Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019"

Transkript

1 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín. Autor na originále závěrečné práce stvrdil svým podpisem prohlášení, že tento materiál vypracoval samostatně a to včetně grafických a zvukových příloh, a dílo splňuje podmínky uvedené v 31 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. (CC BY-NC-ND 3.0) Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko

2 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Blanka Kozáková Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ , financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, probíhal v období let Tento projekt byl vyústěním dlouhodobé a systematické metodické podpory pedagogickým pracovníkům, kteří se zaměřují na rozvoj ICT ve školách Moravskoslezského kraje, poskytované Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Významnou vzdělávací aktivitu projektu tvořilo dlouhodobé vzdělávání ICT lídrů. Jedním z výstupů procesu zvyšování jejich digitální gramotnosti byla závěrečná práce, která postihovala oblast, které se v ICT detailněji věnovali. Její úvodní část vždy popsala teoretická východiska a v další části se pak autoři zaměřili na praktické aspekty problému ve školské praxi. Protože se jednalo o práce rozsáhlejšího charakteru, které měly vazbu na současný stav využívání ICT ve školách Moravskoslezského kraje, shrnuli jsme tyto výstupy do motivačního sborníku zajímavých řešení, návodů, postupů a dáváme je tímto k dispozici pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Vlastní příprava závěrečných prací byla řízena v Learning Management System Moodle. Díky tomuto nástroji jsme mohli sledovat postup při zpracování, a to jak u autora práce, tak i u jeho vedoucího. Pro tento účel měli oba v prostředí LMS připraveny komunikační nástroje (fórum, chat) a termínované odevzdávání jednotlivých verzí závěrečné práce. V konečné fázi zpracování dostal do prostředí LMS přístup také oponent práce pro zpracování a vložení svého posudku. Všichni zúčastnění tak měli přehled o aktuálním stavu komunikace a zpracovaného materiálu a mohli neprodleně reagovat, pokud si to situace vyžádala. Děkujeme touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se nechají uváděnými příklady inspirovat ke své další pedagogické práci podpořené využitím ICT ve své škole. Poděkování za vedení přípravy závěrečných prací patří celému realizačnímu týmu projektu Perspektiva 2010.

3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ, PREZENTACÍ A INTERNETOVÝCH STRÁNEK VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU PaedDr. Jiří Duda

4 Obsah 1. Úvod Počítač ve výuce Didaktické programy Rozdělení didaktických programů Hodnocení didaktických programů Počítačové programy a prezentace ve výuce fyziky Přínos pro výuku fyziky Nevhodné uţití počítače ve fyzice Některé vhodné didaktické programy Prezentace vhodné k výuce fyziky Internetové stránky ve výuce fyziky na gymnáziu Internet jako zdroj informací Internetové stránky pro výuku a studium fyziky Hodina fyziky s vyuţitím internetových stránek Závěr Shrnutí Literatura Příloha 1 Obrázky... 31

5 1. Úvod Počítače se do českých škol dostaly v osmdesátých letech minulého století a brzy potom se objevily první výukové počítačové programy. Názory učitelů na vyuţití počítačů ve výuce se různily. Někteří povaţovali počítače ve škole za zbytečné, jiní zase věřili, ţe počítače zcela změní výuku a ţáci se vše snadno naučí. Vývoj ukázal, ţe ani jeden z těchto krajních názorů není správný. Počítače do školy bezesporu patří. Mohou zefektivnit výuku, ale nejsou zázračným didaktickým prostředkem. Záleţí na učiteli, zda počítačové programy a internet dokáţe vyuţít ke zkvalitnění výuky nebo naopak nevhodným uţitím počítače výuku znehodnotí. Problematika vyuţití počítačových programů, prezentací a internetu ve výuce je velmi rozsáhlá. Cílem mé práce je: 1. Poskytnout učitelům informace o didaktických programech a prezentacích, které jsou vhodné pro výuku fyziky na gymnáziu. 2. Upozornit na internetové stránky, ze kterých mohou čerpat fyzikální informace učitelé i studenti a které můţe učitel uţít ve výuce nebo z nich čerpat informace pro přípravu hodiny. 3. Provést hodinu fyziky s vyuţitím počítačového programu a internetových stránek, zhodnotit ji a popsat v této práci. 3

6 2. Počítač ve výuce Výuka s počítači můţe probíhat v počítačové učebně nebo v odborné pracovně vybavené jedním nebo několika počítači. Dnes má jiţ kaţdá střední škola a většina základních škol počítačovou učebnu i internet. Pokud je však ve škole jen jedna počítačová učebna, jsou moţnosti učitelů omezeny. Do počítačové učebny mohou jít jen tehdy, pokud tam neprobíhá výuka informačních a komunikačních technologií. Organizačně je také třeba vyřešit, aby se v učebně nesetkalo více tříd. Toho lze dosáhnout např. tak, ţe na školním serveru se učitelé zapisují do souboru (vytvořeném např. v Excelu), ve kterém jsou vyznačeny hodiny, kdy je učebna volná. Výhodnější je situace, kdy je ve škole jedna učebna určena pro výuku informačních a komunikačních technologií a jiná počítačová učebna slouţí pro výuku dalších předmětů. Domnívám se, ţe na škole střední velikosti by měla být nejméně jedna taková učebna. Aby mohl učitel efektivně pracovat, musí mít tato učebna svého správce, který zajistí, ţe všechny počítače budou v pořádku, ţáci budou moci ihned po příchodu do učebny spustit podle pokynů učitele didaktický program a učitel se bude plně věnovat výuce. Pokud totiţ učitel musí opakovaně odstraňovat poruchy počítačů, dochází ke zdrţením, ţáky přestává učivo zajímat a výuka je neefektivní. Ţáci se naučí méně, neţ kdyby do počítačové učebny nešli. Mnohdy ke kvalitní výuce stačí i jeden počítač ve třídě, nejlépe v odborné učebně. Je-li zajištěna projekce výstupu pomocí dataprojektoru, můţe tento počítač zkvalitnit výuku. Učitel můţe pouţít různé prezentace k výkladu učiva, které si sám vytvoří nebo získá od jiných učitelů. Je však nutno respektovat autorská práva. Ve fyzice je moţno také prezentovat výsledky měření, promítnout stránku z internetu, videosekvenci nebo počítač vyuţít při procvičování učiva promítnout zadání úlohy. Při uţití jednoho počítače v učebně jsou sice ţáci méně aktivní neţ při práci v počítačové učebně, na druhé straně se nemohou věnovat aktivitám nesouvisejícím s vyučování (prohlíţení internetových stránek, posílání ů apod.) a učitel také můţe počítač vyuţít jen v části hodiny. Méně častý je případ, kdy je v učebně několik počítačů. V tomto případě neslouţí počítače k výuce celé třídy ale k samostatné práci několika ţáků, kteří si mohou procvičovat učivo nebo mohou být zkoušeni. 4

7 3. Didaktické programy 3.1. Rozdělení didaktických programů Výukový program definuje Burianová [2] jako program, jehoţ struktura a obsah vedou uţivatele k osvojení nebo procvičení si nových znalostí z určité oblasti, přičemţ při tom vyuţívá moderních didaktických metod. Burianová rozděluje didaktické programy podle funkce na: a) Programy zaměřené na výklad b) Programy zaměřené na simulaci c) Programy zaměřené na zkoušení a testování Programy s otázkami s výběrovou odpovědí Programy s otázkami s odpovědí tvořenou d) Programy zaměřené na procvičování látky Dostál [4] výukový program definuje jako software, který předkládá ţákovi celek učiva a zajišťuje osvojení jeho obsahu ţákem. Výukové programy rozděluje podle funkce takto: a) Programy pro expozici učební látky b) Programy pro fixaci učební látky (procvičování) c) Programy pro testování stupně osvojení učební látky d) Simulační programy e) Didaktické hry f) Elektronické učebnice g) Elektronické encyklopedie h) Programy pro řízení laboratorní výuky i) Programy pro výuku programování Moderní programy většinou kombinují více funkcí, nejčastěji výklad, procvičování a zkoušení. Méně obvyklé dělení uvádí Černochová [3]: a) Nástroj (tool) programy uţívané jen jako nástroj k určité činnosti (např. textový editor) b) Učitel (tutor) počítačový program učí uţivatele (ţáka) určitý předmět c) Ţák (tutee) uţivatel učí počítač určitým činnostem (např. program SGP Baltazar) d) Hračka (toy) sem patří počítačové hry se vzdělávacím obsahem 5

8 3.2 Hodnocení didaktických programů Má-li být výuka s počítačovými programy efektivní, musí být pouţité programy kvalitní a vhodné pro danou oblast vzdělávání. Při pořizování programů je nutno postupovat velmi zodpovědně. Nekvalitní nebo nevhodně zvolený program výuku nezlepší, někdy dokonce zhorší. Při výběru programů nestačí pročíst nabídky firem, které programy prodávají. V těchto nabídkách je kaţdý program výborný, uţivatelsky příjemný a přináší výborné výsledky. Nejlépe je, kdyţ si učitel můţe program nejdříve vyzkoušet. Dnes většina autorů a firem nabízí demoverzi programu, někteří dokonce poskytnou ostrou verzi na vyzkoušení. Jaké vlastnosti má tedy mít kvalitní výukový program? Burianová [2] se zaměřuje na technickou stránku programu. Program by měl mít tyto vlastnosti: a) Kvalitně provedená dokumentace Manuál by měl být dostatečně srozumitelný, popisovat typické problémy i často se opakující chyby, kterých se dopouštějí začátečníci. Měl by také obsahovat metodický návod pro vyuţití ve výuce. b) Uţivatelsky přívětivá instalace Program by měl mít instalační program, jehoţ pouţití zvládne i nepříliš zkušený uţivatel. c) Jednoduché a přirozené ovládání Toto je u výukových programů velmi důleţité, neboť je ovládají děti a učitelé, kteří nemusí být zkušení v práci s počítačem. Uţivatel by se měl při práci s programem soustředit na učení a ne se rozptylovat tím, ţe část svého času věnuje snaze přijít na to, jak vyuţít všechny funkce programu. d) Moţnost zpětné vazby Přítomnost zpětné vazby má ve výukových programech velký význam, umoţňuje počítači reagovat alespoň zčásti jako dobrý pedagog. Za kaţdou výkladovou částí by měla být část procvičovací a v případě, ţe počítač zjistí u studenta nedostatky, předloţí mu doplňující informace. e) Podpora multimediální technologie Moderní výukový program by měl obsahovat videosekvence, audiosekvence, obrázky apod. f) Řízení průchodu programem na základě reakce uţivatele 6

9 Jde o moţnost nastavení vlastního tempa, výběru procvičovaného tématu, nastavení časového omezení při řešení úkolů, stanovení počtu kontrolních otázek, archivace výsledků práce. Dostál [4] se zase více zaměřuje na pedagogickou stránku programu. Výukový program by měl zajistit: a) Motivaci ţáka b) Předávání informací moţno uţít hypertext, animace, obrázky c) Upevnění osvojených poznatků a dovedností d) Kontrolu získané úrovně vědomostí a dovedností e) Reakci podle výsledků zpětnovazební informace pokud ţák neobstojí při kontrole zvládnutí oblasti učiva, měl by být motivován k jejímu studiu Není nutné, aby kaţdý program zahrnoval všechny uvedené aspekty. Některý program můţe být výkladový, další učivo procvičuje. 7

10 4. Počítačové programy a prezentace ve výuce fyziky 4.1. Přínos pro výuku fyziky Také ve fyzice můţe vhodné uţití počítačových programů zlepšit výuku. Počítač s dataprojektorem v učebně fyziky jiţ není výjimkou. Výborně se hodí při zařazení prezentací do výuky. Dobrá prezentace zaujme ţáky více neţ klasický výklad s křídou a tabulí. Mnohdy je názornější a přehlednější, např. při výuce paprskové optiky. Pokud učitel vysvětluje zobrazení zrcadly nebo čočkami a rýsuje obrázky na tabuli, je práce zdlouhavá a ani pečlivý učitel se při rýsování nevyhne nepřesnostem. Pomocí prezentace lze tento výklad provést jednodušeji. Je-li k výkladu učiva potřebný obrázek nebo diagram, je opět výhodnější uţít prezentaci neţ jej kreslit na tabuli. Jindy stačí promítnout tabulku a ţáci mohou graf sestrojit samostatně. Pak je moţno promítnout pro kontrolu správně sestrojený graf. Prezentace také umoţňují procvičování a zkoušení učiva. Učitel můţe promítnout zadání příkladu, kontrolní otázky a během doby, kdy ţáci vypracovávají úkoly, můţe zkoušet. Ohodnotit můţe i zadané příklady. Význam pro fyziku mají počítačové simulace. Burianová [2] uvádí, ţe správná simulace popisuje daný problém nejčastěji v grafické podobě, dovoluje interaktivně měnit parametry a okamţitě sledovat vliv těchto změn na výsledek. Ţák můţe aktivně zkoumat studovaný děj. Simulace se hodí především tam, kde fyzikální experiment dělat nelze (např. simulace chodu jaderného reaktoru). Někdy je pokus obtíţně proveditelný. Například Torricelliho pokus nelze v běţné školní fyzikální laboratoři bezpečně provést. Zde je vhodné promítnout videosekvenci. Počítač lze vyuţít také při zpracování výsledků laboratorních měření. Dnes jiţ ţáci střední školy většinou znají Excel. K provedení výpočtů, sestrojení tabulek a grafů je výhodné tento program pouţít. Ţáci mohou také sami na počítači vytvářet prezentace. To pochopitelně nedělají v hodinách fyziky, ale buď jako domácí úkol nebo v rámci hodiny informatiky a výpočetní techniky. Učí-li učitel fyziky také informatiku nebo dohodne-li se s učitelem informatiky, mohou ţáci na závěr tématu PowerPoint vytvářet prezentace do fyziky. 8

11 4.2. Nevhodné užití počítače ve fyzice Přes všechny klady uvedené v minulé kapitole, můţe nevhodné uţití počítače výuku zhoršit, a to někdy i neúmyslnou chybou učitele. Fyzika je experimentální věda, a proto by při výuce fyziky měly být pokusy zařazovány vţdy, kdyţ je to moţné. Má-li tedy učitel na výběr, zda pokus provést nebo promítnout film nebo spustit počítačovou simulaci, měl by volit provedení experimentu. Není správné, kdyţ učitel z pohodlnosti nebo z obavy, ţe se pokus nezdaří, volí uţití počítače. Také není dobré, kdyţ učitel uţívá počítač k příliš častému promítání DVD. Zařazení krátkého filmu do výuky můţe výuku zpestřit a poskytnout důleţité informace. Musí však být součástí výkladu, ne nahrazovat učitele. Pokud ţáci pracují na počítači a učitel je nekontroluje, je moţné, ţe začnou surfovat po internetu nebo se bavit jinou s učením nesouvisející činností. Je třeba vhodnými úkoly a kontrolou zajistit, aby opravdu pracovali s výukovým programem. Také uţití prezentací má některá úskalí. Pokud je třeba odvodit sloţitější vzorec, je lepší provést odvození na tabuli, aby ţáci viděli, jak odvození vzorce probíhá. Pouhé promítnutí odvození mnozí ţáci nepochopí. Rozhodne-li se učitel přece jen uţít prezentaci, je třeba jednotlivé kroky promítat postupně a komentovat je. Při uţití prezentací se téţ někdy stává, ţe poctiví studenti si učivo na jednotlivých snímcích opisují doslova a poţadují po učiteli zpomalení výkladu, coţ můţe vést k tomu, ţe učitel nestihne v hodině probrat naplánované téma. Ţákům je třeba vysvětlit, ţe ne vše co je v prezentaci nebo co řekne učitel, je třeba zapsat, ţe prezentace slouţí především k pochopení problému. Zpracovává-li ţák vlastní prezentaci, je třeba si všímat, zda je to opravdu jeho prezentace a ne prezentace staţená z internetu. 4.3 Některé vhodné didaktické programy Firma Pachner vydala edici fyzikálních programů Fyzika zajímavě. Programy je moţno vyuţít na střední i základní škole. Jsou to programy: Elektřina 1 Obsahuje učivo o elektrických nábojích, elektrickém poli, elektrické indukci a polarizaci a o kondenzátorech. 9

12 Elektřina 2 Obsahuje vedle učiva elektřiny i učivo akustiky. Program seznamuje s tématy: kmity a vlny, zvuky, fyzika a hudba, elektromagnetická indukce, střídavý proud, přenos elektrické energie, elektromagnetické vlnění a moderní telekomunikace. Mechanika Obsahuje učivo mechaniky (pohyb, síly, práce a energie, gravitace, mechanika pevných těles, jednoduché stroje) a také téma fyzikální veličiny. Kapaliny a plyny Obsahuje učivo hydrostatiky (Archimédův zákon, Pascalův zákon) i hydrodynamiky a učivo o povrchu kapaliny. Termika Obsahuje témata: teplo a teplota, zdroje tepla, šíření tepla, tepelné děje v plynech, tepelné motory, meteorologie. Optika Obsahuje geometrickou, vlnovou i kvantovou optiku včetně televize, laser). praktických aplikací (film, Atomistika a astronomie Obsahuje především učivo z jaderné fyziky (Bohrův i kvantověmechanický model atomu, elementární částice). Méně je učiva z astronomie, a přestoţe to není v názvu uvedeno, obsahuje program i základy speciální teorie relativity. Programy mají na závěr kontrolní otázky. Učitel můţe také vyuţít tlačítka ve spodní části obrazovky. Jsou to tlačítka: Teorie je určena hlavně pro středoškoláky Zajímavosti zde uvádí různé zajímavosti, např. katastrofa Hindenburgu Osobnosti zde jsou uvedeny informace o známých fyzicích, např. o Faradayovi, Coulombovi, Galvanim Úlohy např. vypočítat velikost elektrických proudů ve větvích sloţeného obvodu, jsou-li dány velikosti odporů a napětí na zdroji Pokusy obsahuje náměty i popisy pokusů, např. zdroje elektrických nábojů, elektrolytické pokovování, sršení elektřiny 10

13 Pojmy jsou zde definovány pojmy, s nimiţ se ţák setkává na základní nebo střední škole, např. elektron, Curieova teplota Animace např. bouřka, Ohmův zákon Fyzika Didakta (vydala firma Silcom) Program je určen pro základní školy, na gymnáziu je ho moţno pouţít při opakování. Je zaměřen na počítání příkladů z mechaniky, termiky, optiky a elektřiny. Učitel můţe zvolit počet příkladů (3 15). Výhodou programu je, ţe umoţňuje tisk pracovních listů. Úlohy lze proto řešit i bez počítače. Nedostatkem je, ţe v případě chybného řešení program neukáţe jeho správný postup. Edison 4.0 multimediální elektrolaboratoř Program je určen především pro technické střední školy, lze jej uţít i na gymnáziu, případně i na základní škole. Ţáci i učitelé mohou vytvářet virtuální elektrické obvody z elektrotechnických součástek, např. můj první obvod, celkový odpor (vhodné pro ZŠ), tranzistory, diody a LED, rezonanční obvod (vhodné pro gymnázium). Newton 3.0 interaktivní virtuální laboratoř Program pokrývá učivo mechaniky a je určen pro základní i střední školy. Obsahuje více neţ 200 virtuálních pokusů, např. tlumené oscilace ve vodě, Foucaultovo kyvadlo, relativní rychlost. Fyzika 1 a 2 LANGMaster ŠKOLA hrou Tento program je především určen ţákům druhého stupně základní školy a odpovídajícím ročníkům osmiletého gymnázia. Lze jej však pouţít i ve vyšších ročnících gymnázia. Fyzika 1 obsahuje kapitoly: Čím se zabývá fyzika Světlo optická zobrazení Síly a jejich účinky (Zahrnuje i učivo o pohybu rovnoměrném a pohybu rovnoměrně zrychleném.) Síly a jejich účinky (Obsahuje i učivo o jednoduchých strojích.) Fyzika 2 obsahuje kapitoly: Částicová stavba látek (Zahrnuje i učivo hydrostatiky a učivo o atmosférickém tlaku.) Přeměny energie při tepelných dějích Elektrické pole 11

14 Obvody stejnosměrnného proudu Magenetické pole Výroba a přenos elektrické energie (Zahrnuje i učivo o elektromagnetické indukci a střídavém proudu.) K tématům existují krátká videa, která názorně vysvětlují daný jev. V programu jsou i úkoly na procvičení učiva a shrnutí havních pojmů. Např. v kapitole Na čem závisí odpor vodiče jsou krátká videa (asi 30 s) na téma Vnitřní stavba kovů a Čím je způsoben proud v kovech. Závislost odporu vodiče na délce a průřezu vodiče se ţáci učí pomocí virtuálního elektrického obvodu, v němţ se tyto veličiny mění. Pak následuje shrnutí (Zapamatujte si.) a úlohy na procvičení. Physikus výuková adventura Program klade důraz na motivaci. Ţák prochází různými oblastmi a musí plnit různé úkoly, např. pomocí kladkostroje zvednout sud. V další části programu je i výklad teorie a různé animace. Zajímavostí jsou úlohy z historie fyziky. Ţák významným vědcům přiřazuje objevy. Digitální učebnice fyziky Program je určen pro výuku fyziky na gymnáziu, lze ho však vyuţít i na jiných středních školách a některé části i na základních školách. Autor programu Jozef Beňuška vytvořil v PowerPointu soustavu prezentací, které pokrývají učivo gymnázia s výjimkou speciální teorie relativity. Program dále obsahuje metodické pokyny k vyučovací hodině vedené s podporou výukové prezentace. Uvádí metodický postup vyučovací hodiny Moment síly vzhledem k ose otáčení. Mám zkušenosti, ţe studenti mají výuku s tímto programem rádi. Zvlášť dobře se s ním učí paprsková optika. Zobrazení zrcadly i čočkami je estetičtější i názornější neţ kreslení na tabuli. Ţáci pochopitelně nemohou jen pasivně sledovat promítání snímků. Po úvodním vysvětlení dávám ţákům za úkol provést zobrazení do sešitu a potom jim promítnu snímek se správnou konstrukcí obrazu. Velmi dobré zkušenosti s programem mám také při vysvětlování interference vlnění, difrakce, skládání kmitů, tepelných dějů v plynech a měření posuvným měřítkem. Pokud některý vzorec vyţaduje delší odvození (např. vzorec pro střední kvadratickou rychlost), provádím odvození zpravidla na tabuli, neboť zde mám s ţáky lepší kontakt neţ při promítání snímků prezentace. Kdyţ k výkladu potřebuji prezentaci a vyskytne se v ní odvození vzorce, komentuji postup (např. při určení doby výstupu a výšky výstupu u vrhu svislého vzhůru). 12

15 4.4. Prezentace vhodné k výuce fyziky Na internetu je hodně prezentací, které se týkají středoškolské fyziky. Studenti je mohou vyţít ke studiu. Pokud je však chce pouţít učitel k výuce, musí mít souhlas autora prezentace. V této kapitole uvedu některé prezentace z fyziky, které jsou vhodné pro výuku na gymnáziu. Především je třeba upozornit na stránky Gymnázia a střední odborné školy Frýdek-Místek (www.gsosfm.cz). Tato škola řešila projekt Tvorba výukových materiálů pro výuku fyziky na gymnáziu. Bylo vytvořeno 28 prezentací, které pokrývají učivo gymnázia. Jsou to: 1. ročník Fyzikální veličiny a jednotky Kinematika Dynamika Práce, výkon, energie Gravitační pole Mechanika tuhého tělesa Mechanika kapalin a plynů 2. ročník Molekulová fyzika a termodynamika Vnitřní energie, práce, teplo Struktura a vlastnosti plynů Struktura a vlastnosti pevných látek Struktura a vlastnosti kapalin Změny skupenství Mechanické kmitání a vlnění 3. ročník Elektrické pole Elektrický proud v látkách Magnetické pole Obvody střídavého proudu Elektromagnetické kmitání a vlnění Paprsková optika Vlnová optika Optické zobrazování 13

16 4. ročník Speciální teorie relativity Kvantová fyzika Elementární částice Jaderná fyzika Sluneční soustava Vznik a vývoj hvězd Prezentace vhodné pro výuku fyziky lze nalézt také na stránkách www-new.vsp.cz/sts/. Jsou to stránky projektu Spolupráce technických škol při modernizaci výukových metod a implementaci ŠVP. Vyučující středních technických škol vytvořili různé výukové materiály. Pro fyziku vytvořili 123 prezentací, které se vztahují k tématům: Mechanika Pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kruţnici Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace Mechanická práce Posuvný a otáčivý pohyb, skládání sil Tlakové síly v pevných látkách, deformace Tlakové síly a tlak v tekutinách Termika Struktura pevných látek a kapalin, přeměny skupenství Teplota, teplotní roztaţnost látek Teplo a práce, přeměny vnitřní energie Tepelné motory Kmitání, vlnění, akustika Mechanické kmitání Mechanické vlnění Akustika Optika Druhy elektromagnetického záření Světlo a jeho šíření Zrcadla, čočky, oko, optické přístroje 14

17 Elektřina a magnetismus Elektrický náboj, elektrické pole, elektrická síla, kapacita vodiče Elektrický proud v látkách, zákony, polovodiče Magnetické pole, elektromagnetická indukce Vznik střídavého proudu, přenos elektrické energie Fyzika atomového jádra a elektronového obalu Modely atomu, laser Radioaktivita, druhy radioaktivního záření Jaderná energie a její vyuţití Vesmír Slunce, planety, komety Hvězdy, souhvězdí, galaxie Přestoţe prezentace jsou řazeny podle ŠVP strojírenských oborů, je moţno je vyuţít na gymnáziu. Další vhodné prezentace: U kaţdé prezentace uvádím internetovou adresu, název prezentace a témata, která obsahuje. Mechanika Klasická mechanika tuhého tělesa tuhé těleso, moment síly, jednoduché stroje, moment hybnosti, těţiště, rovnováţná poloha tělesa, stabilita tělesa, moment setrvačnosti, Steinerova věta Mechanika kapalin a plynů vlastnosti kapalin a plynů, tlak způsobený vnější silou působící na kapalinu, hydrostatický tlak, atmosférický tlak, vztlaková síla, Archimédův zákon, proudění kapaliny, Bernoulliho rovnice, proudění reálné kapaliny. Mechanika Gravitační pole Newtonův gravitační zákon, gravitační zrychlení, tíha, volný pád, vrhy, pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země, pohyby v gravitačním poli Slunce, Keplerovy zákony. 15

18 Kmitání a vlnění Mechanické kmitání a vlnění základní pojmy, kmity tlumené a netlumené, rezonance, harmonické kmity, mechanické vlnění, postupná a stojatá vlna, zvuk výška tónu, barva tónu, hlasitost, ultrazvuk, infrazvuk, několik úloh. Fyzikální podstata zvuku základní pojmy, šíření zvuku, intenzita zvuku, hladiny hlasitosti. Termika Ideální plyn ideální plyn, střední kvadratická rychlost, tlak plynu, stavová rovnice ideálního plynu, děje v plynech. Elektřina Elektřina a magnetismus základní pojmy, vodiče a nevodiče, Coulombův zákon, elektrické pole, jednoduché úlohy. Elektřina a magnetismus Elektrostatika elektrostatické jevy, elektrický náboj, Coulombův zákon, elektrické pole, elektrická intenzita, Gaussova věta a její uţití k výpočtům. Magnetismus Stacionární magnetické pole charakteristika, magnetická síla, vzájemné silové působení mezi dvěma elektrickými vodiči, pohyb částice s elektrickým nábojem v magnetickém poli, magnetické vlastnosti látek. Magnetické pole Země historie uţití magnetů, magnetické pole Země, kompas. Optika Geometrická optika zobrazení zrcadly a čočkami. Vlny interference, ohyb, polarizace, snímání optického záznamu CD, fotoelasticimetrie. V prezentaci jsou odkazy na další stránky týkající se vlnové optiky. 16

19 Elektromagnetické vlnění Elektromagnetické vlny a záření charakteristika rádiových vln, mikrovln, infračerveného záření, světla, ultrafialového záření, rentgenového záření a gama záření. Elektromagnetické záření a vlny stručná charakteristika mikrovln, světla a gama záření. Atomová a jaderná fyzika Atomová fyzika modely atomu (Thompsonův, Ratherfordův, Bohrův, Schrődingerův), emisní spektra atomu vodíku, princip laseru, chemická vazba. Rozsah prezentace poněkud přesahuje učivo gymnázia. Atomy, jádra a částice ve vývoji lidského myšlení podrobná historie názorů na stavbu hmoty od antiky (Demokritos) po současnost, urychlovače, jaderné elektrárny, hodně fotografií vědců, urychlovačů, jaderných elektráren (i Temelín). Astronomie Astronomie měření ve vesmíru, stručné informace o Slunci, planetách, planetkách, kometách, hodně obrázků a fotografií. Astronomie stručné informace o tělesech sluneční soustavy. Astronomie a astrofyzika souhvězdí, měření vzdálenosti ve vesmíru, podrobné informace o Slunci, planetách, malých tělesech sluneční soustavy, vývoj hvězd, hvězdné systémy, stručný vývoj vesmíru. Teorie relativity Speciální teorie relativity Michelsonův pokus, základní postuláty speciální teorie relativity, Lorentzova transformace souřadnic. 17

20 Relativistická dynamika, hmotnost a energie prezentace se skládá ze dvou částí: První část skládání rychlostí. Druhá část změna hmotnosti při změně rychlosti, vztah mezi hmotností a rychlostí. Teorie relativity postuláty speciální teorie relativity, relativnost současnosti, dilatace času, kontrakce délek, skládání rychlostí, závislost hmotnosti na rychlosti, vztah mezi hmotností a energií. Základy obecné teorie relativity setrvačná a gravitační hmotnost, zakřivení prostoru, gravitační čočky, vliv gravitace na plynutí času, gravitační vlny. Obecná teorie relativity se neprobírá na střední škole, ale tuto prezentaci je moţno doporučit zájemcům o fyziku. 18

21 5. Internetové stránky ve výuce fyziky na gymnáziu 5.1 Internet jako zdroj informací Internet pronikl do škol jen o málo později neţ počítače a hned se stal velmi populárním. Ve vzdělávání se podle Brdičky [1] můţe uplatnit jako a) Stroj na učení b) Zdroj informací c) Komunikační nástroj d) Pomocník učitele e) Pomocník studenta f) Distanční vzdělávání g) Umělá inteligence Pro výuku fyziky na gymnáziu mají význam body b, d, e. Vyhledávání informací je zdánlivě velmi jednoduchou funkcí internetu. Brdička [1] však upozorňuje na přeceňování významu dostupnosti informací. Píše: Bylo by opravdu velkou chybou si myslet, že samotný přístup k informacím má nějaký dopad na skutečné znalosti studentů. Jednou věcí je mít možnost se k nějakým informacím dostat, druhou je skutečně vyhledat, další se s nimi seznámit, a úplně jinou pak pochopit jejich smysl. Této schopnosti se říká funkční gramotnost. Burianová [2] upozorňuje, ţe na rozdíl od učení z knih, musí ţák aktivně vyhledávat informace rozptýlené na miliónech webových stránek. Proto by ţáci měli být poučeni o způsobu vyhledávání informací pomocí vyhledávačů včetně rozšířeného vyhledávání. Toto by se měli naučit v informačních a komunikačních technologiích. Ve fyzice by jiţ měli hledat konkrétní informace. Ţáci při vyhledávání informací často postupují špatně. Mají-li najít nějakou informaci, často čerpají z první nalezené webovské stránky nebo elektronické encyklopedie. (Mezi studenty je oblíbena zvláště Wikipedie.) Opsanou nebo častěji vytištěnou část internetové stránky nebo encyklopedie povaţují za splněný úkol. Je nutno jim vysvětlit, ţe je vhodné pouţít více zdrojů a ţe rozhodující není délka vyhledaného textu, ale kvalita informace. Pokud slouţí informace ke zpracování referátu, je třeba studenty poučit, ţe je třeba uvést i zdroj informace. Je nutno také počítat s tím, ţe na internetu jsou jiţ zpracované referáty a studenti jsou schopni je 19

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve všech třídách šestiletého i čtyřletého gymnázia od školního roku 2012/2013. Zpracování osnovy předmětu Fyzika koordinoval Mgr. Jaroslav Bureš. Časová dotace Nižší

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: Doc. PhDr. Martin

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Výukový software 2. Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006

Výukový software 2. Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 Výukový software 2 Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 Ostrava, 2013 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy 7.2 Oblast podpory Příjemce Název projektu Registrační

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. Autor

Více

Výukové materiály pro dálkové studium podle RVP na středních školách

Výukové materiály pro dálkové studium podle RVP na středních školách Výukové materiály pro dálkové studium podle RVP na středních školách Learning materials for distance learning under RVP in high school Bc. Petr Kolář Diplomová práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Informační studia a knihovnictví Bc. Lenka Janská Návrh implementace předmětu

Více

Vzdělávací aktivity v přírodovědných a humanitních předmětech

Vzdělávací aktivity v přírodovědných a humanitních předmětech INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací aktivity v přírodovědných a humanitních předmětech Oborová uživatelská příručka pro učitele Jiří Vedral, Dagmar Kocichová, Alena Mašláňová a kolektiv Příručka

Více

Jak učím fyziku? Seminář OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF. Sborník příspěvků ze semináře

Jak učím fyziku? Seminář OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF. Sborník příspěvků ze semináře Jak učím fyziku? Seminář OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF Sborník příspěvků ze semináře Hotel PAVLA VYSOČINA, Vlachovice, 14. 17. října 2009 Obsah Hrátky s elektrickým nábojem... 5 Jak učíme

Více

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ ZEMĚ

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ ZEMĚ PŘÍRUČKA k učebnici zeměpisu PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ ZEMĚ Pavel Červinka Josef Herink Milan Holeček Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., Ostrovní 30, 110 00 Praha 1 tel.: 224 933 996, 603

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 DIDAKTIKA ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ VYUŽITÍ ICT Autor: Mgr. Ondřej Košek Obsah Úvodní slovo realizačního týmu CVLK... 4 Předmluva... 6 1. Dokumenty... 7 1.1 Textové

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

Přístupy učitelů k tvorbě výukových materiálů pro interaktivní výukové tabule

Přístupy učitelů k tvorbě výukových materiálů pro interaktivní výukové tabule UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY Přístupy učitelů k tvorbě výukových materiálů pro interaktivní výukové tabule DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Simona

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více

PROGRAMOVANÉ VYUČOVÁNÍ PRO 8. ROČNÍK ZŠ PROGRAMMED LEARNING FOR 8TH CLASS OF ELEMENTARY SCHOOLS PROGRAMMIERTES LERNEN FÜR 8. KLASSE DER GRUNDSCHULE

PROGRAMOVANÉ VYUČOVÁNÍ PRO 8. ROČNÍK ZŠ PROGRAMMED LEARNING FOR 8TH CLASS OF ELEMENTARY SCHOOLS PROGRAMMIERTES LERNEN FÜR 8. KLASSE DER GRUNDSCHULE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: českého jazyka a literatury Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinace: český jazyk - dějepis PROGRAMOVANÉ VYUČOVÁNÍ PRO 8. ROČNÍK

Více

Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school

Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school Diplomová práce Bc. Tomáš Drn Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Tvorba e-learningového kurzu pro uţivatele systému Money S3

Tvorba e-learningového kurzu pro uţivatele systému Money S3 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Anton Antonov Tvorba e-learningového kurzu pro uţivatele systému Money S3 Bakalářská práce

Více