamžitá rychlost rovnoměrný a rovnoměrně

Více

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok: Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok: 1) Trajektorie, dráha, dráha 2) Rychlost 3) Zrychlení 4) Intenzita 5) Práce, výkon 6) Energie 7) Částice a vlny; dualita 8) Síla 9) Náboj 10) Proudění,

Více

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6. Ročník: 6. Látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY Školní rok 2016 / 2017 Struktura zkoušky: příprava ke zkoušce trvá 15 minut; ústní zkouška trvá 15 minut - její součástí je i řešení fyzikálních úloh Pomůcky: Matematické, fyzikální

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1.1 Fyzika 5.5.1.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1.1 Fyzika 5.5.1.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika 5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1 Fyzika 5.5.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika Ročník 3. 4. Hodinová dotace Fyzika 2 2 0 0 Hodinová dotace Blok přírodovědných předmětů - fyzika 0 0 R

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy používá s porozuměním učivem zavedené fyzikální

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. července 2003, čj. 22 733/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník: Opakování bude obsahovat následující body: ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY Každý žák si vybere jedno téma (okruh) Vysvětlení daného tématu na každou kapitolu procvičování (v podobě doplňování, výpočtů a otázek

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Kompetence sociální a personální Člověk a měření síly 5. technika 1. LÁTKY A TĚLESA Žák umí měřit některé fyz. veličiny, Měření veličin Neživá měření hmotnosti,objemu, 4. zná některé jevy o pohybu částic,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 7. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Očekávané výstupy předmětu

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika Obecná pravidla: Při klasifikaci písemných prací bude brán jako zaklad tento klasifikační systém: pro stupeň výborný 100% až 90% chvalitebný do 70% dobrý do

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Fyzika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Fyzika. 4.8.13. Fyzikální seminář Předmět Fyzikální seminář je vyučován v sextě, septimě a v oktávě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzikální seminář vychází ze vzdělávací oblasti

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk,

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk, TEMATICKÝ PLÁN Předmět: FYZIKA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Jan Souček Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Literatura: FYZIKA pro 6. ročník

Více

Úvodní hodina. Co nás obklopuje? 1 Z čeho se tělesa skládají? 1. Skupenství látek 1. Atomy a molekuly - animace 6. Vlastnosti atomů a molekul 1

Úvodní hodina. Co nás obklopuje? 1 Z čeho se tělesa skládají? 1. Skupenství látek 1. Atomy a molekuly - animace 6. Vlastnosti atomů a molekul 1 Úvodní a Úvodní a září Exkurze Exkurze září - červen - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí Tělesa a látky Co nás obklopuje? Z čeho

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Platnost od 1. 9. 2016 Hlavní kompetence Učivo 6.ročník Kompetence sociální a personální 1. LÁTKY A Žák umí měřit některé fyzikální veličiny Měření veličin Člověk a měření síly 5. TĚLESA (F-9-1-01) délka,

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika Obecná pravidla: Při klasifikaci písemných prací bude brán jako zaklad tento klasifikační systém pro stupeň: výborný 100% až 90% chvalitebný do 70% dobrý do

Více

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9. 6.07. Fyzika - FYZ Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět fyzika

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: MECHANIKA FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Soustava SI notebook VY_32_INOVACE_01.pdf Datum

Více

SEZNAM PRO ARCHIVACI

SEZNAM PRO ARCHIVACI SEZNAM PRO ARCHIVACI Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony KA Identifikační číslo Tematická oblast Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3763 III/2 Inovace

Více

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Látky a tělesa, elektrický obvod Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole,

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

6.07. Fyzika - FYZ 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího předmětu b) Charakteristika učiva

6.07. Fyzika - FYZ 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího předmětu b) Charakteristika učiva 6.07. Fyzika - FYZ Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací

Více

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy FYZIKA PORG Ostrava Fyziku vyučujeme na gymnáziu PORG Ostrava jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu Integrated

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah 6. ročník květen Stavba látek Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah Magnetické vlastnosti látek Měření

Více

Obsah: 0. Modul 1 MECHANIKA 10

Obsah: 0. Modul 1 MECHANIKA 10 Obsah: 0 Informace o projektu 5 Úvod 6 Pokyny ke studiu 7 Literatura 9 Modul 1 MECHANIKA 10 1.1 Úvodní pojmy 10 1.1.1. Soustava fyzikálních veličin s jednotek 11 1.1.2. Skalární a vektorové fyzikální veličiny

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Fyzika - Kvinta, 1. ročník - Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k učení Učivo fyzikální

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,

Více

Látka a těleso skupenství látek atomy, molekuly a jejich vlastnosti. Fyzikální veličiny a jejich měření fyzikální veličiny a jejich jednotky

Látka a těleso skupenství látek atomy, molekuly a jejich vlastnosti. Fyzikální veličiny a jejich měření fyzikální veličiny a jejich jednotky Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 1 hodina Ročník Prima Roční hodinová dotace 36 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy prakticky rozeznává vlastnosti látek a těles

Více

6.23. Matematicko-fyzikální seminář - MAF

6.23. Matematicko-fyzikální seminář - MAF 6.23. Matematicko-fyzikální seminář - MAF Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 2 Platnost učební osnovy: od 1.9.2016 1) Pojetí vyučovacího

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner Vyučovací předmět fyzika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v těchto hodinových dotacích: 6.

Více

FYZIKA Gymnázium Nový PORG. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace

FYZIKA Gymnázium Nový PORG. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Vzdělávací obor: Fyzika. Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky.

Vzdělávací obor: Fyzika. Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Fyzika Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky. Předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího

Více

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11)

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 20/11) (UČEBNÍ MATERIÁLY Prima Macháček M., Rojko M. a kol. kolem nás 1, Scientia Motivace ke studiu fyziky Motivace ke studiu fyziky 4 Vlastnosti látek Rozlišení kapalin a plynů, odlišnosti

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

Fyzikální seminář. Zákon zachování hybnosti a energie, ráz těles. gravitačním poli. Keplerovy zákony. Rovnovážná poloha tuhého tělesa.

Fyzikální seminář. Zákon zachování hybnosti a energie, ráz těles. gravitačním poli. Keplerovy zákony. Rovnovážná poloha tuhého tělesa. Fyzikální seminář OVO ŠVP Tématický celek Učivo ŠVP Integrace Mezipředmětové vztahy Rozhodne v dané situaci, zda jsou splněny podmínky pro použití zákona zachování hybnosti a mechanické energie. Využívá

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika I. Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika I. Gymnázium Dr. školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky.

Vzdělávací obor: Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Fyzika Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky. Předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve všech třídách šestiletého i čtyřletého gymnázia od školního roku 2012/2013. Zpracování osnovy předmětu Fyzika koordinoval Mgr. Jaroslav Bureš. Časová dotace Nižší

Více

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah 9 FYZIKA 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je vytvořen na základě rozpracování oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání

Více

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Kvarta 2 hodiny týdně Pomůcky, které

Více

Předmět: Fyzika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Fyzika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Fyzika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

Pohyb. Klid a pohyb tělesa vzhledem ke vztažné soustavě. Druhy pohybu - posuvný a otáčivý - přímočarý a křivočarý - rovnoměrný a nerovnoměrný

Pohyb. Klid a pohyb tělesa vzhledem ke vztažné soustavě. Druhy pohybu - posuvný a otáčivý - přímočarý a křivočarý - rovnoměrný a nerovnoměrný A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

Fyzika. G1-G3 Práce s laboratorní technikou

Fyzika. G1-G3 Práce s laboratorní technikou Fyzika ročník TÉMA G1-G3 Práce s laboratorní technikou G1 1.1Vlastnosti látek 1.2 Magnetismus 1.3 Fyzikální veličiny VÝSTUP žák: žák vybere a prakticky používá vhodné pracovní postupy, přístroje a měřící

Více

Změna pro školní rok 2010-2013

Změna pro školní rok 2010-2013 Změna pro školní rok 2010-2013 Z důvodu změny učebnic dochází k úpravě ŠVP předmětu Fyzika. Ţáci 7. 9. ročníků v letech 2010 2011, 2011 2012, 2012 2013 budou pracovat s pozměněným plánem v následující

Více

Plán výuky - fyzika tříletá

Plán výuky - fyzika tříletá Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Plán výuky - fyzika tříletá Tomáš Nečas Gymnázium, třída Kapitána Jaroše 14, Brno

Více

4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika

4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika 4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 2 2 2 1 Realizuje obsah vzdělávacích oborů RVP ZV. Při vyučování mají žáci získat základní přehled o zákonitostech fyzikálních

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo LÁTKY A TĚLESA F9101 F9102 změří vhodně zvolenými měřidly některé

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 187, příspěvková organizace Název modulu Fyzika Kód modulu Fy H 2/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1. 09. 2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzika - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je nezbytná pro rozvoj moderních technologií,

Více

Prováděcí plán Školní rok 2013/2014

Prováděcí plán Školní rok 2013/2014 září Období Prováděcí plán Školní rok 2013/2014 Vyučovací předmět: Fyzika Třída: VIII. Vyučující: Jitka Wachtlová, Clive Allen Časová dotace: 1 hodina týdně v českém jazyce + 1 hodina týdně v anglickém

Více

6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV

6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV 6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV Obecné cíle výuky Fyziky Cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, rozvíjení přirozené touhy po poznání

Více

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL 7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL Obecné cíle výuky Fyziky Cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, rozvíjení přirozené touhy po poznání

Více

Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického základu studia

Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického základu studia Obsah: Informace o projektu 2 Úvod 3 Pokyny ke studiu 4 Přehled kapitol 6 Literatura 9 Modul 1. Mechanika 10 Modul 2. Mechanika tekutin a termodynamika 139 Modul 3. Elektromagnetické pole 201 Modul 4.

Více

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD F-1 Fyzika hravě ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. F-1_01 KLID a POHYB 2. F-1_02 ROVNOVÁŽNÁ POLOHA Prezentace obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. materiál slouží k opakování látky na téma relativnost klidu

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Fyzika za významný

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: ELEKTŘINA A MAGNETISMUS FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Elektrické pole elektrická síla

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 3F3 Kvanta

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

5.6. Člověk a jeho svět

5.6. Člověk a jeho svět 5.6. Člověk a jeho svět 5.6.1. Fyzika ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 Charakteristika vyučujícího předmětu FYZIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

Maturitní otázky z fyziky 2015/16

Maturitní otázky z fyziky 2015/16 Maturitní otázky z fyziky 2015/16 1. Pohyby těles z hlediska kinematiky a dynamiky 2. Mechanika tuhého tělesa 3. Mechanika kapalin a plynů 4. Fyzikální pole a jejich interakce s látkovým prostředím 5.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA 5.3.2. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA Téma Klid a pohyb tělesa Dělení pohybů Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) V-PTS-01 rozhodne, jaký

Více

VY_32_INOVACE_G 19 01

VY_32_INOVACE_G 19 01 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 7. 1. 2013 Pořadové číslo 10 1 Astronomie Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

Síla, vzájemné silové působení těles

Síla, vzájemné silové působení těles Síla, vzájemné silové působení těles Síla, vzájemné silové působení těles Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_07_02_01 Vytvořeno Leden 2014 Síla, značka a jednotka síly, grafické znázornění

Více

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla - určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí - chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit vznik ozvěny -

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika 9. ročník Zpracovala: Ing. Irena Košťálková Elektromagnetické a světelné děje Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem

Více